Баталар

ЖОСПАР.

1)Кіріспе.

2)Бата берудің жалпыға ортақ өзіндік рәсімі мен шарты.

3)Баталар.
КІРІСПЕ.
Халќымыздыњ µте ертеден келе жатќан ізгілікті салт-дєст‰рініњ бірі - аќ бата беріп, т‰зу тілек айту. Бата сµз – халыќ шыѓармашылыѓына жататын тілі кестелі, мазм±ны келісті сµз ‰лгісі єрі ±лттыќ, этикеттік аса бір мєнді салаласы. Ескініњ ќалдыѓындай елеусіздеу кµрініп келген салт-дєст‰ріміздіњ біразы ќазіргі т±рмыс-салтымызда ќайта жањѓырып жатыр. Бата беру халќымыздыњ ежелден келе жатќан салт-дєст‰рініњ бірі десек, кµптеген салт-дєст‰рдіњ µзіндік рєсімі орындалу шарты болады. Бата берудіњ жалпыѓа ортаќ µзіндік рєсімі мен шарты бар. Бата сµз мањызды бір істі бастарда, сондай-аќ басталѓан із нєтижелі аяќталѓанда беріледі. Бата беру кезінде дєм-т±здыњ болуы шарт.¤йткені «ќ±р аяќќа бата ж‰рмейді». Бата беруші адам, єдетте оны батагµй деп атайды, ел-ж±ртќа сыйлы, ќарындасќа ќадірлі, жолы ‰лкен адам болуѓа тиіс. Ќазаќта к‰йеге бата бергізбейді.
Ас-таѓам желініп болып, дастарќан жиналардыњ алдында батагµй ќол жайып, µзініњ жаќсы ниетін айтып, бет сипайды. ¤згелер де айтылѓан жаќсы ниетке т‰зу тілегіміз ќол сылсын дегендей ќол жайып бет сипайды. Бата сµзініњ мазм±ны аќ тілеу. М±ны аќ бата дейді. Кейде ел ішіндегі дєст‰рді б±зып, ата салтын аттаѓан жанныњ шектен шыќќан єрекетін ќ±птамаѓан кезде ел ‰лкендері ондай жауѓа теріс бата берітін болѓан. Теріс бата беру салты, жалпы сирек те болса,жыр м±раларында, байырѓа єдебиет ‰лгілерінде кездеседі.
Теріс бата алѓандардын жолы болмайды. «Ќыз Жібек» жырында Тµлеген айдамда шерт болуы «Єкеніњ оњ батасын алмай кетті» дегенге мењзейді.
Ел арасында аса кењ тараѓан баталардыњ бірі - ас ќайыру батасы. Ќазаќтыњ той жиыны, ќуанышќа жайылѓан дастарќаны батасыз болмаѓан. Бата сµзде дастарќан иесіне, сол ‰йдіњ шањыраѓына небір жаќсы тілектер айтылады. М±ныњ µзі ‰й иесіне ілтипат кµрсету ѓана емес, дєм-т±зды ќ±рметтеудіњ ‰лкен нышаѓы деуге болады.
Ас бергенге бас берсін,
¤мірі ±заќ жас берсін.
Кетпес дєулет, кењ пейін,
Ќайырымды дос берсін, -
деп айтылатын байырѓы бата жаќсы тілек, адал ниетті ањѓартады. Шањыраќ иесініњ нені ансап, нені кµксейтінін ањѓарѓан байќампаз батагµй кестелі сµзбен жаѓымды тілек айтып, жиналѓан ж±ртты жадыратып тастайды. Мєселен, дастарќан жайын, дєм татќызып отырѓан ‰йдіњ ‰йленгелі ж‰рген азамат ±лдары болса, солар тілге тілек болып, бата сµздіњ желісіне айналады. ‡й иесініњ ой-арманын дµп басќандай мына тєрізді бата-тілекайтылады: Е, ќ±дайым, оњдасын,
Мыњ саулыѓыњ ќоздасын.
Сегіз т‰йењ боталап,
Сегіз келін ќомдасын.
Ел арасында кењ тараѓан баталардыњ бірі - жол батасы.
¦заќ жол, ќиын сапарѓа бет аларда ‰й иесі ќ±дайы тамаќ беріп, жолы ‰лкен, аузы дуалы аќсаќалдан бата с±райды. М±ндай бата сµзді: «Жолыњ болсын, жолдасыњ ќызыр єулие болсын, ќырыќ шілтен шылауыњда ж‰рсін, оралымныњ тез болып, ораздыныњ жолын берсін, бар пєлекет т±лпардыњ бір терімен кетсін» деген сµз орандары айтылып, жаќсы ниеттіњ жармысындай болып т±рады.
Жол батасын алу рєсімі б‰гінгі к‰нге дейін аѓа буын арасында саќталып келген. Майданѓа аттанып бара жатќан халќымыздыњ батыр ±лы Бауыржанѓа аќын Жамбыл ата: «Батырдыњ жолы болсын,
Самсаѓан ќолы болсын.
Т‰сі де суыќ екен,
Ісі де долы болсын»,-
деп, жауынгердіњ жігеріп жани т‰сетіндей бата беріпті.
        
        ЖОСПАР.
1)Кіріспе.
2)Бата берудіњ жалпыѓа ортаќ µзіндік рєсімі мен шарты.
3)Баталар.
КІРІСПЕ.
Халќымыздыњ µте ертеден келе жатќан ізгілікті салт-дєст‰рініњ
бірі - аќ бата беріп, т‰зу тілек ... Бата сµз – ... ... тілі ... ... ... сµз
‰лгісі єрі ±лттыќ, этикеттік аса бір мєнді салаласы. Ескініњ
ќалдыѓындай елеусіздеу кµрініп келген ... ... ... ... жањѓырып жатыр.
Бата беру халќымыздыњ ежелден келе жатќан салт-дєст‰рініњ
бірі десек, кµптеген салт-дєст‰рдіњ ... ... ... ... Бата ... ... ортаќ µзіндік рєсімі мен
шарты бар. Бата сµз мањызды бір істі бастарда, сондай-аќ
басталѓан із нєтижелі аяќталѓанда беріледі. Бата беру
кезінде дєм-т±здыњ болуы ... «ќ±р ... ... Бата ... ... ... оны ... деп
атайды, ел-ж±ртќа сыйлы, ќарындасќа ќадірлі, жолы ‰лкен
адам болуѓа тиіс. Ќазаќта к‰йеге бата бергізбейді.
Ас-таѓам желініп ... ... ... алдында батагµй
ќол жайып, µзініњ жаќсы ниетін айтып, бет сипайды. ¤згелер
де айтылѓан жаќсы ниетке т‰зу тілегіміз ќол сылсын дегендей
ќол жайып бет ... Бата ... ... аќ ... М±ны ... ... ... ел ішіндегі дєст‰рді б±зып, ата салтын
аттаѓан жанныњ шектен шыќќан єрекетін ќ±птамаѓан кезде
ел ‰лкендері ондай жауѓа теріс бата ... ... ... беру салты, жалпы сирек те болса,жыр м±раларында,
байырѓа єдебиет ‰лгілерінде кездеседі.
Теріс бата алѓандардын жолы болмайды. «Ќыз Жібек» жырында
Тµлеген айдамда шерт болуы ... оњ ... ... ... ... ... аса кењ ... баталардыњ бірі - ас ќайыру батасы.
Ќазаќтыњ той жиыны, ќуанышќа жайылѓан дастарќаны батасыз
болмаѓан. Бата ... ... ... сол ... ... жаќсы тілектер айтылады. М±ныњ µзі ‰й
иесіне ілтипат кµрсету ѓана емес, дєм-т±зды ќ±рметтеудіњ ‰лкен
нышаѓы деуге ... ... бас ... ±заќ жас ... ... кењ ... дос ... -
деп айтылатын байырѓы бата жаќсы тілек, адал ниетті ањѓартады.
Шањыраќ иесініњ нені ансап, нені кµксейтінін ањѓарѓан
байќампаз батагµй кестелі сµзбен жаѓымды тілек ... ... ... ... ... дастарќан жайын,
дєм татќызып отырѓан ‰йдіњ ‰йленгелі ж‰рген азамат ±лдары
болса, солар тілге тілек болып, бата сµздіњ желісіне
айналады. ‡й ... ... дµп ... ... ... Е, ќ±дайым, оњдасын,
Мыњ саулыѓыњ ќоздасын.
Сегіз т‰йењ боталап,
Сегіз келін ќомдасын.
Ел арасында кењ тараѓан баталардыњ бірі - жол ... жол, ќиын ... бет ... ‰й иесі ... ... ... ... аузы дуалы аќсаќалдан бата с±райды. М±ндай бата
сµзді: «Жолыњ болсын, жолдасыњ ќызыр єулие болсын, ќырыќ
шілтен шылауыњда ж‰рсін, оралымныњ тез болып, ораздыныњ
жолын ... бар ... ... бір ... ... сµз орандары айтылып, жаќсы ниеттіњ жармысындай
болып т±рады.
Жол батасын алу рєсімі б‰гінгі к‰нге дейін аѓа буын арасында
саќталып келген. Майданѓа аттанып бара ... ... ±лы ... аќын ... ата: ... жолы ... ќолы ... де суыќ екен,
Ісі де долы болсын»,-
деп, жауынгердіњ жігеріп жани т‰сетіндей бата ... ... ... ... ... тєрбиелік мєні бар тіл
кµркемдігі ерекше баталардыњ небір єдемі ‰лгілерін
кездестіруге болады.
Байырѓы баталардыњ таѓы бір ... ... ... деп ... ±лы ... ... ... шаќырѓандарѓа,
«наурызнама» тойын µткізіп халыќты риза ќылѓан
адамдарѓа, µнерпаздар мен аќындарѓа аќсаќалдар мен
єжелер, ел аѓалары, ... ќол ... бата ... Наурыз
батасыныњ мазм±ны кењ болады. Жеке бастан гµрі елдіњ
амандыѓын, молшылыќ заманды, ... ... ... ... ... «¦лыс оњ болсын, аќ мол болсын, ел баќытты
болсын тµрт т‰лік аќты ... ... ... сµз ... ... ‰лкен - кішініњ бєріне «Жаќ ќ±тты
болсын!»дейді. «Жасќа жас ... ... жыл ... б±ѓан
жеткен де бар, жетпеген де бар» -деп ш‰кіршілік айтады.
«Айымыз аман, жылымыз ... ... деп бата ... ... ... ... ... жинап, бастырып
ол жµніне дєуірќ±нды зерттеулер жазѓан ќаламгер С.С.Сейфуллин
т±рмыс - салт жырларын жан - жаќты сµз ете ... ... ... ... ... ... бол.
Адам таппас сµзді бол,
Ор ќояндай кµзді бол,"-
дегенді жарапазан батасыныњ бір ... деп ... ... ‰ш ... ... айтта айтылады. Небір ізгі тілек,
жаќсы ниет бата сµзгетартылѓан желі болып, «Ќ±рмалдыѓыњ ќабыл
болсын, айт мерек ... ) ... ... !» деп, бет ... ... ... « ... мол болсын,
Абырайын зор болсын!»
Дастарќан батасы ризашылыќпен береледі. Дырыс м‰шелі ќонаќасы
берілмесе шешен, µткір тілді ... бата ... сол ... да ... айтып жіберетіндер болѓан.
Алѓыс батасы. «Баќ берсін, бас берсін,
¤міріње ±заќ жас берсін!»
‡лкен кісілер немесе кез келген адам біреудіњ ќайырымдылыѓы
мен ... ізгі ... ... де бата ... ... мєні зор ... ер кµгерер,жауынмен жер
кµгерер.» деген сµз адамды ізгілікке, парасаттылыќа,
мейірімдікке баулиды. Ендіше, бата да сол ±лы ... єрі ... ... м±ра ... ... ... сµзбен, µлењмен, таќпаќпен, шешендік тілімен,
єсермен ќол жайып айтылады. Батаны ќ±рметті, елге сыйлы
кісілер береді.
Жања ... ... ... ... заман кµрдім,
Жања айда – жарылќа,
Ескі айда – есірке !»
Жања туѓан айды кµрген єр адам осылайма бата ... ... Б±л – ... ... ... ... ... ол
адамдардыњ табиѓатќа, ќ±былысќа,ауа райына байланысты
таным,т‰сінігі.Айдыњ тууына жєне жатасына ќарап
ж±лдызшылар ауа райын, болашаќты болжап отырѓан.
Бата аяќ. ¦лдыњ атасы «бата аяќ» деп бір ... бір ... Ќ±да ... кісі екі ... ... ... єкесі ќыз ауылына келіп «бата аяќ» µткізеді. Кейде м±ны
«сырѓа таѓар» деп атайды. Осы жолы екі жаќ ... ... кєде – ... ... мал ... ... кел‰сіді «баталасу» дейді.
Батаныњ екі т‰рі бар.
Кесімді бата жасау, мал мµлшері, той уаќыты, шыѓып мµлшері –
алыс – беріс, келу –кету т. ... бата – мол ... ... ... ... ... кейін беплгіленеді.
Ауќатты, елге есімі белгілі адамдар ќ±далыѓында бас жаќсы, орта
жаќсы, аяќ жаќсы деген ірі баѓалы кєделер болады. Бас жаќсыѓа ... ... ... бие, ... ... баѓалы б±йым, алтын,
к‰міс жамбылар жатады. Орта жаќсыѓа – ењ жаќсы т‰йе не ... ... ат, ... ќой т. б. ... ... ... ... оќылатын д±ѓадан соњ айтылатын бата бар.
Д±ѓа оќушы ... ... ... ... ... бет ... жасайды. Ерте кездіњ µзінде – аќ кµрмекті ѓалымдар
бата сµздерге назар ... ... ... шыѓармашылыѓыныњ
‰лгісі, этнографиялыќ материал ретінде жинап, бастырып
отырѓан. Академик В.В. Радлов «Т‰ркі тайпаларыныњ халыќ
єдебиеті ‰шілері» деген єйгілі ењбегінде ... ... ... ... ... єдебиеті ‰мілерін
жинаушы ѓалым А. Васильев «Бата сµз» деген атпен баталардыњ
т±нѓыш ... ... ... ... ... Є. ... мол ... да байырѓы баталардыњ н±сќаралын
кездестіреміз.
Бата - тілектер.
Халыќ бата тілектер.
Уа, жаратќан, жарылќа,
Баќ – дєулетін аумас ќыл!
Жарылќаѓанмен жалѓас ... ... алас ... ... ... аќ болсын,
Бейнеттері пєк болсын,
М±раттарын асыл ќыл!
Ќолќасын шањ ... ... ... ... * ... ... ... жаудан саќта!
Ашыќќан бµріден саќта,
Ќара жердіњ кµрінен саќта!
Ашынѓан ... ... ... ... кєрінен саќта,
Жыланныњ зєрінен саќта!
Аяќ астынан кезігер –
Бєле –жаланыњ бєрінен саќта!
* * *
Алтыннан болсын жаѓањ,
К‰містен болсын таѓањ.
Тасќа тары µнгенше,
Таршылыќ ... ... ... ... жайнап,
Келісті болыњдар!
Толѓан айдай
¤рісті болыњдар!
Ќатарларыњнан озыњдар,
Ќоздаѓан шоќтай ќозыњдар!
Ењ алдымен,
Берекешіл болыњдар!
Кµпке бірдей
Елшіл болындар!
Кµкорадай желкілдеп,
Желпілдеп т±рыњдар!
Сексенге келіп,
Селкілдеп т±рындар!
* * ... бата ... ... ... ќол ... ... ... мол болсын,
Абыройын зор болсын!
Кµк жайлауды жайласањ,
Тай, ќ±лынды байласањ,
Келін т±рсын керіліп,
Салтанатты кµрініп,
Сабањ ... ... ... ... мал ... ... жар болсын!
¤рендеріњ ер болсын,
Кµре алмаѓан баѓыњды,
Сындыра алмай саѓыњды,
Бетін басып жер болсын!
Ќара ниет ... пен ... жем ... сєні ... ... баѓы ... таѓы ... болса халќына,
Ел с‰йінсін дањќына!
Талдырмай білегіњді,
Саздырмай ж‰регіњді,
Ќалаѓан тілеуіњді –
Ќасыњдаѓы елден берсін,
Басып ж‰рген жерден берсін!
Аѓайыныњ ќолдай берсін,
Дос – жараныњ ќорѓай берсін!
Кµліњде ... ...... ... * ... баланыњ к‰лкісін бер,
Жас ананыњ ±йќысын бер.
Жомарттыњ ќолын бер,
Жортќыштыњ ... ... ... бер,
Судыњ т±ныѓын бер.
Асаудыњ арынын бер,
Т‰нгі оттыњ жарыѓын бер.
Асќар ... ... ... ... ... ... жазыќтыѓын бер,
Г‰лдіњ нєзіктігін бер!
Тењіздіњ терењдігін бер,
Ќыранныњ кµрегендігін бер.
Ердіњ кµњілін бер,
Б‰ркіттіњ µлімін бер!
Лашыныњ ж‰регін бер,
Наѓыз ... ... ... – баќи ... ... ... бер!
Балаѓа бата .
Жортќанда, балам, жолыњ болсын,
Ќалтањ ділдєѓа толсын!
Бір толмасын, жыл да толсын,
¤мір – жасыњ ±заќ болсын!
Ќатарынан ... ерен ... ... ... ... ...... сал,
Маќтай ќалса – керен бол!
¦л балаѓа бата.
Ж‰сіптіњ дидарын берсін,
М±хамбеттіњ иманын берсін,
Єзірет Єлидіњ ерлігін берсін
Абылайдыњ байраѓын берсін,
Бауыржан батырдыњ айбарын ... ырыс – ќ±т ... ... ... – аяњныњ ќ±рбаны болмасын,
Озбылардыњ ш±лѓауы болмасын!
Алыс жолдарда,
Ќалыњ орманда,
Тайѓанаќ ќ±здарда
Шайтќалда, м±здарда
Кµлденењ келер ќазадан,
Жазыќсыз тµнген жазадан
Єулие - ... ...... ... ... ... ... бой берсін,
С±њѓыла ой берсін,
Жаздай жамал берсін,
Ќардай жанар берсін!
Анаѓа шуаќ болсын,
Аѓаѓа ќуат болсын,
Нєзік жаны болсын,
Елініњ ары болсын,
Басына µнердіњ баѓы ќонсын,
Аќ орданыњ шамы ... ... ... ... баќсан ќазылы болѓай,
ќара ќойыњ ќозылы болѓай!
Ойсып ќарањ жоталы болѓай,
Жыл ќ±рѓатпай боталы болѓай!
¤релі биењ ... ... ... ... бєрі ... болѓай,
шетінен алып сиыќты болѓай!
Тау менен тасыњ ќорыќты болѓай,
кµл-дарияныњ борыќты болѓай!
Аќ ж‰геріњ шашаќты болѓай,
арпа-бидай масаќты болѓай!
Мєуелі баѓыњ жемісті болѓай,
жоталы жоныњ ... ... бєрі ... болѓай,
ќ±лањныњ бєрі шалымды болѓай!
Сексеуіліњ сіњірлі болѓай,
шікі µкпењ д‰бірлі болѓай!
Ќ±рбыныњ бєрі кеуделі болѓай,
шетінен жібек жейделі болѓай,
оњ жаќта ќалѓан есікті болѓай,
ш‰мегі алтын ... ... ... ... уылдырыќты болѓай,
«Ќ±раулап» ќ±лын ќайырѓайсыњ,
табындап жылќы айырѓайсыњ!
«Шµрелеп» ќозы айдаѓайсыњ,
µрелеп Зєњгі байлаѓайсыњ!
Шеше кµріп тон ... ... ... ... ... ... ... атањ ќ±тты болсын!
Ай – Тєњіріњ іркілмесін,
К‰н – Тєњіріњк‰рсінбесін!
От – Тєњіріњ кµз ілмесін.
Су – ... ... рухы ... болсын,
Азалы жерде тамаша болсын!
Ќатерде Ќызыр серігіњ болсын,
Сапарда д‰лд‰л кµлігіњ болсын!
¤ткенніњ бєрі иманды ... ... ... ... ... тєњіріњ болсын,
тєњіріњ тоќтар µміріњ болсын!
Б‰гінгі т±яќ аталы болсын,
аталар аќ баталы болсын!
Ертењгі т±яќ бабалы болсын,
бабалар алтын жаѓалы болсын!
¦лыс ±лы тойлы болсын,
тойдыњ соњы ... ... ... ќыз ... ... ѓ±мыр жаќсы болсын!
Бірдіњ басы екеу болсын,
ж±птыњ басы жетеу болсын,
Жетеу болѓан жетпіс болсын,
жетпіс болѓан кµп к‰ш болсын!
Ханталапай, барымта болмасын,
барымта бітсе ... ... ... бєлекет бµлмесін,
Елге нєубет, єлемет келмесін!
Біздіњ осы аќ батамызды,
єуелі, кµктегі ћаќ Тєњір,
єуелі-ємбиелер мен
ѓайбірен ќырыќ ... ... ... ... бата.
Т‰ндеріњ тыныш болсын,
‡йлеріње ырыс толсын!
Келіндеріњ есті болсын,
¦лдарыњ сесті болсын.
Балалардыњ ќуаныш єкелсін,
Немерелер ж±баныш єкелсін.
Орындарыњ тµр ... мол ... кµп ... жоќ ... ... ... ... кµрмењдер!
Еліњде бірлік болсын,
Жарасты тірлік болсын!
Єумин!
Жамбылдыњ батасы.
Ќ±дайым б±л ‰йге д±ѓа ... ... буа ... ... бала ... ерін сары ... туа ... * *
Б±л екі жасќа:
Денсаулыќ,амандыќ беріп,
¦заќ µмір берсін.
Адалдан бер,
Аќтан бер,
Пєле-жаладан саќтай бер.
Ер мањайын баќќа бер,
Абырой асар жаќќа бер,
Батпас ... шат ... ... ... ... ... ... болсын.
Баќыттары баянды болып,
Жања µмірде
Жолдары сєтті болсын,
‡бірлі-ш‰бірлі болсын,
Мерейлері ‰стем,
Мєртебесі зор,
Адамгершілігі мол болсын!
Бір-біріне с‰йкті,
Ел-ж±ртына ... ... ... ... ќабыл болсын!
Тµле бидыњ батасы.
Бір ‰йдіњ баласы болма,
Кµп ‰йдыњ санасы бол!
Бір елдіњ ... ... ... ... ... ... жаѓасы болма,
Кµп ќолдыњ аѓасы бол!
Аќты аќ деп баѓала,
Ќараны ќара деп ќарала.
¤зегіњ талса µзен бойын жаѓала,
Басыња іс т‰ссе ... ... ... ... єділ ... ќатал бол
Досыња адал бол!
Єйтеке бидыњ батасы.
Б‰ркіт бол, ... ... ... болар кедей жігіт м‰лкі болса.
Жаќсылардыњ белгісі сол емес пе –
Ќара ќылды ќаќ жарѓан єділ болса.
Ќазыбек бидыњ ... ... ... ... ... ... ... болса, ініњ жаќын,
Инабатты болса, келініњ жаќын.
Алдыња тартќан адал асын,
Ќимас жаќын – ќарындасыњ.
Сыбайлас болса, ... ... ... досыњ жаќын.
Еркелейтін немерењ жаќын,
¤з ±рпаѓыњ – шµберењ жаќын.
Жан серігіњ жас кезіњнен
Бєрінен де єйеліњ жаќын.
2
Алтын ±яњ – Отан ... ... – атањ ... анањ ќымбат,
Мейірімді апањ ќымбат.
Асќар таудыњ – анањ ќымбат,
Туып µскен еліњ ќымбат,
Кіндік кескен жеріњ ќымбат.
¦ят пенен ар ќымбат,
¤зіњ суйген жар ... ... жау ... сµз ќиын.
Дєл осындай жаѓдайда,
Пана болмас µз ‰йіњ.
Жазылмаса дерт ќиын,
Іске аспаѓан серт ќиын,
Аќылыњнан адасып,
¤зіњ т‰скен µрт ќиын,
Тентек ... ... ... біле алмай,
Ашиды сонда бас миыњ.
Ќазіргі кезде, єсіресе соњѓы жылдары, баспасµз беттерінде
байырѓы ... жања ... бата сµз ... ... кез ... ... ... бермейтін ќасиетті рухани ±ѓым.

Пән: Мәдениеттану
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 15 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бата туралы түсінік10 бет
Жұматай Сабыржанұлының сатиралық шығармалары26 бет
Аккумулятор батареялары11 бет
Бата, тілек, алғысқа байланысты айтылатын фраземалар және олардың мағыналық – тұлғалық ерекшеліктері10 бет
Бақылау аккумуляторы батареяны таңдау және есепте21 бет
Математика пәнін оқытуда батауыш мектептің оқу үдерісінде тиімді оқытудың әдістерін таңдап алу және ендіру20 бет
"Қорқыт Ата."6 бет
Arduino микроконтроллерін пайдаланып күн трекерін жасау39 бет
Mercedes E 55 автокөлігі27 бет
«Жасыл» құрылыс дамуының болашағы65 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь