Талшықтық-оптикалық беру жүйелері


6 ТАЛШЫҚТЫҚ-ОПТИКАЛЫҚ БЕРУ ЖҮЙЕЛЕРІ


ҚТЖ-ға арналган ТОБЖ аппаратурасы. Металл кабельдер бойынша жүмыс істейтін беру жүйесі сияқты талшыңтың-оптикалық беру жүйелері де қалалық ішкізоналық және магистральдық жүйелер болып бөлінеді. Қалалық оптикалық кабельдер бойынша жұмыс істейтін беру жүйелеріне «Соната-2», ИКМ-120-4/5 жөне «Сопка-Г» (ИКМ-480-5) жатады. Олардың тех¬никалық деректері 2-кестеде келтірілген.
ТОБЖ «Соната-2» қүрамына мыналар кіреді: ИКМ-30 немесе ИКМ-30-4 қүрамында болатын аналогтық-цифрлық қайта өзгерту жабдығы; ИКМ-120 қүрамында болатын екінші реттік уақыттық топ ңүру жабдықтарының комплексі (КВВГ); Соңғы (КОЛСТ-2) және аралық (КОЛСТ-П-2) желілік жарық өткізу тракт жабдықтарыныңтіректік (стоек) комплекттері; желілік оптикалық кабельдердің станциялың оптикалық кабель; жарың өткізгіш қосқыш шнурлар (ШСС).

Кесте4 -ТОВЖ аппаратураларыныц техникалыц деректері

Параметр Талшықтық оптикалық СП үшін параметр мағынасы
«Соната-2 ИКМ-120- 4/5 ИКМ-480-5 «Сопка Г»
ТЖ стандарттық каналдар саны 120 120 480
Беру жылдамдығы, Мбит/с 8,5 8,5 34,4
Желілік код СМІ МСМІ МСМІ
Қателік коэффициенті (бір регенераторға) 10-9 10 - 9. 10 9
Сәуле қабылдағыш түрі ЛФД ЛФД ЛФД
Оптикалық талшық түрі МОВ МОВ МОВ, ООВ
Толқын үзындығы, мкм 0,85 0,85; 1,3 1,3
Сәуле шығару көзінің түрі ЛД ЛД; СИД лд
Энергетикалық потенциал (дБ)м 50 50; 34 37; 24 38
Оптикалық талшықтың өшуі, дБм/км 3 3,0 0,7 0,7
Регенерация бөлімшесініц максималдық үзындыгы, км 12 12; 8
26; 13 35; 32

СОЛСТтірегі (6.2-сурет) екіншіреттіктопқүружәнежелілікжарыңөткізгіштракіаппаратураларыарасындасигналдыөзгертуге, кабельжелісібөлім-шелеріндегіөшудіңорнынтолыңтыруғатіректікүйымдастыруғаарналған.
Соңғы (СОЛТ-О) жөнеаралық (СОЛТ-П) тіректеріжелілікжарықтрактарыжабдыңтарының (КОЛСТ-ОжәнеКОЛСТ-П) функционалдыаяңталғантүйіндері (кассет) түріндежасалады.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі:  Материал
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Таңдаулыға:   
Тегін:  Антиплагиат

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


6 ТАЛШЫҚТЫҚ-ОПТИКАЛЫҚ БЕРУ ЖҮЙЕЛЕРІ

ҚТЖ-ға арналган ТОБЖ аппаратурасы. Металл кабельдер бойынша жүмыс істейтін беру жүйесі сияқты талшыңтың-оптикалық беру жүйелері де қалалық ішкізоналық және магистральдық жүйелер болып бөлінеді. Қалалық оптикалық кабельдер бойынша жұмыс істейтін беру жүйелеріне Соната-2, ИКМ-120-45 жөне Сопка-Г (ИКМ-480-5) жатады. Олардың тех - никалық деректері 2-кестеде келтірілген.
ТОБЖ Соната-2 қүрамына мыналар кіреді: ИКМ-30 немесе ИКМ-30-4 қүрамында болатын аналогтық-цифрлық қайта өзгерту жабдығы; ИКМ-120 қүрамында болатын екінші реттік уақыттық топ ңүру жабдықтарының комплексі (КВВГ); Соңғы (КОЛСТ-2) және аралық (КОЛСТ-П-2) желілік жарық өткізу тракт жабдықтарыныңтіректік (стоек) комплекттері; желілік оптикалық кабельдердің станциялың оптикалық кабель; жарың өткізгіш қосқыш шнурлар (ШСС).

Кесте 4 - ТОВЖ аппаратураларыныц техникалыц деректері

Параметр
Талшықтық оптикалық СП үшін параметр мағынасы

Соната-2
ИКМ-120- 45
ИКМ-480-5 Сопка Г
ТЖ стандарттық каналдар саны
120
120
480
Беру жылдамдығы, Мбитс
8,5
8,5
34,4
Желілік код
СМІ
МСМІ
МСМІ
Қателік коэффициенті (бір регенераторға)
10[-9]
10 [- 9.]
10 [9]
Сәуле қабылдағыш түрі
ЛФД
ЛФД
ЛФД
Оптикалық талшық түрі
МОВ
МОВ
МОВ, ООВ
Толқын үзындығы, мкм
0,85
0,85; 1,3
1,3
Сәуле шығару көзінің түрі
ЛД
ЛД; СИД
лд
Энергетикалық потенциал (дБ)м
50
50; 34 37; 24
38
Оптикалық талшықтың өшуі, дБмкм
3
3,0 0,7
0,7
Регенерация бөлімшесініц максималдық үзындыгы, км
12
12; 8
26; 13
35; 32

СОЛСТ тірегі (6.2-сурет) екінші реттік топ қүру және желілік жарың өткізгіш тракі аппаратуралары арасында сигналды өзгертуге, кабель желісі бөлім-шелеріндегі өшудің орнын толыңтыруға тіректік үйымдастыруға арналған.
Соңғы (СОЛТ-О) жөне аралық (СОЛТ-П) тіректері желілік жарық трактары жабдыңтарының (КОЛСТ-О және КОЛСТ-П) функционалды аяңталған түйіндері (кассет) түрінде жасалады.

Сурет 6.1 - ВОСП Соната-2 құрылымдық сұлбасы

Сурет 6.2 - СОЛСТ құрылымдық сұлбасы

Әрбір кассета мынадай блоктардан түрады: ПК- кодтарды түрлендіргіш, НДВ-3 желілік кодтарын СMJ кодтарына одан кері өзгерткіш функциясын атқарады; ЖР-желілік регенераторы, СMJ кодында берілетін оптикалық сигналдарды қабылдау және электрлік сигналдарды регенерациялау қызметін атқарады; (КТ) -трактты бақылау блогы ТБ, СМJ кодында тракт бойынша берілетін сигналдағы қателікті бақылау, қызмет бабы сигналын тауып, бөліп шығару оны 64 кбитс жылдамдықтағы сигналға қайта өзгерту және қызмет көрсету жүйесіне (КТ-2 блогына) беру, сонымен ңатар КТ-2 блогынан қабылданған ақпарат негізінде қызмет көрсетудің екінші реттік сигнал қүру (бүл сигнал РЛ-дің беру бөлігінің басымшылық кірісіне беріледі) қызметін атқаратын; КК-кассетаны бақылау блогы, кассета жабдықтарының жагдайы туралы ақпараттарды бірінші реттік жинау, оларды қызмет көрсету жабдығының кассетасына (КООС) беру, тіректік жабдықтары бақылаудың төменгі жүйесін өзін-өзі тексеру мақсатымен оператор командасы бойынша бақылау сөзін беруді қамтамасыз етеді; СН-1-кернеу түрақтандырғышы (стабилизатор), 5 және 12 вольттық екі ңоректендіру кернеуін қамтамасыз етеді; ВУ-кіріс қүрылғысы, істен шыққан СН-1 блогын анықтау және ол туралы сигнал беруді, с"ондай-ақ 60 В кернеуді сүзу қызметін атқарады.
Ақпараттық кіріс сигналы ВВГ аппаратурасынаң НДВ-3 кодымен ПК блогына келіп түседі. Мүнда желілік сигналының коды НДВ-З-тен СМУ-ге өзгереді. Одан әрі сигнал СМ кодымен РЛ блогына беріледі, оптикалың импульстердің электрлік тізбектілігі шығыстық оптикалық қосқыш арқылы оптикалық кабельге беріледі.
Қабылданатын оптикалық импульстер тізбектігі оптикалық қабылдау қосқышы арқылы қарқындық фото-диодқа тап болады, оптикалық импульстер электрлік импульстер тізбектілігіне өзгертіледі, олар күшейтіліп, коррекцияланып және регенерацияланып, ПК блогына беріледі. Желілік сигнал СMJ кодынан НДВ-3 кодына қайта өзгертілгеннен кейін ақпараттық сигнал екінші реттік уақыттық топтар қүру үлдірігіне (СВВГ) беріледі. Қабылданып, регенерацияланған сигнал СМJ кодымен КТ блогына да беріледі. Онда қателік коэффиценті анықталады және күтіп-қадағалау жүйесінің (СО) кешенді сигналын табу мақсатымен талдау жасалады. Ондай сигнал табылған жағдайда ол бөлініп алынады, 64 кбит-с жылдамдықтағы сигналға қайта өзгертіледі және КООС-қа (КТ-2 блогына) беріледі. Сонымен қатар, КТ блогы автоматтың бақылау жүйесін автоматты түрде қосатын сигнал жасап шыгарады.
Соңғы немесе аралық аппаратураларының бірі не - месе жарық өткізгіш желілік тракт аппаратураларында ақаулық орын алган жағдайда КОЛСТ-О-ға жанасатын (ақаулың жоқ) бөлімшеде бақылау жүйесінің және ңызмет ету байланысының трактісі автоматты түрде ұйымдастырылады.
РЛ, ПК, СН-1 блоктарының жүмыс істеу қабілеттілігі % туралы сигналдар КК блогына келіп түседі, содан соң сұраныс бойынша тиісті КООС-қа беріледі.
КОЛСТ-П .кассетасының құрамына мыналар кіреді: РЛ - желілік регенератор; КТ- трактты бақылау блогы; КК - кассетаны бақылау блогы; СН-1 - кернеуді тұрақтандырғыш; ВУ - кіріс қүрылғысы.
Соңғы және аралық тіректерінің күтіп-қадағалау жабдықтарының кассетасы (КООС) бақыланатын төртке дейінгі КОЛСТ-тың жағдайын бақылауды, бақыланатын жабдыңтардың жағдайы туралы деректер негізінде және қабылданған алыстан бақылау ақпараттары негізінде алыстан бақылаудың бірінші реттік сигналын жасауды қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, апат сигналы пайда болғанда, автоматты түрде не - месе СО аңпараты қабылданғанда мәжбүрлі (принуди - тельно) түрде желілік жарық тракты бойынша алыстан бақылауды және қызмет ету байланысын қамтамасыз етеді. Кассеталар тағы да алыстан бақылау ТК және қызмет ету байланысы сигналдарын (СС) синхронды түрде біріктіру арқылы берілетін СО бірінші реттік сигналын жасайды және одан ТК, СС сигналдарын ажыратады, қабылданған ТК ақпаратына талдау жасауды, апаттың пункттердің, трактілердің нөмірлерін және апат түрін анықтауды қамтамасыз етеді.
Соната-2аппаратураларының оптикалық.желілік трактілерін күтіп-қадагалау жүйесі былайша жүмыс істейді. Түгелдей толықтырьілғаы СО тірегі әрқайсысында 10-ға дейін бақыланатын пункттері бар 8-ге дейінгі трактілерді бақылауды қаматамасыз етеді.
СО (күтіп-қадағалау) жүйесі құрамына өзара бай- ланысқан, бірлесіп әрекет ететін бірнеше төменгі жүйелер кіреді. Олар: КС - жабдықтардй бақылау тірегі; ОС - жалпы сигнал беру жүйесінің тірегі; СС - қызмет ету байлаыысы.
Тіректік жабдықтар бақылауының төменгі жүйесі (подсистема) тірек толық жабдықталған жағдайда кас- сеталарды бақылау блоктарынан (бақыланатын КОЛСТ санына байланысты бірден сегізге дейін) және екі КС блогынаы түрады.
КК блоктары әрбір блокқа орнатылған бақыланатын қүрылғылардың жүмыс істеу қабілеттілігін білдіретін сезгілерден (ДС) ақпараттардың бірінші реттік жинас- тырылуын жүзеге асырады. Бақыланатын құрылғы мүлтіксіз жүмыс істеп түрған жағдайда, сезгілер өз шығыстарында логикалық нөлдер, ақаулықтар бар жағдайда логикалық бірлер жасап шығарады.
Ақаулық сигналдары ДС-тен КК блоктарына келіп түседі, Онда олар басымдылықтары бойынша өңделеді және төрт разрядтық сөз түрінде КС блогынан келетін сүраныс бойынша деректер шинасына беріледі. КС бло - гынан келетін сигналдар басымдылықтары бойынша өңделеді дегеніміз - мысалы ток көзі жоғалған жағдайда, тек осы ақаулық туралы сигнал индикаторға беріледі де,оған байланысты баска сигналдар индикаторға берілмейді.
Қателік коэффициентінің датчигі конструктивтік түрғыдан КТ блогына орналасңан және ол берудің бір
бағытындағы желілік сигналға талдау жасауды жүзеге асырады.
Жалпы бағанның сигнал берудің төменгі жүйесі ОС блогынан және бағанның апаттық сигнал табылысынан тұрады. ОС блогы жалпы бағандық, қатарлық және станциялық сигнал беру жүйесінің сигналдары жасалынып шығарылады. Блок кірісіне мынадай сигналдар беріледі: Апат-1; КТ-3 блогынан Апат-2, КООС-та +5 В жоғалғандығы туралы сигналдар; СС блогынан қызмет ету байланысы бойынша шақыру сигналы, ОС блогы апаттық сигнал қызмет ету байланысы, қоңырау қосылғандықтары туралы сигналдар.
Желілік оптикалың (световодных) трактілер жаб дыңтарының төменгі бақылау жүйесіне КТ-1, КИ-2, КТ-3, КТ және РЛ блоктары кіреді.
КТ-1 блогы КС блогымен өзара әрекет етеді (ОЗУ- га шығу арқылы). КС блогынан алынған ақпараттар негізінде КТ-1 тізбектілік екілік кодпен алыстан бақылау сигналын жасайды. КТ-1 блогыньің жүмыс режимі мыналарды қамтамасыз етеді: ТК сигналы келіп түспеген бағыттарға өз бетімен ТК топтарын циклдік түрде беруді; көрші станциялардан қабылданған ақпараттарға қосымша өзінде жасалған ТК сигналын беруді қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, КТ-1 бло - гы КТ-3 блоктарының жүмыстарын үйымдастыруды қамтамасыз ететін сигналдар жасап шығарады.
КТ- 2 блогы КООС жүмысына және КТ блогына қажетті барлық тактылың импульстер жасап шығарады. КТ блогынан қайсыбір трактіде ТК режимінің қосылғандығы туралы ақпарат қабылдайды, КТ-1 блогынаТК сигналын жасап шығару туралы және ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Талшықтық-оптикалық беру жүйелері байланысын ұйымдастыру әрекеттері
Талшықтық-оптикалық байланыс желісіндегі тағыздау әдістері
Сандық беру жүйелері SDH
Аналогты беру жүйелері
ИКМ ЖӘНЕ УАКБ БЕРУ ЖҮЙЕЛЕРІ
Матаның талшықтық құрамы мен құрылысы
Оптикалық байланыс желілерді синхрондау
Оптикалық талшық түрі
Оптикалық-талшықты желілер
Оптикалық әдістер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь