Егемендік жайында түсінік


Кіріспе
Негізгі бөлім
1.Егемендік жайында түсінік
2.Қазақстан Республикасының Конституциясы
3.Қазақстан.2030 стратегиясына сипаттама
4.Қазақстандағы ұлт аралық қатынастар
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Үлтаралык келісімде әділ де демократиялык когамнын бекуі мен жетілуіне көпұлтты түрғындардын күш біріктіруін кажет ететін, үлттар бірлігінін шынайы өсу процесін айкындайтын сана калпы көрініс табады. Бүл келісім мәдениеттін әлеуметтік күндылығы, еналдымен, практикалық максатка лайык болып табылады. Өмірдің барлык саласындағы іс жағдайын 0сы көзкарас түрғысынан карауымыз керек. Практикалык эрекет кана эр түрлі ұлт адамдарының карым-катынас келісімін калыптастыру процесі кандай бағытта, кандай каркынмен дамып келеді жэнедами бермек; олардын көзкарастарында кандай нормалар, принциптер жетекші болып калады және кайсысы коғамдык мінез-кұлыкка сәйкес сұрактарға принципті түрде жауап береді. Сонымен бірге мынаны үмытуға болмайды: адамдар карым-катынасынын интернационалдык жетілу деңгейі онын мәдени келісім принциптерін менгеруімен ғана танылмайды, сонымен катар өзінде бұл принииптердін "сініп кетуімен", кез-келген жағдайда жоғары интернаиионалдык мінез-күлыкка ішкі кажеттілігін тәрбиелеумен де танылады. Ұлтаралык карым-катынас жоғары мәдениет келісімінін принииптерін меңгерген адам әлеуметтік өмірде белсендірек, аса коре ген, болашаккасенімдірек карайтын болады.
1. Әбсаттаров Р.Б. Саясатану – ғылым // Хабаршы. Қоғамдық және тарихи ғылымдар сериясы. – Алматы: Абай атындағы АлМУ, 2001, №2. -71-79 беттер.
2. Әбсаттаров Р.Б. Салыстырмалы саясаттану: мәселеге жалпы көзқарас // Хабаршы. Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар сериясы. – Алматы: Абай атындағы АлМУ, 2002. №2. -104-123 беттер.
3. Әбсаттаров Р.Б.Саяси технологиялар : теория мен тәжірбие // Хабаршы. Әлеуметтану және саяси ғылымдар сериясы. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2004, №1,2. -64-82, 81-104 беттер.
4. Балғымбаев А.С. Саясаттану. Оқу құралы. – Алматы, 2003. -302б.
5. Жамбылов Д.Ә. Саясаттану. Оқулық. – Алматы: Жеті жарғы, 2003. -288б.
6. Жамбылов Д.Ә. Тәуелсіздік және саяси сана. – Алматы: Жеті жарғы, 1999. -160б.
7. Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы, 1995.

Пән: Қазақстан тарихы
Жұмыс түрі:  Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Таңдаулыға:   
Тегін:  Антиплагиат
Жоспары:

Кіріспе

Негізгі бөлім
1.Егемендік жайында түсінік
2.Қазақстан Республикасының Конституциясы
3.Қазақстан-2030 стратегиясына сипаттама
4.Қазақстандағы ұлт аралық қатынастар
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер

Кіріспе

Үлтаралык келісімде әділ де демократиялык когамнын бекуі мен жетілуіне
көпұлтты түрғындардын күш біріктіруін кажет ететін, үлттар бірлігінін
шынайы өсу процесін айкындайтын сана калпы көрініс табады. Бүл келісім
мәдениеттін әлеуметтік күндылығы, еналдымен, практикалық максатка лайык
болып табылады. Өмірдің барлык саласындағы іс жағдайын 0сы көзкарас
түрғысынан карауымыз керек. Практикалык эрекет кана эр түрлі ұлт
адамдарының карым-катынас келісімін калыптастыру процесі кандай бағытта,
кандай каркынмен дамып келеді жэнедами бермек; олардын көзкарастарында
кандай нормалар, принциптер жетекші болып калады және кайсысы коғамдык
мінез-кұлыкка сәйкес сұрактарға принципті түрде жауап береді. Сонымен бірге
мынаны үмытуға болмайды: адамдар карым-катынасынын интернационалдык жетілу
деңгейі онын мәдени келісім принциптерін менгеруімен ғана танылмайды,
сонымен катар өзінде бұл принииптердін "сініп кетуімен", кез-келген
жағдайда жоғары интернаиионалдык мінез-күлыкка ішкі кажеттілігін
тәрбиелеумен де танылады. Ұлтаралык карым-катынас жоғары мәдениет
келісімінін принииптерін меңгерген адам әлеуметтік өмірде белсендірек, аса
коре ген, болашаккасенімдірек карайтын болады.
"Кандай ұлттын адамдарымен сізде өте тыгыз, достык карым-катынас орнады?"
деген сүракка алынған жауаптар ұлтаралык катынас келісімінің жетілу
деңгейін аныктауда жэне мәдениет пен карым-қатынасты дамытудын жолдарын
іздестіруде кызыкты болды. Абай атындағы Казак ұлттык педагогикалык
университетінің физика-математика факультетінде (305 респондент), филология
факультетінде (380 респондент) жэне тарих факультетінде (286 респондент)
жүргізілген әлеуметтік зерттеу жұмысынын нәтижелерін келтірейік:
Казак ұлтының өкілдерінде өте тыгыз карым-катынас орнаған, %: өз
үлтыныңадамдарымен — 80,7 респондент; орыстармен - 67,3; ұйғырлармен
— 35,4; татарлармен — 15,2; немістермен — 10; өзбектермен — 18,4 және
украиндыктармен - 13,9.
Орыс үлты өкілдерінде өте тыгыз карым-катынас орнаған, %: орыстармен
— 55,6; казактармен — 65,8; немістермен — 29.7; украиндармен — 39,4;
үйғырлармен — 12,7; татарлармен - 11,6; өзбектермен — 9,8.
Үйғыр үлты өкілдерінде мынадай карым-катынас орнаган, %: казактармен *
69,6; үйгырлармен — 47,2; орыстармен — 36,4; өзбектермен — 12,2;
немістермен -8,1; татарлармен - 6,1; украиндыктармен - 5,7.
Украиндыктар баска ұлт өкілдерімен достык карым-катынас көбірек .
орныктыдеп жауап берді, %: 70,1 -орыстармен; 77; 2- казактармен; 27,1 —
үигырлармен; 31,9 - украиндыктармен; 14,1 - татарлармен; 25,2-немістермен;
7,1 -өзбектермен.
Неміс үлты өкілдері баска үлт өкілдері.мен достык карым-катынас орныктыдеп
жауап берді, %: 72,6 - орыстармен; 84,5 - казактармен; 56.8 -немістермен;
20,1 - ұйғырлармен; 20,2 - украиндыктармен, 10,8-татарлармен; 6,2 -
өзбектермен.
Көрініп тұрғанындай, көз жүгіртіп карау аркылы да мекемедегі ұлтаральіқ
карым-катынас жағдайын және әр түрлі ұлт адамдары арасындағы карым-
катынастың орнығу сипатын аныктауға болады. Үлтаралык карым-катынасты
аныктаудың копварианттылығы коғамда карым-катынастың жоғарғы денгейге
жеткендігін корсетеді. Осы процестерді реттеп отыру, әсіресе, ұлтаралық
карым-катынастарды терендету және нығайту қажет. ал түрлі экстремистік
діни, шовинистік және ұлтшылдык ұрандармен халыктардын бөлінуіне жол бермеу
керек. Осы тенденциялардын арнасына шынайы ұлттык идея, Казакстан
халыктарынын бірлігі мен жалпы ұлтаралыккелісім кұру мәселесі кіреді.
Оларкөпұлтты коғамда озаратүсіністікке, озарасыйластыкка, келісім мен
бейбітшілікке ұмтылуға күш біріктіруге шакырады.
Казакстандыктардын ұлтаралык келісімінін жогаргы денгейін
республикалыкактивтің нақты-әлеуметтік зерттеу нәтижелері де растайды.
Казакстаннын республикалык активінің сауалта жауап берген кызметкерлерінін
көбі тату емес ұжымдарта каратанда тату үжымдарды жиірек кездестірді:
13тату үжымдарды сирек кездестірді, 2,9 пайызытату ұжымдарды
кездестірмеді. Респонденттердін 73,7 пайызы олардың үжымдарында үлтаралык
негізде жанжалдың (конфликтілердін) болматандыгы туралы айтты.
Үлттык саясат теориялык та, практикалык та проблемалардың орын алып
отыртандыгын болжайды. Казакстандык копүлтты котамнын казіргі
дамусатысындаэкологиядаты, экономикадаты, әлеуметтіксаладаты, мораль,
мәдениеттеті келенсіз кұбылыстарды жою проблемалары ен бірінші кезекте түр.
Үлттык шектеулікке карсы күресу кажеттілігі күшейді, ұлт омірін
демократизациялау, котамды жаңарту, әлеуметтік әділеттілік принциптерін
іске асыру, іс пен создің бірлігі, тагы баска коптеген шараларды жүзеге
асыру кезек күттірмейтін мәселеге айналды.
Үзак жылдар бойы ұлтаралык катынастагы сәттілікті біз партия, совет,
мемлекеттік органдар жэне республиканын коғамдык мекемелеріндегі эр түрлі
үлт окілдерінін пайызымен олшедік. Мысалы, әлеуметтік зерттеулердін
мәліметі бойынша Шымкенткортасын зауыты жүмысшыларынын 18,2 пайызы, Алматы
облысынын ауыл еңбеккерлерінің 18 пайызы оздерінін тұргылыкты жерлерінде
ұлтаралыккарым-катынас саласында басшылықорынга немесе "лауазымды" кызметке
ұлттык немесе туыстык бел гілеріне карай тагайындау сиякты келенсіз
кұбылыстардынорын алтандығын келтіреді. Сонымен катар біз бүл адамдар оз
халкынын мүддесін баска халыктардың мүддесімен тыгыз бірлікте білдіруге,
мемлекет пен үкімет саясатын бір мезгілде жүргізу мен кортап калуга, оз
сонынан калын копшілікті ерте білуге каншалыкты кабілетті, саяси кошбасшы
болуға лайык па деген сұрактар тонірегінде ойланбадык. Бұл, окінішке орай,
ескерілмеді. Котамнын жанартылуы және
реформалау, модернизаииялау жатдайында кадр саясатында мұндай манызды
аспектіні назарда ұстауымыз керек, бүл - уакытталабы.
Когамды жанарту, реформалау, модернизаииялау жэне гылыми-
техникалыкреволюнияны күшейту жатдайында мемлекеттік органдардың, котамдык
мекемелердін жэне Казакстаннын басшы кызметкерлерінін манызды міндеті -
елімізде үлттык катынастарды дамыту жэне ұлтаралык келісімді тәрбиелеуді
күшейту батытында жүйелі, максатты жүмыстарды жолга кою. Үлтаралык карым-
катынас мәдениетініңтабигатын, онын даму динамикасын, онын ішінде жалпы
ұлттык, интернационалдык және үлттык аракатынасын терен зерттеу кажет. Онын
жалпы адамзаттык, интернационалдык негізде дамуын камтамасыз ету, ұлттык
карым-катынас саласында келенсіз күбылыстар мен деформациялардың туу
мүмкіншіліктерін болдырмау міндетітұр. Өкінішкеорай, біз әлі ұлтаралык
карым-катынас үйлесімділігіне ыкпал етуді үйренген жокпыз жэне жалпы ұлттык
сезімдердің табиғатын, ерекшеліктерін, кызмет ету механизмін, сондай-ак
үлттык сезімнің келеңсіз багыттарга бастайтын жагдайларын жаксы білмейміз.
Үлттык катынасты дамыту кезендерінде киташтыктар мен деформацияларды
жібермеу манызды.
Үлтаралык карым-катынас саласында орын алып отыртан қарама-кайшылыктар мен
проблемалар туралы айта отырып, бүлардын кобісінін тамыры отаршылдык саясат
пен жеке баска табыну кезендеріне барып тірелетінін ескеруіміз керек.
Үлттык проблемалардың күшеюінің манызды себептерініц бірі, жогарыда
корсетілгендей, жаппай репрессия болды, әсіресе бүкіл халыктардын түрган
мекендерінен мындаған шакырым кашықтыктағы Казакстанта жәнетуған жерлерінен
баска республикаларта, аймактарға кошірілуі еді. Мысалы, 12халыкҚазакстанға
күшпен кошірілген. Себепсіз ұлтшыл деген айып тағылып, коптеген ұлттык
кадрлар кугынга үшырады. Мысалы, Казакстанда А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев,
М.Дулатов, Т.Рыскүлов, Ж.Аймауытов омірлері киылды. Бүл жагдай
республикадан М.Әуезовтыңжераударылуына, О.Сүлейменов, О.Ысмагүлов
кітаптарын айнальшнан ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Сопылық жайында түсінік
Жалпы аборт жайында түсінік
Егемендік туралы декларациясы
Егемендік және Тәуелсіздік
Егемендік елдеріндегі жетістіктеріміз
Мемлекеттік егемендік туралы декларация
Қазақстанның егемендік алуы
Егемендік жылдардағы діни басылымдар ерекшелігі
Қазақстанның егемендік алуы және дамуы
Тәуелсіздік жылдарындағы поэзияның егемендік келбеті
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь