Н.Ә.Назарбаевтың ішкі саяси тұрақтылықты және қазақстандық қоғамды нығайту бойынша бастамалары


Еңбек жо¬лын Теміртау қала¬сын¬дағы «Қаз¬ме¬тал¬лургқұры¬лыс» тресінің жұмыс¬шы¬сы бо¬лып бас¬таған. Кейін Қараған¬ды ме¬тал¬лургия за¬водын¬да (Қар-метком¬би¬нат) шойын құюшы, дом¬на пешінің көрікшісі, дис¬петчер, газ ай¬да¬ушы бол¬ды. 1969 – 1976 жыл¬да¬ры Теміртау қала¬сын¬дағы пар¬тия-ком¬со¬мол жұмыс¬та-рын¬да жа¬уап¬ты қыз¬меттер атқар¬ды. «Ком¬му¬нистік еңбек екпіндісі» де¬ген атаққа да ие бол¬ды. Қазақстан ком¬со¬молы¬ның Х съезіне, БЛКЖО-ның XIX съезіне қатыс¬ты. Дүние жүзі жас¬та¬рының Хель¬син¬ки қала¬сын¬да өткен фес¬ти¬валы¬на да бар¬ды. 1973 – 77 ж. Қараған¬ды ме¬тал¬лургия ком¬би¬наты¬ның парт¬ком же¬текшісі, 1977 – 79 жыл¬да-ры Қараған¬ды қала¬лық пар¬тия ко¬митетінің хат¬шы¬сы, 2-хат¬шы¬сы, 1979 – 84 жыл¬да-ры Қазақстан КП ОК хат¬шы¬сы, 1984 – 89 жыл¬да¬ры Қазақстан Ми¬нист¬рлер Кеңесінің төрағасы, 1989–91 ж. Қазақстан КП ОК-нің бірінші хат¬шы¬сы әрі Қазақстан Жоғарғы Кеңесінің төрағасы (1990 жыл¬дың ақпан – сәуір) бол¬ды.
1990 жы¬лы 25 на¬урыз¬да КСРО-да пре¬зиденттік басқару инс¬ти¬туты енгізуіне орай 12-сай¬ланған рес¬публи¬ка Жоғарғы Кеңесі «Қазақ КСР Пре¬зиденті қыз¬метін бекіту және Қазақ КСР Конс¬ти¬туци¬ясы¬на өзгерістер мен то¬лықты¬рулар ту¬ралы» Заң қабыл¬да¬ды 24 сәуір 1990 жы¬лы және сол күні На¬зар¬ба¬ев Қазақ КСР-інің Пре-зиденті бо¬лып сай¬лан¬ды. Бірақ пре¬зидент бағыт-бағда¬рын белгілеп алған¬нан соң ба¬рып, 1990 жы¬лы 25 қазан¬да еге¬мендік ту¬ралы Дек¬ло¬рация қабыл¬да¬ды. Со¬нымен бірге Қазақстан КП ОК-нің бірінші хат¬шы¬сы қыз¬метін қоса атқар¬ды.
Мем¬ле¬кет бас¬шы¬сының алғашқы маңыз¬ды заң актілерінің бірі – 1991 жыл¬дың 10 жел¬тоқсан¬да қол қойылған «Қазақ Кеңестік Со¬ци¬алистік Рес¬публи¬касы¬ның ата-лу¬ын өзгер¬ту ту¬ралы» заң. Бұл заң бойын¬ша Қазақ КСР-і бұдан бы¬лай Қазақстан Рес¬публи¬касы деп ата¬латын бол¬ды.
1991 ж. 16 жел¬тоқсан¬да «Қазақстан Рес¬публи¬касы¬ның мем¬ле¬кеттік тәуелсіздігі ту¬ралы» конс¬ти¬туци¬ялық заңға қол қойып, 1991 жыл¬дың 1 жел¬тоқса¬нын¬да жал¬пы-халықтық сай¬лау өтіп, Нұрсұлтан На¬зар¬ба¬ев Пре¬зидент бо¬лып сай¬ла¬нысы¬мен 16 жел¬тоқсан¬да «Қазақстан Рес¬публи¬касы¬ның Мем¬ле¬кеттік тәуелсіздігі ту¬ралы» заңға қол қойып, жаңа тәуелсіз мем¬ле¬кеттің еге¬мендігін жа¬ри¬яла¬ды.
1995 ж. 29 сәуірде өткізілген бүкілха¬лықтық ре¬ферен¬дум нәти¬жесінде Н. На¬зар¬ба¬ев-тың пре¬зиденттік өкілеттілігі 2000 жылға дейін ұзар¬тылды. Қазақстан Пар¬ла¬ментінің шешімімен 1999 ж. 10 қаңтар¬да өткен сай¬ла¬удың нәти¬жесінде Қазақстан Рес¬публи-касы¬ның Пре¬зиденті бо¬лып қай¬та сай¬лан¬ды.
Мем¬ле¬кет бас¬шы¬сының ал¬дында ел¬де на¬рықтық эко¬номи¬каны қалып¬тасты¬ру, де-мок¬ра¬тия, са¬яси тұрақты¬лық, ұлта¬ралық және діна¬ралық келісімді нығай¬туға бағыт-талған кең көлемді ша¬ралар¬ды іске асы¬ру міндет¬тері тұрды.
На¬зар¬ба¬ев¬тың ішкі са¬яса¬ты, ең ал¬ды¬мен, ел¬дегі де¬мок¬ра¬ти¬ялық инс¬ти¬тут-тарды да¬мытуға бағыт¬талған. Са¬яси пар¬ти¬ялар мен қоғам¬дық бірлестіктер құру құқығы, т. б. Аза¬мат¬тық құнды¬лықта¬ры енгізіле бас¬та¬ды. Жергілікті Өкілетті ор-гандар¬дың өкілеттіліктерін кеңей¬ту бағытын¬да қомақты іс-ша¬ралар жүзе¬ге асы¬рыл-ды.
На¬зар¬ба¬ев ха¬лық ша¬ру¬ашы¬лық ке¬шенінің құлды¬ра¬уынан кейін үлкен дағда-рысқа ұшы¬раған Қазақстан эко¬номи¬касын түбе¬гейлі ре¬фор¬ма¬лауға ба¬са на¬зар аудар¬ды.
1992 жыл¬дың ба¬сын¬да «Қазақстан¬ның еге¬менді мем¬ле¬кет ретінде қалып¬та¬суы мен да¬муы стра¬теги¬ясын» әзірлеп, елдің ішкі және сыртқы са¬яса¬тының бағыт-бағда¬рын айқын¬да¬ды. Қажыр¬лы еңбектің нәти¬жесінде өнеркәсіпті жан¬данды¬ру, же¬кеше-лендіру, мак¬ро¬экон. тұрақта¬ну, қар¬жы-бюд¬жет және са¬лық жүйесін, жи¬нақта¬ушы зей¬не¬тақы жүйесін құру, тұрғын үй, ком¬му¬нал¬дық ша¬ру¬ашы¬лықты ре¬фор¬ма¬лау, т. б. іс-ша¬ралар жүзе¬ге асы¬рыл¬ды.

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 4 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Н.Ә.Назарбаевтың ішкі саяси тұрақтылықты және қазақстандық қоғамды нығайту
бойынша бастамалары
Еңбек жолын Теміртау қаласындағы Қазметаллургқұрылыс тресінің
жұмысшысы болып бастаған. Кейін Қарағанды металлургия заводында
(Қарметкомбинат) шойын құюшы, домна пешінің көрікшісі, диспетчер, газ
айдаушы болды. 1969 – 1976 жылдары Теміртау қаласындағы партия-комсомол
жұмыстарында жауапты қызметтер атқарды. Коммунистік еңбек екпіндісі деген
атаққа да ие болды. Қазақстан комсомолының Х съезіне, БЛКЖО-ның XIX съезіне
қатысты. Дүние жүзі жастарының Хельсинки қаласында өткен фестивалына да
барды. 1973 – 77 ж. Қарағанды металлургия комбинатының партком жетекшісі,
1977 – 79 жылдары Қарағанды қалалық партия комитетінің хатшысы, 2-хатшысы,
1979 – 84 жылдары Қазақстан КП ОК хатшысы, 1984 – 89 жылдары Қазақстан
Министрлер Кеңесінің төрағасы, 1989–91 ж. Қазақстан КП ОК-нің бірінші
хатшысы әрі Қазақстан Жоғарғы Кеңесінің төрағасы (1990 жылдың ақпан –
сәуір) болды.
1990 жылы 25 наурызда КСРО-да президенттік басқару институты енгізуіне
орай 12-сайланған республика Жоғарғы Кеңесі Қазақ КСР Президенті қызметін
бекіту және Қазақ КСР Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар туралы
Заң қабылдады 24 сәуір 1990 жылы және сол күні Назарбаев Қазақ КСР-інің
Президенті болып сайланды. Бірақ президент бағыт-бағдарын белгілеп алғаннан
соң барып, 1990 жылы 25 қазанда егемендік туралы Деклорация қабылдады.
Сонымен бірге Қазақстан КП ОК-нің бірінші хатшысы қызметін қоса атқарды.
Мемлекет басшысының алғашқы маңызды заң актілерінің бірі – 1991 жылдың
10 желтоқсанда қол қойылған Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының
аталуын өзгерту туралы заң. Бұл заң бойынша Қазақ КСР-і бұдан былай
Қазақстан Республикасы деп аталатын болды.
1991 ж. 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік
тәуелсіздігі туралы конституциялық заңға қол қойып, 1991 жылдың
1 желтоқсанында жалпыхалықтық сайлау өтіп, Нұрсұлтан Назарбаев Президент
болып сайланысымен 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
тәуелсіздігі туралы заңға қол қойып, жаңа тәуелсіз мемлекеттің егемендігін
жариялады.
1995 ж. 29 сәуірде өткізілген бүкілхалықтық референдум нәтижесінде Н.
Назарбаевтың президенттік өкілеттілігі 2000 жылға дейін ұзартылды.
Қазақстан Парламентінің шешімімен 1999 ж. 10 қаңтарда өткен сайлаудың
нәтижесінде Қазақстан Республикасының Президенті болып қайта сайланды.
Мемлекет басшысының алдында елде нарықтық экономиканы қалыптастыру,
демократия, саяси тұрақтылық, ұлтаралық және дінаралық келісімді нығайтуға
бағытталған кең көлемді шараларды іске асыру міндеттері тұрды.
Назарбаевтың ішкі саясаты, ең алдымен, елдегі демократиялық
институттарды дамытуға бағытталған. Саяси партиялар мен қоғамдық
бірлестіктер құру құқығы, т. б. Азаматтық құндылықтары енгізіле бастады.
Жергілікті Өкілетті органдардың өкілеттіліктерін кеңейту бағытында қомақты
іс-шаралар жүзеге асырылды.
Назарбаев халық шаруашылық кешенінің құлдырауынан кейін үлкен
дағдарысқа ұшыраған Қазақстан экономикасын түбегейлі реформалауға баса
назар аударды.
1992 жылдың басында Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен
дамуы стратегиясын әзірлеп, елдің ішкі және сыртқы саясатының бағыт-
бағдарын айқындады. Қажырлы еңбектің нәтижесінде өнеркәсіпті жандандыру,
жекешелендіру, макроэкон. тұрақтану, қаржы-бюджет және салық жүйесін,
жинақтаушы зейнетақы жүйесін құру, тұрғын үй, коммуналдық шаруашылықты
реформалау, т. б. іс-шаралар жүзеге асырылды.
Назарбаевтың жетекшілігімен Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму
стратегиясы әзірленіп мемлекет дамуының басым бағаттары айқындалды.
Қазақстан – даму стратегиясының іске асырылуының нәтижесінде 1999 жылдың
аяғына таман Қазақстанда экономиканың тұрақты және шапшаң өсімі, өндіріс
көлемінің ұлғаюы, қаржы ресурстарын жинақтау үрдісі белгіленді.
1997 ж. 20 қазанда Н. Назарбаев Ақмола қаласын Қазақстан
Республикасының астанасы деп жариялау туралы жарлыққа қол қойды (қ.
Астана).
Назарбаевтың экономист және саясаткер ретінде жәке беделі елде қолайлы
инвестициялық ахуалдың қалыптасуына, көптеген мемлекеттермен және
халықаралық қаржы институттарымен қарқынды экономикалық ынтымақтасуға игі
ықпал етті. Экономиканың қарқынды өсуі мемлекет басшысына ауылды дамыту,
кедейшілікпен күрес, тұрғын үй құрылысын дамыту, т. б. шараларды көздейтін
ірі әлеуметтік бағдарламаларды іске асыруға мүмкіндік берді. Осы
реформалардың нәтижесінде Қазақстан экономикасына 30 млрд. АҚШ долл.
көлемінде тікелей шетел инвестициясы тартылды. Президенттің тапсырмасы
бойынша Индустриалды-инновацияның даму стратегиясы әзірленіп, инвестициялық
және инновациялық қорлар құрылды.
Елдің ішкі саясатында Назарбаев Қазақстан қоғамын демократияландыру
мәселесіне мән береді. Қазақстанда демократиялық институттардың дамуы
дәйекті жүргізілді, елде саяси плюрализм мен көп партиялық жүйе орнықты.
Назарбаев ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және мемлекеттілікті сақтап
қалу ең басты мақсат деп санайды. Оның бастамасымен ұлттық қауіпсіздікті
нағайту ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Әлемдік саясатта мемлекет қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары
Интеграция
ЕҚЫҰ және Қазақстан арасындағы қарым-қатынас
Мемлекет функциясының түрлері
Елбасы еңбектерінің қазақ тарихының дерек көзі ретіндегі маңызы мен ерекшеліктері
ОБСЕ ұйымының 1975-2010 дамуы және қызметі
Қазақстан Республикасындағы тәуелсіздік декларациясының қабылдану сипаты
Қазақстанның сыртқы саясаты және тәуелсіздікпен жаңа болашақта жаңа серпін
Қазақстанның халықаралық жағдайының нығаюы және қарым қатынастағы ролінің артуы
Тәуелсіз Қазақстанның саяси жүйесі
Пәндер