Атырау бас мұнай айдау стансасының резервуарлық паркін кеңейту жобасы


1 Техника.технологиялық бөлім 13
1.1 Бастапқы берілгендер 13
1.2 Техника.экономикалық тұжырымдама
жұмыстарына арналған бастапқы құжаттар 13
1.3 Қолданылатын жабдықтардың құрамы мен негіздемелері 14
1.3.1 Мұнай айдау стансасының сұйыққоймалық паркі 15
1.4 Сораптық цех 16
1.4.1 Сорап алаңы (технологиялық процесс) 16
1.5 Дренаждық ыдыстар 17
1.6 Технологиялық құбырлар 17
2 Арнайы бөлім 19
2.1 Жалпы мағлұмат 19
2.2
Өндіріс технологиясы бойынша шешімдердің
негіздемесі мен қысқа сипаттамасы 19
2.2.1 Резервуарлық мұнай паркі 20
2.3 Бас жоспар 21
2.3.1 Бастапқы мәліметтер 21
2.3.2 Құрылыс алаңы мен ауданның қысқа сипаттамасы
21
2.4 Негізгі жоба шешімі 22
2.4.1 Рельефті ұйымдастыру 22
2.4.2 Көлік жолдарының ішкі аудандары 23
2.4.3 Көркейту 23
2.4.4 Өндірісті күзетуді ұйымдастыру 23
2.5 Негізгі көрсеткіштер 23
2.6 Сумен қамтамасыз ету. Қалдық су ағызу және өрт
сөндіру 24
2.6.1 Алғашқы анықтамалар 24
2.6.2 Сумен қамтамасыз ету және қалдық су
қашыртқыларының жұмыс жүйесі 24
2.7 Құрылыс масштабы 25
2.7.1 Станциялардағы резервуарлардың қазіргі күйі 25
2.7.2 Құрылыс масштабы 25
2.8 Жоспарлы орналастыру 25
2.8.1 Орналасу принципі 25
2.8.2 Жоспардағы жинақ 26
2.8.2.1 Негізгі аймақтағы жаңа резервуарлық парк 26
2.8.2.2 Өндірістік көмекші зоналар 27
2.8.3 Тігінен жоспарлау 27
2.8.4 Құбырлар желісінің кешенді орналасуы 28
2.9 Сақтау мен тасымалды жобалау 28
2.9.1 Технологиялық көрсеткіштер 28
2.9.2 Технология процнстердің қысқаша сипаттамасы 29
2.9.2.1 Мұнайды қабылдау процесі 29
2.9.2.2 Мұнай жіберу процесі 29
2.9.2.3 Циркуляциялы қыздыру процесі 30
2.9.2.4 Қалдық шығару жүйелері 30
2.9.2.5 Дренаж жүйесі 30
2.9.3 Негізгі жұмыс көлемі 31
2.10 Негізгі қондырғының түрін тандау 31
2.10.1 Резервуар 31
2.10.2 Маймен жабдықтау және циркуляциялы маймен
қыздыру сорабы 32
2.10.3 Клапандар 32
2.10.4 Ластанған мұнайдың жерасты резервуары 32
2.10.5 Қондырғылар көрсеткіштерінің кестесі 33
2.11 Коммуналдық қызметтер 34
2.11.1.1 Нысанның қазіргі күйі 34
2.11.1.2 Жобалау мазмұны 34
2.12 Есептеу 37
2.12.1
Сорап жұмысының судағы жылдам жүру
коэффициенті 37
2.12.2 Сұйықтың сораптағы ағу режимі 37
2.12.3 Тегеуріндік сораптың кірісіндегі қажетті қысымның
есебі 38
2.12.5
Мұнаймен жұмыс барысындағы Q.H сорабының
жұмыс нүктелерінің ұлғаюын анықтау 41
3 Экономикалық бөлім 46
3.1
Инвестицияның экономикалық тиімділігі және
қызметтердің принциптері 46
3.1.1 Экономикалық тиімділікті есептеу негізі 46
3.1.2 Экономикалық тиімділік көрсеткіштері 47
3.1.3 Өндіріс шығыны және өнімнің өзіндік құны 48
3.1.4 Негізгі өндірістік қорлар 49
3.1.5 Амортизацияның негізгі қорлары 50
3.2 Капиталды салымдарды есептеу 51
3.3 Еңбек ақыға есептеулер 52
3.3.1 Амортизация аударылымы 52
3.3.2 Еңбек ақы 53
3.3.3 Жөндеу қоры 54
3.3.4 Энергетикалық шығындар 54
3.3.5 Табиғи азаю 54
3.3.6 Тағы басқа шығындар 55
3.4 Жылдық эксплуатация шығыны 55
3.5 Айдау тарифын есептеу 56
3.6 Өнімділік уақыты 57
3.7 Залалсыздық нүктесі 57
4 Қауіпсіздік және еңбек қорғау 58
4.1 Еңбек қауіпсіздігін қорғауды қамтамасыз ету шаралары 58
4.2


Резервуарлар мен резервуарлық парктерде
технологиялық
операцияларды орындау кезіндегі қауіпсіздік
талаптары. 61
4.3

Резервуарларды жоспарлы . алдын.ала ескерту
жөндеу
жұмыстарының графигі
62
4.4 Өрт.жарылыс қауіпсіздігі 66
5 Қоршаған ортаны қорғау 70
5.1 Атмосфералық ауаны қорғау
70
5.2
Санитарлы .қорғаныс аймақты анықтап және
зиянды қоспалардың атмосферада сейілуін есептеу 71
5.3 Мұржаның минимал биіктігін анықтау 72
5.4 Зиянды заттардың максимал концентрациясы 73
5.5 Атмосферадағы зиянды заттар концентрациясы 74
5.6 Топырақты қорғау


75
5.7 Су ресурстарын қорғау 76
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Мұнай айдау стансасының ажырамас бөлігіне резервуарлар жатады. Олар негізгі технологиялық процесті – мұнaй жәнe мұнaй өнімдepін ұзaқ мepзімгe caқтaуды қамтамасыз ететін тұpaқты жәнe қoзғaлмaлы, әpтүpлі көлeмдeгі өтe жayaпты құpылғылap бoлып тaбылaды.
МАС-да резервуарлар мұнайдың өндірістен келуі тоқтап немесе бірқалыпсыз болған жағдайда құбырөткізгіштің тоқтаусыз жұмысын қамтамасыз ету мақсатында мұнайдың қорын жасау үшін және айдаудың жоспарлық немесе апаттық тоқтаулары кезінде мұнайды қабылдау үшін қолданылады. Әртүрлі сортты мұнайларды айдау кезінде резервуарлар әр мұнайдың айдауға жеткілікті көлемін жинау үшін пайдаланады.
Жобаланып отырғанАтырау облысындағы мұнай айдаушы стансасы мұнайды дайындау, жылыту, есеп жүргізу, тасымалдау жұмыстарымен айналысады. Атырау облысындағы МАС-ында мұнай өнімдерін қыздыратын біріктірілген жылыту орны, резервуарлық паркі, құймалы теміржол эстакадасы бар.
2017 жылдан бастап Мартыши - Атырау бағытындағы ресей мұнай импортының көтерілуіне байланысты Балғынбаев к/о мұнай көлемінің жеткізілуі көбейе түсуі жоспарлануда. 2017 жылдан бастап Атырау БМАС арқылы мұнай тасымалдануы орта тәуліктік есеп бойынша тәулігіне 13,18-14,0 тонна көлемінде болады деп күтілуде. Сол себепті негізге ала отырып аталмыш дипломдық жұмыста Атырау БМАС – ның резервуарлық паркіне жобаланып отырған 10000 м3 ТБР х3=30000м3 салу жобасы қарастырылады.
1Алиев Р.А. Сооружение и ремонт газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз. М. Недра,1987
2Суворов А.Ф. Сооружение крупных резервуаров. М.Недра, 1979
3Сафарян М.К. Металлические резервуары и газгольдеры. М.Недра, 1987
4Афанасьев В.А. Сооружение резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов. М.Недра,1981
5ВолковО.М. Пожарно-техническое обследование нефтебазы. М.Недра,1980
6Абузова Ф.Ф. Борьба с потерями нефти и нефтепродуктов при их хранений и транспортировке. М.Недра, 1981
7Панов Г.Е. Охрана окружающей среды в нефтегазовой промышленности. М.Недра,1986
8Карпеев Ю.С. Охрана труда в нефтезазовой промышленности. М.Недра,1992
9 Коршак А.В. Борьба с потерями нефти и нефтепродуктов при их хранений и транспортировке. М.Недра, 2000
10 МЕСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. М. ЦИНТ, 1980
11МЕСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. М. ЦИНТ, 1979
12 МЕСТ 21014-88 Термины и определения дефектов поверхности. М. ЦИНТ, 1988
13 ҚНжЕ 2.01.07.-85 Нагрузки и воздействия.
14ҚНжЕ 2.09.03.-85 Сооружения промышленных предприятий.
15 ҚНжЕ 3.03.01.-87 Несущие ограждающие конструкции.
16 ҚНжЕ 11-23-81 Стальные конструкции.
17 РД-08-95-95 Положение о системе технического диагностирования сварных вертикаль¬ных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов. Утверждено Госгортехнадзором России. Постановление №38 от 25 июля 1995г.
18Документ - РД 39-078-03 «Нормирование потребности в резервуарном оборудовании»
19 Документ - РД 153-112-017-97 «Инструкция по диагностике и оценке остаточного ресурса вертикальных стальных резервуаров»
20 Документ - РД 39-0147103-3 56-86 Руководящий документ и инструкция по определению периодич¬ности технического обслуживания, ремонта и норм отбраковки стальных вертикальных цилиндрических резервуаров.
21Документ - РД 39-024-2000 «Методика определения остатков нефти в резервуарах»
22 Документ - РД 39-015-02 «Правила технической эксплуатации резервуаров магистральных нефтепроводов»
23 Документ - РД 08-95-95 «Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов»

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 77 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 1500 теңге

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті

Қ.Тұрысов атындағы геология және мұнай-газ ісі институты

Газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын жобалау, салу және пайдалану кафедрасы

Ғұбашева А.Е.

Атырау бас мұнай айдау стансасының резервуарлық паркін кеңейту жобасы

Дипломдық жобаға
ТҮСІНІКТЕМЕЛІК ЖАЗБА

5В070800-Мұнай-газ ісі

Алматы 2015
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті

Қ.Тұрысов атындағы геология және мұнай-газ ісі институты

Газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын жобалау, салу және пайдалану кафедрасы

5В070800-Мұнай-газ ісі

БЕКІТЕМІН
Кафедра меңгерушісі
техн. ғыл. канд.-ы, доцент
____________Т.І.Іргебаев
_______________2014ж.

Дипломдық жоба орындауға
ТАПСЫРМА

Білім алушы Ғұбашева Айгерім Еркінбайқызы _
Тақырыбы Атырау бас мұнай айдау стансасының резервуарлық паркін кеңейту жобасы_____________________________ ______________________
Университет ректорының "08" желтоқсан 2014 ж. № 547-п бұйрығымен___ бекітілген_________________________ ________________________________
Аяқталған жұмысты тапсыру мерзімі 2015 ж.__________
Дипломдық жұмыстың бастапқы берілістері дипломдық жоба алдындағы___ жинақталған мәліметтер бойынша ________________________
Дипломдық жұмыста қарастырылатын мәселелер тізімі
а) Техника-технологиялық бөлім; _
ә) Арнайы бөлім;_____________________________ ______________________
б) Экономикалық бөлім;_____________________________ ________________
в) Қауіпсіздік және еңбек қорғау бөлімі; _________________________
г) Қоршаған ортаны қорғау бөлімі. ________________________________
Сызбалық материалдар тізімі (міндетті сызбалар дәл көрсетілуі тиіс)
_Атырау БМАС - тың бас жоспары, құрылыстық бас жоспар, негізгі көрініс, люк пен келтеқұбырдың шатырда орналасу сұлбасы, резервуардың түбі мен қабырғасының төменгі белдеулерін жөндеу, техника - экономикалық көрсеткіштер кестесі____________________________ ____________________
Ұсынылатын негізгі әдебиет ___________________________________ ______
МАЗМҰНЫ
1
Техника-технологиялық бөлім
13
0.1
Бастапқы берілгендер
13
0.2

Техника-экономикалық тұжырымдама
жұмыстарына арналған бастапқы құжаттар
13
1.3
Қолданылатын жабдықтардың құрамы мен негіздемелері
14
1.3.1
Мұнай айдау стансасының сұйыққоймалық паркі
15
1.4
Сораптық цех
16
1.4.1
Сорап алаңы (технологиялық процесс)
16
1.5
Дренаждық ыдыстар
17
1.6
Технологиялық құбырлар
17
2
Арнайы бөлім
19
2.1
Жалпы мағлұмат
19
2.2

Өндіріс технологиясы бойынша шешімдердің
негіздемесі мен қысқа сипаттамасы
19
2.2.1
Резервуарлық мұнай паркі
20
2.3
Бас жоспар
21
2.3.1
Бастапқы мәліметтер
21
2.3.2
Құрылыс алаңы мен ауданның қысқа сипаттамасы

21
2.4
Негізгі жоба шешімі
22
2.4.1
Рельефті ұйымдастыру
22
2.4.2
Көлік жолдарының ішкі аудандары
23
2.4.3
Көркейту
23
2.4.4
Өндірісті күзетуді ұйымдастыру
23
2.5
Негізгі көрсеткіштер
23
2.6
Сумен қамтамасыз ету. Қалдық су ағызу және өрт
сөндіру
24
2.6.1
Алғашқы анықтамалар
24
2.6.2
Сумен қамтамасыз ету және қалдық су
қашыртқыларының жұмыс жүйесі
24
2.7
Құрылыс масштабы
25
2.7.1
Станциялардағы резервуарлардың қазіргі күйі
25
2.7.2
Құрылыс масштабы
25
2.8
Жоспарлы орналастыру
25
2.8.1
Орналасу принципі
25
2.8.2
Жоспардағы жинақ
26
2.8.2.1
Негізгі аймақтағы жаңа резервуарлық парк
26
2.8.2.2
Өндірістік көмекші зоналар
27
2.8.3
Тігінен жоспарлау
27
2.8.4
Құбырлар желісінің кешенді орналасуы
28
2.9
Сақтау мен тасымалды жобалау
28
2.9.1
Технологиялық көрсеткіштер
28
2.9.2
Технология процнстердің қысқаша сипаттамасы
29
2.9.2.1
Мұнайды қабылдау процесі
29
2.9.2.2
Мұнай жіберу процесі
29
2.9.2.3
Циркуляциялы қыздыру процесі
30
2.9.2.4
Қалдық шығару жүйелері
30
2.9.2.5
Дренаж жүйесі
30
2.9.3
Негізгі жұмыс көлемі
31
2.10
Негізгі қондырғының түрін тандау
31
2.10.1
Резервуар
31
2.10.2
Маймен жабдықтау және циркуляциялы маймен
қыздыру сорабы
32
2.10.3
Клапандар
32
2.10.4
Ластанған мұнайдың жерасты резервуары
32
2.10.5
Қондырғылар көрсеткіштерінің кестесі
33
2.11
Коммуналдық қызметтер
34
2.11.1.1
Нысанның қазіргі күйі
34
2.11.1.2
Жобалау мазмұны
34
2.12
Есептеу
37
2.12.1

Сорап жұмысының судағы жылдам жүру
коэффициенті
37
2.12.2
Сұйықтың сораптағы ағу режимі
37
2.12.3
Тегеуріндік сораптың кірісіндегі қажетті қысымның
есебі
38
2.12.5

Мұнаймен жұмыс барысындағы Q-H сорабының
жұмыс нүктелерінің ұлғаюын анықтау
41
3
Экономикалық бөлім
46
3.1

Инвестицияның экономикалық тиімділігі және
қызметтердің принциптері
46
3.1.1
Экономикалық тиімділікті есептеу негізі
46
3.1.2
Экономикалық тиімділік көрсеткіштері
47
3.1.3
Өндіріс шығыны және өнімнің өзіндік құны
48
3.1.4
Негізгі өндірістік қорлар
49
3.1.5
Амортизацияның негізгі қорлары
50
3.2
Капиталды салымдарды есептеу
51
3.3
Еңбек ақыға есептеулер
52
3.3.1
Амортизация аударылымы
52
3.3.2
Еңбек ақы
53
3.3.3
Жөндеу қоры
54
3.3.4
Энергетикалық шығындар
54
3.3.5
Табиғи азаю
54
3.3.6
Тағы басқа шығындар
55
3.4
Жылдық эксплуатация шығыны
55
3.5
Айдау тарифын есептеу
56
3.6
Өнімділік уақыты
57
3.7
Залалсыздық нүктесі
57
4
Қауіпсіздік және еңбек қорғау
58
4.1
Еңбек қауіпсіздігін қорғауды қамтамасыз ету шаралары
58
4.2

Резервуарлар мен резервуарлық парктерде
технологиялық
операцияларды орындау кезіндегі қауіпсіздік
талаптары.
61
4.3

Резервуарларды жоспарлы - алдын-ала ескерту
жөндеу
жұмыстарының графигі

62
4.4
Өрт-жарылыс қауіпсіздігі
66
5
Қоршаған ортаны қорғау
70
5.1
Атмосфералық ауаны қорғау

70
5.2

Санитарлы -қорғаныс аймақты анықтап және
зиянды қоспалардың атмосферада сейілуін есептеу
71
5.3
Мұржаның минимал биіктігін анықтау
72
5.4
Зиянды заттардың максимал концентрациясы
73
5.5
Атмосферадағы зиянды заттар концентрациясы
74
5.6
Топырақты қорғау

75
5.7
Су ресурстарын қорғау
76

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

КІРІСПЕ

Мұнай айдау стансасының ажырамас бөлігіне резервуарлар жатады. Олар негізгі технологиялық процесті - мұнaй жәнe мұнaй өнімдepін ұзaқ мepзімгe caқтaуды қамтамасыз ететін тұpaқты жәнe қoзғaлмaлы, әpтүpлі көлeмдeгі өтe жayaпты құpылғылap бoлып тaбылaды.
МАС-да резервуарлар мұнайдың өндірістен келуі тоқтап немесе бірқалыпсыз болған жағдайда құбырөткізгіштің тоқтаусыз жұмысын қамтамасыз ету мақсатында мұнайдың қорын жасау үшін және айдаудың жоспарлық немесе апаттық тоқтаулары кезінде мұнайды қабылдау үшін қолданылады. Әртүрлі сортты мұнайларды айдау кезінде резервуарлар әр мұнайдың айдауға жеткілікті көлемін жинау үшін пайдаланады.
Жобаланып отырған Атырау облысындағы мұнай айдаушы стансасы мұнайды дайындау, жылыту, есеп жүргізу, тасымалдау жұмыстарымен айналысады. Атырау облысындағы МАС-ында мұнай өнімдерін қыздыратын біріктірілген жылыту орны, резервуарлық паркі, құймалы теміржол эстакадасы бар.
2017 жылдан бастап Мартыши - Атырау бағытындағы ресей мұнай импортының көтерілуіне байланысты Балғынбаев ко мұнай көлемінің жеткізілуі көбейе түсуі жоспарлануда. 2017 жылдан бастап Атырау БМАС арқылы мұнай тасымалдануы орта тәуліктік есеп бойынша тәулігіне 13,18-14,0 тонна көлемінде болады деп күтілуде. Сол себепті негізге ала отырып аталмыш дипломдық жұмыста Атырау БМАС - ның резервуарлық паркіне жобаланып отырған 10000 м3 ТБР х3=30000м3 салу жобасы қарастырылады.

1 Техника-технологиялық бөлім

0.3 Бастапқы берілгендер

Мұнай айдаушы стансалар (МАС) мұнай құбырымен мұнайды қабылдау, жинау және тасымалдауға арналған құрылымдар мен құрылғылар кешені болып табылады. МАС құрамына:
oo сораптық-күштік агрегаттары, майлау жүйелері, мұнайды беру және суыту жүйелері бар сораптық цех;
oo сұйыққоймалық парк;
oo технологиялық құбыр жолы;
oo сумен жабдықтау, жылумен жабдықтау, желдету, канализация, өрт сөндіру жүйелері;
oo автоматика, телемеханика, байланыс, радиофикация, электр жабдықтау құрылғылары;
oo өндірістік тұрмыстық ғимараттар, құрылымдар;
oo жалпы тағайындалу құрылымдары кіреді.
Жобаланып отырылған Атырау облысындағы мұнай айдаушы стансасы мұнайды дайындау, жылыту, есеп жүргізу, тасымалдау жұмыстарымен айналысады. Атырау облысындағы МАС-ында мұнай өнімдерін қыздыратын біріктірілген жылыту орны, сұйыққоймалық паркі, құймалы теміржол эстакадасы бар.

1.2 Техника-экономикалық тұжырымдама жұмыстарына арналған бастапқы құжаттар

Жобаның технологиялық бөлімі келесі нормативтік техникалық құжаттамалар негізінде және оларға сәйкес жасалған:
- ҚР ҚНжЕ А 2.2-1-2001 Кәсіпорындарды, ғимараттар мен имаратарды салуға жобалық - сметалық құжаттаманы жасау, сәйкестендіру, бекіту және оның құрамы туралы нұсқама;
- ВУПСНЭ-87 Жылдам жанатын және отындық сұйықтар мен сұйытылған газдарды құйып-төгуге арналған темір жол эстакадаларын жобалау жөніндегі ведомоствалық нұсқама;
- ҚНжЕ 2.11.03-93 Мұнай және мұнай өнімдерінің қоймалары. Өртке қарсы нормалар;
- ҚНжЕ 3.02-15-2003 Технологиялық жобалау нормалары. Мұнай және мұнай өнімдерінің қоймалары;
- ҚР ҚМ 3.05-24-2004 Мұнай және мұнай өнімдеріне арналған тік болат цилиндрлік сұйыққоймаларды жобалау, дайындау және монтаждау бойынша нұсқама;
- ҚМ 527-80 Рш 10 мПа-ға дейінгі технологиялық болат құбыр өткізгіштерді жобалау бойынша нұсқама;
- ҚР ҚНжЕ 3.05.09-2002 Технологиялық жабдықтар мен технологиялық құбыр өткізгіштер;
- ВСН 011-88 Қуыстарды тазалау және сынау;
- ВСН 008-88 Тоттануға қарсы және жылулық оқшаулау;
- ППБС-02-95 (РД 112-РК-004-95) Қазақстан Республикасының мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету кәсіпорындарын пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігін сақтау ережелері;
- Мұнай қоймаларын техникалық пайдалану ережелері;
- Мұнай қоймалары мен автоққұю бекеттерін пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздігі мен өнеркәсіп санитариясы бойынша ережелер.

1.3 Қолданылатын жабдықтардың құрамы мен негіздемелері

Атырау облысындағы МАС-ы Атырау МБ-ның бөлімшесі болып есептеледі және де Забрунье, Мартыши, Теңгіз, Өзен кен орындарынан келетін мұнайды тасымалдауды жүзеге асырады. Атырау облысындағы МАС 2 өндіріс орнында орналасқан.
Бірінші өндіріс орны дәлірек айтқанда Атырау облысындағы МАС, РСУ, БПО, ЦТТиСТ Атырау қаласының солтүстік батысында 4 км қашықтықта орналасқан. Бұл өндіріс орнын облыс орталығы Атырау қаласымен автокөлік даңғылы байланыстырып тұр.
Екінші дәрежелі қауіпті кәсіпорын бола тұра, зиянды қалдықтары бар (1-ші дәрежелі кәсіпорындар сияқты) болғандықтан ҚНжЕ - 1-01.001-94-ке сәйкес нормативтік санитарлық қорғау зонасы өндіріс орнының сыртқы шекарасынан 1000 м арақашықтықта белгіленген. Санитарлық қорғау зонасының шекарасына түзету енгізудің нәтижесінде 2003ж Атырау облысындағы МАС үшін 1440 м болды. Атырау облысындағы МАС келесі технологиялық амалдарды жүзеге асырады:
мұнайды қабылдап алу;
мұнайды сақтау;
мұнайды қыздыру;
мұнайды тасымалдау;
- теміржол эстакадасында мұнайды құю;
мұнай құбырларын жүргізілген және технологиялық құрал-
жабдықтар орналасқан аймақтарға техникалық қызмет көрсету.
Атырау облысындағы МАС-ның сұйыққоймалық паркі Маңғышлақ пен Теңіз мұнайларын және Құлсары МБ-нан келетін мұнайларды қабылдап алуға арналған. 2013 жылдың 1 қаңтарында берілген мәліметтер бойынша бұл парктің жалпы пайдалануға болатын сыйымдылық көлемі 133 351,591 м3 құрады.
Бұл жерде барлығы 13 сұйыққойма бар, оның ішінде: РВС 20000:№7, №8, №9, №10, №11, №12, №13 - жетеу; РВС 10000:№1, №2, №3, №4, №5, №6 - алты.
Сұйыққоймалар сатылас болып жасалған, болаттан жасалған және алюминий бояғымен боялған. Бұлардың әрқайсысы КДС-1000, НДКМ - 250, ПП - 500 типті секілді ауа жеткізетін клапандармен және КПГ - 250 сақтандырғыш клапанымен жабдықталған.
Соңғы 3 жылда сұйыққоймаларды тазалау мен оларды күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді.

1.3.1 Мұнай айдау стансасының сұйыққоймалық паркі

Магистралды мұнайөткізгішінің ажырамас бөлігіне сұйыққоймалық парктер жатады. Олар негізгі технологиялық процесті - мұнайды мұнайөткізгіш бойымен сенімді және тоқтаусыз айдауды қамтамасыз етеді.
Сұйыққоймалық парк деп мұнайды қабылдау, сақтау және айдау технологиялық процестерді орындауға арналған өзара байланысқан сұйыққоймалар тобын айтады.
Сұйыққоймалық парктер келесі операцияларды орындауға арналған:
- мұнай өндіретін кәсіпорындардан мұнайды қабылдау;
- мұнай көлемін санау;
- мұнайды қабылдау-айдау бірқалыпсыздығын реттеу;
Осыған байланысты мұнай айдау стансаларын (МАС) сұйыққоймалық парктермен жабдықтайды.
МАС-ның сұйыққоймалық парктері мұнайдың өндірістен келуі тоқтап немесе бірқалыпсыз болған жағдайда құбырөткізгіштің тоқтаусыз жұмысын қамтамасыз ету мақсатында мұнайдың қорын жасау үшін және айдаудың жоспарлық немесе апаттық тоқтаулары кезінде мұнайды қабылдау үшін қолданылады. Әртүрлі сортты мұнайларды айдау кезінде сұйыққоймалық парктер әр мұнайдың айдауға жеткілікті көлемін жинау үшін пайдаланады.
Айдау стансаларындағы сұйыққоймалық парк сыйымдылығы стансаның арналуына байланысты анықталады. Басты айдау стансасында және құбырдың соңғы бөлігінде ол айдаудың үш күндік көлеміне тең, ал аралық стансаларында 10-20 мың м3 (екі-төрт сұйыққойма). Тізбекті айдау кезінде аралық стансалардың сұйыққоймалық парктері құбырдың өткізу қабілетін толық қолдануға мүмкіндік береді. Сонымен, ауыр мұнай өнімін жеңілірек немесе тұтқырлығы аз мұнай өнімімен итергенде басты айдау стансасы берілісті үлкейтеді. Басты айдау стансасының берілісті өсіруі келесі стансалардағы арын мен қысымның өсуіне әкеледі, ол шекті жұмыс қысымынан асып кетуі мүмкін (жеңіл мұнай өнімін ауыр өніммен итергенде керісінше жағдай болады). Шекті мәнде қысымды ұстап тұру үшін берілісті сораптаудың жалғану үлгісін өзгертумен реттеп отырады.
Айдау стансаларының сұйыққоймалық парктері өртке қарсы нормаларға сәйкес ең аз қашықтықта орналасады және сораптық стансаның бөлік белгісімен салыстырғанда жоғары тұруы керек. Бұл шарт copy құбырларының өздігінен толуына және сораптардың қабылдау құбырларында статикалық тегеурін туғызуға жағдай жасайды. Бұл болса үлкен өнімділігі бар ортадан тепкіш сораптар үшін өте маңызды.

1.4 Сораптық цех

Мұнайды қабылдау, сақтау үшін 075.00 Сораптық бекет құрылысы қарастырылады. Айдау кезінде жарылыс қауіпін азайту үшін, құрылыс жұмыстарының көлемі мен құның азайту үшін, қуат ресурстары шығының азайту үшін Сораптықтар ашық түрде күн радиациясы мен атмосфералық жауын-шашыннан қорғау мақсатында шатыр астында пайдаланылады.Периметр бойынша қоршау қарастырылады. Қорғалатын қоршау көлемі жабылатын жақтардың жалпы көлемінің 50%-ын құрайды және табиғи желдеткіш шарты бойынша сораптың едені мен шатырына жетпейді.
Сораптардың орналасуы бір қатарлық. Сораптар арасындағы қашықтық 1,2 метр, Сораптарға қызмет көрсету майданынан өту 1,8 метр.
Өзге бөлшектерден сақтану үшін Сораптық агрегаттардың кірісінде ФС түріндегі торлы фильтрлар қою қарастырылған. Кіріс құбырының берілген диаметрмен 1,6 МПа қысыммен.
Сұйықтықта бар өзге бөлшектерді фильтр ұстап жинақтайды. Ағыстағы тазалық мөлшері фильтр торындағы қуыстардың өлшемімен анықталады. Жиналған бөлшектер корпустың қақпағы мен фильтрэлементті алған кезде жойылады.Сорапта жөндеу жұмыстары мен жабдықтарға қызмет көрсету жұмыстарын орындау мүшін жүк көтерімділігі 3.2 т көпірлі аспалы кран орнату қарастырылады. Сораптарда крандарға техникалық қызмет көрсету үшін қызмет алаңдары қарастырылған.
Сораптардың алаң төбелері жанғыш емес мұнай мен мұнай өнімдерінің әсер етуіне мықты материалдардан жасалады.Периметр бойынша алаңдар 200 мм биіктікпен шектеледі.
Сораптық агрегаттарға қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын орындау үшін сорап қоршауларда жабдықтарды монтаждау және демонтаждау үшін қақпалар мен қызмет көрсететін қызметкерлер үшін қақпаларда қоршаулы ернеулер орналасқан пандусы бар есіктер қарастырылған.
Сораптардың алаңына Сораптарды және жеке түіндерді жөндеу цехына апарып,алып келу үшін кіріс жолдар қарастырылған.

1.4.1 Сорап алаңы (технологиялық процесс)

075.0 сорап алаңы келесіге арналған:
-қолданылатын КТО Магистралды сорап Сораптарға мұнайды жіберу үшін;
-парк ішіндегі резервуарлар арасында бір-біріне айдау үшін;
-мұнайдың циркуляциялық қызуы үшін.
Қолданыстағы магистралды сорапқа мұнайды жіберу үшін үш орталықтан тепкіш Н-1, Н-2 және Н-3 сорап агрегаттар (2 қолданыстағы,1-резервте) қаралған. Жеткізу қабылеті 500 м3с және де қысымы 70 м сұйық зат айдайтын жарылыссыз электрқозғалтқышпен.
База ішінде мұнайды жылытып пеш арқылы айдау үшін жарылыссыз жұмыс істеуге 2 ортадан тепкіш Н-4 және Н-5 (1 қолданыстағы, 1 резервте) сорап агрегаттар қаралған. Жеткізу қабылеті 320м3с және де қысымы 70 м сұйық зат айдайтын электрқозғалтқышпен.

1.5 Дренаждық ыдыстар

Жобаланып жатқан технологиялық жабдықтардан және технологиялық құбырлардан дренаж жинау үшін көлемі 75 м3 дренаждық ыдыс қарастырылады. Ыдыстар келешекте жобаланып жатқан сораптардың сору сызығына дренажды жеткізу үшін бататын сорап агрегаттармен жабдықталады.
Дренаждық ыдыстарды температураны қалыпты жағдайда ұстау электр жылыту арқылы жүзеге асады.

1.6 Технологиялық құбырлар

Технологиялық мұнай құбырларының салынуы мынаған сәйкес орындалады:
- ҚНжЕ ІІ-89-80 Өнеркәсіп мекемелерінің бас жоспары;
- КНТТ -3-85 Мұнай кен орындарындағы мұнайды,газды және суды дайындау нысандарын жинақтау, көлікпен тасымалдау технологиялық жобалау нормалары.
Бұл салыным көтерме - көлік құралдарын және механизация құралдарын коммуникациялық жөндеу, монтаждау кезінде көрсетілген жобаны қолдануға мүмкіндік береді.
Мұнайы бар технологиялық құбырлар тіреуіштерімен жер бетіне , жер асты көлік жолдары қиылысқан жерде салынады.
Құбырлардың еңкіштеу салынуы көзделінеді, олардың босату, тоқтау және жөндеу дайындығын қамтамасыз етеді.
Құбырлардағы жапқышты күтіп ұстау үшін арнайы алаң қаралған.
Құбырлардан арнайы қызмет көрсететін қызметкерлер өтуіне арналған көпіршелер қою қарастырылады.
Қатарласқан өткізгіш құбырлардың және құрылыс құрылымдарының ара қашықтығы тікесінен және көлденеңінен жинау мүмкіндіктері қолданылады, жөндеу, тексеру, жылу қорғағышпен жабу сонымен бірге өткізгіш құбырының температура жылылығының ығысу көлемі көрсетіледі.
Жылу қашықтығын сақтау үшін трассаның бұрылу бұрыштары және П-ұқсас компенсаторлары пайдаланады.
Құбырлардың диаметрі мұнайдың жылжу жылдамдығына қарай алынады. Болат құбырларда үлкен шығын болдырмау үшін гидравликалық қарсылықтан өту және статикалық қуат зарядтардың жиналуын болдырмау керек.
Жер үстіндегі мұнай құбырларының қатып қалмауы үшін оқшаландырылып электр жылытумен қамтамасыз етіледі.
Құбырлардың сырт жағын коррозия баспауы үшін қорғаныс жағдайлары:
-құбырлардың салу жағдай әдісі;
-сыртқы ортаның коррозиялық түрі мен дәрежесінің белсенділігі;
-электркоррозияның қауіптілік дәрежесі;
-тасымалдау заттарының түрі мен көлемі.
Коррозиядан қорғау ҚР ҚНжЕ 2.01. 19-2004, МСТ 9. 602-2005 ережесіне сәйкес орындалады және басқа нормативтік құжаттармен жүргізіледі.
Көлік жолдары қиылысқан жерде технологиялық құбырлардың салынуы футлярда болуы қарастырылады. Әр құбырға бөлек болуға тиіс.
Барлық құбырлар монтаждық жұмыстар аяқталғасын төзімділікке және тығыздыққа сыналады (сумен).
Б(б) тобындағы құбырлар қосымша пневматикалық және герметикалық сынақ кезінде қысымның түсуі де анықталады.
Герметикалық қосымша сынақты тығыздық пен төзімділікті анықтағаннан кейін өткізеді.
Барлық технологиялық құбырларда олардың жоғарғы нүктелерінде ауалықтар қою көзделген, ал трассалардың төмеңгі нүктелерінде құрғатқыштар қою көзделген, гидравликалық сынақтан кейін суды құрту үшін және де бу қалдықтарын шығару үшін құрғату жұмыстары жүргізіледі.
Дәнекерлеу жұмыстары, тексеру, дәнекерлеу жалғасуларын қабылдау және сынақтар ҚНжЕ ІІІ-42-80, КҚН-006-89 және де басқа қолданыстағы ведомствалық талаптарға сай өткізіледі.
Герметикасы - А дәрежесіне жататын арматура қабылданады.
Құбырларда апатты жағдай болған кезде апатты қауіпсіздік ережесіне сай электрөткізгіш ысырма қондырғысын қою көзделген.

2 Арнайы бөлім

2.1 Жалпы мағлұмат

2017 жылдан бастап Атырау - Мартыши бағытындағы ресей мұнай импортының көтерілуіне байланысты С.Балғынбаев ко мұнай көлемінің жеткізілуі көбейе түсуі жоспарлануда. 2017 жылдан бастап Атырау БМАС арқылы мұнай тасымалдануы орта тәулік есеп бойынша тәулігіне 13,18-14,0 тонна көлемінде болады деп күтілуде.
Бүгінгі таңда Атырау БМАС резервуарлық паркі 13 мұнай резервуарын құрайды.
Олардың ішінде:
- 20000 м3х7=140000м3;
- 10000м3х6=60000м3;
Жиынтығы: 200000м3.
Соның ішінде барлық мұнай резервуарларының пайдалы сыйымдылығы 200000м3 құрайды және де қабат суына арналған екі резервуар бар:
- 4000м3х2=8000м3
Соның ішінде пайдалы сыйымдылық: 6400 м3.
Атырау БМАС -да барлық резервуарларды қайта жөндеу кезінде жаңа резервуарларды салу қажеттілігі туындады. Өйткені Атырау БМАС ескі резервуарларды қайта жөндеп тазалау үшін көп уақыт кетеді. Оған себеп- ұзақ 20 жыл қолданыста болуы.
Атырау БМАС-та ТБР 3х10000 м3 жоба құрылысы мұнай сақтау қуаттылығын арттыра түседі. Егер де мұнай импорты тәулігіне 15000м3 ұлғайса, резервуарларда мұнайды 3 күн сақтау мүмкіндігі пайда болады.

2.2 Өндіріс технологиясы бойынша шешімдердің негіздемесі мен қысқа сипаттамасы

Жоба тапсырмасына сәйкес, өндірістік бағдарламаны қамтамасыз ету және өндірісте қолданыстағы ережелерге сәйкестендіріп іске қосу үшін жобамен келесі технологиялық операциялар қарастырылады:
oo Мартыши терминалынан мұнайды қабылдау;
oo Әрқайсысы 10000 м3 көлемдегі үш резервуарларында мұнайды сақтау;
oo Атырау - Мартыши магистралды мұнай құбырымен тасымалдау үшін КТО сорап бекеттеріне мұнайды сору үшін жеткізу;
oo резервуарларда ПТБ-10 жылыту пештері арқылы мұнайдың қалыпты температурасын ұстап тұру;
oo база ішінде мұнайды резервуардан резервуарға айдау.
Ұстынды технологиялық кесте.
Бұл жобадағы негізгі техникалық шешімдер әрқайсысы 10000 м3 Атырау БМАС-та бар негізгі технологиялық қондырғыға байланған қалықтау төбесі бар үш тік резервуарлардың құрылыс жобаның дайындалуына бағытталған. Жоба тапсырмасына сәйкес, өндірістік бағдарламаны қамтамасыз ету және өндірістік қолданыстағы ережелерге сәйкестендіріп іске қосу үшін, жобамен келесі өндіріс жұмыс кестесі қарастырылады:
- Атырау терминалынан жобаланып жатқан ТБРПК 10000 м3 резервуарларына МҚӨ Атырау-Мартыши DN 500-ден мұнайды қабылдау;
- Атырау БМАС де орналасқан барлық КазТрансОйл магистралды сораптықтарды резервуарлық парктегі жобаланып отырған сораптық агрегаттармен DN 500 мұнай құбыры арқылы сорып, мұнайды ағызу.
- жобаланып отырған резервуарлық парктің ішіндегі резервуарлар арасында бір-біріне құюды жүзеге асыру;
- ПТБ-10 бар мұнай жылыту пештері арқылы DN 300 мұнай құбырымен резервуарлық паркте Сораптық агрегаттармен мұнайды айналдырып жылыту;
- жобаланып жатқан технологиялық жабдықтардан және технологиялық құбырлардан дренаж жинау көлемі 63м3 дренаждық ыдыста қарастырылады. Ыдыстар келешекте дренажды жобаланып отырған сораптардың сорып алу сызығына жеткізу үшін батырмалы сораптық агрегаттармен жабдықталады.
- егер тапсырыс беруші шырақтың 1-ші нұсқасын таңдаса, гидробекіткіші бар шырақ жаңа орынға көшіріледі, өйткені жобаланып жатқан резервуарлар қолданыстағы шырақтың іс-әрекет аймағына түседі.

2.2.1 Резервуарлық мұнай паркі

Жобаланып отырған мұнай резервуарлық паркінің көлемі тапсырыс берушінің техникалық тапсырмасының негізінде қабылданған. Резервуарлардың түрі Мұнай және мұнай өнімдері.Таңбалау, қаптау(түю), тасымалдау және сақтау МСТ 1510-84 талаптарына сәйкес таңдап алынады.
Мұнай үшін әр қайсысы 20000 м3 көлемдегі қалықтау төбесі бар үш тік болат резервуарлар қабылданады. Орнатылатын резервуарлар ҚР ҚН 3.05-24-2004 бойынша ІІ дәрежелі жауапкершілікке жатады. Бұл қалыпты температура ұстап тұру үшін резервуарларда жылу оқшаландырылады да секциялық жылытқыштармен жабдықталады. Жылу тасымалдау ретінде бу қарастырылады.Одан басқа резервуарларда П-1, п-2 пештер арқылы айналымды пайдаланып өнімді қыздырады.
Қызмет көрсету үшін резервуарлар былай жабдықталады:қабылдау, тарату түтікшелермен,өрмелеу есіктерімен, жарық есіктерімен, монтажды түтікшелермен, тыныс алатын арматурамен, төбеге шығатын сатымен және де таяныш қоршауы бар айналма алаңдармен т.б
Қуат өткізгіш ысырмасы бар жедел басқару тораптары аластатылған алаңдарда қоршалған бекіністе орналастырылады. Басқару тораптары арматураға қызмет көрсету үшін алаңдармен қарастырылады. Атмосфераға зиянды көмірсутектердің аз бөлінуі үшін резервуарлар қалықтау төбемен жабдықталады.

2.3 Бас жоспар

2.3.1 Бастапқы мәліметтер

Бөлімнің Бас жоспары Атырау бас мұнай айдау стансасының резервуарлық паркін кеңейту жобасы КазТрансОйл АҚ БФ - ң берген топографиялық түсірілімдері бойынша дайындалып төменгі нормативтік құжаттарына сәйкес келістіріліп жасалған:
- ҚНжЕ-89-80 Өндіріс өнеркәсіптерінің бас жоспары;
- ҚНжЕ 2.11.03-93 Мұнай және мұнай өнімдерінің қоймалары.Өртке қарсы нормалар;
- КНТТ 3-85 Мұнай кен орындарындағы мұнайды,газды және суды дайындау нысандарын жинақтау, көлікпен тасымалдау технологиялық жобалау нормалары;
- КНТТ 01-8704-84 Шығыр және шығыр-жинақты құрылғысын пайдаланып орындалған газ және мұнай өнеркәсіп нысандары.Технологиялық жобалар нормалары;
-ЭҚОЕ РК-2008 Электроқұрылымның құралу ережесі;
-ҚНжЕ 2.05.07-91 Өнеркәсіптік көлік.

2.3.2 Құрылыс алаңы мен ауданның қысқа сипаттамасы

Атырау облысындағы бас мұнай айдау стансасы батыс континентальдық шөлде, Атырау қаласынан қаласынан 5 км жерде орналасқан. Аймақ жартылай шөлейт,өсімдігі сирек.
Аудан алаңы дала болып келеді, жердің абсолютты белгісі 107-108 м.теңіз деңгейінен жоғары.
Қазіргі кезде осы аймақта екі электржелісі ВЛ 6 кВ мұнай желісі өтеді.
Алаң шектелген:
-солтүстікте 6 кВ электржелісімен;
-шығысында құрылысқа бөлінген жер көлемі шекарасымен;
-Атырау резервуарлы паркі және оңтүстігінде байланыс дәлізімен;
-Атырау 2201106 кВ қосалқы бекетінің кермелі жолымен және де батыстағы 6 кВ электртасымалдау желілерімен.
Климат жағдайы төмендегідей:
Абсолютты сыртқы ауаның жоғарғы температурасы минус 480 С;
Абсолютты сыртқы ауаның жоғарғы температурасы плюс 480 С;
Бескүндіктің ең суық күнінің температурасы минус 310 С;
Желдік салмақ - 0,45 кПа;
Қарлы салмақ - 0,5 кПа;
Желдің бағытының басымдылығы - солтүстік-шығыс;
Қату тереңдігі -1,7 м;
Жер асты суларының тереңдігі -3,7 м-ден 5,5 м. дейін;
Жазғы уақыттағы желдің жылдамдығының болжамы -2,6 м(сек.);
Қысқы мезгілде - 5,0 м(сек);
Желдің ең жоғарғы жылдамдығы -20 м(сек);
Сейсмикалық қауіп жоқ.

2.4 Негізгі жоба шешімі

Бөлім: функционалдық технологиялық және көлік байланыстарды ескере отырып, санитарлық-гигиеналық және өртке қарсы шарттарды, жергілікті бедерді және желдің бағытына қарай ықпалын біле отырып Бас жоспар технологиялық үлгі бойынша қабылданып, өнделді.
Келесі құрылыс салу жобасы қаралды:
-резервуар ТБРҚТ -10000 м3- 3 дана;
-сораптық цех;
-дренаждық ыдыс ЕП-63;
-прожекторлық мачта.
Резервуарлық парктің құрылысын бастамас бұрын, демонтажды шаммен және 2 сызықты электрберіліс ВЛ 6 кВ орындауға міндетті, ал тапсырушы №1 нұсқаны таңдаса демонтаждау және шырақты қайта құруды қондырады.
Шырақты қондырғыны №1 нұсқа үшін жел бағытынын ықпалын біле отырып, жаңа орынға қондырады.
Талаптарға сай п.3.6 ҚНжЕ 2.11.03-93 резервуарлық парктің периметрі қаралады және жабық жерді топырақ үйіп қорғандайды.
Резервуарлық парктің шекаралары, құрылыс көлік жолдар өтетін бөлігінің екі 4,5 м. және жабық түрде өтетін болып қаралады.

2.4.1 Рельефті ұйымдастыру

Табиғат құбылысын, құрылыстық және технологиялық талаптарды ескере отырып, тігінен жоспарланған аймақ тіреу нүкте әдісімен және көлденен жобасы арқылы шешіледі.
Жоспарланған аймаққа жоғары атмосфералық ағындылар алаңнан ашық түрде ағылады. Ластанған мұнай өнімдерінің ағындылары резервуарлық паркке жауын құдығы әдісі арқылы тазаланған мекемелерге салынады.

2.4.2 Көлік жолдарының ішкі аудандары

Өнеркәсіп көлігі өртке қарсы қызмет көрсету мекемесін ескере отырып, жолдардың және жүріп өтетін жерлердің ішкі аудандары ҚНжЕ 2.05.07-91 жоспарланған бұйрығы бойынша қаралады. Негізгі аймақтарға кіру және аймақтардан шығу он жақтағы қақпадан жүзеге асырылады. Жолдардың жоспарланған ені -4,5 ,жолдың жағасы -1,5 м. Жоғары жақтың профилінің көлденен бөлігі 30 % еңкіш бойынша, жағасы 40% бойынша жоспарланған.
Көлік жолдар жоспарланған өту түрі бойынша қаралады.

2.4.3 Көркейту

Санитарлық-гигиеналық шарттарды жүзеге асыру үшін мекемелер мен соларға қарасты аймақтарды көркейту жұмыстары қарастырылады.
Жоба бойынша келесі жағдай қарастырылады:
-ені 1,0 м. бетоннан жасалған тротуарлық плиталар қондырылады;
-шағын архитектуралық түрлер қондырылады;

2.4.4 Өндірісті күзетуді ұйымдастыру

МАС аймағы тормен қоршалған, биіктігі 2,2 м. Жоба бойынша резервуарлық парктер және шырақты қондырылғылар қарастырылған.
Негізгі аймаққа кіру және шығу МАС қақпасы бойынша оң жақ бетте жүзеге асырылады.п.2.15 ҚНжЕ 2.11.03-93 міндеті бойынша жоспарланған қоршауларға қосымша кіру батыс жағынан жүзеге асырылады.

2.5 Негізгі көрсеткіштер

Бас жоспар бойынша негізгі көрсеткіштер 2.1-кестеде көрсетілген.

2.1-кесте - Бас жоспар бойынша негізгі көрсеткіштер

Атауы
саны
1. Шектеулі қоршауға алынған жердің ауданы, га
сонымен бірге шырақ қондырғысының ауданы, га
7.68
0.36
2. Құрылыстың ауданы, га
3.82
3.Құрылыстың тығыздығы, %
52
4.Көлік жолдарды бетінің және алаңшалардың аудандары, га
Сонымен бірге қоршаудың сырты да, га

0.78
0.12

2.6 Сумен қамтамасыз ету. Қалдық су ағызу және өрт сөндіру

2.6.1 Алғашқы анықтамалар

Сумен қамтамасыз ету, өрт сөндіру, қалдық су ағызу төмендегі нормативтік материалдарға негізделіп жасалған:
- ҚР КС 1. 02-27-2007 жылы Өңдеу ережесі, келісім, бекіту және құрылысқа техникалық экономикалық негіздеуімен;
- ҚР ҚНжЕ 4. 01-02-2001 жылы Сумен қамту. Сыртқы қаңқалар мен құрылғылар;
- ҚР ҚНжЕ 4.01-41-2006 Мекеменің ішкі су қашыртқысы мен су құбыры;
- ҚНжЕ 2.0403-85 Қашыртқы су. Сыртқы қаңқалар мен құрылғылар;
- ҚР ҚНжЕ 2 04-01-2001 Құрылыс климатологиясы;
- ГБ СТ 153-39-167-2006 Магистральді мұнай құбырларының технологиялық жобалар нормалары;
- ҚР ССТ 153-39-015-2005 Мұнай құбырларын қолданудағы өрт ережесі қауіпсіздігі;
- ҚНжЕ 2.11.03-93 Мұнай мен мұнай өнімдері қоймасы. Өрт сөндіруге қарсы нормалар;
- ҚР ҚН 2.02-11-2002 Ғимараттар, құрылыс нысандары, құрылғыларды автоматикалық өрт сөндіру тізбектерімен жабдықтау
- КНТЕ 3-85. Мұнай қорлары орындағындағы газ бен судың, көліктің, мұнай дайындаудың жинау объектілерінің технологиялық жобаларының межесі.

2.6.2 Сумен қамтамасыз ету және қалдық су қашыртқыларының жұмыс жүйесі

Қазіргі уақытта МАС алаңында мыналар қолданыста:
- тұтынушылардың шаруашылық - тұрмыстық және өнеркәсіптік мұқтаждарын қамтамасыз ететін Қиғаш - Атырау құбырөткізгіші арқылы сумен қамту жүйесі;
- су құбырының өртке қарсы жүйесі.
Атырау облысындағы мұнай өндіру мен өнеркәсіптік түйінді техникалық сумен қамту жүйесі су тоғандары тізбектерінің көзі болып табылады. 800 метр қашықтықта орналасқан су тоғандарынан МАС алаңқайларына су 1-2 кгссм2 қысыммен жетеді. Алаңқайда шаруашылық - ішуге болатын су құбыры жүйесі болмайды. Ішуге жарамды су тасылып әкелінеді. Тұрмыстық қажеттіліктерге , резервуарды толтыруға және де өртке қарсы су қорын жасауға шаруашылық - тұрмыстық су құбыры жүйесі мен берілетін Техникалық су
- СТ ТОО 39897898-032-2007 қолданылады.
Тұрмыстық қашыртқы су жүйесі химиялық лабараториялар мен операторлар ғимараттарынаң шыққан қалдық суларды КНС резервуарларына қабылдап, ары қарай өндірістің тазалау құрылғыларына сорып тартылады. Алаңқайда өнеркәсіптік қалдық су қашыртқы жүйесінде өңделіп, залалсыздандырылады.

2.7 Құрылыс масштабы

2.7.1 Станциялардағы резервуарлардың қазіргі күйі

Осы уақытта кен орнындағы Атырау БМАС резервуарлар паркінде 13 мұнай резервуарлары орналасқан.
Параметрлері төменде көрсетілген :
10000 м3 * 6 = 60 000м3;
20000 м3 *7 = 140 000м3;
Сақтаудың жалпы көлемі : 200 000м3;
Соның ішінде , қолда бар резервуарлардың қолданылатын көлемі : 183 600 м3;
Соның ішінде: қабат суын сақтауға арналған 2 резервуар 4000 м3 * 2 = 8000м3 ;
Қолданылатын су көлемі : 6400 м3
Атырау БМАС-да резервуарлар паркінің ұзақ уақыт ( жобамен 20 жыл жұмыс істеген) пайдаланылуына орай , түбінегі шөгінділерден толық тазалауға арналған қызмет істері үшін ұзақ уақыт талап етіледі.

2.7.2. Құрылыс масштабы

Атырау БМАС ТБР 3*10000 м3 тұрғызады, көрсетілген МӨЗ - дан кіргізілетін мұнай көлемі 15 000 м3тәулігіне артуы мүмкін, мұнай резервуарларының сақтау уақыты 3 тәуліктен асатын болады.
Жаңа резервуарлық паркінде жобалық масштаб: көлем 30 000 м3; жаңадан 10 000 м3 3 дана салынады; кезек бойынша құрылыс 1 - ші кезекте 2* 10 000м3, 2- ші кезекте 1 * 10 000м3.
Жаңадан мұнай сорап және айналма қыздырғыш сорап 2 данадан , жалғыз сораптың масштабы : 9600 м3 тәулік (400 м3сағ.) 1 жұмыс, 1 резервті.
Жаңа стансадағы құбырлар желісінің құбырөткізгіштерінің бағыты тұрғызылған діңгектер, құбырлар эстакадалар бойымен құрылысы ыңғайлы болуы үшін жүргізіледі.


2.8 Жоспарлы орналастыру

2.8.1 Орналасу принципі

Өрт сөндіру , жарылыстан қорғану, қоршаған ортаны қорғау, санитария талаптарына сәйкес болу.
Атырау БМАС жоспарламасының талаптарын қанағаттандыру, жоспарлы орналастыруды сонымен сәйкестендіру.
Стансалардағы резервті аудандар бойынша жаңа РП орнын анықтау және материал процестерінің қолжетімділігін қамтамасыз ету.
Мұнайдың жаңа РП мен көмекші құрылымдардың орналасу қатынасын сораптардың шатыры секілді тиімді ұйымдастыру, айдау стансасының барлық даму талаптарын толықтай ескеру, салынған стансалармен толықтай үйлесу.
Резервуарлық паркте технология қолжетімділігін қамтамасыздандыру , территорияны үнемдеуге тырысу, сәйкес ғимараттар мен құрылымдарды компактты және рационалды орналастыру.
Жаңа стансадағы құбырлар желісінің құбырөткізгіштерінің бағыты тұрғызылған діңгектер, құбырлар эстакадалар бойымен құрылысы ыңғайлы болуы үшін жүргізіледі.
Атырау БМАС жоспарлау талаптарына сай , жоспардағы жинақ осыған сәйкес.
Оттан қорғау, жарылыстан қорғау, қоршаған ортаны қорғау және ҚР санитария талаптарына сай болу.
Жаңа РП- функциясы негізінде мұнайды сақтау мен айдауға мүдделенген , сондықтан оның функциясы бір , олардың функцияларының зоналануы салыстырмалы қарапайым , құрамына негізінде мұнай РП, мұнайөнімдерінің кіру және шығу құбырөткізгіштері, өндірістік көмекші қондырғылар кіреді.
Сораптық өрт сөндіру кабинеттеріне Атырау БМАС бар құрылымдардың пайдалану керек.

2.8.2 Жоспардағы жинақ

Жылжымалы шатырлы 10 000 м3 3 жаңа резервуарлар, мұнай сораптарының жапқышы және өндірістік көмекші қондырғылар Атырау мұнай айдау стансасының территориясының батысында орналастарылған.
Аспаптарды басқару байланыс орталығы,өрт сөндіру басқармасының орталығы, жылумен жабдықтаудың апаттық - жөндеу орталығының және ағын - су тазарту үлестіру мен құрылым подстанцияларының пункттері Атырау мұнай айдау стансасында бар құрылғыларға бекітіледі.
Жаңа резервуарлар паркінің функциясы мұнайды сақтау және тасу , негізінде резервуарлар паркін, кіру және шығу мұнай құбырларын, өндірістік көмекші қондырғыларды қосу болып табылады.

2.8.2.1 Негізгі аймақтағы жаңа резервуарлық парк

Негізгі аймақтағы жаңа резервуарлық парк (РП) Атырау мұнай айдау станциясы территориясының батыс шекарасында орналасқан. Сонымен қатар , сыртқы жылжымалы қақпақты 10 000 м3 көлемді G - 130.01, G - 130.02 2 мұнай резервуары - бірінші кезекті РП; сыртқы жылжымалы қақпақты 10 000м3 көлемді G - 130.03, G - 130.04 1 мұнай резервуары -бірінші кезекті РП.
Станса территориясында салынған РП батыс 10 000 м3 көлемді 3 мұнай резервуарлары орналасқан, 1 топ бойынша бірінші кезекті РП және екінші кезекті РП болып , жаңа РП резервуарлардың 2 тобына бөлінеді. Топтардың әрқайсысында 2 резервуардан орналасқан, РП айналасында және резервуар топтарының арасында өрт сөндіру мен жөндеуге арналған айналма жолдар қарастырылған, резервуарлардың 2 тобы параллель орналасқан, резервуарлардың бір тобында мұнай резервуарларының қадамы 1.005 D құрайды (D - мұнай резервуарларының , қытай стандарты бойынша 0.4 D), резервуардың сыртқы қабырғасы мен оттан қорғау қамбасының ең кіші ара қашықтығы 23,7 м құрайды, резервуар қабырғасы мен өрт сөндіру жолының арасының жақын қашықтығы 39,04 м құрайды, норма талаптарына жауап береді. Мұнай құбырөткізгіштері, өрт сөндіру, сумен жабдықтау, канализация, электр қондырғыларын құбырларды өту үшін резервуарлар тобын оттан қорғау дамбасы мен өрт сөндіру жолы шетінің арасында кем дегенде 13,5 м аралық жол қалдыру.

2.8.2.2 Өндірістік көмекші зоналар

Өндірістік көмекші зоналар көлемі 10 000 м3 бірінші кезектегі жылжымалы қақпақты мұнай резервуарларының салынған 2 тобының солтүстігінде, дамба мен өрт сөндіру жолының арасында шығыс - батыс бағыттағы бос жерде орналасқан. Өрт сөндіру жолының солтүстігінде екінші кезекті 10 000 м3 жылжымалы қақпақты 1 мұнай резервуарлары салынған.
Өндірістік көмекші зоналардың құрамына негізінен кіреді: 1 мұнай сорабының жапқышы , онда 2 N - (12) (Q=400м3сағ., H=125м) циркуляциялы мұнай тұтынатын сораптар мен 2 N- (34) ( Q=400м3сағ., H =125м) мұнай сорабы 1 өрт көбігінің станциясы, 1 аспаптардың машиналық шкафының жайы (катодтық қорғау жайын қосқанда), 1 ластанған мұнайдың жерасты резервуары 60м3(G - 167.01); 1 жәшіктік подстанция.
Өрт көбігі станциясының жайы, аспаптардың машиналық шкафының жайы, жәшіктік подстанция, үлестіру станциясы ,мұнай сорабының жапқышы , ластанған мұнайдың жерасты резервуарның бассейні бір сызықтық бойында бірінші кезекті РП оттан қорғау дамбасының батысында орналасқан.

2.8.3 Тігінен жоспарлау

Станса территориясының жоспарлау алаңшасы батыс - шығыстан оңтүстік шығысқа қарай жобаланады, станса территориясындағы канализация болып стансадағы жолдар канализациясы табылады, жоспарлаудан кейінгі станса еденінің биіктігі 107 - 108 м диапазоны аралығында болады.
Алаңшаны жоспарлауға дейін алаңшаны өңдеу қажет:
1) ғимараттарды, құрылымдарды және жерасты, жербеті линияларын алу керек;
2) шөптерді, өсімдіктерді және тамырларын жою қажет;
3) жер беті грунтынан балшық, шірік грунттарды қазып алу қажет, олардың қалыңдығы орнында анықталады;
4) территорияда көму зонасын қабат - қабат тығыздау, тығыздау коэффициенті 0,90, әрбір қабаттың қалыңдығы 300 мм көп емес, аймақтағы қопсыту коэффициенті 1,02;
5) территориядағы ерекше грунттардың орнын ауыстыру қажет, грунтты алмастыру көлемі қосымша есептеледі.

2.8.4 Құбырлар желісінің кешенді орналасуы

Жаңа РП технологиялық талаптарға сәйкес болуы, бас жоспармен сәйкес, өндірістік басқару, қауіпсіздік, қызмет жасау, үнемдеу және завод көлемі т.б. факторларды ескеру, құбырөткізгіштердің кешенді орналасуында барлық құбырөткізгіштердің сызығы ең қысқа болу, жоспардағы өзара гармонияны қамтамасыз ету, құбырөткізгіштердің вертикальдығын, мұнай құбырөткізгіштері мен Аспалар кабелі бір эстакада орналасуы, электрқондырғы мен өрттен қорғау суөткізгіштерінің түзу сызықты орналасуы қолданылады, мұнай құбырөткізгіші құбырлық бағанда жүргізіледі. РП жүйенің құбыр бағандары оттан қорғау немесе изоляция дамбасы мен резервуарлар арасындағы бостау орында орналасқан.

2.9 Сақтау мен тасымалды жобалау

2.9.1 Технологиялық көрсеткіштер

1) Құрылыс масштабы : 3 * 10 000 м3;
2) Мұнай өнімдерін сақтау температурасы : мұнай өнімдерін сақтаудың ең төменгі өлшемі жазғы қалыпты температурадан 5℃ артық қалыптастырылады:
а) Мартыши мұнайы: -2-2 ℃ (қыста);
в) Атырау мұнайы: 17-27℃ (қыста);
3) РП құбырөткізгішінде жобалық қысым: 2,5МПа, іс жүзіндегі жұмыстың қысым: 0,5-0,1МПа.

2.9.2 Технология процнстердің қысқаша сипаттамасы

Жаңа РП технологиялық процестерді жобалау негізінен өндірістік және эксплуатациялық функцияларына, температураның циркулияциялы көтерілуіне, резерауарлардың артық жүктемесіне, Мартыши мен Атырау МӨЗ мұнайыларының сыртқы тасымалына негізінен жауап береді, РП мұнай өнімдерін кіргізу, шығару үшін резервуар алдындағы клапандар көмегімен резервуарлар топтарының арасында процестерді ауыстыру жүзеге асырылады. Мартыши мен Атырау МӨЗ ескі РП тыс құбырөткізгіште бірігеді, келтірілетін мұнайдың жоғарғы қысыммен мұнайды ауыстыру арқылы қабылдау жүзеге асады, келтірілетін мұнайдың төменгі қысымымен мұнай тікелей резервуарға келеді, келтірілетін мұнай алдымен сораппен тартылып, одан соң барлық резервуарларға айдалады. Процестерді басқарумен клапандар тобын ауыстыру ЦПУ-да орындалады, сол орында басқаруға болады. Негізгі технологиялық процестер: мұнайды қабылдау және жіберу процестері, қыздыру циркуляция процесі мен резервуарлардың артық жүктеу процестері.

2.9.2.1 Мұнайды қабылдау процесі

G-103.01 резервуарында мұнайды қабылдау кезінде резервуардың кіру клапанын ашу және резервуар алдындағы электр клапанын ашу керек, мұнай резервуарға кіреді, мұнай резервуардағы мұнайдың жоғарғы деңгейі резервуар алдындағы электр клапанымен бекітіледі, мұнай кіруінің жоғарғы деңгейіне жеткенде резервуарға сигнализацияға белгі беріледі, жоғарғы деңгей кезінде деңгейді өшіргіш келтіретін мұнайдың электр клапанымен бекітіледі, электр клапан автоматты өшеді, ПУ-дағы басқа электр клапандарын ашу, мұнайды қабылдау операциясын резервуарларды ауыстыру арқылы жүзеге асыру. Басқа резервуарларға мұнай қабылдау G-103.01 снеілді болады. РП-дағы мұнай қабылдау процесінің схемасы төменде көрсетілген.

2.9.2.2 Мұнай жіберу процесі

G-103.01 резервуарынан мұнайды жіберу кезінде, резервуар алдыңдағы электр клапанын ашу, мұнай жаңа N-12 насос арқылы Атырау GPS ауданындағы KazTransOil сорабына айдалады (қысқаша КТО сорабы деп аталады). Мұнайды жіберу кезінде резервуардағы төменгі деңгейге жеткенде сигнализация белгі береді,резервуарда төменгі деңгейге жеткенде деңгейді өшіргіш шығудағы электр клапанымен бекітіледі, электр клапанын автоматты өшіру. Мұнай жіберуге арналған басқару пунктіндегі толық резервуардың электр клапанын қолмен басқару және ашу. Басқа резервуарлардан мұнай жіберу осы резервуар секілді. РП-дағы мұнай жіберу процесі схемасы төменде көрсетілген:
G-103.01 резервуары --резервуар алдындағы клапандар тобы--жаңа мұнай сорабы--экспортты қатыру (салынған)--КТО сорабына кіру.
Резервуардағы артық жүктеме процесі G-103.01-ден G-103.02-ге резевуарды көшіру кезінде, 2 резервуар алдындағы электр клапанды ашу, резервуар арасындағы резервуарлардв көшіру жұмыстары жаңа мұнай сорабы немесе РП-дағы циркуляциялы қыздыру сорабы арқылы орындалады. Мұнай сорабымен резервуарларды көшіру кезінде байланыспаған резервуарлар алдындағы электр клапанын және КТО экспорт құбырөткізгішінің клапанын жабу керек; циркуляциялы қыздыру линиясындағы ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Атырау облысындағы мұнай айдау стансасын қайта жаңғырту
Қарақойын мұнай айдау стансасындағы резервуарлық паркті қайта жаңарту
Басты мұнай айдау станциясы
Мазутты вакуумдық айдау қондырғысының жобасы
Атырау мұнай өңдеу зауыты
Мұнай өнімдерін тізбектей айдау
Мұнай қалдықтарын кокстеу қондырғысының жобасы
Магистралды мұнай құбыр арқылы жоғарғы тұтқырлы мұнайды айдау
Мұнай айдау бекеттеріндегі қосымша сорап қондырғылар
Атырау мұнай өңдеу зауыты - мұнай өнімдерін шығаратын кәсіпорын
Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть