Заңға бағынышты нормативтік актілер

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3

1 ЗАҢ МЕМЛЕКЕТТІҢ ЕҢ БАСТЫ ЖӘНЕ АЙЫРЫҚША НОРМАТИВТІ—ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІСІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.1 Заң нышандары ..5
1.2 Заңға . қосымша нормативтік.құқықтық актілер 6
І.3 Нормативтік.құқықтық актілерді жүйелеу 9

2 ЗАҢҒА БАҒЫНЫШТЫ НОРМАТИВТІК АКТІЛЕР 13
2.1 « Номативтік құқықтық актілер » заңы
2.2 Нормативтік құқық кесімдердің уақыт кеңістікте және тұлғаларға қолданылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20

ҚОРЫТЫНДЫ 23

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25

ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
КІРІСПЕ


Қазіргі кезеңде ТМД елдерінде заң ғылымы бір идеологияның құрсауында болудан бостандық алып, дүниежүзілік ғылымымен қауышып, мемлекет және құқық теориясын жан-жақты дамытуға мүмкіндік алып дамиды. Мемлекет және құқық теориясы - заң білімдерін беретін жоғарғы оқу орнының бірінші курсында оқылатын күрделі пәндердің бірі. Ол мемлекет пен кұқық туралы жалпыланған абстрактілі ережелерден құралған. Мемлекет және құқық теориясы студенттерге мемлекет және құқық, құқықтық және саяси мәдениет туралы терең, шынайы ғылыми түсініктердің қалыптасуына, олардың әр түрлі тарихи кезеңдердегі мемлекеттік-қүқықтық қүбылыстардың дамуының басымдықтары мен заңдылықтарын түсінуіне жэрдемдеседі.
Заң - қазіргі заманда мемлекеттің ең жоғарғы нормативтік актісі. Ол қоғамдағы ең күрделі, маңызды мэселелерді, қатынастарды қамтиды. Заң қоғамдағы барлық нормалардың «Атасы» - деуге болады.
Заң - ерекше жағдайда заң шығару органдарының билігімен не референдуммен қабылданған, халықтың еркін көрсететін аса маңызды қоғамдық қатынастарды реттейтін, жоғарғы заңдылық күші бар нормативті акт.
Курстық жұмысты жазған кезде теоретикалық - методологиялық негізі ретінде отандық жэне шетелдік авторлардың оқулықтары, оқу күралдарын атап көрсетуге болады; біріншіден, қазақ авторларының еңбектері, әсіресе Жоламановтың, Өзбекүлының, Ағдарбековтың жэне Бақкүловтың «Мемлекет және құқық теориясы бойынша жазылған еңбектері», екіншіден орыс заңгерлерінің іргелі еңбектері, соның ішінде мысалға мына авторларды атауға болады: Булгакова,Бюргенталь т. б.
Жұмыстың тәжірибелік маңыздылығы, бұл тақырыпты болашақта зерттей алу мүмкіндігінде, сондай-ақ жұмысты орындау барысында алынған білімнің қажеттілігі мен болашақ жұмыста қолданысқа керектігінде.
Заңның пайда болуы, дамуы және қызмет етуінің басты заңдылықтары туралы ғылыми практикалық ілімдерді жеткізіп түсіндіру.
Жұмыстың негізгі мақсаты заңның түсінігін, түрлерін және белгілерін анықтап корсету. Осы көздеген мақсатқа жету үшін бірнеше міндеттер қойылады:
- Заң нышандары
- Заңға - қосымша нормативті-қүқықтық актілер
- Осы актілердің жүйеленуі
- Заңдылық үғымы
- Заңдылықтың негізгі талаптары
- Жауапкершілік туралы ашып көрсету.
Жұмыстың қүрылымы кіріспеден, екі тараудан, қорытындыдан және қосымшадан түрады. Соңында пайдаланылған әдебиеттер тізімі берілген.

Егер заңдардың кез-келген жүйесінің мақсаты болып табылатын барлығы үшін ең жоғарғы игілік неде дегенді анықтауға тырысса, ол екі басты нәрсе: бостандық пен теңдікке келіп тіреледі. Бостандыққа - себебі, кез-келген жеке түлға тәуелдік шамасы мемлекеттің күшін соншама шамаға кемітеді; теңдікке - себебі, онсыз бостандықтың болуы мүмкін емес.
Заң - мемлекеттің ең басты және айрықша нормативті - қүқықтық актісі. Ол қоғамның ең маңызды жақтарын жэне мемлекет өмірін реттейтін қүқықтарды жинақтайды. Заңның түсінігін қүрастыруды ерекше заң жолымеы мемлекеттің жоғарғы өкілеттік органымен қабылданатын нормативті - қүқықтық актіден бастауға болады. Ол ең жоғарғы заңдылық күшке ие жэне еліміздегі халықтардың мүдделеріне, қажеттіліктеріне сай, маңызды, қоғамдық қатынастарды реттейді. экономикалық, әлеуметтік және басқа мэселелері реттеледі.
Жалпылама заңға - қосымша актілерге жоғарғы атқарушы билік органдарының нормативті - гпығармашылық актілері жатады. Олар елдің президентінен не үкімет басшысынан шығады. Мемлекеттік басқару нысанына байланысты (президенттік не парламенттік республика) жоғарғы атқару билігінің нормативті - қүқықтық актілері екі түрлі заңға - қосымша актілерден түрады.
Президенттің нормативті жарлығы. Заңға - қосымша актілер жүйесінде, олар жоғарғы заңды күшке ие жэне заңдарды дамыту, жетілдіру негізінде шығарылады. Президенттің қүқықтық -шығармашылығы өкілдік қызметі, еліміздің Конституциясымен не арнайы конституциялық заңдармен белгіленеді. Олар әр түлі қоғам өмірінің мемлекетті басқаруға байланысты жақтарын реттейді. Мысалы, Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясының 3 тарауының 21-бабындағы Республика Президентінің жарлықтарында:
а) Президенттің Республика Президентінің актілерін шығаруды талап
ететін конституциялық өкілеттігі жүзеге асырылады;
ә) Мемлекеттік биліктің барлық тармақтарының келісімді жүмыс істеуін және өкімет органдарының Қазақстан халқы алдында Конституциямен және заңдармен белгіленген жауаптылығын қамтамасыз ету мәселелері шешіледі;
б) Парламенттің заңдық қүзіретіне кірмейтін, сондай-ақ Үкіметпен
басқа да мемлекеттік органдардың заңмен белгіленген қүзіретіне
жатпайтын мәселелерді, күқықтық реттеу жүзеге асырады;
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


1. Өзбекүлы С, Қопабаев Ө. Мемлекет және құқық теориясы: Оқулық. -Алматы: Жеті жарғы, 2006. - 264 б.
2.Ағдарбеков Т. Құқық және мемлекет теориясы. - Қарағанды: Болашақ -Баспа, 2002. - 320 б.
3.Андабеков Ш. Мемлекет және құқық теориясы. Қарағанды 2002
1. Әділбекова Қ.Қ, Жақсыбаева Г.М. «Мемлекет және құқық теориясы» пәні бойынша мемлекет бөліміне арналған сызбалар. Қарағанды 2006
2. Байжанова Г.Т., Әділбекова Қ.Қ Мемлекет және құқық теориясы пәні бойынша терминдердің түсіндірме сөздігі. Қарағанды 2001
3. Байжанова Г.Т., Әділбекова Қ.Қ Мемлекет және құқық теориясы пәні бойынша мемлекет бөліміне арнлған дәрістер жинағы.Қарағанды 2003
4. Байжанова Г.Т., Әділбекова Қ.Қ Мемлекет және құқық теориясы пәні бойынша құқық бөліміне арналған дәрістер жинағы.қарағанды 2005
5. Байжанова Г.Т.,Әділбекова Қ.Қ. Мемлекет және құқық теориясы пәні бойынша әдістемелік құрал. Қарағанды 2001
6. Баймаханов М. Т. Ағымдағы Заңдардың дамуына және жұмыс істеуіне Конституцияның ықпал етуінің кейбір формалары. Жалпы құқық және мемлекет. 2001.№1. 15-бет
7. Баққұлов С. /Құқық негіздері/ Оқулық, 2-ші басылым. Алматы, 2004. -248 б.
8. Бюргенталь Т. Халықаралық адам құқықтары: Қысқаша шолу. -/Ағымдағы аударым. - Алматы: Ғылым, 1999. 320 б.
9. Жоламан Қ. Д. Мемлекет және құқық теориясы. Окулық: «Тұр - пресс» - Алматы, 2005 - 296 б.
10. Қазақ мемлекеттік заң академиясының 5 жылдық мерейтойына арналған ғылыми - теориялық конференциясының материалдары (Алматы қаласы, 17-наурыз 1999ж) - Алматы БПО Қаз МЗА, 2000.-480 б.
11. Мемлекет және құқық негіздері: Оқулық. /Құрастырған Е. Баянов. -Алматы: Жеті жарғы, 2001. - 624 б.
12. Мемлекет туралы ойлар /Құрастырған: Н. Қазыбек. - Алматы: Жазушы, 1998.-200 б.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 3
1 ЗАҢ МЕМЛЕКЕТТІҢ ЕҢ БАСТЫ ЖӘНЕ АЙЫРЫҚША
НОРМАТИВТІ—ҚҰҚЫҚТЫҚ
АКТІСІ.......................................................5
Заң нышандары ... - ... ... ... ... ... актілерді жүйелеу 9
2 ЗАҢҒА БАҒЫНЫШТЫ НОРМАТИВТІК АКТІЛЕР 13
« Номативтік құқықтық актілер » заңы
2.2 ... ... ... уақыт кеңістікте және
тұлғаларға
қолданылуы….................................................................
.....................................20
ҚОРЫТЫНДЫ 23
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ТМД ... заң ... бір ... ... бостандық алып, дүниежүзілік ғылымымен қауышып, мемлекет және ... ... ... ... алып дамиды. Мемлекет және құқық
теориясы - заң білімдерін беретін жоғарғы оқу ... ... ... ... ... бірі. Ол мемлекет пен кұқық туралы жалпыланған
абстрактілі ережелерден құралған. Мемлекет және құқық теориясы студенттерге
мемлекет және құқық, ... және ... ... ... ... ... ... қалыптасуына, олардың әр түрлі тарихи кезеңдердегі
мемлекеттік-қүқықтық қүбылыстардың ... ... мен ... ... - ... ... ... ең жоғарғы нормативтік актісі. ... ең ... ... ... ... ... Заң
қоғамдағы барлық нормалардың «Атасы» - деуге болады.
Заң - ерекше жағдайда заң ... ... ... ... ... халықтың еркін көрсететін аса маңызды қоғамдық
қатынастарды реттейтін, жоғарғы заңдылық күші бар нормативті акт.
Курстық жұмысты ... ... ... - ... ... отандық жэне шетелдік авторлардың оқулықтары, оқу күралдарын ... ... ... қазақ авторларының еңбектері, ... ... ... жэне ... ... және
құқық теориясы бойынша жазылған еңбектері», екіншіден орыс заңгерлерінің
іргелі ... ... ... ... мына авторларды атауға болады:
Булгакова,Бюргенталь т. б.
Жұмыстың тәжірибелік ... бұл ... ... ... ... ... ... орындау барысында алынған ... мен ... ... ... ... ... ... дамуы және қызмет етуінің басты заңдылықтары туралы
ғылыми практикалық ілімдерді жеткізіп түсіндіру.
Жұмыстың негізгі мақсаты заңның түсінігін, түрлерін және ... ... Осы ... ... жету үшін ... ... ... - қосымша нормативті-қүқықтық актілер
Осы актілердің жүйеленуі
Заңдылық үғымы
Заңдылықтың негізгі талаптары
Жауапкершілік туралы ашып көрсету.
Жұмыстың ... ... екі ... қорытындыдан және
қосымшадан түрады. Соңында пайдаланылған әдебиеттер тізімі берілген.
Егер заңдардың кез-келген жүйесінің мақсаты болып табылатын барлығы
үшін ең ... ... неде ... ... ... ол екі ... ... пен теңдікке келіп тіреледі. Бостандыққа - ... ... ... ... шамасы мемлекеттің күшін соншама шамаға ... - ... ... ... болуы мүмкін емес.
Заң - мемлекеттің ең басты және айрықша нормативті - ... ... ... ең ... ... жэне мемлекет өмірін реттейтін қүқықтарды
жинақтайды. Заңның түсінігін ... ... заң ... ... ... ... ... нормативті - қүқықтық актіден
бастауға болады. Ол ең ... ... ... ие жэне ... мүдделеріне, қажеттіліктеріне сай, маңызды, қоғамдық
қатынастарды ... ... ... және ... мэселелері
реттеледі.
Жалпылама заңға - қосымша актілерге жоғарғы атқарушы билік органдарының
нормативті - гпығармашылық актілері жатады. Олар ... ... ... басшысынан шығады. Мемлекеттік басқару ... ... не ... республика) жоғарғы атқару билігінің
нормативті - қүқықтық актілері екі ... ... - ... ... ... ... ... Заңға - қосымша актілер ... ... ... күшке ие жэне заңдарды дамыту, жетілдіру ... ... ... ... ... қызметі, еліміздің
Конституциясымен не арнайы конституциялық заңдармен белгіленеді. Олар әр
түлі қоғам өмірінің мемлекетті ... ... ... реттейді.
Мысалы, Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясының 3 тарауының
21-бабындағы Республика Президентінің жарлықтарында:
а) Президенттің ... ... ... ... ... ... өкілеттігі жүзеге асырылады;
ә) Мемлекеттік биліктің барлық тармақтарының келісімді жүмыс істеуін
және өкімет органдарының Қазақстан ... ... ... және
заңдармен белгіленген жауаптылығын қамтамасыз ету мәселелері шешіледі;
б) Парламенттің заңдық қүзіретіне ... ... ... да ... органдардың заңмен белгіленген қүзіретіне
жатпайтын мәселелерді, күқықтық реттеу жүзеге асырады;
1 ЗАҢ МЕМЛЕКЕТТІҢ ЕҢ ... ЖӘНЕ ... ... ... ... - ең ... ... күші бар, өте қатаң белгіленген ерекше
тәртіппен қабылданған, барлық қүқық ... ... ... жэне ең ... ... ... ... нормативті
-қүқықтық акт.
Заң - қазіргі заманда мемлекеттің ең жоғарғы нормативтік ... ... ең ... ... ... ... қамтиды. Заң
қоғамдағы барлық нормалардың «Атасы» - деуге болады.
Заңның ... ... ... ... ... қамтамасыз етіледі.
Заң арқылы қоғамның мүдде-мақсаты, мемлекеттік билік, саясат іс жүзіне
асады. Заң ... ... ... мен ... ... ... талаптары қалыптасады.
Қазақстан мемлекетінің Парламенті заң шығару қызметін жүзеге асыратын
Республиканың ең жоғарғы өкілді органы. Парламент аса ... ... ... заңдарды шығаруға хақылы.
Заң артықшылықтардың болатынын тағайындай алады, бірақ ол ... ... ... ... бере алмайды; Заң азаматтардың бірнеше топтарын
қүруы мүмкін, тіпті осы ... ... жату ... ... де ... ... ... ол нақты осы таптардың біріне
немесе басқасына мынадай түлғалар кіреді деп ... ... ол ... ... жэне ... мүраға қалатын етуі мүмкін; бірақ ол
корольді сайлай да, белгілі ... ... ... деп ... ... - бір сөзбен айтқанда, объектісі жеке сипатта болатын кез-келген
әрекет заң шығарушы билікке жатпайды. [1 Өзбекүлы С, Қопабаев264 ... ... ... ... ... ... ... барлығы
үшін ең жоғарғы игілік неде дегенді анықтауға тырысса, ол екі ... ... пен ... ... тіреледі. Бостандыққа - себебі, кез-келген
жеке түлға тәуелдік шамасы мемлекеттің күшін ... ... ... - ... ... бостандықтың болуы мүмкін емес.
Заң - мемлекеттің ең басты және айрықша ... - ... ... ... ең ... ... жэне ... өмірін реттейтін қүқықтарды
жинақтайды. Заңның түсінігін қүрастыруды ерекше заң ... ... ... ... қабылданатын нормативті - ... ... ... Ол ең ... ... күшке ие жэне еліміздегі
халықтардың ... ... сай, ... ... ... ... ... негізгі заң белгілері шығады және ол ең
жоғарғы заңдылық күші бар нормативті - қүқықтық актінің ... ... ... ... ... ... органымен қабылданады не халықтың
өзімен референдум арқылы қаблданады;
Заңдар, заңға қосымша нормативті - қүқықтық ... тэн ... ... ... сай ... Заңды қабылдау, өзіне төрт түрлі
міндетті кезеңдерді қосып алады: ... ... ... заң ... өткізу, заңның жобасын талқылау, ... ... оны ... ... ... ... сол сияқты референдум туралы заңда
көрсетілгендей, заңдылық тәртіппен іске асырылады;
Заңдар, жеке адамдардың мүдделерін қолайлы ... ... ... маңызды қоғам өмірінің мэселелері жөнінде қабылданады;
Заңдар мемлекеттің басқа органдарының тарапынан бақылануға не ... ... тек заң ... биліктегі орган арқылы, өзгертілуге не
тоқтатылуға тиіс. Конституциялық кеңес не ... ... сот ... ... конституциялық емес, деп танығанымен оның күшін тоқтату
тек заң шығарушы органның қолында.
Заңдар ... ... ... ... ... көрсетіп, барлық
нормативтік - күқықты актілер жинағының ... ... ... ... күшін нормативті -қүқықтық актілердің бір-біріне
қатынасын реттейді.
Мемлекеттің нормативтік - күқықтық жүйесіндегі заңдарды ... ... ... ... ... реттеудегі заңдылықтың, заңның
үстемділігінің негізгі талаптарының бірі болып ... ... ... ... ... реттеу аясына кіре алмайды. Заңдар екіге бөлінеді:
конституциялық жэне жай заңдарға. Конституциялық заңдардың негізінде ... - ... ... ... жэне ... ... нормативті - қүқықтық актілерге жэне заңдарға
қарағанда ең жоғарғы ... ... ... Жай ... ... сай қабылданады жэне әрекетке келеді, қоғамдық өмірдегі белгілі
жэне тежеулі ... ... ... - ... нормативтік - қүқықтық актілер
Бұл күзіретті органдардың құқықтық - ... ... ... және оған ... жоқ. Заңға - қосымша актілердің заңдылық
күштері заңға қарағанда аздау болады, олар ... ... ... ... ... ... ... жоқ. Қоғамдық
қатынастарды реттеудегі тиімділікке тек ... ғана ... ... ... ... ... ... сай келсе. Қосымша актілер болса,
негізгі принципиальді ... ... эр ... ... ... саи нақтылау үшш қажет. Өздерінің мазмүндарына ... - ... ... ... әр түрлі атқарушы биліктің актілеріне
жатады және олар жалпылама, жергілікті, ведомстволық, ішкі ... ... ... ... - қосымша актілер. Бұл қүзіретті нормативті - құқықтық
актілер, олардың эрекеті сол ... ... ... ... ... қүқықтық жүйедегі реттелуіне, заңдылық ... және ... ... ... ... ... - қосымша актілерге байланысты
қоғамдағы мемлекеттік басқару іске асырылады, ... ... ... және басқа мэселелері реттеледі.
Жалпылама заңға - қосымша актілерге жоғарғы атқарушы билік органдарының
нормативті - ... ... ... Олар ... ... ... ... шығады. Мемлекеттік басқару нысанына ... не ... ... ... ... ... - ... актілері екі түрлі заңға - қосымша актілерден түрады.
Президенттің ... ... ... - ... актілер жүйесінде,
олар жоғарғы заңды күшке ие жэне заңдарды дамыту, жетілдіру ... ... ... -шығармашылығы өкілдік қызметі, еліміздің
Конституциясымен не арнайы конституциялық заңдармен белгіленеді. Олар ... ... ... ... ... ... жақтарын реттейді.
Мысалы, Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясының 3 тарауының
21-бабындағы Республика Президентінің ... ... ... ... ... шығаруды талап
ететін конституциялық өкілеттігі жүзеге асырылады;
ә) Мемлекеттік биліктің барлық тармақтарының келісімді жүмыс істеуін
және өкімет органдарының ... ... ... ... ... белгіленген жауаптылығын қамтамасыз ету мәселелері шешіледі;
б) Парламенттің заңдық қүзіретіне кірмейтін, сондай-ақ Үкіметпен
басқа да ... ... ... ... ... ... ... реттеу жүзеге асырады;
в) Қазақстан Республикасының экономикалвіқ жэне элеуметтік -
саяси дамуының стратегиялық мэселелері бойынша шешімдер
қабылданады деп анық ... ... ... ... ... Президентінің
өкімдерімен:
- Әкімшілік - өкімдік, жедел жэне жеке сипаттағы шешім жүзеге
асырылады;
- Республика Президентінің қүзіретіне сэйкес конституциялық мәртебесі
жоқ лауазымды түлғалар ... ... жэне ... ... Бүл заңға - қосымша актілер, Президенттің ... ... жэне ... жағдайларда көбінесе, мемлекеттің
экономикасын, элеуметтік ... ... ... білім туралы
мәселелерін бөлшектеп реттеу үшін ... ... ... Үкіметі туралы 2 тарауының Республика ... ... 10 ... ... Үкімет қаулыларына Республика Премьер-Министрі қол қояды;
ә) Республика Премьер-Министрі өкімдер шығарады. ... - ... - ... ... жэне дара ... ... ... Өздерінің қүзіреті шегінде қабылданған Үкімет қаулылары мен
Республика қаулылары, Республика Премьер-Министрі өкімдерінің
Республиканың бүкіл аумағында міндетті күші болады;
в) ... ... мен ... ... ... Үкіметінің регламентінде белгіленген тэртіппен
эзірленеді және қабылданады;
г) Үкімет қаулыларының күшін Республика Президенті мен ... ... ... ... күшін Республика Президенті, Үкімет
жэне Премьер-Министр жоя алады.
Жергілікті заңға - ... ... Бүл ... ... ... жэне ... өзін-өзі билеу органдарының нормативтік -қүқықтық
актілері. Ол актілердің эрекеті сол жердің көлеміне байланысты шектеледі.
Оларға нормативті күші бар ... не ... ... ... ... бойынша жергілікті сипаттағы қаулылары жатады.
Ведомстволық нормативтік - құқықтық актілер, бүйрық нүсқау. Бірнеше елдерде
басқару ... ... ... ... ... л ... қүқықтық шығармашылық функцияларымен шүғылданады, олардың заң
шығаратын билігі, президентпен және үкіметпен рүқсат етілген. Бүл ... ... - ... ... тек шектеулі алдағы ... ... ... (кеден, банк, көлік, мемлекеттік-кредит т. б.).
Ішкі үйымдастыру туралы ... - ... ... Бүл ... актілерді
әр түрлі үйымдар өздерінің ішкі мэселелерін реттеу мақсатында шығарады және
сол үйымдардың мүшелеріне ғана қатысты ... ... ... заңдылық
күші бар актілердің қалпында, ішкі - үйымдастырушылық актілер, эр түрлі
қатынастарды, нақты ... ... ... ... ... туындайтын мәселелерді реттейді.
Қазіргі мемлекеттердің нормативті - құқықтық актілер жүйесі ... Бұл ... ... ... ... әр ... ... эдеттерімен, үлттық жэне ... ... ... ... ... -қүқықтық актілер жүйесі заңдылық күші бар
актілердің деңгейлік белгісіне сай қүрылады. ... ... ... ... мүдделері жэне оның үйлесімді үйымдастырылуы үшін
жоғарғы органдардың актілеріндегі ... сай ... ... ... заңға - қосымша актілердің бір-бірінің ... ... ... заң ... ... олар ең ... ... иелігі бар.
Нормативті - құқықтық актілердің заңды күштерінің деңгейі әр түрлі,
бірақ солардың ... ... ... баршылықтарына, кімге
олардың жарлықтарының қатьшасы болса, абсолютті түрде бірдей ... ... ... ... ... ... мемлекеттің негізгі
қызметін қүрайды. [ Ағдарбеков Т.]
Қоғамдық қатынастарды нормативті реттеуді басты жэне белгілеуші орьшды
заң алады. ... - ... ... тек ... және талдаушы роль атқарады.
Қүқықтық мемлекетте, заң ... ... ... ... ... ... ол ... басты мүдделердің жеке адамның құқығымен
бостандығының кепілі.
1.3 Нормативтік -құқықтық актілерді ... ... ... ... ... ... тоқтатылады не болмаса ескірген нормалар өзгертіледі жэне қоғам
дамуының қажетіне сай жаңадан ... Олар ... ... ... ... ... жинағына және басқа жүйеленген актілерге
айналады.
Қазіргі кезде, нормативті -қүқықтық актілерді ... үш ... ... ... консолидация.
1 .Кодификациялау - мемлекеттік - шығармашылық органдардың жаңа,
жинақталған ... - ... ... ... қүрудағы қызметі, ол
терең және жан-жақты әрекеттегі заңдарды ... ... жэне оған жаңа ... ... ... ... ... процесінде күрылып жатқан актінің жобасына, эрекеттегі
нормалар, өзінің маңызын жоймаған лоне жаңадан қүрылған нормалар ... ... ... ... ... ... ... кіргізеді.
Заңдарды кодификациялау мынандай белгілермен сипатталады. Біріншіден,
кодификациялаумен, тек ... ... ... не ... өкілетті заңдар негізінде шүғылданады.
Екіншіден, кодификациялау нэтижесінде жаңа ... ... ... ... бүрынгы эрекеттегі нормалардан мүлде
өзгелері қосылады.
Үшіншіден, кодификацияланған акт жиналғанға жатпайды, себебі, ... әр ... ... ... да, қоғамдық қатынастардағы бір ғана аяны
реттеген.
Төртіншіден, ... акт ... ... ... ... ... ішіндегі ең негізгісі болып табылады. Ондай акт жалпы
алғанда, қоғамдық қатынастардың пәні болатын, ... ... ... ... жер ... кодекс). Онда бүл қүқық саласына қатысты басты
маңызы бар барлық нормалардың ... ... ... кодификациялау нэтижесінде қүрылған нормативті -қүқықтық
актілер, қоғамдық қатынастарды үзақ уақытқа реттеуге есептелген. Олар қоғам
өміріндегі мүмкін ... ... ... алады және көбірек жетілген,
болашақта пайда болатын қоғамдық қатынастарды реттеуге қажет.
Кодификациялық актілер өздерінің мазмүнына және ... ... ... түрге бөлінеді:
Заң шығару негіздері - белгілі құқық саласын не ... ... ... ережелерін қүрушы нормативті - құқықтық акт. Мүндай
кодификация нысаны федеративтік мемлекеттерде ... ... ... ... ... ... қүрайды.
Кодекс - қоғам өмірінің негізгі аясында әрекет жасайтын, көп таралған
кодификациялық ... ... ... ... ... ... ... Қылмыс кодексі, Кедендік кодекс, сауда жөніндегі,
теңізде жүзу кодексі т. б.).
Жарғы, ... - бүл ... ... әрекеттегі актілер, олар
тек заң шығарушылармен ғана ... ... ... ... де ... (мысалы, президентпен не үкіметпен). Жалпы эскери
жарғы, қарулы ... ... ... ... нормасы. Теміржол ережесі -
кодификациялық актілерге ... ... ... ... ... ... аттары
да жоқ. Оған эр түрлі заңдар жатады: меншік туралы, пенсия туралы, ... ... ... ... т. ... ... ... нормативтік -құқықтық актілердің
мазмүндарын өзгертпей, белгілі тэртіппен бір жинаққа біріктірілуі.
Инкорпорация нәтижесінде эрекеттегі заңдардың ... жағы ... ... ... ... ... жөндегенде нормативті - қүқықтық актілер белгілі тәртіпте
орналасады: әріптік, ... не ... ... ... ... қол ... ... не қүрамға кірген нормативтік - қүқықтық
актілердің мазмұны негізінен өзгермейді. Оларға, тек ... ... ... ... мойындалған актілер кіреді.
Инкорпорацияны жүйелеуші органдар жасайды (мысалға эділет министрлігі),
олардың тоқтатуға, өзгертуге не қүқықтық нормаларды белгілеуге өкілдіктері
жоқ. Ол тек қана ... - ... ... ... ... ... мүмкіндіктері бар.
Инкорпорация екіге бөлінеді: ресми және ресми емес.
Ресми инкорпорация - ... ... ... ... ... ... ... нормативтік - қүқықтық актілердің жинағын
шығару. Ол органдардың шығарған ... ... ... ... болады. Олар
қүқықтың деректері болса да, құқықтық -шығармашылық және құқықты қолдану
процестерінде ... ... ... ... С. ... ... ... 2001.№1. 15-бет]
Өзінің заңды табиғатына сай, ресми инкорпорацияға ... ... ... және ... ... ... жариялау.
Ресми инкорпорацияның кодификациядан айырмашылығы, құқық нормаларының
жүйелеу деңгейіне байланысты көрінеді. Егер, кодификация ... ... ... ... ... ... өзгертуге бағытталса,
инкорпорация ондай функцияларды орындамайды. Ол қүқықтық реттеудің мазмүнын
өзгертпей-ақ, кодификация процесінде қүқықтық - ... ... ... қатаң жүйеге келтіруге арналған.
Ресми инкорпорацияның екі түрі болады: хронологиялық жэне жүйелік.
Хронологиялық инкорпорация - нормативтік - ... ... ... ... ... жэне ... күшіне кіретін уақыттарына байланысты
жүйелеу нысанына жатады. Хронологиялық тәртіппен заң шығарушы жэне атқарушы
биліктердің актілері ресми баспада шығарылады ... ... ... ... ... ... инкорпорацияда әрбір нормативтік
актінің кезекті нөмірі, оның аты көрсетіледі, шыққан жылы, айы, гпыққан
күні, ... ... ... ... ... Бүл ... ... қажетті
нормативтік -қүқықтық актіні іздеуді оңайлатады, шүғыл ... ... ... ... және пайдалануға мүмкіндік береді.
Жүйелік инкорпорация - әрекеттегі нормативтік - қүқықтық актілерді
пэндік ... ... ... ... жэне ... ... ... мемлекеттік эрекеттер аясына байланыстылығы.
Жүйеленген жинақтарда жэне заң қүрылымдарында нормативтік материалдар
өздерінің түрлеріне не қүқықтық ... ... ... ... қүрылым, финанс, білім беру, отан қорғау, қоғамдық ... ... т. б.). ... инкорпорациямен пайдаланатын
мемлекеттік органдар, ... ... және ... тез және ... ... мүдделерше саи құқық нормаларын пайдалана алады.
Ресми емес инкорпорация - бүл заңдарды сырттай жөндеу, үйымдармен не
жекелеген азаматтармен (оқу ... ... ... жэне
іс жүзінде арнайы органдардың қүқықтық - шығармашылық ... ... емес ... ... ... ... ... қажеттілігін нормативтік - қүқықтық материалдарын
пйдаланып орындайды. Оған ... не ... үй ... әскери
қызметкерлерге, мүғалімдерге, геологтарға, қүқық қорғау органдарының
қызметкерлеріне арналған ... ... Олар ... ... ... сондықтан қүқықтық - шығармашылық жэне қүқықты қолдану
процесінде оларға сүйенуге болмайды.
3 .Консолидация (шоғырландыру) - ... ... - ... бір ... қатынастар саласында қызмет істеп, мазмүндары
өзгермей бір жинаққа бірігу ... ... ... табылады.
Консолидацияның ерекшелігі, ол ... ... ... ... ... сіңірген. Консолидация актілері нормативтік
- қүқықтық актілердің жиынтығы - бүл оны кодификациямен формальді ... ал сол ... шын ... ... қатынастарды реттеуге
ештеңе қоспайды сондықтан, оны инкорпорациямен жақындатады. Нормативтік -
қүқықтық актілердің жүйелеу ... ... ... ... ... Ол қай ... қажеттілігі жоқ, не ... ... жоқ ... ... ... жағдайда
консолидация біржақты нормативті материалдарды біріктіруге, актілердің
санын қысқартуға және қүқықтық реттеу нысандарын ... ... ... ... ... БАҒЫНШТЫ НОРМАТИВТІК АКТІЛЕР
2.1 « Номативтік құқықтық актілер » заңы
Қазақстан Республикасының «Нормативтік құқықтық актілер туралы» занда
қабылданатын актілердің сатылары ... ... ... ... ... ... деп зандарды орындау және іс ... ... ... және ... ... ... ... айтады.
Дүниежүзілік тәжірибеде бұл ... ... ... законодательства) деп аталады.
Заңға сәйкес қабылданатын нормативтік құқықтық ... ... ... ... ... ... барлық салаларын, субъектілердің ... ... ... ... ... алмайды. Занда негізінде жалпы
талаптар мен нормалар бекітіледі.
Заңға сәйкес қабылданатын нормативтік құқықтық ... заң мен ... ал ... ... ... ... ... колдану
күшін тоқтата алмайды.
Заңның ең жоғарғы күші бар, заңға ... ... ... тек ... негізінде және оны орындау үшін қабылданды.
Заңға сәйкес қабылданған нормативтік құқықтық кесімдер ... ... ... Олай ... жағдайда жоққа шығарылады.
Заңға сәйкес қабылданған нормативтік құқықтық кесімдер Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... заң ... мынандай
түрлерге бөлінеді:
:
      Заң - аса маңызды ... ... ... ... ... ... 3-тармағында көзделген түбегейлi
принциптер мен нормаларды белгiлейтiн, ... ... ал ... ... Конституциясы 53-бабының 3)
тармақшасында көзделген жағдайларда Қазақстан ... ... ... ... ... акт - конституциялық заң, Қазақстан ... ... заң күшi бар ... ... заң, ... ... заң күшi бар жарлығы, Қазақстан Республикасы ... ... пен ... ... тәуелдi нормативтiк құқықтық актiлер - заң актiлерi ... ... ... ... мен заң ... және ... орындау үшiн шығарылған, өзге де нормативтiк
құқықтық актiлер;
Заңнама - белгiленген ... ... ... құқықтық актiлердiң
жиынтығы; Кодекс - осы Заңның 3-1-бабында көзделген ... аса ... ... реттейтiн құқықтық нормалар бiрiктiрiлiп, жүйеге
келтiрiлген заң;
Конституциялық заң - ... ... ... ... ... ... ... Конституциясы 62-бабының 4-тармағында
белгiленген тәртiппен қабылданатын заң;
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... - ... ... актiлердiң реквизиттерiн және осы актiлер
туралы ақпараттық-анықтамалық сипаттағы ... да ... ... ... ... құқықтық актiлерi мемлекеттiк
есебiнiң бiрыңғай жүйесi;
Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық ... ... ... - олар ... ... ... Республикасы нормативтiк құқықтық
актiлерiнiң мемлекеттiк ... ... ... құқықтық
актiлердiң (өзгерiстерi мен толықтыруларын қоса) қағазға ... ... ... ... өзгерiстер мен толықтырулар
енгiзетiн заң - ... ... ... 62-бабының 3-
тармағында белгiленген тәртiппен қабылданатын заң;
құқық нормасы (құқықтық норма) - нормативтiк құқықтық актiде ... ... ... ... және ... ... ахуал шеңберiнде
барлық тұлғаларға қолданылатын жалпыға мiндеттi мiнез-құлық ережесi;
нормативтiк құқықтық акт - референдумда қабылданған не ... ... ... ... ... ... ... нормаларды
белгiлейтiн, олардың қолданылуын өзгертетiн, тоқтататын ... ... ... ... ... ... ... құқықтық актiлердiң ресми мәтiндерiн кейiннен жариялау -
Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық ... ... ... ... ... өткен нормативтiк құқықтық актiлердi баспа
басылымында жариялау;
нормативтiк құқықтық актiнiң деңгейi - нормативтiк ... ... ... ... ... ... заң ... қарай алатын
орны;
нормативтiк құқықтық актiнi ресми жариялау - нормативтiк ... ... ... ... және ... ... басылымдарында жалпы жұрттың
назарына салу үшiн жариялау;
уәкiлеттi орган - ... ... ... осы ... сол ... мен ... ... құқықтық мәртебесiн
айқындайтын заңнамада белгiленген өз құзыретiне сәйкес нормативтiк құқықтық
актiлер ... ... ... ... ... органдары
мен лауазымды адамдары (Қазақстан Республикасының Президентi, ... ... ... ... ... ... Конституциялық Кеңесi, Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... орталық атқарушы
органдар, жергiлiктi өкiлдi және атқарушы ... ... ... ... өзге де ... ... Заңның қолданылу салаларына тоқталатын болсақ Заң актiлерi мен өзге
де нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлеу мен табыс ету, ... ... ... ... ... ... қолданылуын тоқтату немесе
тоқтата тұру, оларды ... ... ... ... ... құқықтық актiлер қабылдайтын мемлекеттiк органдардың қызметiн
реттейтiн заң актiлерiмен, осы органдардың ... ... ... ... ... олар туралы ережелермен және ... ... да ... ... ... айқындалады,
бұған Қазақстан Республикасы Президентінің заң шығару бастамасы тәртібімен
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Президентінің
актілерімен айқындалатын ерекшеліктер қосылмайды.
 Нормативтік құқықтық акт Қазақстан Республикасы Конституциясын ... және оның ... ... ... ... ... акт халықаралық шарттарды, оның iшiнде құқықтық
нормаларды қамтитын шарттарды дайындау, ... ... және ... жою
тәртiбi реттелмейдi.
Нормативтiк құқықтық актiлердiң негiзгi және туынды түрлерi:
1. Нормативтiк құқықтық актiлер негiзгi және ... ... ... құқықтық актiлердiң негiзгi түрлерiне мыналар жатады:
1) Конституция, конституциялық заңдар, кодекстер, заңдар;
2) Қазақстан Республикасы ... ... Заң күшi ... Қазақстан Республикасы Президентiнiң Заң күшi бар Жарлықтары;
Қазақстан Республикасы Президентiнiң өзге де ... ... ... ... ... мен оның палаталарының нормативтiк
қаулылары;
4) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң нормативтiк қаулылары;
5) Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң, Жоғарғы ... ... ... Орталық сайлау комиссиясының нормативтiк қаулылары;
6) Қазақстан Республикасының министрлерi мен өзге де ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттiк органдардың нормативтiк құқықтық қаулылары;
8) мәслихаттардың нормативтік құқықтық шешімдері, ... ... ... ... ... ... ... құқықтық актiлердiң туынды түрлерiне мыналар жатқызуға болады:
1) регламент - қандай да бiр ... ... мен оның ... ... iшкi тәртiбiн реттейтiн нормативтiк құқықтық акт;
1-1) техникалық регламент - Қазақстан Республикасының техникалық ... ... ... әзiрленетiн және қолданылатын өнiмдерге және
(немесе) олардың өмiрлiк циклiнiң ... ... ... ... ... құқықтық акт;     
1-3) мемлекеттік қызмет көрсету стандарты - мемлекеттік қызмет көрсету
процесінің, нысанының, ... мен ... ... ... ... ... қойылатын талаптарды белгілейтін нормативтік
құқықтық акт;
2) ереже - ... да бiр ... ... ... оның құрылымдық
бөлiмшесiнiң мәртебесi мен өкiлеттiгiн белгiлейтiн нормативтiк ... ... - ... да бiр ... ... ... және жүзеге асыру
тәртiбiн белгiлейтiн нормативтiк құқықтық акт;
4) нұсқаулық - заңдардың ... ... ... да бiр саласында
қолданылуын егжей-тегжейлi көрсететiн нормативтiк құқықтық ... ... ... ... ... түрдегі нормативтік
құқықтық актілердің өзге де ... ... ... ... ... ... актiлер негiзгi түрлердегi нормативтiк
құқықтық актiлер арқылы қабылданады немесе бекiтiледi және ... ... ... ... ... ... құқықтық актiнiң нормативтiк
құқықтық актiлер ... ... орны ... ... ... ... және де орталық атқарушы органдар мен ... ... ... бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың
аумақтық органдарының, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын,
әкім уәкілеттік ... ... ... ... ... ... шығаруға құқығы жоқ.
Нормативтiк құқықтық актiлердiң тікелей қолданылуы
Егер нормативтiк құқықтық актiлердiң өздерiнде немесе оларды ... ... ... ... айтылмаса, барлық нормативтiк құқықтық актiлер
тiкелей қолданылады.
Қолданысқа енгізілген нормативтiк құқықтық актiлердi қолдану үшiн қандай да
болсын ... ... ... ... ... құқықтық актiнiң
өзiнде оның қандай да бiр ... ... ... ... ... акт
негiзiнде қолданылатындығы көрсетiлсе, онда бұл норма негiзгi және ... ... ... сәйкес қолданылады. Қосымша ... акт ... ... ... ... ... ... келген
нормативтiк құқықтық актiлер қолданылады.
Нормативтiк құқықтық актiлердiң мынадай реквизиттерi ... ... 1) ... ... ... Елтаңбасы;
  2) актiнiң нысанына нұсқау; Қазақстан Республикасының Конституциялық
заңы; Қазақстан ... ... ... заң күшi бар
Жарлығы; Кодекс; ... ... ... ... ... Заң күшi бар ... Қазақстан Республикасы Парламентiнiң
қаулысы; Сенаттың қаулысы; Мәжiлiстiң ... ... ... ... ... ... Үкiметiнiң қаулысы;
Министрдiң бұйрығы; орталық мемлекеттiк орган басшысының ... ... ... қаулысы; мәслихаттың шешiмi; ... ... ... осы ... ... ... ... актiнiң өзге де
нысаны;
3) осы нормативтiк құқықтық акт реттейтiн iстi бiлдiретiн тақырып;
4) нормативтiк құқықтық актiнiң ... жерi мен ... ... құқықтық актiнiң тiркеу нөмiрi;
6) тиiстi нормативтiк құқықтық актiге қол қоюға уәкiлдiк берiлген адамның
қолы;
7) нормативтiк ... ... ... ... әдiлет
органдарында мемлекеттiк тiркеуден өткен күнi мен нөмiрiн осылай тiркелуге
тиiстi нормативтiк құқықтық ... ... ... мөр.
      Нормативтiк құқықтық актiнiң құрылымына тоқталатын болсақ
Нормативтiк құқықтық актiнiң негiзгi құрылымдық ... ... ... бап ... ... ... табылады. Құқық нормалары баптар түрiнде
"бап" атауымен заң актiлерiне енгiзiледi. ... ... ... ... тұрады, олардың атауы "тармақ" деген сөзбен жазылмайды
және де көлемi едәуiр нормативтiк ... ... ... ... баптары (тармақтары) тарауларға бiрiктiрiлуi мүмкiн. Мазмұны жағынан
жақын бiрнеше ... ... ал ... өз ... ... актiнiң бөлiктерiне бiрiктiрiлуi мүмкiн.
Көлемi үлкен тарауларда нормативтiк құқықтық актiнiң параграфтары ... ... ... көрсетiлуi мүмкiн, ал үлкен бөлiмдерде
осылайша бөлiмшелер бөлiнуi мүмкiн.
Нормативтік құқықтық актінің ... ... ... ... ... ал ... - тармақшаларға бөлінуі мүмкін. Баптардың,
тармақтар мен ... ... ... ... ... ... ... нормалары болуы мүмкін.
      Мәтіннің мағыналық жағынан тұтастығы бар, бірінші жолда азат жолмен
бөлініп көрсетілетін және кіші ... ... ... бөліктің бас
әріппен басталатын бірінші абзацын қоспағанда, абзац деп саналады. Абзацтар
(бөліктің бірінші және соңғы ... ... ... ... ... ... актiнiң баптары - жекелеген құқық нормалары бар
тармақтарға, ал тармақтар тармақшаларға ... ... ... және ... ... ... арқылы бөлiнетiн бөлiктер
болуы мүмкiн.
      Кодекстерде iшкi құрылымның басқа белгiлерi пайдаланылуы ... ... ... ... ... ... немесе
өзге де белгілермен белгілеуге, жекелеген сөздер мен сөз тіркестерін ... және ... ... ... жол ... ... актiнiң әрбiр бабы (тармағы), сондай-ақ тараулары,
бөлiмдерi мен ... араб ... ... ... ... ... ... құқықтық актiнiң басынан аяғына
дейiн реттелiп жасалады. Нормативтiк құқықтық актiнiң бөлiмдерi ... ... де ... және ... ... ... ... Баптың тармақтары мен тармақшаларының нөмiрлерi әрбiр бап үшiн
дербес болады. ал ... ... ... бап ... тармақ болып
табылатын нормативтiк құқықтық актiлерде әрбiр тармақтың ... ... ... ... ... ... ... нөмiрлерi мен әрбiр бөлiмiндегi бөлiмшелердiң нөмiрлерi де
аяғына дейiн емес, дербес нөмiрленедi.
Тармақтарда тармақшалардың нөмiрлерi жақшамен жабылған араб ... ... ... ... мақсаты мен себептерiн, оның
алдында тұрған негiзгi мiндеттердi ... ... ... ... құқық
нормаларын баяндаудың алдынан кiрiспе бөлiм (преамбула) берiледi.
Нормативтiк құқықтық актiде пайдаланылатын терминдер мен ... ... ... ... оған ... мәнi түсiндiрiлетiн бап
берiледi. Мемлекеттiк тiлдегi нормативтiк құқықтық актiде ... ... ... ... ... ... ... актiде пайдаланылатын терминдер мен анықтамалар
біртектес қоғамдық қатынастарды ... ... ... ... ... ... ... терминдер мен анықтамаларға сәйкес
келуге тиiс.
Пайдалануға ыңғайлы ету мақсатында нормативтiк құқықтық ... ... оның ... ... ... ... ... бөлiмдерi бөлiмшелерiнiң тақырыптары болуға тиiс. Заң актiлерi
баптарының да ... ... ... жоқ ... заң ... ... болмауы мүмкiн.Кодекстердiң, ал уәкiлеттi орган мұны
қажет деп тапқан ... ... да ... құқықтық актiлердiң
қажеттi құрылымдық элементi мазмұны болып табылады.
     
2.2 Нормативтік құқық кесімдердің уақыт кеңістікте және тұлғаларға
қолданылуы
Нормативтік ... ... ... кеңістікте және тұлғалар
бойынша қолданылуы Қазақстан Республикасының «Нормативтік құқықтық актілер
туралы» ... ... және оның ... осы ... ... ... ... бойынша зандар, Президенттің жарлықтары, Үкіметтің
қаулыларында күшіне ену уақыты, мерзімі көрсетілмесе, олар ... 10 күн ... соң ... ... ... Республикасы Парламентінің және оның ... ... ену ... ... ... ... ... күшіне енеді.
Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің қаулылары қабылданған
күннен бастап күшіне енеді.
Басқа да мемлекеттік ... мен ... ... ... қабылдаған нормативтік құқықтық кесімдері өзінің мәтінінде
күшіне ену мерзімі көрсетілмесе, ресми түрде жарияланғаннан ... 10 ... соң ... ... ... ... ... кеңістік жағынан қолданылуы жоғарыда
керсетілген заңның 41-бабы арқылы іс жүзіне асады. Атап ... ... ... нормативтік құқықтық ... ... ... ... ... ... ... және
күші бар.
Нормативтік құқықтық кесімдердің тұлғалар бойынша қолданылуы заңның 42-
бабында нақтылы бекітілген. Қазақстан Республикасының ... ... күші ... ... ... мен занды тұлғаларына,
оның аумағында шетелдіктер мен азаматтықтары жоқ адамдарға қолданылады.
Бүған заң ... және ... ... бекіткен халықаралық
шарттарда көзделген жағдайлар қосылмайды. ... ... ие ... нормативтік құқықтық кесімдер тек Қазақстан Республикасы
азаматтарының кейбір ... ... ғана ... ... ... зейнеткерлер, әскери қызметкерлер, студенттер және т.б.
азаматтар.
Әр мемлекеттік билік және ... ... ... ... ... шеңберінде нормативтік құқықтық ... ... ... ... ... ... реттейтін қоғамдық қатынастарына
байланысты көбейе түседі. Оларды қолдануда көптеген шатасулар мен ретсіздік
пайда болуы мүмкін. ... ... ... ... және ... олар мемлекет тарапынан жүйеленіп отырады.[ Жоламан Қ. Д. Алматы,
2005 - 296 б.]
Нормативтік ... ... ... ... ... ... ... бір-бірімен қайшылықтағы жағдайларын жою, ескірген
құқықтық нормалардың ... ... жаңа ... ... нәтижелерін пайдалану арқылы реттеудің тиімді құқықтық
негізін жасау. Профессор С.АТабанов былай деп атап ... ... ... ... ... бар. Бір ... бұл ұғым ... келтіру, оны бірыңғай ішкі үйлесімді жүйеге ... ... ... ... реттестіру, яғни зандарды бір ретке
келтіруге, қалыпты актілердің мазмұнын ... ... мен ... және ... ... құқық қалыбын белгілі бір мәселе бойынша
тиісінше қайта қараумен байланысты ... ... ... ... бөлу заң ... кеңінен мәлім әрі сырт кейпінде де
қолданылып жүрген ... ... ... ... белгілі бір
өзгертулерді, яғни өзгерістер енгізілген қағидатты сипаттағы жаңа қалыпты
кесімдерді басып шығаруды ... ... ... ... ... ... әлдеқайда тар әрі арнайы ұғымы, атап айтқанда тек қана
реттестіру белгілі. Ғылым мен тәжірибеде ... ... және ... ... қолданылады, бұл әрі орынды да. Өйткені ... ... ... ... ... мен ... ... нақ жүйеге түсіп,
белгілі бір ішкі үйлесіммен орналасады.
Мемлекет және құқық ... ... ... ... жүйеге
келтіру негізіндс үш түрге бөлінеді:
Инкорпорация — нормативтік құқықтық кесімдердің ескірген және бір-біріне
қайшы келетін ... ... ... арқылы мәнін өзгертпеи,
олардың сырт пішінін өңдеу. Мысалы, ... ... ... ... ... жүйелі түрге ... ... ... XIX ... 30 жылдары М. ... ... іс ... ... 16 ... ... империяның
заң жиынтығы жасалынды. Қазақстан Республикасында Заң ... ... ... күні ... ... - ... ... кесімдердің бүкіл мазмұны өзгеріп,
қалыптасқан қатынастарын реттеу барысында көптеген жаңа ... ... ... қазақ қоғамында зандардың кодификациялары
Есім, Қасым, ... ... ... тұсында жасалынып, тарихқа «Есім
ханнның ескі жолы», «Қасым ханның қасқа жолы», Әз ... ... ... ... ... 1804 жылы ... ... жаңа азаматтық кодексі
қабылданды. Кеңес өкіметі 1918-22 жылдар аралығында кең.
Көлемде кодификациялық жұмыстар ... ... жаңа ... ... ... қоғамдық қатынастарды реттеу үшін Азаматтық, Еңбек,
Қылмыстық кодекстерді қабылдады.
Қазіргі ... ... ... ... ... ... іс ... асырылды.
Кодификацияның мынандай ерекшеліктері бар:
а) Кең көлемде, барлық мемлекеттік органдардың құқық жа-
саушылығы арқылы болды.
б) Ресми ... ... пен іс ... ... ... ... ... ең негізгі нормативтік
құқықтық кесімдер (заңдар, кодекстер, жарлықтар және ... ... сай ... ... ... ... құқықтық нсгізін қалайтын жаңа заңдар,
кодекстер қабылданды.
3. Консолидация — кейбір нормативтік құқықтық кесімдерді ... ... ... ... ... ... жаңа ... техника. Заңдарды жүйелеу барысында көптеген қиындықтар
пайда болады. Атап айтқанда ... ... ... барысында
жіберілген кемшіліктерді ретке келтіру жоне т.б., қызметтер. Бұл процестер
негізінде заңнамалық ... ... іс ... ... ... ... заң ғылымында нормативтік құқықтық кесімдерді сапалы дайындаудағы
ережелердің жиынтығын айтады. Заңнаманың ... ... ... ... болуы және тиімді пайдалануы байланысты. Сондықтан құқық
жасаушылық ... ... ... ... ... ... мемлекеттік билік Қазақстан ... ... (4 ... ... біртұтас, «ол
Конституция мен заңдар негізінде заң ... ... және ... ... ... ... әрі ... жүйесін пайдалану
арқылы, өзара іс-қимыл жасау принципіне сәйкес жүзеге асырылады». Заңдылық,
мемлекеттік органдардың, қоғамдық ұйымдардың, олардың лауазымды ... ... ... ретінде конституциялық талаптар дәрежесіне
көтеріледі. Демократиялық мемлекет өзінің саясатын тек ... ... ... ең алдымен жүртты үйымдастыру жэне ... ... ... жэне ... басқаруға шақырады, көпжақты іс жүзіндегі
қызметке тартып, мэдени жэне түсіндіру сендіру, тэрбие жүмыстарын жүргізіп,
азаматтарды ... ... ... ... ерекше бір бастау бар, ол оларды ерекшелендіреді
және оның заңдарын оны тек өзіне ғана ... ... ... бір ... ... үшін, ең бастысы - дін болды, афиндіктер үшін - эдебиет,
Карфаген мен Тир үшін - сауда, Родос үшін - ... ... ... үшін
-соғыс, ал Рим үшін - ізгілік болды.
Мемлекеттің құрылысы, онда табиғи ... мен ... ... ... дэл ... ... қалыптасқан эдет-ғүрыптар сақталса, шынында
мықты бола бастайды, сондай-ақ соңғылары біріншісін, былайша айтқанда,
нығайтады, ере ... ... ... Заң ... ... ... ... нәрселердің табиғатынан туындайтын бөлек ... егер ... бірі - ... ... -бостандыққа; бірі -
байлық жинауға, басқасы - түрғындардың көбеюіне; бірі - ... ~ ... ... алып ... онда ... ... өз ... жояды,
ішкі қүрылым бүлініп, Мемлекеттегі қозғалыстар оны ... ... ... және ... ... өз ... ... мінбейінше
бэсеңдемейді.
Заң - мемлекеттің қан тамыры - деп ... ... ... орай
белгілі адамдардың заң туралы ойлары мынадай болған:
Мемлекет басшысы - елді екі түрлі тәсілмен басқарады. Бірі - қабылдаған
заң жолымен, екіншісі - күш ... ... ... ... ... тэн. Егер тәртіп орнатайын десе, басшы осы екі ... де ... ... ... ... ... ... үйрет, көнбегендерге
амал жоқ күш қолдан.
Никкола Макиавелли
Заң дегеніміз - адамдардың тәжірибесін ... ... ... ... ... ... Джонсон:
Заң адамды бағындырады, заңды ақыл бағындырады. Т. ... - ... ... ... ең жоғарғы нормативтік ... ... ең ... ... мәселелерді, қатынастарды қамтиды. Заң
қоғамдағы барлық нормалардың ...... ... Заңнын белгі
-нышандары:
— заң парламентте немесе жалпы халықтық референдумда қабылда-
нады;
* заң ... ... ... ... қабылданады;
* заң арнаулы процедура арқылы қабылданады (ол төрт-бес кезеңнен
өтуге ... ... ... ... ... өзгерте алмайды;
- заң қоғамдағы нормалардың кіндігі, атасы.
Заңның үстемдігі арқылы қоғамдағы заңдылық, тәртіп ... ... ... ... ... ... билік, саясат іс жүзіне
асады. Заң арқылы адамдардың ... мен ... ... ... ... мемлекетінің Парламенті заң шығару қызметін жүзеге ... ең ... ... ... (49—6. ... ... аса маңызды
қоғамдық қатынастарды реттейтін заңдарды шығаруға хақылы.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Өзбекүлы С, Қопабаев Ө. Мемлекет және ... ... ... Жеті ... 2006. - 264 ... Т. ... және мемлекет теориясы. - Қарағанды: Болашақ
-Баспа, 2002. - 320 б.
3.Андабеков Ш. Мемлекет және құқық теориясы. ... ... Қ.Қ, ... Г.М. «Мемлекет және құқық теориясы» пәні бойынша
мемлекет бөліміне арналған сызбалар. ... ... Г.Т., ... Қ.Қ Мемлекет және құқық теориясы пәні ... ... ... ... ... Г.Т., Әділбекова Қ.Қ Мемлекет және құқық теориясы пәні ... ... ... дәрістер жинағы.Қарағанды 2003
Байжанова Г.Т., Әділбекова Қ.Қ Мемлекет және құқық теориясы пәні ... ... ... ... ... 2005
Байжанова Г.Т.,Әділбекова Қ.Қ. Мемлекет және құқық теориясы пәні ... ... ... ... М. Т. ... Заңдардың дамуына және жұмыс ... ... ... ... ... Жалпы құқық және мемлекет.
2001.№1. 15-бет
Баққұлов С. /Құқық негіздері/ Оқулық, 2-ші басылым. Алматы, 2004. -248 ... Т. ... адам ... ... ... ... ... Алматы: Ғылым, 1999. 320 б.
Жоламан Қ. Д. ... және ... ... ... «Тұр - ... - ... - 296 ... мемлекеттік заң академиясының 5 жылдық ... ... - ... ... ... ... ... 17-наурыз
1999ж) - Алматы БПО Қаз МЗА, 2000.-480 б.
Мемлекет және құқық негіздері: Оқулық. ... Е. ... ... ... 2001. - 624 б.
Мемлекет туралы ойлар /Құрастырған: Н. Қазыбек. - Алматы: ... ... ... ... оның ... элементтері [Әділбекова Қ.Қ,
Жақсыбаева Г.М. «. Қарағанды 2006]
Заң жүйесі - заңмен-заңға тәуелді ... ... ... ... ... ... ... жүйелеу
Горизонтальдық жүйелері: қоғамдық қатынасты реттеуіне сәйкес жүйелеу
Парламент бекіткен заң
Заң жүйесінің саласы:
-азаматтық ... ... ... ... ... ... актісі
Үкімет бекіткен нормативтік акт
Заң, кодекс, жинақ, жарлық т.б.
Министрліктер, ведомстволар бекіткен норма
Жергілікті аппараттың бекіткен нормасы
Нормативтік ... ... ... Қ.Қ, ... Г.М. «. ... ... ... нормативтік актілер екіге бөлінеді
Заңдар
Заңға тәуелді актілер
Қоғамдық өмірдің күрделі мэселелері бойынша қабылданады
Заңнан туатын, заңды орындау барысында қабылданатын ... заң ... ... ... ... ... референдум арқылы бекітеді
Мемлекет басшысының нормативтік жарлығы
Үкіметтің нормативтік қаулысы
Заңды мемлекеттің басқа органдары өзгерте алмайды
Министрліктер және ведомстволардың норма-тивтік ... - ... ... ... ... басқару мемлекеттік аппараттың нормативтік шешімдері
Заңның түрлері: -конституциялық -жай заңдар
Төтенше заңда
-----------------------
Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік жарлықтары
Қазакстан Республикасы Парламентінің нормативтік ... ... ... ... ... ... өзге де орталық мемлекеттік органдардың нормативтік
қаулылары, ережелері, бұйрықтары
Мәслихат пен ... ... ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Н.Ә.Назарбаевтың ішкі саяси тұрақтылықты және қазақстандық қоғамды нығайту бойынша бастамалары3 бет
MS-DOS және Norton Commander7 бет
Mіcrosoft Access-те деректер базасын құру және жұмыс жасаудың басты принциптері24 бет
Norton Commander15 бет
Norton commander (nc) бағдарламамен жұмыс iстеу14 бет
Norton Commander бағдарламасы5 бет
Прокуратура органдарының жүйесі, құрылымы және оларды ұйымдастыру15 бет
Термиялық өңдеу арқылы жасалатын тетіктердің технологоиялық классификациясы30 бет
Іс қағаздарын жүргізудің нормативтік базасы8 бет
Азаматтық істер бойынша сот актілерінің орындалу мәселелері93 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь