Spss бағдарламасын өзіңнің психологиялық зерттеулеріңе қолдану мысалдары1. Статистикалық бақылау оның міндеті жэне формалары
2. Статистикалық бақылау бағдарламасы
3. Статистикалық бақылау түрлері және оларды жүргізу барысындағы
факторларды тіркеу әдісі
4. Статистикалық есепберу
5. Статистикалық жазба
Статистикалық бақылау - деп қоғамдық өмірдің көптеген қүбылыстары мен процестері туралы бастапқы мәліметтерді алдын-ала: жасалынған бағдарлама боиынша, ғылыми ұиымдастырылған жүиеде тіркеу,. жинау тәсілі аитылады.
Статистикалық бақылаудың негізгі мақсаты - зерттеліп отырған зерзаттар (объектілер) туралы шындықты нақты дәлдікпен көрсететін, ғылымға негізделген, сапалы мәліметтерді белгіленген мерзімде жинау. Бұл жөнініде статистикалық бақылаудың алдында төмендегі талаптар толық орындалуы тиіс:
-зерттеліп отырған қоғамдық құбылыстар мен процестердің негізгі мақсаты, ғылыми жэне тәжірибелік бағалылығы жоғары болуы керек, -жалпы жиыктыққа әсерін тигізетін себептерді анықтауы қажет жэне қоғамдық қүбылыстар мен процестер туралы ұдайы өзгерісте болатын сапалы мэліметтермен қамтамасыз етілуі тиіс;
-статистикалық бақылау арқылы жиналған мәліметтер шындықты, дәлдікті, көрсетуі үшін оның сапалылығы жан-жақты, ұқыпты түрде, әрі өз уақтында тексерілуі тиі;
-статистикалық бақылау ғылыми негізде, алдын-ала жасалынган бағдарлама эдістеме негізде үйымдастырылған түрде жүргізілуі тиіс жэне одан алынған
мэліметтер дүрыс шешім қабылдау үшін қолданылуы керек.
Статистикалық бақылау бағдарламасы -деп зерттеу кезінде бастапқы мәліметтерді жинау үшін үғымды, жинақы, ойға қонымды бақылау бірліктеріне берілетін сүрақтар тізімінің жиынтығын айтады. Бүл сүрақтарға жауап арнайы статистикалық бланкілерде (формуляр) толтырылады. Статистикалық бақылау бағдарламасы туралы дұрыс түсінік беру және бланкілерді толтырудың біркелкілігін қамтамасыз ету үшін, оның түсініктемесі мен нүсқауы жазбаша түрінде бірге жіберіледі. Түпнұсқауда, негізінен, мыналар көрсетіледі: бақылаудың мэні мен мақсаты, оның зерзаты бақылаудың уақыт мерзімі мен жүргізілу ұзақтығы, құжаттарды толтыру тәртібі, тапсыру уақтысы.
Бақылау бағдараламасы жасалынғаннан кейінгі шешуші жүмыстардың бірі бақылаудың түрін анықтау. Статистикалық бақылауды жүргізу кезінде зерттеліп отырған зерзаттың жиынтық бірліктерінің толық қамтылуына, яғни тіркелуіне қарай жаппай жэне жартылай бақылау болып екі түрге
иг-;
бөлінеді. Жаппай бақылау кезінде зерттелуге жататын жиынтық бірліктер толығымен түгел тіркеуге алынады. Сондықтан, жаппай бақылау бастап деректерді жинаудың негізгі көзі болып саналады. Жартылай бақылау кезінде зерттелетін жиынтық бірліктерінің белгілі бір бөліктері ғана қамтылады. Зерттеліп отырған жиынтық бірліктерін толық қамту мүмкшдігі болмаған жағдайда және шығын құны мен жұмыс көлемін көбейтпеу үшін жартылай бақылау тәсілі қолданылады. Статистикалық тәжірибеде жартылай бақылау зерттеу тәсілдеріне қарай ішінара, жеке ауқымды (монографиялық) және ; жиынтықтың негізгі бөлігі сияқты үш түрге бөлінеді. Статистикалық бақылау уақыт мерзіміне қарай тіркеу үзіліссіз немесе ағымдағы және үзілісті немесе кезеңдік болып екі түрге бөлінеді. Үзіліссіз немесе ағымдағы бақылау - деп болған фактінің пайда болғанына қарай тұрақты жүйелі түрде, белгілі бір уақыт мерзімінде тіркеуге алуды айтады. Үзілісті бақылау -деп зерттеуге алынған құбылысты, процестерді ұдайы, бірақ белгілі бір уақыт аралығында тіркеуге алуды айтады.
Статистикалық есеп беру. Біздің қоғамымызда статистикалық есеп беру статистикалық бақылаудың негізгі формасы болып саналады. Демек есеп беру деп кәсіпорындар, мекемелер мен ұиымдар, үжымшарлар мен кеңшарлар және т.б өз жүмыстары туралы міндетті түрде арнайы бектіліген қүжаттар үлгісінде және белгіленген уақыт аралықтарында керекті мәліметтерді статистика органдарына немесе тиісті орындарға тапсырып отыруды айтамыз. Әрбір есеп беру формаларында төмендегідей риквизиттер
міндетті түрде көрсетілуі қажет:
-есеп беру формасының мазмүынын толық көрсететін аты;
-статистика агенттігінің бекіткен уақыт мерзімі жэне нөмірі
-мәліметтердің есепке алынған уақыт мерзімі, кезеңі
-есепберудің кесімді уақыты
1.Бурлачук Л.Ф. Морозов С .М. Словарь – справочник по психодиагностике .СПБ Питер Ком, 1999
2.Волков.Б.С. Волкова В.Н. Методы исследования в психологии. М., 2002.
3. Гайда В.К. , Захаров В.П. Психологическое тестирование . Л,МГУ , 1982г
4.Ганзен В.А. Балин В.Д. Теория и методология психологического иследования.
5.КрыловаА.А, МаничеваС.А.Практикум по общей экспериментальной и прикладной психологиим.,2006. 33-49.

Пән: Психология
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 10 бет
Таңдаулыға:   
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

МӨЖ №14

Тақырыбы: SPSS бағдарламасын өзіңнің психологиялық зерттеулеріңе қолдану мысалдары.

Оқытушы: Кулмышева Н.А. п.ғ.к.

Магистрант: Ногайбаева М.
6М010300 Педагогика және психология

Семей 2015
1. Статистикалық бақылау оның міндеті жэне формалары
2. Статистикалық бақылау бағдарламасы
3. Статистикалық бақылау түрлері және оларды жүргізу барысындағы
факторларды тіркеу әдісі
4. Статистикалық есепберу
5. Статистикалық жазба
Статистикалық бақылау - деп қоғамдық өмірдің көптеген қүбылыстары мен процестері туралы бастапқы мәліметтерді алдын-ала: жасалынған бағдарлама боиынша, ғылыми ұиымдастырылған жүиеде тіркеу,. жинау тәсілі аитылады.
Статистикалық бақылаудың негізгі мақсаты - зерттеліп отырған зерзаттар (объектілер) туралы шындықты нақты дәлдікпен көрсететін, ғылымға негізделген, сапалы мәліметтерді белгіленген мерзімде жинау. Бұл жөнініде статистикалық бақылаудың алдында төмендегі талаптар толық орындалуы тиіс:
-зерттеліп отырған қоғамдық құбылыстар мен процестердің негізгі мақсаты, ғылыми жэне тәжірибелік бағалылығы жоғары болуы керек, -жалпы жиыктыққа әсерін тигізетін себептерді анықтауы қажет жэне қоғамдық қүбылыстар мен процестер туралы ұдайы өзгерісте болатын сапалы мэліметтермен қамтамасыз етілуі тиіс;
-статистикалық бақылау арқылы жиналған мәліметтер шындықты, дәлдікті, көрсетуі үшін оның сапалылығы жан-жақты, ұқыпты түрде, әрі өз уақтында тексерілуі тиі;
-статистикалық бақылау ғылыми негізде, алдын-ала жасалынган бағдарлама эдістеме негізде үйымдастырылған түрде жүргізілуі тиіс жэне одан алынған
мэліметтер дүрыс шешім қабылдау үшін қолданылуы керек.
Статистикалық бақылау бағдарламасы -деп зерттеу кезінде бастапқы мәліметтерді жинау үшін үғымды, жинақы, ойға қонымды бақылау бірліктеріне берілетін сүрақтар тізімінің жиынтығын айтады. Бүл сүрақтарға жауап арнайы статистикалық бланкілерде (формуляр) толтырылады. Статистикалық бақылау бағдарламасы туралы дұрыс түсінік беру және бланкілерді толтырудың біркелкілігін қамтамасыз ету үшін, оның түсініктемесі мен нүсқауы жазбаша түрінде бірге жіберіледі. Түпнұсқауда, негізінен, мыналар көрсетіледі: бақылаудың мэні мен мақсаты, оның зерзаты бақылаудың уақыт мерзімі мен жүргізілу ұзақтығы, құжаттарды толтыру тәртібі, тапсыру уақтысы.
Бақылау бағдараламасы жасалынғаннан кейінгі шешуші жүмыстардың бірі бақылаудың түрін анықтау. Статистикалық бақылауды жүргізу кезінде зерттеліп отырған зерзаттың жиынтық бірліктерінің толық қамтылуына, яғни тіркелуіне қарай жаппай жэне жартылай бақылау болып екі түрге
иг-;
бөлінеді. Жаппай бақылау кезінде зерттелуге жататын жиынтық бірліктер толығымен түгел тіркеуге алынады. Сондықтан, жаппай бақылау бастап деректерді жинаудың негізгі көзі болып саналады. Жартылай бақылау кезінде зерттелетін жиынтық бірліктерінің белгілі бір бөліктері ғана қамтылады. Зерттеліп отырған жиынтық бірліктерін толық қамту мүмкшдігі болмаған жағдайда және шығын құны мен жұмыс көлемін көбейтпеу үшін жартылай бақылау тәсілі қолданылады. Статистикалық тәжірибеде жартылай бақылау зерттеу тәсілдеріне қарай ішінара, жеке ауқымды (монографиялық) және ; жиынтықтың негізгі бөлігі сияқты үш түрге бөлінеді. Статистикалық бақылау уақыт мерзіміне қарай тіркеу үзіліссіз немесе ағымдағы және үзілісті немесе кезеңдік болып екі түрге бөлінеді. Үзіліссіз немесе ағымдағы бақылау - деп болған фактінің пайда болғанына қарай тұрақты жүйелі түрде, белгілі бір уақыт мерзімінде тіркеуге алуды айтады. Үзілісті бақылау -деп зерттеуге алынған құбылысты, процестерді ұдайы, бірақ белгілі бір уақыт аралығында тіркеуге алуды айтады.
Статистикалық есеп беру. Біздің қоғамымызда статистикалық есеп беру статистикалық бақылаудың негізгі формасы болып саналады. Демек есеп беру деп кәсіпорындар, мекемелер мен ұиымдар, үжымшарлар мен кеңшарлар және т.б өз жүмыстары туралы міндетті түрде арнайы бектіліген қүжаттар үлгісінде және белгіленген уақыт аралықтарында керекті мәліметтерді статистика органдарына немесе тиісті орындарға тапсырып отыруды айтамыз. Әрбір есеп беру формаларында төмендегідей риквизиттер
міндетті түрде көрсетілуі қажет:
-есеп беру формасының мазмүынын толық көрсететін аты;
-статистика агенттігінің бекіткен уақыт мерзімі жэне нөмірі
-мәліметтердің есепке алынған уақыт мерзімі, кезеңі
-есепберудің кесімді уақыты
o есеп беру формасы жіберілетін мекеменің аты, мекен-жайы
o есеп беру формасын жіберген мекеменің аты, мекен-жайы
o мекеме, кәсіпорын, шаруашылық бағынатын министрліктің аты
o есеп беру формасында көрсетілген көрсеткіштердің дұрыстығына
нақтылығына жауап беретін адамдардың қолдары мен аты-жөндері толықкөрсетілуі керек.
Статистикалық бақылау нәтижесінде түрлі себептерден қате кетуі мүмкін. Статистикалық қате деп нақты факті мен зерттеу нэтижесінде көрсеткіштердің арасындағы сәйкессіздікті, айырмашылықты дүрыс санамауды және түрлі себептерге қатысты болатын бұрмалаушылықты айтады. Статистикалық бақылау мәліметтеріндегі жіберілген қателер репрезентативті және тіркеу кезіндегі қате болып екі түрге бөлінеді.
Статистикалық бақылауды жүргізгеннен кейін, жиналған мәліметтер ішінде жоғарыда көрсетілген қателерді жібермеу үшш мынадаи тексеру жүмыстары жүргізіледі: қисынды түрде тексеру жэне есептеу арқыльг; тексеру (арифметикалық).

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Башкатова Б. Экономическая статистика Учебник.-М.-ЮНИТИ.-2002.-295с.
2. Закон Республики Казахстан О государственной статистике Казахстанская правда.-1997.-7-мая
3. Социально-экономическая статистика: Учебник Под.ред. А. Елемесова.-Алматы.-199.-310с.
4. Сиденко А Статистика Учебник.-М.-Дело.-2001.-260с.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

МӨЖ №15

Тақырыбы: Психологиялық эксперимент нәтижелерін интерпртациялауды құрастыру

Оқытушы: Кулмышева Н.А. п.ғ.к.

Магистрант: Ногайбаева М.
6М010300 Педагогика және психология

Семей 2015

Интерпретация дегеніміз латын тілінен алынған (interpretation) сөз ғылыми тілмен айтқанда - мазмұнын ашып түсіндіру , талқылау, ал, өнер тілінде көркемдік шығарманы творчествалық орындау, автор-лық шығармашылық және сценариі деген мағынаны білдіреді. Ин-терпретация ол өзі көбірек шыншылдыққа , бір нәрсенің мазмұнын ашуға жақшырақ келеді. Біздің жобалауымыз бойынша айтқанда, бұл сөздің арғы жағында бір нәрсені ашу,яғни жаңалық ашу деген-ді білдіреді деп ойлаймыз.Мыс: оқушының оқу үлгерімінің күрт төмендеуі неліктен екенін анықтау, соны неліктен олай болды екен деп бақылау отырып мазмұнын , себебін табу, ашу оны көбіне төмен класс оқушыларының жоғары класқа ауысуынан байқауға болады.Себебіолардың көбі жоғары классқа барғанда яғни 5 сынып оқушысы болғаннан кейін, бұрынғыдай бір оқытушы емес , әртүрлі оқытушылар әртүрлі пәндерден сабақ берген кездеалғашында, оған үйрене алмай көп қиналады.Олар өздерін қорғаушы, қамқоршылары-нан айырылғандай сезініп далада, қараусыз қалғандай болып, ыңғай-сызданып, сабақтарына біріне үлгерсі, біріне үлгере алмай қиналып, сабағы, ынтасы бәрі төмендейді.Міне ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Заманауи экономикадағы эконометрикалық тәсілдер
Лабораториялық экспериментті ұйымдастыру шарттары
Маркетингтік зерттеулер жүргізу формаларының жіктеуі
SPSS көмегімен эксперимент алынған мәліметтерді өңдеу критерийлері
Психолог студенттердің жекелей ерекшеліктерін анықтау
Екі өлшемді айнымалылар
Психологиялық стресстің формуласы
Кәсіби денсаулықты сақтау
СПОРТТЫҚ КҮРЕС БӨЛІМІНДЕ ҰЖЫМДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ОҚЫТУШЫ- ЖАТТЫҚТЫРУШЫНЫҢ РӨЛІ
Социология ( оқу құралы )
Пәндер