Биология пәніндегі тәрбие әдістері мен теориясы. биология оқытуІ. Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім
1. Биология пәніндегі тәрбие
2. Биология пәніндегі тәрбие түрлері:
2.1. Патриоттық тәрбие
2.2. Еңбек және экологиялық тәрбие
2.3. Гигиеналық және жыныстық тәрбие
2.4. Дене тәрбиесі және эстетика
3. Биология оқыту методикасы . жалпы және жеке методика
Қорытынды
Әдебиеттер
Биологияныоқытуәдісіпедагогикалықғылымдарсаласынажатады, сондықтан пәнініңқұрылымыоқытудыңжалпыбілім беру жәнетәрбиелеуміндеттерінесайтүзіледі.
Биологияныоқытуәдісімектеп биология пәндерініңерекшеліктерінебайланыстыбілім беру жәнетәрбиелеу, процестерініңжүйесітүрліғылым.
Бұлжүйенімеңгерумұғалімнің биология пәндерінтәрбиелеуоқытупроцестерінбасқаруынамүмкіндікбереді. Биологияныоқытуәдісі, биологиялықмазмұнды, оқытуерекшеліктерінескереотырып, мектептегібарлықпәндердіоқытубарысындағыпедагогикалыққағидаларғасайжүргізіледі.
Мұғалімніңоқуматериалыноқушылардыңсаналытүрдемеңгеруін, оны өмірдеқолданабілудағдыларынаүйретужолдарыныңтиімдіәдістерінүйретеді.
Әдістемеоқупәнініңмазмұнынжәнеоқуформаларыментәрбиелеужолдарынқарастырады.
Әдістеменыңаталғанбөлімдерібірін-бірітолықтырадыжәнетығызбайланысты, бірліктеболады. Оқытужұмыстарыныңқұралдары мен жабдықтарын да анықтайтын осы әдістеме. Қорытаайтқандаәдістемедегеніміз-биологиянықалайоқытукерек, неніүйретіпқалайтәрбиелеукерек, биологияны не үшіноқукерек? Дегенсұрақтарғажауапбереді.
Биологияныоқупәніретіндеоқытуәдістерініңөзіндікерекшеліктеріменсипатталады, онданақтыобъектілер (өсімдік, жануар, адам) жәнетірітабиғаттыңкүрделіқұбылыстарымендамуыноқытады.
Биология пәнініңмазмұныжәнеоныңөзіндікерекшеліктері, оқытуәдістерін, тәсілдерінанықтауменшектелмейдіоныңтәрбиелікмүмкіндіктерін де анықтайды.
Биологиядансабақ беру барысындатіріағзалардыңнақтыфактілерін, табиғатқұбылыстарыныңбір-біріменбайланысынтірітабиғаттың даму эвалюциясыныңзаңдылықтарыноқыпбілуоқушылардыңғылыми, диалектикалықматериалистіккөзқарастарынқалыптастырады.
Биологиялықбілімқоршағантабиғиортаныңмаңызын, табиғаттықорғауқажеттілігіменқалпынакелтірушараларынқоғамдықжәнежекееңбектіңгигиенасыныңмаңызынтүсінуге, оқушылардыөміргебейімдеп, политехникалықбілімалуғамүмкіншіліктуғызады.
1.Гугл парақшалары. http://www.uniface.kz/index.php?post=article§i;
on=2&id=442
2. УМКД. «Биологияны оқыту технологиясы», ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ. Семей, 2013ж.
3. Мырзабаев А.Б., Биологияны оқыту әдістемесі, Қарағанды, 2006.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 12 бет
Таңдаулыға:   
Биология пәніндегі тәрбие әдістері мен теориясы. Биология оқыту методикасы
Жоспар:
І. Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім
1. Биология пәніндегі тәрбие
2. Биология пәніндегі тәрбие түрлері:
2.1. Патриоттық тәрбие
2.2. Еңбек және экологиялық тәрбие
2.3. Гигиеналық және жыныстық тәрбие
2.4. Дене тәрбиесі және эстетика
3. Биология оқыту методикасы - жалпы және жеке методика
Қорытынды
Әдебиеттер

Кіріспе

Биологияны оқыту әдісі педагогикалық ғылымдар саласына жатады, сондықтан пәнінің құрылымы оқытудың жалпы білім беру және тәрбиелеу міндеттеріне сай түзіледі.
Биологияны оқыту әдісі мектеп биология пәндерінің ерекшеліктеріне байланысты білім беру және тәрбиелеу, процестерінің жүйесі түрлі ғылым.
Бұл жүйені меңгеру мұғалімнің биология пәндерін тәрбиелеу оқыту процестерін басқаруына мүмкіндік береді. Биологияны оқыту әдісі, биологиялық мазмұнды, оқыту ерекшеліктерін ескере отырып, мектептегі барлық пәндерді оқыту барысындағы педагогикалық қағидаларға сай жүргізіледі.
Мұғалімнің оқу материалын оқушылардың саналы түрде меңгеруін, оны өмірде қолдана білу дағдыларына үйрету жолдарының тиімді әдістерін үйретеді.
Әдістеме оқу пәнінің мазмұнын және оқу формаларымен тәрбиелеу жолдарын қарастырады.
Әдістеменың аталған бөлімдері бірін-бірі толықтырады және тығыз байланысты, бірлікте болады. Оқыту жұмыстарының құралдары мен жабдықтарын да анықтайтын осы әдістеме. Қорыта айтқанда әдістеме дегеніміз- биологияны қалай оқыту керек, нені үйретіп қалай тәрбиелеу керек, биологияны не үшін оқу керек? Деген сұрақтарға жауап береді.
Биологияны оқу пәні ретінде оқыту әдістерінің өзіндік ерекшеліктерімен сипатталады, онда нақты объектілер (өсімдік, жануар, адам) және тірі табиғаттың күрделі құбылыстарымен дамуын оқытады.
Биология пәнінің мазмұны және оның өзіндік ерекшеліктері, оқыту әдістерін, тәсілдерін анықтаумен шектелмейді оның тәрбиелік мүмкіндіктерін де анықтайды.
Биологиядан сабақ беру барысында тірі ағзалардың нақты фактілерін, табиғат құбылыстарының бір-бірімен байланысын тірі табиғаттың даму эвалюциясының заңдылықтарын оқып білу оқушылардың ғылыми, диалектикалық материалистік көзқарастарын қалыптастырады.
Биологиялық білім қоршаған табиғи ортаның маңызын, табиғатты қорғау қажеттілігімен қалпына келтіру шараларын қоғамдық және жеке еңбектің гигиенасының маңызын түсінуге, оқушыларды өмірге бейімдеп, политехникалық білім алуға мүмкіншілік туғызады.
Атақты педагог К.Д. Ушинский айтқандай Оқушылардың ақыл - ойын логикасын дамыту үшін жаратылыстану тарихын оқыту тиімді-деп есептейміз.
Себебі тірі табиғаттың объектілерін бір-бірімен салыстыру, анықтау эксперименттер қою, оқушылардың ойлау қабілетін дамуын қамтамасыз етеді.

Негізгі бөлім
1. Биология пәніндегі тәрбие
2. Биология пәніндегі тәрбие түрлері
Оқушылардың дүниетанымын ғылыми негізде қалыптастыруда мектептегі биологиялық білімнің маңызы зор.
Табиғаттың біртұтастығы, оның дамуының үздіксіздігі, өзара байланыстарының күрделілігі, табиғи құбылыстардың үздіксіз байланыстары дүниетанымын калыптастыратын түсініктерге жатады.
Биологиялық білімнің тәрбиелік құндылығы оқушылардың жан-жақты дамуын қамтамасыз етуінде. Жеке тұлғаның жан-жакты қалыптасуына тірі табиғат туралы білімдер үлкен үлес қосады.
Биологияны оқыту барысында тәрбие беру элементтерінің жүйесі казіргі коғамның жалпы талаптарына сай келеді. Бұл жүйе тәрбиелеудің мынадай элементтерінен тұрады:
1. Ғылыми дүниетанымды калыптастыру;
2. Патриотттық тәрбие;
3. Еңбек және экологиялық тәрбие;
4. Гигиеналық, жыныстық және дене тәрбие;
5. Эстетикалық және әдептілік тәрбие.
Оқу материалының мазмұны және оны оқыту әдістері мен формаларына, танымдылық процессіне сәйкес тәрбие беру жүйелі түрде іске асырылады. Бұндай тәрбие тек кана бүкіл педагогикалық процесстің бір бағыттылығымен жүзеге асады.
Биологияны оқытуда мұғалім жан-жакты тәрбиелеудің барлық мүмкіндіктерін қолдана алады. Сонымен бірге мұғалім өз пәнінің спецификалық ерекшеліктерін ескере отырып, тәрбие жұмысын жүргізеді. Оған көптеген мүмкіншіліктер бар. Мысалы, биологияны оқытудағы көптеген түрлі формалар: сабақ, сабақтан тыс және сыныптан тыс жұмыстар, мектепіші және мектепаралык жұмыстар, топсеруендер, оку-тәжірибе учаскесіндегі жұмыстар, оқушылардың жазғы экологиялык лагерде демалуымен қатар табиғаттағы құбылыстарды, тірі организмдерді зерттеу жұмыстары т.б.
Оқыту мен тәрбиелеу бір-бірімен байланысты күрделі процесс. Сондыктан да, оны жүзеге асыру мұғалімнен көп біліктілік пен шеберлікті талап етеді. Тәрбие беру дегеніміз - оқушының пәннен алған білімінің сенімге айналуы, ал сенім одан әрі жүйеге, көз қарасқа қалыптасады.
Сенім әр бір жеке тұлғаның адамдарға, қоршаған әлемге қарым-қатынасында, әдетінде жүріс-тұрысында және іс-әрекетінде айкындалады.
Биологияны оқыту арқылы тәрбиелеудің барлык мүмкіндіктерін бір-бірімен байланысқан белгілі элементтерге жатқызуға болады.
2.1 Патриоттық тәрбие. Окушыларға патриоттық тәрбие беруде сабақта және сыныптан тыс жұмыстарға ғылыми жаңалықтардың тарихымен, өз елінің және басқа елдердің көрнекті ғалымдарының ғылыми қызметімен, ғалымдардың отандық және әлемдік ғылымның дамуына қосқан үлестерімен танысу және оқушылардың туған жерінің табиғатын корғауда қосатын үлесі т.б. үлкен мәні бар.
Патриоттық сезім, сондай-ақ туған өлкеге деген сүйіспеншілік сезімі сыныптан тыс жұмыстарды қызықты ұйымдастырғанда арта түседі. Мысалы, ҮІ-ҮІІ сыныптың жас натуралистер станциясында атқаратын жұмыстың мақсатын былай белгілеуге болады: мектеп оқушылары мен жергілікті халық арасында туған табиғатты байыту және қорғау идеясын насихаттау; мектеп оқушыларын табиғаттың сұлулығын сақтап, оны өзгерту, қайта жасау, түсіну және көре білуге үйрету; оқу-тәжірибе учаскесінде және тірі табиғат мүйісінде жұмыстар жүргізу, туған өлкеге жорықтар, экскурсия жасау кезінде өсімдіктер мен жануарлар әлемін терең оқып үйрену жолдары арқылы табиғатты сүюге тәрбиелеу. Осы негізде мына тақырыптарды жоспарлауға болды:
- туған өлкенің табиғатын қорғау: корғауға жататын зерзаттарды айкындау ұзақ жасайтын емен, сирек кездесетін өсімдіктер немесе жануарлар, бақ архитектурасының ескерткіштерімен танысу.
- құстарды, балықтарды, аңдарды және пайдалы жануарларды қорғауды ұйымдастыру, жемшашарлар даярлау және кысқы уакытта құстарды қосымша жемдеу, браконьерлерді айқындап, үлкендерге көмек беру, құстардың пайдасы және оларды корғау және т.б. туралы бастауыш сынып оқушыларымен әңгіме өткізу, "Жасыл ел" бағдарламасымен жұмыс істеу.
- туған - өлкенің табиғатын байыту пайдалы жануарларды бағалы терілі аңдарды, балықтарды жазда мекенге жерсіндіруге көмектесу; мектеп орналасқан аймақта әлі таралмаған халық шаруашылығына ерекше маңызы бар сүректі, бұта және шөптесін өсімдіктерді өсіру; туған өлкені көгалдандыру мектеп орналаскан елді мекенге және мектептің айналасына бақтар мен парктер, скверлер, гүлзарлар жасап кою.
- туған өлкенің табиғатын зерттеу мақсатында туған өлкеге топсеруен ұйымдастыру өткізу жылдың әр маусымында - күзде, қыста, көктемде, және жазда жүргізіледі; туған өлке табиғаты туралы әдеби мағлұматтар жинау және оны оқып үйрену; мектептің өлкетану музейін кұру.
2.2. Еңбек және экологиялык. тәрбие. Биологиялык білім берудің маңызды мәселелерінің бірі - оқушыларды өмірге, мамандық тандауға және еңбек етуге баулиды.
Өндірісті тек материалдық жағынан, ал еңбекті физикалық заттармен операция жасау жиынтығы ретінде түсінік беру соңғы кезде осы мәселенің шешімінің методологиялык негізі болып есептелген. Осыған орай рухани өндіріс ескерілмей, ал кәсіптік бағдарлануы жалпы мамандықтармен танысумен шектелген. Бұл жағдай оқушылардың интеллектуалды потенциалының төмендеуіне, де себепкер болды.
Биологияны оқыту барысында оқушы барлық өндіріс ортасының (материалды, рухани) технологияларымен танысып, өзінің күшін эмпирикалық, теориялык және конструктивті мәселелерді шешуде байкау қажет. Сонда ғана оқушы өзінің таңдаған болашак мамандығына психологиялық жағынан дайын болады. Бұл өте маңызды шарт болып есептеледі.
Еңбек тәрбиесін беру - адамның бүкіл өмірін қамтитын біртұтас жүйе болуы тиіс.
Экологиялык тәрбие берудің басты мақсаты - адамның табиғатпен бірлестігінде және оның мәдениеті мен барлық практикалық іс-әрекетінің табиғатты пайдалануға емес, тіпті оның алғашқы түрін сақтау да емес, табиғаттың қоғамдық дамуына ыкпал етуіне негізделген адамның жаңа ой, көзқарасының қалыптасуы, әр бір адамның өнегелік қасиетін нығайту болып табылады. Мұндағы принцип адамзаттың әрі қарай дамуы тек табиғаттың дамуымен, оның көптүрлілігі мен байлығына байланысты болашағына негізделген.
Экологиялық тәрбие беру ерте жастан басталу керек. Отбасында және ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Биология сабағында танымдық белсенділікті дамытудың әдістері мен шарттары
Биологияны оқыту әдісі
Биология оқыту әдістемесі
Биологияны оқыту әдістемесінің мақсаты мен міндеті
Оқулық пен оқу әдістемелік кешендеріне қазіргі кезде қойылатын талаптарды анықтау
Биология сабақтарында ойын технологиясын пайдаланып өткізу әдстемесі
Экономикалық білім
Биологияны оқыту әдістемесінің басқа пәндермен байланысы
Бастауыш сынып оқушыларына эстетикалық тәрбие берудің педагогикалық мәселелері
Химия сабақтарында ақпараттық технологияларды қолдану
Пәндер