Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Бизнесті моделдеу»

Мазмұны
бет

1. Пәннің типтік оқу бағдарламасы .
2. Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 5
3. Силлабус (пәннің оқу бағдарламасы)
9
4. Лекциялық кешен
5. Практикалық (семинар) сабақ тапсырмаларын орындау бойынша әдістемелік нұсқау
6. Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау
7. Студенттің оқытушының басшылығымен өздік жұмыстарды орындауы бойынша әдістемелік нұсқау
8. Студенттің өздік жұмысты орындауы бойынша әдістемелік нұсқау
9. Пәннің оқу.әдістемелік қамтамасыз етілу картасы

10. Курстық жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау
7.Пәннің мазмұны

Тақырып 1. Кәсіпкерлікті (бизнесті) болжау және жоспарлау негіздері
Шағын және орта бизнес түсінігі мен ерекшеліктері.Кәсіпкерліктің даму теориясы. ҚР шағын және орта бизнестің дамуы ҚР шағын және орта бизнесті мемлекеттің қолдауы Шағын және орта бизнесті дамыту Бағдарламалары

Такырып 2. Бизнес жоспардың мазмұны мен құрлымы. Резюме
Бизнес-жоспардың барлық бөлімдері өзара корреспонденциялануы.
Бизнес-жоспардың әрбір бөлімінің ұсынылатын іс-шаралардың экономикалық бағасы.
Жобаның мақсаттары, қандай проблемалар шешілетіні және сыртқы ортаның даму қажеттіліктерінің қанағатандырылуы нақты көрсетілуі.
Резюменің ақпараттық сыйымдылығы потенциалды инвесторлар үшін жеткілікті және сенімді болуы.
Резюменің соңғы беті болашақта жобадан күтілетін қаржылық нәтижелері
Такырып 3. Компания туралы мінездеме
Фирма қазметінің негізгі бағыттары мен мақсаттары, бизнес тарихы, жоба тиесілі өнеркәсіп саласы сипаттамасы Ағымдағы жағдай және оның даму тенденциясы
фирма болашақта сатып алушыларға ұсынатын және соларды өндіру үшін бүкіл жоба жасалған тауарлар сипатталады. өндірісітің құлдыраңуы кезінде өз бизнесі үшін минималды кооперация мен сырттан жеткізуді талдап ететін және бастапқа шикізат пен материалдың кең ауыстырылымдығына қол жетімді тауарды өндіруді таңдаған кәсіпкер дұрыс жұмыс жүргізеді. Тұтынушылар талғамдарының өзгеру ін ескеру.

Такырып 4. Өнімдер мен қызметтер
Өнімнің негізгі мінездемесін сипаттау. Өнім өндіруге қажетті технологиялардың кейбір аспектілері. Өткізу рыногын талдау

Тақырып 5 Нарықты талдау мен маркетингтік стратегия
Рынок және маркетинг барлық фирмалардың шешуші фактор. Нарықты сегменттеу.
Рыноктық сегменттерін қамту туралы шешім.
Айтарлықтай тартымды сегменттерді таңдау.
Сегмент сыйымдылығын бағалау.
Сегмент сыйымдылығын бағалау.
Маркетингтік стратегия. Баға қалыптастыру.
Сұранысты анықтау.

Тақырып 6. Өндірістік жоспар
Мекемелер мен бөлшектер бойынша өнімнің, жұмыстың және қызметтің өзіндік құнын қалыптастыратын кәсіпорынның шығындарын экономикалық сыныптау. Өзіндік құнның құрамы мен құрылымының салалық ерекшеліктері.
Шығын деңгейлерінің көрсеткіші, оларды төмендетудің жолдары. Өнімдерді өндіру мен өткізуге кететін шығындарға бақылау жасау.
Өнімдерді өндіру мен өткізуге кететін шығындардың есебі.
Тауарлық шығарылым бойынша және өткізілген өнімге кететін шығындарды жоспарлау.

Тақырып 7. Қаржылық жоспар
Қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен ұстанымдары.
Қаржылық жоспарлаудың негізгі әдістері. Қаржылық жоспарлаудың өндірістік жоспарлардың көрсеткіштерімен өзара байланысы.
Стратегиялық, ағымдағы және шұғыл қаржы жоспары.
Қаржылық жоспардың жүйесі мен құрылымы. Қаржы жоспарын құру, қарастыру және бекіту тәртібі.
Келешегі бар қаржылық жоспарлау. Қысқа мерзімдік қаржылық жоспарлау.
Табыстар мен шығындардың, кірістер мен шығынға батудың жоспары. Қарыз бен пайыздардың негізгі сомасын қайтаруды жоспарлау. Ақша қаражаттарының ағымын жоспарлау.

Тақырып 8. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау (мүліктік жағдайы, таратылуы және қаражат төлей алуы, іскер белсенділігі, тиімділігі, қаржылық төзімділігі, қор нарығындағы құнды қағаздардың жағдайы). Кәсіпорынның қаржылық стратегиясы. Қаржылық стратегияның міндеттері мен кәсіпорынның қаржылық тұрақтылыққа жету жолдары.

Тақырып 9. Инвестициялық жобаның бағалау және оны қаржыландыру Инвестициялық жобалардың түрлері мен оларға қойылатын талаптар.Қаражатты салудың жобасының құнының анықталуы.Шынайы қаржатты салу жобасының тиімділігінің бағалануы.Шынайы инвестициялық жобалардың қаупін бағалау.Қысқа мерзімдіқаржылық инвестицияларды бағалау.Қаржылық активтер портфелін басқару ерекшеліктері. Портфельді инвестициялау принциптеріПортфельге қосылатын акциялардың бағалануыИнвестициялық портфельді оптимизациялау

Тақырып 10. Жобаның ел экологиясына және экономикасына тигiзетiн әсерiн анықтау.
Жобаның ел экономикасы және экологиясына тигiзетiн әсерi. Жобаның барлық қатысушылар үшiн әкелетiн пайдасы. Жобаны жүзеге асыруда потенциалдық инвесторлардың табысы. Жобаның қоршаған ортаға әкелетiн салдары . Өндiрiстiң табиғатқа терiс салдарын жою шаралары. Шараларды қаржыландыру көлемiн жоспарлау
Негізгі оқу әдебиеттер:
1. Эрик С.Зигель, Лорен А. И др. Пособие ЭРНСТ энд ЯНГ по составлению бизнес-плана/ Пер. с англ.- М.: Джон Уайли энд Санз», 2005.-224с.
2. Ким И.Г., Тарапунова Т.С. Как разработать бизнес-план. Методическое пособие-Алматы: Издательский дом «LEM»,2007.- 84с.
3. Бизнес-планирование. Под ред. В.М. Попова и С.И.Ляпунова. – М.: Финансы и статистика, 2005 – 670с.
4. Бизнес-план. Методические материалы. Под ред. Р.Г. Маниловского. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 78с.
5. Бизнес-план или как повысить доходность вашего предприятия. Американская школа управления. – 32с.

Қосымша оқу әдебиеттер:
6. Антикризисное управление: Учебник/ под ред Э.М.Короткова.-М.: Инфра –М, 2000.-432с.
7. Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством. М.: Ось-89, 1995.
8. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: учебн.пособие. М.:Изд.»Дело и сервис», 2004.-160с.
9. Беляев С.Г., Кошкин В.И. Теория и практика антикризисного управления. М.: изд.объед. «Юнити», 2006.
10. Белолипетский В.Г. Финансы фирмы: учебн.пособие. М.: Инфра –М, 2000
Горемыкин В.А., Богомолов А.В. Бизнес план. Методика разработки. 25
Нормативтік-құқықтық база:
11. Закон РК «Об акционерных обществах».
12. Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»
13. Закон РК “О рынке ценных бумаг”
14. Закон РК «О финансовом лизинге»
15. Закон РК «О банкротстве»
Мерзімді әдебиеттер:
16. Информационный бюллетень Министерство финансов РК.
17. Қаржы-қаражат –Финансы Казахстана.
18. Рынок ценных бумаг Казахстана- ежемесячный журнал.
19. Статистический бюллетень Минфина РК.
20. Статистический бюллетень Национального банка РК.
    
     |Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті Казахскийэкономический ... им Т. ... ... ... № ___от «___» _______ 2011 ... ОӘК төр ... профессор Арыстанова С.С.Пәннің оқу-әдістемелік кешені(ПОӘК)Пәннің аталуы: «Бизнесті моделдеу»Мамандығы: «Қаржы» 050509АЛМАТЫ2011«Қаржы » кафедрасының ... ... ... ... № ____  «___» ________ ... ... __________________    э.ғ.д., профессор ИнтыкбаеваС.Ж.« Қаржы және есеп» факультетінің ... ... ... № ____  «___» ________ 2011_ г.« ... және есеп» факультетінің оқу-әдістемелік бюросының төр ағасыПэ.ғ.к., доцент ___________________________ Базарбаев А.О..Мазмұныбет|  ... ... оқу ...                  |- ||  ... оқу ... ...                   |5 ||  ... ... оқу ...                |9 ||  ... кешен                          |  ||  ... ... ... тапсырмаларын орындау бойынша    |  ||  ... ...                        |  ||  ... ... ... ... ... нұсқау     |  ||  ... ... ... өздік жұмыстарды орындауы   |  ||  |бойынша әдістемелік нұсқау                    |  ||  ... ... ... ... ... әдістемелік нұсқау   |  ||  |Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз ... ...          |  ||  ... ... ... ... әдістемелік нұсқау       |  ||  |                                 |  || |                                    || |                                    || |                                    || ... ... ... ... ...           || |                                    || ... ...              || ... ...              || |                                    || |                                    |Пән ... ... ... ... оқу ... ... «Бизнесті моделдеу»Мамандық: «050509 – Қаржы»Оқыту нысаны: күндізгіПән коды _____________|               ... ...                ||               ...     ...    ...    ... кредит         |3        |3      |3      ...             |3        |2      |3      ...            |5        |4      |8      ... ...       |5        |4      |8      ... ...         |30        |15     |10      ... ... ... |15        |15     |5      ...            |         |      |       ... ... (сағат) |         |      |       ...          |30        |15     |10      ||СӨЖ ...          |60        |      |       ... 2011|1. ...   | ... З. А., э.ғ.к.,доцент.           ... ... ... ... ... ... ... ||        ... ... ... ... – Қазақ Ұлттық  ||        ...                       ||        |                             ||2. ...   ... ... оқу үшін ... ... негіздерді  ||алдыңғы    |оқып – білу қажет:                    ...   ... ... және ... ... ... басқару    ||        ... ... ... ... мен критерилерді ||        ... және ... ...              ||        ... адам ... ... басқарудың жалпы  ||        ...                         ||        ... пен ... ... негіздері;   ||        ... ... және ... ...   ||3. ...   | аталған курсты өткеннен кейін келесі теоретикалық және ||кейінгі    ... ... ие ...            ...   ... даму ... мен миссиясын құрастыру;  ||        |кез ... ... ... ... және     ||        ... ісін ... мен ...        ||        ... ... және ... ...    ||        ...                        ||        ... қаржы ресурстарын пайдалану нәтижелігін және ||        ... ... ісін ... ... ... негізінде   ||        ... ... ...                ||        ... ... шығу ... ... және ...        ... жетілдіру;                     ||        ... ... ... ... капиталды қарызға||        |беру және инвестициялау кезіндегі ... мен      ||        ... ... оны ... мен ...    ||        ... кезінде қолдану.                ||4. ... оқу | – ... ... ... ... және қаржылық  ||мақсаты    ... ... ... ... ...        ... және ... дайындығы. Қаржылық     ||        ... жету ... ... ... және  ||        ... ... таза табыстың, меншіктің артуын және ||        ... ...  ... ... ету.    ||5. Курстың   |                             ...   ... ... ... ... аппаратын  ||        ...                        ||        ... ... ... ... мен  ||        ... ...                   ||        ... ... мен ... ... нарықты   ||        ...                         ||        ... ... ... ... ...          ||        ... ... ... және ...   ||        ... ...                    ||        ... стратегиясын негіздеу;           ||        ... ... ... ...      ||        |                             ... ... 1. ... (бизнесті) болжау және жоспарлау негіздеріШағын және орта бизнес ... мен ... ... ҚР ... және орта бизнестің дамуы ҚР шағын және орта бизнестімемлекеттің қолдауы Шағын және орта ... ... ... 2. ... ... ... мен ... РезюмеБизнес-жоспардың барлық бөлімдері өзара корреспонденциялануы.Бизнес-жоспардың әрбір бөлімінің ұсынылатын іс-шаралардың экономикалықбағасы.Жобаның ... ... ... шешілетіні және сыртқы ортаның дамуқажеттіліктерінің қанағатандырылуы нақты көрсетілуі.Резюменің ақпараттық сыйымдылығы потенциалды инвесторлар үшін ... ... ... ... беті ... ... күтілетін қаржылықнәтижелеріТакырып 3. Компания туралы мінездемеФирма қазметінің негізгі бағыттары мен ... ... ... ... ... ... ...  Ағымдағы жағдай және оның дамутенденциясыфирма болашақта сатып алушыларға ұсынатын және соларды ... үшін ... ... ... сипатталады. өндірісітің құлдыраңуы кезінде өзбизнесі үшін ... ... мен ... жеткізуді талдап ететін жәнебастапқа шикізат пен материалдың кең ... қол ... ... таңдаған кәсіпкер дұрыс жұмыс жүргізеді. Тұтынушылар талғамдарыныңөзгеру ін ескеру.Такырып 4. ... мен ...  ...  ...  ...  Өнім  ...  ... кейбір аспектілері. Өткізу рыногын талдауТақырып 5 Нарықты талдау мен маркетингтік стратегияРынок және маркетинг барлық фирмалардың шешуші фактор. Нарықты сегменттеу.Рыноктық ... ... ... ... тартымды сегменттерді таңдау.Сегмент сыйымдылығын бағалау.Сегмент сыйымдылығын бағалау.Маркетингтік стратегия. Баға қалыптастыру.Сұранысты анықтау.Тақырып 6. Өндірістік жоспарМекемелер мен бөлшектер бойынша ... ... және ... ... ... ...  шығындарын  экономикалық  сыныптау.Өзіндік құнның құрамы мен құрылымының салалық ерекшеліктері.Шығын деңгейлерінің ... ... ... ... ... мен ... кететін шығындарға бақылау жасау.Өнімдерді өндіру мен өткізуге кететін шығындардың есебі.Тауарлық ... ... және ... ... кететін  шығындардыжоспарлау.Тақырып 7. Қаржылық жоспарҚаржылық жоспарлаудың ... мен ... ... ... ... ... жоспарлаудың өндірістікжоспарлардың көрсеткіштерімен өзара байланысы.Стратегиялық, ағымдағы және шұғыл қаржы жоспары.Қаржылық жоспардың жүйесі мен ... ... ... ... ... жәнебекіту тәртібі.Келешегі бар қаржылық жоспарлау. Қысқа мерзімдік қаржылық жоспарлау.Табыстар мен ... ... мен ... батудың жоспары. Қарыз бенпайыздардың негізгі сомасын қайтаруды ... Ақша ... ... 8. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалауКәсіпорынның қаржылық жағдайын ... ... ... ... ... ... ... іскер белсенділігі, тиімділігі, қаржылық төзімділігі,қор нарығындағы  ...  ...  ...  Кәсіпорынның  қаржылықстратегиясы. Қаржылық стратегияның міндеттері мен кәсіпорынның қаржылықтұрақтылыққа жету жолдары.Тақырып 9. ... ... ... және оны ... ... түрлері мен оларға қойылатын талаптар.Қаражаттысалудың жобасының құнының анықталуы.Шынайы ... салу ... ... ... ... қаупінбағалау.Қысқа мерзімдіқаржылық инвестицияларды бағалау.Қаржылық активтерпортфелін басқару ерекшеліктері. Портфельді инвестициялаупринциптеріПортфельге қосылатын акциялардың бағалануыИнвестициялықпортфельді оптимизациялауТақырып 10. ... ел ... және ... ... ... ел экономикасы және экологиясына тигiзетiн әсерi.  Жобаның барлыққатысушылар үшiн әкелетiн пайдасы. ... ... ...  потенциалдықинвесторлардың табысы. Жобаның қоршаған  ...  ...  ...  .Өндiрiстiң табиғатқа терiс салдарын жою шаралары.  Шараларды ... ... ... ... ...  |          |кү  |нді  |згі  |   |сыр |тқы |   ||  |          ... |СӨЖ ... ||  |          |   |ка  |   |   |   |ика |   ||  ...   |3  |2   |3   |6  |1  |0,5 |1  ||  ... ... |   |   |   |   |   |   |   ||  ... жоспарлау   |   |   |   |   |   |   |   ||  ...     |   |   |   |   |   |   |   ||  ... ...  |3  |1   |3   |6  |1  |0,5 |1  ||  ... мен    |   |   |   |   |   |   |   ||  ... ...  |   |   |   |   |   |   |   ||  ... туралы  |3  |1   |3   |6  |1  |0,5 |1  ||  ...     |   |   |   |   |   |   |   ||  ... мен    |3  |1   |3   |6  |1  |0,5 |1  ||  ...     |   |   |   |   |   |   |   ||  ... ... мен |3  |2   |3   |6  |1  |0,5 |1  ||  ...    |   |   |   |   |   |   |   ||  ...     |   |   |   |   |   |   |   ||  ... жоспар |3  |2   |3   |6  |1  |0,5 |1  ||  ... ...  |5  |2   |3   |6  |1  |0,5 |1  ||  ...   |3  |2   |3   |6  |1  |0,5 |1  ||  ... ... |   |   |   |   |   |   |   ||  ...      |   |   |   |   |   |   |   ||  |Ин ...   |4  |2   |3   |6  |1  |0,5 |1  ||  ... ... ...   |   |   |   |   |   |   ||  |оны ...  |   |   |   |   |   |   |   ||10 ... ел    |3  |1   |2   |6  |1  |0,5 |1  ||  ... және |   |   |   |   |   |   |   ||  ...   |   |   |   |   |   |   |   ||  ... ...  |   |   |   |   |   |   |   ||  ...      |   |   |   |   |   |   |   ||  | ...     |30  |15  |30  |60  |10  |5  |10  |9. ... ... ... дәріс және практика жоспары|№ |Тақырыптың атауы    ... ...              ||  ...      ... және орта ... ... мен     ||  ... болжау және |ерекшеліктері.Кәсіпкерліктің даму теориясы. ||  |жоспарлау негіздері   |ҚР шағын және орта ... ... ҚР ... ||  |            ... орта ... ... ... ... ||  |            ... орта бизнесті дамыту Бағдарламалары   ||  ... ... ... ... ... өзара   ||  |мен ... ...   ...            ||  |            ... әрбір бөлімінің ұсынылатын ||  |            ... ... ...      ||  |            ... ... ... ...     ||  |            ... ... және ... ортаның  ||  |            ... ... ... ...  |            ...                 ||  |            ... ... ... ... ||  |            ... үшін жеткілікті және сенімді   ||  |            ...                    ||  |            ... ... беті ... ...    ||  |            ... қаржылық нәтижелерге арналады.   ||  ... ...     ... ... мезетте бизнесті талдаудан  ||  |мінездеме        ... ... ... ... ...  |            |мен ... бизнес тарихы, жоба тиесілі ||  |            ... ... ... ...   ||  |            ... ... және оның даму ...  ||  |            ...                 ||  |            ... ... ... ... ...   ||  |            ... және соларды өндіру үшін бүкіл жоба ||  |            ... ... ... ...  ||  |            ... ... өз ... үшін ... ||  |            ... мен сырттан жеткізуді талдап   ||  |            ... және ... ... пен ... ||  |            |кең ... қол ... ...  ||  |            ... ... ... ... ...    ||  |            ... ... ... тез   ||  |            ... ... ... және   ||  |            ... ... ... ... ||  |            ... ... тауарларды күтетіндіктен    ||  |            ... ... ... алмайды.     ||  ... мен ...  ... ... ... ... ...  |            ... ... Бұл ...     ||  |            ... ... ... ... түсінуі  ||  |            ... ... ... жазылады.       ||  |            ... ... ... ... ...  |            ... ... ... ал осы ... ||  |            ... ... беретін      ||  |            ... ... ...      ||  |            ... процестің тереңдетілген    ||  |            ... « ... ... бөлімінде   ||  |            ... ... ... беріледі.       ||  ... ... мен   ... ... ... Рынок және маркетинг ||  |маркетингтік стратегия |барлық фирмалардың ... ... ...  ||  |            ...                 ||  |            ... ... қамту туралы шешім.  ||  |            ... ... ... ...  ||  |            ... ... бағалау.        ||  |            ... ... ...        ||  |            ... ... Баға ...  ||  |            ... ...              ||  ... жоспар    |Мақалалар мен бөлшектер бойынша өнімнің,   ||  |            ... және ... ... ...    ||  |            ... ... ...   ||  |            ... ... ... ... ... ||  |            |мен ... салалық ерекшеліктері.    ||  |            ... ... ... оларды    ||  |            ... ... ... ... мен  ||  |            ... ... ... бақылау жасау.  ||  |            ... ... мен ... кететін    ||  |            ... ...              ||  |            ... шығарылым бойынша және өткізілген  ||  |            ... ... ... ...     ||  ... ...     |Қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен     ||  |            ...                 ||  |            ... ... ... әдістері.   ||  |            ... ... ... ...  |            ... ... ...      ||  |            ... ... және ... қаржы   ||  |            ...                   ||  |            ... ... ... мен ... ...  |            ... құру, қарастыру және бекіту тәртібі.||  |            |                       ||  |            ... бар ... ... ...    ||  |            ... ... ...        ||  |            ... мен шығындардың, кірістер мен    ||  |            ... ... ... ... бен      ||  |            ... ... ... ...    ||  |            ... Ақша ... ...    ||  |            ...                  ||  |            ... қаржылық стратегиясы.      ||  ... ...  ... ... ... бағалау    ||  |жағдайын бағалау    ... ... ... және ...  ||  |            ... ... ... ... тиімділігі, ||  |            ... ... қор ... ... ||  |            ... ...            ||  |            ... қаржылық стратегиясы. Қаржылық ||  |            ... ... мен ...   ||  |            ... тұрақтылыққа жету жолдары.     ||  ... ...  ... ... түрлері мен оларға ||  |нәтижелігін бағалау және|қойылатын талаптар.             ||  |оны ...    ... ... ... құнының     ||  |            ...                  ||  |            ... ... салу ... ... ||  |            ...                  ||  |            ... инвестициялық жобалардың қаупін    ||  |            ...                   ||  |            ... ... ... инвестицияларды   ||  |            ...                   ||  |            ... ... ... ...     ||  |            ...                ||  |            ... ... ...     ||  |            ... ... акциялардың бағалануы  ||  |            ... ... ...   ||  ... ел ... ... ел экономикасы және экологиясына   ||  |және ...   ... ... ... барлық қатысушылар ||  |тигiзетiн әсерiн    |үшiн ... ... ... жүзеге асыруда ||  |анықтау.        ... ... ... ... ||  |            ... ... әкелетiн салдары . Өндiрiстiң||  |            ... ... ... жою шаралары.   ||  |            ... ... ... ...   ||  |            |                       ... сабағын өткізу жоспары|№ |Тапсырманың аты |Бақылау түрі            ... ... мен ||  |         |                  ...     ||  |Кәсіпкерлі істі |Эссе, кроссворд           |2         ||  ... ...                  |          ||  ... ...  |                  |          ||  ...    |                  |          ||  ... жоспардың |Тест, коллоквиум          |3         ||  ... мен   |                  |          ||  ... ... |                  |          ||  ... ... ...             |4         ||  ...    |                  |          ||  ... мен   ...             |5         ||  ...    |                  |          ||  ... ...  ...             |6         ||  |мен ... |                  |          ||  ...    |                  |          ||  ... ...             |7         ||  ... ... ... сұрау           |8         ||  ...   ... ...           |11         ||  ... ...                  |          ||  ...     |                  |          ||  ...  ... ...           |12         ||  ...     |                  |          ||  ...   |                  |          ||  ... және оны |                  |          ||  ...   |                  |          ||  ... ел    ...             |14         ||  ... ...                  |          ||  ...  |                  |          ||  ... ... |                  |          ||  ...     |                  |          |11 СӨЖ ... ... және ... ... |Тапсырманың аты |Бақылау түрі            ... ... мен ||  |         |                  ...     ||1 ... істі ... ...           |2         ||  ... ...                  |          ||  ... ...  |                  |          ||  ...    |                  |          ||2 ... жоспардың |Тест, коллоквиум          |3         ||  ... мен   |                  |          ||  ... ... |                  |          ||3 ... туралы |                  |4         ||  ...    |                  |          ||4 ... мен   ...             |5         ||  ...    |                  |          ||5 ... ...  |Коллоквиум             |6         ||  |мен ... |                  |          ||  ...    |                  |          ||6 ... ...             |7         ||7 ... жоспар |Реферат, сұрау           |8         ||8 ...   ... ...           |9         ||  ... ...                  |          ||  ...     |                  |          ||9 ...  |Конспект, сұрау           |12         ||  ...     |                  |          ||  ...   |                  |          ||  ... және оны |                  |          ||  ...   |                  |          ||10 ... ел    ... ...           |14         ||  ... ...                  |          ||  ...  |                  |          ||  ... ... |                  |          ||  ...     |                  |          |12. ... ... оқу ... Эрик С.Зигель, Лорен А. И др. Пособие ЭРНСТ энд ЯНГ по ... Пер. с ... М.: Джон ... энд ... ... Ким И.Г., ... Т.С. Как ... бизнес-план. Методическоепособие-Алматы: Издательский дом «LEM»,2007.- 84с.3. Бизнес-планирование. Под ред. В.М. ... и ...... и ... 2005 – 670с.4. ... ... материалы. Под ред. Р.Г. Маниловского. – М.:Финансы и статистика, 2005. – 78с.5. ... или как  ...  ...  ...  ... школа управления. – 32с.Қосымша оқу әдебиеттер:6. Антикризисное управление: Учебник/ под ред Э.М.Короткова.-М.: Инфра–М, ... ... В.П. ... ... ... ... и ... с банкротством. М.: Ось-89, 1995.8. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: учебн.пособие.М.:Изд.»Дело и сервис», 2004.-160с.9. Беляев С.Г., Кошкин В.И. ... и ... ... ... ... ... 2006.10. Белолипетский В.Г. Финансы фирмы: учебн.пособие. М.: Инфра –М, 2000Горемыкин В.А., Богомолов А.В. Бизнес план. Методика разработки. 25Нормативтік-құқықтық база:11. ... РК «Об ... ... Закон РК «О  товариществах  с  ограниченной  и  ... ... РК “О ... ... бумаг”14. Закон РК «О финансовом лизинге»15. Закон РК «О банкротстве»Мерзімді ... ... ... ... ... РК.17. ... –Финансы Казахстана.18. Рынок ценных бумаг Казахстана- ежемесячный журнал.19. Статистический ... ... РК.20. ... ... ... банка РК.Пән бойынша студенттерге арналған оқу бағдарламасы(Силлабус)Пәннің атауы: «Бизнесті ... «050509 – ... ... күндізгіПән коды _____________|               ... ...                ||               ...     ...    ...    ||Барлық кредит         |3        |3      |3      ...             |3        |2      |3      ...            |5        |4      |8      ... ...       |5        |4      |8      ... ...         |30        |15     |10      ... (семинар) сабақтары |15        |15     |5      ...            |         |      |       ... ... ... |         |      |       ...          |30        |15     |10      ||СӨЖ ...          |60        |      |       ... 2011|1. ...   | ... З. А., ...           ... ақпарат |Қ.Сатпаев атындағы Қазақ-Ұлттық Техникалық –Университет, ||        ... ... ... Аспирантура – Қазақ Ұлттық  ||        ...                       ||        |                             ||2. ...   ... ... оқу үшін студенттерге келесі негіздерді  ||алдыңғы    ... – білу ...                    ...   ... рестурстар және олардың ағыны туралы басқару    ||        ... ... ... ... мен ... ||        ... және ... қолдану;              ||        ... адам ... ... ... ...  ||        ...                         ||        ... пен ... ... ...   ||        ... ... және ... әдістері.   ||3. Курстың   | ... ... ... ... келесі теоретикалық және ||кейінгі    ... ... ие ...            ...   ... даму ... мен ... құрастыру;  ||        |кез ... ... ... ... және     ||        ... ісін бағалау мен жоспарлау;        ||        ... ... және ... ...    ||        ...                        ||        ... ... ... ... нәтижелігін және ||        ... ... ісін ... ... соның негізінде   ||        ... ... ...                ||        ... ... шығу жолдарын ойластыру және компания||        ... ...                     ||        ... ағынымен тәуекелдерді, инфляцияны, капиталды қарызға||        ... және ... ... ... мен      ||        ... ... оны ... мен болжамдар    ||        ... ... ...                ||4. ... оқу | – ... ... ұйымдастыру негіздерін меңгеруінде||мақсаты    |студенттердің ... ... ... ...  ||        ... жету ... ... ... және  ||        ... ... алынған таза табыстың        ||        ... ... ... және ...    ||        ... ... қамтамасыз ету.       ||5. ...   |                             ...   ... кезеңде бизнесті жоспарлау категориялық     ||        ... ... ...             ||        ... стратегияны негіздеу, миссиялары мен мақсаттары;||        ... ... мен ... ... ...   ||        ...                         ||        ... немесе қызметтің бағасын анықтау;          ||        ... ... ... және ...   ||        ... бағалау;                    ||        ... ... ...           ||        ... ... әдістемесін үйрену.      ||        |                             ... ... 1. ... істі ... ... және ... негіздеріШағын және орта бизнес түсінігі мен ерекшеліктері.Кәсіпкерліктің дамутеориясы. ҚР ... және орта ... ... ҚР ... және орта ... ... ... және орта бизнесті дамыту БағдарламаларыТакырып 2. Бизнес жоспардың мазмұны мен құрлымы. ... ... ... өзара корреспонденциялануы.Бизнес-жоспардың әрбір бөлімінің ұсынылатын іс-шаралардың экономикалықбағасы.Жобаның мақсаттары, қандай проблемалар шешілетіні және сыртқы ... ... ... ... ... ақпараттық сыйымдылығы потенциалды инвесторлар үшін жеткіліктіжәне ... ... ... беті ... жобадан күтілетін қаржылықнәтижелеріТакырып 3. Компания туралы мінездемеФирма қазметінің негізгі бағыттары мен мақсаттары, ... ... ... ... ... ...  Ағымдағы жағдай және оның дамутенденциясыфирма ... ... ... ұсынатын және соларды өндіру үшін бүкілжоба жасалған ... ... ... ... ... ... үшін ... кооперация мен сырттан жеткізуді талдап ететін жәнебастапқа шикізат пен материалдың кең ауыстырылымдығына қол жетімді тауардыөндіруді таңдаған ... ... ... ... ... ... ін ескеру.Такырып 4. Өнімдер мен қызметтерӨнімнің  негізгі  ...  ...  Өнім  ...  ... кейбір аспектілері. Өткізу рыногын талдауТақырып 5 Нарықты талдау мен маркетингтік стратегияРынок және маркетинг барлық фирмалардың шешуші фактор. Нарықты сегменттеу.Рыноктық ... ... ... ... ... ... таңдау.Сегмент сыйымдылығын бағалау.Сегмент сыйымдылығын бағалау.Маркетингтік стратегия. Баға қалыптастыру.Сұранысты анықтау.Тақырып 6. ... ... мен ... ... өнімнің, жұмыстың және қызметтің өзіндікқұнын ... ...  ...  экономикалық  сыныптау.Өзіндік құнның құрамы мен ... ... ... деңгейлерінің көрсеткіші, оларды төмендетудің ... ... мен ... кететін шығындарға бақылау жасау.Өнімдерді өндіру мен өткізуге кететін шығындардың есебі.Тауарлық ... ... және ... ... кететін  шығындардыжоспарлау.Тақырып 7. Қаржылық жоспарҚаржылық жоспарлаудың міндеттері мен ұстанымдары.Қаржылық ... ... ... ... ... өндірістікжоспарлардың көрсеткіштерімен өзара байланысы.Стратегиялық, ағымдағы және шұғыл қаржы жоспары.Қаржылық жоспардың жүйесі мен құрылымы. Қаржы жоспарын құру, қарастыру жәнебекіту ... бар ... ... ... ... қаржылық жоспарлау.Табыстар мен шығындардың, кірістер мен шығынға батудың жоспары. ... ... ... ... қайтаруды жоспарлау. Ақша қаражаттарының ағымынжоспарлау.Тақырып 8.Кәсіпорынды  қаржылық  талдау.  Қарыз  ...  ...  ... ... қаржылық жағдайын бағалау (мүліктік жағдайы, таратылуы жәнеқаражат төлей алуы, іскер белсенділігі, тиімділігі, қаржылық төзімділігі,қор ...  ...  ...  жағдайы).  Кәсіпорынның  қаржылықстратегиясы. Қаржылық стратегияның міндеттері мен кәсіпорынның ... жету ... 9. ... жобаның нәтижелігін бағалау және оны қаржыландыруИнвестициялық жобалардың түрлері мен оларға ... ... ... ... ... ... салу жобасыныңтиімділігінің бағалануы.Шынайы инвестициялық жобалардың қаупінбағалау.Қысқа мерзімдіқаржылық ... ... ... ... ... Портфельді инвестициялаупринциптеріПортфельге қосылатын акциялардың бағалануыИнвестициялықпортфельді оптимизациялауТақырып 10. Жобаның ел ... және ... ... ... ел экономикасы және экологиясына тигiзетiн әсерi.  ... ... үшiн ... пайдасы. Жобаны жүзеге асыруда  потенциалдықинвесторлардың табысы. Жобаның қоршаған  ортаға  ...  ...  ... ... терiс салдарын жою шаралары.  Шараларды қаржыландырукөлемiн жоспарлау8. Календарлық- тақырыптық жоспар|  |          |кү  |нді  |згі  |   |сыр |тқы |   ||  |          ... |СӨЖ ... ||  |          |   |ка  |   |   |   |ика |   ||1 ...   |3  |2   |3   |7  |1  |0,5 |1  ||  ... болжау |   |   |   |   |   |   |   ||  ... ...   |   |   |   |   |   |   |   ||  ...     |   |   |   |   |   |   |   ||2 ... ...  |3  |1   |3   |7  |1  |0,5 |1  ||  ... мен    |   |   |   |   |   |   |   ||  ... ...  |   |   |   |   |   |   |   ||3 ... туралы  |3  |1   |3   |7  |1  |0,5 |1  ||  ...     |   |   |   |   |   |   |   ||4 ... мен    |3  |1   |3   |7  |1  |0,5 |1  ||  ...     |   |   |   |   |   |   |   ||5 ... ... мен |3  |2   |3   |7  |1  |0,5 |1  ||  ...    |   |   |   |   |   |   |   ||  ...     |   |   |   |   |   |   |   ||6 ... ... |3  |1   |3   |7  |1  |0,5 |1  ||7 ... ...  |3  |2   |4   |6  |2  |1  |2  ||8 ...    |3  |2   |4   |6  |1  |0,5 |1  ||  ... ... |   |   |   |   |   |   |   ||  ...      |   |   |   |   |   |   |   ||9 ...   |3  |2   |4   |6  |1  |0,5 |1  ||  ... ...   |   |   |   |   |   |   ||  ... және оны  |   |   |   |   |   |   |   ||  ...    |   |   |   |   |   |   |   ||10 ... ел    |3  |1   |2   |   |   |   |   ||  ... және |   |   |   |   |   |   |   ||  ...   |   |   |   |   |   |   |   ||  ... ...  |   |   |   |   |   |   |   ||  ...      |   |   |   |   |   |   |   ||  | ...     |30  |15  |45  |60  |10  |5  |10  |9. ... ... ... ... және ... ... |Тақырыптың атауы    ... ...              ||1 ... істі     ... және орта ... ... мен     ||1 ... болжау және |ерекшеліктері.Кәсіпкерліктің даму теориясы. ||  ... ...   |ҚР ... және орта ... дамуы ҚР шағын ||  |            ... орта ... ... ... ... ||  |            ... орта ... дамыту Бағдарламалары   ||2 |Бизнес жоспардың мазмұны|Бизнес-жоспардың барлық бөлімдері ...   ||  |мен ... ...   ...            ||  |            ... ... ... ... ||  |            ... ... ...      ||  |            ... ... ... ...     ||  |            ... ... және ... ...  ||  |            ... ... қанағатандырылуы нақты||  |            ...                 ||  |            ... ... ... ... ||  |            ... үшін жеткілікті және сенімді   ||  |            ...                    ||  |            ... ... беті ... ...    ||  |            ... ... ... арналады.   ||3 |Компания ...     ... ... ... ... ...  ||  |мінездеме        ... ... ... негізгі бағыттары||  |            |мен ... ... ... жоба ... ||  |            ... саласы сипаттамасын көрсетеді.   ||  |            ... ... және оның даму ...  ||  |            ...                 ||  |            ... ... болашақта сатып алушыларға   ||  |            ... және ... ... үшін ... жоба ||  |            ... ... ... өндірісітің  ||  |            ... ... өз ... үшін ... ||  |            ... мен ... ... ...   ||  |            ... және бастапқа шикізат пен материалдың ||  |            |кең ... қол ... ...  ||  |            ... таңдаған кәсіпкер дұрыс жұмыс    ||  |            ... ... ... тез   ||  |            ... байланысты, технологиялар және   ||  |            ... ... ... ... ||  |            ... ... ... күтетіндіктен    ||  |            ... ... ... ...     ||4 ... мен қызметтер  |Өнім өндіруге қажетті ... ...  |            ... ... Бұл ...     ||  |            ... нақты маман еместердің түсінуі  ||  |            ... ... ... жазылады.       ||  |            ... ... ... ... ...  |            ... ... емес, ал осы өнімнің ||  |            ... ... ...      ||  |            ... ... жасалады.      ||  |            ... ... ...    ||  |            ... « ... ... ...   ||  |            ... қосымша бөлімде беріледі.       ||5 ... ... мен   ... рыногын талдау. Рынок және маркетинг ||  |маркетингтік стратегия |барлық фирмалардың шешуші фактор. Нарықты  ||  |            ...                 ||  |            ... ... ... ... ...  ||  |            ... ... ... ...  ||  |            ... сыйымдылығын бағалау.        ||  |            ... ... ...        ||  |            ... ... Баға қалыптастыру.  ||  |            ... ...              ||6 ... жоспар    |Мақалалар мен бөлшектер бойынша өнімнің,   ||  |            ... және ... ... ...    ||  |            ... кәсіпорынның шығындарын   ||  |            ... ... ... құнның құрамы ||  |            |мен ... ... ...    ||  |            ... ... ... оларды    ||  |            ... ... ... ... мен  ||  |            ... ... ... ... жасау.  ||  |            ... ... мен ... ...    ||  |            ... ...              ||  |            ... шығарылым бойынша және өткізілген  ||  |            ... ... ... ...     ||7 |Қаржылық ...     ... ... міндеттері мен     ||  |            ...                 ||  |            ... ... негізгі әдістері.   ||  |            ... ... ... ...  |            ... ... ...      ||  |            ... ... және шұғыл қаржы   ||  |            ...                   ||  |            ... ... ... мен ... Қаржы||  |            ... ... ... және ... ...  |            |                       ||  |            ... бар ... жоспарлау. Қысқа    ||  |            ... ... ...        ||  |            ... мен ... ... мен    ||  |            ... ... ... ... бен      ||  |            ... ... ... ...    ||  |            ... Ақша ... ағымын    ||  |            ...                  ||  |            ... ... ...      ||8 ... қаржылық  |Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау    ||  ... ...    ... ... ... және қаражат  ||  |            ... ... ... ... ... ||  |            ... ... қор ... ... ||  |            ... ...            ||  |            ... ... ... ... ||  |            ... ... мен ...   ||  |            ... тұрақтылыққа жету жолдары.     ||9 |Инвестициялық жобаның  |Инвестициялық жобалардың ... мен ... ||  ... ... ... ...             ||  |оны ...    ... ... ... ...     ||  |            ...                  ||  |            ... ... салу ... ... ||  |            ...                  ||  |            ... ... ... қаупін    ||  |            ...                   ||  |            ... ... қаржылық инвестицияларды   ||  |            ...                   ||  |            ... ... ... басқару     ||  |            ...                ||  |            ... ... ...     ||  |            ... ... акциялардың бағалануы  ||  |            ... ... ...   ||10 ... ел экологиясына|Жобаның ел экономикасы және экологиясына   |1  |2  |   |   |   |   ||  ... ...   ... ... Жобаның барлық қатысушылар |   |   |   |   |   |   ||  ... ...    |үшiн ... ... ... жүзеге асыруда |   |   |   |   |   |   ||  ...        ... ... ... ... |   |   |   |   |   |   ||  |            ... ... әкелетiн салдары . Өндiрiстiң|   |   |   |   |   |   ||  |            ... ... ... жою ...   |   |   |   |   |   |   ||  |            ... ... көлемiн жоспарлау   |   |   |   |   |   |   ||  |            |                       |   |   |   |   |   |   ||  |            |3                      |   |   |   |   |   |   ... ... ... аты ... түрі            ... ... мен ||  |         |                  ...     ||1 ... істі ... кроссворд           |2         ||  ... ...                  |          ||  ... жоспарлау  |                  |          ||  ...    |                  |          ||2 ... ... ... коллоквиум          |3         ||  ... мен   |                  |          ||  ... ... |                  |          ||3 ... туралы |Коллоквиум             |4         ||  ...    |                  |          ||4 ... мен   ...             |5         ||  ...    |                  |          ||5 ... талдау  |Коллоквиум             |6         ||  |мен ... |                  |          ||  ...    |                  |          ||6 ... ...             |7         ||7 ... ... ... сұрау           |8         ||8 ...   ... ...           |10         ||  ... ...                  |          ||  ...     |                  |          ||9 ...  ... ...           |12         ||  ...     |                  |          ||  ...   |                  |          ||  ... және оны |                  |          ||  ...   |                  |          ||10 ... ел    ... ...           |14         ||  ... және|                  |          ||  ...  |                  |          ||  ... ... |                  |          ||  ...     |                  |          |11 СӨЖ ... ... және ... ... ... аты ... түрі            ... ... мен ||  |         |                  ...     ||1 ... істі ... ...           |2         ||  ... болжау|                  |          ||  ... ...  |                  |          ||  ...    |                  |          ||2 ... ... ... ...          |3         ||  ... мен   |                  |          ||  ... ... |                  |          ||3 ... ... |                  |4         ||  ...    |                  |          ||4 ... мен   |Коллоквиум             |5         ||  ...    |                  |          ||5 ... ...  ...             |6         ||  |мен ... |                  |          ||  ...    |                  |          ||6 ... жоспар|Коллоквиум             |7         ||7 ... ... ... ...           |8         ||8 ...   ... ...           |9         ||  ... ...                  |          ||  ...     |                  |          ||9 ...  |Конспект, сұрау           |10         ||  ...     |                  |          ||  ...   |                  |          ||  ... және оны |                  |          ||  ...   |                  |          ||10 ... ел    |                  |          ||  ... ...                  |          ||  ...  |                  |          ||  ... ... |                  |          ||  ...     |                  |          |12. ... ... ... ... Әдебиеттер тізімі:Негізгі оқу әдебиеттер:21. Эрик С.Зигель, Лорен А. И др. Пособие ЭРНСТ энд ЯНГ по составлениюбизнес-плана/ Пер. с ... М.: Джон ... энд ... ... Ким И.Г., ... Т.С. Как ... бизнес-план. Методическоепособие-Алматы: Издательский дом «LEM»,2007.- 84с.23. Бизнес-планирование. Под ред. В.М. Попова и С.И.Ляпунова. – ... и ... 2005 – ... ... ... ... Под ред. Р.Г. ... – М.:Финансы и статистика, 2005. – 78с.25. Бизнес-план или как  ...  ...  ...  предприятия.Американская школа управления. – 32с.Қосымша оқу әдебиеттер:26. Антикризисное управление: Учебник/ под ред ... ... ... ... В.П. ... ... ... фирмы и процедуры,связанные с банкротством. М.: Ось-89, 1995.28. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: учебн.пособие.М.:Изд.»Дело и ... ... ... С.Г., ... В.И. ... и практика антикризисного управления.М.: изд.объед. «Юнити», 2006.30. Белолипетский В.Г. ... ... ... М.: Инфра –М, 2000Горемыкин В.А., Богомолов А.В. Бизнес план. Методика разработки. 25Нормативтік-құқықтық база:31. Закон РК «Об ... ... ... РК «О  ...  с  ...  и  ... Закон РК “О рынке ценных бумаг”34. Закон РК «О финансовом лизинге»35. Закон РК «О ... ... ... ... Министерство финансов РК.37. Қаржы-қаражат –Финансы Казахстана.38. Рынок ценных бумаг Казахстана- ежемесячный журнал.39. Статистический бюллетень Минфина РК.40. ... ... ... ... ... моделдеу» пәні бойынша тестік сұрақтар1. Бизнес жоспардың қысқа көлемi ... құрайды:2. Коммерциялық ... ... ... ... ... ... тарауы тұрады:• Қаржының жалпы жағдайы• Өнiмнiң колькуляциялық есебiнiң ... ... ... ... пайдалылығы• Жобаның шығыны• Жоба бойынша пайда мен шығынның есебi• Ақша қаражаттар ағымының болжамдық есебi• Табыстың жай нормасының есебi,ұсынылған пайдалығы,талаптарға ... өтеу ... ... сiз ... ... келсе,онда оған өзiңiздiң жоспарыңыздыайтыңыз",-деген цитата кiмдiкi?5. Индустрияның сезiмтал факторына жатады:6. "Индустрия ... ... ... ... ... бөлiмiне төмендегiлердiң қайсысы кiредi:8. Ақша қаражаттарын басқару әдiсi құрайды:9. Төмендегiлердiң iшiнен дұрыс ... ... ... бағалауда келесiкритерилер қолданады:10. Жобаны бағдарлауды ARR критериясын есептеу iшкi Exselформуласықолданылады:11. Компанияның шығынын әрдайымғы ... ... ... күшейтумақсатында қолдану:12. Инвестицияның жалпы тәуекелiн өлшеуге негiз болады:13. Қысқа ... ... ... ... ... қолданылады:14. Қорды басқаруда негiзгi шешушi сұрақтар болып мыналар жатады:15. Оптималды портфель-бұл:16. Қай теория ... ... ... мен ... ... көрсетiледi:17. Айналым қаражатын басқару саясаты келесi негiзгi сұрақтарды қамтиды: β– ... ... ... ... ... ... негiзделген, компанияға әртүрлiжолдар мен келуi мүмкiн. Мысалы: актив мынадай болуы ... ... ... емес ... ... ... тиiмдiлiктiң есептiк мерзiмде қысқаруы, жылыстау (отток)немесе активтердiң төзу немесе мiндеттемелердiң көбеюi формасындаөтiпжатқан, капиталдың азаюына әкелiп жатқан, акционерлiк ... ... ... ... ... (IASредакциясынан):21. Төменде дұрыс емес көрсетiлген сөйлем қаржылық есептiң элементiнбағалау әдiсiне жатады:22. Төмнеде ... емес ... ... ... ... Қаржы активтерi табысын бағалау әдiсiнiң (CAMP) авторы(лары):24. Жетiлген немесе идеалды нарық капиталы -бұл ... ... ... ... бағалы қағаздар мен ақша айналымы оңай әрiешқандай ортақ шығынсыз iске асады. Төмендегiлердiң қайсысы аталғаннарық ... ... Ақша ... ... ... ... ... басқару мен айналым құралдарының айырмашылығы неде?27. 10% жылдыққа тең, алғашқы капиталды 2есе күрделi проценттiк ставкасынкөбеюiне керектiнi пайдалана отырып, мерзiмiн ... ... ... ... ... ... ... соманы алу үшiн16% номиналды ставканы қолданғандай етiп анықтау, жарты жылдықпайыздық есептеуде:29. Банк ұзақ мерзiмдi кредиттi 10млн. тг. ... ... ... ... ... бердi. Несиенi өтеу әр жылдық тең төлем бойынша әржылдың ... ... тиiс, ол ... ... бен ... төлемдiтөлеудi қамтиды. Проценттi төлеу жылына 1рет. Әр жылдық төлемнiңкөлемiн анықтау:30. Бизнес-жоспардың толық көлемі, құрады:31. “Мақсатты нарық” бизнес-жоспарына кіретін келісім ... ... орта ... environment) сипаттайды:33. Қаржы бөлімінің бизнес-жоспар құрылымына кіреді:* шығындарды толық есептеу;* қаржы жобасының мүмкіндігі;* қосалқы ... ... ... ... ... ... ... қаржының жай-күйі кәсіпорын мен қарыз алушының сәйкестігіменбіліктілігтік талаптарына:34. Цитата: “Жоспарлы нақты анықтау: болжанбаған қиянатшылық бағыттарынтаңдау”, - жатады:35. Төменде ... ... ... ... тап. ... ... үшінкелесі критерийлерді қолдану:36. Жобаны бағалауда, РР критериін есептеуде Exsel -де қалыптасқан ... ... ... MIRR ... ...  ... ... қолданылады:38. Сіз компьютер сатумен айналысасыз, ол уақыт өте арзандай түседі.Салықты азайту мақсатында сіз ... ... ... қолданасыз:39. Тұтыну артықшылығының факторы – бұл:40. Бірінші ... ... ...  ...  ...  ... Компанияның қаржылық жағдайының экономикалық ресурстарға тәуелді, алоның қаржылық құрылымы, оның өтем қабілеттігі және өтімділігі және ... ... ... ... ... ... ... ақпараттыңбасты мәселесі:42. Компанияның ақпаратты қызметінің нәтижесі былай қарастырылады:43. Төменде көрсетілгендердің арасынан бұрысын табыңыз:44. Төменде ...  ...  ...  ...  Қаржылықактивтерінің толық мысалына, қаржы қаражатының болашақта құқығын талапету және де ... ... ... ... ... басқарудың қоры деп:46. Қос сызықтық регрессияның моделі ... ... y = ά + βx + u ; α ,β ... қайда – бұл:47. Айналым қаражатының қаржы стратегиясында,  әдістеме  ... өмір сүру ... және ... ... құрылады, жәнефирма нені қаржыландырады:48. Саралау қызметінің қалдық ... ... және ... ... жеке ... ... келесісі нөлге тең – бұл әдістіңнегізі:49. β коэффицентінің акциясы – бұл нарық тәуелділігі ... ... ... ... ... ... ... негізгі міндеттері қамтамасыз етужәне қолдау болып табылады:51. Тауарлы – материалды кезең қоры мынаған тең:52. Компанияның ...  ... ... ... ... тұрақтыболады (пайдаланудың төлем ақысы):53. Мүмкін болатын өсу қарқыны – бұл өндірістің өсу қарқыны, ... ... ... ... ... емес ... тап. Интерполяцияныңнегізгі әдісі:55. Қаржы жоспарының негізгі компоненті болып ... Ю., ... ... ... ... ... 3 ... 10 млн. теңге несие берді, 1 жылғанесиеге берілген процентті ... 11%, ... ... ... ... ... ал ... жылға – 0,5% көлемде. Қарызсомасын анықтаңыз, займ мерзіміндегі қарызды жабу уақыты.57. ... ... 3 рет ... ... ... 10% ... ... Берілген интервал сыртындағы нүктедегі функцияны қалыптастыру дегенііз– ... ... ... ... ... ... ... соманыалу үшін және де сондай-ақ 16% номиналды ... ... ... ... ... кездегідей анықтау:60. Бизнес-жоспар көлемi ... қамтиды:61. Бизнес-жоспардың құрылымын мына бөлiмдер құрады:• Жалпы кiрiс мәлiметтер• Қаржы бөлiмi• Талаптарға сай ... ... ... ... ... ... бизнес-жоспар құрылымына:• Инвестициялық ұсыныс және инвестицияны пайдалану• Қаржылық бағасының ұсынысы• ... ... ... және залалдың есептемесi• Баланстар• Қаржылық қозғалыс ағымының есептемесi• Қаржы сипаттамасы ...,талаппен сәйкестiгi63. "Қандай ... ... кiм ... ... ... ... ... қолданылады:емес жауапты тап.Жобаныбағалауда келесi критерилер65. Жобаны бағалауда, критеридi есептеу үшiн NPV-де Exsel формулақолданылады:66. Сiз болашақта ... ... ... ... айналысасыз.Демонстрация мақсатымен;67. Индустрия сезiмталының факторы, бұл-68. Төмендегiлердiң ... ... тап. Кіру ... ... ... ... көрсетiлгендердiң арасынан дұрысын тап. Аппроксимацияныңнегiзгi әдiстерi70. Төменде көрсетiлгеннен дұрыс емес жауабын тап. Интерполяцияның негiзгiәдiстерi71. Қаржы жағдайының өзгеруiне тiкелей байланысты ... ... ... Баға ... ... (IAS ... ... екi жақтың жақсы ақпаратталған және де осы мәмiленi жасасуғатiкелей мүдделi ақша қаражаттары соммасының жеткiлiктi активтерiнемесе мiндеттемелердi орындау-бұл74. Төмендегiден ... емес ... тап. ... ... ... ... ... тиiмдiлiктi күтетiн компания ана жылғыуақыттағы оқиғаларға байланысты ресурстарды қадағалау76. Алғашқы бағалы қағаздарды бағалау, қай теорияда шыққан (diect claimsecuritis)77. Нарықтық капитал ... ... ... ... әр ... тұрақты болып қалады, мынанықолданғанда79. Контрактқа 1 жылға проценттiк ставка бiр мөлшерден ... ... ... анықталған мөлшерде оның өсуi(кемуi) қарастырылады,егер:80. Төменнен дұрыс емес жауапты тап:81. n тiзбегi бойынша n+1 әр турлi таблицалық берiлген нүктелер ... ... ... ... 4 есе жоғарлату күрделi проценттiк ставканы қолдануарқылы 10% ... ... тең, ... ... ... ... коеффицентi R-кводрат басқа да тең жағдайларға жақынболуы мүмкiн84. Детерминацияның коеффицентi R-кводрат басқа да тең ... ... ... Қос ... ... ... теңгерiледi: y=z+x+u,мұндағы шама х-бұл86. Банк ұзақ мерзiмдi несиенi 5жылға 18% жылдық мөлшерде 8млн теңгебердi. ... ... және ... ... қосқанда несиелердiәр жылдық төлемдердi әр жыл соңында төлену керек. Проценттiк төлемдежылына бiр рет болады, әр жылдық ... ... ... Амортизация алгаритмдiк есептеудiе ақша қаражатының бюджетiне әсеретеме?88. Қаржыландыру көздерiнiң қысқа жедел ... ... ... ... интервал iшiндегi мынаның берiлген нүктедегi таблицалықфункциясы сол ... онда ол ... ... ... мынадай бөлiмдердi қамтиды:• Жалпы шығыс мәлiметтерi• Тауар (өнiм)• Өткiзу рыногы• Маркетинг стратегиясы• Өндiрiстiк бағдарлама• Қаржылық бөлiм• Институционалды бөлiм -талапқа сай91. Мына ... сiз ... ... ... жиi жобалаңыз",-кiмдiкi:92. Көп инвесторлар бiрiншi кезекте бизнес-жобаның келесi бөлiмдерiноқиды:93. Төмендегi бекiтулерден қатесiн тап. Жобаны балғалауға келесiкритерилер ... ... ... PI критериясын есептеуге Exsel енгiзiлген формулақолданылады:95. Сiз әуе кемелерiн өндiрумен, сатумен айналысасыз, ол уақыт өткен сайынқымбат ... ... ... ... ... ... мақсатыменсiз мына әдiстi қолданасыз:96. Төмендегiлердiң дұрыс емесiн тап. Интерполяцияның негiзгi әдiстерi:97. Несие ... мен ... ... ... Айналым қаражаттарын қаржыландыру стратегиясына:99. Жақындатылған функцияны құруда берiлген ... ... ... ... ... ... ... бүтiн, бұл-100. Табыстылық нормасы ережесi мынадай:101. Компанияның активтегi үлесi, олардың барлық мiндеттемелерiнесептегеннен кейiн қалған-бұл:102. Компанияның ... ... ... ... ... болған, реттеу оныкомпаниядан ресурстардың жылыстауына (отток) әкеп соғады, олэкономикалық тиiмдiлiктi қамтамасыз ... ... ... мен ... ... қабылдауға немесе басқа жаққакелесi қаржылық тәуекелдердi беруге әкеп соғады:104. Есептiк мерзiм ... ... ... өсуi ... ... ... немесе мiндеттемелердiң төмендеуiне ол капиталдыңкөбеюiнде көрсетiледi және акционерлiк капиталдың қатысушылардыңсалымдарына ... емес ... ... ... ... Болашақ экономикалық тиiмдiлiк активке бағытталған,бұл:106. Ұзақ мерзiмдiге қарағанда қысқа мерзiмдi қаржыландырудың ерекшелiгi:107. Көрсеткiштердiң өткiзу көлемiнен пропорциялық тәуекелдi әдiсiкелесiлерге негiзделедi:108. ... ... ... әдiсi мына ... ... ,шама,бұл:109. Күрделi пайыздық ставканы қолдана отырып керектi алғашқы капиталды5есе жоғарылауын, 10% жылдыққа тең, мерзiмiн тап:110. Пайызды есептеуде баға әрдайым өзгередi, ... ... ... ... ... ... сондай жоғарылатылған соманы алуүшiн, 16% номиналды ставканы қолданғанда, әр жыл сайынғы пайыздықтөлемде сияқты (жылына 360күн) анықтау:112. Банк ұзақ мерзiмдi 7млн. тг. ... 18% ... ... бердi113. Несиелiк қарыздың айналу мерзiмi ... тең:114. Сатудың келесi шарты ненi ... 30?115. ... ... ... несиенiң тегiн компонентiн қолдану керек:116. Жұптық регрессия сызығы модулiнде кездейсоқ муше келесi себептерменанықталады (дұрыс емесiн көрсет):117. Компенсациялық ... ... ... ... қажеттiлiгiне үлкен әсерiн тигiзетiн қаражаттарды сыртқықаржылық көздерден тартылуына келесi факторлар әсер етедi:119. Ақша қаражаттарының басқару мақсаты болып не табылады:120. Бизнес ... ... ... ... бет• жобаның қысқаша суреттемесі• мазмұны• компания• мақсаттық рынок• бәсеке• маркетинг стратегиясы• операциялар• менеджмент және ... даму мен шығу ... ... ... ... ... ... Цитата: “Қақтығысқа дайындалғанда мен әрқашан жоспардың қажеттілігінекөз жеткізіп отырдым. Бірақ жоспарлаудың өзі құнсыз ...” кімдікі:122. ... ... ... ... табыңыздар. Жобаны бағалаудакелесі критериялар қолданылады:123. Жобаны бағалауда Eхcel ішіне еңгізілген IRR критериясын ... ... Сіз әуе ... ... ... ... ол ... өткен сайынқымбаттай береді. Акционерлердің жалпы кеңесінде жақсы нәтиже көрсетумақсатымен демонстрация өткізгенде сіз келесі әдістерді қолданасыз:125. Ішкі операциондық факторлар ... ... ... ... емесін тап:127. Қаржылық құрал – бұл:128. Төмендегілерден дұрыс емесін тап: қаржылық ... – бұл ... …. ... табылады:129. Басқа компанияға ақша қаражаттарын немесе басқа қаржылық активтердіберу ... ... ... ... ... ... емес ... сай басқа компаниямен қаржылық ...... Ақша ... ... ... немесе активті нарықта сатып алынғанқаржылық құралдарды төленуі тиіс . ... ... ... ... ... ... ... 9 млн 3 жылға, несиебойынша пайыздық мөлшерлемесі 12,5% бірінші ... ... ... ... үстеме 1,5% көрсетілген, 3-ші жылға – 0,5%көлеінде. Қарыздық сомасын анықтау, қарыз мерзімін ... ... ... ... ... ... алғашқы капиталдың  6 есе өсуінеқажетті, 10% жылдықтың мерзімін ... ... ... 400 мың ... 10% ... ... ... салды; әртоқсан сайын пайыздық төлемдер төленеді, 3 жылдан кейін өскен соманытабу:134. Салымшы банкке 400 мың ... 10% ... ... ... ... ... ... пайыздық төлемдер төленеді, 5 жылдан кейін өскен соманытабу:135. Күрделі пайыздық мөлшерлеменің тиімділігін сондай көбейтілген ... ... ... мөлшерлемені 15% бен қолданғанда, ай сайынғыпайыздық төлемдер бойынша анықтау:136. Банк ұзақ ... 6 млн ... ... 5 жылға, 18% жылдық несиеберді. Несиені өтеу әр жылдық тең төлем бойынша әр ... ... ... ол ... ... ... ... төлейді қамтиды.Пайызды төлей жылына 1 рет. Әр жылдық төлемнің көлемін ... Таза ... ... ... келесі түрде жүреді.138. Келтірілген сома 1000 тенге, жыл соңына төленетін 700 тенгеге тең.Дисконттық мөлшерлемесі ... ... ... ... көзі ретінде төлемдерді қолдану негетең ... ... ... ... тап. Таблицалық мәліметтерді өңдеудіңнегізгі бағыттары:141. “Таза айналым капитал” – бұл:142. Төмендегілерден ... тап. ... ... ... ... сызығы мен револьверлік несиенің айырмашылығы:144. Өспелі көбейту деңгейлік функицясы ... ... ... ... Қос ... ... ... теңгеріледі: y = ά + βx + u ;  ... у – ... ... ... ... стратегиясы көлемінде агресивтікөзқарасының мағынасы фирманың қаржыландыруы мынадан тұрады:147. Айналым қаражаттарының басқарудың саясаты келесі ... ... Егер ... ... детерминациясы 1-ге тң болса, онда:149. "Индустрия анализi"бөлiмiне төмендегiнiң қайсысы кiредi:15. Білімді бақылау түрлеріАралық бақылау 7 және 14 аптада келесі түрде ... 1 – ... (1-4 ... ... ... 2 – тестілеу (5-12 тақырыптардан). ОқытушыІСБ нәтижесін тәжірибе сабақтарына келу мен белсенділігін, уақытында ... ... ... отырып өзгерте аладыҚорытынды бақылау тестілеу түрінде курстың барлық тақырыптары бойыншаемтихандық сессия кезінде жүргізіледі.Аралық бақылаудың бағасы ... ... ... және АБ ... уақытында орындауды, тәжірибелік сабағындағы белсенділігін, сабаққақатысуын ескеріп қосадыАБ бағасын шығару келесі кестеде келтірілген:|       |A      |B      |C      |D     |F     ... ... |45-50    |39-44    |33-38    |25-32   ... ...  ... көп  |5-6     |3-4     |1-2    |-     ... саны |      |      |      |     |     ...   |2-ге ... |3-4     |5-6     |7-8    ... көп ... саны |      |      |      |     |     ... ... үшін  ... ... 100  балл  ...  ... сабаққа 3-тен кем қатыспаса қойылады;  ары  ...  ... үшін 100 ... 5 балл ... ... Тәжірибелік сабақтағыбелсенділік 4 пен 5 бағасына ... кем емес ... ... 100 ... ... бақылауға студент 3 позициядан 150 балдан кем жинаса Fбағасын қояды. Яғни, ол F бағасын алған студент СӨЖ тапсырмаларын ... ... сөз (150 ... кем жинаған), 10 рет сабаққа қатыспағанжәне 3-тен кем тәжірибелік сабақта жауабы бар.15.1 Білімді ... ... ... қойған  |Балдың цифрлік  |Оқу курсының   ... жүйе   ...       ...    |түсідудің %-тік |бойынша баға   ||         |         ...     |         || А        |4,0        |95-100      |Өте ...     ||  А-       |3,67       |90-94       |         ||  В+      |3,33       |85-89       ...       || В        |3,0        |80-84       |         ||  В-       |2,67       |75-79       |         ||  С+       |2,33       |70-74       ...  ||С         |2,0        |65-69       |         || С-       |1,67       |60-64       |         ||  D+       |1,33       |55-59       |         ||D         |1,0        |50-54       |         ||F         |0         |0-49       ... ... ... қоюдың шкаласы (Кредиттік жүйе бойынша оқитынстуденттердің білімін бағалау ережелеріне сәйкес ... ... ...       |Бақылау|1-ші   ... 1-ші    |2-ші   ... ||       |дың  ...    ... ...     ||       ...  ... |    |қорытындысы |бағалау |     ||       |    ...    |(Р1)    ...     ||       |    |і (Р1), %|    |      |і (Р2), %|     ||1. Эссе    |    |     |    ... 1 |     |     ||       |    |     |    |бет А4   |     |     ||2. ... |    |     |    ... – 3 |     |     ||       |    |     |    ...    |     |     ||       |    |     |    ... 1 |     |     ||       |    |     |    |бет А4   |     |     ||3. ...    |     |    ...  3 |     |     ||       |    |     |    ... кем |     |     ||       |    |     |    ... А4,  |     |     ||       |    |     |    ... - 7 |     |     ||       |    |     |    |мин.    |     |     ||4.      |    |     |    ... – 7 |     |     ... |    |     |    ...    |     |     ...     |    |     |    ... 2  |     |     ||       |    |     |    ... кем |     |     ||       |    |     |    ... А4   |     |     ||5. ... |    |     |    ... 1 |     |     ||       |    |     |    |бет А4   |     |     ||6. ...  |    |     |    |      |     |     ... ... |    |     |    |      |     |     |1. Эссе – ... бір ... ... ... ой-қимыл. Негізгімақсат - өзінің ойын аргументтеп қорғау қабілеттілігі. Ереже бойынша,эссенің ... ... ... ... мен қорытынды кіреді. Кіріспедетақырыптың маңыздылығы тақырып бойынша ойлардың келіспеушіліктері, негізгіойға қөшу қарастырылады. Негізгі ... ... өз ойын ... ішінде пайдаланған негізгі ұғымдардың ережелерін көрсетеді; ... ...... қолдайтын фактілер мен ... ... ... ... ... ... (олардың әлсіз екенін, алавтордың пікірі күшінде қалатынын көрсету қажет). Қорытындыда – ... ... ... ... Аннотация – мақалаға түсініктеме. Жұмыс мерзімді баспаны алдын ... ... ... ... ... алу ... үлкен болса - 1; алегер кіші-гірім ... – 2-3) және ... оқып беру ... Аннотациятақырыбы (белгілеу). Комментарийде сол мақаланы таңдау негізделуі, сіздіңпікірлеріңіз көрсетіледі ... ... ... мн ... ... ... авторды, шыққан қайнары мен мерзімін көрсету ... ... ...... ... ... түрде болу тиісті.3. Кіші топта жұмыс істеу. Топта жұмыс істеудің ... ... топ ... ... ... бір нәтижеге жету үшін ... ... ... ... алып міндеттерді бөлу байланысты.Презентация - бұл үлкен жұмысты қолайлы және қызықты нысанда ... ... ... ... ... үшін ... бір ... бойыншаматериал жинап, оны өндеп және ауызша түрде жеткізу керек (яғни әр түрліқайнарлардан сымбатты композицияны салу). ... ... үшін ... ... ... қолдану қажет; әрі қарай солардың негізінде берілгенформатпен жазбаша ... ... ... ... ... (оны ... ... кестелер мен сызбаларды қолдану керек).Ол үшін кіші топтар құрып олардың мүшелері ... ... ... ... біреуі материал жинақтаумен айналысса, екіншісі – оны өндепсценарийді жазады, ал үшіншісі – презентацияға керекті ... ... ... ... ал ...... ... мен ауызша ұсынудыдайындайды.Жұмыстың соңғы нәтижесі ... ... ... ... Сценарийдеақпарат көздерін және кіші топтың құрамы мен бөлінген міндеттерін ... ... ... ... ... ... Кесте-графиктіктүрде материал зерттеу негізінде берілген тақырып бойынша қысқаша ақпаратұсыну керек.5. ... – бұл ... ... ... ... ... теруболады. Сізге жаңа терминдерден сөздік құрастыру қажет, әрбір  сөзгеанықтама беру ... ... ... ... болады.6. Кешенді есеп – шешім алогоритмін ұстана отырып, сізге ... ... ... шарт негізінде қойылған мақсатты шешу қажет.Тақырыпқа байланысты ... ... ... көрсеткіштрді есептеп,коэффициенттерді анықтап, нақты жауабын табу, кәсіпорын жағдайын бағалапталдау, шыққан нәтиже ... ... бір ... ... ... алгоритмінтүсіндіру міндетті болып табылады.7. Қаржылық есептік нысандарын толтыру – ... және ... ... ... ... ... ... есептік нысандары менолардың қосымшаларын дұрыс толтыру қажет. Толтырған кезде қаржылық есептікнысандары мен ... ... ... ... ... ... қажет.8. Іскерлік ойын – берілген тақырып бойынша сіз мәселелі сұрақтардыбөліп көрсетуіңіз керек (зерттеу тақырыбының оңтайлы және ... ... ... ... ...  ...  ...  немесе  ойынқатысушыларының ролдерін анықтау. Ойын басында бақылаушылар анықталады,олар өз ... ... ойын ...  ...  ... ... өз ... орындау дәрежесіне, ұйымдастырушынемесе сондай сапаның болмауы көсем сапасының көрінуіне ... ... ... ... ... ... онда ... шешім қабылдау –ойынның басты мақсаты орындалғаны хабарланады.9. Тесттік тапсырманы құрастыру – берілген тақырып ... ... ... ... ... ... ... ықшамды жәнесауатты болуы керек. Әр сұраққа 5 жауап нұсқасын көрсетуіңіз ... ... ... ғана ... ... ... құрастыру. Бизнес-жоспар – бұл кәсіпорынның қызметжасауды, ... ... ... мен жету ... ... ... ... 3-5 жылға құрылады.Өндіріс ерекшелігі мен нақты ... ... ... ... ... ... жоспардың құрамы мен құрлымы өзгеше болуы мүмкін,бірақ маңызды жағы тиісті ... ...  ...  кездемақсатын анық көрсету қажет. Студенттер бизнес ойлар мен жобалардды орындаупроцесін, бизнес жоспардың құрамды ...  ...  ашуы  ... ... тақырыпты ашу үшін келесі мазмұн бойынша жазу қажет.Нақты жағдайларға байланысты - өндіру көлемі, өнім ... ... ... – жоспар құрлымы өзгеруі мүмкін, бірақ мазмұнды бөлігіөзгермеу керек. Бизнес-жоспардың көп таралған бөлімдері, ол:- ... ... ... ... ... ... сипаттамасы;- кәсіпорынды басқару;- кәсіпорынның мақсатары;- маркетингтік шаралар;- өндірістік жоспар;- қаржылық жоспар;- қаржыландыру стратегиясы.Жазбаша жұмыс үшін ... ... ... ... ... ... ... керек;• Жұмыс материалды толық білуін, оны мақсатты түрде талдауын, қорытындышығаруын көрсетеді;• Логикалық жүйелі баяндау, ... ... ... ... сай ... ... жоқ түріндежұмыс әдеби тілмен жазылған.В:• ... ... ... және нанарлы ашылған;• Жұмыс материалды, тақырып бойынша көздерді және ... өз ойын ... ... ... ... көрсетді;• Логикалық жүйелі баяндау;• Жұмыс қателігі жоқ түрінде әдеби тілмен жазылған.С:• Тақырыптың басты және негізгі мазмұны ашылған;• Жалпы ... ... ... ... ... жеткіліксіз жауапберілген, ауытқулары бар;• Ойларын жүйелі айту кезінде қателіктер бар;• Жазбаша сөйлеу негіздерімен иеленгені көрінеді.Д:• ... ... ... ... ... бойынша жеткіліксіз жауап берілген, тақырыптан маңыздыауытқулары бар;• ... ... айту ... қателіктер бар.| |                                    || ... Д                                || |                                    || |                                    || |Т. ... ... ... ... ...          || ... ...             || ... ...              || |                                    || |                                    ... ... ... пәні ... мамандығы(«шифр-атауы»)Тақырып 1. Кәсіпкерлікті (бизнесті) болжау және жоспарлау негіздері1.Шағын және орта бизнес түсінігі мен ерекшеліктері.2.Кәсіпкерліктің даму ... ... және орта ... ... ҚР ... және  орта  ... ... және орта бизнесті дамыту бағдарламалары1. Шағын және орта бизнес түсінігі мен ... ... ... мен ... мәселесі  Қазакстанның  ... ... ... қатарынан саналады. Соңғы жылдардағыкәсіпкерлікті қолдау жөнінде ... ... мен ... шоғырыорталық басқару органдарының бұл салаға арнайы назар аударғанын ... ... ... – 2030» ұзақ ... стратегиялық еңбегіндеәлеуметтік – экономикалық дамудың  басым  бағыттарының  бірі  ... ... атап ... ... емес.  Кәсіпкерлік  пенбизнесті тиімді қолдау мен жеделдете дамыту ... ... ... кәсіпорынның немесе шаруашылық ... ғана  ...  ... ... ... ... негізгі факторлардың бірі.Әлеуметтік басым бағыттағы нарық экономикасын дамытуға талпынған біздіңмемлекетіміз үшін ... ... мәні мен ... ... ... - зерделеп алу қай жағынан да өте пайдалы болар еді. ... ... пен ... ... ... тарихына ғылыми шолу жасау асақажет .Қоғамды реформалаудың қол жеткен комақты ... бірі - ... ... ... ... Әміршілдік жүйедегі экономикалық күйреуі,жекелеген нарық элементтерінің пайда ... ... ... ... ... ... инновациялық мінез-кұлқымен ерекшеленетінжаңа шаруашылык субъектілерін әкелді. Сонымен бірге ... ... ... жаңа ... топ ... Осы  орта  таптың  калыптасуы,негізінен, орта және шағын кәсіпкерліктің дамуымен тікелей байланысты.Шаруашылық жүргізудің жаңа ... ... ... ... халкымыздың әлеуметтік хал-ахуалын көтеру мүмкін емес. Сонынбірі - шығын бизнестің дамуы болып ... Ел ... ... ... ірі  ...  ...  ...  жәнебәсекелестікті дамытуда, тауар және қызмет ... ... мен ... ... ... ... ... тежеуде жәнежаңа технологияларды енгізуде шағын бизнес шешуші ... ... ... ... Шағын бизнес ірі бизнеске карағанда нарықка тез бейімді,өзгермелі жағдайға байланысты икемді, жаңадан жұмыс ... ... ... ... ... ... дамуының қай кезендерінде де кәсіпкерлік экономика ... тыс ... Тек ... ... ғана ... ... ұғымымен біржақты түсіндіріп, көптеген социалистік ... ... бойы бұл ... тіпті, ғылыми терминологиядан да шығып қалды.Көптеген жылдар бойы шетел елдер шағын бизнес ұғымының түсінігі ... АҚШ ... ... 700 – ге жуық ... ... ... ... сипаттаудың көптеген критерийлері бар. Олар: саудакөлеміне, жұмыс ... ... ... ... ... ... ... 100 адамға дейін кіру керек десе, екіншілері 50 адамнан 1000адамға дейін, үшіншілері 100 адамнан 1500 ... ... ... ... ... да ... бар, ... бизнесті құрылымына қарай, ірі бизнестенайырмашылығын ... ... ... басқа ірі компаниялардың шешімқабылдауға әсері, нарықтағы үлесіне  қарай  ...  ...  ... ... ... да ұстанады. Олар шағын бизнесте басқарушыорындарды, бухгалтерлік ... ... ... ... ... маркетингтік жұмыстарды, қызметкерді  қамтамасыз  ету,  сатужоспарларын ұйымдастыру бәрін – ... тек бір – екі адам ғана ... ... ... құрылым екенін түсіндіреді. Бірақ кейбір ғалымдаршағын бизнесті кәсіпкер ұғымымен теңейді және шағын бизнесті ... ... ... ... даму ... ... ... тараған «кәсіпкерлік» (enttrepreneur)  ... ... XVIII ... ... рет ағылшын банкирі әрі экономисіР. Кантильон енгізді, Р. Кантильон «кәсіпкер» деп бағаның тұрақсыздығы менболашағын болжауға ... ... ... сату мен ...  ... қатысатын, бірақ кірістерінің жалпы сомасын біле ... ... ... ... т.б.) ... ...  кәсіпкердің  басты  ...  ...  ... ... ... ... ден қойғандар саяси экономиканыңғылым ретінде қалыптасуының іргесін қалаған физиократия мектебінің ... ... ... негізін салушы Ф. Кенэ (1694-1774 жж), өнімөндіруші фермерлерге ... ... баға ... ... ... ... ... алып, ауыл шаруашылығы  өнімдерін  өндірушікәсіпкер-шаруа ... ... ... рөл ... Бұл  ... француздың мемлекеттік қайраткері әрі экономисі Л. Тюрго ... ... Ол ... үш ... ... өнім ... (жердіжалға алушылар), меншік иелері (жерді  жалға  ...  және  ... (осы ... ... ... адамдардың барлығы). Соңғытопты А. Тюрго тағы да екіге бөлді: а) кәсіпкер - мануфактурашылар, фабрикабасшылары және ... ... ә) ... ақы ... ... аванс беретін кәсіпкер - капиталистер, яғни ... ... ... ол кәсіпкер белгілі бір дәрежеде тәуекел етіп қанақоймайды, сонымен катар оның белгілі бір дәрежеде басқарушылық ... ... тиіс ... ... жасаған.Саяси экономия өкілдерінің бірегейі, француз экономисі Ж.Б.Сэй (1767-1832 жж) «кәсіпкерді өз есебінен, өз ... ... ... табу ... шығарушы адам» - деп  ...  ...  ...  ... ... ... сезгіштік, адамдармен түсінісе алушылыққасиеттерімен қатар өндірістің үш факторын - табиғатты, ... пен ... іске қоса ... ... ... ... ... ағылшын оқымыстысы А.Маршалл (1842-1924 жж) «кәсіпкердіңжаңашылдығын (инновация)», неміс ... ... ... жж) ...  ...  жж)  «кәсіпкерлік  рухты»  дәріптеді.  М.Вебер«кәсіпкерлік ... - іс адам үшін ... адам іс үшін өмір сүру ... ... ... ... ... үшін «әр заманның өзіне ... ... ... дөп баса білу ... тек ... ... ғанакәсіпкердің ісі оңға басады деп түсіндірді.Кәсіпкерлік теориясына аса маңызды үлес ... бірі - ... ... - социолог И.Шумпетер (1883-1950 жж) екені белгілі,М.Вебер мен В.Зомбарттың капитализмдегі «адам факторын» зерттеу дәстүрлерінжалғастыра отырып, ол ... ... ... етіп ... ... ... ... жатқызып,  олар  «өндірістің  негізгіфакторларын пайдалана отырып», экономикалық үдерістерге ... ... ... ... ... мән ... ...  «өзкейіпкерін» әлемдік өркениеттің қозғаушы күші, XX - ғасырдағы ... - ... мен ... - ... ... көш бастаушысы депұғынды. Сондықтан, И.Шумпетердің «кәсіпкерлік теориясының атасы» аталуытегін болмаса ... ... орта ... ... жаңа ... ... тек ірі кәсіпорындарғана ұсынады деген түсінік темірдей бекіген болатын. Дегенмен, ірі американэкономисі Ф. ... ... ... ... ескі ... сегіп қана қоймай, экономика ғылымына жаңа кейіптегі кәсіпкерліктіала келді. Ол ірі ... ... ...  ...  ... ... ... дәлелдеп, бұл кемшіліктің орнын дер кезіндетолтыратын ... ... пен ... ... көз ... және ... негізінде өзін - өзі басқару еркіндігі жатқандығын ... ... ... - жеке ... өз күш - ... танытуының,белгілі бір мақсаттарды жүзеге асырушының тиімді тәсілі. Ол сондай-акадамдардың  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ірі  өндірістік  ...  ... ... ... ... яғни ... ... адамкызметінің экономикалық танымында жатыр. Кәсіпкердің іс - әрекеті өзініңеңбек шығындарына немесе ... ... ... ... ... ... ... мүддені білдіретін, сонымен қатар оғанқатысушылар міндетті шарт жасасып ұйымдастырады. ... ... түрі ... деп ... Жеке  ...  ...  ... серіктестіктер көптеген мәселелерді шеше алады. Кәсіпкерліктіңпотенциалдық мүмкіндіктерін толық бағалау үшін  ...  ... және ... деп ... ... ерекше. Номиналдыға кәсіпкерлікқызметпен айналысу құқығы жатады. Нарықтық экономикасы дамыған ... ... ... ... құқығы бар, алайда, оны жүзегеасыру қоғам мүшелерінің ... ... келе ... ... шын, ... ... - бұған деген алғы шарттары бар, еңбастысы капитал емдену ... ... ... ... осы адамдар экономикалықкәсіпкерпік секторын құрып, дамыта алады.Кәсіпкерліктің ... - ... ... ... ... нәтижесі өндірілген өнім мен көрсетілген қызмет. Бірақ ең ... -әр ... оның тек ... тиімдісін, пайдалысын ғана жасайды. Міне, осысебептен кәсіпкерлердің ең басты мақсаты - өз ... ... ... немесе шығындарын барынша азайту болып табылады. Ал,кәсіпкердің табысы көбіне оның бизнесті ... ... ... ... ... ... ... бәсеке жағдайында нарықтаншығып қалмас үшін өндіріс факторларын жүйелеудің жаңа жолдарын ... бұл ... ең ... мәселесі.Шағын бизнестің дамуының әлемдік тәжірибесіне ғылыми шолу ... ... екі ... ... ... ... береді: а) өндірістіұйымдастыру нарықтың сұранысына сай жүргізілетіндіктен, шағын ... ... ... қана өнім ... ә) ... бизнес бәсекелестікортада қозғаушы күш рөлін атқарады. ... оның ...  ... ірі бизнеспен де бәсекелесе алады екен. Мысалы, АҚШ-тағы 1965-1985жылдар аралығындағы ... ... ... ... ... ... «Америкадағы басқару экономикасында (компаниялардың менеджерлерібилігін жүргізген кезең) кәсіпкерліктің ... ... ... ... өзіАҚШ тарихында бұрын - ... ...  ...  ...  атапкөрсеткен.Нарық экономикасы жеткілікті дамыған елдердің өзінде ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлікпен айналысуға белбұған ... ... ... ... жеке ... ...  ... АҚШ - та 1960 жылдары орташа есеппен 200 мың фирма тіркеуден өтсе,70-ші жылдары - 350, 90-шы ... – 600, осы ... ... ... -900 мыңға жеткен.Кәсіпкерліктің жедел дамуына жоғары сапалы технологиялардың көбеюі ... және жеке ... ... ... ... те ... ... Болашағы зор көптеген экономикалық идеялар көбіне шағынфирмаларда дүниеге келіп, жаңа ... ... ... ... ... жаңашыл идеялар АҚШ-тың ірі компанияларынан гөрі шағынфирмаларында 2,5 есе көбірек туындайды екен.Жалпы, ... өзі әуел ... ... бизнестен, кәсіпкерлербелсенділігінен пайда болғанын атап ... ...  ...  ... жұмыс істейтіндердің 45-80 пайызы шағын бизнесте шоғырланған.Мұның өзі өндіріс ... ... ... ...  ... және ... ... жақсарта түседі. Осыдан нарық қатынастарынқалыптастыруда ... ... ... ... рөл ...  ... ... реформалардың басты тұлғасы – кәсіпкер екенін өміркөрсетіп отыр. ... ... ... ... еңбекке жарамдымүшелерінің 24-30 пайызы кәсіпкерлікпен яғни, бизнеспен айналысса, онда ... сол ел ... ... ... ... ... ... жаңашыл зерттеулерде шағын бизнестің келесідей сипаттамасыберіледі:-  кәсіпорынынң бағалы қағаздар ашық түрде ... ...  ... ... ғана бағалы қағаздың болуы;-  жауакершіліктің шектеулілігінің ...  ... ... ... ... ...  ... топтамасы толық ұйымдаспаған;-  бизнестің үлкен маркетингілік шығындары болады;-  әр түрлі ... ... ... ... ... ... - ақша ... негізделгеннарық жүйесі шағын кәсіпорындардың дамуы мен толығуын тынымсыз талап ... ... ... ... ең қысқа түсінігін еркін кәсіпкерлікэкономикасы ретінде қарастыру керек. Сол себепті, кәсіпкерліктің сан ... мен ... ... толыққанды экономикалық реформалардыіске асыру мүмкін емес.Бизнесті жіктеудің қатып қалған қағидасы жоқ. Әдетте, кәсіпорындардағықызметкерлер санына орай ... ... орта және ірі деп ... үшке ... ... әр ... елдерінде олардағы қызметкерлер саныәрқалай. Бірак, шамамен,  оның  ортақ  ...  ...  ...  ірі бизнесте: жұмыскерлер саны 500-ге дейін;-  орта бизнесте: жұмыскелер саны 250-ге дейін;-  ... ... ... саны 50- ден ... ...  ірі бизнес: жұмыскерлер саны 500-ден асады;-  орта бизнес: жұмыскерлер 100-ден 250-ге ...  ... ... ... 50-ге ... ҚР шағын және орта бизнестің дамуыРеспубликамызда 1997 жылы қабылданған ... ... ... ... мен ... шоғырында экономиканың бұл саласын дамытуға мемлекеттіңшындап кіріскені байқалады. Қазақстан Республиксының 31.01.2006 жылғы № 124– 3 ... ... ... ... шағын кәсіпкерлік нысандарына жылбойына орта есеппен жұмыскерлер саны 50 адамнан аспайтын занды тұлға немесезаңды тіркелмеген жеке ... ... және бір жыл ... активтердіңортажылдық құны бір айлық алпысмың ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік субъектілері кұқықтық - ұйымдықнысанда беске бөлінеді:  толық  серіктестік,  ...  ... ... ... ... жауапкершілікті серіктестік,өндіріс кооперативі.Бүгінде республикамызда шағын бизнес субъектілеріне салық салу қалайжүргізілуде деген ... ... ... ... ... Бұл ... қазіргікезеңде елімізде шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін салық салудың арнайысалық тәртібі ... яғни ол бір ... ... ...  жәнекарапайым декларация негізінде жүргізілуде. Кәсіпкер бұл ... ... ... ... табысының мөлшеріне байланысты осындай немесебасқадай түрін қолдануға құқылы. Мұның өзі әр ... өз ... ... істеуіне мүмкіндік берілген деген сөз. Енді әрі карай кәсіпкерлікрұқсаттын қалай берілетінін талдап көрейік.1 Бір  ...   ...   ...   ...   кызметтеэпизодтық сипатпен жүретін, яғни бірыңғай тұрақты емес жеке ... ... ...  ...   ... ...  -  ...  негізінде,сауда қызмет  ...  ...  ...  ...  ... ...  ...  ретінде  өткізуден  түскен   ...  ... айту ... ... ... салық сомасы жарияланған салык төлеушініңалдын ала табысынан 3% мөлшерінде ... ... ... ... шығындарды есепке ала отырып, жалпылама алынады. Патенттің құныбюджетке жеке ... ... мен ... ... ... тең  ... Патент алу үшін кәсіпкер салық органына өтініш пен ... ... ... ... жеткілікті.Патент негізіндегі жеңілдетілген тәртіп сондай - ақ ауыл шаруашылығыөнімдерін өндіруші заңды ... да ... ... ... тұлғаныңтабыс салығы, косымша құн салығы, әлеуметтік салық, жер ... ... ... ... ... ... құнын есептей келгенде бюджеткетөленетін салықтар сомасы 80%-ға азаяды.Ал, өз қызметін ... ... ... қызметкерлердің еңбегінпайдаланатын жеке  кәсіпкерлер  үшін  ...  ...  ... ... ... ... режимі көзделген.3 Жеңілдетілген декларация негізіндегі арнаулы салық режимі әлеуметтікжәне корпорациялық (жеке) табыс салықтары ... ... ... ... ... ... табыстаудың оңайлатылған тәртібін көздейді. Бұғанжалдамалы қызметкерлердің ... ... ... ... ... ... декларация жеке кәсіпкерлер мен заңды түлғаларға мынадайөлшемдерге сәйкес таратылады:- жеке ... ... ... ... ... саны ...  аспауы  тиіс,  оның  ішінде  кәсіпкердің  өзі  де  ... ... ...  5-тен  ...  тоқсандық  табысы  —4.5  млн.  ... ... ... ... ... ... қызметшілердің орташа тізім саны 25 адамнан,кәсіпкерлік қызметінің түрі -  ... ... ... 9 млн. ... ... ... жеңілдетілген тәртібі бойынша тек қана әлеуметтік жәнетабыс салығын төлеу қарастырылған, оған ... ... ... ... ... ... өзіне ғана тән ерекшеліктеріне орай шағын ... ... ... - ... ... ... емес. Шағын бизнес ... ... ... етіп, ұзағырақ жасай алатындығы жөнінде батысмамандары екі ғасырға жуық ... ... ... ... Ең ... ... ... дәрежесіне істің соңғы нәтижесіне қарай баға ... ... ... ең ... ... өнім ... ... сауда - саттық жасау,мейлі қызмет көрсету сапалы болса - басқару әдісінің дұрыстығы.Нарықта шағын бизнес ... ... ... ... ... Бұлмақсатқа «кәсіпкерлік басқару» функцияларын игергенде ғана жетуге болады.Шағын бизнесті басқару функцияларына:- жоспарлау;- ұйымдастыру;- ... ... ... ... ... ... кезде шағын бизнес нарық жағдайына  байланысты  ... ... ... ... банктер тарапынан болсын көмекті қажететеді.Өйткені кәсіпкрелікті ашып қана ... оны ары ... ... ... ... да ... ... шағын бизнеске арналғанкөптеген бағдарламалар мен ... ... ... ... ... саны мен ... ...  біздіңзерттеуіміз көрсетіп отырғандай, салық ...  ...  ... ... ... ... топтардың жойылуы,  шенеуліктерқысымының болмауы және т.б. оңды ... ... ... ... шағынбизнесті басқаруға ықпал ететін шарттар мен факторлар ретінде ... атап ... жөн: ... ... жағдай, ел экономикасының ахуалы.шағын бизнесті құқықтық қамтамасыз ету, салық пен қаржы ... ... ... механизмдері, шағын бизнесті қолдаудың шаралары, халықтың өмірсүру деңгейі және кәсіпкерліктің өркениетілік дәрежесі.Қазіргі кезде елімізде шағын және орта ... ... жаңа  ... ашу, жаңа ... іске ... өндірісті ұлғайту арқылыжұмыссыздық пен кедейшілікті жоюды жеделдету қолға алынып отыр. ... ... ... ... ... аумағында жарты миллионнанастам Шағын бизнес субъектілері тіркелген, бұл ... ... ... ... көп. 2006 жылғы маусымда бұлардың 70 пайызын жұмыс істеп тұрғанкәсіпорныдар, ал 44 ... ... ... ... ... бойыншаесептесек, кәсіпорындардың ең көбі Алматыға тесілі 29 ... одан ... ... – 10,4 ... ... орында Оңтүстік Қазақстан облысы – 9,4пайыз (Кесте 1).Кесте 1 – ҚР ... ... ... ... ... ...  |2002 жыл |2003 жыл |2004 жыл |2005жыл  |2006 жыл ||Астана       |7397   |8971   |10681   |12117   |16428  ...       |37687   |43914   |50029   |45232   |65427  ...      |4010   |4572   |4949   |5056   |6609   ...       |4470   |4915   |5387   |5546   |7329   ...       |2434   |3056   |3689   |4113   |5162   ...       |2633   |3013   |9792   |3423   |4200   ...       |4045   |4283   |4542   |4439   |5762   ...     |8520   |9243   |5931   |9367   |12429  ...      |5333   |5722   |2802   |6061   |7595   ...     |2379   |2596   |3905   |3215   |3948   ...     |2922   |3398   |3228   |4104   |5169   ...      |6006   |6655   |7087   |6509   |8860   ... ... ... қаласында шағын бизнесте  ...  ... ... әр ... ... ... ... кәсіпкерлер жылсайын көбейіп жатыр. 2006 жылға қарағанда тіркелгендер саны 20 ... ... ... – 35373, жылжымайтын мүлікпен операциялар ... ... ... алу, ипотека саласындағы – 15424, құрылыс саласында –6691, өнеркәсіп саласында – 5867,  ... пен ... ... ... – 3959, қызмет көрсету саласында – 1596, қонақ үй бизнесінде –1050, денсаулық сақтау саласында – 853, ауыл ... ...... беру саласында – 495 кәсіпкерлер (Сурет 1). Әрине мұның ... ... саны ...  қалған  тіркелмеген  кәсіпорындар  ... әлі де көп [9].1.3 ҚР ... және орта ... ... ... бизнестің ҚР  - ның экономикасында елеулі орны бар. ... ... ... ... ... оны ... тарапынанколдау жататыны белгілі. Барлық дамыған елдерде Үкімет оларды дамытудыңұзақ мерзімді саясаты мен стратегиясын ... ... ... тарапынан қандай бағдарламалар мен қолдау шараларынқарастырып өту керек. Қазіргі ... ... ...  ... ... бағыттарына тоқталып, елбасы жарлықтарын талдап, ... ... ... шараларын қарастырайық.Сурет 1 - Алматы қаласында шағын бизнестің сала бойынша тіркелгенкәсіпкерлерМәселен, біздің елімізде ... ... ... ...  мынадайшараларды жүзеге асырып келеді:-  шағын кәсіпкерлікті колдаудың мемлекеттік институты құрылды;-  ҚР   ...   және   ...   ...   ...  ...  ...  департаменті  және  облыстарда  осындайдепартаменттер құрылды;-  шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры ... ... ... ... барлық банктер шағын бизнесті несиелендірудің азмөлшерін бекітті;-  мемлекеттік бақылау және ... ... саны ...  ... ... ... ... мен ұжымдарға  өндірістік үй-жайлар, жер учаскелері бөлілуде;-  шағын бизнеспен айналысушыларға ... мен ... беру ... ... келеді;- шағын кәсіпкерлікті қолдауда жергілікті  әкімдердің жұмысын қадағалаужәне бақылау күшейтілді.Қазақстанның экономикалық даму ерекшеліктерін жан-жақты ... ... ... ... ... ... ... негізгі бағыттарынатоқтала кетейік. Олар:- шағын бизнес субъектілері үшін демократиялық қағидаларға ... ... ... орнату;- шағын  бизнесті  дамыту  үшін  мемлекеттік  тапсырыстар  ... ... ... ... жұмыстарына жағдайлар туғызу;- шағын  бизнесті  мемлекеттік  тіркеуден  ...  ... ... ... ... бекіту;-  шағын    бизнесті    мемлекеттік    ...    ... - ... және ... ... ... ... беру;- шағын бизнесті дамыту үшін мамандардың біліктілігін көтеру және олардыдайындау, қайта дайындау жұмыстарын ... ... ... ынтасын арттыру  үшін  экономикалық,әлеуметтік, құқықтық базасын ... ... одан әрі ... ... ... ... бастаған жалпы кәсіпкерлік қызметтітөрт түрге бөліп қарастыруға болады. Олар:1. Өндірістік – оның ...  ...  ...... сай тауар өндіру, қызмет көрсету және басқалар.2. Коммерциялық – сауда – ... ... ... үйлері, тауарбиржалары және т.б.3. Қаржылық – банктік, сақтандыру, аудиторлық, лизингтік қор биржаларыжәне т.б.4. Кеңес ...... ... маркетингтік, ақпараттық,кадрлар дайындау және т.б.Жалпы, елімізде отандық шағын бизнестің ... ... 1992 – ... ... Осы ... кезең ішінде мемлекеттің меншігі бірте –бірте жеке меншікке ауысты. Олар ...  ...  ... ... ... ... кәсіпорындар, акционерлікқоғамдар формаларында қайта құрылды.Біздің республикамызда қаржылық кәсіпкерліктің банктік түрімен тек ... ғана ... ...  «1994  –  1996  ...  ...  ... қолдаудың және дамытудың мемлекеттік бағдарламасының» негізгімақсаты жеке инфраструктурасын дамытуға, экономиканың күшті жеке секторынқалыптастыруға қажетті ... ... ...... ... ... ... құру болып табылады.1998 жылдың желтоқсанында үшінші «1999 – 2000 ... ... ... ...  және  ...  мемлекеттікбағдарламасы» қабылданды.Төртінші қабылданған «2001–2002 жылдардағы Қазақстан Республикасындағыкәсіпкерлікті қолдаудың және ... ... ... ... ... 2002 жылдың мамырында мемлекеттік ... ... ... ... ... және кәсіпкерлік іс - әрекеттердіңтүрлерінің тиімділігін қарастыратын кәсіпкерлік ...  ... ... – 2004 ... ... ... кәсіпкерліктіқолдаудың және дамытудың мемлекеттік бағдарламасын» қабылдаудың механизміжәне негізгі бағыттары шағын және орта кәсіпкерлік үшін салық салу ... ... ... және ...... ... ... дамыту одан ары қарай жалғастыру, ... ету, ... ... ... реттеудің  нормативтік  –кұқықтық базасын жүйелендіру қарастырылды.Шағын бизнесті қолдау ... ... ... ... ... мемлекеттік  бағдарламаларын  орындауды  ұйымдастырумен  ... ... ... және ... ... ... ... ұсынады, аймақтық деңгейде осы үрдістің жүруін талдап жәнебақылап отырады, ... ... ... үшін ... инвестиция тартужұмыстарын жүргізеді.4 Шағын және орта бизнесті дамыту БағдарламаларыЕліміздің әлеуметтік экономикалық дамуының ...   ... ... табылады, соның ішінде шағын кәсіпкерліктің:2003 – 2015 жылдары ҚР индустриалды– инновациялық даму стратегиясы;2005 – 2007 жылдар аралығында Қазақстан ... ... ... ... ... бойынша тездетілген шаралар бағдарламасы;2004 – 2006 жылдары Шағын ... ... ... – 2015 ... ... – инновациялық даму стратегия»шеңберінде қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету және мәселелерді ... ... даму ... ... ... Шағын кәсіпкерлікті дамытуқоры, Қазақстандық инвестициялық қор, Ұлттық инновациялық қор және ... ... ...  ...  ...  ...  жолыменкәсіпкерлікке белсенді қаржы – несиелік қолдау ... және ... ... ... атқарып тұрған өнеркәсіптерді дамыту және ғылыми, ғылыми ... ... ... және ... ... ... талдауы негізіндегі өңдеулер, олардың маңызды элементтерін анықтау.Шағын кәсіпкерліктің қаржы  –  ...  және  ...  ... ... несиелеуі арқылы приоритетті жобаның тендерлікнегізде ... ... ... өзіне қарату есебімен  жүзегеасырылады, соның ішінде шағын кәсіпкерлікті ... Қоры ... ...  ...  ...  мемлекеттік  қолдау  шараларынаинвестициялық  ...  ...  олар  ...  ... ...  жобаларды  қолдану  кезінде  инвесторларменұсынылады.Шағын және орта кәсіпкерлікті ... ... ... ... ... ... ... 2005 жылы:- «Жеке кәсіпкерлік туралы» және ... ... ...  ...  кейбір  заңнамалық  актілеріне  өзгерістер  ментолықтырулар ... ... ... Республикасының заңдары өңделген.Мемлекеттік  органдардың  бақылау  –  ...  ...  ... ... кәсіпкерлік туралы» заңға қосымша енгізілген.- Шағын бизнес ... ... ... 10 млрд. теңгеге қосымшакеңейтілуді қамтамасыз етілді;- «Шағын кәсіпкерлікті дамыту Қоры» АҚ ... ... ... ... ... және нарықтық ортаға мемлекеттің қатысуымен акционерлікқоғамның, ең алдымен, ... және орта ... ... (салалы)емес қызметтерін қадағалау және талдау жүргізу;- Шағын және орта бизнес субъектілерін несиелеу көлемін 10 ... ... ... кеңейтуді қамтамасыз ету.2007 жылы:- Шағын және орта бизнес субъектілерін несиелеу көлемін 10 млрд. теңгегедейін қосымша кеңейтуді ... ету;- ... жеке ... ... ... қызмет  жасасудың  жаңаидеологиясын құруды ... ...... ... ... ... және орта ... экономикалық моделін өңдеу, шағын және орта кәсіпкерліктердімемлеттік қолдау жаңа стратегиясына және мемлекеттің бизнеспен бірге ... жаңа ... ... көрсетуі тиіс;- Шағын және орта ... ... ... және ... ... ... пайдаланылады.Шағын қалаларды дамыту Бағдарламасын ... ... ... ...  ...  ...  дамуы  кезінде  теріс  әсерліөзгерістердің пайда болуы ... ... ... ... ... ... дамыту ыңғайын өзгерту керектігі туындады. Оларды ішкіресурстар есебімен ... ... ... ... ... болды. Бағдарламаәлеуметтік  және  ...  ...  ...  ... кешенді мінездемеге негізделген. Бағдарлама шағын қалалардыдамытудың ... ... ... ... бағыттарын, әкімшілік –құқықтық және экономикалық сипаттағы нарықтық бастамадағы ... ... бар ... ... ... ... ... 6 наурыз 2003 ж. ҚР «Шағын несиелік ұйымдар»туралы заңына ... ... ... және өзінің капиталыесебінен несиелендіруді жүзеге асырылады. Шағын несиелік ұйымдар (ШНҰ) – ҚР- ның заңымен белгіленетін ... ...  ...  беру  ... ... ... ... түлға.Осындай ұйымдарға несиелік кооперативтерді жатқызуға болады және деолардың қызметі ҚР ... ... ... заңымен іске асырылады.Бұл ұйымдардың клиенттері негізінен тек қана  ұсақ  ... мен ... ... ... ... ... - шағын несиелікұйымдар осы ... ... ... ... ақылылығы,  қайтарымдылығы,мерзімділігі және көлемі (мөлшері) мен тәртібі белгіленген ақшалар.ПІағын несиелік ұйым ... ... ... бір айлық есептік көрсеткішініңмың еселік мөлшерінен аспайтын, алайда ШНҰ меншік капиталы 25% ... емес ... ... ... құқы бар:- ... ... ... қамтамасыз етілмеген түрде шағын несиелерберу, сонын ... ... ... ... ... ... қабылдауға;- берілген шағын несие туралы келісімшарт бойынша міндетті орындау үшінқарыз алушыдан мәлімет сұрауға.Коммерциялық шағын несиелік ұйым ...  ...  ... ал ... емес ШН - ... кор ... ретінде құрылаалады.2006 жылдың басында Қазақстанда 2,8 млрд теңге көлемінде ... 157 ... ... ... бар деп ... Бұл ... ... несие қоржынындағы тұтастай жиынтығының небәрі 2 % ... ... ... бұл ... ... 20% ... [11].Бірақ мемлекет тарапынан шағын кәсіпкерлікке бөлінетін қаржы бәрі ... Ал, ... ... ... пайыз мөлшерлемесі  екіншідеңгейлі ... ... ... ... ... көп, ... ... пайыз мөлшері үлкен несиелерді алуға шамасы жоқ.Такырып 2. Бизнес жоспардың мазмұны мен ... ... ... ... ... ... ... Бизнес-жоспардың құрылымы3 Жобаның мақсаттары, қандай проблемалар шешілетіні және сыртқы ... ... ... ... ... ... ақпараттық сыйымдылығы потенциалды инвесторлар үшін жеткіліктіжәне сенімді болуы.1. Бизнес-жоспардың барлық бөлімдері өзара корреспонденциялануы.Бизнес-жоспарды жасау кәсіпорынды ішкі ... ... әсер ... ол ... ... ... ... жүзеге асыру тәсілдері,қаржылық, материалды және еңбек ресурстарының үйлесімділігі  негізіндежасалынады. Бизнес- жоспарды ... ... ... ... ...  мүмкіндік  береді  және  банкроттыққа  ...  ... ... ... ... қажеттілігін сезінеді. Ол өткізудіңоңтайлы бағасын жүзеге асыруы, несие және ... ... ... ... және т.б. ... ... ... барлық қызметі кешенді түрде  тиімді  болатын  ... ... ... ... ... тобын (кәсіпорын иесі,кредиторлар және т.б.) қатағаттандыра алатын ... ... ... қамтамасыз ететін жағдайға қол жеткізуі керек.  Болашақ кезеңгеэкономикалық қызметтен күтілетін нәтижелерді ... ... ... құру ... орын ... .Тәртіп бойынша, қысқа мерзімді және  ұзақ  мерзімді  жоспарлардыерекшелейді. Қабылданатын шешімдердің ... мәні өте ұзақ ... Бұл, ... ... капитал элементтерін алу, маман саясаты,шығарылатын өнімнің ассортименті ... ... ... ... ... көп жылға алға белгілейді және  ол бөлшектілікдәрежесі өте ... ... ұзақ ... ... ... ... ... жоспарлар  құрамдас элементтері қысқа ... ... ... рамалық конструкцияларды сипаттайды.Негізінен кәсіпорындарда қысқа мерзімді жоспарлау қолданылады және біржылға тең жоспарлы кезеңмен жұмыс істейді. Бұл осындай ... ... тән ... ... ... ... түсіндіріледі, өйткеніосы мерзім аралығында конъюнктураның маусымдық ... ... ... ... ... (жоспар)  айлық  немесе  ...  ... деп ... ... ... ... құрамы1. Титулдық бет2. Резюме3. Қызмет, өнім түріне (жұмыстар немесе қызмет) сипаттама4. Маркетинг жоспары5. Өндірістік ... ... ... ... ... ... ... ҚосымшаБизнес-жоспардың барлық бөлімдері өзара корреспонденциялануы тиіс. Әрбіркезекті бөлімді жасау алдыңғы бөлімдерді түзетуге әкелуі ... ... ... ... жасалады.Әрбір басқарушы инвестордың аталған жобаға ақша салудың дұрыстығынасендіру үшін өз ... даму ... ... және ... жеткіліктігін жеке бағалай отырып, ... ... ...  ...  бірі  –  бұл  ...  ... объективтілігін қамтамасыз ететін бизнестің ... ... ... ... ... бөлімінің ұсынылатын іс-шаралардың экономикалықбағасы бар, ол  ...  ...  ...  ... ... ...  титулдық  беті  бизнес-жобаның  және  оның  ... ... ... ... ... ... жобаныңаталуы бойынша ақпарат қана емес, сонымен қатар жоба ... ... және ... басшылығымен таңдалған шаруашылық жүргізудіңстратегиялық аймағының дамуындағы оның рөлі туралы ақпаратты да қамтиды.Аннотация ... ... ... ... ... жүзеге асыру мерзімініңбасталуы мен аяқталуы туралы ... ...  ...  ... ... ... да ... сома, меншікті қаражат, қарызқаражаты, мемлекеттік қолдау қаражаттарын) резюме және қаржылық жоспардаолар жеке-жеке ... да, ... ... ... ... Резюме.Көптеген кредиторлар мен инвестрлар бизнес-жоспардың қысқаша мазмұныноқығанды ұнатады. Бұл оларға ... ... ... ... ... мен артықшылықтарын көруге мүмкіндік береді. Әдетте, Резюмебүкіл жоспар құрылып біткеннен соң ... Ол ... ... ... ... көп емес) және онда ... ... ... ... жеке ... ретінде жасалуы тиіс.Резюменің мазмұны бойынша инвестор өз уақытын бөліп, бизнес-жоспардысоңына ... ... ... ... ұсынылатын жобаның негізгіжағдайларын, фирма немен айналысады, қанша 3ақша салуды қажет етеді, өнімге(жұмыс ... ... ... сұраныс күтілуде және фирма не үшін жетістіккежетеді, алынған ақшалай ... ... ... ... және дәлелді етіп жасау қажет. Резюмеден кредиторлар мен ... ... ... алуы ... « Осы бизнес-жоспарды ойдағыдай жүзегеасырған жағдайда олар не алады?» және «Олардың ... ... ... жобаның мақсаттары, қандай проблемалар шешілетіні жәнесыртқы ортаның даму ... ... ... көрсетіледі.Резюменің ақпараттық сыйымдылығы  потенциалды  инвесторлар  үшінжеткілікті және сенімді болуы тиіс. Егер сіз ... ... ... ... ... қаржаттардың мақсатты пайдаланылуы негізделуі тиіс.Сызба 1. Резюмеде болатын ақпараттарРезюменің соңғы беті болашақта жобадан күтілетін ... ... ... Бұл бөлімді жасаған кезде, үлкен жұмыстар жүргізеді, рынокконъюктурасынан бастап өз  қызметкерлеріңіздің  ...  ... ... әртүрлі ондаған және жүздеген параметрлер зерттеледі.3 Жобаның мақсаттары, қандай ... ... және ... ... ... ... нақты көрсетілуі.Бүгінгі таңда ғылыми сыйымды өнімдердің әлемдік рыногының көлемі 2300млрд. АҚШ долларын құрайды. Олардың 700 млрд. АҚШ ... ... 530 ... 400 ... ... тиесілі [58].Қазақстанның машина жасау, металл өңдеу салаларындағы күш-қуаттың жәнебай шикізат қорының, жоғары білікті мамандардың бар ... және ... ... ... ...  ...  ... ғарыштық технология, энергетикалық машина жасау, металлургия,кеме жасау) саласында бірқатар ұлттық басымдықтарды қалыптастыруға болады.Егер осы салалар ... ... ... онда ... әлемдік ғылымисыйымды өнімдер рыногында беделін бәсекелік сапа, баға, ... ... ... арттыру мүмкіндігі туындайды.Біз төменде  Ғылым қорының ... ... ...  ... ... ... – 2004–2005 жылдары Ғылым қорына байқауға ұсынылған жобалар|Басым бағыттар                 |2004 ж.   |2005 ж.   ... ... және жаңа ...    |84      |117     ... ... ... және технологиялар   |52      |107     ...                 |26      |76      ... ... және      |12      |75      ... дамуын ғылыми қамтамасыз ету |       |       ... және ... ісі          |45      |71      ... және ғарыштық технологиялар     |35      |61      ... ...              |10      |19      ... ... барлық ұсыныстар         |264     |526     ...... ... мәліметтеріне сүйене отырып құрастырылды.     |7-кестеден 2005 жылы Ғылым қорының гранттары бойынша байқауға ... ... ... ... ...  және  жаңа  ... 117 жоба ұсынылған, ол 2004 жылмен салыстырғанда 1,4 ... ... ... жабдықтар және технологиялар тиісінше – 107 және 2,1 есеге,биотехнология – 76 және 2,9 ... ... ... ... пайымдауымыз бойынша, жоғарыда анықталған басым бағыттарменқатар өнеркәсiптi жаңғыртудың басым бағыттарының бірі ... ... ... ... (ОЭК)  және  ...  ...  да  базалықсалаларының инвестициялық және өндiрiстiк әлуетiн ... ... ... дұрыс. Себебі, Қазақстанның отын-энергетикалық кешені – ұлттықэкономиканың ірі салаларының бірі. Қазақстанның ірі ... ... ... ... ... ... Стил ... АҚ, «Қазцинк» АҚ, Өндіру, байыту және металлургиялық өңдеубойынша кәсіпорын, энерго және жылу ... ... ... ... сыртқы экономикалық, ғылыми-зерттеу жұмыстарын қамтамасызетуге мүмкіндігі бар инфрақұрылымға ие. Қазақстанның металлургия саласындабірқатар жетілдіру шараларын ... ... ... бар. Мысалы, елдіңминералды шикізат қоры көп болғанымен, руданың құрамы ... ... ... ... шектеулілігіне байланысты  жағдайлар  ... ... кері әсер етуі ... ... және сирек кездесетінметаллдарды  өндіру  технологиясы  қазіргі  экологиялық,  ... ... ... ... ... толық сәйкес келмейді.Металлургиялық зауыттардағы қолданыстағы технологиялар газ тектес зияндызаттардың атмосфераға ... және улы ... көп ... болуыменсипатталады. Сонымен қатар улы қалдықтар шлак, шлам түріндегі өнеркәсіптікөнімдер зауыттар маңында жылдан жылға ... ... ... ... ... ... ... мөлшері жан басына шаққанда 15 тоннанықұрайды. Ал шикізатты бағыттағы экономикасы бар ... ... ... ... ... ... бұл сандар 60 тонна мөлшерінде. Жалпыреспубликада 20 млрд. тоннадан астам ... ... оның ... 230 ... радиоактивті болып табылады [38].Ол үшін, біздің ойымызша, дәстүрлі технологияның орнын тиімді жоғары,экологиялық таза, қалдықсыз  ...  ...  ... көбейтіп, минералды және ауыл шаруашылығы шикізаттарын өңдеужәне қайта өңдеу үдерісін тереңдетуді, ... ... ... ... және газды терең өңдеуді, қалдықтарды жою және ... ... ... шешу ... жоғары технологиялық салалар мен өндірісті дамыту негізіндеинновациялық-технологиялық  және  құрылымдық  ...  ...  және  ...  ...  ...  өңдеусфераларындағы жаңғыртуларсыз республика дамыған елдерге шикізаттық қосалқыболып қалуы ... ...  ...  ...  ...  ...  шикізатэкспортынан мүлдем бас тарту мүмкін емес, себебі мұнайдың ... ... ... 30–35 жыл ішінде 1,5 есеге өссе, кейінгі жылдары ол ... Сол ... ... ... ... секторы мен өңдеушісекторлары арасындағы теңсіздік өңдеуші салалар жағына басымдық берудіқалайды. Сонымен ...  ...  ...  ...  табыстатрды  жаңатехнологиялық өндірісті дамытуға жұмсау күн тәртібінде тұр.Қалай дегенменде Қазақстан аумағында ... ... ... бар ... және ... ... қолданылуы мемлекетіміз үшінпотенциалды артықшылық. Осы артықшылықсыз өнеркәсіптің негізгі салаларындамыту да ... ... Сол ... ... ... қайта өңдеу өндірісінқарқынды дамыта отырып, алдымен ішкі рынокқа ... ... ... керек. Қазіргі таңда экономикалық дамудың ... ... ... ... ... әрі жоғары  технологиялы  өндірісекендігінде дау жоқ. ... ...  ...  ...  шикізаттықсалаларда да жүріп отырады. Ендеше, біз технологиялық прогресті қай ... ... ... бар  және  ...  ...  ... жетістіктеріміз бар сол бағыттарға «байластыруымызға» болады.Сонымен қатар құрылымдық өзгерістерді де осы салаларды ... ... ... ... яғни жаңа ... ... оларғақызмет көрсетуші салаларды дамыту арқылы [63, 21 б.].Олай болса, Қазақстан өзінің бәсекелік басымдықтарын нығайтып, мұнай-газ, ... ісі, ... ... дамыта отырып, осы салаларменқатар оларға қызмет көрсетуші бағыттарды, мысалы әртүрлі құрылғылар ... ... ... ... ... ...  жетілдіру,  мұнай-химияөнеркәсібін өркендету және  басқаларын  жаңа  ...  ...  ...  ...  елеулі  мүмкіндіктері  бар.  БірақҚазақстанның қазіргі өнеркәсіп саласының құрылымы 2008 ... ... кен ... ... өнеркәсібіне қарағанда әлі күнге дейін басымекендігін көруге болады (-кесте).кесте – Экономикалық қызмет түрлері бойынша өнеркәсіп және ауыл ... ...                       |2008 жыл   ...   ||                       |       ... ||                       |       ...   ......             |10188,4    |100    ||Кен ... ... о.і.:         |6271,1    |61,6   ... ...          |5748,5    |56,4   ... ...                |       |     ... ... о.і.:            |3378,4    |33,2   ... ... өндіру, сусындарды қоса   |692,4     |6,8    ... және ... ...         |24,4     |0,2    ... ... өндіру            |207,3     |2,0    ... ...               |110,9     |1,1    ... ...            |1408,3    |13,8   ... жасау                 |297,5     |2,9    ... ... газ бен су ... және ...     |5,3    ... ... ЖАЛПЫ ӨНІМІ, БАРЛЫҒЫ о.і.:|1316,4    |100    ... ...              |679,7     |51,6   ||мал ...                |636,7     |48,4   ...... ... ... ... тарапынан     ...                             ... ... ... 2008 жыл ... ... ... құрылымында кен өндіру 61,6%, оның ішінде шикі мұнай және табиғигаз өндіру 52,6% ... ... ... Ал ... ... үлес ... оның ішінде тамақ өнімдерін өндіру, сусындар  қоса – 6,8%, ... ... ... – 0,2%, ... ... ... – 2%, химия өнеркәсібі– 1,1%, металлургия өнеркәсібі – 13,8%, ... ... – 2,9% ... ...  Қазақстан  экономикасында  өңдеуші  өнеркәсіпсаласының кен ... ... ... ... өндірісіндегі  үлессалмағының екі есеге төмен екендігін дәлелдейді.Такырып 3. Компания ... ... ... ... ... ... мен ... Бизнес тарихы, жоба тиесілі өнеркәсіп ... ...  ... және оның даму тенденциясы3. Фирманың болашағы4. Тұтынушылар ... ... ін ... ... қызметтің қандай түрімен айналысу және ол жақын 5 жылдақандай нәтиже беретіндігі туралы шешім – ... тиіс ең ... ... ... ... ... қызмет түрімен айналысуды білдіреді. Осығанбайланысты, негізгі мәселе – айналысатын қызметтің ... ... ... ... іс ... көрініс негізінде жасалады. Егер мұнда үлкенқателік жіберілсе жетістікке жету ... ... ... ... ... ... талдаудан басталады, фирма қазметініңнегізгі бағыттары мен мақсаттары, бизнес тарихы, ... жоба ... ... ... көрсетеді. Ағымдағы жағдай және оның ... ... ... ... ... ... ұсынатын және соларды өндіруүшін бүкіл жоба жасалған тауарлар ... ... ... өз ... үшін ... ... мен сырттан жеткізуді талдапететін және бастапқа шикізат пен ... кең ... ... тауарды өндіруді таңдаған  кәсіпкер  дұрыс  ...  ... ... тез ... ... ... жәнефирманың бәсекелестік жағдайлары тұтынушылар жаңа ...  ... ... тауарларға сүйене алмайды.Кәсіпорынды құру кезінде жарғылық капитал негізгі қорларды алуға жәнебір қалыпты өндірістік-шаруашылық ... ... үшін ... ... қорларын құруға бағытталады,  пайдаланылуы маңызды кіріс ... ... ...  лицензияларды,  патенттерді,  ноу-хау  алуғасалынады. Осылайша алғашқы ...  ...  ...  құны  ... құн құралатын өндіріске инвестицияланады. Өнімді өткізгенненкейін ол ақшалай нысанға ... яғни ... есеп ... ... өндірілген тауарларды сатудан түскен түсім нысанына айналады. Осыжерде біз кәсіпорынның негізгі қорларына анықтама бере кеткенді жөн ... ... ... ... ... сипаттама береді:.Сурет 1.  Кәсіпорынның ақырғы қаржы ресурстарының құралу процесіЕскерту:  әдебиеттерді  ...  ... ... ... ... атқару мен қызмет көрсету процестерінде немесекәсіпорынды басқаруда еңбек құралы ретінде пайдаланатын, ... ... ... негізгі қорларға немесе негізгі құралдарға12 айдан аса уақыт ... ... ... ...  ... 12 ... ... болса, олардың құрамына ғимараттар, қондырғылар,өлгешейтін реттегіш құралдар, есептеуіш ... ... ... ... және шаруашылық инвентары, жұмыс және өнім малы,көп жылдық екпе ағаштар, ... ... ... ... ... және т. б жатады» деп толық анықтама береді.Өндірістік негізгі қорлар - материалдық өндіріс сферасында ұзақ уақытаралығында ... ... ... ... ... және өзінің құнынжаңадан құрылған өнімге ... ... ... ... ... ... ... еңбек құралдары.Өндірістік емес негізгі қорлар - ұзақ уақыт аралығында өндірістік емессферада қызмет атқаратын заттық емес ... - бұл әлі де ... ... ... ...  өнімді өндіру процесіндежұмсалған шығындардың  ...  ...  және  ...  ...  менкәсіпорынның қаржы резервтерін ... ... ...  ... ... одан ... ... сапасы бойынша әртүрлі құрамдас бөліктерібөлінеді.Ең алдымен, бұл  негізгі ... ... мен ... ... ... ... ... енгеннен кейін, амортизациялық аударулартүрінде  ...  ...  ...  ...  ... ... ... міндетті шарты болып өндірілген тауарларды(жұмыстар, қызметтер) тұтынушыға сату және түсімнің түсуі болып ... ... ... ... ... материалдар, сатыпалынатын  комплектілеу  тауарлары  және  ...  ...  ... ... ... ... да материалдық шығындармен, негізгіөндірістік ... ... ... ... жалақымен  қатарөзіндік құн формасында болатын, кәсіпорынның өнімді өндірудегі ... ... ...  ...  ...  бұл  ...  ... ал өндіріске авансталатын айналым қаражаттары есебіненқаржыландырылады. Тауарды өткізуден түсім ... ...  ... қорларықалпына келтіріледі, ал кәсіпорынның өндіріс ... ... ... толтырылады.Өзіндік құн түріндегі шартталған шығындар өнімді өткізуден түскентүсімді өндірілген ... ... ... ... өндіруге қаражаттарды инвестициялаудың мәні таза кірісті алу,егер де түсім өзіндік құннан асып кетсе онда ... ... ... ...  ...  ...   пайда-оның   қажеттіліктерінқаржыландырудың көп мақсатты қайнар көзі, бірақ  оны ... ... ... мен ... ... анықтауға болады. Пайданы жинақтаумен тұтыну деп ... ... ... даму ... бір ... тұтынуға жұмсалады, нәтижесінде кәсіпорын менкәсіпорында жұмыс істейтін және жұмыс ... ...  ... ... ... болады.Өзін өзі қаржыландыру - кәсіпорынның нарықтық экономика ... ... ... ... ... ... табылады.  Бұл принципкәсіпорынның өнім өндірісі мен өндірістік - техникалық базасын ... ... ... басшылыққа алады. Мұнда әрбір кәсіпорынөзінің ағымды және ... ... ... қайнар көздер есебіненжабады. Қаражаттарға деген уақытша мұқтаждық, егер де сөз күрделі ... ... ... ... мен ұзақ ... банк ... ... болса, онда шығындар банктің қысқа мерзімді  ...  ... ... ... ... ... ... қызметі оның қаржылық қызметімен тығыз жәнеүздіксіз байланыста болады. Кәсіпорын өзінің барлық ... ... ... ... өз ... ... ... иелігіндегіқаржы ресурстарын пайда алу мақсатында өнім өндірісіне сала отырып иелене2.Бизнес тарихы, жоба ... ... ... ...  Ағымдағыжағдай және оның даму тенденциясыИнновациялық  ...  ...  ...  ...  ... бірі – ... ... технологиялар, технополистерқұру болып табылады (ол туралы 3.2 бөлімінде толығырақ қарастырылады).Технологиялық инновацияларды іске ... ... ... ... тек ... құрылымдар мен салалардың  тұрақты  бәсекелікартықшылығының ғана емес, сонымен бірге инновациялық кәсіпкерліктің тұрақтыұдайы ... ... ... елдердің де басымдылығының көзі болыптабылады. Жаңа енгізілімдерді пайдалану жылдамдығы, лездігі ... ... ... сақтайды.Бүгінде Қазақстанда өз қызметінде инновациялық қызметті  белсендіпайдаланатын және  жаңа  ...  ...  ...  ... бар ... – Кәсіпорындардың инновациялық белсенділігі|                |2005 |өсу  |2006 |өсу  |2007 |өсу   ||                |жыл ... ... ...                |   |ы, (  |   |ы, (  |   |, (   ... ...      |352 |191  |505 |143  |526 |104,2  ... саны        |   |    |   |    |   |    ... ...  |3,4 |    |4,7 |    |4,8 |    ... ... (   |   |    |   |    |   |    ... өнім ... ... ...  ... ...  ||теңге              |   |    |   |    |   |    ... ... ...   |1,6 |    |1,5 |    |1,2 |    ... %-бен          |   |    |   |    |   |    ... ...          |   |    |   |    |   |    ... үш жыл ... ...  |44,2 |207,5 |88,4 |200  ...  ... ... ...    |   |    |   |    |   |    ... ...   |   |    |   |    |   |    ... ... ... ...  |   |    |   |    |   |    ... үш жыл ішінде       |70,9 |147,7 |56,6 |79,8  |38,9 |68,7  ... ...      |   |    |   |    |   |    ... ... ...    |5,3 |100  |11  |207,5 |5,9 |53,6  ... ...  |67,1 |189,5 |80,0 |119,2 |83,5 |104,4  ||инновацияға жұмсаған шығындары, |   |    |   |    |   |    ... ...           |   |    |   |    |   |    ... ...       |   |    |   |    |   |    ... ...  |0,9 |    |0,8 |    |0,6 |    ... жұмсаған      |   |    |   |    |   |    ... ... ... %  |   |    |   |    |   |    ... – Статистикалық деректер негізінде автормен құрастырылды.     |2007 жылы 10889 ... ... ... тек 526 ... 4,8% ... ... табылды, 2005 жылмен салыстырғандаол 49,4%-ға, 2006  жылы  (  ...  ...  ...  ... ... 176 кәсіпорын (33,4%) Алматы қаласында, 60 (11,4%) ... 55 (10,5%) ( ... ... 44 (8,4%) ( ... ... инновациялық өнім көлемі 152,5 млрд. теңгені құрады, ол 2006жылға ... ... ... ... ... өнімнің көпбөлігі Қарағанды – 50,2%, Ақтөбе –10,8%, Павлодар – 10,3% ... [79, 46 ... ... ... ... өзегерістер байқалуда.Жаңадан енгізілген немесе едәуір технологиялық  өзгерістерге  ұшырағанөнімдердің инновациялық ... ... ... ... 2007 жылы ... 2006 жылдармен салыстырғанда сәйкесінше 33,9% және 13,9 пайыздықтармаққа артқан. Ал ... ... ... 2005 жылы 58,9%, 2006 ... 2007 жылы 25,5%-ды құраған [79, 44 б]. Ол өз ... ... ... инновациялық өнімдерге қарағанда қайтадан енгізілген немесеайтарлықтай өзгерістерге ұшыраған инновациялық өнімдер ... ... ... ... Оны ... ... ... – Инновациялық өнімдер құрылымыКәсіпорындардың технологиялық инновацияға жұмсаған шығындары 2007 жылы83,5 млрд. теңгені немесе ЖІӨ-нің 0,6% құрады, 2006 жылы ( 80,0 млрд ... 0,8%, 2005 жылы ( 67,1 ... ... ... 0,9%. Кәсіпорындартарапынан жұмсалынған ... 2007 жылы 2005  және  2006  ... ... 24,4% және ... ... ҒТА ҰО ... ... Қазақстанның ғылыми-техникалық жағдайынажасалған талдау нәтижесіне сәйкес, Қазақстанда жаңа ... ... ... 1,1%, ал ... ... сыйымды өнім өндірісі 2,3%-ды құраған.Соның ішінде, айта кету керек, жоғары инновациялық ... ... және жеке (3,7%) ... ... ... (0,6%) ... басым [40, 58 б.].Бүгінгі күні туындап отырған мәселе инновациялық дамуға бөлінгеншығындар мен ... ... яғни ... ... ... ... 2003 ... 2006 жыл аралығында республикада инновациялық өнімкөлемі 65 ... ... 156 ... ... ... Бірақ оның өнеркәсіптікөнім өндірудегі жалпы үлесі 2,4% деңгейінде сақталды. Оны, әрине, ең ... деп айта ... ... ... ... салыстырарған кезде олөте төмен. Мысалы, Украинада бұл көрсеткіш 7–8%, ...... ... – 40–90% ... ауытқиды [30, 6 б.].Қазіргі таңдга шетелдік инвестиция үлесі де жылдан жылға артып келеді.Ол соңғы жылдары ... ... ... ... ... 60 ... млн. теңгеден  15  млрд.  ...  ...  ... ... ... үлес ... 0,16%-дан 8%-ға немесе430,2 млн. теңгеден 6,5 млрд. теңгеге, яғни 15 есеге артқан [30, 6 ... ... өнім ... ... ... жыл сайынартқанымен, әлі де болса көптеген кемшіліктер бар.«Инжиниринг және технологияны трансферттеу орталығы» АҚ-ның Қазақстанкәсіпкерлері арасында жүргізген ... жаңа ... ... ... ... ... ғалымдардан басқа  кәсіпкерлер  кереметтейқұлшыныс танытпаған. Олар ... тек ... ... ... ... ... тарту мақсатында ғана қажет қылатындығын айтқан.3 Фирманың болашағыКәсіпкерлер тарапынан жаңа технологияларды иемденуге деген құлшыныстыңболмауына кері әсер беретін бірқатар себептер ... ... ... бөлінетін жобалық гранттар қажетті құрал-жабдықтарсатып алуға ... ... ... ... ... ... ... қорғаудың жетілмеуі;–  шетелдік  патенттеу  жүйесіне  шағын  кәсіпорындардың  ... ... ... ... ... мен сертификациялаудың жетілмеуі;–  инновациялық  ...  ...  ...  ... жаңа әрі қымбат технологияларда жұмыс істей алатын кадрлар жоқтың қасыжәне оларды қайта даярлау шығындарының көптігі;– басқарудағы бюрократиялық ... ... Ол ... және ортабизнестің, тіпті ірі корпорациялардың да трансакциондық шығындарынөсіріп, ... ... ... ... ... және олардыңтәуекелі аз салаларға, мысалы, сауда-саттыққа кетуін мәжбүрлейді.– жоғары технологияны сатып алу шешімін қабылдау ... де әсер ... ... алынған немесе орнатылған технологиялар жаңа болғанымен, олалдыңғы қатарлы технология болмауы мүмкін. Олай болса, мұндай техноло-гияны пайдаланып, кәсіпкер ... өнім ... оны ... жаңа ... ретінде ұсыну мүмкіндігінен айырылады. Сол себепті,технологияны ... ... ... ... шолу жүргізген абзал.Мысалы, Ирландияда, АҚШ-та және басқа да елдерде ... бір ... ... ... ... көрсету мақсатында  ұсынылған  ... ... ... ... ... ...  ... Қазақстанда да қолдансақ, кәсіпкерлердің жаңа технологиянысатып алудағы ... ...  ...  ...  ... Ол өз кезегінде кәсіпкерлердің инновациялық өнім өндіругедеген құлшыныстарын арттыруға әкеледі.Қазіргі кезде бәсекеге қабілеттілік ... тек ... ... ... ғана ... олардың өнімдері мен көрсететінқызметтері (бағдарламалық ... ету, ... ... ... оқыту,логистика, жоспарлау) жиынтығының бәсекеге қабілеттілігімен сипатталады.ді.Такырып 4. Өнімдер мен қызметтер1. ... ... ... ... 2. Өнім өндіруге қажетті технологиялардың кейбір аспектілері.3. Өткізу рыногын талдау1. Жаңа ... ... ... ... үшін ... ... ... іздеуде айтарлықтай дұрыс бастапқы алаң – тұтывнушылар ... ... ... (ойы) – ... үшін  ...  түсініктерменкөрсетілген идеялардың өңделген нұсқасы. Ойды тексеру – барлық таңдалғанидеялардың өңделген ... ... ... тұтынушылардың сәйкестоптарына оны байқап көру. ... ... ... ... ... қызметтің түрлеріне нақты анықтама және сипаттама беру керек. Өнімөндіруге қажетті технологиялардың ... ... ... жөн. ... ... ... маман еместердің түсінуі үшін жеткілікті сөзбенжазылуы өте маңызды.Өнімнің негізгі мінездемесін сипаттау кезінде техникалық ... ал осы ... ... ... беретін артықшылықтарынаакцент жасалады.  Технологиялық  процестің  ...  ...  ... ... ... ... қосымша бөлімде берілуі мүмкін.Іс ережесі сипаттамасымен қатар фирмада оның даму стадиясы да ... ... ... ... ... ... ... маркалары болуы мүмкін. Бұл бөлімді өндірістің мүмкіншығындарының ... және ... ... ... ... ... ... қалдықтарды утилизациялау және қоршаған ортаны қорғауменбайланысты шығындарды да ескеру керек. «Әрқашан билік органдары және ... ең ... ... ... ... ... мүмкін салдардыалдын-ала қарастырған жөн. «Қызмет түрінің ... ... ... және ... ... ... өте ... байланысты.2. Экономикалық түрлендірулердің нәтижелі, табысты болуы, ең әуелі,экономиканың ... ... ... ... тиімді  болуынабайланысты. Қазіргі  ...  ...  ...  өнімінің  71%-ыэлектроэнергетика, жылу энергетикасы, ...  ...  ... және ... ... ... ... және жеңіл өнеркәсібінің 113ірі және орта кәсіпорындарында өндіріледі.Ең ірі қуатты төлемге ... бар ... ... экспортқабағытталған кәсіпорындар ие: ҰТК «ҚазМұнайГаз», «Қазақмыс корпорациясы»ЖШС, «Қазмырыш» ЖШС, «Қазақстан алюминиі» ЖШС, ... ЖШС, ... ... ... ... ГРЭС-1, ГРЭС-2.Мыс саласының өнімдері, мыс және оның қорытпалары ... ... ... ... ... ... етілетін жерлерде кеңіненқолданылады. Әсіресе электроэнергетика, өнеркәсіп ... ... ... кеме ... және т.б. ...  ... мыс қорының көп бөлігіне ие және әлемдік нарықтың ... ... ... алады. Таралған мыс қорының көлемі бойынша Қазақстан әлемдеүшінші орында, ал оның қойнауында 60–70 жылға жететін кен қоры бар, ... ... мыс ... ... 400 мың ... дейін жеткізуге мүмкіндікбереді. Бүгінгі таңда «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС-нің Қазақстандағы мысөндірісі, өңдеу және ... ... ...  ...  «Қазақмыскорпорациясы» ЖШС-нің бүкіләлемдік мыс өндірісіндегі үлесі 2,73% немесе14,654 млн. тонна.«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС ... ... көп ... ... кезеңіне ие кәсіпорын: кен қазудан бастап дайын өнім шыққанға дейінжұмыс істейді. Компанияның ... ... ... ... қазу ... ... ... шығару, түрлі-түсті металдарды және олардың өнімдерінөндіру, өңдеу, сату жатады. Сонымен қатар ... ... және ... өндіріп таратады, ғылыми-зерттеу, жобалық ... ... және ... ... ... ... құрылысматериалдарын өндіреді, жүк және жолаушы авто тасымалын т.б. жасайды.Негізгі өнім – катодты мыс. Қосымша өнімдерге ... ... ... ... ... ... мыс  ...  тозаң  жәнеконцентраттағы қорғасын, концентраттағы қалайы т.б. ... 1997 ... ... жаңа ... ... қолға алынды, ол – құмаланған жәнетүйіршіктелген алтын мен күміс.Компания катодты мыс және ... ... ... ... ... алдыңғы қатарда. Компания өнімдері  ішкі  және  ... алыс ... ... ... ... ... ие. ... тұтынушылары: катодты мысы – «Samsung» фирмасы (Корей Республикасы,Сеул), бағалы металдарды – «Samsung» фирмасы ... ... ... Рич» (Цуг, ... ... Қазақстан  Республикасының  банктері,қорғасын тозаңдарын – АСПМ—19 компаниясы (Қазақстан Республикасы) [63-66].1995 жылдың ...  ...  ...  ...  ЖШС-ібанкроттың шегінде болды, жаңа басқарушы «Samsung» фирмасы мен ... ... ... өндіріс көлемін  ұлғайту  мен  ...  ...  ...  ...  ...  алдындажинақталып  қалған  қарыздарды қайтару  және  т.б.  ...  ... ... ... асырылды.1995—1997 жылдары инвестицтялық бағдарламаға сәйкес, тау-кен байытуөндірістері мен кәсіпорындарын  жоғары  ...  ...  және  ... ... жүргізілді. Мысқорыту зауытында күрделі  жөндеужұмыстары жүріп, ескірген  құрал-жабдық ... ...  ... ... ... созылып кеткен құрылысы аяқталды. Бұл ... асуы кен ... ... 2 млн. ... көбейтті. 1997 ж. басындакомпанияның жеке меншігіне Балқаш тау-кен комбинатының мүлік ...  ... ... ... үшін  ...  «Жезкент  тау-кен  байытукомбинаты» (ТБК) ЖШС және «Шығыс Қазақстан мыс химиялық ... ... ... ... ... ... ету үшін компания «Жезқазған ЖЭО-ын», «Қарағанды ГРЭС-2» мүлік кешенін сатып алды және «Бөрлі» ЖШС ... ... ... ... ие ... ... жүзеге асыру компанияны тоқырау жағдайынанөндірісінің тұрақты өсім жағдайына ... ... ... катодтымыстың шығарылуын 330-350 мың тонналық ... ... ... Жыландыкенішін және  Жезқазған кенішінің ... ...  ...  ... өндірісін күшейтіп, мыс негізіндегі өнім түрлерін игеру, алтын менкүмістің құйма және түйіршік  ...  ...  ...  ... және ... жағынан таза технологияларды игеру, байыту,металлургиялық өндірістің техникалық қайта жабдықталуы және қоршаған ортанықорғау шаралар ... ... ... ... отыр.Осылайша, «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС-не Қазақстан ... ... ... ... ... ... бірікті. Бірінші кезекте,бұлар – бұрынғы Жезқазған және Балқаш ... ...  ... ... ... комбинаты корпорация құрамына еншілес құқығындағыкәсіпорын ретінде кірді. «Бөрлі» ЖШС ... ... ... ... бассейінде көмірді ашық  алу  тәсілімен  ...  ... ... және ... ... ... ... жатады.Корпорация құрамында жер асты кеніштері, ашық кеніштері, мыс кенінің жаңаигеріліп жатқан кеніштері, енді ... ... жер асты ... ... оның жаңа кеніштерін салу жоспарланып отыр.Қазылған кен алты кен байыту фабрикаларында ... ... ... ... ... ... Екі мыс қорыту зауыты рафинадталғанмыс купорасы, тозаңданған қалайы мен ... мыс ... ... және ... ... ... тазарту зауыты, сондай-ақ Балқаштағыэмаль ... ... іске ... Жарылғыш  заттар  ...  ... ... ... ... ... ... құрамына:– жер асты және ашық өңдеу жұмыстарының 12 кеніші;– 8 кен байыту фабрикалары;– ... ... Мыс ... ... зауыт;– Бірнеше машиналық жөндеу зауыттары;– Жеке өзіне тиеселі теміржол, автомобиль, әуе көлігі;– ... ... және ... ... ... ... ... және проект-конструкторлық институт;– Ашық көмір кеніштері;– Жылу электор станциялары және қажетті инфрақұрылым.Корпорация кәсіпорындары Қазақстан ... ... ... ... ... ... Көпшілігі Жезқазған және Сәтбаевқалаларында орналасқан. Компанияның ... ... ... және ... да ... ... корпорациясы» ЖШС-нің төрт филиалы бар:«Балқаш тау-кен металургиялық комбинаты» (БТМК)«Шығыс Қазмыс»«Көмір ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарға мыналар жатады:1. «Жезқазғанмұнай» ЖШС (65%)2. «Ұлытау Ботлерс» ЖШС (100%)3. ... ...  ЖШС (60%)4. «Nora ... АТ ... (100%)5. «Oil Sare» ЖШС (14,1%)6. «Қазақмыс ЖМҚЗ» ЖШС (88,925%)7. «БК Казкат» ЖШС (96,4%)8. «Жарылыс» ЖШС (9,3%)9. ... ЖШС ... ... ЖШС ... ... ЖШС (100%)12. «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС-нің шағын және орта бизнесті дамытудықолдау қоры (100%)13. «Қазақмыс» ... ... ... ... ... «Жаңалық» ЖШС (9,855%)«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС-нің өндірістік қажеттіліктері толығыменөзінің шикізат ... ... (37,4 млн ... ... ... ... ... базасына ие. «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС-нің  ... ... ... ... ... ашық кеніш, 8 кен қазатын шахт. ... ... ... ... ... ... үшеуі  Жезқазған  кенішініңқұрамына енеді, жиынтық қуаты 24,3 ... ... ... ... ...  кен  ...  ...  біреуі  «Балқаш  тау-кенметаллургиялық кенішінің» (БТМК) ... ал ... ... Қазмысқа»(Белоусовск, Березовск фабрикалары) енеді .Балқаш тау-кен ... ... ... ... ашық ...... (Қоңырат, Саяқ және Шатыркөл), кен байыту фабрикасы,мысқорыту зауыты, (күміс және алтын өндірісі бойынша) тазарту зауыты, жылуэлектроорталығы, ... ... және ... ... өз шикізатыменқамтылуы шамамен 20% ... ... ... ... ... ... өндірілетін мыс концентратымен қамтылады.Балқаш мыс қорыту зауытында 1986 жылы енгізілген, мыс ... ... ... ... ... істейді.15. «Шығыс Қазмыс» филиалының құрамына: мыс химиялық комбинаты (МХК), кенқазатын екі ... ... екі ... фабрикалары (Белоусовск,Березовск), Шемонанйхо, Николаевск ашық кеніштері, ... ... ... ... және ... ... ... [63-66]. Мысжәне қалайы концентраттарын алу үшін ... ... ... ... ... ... қуаты жылына өңделетінкен 500,0 мың тонна, ... ... ... мыс, ... көлемі жылына 700,0 мың тонна .«Samsung» фирмасы, билікке араласқан соң, ... және ... ... ... ... ... ... көмегімен «Жезқазған түстімет» ЖШС-і бизнес-жоспарын жүзеге асыру жұмысына кірісті. Бұл біріншіден ... ... ... өнім ... ... мүмкіндік берді.1995–1997 жылдары «Samsung» фирмасы Жезқазған тау-кен металлургиялықкешенінің объектілерін инвестициялау жұмысын жүргізді. Қуаты жылына 4 ... кен ... ... ... іске ... ... 10 жыл бойы іскеқосылмай, бітіру жұмыстарына қаржы-қаражат ... ... ... өндірістіжер асты кенін және ашық кендерді қазатын машиналарды сатып алу шығыны ... АҚШ ... ... млн. ... жуық ... зауыттарын қайта жабдықтау мен мысқорыту зауытына аударылды, онда ауыр ... ... ... ... кен термикалық пештер  жөнделді,  екі  ... ... ... ... ауыстырылды, күкірт  қышқылыөндірісінде ... ... ... ... ... менеджменті орта мерзімді инвестициялықбағдарламаға кірісуге мүмкіндік берді. Онда ... ... ... ... шикізат базасын кеңейту, Итауыз кенішін игеру жұмыстарына, БалқашТМК шикізат базасын кеңейтуге ... ...  ... ... ... жасауға аударылып отыр. Сондай-ақ бағдарламаға Балқаш қаласындамыс қорыту зауытын қалпына келтіру, ... ... ... үшін жаңа ... ... ... ... бір бағыты эволюциялық-революциялық сипаттағы ірікорпорацияларды дамытуға кеңес береді. Егер ... ... ... ... ... –қалыптасуы кезеңі. Бұл –өндірістің қайта қалпына келу, ... ... ... ... ... ... ... базасындағы тікелей басқаруға шешімді түрде көштіжәне барлық кәсіпорындарға ... ... ... ... ... ала бастады.Корпорациясының «басқару кестесін» қарасақ, ол екі ... ... ... ... ... және ... мүддесі есебінің деңгейі.Қалыптасқан заңдылық бойынша, бірлескен басқарудың ең төменгі деңгейіндеадам өз ... ... ... аз күш ... ... өндіріс нәтижелерінежетуге ғана ұмтылады. Сондықтан корпорация менеджменті бұл ... ... ... ... ... ...  корпорациясының  негізгі  борышын  анықтай  отырып,биліктегілер: ... ...... ... сай ... ... сапалы өнім шығару, кәсіпорынның өсуі үшін қажетті табыс әкелетінәлемдік нарықты ... алу және  ...  жеке  ...  ... ... ... ... тапты [60, 123б.].  Өндірісконцентрация процесі жаңа ... ие ... Ол ... ... мен ... арасындағы құрылымдық бөгеттерді «бұзып», олардың бірігуінежағдай ... бұл ... ... ... және  ... ... кең ... жоюылуына жол ашады.Сонымен, интеграциялық процестің объективті негізін туғызатын бірфактор бар ... ... ... масштабтарында тек дәстүрлі шаруашылықжүргізу тәсілдерін пайдалану жеткіліксіз болып отыр. Ғылым мен ... тек ... ... кәсіпорындарын ғана емес, бүкілкорпорация, саланы ... ...  ...  ...  ... ... ... тиімділігі тек  материалды  және  ... ... ...  ...  ғана  емес,  басқарудыңпрогрессивті фирмаларын ... да ... ... ... ... экономика-математикалық әдістерді, электронды ресурстарды қолданаотырып ... ...  ...  ...  ...  ... ... көзі болып отыр.Басқарудың техникалық базасын өзгерту қажеттілігі негізінен өндірісмасштабын бұдан әрі ... оның ... ... ...  ...  ...  ...  Басқару  қызметінің  техникаменжабдықталуы ақпарат алу, ақпаратты игеру, негізгі ... ... ... ... ... ... әдістерін қолдануға кеңінен жол ашады, бұлардықолданудың маңызды масштабтары жөнінде бүгінде батыл айта аламыз.Корпорация қызметінің ... ... бірі – ... ... жоғарыдеңгейге компьютерлендіру арқылы жету. Қазіргі уақытта корпорацияда қуаттыүш ақпаратты компьютер жүйесі іске қосылған:– Материалды-техникалық құрал-жабдықты ... ... ... ... ... ...... жүйесі;Беделді ақпарат көздері анықтағанындай, корпорация қаржы – бухгалтерлікжүйесін компьютерлендіруі бойынша ТМД  тау-кен  металлургиялық  ... ... ... ... орын ... [64].2001 жылдың 23 тамызында Қазақстан қор биржасы (KASE) Басқармасының)21.08.01  жұлдызында  Биржа  ...  ...  ...  ... ЖШС  ... және ... ... коды  -  KZMS;KZ1С44930010: 600,0теңге; 4420380 дана) атауы ...  KASE  ... ... ... «В» ... «А» категориясына өтті [64-66].Компанияның эмиссиялық тарихында 2004 ж. 1 ... ... ... ... 2002ж. 24 мамырындағы ... ...  ...  ЖШС  ...  ...  ...  ...  төленіпорналастырылған. Үшінші эмиссия  акцияларының  орналастыру  ... ... ... ... 2002 ж. 10 ... ... Үшіншіэмиссия  акцияларының  орналастырылуы  «Қазақмыс  корпорациясы»  ... ... ... ... акциясы күшін жойған күні екіншіэмиссияның акцияларын үшінші эмиссия акцияларына ... ... ... ... ЖШС-нің акциялары құжатсыз формада шығарылады.Компанияның қарапайым және артықшылықты акциялары KASE-нің листингсізалаңқайына 1998 ж. 13 мамырда ... «В» ... ... ... 1998ж. 2 ... ... ... ЖШС негізгі өнімі – МООК, МОК, М1К ... мыс, ол ... ... сай, бұл ... ...  мемлекеттік  жүйесінің  Жезқазған  филиалы  ЖШС  бергенсертификатпен (2001ж. 21 ... ... ... КСС  ... Компания жылына 400 000 тонна мыс өндіреді, бұл оның әлемдік«Мыс» компанияларының ондығына енуіне мүмкіндік береді.«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС-нің ... ... ішкі ... ... ... ... береді. Бірақ Қазақстанда өндірілген мысты,қалайы концентратын, басқа өнімді иелері жоқ, ... ... ... нарыққа назар салады. ...  ...  ...  100%,  ... 80%-ы ... ... корпорациясы» ЖШС сатып алу жөнінде мынадай  компанияларменкелісімшартқа отырған:– «Samsung» Deutschland ГмбХ ... ... және ... қазба көлеміне;– Гленкор Интернейшнл АГ компаниясымен – қолайы концентратыныңайлық көлеміне – 30%;– «Қазақмыс» ЖШС – 25%;– 20%-ы өнім ... ... ... ...  ...  ...  мөлшері  43–46%  ... 91,0 мың ... ... ... ... ... ... Алашанкоу Янгер Ко Лтд (Қытай) – өндірілген өнімнің 46%;– Алашанкоу Сантайм Ко Лтд (Қытай) – ... 7%;– ... Ко Лтд ...... ... ... ... тұтынушылары:– «Проитехсервис» ЖАҚ – айына 5000 тоннадан астам;– «ИспатКармет» ЖШС – ... 2000 т.;– ... ... ... ... т. ... ... ЖШС – айына 5000 т. астам.Сараптамалық көрсеткіштер бойынша «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС, табылғанжәне ... ... ... ... ... ... ... орташа80 жылға, құрылыс ресурстарымен – 20 жылға, көмірмен 100 жылға деп болжаныпотыр.Соңғы ... ... әлем ... ... ... сай бағасыэкспортқа сүйенген кәсіпорындарды қаржы экономикалық жақсы ... ... ... ЖШС-нің соңғы жылдардағы өнеркәсіп өндірісіөнімінің көлемі мен құрамы 14-кестеде көрсетілген.Кесте 14 - «Қазақмыс корпорациясы» ... ... ... ...         ...                                                 ...   |                                                    ||         |2000     |2001     |2002     |2003     |2004     |2005     |2006     ...     ...   |112930925   |121051339   |123090711   ...   ...   ...   ... ...       |       |       |       |       |       |       ... баға |       |       |       |       |       |       |       ...     |       |       |       |       |       |       |       ||мың ...     |       |       |       |       |       |       |       ... жыл мен  |143,7     |101,0     |107,2     |101,7     |137,2     |136,2     |190,3     ... ... % |       |       |       |       |       |       |       ||Мыс ...     |37374,2    |39656,9    |41144,3    |40140,0    |35376,6    |39445,6    |42523,5    ||мың ...     |       |       |       |       |       |       |       ... мыс,|394723    |418421    |431609    |417366    ...   ...   ...   ...       |       |       |       |       |       |       |       ... мыс, ...  |407993    |426551    |439686    |424153    |436810    |398684    ...   ||Мыс ... |1508,0    |1561,9    |1563,0    |1689,0    |1739,4    |1614,2    |1740,2    ||мың ...     |       |       |       |       |       |       |       ||Мыс        ...   ...   ...   |419572,3   |400914    |342418    ...   ... |       |       |       |       |       |       |       ... ...    |       |       |       |       |       |       |       ... ...  |240,2     |248,3     |254,5     |268,3     |258,5     |245,3     |201,9     ...       |       |       |       |       |       |       |       ...... ... ... ... ... бойынша есептеген автор.                     ... ... ... ... ... динамикалық дамыпкеле жатқан компанияға жатады. 2000 жылдан бастап  ...  ... ... ... өсім ... корпорациясы» ЖШС-нің қызметі әлемдік нарықтағы мыс бағасыныңауытқуларына, ... құны ...  ...  ...  ...  ... жетуге тікелей тәуелді. Бағаларды анықтау базасы металдардыңЛондондағы биржасында орта айлық баға ... ... ... ... ... ... өткізу табысын да азайтады 15-кестеде корпорацияның 2001–2006 жылдардағы табыс динамикасымен ... 5. ... ... мен ... ... Рынок және маркетинг барлық фирмалардың шешуші фактор.2. Сегмент сыйымдылығын бағалау.3. ... ... Баға ...  Бизнес-жоспардың алдыңғы бөлімдерін негізді өңдеу мазмұнды, пайдалыжәне сенімді ... ... ... ... ... ... немесе инвесторларға тауарларды тарату схемасы, баға ... ... ... әдістері, клиенттерге сатудан кейінгі қызметкөрсетуді (техникалық тауарлар үшін) ұйымдастыру, сіздің ... ... ... қоғамдық пікірдің қалыптасуы  сияқты  өз  маркетингжоспарыңыздың негізгі ... ... ... ...  маркетинг  жоспарын  жаңа  ... ... ... деп есептейді, сондықтан  оны  құруғасалмақты қарау керек – барлығын  ...  ...  және  ... шын ... ... асырыла алуына көз жеткізу керек. Жұмысістеп жатқан кәсіпорындарда маркетинг жоспары бір ... ... ... ... жиі өте көлемді болады, ондай кезде оны  іскерлікжоспардың ... ... ... ретінде орнатуға болады, ал оның ... ... ... қорытындыларды жазылу ретінің  логикасынасәйкес ... ... ... ... болады.Болашақ өткізу рыногын талдау – бұл бизнес-жоспарды ... ... бірі және ... ... ... да, күшті де,уақытта да аямау керек. Рынок және маркетинг барлық фирмалардың ... ... ... ... ... уақыттың өтуіне байланыстыкөптеген жүзеге асырылмаған жобалардың сәтсіздігі ... ... ... оның ... жетік бағалаумен байланысты.Ең кемеңгер технологиялар егер оларда өзінің сатып ... ... ... ... ... бұл бөлім жазуға қиын бөлім  болыптабылады. Инвесторларды өнім үшін рыноктың бар ... ... және ... ... ... болатынын көрсету керек.Өткізу нарықтары маркетингтік зерттеулер ... ... ... ... ... Сегменттеу – бұл рынокты белгілі бір принциптер бойынша (географиялық,психографиялық, мінез-құлықтық, демографиялық) тұтынушылардың нақтытоптарына бөлу.2) Рыноктық ...  ...  ...  ...  Рыноктың  бірнешесегменттерін таңдап алғаннан кейін, ... ... ... сұрақтұрады: «қанша сегментті қамтыған жөн және ең ... ... ... керек?». Фирма сегменттердің ерекшеліктерін елемеуімүмкін және барлық рынокқа жалпы бір ғана ... ... ... ... ... сегментке енуі мүмкін жәнеолардың әрқайсысы үшін жеке ұсыныс ...  ... ... өзінің күшін  бір  не  ...  ... ... ... ... ... ... стратегиясын таңдаса да ол өз ресурстарын (ресурстар шектеуліболса, онда шоғырландырылған маркетинг стратегиясы рационалды болыптабылады), ... ... ... (бір ... ... үшіндифференциацияланбаған маркетинг болады, ал бір-бірінен ерекшеленетінтауарлар үшін дифференциацияланған немесе шоғырландырылған маркетингстратегиясы тиімді болады), ... ... ... ескеруқажет.3) Айтарлықтай тартымды сегменттерді таңдау. Мұнда,  ...  ... ... ... жинауы қажет: ақшалай көріністегі сатукөлемі, болжанатын пайда мөлшері, өткізудің күтілетін өсу ... ... ... ... ... ағымдағы өткізудің жоғарыдеңгейіне, жоғары өсу қарқынына, пайданың жоғарғы нормасына ие болуыкерек. Бірақ, іс жүзінде, бір ... ... осы ... ... ... ... ... баруы және қойылған мақсаттартұрғысынан ол үшін айтарлықтай ... ... ... ... ... ... ... Бұл көрсеткіш тауарлар (қызмет)өткізілімінің мүмкін көлемін сипаттайды және ... бір ...  ...  потенциалды   ...   ... ... анықталады.Сатудың потенциалды сомасын, яғни фирма жаулап алатын рынок үлесін, яғниөзінің мүмкіндіктерімен есепке ала ... ... ... ... сату көлемін бағалау, яғни жарнамаға шығындар жұмсайотырып, іс жүргізудің нақты ... ... ... сата ... ... ең ... – осы ... ай сайын, тоқсан сайын жәнет.с.с. өзгеруі.ҚР-дік кәсіпкер үшін басты рынок сегментін анықтау керек. әдетте, ... тек бір ... ... ... рынок сегметінде ғанабәсекелесе алады, мұндай сегмент ... бір типі үшін – ... ал ... - ... ... бәсекелік күрестің күштілігіне байланысты таңдалады.Рынокта пайда болу немесе одан кету ... ... ... ... ... және ... ... талап етеді.Кез келген фирма жеткілікті көлемде және ұзақ уақыт ... ... ... ... баға ... ... сатып алатын тұтынушыларғамүдделі. Яғни, сіздің мінддеттеріңіздің  бірі  -  ...  ... ... ... – кім ... ... ... алушыңыз, сатыпалушы сақтала ма немесе өзгере ме? Сұрағының жауабы ерекше маңызға ие.Тауарларды соңғы нәтижесінде фирмалар немесе ұйымдар емес, ... ... ... алу ... ... егер ол ... алу ... агентнемесе компания иесі болса да нақты адам ... ... ... рынокта өз орнын қайдан табуға болатынына және сауданы қалайжақсы ұйымдастыру керектігіне ...  ...  ...  фирма  ...  де  ...  ...  анықтаудың  басты  мәселесі  –  тұрақтытұтынушылар щеңберін кеңейту бойынша ... ... ... ... ... ... сату ... жаңа тұтынущыларды тартудан оңай.Соғанбайланысты, әрқашан әртүрлі себептерге байланысты кеткен ... жаңа ... ... ... қадағалап отырған жөн.Кез келген бизнес, соның ішінде ... ... ... ... ие ... – ерте ме, кеш  пе  ...  проблемасыменсоқтығысады. Сондықтан, бәсекелестерді, олардың күшті және ... ... ... ... потенциалды  үлесін  бағалау  өтемаңызды.Бизнес-жоспардың бұл бөлімін құру ... ... ... ... – баға және ... ...  сипаттамалармен  шектелмей,тұтынушылар сұранысын әсер ететін барлық ... ... ... ... үшін шын ... не маңызды екенін және өз ісіүшін үлкен пайда  мен  осы  ...  ...  ... ... және аз ... ... сенімді  сатуданкейінгі сервис және т.с.с.) болатынын анықтау ... ... ... ... ... ... және басқа дакөрсеткіштер тұрғысынан бәсекеге түсе алатынын көрсету керек. Бұл ... ...... ... ... баға ... фирмаңызға пайданыңтүсуін қамтамасыз ете ме, бәсекелестермен белгіленген бағадан өзге бағанықалыптастыра аласыз ба (төмен шығындар, өнімнің жоғары ... және ... ... ... ... ... ... стратегияБерілген  бөлім  өзінің  ...   ...   ... ... ... ... элменттерін түсіндіругебағытталған, яғни әрбір тауарға өзінің жеке маркетинг жоспарын жасау ... ... бұл ... ... ... ... ... менстратегияларын, баға қалыптастыру, тауарларды тарату ... ... ...  ...  ...  ...  ...  көрсетудіұйымдастыру, фирма және оның тауарлары жайлы қоғамдық пікірдің қалыптасуысияқты пунктерді ... ... ... ... жиі ... ... болады, бірақ өз ... ... ... ... ... ... дәлелді болу үшін осы сұрақтарға жауапты жатқа білуқажет. Маркетинг проблемаларының барлық детальдарын ... ... ... ... 3-4 ... тек бастысын қарастырған жеткілікті: Тауар қалайсатылады – жеке ... ... ... ... көтерме сауда ұйымдарарқылы; тауар ... ... ... және ... ... ...  ...  жүзеге  асыруды  жоспарлаудасыз;  ...  ... және оған ... ... қаражат бөлесіз; сату көлемінтұрақты өсуіне қалай қол жеткізесіз - ... ... ... ... ... ... тартудың жаңа нысандарын іздеу есебінен; сервисқызметін қалай ұйымдастырасыз және ... ... ... қажет болады; өзтауарларыңыздың және фирмаңыздың қоғам ... ... ... ... ... ... ... сатумен және өткізумен байланысты жобалардықалыптастыру кезінде осы факторлардың детальдың талдамасы қажет болады.Бинес ... бұл ... ... ... ... бөлімінегізінде нақты рынокқа ену бойынша , жаңа ... ... ... ... ... күрес бойынша және т.б. нақты тауарларды жекелепнемесе ассортименттеп сату бойынша ... ... ... ... ...  ... халықаралық, жалпымемлекеттік немесежергілікті деңгейлерде енгізілуін анықтаған жөн. ...  ...  ... ... жету үшін ... ... стратегиясын анықтаукерек.Маркетинг стратегиясын анықтау бойынша 5 мүмкін ... ... ... жетілдіру концепциясы, ол егер тауарлар кең таратылса жәнебағасы төмен болса рынокта өткізілетіндігін дәлелдейді;• тауарды ... ...  ол  ең  ...  ...  ...  ...  ...  өткізілімін  табатынындәлелдейді;• коммерциялық күш интенсификациясы концепциясы – егер ... ... және ... ... ... күш жұмсаса, тауарларрынокта өтетінін көрсетеді;• маркетинг концепциясы – егер фирма өзі таңдаған рынок ... ... ... және бәсекелестеріне қарағанда тиімдіқанағаттандырса, онда оның тауарлары ... ... ... ... ...  концепциясы  –  ол  тек  ... ғана ... ... ... ... бір уақыттаорындауды ескеретін маркетингтік концепциясын ... ... ... ... ... ... негнізінде белгілі бірмаркетинг мақсаттарын таңдайды, оларды жүзеге асырудың мерзімдірі мен осыстратегияларды жүргізуге жауаптыларды анықтайды.Фирма ... өзі ... ... ... ... сәттен бастапайналыса бастайды. Рынокта сегменттеу, тауарды ...  ... ... ... тиіс ... оның толық көрініс табуы үшіносы бөлімдегі мәселелердің жалпы тізіміне қосқан ... Баға ... өз ... ... ... ... процессі кемдегенде 7 этаптан тұрады:• баға қалыптастыру міндеттерінің ережесі;• ... ... және ... талдау жүргізу;• сұранысты анықтау;• шығындарды бағалау;• баға ... ... ... қорытынды баға мен оның болашақтағы өзгеру ережелерін анықтау;• бағаларды мемлекеттік реттеу шараларының ... ... ... ... ... ... баңға саясатырынок типіне байланысты екенін ұғыну керек. Экономистер рыноктың 4 ... ... ... ... баға қалыптастыру саласында өз әдістерінанықтайды: таза ... ... ... ... стратегиясын жасауғакөп уақыт жұмсамайды, себебі маркетингтік зерттеулер, баға саясаты, жарнамажәне өткізудә ынталандыру рөлі ... ... ... ... ... ... белгілерімен ерекшелені үшін тауарлардың маркалықатауларды  иелену,  ...  жеке  сату  ...  кең  ... ... ... бір-бірінің баға қалыптастыру маркетингсаясатына өте сезімтал, сондықтан олигополис баға төмендету есебінен қандайда ұзақ уақытты нәтижеге жете ... ... ... ... ... ... рыногында монополист  шығындарды жабуды және жақсы табысалуды ескере отырып баға белгілей ... ... ... ... жиі ... қателіктердің бірі-фирма  қызметінің  ...  ...  ...  ...  ... әсері есебінің жоқтығы.Әлемнің көптеген елдерінде (әсіресе біздің ... ... баға ... және ... динамикасын мемлекеттік лимиттеунемесе  реттеудің  әр-түрлі  ...  ...  және  ... ... үшін баға ... ... шеше ... осышаралар сізге әсер ете ала ма жән қалай әсер ... ... ... ... , ... өніміңіз олардың өндірісі үшін дайындаушыларғадотация берілетін, кредиттік ставкалар төмендетілетін және т.с.с. тауарларқатарына ... ... ...... ... деңгейін  мемлекеттіклимиттеу сіздің фирмаңыздың табыстылығын төмендеуіне әкелуі мүмкін ... ... ... де ... ... ... ... жоспарда атап өткен жөн.Дүние жүзінде инфляцияның ескергендегі бағаны түзету шін ... үшін де ... ... ... ... ... = Цд ... +Ббд/бф+ В)Мұндғы: Цф,Цд – тауардың сатып алушыға нақты жеткізілуі кезіндегі жәнежеткізу туралы келісім шартжасау кезіндегі тауар бағасы.А,Б,В – ... ... ... ... келісім  шарт  жасаукезіндегі) материалдар және шикізат сатып алу , жалақы төлеу және өзге ... ... ... ... ... шарт ... және тауарды нақты жеткізу кезіндегі сатыпалатын ... мен ... ... ...... жасау және тауардың нақты жеткізу кезінде сәйкесфирма жұмысшыларының орташа жалақысы.Сатып ... ...  ...  ...  және  жалақыныңжоғарлауынан жақша ішіндегілердің мәні уақыт өтуіне байланысты бірден асадыжәне инфляцияны ескердегі ... ... ... ... Берлігенкоэффициентті есептеу қажеттілігін жеткізу туралы келісім-шартты қарастырукерек және бизнес жоспарды көрсету керек. Бұл ... ... ... ... ... өсуіне мүмкіндік бере ме немесе уақыт өте келе ... ... ... үшін ... ... ... тура келе меекенін көрсету керек. Сәйкесінше бұның фирма табыстылығына қалай ... және ... ... ... қалу үшін не ... ... ... керек.Кәсіпкер рыноктың қай типіне шығатындығы туралы сұрақ «  ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру мәселесінің ережесі – кәсіпкердің келесі сұраққажауап беру әрекеті болып ... өз ... баға ... ... ... ... ... Осы сұраққа ең көп тараған жауаптар: өмір сүрудықамтамасыз ету (бұл мақсат рынокта өте ... ... ... ... ... ... ... және таар өткізілімін қамтамасыз ету үшін олтұтынушыларды жағымды қарсы реакциясы ... ... ... ... ...  ...  максимизациялау  (мұндай  қажеттілік  қарызқаражттарын тез қайтару қажеттлігінен туындайды, ... ... ... ... ... ... белгілейді гегер тауарды сондай бағамаенөткізу мүмкіндігі болса); рынок ... ... ... лидирліктіжеңіп алу( бұл кезде фирмалар бағаларды  мүмкін  болатын  ... ... ... ... ... ... ... жеңіп алу(әдетте фирма жоғарғы сапаға жетуге және ... ... ... жабуүшін жоғары баға белгілейді).Сұранысты анықтау.Мұнда фирма ... ... ... баға ... тауарға сұранысыникемділігі анықталады. Сұраныс тауарға алмастырылатын немесе бәсекелестержоқ болғанда икемділігі аз болады, ... ... ... ... ... өз ... жай ... және арзщан тауар іздеуге асықпайдыжәне сатып алушылар жоғарлатылған баға ... ... ... депсанайды. Егер сұранысы икемді деуге болса, онда сатушылар шығындардытөмендетуді ойлануы керек ... ... ... ... көп көлемінәкеледі.Фирманың сұраныс қисығын дәл бағалау- мамандарды тартуды талапететін өте ... және ... іс. ... ... ... ... егерфирманың мұндай зерттеулер жүргізуге  немесе  ...  ... жоқ ... онда ... ... ... ... тауарғаанологты тауарларды сату бойынша ... ... ... ... ақпарат негізінде кәсіпкер өткәзудің жалпы табысы қиысығын құраалады. (1 сурет, 1 қисық,) ол рыноктың берілген жағдайында ... ... өсуі ... өзгеретінін көрсетеді.Шығындарды бағалау.Сұранысты анықтағаннан кейін, рыноктық баға қалыптастырудың ...... ... ... ... ... бағалау, кейін олардытөмендету жолдарын іздеу – кез келген кәсіпкер үшін міндетті ... ... ... ... себептердің  бірі  –  шығындар  түрінефирманыңұсыныс ... ...  ...  ...  табылады.кәсіпкеррыноктық тепе теңдіті пайдалана отырып өзінің комерциялық стратегиясыныңәртүрлі нұсқаларын үлгілей алады: тауарды сату ... баға ... ... ... ұсыныс қисығы жатық болады және бұл жағдайда фирматауардың бірлігінен түсетін пайданың бір бөлігін ... ... ... массасында жалпы ұтысқа ие болады. Және керісінше, ұсыныс қисығы тікболса, сатылған тауарлардың ... саны ... ...  ... пада айтарлықтай көп болады.осы стратегияның қайсысын таңдау –кәсіпкердің ісі. ... ... ... осы ... ... негіздеукерек және оның инвесторлар мен кредиторлар үшін пайдалылығын ... ... тағы бір ...... ... кезеңдегішығындар тұрақты және өзгермелі шығындар болып бөлінеді. Өзгермелі жәнетұрақты ... ... ... шығындарды береді, оның қисығы 1-суреттекөрсетілген.(2 қисық).Графиктен көрініп тұрғандай, қисық бастапқыда бірден ...  ...  ...  ...  ал  одан  соң  ... ... ... өнім ... ... өндірістікіскерлік әлі жақсы дамымаған, еңбек өнмділігі төмен және ақаулық деңгейіжоғары.Сондықтан, бастапқы этапта фирманы ... ... ... ... ал қаржылық сақтықты талап етеді.Осыны бизнес ... кету ... ... ... ... жоспар жасалатын кезеңде қаржылыққажеттіліктерінің ... ... ... әсер ... ... және ... шығындар қисықтарының негізінде фирма өзі үшінтабыстылық ... ... ... ... шығындар (2)АЖалпы табыс (1)Шығарылған өнім көлеміСурет 1. Табыстылық графигі.Көрініп тұрғандай, бұл қисықтар А ... ... оны ... нүктесі деп атайды.Ол коммерциялық кәсіпорынның шығындылық пентабыстылық арасындағы табалдырықты көрсетеді,сәйкесінше оған тез ... ... ... ... ... маркетингкке арналғанбөлімін дайындау кезінде құру керек болса да, бұл графикті жобаның ... ... ... келтіреді.Бәсекелестер бағасын және тауарларын талдау.Максималды баға – сұраныспен , ал минималды баға шығындармен анықталсада, фримның орташа баға ... ... ... ... ... өз бәсекелестерінің бағасы мен тауар сапасын білуі қажет.Бәсекелстердің тауарларын және ... ... ...  бір  мақсаттыкөздейді – сатып алушыға кімнің тауарын ... алу бәрі бір ... ... ... ... ... тауарына баламалы тауаршығаруды көздесе, онда ол бәсекелес бағасына жақын бағаны белгілеуге мәжбүрболады. Егер тауар сапасы ... ... ... ... ... ондафирма ондай бағаны талап ете алмайды.Баға белгілеу әдісін таңдау.Фирма бәсекелестің сұраныс қисығын, шығындар сомасын және ... ... өз ... ... таңдауға кіріседі. Ең әйгілі жәнекең тараған әдістер болып: а) тауардың өзіндік ... ... бір ... қою; б) «бәсекелестің ізінен жүру» (фирма өз тауарына жеке шығындарымен сұраныс көрсеткіштеріне мән ... ... ... ... в) ... ... ... негізінде баға белгілеу әдісі;г) жабық сауда баға белгілеу ( ... баға және ... ... ... ... ...  ...  бәсекелестің  күтілетін  бағалықұсынысынан ауытқиды).Қорытынды бағаны анықтау.Алдыңғы барлық әдістердің ... – баға ... ... ... ... ... ...  таңдалады.  Бағалардың  қорытындымөлшерін белгілеу этапы сатып алушылармен нақты ... ... ... ... ... ала дайындалу керек. Бұл этапта екі негізгіміндетті шешу керек:1) сатып алушыларға жеке ... ... құру және ... ... ... жеңілдіктер бір мақсаттыкөздейді – сатып алуға айтарлықтай жағдай жасау арқылы сатыпалушыны тарту. Ең ... ... ... қол ... үшін жеңілдік, сондай-ақ сатып алынған ...  ...  ...  ...  жеңілдіктерқолданылады.2) Тауар өмірінің стадиясын ескере отырып ... ... ... ... ... ... өмірлік циклы барекенін ұмытпау керек, өмірлік циклдың ағымдағы стадиясынабайланысты бағаларды төмендету ... ... ... ... ... өткізу арналарын, яғни тауарлардың өндірушіден  тұтынушығақозғалатын жолдары ұйымдастырылады.Өткізу арналарының қатысушылары ... ... ... ... негізгілері келесілер:- өткізуді ұйымдастыру және жоспарлау үшін  ... ... ... тауарды сатып алуға итермелейтін және көтермесатып ... ... ... туралы ақпаратты жасаужәне тарату;- ... ... ... ... ... ... ... талабына сатудан бұрын икемделуі;- меншіктілікті беру немесе тауарды иеленудің кезекті актісіүшін бағалар мен шарттарды келісу;- тауарды ... және ... ... ... ... ... шығындарды жабу үшінқаражаттар іздеу;- өткзу арналарын қалыптастыруға ... ... ... ... ... ... әртүрлі қатысушыларымен орындалуымүмкін,ол ресурстарды үнемдеуге көмектеседі.Өткізу арнасы оны құрайтындеңгейлер саны бойынша сипатталуы мүмкін.Мысалы, ... бір ... ... ... ... ... бөлшексаудагер өткізу бойынша агент немесе брокер ... ... Кез ... үшін бұл ... бір өткізу арнасын қалағанда ... ... ең ... ... ... ... тиімді шешімін табады.ӨТКІЗУДІ ЫНТАЛАНДЫРУ ӘДІСТЕРІӨткізуді ынталандыру мәселелері әртүрлі құралдардың көптігі көмегіменшешіледі.Бұл кезде, маркетинг жоспарын ... ... ... типімен қатарөткізуді ынталандыру сферасындағы нақты міндеттемелерді ескереді.Өткізудіынталандырудың негізгі құралдары болып:- үлгілер ... ... ... ... немесе тегін ұсыну);- купондар (нақты тауарды сатып алу кезінде келісілген үнемділіккеқұқық береді);-  ... ... ... ... немесе бір тауарды ... үшін ... ... ... ... ... сауда сферасын ынталандыру ( делдалға белгілі бір уақыт шегіндесатылған тауардың белгілі бір ... ... және ... ... ... беру );- ... ... мен мамндандырылған көрмелер (көрмелерден өндірушіжаңа потенциалды  сатып алушыларды ... ...  ... жаңа ... ... танысады);- конкурстар лоторея және ойындар  ...  ...  және  ... ... бір ... ұтып алу ... ... қандай түрін таңдау – кәсіпкер міндеті. Бірақ, бизнес-жоспарда ол ... әр ... ... ... және ...  қалайжүргізілген және таңдалған әдістің әрқайсысы қаншалықты тауар ... ... ... ... ... ... көптген фирамалар өткізуді ынталандыруға көп ... ... ... жөн. ... ол ... ... ... тиімді екенінескеру керек және тауарды сатып алу көлемі ... ... ... ... ... ол онда осы ... ... тиіс мәселелергежарнама стратегиясын жасау, нақты жарнама тасымалдаушылдарды  анықтау,жарнама көлемі және т.б. ... Бұл ... ... ... осымәселелермен кәсіби айналысатын арнайы жарнама агенттіктеріне жүгінген ... егер ... ... өз ... және ... ... болса, ондафирманың өзіне жарнама нұсқауын жасауына болады. Жарнама ... ... ... ... ... КЕЙІНГІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУМұнда клиенттерге кепілдік  және кепілден кейінгі ... ... ...  ...  ...  көрсетудің  түрлеріне  ... ... ...  құрылымы  және  орналасқан  ... ... ... керек. Нәтижесінде фирма: сатудан ... ... және ... ... ... ... келе ме?Сервистік пункттер және қосалқы ... ... ... ... ... ... ... жөндеу қалай ұйымдастырылған?Жекелеген  детальдарды  және  буындарды  пайдалану  жиілігі  ... ... ... жоюдың орташа уақыты қандай?Бәсекелестер бағасымен салыстырғанда жөндеу және қосалқы  бөлшектердіңорташа құны қандай?Фирма сервисінің ... ... ... мен ... ма?Соларды шешеді. Жобаны этап – этабымен жүзеге ... ... ... енудинамикасын және жобаны жүзеге асыру көлемін асыру көлемін анықтау керек.Тақырып 6. Өндірістік жоспар1. Мекемелер мен ... ... ... ... сыныптау.2. Өзіндік құнның құрамы мен құрылымының салалық ерекшеліктері.3. Өнімдерді өндіру мен өткізуге ... ... ... ... ... ... ... шығындарды жоспарлау.1. Бөлімнің арнамалы - өндірістік процесті таңдаулы негіздеу және жобаәтапына сәйкес қызметтің даму ... ... ... ... ... - ... ... фирманың талап етілетінсапамен және қажетті мерзімге қажетті тауарлар санын өндіре ... ... бұл ... ... ... ... ... ала өндірістікақпарат жинауы тиіс. Ол өңдеу және жинау бойынша барлық базалық ... ... ... және ... барлық түрлерінің тізімінқұруы; жабдықтаушы фирмалардың атауын, олардың бағаларын белгілеуі; барлыққажетті құрал-жабдықтар спецификасын қүруы және ... ... ... оны ... алуға бола мане сатып алу ... пе ... ... ... қажеттілікті, жайларды жалға алу, тауарларын сатыпалу, әлектр әнергиясын ... және ... да ... ... және ... шығындарын анықтауы керек.Осы ақпарат негізінде кәсіпкер бизнес-жоспарды қүру кезінде өз ... ... ... олардың орналасуы, құрал - жабдықтар, персоналменбайланысты мәселелерді нақты шешеді. ... ... өнім ... ... және ... ... бақылау қалай жүргізіледі, өнімқұнына кіретін негізгі әлементтер (мысалы, еңбек және ... ... ... қүрал-жабдықтар қалай орналастырылады мәселелерінесипаттама берілуі тиіс. Барлық операциялар ... ... ... беру ... ... және ... бөлшектердің барлық түрлеріқайдан. кімнен және қалай жеткізілетіні, өнім алу қалай және ... ... ... ... ...  болу  ... Теорияға сәйкес пайданы максимизациялайтын оңтайлы  ... ... ... ... сүраныс қисығы және фирма қажет ететінрынок типі негізінде жүзеге асырылады. (Маркетинг жоспары бөлімі)Сыртқы   ...  ...   ...  ...  схемасы қаншалықты  рационалды. ол ...  ... ... ... каншалықгы қысқарта алатындығы. сондай-ақ рынокталаптарын ескере отырып өнім ассортиментінің өзгеру жеңізлдігі түрғысынанқарастырады. Бөлім келесі ақпараттарды қамтиды:➢ тауар өткізу орны;➢ ... ... ... және жыл ... оларды арттыру;➢ шикізат. материалдар және компоненттер сатып алу;➢ жабдықтаушы фирмалар атағы, олармен жүмыс істеу тәжірибесі;➢ өндірістік корпорация - ... және ... ... ... ... ... ... - жабдықтаушылары;➢ кәсіпорындағы өндірістік ағымдардың схемасы;➢ өнімнің бақылау сапасы - қандай ... және ... ... ... ... және олардың динамикасы2. Республиканың оңтүстігі мақта - текстиль кластерін құруға ... ... ие, оның ... ... ... ... ең бастыорынды алады, ол ауыл ... ... ... ... ... ... қозаны өңдеудің соңғы аяқталған циклі ... ... ... ... буын ... ... ... алады.Өндiрiстiк ерекшелiктерi кәсіпорында басқарушылық есепті құру оныңұйымдастырушылық және өндірістік құрылымына ... ...  ... ... ... түрлеріарасындағы келісімділікті  және  бөлімшелердің негізгі ...  ... ... ... ... ...  өңдеу  кәсіпорынының  ұйымдастырушылық  ...  ... ...  деңгейлерінің  құрамы  мен  ...  және  ... ... ...  өндірістік  құрылымы  бөлімшелердің,   цехтардың,қызметтерінің ... мен ... ... ... құру ... жәнеөндірісті басқарудың әрбір деңгейіндегі өзара байланысты көрсетеді.Мақта өңдеу өндірістеріндегі өндірістік құрылымды құрудың ерекшеліктерізауыттың қозаны өңдеудегі жылдық қуатына, ... ... одан әрі ...  ...  ...  ...  ... цехтардың,  қызметтердің  мамандандырылу  дәрежесі  ... ... ... есеп  қисапты  ұйымдастыру  маңыздыдәрежеде осы ... ... ... ... ... ... ... ретінде, әрбір бөлімшелердің нақты  шаруашылық-экономикалық жағдайы оның тәуелсіздік дәрежесі мен ... ... ... ...  ... Ішкі ...  ... басқарудың әр-түрлі деңгейлері арасындағы өзара байланыс ішкіэкономикалық механизмі арқылы реттеледі.1 Бұл ... ... ... ... ... ... пайдалана отырып автордың құрастыруы.Сызба 2- Мақта өңдеу өндірісінің өндірістік инфрақұрылымыІшкі экономикалық (шаруашылық ішіндегі) механизм  ...  ... да, оның ... де ... мен ... қолайлы жағдайжасауға мақсатты әсер ететін құралдардың жиынтығын қамтиды. Оның негізгіэлементтеріне ... ... ... талдау,  баға  құрылымы,ынталандыру, есеп, бағалау, бақылау  және  ...  Ішкі  ... ... ... ...  ... ... бағалау және бақылау жүйесі, өнім және атқарылған қызмет көлемінөлшеу және бағалау ... ... жеке ... ... шығындар құрамы және шаруашылықты жүргізудің нәтижесін анықтауарқылы ... да ... ... ... оның ... қызметінқамтамасыз ететін, өндірістік инфрақұрылым туралы айтуға болады (2-шісызба).Технологиялық ерекшелiктерi ... ...  ...  негізгіөндірістік бөлімшелеріне қозаны дайындаудың зауыттық және ... ... ... ... ... бiрнеше  дайындау пункттері ... ол ... ... ... мақтаны тасымалдау  сипатына,дайындау мөлшеріне байланысты болады.Дайындау ... ... ... ... шаруақожалықтары, үй шаруашылықтары,  тұрғындар  мен  ...  ... ... қабылдау, сақтау, кептіру және өңдеу мен өңдеу ... ... ... ... және ... ... ... жәнеөнеркәсіптік сорттағы әр түрлі қоза түседі. Шығысында қоспа мен ... ... ... ... ... ... ... аламыз.Мақта өңдеу кәсіпорыны - бұл мақтаны дайындауды, сақтауды, ... ... ... ... ... ... ... пайдалана отырып автордың құрастыруы.Сызба 3 - Дайындау пункітінің қызметін ұйымдастыру сызбасыМақта дайындау пунктінде қозаны дайындаудың технологиялық процесін ... ... ...  ...  өндірістік  құрылымында  басқарушылық  есептіұйымдастыруда   жауапкершілік  ...  ...  ... ерекшелеуге болады: мақтаны қабылдау ...  ... - ... өндірісі, мақтаны сақтау аймағы.Мақтаны қабылдау түбіртектері арқылы тапсырушылардан мақтаны қабылдау,оны өлшеу мен оның сапасын анықтауды ұйымдастыру қабылдау аймағының ... ... ... ... ... ... жүк ... тиеген,әр түрлі селекциялық және өнеркәсіптік сорттағы мақта түседі. ... ... ... ... ... партиясының сорты, ластанупайызы, ылғалдылық ... ... ... яғни  ... ... бойынша кондициондық салмақтағы мақтаны аламыз.Технологияға сәйкес, қабылданған мақта кептіру және өңдеу аймағына одан ... үшін ... ... ... ... және  ... қабылдаудың алдында, күнделiктi дайындау пунктінің меңгерушісімен тапсырушылар ...  ...  ... ... қабылдау, оныңсапасын анықтау үшін үлгі алу және өлшеу тапсырушының қатысуымен жүзегеасырылады.Лабораторияның мiндеттерiне үлгі алу, ... ... ... ... ... бақылау, сонымен қатар шикізатты  топтау,кептіру және өңдеу тәртіптерін сақтауды бақылау жатады. ... ... ... ал ... ... ... және ластану пайызын анықтаужүзеге асырылады.Лабораториядағы технологиялық процесті ... ... ... ... ... басталады. Қолмен және машинамен жиналған мақта бессорт ... ( ... ... ... ... тығыздығы  менталшықтың  алшақты ауыртпашылығына байланысты ) ...  ... ... ... ... (  ...  үлгіні  мақта  эталоныныңкөшiрмесiмен салыстыру және оның сыртқы ... ... сай ... ) ... ... ... үлгі негізінде мақтаның ылғалдылықжәне ластану пайызын анықтайды. Қатты ластанған және ... ... ... ... мен ... ... үшін қайтарылады немесесапаның төменгі көрсеткіштері бойынша ... ... мен ... мақтаны  жинау  түрі  ...  ...  ...  ... (тұқымдық, техникалық) байланысты өнеркәсіптік  сорттарыбойынша партияларға топталады.Лаборатория дайындау пункттерінде ...  ...  ... ... ... жинау түрлерін ауыстыруға жол бермеуі керек.Ойткені олардың талшықтарының технологиялық қасиеттері бірдей емес. Соныменқатар қолмен және машинамен ... ... ... ... мен ... ... ... мен өңдеуде олардың әр қайсысына ерекше технологияқолданылады. Мақтаның ... мен ... ... ... ... массасы есептелінеді, одан соң ол  өнеркәсіптік  өңдеугежіберіледі.Дайындау пункттерінде және мақта ... ... ... ... ... ... терілген мақта көп ластанады және жоғарғыылғалдылықта болады. ... ... ... - ... және тазалау. Осы өндірістік операциялар мақтаның табиғи қасиетінсақтауын қамтамасыз етуге, сапалы ... және ... ... ... мен шитті алуға мүмкіндік береді. КТӨ-нің кептіру және тазалаупроцесіндегі жұмысын лабаратория ... ... енуі ... ... ... ... ... Шығуында  сапа  көсеткіштеріне  ... ... ... салмақтағы мақта алынады.Кептіру және тазалау аймағында жүргізілетін технологиялық ... ... ... ... бұрын өңдеу деп аталады және келесітәртіп бойынша ... ... ... талдау мәліметтері бойынша ылғалдылық,ластану шамасын және КТӨ-ға жіберілген ... ... ... мақтаныңболуын, сонымен қатар ауысымдағы кептіру және тазалаудан кейінгі мақтаныңосы ... ... Егер де ... ... бірнеше  партиясытазаланса, онда үлгі әр партия ... ... Егер де ... екі ... да көп ... ... және ... онда талдау әрбір ауысымдажүргізіледі. Лаборатория партияны кептіру мен тазалаудан кейін  ... ... ... Бұл ... КТӨ жұмысының сапасын бағалау менмақтаны кептіру  ... ... ... ... қызмет етеді.Қалдықтардан алынған мақта өлшенеді және осы партияға ... мен ... ... КТӨ ... ... ... ... Егерде мақта КТӨ-дан кейін өңдеу үшін өндірістік цехқа түссе, онда КТӨ шығарғанмақта массасы ретінде ... ... ... мен ... тапсырмасындакөрсетілген бықсық  иiстерiн  алып  ...  ...  ... 20 % дан ... болған мақта уақытша КТӨ- нің жанынақоймаға алынады және тез арада кептіру мен жылдам өңдеу үшін ... ... ... ... ... ал оны ... бiр жылға дейін созылуымүмкін. Осылайша дайындалған ... ... ... ұзақ ... ... пункттерінде, мақта пункттерінде және өндіріске бергенге ... ... ... ... ... ... ... менмақтаның сақталуын қамтамасыз ету. Сақтау орнына ену ... ... ... ... ... қабылданған, кондинциондық салмақтағы мақтаесептелінеді. Шығуында мақтаның салмағы, зауытта ... ... мен ... ... ... ерекшеліктеріне тәуелді болады.Тәртіп бойынша, егер де ... ... ... ... онда ... ... ... оның кондициялық салмағымен қоса, сапалық көрсеткіштерінқайта анықтайды.Мақтаны сақтау үшін қоймалар, жабындылар немесе ... ... ... Ашық  ...  ...  ...  ... бунттерда сақталатын тұқымдық мақтаны бірінші  категориялыбрезентпен ...  ...  ...  ...  ...  партияларынараластыруға болмайды. Өте жоғарғы ылғалдылық пен дер кезінде кептірілмеусалдарынан мақтаның өздігінен қызуы өнімнің шығуын төмендетуге, ... ... ... төмендеуіне әкеледі.Жоғарғы ылғалдылықтағы мақтаның табиғи қасиеттерін сақтау үшін ... ... ... ... ... сору ... ... бунттарға салудың дұрыстығын, мақтаны зауыттан тыс  жәнезауыт маңындағы ... ... ... ... ... ... ... комиссия арқылы жүргізіледі және актімен безендіріледі.Мақта ылғалданғаны мен су ағындары ... ... ... ... ... алынады және кептіріледі.Табиғи сапалары сақталатын мақтаны сақтаудың ... ... ... ... үшін 5-7 күн, ... терілген шикізат үшін - 30 күн. Оданәрі сақтау өздігінен қызуға ... оның ... ...  ... ... ... төмендейді және қалдықтар көбейеді [39, 27].Осылайша,  дайындау пункттерінде қозаны  ...  мен  ... ... 4 ... ... ... болады.Дайындау пунктінiң мақта пунктінен айырмашылығы, соңғысының құрамындакептіру- тазалау өндірісінің болуында.Мақта зауыты тікелей басқарудың цехсыз ... ие.  ... ... ... кезекпен біріктірілген әр-түрлі жұмыс орындарындаатқарылады.  Зауытта  мақтаны  ...  ...  ...  ... ... зауытынының міндеті: мақтаны қоқыс ... ... ... ... үлпілдегін тұқымнан ажырату мақсатындаөңдеу. ... ... ... ... ... пункітінің кептіру және тазалауаймағынан берілген мақта түседі. Шығуында мақта-талшығын және оған түйіндесөнімді: тұқым, линт, улюк және ... да ... ... ... таңда Қазақстанда мақта өнімінің шығуының, сонымен қатар мақтазауыттарының ... ... және ... ... ... тазалауөндірісінің бықсық  иісінің  ...  ...  ...  ... ... жоқ. Мақта тазалау кәсіпорындары жекеменшікте, ... ... шығу мен ... ...  нормалау, зауыттардыңбасшыларының қолында. Бұл жағдайларда Оңтүстік Қазақстан облысының мақтазауыттары ... ... ... ғылыми-өндірістік ұйымынасұраныс жасап алғынған нормативті-техникалық құжаттарды пайдалануға мәжбүрболып отыр.ОҚО-ң мақта зауыттарының ... ... орта ... ... ... ... «Хлопкопром» ҒӨҰ-ң нормативтері қолданылады, ол5 және 6-шы ... ... Бұл ... ... ... ... анықтауЖоқИәII аймақ:ӨлшеуИә                   ... ... ... және ... ... пайдалана отырып автордың құрастыруы.Сызба 4 - Дайындау пунктінде технологиялық ... ... ... ... ... және ... ортаны қорғау шығындары;3. Фирманың сәтті орналасуы пайда әкелуге қабілетті. Егер сіз бизнеспенайналысуды үйғарсаңыз, фирманы жақсы жерге орналастыруға әрекет ... ... ... сол идеялға  жақындау  дәрежесіне  және  алатындығыңыздыойластырыңыз.Егер сіз өзіңізге ... алаң ... ... онда ... ... ... ... және берілген аймақтағы жалдау ақысынақызығушылық танытсаңыз болды.Бір қызмет ... үшін  ... орын ... болмаса,  албасқалары үшін, соның ішінде - мейрамханалар және сауда  ... -бүл ...  ... ... ... факторлардың бірі.әрбір фирманың өз сұраныстары бар. өңдеуші өнеркәсіп және көтерме саудатөменгі жал ... және ... ... ... орналасқан орнымен тұтынушыларға жақындығына қарағанда айтарлықтай жогары ... ... үшін ... орны мен ... ... шешуші мәнгеие.Бүл бөлімде келесі сұрақтарға жауап беру ... ... ... ... орналасқан?2. Фирма алып жатқан жай ерекшеліктері қандай?3. Сіз жерді жалға аласыз ба ... ол ... ... ме?4. ... ... ... пе. егер ... болса, оған  қанша қаражаткетеді?Бірнеше  мердігерлік (подрядный) үйымдардың  прейскуранттарынзерттеңізжәне оларды тиісті қүжаттар ... ... ... ... ...  берілген кәсіпкерлік қызмет түріменайналасуғааумақтық шектеулер бар ма?6.   ... ... ... ... ... кең ...  автомашиналарды сату жөніндегі  брокерлер бір орындатоптасуды қалайды.  Ол  өнер  ...   ...  ...  және  ... мекемелерге де қатысты.7. Сіз неге берілген аймақты таңдадыңыз?8. Не үшін сіз бүл орынды өз ... ... деп ... ... ... ... ... қалай көрініс табады?Егер сіз қызметіңізді бастасаңыз және фирманың орны сәтті ... ... ... ... ... - жол құрылысы. түрғындардыңсаны мен ... ... ... ...  ...  ... бекітімдерге енгізілетін түзетулерді қадагалауыңыз қажет. ¥зақмерзімдегі тенденциялар анықталған, бірнеше  жылдық  ...  ... ... ... ... сату бойынша агенттермен түрақтыбайланыста болыңыз.Бұл бөлім өте үлкен болмауы тиіс. Ол ... ... ... ... ... қүрамдас бөлігі болуы мүмкін.Тақырып 7. Қаржылық жоспар.1. Қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен ұстанымдары.2. Қаржылық ... ... ... ... ... ... жоспарлардың көрсеткіштерімен өзарабайланысы.4. Стратегиялық, ағымдағы және шұғыл қаржы жоспары.1. Шаруашылық қызметті ... ... ... ... ... яғни ... құрылтайшыларының салымдарынан құралатынжәне жарғылық капитал формасына айналатын алғашқы капиталдың болуын талапетеді.Қаржылық жоспарлау -  бұл ... ... ... ету үшін ... ... мен ... қаражаттарының шығындалу бағыттарын жоспарлауболып  табылады.  Қаржылық  ...  ...  ...  ... ... ... ... мен бағыттағы қаржылық жоспарлардықұру көмегімен жүргізіледі .Осыдан ... ... ... ... және ... деп ... МЕН ШЫҒЫСТАР ЖОСПАРЫ|Көрсеткіш               |1-ші жыл  |2-ші жыл  |3-ші жыл  ... ... ...      |      |      |      ... ... ...   |      |      |      ... ...            |      |      |      ... құн ...          |      |      |      ... өнімнің (жұмыс немесе   |      |      |      ... ... құны         |      |      |      ... ...              |      |      |      ... ... жалпы    |      |      |      ... ...             |      |      |      ||- ... ...          |      |      |      ||- сату ...           |      |      |      ||- ... ... алу       |      |      |      ||- ... ...        |      |      |      ||- ...                |      |      |      ||- ...               |      |      |      ||- ...             |      |      |      ||- ...              |      |      |      ||- ... үшін ...       |      |      |      ||- ...             |      |      |      ||- ... ... ...       |      |      |      ||- ... ... пайда        |      |      |      ||- ... ... ...       |      |      |      ||- таза ...             |      |      |      ... және ... ... үйлесімінің мысалы бизнес-жоспар,оны дамыған капиталистік елдерде жаңа ... құру ...  ... жаңа ... ... ... ... қабылданған. Ол үш жыл менбес жыл аралығына жасалады, өйткені ұзақ ... ... ... ... анықболмайды.Бизнес - жоспар тек қана қаржылық жоспар ғана емес, ол ... ... үшін және ... ... жаңа ... ... ... өндірістік бағдарламаны қаржыландыруға тарту үшін де қажет.Бизнес-жоспарды жасау кәсіпорынды ішкі басқаруға сөзсіз әсер етеді,өйткені ол ... ... ... ... жүзеге асыру тәсілдері,қаржылық, материалды және еңбек ресурстарының үйлесімділігі  негізіндежасалынады. Бизнес- ... ... ... ... инвесторлардың қаражаттарынсақтауға  мүмкіндік  береді  және  ...  ...  ... ... ... ... ... сезінеді. Ол өткізудіңоңтайлы бағасын жүзеге асыруы, несие және ... ... ... ... және т.б. ... асыруы керек.Кәсіпорынның барлық қызметі кешенді түрде  тиімді  болатын  ... ... ... ... ... ... ... иесі,кредиторлар және т.б.) қатағаттандыра алатын көлемді ... ... ... ... ... қол ... керек.  Болашақ кезеңгеэкономикалық қызметтен күтілетін нәтижелерді сипаттау кәсіпорынның бюджетін(жоспарларын) құру кезінде орын алады .Қаржылық ... ... ... ... ... ...  болуы  мүмкін.  ...  ...  ...  ... түрі мен көлеміне байланысты әртүрлі мән берілуі мүмкін.2. ... ... мен ... ... екі ... облыстажүргізуі тиіс. Бұл жерде сөз оның қызметінің пайдалылығы (тімділігі) менқаржылық ... ... ... ... ... ... бюджет (жоспар) пенқаржылық жоспар (бюджет) ішкі ... ... ... ... ... ... ... қажеттілікті жоспарлау.  Кәсіпорында негізгікапиталмен қатар ... ... ... ... жасау қажет.Айналым капиталын пайдалануды жоспарлаудағы маңызды фактор ... ... ... ... ... жоспарлау болып табылады. Кәсіпорынның айналымкапиталының  болуы  өндірістің  ...  ...  ...  өнімдітұтынушылардың төлеген уақытқа дейінгі аралықтағы шығындарын жабуы ... ... ... ... ... ... ... станоктар тозады, технолгоиялар өзгереді, жаңа  ... ... ... ... және  ... ... ... алу мерзімі ұзақ болады.Бұл қаржылық жоспарлауды кәсіпорынның стратегиялық ... ... ... ... ... Егер де кәсіпорын жаңа нарықтыигергісі және өнім өндірісін кеңейткісі ... ол ... ... ... жоспарларды құру процесі мен өндірістік тәсілдер бойынша негізгізерттеулерде капиталға деген қажеттлік туралы ойлануы керек.Кірістердің мол ... ... ... ... ... көздері белгілі: өнімді сатудан түскен кіріс, оның меншік иелерініңинвестициялары, ... ... ... және т.б. Бұл ... ... ... ... қажеттіліктер үшін осы қажеттілік туындаған кезде ең жақсықайнар көзді табу болып табылады.Баланс мәліметтері бойынша активтердің ... мен ... ...  ...  үшін  келесі  1-аналитикалық  кесте  құрылады.  Кестемәліметтерінен ... ... ... көрсететін баланс  валютасы-ныңесепті жылы 9 485 мын ... ... ... ... көруге болады. Бұлкәсіпорын дамуының теріс ... ... ... ... ... ... қалай таратылғанын және есепті жылы неге көбірек ... ... ... ... ... мен оның ... ... және кәсіпорын мүлкінің мобильділігін (іске тартылудеңгейін) анықтау қажет.  1-кесте мәліметтері ... ... және ұзақ ... ... арасына тарату 2008 жылы соңғылардыңпайдасына ... Егер ... ... ... 2007 жыл  14,88 ... ... (42,56-57,44), 2008ж. ол  37,2 пунктке ...  ... және ... ...     Осы ... ... балансвалютасындағы ағымдағы активтер үлесін анықтау маңызды: ағымдағы активтерқұнының кәсіпорынның ... ...  ...  ...  ... ... іске ... (мо-бильді) коэффициентінің  өсуі.Ол қарызды өтеуге арналған қаражат үлесін сипаттайды. Коэффициент ... ... ... үздіксіз жұмысты қамту және кредиторлармен есепайырысу      ...      де      арта      ... ... ... Инк.» компаниясының баланс активтерінің құрамымен құрылуы.|Активтер   ... мың тг.   ... %    ... (+ ; -) ||     |2007ж. |2008ж. |2007ж.     |2008ж |Мың ...  |   ||     |    |    |        |    |    ...   ||     |    |    |        |    |    |, %  |   ||1.Ең   |1505  |6140  ...   |44325 |41835 |-42820 ...  |    |    ...    |    |    |   ... |    |    ...      |    |    |    |   ||     |    |    ... |    |    |    |   ...   |97885  |53240  ...    |24450 |18520 |73435 |34720 ...    |    ...    |    |    |    |   ||н ...    |    ... |    |    |    |   ...  |76370  |72190  ... ... |0   |0   |76370 |72190 ...    |    ... |    |    |    |   ||н ...    |    |        |    |    |    |   ...  |193095 |227540 |Тұрақты    |300 080|298755 |-106985|-71215||өткізілеті|    |    ... |    |    |    |   ||н ...    |    |        |    |    |    |   ...   |368855 |359110 ...     |368855 |359110 |-   |-   ...  ...  ...  ...  мәліметтерінегізіндеБұл көрсеткіштің қолайлы мәні 0,9 ... ... бұл ... кәсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелерін өтеужөніндегі мүмкіндіктерін көрсете алмайды. Сондықтан, осы көрсеткішпен қа-тар, ... ... ... ... ... ... ... жиы-нымен ажыратылатын, өтімділік көрсеткіштерінің бүтіндей жүйесі ... ... ... төмен дәрежеде өтімді болуы мүмкін, себебіағымдағы активтердің құрамына әртекті төлем қаражаттары ... ... ... ... ... ... арналған оңай өткізілетін де,қиын өткізілетін де қаражаттар болады. Қарастырылған жүйедегі ... үш ... ... ... ... коэффициенті, жабудыңаралық коэффициенті және жабудың жалпы коэффициенті. Олар туралы төмен-деайтылады.Кәсіпорынның перспективті төлем қабілеттігін анықтау ... үшін ... ... ақша қаражатына айналдыра алатын жылдамдық және ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіш жиі қолданылады:-абсолютті өтімділік коэффициенті;-аралық өтеу (жабу) коэффициенті;-жалпы өтеу (жабу) коэффициенті.Абсолютті өтімділік коэффициенті ақша қаражаттары мен тез ... ... ... және ... ... ... қатынасыретінде есептеледі.Ол баланс жасалған мерзімінде немесе ... ... ... ... бөлігі өтелетінін көрсетеді.Осы көрсеткіштің дұрыс шектеуі келесі түрде болады:Ка.ө 0,20,5Бұл – ... ... ... ... ... өтелуі  керекекендігін көрсететін төлем қабілеттілігінің ... ... ... үшін оның мәні:2007 жыл– 0,02;2008 жыл– 0,1;Аралық өтеу коэффициентін есептеу үшін (немесе оның басқа аталуы: қауіптіөтім коэффициенті, өтімділіктің дәл ... ақша ... ... ... ...  ... борыш және басқа да активтерқосылады. Ол кәсіпорынның дебиторлармен өз  ...  есеп  ... ... ... мүмкіндігін көрсетеді, яғни  ағымдағыміндеттемелердің қандай бөлігі тек ақша ... ... ... ... өткізілген өнімдер, орындалған жұмыстар немесе көрсетілген қызметтербойынша түсімдер есебінен өтелетінін ... өтеу ... ... ... шегін бағалау  былайшаөрнектеледі:Кар.ө 1Біздің кәсіпорын үшін оның мәні:2007 жылы – 1,5;2008 жылы – ... ... ... (жалпы өтеу коэффициенті) барлық ағымдағыактивтердің жедел және қысқа мерзімді міндеттемелердің көлеміне ... Ол ... ... мен  ...  ...  ... белгілеуге мүмкіндік береді жіне дебиторлармен өз ... ... және ... ... ... өткізу жағдайларында ғана емес, соны-менбірге материалды айналым құралдарының басқа элементтері қажет болған кездесату жағдайында ... ... ... ... ... өтеу ... ... құралдар жедел және қысқа мерзімдіміндеттемелердің сомасын өтейтінін белгілеуге ... ... және ... ... тұрақтылық дәрежесін ғана емес, кәсіпорынның ... ... ...  ...  тез  ...  алу  қабілеттілігіндәлелдейді.Берілген көрсеткіш үшін мына шектеу қалыпты мән болып ... ... ... үшін оның ... жылы – 2,6;2008 жылы – ... ... кәсіпорынның өтімді құралдарға тиімді қажеттілік деңгейіағымдағы міндеттемелерден 2 есе асуы қажет екендігін көрсетеді.Жалпы алғанда соңғы екі ... ... ... ... ... ... бергенімен, 2008жылы олардың мәндері азайып ... ... ... бұл ... ... ... оның себептерінанықтаған жөн4. Талдау жүргізушінің келесі әрекеті баланс активінің құрылу ... ... Бұл ... ... ... ... ... оны сатып алу жәнеоны құ-рылуы да, кәсіпорынның ... де, ... ... ... ... жүргізілуі мүмкін екендігін есте сақтау керек. Ал меншікті капиталмен қарызға  алынған  капиталдың  ...  ...  оның  ...                           ... ... ... ... қызметі және оның дамуы көбі-неөзін өзі ... яғни ... ...  ...  жүзегеасырылады. Тек ол капитал жетпегенде ғана ... ... ... ... қиын ... да ... тартылған капиталдан қаржылық тәуелсіздік асамаңызды орын алады, бірақ онсыз әрине мүмкін емес. Сондықтан да ... ... ... ... ... көздерін шектеу керек. Оныңең аз бөлігі өндірістік бағдарламаны қамтамасыз ету үшін  ... ... ... ...  әдеттегіден  жоғары,  яғни  қосымшақажеттілік ... ол ... ... ...  ...  ...           ...           ... ... ... талдау кезінде меншікті және қатыстырылғанкапиталдың көрсетілген көлемі белгіленіп, есеп беру кезеңіндегі олардың ... ... ... ... баға ... Бұл кезде өз меншігіндегікапи-талға басты назар аударылады, себебі өз қаражаттарының қоры болуы оныңқаржылық      ...      ...      ... ... ... ғана ... ... сонымен бірге капитал-дың жалпы сомасындағы оның үлес салмағын да анықтау маңызды. Бұл ... ... әр ... ... ... ... коэффициенті, ав-тономдық коэффициенті), бірақ оның мәні бір ғана - бұл коэффициентке қарапкәсіпорын ... ... ... ... ... ... және өзқаражатын  қаншалықты  жұмсай  алатынын  көруге  болады.  ... ... ... барлық авансталған капиталға  бөлуменанықтай-ды:Ктс   =   Мк:.   ...     Ктс     -     ...     ...         -         ...         ... - ... ... (баланс валютасы жиыны, яғни қаржыландырудыңжалпы                                ... ... өсуі ... ... ... жоғары екен-дігін көрсетсе, алдағы уақытта ... ... ... ... ... ... ... неғұрлым жоғары деңгейдеболғаны дұрыс деп санайды. Себебі бұл қаржы ... ... ... ... ... ... несие берушілер дәл осындай ... ...  ...  ол  ...  өздерінің  міндеттемелерініңкепілдігін жоғарылатады. Неғұрлым кәсіпорынның ... көп ... ... жұмыс  қамтамасыз  ...  ...  ...  алға  ... ... кәсіпкерлер әр түрлі резервтерді құру жолымен жәнежарғылық ... ... ... ... қосу арқылы өзіндік капиталдыкөбейтуге                             ... ... ... бірқатар авторлары инвесторлар мен несиеберушілерді қамтамасыз ететін, меншікті капиталдың оның ... ... ең аз мәні 0,6 ... ...  деп  ...  [21,22].А.Д.Шеремет, А.М.Ковалев; В.П.Привалов, О.В.Ефимова және тағы басқа-ларбұл көрсеткіштің 0,5 деңгейдегі мәні ... ... ... ... ... ... ете алатын ең теменгі көрсеткіш бола аладыдеп                 ... және ... ... ... ... жоғары жетерлікдеңгейі болып, 0,5-0,6 тең ... ... ... баланс валютасынақатынасы саналады. Бұл жағдайда ... ... ... төмен бола-ды: өз қаражаттарынан қалыптастырылған мүліктің жартысын сатып (қарызғаалынған каражаттар салынған, екінші ... ... ... ... ... да), кәсіпорын өзінің қарыз ... ... ... мен ... ... ... ... міндет-темелер қатаң сақталатын және фирманың атағына үлкен мән берілген нарық-тықэкономикасы дамыған елдерде тәуелсіздік ...  ...  ... ... ... оны 0,2-ге дейін төмендетуге  ... ... ... ... 0,5-0,6 ... шектеудіорындау, қарызға берушілер үшін ғана емес, кәсіпорынның өзіне де маңызды.Сонтықтан талдаушыға, қаражат көздерін орналастырудың ... ... ... беретін, құрылымына зерттеу жүргізіп баға беру қажет. Нарықжағдайында ол акпарат ішкі және сыртқы пайдаланушылармен жүзеге асыры-лады.Ақпаратты сыртқы пайдаланушылар, ... ... ... ... ... ... ... несие берушілер капиталдың аванс-талынғанкапиталдың жалпы сомасындағы үлесінің өзгеруін, келісім-шарттарға отырғанкездегі қаржылық ... ... баға ... ... ... ... ... өседі. Кәсіпорын капиталының құрылы-мынзерттеу оларға кәсіпорын қызметінің кеңейгені ... ... ... ... ... 3«Халлибуртон Интернэшнл Инк.» компаниясының авансталынған капиталыныңқұрамы мен құрылуы.|Көрсеткіштер     ... мың тг.  ... %   ... (+;-)||             |2007ж.     |2008ж.    |2007ж.    ... ... ...   |377 085     |364 805   |+12 280    ... құн        |376 690     |356 350   |+20 340    ... ...        |395       |8 455    |-8 060    ... табыс (шығын)    |-1 065     |-2 025    |+960     ... ... ... ... ... негізіндеТабыстылықтың салыстырмалы көрсеткіштерін талдау. ...  ... ... нарықтық экономика жағдайындағы кәсіпорын-ныңқаржылық қызмет жасау, қаржыландыру көздерін ынталандыру және ... ... ... ... ... осы ... ... тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштері жатады. Олар кәсіпорын қызметінтүрлі бағытта белгілейді және олар ... ... ... сай топтастырылады. Табыстылық коэффициенттері салыстырма-лыталдау мен кәсіпорынның қаржы жағдайын бағалаудың міндетті ... ... ... олар ... ... қалыптастырудың фактор-лықортасын сипаттайтын маңызды көрсеткіштер. Оларды толығырақ қарасты-райық:Барлық активтердің тиімділік деңгейі (авансталған, жиынтық капитал) мынаформула бойынша есептелінеді:Д = Таза ... / ... ... ... ... ... активтердің табыстылық деңгейі  2007жылы  – -0,005 болса, ... оның мәні – -0,003 ... ... ... ... деңгейі (авансталған капитал) кә-сіпорынның өз қызметін қаншалықты тиімді және табысты жүргізетінін көрсе-теді.Тәжірибеде ... ... ... деп ...  ... қолданылады. Ол ағымдағы активтерге салған бір теңгеден ... ... ... ... :Д=   Д/   ... Т- ағымдағы активтер.Д- таза табыс.Д- ағымдағы активтердің табыстылығы.Ағымдағы активтердің табыстылық 2007 жылы – -0,012 болса, ал ... мәні – -0,009 ... ... құқығында жұмыс істеуші кәсіпорын үшін салынғанкапиталдың табыстылық деңгейін ... яғни ...  ... ... ... көрсеткіші болып, кәсіпорынның таза табысыныңоның меншікті ... ... ... ... Бұл ... –меншікті капиталдың табыстылық коэффициенті  немесе  мөлшерлемесі  депаталады. Ол мына ... ... Д/ С     ... Д- ... капиталдың табыстылығы;Д- таза табыс;С- меншікті капитал.Ол экономикалық және қаржылық талдауда маңызды көрсеткіш болып табы-лады.Дәл осы көрсеткіш биржада ... ... ... ... ... ... ... роль атқарады.Меншікті капиталдың табыстылық деңгейі 2007жыл – -0,007 пунктке өскенболса, ал 2008 жылы оның мәні – -0,004 ... ұзақ ... ... ... деп ... көрсет-кішкеңінен қолданылады. Ол ұзақ мерзімді активтерге салған бір теңгеден кә-сіпорын қанша табыс ... ... :Д = Д/ ... Т- ұзақ ... активтер;Д- таза табыс;Д- ұзақ мерзімді активтер табыстылығы.Ұзақ мерзімді ... ... ... 2007 жылы – -0,009 ... ал2008 жылы оның мәні – -0,004 ... ... қорлардың табыстылық деңгейі мына ... ...  Д/  ... Д- ... ... ... Таза табыс;З - Өндірістік қорлар.Өндірістік қорлардың табыстылық ... 2007 жылы – -0,04 ... ал ... оның мәні – -0,02 ... азайып отыр.Сату көлемінің табыстылығы мына формула бойынша есептелінеді:Д=    Д/    ... Д- Сату ... ... ... табыс;Д- Өнімді (жұмыс, қызметті) өткізуден алынған табыс.Сату көлемінің табыстылық деңгейі ... – 0,023 ... ал 2008 ... мәні – 0,001болды.Жоғарыда жүргізілген есептеулерден көріп отырғанымыздай кәсіпорын қыз-меті шығынды болып табылады, алайда оның ... жыл ... ... ... да ... ... іскерлік белсенділігі мен қызметінің тиімділігін бағалаужәне талдау ... ... ... ... ... ... ... белсенділігі қаржылық жағдайында ең алдымен оныңқаражат айналымының ... ... ... белсенділікті талдау,кәсіпорынның өз қаражатын қаншалықты тиімді  ...  ... ... әртүрлі қаржылық айналымдылық коэффициенттердің деңгейімен қозғалысын зерттейді.Кәсіпорынның ... ... ... ... қаражаттың қаншалықтытез нақты ақшаға айналуына тікелей тәуелді болады.Жоғарыда айтып өткендей, кейбір актив ... ... ... ... яғни ... ақша ... көшу жылдамдығына ие болады. Қаражат-тыңайналымда ... ... ішкі және ... ...  ...  ... ... жиынтық әсерімен анықталады. Бірінші қатарға кәсіпо-рынның әрекет өрісін, салалығын, ауқымын және тағы да ... ... ... ... ... оған ... шаруашылықты жүргізушарттары да кәсіпорынның активтерінің айналымдылығына да әсер ет-пейді.Сөйтіп, елдегі өтіп ... ... ... ... ... жабдықтаушылармен, сатып алушылармен реттелген ша-руашылықбайланысының болмауы шамадан тыс қор жинақтауға әкеліп ... да, ... ... айтарлықтай бәсендетеді.Қаражыттың айналымда болу кезеңі, едәуір ... ... ... ... ... оның ... ... стратегиясының тиімді-лігімен (немесе жоқтығы) анықталатындығын айта кету керек.Шынында да, қолданылған баға саясаты, құрылған актив ... ... ... ... ... ... байланысты кә-сіпорын өз қаражатының айналымының ұзақтығына көп немесе аз әсер ету ... ие ... ... коэффициентінің кәсіпорынның қаржылық жағдайынбағалау үшін үлкен маңызы бар, ... ... ... жылдамдығы кә-сіпорынның төлем қабілетіне тікелей әсер етеді. Оған қосымша, басқадай ... ... ... ... ... өсуі ... өн-дірістік-техникалық күшінің артқанын көрсетеді.Кәсіпорынның іскерлік белсенділігінің көрсеткіштеріне мына коэффициент-тер жатады:1.Капиталдың жалпы ... ... Ол ... ... рет айналумен өндірудің толық циклі болатындығын және активтердің әрбір ақша бірлігісатылған ... ... ақша ... ... ... Бұл көрсет-кішмына формула бойынша анықталады:К = Д/ ... К- ... ... ... ... өнім ... ... қызмет көрсету) түскен табыс;А- авансталған капитал.Біздің кәсіпорын үшін капиталдың жалпы айналымдылық коэффициенті 2007жылы – 0,99 рет; 2008 жылы – 1,05 рет ... ... ... ... ... капиталын (барлық ресурс-тарды) пайдалану тиімділігінің төмендегенін көрсетеді. Егер  2006 ... ... ... ақша ... 99 ... ал ... 1теңге 5тиын келтірді.2. Негізгі құралдардың айналымдылығы. Бұл көрсеткіш қор ... яғни ...  ...  негізгі  өндірістік  ... ... ... Ол ... ... ... ... құны бойынша кезеңдегі негізгі құралдардың шамасына бөлу арқылыесептейді.Қор ... ... ... ... ... ... салыстырмалы жоғары болмауы немесе олардың техникалық дең-гейінің жоғарылығы есебінен қол жеткізуге болады.Алайда бұл ... ... ... ... ... ... жоғары болғансайын, есеп беру кезіндегі шығындар азая түседі. Коэффициенттің төмен болуыөнімді ... ... ... ... не ... ... түрлерінетым жоғары деңгейде қаржы бөлінгендігін білдіреді.Біздің кәсіпорын үшін ... ... ... ... ... – 2,47 рет; ал 2008 ... 1,79 рет болды.Көрсеткіш соңғы жылдары кәсіпорынның ... ...  ... ... ... Егер 2006 жылы  ... негізгіқұралдардың әрбір бірлігі 2 теңге 47 тиын келтірсе, 2007 жылы 1 ... ... ... ... ... коэффициенті. Ол мына формула бойыншақаралады:К=   Д/   С(15)Мұнда:К- ... ... ... ... өнім сатудан (жұмыс, қызмет көрсету) түскен табыс;С- меншікті капиталдың шамасы.Бұл көрсеткіш қызметті әр қырынан сипаттайды: коммерциялық ... ол ... ... ... ... ... қаржылықжағынан – салынған меншікті капиталдың айналым жылдамдығын, ал экономикалықтұрғыдан – кәсіпорынның меншікті ... ... етіп ... ... ... ... ... Егер коэффициент өте жоғары болса,салынған капиталдан сату деңгейінің едәуір ... ... ал ... ... ... ... иелеріне қарағанда істе кредиторлардыңкөбірек  ...  ...  ...  ...  ...  Бұл  ... ...  капиталға  қатынасы  артады,  кредиторлардыңқауіпсіздігі төмендейді және  ...  ...  ...  кәсіпорынайтарлықтай қиыншылықтарға кездесуі мүмкін.  Керісінше,  коэффициенттіңтөмендігі меншікті  ...  бір  ...  ...  ... Бұл ... ... меншікті қаражатты осы жағдайға сайкелетін табыс көзіне салу қажеттігін ... ... бұл ... ... 2007 жылы – 1,21 рет, ... – 1,26 рет ... ... жылдары кәсіпорынның меншікті капиталдың  пайдаланутиімділігінің артқанын көрсетеді.Егер 2006 жылы  ...  ... ... ақша ... 1 теңге 21 тиын, ал 2007 жылы  1 ... ... ... ... ... ... ... капиталының айналымдылық коэф-фициенті. Ол өнім ... ... ... (жұмыс, қызмет көрсету) ағым-дағы ... ... ... ... анықталады:К=   Д/   Т(16)Мұнда: К- ағымдағы активтердің айналымдылық коэффициенті;Д- өнім ... ... ... көрсету) түскен табыс;Т- ағымдағы активтер.Ағымдағы активтердің (айналым капиталының) айналымдылық коэффициентіолардың айналым жылдамдығын, яғни ... ... ... ... айналым санын көрсетеді. Ағымдағы активтердің айналымдылығыныңүдеуі олардың қажеттілігін кемітеді де, кәсіпорындарға халық шаруашылығыныңмұқтажы үшін ... ... ... ... өнім ... ... ... қаражатының бір бөлігін босатуға мүмкіндік береді.Айналымның жылдамдауы нәтижесінде айналым ... ... ... ... ... отын ... мен аяқталмаған өнді-рістіістеу аз қажет болады, ... ... осы ... іске салынған ақшаресурстары босап шығады. ... ақша ... ... ең ... ... нәтижесінде оның төлем қабілеті бекіп, қаржылық жағ-дайы жақсарады.Біздің кәсіпорында бұл көрсеткіштің деңгейі 2007 жылы – 2,32 рет, ... –3,34 рет ... ... жылдары кәсіпорынның ағымдағы активтердің пайдаланутиімділігінің артқанын көрсетеді. Егер 2007 жылы кәсіпорында ... ақша ... 2 ... ... ал ... 3 ... 34 тиын ... айналым қаражатының айналымдылық коэффициенті кә-сіпорынныңталдау кезіндегі шығындары мен қорларының айналым санын көрсетеді, яғниолардың сатылу ... ... ... ... бұл ... жоғары болған сайын, осы аз өтімді ... ... ... қаражатбайланады, кәсіпорынның қаржылық жағдайы тұрақтанып, айна-лым капиталындакөбірек өтімді құрылым болады. Және керісінше, басқадай ... ... тыс ... ... ... ... белсенділігіне керіәсер етеді.Өндірістік қорлар (материалдар) оларды дайындау (сатып алу) құны бойын-шаесептелетіндіктен, қорлардың ...  ...  ...  үшінсатудан түскен табыс емес, сатылған өнімнің өзіндік құны пайдаланылады.Онда есептеу мына ... іске ...  S/  ... К- ... айналым құралдарының айналымдылықкоэффициенті;S- сатылған өнімнің толық өзіндік құны;З- өндірістік материалдық қорлар.Неғұрлым айналымдылық көрсеткіші жоғары болған сайын, ... ... ... ... айналады. Оның төмендеуі салыстырмалы түрдеөндірістік қорлар мен ... ... ... ... ... өнімгедеген сұраныстың бәсендегенін көрсетеді.Біздің кәсіпорынымызда сатылған өнімнің өндірістік өзіндік құны негізіндеесептелген материалдық айналым құралдарының  ...  ...  – 6,52 рет; ... – 6,65 рет ... ... ... ... коэффициенті. Ол өнімді сатудантүскен табыстың (ақша) кезеңдегі дебиторлық борыштың шамасына қатынасыменанықталады:К=   Д/   ... К- ... ... ... ... өнім ... ... қызмет көрсету) түскен табыс;Д- дебиторлық борыш.Дебиторлық борыштың айналымдылық коэффициенті дебиторлық борыштың сапасымен көлемін бағалау үшін ... ... ...  ... ұлғайғанын немесе төмендегенін көрсетеді.Біздің кәсіпорынымызда дебиторлық борыштың айналымдылық коэффициенті 2007жылы – 3,98 рет; 2008жылы – 7,93 рет ... ... ... ... Ол ... ... табыстың (ақша) кезеңдегі кредиторлық ...  ... ... ...   Д/К(19)Мұнда: К- кредиторлық борыштың айналымдылық ... өнім ... ... ... ... ... табыс;К- кредиторлық борыштың кезеңдегі орташа шамасы.Біздің кәсіпорынымызда дебиторлық борыштың айналымдылық коэффициенті2007 ... 8,23 рет; ... – 9,01 рет ... жоспарлау -  бұл кәсіпорынның дамуын қамтамасыз ету үшін оныңбарлық кірістері мен ... ... ... ... жоспарлауболып  табылады.  Қаржылық  жоспарлау  жоспарлаудың  тапсырмалары  ... ... ... ... мен ... ... ... көмегімен жүргізіледі .Осыдан қаржылық жоспарларды болашақтағы, ағымды және жедел деп бөлугеболады.Болашақтағы және ағымды жоспарлаудың үйлесімінің мысалы ... ... ... ... жаңа кәсіпорын құру кезінде  немесеөнімінің жаңа түрлерін негіздеу кезінде жасау ... Ол үш жыл ... жыл ... ... өйткені ұзақ уақыт аралығына жоспар жасау анықболмайды.3. Бизнес - жоспар тек қана қаржылық жоспар ғана емес, ол ... ... үшін және ... ... жаңа ... ... немесежаңа өндірістік бағдарламаны қаржыландыруға тарту үшін де қажет.Бюджетті бөлшектеу дәрежесін ... ... ... ... ... Ең алдымен ол құрастырылып отырған есептердің сенімділік дәрежесініңқаншалықты жоғарылығына тәуелді. Сонымен қатар ... ... ... ... ... қамтамасыз ету  үшін  ... ... ... ... ету ... жоспарлаудың мақсаты әртүрлі кәсіпорындарда әр қалай болуымүмкін. Қаржылық ресурстарды жоспарлау қызметтеріне кәсіпорынның түрі ... ... ... мән ... ... ... ... ретінде. Кез келген кәсіпорынның басшылығы,кәсіпорынның түрі мен көлеміне тәуелсіз, экономикалық қызмет облысында олкелесі ... ... ... ... алатындығын білуі керек. Алдағыпараграфта аталғандай, кәсіпорын қызметіне мүдделі тұлғалар тобы ... ... ... ... талаптар қояды. Сонымен  қатарқызметтің бірқатар түрлерін жоспарлаған кезде қойылған ... ... ... ... ... қажет екендігін білу керек. Бұл ... ... ... (несиелерді алу, акционерлік капиталды ұлғайтужәне т.б.) және ... ... ... ... ... ... ... ретінде. Бюджетке салынған жоспарларды жүзегеасыру кезінде кәсіпорын қызметінің нақты нәтижелерін тіркеу ... ... ... ... ... ...  ... жүзеге асыруға болады. Осы ... ... мән  ... ...  бөлінеді  және  осы  ауытқулардың  ... ... ... барлық жақтары туралы мәліметтертолықтырылады. Бюджеттік бақылау, ... ... ...  қандайоблыстарда қойылған жоспарлардың қанағаттанарлықсыз орындалғанын анықтауғамүмкіндік береді. Бірақ  ... өзі анық емес ... ... жағдайлардың болуы мүмкін екендігін де естен шығармау ... ... да ...  ...  ...  ...  үшін  осы  туралымәліметтерді ... ... яғни ... ... ... ... өзгерту үшіннемесе бюджет негізделетін жағдайға тексеру жүргізу үшін.Бюджет координациялау құралы ... ... ... ... ... ... мен ... сатып алу немесе өндірілгенөнімді өткізу және т.б. ... ... ... ... ... бағдарламасында  жекелеген шаралардың уақыт жәнефункционалды ... ... ... ... тиіс. Өткізудіңтиімділігі, мысалы, жабдықтаушының күтілетін бағасы мен өндірістің ... ... ... ... ... ...  ... пенматериалдарды сатып алу көлеміне бостау бағасының шамасы ... ... ... ... талабы тәуелді болады және т.б.Бюджеттік тапсырманың қойылу негізі. ... ... ... ... ... ... ... жатып алдын ала шешім қабылдау керек.Бұл жағдайда жоспарды жасаушыларға  ... ... ...  ... ...  альтернативті  ұсыныстарды  анықтау  және  талдаумүмкіншілігіне уақыт ... ... ... ... ... жіберу құралы ретінде. Кәсіпорын басшылығыныңбөлімшенің бюджетін (жоспарын) ... одан әрі ... ... ... де олар ... ... шеңберден шықпайтын болса, осы бөлімше(орталықтандырылған түрде) деңгейінде қабылданатындығы туралы белгі болады.Егер де ... ... ... ... ... кәсіпорынның басшылығыжедел шешімдерді қабылдау процестерін орталықтандыруға ұмтылмайды.Жоспарлауды ұйымдастыру кәсіпорынның көлеміне байланысты болады. Өтекіші кәсіпорындарда ... ... бөлу ... және ... мәселелердің барлығын жеке шешеді. Ірі кәсіпорындарда  бюджеттерді(жоспарларды) құру ... ... ...  жасалуы  керек.Өйткені өндіріс, сатып алу, ... ... ... және т.б. ... мол мамандар бөлімшелер деңгейінде  шоғырланған.  Сондықтанбөлімшелерде  ... ...  ...  болатын  әрекеттер  ұсынысыжасалынады.Жоғарыда ... ... ... бір  ...  ... Мысалы, өткізудің  жоспарлы  көрсеткіштерін  және  осығанбайланысты жабу шамасын ... ... ... ... мен ... ... білу керек. Координацияның әрекеттегі жүйесін қамтамасыз етуүшін көптеген кәсіпорындарда бюджетті құру жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... бюджеттік көрсеткіштердіесептеу кезінде міндеттер мен жауапкершіліктер ... ... ... ... ...  ... (жоспар) құру бойынша жұмыстарды ұйымдастырудың екі сызбасынерекшелейді: break-down тәсілі бойынша ... ... және ... ... тәсілі бойынша бюджетті құру бойынша жұмыстар «жоғарыдан»басталады, яғни кәсіпорынның басшылығы мақсаттар мен ... ... ... бойынша жоспарлы көрсеткіштерді анықтайды. Осыдан  кейінкөрсеткіштер бөлшекті ... ... ... төменгі деңгейлерінеқозғалуы дәрежесіне байланысты бөлімшелердің жоспарларына қосылады. Build-up ... ... ... өткізу көрсеткіштерінің есебін жекелегенөткізу бөлімшелері бастайды және ...  ...  ...  ... басшысы осы  көрсеткіштерді  біріңғай  ...  ... ал ол ... кейін кәсіпорынның жалпы бюджетінің (жоспарының)құрамдас бөлігі болуы мүмкін.Break-down және build-up тәсілдері екі  ...  ... ... осы ... тек ... ғана пайдаланған дұрыс.Бюджетті жоспарлау мен  құрастыру  әртүрлі  ...  ... ... ... ... ... ететін ағымды процесс.Кәсіпорын жоспарлау мен бақылауды ... екі ... ... тиіс. Бұл жерде сөз оның қызметінің ... ... ... ... ... ... ... пайда бойынша бюджет (жоспар) пенқаржылық жоспар (бюджет) ішкі фирмалық жоспарлаудың орталық элементтеріболып табылады.Айналым капиталына ... ... ...  Кәсіпорында негізгікапиталмен қатар ... ... ... ... ... ... капиталын пайдалануды жоспарлаудағы маңызды фактор кірістің түсуімен шығынды жұмсау уақытын ... ... ... ... айналымкапиталының  болуы  өндірістің  басталған  уақытынан  ...  ... ... уақытқа дейінгі аралықтағы шығындарын жабуы тиіс.Негізгі капиталға деген қажеттілікті жоспарлау. Кәсіпорынның дамуынабайланысты станоктар ... ... ... жаңа  ... компьютерлер қажет болады және  ... ... ... алу ... ұзақ ... ... ... кәсіпорынның стратегиялық жоспарлау процесінеқосу қажеттілігінің маңыздылығын көрсетеді. Егер де кәсіпорын жаңа нарықтыигергісі және өнім ... ... ... ол ... ... ұзақмерзімді жоспарларды құру процесі мен өндірістік тәсілдер ... ... ... деген қажеттлік туралы ойлануы керек.Кірістердің мол көздерін жоспарлау. Кәсіпорын қорларының ... ... ... ... ... ... кіріс, оның меншік иелерініңинвестициялары, сонымен қатар займда және т.б. Бұл ... ... ... ... ... үшін осы ... ... кезде ең жақсықайнар көзді табу ... ... ... ... ... уақытында ғана емес, сонымен қатар еңтөменгі бағада табу болып табылады. Бұл үшін осы кезде оны ... ... ...  ... ... ... олар ... мақсаттарменсалыстыру, әртүрлі қайнар көздерді баланстау керек, өйткені тек қана банкзаймдарына, акция ... ... ... түсімдерге ғана арқа сүйеугеболмайды. Бөлшекті түрде, ... ... ... ... ... нарығы жанданыптұрғанда акцияларды сату, есепті ставкалар жоғары болғанда қарыз алмау ... [21, ... ... ... ... ... ... мен оныңнәтижесіне деген жауапкершіліктің белгілі жүйесінің болуын қарастырады. Осыпринципті жүзеге асырудағы ... ...  ...  ... ... мен ... жұмысшылары үшін әртүрлі болады. ҚазақстанРеспубликасының заңына сәйкес келісім  шарт  міндеттемелерін,  ... ... ұзақ және ... ... ... дер кезінде өтемеген,салық заңдылығын бұзған ... ... ... ... ... қызметінің тиімсіздігі жағдайында оған банкроттық процедурасықолданылуы ... ... ... үшін ... ... ... салық заңдылығын бұзған кезде айыппұлдар салу ... ...  ... ... ...  еңбек тәртібінбұзған немесе ақаулар жіберген кезде  ... ... ... ... айыру сияқты санкциялар салынуы мүмкін.9 тақырып. Инвестициялық жобаның нәтижелігін бағалау және оны қаржыландыруКесте 21 ... ... ... бағалау және оны қаржыландыру1. Инвестициялық жобалардың түсрлері мен оларға қойылатын талаптпр«Инвестициялық жоба» түсінігі екі мағынада қолданылады. ... іс ... ... жүзеге асырытын, нақты бір мақсатқа жетудіқамтамасыз ететін іс, ... ... ... ... Бұл ... жағынан ең жақын  «шаруашылық ... ... ... ... ... ... ... Ал екінші жағдайда, белгілі-бір ...  ...  ...  ...  ...  осындай  іс-әрекеттердісипаттайтын қаржылық-есептік және ұйымдық-құқықтық  құжаттардың  жүйесіретінде ...  ...  ...  ...  ...  екінші  мағынадақолданылады. Бірінші ... ... ... термині қолданылады.Жобаны құру және жүзеге асыру келесі этаптардан тұрады:- инвестициялық ... ... ... ... ... ... техникалық-экономикалық негіздемесі;Кей кезде «Құрылыстың техникалық-экономикалық негіздемесі»  дегентермині объект салу кезінде ... Жоба ... ... ... ... қуат ... ... керек. Инвестициялық  жобапайданың белгіленген нормасына немесе ... да ... ... ... ... құжаттарын дайындау;- жобалық құжаттарды дайындау.Инвестициялық жобаға тек қана сметалық-қаржы есеп айырысу мәліметтерікіреді:- құрылыс-монтаж жұмыстары;- объектті эксплуатациалау, экономикалық көрсеткіштердің ... ... ... ... ... ... ... таңдау және оның алдын-ала негізделуі;•  ...  ...  ...  ...  ... патенттік, инновациалық талдауы, белгіленген жобаменқарастырылған ұйымдастыру;• сертификаттық талаптарды ... ... ... ... идеяның республикалық, аймақтық, салалықартықшылықтарымен алдын-ала таңдау;• ... ... ... ... ... жоба алды ... экспорт және импортты ескере отырып, өндірілген өнімге және қызметкесұранысты алдын-ала ... ... ... (қызметке) есептік,ағымдық, болжамдық  бағалардеңгейін есептеу;3. ... ... мен ... іске асырудың ұйымдық-құқықтық түрінеұсыныстарды дайындау;4. ірілендірілген нормативтер бойынша болжанып отырған инвестиция көлемінжәне оның коммерциялық тиімділігінің ... ... ... ... ... ... ... ТЭН бөлімдері бойынша алдын ала бағалауларды, ... ... ... ... ... инвестициялық мүмкіндіктер негіздемесінің нәтижелерін бекіту;8. жобалық іздеу ... ... ... ... әлуетті инвестор үшін инвестициялық ұсыныс тағайындау (жобаның ТЭНдайындауда қаржылық жұмыстар жайлы шешім қабылдау).Жобаның ТЭН келесіні қарастырады:1. ... ... ... жұмыстарын жүргізу (сұраныс пен ұсыныс,нарықты   ...   ...   ... маркетингтік стратегия, өнімнің нарықтағы өміршеңдіккезеңін сақтау бағдарламасы және т.б.);2. ... ... ... ... ... жобалық мүмкіндіктердің алдын-ала негіздемесінің құжаттарыбар анықтамалық хатты дайындау;4. бастапқы құжаттарды дайындау;5. техникалық шешімдерді әзірлеу, оның ... ... ... ... ... ... ... талдау, құрал-жабдықтарқұрамы, қолданыстағы өндірістік ...  ...  ... ... ... технологияларын сатып алу,өндірісті кеңейту. Шикізатты және ... ... ... ... ... ... энергоресурстар);6. құрылыстық, архитектурлық-жобалық шешімдер;7. инженерлік қамтамасыз ету;8. азаматтық қорғаныс және қоршаған ортаны қорғау бойынша шаралар;9. ... ... ... ... ... үй ... ... кәсіпорынды басқару, жұмысшылар мен қызметшілерді, еңбекті ... ... ... құжаттар, сонымен қатар, өндіріс шығындарын бағалау,қаржылық шығындар есебі, кәсіпорын қызметінің  ...  ... ... ... ... ... ... және ұсынылатын көздері (есеп), шетел валютасына дегенболжамды қажеттілік, инвестрлау шарттары, нақты инвесторды ... ... ... іске асырумен байланысты тәуекелді бағалау;14. жобаны іске асыру мерзімін жоспарлау;15. жоспардың коммерциялық тиімділігін бағалау;16. жобаның бюджеттік немесе экономикалық ... ... ... ... ... ... іске ... тоқтату шарттарын қалыптастыру.Дайындалған ТЭН ведомстводан тыс, экологиялық және  тағы  ... ... ... ... соң, ТЭН бекіту және инвестициялық шешімқабылдау жүргізіледі (яғни, инвестициялық жобаға қаражат салу ... ... ... ... ... ... ... тендерлік саудаластықты дайындау және олардың нәтижелері бойыншакелісім-шарт құжаттарын жасау;- елеулі инвесторлармен келіссөз ... ... әрі ... ... ... ... және  жұмысқұжаттарын әзірлеуге тендерлік саудаласу.Жұмыс ... ... ... ... ... ... ... жабдықтарды дайындаушы мен жеткізушіні анықтау.Құрылыс-монтаждық және реттеуші жұмыстар қарастырады:- құрылыс-монтаждық жұмыстар;- жабдықты реттеу;- персоналды оқыту;- шикізатты толықтырушылар мен энерго-тасушыларды ... ... ... өнім ... ... ... ... лидерлік топтамасын шығару.Объектті эксплуатациалау экономикалық көрсеткіштерінің мониторингіқамтиды:- өнім сертификациясы;- диллерлік тор құру;- ... ... ... ... ... ... ағымдағы мониторингі.Жобаны іске асыру кезінде ұйымдық-экономикалық механизмдерінің жекеэлементтері қатысушылар арасында келісім шартта нақтыланып және ... ... ... ... ... жобалық құжаттаманыңкез-келген бөлімін өзгерту - ... ... ... деп ... ... нұсқасын әзірлеу). Бұл жағдайда оның тиімділігі қайтаесептелуі ... ... іске ... ... ұйымдық-құқықтық нысандардақолданылады:1) реципиент және инвестор ... жаңа ... ... (АҚ) ... ...  ...  ...  капиталы  болып,кәсіпорын қорының иесі ... ... ... ... ... ... ... түрінде  жүзеге  асырылады.Акционерлік қоғам табыс ала бастағаннан ... ... ... инфляцияны ескермей несие қайтарылады. Содан соң келесітабыс жарғылықты капитал құрылтайшыларының  үлестеріне  ... ... ... ... ... Бұл ... реципиент өзішетелдік инвесторды табады, ал отандық құрылым бұл инвестициялардытек өзінің не мемлекеттің ... ... Сол ... кішігірім пайыз алынады. [4]Инвестициялық ұсыныс - бұл инвестициялық орындалуы жөнінде шешімқабылдау  үшін  ...  ...  ... ... ... ... ... реципиент жөніндетолық берілгендері (яғни, оның қаржылық жағдайы, шығаратын ... ... ... ... ... ...  ... пен ақпараттық меморандумды реципиент тағайындайды. ... ... ... ... ...  ...  өтінім  болыптабылады. Өтінім құрамы инвестициялық ... ...  ... ... Инвестициялық жобалар бойынша деректердің ЮНИДОорталықтарының ... ... ... ... үшін ... ... жобаның масштабы оның жүзеге асыру нәтижелерінің еңболмағанда  ішкі  нарықтарының  ...  ...  ...  Ішкінарықтарының қатарына: қаржылық, материалдық  өнімдер  мен  ... ... және ... ... ... ... ... жүзеге асырылуы жер бетіндегі экономикалық, әлеуметтікжәне экологиялық жағдайға елеулі әсер ... ... ... жоба ... ... жобаның жүзеге асырылуы елдегі экономикалық, әлеуметтік жәнеэкологиялық жағдайға әсер етіп, басқа елдегі жағдайға әсер ... ... ірі ... деп ... жобаның жүзеге  асырылуы  белгілі  бір  аймақтың,  ... ... және ... ... әсер ... ... жоба аймақтық немесе қалалық (салалық) масштабтағы  жоба  ... ... ...  асырылуы  белгілі  бір  ...  ... ... және ...  ...  ...  ... деңгейі мен құрылымына әсер етпейтін болса локалдық  депқарастырылады.«Инвестициялық бағдарлама» түсінігі екі ... ... ... ... ... арналан жекешелендіру жоспарына сәйкесорындалатын жекеленуші  кәсіпорынның  инвестициялық  ... ... бір ... ұсынысы немесе инвестициялық жобажүйесі жөнінде сәйкестендірілген мәлеметтер жиынтығы ретінде.Берілген ұсыныста «Инвестициялық бағдарлама» түсінігі екінші ...  ...  ...  ...  ...  ... жоба ... инвестициялық ұсыныс негізінде қалыптасады.Инвестициялық жобалаудың альтернативтерін  экономикалық  ... ... ... ... ... ... ... табылатын пайдамүмкінщіліктерін жүйелі анықтаумен және салыстырумен байланысты. Нақтыжағдайда инвестициялық ... ...  ...  ... ... ... ... және өнім көлімдері, шығындарды жүзегеасыру және пайданы табу мезгілдері жағынан айырмашылықтары ... ... ... өмір сүру ... ... ... ... жоба бойынша шығындарға, табылатын табысқа,  эскалация  ... ... де ... ... осы ... ... әсерін сандық бағалауға жүйеліжақындау ... онда ... ... ... ... потенциалды екендігін бағалау өте қиынға түседі. Бір долларсалымға пайда табу варианты бар ... ... үшін ... ... ... ... немесе дербес инвестор үшін бастымақсат болып табылады.2. Инвестициялық жоба тиімділігін анықтаудың әдістемелік негіздемелері жәнеэкономикалық критерийлері.Бұл ... ... ... ...  негіздері менесептік формулалардың жалпы түрі  баяндалған.  Жоба  ...  ...  ... сай қолданылатын шығындар  мен  нәтижелерарақатынасын көрсететін көрсеткіштер жүйесімен сипатталады.Инвестициялық ... ...  ...  келесі  түрлергебөлінеді:- коммерциялық ... ... ... Бұл ... ... қатысушылары үшінжүзеге асырудың қаржылық ... ... ... ... Бұл ... ... немесе жергілікті бюджетке арналған жобаны іске асырудыңқаржылық салдарын көрсетеді;- ... ... ... Бұл ...  ... жол ... және инвестициялық жоба қатысушыларының тікелейқаржылық мүдделерінің ... тыс ... ... іске  ... ... мен нәтижелерді ескереді.Ірі масштабтық (қала, аймақ немесе бүкіл Қазақстан мүддесін қамтитын)жобалардың міндетті ... ... ...  бағалау ұсынылады.Жобаны әзірлеу барысында оның ... және ... ... ... ... ... қорғау мен әлеуметтік шаралармен байланыстышығындарды  есептеу  жүргізіледі.  Инвестициялық  ...  ... ... ... ...  ...  ...  бағалануыныңтәсілдері мен өлшенуі арнайы ... мен ... ... ... ... ... ... алдағы шығындар меннәтижелерді бағалау есептік кезеңде жүргізіледі. Оның ұзақтығы ... ... ... ... ... ... ... және (керек жағдайда) жою ұзақтығына;- негізгі технологиялық жабдықтардың безбенделген орташа ... ету ... ... ... ... қол жеткізуге (массасы ... ... ... ... ... ... санымен анықталады. Есептіккезеңдегі тиімділік көрсеткіштерін анықтауда ... ... ... ... ... жыл есептелуі мүмкін. Қатысушылармен іске асырылатын шығындарбастапқы (қаржы қалыптастырушы инвестициялар), ағымдық және жою болып 3-кебөлінеді. Олар сәйкесінше ... , ... ету және жою ... мен шығындарды құндық бағалау үшін базистік, әлемдік,болжамдық және есептік ... ... ... баға деп ... ... белгілі бір уақыт мезгіліндегі() қалыптасқан бағалар ... ... баға ... ... ... кез-келген өнім не ресурс үшін өзгеріссіз болып ...  ...  ...  ...  ...  есептеу  әдеттеинвестициялық мүмкіндіктерді техникалық-экономикалық  ...  ...  ...  ...  ...  негіздеусатысында экономикалық тиімділікті есептеу міндетті түрде болжамдық ... ... ... керек.Өнімнің не ресурстың болжамдық бағасы , t-ншы есептеу қадамыныңсоңына (мысалы, t-ншы жыл) ... ... ... - ... не ... ... бағасы;- бастапқы есептеу мезгіліне (бағалар белгілі мезгіл)қарағандағы t-ншы ... ... өнім ... ресурсбағалары-ның өзгеру коэффициенті.Мемлекеттік басқару  органдарының  тапсырысы  бойынша  ... ... мен ... жеке ... ... ... ... мәнін  Қазақстан  Республикасының  экономика  министрлігініңболжамдарына сәйкес жобалауға тапсырмада құру қажет.Егер ... мен ... ... ... ... бағаменкөрсетілсе, тиімділіктің интегралдық көрсеткіштерін есептеу үшін есептікбағалар қолданылады. Бұл бағалар ... ... ...  ... салыстырумен қамсыздандыру үшін қажет. Есептік бағалар жалпыинфляция индексіне сәйкес дефилирленген көбейткішті енгізу жолымен ... ... және ... ... ... немесе тұрақты валютамен(АҚШ доллары және т.б.) тұлғалануы мүмкін.Инвестициялық жобаның бірнеше ... ... мен ... өнімнің нарықтық бағасымен сату ... және  ... ... ... ... ескеру керек. Инвестициялық жобаныңтиімділігін бағалауда әр ... ... ... ... бастапқыкезеңдегі құндылықтарына келтіру (дисконттау) жолымен жүзеге ... ... ... ... және эффекттерді келтіру үшін, инвесторғақолайлы, қаржыға ... ... ... тең дисконт нормасы  (Е)қолданылады.  Яғни,  салықтарды  ...  ...  ...  тазакелтірілген құнды талдауда және күрделі пайыз негізінде есептелген табысставкасын талдау болып табылады. Бұл әдіс ақша ... ... ... ... деп ... ... бойынша құнының өзгеруін ескере отырып, инвесторларәдетте бүгінгі күнгі доллар ... ... ... ... болатынжағдайды назарға алуға ұмтылады. Ақша құнының ... ... ... ... ... ... есептеу әдісі, жинақталған пайыздықтабысты және капиталға қайтарымды анықтауда кеңінен қолданылатын ... ... ... ... ... ... ...  ақшасалымының нәтижесінде жинақталады деп ... ... құн  ... және ... поценттік табыстың сомасына тең болады. Ағымдағықұнды ... ... ... кері ... ... болып табылады.Болашақ құнның келтірілген (ағымдағы) құны, бүгін күрделі пайыздың белгіліставкасымен салынатын, берілген болашақ ... ... ... ақша ... ... ... үнемдеуден келген ақша, минус эксплуатациондықшығындарға, салықтарға және капитал шығындарына мақсатталып кеткен ақшалар,берілген уақыт мерзіміндегі ақша ...  ... ... ... ... ... талдау негізінде экономикалық бағалау,күрделі ... ...  ... уақыт бойынша ақша  құндылығыныңөзгеруін ескеруге ... ... ...  ...  ...  пайданы  есептеу  үшінпайдаланылатын негізгі әдіс, уақытты ескеретін ақша құны болып ... ақша ... ... ... ... келетін, күрделі қаржы салымыжәне қаржыландырумен байланысты кез-келген шешім, уақыт факторын ... ... ... ... ... етеді.Қарыз немесе несиеге ақша ұсынылған кезде, төлем ... жай ... ... ... арқылы есептелінеді.Қарыздың негізгі сомасы – бұл қарызға алынған немесе салынған ақшаларсомасы.Қарыз мерзімі – қарыз ... ... ... кесімі немесе кезеңдерсаны.Пайыздық ставка – бұл қарыз алушының несие ... ... ... қарыздың негізгі сомасынан пайызы.Жай пайыз – бұл тек қана негізгі қарыз сомасында төленетін пайыз.(2)мұндағы,   – ... ... ... ... ... ... мөлшері, %;– кезең сандары, жыл;Жай пайызды пайдаланып, қазіргі ақшаның болашақтағы құны (n ... ... ... мына ... ... ... ... келесіні табамыз:(4)Сондықтан, күрделі пайыз тек қана негізгі сомадан емес, және өткенжылдары төленбеген пайыздардан да ... ... ... пайыз сомасы – бұл кезеңнің басындағы ... ... ... ... ... ... ... аяғында, қазіргі ақшаның болашақтағы құны тең болады:(5)Екінші жылдың аяғына:(6)жалпы формулаға қойғанда:Одан:– пайыз арқылы инвестициялық жобаның жалпы ... ... ... ... ... құны тең болады:(7)Осы формуланы пайдаланып, болашақтағы ақшаның қазіргі құнын есептеугеболады:(8)Халықаралық тәжірибеде жобаларды негіздеу үшін ... ... ... Олар күрделі салым тиімділігінің шешімдеріндаярлауға мүмкіндік береді:• Таза ... құн ... ... ішкі ... (ПІН);• Күрделі қаржының қайтып келу уақыт мерзімі (ҚУМ);• Инвестициялардың экономикалық тиімділігі;• ... ... ... ... ... Net Present Value) ... әдісі.Таза ағымдағы құнның (ТАҚ) көрсеткіші инвестиция  табыстылығыныңмаңызды критерийі болып табылады. ТАҚ  ...  ...  ... ... ... барлық жыл сайынғы ақша ... ... ... ... ... көп ... көрсетеді.Инвестициялық  жобаның  ТАҚ-ны  жобадан  күтіліп  отырған  ... таза ... ... құн ... жоба  бойынша  тазаинвестиция ретінде ... ......... отырған ақша қаражатының таза ағыны, tкезеңінде;– бастапқы инвестиция;– инвестициялық жобаның жобаланған ұзақтығы;– капитал  құны  ...  ...  ... ... ... пайыздық ставкасы);Осылайша ТАҚ-тың (интегралды экономикалық эффект деп те ... ... ... ... жатқан кезеңіндегі инвестициядан түскенағымдағы құн мен есептелген пайыздық ставка негізінде дисконтталған ... ... ... түрі және күрделі қаржы  ...  ... ... ретінде анықталады. ТАҚ дұрыс, яғни қолма-қол ақшақаражаттарының болашақ ағыны бастапқы инвестицияны ... ... ... ... деп ... Ал ТАҚ ... яғни болашақ қолма-қол ақшасомасы күрделі қаржы салымынан аз болса, онда жобадан бас ... ТАҚ:    егер ... онда ... ТАҚ 
    
   

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 134 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Пәннің оқу-әдістемелік кешені«Бизнесті моделдеу»87 бет
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Cалық менеджменті»71 бет
Пәннің оқу-әдістемелік кешенін дайындау бойынша ереже107 бет
Халықаралық экономика пәнінен оқу-әдістемелік кешені88 бет
Артпедагогика27 бет
Дүниетану пәні4 бет
Кәсіптік білім берудің принциптері11 бет
1. қ.р. және тағам өнімдерінің ғылыми мекемелері 2. тағам өнімдерін модельдеудің математикалық әдістерін қолдану5 бет
3d max, Объектілерді модельдеу20 бет
3D studio MAX көмегімен объектілерді модельдеу21 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь