Бухгалтерлік есепті компьютеризациялау

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5

1С: ҚАЗАҚСТАНҒА АРНАЛҒАН БУХГАЛТЕРИЯ БАҒДАРЛАМАСЫН
ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...10
1С: Кәсіпорын 8 тұғырнамасының орнатылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
Нұсқаны орнату ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
1С: Кәсіпорын 8 жүргізу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
Ақпараттық қорды редакциялау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
Ақпараттық қорды тізімнен жою ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
Бағдарламаның қызмет көрсету мүмкіндіктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... 13
Параметрлерді орнату ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
Мәтіндік редакторды күйге келтіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
Алмастыру буферімен жұмыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
Терезелерді басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15
Құралдар тақтасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
Файлдарды салыстыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
Уақытша тежеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
Белсенді пайдаланушылар тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...24
Пайдаланушы параметрлерін орнату ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
Тіркеу журналы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
Аралықтарды орнату ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
Іріктеуді орнату ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..27
Тіркеу журналын сақтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...30
Қателер жөнінде хабарлау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
Бейнелеу баспасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31

1С:ҚАЗАҚСТАНҒА АРНАЛҒАН БУХГАЛТЕРИЯ БАҒДАРЛАМАСЫМЕН ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ...32

Ұйым туралы мәліметтерді толтыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .32
Бухгалтерлік есептің есептік саясатының параметрлерін толтыру ... ... ... ... ...34
Салықтық есептің есептік саясаты параметрлерін толтыру ... ... ... ... ... ... ...35
Есеп параметрлерін күйге келтіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36
Бухгалтерлік және салықтық есеп шоттарының жоспарлары ... ... ... ... ... ... ..38
Ұйымның іскер әріптестері туралы мәліметтерді толтыру ... ... ... ... ... ... ... .40

1С:ҚАЗАҚСТАНҒА АРНАЛҒАН БУХГАЛТЕРИЯ БАҒДАРЛАМАСЫНДАҒЫ ШАРУАШЫЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАРЫНЫҢ ЕСЕБІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...45

Ұйым сатып алатын және сататын тауарлар және қызметтер туралы мәліметтерді толтыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..45
Шаруашылық операцияларын құжаттар көмегімен бейнелеу ... ... ... ... ... ... .47
Бухгалтерлік және салық жүргізілімдерін автоматтандырылған
түрде енгізу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..49
Операциялар журналы және жүргізілімдер журналы ... ... ... ... ... ... ... ... ..51
Тауарларды сатып алу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..53
Сатып алушыға төлем шоттарын көрсету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .59
Ұйымның есеп шотына сатып алушыдан ақша қаражатының түсуі ... ... ... ... 63
Тауарларды сату ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...65
Жеткізушіге ұйымның есептік шотынан ақша қаражатын аудару: төлем тапсырмасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 68
Төлемдік тапсырма басылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...69
Кезеңнің (айдың) аяқталуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 71

ЕСЕП БЕРУДІ ҚҰРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..73

Бухгалтерлік және салықтық есеп шоттарының қалдықтары және айналымдары бойынша деректер алу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..73
Стандартты есеп берулер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 73
Регламенттелген есеп . қисапты құру: бухгалтерлік баланс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 91
Бухгалтерлік баланс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..92
Регламенттелген есеп беруді дайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..95
Регламенттелген есептердің сақталуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 96
Регламенттелген есептерді электронды түрде шығару ... ... ... ... ... ... ... ... ... .97

ӘДЕБИЕТ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .98
«1С: Қазақстанға арналған бухгалтерия 8» - бухгалтерлік және салықтық есепті автоматтандыру үшін жаппай тағайындаудың әмбебап бағдарламасы. Бұл бағдарламаның негізінде мейлінше әртүрлі бизнес– қосымшаларды құруға және түрлендіруге мүмкіндік беретін «1С: Кәсіпорын 8» жүйесінің икемді технологиялық тұғырнамасы жатыр. Бағдарламалық өнім жеткізілімінің жиынтығына қолданбалы шешім – «Қазақстанға арналған бухгалтерия» нұсқасы жатады.
«1С: Қазақстанға арналған бухгалтерия» бухгалтерлік және салықтық есептің жүргізілуі үшін, сонымен қатар коммерциялық қызметтің кез келген түрін: көтерме және бөлшек сауданы, қызмет көрсетуді, өндірісті және т.б. іске асыратын ұйымдардағы міндетті (реттемеленген) есеп-қисаптың нысандарын әзірлеуге арналады.
Бухгалтерлік және салықтық есеп Қазақстан Республикасының пәрменді заңдарына сәйкес іске асырылады. Нұсқада нұсқауға сәйкес бекітілген Қаржы Министрлігінің 22.12.2005 ж. № 426 «Қаржылық есептің халықаралық стандартына сәйкес қаржылық есеп-қисапты құрайтын ұйымдар үшін бухгалтерлік есептің жұмыс жоспарын әзірлеу жөніндегі Нұсқаулықты (негізді) бекіту туралы» Бұйрығына сай әзірленген шоттар жоспары іске асырылған.

Бірнеше ұйымдардың қызметінің есебін жүргізу
«1С: Қазақстанға арналған бухгалтерия 8» көмегімен бірнеше ұйымның шаруашылық қызметтерінің бухгалтерлік және салықтық есебін жүргізуге болады. Әрбір ұйым үшін есепті жеке ақпараттық негізде жүргізуге болады. «1С: Қазақстанға арналған бухгалтерия 8» сонымен қатар бірнеше ұйымның бухгалтерлік және салықтық есебінің жалпы ақпараттық негізде (сондай-ақ жеке ұйымдар ретінде жеке кәсіпкерлер бой көрсетуі мүмкін) жүргізілуіне мүмкіндік береді. Бұл, егер осы ұйымдардың шарушылық қызметі өзара тығыз болса, ыңғайлы: тауарлардың, контрагенттердің (іскерлік серіктестердің), жұмыскерлердің, қоймалардың (сақтау орындарының), және т.б.тізімдерін жалпы түрде, ал міндетті есеп-қисапты жекелей қалыптастыруға болады.
Тауарлы-материалдық қорлардың есебі
ТМҚ есебін ұйымдастыру үшін материалдық - өндірістік қорлардың оларды істен шығуы кезіндегі бағалануының келесі тәсілдерін ұстанады:
орташа өзіндік құны бойынша;
материалдық-өндірістік қорлардың сатып алу кезіндегі алғашқы өзіндік құны бойынша (ФИФО тәсілі);
материалдық-өндірістік қорлардың сатып алынған кезіндегіден соңғы өзіндік құны бойынша (ЛИФО тәсілі);
Бағалаудың ФИФО және ЛИФО тәсілдерін қолдану үшін материалдық-өндірістік қорлардың есеп шотында топтамалық есеп жүргізіледі. ТМҚ есебінің әртүрлі шоттары үшін өзіндік құнды бағалаудың әртүрлі тәсілдері қолданылуы мүмкін (МСБУ 2 сәйкес).
1. Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»
2. 1С: Бухгалтерия от 7.7 к 8.0, Бухгалтеру от бухгалтера В. Хомичевская., Санкт-Петербург БВХ-Петербург., 2006
3. 1С Предприятие 8.0 Бухгалтерия предприятия. Управление торговлей. Управление персоналом., Б. Новак., Санкт-Петербург О-ОО Рампа., 2005
4. 1С Бухгалтерия для Казахстана Учебная версия., ЗАО 1С., Москва 1С., 2007
5. Стандарты бухгалтерского учёта6 методические рекомендации6 рабочий план счетов
6. 1С Предприятие 8.0 Конфигурирование и настройка., Б. Новак., Санкт-Петербург О-ОО Рампа., 2005
    
    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ«Қазақ қыздар педагогикалық университеті»БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯЛАУОҚУ ҚҰРАЛЫАлматы2010ББК ... ... М.О., ... ... ... ... компьютеризациялау:Оқу құралы.-Алматы:КазАТК,2008ж.ISBN 978-601-207-123-8Бұл оқу құралы «Қазақстан Республикасына арналған 1С: ... ... ... оқып ... үшін өте ... Оқу ... мысалдарнегізінде құрастырылған.  Төмендегі  көрсетілген  әрекеттердің  ...  ...  ...  мен  ...  ...  барлықмәліметтерді толтыру, ұйымның бухгалтерлік және ... ... ... есепсаясаты, ұйымның контрагенттері туралы мәліметтер, сатылатын және сатыпалынатын тауарлардың ...  ...  ...  ... көрсету енгізілген, проводкалар мен бухгалтерлік баланстыталдау үшін есеп беруді құрау қарастырылған.ББК ... ... ... А.Н. ... Абай ... ҚазҰПУОралбаева Ж.З. э.ғ.к. - Абай атындағы ҚазҰПУӘлиев М.К. э.ғ.к. –  Мұхаметжан  ... ... ... Мұхаметжан Тынышпаев атындағы ҚазККА, 2008.© Мурсалим М.О., Тазетдинова В.Х., 2008.МАЗМҰНЫКІРІСПЕ…………………………………………………………………..........……51С: ҚАЗАҚСТАНҒА АРНАЛҒАН БУХГАЛТЕРИЯ БАҒДАРЛАМАСЫНОРНАТУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗУ ....................................……………………….…….101С: Кәсіпорын 8 ... ... ... ... ... ... 8 ... ……………...........………………………………….......10Ақпараттық қорды редакциялау …………........................……………………….11Ақпараттық қорды тізімнен жою …………..........…….....................…………….11Бағдарламаның қызмет көрсету мүмкіндіктері...………................................. ....13Параметрлерді ... ... ... ... ... ... буферімен жұмыс …………………….....……………………………14Терезелерді басқару ……………………………….................…………………….15Құралдар тақтасы …………………………………....................………………….17Файлдарды салыстыру …………......……………………………………………...21Уақытша тежеу ………………….........................…………………………………23Белсенді пайдаланушылар тізімі …………………….................………………....24Пайдаланушы параметрлерін орнату .................…………………………………25Тіркеу ... ... ... ... ... ... журналын сақтау ……………............................…………………………..30Қателер жөнінде хабарлау …........………………………………………………...30Бейнелеубаспасы……...............................................……………………………...311С:ҚАЗАҚСТАНҒА АРНАЛҒАН БУХГАЛТЕРИЯ БАҒДАРЛАМАСЫМЕН ЖҰМЫСТЫБАСТАУ.…………………………....32Ұйым туралы мәліметтерді толтыру..............…………………………………....32Бухгалтерлік  ...  ...  ...  ...  ...   есептің   ...   ...   ...   ... ... күйгекелтіру.......................………………………..............36Бухгалтерлік және салықтық есеп шоттарының жоспарлары..………...............38Ұйымның іскер әріптестері туралы мәліметтердітолтыру..…………...............401С:ҚАЗАҚСТАНҒА АРНАЛҒАН ... ... ... ... ..........................…………………………………………………………...45Ұйым сатып алатын және сататын тауарлар және қызметтер туралы мәліметтердітолтыру........……………………………………………......………45Шаруашылық операцияларын құжаттар көмегімен бейнелеу.......……….........47Бухгалтерлік және ... ... ... ... және ... ... ... алу.……………………………………………………………53Сатып алушыға төлем шоттарын көрсету..........………………………………...59Ұйымның есеп шотына сатып алушыдан ақша қаражатының түсуі……..........63Тауарларды сату.......………………………………………………………………65Жеткізушіге ... ... ... ақша ... аудару: төлем тапсырмасы…………………………..................................…………....................68Төлемдік тапсырмабасылымы...............................................................................69Кезеңнің (айдың) аяқталуы..........…………………………………………….......71ЕСЕП БЕРУДІ ҚҰРУ.........................……………………………………...........73Бухгалтерлік және салықтық есеп шоттарының қалдықтары және айналымдарыбойынша деректер алу......................…………………………………………........73Стандартты есеп ... ... есеп – ... ... ... ... есеп беруді дайындау........………………………………..........95Регламенттелген есептердің сақталуы ……...........………………………............96Регламенттелген есептерді электронды түрдешығару...............…………..........97ӘДЕБИЕТ......…………………………….…………………………………..........98«1С: Қазақстанға арналған бухгалтерия 8» ... ... ... арналған бухгалтерия 8» - бухгалтерлік және ... ... үшін ... ... ... бағдарламасы. Бұлбағдарламаның негізінде мейлінше әртүрлі бизнес– қосымшаларды құруға жәнетүрлендіруге мүмкіндік беретін «1С:  ......  ...  ...  ...  ...  өнім  жеткізілімініңжиынтығына қолданбалы ...... ... ... нұсқасыжатады.«1С: Қазақстанға арналған бухгалтерия» бухгалтерлік және салықтықесептің жүргізілуі ... ... ... ... ... кез келгентүрін: көтерме және бөлшек сауданы, қызмет көрсетуді, өндірісті және ... ... ... ... ... ... нысандарынәзірлеуге арналады.Бухгалтерлік және салықтық есеп Қазақстан Республикасының ... ... іске ... ... ... сәйкес бекітілген  ҚаржыМинистрлігінің 22.12.2005 ж.  №  426  ...  ...  ... ... ... ... ... ұйымдар үшін бухгалтерлікесептің жұмыс жоспарын әзірлеу жөніндегі Нұсқаулықты (негізді) бекітутуралы» Бұйрығына сай ... ... ... іске ... ... ... есебін жүргізу«1С: Қазақстанға арналған бухгалтерия 8» көмегімен бірнеше ұйымныңшаруашылық қызметтерінің ... және ...  ...  ... Әрбір ұйым үшін есепті жеке ақпараттық негізде жүргізуге болады.«1С: Қазақстанға арналған ...... ... ... ұйымныңбухгалтерлік және салықтық есебінің жалпы ақпараттық негізде (сондай-ақжеке ... ... жеке ... бой ... ... жүргізілуінемүмкіндік береді. Бұл, егер осы ұйымдардың ... ... ... ... ... тауарлардың, контрагенттердің (іскерлік серіктестердің),жұмыскерлердің, қоймалардың ... ... және ... ... ал ... ... ... қалыптастыруға болады.Тауарлы-материалдық қорлардың есебіТМҚ есебін ұйымдастыру үшін материалдық - өндірістік қорлардың олардыістен шығуы кезіндегі ... ... ... ... ... құны бойынша;материалдық-өндірістік қорлардың сатып алу кезіндегі алғашқы өзіндік құныбойынша (ФИФО тәсілі);материалдық-өндірістік қорлардың сатып алынған ... ... ... ... ... ... ФИФО және ЛИФО ... қолдану үшін материалдық-өндірістік қорлардың есеп шотында ... есеп ... ТМҚ ... ... үшін ... ... бағалаудың әртүрлі тәсілдері қолданылуымүмкін (МСБУ 2 ... ... ... ... ... ... - ... есеп жүргізілуімүмкін. Алғашқы жағдайда тауарлар мен материалдардың бағалануы ... ... ... байланысты емес. Қоймалық есеп, егер ... ... ... мүмкін.«1С: Қазақстанға арналған бухгалтерия 8» ... ... ... ... салыстырылып қаралатын түгендеу  ... ... ... ... және жетімсіздіктердіесептен шығарулар көрініс табады.Сауда операцияларының есебіТауарлар мен қызметтердің ... және ... ... автоматтандырылған. Тауарларды сату кезінде төлеуге есепшот жазылады,жүкқұжаттар және фактуралық есепшоттар рәсімделеді.Көтерме ... ... ... ... алушылар және жеткізушілермен шарттардың аясындаесептеледі.Тауардың сатып алушыдан жеткізушіге қайтарылуының көрініс ... ... ... ...... ... тұрпатын қолдану қолдау табады, мысалы: «көтерме», «ұсақ көтерме»,«бөлшектік», «сатып алу» және т.б. Бұл түсім және өткізілім операцияларыныңкөрініс ... ... және ... ... есебіНақты ақшалай және қолма-қол ақша қаражатынсыз қозғалыстың жәневалюталық операциялардың есебі іске асырылған.Төлем ... ... ... ... ... ... және ... қолдауға ие.Жеткізушілермен, сатып алушылармен және жауапты тұлғалармен есеп айырысу ,есеп айырысу шотына қолма қол ... ... және ... чек ... қол ақшаның алынуы, шетелдік валютаның сатып алыну және сатылуоперациялары ... ... ... ... ... ... автоматты түрде аванс төлеуге бөлінеді. Кассалық құжаттарнегізінде белгіленген үлгідегі кассалық кітап жасалады.Контрагенттермен есеп айырысу ... және ... ... есеп ... ... ... ... және шетел валютасымен  жүргізуге  болады.  Әрбіроперация бойынша бағамдық және ... ... ... ... ... Контрагенттермен есеп айырысуды жалпылама шарт бойыншанемесе есеп айырысудың нақты құжаттарының көрсетілуімен ... ... ... ... тәсілі әрбір шарт үшін жеке анықталады. ... ... ... ... кезінде барлық контрагенттерге жалпы бағаменқатар нақты бір шарт үшін жекелей де баға қолдануға болады.Негізгі қаражаттың және материалдық емес ... ... ... ... операциялар автоматтандырылған: түсім, есепкеқабылдау, өтелімнің есептелуі, табыстау, есептен шығару, түгендеу. ... ... ... есеп ... арасында  есептелген  өтелімсомасының айға ... ...  ...  ...  ... үшін ... ... кестесі қолданылуы мүмкін.Негізгі және көмекші өндірістің есебіНегізгі және көмекші өндіріс өндіретін өнімдердің және қызметтердіңөзіндік ... ... ...  ...  қайта  өңделуінің  есебіавтоматтандырылған. Бір айдың ішінде шығарылған ...  ...  ... ... құн ... ... ... соңында шығарылған өнімніңжәне көрсетілген қызметтердің нақты өзіндік құны есептеледі.Жартылай фабрикаттар есебіЖартылай фабрикаттар шығаратын болжалды ...  ...  ... ... үшін ... ... қоймалық есебі жәнеолардың өзіндік құнының автоматтандырылған есеп ... ... ... ... ... шығындарды есептен шығару кезінде өнімнің ... ... ... ... ...  ...  ... Жанама шығындар үшін бөлудің келесі негіздерінің мүмкіндіктері бар:➢ шығарылым көлемі;➢ жоспардағы ... ... ... ақы төлеу;➢ материалдық шығындар.Жалақы есебі және кадрлық есеп«1С: Қазақстанға арналған бухгалтерия 8» бағдарламасында негізгіжұмыс орны ... және қоса ...  ...  жұмыскерлердің  есебінқосқандағы қызметкерлердің қозғалыс есебі жүргізіледі, бұл жағдайда ішкіқоса атқару опциональды түрде ... ... ... ...  ... қажеттілігі болмаса алып тастауға ... ...  заңы  ... нысандарды құру қамтамасыз етіледі.Автоматтандырылған:кәсіпорын жұмыскерлеріне есептеудің әрбір түрі үшін жекелей  ... табу ... ... ... ... ... ... есеп айырысуларды жалақы төлеуге дейін жүргізу;депозитке салынатын ... ... ... ... бойынша есептеу;кәсіпорын жұмыскерлерінің жалақысы салық салыну негізі болып табылатын заңжүзінде реттемеленген салықтар мен жарналарды есептеу;реттемеленген қажетті есеп-қисапты ... ... ...  ... есеп беру ... ... құн салығы)есебіЖеткізушілерге және мердігерлерге төленген, соның ішінде ҚҚС есепкеалынуға тыйым салынған және сатып алынатын тауарлар, ... ... ...  ...  бойынша  қосылған  құн  салығының  ... ҚҚС, оның ... ...  ... ... ... есеп автоматтандырылған.ҚҚС есебі мақсатында бөлектей және үйлесімді тәсідермен ... ... ... ... қолдау табады.307.00 «Салықтық кезең (есеп беру тоқсанының) уақытында сатып алынғантауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша фактуралық шоттар тізілімі» нысанынтолтыру ... есеп ... ... ... ... ... салудың жалпы белгіленген тәртібі қолдау табады.Салықтық ... ... ... салығы  бойынша)  нұсқадажүргізілуі үшін шоттардың арнайы (салықтық) жоспары ... Бұл ... ... ... СБУ 11 ... ... үшін ... жәнесалықтық есеп деректерін салыстыруды жеңілдетеді.Сонымен ... ... ... ... ... ҚР СК 15 ... ... өзіндікерекшеліктері де көрініс табады. Салық тық ... ... ... ... ... ... ... және корпорациялық табыс салығыбойынша салық мағлұмдамасын толтыру үшін деректер дайындалады.Айдың қорытындылаушы операцияларыАйдың аяқталуы бойынша орындалатын, ... ... ... ... қайта бағалау, болашақ кезеңдердегі шығындарды есептеншығару, өтелімді есептеу, қаржылық нәтижелерді анықтау және  ... ... ... ... ... ... негізгі тәсіліретінде алғашқы бухгалтерлік құжаттарға сәйкес келетін нұсқалық ... ... ... ... ... жекелеген  өткізбелердің тікелейенгізілуі рұқсат етіледі. Өткізбелердің топтық енгізілуі үшін ... ... әрі тез ... ... ... ...... операцияларды қолдануға болады.Стандарттық бухгалтерлік есеп берулер«Кәсіпорын бухгалтериясы» нұсқасына қалдықтар мен айналым ... ... ... ... ... ... деректерді талдауғаарналған стандарттық есеп беру  ...  ...  ...  ішіндеайналымдық-сальдолық тізімдеме, шатыраш кестелі тізімдеме, шот бойыншаайналым-сальдо тізімдемесі, шот айналымдары, шот карточкасы, ... ... ... ... есеп-қисапНұсқаның құрамына бухгалтерге қажетті есеп берудің толық жинақталымы:қаржылық, статистикалық, салықтық есеп ...  ...  ... ... ... үшін XML ... түсірім қарастырылған.Компьютерге және бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар1С: Кәсіпорын 8 жүйесі IBM-қоса атқарылатын дербес компьютерлеріндегіжұмысқа арналған. Компьютерде болуы ... Windows 98/Me, ... Windows NT ... 2003(Microsoft Windows 2000/XP/Server 2003 ұсынылады) операциялық жүйесі;Intel Pentium II 400 МГц және одан ... ... (Intel Pentium III ... ... ... және одан ... жарамдылықтағы жады (256 Мбайт ұсынылады);қатты диск (орнатылу кезінде 120 ... ... ... оқу ... ... ... ... үшін экранның күйін келтіргішінде 16-биттік(немесе одан ... ... ... ... ... ... көрсетілген бос кеңістік 1С: Кәсіпорын 8 жүйесінұсқамасының орындалуы үшін талап етіледі. ... ... бос ... ... 8 ... жұмысы кезіндегі ақпараттық қор көлемінің ұлғаюынесепке алмайды. Сізге өз бетіңізбен ... ... бос  ... ... ... қажет.Дәріс 2. 1С: ҚАЗАҚСТАНҒА АРНАЛҒАН ... ... ... ... ...  ...  1С:Қазақстанға  арналған  бухгалтерия  ... ... 8 және ... ... ... ... ... жүргізілуі сипатталады; ақпараттық қордың жергілікті  компьютергеқондырылуы қарастырылады.Төменде сипатталатын әрекеттер нәтижесінде ... ... ...... ... ақпараттық қордың алғашқы тізіміжасалады және «Қазақстанға ... ... ... ... ... Кәсіпорын 8 тұғырнамасының орнатылуыТез орнату тәртібі орындалуы үшін тізбекті түрде ...  ... ... ... ... бастапқы менюінен «1С: Кәсіпорын 8» таңдаңыз:Орнату бағдарламасы дайындық әрекеттерін тудырады және ақпараттық терезегеалып шығады. Жалғастыру үшін «Әрі ... ... ... Терезегебарлық  қажетті  компоненттер  әлдеқашан  таңдалып  ...  ... ... ... ... ... үшін «Әрі қарай>»батырмасын басыңыз;Орнату бағдарламасын файлдарды көшіру ... ... ... 1С: Кәсіпорын 8 орнатылды. Бұл  ... - ... ... ... қормен жұмыс үшін  ... 8 ... ... ... «1С: ... 8» тобы ... орнатуНұсқаның тез орнатылу тәртібі орындалуы үшін тізбекті түрде келесіәрекеттерді орындаңыз:Бастапқы менюден «Қазақстанға арналған бухгалтерия» нұсқасыныңорнатылуын таңдаңыз:Тізімді ... ...  ...  ...  ...  тізімгеорнатылатыны  көрсетіледі.Тізімнің  аталуын  өзгертпей,  «Әрі  ... ... ал ... ... ... ... ... «Дайын» батырмасын басыңыз.Таңдалған ақпараттық қор орнатылды.1С: Кәсіпорын 8 жүргізу1С: Кәсіпорын 8 жүргізіңіз ... ... -  ... тармағын қолдана отырып). Алғашқы  жүргізу  ...  ... ... ... бос екендігі туралы мәлімет шығады. «Иә» ... ... ... ... Бағдарлама ақпараттық қордың қосылуынбастайды.Экранға құрылу нұсқаларын таңдау терезесі шығады. ... ... ... ... «Әрі ... ... ... үлгіден ақпараттық қорды таңдау терезесі шығарылады. Үлгі тізіміненақпараттық қор ағашын ... Егер ... ... ... ... ... қорды орнату қажет болса, демонстрациялық қорды таңдаңыз;егер жұмысқа қажетті ... қор ... ... ... ... қордытаңдаңыз. «Әрі қарай» батырмасын басыңыз.Экранға ақпараттық қордың аталуын және орналасу түрін ... ... ... ... «Әрі қарай» батырмасын басыңыз. Орнатылғандеректерді өзгертпей, «Әрі қарай» ... ... қор ... ... үшін экранға терезе шығарылады.Ақпараттық қорды таңдаудан басқа ... ... ... ... ... ... , «Дайын»  батырмасын  басыңыз.  Ақпараттық  ... қор ... ... ... ... қор тізімінде жұмыс жүргізу  үшінқажеттісінкөрсетіңіз және «1С: Кәсіпорын  8»  ...  ...  ... орындау (мысалы, конфигурацияны жаңарту, қолданушылар тізімінжүргізу, ... ... ... немесе шығару)  үшін  «Конфигуратор»батырмасын басыңыз.Егер таңдалған ақпараттық қор үшін ... ... ... үшін ... сұхбат (қолданушыны таңдау және қорға кіругемүмкіндікті көрсету үшін) шығарылады. Егер демонстрациялық қор ашылса, ондақолданушылар ... кез ...  ...  ...  ... ең ... Демонстрациялық қорға кіру паролі берілмейді. «ОК»батырмасын басыңыз.Ақпараттық қор ашылған соң келесі әрекеттер таңдалған жұмыс тәртібіне(мысалы,қолданушылар тізімін ... ... ... ... ... ... ... есептер алу) байланысты болады.Ақпараттық қорды редакциялауТізімде ақпараттық қордың аталуын ... ... ... үшін ... ... ... және «Өзгерту» түймесін басу қажет. Экранға құрамындатаңдалған ақпараттық қордың аталуы және ... бар ... ... ... ... тәртібі «Бар ақпараттық қорға қосымша» параграфындасуреттелген.Ақпараттық қорды тізімнен жоюАқпараттық қорды ... жою үшін ... оның ... ... ... ... Таңдалынған ақпараттық қор тізімнен жойылады.Бұл операцияның тек тізімнен ғана жойғанымен, ақпараттық қор тізбесінкомпьютердің қатты ... ... айта ... жөн. Егер ... бұл операцияны өз бетінше жеке жүргізу қажет.Бұл құрал «1С: Қазақстанға арналған бухгалтерия 8 » бағдарламасын текқана меңгере ... ... ... ... мысал түрінде құрылған.Сіздің алдыңызда төменде сипатталған барлық әрекеттерді тәртіп бойыншаорындау тұр: ... ... ... ... және салықтықсаясаты есебі, сіздердің ұйымдарыңыздың іскер әріптестері, сатылатын ... ... ... ...  ...  ...  ... шаруашылық операцияларының негізгі қатарын көрсету, енгізілгенөткізбелер мен бухгалтерлік балансты талдау үшін есеп ... ... ... ... ... ... Кәсіпорын 8 жүйесі жұмысының әртүрлі параметрлерін орнату үшін«Сервис-Параметрлер» тармағы қолданылады.Параметрлер нақты қолданушының бағдарламаның әртүрлі тәртібі ... ... үшін ...  Бұл  бір  ...  қормен  бірнешепайдаланушының жұмыс ... ... ... ... ... тәуелсіз орнатылатынын білдіреді. Көптеген параметрлер бағдарламаменжұмыс аяқталған кезде есте қалады және жүйенің ... ... ... солмағынада орнатылады.«Параметрлер» сұхбаты картотека түрінде орнатылады. Орнатуға болатынбарлық ... ... ... кез ... ... ... ... арқылы өзара ауысатын бірнеше топқа біріктіріілген.Параметрлер мағынасы өзгерген соң, олардың жүйеге орнатылуы үшін ... басу ... бұл ... параметрдің жаңа мағыналары орнатыладыжәне параметрлер терезесі жабылады.«Қолдану» батырмасын басу сонымен қатар ... жаңа ... ... бұл жағдайда параметрлерді орнату сұхбаты терезесі ашыққалдырылады.Орындалған  өзгерістердің  ...  ...  ... шығу үшін ... ... басу ... параметрлерЖұмыс уақытын орнату. Жұмыс уақыты нақты  ...  ... ... ... үшін ... Мысалы, жұмыс уақыты жаңақұжатты енгізу кезіндегі құжат уақыты ретінде автоматты түрде қойылады.Егер ... ... ... ... ... ... компьютердің жүйелік уақытынан таңдалады. Егер  жалауша  алыныптасталса, жаңа жұмыс ... ... ... ... ... келтіру«Мәтіндер» салынбасының басқарушы элементтері 1С: Кәсіпорын жүйесініңкіріктірілген мәтіндік редакторын басқаруға арналған.Мәтінді тасымалдау. Мәтін блоктарын ... және ... ... ... “drag & drop” ... және ... тәртібінқолдануға болады.Жолдардың аяғында курсорды жылжытуға берілетін рұқсат. Егер параметрорнатылып қойса, ондай жағдайда курсорды жолдардың соңынан кейін ... ... ... ... ... көшірілуі» символының жағдайыменғана шектеледі.Бос орындар мен ... ... Егер ... орнатылса, босорындар мен табуляция мәтінде көрінеді. Бұл режим мәтіннің форматталуынынтексеру үшін орнатылады. Егер Бос ...  мен  ...  ... ... бос орын мен ... көрсетілуін іске асыратынсимволдарды енгізу үшін Бос орын және Кестелеу ерекшеліктеріне ... ... Бос ... ... ... сілтеме жасалады.Кестелеу. Кестелеудің көрсетілу нышанына сілтеме жасалады.Кестелеуді енгізу кезінде ауыстыру. Егер ... ... ... ... ... ... ... ені ерекшелігінде орнатылатын бос орынсанына ауыстырылады.Кестелеудің ені. Мәтіндерді енгізу кезіндегі ... ... ... ... ... ... ... нышанын енгізу кезінде автоматтышегіністі орнатады немесе болдырмайды (ENTER түймесін басу ... ... ... ...  ...  ...  таңдау.Модульдар мәтінін енгізу үшін моноені бар ... ... ... ұсынылады.Калькулятор1С: Кәсіпорын жүйесіне күрделі емес ... ... ... кіріктірілген  калькулятор  енгізілген.  Оны  ... ... ... бағдарламаның кез келген режимінде ... ... ... тұрған жағдайдан басқа) шақыруға болады.Калькулятор терезесінде экранда жылжудың әртүрлі тәртібі (режимі) ... ... ... ... ... ... ... менюіндешығарылуы мүмкін.Алмастыру буферімен жұмысMicrosoft Windows  ...  ...  ...  кез  ...  ұсынатын  алмастыру  буферімен  жұмыстың  ... ...  1С:  ...  алмастыру  буферіндегі  ... ... ... ... ... үшін ... «М», «М+» және «М-» ... тақтасының батырмаларықолданылады.«М» батырмасы алмастыру буферіндегі мағыналарды еске сақтау ... ... сай ... ... ... оны сан ... ... яғни тек сандық мағыналар болғанда ғана.«М+» батырмасы алмасу буферіндегі мағыналарға мағына ... ал ... ... ... алып ... Жеке ... ... алмастырубуферінде жолдар түрінде сақталғанымен, барлық көрсетілген әрекеттер сандықмағынада орындалады.Бұдан басқа, «М+» ... «Shift +(+)» ... ... ... ... ... келсе, «+» және «-» пернелері пернетақтаның ... ... ... ... ... ... ... мағыналарыныңбарлық түрлерінде, екіншіден, кестелік құжаттармен жұмыс кезінде. Бұданбасқа кестелік құжаттармен жұмыс ... ... ... ... уақытта орындауға мүмкіндігі бар: мысалы, бірнеше ... ... ... қолдана отырып, алмастыру буферіне олардың сомасыненгізуге немесе қосуға болады.Алмастыру буферінде  алынған  нәтижелерді  кез  ...  ... ... ... ... ... ... пернелерімен немесеменюдегі сәйкес келетін тармақтар және құралдар тақтасының түймелері арқылымағына ... ... ... ... ... мағынасы басқа  дабағдарламаларда қолданылуы мүмкін.Алмастыру буферінің сандық өрнектелудегі ағымдық ... ... ... ... ... ... болады.Терезелерді басқару1С: Кәсіпорын бағдарламасының көптеген объектілер және ...  жеке  ...  ...  ...  ... ... және т.б. жеке терезелер түрінде ашылады. Жұмыстыңыңғайлылығы үшін көптеген терезелер бір уақытта ... ... Бұл ... ... ... ... ... және т.б.)жұмыс істеуге мүмкіндік береді.1С: Кәсіпорын бағдарламасында көптерезелілік ... ... ... ашық ... ... мүмкіндік беретін құралдар жиынтығы бар.Бұл режимдермен байланысу үшін басты менюде арнайы «Терезелер» ... ... ... ... терезені жабуға мүмкіндік береді.«Барлығын жабу» тармағы барлық терезелерді бірден ... ... ... тармағы барлық ашық терезелерді бағдарламаныңнегізгі терезесінің сол жақ жоғарғы бұрышынан тізбекті түрде біраз ... ... ... ... орналастыру»  және  «Тігінен  ...  ... ... ... ... алу үшін барлық  ашық  ... Бұл ... ... ... ... ... Алтынемесе одан да көп терезелер ашық тұрғанда ... ... ... ... ... ... ... көлденеңауқымының мүмкіндігінше ең көбін орнатады, ал тігінен - тігінен орналасқанауқымын. Терезелер орналасуының алгоритмін ... үшін 6 ... ... ашу және «Терезе» менюінің көрсетілген тармақтарын тізбектелгентүрде ... ... ... ... ... құрамында қызметтік терезелердіңтізімі бар.Одан төмен ашық терезелер тізімі орналасады.Олардың біреуін таңдаукөрсетілген ... іске ... Оның ... оннан көп емес аталым бар.Басқа терезелерге кіру «Терезелер» сұхбатының ... іске ... ... ең соңғы жолда «Терезелер» тармағы бар. Ол ашықтерезелерді басқару сұхбатын ашады.Мәтіндік және ... ... ... ... ... есеп беру мақсатындағы әртүрлі формалардан(анықтамалар, журналдар және т.б. ... ...  және  ... ... және пайдаланушының жасаған кестелік құжаттары) жұмысжүргізуге мүмкіндік береді.Терезенің бұл түрлеріне қарау және ... ... ... ... меню тармақтарының мүмкіндіктері болады.«Терезені көлденеңінен бөлу» және ... ... ... тармақтарыбір терезе аумағында берілген терезенің әртүрлі бөліктерін қарап шығуғамүмкіндік береді. Меню ... ... және ... құжаты бартерезе қосылған кезде ғана мүмкіндік бар. Таңдалған терезе екі ... ... Егер ... ... ... қажет  болса,тышқанның сілтеуішін терезені бөлгішке апарыңыз. ... ... ... ... ... өз ... m немесе К-ға өзгертеді. Сол жақпернені басу және және ... ... ...  терезешелер  көлемінөзгертуге болады.Мәтіндер редакторы терезесін бөлуді ... ... ... ... ... үшін ... ... жою» тармағынтаңдаңыз тышқан арқылы бөлу сызығын редактор терезесі шеттерінің біреуінеапарыңыз.Терезелерді көбейту.Егер терезелер ... оның ... ... ...  оны  ...  ...  көбейтуге  болады.  1С:  Кәсіпорынбағдарламасының берілген болжамасында көбейту ... әр ... ... ... ... ... бірдей уақытта бірнеше терезелергеорнатуға болады.Терезелер тақтасыБағдарламаның ... ... ... ... ... ... ... тақтасында әдеттегі орналастыру ... ... ... ... ... ... ... (орналастырурежимі) параграфын қараңыз). Қажетті терезенің қосылуы үшін оның құлақшасынтышқанмен шертсе ... ... ... ... болады.  Бұл  үшін  ... ... ... ... ... және ...  тақтасындаконтекстік менюді ашыңыз және «Терезелер ... ... ... алыптастаңыз. Тақтаны көрсету үшін жалаушаны қойыңыз.Терезелер тақтасы бағдарламаның жұмыс саласының бөлігін үнемі алмас үшін,«Автоматты ... ... ... ... ... ... ... тұрады. Оны көрсету үшін тышқанды тақтаның орнына апарсаңыз, олпайда болады.Терезелерді күйге келтіру диалогыДиалог барлық ашық ... ... ... үшін ... Оның ... ашық терезеге ауысу, жасалған өзгерістерді сақтау, терезелердіңорналасуын басқару, ашық терезелердің бірінің, тобының немесе ... іске ... ...  үшін  «Терезелер  –  Терезелер...»  тармағын  ... ... ... ... ашық ... тізімі шығады. Тізімге«Әдеттегі» жағдай түріндегі терезелер ғана кіреді.Егер ашық терезенің құрамы жетілдірілсе, онда бұл ... ... ... ... сол ... ... * символымен белгіленеді.Барлық әрекеттер тізімде көрсетілген бір ... ...  ... ... ... ... немесе таңдауды болдырмау стандарттытүрде іске асады.Құралдар ... Windows ...  ...  ...  ...  ... Windows ... қабылданған сәйкестіктегі меню  түріндеұйымдастырылған командалар жиынтығының көмегі ... іске ...  ... ... тез кіру үшін құралдар тақтасын қолданады.Құралдар тақтасы  батырмалар  ...  бар  ...  ...  ... кез ... тышқанмен басу сол батырма командасының тезарада орындалуын іске ... ... ... ... ... ... ... түрде көрсететін суретпен қамтамасыз етілген.1С: Кәсіпорын жүйесі құралдар тақтасының 2 түрін пайдаланады: терезементұрақты байланысты және ... бір ... ... ... ... ... осы ... ақпараттармен жұмысқа арналған батырмалар болады. Олар ... бір ... ... ... ... ... алады және пайдаланушыоны өзгерте алмайды.Құралдардың құбылмалы тақтасында, ереже  бойынша,  нақты  бір  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... 1С: Кәсіпорын жүйесінің негізгі терезесінде бір уақыттаорналасқан құралдар  тақтасының  саны  ...  ...  ... өзгеріп тұрады.Одан басқа алдын  ала  ...  ... ... ... ... ... тақтасын анықтауға болады.Құбылмалы құралдар тақтасын кез келген ыңғайлы жерде орналастыруға болады:бағдарламалар ... кез ... ... «қысу», сондай-ақ экранныңкез келген жеріне «ілу» арқылы. Құралдар тақтасын жылжыту кезінде ... ... ... ... ретінде көрінеді.Құралдар тақтасының түрлері1С: Кәсіпорын жүйесінде құралдар тақтасының келесі түрлері болуы мүмкін:Жүйелік құралдар ... ... ... болатын тақталар;Пайдаланушы құрған тақталар;Жүйелік құралдар тақтасы.Құралдардың бұл тақталары бағдарламаға «тігілген»және жойылмайды. Олардағы батырмалардың құрамын ... ... ... ... ... нұсқасын «есте сақтайды» және пайдаланушыныңкомандасы бойынша оны қалпына келтіруге болады.Нұсқалау процесінде пайда ... ... ... ... құралдартақтасы нұсқалау кезінде пайда болады және ... ... ... бар ... ... ... ... есеп журналдары жәнет.б.. Жүйелік ... ... ... да ...  ...  ... ... құрған құралдар тақтасы. 1С: Кәсіпорын жүйесімен жұмыспроцесі кезінде пайдаланушы өзінің жеке ... ... ... мүмкін.Бұл тақталар алдаын ала тапсырылған батырмалар жиынтығынан жасалады ... саны ... ... ... ... ... ... негізгі менюінің кез келгенжерінде, құралдар ... ... ... ... ... ... келтіру» тармағының көмегі арқылы жүргізіледі.«Күйге келтіру» сұхбатының 2 салынымы болады.«Құралдар тақтасы» салынымыБерілген салынымның басқару элементтері көмегімен ... ... ... және жою ... жұмыстар орындалады.Құралдар тақтасы тізімінде * символымен берілген сәтте экранда орналасқантақталар белгіленген. Бұл ... ... ... аталымының сол жақжақтауына тышқанмен шерту арқылы қоюға немесе алып ... ... ... ... ... тақтасын шақыруға немесе алып тастауға болады.Құралдар тақтасы тізімінде бұл сұхбаттың алғашқы ашылуы ... ... және ... ... ...  ...  ... жаңа тақтасын жасауы ... ... ... жаңа ... ... ... тақтасын құру үшін «Құралдар тақтасы» салынымына көшу қажетжәне «Құру» батырмасын басу қажет.Пайда болған ... жаңа ... атын ... ... «ОК» ... басқаннан кейін экрандақұралдардың жаңа тақтасы пайда болады - әзірге батырманы баспай тұрып.Құралдар тақтасының атын өзгертуТек пайдаланушының ... ... ғана ... болады.Тақталар атын өзгерту үшін тізімнен атын тауып, «Аталуын өзгерту...»батырмасын басу және жаңа ... ... ... ... ... тақтаныңаталуын таңдаған соң немесе сұхбат терезесін «Жабу» ... ... ... ... жаңа атау ... тақтасын жоюТек пайдаланушы құрған құралдар тақталарын ғана жоюға болады.Тақтаны жою үшін тізімнен оның атын таңдау және «Жою» батырмасын ... ... ... ... ескертусіз жойылады.Жүйелік құралдар тақталарын қалпына келтіруРедакциялау нәтижесінде өзгертілген жүйелік құралдар  тақталарыналғашқы қалпына ... ... Бұл үшін ... ... атын таңдаужәне «Алып тастау» батырмасын басу қажет.Құралдар тақтасын редакциялауҚұралдар тақтасын редакциялау кезінде ... ... ... түрде ұйымдастыруға мүмкіндік беретінбатырмаларыдың құрамын жәнеөзара орналасуын өзгертуге болады. Редакциялау «Күйге келтіру» ... ... ... ... орындалады.Құралдар тақтасында орналасуы мүмкін барлық батырмалар ыңғайлылық үшінбірнеше санатқа бөлінеді. ... ... ... сол жақ ... орналасқан.Егер бұл тізімнен қандай да бір санаттың аты таңдалса, салынымның оңжақ бөлігінде бұл ... ... ... ... ...  Бұлжиынтықтың өзгертілуі мүмкін емес.Нақты бір ... ... білу үшін оны ... ... ... бөлігінде батырманың сипаттамасы беріледі.Құралдар тақтасын редакциялау бойынша ... ... «drag &drop» ... және қалдыр») тәсілімен орындалады.Құралдар тақтасына батырма қосу үшін оны тышқанмен осы тақтаға әкелукерек. ... ... ... және құралдар тақталары арасында тасымалдауарқылы батырмалар қосуға болады.Құралдар тақтасынан батырманы жою үшін оны ... ... ... ... тышқанмен апару керек.Файлдарды салыстыруФайлдарды салыстыру режимі пайдаланушыға кез келген  2  ... ... ... ... ... үшін ...... тармағын таңдау керек. Экранға салыстырылатын файлдарды таңдауғаарналған сұхбат беріледі.Құралдар тақтасында орналасуы мүмкін барлық ... ... ... ... ... ... ... салынымның сол жақ жоғарғыбөлігінде ... бұл ... ... да бір ... аты ... салынымның оңжақ бөлігінде бұл ... ... ... жиынтығы беріледі.  Бұлжиынтықтың өзгертілуі мүмкін емес.Нақты бір батырманың арналуын білу үшін оны ... ... ... ... ... ... беріледі.Құралдар тақтасын редакциялау бойынша барлық ... «drag &drop» ... және ... ... ... ... батырма қосу үшін оны тышқанмен осы тақтаға әкелукерек. Оларды тақта ... және ... ... ... ... ... қосуға болады.Құралдар тақтасынан батырманы жою үшін оны бағдарлама терезесінің кезкелген жеріне тышқанмен апару керек.Файлдарды салыстыруФайлдарды ... ... ... кез ...  2  ... ... ... Файлдарды салыстыру үшін «Файл – ... ... ... ... ... ... файлдарды таңдауғаарналған сұхбат беріледі.Терезе екі бөліктен тұрады (оң және сол). ... көру ... ... бастапқы құжат орналастырылады. Командалық тақта батырмаларыкөмегімен қарауды басқару және ... ... ... іске ... ... және ... өзгешелік» батырмалары арқылы келесінемесе алдыңғы өзгешелікке ауысу іске асырылады.Өзгешеліктер фонның түсі және ... түсі ... ... ... ... ... түгенделген.«Салыстыруды тексеру параметрлерін  күйге  түсіру»  батырмасыныңкөмегімен өзгешеліктерді ... ...  ...  ...  ... ... мағыналарын нобайлар түрінде сақтауға болады. Бұл ... ...  ...  ...  және  ...  сұхбатқа  күйгекелтіргіштің аталуын енгізіңіз және «ОК» батырмасын ... ... ... ... нобайыы болса, қажеттісін таңдаукүйге келтіргіш сұхбатының «Нобай» алаңында іске асады.Түстерді ... ... ... қалпына келтіру үшін «Айтпаубойынша» батырмасын басыңыз.Ұяшықтардағы, жолдардағы, жолдар және ... ... және фон түсі және ... түсі ... ... біріктірілуінің айырмашылықтары мәтінді қоршайтын ... ... ... және ... ... ... ... түсі арқылыкөрсетіледі.Суреттердегі айырмашылықтар мәтін  түсімен  берілетін  тікбұрыш,сызықтар және ... ... ... қоршайтын түсті жақтаушаларарқылы көрсетіледі.Терезеде өзгерген, жойылған және қосылған (бірінші және ... бар) ... ... ... ... ... үшін көрінбейтін айырмашылықтар (мәтін, қаріп,формат, бірігу, атаулар және т.б.) туралы нақты есеп алуға болады. Бұл ... ... ... ... ... ... 1С: Кәсіпорын жүйесін пайдаланушының ... ... ... ... ... алу үшін ...  нұсқалау  пайдаланушының  жүйеге  құжаттардың  ... үшін ... атын жиі ... Көбінесе пайдаланушыға орындағаніс-әрекеттері үшін жауапкершілік жүктеледі. Сол үшін сеанс ... ... ... ... ... ... атпен» орындамауы өте маңызды.Басқа жағынан алғанда, егер пайдаланушыға компьютерден кету қажет болса,жүйеге ... ... және ... әр кезде ыңғайсыз. Бұл жағдайдауақытша тежеу режимі қолданылады.Уақытша тежеу ... тек ... үшін ... берілгенде ғанамәні болады.Уақытша тежеу режиміне кіру үшін ... ...... ... ... ... 1С: Кәсіпорын жүйесіне қосымша терезе азайтылады.Жұмысты жалғастыру үшін ... ... ... ... ... ... ... беріледі.Жүйені қосу кезіндегімен бірдей пароль енгізілуі ... ... ... соң ... жұмысқа кіруге болады.Белсенді пайдаланушылар тізіміАталған  сәтте  ...  ...  ...  ...  ... ... ... жатқандығын анықтау қажет.Пайдаланушылар тізімін алу үшін  ...  ...... ... таңдаңыз. Экранға аталған сәтте ақпараттық қорменжұмыс жүргізіп жатқан пайдаланушылар тізімі бар терезе шығады.Ашылған кезде ...  жол  ...  ...  ... ... ... ... бар пайдаланушылар тізімде пиктограмма арқылы ерекшеленеді(белгісі бар).Белсенді пайдаланушылар тізімінің бағаны құрамы және ... ... ...  ...  болады.  Күйге  келтіру  стандартты  ...  ...  ...  ...  ...  ... пайдаланушылар тізімін кез келген баған бойынша іріктеугеболады.Пайдаланушы параметрлерін орнату1С:Кәсіпорын режимінде пайдаланушының парольді ... және ... ... бар.  Ол  үшін  ...  ...... тармағын таңдау керек.Парольді енгізу алаңына парольді енгізу қажет. Пароль әріптер ... ... ... ... тұрады. Пароль бос орындар мен арнайысимволдардан тұрмауы керек, пароль көлемі 255 ... ... ... ... ... ... ... сондықтан бұл кездемұқият болу керек.«Парольді бекіту» алаңында енгізу қатесінің алдын алу үшін ... тағы да ... ... Егер  қайтадан  енгізілген  парольдіңалғашқыдан айырмасы болса, «ОК» батырмасын ... ... ... ...  ...  ...  келмейді»  ескертуі  шығарылады,  парольорнатылмайды.Егер «Болдырмау» батырмасын басса, пароль ... ... ... қарауға болмайды, сондықтанпарольді орнату кезінде мұқият болу және парольді ... ... есте ... ... ... ... үшін ... бір уақытта  қандайоқиғалар болғанын немесе сол немесе ... бір ... ... ... ... ... жиі ... етіледі.Бұл мақсаттар үшін тіркеу журналы арналады. Бұл журналда әртүрліоқиғалар  тіркелуі  ...  Оның  ...  ...  ...  ... жұмысының тарихын біле алады.1С:Кәсіпорын жүйесін пайдаланушылардың жұмысы  кезінде  ... ... ... қорды жетілдіру, тәртіптік операциялардыорындау, жүйеге қосылу немесе ажыратылу және т.б. бойынша ... ... ... ... ... ... журналын шақыру үшін «Қызмет көрсету – ... ... ... ... Экранға терезе шығарылады:Әрбір оқиға журналдың жеке жолында тіркеледі. Сол жақ бағанда ... ... түрі ... ... ... шығу үшін ... ... «Іс-әрекет - Оқиға» тармағын таңдау керек.Егер оқиға деректермен байланысты болса, «Деректерді ашу» тармағынакіруге ... бар. Оның ... ... ... ... деректердіқарап шығуға болады.Тіркеу журналының бағаналар құрамын және олардың ... ... ... ... ... ... түрде жүргізіледі.Аралықтарды орнатуТіркеу журналының «Іс-әрекет – Аралықтарды орнату» менюінің тармағыкөмегімен журнал оқиғаларын көрсету аралығын ... ... ... ... ... ... аралық таңдалады  және  ... басу ... ... ... ... «Іс-әрекет - іріктеу» менюі тармағының көмегіарқылы журнал ... ... ... ... ... ... ... терезесі шығарылады:«Негізгілер» салынымы сұхбатында іріктеудің әртүрлі өлшемдерін  ...  ...  ...  және  ...  ... ... ... көзі, сондай-ақ оқиға түрі бойынша) орнатуғаболады. «Өзгелер»  салынымында нұсқалау объектілері, ... ... ... ... ... іріктелуі тиіс деректердің нақты мағыналарынкөрсетуге болады.Іріктеуді, сондай-ақ ұсынылған деректер (олардың ... ... ... ... жүргізуге болады. Бұл үшін «Іріктеу» ... жолы ... ... үшін «ОК» ... басу керек.Іріктеу параметрлерін сақтау үшін «Іріктеу» батырмасын басу ... ... ... ... ... ... ... орындалған іріктеулерді қолдану қажет  болса,  қажеттііріктеулер параметрлері мағынасын алдын ала сақтаса ... ... ... ... ... ... ... қажет.Тіркеу журналын сақтауТіркеу журналын сақтау үшін тіркеу журналын ашыңыз және ... ... ... тармағын таңдаңыз. Экранға түсірілу жасалатын тізімдемежәне файлды таңдау сұхбаты, ... файл түрі ... ... ... ... ... түрі ... Түсірілімнің сондай-ақ XMLформатында мүмкіндігі бар.Қателер жөнінде хабарлауҚате пайда болған жағдайда модульдің орындалуы ... ... ... ... ... ... ... пайда болады, егер:қате тілдік қате болса және пайда болу жері туралы техникалық ... ... ... қателер (яғни, «салынған» қателер құрамы болса) арқылы туындағанболса;қатенің сипатталуының екі ... ...... және нақты болса.Қате туралы нақты хабарлама алу үшін «экран» батырмасын басыңыз. Экранғақате туралы хабарлама терезесі шығарылады:Терезеде ... ... болу орны ... және жол ... және қысқашасипаттамасы көрсетіледі.Егер қате басқа ... ... ... болса, олардың барлығы керітәртіппен көрсетіледі. Қатенің сипаттамасы оны тудырған қатенің ... ... ... ... батырмасын басқан соң хабарлама терезесі жабылады және модульдіңорындалуы аяқталады.«Конфигуратор» батырмасын ...  ...  ...  ... ... (егер ол бұған дейін ашық болмаса) және қатені орындағанмодулькөрінеді. Хабарламалар терезесінде қате туралы хабарлама ... ...  ...  ...  ...  болмаса,  ашылу  алдындапайдаланушының қажетті жинақпен ... ...  үшін  ... ... ... ... ... көрсетілуі үшін). Егерқате туындау орны туралы мәліметке ие ... ... ... берілмейді.«Жұмысты аяқтау» батырмасын басқанда 1С:Кәсіпорын жұмысын аяқтайды.Бейнелеу ... ... ... ... ... шығару үшін келесіні орындау керек:бейнелеу терезесінде баспа үшін тақырып таңдау және ... ... ... үшін мәтіні бар терезені тышқанмен шерту;қажетті мәтінді ерекшелеп, оны айырбастау буферінде есте ... ... ... кез ... ... ... қою және басу.ДӘРІС-3 1С:ҚАЗАҚСТАНҒА АРНАЛҒАН БУХГАЛТЕРИЯ 8 ... ... ... ... Бухгалтерия  8»  бағдарламасын  өзкомпьютеріңізге жаңадан орнаттыңыз. Сізге бағдарламаны жұмысқа ... ... ... ... рет қосқанда ақпараттық қордың алғаш реттолтырылуы автоматты  түрде  ...  ...  ...  ... орындау» сұрағына «Иә» деп жауап беру керек.Ұйым туралы ... ... ұйым ... ... ... ... ... шаруашылықіс-әрекетінің есебін енгізу керек.Ұйымдар тізімін ашыңыз. Ол үшін «Кәсіпорын» ... ... ... Тізімде «Біздің ұйым» атымен бір ұйым әлдеқашан ... ... ... ... ... ... ... үшін  үлгіні ашыңыз. Олүшін«Біздің ұйым» жолын екі рет шертіңіз ...  ... ... ... ... ... ... «Іс-әрекет» - «Өзгерту» менюінтаңдаңыз).Ашылған терезеде ұйым ... ... ... ... көрсетілгендейтолтырыңыз: Ұйымның заңгерлік мекен-жайын енгізіңіз. Бұл үшін осы терезеде «Байланысақпараты» салынымына көшіңіз. ... ... ... ... және ол жердеұйымның заңгерлік мекен-жайын суретте көрсетілгендей толтырыңыз:«Мекен-жай» сұхбаттық терезесінен «ОК» батырмасын басыңыз.Ұйым туралы мағлұматтарды ... және  ...  жабу  үшін  ... «ОК»батырмасын басыңыз.Бухгалтерлік есептің есептік саясатының параметрлерін толтыруҰйымның бухгалтерлік есеп бойынша есеп саясаты параметрлерін енгізу үшін«Кәсіпорын» менюінен ... ... ... ал ол ... «Есептік саясат(бухгалтерлік есеп)» тармақшасын таңдаңыз. Есептік саясат туралы жаңа ... үшін           ... ... ... «Insert» пернесіннемесе «Іс-әрекет» - «Қосу»). Ашылған терезеде бухгалтерлік есептің ... ... ... көрсетілгендей толтырыңыз: |ЕСКЕРТУ                                 ... ... ... есеп саясаты қолдана бастаған уақыт кезеңі  ||көрсетіледі. Егер ұйымның есеп саясаты ... ... ...     ... ... мағлұматтар тіркеуіне ол қолданыла бастаған жаңа  ||уақытты көрсете отырып, жаңа жазба енгізу қажет.            ... ... есеп ... ... ... ... және «Есептіксаясат (бухгалтерлік есеп)» үлгісін жабу үшін «ОК» батырмасын ... ... ... ... ... ... есептік саясатының салық есебі бойынша параметрлерін енгізу үшін«Кәсіпорын» менюіндегі ... ... ... ал ол ... ... ... ... тармақшасын таңдаңыз. Есептік саясат туралы ... қосу үшін ... ... ... «Insert» пернесін немесе«Іс-әрекет» - «Қосу» менюін таңдаңыз). Ашылған терезеде ... ... ... параметрлерін суретте көрсетілгендей толтырыңыз: |ЕСКЕРТУ                                   ... ... ... есеп ... қолдана бастаған уақыт кезеңі     ||көрсетіледі. Егер ... есеп ... ... ... ... (салықтық  ||есеп)» мағлұматтар тіркеуіне ол қолданыла бастаған жаңа уақытты көрсете   ||отырып, жаңа ... ... және ... ... ... ... жаңа тәртібі||әрекет ете бастаған уақытты орнату қажет.                  ...                                    ... ұйым ... салық төлеуші болып табылмаса немесе қосымша құн салығын  ||(ҚҚС)                                     ... ... ... ... ... ... үлгісінің «Негізгі»  ||салынымынан салық салудың сәйкес нобайын таңдау керек.            ... ... есеп ... ... ... сақтау және «Есептіксаясат (салықтық есеп)» үлгісін жабу үшін «ОК» ... ... ... ... ... ... ... үшін талдамалы есеп параметрлерін күйгекелтіру қажет.Бұл үшін «Кәсіпорын» менюінен ... ... ... тармағын таңдау қажет.Ашылған «Есеп параметрлерін күйге келтіру» үлгісінде «ТМҚ ... ... ... Бухгалтерлік есеп үшін «Қойма есебін жүргізу»және «Қоймалар бойынша сомалық  есеп  ...  ...  ... ... ... ... келтіргіш үлгісінің төменгі бөлігіндегі «ОК»батырмасын басыңыз.|МАҢЫЗДЫ !                                 ... ... ... ТМҚ ... ... күйге келтіргіші    ||үлгісінде көрсетілген ... ... Егер ...     ... ... ... ... мысалы, қоймалар көлемінде, жүргізу ||шамаланса, «ТМҚ талдамалы есебі» салынымында «Қоймалық есеп жүргізу»    ... ... ... «Номенклатура» субконтосы бойынша талдамалы есепті||болжайтын мұндай «Қорлар» 1300 тобының шотында күйге келтіруді орындау үшін||«Қоймалар» субконтосы қосылады.                      ...                                  ... ... ...... ...... есеп нысаны («Номенклатура», «Қоймалар», «Контрагенттер» және  ||т.б.). Субконто деп нысан (мысалы, «Номенклатура» анықтамалығы) таңдалып  ... ... ... бір ... ... ... түсіну   ||керек.                                   ... және ... есеп ... ... ... ...... құрамындабухгалтерлік есеп шоттарының жоспары және салықтық есеп (табыс салығыбойынша) шоттарының арнайы жоспары бар. ... ... ... ала анықталған, заң жүзінде регламенттелген шоттар және субшоттарментолтырылған. Пайдаланушы алдын ала анықталған шоттарды жоя ... ... ... жаңа ... мен субшоттар қоса алады.Бухгалтерлік есептің шоттар жоспары («Кәсіпорын» менюі – ... - ... есеп ... типтік жоспары»)Нұсқалауда ҚМ 22.12.2005 ж. «Қаржылық есептің ... ... ... есеп ... ... ұйымдарға арналған бухгалтерлік есепшоттары -ның жұмыс жоспарын жасау ... ... ... ... ...... бекітілген нұсқауға сәйкес жасалған  ...  ...  ... ... ... ... («Кәсіпорын» менюі – «Шоттар жоспары» -«Салықтық есеп ... ... ... ... ... есеп шоттарының  жоспары (табыс салығы бойынша)  ... ... және ... ... ... ... есеп жүргізу әдістемесінің бөлігі болып табылады.  ... ... ... ... ... Республикасының Салықкодексіне сәйкес бейнеленуі үшін қызмет етеді.Ұйымның іскер әріптестері ... ... ... ... ... ... Ол үшін ... іс-әрекет»менюіндегі «Контрагенттер» тармағын таңдаңыз. |ЕСКЕРТУ                                 ... ... ... ... ... жеке кәсіпкерлер, және ||жеке тұлғалар бола ... ... ... ...        ||іс-әрекеттерінің есебі ақпараттық ... ... ... ...  ...                                 ...    ...    «Жеткізушілер»    және    ... ... ... ... ... қосу үшін ... ... тақтасында   батырмасын басыңыз (немесе «Іс-әрекет»- «Жаңа топ»менюін таңдаңыз.).«Жеткізушілер» тобының аталуын суретте көрсетілгендей енгізіңіз. «Контрагенттер тобы» ... ... ... ... ... ... тізіміне «Жеткізушілер» тобынқосқандай қосыңыз. Енді контрагенттер тізімінде 2 топ: «Сатып алушылар»және ... ...  ...  ...  ...  ұйымның  іскерәріптестері контрагенттерін қосу керек.«Жеткізушілер» тобына жаңа контрагент «Автолидер» ЖШС-ін қосыңыз. Бұл ... аты бар ... 2 рет ... және ... ... ... ... басыңыз (немесе «Insert» немесе «Іс-әрекет» -«Қосу»менюін таңдаңыз). ... ... ... салынымында контрагенттуралы мәліметтерді суретте көрсетілгендей толтырыңыз: «Контрагенттер» үлгісінің оң жақ ... ... ... ... ... ... және шарттар» салынымына көшіңіз. Әрбірконтрагент үшін мәліметтерді ең азы бір шарт туралы ... ... ... ... қарым-қатынас  талаптары,  атап  ...  ... ... ... ... ...  атауымен  және  «сатыпалушымен»шарт түріндегі бір шарт әлдеқашан бар. «Контрагент шарты» үлгісін контрагентпен шарт ... ... ... ... үшін «Негізгі шарт» шарт атауы бар жолды екі рет ... ... ... немесе «Іс-әрекет» - «Өзгерту» менюінтаңдаңыз). ... ... ...  ...  ...  ... толтырыңыз: «Контрагент шарты» үлгісін контрагент туралы мәліметтерді ақпараттық қордасақтау және үлгіні жабу үшін ашыңыз.«Контрагенттер» үлгісіндегі «ОК» батырмасын ... ... ... ақпараттық қорда сақтау және үлгіні жабу үшін басыңыз.Ұқсас тәртіппен «Өндірістік қамтамасыз ету және ... ... ... «Сатып алушылар»  тобына  ...  және  ол  ... ... ... ... ... ... БУХГАЛТЕРИЯ 8 БАҒДАРЛАМАСЫНДАҒЫ ШАРУАШЫЛЫҚОПЕРАЦИЯЛАРЫНЫҢ ЕСЕБІҰйым сатып алатын және сататын тауарлар және қызметтер ... ... ... тізімін ашыңыз. Бұл үшін ... ... ... ... ... тармағын, ал оның ішінен«Номенклатура» тармақшасын таңдаңыз. |ЕСКЕРТУ                                ... ... ... ......  ...... құндылықтардың (материалдар, тауарлар, ||дайын өнім) қорлары, орнатылатын құрал-жабдықтар («Құрал-жабдықтар   ... 2932 шоты ... ... ... ...    ... ... ақпараттық қордың автоматты түрде алғашқытолтырылуы кезінде жаңа элементтер (номенклатуралық орындар) қосуға ыңғайлыноменклатураның ... ... ...  («Материалдар»,  «Тауарлар»,«Жартылай фабрикаттар» және т.б.). «Номенклатура» анықтамалығындағы жаңатоптар мен жаңа ...  ...  ...  ... ... ... туралы мәліметтерді толтыру» бөлімінқараңыз). «Тауарлар» тобына «Желдеткіш», «Салқындатқыш» және «Теледидар» атауы бартауарларды суретте көрсетілгендей ...                                  ... ... топ үшін ... ... ...    ... қосу кезінде сол немесе одан да басқа шаруашылық      ... ... ... ... ... бухгалтерлік  ||және салықтық есеп шоттары беріледі («Негізгі қызмет» - «Тауарлар     ... ... ... қызмет)» - «Номенклатуралық есеп шоттары» ||менюі). Бұл бағдарламада жұмысты ешқандай шоттарды алдын ала күйге     ... ... ... ... Номенклатура есебінің орнатылған   ||шоттары тауарларды, өнімді, көрсетілетін қызметті және т.б. ... ... ... ... ... ... ... 8» құжаттарына    ||жіберіледі.                                ... ... ...... ... ...  ||кезеңінде ақпараттық қорды алғаш толтырғанда құрылған номенклатуралық   ||топтар мен олар үшін ... есеп ... ... ... Әрі ... ... жаңа топтар құруға, оларға номенклатуралық жаңа орындар ... ... ... ... мен ... тобы үшін есеп ... өзгертуге ||немесе орнатуға болады. Ақпараттық қордың әрбір ұйым үшін өзінің жеке   ... есеп ... ... ... ...         ... ... ... көмегімен бейнелеу«1С:Қазақстанға арналған бухгалтерия 8» бағдарламасында шарушылықоперацияларын ... ...  алу  және  ...  ...  ... ... ... және т.б.) тіркеудің негізгі әдісі құжаттардыенгізу болып табылады. Құжаттарға кіруге кәсіпорын қызметінің түрлері жәнеесеп ... ... ... ... басты менюінен мүмкіндікбар; сауда қызметі және өндіріс ... үшін ... ... ... рұқсат болса, ақша  қаражаттарымен  операциялар  ...  ... ... және ... ... ... ... және т.б.Бір құжат шаруашылық операциялардың бірнеше түрін тіркеу үшін ... ... ... енгізілетін деректердің әртүрлі жиынтығы жәнеқұжаттарды  жүргізудің  әртүрлі  ...  ...  ...   ...   ...   ...   командалық   тақтасының«Операция»батырмасымен құжатты толтыру ... ...  ...  ... «ТМҚ және ... кірісі» құжаты шарушылық операцияларыныңбірнеше түрін тіркеуге ... ... ... ... және «импорт».Құжатты ақпараттық қорға жазуға («Жазу» батырмасы) және жүргізуге ... ...                                   ... ... жазу ... ... шаруашылық операцияларын тіркеу ||үшін алдын ала дайындалғанын білдіреді. Құжатты жүргізу кезінде бухгалтерлік ||және салықтық есеп жүргізу ...... ... ...   ...                                 ... және ... ... ... ...  ...  түрде  қалыптасқанда  құжаттар  ...  ...  ...  ...  «1С:Қазақстанға  арналғанбухгалтерия 8»шаруашылық операцияларын құжаттар қолданбай, қолмен тіркеугемүмкіндік береді. Есепті жүргізудің бұл ... ... ... емес ... ... ғана ... ... қатар типтік нұсқалауда оларғасәйкес құжаттары болмайтын операцияларды енгізу үшін де өте құптарлық..|ЕСКЕРТУ                                  ... ... ... – ақпараттық қорға құжаттармен        ... ... ...                 ... ... бухгалтерия 8»-дегі операция – белгілі бір ұйымның||ақпараттық қорда бір уақытта ... ... және ... есебін ||жүргізудің еркін санының логикалық бірігуі.                ... ... ... үшін ... ... операцияларға арналғанарнайы журналды ашу («Жүргізілімдер»  -  ...  ... ... ... және ... басу (немесе «Іnsert» пернесіннемесе «Іс-әрекет» - «Қосу» менюін қолдану) керек. Операцияларды енгізуүшін ... ... үлгі ... ... ... ал кестелік бөлігінде –берілген шаруашылық операцияларына жататын жүргізілімдер енгізіледі. Әрбіржаңа  ...  ...  үшін  ...  ...  ... ... қолданылады.Ақпараттық қорға, мысалы, бухгалтерлік және салықтық есеп ... ... ... ... ... ... ... енгізу үшін 000 көмекші шоты бар хат-хабарындағыжүргізілімді пайдаланыңыз. Қол ... ... ...  ... енгізуді арнайы құжаттары жоқ есеп бөлімшелері үшін қолдануұсынылады. («Кәсіпорын» - «Бастапқы қалдықтарды енгізу» менюін қараңыз).Операциялар ... және ... ... ... ... ...  ... бейнеленеді («Жүргізілімдер» - «Операциялар журналы» менюі).Операциялар журналының төменгі бөлігінде бөлінген операцияларға кіргізілгенжүргізілімдер көрінеді. Бухгалтерлік есеп ...  ... ... ... есеп ... «Салықтық есеп» салынымындабейнеленеді.Бухгалтерлік есеп жүргізілімдерін және  ...  ... ... шығуға арнайы журналдар арқылы мүмкіндік  алуғаболады: «Жүргізілімдер» - « ... ... ... ... ... - «Жүргізілімдер журналы (салықтық есеп) менюі».Тауарларды сатып алу«1С:Қазақстанға арналған бухгалтерия 8» - де  ... ... ... «сатып алу» операциясы түрімен «ТМҚ және қызметтертүсімдері» құжатымен бейнеленеді. Бұл құжатқа жеткізушіден ... ... ... деректері енгізіледі.«ТМҚ және қызметтер түсімі» құжаттар ... ... ... ... тізім құрамында құжаттар болмайды). Бұл үшін «Негізгіқызмет» менюінен «Сатып алу» тармағын, ал ол ... «ТМҚ және ... ... таңдаңыз.«ТМҚ және құжаттар түсімі» жаңа құжатын «сатып алу» операциясы түріндебатырмасын басу арқылы ... ... ... ... ... ... - ... таңдаңыз) құрыңыз. Құжаттар деректемесін суреттекөрсетілгендей мағынада толтырыңыз: Қойма» деректемесін толтыру үшін қоймалар тізіміне жаңа ...... ... Бұл үшін ... ... ...  ...  ,батырмасын басыңыз, «Қоймалар» (сақтау ... ... ... ... ... басу ... (немесе «Insert» пернесін басыңызнемесе «Іс-әрекет» - «Қосу» менюін таңдаңыз) қосыңыз. «Қоймалар» ... «ОК» ... ... ... тізіміндегі «ОК»батырмасын басыңыз. «Тауарлар» салынымында тауарларды номенклатура тізімінен таңдай отырып,көрсетіңіз. Бұл кезде есеп ... ... ... ... ...                                   ... ... тез ... үшін ... ... ... тізімін ||шақыру керек (Құжаттың кестелік бөлігінің үстіндегі «Іріктеу» батырмасы). ||Таңдалған жазуларды тышқанмен екі рет ... ... бұл ... ... ... ... көшіруге болады.                     ... және ... ... ... үлгісінен «Алынған фактуралық шот»құжатын тіркеңіз. Ол үшін «Негізінде енгізу» ... ... ... ... (немесе «Іс-әрекет» - «Негізінде» менюін таңдаңыз) жәнепайда болған тізімнен «Алынған фактуралық шот» ... ... ... шот» ... ... ... ... нөмірі жәнеуақыты туралы мәліметтерді толтырыңыз. «Алынған фактуралық шот» құжатыүлгісінде ... ... ... ... бухгалтерлік жүргізілімдердіқарап шығу үшін құжат үлгісінің командалық тақтасында  ... және ... ... ... ... ... Бұл үшін ... үлгісініңтөменгі бөлігіндегі «Жабу» батырмасын басыңыз. Құжат ақпараттық ...                                   ... Сіз ... ... атын есіңізде ұстасаңыз,(мысалы,      ... ... ең ... ... ... ...       ||анықтамалықтан құжаттар ... ... табу ... Онда бұл ... енгізе бастасаңыз жеткілікті. Егер Сіз анықтамалық элементтің атын ... ... онда ... тізімнен элементті таңдау үшін    ||батырмасын немесе Ғ4 ... ... ... ... ... бойынша   ||элементтердің толық тізімін таңдау үшін Enter пернесін басқанда, егер құжат||деректемесі толтырылмаса, ...                     ...                                  ... толтыру кезінде анықтамалық элементті таңдау тек атауды енгізу   ||жолымен ғана ... ... ... ... ... ... ... де іске||асады. Кейбір анықтамаларда енгізу басқа да мәнді деректер бойынша мүмкін ... ... ... ... тек оның ... немесе коды ғана  ||емес, сонымен қатар оның СТН-ін енгізу арқылы да ... ...     ... ... ... ... ... алушыға төлем шоттарын көрсету және шоттардың баспа үлгісін алу(сатып алушыға ұсыну үшін) «Сатып ... ...  ...  ... ... ... шоттары» құжаттары тізімін ашыңыз. Бұл үшін«Негізгі қызмет» менюінен «Сату» тармағын, ал ол ... ... ... ... ... ... Жаңа ... алушыға төлем» құжатын батырмасын басу арқылы құрыңыз (немесе «Insert» пернесін басыңыз ... ...  -  ...  ...  ...  ...  деректемелерн  суреттекөрсетілгендей мағынада толтырыңыз: «Банкілік шот» ... ... үшін ... ЖШС ұйымы үшін)ұйымның банкілік шоттары тізіміне жаңа есеп шотын қосыңыз. Ол үшін құжаттың«Банкілік шот» алаңында , ... ... ... «Банкілік шоттар»тізімі ашылады. Жаңа қойманы батырмасын басу арқылы қосыңыз (немесе«Insert» пернесін басыңыз ... ... - ... менюін таңдаңыз).«Банкілік шоттар элементі» үлгісінде деректемелер мағыналарын  ... ... ... ... толтыру үшін банкілер тізіміне Тұран-Әлем БанкіААҚ жаңа банк Филиалын қосыңыз. Бұны жаңа элементті ... құру ... ...  ...  ...  ...  ...  болады  («Банкілержіктегіштерінен қосу» батырмасы). Барлық деректемелерді толтырған соң «Төлем шоты» құжат үлгісінің ... ... ... басыңыз».Шоттың баспа үлгісін алу үшін «Төлем шоты» батырмасын немесе  құжатүлгісінің ... ... ... ... ... есеп ... ... алушыдан ақша қаражатының түсуіҰйымның есеп шотына ақша қаражатының ...  ... ......  ...  ...  (кіріс)»құжатымен бейнеленеді.Төлем тапсырмалары тізімін ашыңыз. Бұл үшін «Банк және ... ... ... ... тармағын таңдаңыз.Ашылған төлем тапсырмалары тізімінде жаңа «Төлем тапсырмалары(кіріс)» құжатын құрыңыз. Бұл үшін  ... ...  ... ... ... ... - ... менюін таңдаңыз). Құжатдеректемелері мағыналарын суретте көрсетілгендей ... ... ... ... есеп ... автоматты  түрдетолтырылады – бұл несие бойынша 1040 ... ... ... ... Егер ...  шоттары  көрсетілсе,  мысалы,  ... ... 3510 ... ... ... кезінде шарт бойыншаесептер жағдайы анықталады және ... ... ... ... ... ... бөлінеді. Егер аванс шоттары көрсетілмесе, төлемнің ... ... ... ... ... 1210 «Сатып алушылар  және  тапсырысберушілердің қысқамерзімді борышкерлік қарыздары»шоты.  Екі  ...  ... ...                                 ... шотты құжатта құжат үлгісі командалық тақтасындағы     ||батырмасының көмегі арқылы ... ... ... ...       ... ... қозғалысының саласы» деректемесін толтыру үшінақша қаражаты қозғалысының салалары тізіміне сәйкес ... қосу ... ... ... ... ... оң жақ ... «Төленді»жалаушасын орнатыңыз. Жалаушаның  оң  жағындағы  ...... ... ... ... ... төлем тапсырмалары» құжаты ... оң жақ ... ... ... және ... жабу үшін «ОК» түймесін басыңыз.Тауарларды сату«1С:Қазақстанға  арналған  бухгалтерия  8»  бағдарламасындатауарларды сату ... ... ... ... Сатуоперацияларының бейнеленуін мысал жүзінде қарастырайық.Тауарларды сату «ТМҚ және қызметтерді сату» ... ... және ... ... құжатын «Сатып алушыға төлем ... ... ... ... ... ... шоты» құжаттары тізімінде бұрын ... ... және ... ... (немесе тышқанның оң жақбатырмасымен шертіңіз және ашылған менюден «Негізінде» - ні ... ... «ТМҚ және ... ... - ды таңдаңыз. Автоматты түрде «Тауарлар мен қызметтерді сату» жаңа құжаты құрылады.«Сатып алушының ... ... ... ...  ...  ... ... жөніндегі барлық деректемелер («Тауарлар» салынымында)толтырылған. Құжаттарды жүргізу үшін «Тауарлар мен қызметтерді сату» ... ... ... батырмасын басыңыз.«Тауарлар және қызметтерді  ...  ...  ...  ...  ... ... қағаз жүзінде басуға болады. Бұл үшін «Шығыс тауарқұжаттамасы» батырмасын құжат үлгісінің төменгі ... ... мен ... сату» құжаты үлгісіндегі «Жабу»  ... ... ... ... ақша қаражатын аудару:төлем тапсырмасыҰйымның  есептік  шотынан  ақша  қаражатын  ...  ... ... ... 8» - де ... ... бейнеленеді.«Төлем тапсырмасы(шығыс)» құжатын «ТМҚ және қызмет түсімі» құжатынегізінде ... Бұл үшін «ТМҚ және ... ... құжаттар тізіміндебұрын құрылған құжатты ерекшелеңіз және  ... ... ... оң жақ ... ... және ... менюден «Негізінде»–нітаңдаңыз). Ұсынылған тізімнен «Шығыс төлем тапсырмаларын» қараңыз.Автоматты түрде ... ... жаңа ... ... ... ... түсімі» құжаты деректері негізінде құжатта барлық негізгідеректер ... ... ... ... ... және ... қозғалыс саласы») суретте көрсетілгендей толтырыңыз: «Төленді» жалаушасын құжаттың жоғарғы бөлігінде орнатыңыз.Төлемдік тапсырма басылымы«Төлемдік тапсырма (шығыс)» ... ... және  ... берілуі үшін төлемдік тапсырма үлгісі шығарылады.Төлемдік тапсырманы басып шығару ... ... ... ... мәтінін оны баспа үлгісіне орнату үшін редакциялауғаболады: төлемнің тағайындалуына мәтінді суретте көрсетілгендей енгізіңіз: «Шығыс ... ... ... үлгісінің төменгі жағындағы «Жазу»батырмасын басыңыз.«Төлемдік тапсырма» батырмасын төлемдік тапсырманың баспа үлгісіналу үшін ... ... ... ... ... ... тапсырмасы» құжаты нысанының төменгі жағындағы«ОК» батырмасын құжатты жүргізу және нысанды жабу үшін ... ... ... ... ... ... жабылуы» құжатымен орындалады.«Айдың жабылуы» құжаттар тізімін ашыңыз. Бұл үшін ... ... ... ... ... ... ... жаңа «Айдың жабылуы» құжатын құрыңыз. Бұл үшінбатырмасын ... ... ... ... ... - ... ... Құжатта айдың соңғы күнін көрсетіңіз (біздің мысалда31.01.2006). «Айдың жабылуы» құжатын өткізу және құжат нұсқасын жабу үшін ... ... ЕСЕП ... ... және ... есеп ... ... және айналымдарыбойынша деректер алу«Қазақстанға арналған бухгалтерия» нұсқасының ... ... ... ... 3 ... ... болады:Стандартты есеп берулер;Әмбебап есеп берулер;Реттелген есеп берулер;Есептердің әрқайсысы есепке алу деректері бойынша белгілі бір немесе басқада біраралық мәліметті ... ... есеп ... ... ... ... бухгалтерлік жәнесалықтық есеп үшін  әртүрлі  қаралымдағы  шоттардың  ...  ... ... және өткізбелер бойынша мәліметтер алуға арналғанстандартты есептер кірістірілген.Стандартты есептер көбінесе ... ... ... ... ... есеп ... ...  ішкі  пайдалануы  ... ... түрі ... және ... үшін ... жеке ... қарастырылған. Есепті құруға арналған ... ... ... ... ... ... ... есеп үшін стандартты есептердің келесіжиынтығы қарастырылған:«Айналымдық-сальдолық тізімдеме»«Шатыраш ... ... ... ... тізімдеме»«Шот айналымдары»«Шот карточкасы»«Субконто талдауы»«Жиынтық өткізбелер»«Өткізбелер бойынша есеп»«Негізгі кітап»«Диаграмма»Аталған есеп ... ... ... ... арқылы құруғаболады.Есеп берулер бухгалтерлік есептің ... және  ... ... келген есеп беру белгілі бір ұйым немесе ... бір ... үшін ... мүмкін. Бұл стандартты есеп берудің құрылуы кезіндетаңдалған ұйым және ... ... ... ... ... ғанаөткізбелердің сәйкес журналынан автоматты түрде таңдалатындығын білдіреді.Кез ... ... есеп беру ... ... және ... ... ... тармағы таңдалған соң құрылады. Бұл жерде ... ... ... ... ... ... ұйым ретінде негізгіболып саналатын ұйым, ал уақыт кезеңі ... бұл есеп ... ... ... рет ... ... ... таңдалады.Салықтық есеп үшін есеп берулердің ... ... ... ... ... ... ... стандартты есепберулер жиынтығын «Есеп берулер» ... ... да ... ... беру ... орнатуЕсеп беру үлгісінің жоғарғы бөлігінде ішінде ... бар ... ... орналасқан.Сұхбат аймағының көмегімен есеп беру параметрлерін өзгертуге болады: ... ... ұйым ... ... ... көмегімен есеп берудіңтақырыптық  бөлігін  ажыратуға  ...  ...  ...  ... ... немесе, керісінше, мәлімет-бөлігінің қорытындысынажыратуға, болады.ЕСКЕРТУ. «1С: Қазақстанға арналған бухгалтерия 8» ... ... құру ... ...  ...  бойынша  тиісті  деректердіалмастырады. Осылайша, ұйым ретінде ... ...  ұйым  ... - ... ... Бұл ... оның ... ұйыммен алмастырылумүмкіндігі «Барлық ұйымдар бойынша есеп пайдаланушысын» ... ... ... - ... ... ... ... есеп беру деректері қайта саналуы үшін есеп ... ... ... ... ... батырмасын басу қажет.Есеп беру параметрлері  егжей-тегжейлі  түрде  «Күйге  ... басу ... ... ...  ...  ...  ... берудің күйге келтіру нысанының «Іріктеу» салынымында (егермұндай салыным таңдалған есеп үшін қарастырылған болса) есеп ... ... ... немесе, керісінше,есеп беруді құру кезінде есептелмеуі тиістідеректер категориясының тізімін көрсетуге ... беру ... ... ... ... есеп ... артықшылығы болып, олардың егжей-тегжейлілігі болып ... ... Бұл ... ... ... ... ... жеңілдетеді, пайдаланушының ағымдағы жұмысында пайдаболатын сұрақтарға тез арада жауап табуға мүмкіндік береді.Ажыратуға болатын ұяшыққа меңзерді апарғанда, ... ... ... ... ашу ... ... көрсеткіші бар ұяшыққатышқанмен екі рет шерту арқылы ... Бұл ... ... ... нақтылауға мүмкіндік беретін көмекші ... ... ... нәтижесі компьютер экранына жеке нұсқа түрінде бастапқы есеп ... ... ... ... құрамын егжей-тегжейлі ашатын басқаесеп беру болуы мүмкін. Содан соң жаңа ... ... ... ... ... ... ажыратылудың соңғы және егжей-тегжейлі нұсқасы болып,таңдалған көрсеткіш мәніне әсер еткен өткізілімдер ғана ... ... ... немесе «Өткізілімдер бойынша  есеп  беру»  есептерітабылады.Егер әрекеттердің сипатталған тәртібі ... ... ... және ... үшін қолданылса, бұл әрекеттерді келесідей жалғастыруға болады.Ашылған «Шот карточкасы» немесе «Өткізбелер бойынша есеп ... ... ... ... ... ... шертуге болады —экранға берілген өткізбені тудырған бастапқы құжат нұсқасы немесе ... ... ... Егер ... ... қате ... қалса, онытүзетуге және құжатқа жаңадан енгізуге — өткізбені ... ... ... ... ... құруға) болады.Бұған дейін құрылған  және  экранға  ...  есеп  ... ... ... кейін өздері қайта құрылмайтынын білу керек.Оларды «Құру» батырмасын басу арқылы жаңадан құру ...... ... әрбір түрі (бухгалтерлік және салықтық) үшін стандартты есепберулердің өз жиынтықтары қарастырылған. Кез ... есеп ... бір ... ... бір ... ... үшін ... «Айналым — сальдолық тізім»есеп беруінің ...  ...  есеп  ...  ...  ...... тізім» есебінде бухгалтерлік есеп ... үшін ... басы және ... ... және ... үшін ... және кредит бойынша айналымдар туралы мәлімет бар.Есеп беруді құру үшін «Есеп берулер» менюінде «Айналым – ... ... ... берудің қажетті кезеңін орнату үшін «Кезең» алаңынан оң ... ... ... ... ... терезесінде есеп беру кезеңінсуретте көрсетілгендей орнатыңыз. Кезеңді ... ... ... ... «ОК» ... ...  Есеп  беру  ...  ... ... ... басыңыз. Айналымдық – сальдолық тізімді қарау кезінде қызықтыратын шот бойыншанеғұрлым ...... ... ... ... Егер шот жазуы бар ... екі рет ... ... ... ... шот үшін ... ... есеп берудің біреуін таңдауға арналған тізім шығарылады,мысалы, «Шот бойынша айналымдық – сальдолық тізім» есеп беруі. |ЕСКЕРТУ                                    ... ... ...... ... ... ... - «Шот бойынша  ||айналым -сальдолық тізім» менюі) бастапқы және ... ... ...  ... шот үшін ... ... да көрсетеді.          ... ... ... 1200 ... «Шот бойыншаайналым -сальдолық тізім» есебін ашу үшін 1200 шоты жазуы бар жолды екі ретшертіңіз. Ашылған тізімнен «1200 шоты ... АСТ» ... беру ... ... ... ... келтіру»батырмасының көмегімен арнайы сұхбат ... есеп  ...  ... ... ... ... болады. Берілген есеп берудің«Қосалқы шоттар және субконто бойынша ...... ... ... орнатыңыз. Күйге келтіру терезесіндегі «ОК» батырмасын басыңыз.Нәтижесі:Шот айналымдары«Шот айналымдары» есебі ... ... ... ... және ... ... және ... бұл айналымдардың хат-хабар шоттары аясындағы ... ... ...  ... ... кезеңдері бойынша ай, тоқсан ... жыл ... ... ... шығарылады.Есеп беруді құру үшін «Есеп берулер» - «Шоттар айналымы» менюінқолдануға немесе оны алдын ала ... ...... ... ... екі рет ... арқылы шақыруға болады.Салықтық есеп үшін ұқсас есеп беруді «Есеп берулер» - «Шот айналымы(салықтық есеп)» менюін ... ... ... ... ... есеп берудің әртүрлі жолы сәйке келеді. Есепберудің әрбір жолына ... оңға ... ... ... ... кезеңі (ай, тоқсан және жыл);бастапқы сальдо (дебеттік және кредиттік);шоттың ... ... ... ... ... сәйкестендірмелі шоттар бойынша бөлінуі (яғни,таңдалған шот дебетінен сәйкестендірмелі шоттар кредитіне айналымдар);шоттың жиынтық кредиттік айналымы;шоттың кредиттік айналымының сәйкестендірмелі шоттар ... ... ... шот ... ... шоттар дебетіне айналымдар);түпкілікті сальдо (дебеттік және кредиттік).Есеп берудің күйге ...  ...  ...  ... ... ... бөлігі шығарылуын ажыратуға, алдебеттік және кредиттік айналымдарды сәйкестендірмелі шоттардың қосалқышоттарына ... ... ... ... есебі», жекелей алғанда, ... ... ... ... ... қандай көлемде  және қандайшоттармен сәйкестікте түскені және есептен ... ... ... алуға көмектеседі.Аталған есеп беруді ...... ... және«Шатыраш кестелі тізімдеме» ... есеп ... ... шотқақарасты мәліметтердің ыңғайлы және шағын іріктемесі ретінде ... ... ... ... ... шот және ... ... шоттарарасындағы белгілі бір кезеңдегі айналымдарды, сондай-ақ таңдалған ... ... басы және ... ... ... ... ... бойынша аталған есеп беру «Шот айналымдары» есеп беруінеұқсайды, негізінен, айырмашылық мәліметті ұсыну нысанында болады.Аталған есеп ... «Шот ... ... берулер» менюі арқылықұруға болады.Салық есебі үшін ... ... ... - «Шот ... (салықтық есеп)»менюі арқылы құруға болады.«Шот айналымы» есебіндегі ... «Шот ... ... де ... кезеңі бойынша қосымша бөлінумен шығуы мүмкін.Құрылған есеп сәйкестендірмелі шоттар мен айналымдардың нөмірлеріолардың дебеті және ... ... ... ... және дебетінесәйкес), сондай-ақ белгіленген кезеңділік ... ... ... ... бар кесте болып табылады.Шот карточкасы«Шот карточкасы» есебі қарапайым есептік жазбаларға дейінгі белгілібір шектегі бөлшектілігі, яғни өткізбеге дейінгі ... есеп беру ... есеп ... құру үшін ... ... - «Шот ... ... немесе оны алдын  ала  құрылған  ...  ... есеп ... ... ... есеп үшін ... есеп беру «Есеп ...  - «Шот ... ... ... ... ... есеп беру таңдалған уақыт кезеңіне қарасты және ... шот ... ... ... ...  бойынша реттелгенмәліметтер іріктемесі болып табылады.Есеп беру , әрбір жолы бір өткізбеге сәйкес келетін ... ... ... оңға қарай тәртібімен келесі мәліметтер шығарылады:уақыты;өткізбені құрған құжат және операциялар туралы иәліметтер;аталған өткізбедегі таңдалған шоттың дебеттік айналымы ... ... ... шот ... шоты ... ... ... және айналымның дебеттік сомасы;аталған өткізбедегі таңдалған шоттың кредиттік айналымы туралы мәліметтер(егер таңдалған шот ... шоты ... ... сәйкестендірмелішоттар және айналымның кредиттік сомасы;өткізбе жазбасынан кейін пайда болған таңдалған шот сальдосы;Кестеде басқа жиынтық мәлімет ... ... шот ... ... ... түпкілікті қалдық және жиынтық айналымдар.Есеп берудің күйге келтіргіштері таңдалған уақыт ... ... ... және т.б. ... аралық  жиынтықтардың  ... ... ... Егер шо ... талдау есебі жүргізілсе, күйгекелтіргіштерде субконто мәніне өткізбе іріктеуді ... ... ... ... ... және ... ... сондай-ақ таңдалғансубконтолық түрдегі және таңдалған ... ... ...  мағынатаңдалған болса) бар шоттар бойынша ... Есеп беру  ... есеп ... ... ... - «Субконто талдауы»менюі арқылы құруғаболады.Салықтық есеп үшін ұқсас есеп беруді «Есеп берулер» - ... ... ... ... ... ... ... әрбір мағынасы үшін есеп беру шоттар бойынша бөлшектіліктіқарастырады.Есеп беру ... ... сан және ... ... ... ... қосымша бөлуді тапсыруға мүмкіндік береді.Субконто арасындағы айналымдар«Субконто арасындағы айналымдар» есеп беруі таңдалған уақыт ішіндегісубконтоның ... екі түрі ... ...  айналымдар  тізіміншығарады.Есеп ... құру үшін ... ...  -  ...  арасындағыайналымдар» менюін пайдалануға болады.Салықтық есеп үшін ұқсас есеп беру «Есеп ... - ... ... ... ... ... ... құрылуы мүмкін.Субконто карточкасы«Субконто карточкасы» есеп беруі бөлшектенуден өткізбеге ... есеп беру ... ... Құрылған есеп беру таңдалған ... ... және ... ... субконто немесе субконто мағынасыпайдаланылған өткізбелер ... ...  ...  ...  мәліметтеріріктемесі болып табылады.Есеп беру «Есеп ... - ... ... ... ... ... есеп үшін ұқсас есеп беру «Есеп берулер» - «Субконто карточкасы»(салықтық есеп)» менюі арқылы ... ... ... әрбір жолы бір өткізбеге сәйкес келетін кесте түріндешығарылады. Есеп беру өзінің құрылымы ... «Шот ... есеп ... жиынтық мәліметтер шығарылады: таңдалған шот бойынша бастапқықалдық, ... ... ... және ... ... ... ... келтіру таңдалған кезеңділік аясында: күндер,апталар және т.б. ... ... ...  ...  ... ... ... есеп беруде таңдаоған уақыт кезеңіндегі жиынтық өткізбелер тізімібар. Есеп беруді күйге келтіру есеп беру бөлшектілігін  ... ... ... ... ... немесе кредиттік шоттар бойынша тәртіпкекелтіруді тапсыруға, сондай-ақ валюта бойынша іріктеуді ... ... есеп ... құру үшін ... ... - ... ... қолдану керек.Салықтық есеп үшін ұқсас есеп беру қарастырылмаған.Өткізбелер бойынша есеп беруБұл есеп беруге берілген өлшемдер бойынша ... ... ... ... ... ... ... пайдалану кезіндеесеп беруге өткізбелер ... ... және ...  ... бұл ... ... ... болады. Есеп беру ді күйгекелтіру нысанында берілген  есепке ... тиіс ...  ... ... шоттарын, кредит шоттарын, құжатты, операциялар құрамынданемесе субконто атауында болуы тиіс ... ... ... ... есеп ... ... ... - «Өткізбелер бойынша есеп беру»менюі арқылы құруға болады.Салықтық есеп үшін ұқсас есеп беру ... ... - ... ... ... (салықтық есеп)» менюінен құрылуы мүмкін.Негізгі кітапБұл есеп беру әрбір шот үшін бастапқы және түпкілікті сальдоны ... ... ... ... ... ... айналымдарын көрсетеді.Аталған есеп беруді «Есеп ... ... ... ... ... ... есеп үшін ... есеп беру қарастырылмаған.Берілген есеп беруде қосалқы шоттарға  дейінгі  ... ... есеп беру ... ... ... ай,тоқсан, жартыжылдық, жыл ретіндегі кезең бойынша тапсыруға болады. Бұданбасқа, есеп беруді басу ... ... шот ... негізгі кітаптың жекебеті түрінде бөлу белгілерін көрсетуге болады.ДиаграммаБұл есеп беру ... ... ... ... ... ... түрде бейнеленуі үшін арналған.Аталған есеп беруді «Есеп берулер» «Диаграмма» менюі арқылы құруға болады.Салықтық есеп үшін ұқсас есеп беру қарастырылмаған.«Күйге келтіру»батырмасы ... ... ... ... есеп ... ... кең мүмкіндік береді. Бұл жерде диаграмма түрін(гистограммалардың,  графиктердің,   ...   және   ...  ...  ...  ...  ...  шығарылатынжиынтықтар түрін, шығарылатын деректер кезеңін көрсетуге, сериялар жәненүктелер үшін ... ... ... ... Бұл ... үшініріктиеу шарттарын көрсетуге болады.:тек белгілі бір деректер ... ... ... және ... ... ... ... есеп -қисапты құру:бухгалтерлік баланс«1С: Қазақстанға арналған бухгалтерия 8» - де бухгалтерлік есеп-қисап нысандары, ... ... ...  органдар  жәнемемлекеттік қорлар үшін есеп берулер және басқа да реттелген есеп берулеравтоматты ... ...                                 ... есеп ...... ... ... мерзімі және  ||ұсынылу                                 ... ... ... ... ... ... есеп берулер.  |Регламенттелген есеп берулер тізімін ашыңыз. Бұл үшін есеп беру ... есеп ... ... таңдаңыз.Бухгалтерлік балансБухгалтерлік баланстың 2006 жылға арнап құру үшін ... ... бар ... екі рет ... ұйым және есеп беру ... суретте көрсетілуі тиіс терезешығарылады.Терезенің төменгі бөлігіндегі «ОК» батырмасын басыңыз. Бухгалтерлік баланс нысаны ... ... қор ... ... ... түрде толтырылуы үшін есеп беру  ...  ... ... ... батырмасын басыңыз. |ЕСКЕРТУ                                  ... ... есеп беру ... ... ғана     ... бар кесте болып табылады.Ұяшықтарды редакциялауға мүмкіндік   ||фонның түсімен белгіленеді.                        ... ... ақ ... ...... ... редакциялауға    ||болмайды. Сары түске ... ... ... ... арналған: бұл    ||ұяшықтарға қосымша мәліметтерді енгізуге болады. ... ...    ... ... ұяшықтарға енгізілген деректер негізінде автоматты түрде  ||есептеледі.                                ... ... ... ... ... ... ... үшін есепнысанының төменгі бөлігіндегі «Басылым батырмасын басыңыз.  ... ... ... - ді ... Есеп беру  ... шығу ... үшін кестелік құжат түрінде шығарылады.Есеп беруді басып шығару үшін бухгалтерлік баланс бланкісі алынған кестелікқұжат нысанының төменгі жағынан «Басылым» батырмасн ... ... ... бланк нысанының төменгі бөлігіндегі «Жабу»батырмасымен басу арқылы жабыңыз.«Бухгалтерлік баланс» есеп беру ... ... ... «ОК»батырмасын оны мәліметтік қорда сақтау үшін басыңыз.Регламенттелген есеп беруді дайындауЖаңа ... есеп ... ... үшін «Регламенттелген есепберулер» анықтамалығында қажетті есеп ... атын ... оны екі ... ... ... анықтамалықтың жоғарғы командалық тақтасында «Жаңа»батырмасын басу қажет.Экранға есеп беру ... ... ұйым ... ... ... ... есеп ... ай сайын немесе тоқсан сайын кезеңділігіменұсынылуын және есеп ... құру ... ... ... Жартыжылдыққа немесежылға ұсынылатын есепберулер үшін «Тоқсан сайын» ... ... және есеп беру ... есеп беру ... 2 ... ... немесе 4 тоқсанын (жыл)көрсету қажет.Егер регламенттелген есеп беру әртүрлі нысандар бойынша ... ... ...  ...  ...  мүмкіндік  бар  жәнепайдаланушыда, егер ұсынылған бағдарламада үндемеу бойынша ... есеп беру ... ... ... ... ... ... қолданысқа енгізу кезеңі бір жақты орнатылмаса және салықоргандары есеп беру нысанының ... емес ... ... ... ... ... мүмкіндік пайдалы болады.Бастапқы терезенің «ОК»батырмасын басқан соң құрамында есеп берубланкісі және есеп беруді толтыруды және ... ... ... үшін ... бар ... есеп нысаны ашылады.  Алдымен  есеп  берубланкісінде тек қана ұйым және ... ... ... ... ... есеп беру ... бөлімдерден құралса (мысалы, оның бәрі салықдекларацияларыболуы мүмкін), оның нысаны сәйкес ... ... ... ... ... командалық тақтасында «Күйге келтіру» батырмасыбар.Бұл батырманы басқанда есеп ... ... ...  ... және ... ... болатынын көрсететін күйге келтіру сұхбатышақырылады.Мәліметтер қорының деректері бойынша автоматты түрде толтырылуымүкін есеп беру ... үшін ... ... ... ... бар ... нысанның шақыртуынсыз толтырылатын есеп берулерүшін - «Құру» батырмасы).Оны басудан соң мәліметтік қорда бар деректер бойынша есеп және ... ... ... ... «Тазалау» батырмасын басу есепберуді тазалауды іске асырады.Толтырылған есеп редакциялануға ішінара ғана ... бар ... ... есеп беруді құру кезінде бланкіде қосымша жолдар қажет болғанжағдайда тақтадағы «+» ... ... ... арқылы есеп беругешектелмеген көлемде қосымша жолдар енгізу мүмкіндігі ұсынылған.Регламенттелген есептердің ... ... ... ... үшін есеп берулер журналыарналған. Журналды ашу үшін ... ... ... ... ... ... және ... командалық тақтаның «Есептер журналы»батырмасын басу керек.Регламенттелген есептер журналымен жұмыс  «1С:  ...... ... ... жүргізілетіндей жүреді. Журналда бұрынқұрылған және ... ... ... ... ... тізіміНормативтік – құқықтық құжаттамалар мен әдебиеттерНегізгі оқулықтар1. Закон «О бухгалтерском ... и ... ... 1С: ... от 7.7 к 8.0, ... от ... ... Санкт-Петербург БВХ-Петербург., 20063. 1С Предприятие 8.0 Бухгалтерия предприятия. Управление торговлей.Управление персоналом., Б. Новак., Санкт-Петербург О-ОО ... 20054. 1С ... для ... ... ... ЗАО 1С., Москва 1С.,20075. Стандарты бухгалтерского учёта6 методические рекомендации6 рабочийплан счетов6. 1С Предприятие 8.0 ... и ... Б. ... ... О-ОО ... ... оқулықтар1. 1С  Предприятие  Бухгалиерский  и  налоговый  ...  ... В. ... ... 2-издание. Москва ДЕСС., 20062. Бухгалтерский и налоговый учет в ...... ... ... С. ... Москва ООО 1С-Паблишенг., 2006 
    
   

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 96 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Шаруашылық субьектілердегі бухгалтерлік есеп пен аудитті ұйымдастыру54 бет
"Шоттар жүйесі және екіжақты жазу."8 бет
1С бухгалтерия бағдарламасы6 бет
1С бухгалтерия бағдарламасының қолданылуымен еңбек көрсеткіштерінің есебі62 бет
8 IAS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты16 бет
«1С: Бухгалтерия» бағдарламасы9 бет
«TASTOBE RESOURCES» ЖШС42 бет
«Байсерке-Агро» ЖШС-ның өндірістік–қаржылық қызметі37 бет
«ИП Бисенов» кәсіпорының жалпы экономикалық жағдайы. Аудит және салықтық есеп42 бет
«Материалдық емес активтердің есебі мен аудиты»75 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь