Қазақ халқының ойындары

ЖОСПАР.

1.Кіріспе.

2.Қазақ халқының ойындары. Ғасырлар бойы қазақ халқымен бірге жасасып келген әдеп.ғұрып.
3.Қазақ ойындарының түрлері.
4.Ғалымдар қазақ ұлттық ойындар туралы.

5.Қорытынды.
Ѓылымныњ ќай саласы болмасын µз тарихын терењ зерттеп алмайынша алѓа баспайды. Демек, зерттеуді µз тарихынан бастау - ѓылым жетістіктерін игерумен ќатар, оныњ одан ары алѓа басуына ‰лкен м‰мкіншіліктер т‰ѓызады. Дєл осы жаѓдай ќазаќ ±лт ойыдарыныњ даму тарихына да ќатынасы болса керек. Халыќтыњ ±лттыќ жєне спорттыќ ойындарынныњ да µзіндік тарихи даму жолдары, ќалыптасу кезењдері тєрбиелік мањызы халыќтыњ саяси єлеуметтік-эканомикалыќ дамуыныњ негізінде болды. Біздерге жетіп, айналып ж‰рген ±лт ойындарыныњ ішіндегі єр т‰рлі ќ±малаќ ойндары, бестас, асыќ садаќ ату, ќарагие, таѓы басќалары шамамен алѓанда 5000 жылдар б±рын ойналѓандыѓы жайында аѓылшын ѓылымы Э. Маккей "...б±л ойындардыњ барлыѓы дерлік Азия елдерінде тайпалыќ одаќтардыњ арасында тараѓанѓа ±ќсайды "-дейді. Сондай -аќ м±ндай пікірлерді Венецияныњ саяхатшысы Марко Поло да ќостайды. Ол µзініњ Жетісу бойында болѓан сапарында кµрген "Ќызбµрі" ойыны да Ќазаќстан территориясындаѓы тайпалардыњ пайда болѓан кезінен яѓни таптыќ ќатынаспен бірге туѓандыѓы жайлы ескертеді.
Ќазаќ халќыныњ µмірінде болып жатќан сан ќилы оќиѓаларды бастан-аяќ баяндапберетін ѓасырлар бойы бірге жасасып келген єдет-ѓ±рып ойындары бар. Сондыќтан ойын ережесін баяндауды ењбек процесіне байланысты туѓан мереке ойындарынан жазамын. Буѓан жататын ойындардыњ негізгілері-"Наурыз"мерекесінде ойналатын ойындар. Б±л мереке жыл сайын наурыздыњ жиырма екінші ж±лдызында µткізіліп т±рѓан.
¦лт ойындары ертеден -аќ жалпы этнографиялыќ кєдет-ѓ±рыптарымен бірге дамып жетіліп, ендігі жерде µз алдіна бір бµлек зерттеуді керек ететін - ќазаќ совет этнографиясыныњ бір б±таѓы бола т±рса да, к‰ні б‰гінге дейін бір де бір тарихшы-этнограф ѓалымдардан мєн беріп зерттеген ешкім болмады. Тек М. Таникеевтіњ Ќазаќстанныњ Россияѓа ќосылѓан дєірінен бастап, Октябрь ревалюциясына дейінгі аралыќты ќамтыѓан педагогика ѓылымдарыныњ кандидаттыќ дессертациясы бар. Б±л ењбектіњ ќ±ндылыѓы сол, бірінші рет ќазаќтыњ ±лттыќ ойындары ±лттыќ мєдениеттіњ бір саласы болѓандыќтан µз бетінше тарихи зерттеуді керек ететіндігі жайлы пікір айтты.
Ертедегі Ќазаќстан жеріндегі рулардыњ ќалыптасу кезењдері, этнографиясы, ойын-сауыќтары, мєдениеті таѓы басќалары жайындаѓы деректер 13-18 ѓасырлардаѓы Орта Азия мен ќазаќ жерлерінде болѓан Европа саяхатшыларыныњ ењбектерінде жинаќталѓан. Єсіресе Ќазаќстанныњ елі мен жері жайында кµптеген ѓылыми ењбектер ќалдырѓан Европа саяхатшыларыныњ ењ алѓашќылары Плано Карпини, Вильгельм Рубрук жєне Марко Поло сияќтылары болды. Б±л саяхатшы-ѓалымдардыњ артында ќалдырѓан баѓа жетпейтін зерттеулер ќазіргі кезењде кµптеген елдердіњ µткен µмірлерін оќып -біл‰де жалпы тарих ѓылымдарыныњ бірден бір б±лаќ кµзі болып отыр.
Ќазаќ халќыныњ ±лт ойындары жайындаѓы деректемелерді ќаѓаз бетіне т‰сіргендердіњ бірі Венециясы саяхатшысы Марко Поло болды. Ол µзініњ Ќазаќстанѓа жасаѓан саяхатында Жетісу бойындаѓы ќазаќ ауылыныњ мерекелі тойларында болып, ойын-сауыќтарын кµріп, кµптеген ±лт ойындарына талдау жасап, шыѓу тарихтарына, ќалыптасу дєуірлеріне де болжам айтќан.
20 ѓасырда Ќазаќстан жерінде болѓан орыс саяхатшылары мен саяси жер аударылѓандардыњ ењбектерінде ќазаќ халќыныњ ойын-сауыќтарын, ањшылыѓын, жылќыларды єртурлі ат ойындарына баптауы, олардыњ аса бір ж‰йрік т±ќымдарын µсыруі жайлы материалдар жан-жаќты жинаќталып зерттелген.
¦лт ойындарыныњ ќалыптасуы тек балаларѓа ѓана керектігімен дамып ќойѓан жоќ, ересектердіњ к‰нделікті тіршіліктегі ќозѓалысы мен кµњіл кµтеріп, демалыс уаќытын µткізудегі ќолданылѓан енбектін бірі т‰рі ретінде дамыды. Мєселен, єрт‰рлі ќозѓалмалы ойындар мен асыќ ойндары тайпалыќ одаќтарда ересектер арасында дамыды да кейін келе жас µспірімдерде ќалды.
        
        ЖОСПАР.
1.Кіріспе.
2.Ќазаќ халќыныњ ойындары. Ѓасырлар бойы ќазаќ халќымен бірге
жасасып келген єдеп-ѓ±рып.
3.Ќазаќ ойындарыныњ ... ... ... ... ... ќай ... ... µз тарихын терењ зерттеп алмайынша
алѓа баспайды. Демек, зерттеуді µз тарихынан бастау - ѓылым
жетістіктерін игерумен ќатар, оныњ одан ары алѓа ... ... ... Дєл осы ... ќазаќ ±лт
ойыдарыныњ даму тарихына да ќатынасы болса керек. Халыќтыњ
±лттыќ жєне спорттыќ ойындарынныњ да µзіндік тарихи даму
жолдары, ќалыптасу кезењдері ... ... ... ... ... ... болды.
Біздерге жетіп, айналып ж‰рген ±лт ойындарыныњ ішіндегі єр
т‰рлі ќ±малаќ ойндары, бестас, асыќ садаќ ату, ... ... ... ... 5000 ... б±рын ойналѓандыѓы
жайында аѓылшын ѓылымы Э. Маккей "...б±л ойындардыњ барлыѓы
дерлік Азия елдерінде тайпалыќ одаќтардыњ арасында тараѓанѓа
±ќсайды "-дейді. Сондай -аќ м±ндай ... ... ... Поло да ќостайды. Ол µзініњ Жетісу бойында
болѓан сапарында ... ... ... да ... ... пайда болѓан кезінен
яѓни таптыќ ќатынаспен бірге туѓандыѓы жайлы ескертеді.
Ќазаќ халќыныњ µмірінде болып жатќан сан ќилы оќиѓаларды
бастан-аяќ ... ... бойы ... ... ... ... бар. ... ойын ережесін
баяндауды ењбек процесіне байланысты туѓан мереке
ойындарынан жазамын. Буѓан жататын ойындардыњ
негізгілері-"Наурыз"мерекесінде ойналатын ... ... жыл ... ... ... ... ж±лдызында µткізіліп
т±рѓан.
¦лт ойындары ертеден -аќ жалпы этнографиялыќ кєдет-ѓ±рыптарымен
бірге дамып жетіліп, ендігі жерде µз алдіна бір ... ... ... - ... ... этнографиясыныњ бір б±таѓы бола
т±рса да, к‰ні б‰гінге дейін бір де бір тарихшы-этнограф
ѓалымдардан мєн беріп зерттеген ешкім болмады. Тек ... ... ... ... ... ... ревалюциясына дейінгі аралыќты ќамтыѓан
педагогика ѓылымдарыныњ кандидаттыќ дессертациясы бар. Б±л
ењбектіњ ќ±ндылыѓы сол, ... рет ... ... ... ... бір саласы болѓандыќтан µз бетінше тарихи
зерттеуді керек ететіндігі жайлы пікір айтты.
Ертедегі Ќазаќстан жеріндегі рулардыњ ќалыптасу кезењдері,
этнографиясы, ойын-сауыќтары, мєдениеті таѓы ... ... 13-18 ... Орта Азия мен ... ... ... саяхатшыларыныњ ењбектерінде
жинаќталѓан. Єсіресе Ќазаќстанныњ елі мен жері ... ... ... ... ... ... ... Плано Карпини, Вильгельм Рубрук жєне Марко Поло
сияќтылары болды. Б±л саяхатшы-ѓалымдардыњ артында ... ... ... ... ... ... ... µмірлерін оќып -біл‰де жалпы тарих ѓылымдарыныњ бірден
бір б±лаќ кµзі болып отыр.
Ќазаќ халќыныњ ±лт ойындары жайындаѓы деректемелерді ќаѓаз
бетіне т‰сіргендердіњ бірі Венециясы ... ... ... Ол µзініњ Ќазаќстанѓа жасаѓан саяхатында Жетісу
бойындаѓы ќазаќ ауылыныњ мерекелі тойларында болып,
ойын-сауыќтарын ... ... ±лт ... ... ... ... ќалыптасу дєуірлеріне де болжам айтќан.
20 ѓасырда Ќазаќстан жерінде ... орыс ... мен ... ... ењбектерінде ќазаќ халќыныњ
ойын-сауыќтарын, ањшылыѓын, жылќыларды єртурлі ат
ойындарына баптауы, олардыњ аса бір ж‰йрік т±ќымдарын µсыруі
жайлы материалдар жан-жаќты жинаќталып зерттелген.
¦лт ... ... тек ... ѓана ... ... жоќ, ... к‰нделікті тіршіліктегі
ќозѓалысы мен кµњіл кµтеріп, демалыс уаќытын µткізудегі
ќолданылѓан енбектін бірі т‰рі ретінде дамыды. Мєселен,
єрт‰рлі ќозѓалмалы ойындар мен асыќ ... ... ... ... ... да ... келе ... ќалды.
¦лт ойындарыныњ келесі бір даму кезењі 15 ѓасыр, яѓни Ќазаќстан
жерінде алѓашќы хандыќтардыњ ќалыптасу дєуірі. Б±л ... ±лт ... ... жања бір ... ... ... ойындардыњ кµбіне ќоѓамдыќ ќ±рылыстыњ
ерекшілігіне ќарай жеке адамныњ ролі арќау болып,
таптыќ ... ... ... тап µз ... ... ... ... халыќ, ењбекші тап соѓан
ќарсы µз дегенін айтуѓа тырысты. Олардіњ ќоѓам ќ±рылысына деген
кµзќарастарын ... ... ... асыќ ... ... ... ауіз єдебиетініњ ќаѓидасына с‰йенетін болсаќ, онда ќазаќ
балаларыныњ жас ерекшеліктеріне ќарай :"бір жасќа дейін
нєресте, бір жастан жетіге дейін сєби, ... ... ... жас ... он бестен жиырма беске дейін
жігіт "-деп, тµрт топќа бµледі. Осы дєст‰рлі ќаѓиданыњ
негізіне ... ... ... ±лт ойындарын тµрт топќа
бµлдік.
Бірінші топќа бір жасќа дейінгі нєрестені тєрбиелеудегі "Бесік
жыры", "саусаќ санау"жєне "Т±сау шешу "жырлары жатады.
Екінші ... ... ... ... ... ... ойыншыќтар мен ќ±малаќ ойындары жатады.
‡шінші топќа жас µспірімдердіњ ќозѓалмалы ойындары жатады.
Тµртінші топќа жігіттердіњ ойындары мен ±лттыќ спорт т‰рлері
топталады.
АЛТЫБАЌАН.
Алтыбаќан ойыны кµбінесе жас ... ... ... ... µтеді. Алтыбаќанќ±р‰ ‰шін єрќайсысыныњ ±зындыѓы
3-4 метрдей 6 салма мен жуандау бір бел аѓаш жєне жуан арќан
керек. Мосы ќ±сатып ‰ш-‰штен алты ... бір жаќ ... ... ... екі ... ... ортасынан
кµлденењ бел аѓаштыњ екі жерінен арќан байлайды
Ортадаѓы бел ... екі ... ... ... ... алтыбаќан тебушілер отыратын, болмаса аяѓымен т±ратын
орындыќ ретінде кµлденен таќтай кигізеді. Екі арќанды
алтыбаќан тебушілер ќ±лап кетпес ‰шін с‰йініп отыратындай,
немесе ... етіп ... жµн. ... ... ... ... бір ќыз бен жігіт єткеншектеп болѓан соњ
келесі ж±п шыѓады.
ОЙЫН ... ... ... екі ... ... ... т±рып
аяќтарымен єлгі сайланѓан арќанѓа шыѓып єткенше теуіп, єн
бастайды. Б±л екі ... ... ... ... ... ... мен ... ќосылып хор айтады.
Шалќайта тепкен алтыбаќан мен шырќалта салѓан єн ырѓаѓы
жиналѓан жас жігіттер мен ќыздарѓа бейне бір махаббат
ќайыѓындаѓы ѓажап бір тербелісті ... ... ... кезек -кезек отырып ойынды одан єрі жалѓастыра
береді. Єр кезек бойынша алтыбаќанѓа отырѓан жігіт пен ... ... ... бастайды да басќалары оларѓа ќосылып,
отырушыны єткеншектеп тербеп, шайќап отырады.
ТАЯЌЖ‡ГІРТУ.
Б±л ойын 10-15 ... ... ... ... ... µтеді.
Ойынѓа ќатысушы єр жігіттіњ µзінітаяќтары болады. Таяќ
ќайыњнан, ... ... ... ... 2 ... µте µнделіп жонылѓан таяќтын ±шына м±ќалмас ±шына
м±ќалмас ‰шін ќањылтыр кигізіледі.
ОЙЫН ЕРЕЖЕСЫ. Ойнашылар µздеры т±рѓан жерден он шаќты адым
жердегі белгіленген жарќабаќ ... ... ... ... ... Лаќтырылѓан таяќ жарќабаќ ќардан µтіп,
±шы ќар бетеніњ екінші жаѓынан кµрінуі. Єр ойыншыныњ
таяќтарыныњ шыќќан ... ... ... да, содан
ќай алыс т‰скен таяќтыњ иесы жењіпаз атанады. Ойынды осы
ретпен бірнеше рет ќайталауѓа да ... ... екі ... одан да кµп ... ... ... бµлмелердеµткізуге болады. Кигіз
‰йде де ойналады. Ойынѓа 8 -10 метірлік арќан жіп жєне
арќан мойынѓа батпас ‰шін астына ... ... ... ... ... ... екі ... ортаѓа шыѓады. Екі басы
біріктіріліп т‰йілген арќанды єлгі екеуі бірдей мойындарына
іліп, екі ќолтыѓыныњ астына жібереді. Сµйтіп екеуі ... ... ... екі ... т‰ріп, бірін бірі к‰н
б±рынбелгіленген жерге дейін тартып жеткізулері керек.
Ќайсысы с‰йреп жеткізсе сол ... ... ... Енді ... екуі шыѓады . Ойын осылайша
алма -кезек жалѓаса береді. Ойынѓа ќатысушылар µзара
бірінен бірі кездескен соњ ѓана, ќай кµп ... ... ... ... ... жиналѓан ќауымныњ арасынан бір топ жігіт бµлініп шыѓады.
Ойынды далада ... ... ... ... ... ... Б±рын б±л ойынды ойнаѓан бір жігіт ортаѓа шыѓады.
Ол ... ... ... бірі ... ... ... Ойын ... белгі берген кезде
екеуі тізелерін б‰гіп т±ра ќалады. Ондаѓы маќсаттары
бірін-бірі жерден кµтеріп ... ... ... ... ... жерден ќайсысы б±рын кµтеріп алса, сол ±тќан
болып есептелінеді. Енді ±тќан ойыншы орнында ... ... ... ... ... ... т±рѓан келесі
ойыншіы шыѓады. Б±л ойын осылай жењіпаз аныќталѓанша
жалѓаса береді. Демек, ќай кµп ... ... ... ж‰лдені женіп алады.
ЄУЕ ТАЯЌ.
Екі адамнан бастап он - он екі адамѓа ... ... ... ... ... ... жуандыѓы білектей
ж±мыр таяќ ќажет. Ал ойын кез ... ... ... µте ... ... µз ... ... жµн.
ОЙЫН ЕРЕЖЕСІ. Ойнаушылар бірнеше ж±пќа бµлінеді. Ойын ж‰ргізуші
екі адамныњ ... бір ... ... ... ... ... кезде, екінші ±шып бара жатќан таяќќа µз
таяѓын лаќтырып ... ... ... ... жєне ... жеребе бойынша ж‰ргізуге де болады. Егер
ойыншылар екі топќа бµлініп, ойнаса онда таяќтарын кµп
тигізген топ жењген болып есептеледі. Келесі жолы таяќ
лаќтырушылар мен ... орын ... ... ... ... ... бір жаќта т‰руы
керек.
ОМПЫ.
Асыќты м±ртынан не болмаса жамбасынан ... омпы ... ... ... бар ... ... Оны ... аланда, жазыќ
жерде, тіпті ‰лкен бµлменіњ ішінде де ойнай береді. Екі
баладан он балаѓа дейін ќатысса ойын ќызыќты µтіп, ешкімді
жалыќтырмайды. Негізгі маќсат ... кµп асыќ ±тып ... ... ... ... 20 адым екі ... ... да
кµмбеніњ тењ ортасынасызыќ бойына ойыншылаодыњ єрќайсысы
екі асыќтан кµнге тігеді. Тігілген асыќты омпысынан
т±рѓызады. Балалар бірініњ ... бірі ... ... ... ... он адам
жердегі омпіні атып т‰сіруге, сµйтіп асыќ ±тып алуѓа кіріседі.
Егер бір бала ... ... ... ... ... онда
кµндегі бар асыќты сол алады. Кµндегі асыќ таусылѓан сайын
балалар ... ... ... ... ат ... жігіттермен ќатар ќыздар да ќатыса алады. Ойын
кµпшілігінде кедергілі, яѓни жазыќ емес ойлы-ќырлы ... ... ... шек ... ... ... кµмбедегі сызыќтын бойына ќатар т±рып,
ойын ж‰ргізушініњ белгісі бойынша барлыѓы бір-бір мезгілде
кµмбеден шыѓады. Ойынныњ шарты бойынша 5-тен 10 ... ... ... ... ... ... ... ќай
б±рын келгені жењімпаз атанады. Ол адамѓа сыйлыќ беріледі.
ЌЫЗ ЌУУ.
Ойын айдалѓан жерде, болмаса шµптесін кµгалдарда µтеді. Ойынѓа
бір ќыз, бір ... ... ... ... ... ... ... Ойынѓа єркім µз атымен ќатысады.
ОЙЫН ЕРЕЖЕСІ. Ойын басталмас б±рын ара ... бір ... екі ... белгіленеді. Бірінші кµмбеніњ
сызыѓындат±рѓан атты жігіт µзыніњ арт жаѓында он адымдай
жердет±рѓан ќыз жанынан µтіп шыќќан кезде ол да ќызды ќуып
жетуге ... ... ... ... ... ... ќуып жетіп, ќ±шаќтап с‰юі керек. Одан екінші кµмбеге
жеткенше беттен кері ќарай µзі ќашад, енді ќыз оны ќуа
жµнеледі.
Егер ќыз оны ќуып ... онда ... ... ... келесі ќыз -жігіт шыѓады, олар да осылай
ќайталайды. Ойынѓа ... ... ... ойын ... ... К¤КПАР.
Ойын к‰ні б±рын белгіленген жерде бозбалалар ќатысуымен µтеаді.
Ойыншылардыњ санына шек ќойылмайды. Єдетте, б±л ... ... ... ... Балалар кµмбедегі белгіленген т‰зу сызыќтыњ
бойына ќаз -ќатар т±рады. Ойын ... ... ... ... бір ... т±ра ±мтылѓан
балалар 10 адымдай жерде жатќан кµкпарды ќай б±рын жеткені
алып ќашады. Ќолында кµкпары бар бала ... бір ... ... б±рын жетуге тиіс. Сµйтіп кµкпарды ешкімге
бермей єкелсе, сол ойыншыныњ ±тќаны. Б±л ... ... ... ... бір ... ... кµгалдарда, немесе айдалѓан жерде ойналады. Б±л
жігіттердіњ ќатысуімен µтетін ат ‰стіндегі µте
ќызыќты ойын.
ОЙЫН ЕРЕЖЕСІ. Екі салт атты жігіт ортаѓа ... ... ... ... єлгі екі салт ... бірін-бірі аттыњ ‰стінен аударып т‰сіруі керек.
Айталыќ,белгіленген 10-15 минут аралыѓында бірін-бірі
жењісе алмаса, онда ортаѓа келесі екі атты ... Ал ... ... ... ол кµмбеде ќалады да келесі
ойыншыменаударысады. Осылайша ќай кµп жењіске
жеткен жігіт ж‰лде алады.
¦лттыќ ... ... ... ... халыќ ертеден-аќ
білген. Алѓашќы ќауымдыќ ќ±рылыс, ертедегі тайпалардыњ
одаќќа біріккен дєуірлері ±лт ... ... ... ... µмір ... мал баќќан тайпалардыњ
кµзін ашќаннан кµрген театры да, µнері де, кµњіл кµтерер
ќызыѓы да осы ±лт ойындары еді.
Халыќ арасында "Денсаулыќ-зор байлыќ" деп ... ... ... ... даналыѓы тіршіліктіњ негізгі кµзі осы денсаулыќ
екенін
таѓы ескертеді. Адамныњ денсаулыѓы жас ... ... ... ... ... кµп ойнап,
ж‰гіріп, далада, таза ауада ж‰ру - жас организмніњ д±рыс та
сергек µсуініњ кµзі. Онымен бірге жасµспірімдер ойын ойнаѓан
кезде кµпшіл, ... ... ... ... ... ... ... баѓыт алады.
Демек, ќазіргі бізге жеткен µнердіњ, театр элементтерініњ ќай -
ќайсысы болса да ойын ‰стінде кµрсетіліп, осы ... ... ... ... ... тап ... ‰лкен
µнер дєрежесіне жетті. Біз зерттеп жинаѓан ж‰зге тарта
ойындардыњ ќалыптасу тарихы, халыќ ... ... мєні ... міне осыныњ айѓаѓы іспетті.
Осылайша ертеден тан жерін мекендеген ењ ... ... ... ... ... алуант‰рде ойналатын ќазаќтыњ
±лттыќ ойындары, кµшпелі халыќтыњ дала ... сай ... ... ... ... бір ... ортада кµре
алмаѓандыќтан, "театры жоќ елдіњ театр орнына кµретін
сауыѓы-ењбек ... мен ќыз ... бала ... ... ас беру ... ойын ... µзекті арќауы єн мен
к‰й, драмалыќ элементіне жататын халыќ ... ... ... ертеден берлі ±заќ сонарлы кµштіњ соњінда мал баѓып
келген ќазаќ халќыныњ да єдеті мен µзіндік ... ... ... ... єр ќилы кезењдерді басынан µткізсе де ќазаќ
халќы µздерініњ кµшпелі т±рмысында ќалыптасќан єдеттерін
рухани азыќ ете ... ... ... ... ќиыншылыѓына да,
ќуанышына да тµзе отырып, осы єдет-ѓ±рыптары, толѓау жырлар мен
єсем єндер, сарынды к‰йлері -кµњіл ашар ќуанышы, ќайѓы-шерін
тарќатар алданышы ... ауыр ... ой ... ... ... ... да ќазаќтыњ ойын-сауыќтарыныњ, єдет
ѓ±рыптарыныњ т‰пкі негізі мал µсіру мен экономикалыќ
ќарым-ќатынастыњ дамуына байланысты болѓан.

Пән: Мәдениеттану
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақ халқының ұлттық ойындары6 бет
Қазақ халқының ұлттық ойындары - баланы тәрбиелеудің басты құралы. (Мектепалды даярлық тобы)4 бет
Қазақ халқының ұлттық қозғалмалы және спорт ойындарының дене тәрбиесіндегі орны7 бет
Қазақ халқының ұлттық қозғалыс ойындары арқылы оқушылардың патриотизмін қалыптастыру23 бет
Бастауыш білім беру сатысында қазақ халық дәстүрлерін рухани құндылықтарын пайдаланудың ғылыми-теориялық негіздері67 бет
Корей халқы8 бет
Тоғызқұмалақ ойыны туралы жалпы мағұлмат3 бет
Қазақстан жетістіктері18 бет
Қазақтың ұлттық ойындары6 бет
Қазақтың ұлттық ойындары Халқымыздың мәдени асыл мұрасы4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь