Net - программалау пәні бойынша оқу бағдарламасы (syllabus)


1 Күндізгі оқыту нысанының жұмыс оқу жоспары 3
2 Оқытушылар туралы мәліметтер 3
3 Пререквизиттері 4
4 Постреквизиттері 4
5 Пәннің қысқаша мазмұны 4
6 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және өткізу кестесі 5
7 Пәннің оқу . әдістемелік картасымен қамтамасыз етілуі 6
8 Лекциялық кешен (лекция тезисі) 7
9 Семинарлық сабақтар жоспары 22
10 Лабораториялық сабақтар жоспары 24
11 Оқытушының жетекшілігімен орындалатын студенттердің өзіндік жұмsстары бойынша өткізілетін сабақтар жоспары 24
12 Студенттердің өзіндік жұмыстары бойынша сабақтар жоспары 26
13 Курстық жұмыстра тақырыптары 29
14 Баға туралы ақпараттар 29
15 Курс бойынша емтихан сұрақтары
HTML-бетті құру алдында, оның құрылымы мен жұмыс істеуін талқылау керек.
Web-сайт навигация және көру үшін ыңғайлы болуы қажет, бұл әрқашан орындалуы керек аксиома. Өзіңіздің шығармаңызды өңдеп дұрыстауға уақытыңызды алмаңыз- қайтару сілтемелері, мәтіндегі қосымшалар және көмекші фреймдер сияқты кез келген пайданы ұсақ-түйектер әрқашан да өзіңіздің де, біреудің көңілін көтереді.
Уақыт өте келе сайтқа жиі кіріп, оны аралап отыру керек. Алғашқыда оңай түзелетін багтар кездеседі . Жұмыс істемейтін сілтемелер-дөрекі және өкінішті қате, оларды серверге жүктер алдында ұстау керек. Upload барысында бұзылған суреттерді тез арада ауыстырып отыру керек- олар қолданушылардың көңілін өлі линктерден кем емес түсіріп, рейтингілері серверлер алдында шайқалады.
Сайтты жетілдіру бойынша қазіргі идеалары оның онлайндық тексеру процестерінде келеді. “Жалынған” және дұрысталған сайт, тіпті қарапайым дайындалса да, құрмет пен эстетикалық қанағатты тудырады.
Жылжу
Жаңадан құрылған сайтқа қолданушылар аз келеді немесе тіпті келмейді. Бұл жоққа шығаруға қиын болатын аксиома. Құрылған бірінші аптада сайт жарнамасы бойынша максимум күш кетіру.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі:  Материал
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Таңдаулыға:   
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі Е.А.Бөкетов атындағы
Қарағанды мемлекеттік университеті

Математика және ақпараттық технологиялар факультеті

Қолданбалы математика және информатика кафедрасы

Net - программалау
пәні бойынша

5B070300-Ақпараттық жүйелер мамандығы үшін

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

Курс: 3
Семестр: 5

Қарағанды 2016

Құрастырған: Жетимекова Гаухар Женисовна, аға оқытушы

Оқу бағдарламасы Net - программалау пәнін оқытуға арналған. Бұл пәннің
көмегімен есептеу техникасын пайдалану аясын тез жылдамдатады; эксперттік
жүйені өз тапсырмаларын шешу үшін қолданып жүрген маман сарапшылардың осы
білім аясындағы мүмкіндік нәтижелері бойынша қол жеткізуі мүмкін, бұл
қатардағы мамандардың біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді.
Жоғары оқу орнының 5В070300-Ақпараттық жүйелер мамандығының
студенттеріне арналған.

Net - программалау пәні бойынша 5В070300-Ақпараттық жүйелер
мамандығы студенттеріне арналған оқу бағдарламасы Дайынд. Г.Ж.Жетимекова -
Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2016. - 33 б.

© Қарағанды мемлекеттік университеті, 2016

1. Күндізгі оқыту нысанының жұмыс оқу жоспары

ОқуКурс СеместКредитЛекиялаПракти
мер р саны р калық
зім сабақ
і
1 HTML құжатын 3 6 3 15
құру
2 Сайт құрылымы. 3 6 3 15
Дизайн
3 JavaScript 3 6 3 15
қолдану
4 РНР-ге кіріспе 3 6 3 15
5 Web-сайтты 3 6 3 15
орналастыру
Барлығы (сағат) 15 30 15 75

2. Оқытушылар туралы мәліметтер:
Жетімекова Гаухар Женисовна – аға оқытушы, jetimekova@mail.ru
Копбалина Салтанат Сериковна – оқытушы, kopbalina@mail.ru
Рахымбаева Айгүл Жұпаровна – оқытушы, rahymbaeva_aigul@inbox.ru
Байланыс орны: Математика және ақпараттық технологиялар факультеті, №2
корпус, 321 кабинет, сабақ кестесіне сәйкес оқытушымен кездесуге болады.

3. Пререквизиттері: Математикалық логика және дискреттік математика,
Математикалық талдау, Программалау технологиясы, Ақпараттық жүйелердің
негізі.

4. Постреквизиттері: Электрондық басылымдарды құру, Үй қолданушылары
және шағын кәсіпорындары үшін желілер, Клиент-сервер қосымшаларын құру, Wеb-
дизайн, Деректер қорларын жобалау тәжірибесі, Үлестірілген деректер
қорлары, Кәсіпорынды басқаруын ақпараттық қамсыздандыру.

5. Пәннің қысқаша мазмұны
Пәнді оқу нәтижесінде студенттер білу керек:
– гипермәтіндік құжатты құрудың негізгі ережелерін оқып үйрену;
– HTML синтаксисін оқып білу;
– HTML тілінің негізгі элементтерімен танысу және қолдану;
– гипермәтінді бөліктеу тәсілдерін менгеру;
– гипермәтіндік редакторлармен танысу және олардың артықшылықтарымен
кемшіліктерін қарастыру.
– Web-беттерді құру үшін JavaScript тілін қолдануды менгеру

6. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және өткізу кестесі

№Жұмыс ТапсырмПайда-Бақы-БалдаЕсеп Тапсыр
түрі а лануғалау р беру у
мақсатыұсыны-түрі (50 түрі уақыты
және латын ден
мазмұныәдебие 100)
т-тер
12 3 4 5 6 7 8
1Дәріске ДәріскеОқу-әдАБ 1 Жазбаша4 апта
қатысу қатысу істеме 50-10
және және лік 0
практикаллабораткешен
ық о-риялыматери
жұмысты қ алдары
орындау жұмысты
орындау
2Тестілеу Меңгер-Дәріс АБ 2 Жазбаша5 апта
гендіккконспе 50-10
е ктісі, 0
тексерутексе-
, рілеті
тестілін
к дәріс
сұрақтабойын-
рға ша
жауап матери
алдар
3КоллоквиуПрактик1-6 АБ 3 50-10Ауызша 7, 14
м а-лық әдебие 0 апта
тапсырмт-тер
а-ларды
ң
орындал
-ғанын
тексеру
4Тексеру Меңгер-7-13 АБ 4 Жазбаша6 апта
жұмысы гендіккәдебие 50-10
е және т-тер 0
қалыпта
с-тыруғ
а
тексеру
5БелсенділМатериаӘдебиеАБ 5 Ауызша 7-14
ігін л-ды ттер, 50-10 апта
анықтау тереңірИнтер- 0
ек нет
қамту матери
алдары

7. Пәннің оқу - әдістемелік картасымен қамтамасыз етілуі

№№ Курс бойынша оқулықтар мен оқу КарМУ
құралдарының атауы кітапханасын-д
ағы оқулықтар
мен оқу
құралдарының
саны
1.Негізгі әдебиеттер*
1 Гончаров А. Самоучитель HTML. – 2
СПб: Питер, 2009. – 240 с.: ил.
2 Матросов А.В., Сергеев А. О., 5
Чаунин М. HTML 4.0 – СПб.: БХВ –
Петербург, 2001. – 672 с.: ил.
3 Соловьева. Сетевые технологии. 9
Учебник-практикум. - СПб.: БХВ -
Петербург, 2004. – 416 с.: ил. + CD
4 Леонтьев Б.К. Web-дизайн: 1
Руководство пользователя – М.:
Познавательная книга плюс, 2001. –
320 с. – (Ваш персональный
компьютер).
5 Шапошников И.В. 2
Интернет-программирование.- СПб.:
БХВ – Санкт-Петербург, 2000. – 224
с.:ил.
6 Смит К. Web-дизайн: Photoshop & 2
Dreamweawer: три ключевых этапа.
Пер. с англ. – М.: КУДИЦ – ОБРАЗ,
2004. – 263 с.: ил.
7 Монкур М. Освой самостоятельно 9
JavaScript 1.3 за 24 часа: Пер. с
англ.: Уч. пос. – М.: Издательский
дом Вильямс, 2001. – 304 с.: ил.
– Парал. тит. англ.
8 Баррет Д., Ливингстон Д., Браун М. 10
JavaScript. Web-профессионалам:
Пер. с англ.- К.: Издательская
группа BHV, 2001.- 240с.
9 Гудман Д. JavaScript и DHTML. 10
Сборник рецептов. Для
профессионалов. – СПБ.: Питер,
2005.- 528 с.
10 Кингсли-Хью Э., Кингсли-Хью К. 10
JavaScript 1.5. Учебный курс. –
СПБ.: Питер, 2005.- 272 с.
11 Дж.Вин. Искусство web-дизайна. 10
Самоучитель. – СПБ.: Питер, 2005.-
224 с.
12 Дунаев В. Самоучитель JavaScript. –10
2-е изд.. – СПБ.: Питер, 2005. –
400 с.: ил. – (Самоучитель)
14 Григин И.Е. РНР 5.1. Руководство 12
программиста (+CD). – СПб.: Питер,
2006. – 490 с.: ил.
15 Веллинг Л., Томпсон Л. Разработка 12
Web-приложений с помощью PHP и
MySQL: пер. с англ. – 3-е изд. –
М.: Вильямс, 2005. – 875 с. + CD

2.Қосымша әдебиеттер*
16 Пауэлл Т. А. Полное руководство по 8
HTML: Новая информация – включая
НТМL 4.0, DHTML и XML Пер. с англ.
А.В. Качанов. Мн.: ООО Попурри,
2002. – 911 с.: ил.
17 Якушина Е. Изучаем Интернет, 9
создаем Web-страничку. – СПб.:
Питер, 2002. – 255 с.: ил.
18 Байков В.Д. Интернет: поиск 10
информации и продвижение сайтов. –
СПб.: БХВ – Петербург, 2000. – 228
с.:ил.
19 Мещеряков Е.В., Хомоненко А.Д. 10
Публикация баз данных в Интернете.
– СПб.: БХВ – Петербург, 2001. –
560 с.: табл., рис. – (Мастер:
практическое руководство)
2.1 Мерзімдік әдебиеттер (басылымдар) тізімі
20 Информатика негіздері журналы
2.2 Электрондық оқулықтар мен оқу құралдары
тізімі
-
2.3 Интернет көздері
21 http:www.phptr.comessential
22 http:wwwdeveloper.netscape.com t
echjavascriptindex.html
23 http:wwwdeveloper.netscape.com d
ocsmanualscommunicatorjsrefind e
x.html
24 http:jsp.newmail.ru
25 http:www.htmlgoodies.comprimers
jspme.html

8. Лекциялық кешен (лекция тезисі)

1 такырып: HTML құжатын құру

HTML - да құжатты пішіндеу үшін тегтердің стандартты жиыны қолданылады.
Тег – бұл Web-парақта мәтін және суреттерді қалай және қай жерде
орналастыру керектігін білдіретін және басқа құжаттарға сілтеме
ұйымдастыратын басқарушы сөздер. Тегтер бұрыштық жақшаларға алынып
жазылады. Тегтер қосарланған (сыңары бар) және қосарланбаған (сыңары жоқ)
болады.
HTML құжатының құрылымы.
HTML құжатының структурасы
html
head
title
бет тақырыпшасы
title
head
body
(
body
html
html және html тегтері беттің басын және соңын білдіреді. html-
құжат екі бөліктен тұрады: тақырыпша (head және head қосарланған
тегтері) және құжаттың денесі (body және body қосарланған тегтері).
Құжаттың тақырыпшасында құжат туралы әр түрлі ақпарат орналастырылады.
Құжатты форматтау
body тегінің атрибуттары құжаттың жалпы түрін анықтайды. Олар:
ALINK – екпінді сілтеменің түсі
BACKGROUND – гипермәтіндік құжаттың бетін әрлендіретін (фон) сурет
қайдан алынатынын хабарлайды.
BGCOLOR - құжаттың фон түсін анықтайды.
LEFTMARGIN – сол жақ өрістің енін анықтайды (пиксельде).
TOPMARGIN – жоғарғы өрістің енін анықтайды (пиксельде).
LINK – қаралмаған бетке сілтеменің түсін анықтайды.
VLINK - қаралған бетке сілтеменің түсін анықтайды.
TEXT – мәтіннің түсін анықтайды.
Сызық.
HR - көлденең сызық сызу тегі. Атрибуттары:
SIZE – сызықтың қалыңдығы (пиксельде);
WIDTH – сызықтың ұзындығы (пиксельде немесе экран енінен проценті);
ALIGN – сызықты туралау. Қабылдай алатын мәндері: LEFT, CENTER, RIGHT;
COLOR – сызықтың түсі;
NOSHADE – сызық көлеңкесіз сызылады.
Мәтінді форматтау тәсілдері.
Физикалық стиль.
B - қарайтылған қәріп;
I - курсив;
TT - ені тұрақты шрифт;
U - асты сызылған;
STRIKE - ортасынан сызылған;
S - ортасынан сызылған;
BIG - үлкен шрифт;
SMALL - кіші шрифт.
Логикалық стиль.
DFN - анықтамаларды сипаттау үшін қолданылады;
EM - мәтінді ерекшелеу үшін қолданылады;
CITE - цитаталарды ерекшелеу үшін қолданылады;
CODE - программаның қорын ерекшелеу үшін қолданылады;
KBD - пернетақтадан енгізу үшін қолданылады (password енгізіңіз);
SAMP - машиналық хабарламаларды шығару үшін қолданылады (Segmentation
fault: core dumped);
STRONG - өте маңызды мәтінді қарайтылған қәріппен ерекшелеу үшін
қолданылады;
VAR - символдық айнымалылар үшін қолданылады;
ABBR - абриватураларды қолдану үшін қолданылады. Мысалы: АҚШ, WWW;
ACRONYM - қысқартулар үшін қолданылады. Мысалы: ҚарМУ.
H1..H1, H2..H2, ... , H6 ..H6 - тақырыпша тегтері.
CENTER тегі құжаттың элементтерін броузер терезесі ортасынан
туралайды.
Мәтіндегі абзацтар P..P тегтерымен ерекшеленеді. ALIGN атрибуты
мәтінді ортадан (CENTER) немесе солдан (LEFT) оңнан (RIGHT) туралауға
мүмкіндік береді. Мысалы: P ALIGN=RIGHT.
Фонның және мәтіннің түсі, шрифттар. Фонның түсі BGCOLOR атрибутының
мәнімен - #hhhhhh түріндегі он алтылық санмен анықталады. Мұндағы
символдардың бірінші жұбы қызыл түстің, символдардың екінші жұбы – жасыл
түстің, ал үшінші жұбы – көк түстің шымқайлылығы. HTML құжаты үшін түсті
анықтағанда түстің атауын немесе кодын қолдануға болады.

Әдебиеттер [7; 9; 10; 11].

2 такырып: Сайт құрылымы. Дизайн

HTML-бетті құру алдында, оның құрылымы мен жұмыс істеуін талқылау керек.

Web-сайт навигация және көру үшін ыңғайлы болуы қажет, бұл әрқашан
орындалуы керек аксиома. Өзіңіздің шығармаңызды өңдеп дұрыстауға
уақытыңызды алмаңыз- қайтару сілтемелері, мәтіндегі қосымшалар және көмекші
фреймдер сияқты кез келген пайданы ұсақ-түйектер әрқашан да өзіңіздің де,
біреудің көңілін көтереді.
Уақыт өте келе сайтқа жиі кіріп, оны аралап отыру керек. Алғашқыда оңай
түзелетін багтар кездеседі . Жұмыс істемейтін сілтемелер-дөрекі және
өкінішті қате, оларды серверге жүктер алдында ұстау керек. Upload барысында
бұзылған суреттерді тез арада ауыстырып отыру керек- олар қолданушылардың
көңілін өлі линктерден кем емес түсіріп, рейтингілері серверлер алдында
шайқалады.
Сайтты жетілдіру бойынша қазіргі идеалары оның онлайндық тексеру
процестерінде келеді. “Жалынған” және дұрысталған сайт, тіпті қарапайым
дайындалса да, құрмет пен эстетикалық қанағатты тудырады.
Жылжу
Жаңадан құрылған сайтқа қолданушылар аз келеді немесе тіпті келмейді.
Бұл жоққа шығаруға қиын болатын аксиома. Құрылған бірінші аптада сайт
жарнамасы бойынша максимум күш кетіру.
Сайтты қайда тегін және тиімді жарнамалауға болады?
Іздеу машинасынан басталатынына көбісі қателеседі. Алдымен өз тақырыбыңыз
бойынша конференциялар анықтаңыз . Бұл Usenet немесе Fido(соңғысы тиімді
емес- оны қолданушылардың жартысы желіге шыға алмайды) түріндегі жаңалықтар
тобы, сол сияқты Веб-сайттардағы хабарламалар тақтасы бола алады.
Конференцияға орналастырылған сайттың ашылуы туралы хабарламаның нәтижесі
барлық үміттерден асып түседі, әсіресе егер конференция жалпы сипат алса
(ағымдағы хабарламалар саны 300-ден астам).
Өзіңіз туралы жазбаларды қайда болсын қалдырсаңыз, конференцияларда,
басқа сайттардың қонақ кітаптарында, тіпті тақырып бойынша сәйкес келмейтін
бірнеше жағдайларда-адамның қызығушылығында шек жоқ.
Тематика бойынша ұқсас, Веб-сайттар иелеріне хат жазып, оларға
сілтемелерді айырбастауға ұсыныңыз. Көптеген жағдайларда бұл да өз
нәтижесін береді. Жарнамалық e-mail-дарды жіберуге қандай да бір база
бойынша немесе сәйкес интернет сервистерін пайдалануға болады. Бірақ
спаммерлерді еш жерде ұнатпайтынын есте сақтаңыз және жіберулер соның
ішінде болуы мүмкін. Сонда Веб-мастер ретінде қалған бірінші әсерлер
бұзылуы мүмкін.
Web-сервер концепциясы
Web-сервер концепциясы (ыңғайлы навигация, модификациясының
қарапайымдылығы) оның құрылымын ұйымдастырудан басталады. Web-сервердің ең
қарапайым құрылымы толық байланысты құрылым делінеді. Мұндай құрылымы бар
Web-сервер бас беттен тұрады, онда барлық сілтемелер орналасқан. Көне және
ұмытылып кеткен Web-сервердің тізбектей ұйымдастырылуы сілтемелердің
тізбектей (алға және артқа) өтуіне негізделген. Web-сервердің аса күрделі
құрылымы көптеген корпоративті қолданылады. Комбиинациялық құрылымда
жоғарыда аталғандардың барлығы бар. Кез келген құрылымның даму мүмкіндігі
болуы керек екенін есте сақтаңыз.
Web-серверді қалай дұрыс және жылдам құруға болады. Алдымен, үй бетін
құрыңыз, яғни Web басталатын HTML-құжаты. Бұл бетке графиканы (де-факто
стандарты- 65-тен 95-ке дейін килобайт графика) ұмытпаңыз . Тек қана
қолданушыға бұл жерде қандай ақпарат таба алатынын, сонымен бірге қажет
кодтауын ұсыну керек.
Мысалға, егер Web ақпараттық болса, барлық беттерді экранның ең тиімді
(640х480) рұқсаттылығында міндетті түрде тиімділеу керек.
Ыңғайлы навигация
Web-серверге келуші гипермәтіндік құжаттарды қарайтын схема навигация
деп аталады. Навигация ыңғайлы, түсінікті және ойланып жасалған болуы керек
екені түсінікті.
Навигациялық схеманы құрғанда Web-сервердің негізгі тақырыбынан
қолданушының көңілі бөлмейтін түстер гаммасын қолдану керек.
Негізгі навигациялық элемент, мысалға басы, ережеге сәйкес, жоғарыда
орналасады, ал екінші элементтер кез келген жерде, барлық жалпы
дизайнерлік шешімдер болып табылады.
Web-дизайн және графика
Web-бетті графикалық толтыру жалпы стилде орындалуы керек деп
есептеледі. Бұл жағдай Web-беттің шебер орындалуын сипаттайды. Әрі қарай
оны Internet-те қалай жүзеге асыруға болатын жолдар кетеді. Алдымен бұл
түсі, басы(шапка), мәзірі, кестелері және сілтемелер.
Негізінде, Web-дизайндағы түстер препресс дизайндағы сияқты заңдарға
бағынады. Мысалы, жылы түстер мен ашық түстер жалпы стильдік элементтер
болып саналады, ал суық сұр түстер күлгін түсті гамманы және оған жақын
спектрді (фиолетовый) жасайды.
Түс және жарық
Түс туралы ғылымда - түстануда дизайнер мен суретшіге өте керекті
мәліметтер жинақталған. Әр түрлі денелер жарықты әр түрлі шығарады немесе
шағылыстырады. Көрінетін оптикалық спектр 760-тан 380-микронға дейінгі
толқындармен шектелген. Ақ түсті заттардан кез келген түрлі түсті жарық
бірдей өлшемде бейнеленеді. Егер қызыл жарық түссе, олар қызғылдау, жасыл
жарық түссе, жасылдау болып көрінеді. Сұр түсті денелер жарықты аз
бейнелейді. Қара түсті денелер жарықты өте аз бейнелейді, себебі жарық
энергиясын жұтып, жылу көзіне айналдырады.

Әдебиеттер [1; 2; 4; 7; 9; 10; 11; 12].

3 такырып: JavaScript.

JavaScript - HTML құжатының ішінде орналасады және HTML құжатымен бірге
мәтін ретінде сақталады. Script жазғанда келесі ережелерді сақтау керек:
1. Script жолы толық бір жол бойында жазылуы тиіс. Сондықтан Script жазу
үшін өріс жоқ мәтіндік редакторды қолдану қажет. Мысалы: Notepad
(блокнот)
2. JavaScript- те әріптердің регистрі маңызды.
3. Кейбір скрипттер әртүрлі браузерлерде әр түрлі көрінеді.
Сценарий (скрипт) SCRIPT LANGUAGE=“Java Script” жолымен басталып,
SCRIPT жолымен аяқталады.
JavaScript объектілер иерархиясы
HTML бетті жүктеу кезінде JavaScript интерпретаторы HTML код құрамы
негізінде автоматты түрде объектілер жиынын құрайды. JavaScript объектілер
иерархиясы келесідей болады (сур. 1):

1 сурет JavaScript объектілер иерархиясы

Объектілер иерархиясы объектілерге қатынасу түрін және объектіге
қолданылатын әдістермен оқиғаларды анықтау үшін қажет.
WINDOW объектісі иерархияның төбесінде орналасқан. Бұл объект браузер
көрсететін терезе.
JavaScript объектілері
JavaScript – объектті бағытталған тіл болғандықтан, бұл бөлімде
объектілер бес категорияға бөлініп, қасиеттерімен және әдістерімен қоса
келтірілген.
1. Негізгі объектілер. JavaScript объектілер иерархиясымен байланыссыз,
клиенттік және серверлік қосымшалардан қатынасуға болатын объектілер –
негізгі объектілер.
Array
Сипаттамасы:
Массив – бір типті берілгендер жиынын сақтауға мүмкіндік беретін объект.
Массив элементіне сілтеу үшін индекс қолданылады.
Құру синтаксисі:
new Array(arrayLength); немесе
new Array(element0, elementl,(,elementN);
мұндағы:
arrayLength – массивтің ұзындығы;
element0, elemenl1, ..., elementN – массив элементтерінің бастапқы
мәндері. Массив ұзындығы параметрлер санына тең.
Қасиеттері: index, input, length, prototype
Әдістері: concat, join, pop, push, reverse, shift, slice, splice,
toString, unshift
Boolean
Сипаттамасы:
Логикалық мән үшін контейнер ретінде қолданылады.
Құру синтаксисі:
new Boolean(value);
мұндағы value – Boolean объектісінің бастапқы мәні
Қасиеттері: prototype
Әдістері: toString
Date
Сипаттамасы:
Мерзім және уақыт мәндерін қолдануға мүмкіндік береді.
Құру синтаксисі:
new Date(); немесе
new Date(“month, day, year, hours:minutes:seconds”);
new Date(yr_num, mo_num, day_num, hr_num, min_num, sec_num);
мұндағы
month, day, year, hours, minutes, seconds параметрлері – жолдар;
yr_num, mo_num, day_num, hr_num, min_num, sec_num параметрлері – бүтін
сандар.
Қасиеттері: prototype
Әдістері: getDate, getDay, getHours, getMinutes, getMonth, getSeconds,
get-Time, getTimezoneOffset, getYear, parse, setDate, setHours, setMi-
nutes, setMonth, setSeconds, setTime, setYear, toGMTString, toLo-
caleString, UTC
Function
Сипаттамасы:
Объектіге қатынасқанда орындалатын JavaScript код жолдарынан тұрады.
Құру синтаксисі:
function name(argl, arg2, ...argN)
{functionBody}
мұндағы:
argl, argl, ..., argN
Функцияға ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
«Қазақстан Республикасының салық қызметін ұйымдастыру» пәні бойынша оқу бағдарламасы ( syllabus)
«ҚАРЖЫЛЫҚ ТАЛДАУ» ПӘНІНІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
«Дендрология» пәні бойынша жұмыстың оқу бағдарламасы
”Педагогика ” пәні бойынша оқу жұмыс бағдарламасы
Саяхаттану пәні бойынша жұмыс бағдарламасы
Магистранттарға арналған пән бойынша оқу бағдарламасы
Пәннің студенттерге арналған жұмыс оқу бағдарламасы «менеджмент» пәні бойынша
Интернет құралдары бойынша жұмыс оқу бағдарламасы
«Қазақ тілі» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы
«Практикалық аудит» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь