Педагогика ғылымы туралы түсініктеме

Педагогика ғылымы туралы түсінік

1. Педагогика нысаны, пəні жəне қызметтері
2. Педагогикалық ғылымдар жүйесі
3. Педагогика жəне басқа ғылымдар
1. Педагогика нысаны, пəні жəне қызметтері

Өткенде де, қазіргі күнде де педагогика жөніндегі ғалымдар пікірі үш бағытта өрбіген. Бірінші топ ғылым өкілдерінің ойынша педагогика адамзат білімдерінің пəнаралық аймағын құрайды. Осыдан мұндай көзқарас педагогиканың дербес теориялық ғылым екендігін, яғни педагогикалық құбылыстардың идеялық түйіні боларын тіпті де мойындамайды. Бұл жағдайда педагогикалық нысан ретінде əртүрлі күрделі болмыс объекттері (космос, мəдениет, саясат жəне т.б.) қабылданары сөзсіз.
Ендігі ғалымдар тобы педагогиканың басқа ғылым салаларынан (психология, жаратылыстану, əлеуметтану жəне т.б.) алынған білімдерді жанама түрде пайдаланып, оқу жəне тəрбие аймағында туындайтын мəселелерді шешуге икемдестірілген қолданбалы пəн рөлін таңдады. Бұлай болғанда педагогикалық практиканың іске асуы мен өзгерістеріне тұғырлы тірек болар тұтастай теориялық негіз қалыптасуы мүмкін емес. Мұндай педагогика мазмұны педагогикалық құбылыстардың жеке тақырыптары жөніндегі кездейсоқ, жүйеленбеген, байланыссыз деректер жиынтығы күйінде көрінері екінің біріне аян.
Қазіргі кезеңде ғылым мен практикаға үшінші ғылыми тұжырым өз тиімділігімен танылып отыр: педагогика- өзіндік нысаны мен зерт-теу пəніне ие салыстырмалы дербес білім саласы («Педагогика» оқулықтарының ең соңғы басылымдары: Б.Т.Лихачев, И.П.Подласый, В.А.Сластенин жəне т.б.).
Педагогика нысаны. Педагогика ғылымының нысандық ерекшелігі жөнінде батыл ой ұсынған ғалым жəне практик А.С.Макаренко болды. Оның пікірі: көпшілік педагогика нысаны бала деп біледі, алайда бұл дұрыс емес. Ғылыми педагогика зерттеулерінің объектісі– бұл «педагогикалық дерек (құбылыс)». Дегенмен, бала, адам да зерттеуші назарынан тыс қалмайды. Керісінше, адам жөніндегі ғылымдардың бірі болғандықтан, педагогика аталған объекттердің тұлғалық дамуы мен қалыптасуына мақсатты бағдарланған саналы іс-əрекеттер аймағын зерттейді. Осыдан, педагогика өз нысаны ретінде тек өкілі (индивид) не оның психикасын қарастырмай (бұлар психология объекті), оның дамуына байланысты педагогикалық-тəрбие құбылыстар жүйесін зерттеуге алады. Сондықтан да педагогика нысаны деп қоғамның мақсатты бағдарланған іс-əрекеттері үдерісінде дара адам дамуына себепкер болған болмыс құбылыстарын айтамыз. Бұл құбылыстар педагогика ғылымында білімдену (образование) атамасымен белгіленіп, педагогика шұғылданатын шынайы дүниенің бір бөлігін танытады.
    
    Педагогика ғылымы туралы түсінік1. Педагогика нысаны, пəні жəне ... ... ... ... Педагогика жəне басқа ғылымдар1. Педагогика нысаны, пəні жəне қызметтеріӨткенде де, ... ... де ... ... ... пікірі үшбағытта өрбіген. Бірінші топ ғылым өкілдерінің ойынша педагогика ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... дербес теориялық  ғылым  екендігін,  яғни  ... ... ... ... тіпті де мойындамайды. Бұл жағдайдапедагогикалық нысан ретінде ... ... ... объекттері (космос,мəдениет, саясат жəне т.б.) қабылданары сөзсіз.Ендігі  ...  тобы  ...  ...  ...  ... ... ... жəне т.б.) алынған  ... ... ... оқу жəне ... ... ... ... икемдестірілген қолданбалы пəн рөлін таңдады.  Бұлай  болғандапедагогикалық практиканың іске асуы мен ... ... ... болартұтастай теориялық негіз қалыптасуы мүмкін емес. Мұндай педагогика мазмұныпедагогикалық  құбылыстардың  жеке  ...  ...  ... ... деректер жиынтығы күйінде көрінері екінің бірінеаян.Қазіргі кезеңде ғылым мен ... ... ... тұжырым  өзтиімділігімен танылып отыр: педагогика- өзіндік нысаны мен зерт-теу пəнінеие салыстырмалы дербес білім ... ... ... ең ... ... ... ... жəне т.б.).Педагогика нысаны. Педагогика ғылымының нысандық ерекшелігі ... ой ... ... жəне ... ... ... Оның ... педагогика нысаны бала деп біледі, алайда бұл дұрыс емес. ... ... ... бұл ... ... ... ... адам да зерттеуші назарынан тыс қалмайды. Керісінше, адамжөніндегі ғылымдардың бірі болғандықтан, педагогика аталған ... ... мен ... ... ... ... іс-əрекеттераймағын зерттейді. Осыдан, педагогика өз нысаны ретінде тек өкілі (индивид)не оның психикасын қарастырмай (бұлар психология ... оның ... ...  ...  ...  ...  алады.Сондықтан да педагогика нысаны деп қоғамның мақсатты бағдарланған іс-əрекеттері үдерісінде дара адам ... ... ... ... ... Бұл ... педагогика ғылымында  білімдену  (образование)атамасымен белгіленіп, педагогика шұғылданатын ... ... бір ... ... ... білімдену процесі тек педагогиканың ... ... ... емес, оның зерттеуімен философия, əлеуметтану,жантану, экономика жəне де басқа ғылымдар шұғылданады. ... ... ... өндірілген «еңбек ресурстарының»  шынайы  мүмкіндіктердеңгейін анықтай ... ... ... ... ... мөлшерінбелгілеуге тырысады.Социолог өз міндетіне орай білім  жүйесінде  дайындықтан  ... ... ... икемдесу қабілеттері мен ғылыми-техникалықүдеріске жəне əлеуметтік ... ... ... ету  мүмкіндіктерінбілгісі келеді.Философ, өз кезегінде, ауқымдылау бағдарын негізге ала отырып, білімсаласының жалпы міндеттері мен ... ... ...  ... ... ... жайы ... Ол келешекте қандай ... ... ... ... ретінде қарастыра отырып,  оныңпсихологиялық қырларына назар аударады. Саясаткер ... ... ... ... ... ... тиімділік деңгейін тануға ұмтыладыт.с.с.Əлеуметтік құбылыс болған білімді зерттеудегі əртүрлі ғылымдардыңқосқан үлесі, əлбетте, ... да ... ... олардың бəрі де адамныңкүнделікті өсу жəне даму процестерімен байланысқан білімнің мəндік астарынжəне сол даму ... ... пен ... ... мен оған ... ... назардан тыс қалдырады. Солай болуы заңды да, ... ... ... арнайы ғылым –  педагогиканың  зерттеунысандары.Осыдан,  ...  пəні  –  ...  ...  ... отбасы, білім беру жəне мəдени-тəрбие орындарында –мақсатбағдарлы ұйымдастырылған ... ... ... ... ... ... ... саласы. Бұл тұрғыдан педагогика əрбір адамныңбүкіл өмір бойы дамуының кепілі жəне құралы болған ... ... мен ... ... мен ... жəне оның ... ... мен болашақ өркендеу жолын зерттеуші ғылым жүйесін аңдатады. Осынегізде  педагогика  ...  ...  ...  ...  ...  педагог  іс-əрекетін  ...  ...  ... əрқилы оқу жұмыстарын жетілдірудің формалары мен ... ... ... оқу істері төңірегінде туындап отыратын қарым-қатынас,ықпалдастық стратегиялары мен тəсілдерін нақтылап, ашып отырады.Педагогика ғылымының ... ... ...  ...  ... қызметтері оның  жоғарыда  аталған  ...  ... яғни ... ... іске ...  ...  ...  жəнетехнологиялық міндеттер.Педагогиканың теориялық міндеттері үш деңгейде жүзеге асырылады:- сипаттау немесе түсіндіру – озат əрі ... ... ... ... ...... ... жағдайын, педагог пеноқушы іс-əрекеттерінің нəтижелілігі  немесе  тиімділігін  жəне  ... ... ... мен ... айқындап алу;- болжау (прогноздау) – барша педагогикалық жағдаяттарды табиғи тұтастықкүйінде ... ... ...  жəне  оның  негізінде  солпедагогикалық болмыстың жаңаланған моделін ...  ...  ...  болжастыру  деңгейі  педагогикалыққұбылыстардың мəнін ашу, педагогикалық процестің түп-төркінінде орын ... таба ... ... ... ... ...  мүмкін  ықтималдыөзгерістерге ғылыми негіздеме бере алу ... ... ... ... ... ... орай оқу жəне ... теориясы анықталып,білім беру практикасына жетекші рол атқарушы озық педагогикалық жүйе моделіқұрылады.Педагогиканың технологиялық қызметтері де үш ... ... ... (проекттеу) – педагогикалық іс-əрекет пен оның ... ... ... жəне ... ... ... теориялық тұжырымдармен анықтамаларды қамтыған қажетті əдістемелік материалдарды (оқу ... ... мен оқу ... педагогикалық ұсыныстар) жасауғабайланысты;- жаңалау – ... жəне ... беру ... ... мен қайта түзумақсатына орай педагогика ғылымының замандық ... ... ... ... ... ... ... реттеу-түзетулер енгізу (коррекциялық)-ғылыми зерттеу нəтижелерінің оқу-тəрбие ісіне болған əсер-ықпалын бағалаужəне одан соңғы ... ... мен ... ... ... ... қалатын реттеу-түзетулерді іске асыру.Өзінің қоғамдық қызметтерді орындауға қажет қабілеттерінің ... ... ... процесінде адам тұлғалық кемелдену сатысынакөтеріледі. Адамның ... оның ... ... ... ... икемдесе білуі ғана емес, ол өз ішіне жеке тұлғаның дамуы,өзіндік танымы мен өз ... өз ... іске ... алу сияқтыпроцестерді  де  қамтиды.  Дегенмен,  ...  ...  ... шешімі бірде мүдделі, жүйеленген болып, бүкіл қоғам, сол үшінарнайы ұйымдастырылған ... ... жəне жеке ... ... ... кейде кездейсоқ келеді. Ал осы əлеуметтенуге орайжүргізілетін, нақты мақсатқа бағыттала ... ... ... ... деп аталады. Білім мəні – əр ... өте ... ... жүйесінің тиімділігін көтеру жəне оны жоғары моральдық жəнеазаматтық мұраттар рухында тəрбиелеу.Сонымен, əлемде кең таралған педагогикалық ойдың дамыған екі ...... ...... жəне ... бағыныштылығынанегізделген əкімшіл (авторитарлы) ағым, ... ... мен  ...... ... ... арасында –сан қилы педагогикалықбағыттар ... ... ... ... ... гуманистік таңдауынқабылдады.2. Педагогикалық ғылымдар жүйесіПедагогика – кең ауқымды ... Оның ... оқу жəне ... ... ... барша байланыстарын жеке бір ғылым шеңберінде қамту ... ... ... ұзақ ... басынан кешіріп, көптеген білімдержинақтап, бүгінгі күнде ғылыми білімдердің кең ... ... ... ... бүгінгі педагогиканы тəрбие жөніндегі ғылымдар жүйесі ... ... ...  ірге  ...  ...  дəлірек  айтсақ,  тəрбиепроблемаларымен арнайы ... оның ... ... ... ... өз алдына білім саласы ретінде тəрбиелік практикада ... жүйе ... ... Философия – педагогикаға танымныңжалпы бағыт-бағдарын, педагогикалық құбылыстар мен ... ... ... ... да, ... оның біртұтас жəнежүйелік, құрылымдық ... ... ... ... əдіснамалықнегізі деп атау қабылданған.Қоғамдық құбылыс ретінде тəрбие дамуы мен педагогикалық білімдердіңөткен жолын педагогика тарихы зерттейді. ... ... ... ... ... ... кешіргенді зерттеу жəне оны бүгінгімен салыстыру ... ... ... даму ... ... бірге бұрынғықателерді қайталаудан сақтандырады.Педагогика жүйесі  келесі  салалардықамтиды:  жалпы  ...  жас  ...  ...  ... ... ... ... – адам тəрбиесі заңдылықтарын зерттеп, барша типтегітəрбиелік мекемелердегі оқу-тəрбие процесінің жалпы негіздерін ... ... ... ... пəн. ... ... ... жалпыпедагогика төрт бөлімнен тұрады. 1) оқу-тəрбие процесінің негіздері; 2)дидактика (оқу теориясы); 3) ... ... 4) ... ... Жас кезеңдерпедагогикасы педагогиканың мектепке дейінгі жəне мектептік ... ... ... ... Олар өсіп келе ... əулеттің белгілі жастобына байланысты оқу-тəрбие ...  ...  ... ... ... ... күнде жас кезеңдер педагогикасыорта білім берудің барша жүйесін қамтиды. əрқилы жас ... ... ...  мекемелеріндегі  тəрбие  айырмашылықтарын  ...  ... ... ... ... Олардың ішінде қазіргі күнде өз алдынапəн ретінде оқылатындары – мектепке ... ... ... ... ... өндірістік педагогика, ұзақтан оқыту педагогикасыжəне т.б.Ғылыми пəндер ішінде ...  ...  ... ... даму ... ... – жоғары мектеп педагогикасы. Оныңміндеттері- барша деңгейдегі ресми, ресми емес ... ... ... ... ... ... процесінің заңдылықтарын ашып беру,қазіргі ауыспалы кезеңде жоғары білім алудың арнайы проблемаларын зерттеу,жоғары ... жəне ... оқу ...  ... ... ... білім педагогикасы еңбек педагогикасымен тығызбайланыста мамандық көтеру, сонымен бірге нарықтық  ...  ... ... ... ... ... əртүрлі салаларында қызмететіп жатқан ... ... ... ... жасқа келгенде жаңабілімдерді,  жаңа  кəсіпті  игеру  мəселелерімен  ...  ... ...  тəрбие  процестер  ерекшелігін  ...  ... ... ... ... ... мəжбүрлі тəрбие(первентив) педагогикасы, алдын алу ... ... ... дамуында əрқилы мүшелік бұзылыстар мен ауытқуларға ұшыраған ... ... ... ... ... мен мылқаулар оқуыжəне тəрбиесімен сурдопедагогика, зағиптар-  тифлопедагогика,  ақыл-есікемдер- олигофренопедагогика ... ... ... ...  ...  немесе  пəндікəдістемелер құрайды. Олар оқу-тəрбие  ...  ...  ... ... оқу ... оқытылуы мен игерілуі заңдылықтарын ашып,мұғалімдерге ұсынады. Өз пəнін ... ... ... ... жоғарыдеңгейде таныс болуы міндетті. Педагогиканы оқыту əдістемесі де жоқ ... оқу ... осы ... ... ... ... ... онжылдықтарда  педагогиканың  барша  ...  ...  ... ... ... ... нəтижеге жеткізуші ең тиімді дегенжолдар мен тəсілдерді түзуге көмектесетін жекеленген технологиялар жасаубағытында дами ... ... жаңа ... салалары педагогиканың дəл жəне техникалықбілімдермен тоғысында ...  бере  ...  Олар  –  ... компьютерлік педагогика, суггестология (гипноздық сендіруменжедел оқыту жүйесі) жəне т.б. Осы ... ... адам ... ... бірі ... ауқымды да қарқынды даму жолына түсті.Сонымен, бұл күнде ... кең ... ... жүйе ... Бұл ... мектеп педагогикасы маңызды орынға ие. Себебі тəрбиепроцесі əсіресе балалық шақта жылдам ... ... ... да ... ... ... ... білу қажет. Өз  проблемаларын  шешубарысында педагогика көптеген ғылымдардың деректерін пайдаланады.3. Педагогика жəне ... ... ... ... жүйесіндегі педагогиканың орны оны басқағылымдармен байланыстыра қарастырғанда ғана ... ...  ... ... тарихында педагогика көптеген ғылымдармен тығыз байланыстаболып, өз дамуы мен кемелденуінде олардың əрқилы ... ... Бұл ... ... ... ... жалғасып келе жатса,енді біреулері-кейінгі, жақын дəуірлерде пайда болды. ... ... ... ... ... мен ... Бұл ғылыми «одақ»қазіргі күнде де ... ... мен ... кең, ... ... ... ... байланысы өте бір ұзақ та ... ... ... ... ... ... мен  теориялартуындап отырды. Педагогикалық ізденістердің бағыттары белгіленді, соныменбірге педагогиканың əдіснамалық ... осы ... ...  ...  ...  ...  прагматикалы,неопозитивистік, материалистік т.б.) жүйесін ... орай ... ... ... ... ... білім берупроцесінің мəні мен мағынасы, мақсаты мен  технологиялық  ... ... ... ... ... ...  пен  ... теориялық тұрғыдан түсінудің құралы ретінде қолданылып, жаңапедагогикалық тұжырымдамалар ... ... ... ... ежелден келе жатқан дəстүрлі де аса бір құнды байланысыжантану (психология) ... ... Адам ... ... оның тумақасиеттері мен мүмкіндіктерін түсіну, ... ... мен оның ... ... ... жəне ... ... тетіктердіескеру, сонымен бірге оқу мен ... ... осы ... ... ... мен мүмкіндіктерге негіздей отырып  ... ... ... бəрі де алға  ...  ... ... жəйт: тұлғаның дамуы мен қалыптасуын бір жақты текпсихологиялық шарттармен ғана ... ...  ...  себебіпедагогтар мен балалар өмірі табиғи заңдылықтардан ... ... ...  ...  тəуелді  келеді,  тіпті  солпсихологиялық дүние, ... өзі де ... ... ... ... ... əбден мүмкін.Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы адамды  ...  ... ... ... ... жəне ... ... шектеліпқалмайды. Оның адамды тіршіліктегі сипатында танушы анатомия, физиология,астрология жəне ... ... де ... заңды құбылыс.Адам дамуына ықпал жасаушы  табиғи  жəне  əлеуметтік  ... ... ... - ... үшін ... ... ... жекеленген табиғи дамуын зерттеуші биология ... ... аса ... ... ... ... ... жəне əлеуметтік болмыс жемісі ретіндеқарастыра отырып,  педагогика  антропология  ғылымындағы  адам  ... бай ... ... ... ... ... ... жалпыланғанадам бойында теориялық бірігімге келтірумен оның сан қырлы да көп сырлыболмысын тануға жол ... ... ...  ...  ... ... ... коррекциялық (реттеуші) педагогика пайда болды.Осыдан, өз дамуында тума немесе жасанды ауытқуы бар балаларға білім берудіңтəсілдері ... ... бұл ... ... ... пайдаланаотырып, бала деніндегі кемшіліктердің орнын толтыру мен оның қоғам өмірінетолыққанды ... ... ... ... ... ... қолданымға келтірді.Сонымен бірге педагогиканың дами түсуі адамды қоғам ... ... ... ... ... жүйесінде зерттеуші ғылымдарға датəуелді келеді. ... да осы ...  ...  ... саясаттану жəне басқа əлеуметтік ғылым салаларымен тұрақты даықпалды байланысқа түсуі кездейсоқ емес.Педагогика жəне экономикалық ... ... ...  өтекүрделі, бірақ біртекті емес. Қай заманда да ... ... ... ... ... ... шарты болған. Осы саладағы  ғылымизерттеулерді экономикалық қолдау педагогика дамуына үлкен ... ... ... ... Осы ... ... «Білім экономикасы»деген арнайы педагогика саласы дүниеге  ...  ...  беру  ...  ...  ...  ...  олардың  қоғамдысауаттандыруға байланысты ерекшеліктері зерделенді.Педагогиканың əлеуметтану ғылымымен ... ... келе ... ... бұл ... де ... ... проблемалар: білімдіжоспарлау; халықтың əртүрлі топтары мен əлеуметтік қатарының негізгі дамубағыттарын айыра тану; ... ... орта мен ... ... ... мен ... заңдылықтарын ашу.Қоғам мен мемлекеттегі білім саясатының қалыптасуы əрдайым үстемдікжүргізуші партиялар мен таптардың идеологиясы негізінде ... ... ... мемлекеттік оқу-тəрбие құралы  ретінде  ... ... ... отырып, адамның саяси сана субъектісіретінде қалыптасуының шарттары мен механизмдерін белгілейді, ... ... ... ... ... мүмкіндіктерін нақтылап, ашып отырады.Педагогиканың басқа ғылымдармен байланыстарын талдауға сала отырып,оларды пайдаланудың келесі формалары анықталған:–  ...  ...  ...  идеялары,  теориялық  ...  ... ... ... бұл ... қолданылатын зерттеу əдістерін шығармашылықпен қабылдап,меншіктеу;– психология, жоғары жүйке қызметі физиологиясы, ... жəне ... ... ... нақты нəтижелерін педагогикада қолдану;– адамды жан-жақты жəне көптарапты зерттеуде педагогиканың қатысуы.Жекеленген əдістемелер – ... ... ... жəне ... ... ... ... пəн дидактикасы.Педагогика тарихы – əрқилы тарихи дəуірлердегі педагогикалық идеялармен ... ... ... ғылым саласы.Педагогика ғылымындағы жаңа салалардың жіктелу процесі белсенді түрдежалғасын табуда. ... ... ... ... бұрын  болмағансалалары өзінің қажеттілік маңызымен көзге ілінуде: білім философиясы,салыстырмалы педагогика, əлеуметтік ... ... 
    
   

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы»18 бет
Педагогиканың əдіснамасы 8 бет
Әбу-Насыр-Әл-Фараби4 бет
«Ғылыми – педагогикалық зерттеу әдістері » мамандықтарына арналған пәнінің оқу- әдістемелік кешені58 бет
А.Байтұрсынов мұраларының ғылыми педагоги- калық негіздері28 бет
Ахмет Байтұрсыновтың мұраларының ғылыми-педагогикалық негіздері25 бет
Жалпы білім беретін мектепті басқарудың ғылыми-педагогикалық негіздері46 бет
Магистранттың ғылыми-педагогикалық практиканы өту есебі8 бет
Мектеп педагогикалық жүйе және ғылыми басқару нысаны ретінде ; педагогикалық менеджмент субъекті қызметінің мақсаты9 бет
Мектеп педагогикалық жүйе және ғылыми басқару нысаны ретінде. педагогикалық менеджмент субъекті қызметінің мақсаты6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь