Педагогика – тәрбие жөніндегі ғылым


1. Педагогика . тәрбие жөніндегі ғылым
2. Мектеп . педагогикалық жүйе
3. Осы заман мектебіндегі ғылыми басқарьш мәні
Адам биологиялық тіршілік иесі ретінде дуниеге келеді. Оның тұлға болып жетілуі үшін-тәрбиелеу қажет. Тәрбие адамды ізгілендіріп, оған қажет қасиет, сапаларды қалыптастырады. Қазіргі қоғамда тәрбие жұмыстарын жүргізу үшін арнайы мекемелер түзілген. Бұл процесті кәсіптенген адамдарды басқарады. Тәрбие жөнінде арнайы ғылым Қалыптасқан. Міне сол ғылымды үйренуді енді бастаймыз.
Адам тәрбиелеу жөніндегі ғылым педагогика деп аталады. Ол оз атамасын грек сөздері «пайдес»- балалар және «аго» -жетектеу дегеннен алған тікелей аудармасында «педагогика» сөзі бала тәрбиесін бағыттау өнері дегенді аңдатады, ал «иедагог» сөзі бала жеттектеуші мәнін білдіреді.
Барша дәуірлерде педагогтар балалардың табиғаттан берілген мүмкіндіктерін іске асырып, жаңа сапаларды қалыптастырудың тиімді жолдарын тауып, оларға көмектесумен келеді. Мыңдаған жылдар бойы қажетті білімдер тырнақтап жиналып педагогикалық жүйе негізге келді, тіркеледі, қажет болмаған тұстары қолданымнан шығарылды, ақырында өміршең, ең пайдалы педагогикалық идеялар сақталып, бүгінгі күнімізге жетті. Бірте-бірте басты міндеті ғылыми білімдерді топтастыру және жүйеге келтіру болған тәрбие жөніндегі ғылым пайда болды.Ұзаққа созылған даму жолым бастан кешірген бүгінгі заман педагогикасы адам тәрбиесі зандылықтар жөніндегі ғылымға айналды.
Педагогика мұғалімдерді белгілі жас тобындағы балаларды тәрбиеулеу ерекшеліктері жөніндегі кәсіби білімдермен қаруландырып, әрқилы жаңайлардағы оқу-тәрбие процесін болжастыруға, жобалау ғана және іске асыруға, оның тиімділігін бағалауға үйретеді. Тәрбие процесін ұдайы жетілдіріп отырып қажет, себебі адамдардың өмір жағдайлары өзгермелі, аппараттар көлемі ұлғаяды, осыдан мұғалімен қойылатын талаптар жыл сайын күрделеніп баруда. Қоғамның мұндай талаптарына педагогтар өсіп келе жатқан әулетті оқыту, тәрбиелеу және оған білім берудің жаңа технологияларын кұрастырумен жауап береді.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі:  Материал
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Таңдаулыға:   
Тегін:  Антиплагиат

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Педагогика – тәрбие жөніндегі ғылым.
Адам биологиялық тіршілік иесі ретінде дуниеге келеді. Оның тұлға
болып жетілуі үшін-тәрбиелеу қажет. Тәрбие адамды ізгілендіріп, оған қажет
қасиет, сапаларды қалыптастырады. Қазіргі қоғамда тәрбие жұмыстарын жүргізу
үшін арнайы мекемелер түзілген. Бұл процесті кәсіптенген адамдарды
басқарады. Тәрбие жөнінде арнайы ғылым қалыптасқан. Міне сол ғылымды
үйренуді енді бастаймыз.
Адам тәрбиелеу жөніндегі ғылым педагогика деп аталады. Ол оз
атамасын грек сөздері пайдес- балалар және аго -жетектеу дегеннен
алған тікелей аудармасында педагогика сөзі бала тәрбиесін бағыттау
өнері дегенді аңдатады, ал иедагог сөзі бала жеттектеуші мәнін білдіреді.
Барша дәуірлерде педагогтар балалардың табиғаттан берілген
мүмкіндіктерін іске асырып, жаңа сапаларды қалыптастырудың тиімді жолдарын
тауып, оларға көмектесумен келеді. Мыңдаған жылдар бойы қажетті білімдер
тырнақтап жиналып педагогикалық жүйе негізге келді, тіркеледі, қажет
болмаған тұстары қолданымнан шығарылды, ақырында өміршең, ең пайдалы
педагогикалық идеялар сақталып, бүгінгі күнімізге жетті. Бірте-бірте басты
міндеті ғылыми білімдерді топтастыру және жүйеге келтіру болған тәрбие
жөніндегі ғылым пайда болды.Ұзаққа созылған даму жолым бастан кешірген
бүгінгі заман педагогикасы адам тәрбиесі зандылықтар жөніндегі ғылымға
айналды.
Педагогика мұғалімдерді белгілі жас тобындағы балаларды тәрбиеулеу
ерекшеліктері жөніндегі кәсіби білімдермен қаруландырып, әрқилы
жаңайлардағы оқу-тәрбие процесін болжастыруға, жобалау ғана және іске
асыруға, оның тиімділігін бағалауға үйретеді. Тәрбие процесін ұдайы
жетілдіріп отырып қажет, себебі адамдардың өмір жағдайлары өзгермелі,
аппараттар көлемі ұлғаяды, осыдан мұғалімен қойылатын талаптар жыл сайын
күрделеніп баруда. Қоғамның мұндай талаптарына педагогтар өсіп келе жатқан
әулетті оқыту, тәрбиелеу және оған білім берудің жаңа технологияларын
кұрастырумен жауап береді.
Бұдан бұрынғы мыңдаған жылдардағындай-ақ баланың өмірлік мектебі онын
алғашкы демімен бірге басталады. Осыдан мектеп педа- , гоггары мәцгі
проблемалар кұрсауында келеді. Баланы адамаралык катынастар
дүішесінеснгізуді олар өзіиіц ецбасты парызы дегг біледі. Алайда, осы
уакытка дейін тарбиелік кызмет мүлшама киын, курдслі жэнс жауапксрлі болык
керген смсс. Дүнис баскаша ксйіпте болган, онда бүгінгі балаларғатоніл
тұргаи кауіп-катерлердің кейбір түрлсрі тіпті болмаған. Отбасында. мсктепкс
дсйінгі балалар мекемелерінде, мектепте болашак азаматка кандай негіз
каланса, болашак өмірі мсн \ бакыты, букіл коғамның берекесі согап тэуелді
болып т.ұр. [ Қазіргі заман псдагогикасы үлкеп каркыммсн дамудағы ғылым^
Сол дамуга байлаиысты езгерістердің ізімен асығу кажсітігіпайда1 ! болып
отыр^Педагогиканыц іркіліс, кешеуілдеуі адамдардың да.му дағдарысына алып
келеді, гылыми-техникалык прогрестің шабанд$у-і' ,1 ына соқтырады.
Сондыктан да, педагогика калағаи дерек коздерінвн \ жаца білімдерді
теріп, жинактап баруы кажет. Педагогикамың даму- ына себепші көздер
-адамдардың өмір салтыпда, дэстүрлерінде, ха-
іыктык; педагйМикада бекіген көп гасырлык тәрбие тәжірибесі, іс-
!кызметтері; философиялық, когамтану, педагогикалык және психоло-піялык
ецбектер; әлемде және елімізде жүріп жаткан тәрбие практи-касы;,арнаііы
ұйымдастырылған пслагогикалык зерттеу деректері; жаша идеялар, жаңарган
баіыт-багдарлар, жылдам озгерістері е келіп тұ.ргаіі бүгііігі
дүріиедегітэрбиепіці іімді сонытсхнологиялары. ' ^Сонымен, педаюгика -
тәрбие исоніидегі гылым. Оның басты іМіидеті адсш тәрбиесі жоніндегі гычыми
білімдерді жииактау 1 және экуйелестіру*\шедагогііка аоамдарды тэрбиелеу,
білім беру , жәііе оііыщуі заңдылықтарЪін аіиып, соиың негізінде алга
цойылгаи ц^сщсатщарга жетудің ец пайдалы педагогикальщ жолдары мен
'пгэсЫдефіп,көрсетіп отыр'адь.

Мектеп - педагогикалық жүйе ! I Усәне басқару нысаны
іі ! , }КЪспары
! 1. Осві заманм^ктебіндегі ғылыми баскарым мәні ( 2. Баскару кьізметі-
ері, әдістері және формалары

19.1. Осы заман мектебіндегі ғылыми басқарьш мэні
Күрделі псдагогикалык жуйе ретіаде танылған осы замаи мектебін баскару
орбір басшыдан біртұтас баскару жүйесін тузіп, оны даму жолына бағыттауда
жоғары ғылыми дайындыкты талап етеді. Бұл үшін ■түрлі деңгсйдегі мектеп
жетекшілері төмендегілерді білуі міндетті:
- мектептүрі менмаксаты;
- акмараттык жабдықталуы( окушылар кызығулары мен мүмкіндіктері, ата-
аналар тапсырыстары);
- мамандар, материалдық-техникалык, психологиялық жағдай-лар (анықталған
кажеттіктерді камтамасыз ету үшін);
- оку жоспарыньщ мектептік баламасы; ,
- оку жүйесі жеке-дара, сынып-сабақтык, дәрісбаян-тәжірибелік, мектептің
әркилы сатылары мен оқушы топтарына арналған циклды-ағымдык жэне т.б.);
- оку-тәрбие жумыстарын уйымдастырудың мерзімдік тэртібі (бес-алты
күндік, апта, түске дейінгі не күннің скінші жартысында);
- мектепті ң белгілеген максаттарға жетудегі басты шарттары (ма-мандар,
материалды-техникалық, қаржылык, ғылыми-әдістемелік,
! әлеуметтік-психсшогиялық).
Педагогикалық жүйе ретінде мектепті басқару барысында, бір жа-гынан, оныц
тұтастығьш сактауга, екінші жағынан- ондағы жүйе бірліктерінің әрскеттеріне
ықпал жасаумен оларды өзгертіп, ретгеугс мүмкіидік беруі кажет.
Педагогикалык жүйенің озіндік қызметтері коғам қажетінел туывдагаи
мақсаттардың дэл мезетінде орындалып баруына бағытталуы қажет. Максаттар
мектептің педагогикалык жүйесінің мазмунын айкындайды, ал ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Педагогика – тəрбие жөніндегі ғылым
Педагогика - тәрбие туралы ғылым
Педагогика классиктерінің тәрбие мақсаты жөніндегі пікірлері
Салыстырмалы педагогика ғылым ретінде
Педагогика психология ғылым ретінде
Әлеуметтік педагогика - ғылым ретінде
Ж. Аймаутовтың педагогика жөніндегі көзқарасы.
Тәрбие жөніндегі пед
Халықтық педагогика – тәрбие өзегі
Педагогика – ғылым. Абайдың педагогикалық көзқарастары
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь