Пәннің оқу-әдістемелік кешені «банкроттық және кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру»


1.Пәнге сипаттама: Қазақстан экономикасының рыноктық қатынасқа өтуіне байланысты көптеген кәсіпорындар объективті және субъективті себептерге байланысты қаржылық-шаруашылық жұмыстары проблемаларымен қайшылыққа келіп, төлем қабілетсіздігіне душар болуда. Оған бірден-бір себеп, өндірістік кәсіпорындарды іскерлікпен басқаратын кәсіби мамандардың болмауы және қажетті әдістемелік әзірлемелердің жоқтығы. Сонымен қатар, экономикалық ғылымдар әлде болса банкроттық, кәсіпорындардың қосылуы және жұтылуы теориялық тұрғыдан толық зерделенбегендігі байқалды. Осы айтылғандарға байланысты, әзірленген бағдарламада банкроттықтың экономикадағы рөлі, маңызы, мақсаты, міндеті және банкроттықты өткізу механизмдері қарастырылған. Сонымен бірге, банкроттық туралы шетелдік тәжірибелері және Қазақстандағы дәрменсіз кәсіпорындардың экономикасын, банкроттық арқылы сауықтыру жолдары қарастырылған.
Пәннің мақсаты: «Банкроттық және кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру» курсын оқытудың мақсаты студенттерге банкроттықтың маңызы және оның ұлттық экономикадағы рөлі туралы қажетті теориялық білім алуды, сонымен қатар банкроттық және кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру туралы практикалық дағдыларды үйрету болып табылады. «Банкроттық және кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру» пәні Қазақстан экономикасын дамытудың жаңа үрдісіне сәйкес келетін білікті мамандармен қамтамасыз етуге бағытталған. Пәннің негізгі мақсаты: студенттерге банкроттық және жаңадан шаруашылық жүргізу жағдайында кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру тәртіптері туралы жүйеленген білім беру.
Пәнді оқытудың міндеттері:
• Рыноктық экономика жағдайында кәсіпорындардың дәрменсіздігі және төлем қабілеттігінің болмауына байланысты шиеленісуінің объективті себептерін анықтауды үйрету;
• Кәсіпорындардың банкроттық болуының экономикалық түрлерін, негізгі құрамдас бөліктерді зерделеу, мәнін анықтау;
• Ұлттық және аймақтық деңгейдегі кәсіпорындарды қайта құрылымдаудың ұйымдық тетіктерін нығайту құралдарын және бағыттарын зерделеу;
• Банкроттықты анықтаудың заңдылық және экономикалық әдістерін үйрену. Банкроттықты болжамдаудың экспресс-диагностикалау және негіздемелі жүйесін зерделеу;
• Банкроттық жағдайда кәсіпорындардың қосылуы, жұтылуының себептерін талдауды үйрету.
2. Негізгі оқу әдебиеттері:
2.1 Банкротство: реабилитационные процедуры и ликвидация (сборник законадательных и нормативных документов), под ред. А.Молоканова//Алматы: Гамма, 1996г.
2.2 Т.Мухамбетов, А.Нукушев. Банкротство и антикризисное управление предприятием // Алматы: 2005 г.
2.3 ПатрикА. Гохан. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний // М Альпина Бизнес Буке, 2004г.
2.4 И.К. Ларионов.Антикризисное управление. Учебное пособие // М:2005 г.
2.5 И.К.Балдин, О.Ф.Быстров и др.Антикризисное управление: макро и микроуровень. Учебное пособие // М: 2005г.
2.6 А.З. Бабылева. Финансовое оздоровление фирмы (теория и практика) // М:2004г.
2.7 Ю. Игнатинин. Слияния и поглощения (стратегия, тактика, финансы) // Киев:2005г.

3. Қосымша әдебиеттері:
3.1 К.Жунусов «Востребование имущества при процедурах банкротсва» Учебно-практическое пособие // Алматы: Серпин, 2001г.
3.2 С.Сулейменова, А,Перегрин. «Финансово-экономическое оздоровление и ликвидация несостоятельных государственных предприятий»,Сборник «Реформирование государственных предприятий в Казахстане» под.ред. А. Сатыбалдин и др. // Алматы: Гамма, 1996г.
3.3 П.Ю. Конина. Слдияния и поглощения в конкурентной борьбе международных компаний. Монография // М:2005г.
3.4 Юджин Ф.бригхэм,Майкл С.Эдхард. Финансовый менеджмент // М:2005г.
3.5 В.Г.Леонтьев, В.В.Бочаров. Финансовый менеджмент. // Санкт-петербург.2004г.
3.6 И.А.бланк. Основы финансового менеджмента Т.2 // Киев: 1999г.
4. Мерзімді басылымдар:
4.1 Вестник Агенства по реорганизации и ликвидации предприятий по вопросам банкротства. № 1,1997 г.
4.2 Вестник Агенства по реорганизации и ликвидации предприятий по вопросам банкротства. № 2.1997г.
4.3 Вестник Агенства по реорганизации и ликвидации предприятий по вопросам банкротства. № 1,1998 г.
4.4 Вестник Агенства по реорганизации и ликвидации предприятий по вопросам банкротства. № 1,1999 г.
4.5 Нонорама. № 31. 2001 г.

5. Интернет мәліметтері:
5.1 www.nationalbank.kz
5.2 www.minfin.kz
5.3 www.minplan.kz
5.4 www.esep.kz
5.5 www.kisi.kz

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 39 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті Казахский
экономический университет им Т. Рыскулова


Пәннің оқу-әдістемелік кешені
(ПОӘК)

Пәннің аталуы: Банкроттық және кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру

Мамандығы: 050509 - Қаржы

Оқыту нысаны: күндізгі

Алматы 2006 ж


Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық
университеті Казахский экономический университет им Т.
Рыскулова

БЕКІТЕМІН

Оқу-әдістемелік және тәрбие
жөніндегі проректор, э.ғ.к., доцент
А.Е.Желдібаев__________________

______________________2006ж.

КЕЛІСІЛДІ
Қаржы және есеп факультеті

деканы, э.ғ.к., доцент
Умирзакова Т.А._____________

_____ __________2006ж.

Оқытушыларға арналған оқу жұмыс бағдарламасы

Пәннің атауы: Банкроттық және кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру

Мамандық: 050509 - Қаржы
Оқыту нысаны: күндізгі
Барлығы 3 кредит
4 курс
Дәріс 45 сағат
АБ саны 2
СОӨЖ 30 сағат
СӨЖ 60 сағат

Емтихан 7-семестрде Еңбек сыйымдылығы 135
сағат

АЛМАТЫ
2006
Оқытушыларға арналған жұмыс бағдарламасы ОЭК негізінде “050509-Қаржы”
мамандығының “Банкроттық және кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру” пәні
бойынша әзірленген.

“Қаржы” кафедрасының мәжілісінде талқыланды
“ 1 ” қыркүйек 2006 ж Хаттама № 1

Кафедра меңгерушісі
э.ғ.к., профессор _______________ С.Ж. Интыкбаева

“Қаржы және есеп” факультетінің
ОЭБ ұсынылды
“____” _____________ 2006 ж

1.Пәнге сипаттама: Қазақстан экономикасының рыноктық қатынасқа өтуіне
байланысты көптеген кәсіпорындар объективті және субъективті себептерге
байланысты қаржылық-шаруашылық жұмыстары проблемаларымен қайшылыққа келіп,
төлем қабілетсіздігіне душар болуда. Оған бірден-бір себеп, өндірістік
кәсіпорындарды іскерлікпен басқаратын кәсіби мамандардың болмауы және
қажетті әдістемелік әзірлемелердің жоқтығы. Сонымен қатар, экономикалық
ғылымдар әлде болса банкроттық, кәсіпорындардың қосылуы және жұтылуы
теориялық тұрғыдан толық зерделенбегендігі байқалды. Осы айтылғандарға
байланысты, әзірленген бағдарламада банкроттықтың экономикадағы рөлі,
маңызы, мақсаты, міндеті және банкроттықты өткізу механизмдері
қарастырылған. Сонымен бірге, банкроттық туралы шетелдік тәжірибелері және
Қазақстандағы дәрменсіз кәсіпорындардың экономикасын, банкроттық арқылы
сауықтыру жолдары қарастырылған.
Пәннің мақсаты: Банкроттық және кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру курсын
оқытудың мақсаты студенттерге банкроттықтың маңызы және оның ұлттық
экономикадағы рөлі туралы қажетті теориялық білім алуды, сонымен қатар
банкроттық және кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру туралы практикалық
дағдыларды үйрету болып табылады. Банкроттық және кәсіпорындарды қайта
ұйымдастыру пәні Қазақстан экономикасын дамытудың жаңа үрдісіне сәйкес
келетін білікті мамандармен қамтамасыз етуге бағытталған. Пәннің негізгі
мақсаты: студенттерге банкроттық және жаңадан шаруашылық жүргізу жағдайында
кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру тәртіптері туралы жүйеленген білім беру.
Пәнді оқытудың міндеттері:
• Рыноктық экономика жағдайында кәсіпорындардың дәрменсіздігі және төлем
қабілеттігінің болмауына байланысты шиеленісуінің объективті себептерін
анықтауды үйрету;
• Кәсіпорындардың банкроттық болуының экономикалық түрлерін, негізгі
құрамдас бөліктерді зерделеу, мәнін анықтау;
• Ұлттық және аймақтық деңгейдегі кәсіпорындарды қайта құрылымдаудың
ұйымдық тетіктерін нығайту құралдарын және бағыттарын зерделеу;
• Банкроттықты анықтаудың заңдылық және экономикалық әдістерін үйрену.
Банкроттықты болжамдаудың экспресс-диагностикалау және негіздемелі
жүйесін зерделеу;
• Банкроттық жағдайда кәсіпорындардың қосылуы, жұтылуының себептерін
талдауды үйрету.
2. Дәрістер СОӨЖ және СӨЖ-дің тақырыптық жоспары.

Апта Тақырыптар Сағаттар саны

Дәрістер СОӨЖ СӨЖ
Кіріспе 1
1. Банкроттық және оның ҚР кәсіпорындары 3 2 4
экономикасын сауықтырудағы рөлі
2. ҚР банкроттықты құқықтық реттеу 2 2 4
3. Банкроттық механизмдерін енгізу және іске3 3 4
асыруда мемлекеттің рөлі
4. Банкроттыққа диагноз қою және болжамдау 3 2 4
5. Кәсіпорындардың төлем қабілетсіздігіне 3 2 4
әсер етуші факторлар
6. Дағдарысқа қарсы басқару туралы түсінік 3 2 4
және оған жалпы сипаттама
7. Қазақстан экономикасын сауықтыруда 3 2 4
мемлекеттің дағдарысқа қарсы
бағдарламасының рөлі
8. Кәсіпорындарды сауықтыруды ұйымдастыру 3 2 2
9. Төлеуге қабілетсіз кәсіпорындардың 3 2 3
қаржысын талдау және диагностикалау
әдістемелері
10. Кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру 3 2 6
әдістері және механизмдерінің тиімділігі
11. Қосылу және жұтылу кәсіпорындардың 4 2 5
банкроттықтан құтылу әдісі ретінде
12. Корпорациялардың қосылуының негізгі 2 1 2
тарихи кезеңдері
13. Кәсіпорындардың қосылу стратегиясы 3 2 4
14. Кәсіпорындардың дұшпандықпен жұтылу 3 2 5
тактикасы
15. Корпорациялардың құрылымын қайта қарау 3 2 5
45 30 60
Барлығы

3.Пәннің мазмұны:


Тақырыптың атауы
Тақырыптың мазмұны

Кіріспе сабақ
“Банкроттық және кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру” пәні “Қаржы
менеджменті” пәнінің жалғасы ретінде таңдалған пән екендігін, оны оқытудың
маңыздылығы, қажеттігі туралы студенттерге түсіндіру. Қажетті әдебиеттер
тізімін беру.

1.
Банкроттық және оның ҚР кәсіпорындары экономикасын сауықтырудағы рөлі.
Банкроттықтың анықтамасы және маңызы. Банкроттық туралы түсінік.
Банкроттықтың белгілері. Банкроттықтың мақсаты. Банкроттықтың міндеті.
Банкроттықтың пайда болу тарихы.

2.
Қазақстан Республикасында банкроттықты құқықтық реттеу
Рыноктық экономикада банкроттық институтының мағынасы және түсінігі. ҚР
банкроттық туралы заңы. Банкроттық туралы заңға сипаттама. Банкроттық
процедураға қатысушылар. Банкоттықтың ықшамдалған процедуралары.

3.
Банкроттық механизмдерін енгізу және іске асыруда мемлекеттің рөлі.

4.
Банкроттыққа диагноз қою және болжамдау
Банкроттықты болжамдау әдісі туралы түсінік. Мүмкінді банкроттықты
болжамдауға практикада қолданылған әдістер: Э.Альтманның екі және бес
факторлы моделдері. Банкроттықты болжамдаудың баламалы “А-шот” әдісі.
Банкроттықты болжамдауға Ресей экономистерінің (А.И. Ковалев, В.П.
Привалов) әзірлеген критерийлері. Британ ғалым-экономисі Таффлердің төрт
факторлы божамдау моделі. Банкроттықты жедел және іргелі диагностикалау.

5.
Кәсіпорындардың төлем қабілетсіздігіне әсер етуші факторлар
Төлеуге қабілетсіз кәсіпорындардың негізгі қаржылық көрсеткіштері.
Кәсіпорындардың төлем қабілетсіздігіне әсер етуші факторлар. Респулика
экономикасының дамуының қаржылық көрсеткіштері. Кәсіпорындардың төлем
қабілетсіздігі және борыштық міндеттемелері. Экономиканың негізгі
салаларындағы кәсіпорындар және ұжымдардың қарыздары. Кәсіпорындардың
жиынтықты табыстарын (шығындарын) талдау.

6.
Дағдарысқа қарсы басқару туралы түсінік және оған жалпы сипаттама
Дағдарысқа қарсы басқарудың жалпы сипаттамасы және түсінігі. Экономикалық
дағдарыстардың пайда болу себептері және оларды жіктеу. Дағдарысқа қарсы
басқарудың мағынасы. Дағдарысқа қарсы басқаруды жоспарлау. Дағдарыстан
шығу туралы бағдарлама және стратегияны қалыптастыру. Шаралар жасау.
Дағдарысқа қарсы басқару механизмдері.

7.
Қазақстан экономикасын сауықтыруда мемлекеттің дағдарысқа қарсы жасаған
бағдарламасының рөлі
Бірінші және екінші дағдарысқа қарсы жасалған мемлекеттік бағдарламалардың
еліміздің экономикасын тұрақтандырудағы рөлі. ҚР мемлекеттік
кәсіпорындарды жекешелендіру бағдарламасы. ҚР экономиканы реформалау
бағдарламасы. Сыртқы сауданы ырықтандыру. Дағдарысқа ұшыраған
кәсіпорындарға мемлекеттің ықпал ету тетіктері және басқару механизмдері.

8.
Кәсіпорындарды сауықтыруды ұйымдастыру
Кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру және тарату туралы Агенттіктің құрылуының
себептері және мақсаты. “Кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру және тарату”
туралы құрылған Агенттіктің жұмысына талдау. Банкроттық процедураны
жүргізудің нәтижесі. Дәрменсіз кәсіпорындарды сауықтыру жоспары.
Кәсіпорындарды сауықтыруда “Сауықтыру банкінің ” атқаратын рөлі.

9.
Төлеуге қабілетсіз кәсіпорындардың қаржысын талдау және диагноз қою
әдістемелері.
Кәсіпорындардың дәрменсіздігінің себептерін талдау. Кәсіпорын
көрсеткіштерін ресмилік бағалау және есептеу алгоритмі. Ағымдағы өтімділік
коэффициенті. Меншіктік қаражаттармен қамтамасыз ету коэффициенті. Жалпы
төлем қабілеттілік коэффициенті. Дербес (автономдық) коэффициенті.
Ағымдағы активтерді қаржыландырудың меншіктік көзінің үлесі. Ұзақ мерзімді
инвестициямен қамтамасыз ету коэффициенті. Табыстылық көрсеткіші.
Рентабельдік көрсеткіш.

10
Кәсіпорындарды қаржылық сауықтырудың әдістері және механизмдерінің
тиімділігі
Инвестициялар кәсіпорындардың тұрақты дамуының маңызды факторы. Дағдарыс
жағдайында инвестициялаудың мүмкіндігі. Амалсыз инвестициялау. Инновацияға
инвестициялау. Кәсіпорындарды қаржылық сауықтыруда инвестициялық жобаларды
таңдау критерийлері. Инвесторлар ресурстарын өндіріске тарту арқылы төлем
қабілеттігі жоқ кәсіпорындарды сауықтыру. Кәсіпорындардың инвестициясын
басқару.

11.
Қосылу және жұтылу кәсіпорындардың банкроттықтан құтылу әдісі ретінде.
Қосылудың анықтамасы. Қосылудың типтері. Қосылудың себептері. Қосылуды
қаржыландыру. Қосылудың кәсіпқой қатысушылары. Қосылу туралы келіссөз
жүргізу. Қосылуды құптау процедуралары. Оңайтылған қосылу. Активтерді
сатып алудың артықшылығы. Активтерді көтере сату. Қайта қосылу. Холдинг
компаниялар. Бірлескен кәсіпорындар.

12.
Компаниялардың қосылуының негізгі тарихы кезеңдері.
Бірінші толқын, 1897-1904;
Екінші толқын, 1916-1929;
Үшінші толқын, 1965-1969;
Басқару ғылымы және конгломераттар. “Баға-пайда” ойыны және қосылуға
ынталандыру. Бухгалтерлік айла-шарғы жасау және қосылуға ынталандыру.
Қосылудың үшінші толқынының әдістері. Қосылудың төртінші және бесінші
толқындары.

13.
Кәсіпорындардың қосылу стратегиясы
Қосылудың синергиясы. Әртараптану. Экономикалық уәждеме. Тәкәппар болжам
және жұтылу. Басқадай уәждемелер. Салықтық уәждеме. Табысты ұлғайтушы
операциялық синергия. Шығындарды азайтушы операциялық синергия. Қаржылық
синергия. Әртараптандырудың компанияның құнына ықпалы.

14.
Кәсіпорындардың дұшпандықпен жұтылу тактикасы.
Жұтылу алдындағы дайындық қадамы. Тендерлік ұсыныстар. Ашық рынокта сатып
алу. Тендерлік ұсыныстардың ашық рынокте сатып алудан артықшылығы.
Сенімхатқа талас. Сенімхатқа және тендерлік ұсыныстарға құрамдастырылған
талас. Қазақстан компаниялары тәжірибесінде қосылу және жұтыну. Қосылу
және жұтылудың шетелдердегі тәжірибесі және ерекшеліктері. Басып
алушылыққа қарсы белсенді қорғану. Жұтылуға қарсылық етуде ақпараттың
мағынасы.

15.
Корпорациялардың құрылымын қайта қарау.
Корпорациялардың қайта құрылымдалуы туралы шетелдердің тәжірибесі.
Дивестиция туралы түсінік. Дивестициялау процесі және “бөлшектену”.
Сатудың акционерлердің байлығына ықпалы. Капиталдың ыдырысталуы.
Қазақстанда кәсіпорындарды қайта құрылымдаудың заңдылық негіздері.
Кәсіпорындарды қайта ұйымдастырудың қаржылық аспектілері.

Бағаларды бөлу критерийі, сабаққа қатысуды бағалау критерийден басқа
бақылау түрлері мен тапсырмалар саны әр қалай болып келеді.
Рейтингті қою шкаласы СӨЖ орындау және тапсырманы тапсыру кестесімен және
СОӨЖ мазмұны және өткізу кестесімен сәйкес келуі қажет.

Пән бойынша қорытынды бағаның пайыздық мазмұны төмендегідей формуламен
анықталады:

И% = Р1+Р2 х 0,6 + Э х 0,4
2

Мұндағы: Р1 -- 1-ші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны,
Р2 – 2-ші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны,
Э – емтихан рейтинг бағасының пайыздық мазмұны (тест-
емтихан)

Студенттердің білімін бағалау критерийі:
Сабақтарды өтеу өз жағдайларын жақсартқысы келетін студенттерге
қарастырылады және ол ІСБ – ға дейін өтелуі тиіс. Ол үшін студент
оқытушымен өтеу нысаны мен уақытын алдын-ала келісіп алуы қажет.
Студент мынадай құқықтарға ие:
1) Семестр сабағында үй тапсырмасын сұрай бастағанға дейін сабаққа дайын
еместігін ескертуге;
2) Оқытушыға және топ бастаушыға алдын-ала ескерте отырып, сабаққа
қатыспауға;
3) 1-2 құқықтарды семестр кезінде 3 реттен артық қолданбауға (яғни,
журналда жоқ деген белгі қойылмайды);
4) кейбір жағдайда, аталған жағдайлар алдын-ала келісіледі, ІСБ өткізілу
нысаны өзгертіледі.

4. СӨЖ тапсырмалары және оларды тапсыру кестесі.

№ Тапсырманың Тапсырманың ӘдебиеБақылауТапсырЕң
тақырыбы мазмұны ттер түрі у жоғарғ
мерзімы
і бағала
(апта)у
балы
1 Төлем қабілетсіз Экономикалық дағдарыстардың 1.1 Салыс 1.
дігінің негіздері жәнепайда болу себептері. Эконо 2.1 Тырма 4 с
дәрменсіз кәсіпорындарМикалық дағдарыс 2.2 Лы
дың қаржылық жағдайынатарды жіктеу.Кәсіп 4.1 кесте 2 балл
сипаттама орындарда Құру
қаржылық-экономикалық талдау
дағдарыс
2 Дағдарыс қарсы басқаруДағдарысқа қарсы басқару 1.2 Кіші 2
кәсіп үрдісі және қажеттілігі. 1.5 топтард
орындардың Дағдарысқа қарсы басқарудың 2.4 а іс 2 балл
дәрменсіздіктен мағынасы. Дағдарыстан шығу керлік
шығу механизмі туралы бағдарлама жасау және ойын
ретінде стратегияны қалыптастыру
3 Рыноктык эко Шетелдер экономика
Номикасы дамы сындағы дағдарыстарға жалпы жазбаша
ған елдерде кә сипаттама.Олардағы 2.3 3 2 балл
сіпорындардың экономикалық дағдарыс 2.6
банкроттық болуының тардың ерекшеліктері және 2.2
се дағдарысқа ұшырау кезең
бептері дері. Дағдарысқа ұшырауға
әсер етуші факторлар.
4 ҚР. Банкроттық Банкроттық туралы ҚР. Заңына1.1
процедураларының сипаттама. Банкрот 1.4 Рефе
негізгі проблемалары тық туралы істерді сот 1.3 рат 4 2
тәртібімен қарау. Дәрменсіз 2.2 жазу балл
борышкерді тарату реті. 4.3
5 ҚР банкроттық ҚР банкроттыққа қарсы
тың механизм басқарудың механизмдері. Жәй 2.2 Рефе
дері, оны шетел кәсіпорынның дағдарысына 3.3 рат 5 2 балл
дер тәжірибесі мемлекеттің әсер ету тетігі. жазу
негізінде жетіл Банкрот
діру жолдары тықты болжамдауда және
бағалауда шетел тәжіри
бесін қолдану
6 Жеке кәсіпкер Кәсіпорындардың банкрот
Лердің банкрот болуының құқықтық 1.1 Анно
тығын құқықтық реттеу аспектілері. Кәсіпорын 2.1 тация 6 4 балл
дардың дәрменсіздігін
құқықтық реттеу инсти
туты. Дағдарысқа қарсы
экономиканы басқарудың
құқықтың кеңістігін
қалыптастыру
7 Дәрменсіз мем Қаржылық сауықтыру Тест
лекеттік кәсіп бағдарламасын жасау 2.7 Сұрақ
орындарды қар кезеңдері. ҚР дағдарысқа 1.5 Тар 7 4 балл
жылық –экономи қарсы реттеудің негізгі 4.2 дайында
калықсауықтыру және инструменттері. Дағда у
тарату. рысқа қарсы басқаруда
мемлекеттің міндеті.
8 Шетелдердегі кә Шетелдер компаниялары
сіпорындардың тәжірибесіндегі қосылу және 3.3 Рефе
қосылуының қазіргі жойылу. Шетел компанияларының3.4 рат 8 4 балл
тәжірибесі қосылу және жұтылу жазу
ерекшелік
тері. Ірі халықаралық
компаниялардың қосылуы және
жұтылуы
9 Рыноктық эконо Қосылу және жұтылуды
микасы дамыған елдердесипаттаушы белгілердің
жұтылу тактикасы жіктелуі және түрлері қосылу 2.3 Эссе 9 4 балл
және жұтылу процесстерінің
дәждемесі. Жұтылу алдындағы
дайын
дық. Тендерлік ұсыныстар
Қазақстан жағдайында қосылу
және жұтылуды зерттеу.
10 Жекешелендіріл Кәсіпорындардың қаржылық
ген компаниялар тұрақтылығы 1.1 Рефе
дың қаржылық ның ішкі механимзмдері. 2.1 рат 10 4 балл
тұрақтылығын бағалау Кәсіпорындарды сауықты 4.1 жазу
әдістері рудың түрлері және тиім
ділігі. Кәсіпорынның қар
жылық тұрақтылығын Ресей
экономистерінің әдістемесі
арқылы талдау.
Қазақстан эконо Экономиканың дағдарыс
11 микасын сауық сыз тұрақты дамуын қамта 1.1 Проб
тыруда мемлекет масыз етуде мемлекеттің рөлі.1.2 лема 11 2 балл
тің дағдарысқа қарсы Экономиканы рефор 1.3 ларды
бағдарла малауда және оны орындау ұсыну
масы процедурасын жетілдіруде
банкроттықтың рөлін арттыру.
Кәсіпорынды қайта құру және
тарату туралы құрылған
Агенттік
тің міндеті және мақсаты.
12 Банкроттықты Банкроттықты болжамдау
болжамдауда проблемасы және әдістері.
қолданылған шетел Альтманның екі және бес 2.2 Рефе 12 2 балл
экономис факторлы моделі.Таффлер 2.5 рат
терінің дің төрт факторлы моделі 2.3 жазу
модельдері Ресей экономистерінің
( R моделі). А-шот әдісі
Қазақстан практикасында
банкроттықты болжамдауда
қолданылған коэффициенттер.
13 Кәсіпорындарды қайта 1997-1999ж.ж арасында
ұйымдас Агенттіктің атқарған жұмы 1.3 Рефе 13 2 балл
тыру және тарату сына талдау. Банкроттық 2.5 рат
туралы Агенттік процедураны жүргізудің 2.3 жазу
тің құрылу себеп нәтижесі. Дәрменсіз
тері және мақсаты кәсіпорындарды сауықтыру
жоспары.
14 Қазақстанда кә Кәсіпорындардағы қайта Анно
сіпорындарды қайта құрылымдауды басқаруда 1.4 тация 14 2 балл
құрылым мемлекеттің рөлі. Қайтаа 2.1
даудың заңды құрылымдаудың заңдылық 2.2
лық негіздері. негіздері.
15 Кәсіпорындарды Кәсіпорынның стратегия
сауықтыруда сын қалыптастыру проце 2.3 Проб
инновациялық сінде инновацияның рөлі. 2.4 лема 15 2 балл
потенциалды қолдану Кәсіпорындарды сауықты 2.5 ларды
руда инновациялық потен ұсыну
циалды қолдану.Инновация
лық өнімдерді “сапа-құн”
критериясы арқылы
бағалау.

5. СӨЖ орындау кестесі және олардың мазмұны.

№ Тапсырманың Тапсырманың ӘдебБақылау ТапсыруЕң
тақырыбы мазмұны иетттүрі мерзіміжоғарғы
ер (апта) бағалау
балы
1 Банкроттық және Банкроттық туралы 1.1
оның ҚР кәсіп түсінік. 1.2 Пікір 1
Орындағы эконо Банкроттықтың анық 1.3 сайыс 2с 2 балл
Микасын сауық тамасы және маңызы. 2.1
тырудағы рөлі. Банроттықтың белгілері 2.2
Банкроттықтың
мақсаты
2 Қазақстан 1. Рыноктык экномикада
Республикасында банкроттық институтының 1.1 Сауална
банкроттықты мағынасы және түсінігі. 1.2 ма 2 2 балл
құқықтық реттеу. 2. ҚР. Банкроттық туралы 1.3 2 с
заңға сипаттама. 2.1
3. Банкроттың процедура 2.2
ға қатысушылар.
4. Банкроттықтың ықшам
далған процедуралары.
3 Банкроттықтың 1.Сауықтыру процедуралары Студент
механизмерін 2. Банкроттық 1.1 тер
енгізу және іске механизмдерін енгізу және 1.2 арасын 3 2 балл
асыруда мемле іске асыруда мемлекеттің 1.5 да пікір2 с
кеттің рөлі. рөлі. 2.1 сайыс
3. өндірісті конкурстық 2.2 өткізу
басқарудың маңызы,
міндеттері, принциптері.
4 Банкроттыққа 1. Банкроттықты болжамдау
диаггноз қою және туралы түсінік. 2.2 Студент 4
болжамдау 2. Мүлікті банкроттықты 2.1 тердің 2 с 2 балл
болжамдауға қолданылатын 2.6 пікірін
әдістер. тыңдау,
3. Э.Альтманның екі есеп
факторлы моделі. шығару
4. Э.Альтманның бес
факторлы моделі.
5. Банкроттықты болжам
даудың баламалы “А-шот”
әдісі.
6. Банкроттықты
болжамдауға Ресей
экономистерінің әзірлеген
критерийлері.
7. Таффлердің төрт фак
торлы болжамдау моделі.
8. Банкроттықты жедел және
іргелі диагностикалау.
5 Кәсіпорындардың 1. Төлеуге қабілетсіз
төлем қабілетсіз кәсіпорындардың негізгі 1.5 Пікір
дігіне әсер етуші қаржылық көрсеткіштері. 2.1 алмасу 5 2 балл
факторлар. 2. Кәсіпорындардың төлем 2.2 басы 2 с
қабілетсіздігіне әсер 2.4 лым
етуші факторлар. 2.5 дарға
3. Кәсіпорындардың төлем шолу.
қабілетсіздігі және
борыштық міндеттемелері.
4. Экономиканың негізгі
салаларындағы кәсіпорындар
және ұжымдардың қарыздары.
5. Кәсіпорындардың
жиынтықты табыстарын
(шығындарын) талдау.
6 Дағдарысқа қарсы 1. Дағдарысқа қарсы
басқару туралы басқару түсінігі. 2.4
түсінік және оған 2. Экономикалық 2.5 Студент 6 2 балл
жалпы сипаттама. дағдарыстардың пайда болу 2.6 тер 2 с
себептері. пікірін
3. Экономикалық тыңдау
дағдарыстарды жіктеу.
4. Дағдарысқа қарсы
басқаруды жоспарлау.
5. Дағдарыстан шығу тура
лы бағдарлама және стра
тегияны қалыптастыру.
7 Қазақстан эконо 1. Бірінші және екінші
Микасын сауық дағдарысқа қарсы жа 1.1 Топтар
тыруда мемле салған мемлекеттік бағдар 1.4 арасын 7 2 балл
кеттің дағдарысқа ламаның еліміздің эконо 1.5 да 2 с
қарсы жасаған микасын тұрақтандыру 2.1 пікір
бағдарламасының дағы рөлі. 2.2 сайыс
рөлі. 2. ҚР мемлекеттік кәсіп 4.2 өткізу
орындардағы жекешелен
діру бағдарламасы.
3. ҚР экономиканы
реформалау бағдарламасы.
4. Сыртқы сауданы
ырықтандыру.
5. Дағдарысқа ұшыраған
кәсіпорындарды басқару
механизмдері.
8 Кәсіпорындарды 1. Кәсіпорындарды қайта
сауықтыруды ұйымдастыру және тарату 1.5 Сауал
ұйымдастыру. туралы Агенттіктің құрылу 2.1 дама 8 2 балл
себептері. 2.2 2 с
2. Агенттіктің мақсаты. 2.4
3. Банкроттық процедураны 2.5
жүргізудің нәтижесі. 2.6
4. Дәрменсіз кәсіпорын 3.2
дарды сауықтыру жоспары.
5. Кәсіпорындарды
сауықтыруда “сауықтыру
банкінің” атқаратын рөлі.
9 Төлеуге қабілет 1. Кәсіпорындардың
сіз кәсіпорындар дәрменсіздігінің 1.1 Студент
дың қаржысын себептерін талдау. 1.3 тердің 9
талдау және 2. Кәсіпорындардың 2.1 пікірін 2 с 2 балл
диагноз қою нысандық көрсеткіштерін 2.2 тыңдау
әдістемелері. бағалау және есептеу 3.6 есеп
алгоритмі. 4.5 шығару
3. Ағындағы өтімділік
коэффициенті.
4. Меншіктік қаражат
тармен қамтамасыз ету
коэффициенті.
5.Дербесс(автономдық)
коэффициенті.
6. Ұзақ мерзімді инвести
циямен қамтамасыз ету
коэффициенті.
7. Табыстылық және рен
табльділік көрсеткіштері.
10 Кәсіпорындарды 1. Инвестициялар
қаржылық кәсіпорындардың тұрақты
сауықтырудың дамуының маңызды факторы 1.5 Сауал 10 2 балл
әдістері және 2. Дағдарыс жағдайында 2.2 дама 2 с
механизмдерінің инвестициялаудың 2.4 есеп
тиімділігі мүмкіндігі. 2.5 шығару
3. Амалсыз инвестициялау. 2.6
Инновацияға инвестициялау. 3.2
4. Кәсіпорындарды қаржы 4.1
лық сауықтыруға инвес
тициялық жобаларды таңдау
критерийлері.
5. Инвесторлар ресурс
тарын өндіріске тарту
арқылы төлем қабілеттігі
жоқ кәсіпорындарды
сауықтыру.
11 Қосылу және жұ 1. Қосылудың анықтамасы.
тылу кәсіпорын 2. Қосылудың типтері.
дардың банкрот 3. Қосылу және жұтылудың 1.3 Пікір 11 2 балл
тықтан құтылу себептері. 1.4 сайыс 2 с
әдісі ретінде. 4. Қосылуды қаржыландыру. 2.1
5. Қосылудың кәсіби 2.2
қатысушылары. 2.3
6. Борыштық қаржыландыруды 2.7
(LBO) көмегімен сатып алу. 3.3
7. Активтерді сатып алуды 4.4
акцияларды сатып алумен
салыстыру.
8. Активтерді сатып алудың
артықшылығы.
9. Қайта қосылу. Холдинг
компаниялары. Бірлескен
кәсіпорындар.
12 Кәсіпорындардың 1. Бір інші толқын
қосылуының негізгі1897-1904 ж.ж. 2.3
тарихи кезеңдері. 2. Екінші толқын 1916-1929 3.3 Рефе 12 1 балл
ж.ж. 2.7 рат 2 с
3. Үшінші толқын 1965-1696 4.3 жазу
ж.ж.
4.Басқару ғылымы және
конгломерат тар.
5. Баға-пайда ойыны және
қосылуға ынталандыру.
6. Қосылудың үшінші
толқынының әлсіреуі.
7. қосылудың төртінші және
бесінші толқындары, олардың
ерекшеліктері.
13 Кәсіпорындардың 1. Қосылудың синергиясы
қосылу стартегиясыөсу. 2.3 Пікір 13 2 балл
2. Әртараптану. 2.7 алмасу 2 с
3. Экономикалық уәждеме. 3.3 тест
4. Талапкер болжам және құру
жұтылу.
5. Салықтық уәждеме.
6. табысты ұлғайтушы
операциялық синергія.
7. Қаржылық синергія.
14 Кәсіпорындардың 1. Жұтылу алдындағы
дұшпандықпен дайындық қадам. 1.1 Сауал 14 3 балл
жұтылу тактикасы. 2. Тендер лік ұсыныстар. 1.2 дама 2 с
3. Ашық рынокте сатып 1.3 пікір
алудың артықшылығы. 2.1 сайыс
4. Сенімхатқа талап. 2.2 өткізу
5. Қазақстан компаниялары 2.3
тәжірибесінде қосылу және 3.3
жұтылу.
6. Шетелдердегі қосылу және
жұтылудың сипат
тамасы және ерекшеліктері.
15 Кәсіпорындардың 1. Корпорациялардың қайта
құрылымын байта құрылымдалуы туралы 1.3 Студент
қарау. шетелдердің тәжірибесі. 1.4 тер 15 3 балл
2.Дивестициия туралы 2.1 пікірін 2 с
түсінік. 2.2 тыңдау.
3. Дивестициялау процессі 2.3 Топтар
және бөлшектену. 3.3 арасын
4.Сатудың акционерлердің 4.5 да
байлығына ықпалы. Пікір
5.Капиталдың ыдырстылуы. сайыс
6. Қазақстанда өткізу
кәсіпорындарды қайта
құрылымдаудың заңдылық
аспектілері.
7. Кәсіпорындардың байта
құрылымдаудың заңдылық
негіздері.
8. Кәсіпорындарды байта
құрылымдаудың қаржылық
аспектілері.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі:
1. Заңдылық – нормативтік материалдар
1.1 Закон Республіки Казахстан от 21 января 1997 г. № 67
О банкротстве
2. Постановление Кабинета Министров РК О создании Государственного
Реабилитационного банка РК от 23.03.1995г. № 359
3. Постановление Правительства от 13.09.1996г. № 113 Об Агенстве по
реорганизации предприятй при Госкомитета и правительства, 1996 г. № 7.
стр. 43
4. Постановление Правительства РК от 25 апреля 1997г. О мерах по
ускорению процессов реорганизации предприятий
5. Постановление Правительства РК от 27 июня 1997 г. № 1029 О мерах по
активизвции деятельности по финансово-экономическому оздоровлению
предприяий, предупреждению банкротства, ликвидации несостоятельных
предприятий

2. Негізгі оқу әдебиеттері:
2.1 Банкротство: реабилитационные процедуры и ликвидация (сборник
законадательных и нормативных документов), под ред.
А.МолокановаАлматы: Гамма, 1996г.
2.2 Т.Мухамбетов, А.Нукушев. Банкротство и антикризисное управление
предприятием Алматы: 2005 г.
2.3 ПатрикА. Гохан. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний М
Альпина Бизнес Буке, 2004г.
2.4 И.К. Ларионов.Антикризисное управление. Учебное пособие М:2005 г.
2.5 И.К.Балдин, О.Ф.Быстров и др.Антикризисное управление: макро и
микроуровень. Учебное пособие М: 2005г.
2.6 А.З. Бабылева. Финансовое оздоровление фирмы (теория и практика)
М:2004г.
2.7 Ю. Игнатинин. Слияния и поглощения (стратегия, тактика, финансы)
Киев:2005г.

3. Қосымша әдебиеттері:
3.1 К.Жунусов Востребование имущества при процедурах банкротсва Учебно-
практическое пособие Алматы: Серпин, 2001г.
3.2 С.Сулейменова, А,Перегрин. Финансово-экономическое оздоровление и
ликвидация несостоятельных государственных предприятий,Сборник
Реформирование государственных предприятий в Казахстане под.ред. А.
Сатыбалдин и др. Алматы: Гамма, 1996г.
3.3 П.Ю. Конина. Слдияния и поглощения в конкурентной борьбе международных
компаний. Монография М:2005г.
3.4 Юджин Ф.бригхэм,Майкл С.Эдхард. Финансовый менеджмент М:2005г.
3.5 В.Г.Леонтьев, В.В.Бочаров. Финансовый менеджмент. Санкт-
петербург.2004г.
3.6 И.А.бланк. Основы финансового менеджмента Т.2 Киев: 1999г.
4. Мерзімді басылымдар:
4.1 Вестник Агенства по реорганизации и ликвидации предприятий по вопросам
банкротства. № 1,1997 г.
4.2 Вестник Агенства по реорганизации и ликвидации предприятий по вопросам
банкротства. № 2.1997г.
4.3 Вестник Агенства по реорганизации и ликвидации предприятий по вопросам
банкротства. № 1,1998 г.
4.4 Вестник Агенства по реорганизации и ликвидации предприятий по вопросам
банкротства. № 1,1999 г.
4.5 Нонорама. № 31. 2001 г.

5. Интернет мәліметтері:
5.1 www.nationalbank.kz
5.2 www.minfin.kz
5.3 www.minplan.kz
5.4 www.esep.kz
5.5 www.kisi.kz

6. Оқу пәнін бақылау түрлері:
Ағымдағы-сабаққа қатысу, семинар сабағына сауалдама, СӨЖ бойынша
тапсырмаларды орындау, жекелеген тақырыптар бойынша бақылау жұмысы,
жылжымайтын және топтағы презентация;
Аралық – сауалдама, сұхпат алмасу, тест тапсырмалары.
Қорытынды – емтихан.

7. Баға қою ақпараты:
Баға қою саясаты
Принциптер:
– оьективтік;
– ақындылық;
– нқтылық, дәйектілік;
– сралау (дифференциация).

Білімді бағалаудың жалпы шкаласы

Әріптік жүйе Баллдардың сандық Оқу курсын игерудіңДәстүрлі жүйе
бойынша баға эквиваленті пайыздық мәні бойынша баға
А 4,0 95-100 Өте жақсы
А - 3,67 90-94
В+ 3,67 85-89
В 3,0 80-84 Жақсы
В- 2,67 75-79
С + 2,33 70-74
С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық
С - 1,67 60-64
Д + 1,33 55-59
Д 1,0 50-54 Қанағаттанарлықсыз
Д - 0 0-49

Студенттің рейтингін қою шкаласы: Кредиттік жүйемен білім беру бойынша
бағалау 2003 жылғы Ережеге сәйкес әрбір оқытушымен жылжымайтын түрде
құрастырылады.

Студенттің рейтингін қою шкаласы:

№ Бақылау түрі

Бекітемін
Оқу-әдістемелік және тәрбие
жұмысы жөніндегі проректор,
э.ғ.к., доцент
_____________А.Е.Желдібаев
__________________2006ж.

Келісілді
Қаржы және есеп факультетінің
деканы, э.ғ.к., доцент
___________ Т.А.Умирзакова
__________________2006ж.

Студенттерге арналған оқу бағдарламасы
(Силлабус)

Пәннің аталуы: Банкроттық және кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру

Мамандық:050509-Қаржы

Оқыту нысаны: күндізгі

Барлығы 3 кредит

Курс 4
Семестр – 7
Дәрістер 45 сағат
АБ саны: 2

СОӨЖ: 30 сағат
СӨЖ: 60 сағат

Емтихан 7 семестрде Еңбек
сыйымдылығы - 135с.

Алматы – 2006 ж.
Студенттерге арналған оқу бағдарламасы ОӘК негізінде 050509 - Қаржы
мамандығынаң Банкроттық және кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру пәні
бойынша әзірленген.

Қаржы кафедрасының мәжілісінде талқыланды

01.09.2006ж. Хаттама № 1

Кафедра менгерушісі
э.ғ.д., профессор ___________________Интыкбаева С.Ж.

Қаржы және есеп факультетінің ОӘБ ұсынылды

28 қыркүйек 2006ж.

Оқытушы туралы деректер: Әмірқанов Рысбек, э.ғ.к., доцент
1971ж. - Ауыл шаруашылығы институтын бітірген;
1971-1977 жж. КазНИИЭОС аға ғылыми қызметкер;
1985-1989 – Халық шаруашылық институтының аспирантурасында (сыртқы бөлімі);
1990ж. 26.01 – э.ғ.к.;
1995ж. 13.10 – доцент.
Кәсіпорындардың қаржысын басқару, өндіріске инновациялық технологияларды
енгізудің тиімділігі мен проблемаларын зерттеумен айналысады.
Байланыс ақпараты: 309 кабинет, тел. 760932
Кафедрада болатын уақыты: дүйсенбі, сәрсенбі, жұма.
Пәннің реквизиті: Банкроттық және кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру курсын
табысты игеру үшін, студентке Экономикалық теория, Ақша және кредит
теориясы, Халықаралық экономика, Қаржы, Қаржылық менеджмент,
Корпорациялық қаржы туралы тереңдетілген теориялық білім саласы қажет.
Студенттер экономикалық жағдайларды талдап, проблемаларды негіздей алуы
керек.
Пәннің кейіңгі реквизиті: Аталған пән Қаржы менеджменті бағдарламасы
бойынша аяқтап оқыту кезеңіне жатады және оның материалдарын ондірістік
практика бойынша есеп дайындауға және дипломдық жұмыстарды орындауға
қолдануға болады.
Пәннің сипаттамасы: Қазақстан экономикасының рыноктық қатынасқа өтуіне
байланысты көптеген кәсіпорындар оъективті және субъективті себептерге
байланысты қаржылық-шаруашылық жұмыстары проблемаларымен қайшылыққа келіп,
төлем қабілетсіздігіне душар болуда. Оған бірден-бір себеп, өндірістік
кәсіпорындарды іскерлікпен басқаратын ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Пәннің оқу - әдістемелік кешені "қаржы"
Модульдегі пәннің оқу әдістемелік кешені
Геоботаника пәннің оқу-әдістемелік кешені
«Психофизиология» пәннің оқу әдістемелік кешені
Пәннің оқу - әдістемелік кешені "мемлекеттік қаржы"
Пәннің оқу-әдістемелік кешені«Бизнесті моделдеу»
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Cалық менеджменті»
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Бизнесті моделдеу»
«Биологияны оқыту әдістемесі» пәннің оқу-әдістемелік кешені
«Пайдалы қазба кенорындарынашу және даярлау». Пәннің оқу-әдістемелік кешені
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь