Пәннің оқу - әдістемелік кешені "мемлекеттік қаржы"Пәннің мазмұны
Тараулардың аттары

«Мемлекттік қаржы» курсы «Қаржы» мамандығы студенттерінің таңдаулы пәні болып табылады.
Әр тақырыптардың атаулары мен мазмұны:

1.Қазақстан Республикасының қаржы жүйесі. Мемлекеттік қаржы туралы түсінік

2. Мемлекеттік кірістер, оларды жұмылдыру әдістері

3. Мемлекеттік шығыстар, олардың әлеуметтік және экономикалық мәні

4. Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі, бюджет құрылысы.
5. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры
6. Бюджеттік сыныптама

7. Мемлекеттік бюджет кірістері:салықтық және салықтық емес түсімдер

8. Мемлекеттік бюджет шығыстары: бюджет қурудағы бағдарламалық мақсатты әдіс және бюджет бағдарламаларының нәтижелілігін бағалау

9. Бюджетаралық қатынастар, оларды реттеу.
10. Бюджет процесі
11.Мемлекеттік бюджет тапшылығы: оны басқарудың әдістері мен нысандары
12. Мемлекеттік кредит пен мемлекеттік борыштың сыныптамасы

13. Бюджеттен тыс қорлардың экономикалық мазмұны, олардың эволюциясы және қаржы жүйесіндегі алатын орны

Тақырып 14 Мемлекеттік кәсіпорындардың қаржысы

Тақырып 15 Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу. Фискалдық саясаттың нұсқалары
« МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫ» пәні бойынша
студенттердің өзіндік жү_мыстарын орындаулары бойынша
ӘДІСТЕМЕЛІК НҮСҚАУЛЫҚ

Ағымдағы бақылау оқу семестріндегі эрқайсысы баллдық жүйемен бағаланатын, студенттердің 8 түрлі СОӨЖ мен СӨЖ -ын орындаудан түрады.

1. Эссе - белгілі бір тақырып бойынша еркін түрдегі пікір келтіру. Негізгі мақсаты - өзінің көзқарасын аргументтер келтіріп, дэлелдей білу. Эссенің қүрылымы, эдетте, кіріспеден, негізгі бөліктен жэне қорытындыдан түрады. Кіріспеде тақырыптың өзектілігі, тақырыпқа байланысты пікірлердің айырмашылықтары қарастырылады. Негізгі бөлімде автор аргументтер келтіріп, өз пікірін (пайымдауын) білдіруге пайдаланылатын негізгі ұғымдарға анықтама береді; кейбір жағдайда қарама - қайшы келетін пайымдаулар да келтірілуі мүмкін (мүнда, басқалардың пікірі неге элсіз, автордың пікірі неге өз күшінде қалатындығына дэлел болуы керек). Қорытындыда резюме (пікір) ретінде бір - екі сөйлем келтіріледі. 1-тақырыпты оқып - үйрену барысында белгілі бір тақырыбқа эссе жазу қарастырылған. Ол 1 не 2 беттен түрады (А 4).
2. Аннотация - қандай да бір мақалаға (сынап -мінеу, түсіндіру) талдау жасау. Жүмыс мерзімді басылымдарға шолу жасаумен түсіндіріледі. «Орталықтандырылмаған қаржыларды құқықтық реттеу» деген тақырып шегінде аталған тапсырманы орындау қарастырылған. Сізге аталған тақырыпқа қатысты мақала таңдап алу керек (көлемді болса, онда 1; егер көлемі аз болса 2 немесе 3 мақала) жэне оны талқылау керек. Аннотация тақырыбын түсіндіру немесе талдау (комментарий) аталған мақаланың таңдалуына негіздеме жасаудан жэне сіздің пікіріңізден (мақала авторының пікірімен келісесіз бе, жоқ па) түрады. Мақаланы пайдалана отырып, автордың аты - жөнін, алыну көзі мен айы - күнін көрсетуді ұмытпаңыз. Алыну көзіне деген міндетті талап - басылым ресми түрде болуы шарт. Тапсырма көлемі: А 4 беті- бір жагында жапсырылган мацала, екінші жагында сіздің аннотацияңыз (ең аз дегенде 5 сөйлем).
3. Шағын топтардағы жумыс. Шағын топтардағы жүмыстың ерекшелігі (4-6 адам) жалпыға ортақ максималды тиімділікке жету үшін топтардың мүшелерінің арасында міндеттемені нақты түрде олардың мүмкіндіктері мен ерекшеліктерін ескере отырып бөліп беру маңызды мәселе болып табылады.
Презентация - бүл ауқымды да көлемді жүмысты қысқа да түсінікті түрде жэне қызықты етіп көрсету. Жақсы презентация жасау үшін нақты бір тақырыпты таңдап алу керек, оны өңдеп (немесе түрлі көздерден бір қүрылымдағы компазиция жасау, яғни бір жүйеге келтіру) жэне ауызша нысанда көпшілік алдына шығару керек. Презентацияның сценариі ретінде барлық көздерден алынатын ақпараттарды пайдалану қажет; олардың негізінде жинақталған материалдар жазбаша түрде форматқа түсірілуі керек (түрлі кестелер ретінде, қабылдауға ыңғайлы сызба түрінде болуы мүмкін). Жүмыстың соңғы нэтижесі ауызша айтып берумен қорытындыланады.
Семестрдегі тапсырма бір тақырыбқа презентацияны жасау кезінде сіздерге шағын топ құру үсынылады жэне топ мүшелерінің арасында міндеттемелерді бөліп беру керек: біреулер материал жинаумен, екіншісі - оларды өңдей отырып, сценарий жазады, үшіншісі - сызбаны құрастырады немесе презентацияға таратпалы материалдар дайындайды, тағы біреулері -ауызша айтуға, сұраққа жауап беруге дайындалады.
Тапсырма көлемі: жазбаша - сценарий А4 бетке, кем дегенде 3 беттен түруы тиіс: ауызша 7 минуттан аспауы керек. Сценарийде ақпарат көздерін жазуды үмытпау қажет жэне шағын топтың мүшелері мен олардың арасында бөлінген міндеттерді қосып жазу керек.
Тапсырма көлемі: жазбаша А4 бетке, көлемі берілген тапсырмаға байланысты, сонымен бірге, ақпарат көздерін жазуды ұмытпау қажет жэне шағын топтың мүшелері мен олардың арасында бөлінген міндеттерді қосып жазу керек.
4. Слайдтар немесе блок - сызба құрастыру - нақты бір үғым бойынша графикалық сызба түрінде қысқаша ақпарат беруді білдіреді. Кепбір башттары көрсетілуі тиіс. Тапсырма көлемі: жазбаша А4 бетке, көлемі 2 беттен кем болмауы тиіс, сонымен бірге, ақпарат көздерін жазуды ұмытпау қажет.
5. Экономикалық талдау жасау - сіздерге үсынылатын сандық мэліметтер негізінде өсу қарқынын, үлес салмағын, өткен жылдармен салыстыра отырып талдау жасау керек. Тапсырманы орындау аналитикалық кесте түрғызу, график, диаграммалар жасауға негізделеді. Жэне олар республикада болып жатқан басқа да экономикалық жағдайлармен байланыстырыла отырып талданады.
Тапсырма көлемі: жазбаша А4 бетке, көлемі шамамен 2-4 беттен тұрады, сонымен бірге, ақпарат көздерін жазуды үмытпау қажет.
6. Шолу жэне аннотация - тақырып проблемалары мен жетілдіру жолдарына арналады. Мүндағы мүмкін болатын бағыттар: кездесетін кейбір проблемалық мэселелді атап өту керек жэне оны болдырмау немесе жетілдірудің қандай жолдары бар екендігіне тұжырымдар жасап, оны негіздеу қажет.Тапсырма көлемі: жазбаша А4 бетке, көлемі шамамен 2-3 беттен тұрады, ауызша 3 минут, ақпарат көздерін жазуды үмытпау қажет.
12.Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі:
Негізгі оқу әдебиеттері
1. Ильясов К.К., Ынтықбаева С.Ж., Құлпыбаев С., Мельников В.Д.,. Финансы - Алматы., Қаржы 2010 ж.
2.*Мельников В.Д. Основы финансов. - Алматы, 2006 г. Бюджетный кодекс Республики Казахстан Закон «О республканском бюджете на 2008 год »
3. Интыкбаева С.Ж. Фискальная политика и её роль в обеспечении устойчивого развития
экономики Казахстана.- Алматы, Каржы-Каражат, 2002 г.
4. Мельников В.Д. Основы финансов, Экономика, 2007 г.
5. «Расходы государственного бюджета» учебное пособие Исахова П.Б, Ильясов К.К. Алматы 2000 г.
6. Исахова П.Б., Янцен Н.А. Мониторинг результативности бюджетных программ. Аналитические доклады экспертов. ОО «Формирование налоговой культуры» при финансовой поддержке фонда Сорос-Казахстан. Пособие подготовлено в рамках проекта «Прозрачный бюджет»., 2005год
7. Среднесрочная фискальная полтика Правительства на 2008-2010 годы

Қосымша әдебиеттердің тізімі
1 .Поляк Г.П. Государственные и муниципальные финансы, издательство ЮНИТИ, 2004 г.
2.Парыгина В, Тедеев А. Государственные и муниципальные финансы в схемах и таблицах. Эксмо-Пресс,2005 г.
3. Поляк Г. Б. Государственные и муниципальные финансы, ЮНИТИ, 2007 Государственные финансы
4. Брайчева Т.В. Государственные финансы, 2001г.с. 288
5. Лушина С.И., Слепова В.А . Государственные и муниципальные финансы, Экономистъ, 2007 г, с.763
6. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М., 1997 г.
7. Стигаиц Дж. Ю. Экономика. государственного сектора. М.„ 1997, В.Антология экономической классики. В.Петги, А.Смит, Д.Рикардо. М., 1993 г.
9.Бюджетная система России, Под. ред. Г. Б. Поляк ООО "Издательство ЮНИТИ-ДАНА", 1999 г. Ю.О республиканском бюджете (на соответствующий год).
11. Бюджетный кодекс Республики Казахстан
12. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс).
13.Ежегодное послание Президента народу Казахстана Н.Фискальная политика Правительства на 2008-2011 годы журнал Министерства финансов Республики Казахстан.
14.Журнал «Финансы» Министерства финансов Российской Федерации. П.Статистический бюллетень Минфина Республики Казахстан.
15.Статистический ежегодник Казахстана. Статистический сборник. - Алматы. - Агенство РК по статистике.

Интернет
16.Министерство финансов Республики Казахстан - һйр://\\^т.тіпГіп.к2.
17.Министерство ЭКОНОМИКИ и бюджетного планирования Республики Казахстан - һіір://д¥^т.тіпр1ап.к2;
18. Центр анализа общественных проблем (Мр:/Лу\ү\у.рргс.к2)
19. Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (ЪКрі/Аүлууу.кізі.кг)

Мерзімді басылымдар
1. *Каржы- Каражат - Финансы Казахстана, научно-практический журнал.
2. *Банки Казахстана - ежемесячный журнал
3. *Рынок ценных бумаг Казахстана, - ежемесячный журнал
4. *Финансы, ежемесячный журнал Министерства финансов РФ.
5. *Статистический бюллетень Министерства финансов РК
6. *Статистический бюллетень Национального банка Республики Казахстан
Знаком «*» отмечена литература, имеющаяся в библиотеке КазЭУ им. Т.Рыскулова

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 65 бет
Таңдаулыға:   

Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ
экономикалық университеті
Казахский экономический университет им.
Т. Рыскулова

Бекітілген
Университеттің оқу-әдістемелік
отырысында
2009 ж 24 06 хаттама№
_5_
Оқу-әдістемелік төрағасы

п.ғ.д., профессор ___________
Асанов Н.А.

ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
(ПОӘК)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫ
___________________________
(пәннің аталуы, код)
Қаржы
050509
KF 3302
(мамандығы: шифр, атауы)

Алматы, 2009

№ 22 09 маусым 2009 жылы Хаттама

Қаржы кафедрасының оқу-әдістемелік секциясының отырысында талқыланған.

Кафедра меңгерушісі

э.ғ.д., профессор ________________________________ С.Ж.Интыкбаева

№ 11 23 маусым 2009 жылы Хаттама
Қаржы және есеп факультетнің оқу-әдістемелік бюросының отырысында
келісілген.

Хаттама

Факультеттің оқу-әдістемелік бюросының Төрағасы

э.ғ.к., доцент ___________________________________ _А.О. БазарбаевТұрар Рысқұлов атындағы
Қазақ экономикалық университеті

ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Пәннің аталуы: Мемлекеттік қаржы

Мамандығы (шифры, аты): 050509 - Қаржы

Оқыту нысаны
Күндізгі Кешкі Сырттай оқу
оқу
3 жылдық 4 жылдық 2жылдық 3 жылдық 5 жылдық
Барлық кредиттер 3
Семестр 4
Емтихан (семестр) 4
Лекция (сағаты) 30
Практикалық-семинар15
лық сабақтар
(сағаттары)
СОӨЖ (сағаттары) 45
СӨЖ (сағаттары) 45

Алматы, 2009

1.Оқытушы Жолмурзаева Гульбахша Алиядиновна э.ғ.к., доцент міндетін
туралы атқарушы
мәліметтер
2.Байланыс 340 кабинет, тел. 2760407
ақпараты: Кафедрада болатын уақыты: дүйсенбі - бейсенбі.
3.Пәннің Мемлекеттік қаржы пәнің жеткілікті түрде меңгеру үшін алдын-ала
алдыңғы оқылатын пәндер: Экономикалық теория; Ақша, несие, банк;
реквизиті Қаржы; Қаржы нарығы және делдалдары.
4. Пәннің Салық және салық салу, Мемлекеттік қаржылық бақылау, Қаржы
кейінгі менеджменті
реквизиттер
5.Пәнді Мемлекеттік қаржы категорияларын, ұғымдарын, терминдерін, олардың
оқытудың сыныптамасын, әлеуметтік-экономикалық процестердегі маңызы мен
мақсаты орнын игеріп алуда студенттердің теориялық және
практикалық даярлығын камтамасыз ету: пәннің мақсаты,
мемлекеттік қаржыны ұйымдастыру нысандарьның өзара
байланысы мен іс-әрекетін және қоғамның әлеуметтік-экономикалық
дамуының нақтылы жағдайында оның қолданылу әдістерін түсінуге қол
жеткізу болып табылады.
6.Пәнді - Нарықтық ортада іс-қимылдардың бірлігі мен
оқытудың саналуындығында мемлекеттік қаржы мен оның қосалқы
міндеттері категорияларының жүмыс істеуі туралы түсінік беру. Айрықша
көрінісі бар мемлекеттік қаржының жеке элементтерінің қазіргі
түсінігін және іс-әрекет механизімдерін ашу. Қазақстанның
дамушы рыноктық экономикасы жағдайында зерделенетін
құбылыстар мен үдерістердің бейімделу ерекшеліктерін,
қарама-қайшылықтарды, мемлекеттің жүргізіп отырған экономикалық
саясатындағы оң және жағымсыз жақтарын ашу. Нарықтық
экономика жағдайында қаржы, қазынашылық
органдарындағы мемлекеттік қаржыны басқару жүмыстарын талдау; -
Қоғамдық тауарлар, фискалдық саясат және әлеуметтік қамсыздандыру
туралы ұғымдармен танысу; - Мемлекеттік шығындар мен олардың
құрылымын талдау - Салық салу механизмі мен мемлекеттің
шығындарын қаржыландыру және мемлекет қаржыларын тиімді
орналастыру мәселелерімен танысу; - Мемлекеттік қаржы ұғымымен
және оның іс- тәжірибе жүзінде қолданылуын айқындау

Пәннің мазмұны
Тараулардың аттары

Мемлекттік қаржы курсы Қаржы мамандығы студенттерінің таңдаулы пәні
болып табылады.
Әр тақырыптардың атаулары мен мазмұны:

1.Қазақстан Республикасының қаржы жүйесі. Мемлекеттік қаржы туралы түсінік
Қазақстан Республикасының қаржы жүйесі. Мемлекеттік қаржы туралы түсінік
Қоғамдық тауарлар мен қызметтерді, қамтамасыз етуде қаржының рөлі.
Қазақстанның мемлекет қаржысының құрамы.

2. Мемлекеттік кірістер, оларды жұмылдыру әдістері
Мемлекеттік кірістер, оларды жұмылдыру әдістері. Мемлекеттік кірістердің
құрамы мен құрылымы. Мемлекеттік кірістерінің сыныптамасы. Мемлекеттің
қаржылық ресурстары мен мемлекеттің кірістері және бюджет кірістері
ұғымдарының айырмашылықтары.

3. Мемлекеттік шығыстар, олардың әлеуметтік және экономикалық мәні
Мемлекеттік шығыстар, олардың әлеуметтік және экономикалық мәні, құрамы мен
құрылымы Мемлекеттік бағдарламалар, олардың түрлері. Мемлекеттік
бағдарламалар, бюджеттік бағдарламалар. Мемлекет шығыстарын ұйымдастыруың
қағидаттары. Мемлекет шығыстарының сыныптамасы. Экономикаға және әлеуметтік
мәдени шараларға жұмсалатын шығыстарға сипаттама.
Даму бағдарламасы мен ағымдық бюджеттік бағдарламалар.

4. Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі, бюджет құрылысы.
Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі, бюджет құрылысы. Унитарлық
бюджеттік жүйе. Республикалық бюджеттің қалыптасуы мен пайдалану
ерекшеліктері. Жергілікті бюджеттердің қалыптасуы мен пайдалану
ерекшеліктері. Бірыңғай бюджеттік сыныптама. Бюджет тапшылығы және бюджет
тапшылығымен байланысты фискалдық саясаттың тұжырымдамалары. Бюджеттік
үдеріс және оның стадиялары.

5. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры
ҚР-ның Ұлттың қорының арналымы. Ұлттық қордың функциялары. Ұлттық қорды
қалыптастыру көздері. Қазіргі ұлттық қорды қалыптастыру және пайдаланудың
жаңа тұжырымдамасы.

6. Бюджеттік сыныптама
Бірыңғай бюджеттік сыныптама.
Бюджет түсімдерінің сыныптамасы, бюджет шығыстарының функциялық
сыныптамасы және бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы.

7. Мемлекеттік бюджет кірістері:салықтық және салықтық емес түсімдер
Мемлекеттік бюджет кірістері: салықтық және салықтық емес түсімдер. (ҚР-ң
Ұлттық қорының қаражаттарын қалыптастыру мен пайдалану тұжырымдамасына
сәйкес 2006 жылдан бастап орта мерзімді фискалдық саясат шеңберінде).
Мұнайлық емес бюджетттің кірістерінің құрамы мен құрылымы.

8. Мемлекеттік бюджет шығыстары: бюджет қурудағы бағдарламалық мақсатты
әдіс және бюджет бағдарламаларының нәтижелілігін бағалау
Мемлекеттік бюджет шығыстары: бюджет құрудағы бағдарламалық
мақсатты әдіс және бюджет бағдарламаларының нәтижелілігін
бағалау. Бюджет деңгейлері арасында шығыстарды бөлу. Республикалық бюджет
шығыстарының бағыттары. Облыстық бюджеттің шығыстары. Республикалық маңызы
бар қала астана бюджеттерінің шығыстары аудан (облыстық маңызы бар қала
бюджетінің шығыстары).

9. Бюджетаралық қатынастар, оларды реттеу.
Бюджетаралық қатынастар туралы жалпы ережелер.
Бюджетаралық қатынастар негізделетін қағидаттар. Бюджетаралық қатынастарды
реттеу нысандары. Трансферттер мөлшерін анықтайтын әдістеме.
Бюджеттік реттеудің отандық практикасындағы реттеу механизмі.
(бюджеттік субвенциялар мен бюджеттік алып қоюлар)

10. Бюджет процесі
'Бюджеттік үдеріс - бюджетті жоспарлау, әзірлеу, қарау, бекіту, аткару,
нақтылау, түзету жөніндегі, бюджеттің атқарылуы бойынша бюджег есебі мен
есептемені жүргізу, мемлекеттік қаржылык бакылау, сонымен бірге
байланыстырылған грангтарды жоспарлау мен пайдалану жөніндегі бюджет
заңнамасымен регламенттелінген кызмет. Бюджеттік үдерістің барлық
стадиялары өзара байланысты және қоғамның экономикалық үдерістерін ғана
емес, сонымен бірге саяси өмірінің тікелей бейнеленуі болып табылады.
Бюджетті әзірлеу, қарау, бекіту. Бюджетті жоспарлау негіздері туралы жалпы
ережелер. Әлеуметтік-экономикалық дамудың және бюджеттік параметрлердің
болжамы. Бюджеттің атқарылу процесі. Бюджеттің кассалық атқарылуына қызмет
көрсету жөніндегі шоттар. Бюджетті нақтылау. Секвестер және бюджетті
түзету. Бюджеттік мониторинг және нәтижелерді бағалау. Бюджеттің атқарылуы
туралы жылдық есеп.

11.Мемлекеттік бюджет тапшылығы: оны басқарудың әдістері мен нысандары
Бюджет тапшылығының болу себептері. Бюджет тапшылығын жабудың негізгі
нысандары. Бюджет тапшылығын төмендету әдістері және қаржыландыру жолдары.
Бюджет тапшылығымен байланысты фискалдық саясаттың тұжырымдамалары.

12. Мемлекеттік кредит пен мемлекеттік борыштың сыныптамасы
Мемлекеттік кредиттің мәні рөлі және түрлері.
Бюджеттік кредиттердің негізгі ережелері. Бюджеттік кредиттеу принциптері.
Бюджеттік кредиттеу талаптары. Мемлекеттік қарыздардың түрлері мен
нысандары. Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген борышты, мемлекет
кепілгерлігі бойынша борышты және тәуекелдерді басқару.

13. Бюджеттен тыс қорлардың экономикалық мазмұны, олардың эволюциясы және
қаржы жүйесіндегі алатын орны
Бюджеттен тыс қорлардың мәні. Әлеуметтік арналымның бюджеттен тыс қорлары.
Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қорының қалыптасу және пайдалану тәртібі.
Міндетті әлеуметтік аударымдарды жинауды және әлеуметтік сақтандыру
жүйесіне қатысушыларға төлемақы төленді.

Тақырып 14 Мемлекеттік кәсіпорындардың қаржысы
Жүргізетін заңды тұлға әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қоры:
Экономикалық арналымның бюджеттен тыс қорлары;
Ұлттық қор; Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры.
Қор қызметінің негізгі мақсаттары. Қордың негізгі міндеттері мен
функциялары.
Мемлекеттік сектордағы кәсіпорындардың түрлері:
- Шаруашылық жүргізу құқығына негізделген кәсіпорындар.
- Жедел басқару құқығына негізделген кәсіпорындар.
Мемлекеттік кәсіпорындар қызметінің мақсаттары мен міндеттері.
Елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мемлекеттік сектордағы
ірі ұлттық компаниялардың қаржысын қалыптастыру ерекшеліктері.

Тақырып 15 Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу. Фискалдық саясаттың
нұсқалары
Мемлекеттік қаржылық реттеудің әдістері. Экономикалық реттеу
теорияларындағы қаржы. Мемлекеттік қаржылық реттеу тұтқаларының ішіндегі
салықтардың орны.

8. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар
Сағат саны
№ ТАҚЫРЫП АТАУЫ
қс
күндізгі бөлім кешкі бөлім сырттай оқу бөлімі
барлығы
Қазақстан Республикасының қаржы 1. Қазақстан Республикасының
жүйесі. 1.Мемлекеттік қаржы туралы қаржы жүйесі. 2. Мемлекеттік қаржы
түсінік туралы түсінік тауарлар мен және
қызметкерлер
Мемлекеттік кірістер, оларды 3.Мемлекеттік кірістер, оларды
жұмылдыру әдістері жұмылдыру әдістері. 4.Тақырыбына эссе
дайындау
3. Мемлекеттік шығыстар, олардың 1. Мемлекеттік шығыстар,
әлеуметтік және экономикалық мәні олардың әлеуметтік және экономикалық
мәні.
4. Қазақстан Республикасының бюджет Қазақстан Республикасының бюджет
жүйесі, бюджет құрылысы. жүйесі, бюджет құрылысы.
5. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорыҚазақстан Республикасының Ұлттық қоры
6. Бірыңғай бюджеттік сыныптама Бірыңғай бюджеттік сыныптама.
7. Мемлекеттік бюджет кірістері:Мемлекеттік бюджет кірістері:
салықтық және салықтық емес салықтық және салықтық емес түсімдер
түсімдер
8. Мемлекеттік бюджет шығыстары: бюджет 1. Мемлекеттік бюджет
құрудағы бағдарламалық мақсатты әдіс шығыстары: бюджет қүрудағы
және бюджет бағдарламаларының бағдарламалық мақсатты әдіс
нәтижелілігін бағалау жэне бюджет бағдарламаларының
нәтижелілігін бағалау.
9. Бюджетаралық қатынастар, оларды 1.Бюджетаралық қатынаста.
реттеу 2.Реттеу механизмі
10. Бюджет үдерісі және бюджеттің 1. Бюджет үдерісі және бюджеттің
кассалық атқаруында қызмет көрсету кассалық атқарылуына қызмет көрсету
жөніндегі шоттар. жөніндегі шоттар
11. Мемлекеттік бюджет тапшылығын: 1. 2. Мемлекеттік бюджет тапшылығын:
төмендету әдістері және қаржыландыру қаржыландыру жолдары
12. Мемлекеттік кредит және мемлекеттік Мемлекеттік кредит және мемлекеттік
борыш борыш
13. Бюджеттен тыс қорлардың экономикалық Бюджеттен тыс қорлардың экономикалық
мазмұны, олардың эволюциясы және мазмұны, олардың эволюциясы және
қаржы жүйесіндегі алатын орны қаржы жүйесіндегі алатын орны
14. Мемлекеттік кәсіпорындардың қаржысы Мемлекеттік кәсіпорындардың қаржысы
15. Экономиканы мемлекеттік қаржылық Экономиканы мемлекеттік
реттеу. Фискалдық саясаттың нұсқаларықаржылық реттеу. Фискалдық саясаттың
нұсқалары
9. Дәрістер, практикалық (семинарлық) сабақтардың жоспары
ТақыЛекциялар жоспары Практикалық (семинарлық) сабақтар
рып жоспары

2. Қаржы жүйесін құрудың қағидаттары 3.Мемлекет қаржысының негізгі
1. буындары
2 3. Мемлекет қаржысының ұғымы және 4. Қазақстанның қаржы жүйесінің
2. құрамы дамуына келешегі - реферат дайындау
2 сұрақ 1. Мемлекет кірістерінің 1.Мемлекет кірістерінің құрамы мен
мәні. құрлымы
2. Мемлекет кірістерінің 2.Қаржы ресурстары және мемлекет
сыныптамасы кірістері
3 сұрақ 1. Мемлекет шығыстарының 2. Шығындар саясаты
құрамы мен құрлымы 3. Үкіметтің 2009-2011 ж.ж. орта
2. Мемлекет шығыстарының сыныптамасы мерзімді фискалдық саясатына
аннотация
3. Бюджет жүйесі және бюджет құрлысы 1.ҚР-сы бюджет заңдарын қолданылуы
1.ҚР-сы бюджет заңнамасың қолданылуы 2.Бюджет жүйесінің қағидаттары
2. ҚР-сы бюджет жүйесінің қағидаттары3.Бюджет кодексі-бюджет жүйесінің
3. Бюджет түсімдері мен шығыстарын құқықтық негізі
әсер ететін нормативтік құқықтық
актілер
4. ҚР-ң Ұлттық қоры ҚР-ң Ұлттық қоры
1.ҚР-ң Ұлттық қорын қалыптастыру 1.ҚР-ң Ұлттық қорына жалпы сипаттама
көздері 2.ҚР-ң Ұлттық қорын қалыптастыру және
2.ҚР-ң Ұлттық қорын пайдалану пайдалану
3.ҚР-ң Ұлттық қорының тұжырымдамасы 3.ҚР-ң Ұлттық қорының тұжырымдамасы
4.Кепілдендірілген трансферттер
мөлшерін анықтау мен байланысты ойын
жағдайы (ситуационная игра)
5. Бірыңғай бюджеттік сыныптама 1.Бірыңғай бюджеттік сыныптама
1.Бюджет түсімдерінің сыныптамасы 2.Бюджет түсімдерінің және
2.Бюджет шығыстарының сыныптамасы шығыстарының сыныптмасы
6. Мемлекеттік бюджет түсімдері Мемлекеттік бюджет түсімдері
1.Салықтық және салықтық емес 1.Салықтық және салықтық емес
түсімдер түсімдер.
2.Негізгі капиталды сатудан түсетін 2.Мемлекеттік бюджет кірістерін
түсімдер қалыптастырудағы салықтардың рөлі
3.Трансферттер түсімдері 3.Салықтық және салықтық емес
түсімдерді болжау
4.Есеп шешу

10.СОӨЖ (консультация)* өткізу жоспары

№ Тапсырма тақырыбы СОӨЖ өткізу нысаны
Күндізгі бөлім
Қазақстан Республикасының Бақылау жұмысы
қаржы жүйесі. Мемлекеттік
қаржы туралы түсінік
Мемлекеттік кірістер, оларды Фронталдық сұрақ беру
жұмылдыру әдістері
Мемлекеттік шығыстар, олардың Коллоквиум
әлеуметтік және экономикалық мәні
Қазақстан Республикасының бюджет Фронталдық сұрақ беру
жүйесі, бюджет құрылысы.
Қазақстан Республикасының Ұлттық блок-схем құру
қоры
Бірыңғай бюджеттік сыныптама Бақылау жұмысы
Мемлекеттік бюджет Коллоквиум
кірістері: салықтық және салықтық
емес түсімдер
Мемлекеттік бюджет шығыстары: Фронталдық сұрақ беру
бюджет құрудағы бағдарламалық
мақсатты әдіс және бюджет
бағдарламаларының нәтижелілігін
бағалау
Бюджетаралық қатынастар, оларды Бақылау жұмысы
реттеу
Бюджет үдерісі және бюджеттің Коллоквиум
кассалық атқарылуына қызмет
көрсету жөніндегі шоттар
Мемлекеттік бюджет тапшылығын: Фронталдық сұрақ беру
төмендету әдістері және
қаржыландыру жолдары
Мемлекеттік кредит және Коллоквиум
мемлекеттік борыш
Бюджеттен тыс қорлардың Фронталдық сұрақ беру
экономикалық мазмұны, олардың
эволюциясы жэне каржы жүйесіндегі
алатын орны
Мемлекеттік кәсіпорындардың Бақылау жұмысы
қаржысы
Экономиканы мемлекеттік Дискуссия
қаржылық реттеу.Фискалдық
саясаттың нұсқалары

* Үйге берілген тапсырмалар, курстық жұмысты орындау, семестрлік және
бақылау жұмысы есептер және тағы басқа тапсырмалар орындауға ақыл-кеңес
беру

№ Тапсырма тақырыбы СОӨЖ өткізу нысаны
Күндізгі бөлім
1. Мемлекеттік бюджет шығыстары Бюджет шығыстары:
1.Бюджетті құрудағы бағдарламалық 1.Бюджет шығыстарының түрлері
мақсатты әдіс 2.Бюджеттік бағдарламалардың түрлері
2.Бюджеттік бағдарламалардың 3. Нәтижеге бағдарланған бюджет
нәтижелігін бағалау
2. Бюджетаралық қатынастар және 1.Бюджетаралық қатынастардың
кірістер мен шығыстарды бюджеттер қағидаттары
деңгейлері арасында болу 2. Бюджетаралық қатынастарды реттеу
Бюджетаралық қатынастардың нысандары
қағидаттары 3.Жалпы сипаттағы және нысаналы
Трансферттер мөлшерін анықтайтын трансферттер
әдістеме
3. 10. Бюджеттік үдеріс және 1.Бюджетті түсімдерін болжау,
1.Бюджетті жоспарлау негіздері шығыстарын жоспарлау
2.Бюджеттік параметрлердің болжамы 2. Бюджеттің кассалық атқарылуына
3.Бюджеттің атқарылу үдерісі қызмет көрсету жөніндегі шоттар
3. Бюджетті нақтылау
4.Секвестр және бюджетті түзету
5. Мемлекеттік қаржылы бақылау
жүргізу.
4. 11. Мемлекеттік бюджет тапшылығы 1. Мұнайлық емес бюджет тапшылығының
1. Бюджет тапшылығын төмендету инфляциялық қаржыландыру көздері
әдістері 2. Мұнайлық емес бюджет тапшылығының
және формалары инфляциялық емес қаржыландыру
2.Бюджет тапшылығын қаржыландыру көздері
көздері 3. Мұнайлық емес бюджет тапшылығын
қаржыландыру - презентация
5. Мемлекеттік кредит және мемлекеттік 1.Мемлекеттік кредиттің мәні
борыш 2.Мемлекеттік кредиттің нысандары
1.Бюджеттік кредиттеудің негізгі және әдістері
ережелері 3.Сыртқы және ішкі борыш
2.Бюджеттік кредиттеу қағидаттары 4.Мемлекеттік борышты басқару
мен талаптары
3.Мемлекет кепілдік берген қарыз алу
және борыш

11.СӨЖ тапсырмаларын орындау және өткізу графигі

№ Тапсырма тақырыбы Бақылау нысаны Тапсыру уақыты
тақ
ыры
п
тар
Күндізгі бөлім
1. ҚР қаржы жүйесінің даму серпіні, Эссе 1
оларға шолу жасау
2. Мемлекеттік кірістерді жұмылдырудағыАннотация
қолданылатын әдістемелерге талдау
жасау.
3. Шағын топта жұмыс істеу. 2008-2010 Презентация 3
жылдарға арналған Үкіметтің орта
мезгілді фискалды саясатына
презентация жасау
4. ҚР бюджет жүйесі, Бюджеттік реферат 4
құрылым, Бюджет кодексі бюджет
жүйесінің құқықтық негізі.
5. 2007-2010 жылдар аралығындағы Ұлттықжазбаша 5
қордың құрамы мен құрылымына талдау
жасау
6. Дискуссия мына тақырыптар бойынша дискуссия 6
Бірыңғай бюджеттік сыныптама,
Бюджет шығындарын экономикалық
сыныптау
7. Мерзімді басылымдарға шолу
жасау: мемлекеттік бюджеттің
кірістеріне, соның ішінде салықтық
түсімдерге, салықтық емес
түсімдерге, негізгі капиталды
сатудан түсетін түсімдерге
жэне алынған трансферттерге,
талдау жасау
8. Бюджетті калыптастырудың Эссе 8
бағдарламалық-мақсатты әдісі
тақырып бойынша түсіндірме жазба
жасау
9. Бюджетарлық қатынастар мен әр Аннотация 9
деңгейдегі бюджеттердің кірістері
мен шығыстарын бөлу проблемалары
бойынша қорытынды жасау
10.Шағын топта жұмыс істеу. Бюджеттік Презентация 10
жоспарлау, қарау, бекіту, атқару
бойынша шағын топтар құру, олардың
қызметтерін шектеу
11.2007-2010 жылдар аралығындағы бюджетреферат 11
тапшылығына талдау жасау
12.Мемлекеттік кредит және мемлекеттік жазбаша 12
борыш
13.Дискуссия Бюджеттен тыс қорлардың дискуссия 13
қажеттілігі мен тиімділігі тақырыбы
14.Мемлекеттік кәсіпорындардың қаржысы
15.Экономиканы мемлекеттік қаржылық
реттеу. Фискалдық саясаттың
нұсқалары

11.СӨЖ тапсырмаларын орындау және өткізу графигі

№ Тапсырма тақырыбы Бақылау нысаны Тапсыру
тақ уақыты
ыры
п
тар
Күндізгі бөлім
1. Бюджеттен тыс қорлар 1. Бюджеттен тыс қорлардың
1.Бюджеттен тыс қорлардың қаржы әлеуметтік-экономикалық
жүйесіндегі рөлі мен алатын орны мәні
2.Әлеуметтік арналымның бюджеттен 2.Әлеуметтік бағыттағы
тыс қорлары бюджеттен тыс қорларды
3.Экономикалық арналымның бюджеттен қалыптастырудың және
тыс қорлары пайдаланудың ерекшеліктері
3.Экономикалық арналымның
бюджеттен тыс қорларына
сипаттама
4.Ұлттық әл-ауқат қорын
қалыптастыру және
пайдалану тәртібі
2. Мемлекеттік кәсіпорындардың қаржысы 1.Мемлекеттік кәсіпорындар
1.Республикалық мемлекеттік қаржысын ұйымдастырудың
кәсіпорындар қаржысы ерекшеліктері
2.Коммуналдық мемлекеттік 2.Акционерлік қоғадар мен
кәсіпорындар қаржысы шаруашылық
серіктестіктерінің қаржысы
3. Экономиканы мемлекеттік қаржылық 1.Экономиканы қаржылық
реттеу реттеудің түрлері, типтері
1.Экономиканы мемлекеттік қаржылық және әдістері
реттеу әдістері 2. Мемлекеттік қаржылық
2. Экономикалық реттеу реттеу тұтқаларының
теорияларындағы қаржы ішіндегі салықтардың орны
3.Фискалдық саясаттың нұсқалары

12.Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі:
Негізгі оқу әдебиеттері
1. Ильясов К.К., Ынтықбаева С.Ж., Құлпыбаев С., Мельников В.Д.,. Финансы -
Алматы., Қаржы 2010 ж.
2.*Мельников В.Д. Основы финансов. - Алматы, 2006 г. Бюджетный кодекс
Республики Казахстан Закон О республканском бюджете на 2008 год
3. Интыкбаева С.Ж. Фискальная политика и её роль в обеспечении устойчивого
развития
экономики Казахстана.- Алматы, Каржы-Каражат, 2002 г.
4. Мельников В.Д. Основы финансов, Экономика, 2007 г.
5. Расходы государственного бюджета учебное пособие Исахова П.Б, Ильясов
К.К. Алматы 2000 г.
6. Исахова П.Б., Янцен Н.А. Мониторинг результативности
бюджетных программ. Аналитические доклады экспертов. ОО Формирование
налоговой культуры при финансовой поддержке фонда Сорос-Казахстан. Пособие
подготовлено в рамках проекта Прозрачный бюджет., 2005год
7. Среднесрочная фискальная полтика Правительства на 2008-2010 годы

Қосымша әдебиеттердің тізімі
1 .Поляк Г.П. Государственные и муниципальные финансы, издательство ЮНИТИ,
2004 г.
2.Парыгина В, Тедеев А. Государственные и муниципальные финансы в схемах и
таблицах. Эксмо-Пресс,2005 г.
3. Поляк Г. Б. Государственные и муниципальные финансы, ЮНИТИ, 2007
Государственные финансы
4. Брайчева Т.В. Государственные финансы, 2001г.с. 288
5. Лушина С.И., Слепова В.А . Государственные и муниципальные финансы,
Экономистъ, 2007 г, с.763
6. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М., 1997 г.
7. Стигаиц Дж. Ю. Экономика. государственного сектора. М.„ 1997,
В.Антология экономической классики. В.Петги, А.Смит, Д.Рикардо. М., 1993 г.

9.Бюджетная система России, Под. ред. Г. Б. Поляк ООО "Издательство ЮНИТИ-
ДАНА", 1999 г. Ю.О республиканском бюджете (на соответствующий год).
11. Бюджетный кодекс Республики Казахстан
12. Кодекс Республики Казахстан О налогах и других обязательных платежах в
бюджет
(Налоговый кодекс).
13.Ежегодное послание Президента народу Казахстана Н.Фискальная политика
Правительства на 2008-2011 годы журнал Министерства финансов Республики
Казахстан.
14.Журнал Финансы Министерства финансов Российской Федерации.
П.Статистический бюллетень Минфина Республики Казахстан.
15.Статистический ежегодник Казахстана. Статистический сборник. - Алматы. -
Агенство РК по статистике.

Интернет
16.Министерство финансов Республики Казахстан - һйр:\\^т.тіпГіп.к2.
17.Министерство экономики и бюджетного планирования Республики
Казахстан - һіір:д¥^т.тіпр1ап.к2;
18. Центр анализа общественных проблем (Мр:Лу\ү\у.рргс.к2)
19. Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте
Республики Казахстан (ЪКріАүлууу.кізі.кг)

Мерзімді басылымдар
1. *Каржы- Каражат - Финансы Казахстана, научно-практический журнал.
2. *Банки Казахстана - ежемесячный журнал
3. *Рынок ценных бумаг Казахстана, - ежемесячный журнал
4. *Финансы, ежемесячный журнал Министерства финансов РФ.
5. *Статистический бюллетень Министерства финансов РК
6. *Статистический бюллетень Национального банка Республики Казахстан
Знаком * отмечена литература, имеющаяся в библиотеке КазЭУ им.
Т.РыскуловаТұрар Рысқұлов атындағы
Қазақ экономикалық университеті

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘНДІ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
(SYLLABUS)

Пәннің аталуы: Мемлекеттік қаржы

Мамандығы (шифры, аты): 050509 - Қаржы

Оқыту нысаны
күндізгі Кешкі Сырттай оқу
оқу
3 жылдық 4 жылдық 2 жылдық 3 жылдық 5 жылдық
Барлық кредиттер 3
Семестр 4
Емтихан (семестр) 4
Лекция (сағаты) 30
Практикалық-семинар15
лық сабақтар
(сағаттары)
Лабораториялық
сабақ (сағаттары)
СОӨЖ (сағаттары) 45
СӨЖ (сағаттары) 45

Алматы, 2009

1.Оқытушы Базарбаев Асылбек Ориншаихович, э.ғ.к., доцент міндетін
туралы атқарушы
мәліметтер Сақтандыру компанияларының инвестициялық қызметі, қаржылық
тұрақтылығы мен төлемқабілетілігі проблемаларын зерттеумен
айналысады.
2.Байланыс 340 кабинет, тел. 2760407
ақпараты: Кафедрада болатын уақыты: дүйсенбі-жұма.
3.Пәннің Мемлекеттік қаржы пэнін жеткілікті түрде меңгеру үшін
алдыңғы алдын-ала оқылатын пәндер: Экономикалық теория; Ақша,
реквизиті несие, банк; Қаржы; Қаржы нарығы және делдалдары.
4. Пәннің Салық және салық салу, Қазынашылықты ұйымдастыру, Қаржы
кейінгі менеджменті
реквизиттер
5.Пәнді Мемлекеттік қаржы категорияларын, үғымдарын, терминдерін,
оқытудың олардың сыныптамасын, әлеуметтік-экономикалық процестердегі
мақсаты маңызы мен орнын игеріп алуда студенттердің
теориялық және практикалық даярлығын камтамасыз
ету: пэннің мақсаты, мемлекеттік қаржыны
үйымдастыру нысандарьның өзара байланысы мен іс-әрекетін
жэне қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының нақтылы
жағдайында оның қолданылу әдістерін түсінуге қол жеткізу
болып табылады.
6.Пәнді - Нарықтық ортада іс-қимылдардың бірлігі мен
оқытудың саналуындығында мемлекеттік қаржы мен оның қосалқы
міндеттері категорияларының жүмыс істеуі туралы түсінік беру. Айрықша
көрінісі бар мемлекеттік қаржының жеке элементтерінің
қазіргі түсінігін және іс-әрекет механизімдерін ашу.
Қазақстанның дамушы рыноктық экономикасы
жағдайында зерделенетін қүбылыстар мен үдерістердің
бейімделу ерекшеліктерін, қарама-қайшылықтарды, мемлекеттің
жүргізіп отырған экономикалық саясатындағы оң жэне жағымсыз
жақтарын ашу. Нарықты экономика жағдайында
қаржы, қазынашылық органдарындағы мемлекеттік қаржыны
басқару жүмыстарын талдау; - Қоғамдық тауарлар, фискал
саясаты мен әлеуметтік қамсыздандыру туралы ұғымдармен
танысу; - Мемлекеттік шығындар мен олардың қүрылымын талдау
- Салық салу механизмі мен мемлекеттің шығындарын
қаржыландыру жэне мемлекет қаржыларын тиімді орналастыру
мәселелерімен танысу; - Мемлекеттік қаржы ұғымымен және
оның іс тәжірибе жүзінде қолданылуын айқындау

8. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар
Сағат саны
№ ТАҚЫРЫП АТАУЫ
қс
Күндізгі бөлім кешкі бөлім Сырттай оқу бөлімі
барлығы
1 Қазақстан Республикасының 1 .Қазақстан Республикасының
қаржы жүйесі. Мемлекеттік қаржы жүйесі. 2. Мемлекеттік қаржы туралы
қаржы туралы түсінік түсінік 3. Қоғамдық тауар
2 Мемлекеттік кірістер, оларды Мемлекеттік кірістер, оларды жүмылдыру
жүмылдыру эдістері эдістері
3 Мемлекеттік шығыстар, олардың1. Мемлекеттік шығыстар,
элеуметтік жэне экономикалық олардың әлеуметтік жэне экономикалық мэні.
мэні
4 Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі,
бюджет жүйесі, бюджет бюджет қүрылысы.
қүрылысы.
5 Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының ¥лттық қоры
Ұлттық қоры ■
6 Біркелкі бюджеттік сыныптама Біркелкі бюджеттік сыныптама.
Мемлекеттік бюджет Мемлекеттік бюджет кірістері: салықтық
кірістері: салықтық жэне жэне салықтық емес түсімдер
салықтық емес түсімдер
8 Мемлекеттік бюджет шығыстары:1. Мемлекеттік бюджет шығыстары:
бюджет қүрудағы бағдарламалықбюджет қүрудағы бағдарламалық
мақсатты эдіс және бюджет мақсатты эдіс жэне
бағдарламаларының бюджет бағдарламаларының
нэтижелілігін бағалау нэтижелілігін бағалау.
9 Бюджетаралық қатынастар, Бюджетаралық қатынастар, оларды реттеу
оларды реттеу
10 Бюджет үдерісі және бюджетті 1. Бюджет үдерісі жэне бюджетті атқарудағы
атқарудағы қазынашылықтың қазынашылықтың рөлі
рөлі
11 Мемлекеттік бюджет тапшылығы:1. 2. Мемлекеттік бюджет тапшылығы: оны
оны басқарудың эдістері мен басқарудың эдістері мен нысандары
нысандары
12 Мемлекеттік несие жэне Мемлекеттік несие және мемлекеттік қарыз
мемлекеттік қарыз
13 Бюджеттен тыс қорлардың Бюджеттен тыс қорлардың экономикалық
экономикалық мазмұны, олардыңмазмүны, олардың эволюциясы және қаржы
эволюциясы жэне қаржы жүйесіндегі алатын орны
жүйесіндегі алатын орны
14 Мемлекеттік кәсіпорындардың Мемлекеттік кәсіпорындардың қаржысы
қаржысы
15 Экономиканы Экономиканы мемлекеттік қаржылық
мемлекеттік қаржылық реттеу.Фискалдық саясаттың нұсқалары
реттеу.Фискалдық саясаттың
нүсқалары

10.СОӨЖ (консультация)* өткізу жоспары
№ пп Тапсырма тақырыбы СОӨЖ өткізу нысаны
Күндізгі бөлім
1. Қазақстан Республикасының Бақылау жүмысы
қаржы жүйесі. Мемлекеттік
қаржы туралы түсінік
2. Мемлекеттік кірістер, оларды Фронталдық сү_рақ беру
жүмылдыру эдістері
3. Мемлекеттік шығыстар, олардың коллоквиум
элеуметтік және экономикалық мэні
4. Қазақстан Республикасының бюджет Фронталдық сұрақ беру
жүйесі, бюджет құрылысы.
5. Қазақстан Республикасының Ұлттық блох-схем құру
қоры
6. Біркелкі бюджеттік сыныптама Бақылау жү_мысы
7. Мемлекеттік бюджет коллоквиум
кірістері: салықтық жэне салықтық
емес түсімдер
8. Мемлекеттік бюджет шығыстары: Фронталдық сұрақ беру
бюджет қүрудағы бағдарламалық
мақсатты эдіс жэне бюджет
бағдарламаларының нэтижелілігін
бағалау
9. Бюджетаралық қатынастар, оларды Бақылау жүмысы
реттеу
10 Бюджет үдерісі жэне бюджетті коллоквиум
атқарудағы қазынашылықтың рөлі
11. Мемлекеттік бюджет тапшылығы: оны Фронталдық сүрақ беру
басқарудың эдістері мен нысандары

12. Мемлекеттік несие жэне мемлекеттікколлоквиум
қарыз
13. Бюджеттен тыс қорлардың Фронталдық сұрақ беру
экономикалық мазмұны, олардың
эволюциясы жэне каржы жүйесіндегі
алатын орны
14. Мемлекеттік кәсіпорындардың Бақылау жүмысы
қаржысы
15. Экономиканы мемлекеттік Дискуссия
қаржылық реттеу.Фискалдық
саясаттың нүсқалары

* Үйге берілген тапсырмалар, курстық жұмысты орындау, семестрлік және
бақылау жұмысы есептер және тағы басқа тапсырмалар орындауға ақыл-кеңес
беру

11.СӨЖ тапсырмаларын орындау және өткізу графигі

№ Тапсырма тақырыбы Бақылау нысаны Тапсыру уақыты
тақыр
ып
тар
Күндізгі бөлім
1. ҚР қаржы жүйесінің даму серпіні, Эссе 1
оларға шолу жасау
2. Мемлекеттік кірістерді жүмылдырудағыАннотация
қолданылатын эдістемелерге талдау
жасау.
3. Шағын топта жріыс істеу. 2008-2010 Презентация 3
жылдарға арналған Үкіметтің орта
мезгілді фискалды саясатына
презентация жасау
4. Подготовить реферат по темам ҚР реферат 4
бюджет жүйесі, Бюджеттік құрылым,
Бюджет
кодексі бюджет жүйесінің құқықтық
негізі
5. 2005-2008 жылдар арлығындағы Үлттық жазбаша 5
қорың қүрамы мен қүрылымына талдау
жасау
6. Дискуссия мына тақырыптар бойынша дискуссия 6
Біркелкі бюджеттік сыныптама,
Бюджет шығындарын экономикалық
сыныптау
7. Мерзімді басылымдарға шолу
жасау: мемлекеттік бюджеттің
кірістеріне, соның ішінде салықтық
түсімдерге, салықтан тыс түсімдерге,
негізгі капиталды сатудан
түсетін түсімдерге жэне
алынған трансферттерге , олардың
қүрамы мен қүрылымына талдау жасау
8 Бюджеттік калыптастырудың Эссе 8
бағдарламалық-ммақсатты эдісі
тақырып бойынша түсіндірме жазба
жасау
9 Бюджетерлық қатынастар мен эр Аннотация 9
деңгейдегі бюджеттердің кірістері
мен шығыстарын бөлу проблемалары
бойынша қорытынды дайындау
10 Шағын топта жумыс істеу. Бюджеттік Презентация 10
құры, қарау, бекіту, атқару бойынша
шағын топтар құру, олардың
қызметтерін шектеу
11 2005-2007 жылдар арлығындағы бюджет реферат 11
тапшылығына талдау жасау
12 Государственный кредит и жазбаша 12
государственный долг. Валовый
внешний долг
13 Дискуссия Бюджеттен тыс қорлардың дискуссия 13
қажеттілігі мен тиімділігі
тақырыбы
14 Мемлекеттік кәсіпорындардың қаржысы ауызща 14
15 Экономиканы мемлекеттік қаржылық ауызша 15
реттеу. Фискалдық саясаттың
нұсқалары

12.Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі:
Негізгі оқу әдебиеттері
1. *Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы - Алматы., 2004 г. *Мельников
В.Д. Основы финансов. - Алматы, 2006 г. Бюджетный кодекс Республики
Казахстан Закон О республканском бюджете на 2008 год
3. Интыкбаева С.Ж. Фискальная политика и её роль в обеспечении устойчивого
развития
экономики Казахстана.- Алматы, Каржы-Каражат, 2002.
4. Мельников В.Д. Основы финансов, Экономика, 2007
5. Расходы государственного бюджета учебное пособие Исахова П.Б, Ильясов
К.К. Алматы 2000 г.
6. Исахова П.Б., Янцен Н.А. Мониторинг результативности
бюджетных программ. Аналитические доклады экспертов. ОО Формирование
налоговой культуры при финансовой поддержке фонда Сорос-Казахстан. Пособие
подготовлено в рамках проекта Прозрачный бюджет., 2005год
7. Среднесрочная фискальная полтика Правительства на 2008-2010 годы

Қосымша әдебиеттердің тізімі
1 .Поляк Г.П. Государственные и муниципальные финансы, издательство
ЮНИТИ,2004 2.Парыгина В, Тедеев А. Государственные и муниципальные финансы
в схемах и таблицах. Эксмо-Пресс,2005
3. Поляк Г. Б. Государственные и муниципальные финансы, ЮНИТИ, 2007
Государственные финансы
4.Брайчева Т.В. Государственные финансы, 2001.С. 288
5.Лушина С.И., Слепова В.А . Государственные и муниципальные финансы,
Экономистъ, 2007 г, с.763
6. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М., 1997.
7. Стигаиц Дж. Ю. Экономика. государственного сектора. М.„ 1997,
В.Антология экономической классики. В.Петги, А.Смит, Д.Рикардо. М., 1993
9.Бюджетная система России, Под. ред. Г. Б. Поляк ООО "Издательство ЮНИТИ-
ДАНА", 1999 Ю.О республиканском бюджете (на соответствующий год).
11. Бюджетный кодекс Республики Казахстан 12. Кодекс Республики Казахстан
О налогах и других обязательных платежах в бюджет
(Налоговый кодекс).
ІЗ.Ежегодное послание Президента народу Казахстана Н.Фискальная политика
Правительства на 2007-2009 годы 15.Каржы-Каражат - Финансы Казахстана.
Ежемесячный журнал Министерства финансов Республики Казахстан.
іб.Журнал Финансы Министерства финансов Российской Федерации.
П.Статистический бюллетень Минфина Республики Казахстан. 18.Статистический
ежегодник Казахстана. Статистический сборник. - Алматы. -Агенство РК по
статистике. ,
Интернет
19.Министерство финансов Республики Казахстан - һйр:\\^т.тіпГіп.к2.
20.Министерство экономики и бюджетного планирования Республики
Казахстан -һіір :д¥^т.тіпр1ап.к2;
21. Центр анализа общественных проблем (Мр:Лу\ү\у.рргс.к2)
22. Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте
Республики Казахстан (ЪКріАүлууу.кізі.кг)

Мерзімді басылымдар

3. *Каржы- Каражат - Финансы Казахстана, научно-практический журнал.
4. *Банки Казахстана - ежемесячный журнал
5. *Рынок ценных бумаг Казахстана, - ежемесячный журнал
6. *Финансы, ежемесячный журнал Министерства финансов РФ.
7. *Статистический бюллетень Министерства финансов РК
8. *Статистический бюллетень Национального банка Республики Казахстан
Знаком * отмеченалитература, имеющаяся в библиотеке КазЭУ им. Т.Рыскулова

Аралық бақылауға (АБ 1 және АБ 2) арналған сурақтар (тапсырмалар)
Бакылау сұрақтары: (АБ 1)
1. Мемлекеттік қаржы ұғымы.
2. Мемлекеттік қаржының қажеттігі, оның табиғаты
3. Мемлекеттік қаржының фунциялары
4. ¥дайы өндірістегі мемлекеттік қаржының рөлі
5. Қаржы жүйесі, оның буындары жэне олардың өзара байланысы
6. Қаржы ресурстары мен ақша қорлары
7. Қаржы саясатының мазмұны, оның мақсаттары, міндеттері, қағидаттары
8. Мемлекеттік меншіктегі кэсіпорындардың қаржысының табиғаты,
функциялары
9. Мемлекеттік меншіктегі кэсіпорындардың қаржысының негізгі белгілері
10. Мемлекеттік меншіктегі кэсіпорындардың қаржысының ерекшеліктері
11. Мемлекеттік меншіктегі кэсіпорындардың қаржылық қорлары
12. Мемлекеттік меншіктегі кәсіпорындардың шығындары
13. Мемлекеттік меншіктегі кэсіпорындардың табыстарын қалыптастыру жэне
бөлу
14. Өндірістік емес сфера мекемелері мен ұйымдары қаржысының ерекшеліктері
15. Өндірістік емес сфера мекемелері мен ұйымдарының кірістерінің көздері
жэне негізгі шығыстары
16. Мемлекет қаржысының мэні
17. Қоғамдық тауарлар, игіліктер және қызметтер
18. Жанама пайдаларды реттеу
19. Мемлекет кірістерінің мәні жэне сыныптамасы
20. Мемлекет шығыстарының мэні, олардың құрамы
21. Мемлекет шығыстарын ұйымдастырудың қағидаттары
22. Мемлекет шығыстарын қаржыландырудың нысандары мен эдістері
23. Экономикаға жұмсалатын шығыстардың сипаттамасы жэне құрамы
24. Әлеуметтік-мәдени шараларға жұмсалатын шығыстардың сыныптамасы
25. Әлеуметтік мақсаттарға жұмсалатын шығыстарды қаржыландыру
26. Инновациялық дамуды қаржыландыру
27. Қорғаныс пен басқаруды қаржыландыру
28. Салықтардың экономикалық мэні, қагидаттары жэне функциялары
29. Салықты алудың амалдары жэне салықтық есептердің эдістері
30. ҚР-дың салық жүйесі жэне оның элементтері
31. Инновациялық қор
32. Инвестициялық қор
33. Мемлекеттік элеуметтік сақтандыру қоры

Бақылау свдрақтары: (АБ 2)
1. Мемлекеттік бюджеттің экономикалық мэні
2. Мемлекеттік бюджет мемлекеттің негізгі қаржы жоспары , экономиканы
басқару механизмі ретінде
3. ҚР мемлекеттік бюджеттінің кірістерінің қүрамы мен қүрылымы
4. ҚР мемлекеттік бюджеттінің шығыстарының құрамы мен құрылымы
5. Бюджет тапшылығын жэне оны жабудың амалдары
6. Бюджет профициті жэне оны пайдалану
7. Бюджет тапшылығымен байланысты бюджет саясатының тұжырымдары
8. Бюджет жүйесіндегі бекітіп берілген жэне реттеуші табыстар
9. ҚР жергілікті бюджеттерінің табыс бөлігінің қүрамы
10. ҚР жергілікті бюджеттерінің шығыс бөлігінің құрамы мен құрлымының
ерекшеліктері
11. Бюджет жүйесіндегі субвенциялар жэне алынымдар
12. Бюджет жүйесі оның құрамы мен буындарының сипаттамасы
13. Бюджеттік үдерістің кезеңдері ( республикалық, жергілікті деңгей)
14. Арнаулы экономикалық аймақтардың қаржысы
15. Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар
16. Қазақстандағы зейнетақымен қамтамасыз етудің ерекшеліктері
17. Жинақтаушы зейнетақы қорларын қалыптастыру жэне пайдалану
18. ҚР Ұлттық қоры: қордың қалыптасуы жэне миссиясы
19. Инвестициялық қор, оларды пайдаланудың бағыттары
20. Инновациялық қор, Индустриалдық-инновациялық даму стратегиясын жүзеге
асырудағы оның рөлі
21. Халықаралық мемлекеттік кредиттің қажеттегі, оның нысандары
22. Мемлекеттік кредиттің сыныптамасы
23. Мемлекеттік кредиттің функциялары мен нысандары
24. Ішкі жэне сыртқы мемекеттік борыштың проблемалары
25. Мемлекеттік элеуметтік трансферттер кедейлікті төмендетудің факторы
ретінде
26. Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеудің ұғымы, қажеттігі жэне
сыныптамасы
27. Макроэкономикалық тепе-теңдік жэне мемлекеттік қаржы
28. Фискалдық саясаттың нұсқалары

15. Білімді бақылау түрлері
Аралық бақылау 7 және 14 аптада келесі түрде жүргізіледі: 1 – ауызша (1-
4 тақырыптардан ауызша сұрау); 2 – тестілеу (5-12 тақырыптардан). Оқытушы
ІСБ нәтижесін тәжірибе сабақтарына келу мен белсенділігін, уақытында СӨЖ
тапсырмаларын тапсыруын ескере отырып өзгерте алады

Қорытынды бақылау тестілеу түрінде курстың барлық тақырыптары бойынша
емтихандық сессия кезінде жүргізіледі.

Аралық бақылаудың бағасы жинақтау әдісімен жүргізіледі және АБ өзін,
СӨЖ-ді уақытында орындауды, тәжірибелік сабағындағы белсенділігін, сабаққа
қатысуын ескеріп қосады

15.1. Студенттке рейтинг қоюдың шкаласы (Кредиттік жүйе бойынша оқитын
студенттердің білімін бағалау ережелеріне сәйкес әрбір оқытушымен жеке
құрастырылады)
№ Бақылаудың түрі 1-ші рейтингті Апталар
бағалау итерийлері
(Р1), %
А 4,0 95-100 үздік
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89
жақсы
В 3,0 80-84
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74

қанағаттанарлық
С 2,0 65-69
С- 1,67 60-64
D+ 1.33 55-59
D 1.0 50-54
F 0 0-49 қанағатсыз

15.4 Академиялық тәртіптің саясаты

№ Тәртіпті бағалау критерийлері Баллдың саны*
1. Сабаққа кешігіп келу -2
2. Ұялы телефонды сабақ уақытында пайдалану -2
3. Практикалық (семинарлық) сабақтарда белсенді 4
қатысу
4. Қосымша критерийлері -4

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫ пәні бойынша
студенттердің өзіндік жү_мыстарын орындаулары бойынша
ӘДІСТЕМЕЛІК НҮСҚАУЛЫҚ

Ағымдағы бақылау оқу семестріндегі эрқайсысы баллдық жүйемен бағаланатын,
студенттердің 8 түрлі СОӨЖ мен СӨЖ -ын орындаудан түрады.

1. Эссе - белгілі бір тақырып бойынша еркін түрдегі пікір келтіру.
Негізгі мақсаты - өзінің көзқарасын аргументтер келтіріп, дэлелдей білу.
Эссенің қүрылымы, эдетте, кіріспеден, негізгі бөліктен жэне қорытындыдан
түрады. Кіріспеде тақырыптың өзектілігі, тақырыпқа байланысты пікірлердің
айырмашылықтары қарастырылады. Негізгі бөлімде автор аргументтер келтіріп,
өз пікірін (пайымдауын) білдіруге пайдаланылатын негізгі ұғымдарға анықтама
береді; кейбір жағдайда қарама - қайшы келетін пайымдаулар да келтірілуі
мүмкін (мүнда, басқалардың пікірі неге элсіз, автордың пікірі неге өз
күшінде қалатындығына дэлел болуы керек). Қорытындыда резюме (пікір)
ретінде бір - екі сөйлем келтіріледі. 1-тақырыпты оқып - үйрену барысында
белгілі бір тақырыбқа эссе жазу қарастырылған. Ол 1 не 2 беттен түрады (А
4).
2. Аннотация - қандай да бір мақалаға (сынап -мінеу, түсіндіру) ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Халықаралық экономика пәнінен оқу-әдістемелік кешені
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Cалық менеджменті»
Пәннің оқу-әдістемелік кешенін дайындау бойынша ереже
Әлеуметтану пәнінен дәрістер комплексі
Информатика пәні бойынша электрондық оқыту кешенін дайындау
Пәннің оқу - әдістемелік кешені негізінде ақпараттық технологияларды пайдаланудың әдіснамалық негізі
Қашықтықтықтан оқыту (қо) технологиясын ұйымдастыру
MAGISTER қашықтықтықтан оқыту жүйесіне қысқаша сипаттама
Қаржылық талдау
Өсімдіктер биотехнологиясының негізгі салалары
Пәндер