Кодтаудың және дискреттi каналдың негізгі ұғымдары мен анықтамалары


Мазмұны

Кіріспе ...4

1 Кодтаудың және дискреттi каналдың негізгі ұғымдары мен анықтамалары ...5
1.1 Каналдың топтастырылуы мен параметрлері, негізгі модельдері ...9
1.2 Модуляция және оның түрлері ...12
1.3 Амплитудалық модуляция ...14
1.4 Бұрыштық модуляция ...17
1.5 Импульстік модуляция ...20
1.6 Шешуші кері байланысы (ШКБ) бар құрылымды сызбаның сипаттамасы ,,,22

2 Сандық канал параметрлерін есептеу ,,,27
2.1 Салыстырмалы үлкен өткізу қабілеттілігін қамтамасыз ететін кодтық комбинацияның тиімді ұзындығын анықтау ,,,27
2.2 Циклдік кодтың параметрлерін анықтау ...28
2.3 Құраушы полином түрін таңдау ...29
2.4 Таңдалған құраушы полином үшін кодер сызбасын құру және оның жұмысын түсіндіру ...29
2.5 Таңдалған құраушы полином үшін декодер сызбасын құру және оның жұмысын түсіндіру ...30
2.6 «System View» бағдарламалық пакетін қолдана отырып циклдік кодтың кодтаушы және декодтаушы құрылғыларының сызбасын алу ...31
2.7 Берілген Тпер темпы және tбт қателік критериі кезіндегі таратылатын ақпарат көлемін анықтау...34
2.8 Жинақтағыштың сыйымдылығын анықтау ...34
2.9 Деректер тасымалдайтын негізгі және айналым каналдарының көрсеткіштерін анықтау ...35

Қорытынды ...39

Қолданылған әдебиеттер тізімі ...40
Қолданылған әдебиеттер тізімі


1 Емельянов Г.А., Шварцман В.О. Передача дискретной информации. – М.: Радио и связь, 1982. – 240 бет.
2 Колесник В.Д., Мирончиков Е.Т.. Декодирование циклических кодов. – М.: Связь, 1968.
3 Прокис Дж. Цифровая связь. Радио и связь, 2000. –797 бет.
4 Пуртов Л.П. және т. б. Элементы теории передачи дискретной информации. – М.: Связь, 1972. – 232 с.
5 Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение: 2-басылым. /ағылшын тілінен аударылған  М.: «Вильямс» баспа үйі, 2003.  1104 бет.
6 Сергиенко А.Б., Цифровая обработка сигналов: Учебник для вузов. – М.: –2002.
7 Фирменный стандарт. Работы учебные. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию. ФС РК 10352-1910-У-е-001-2002. – Алматы: АИЭС, 2002.
8 Шварцман В.О., Емельянов Г.А. Теория передачи дискретной информации. – М.: Связь, 1979. –424 бет.
9 Шувалов В.П. редакциялауымен, / Передача дискретных сообщений – М.: Радио и связь, 1990. –464 бет.

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге


Мазмұны
| |Кіріспе |4 |
| 1 |Кодтаудың және дискреттi каналдың негізгі ұғымдары мен | |
| |анықтамалары |5 |
|1.1 |Каналдың топтастырылуы мен параметрлері, негізгі модельдері |9 |
|1.2 |Модуляция және оның түрлері |12 |
|1.3 |Амплитудалық модуляция |14 |
|1.4 |Бұрыштық модуляция |17 |
|1.5 |Импульстік модуляция |20 |
|1.6 |Шешуші кері байланысы (ШКБ) бар құрылымды сызбаның сипаттамасы |22 |
| 2 |Сандық канал параметрлерін есептеу |27 |
|2.1 |Салыстырмалы үлкен өткізу қабілеттілігін қамтамасыз ететін | |
| |кодтық комбинацияның тиімді ұзындығын анықтау |27 |
|2.2 |Циклдік кодтың параметрлерін анықтау |28 |
|2.3 |Құраушы полином түрін таңдау |29 |
|2.4 |Таңдалған құраушы полином үшін кодер сызбасын құру және оның | |
| |жұмысын түсіндіру |29 |
|2.5 |Таңдалған құраушы полином үшін декодер сызбасын құру және оның | |
| |жұмысын түсіндіру |30 |
|2.6 |«System View» бағдарламалық пакетін қолдана отырып циклдік | |
| |кодтың кодтаушы және декодтаушы құрылғыларының сызбасын алу | |
| | |31 |
|2.7 |Берілген Тпер темпы және tбт қателік критериі кезіндегі | |
| |таратылатын ақпарат көлемін анықтау |34 |
|2.8 |Жинақтағыштың сыйымдылығын анықтау |34 |
|2.9 |Деректер тасымалдайтын негізгі және айналым каналдарының | |
| |көрсеткіштерін анықтау |35 |
| |Қорытынды |39 |
| |Қолданылған әдебиеттер тізімі |40 |
Кіріспе
Телекоммуникациялық желілердің дамуы электрлік байланыстағы дискреттік
ақпараттардың таралуының рөлі мен маңызын одан әрі арттыра түсуде.
Сандық байланыс технологиялары пәнінің міндеттері:
- сандық дабылдар таралуының принциптері мен әдістерін мазмұндау, оның
ғылыми негіздеріне тоқталу және сандық байланыс технологияларының бүгінгі
күнгі даму қарқынын баяндау;
- тарату және өңдеудің сандық жүйелерінің мүмкіншіліктерімен
таныстыру;
- деректер тасымалдау құрылғыларының жұмыс істеуін және қасиеттерін
анықтайтын заңдылықтарды түсіндіру.
Негізгі мақсаты – дискретті дабылдарды тарату жүйелерінің құрылысы
және теориялық түсіндірмелерімен таныстыру, оларға инженерлік есептеулер
жүргізіп, техникалық жағынан қолдануды үйрету.
Бұл курстық жұмыс ақпарат көзі мен қабылдаушысы арасындағы деректер
тасымалдау трактын жобалауға арналған. Деректер тасымалдау трактының
сапалылығына, нақтырақ айтсақ, дұрыс берілуіне, сенімділігіне, көп көңіл
бөлінген. Сондықтан, мұнда коммутацияланбайтын деректер тасымалының тракты
жобаланған. Ақпараттың дұрыс берілуін қамтамасыз ету мақсатында үздіксіз
таратушы және қабылдауға тосқауыл қою мүмкіндігі бар шешуші кері байланысты
(ШКБүз. тос.) жүйе қолданылады. Код түрі – циклдік.
Курстық жұмыстағы есептерді шешу үшін Mathcad бағдарламасы
қолданылады, сондықтан есептердің толық шешу жолдары көрсетілмеген.
Берілген есептерді шешу тапсырманың негізгі мақсаты – телекоммуникациялық
жүйелерді модельдеу болып табылады.
Сонымен қатар, телекоммуникациялық жүйелерді модельдеуге арналған
«System View» бағдарламалық пакетінің көмегімен модуляция және
демодуляцияны қолдана отырып циклдік кодтың кодтаушы және декодтаушы
құрылғыларының сызбасын жобалау керек.
1 Кодтаудың және дискреттi каналдың негізгі ұғымдары мен анықтамалары
Дискретті ақпаратты тарату жүйесі (ДАТЖ) – технологиялық үдерiстердi
басқарудың автоматтандырылған жүйелерiнің негiзгi элементі, ақпараттық-
басқарушылық жүйелердің және де кез келген ақпаратты тарату мен түрлендіру
үдерістері бар жүйелердің негізгі элементі.
1.1 суретінде ДАТЖ-ның жалпы құрылымдық сұлбасы сипатталған.

ХК – хабарлама көзі; АҚ – ақпарат қабылдаушы; ҚК – қателіктер көзі;
Тар 1, Тар 2 – хабарлама таратқыштары; Қаб 1, Қаб 2 – хабарлама
қабылдағыштары; БК – байланыс каналы
Сурет 1.1 – Дискретті ақпаратты тарату жүйесінің жалпы құрылымы
ДАТЖ – хабарлағыштар, қабылдағыштар және екi тармақтардың арасындағы
хабар алмасуы немесе басқаға бiр тармақтан хабар беру қамтамасыз ететiн
каналдардың жиынтығы. Тура канал мен керi каналдағы хабарламалар бөгеттер
әсерлерімен бұрмаланады. Бұрмалаулар берiлетiн мәлiметке қателердiң
енгiзілуі ретінде қаралады. Негiзгi мақсаттардың бiрi қателiктердің шығу
көзінің үлгiсiнiң құрастырылуы болып табылады.
ХК-тен шыққан хабарламалар ағымы кездейсоқ ағым ретінде қаралуы тиіс.
Ақпаратты таратудың каналы деп бір тармақтан екінші тармаққа
дабылдардың берілуін қамтамасыз ететін құрылымдардың жиынтықтарын атайды.
ДАТЖ-ны құрастыру кезінде канал берілген буын болып табылады, ХК мен АҚ
таратушы мен қабылдаушы арқасында қосылып, БК-мен үйлеседі. Математикалық
сипаттамасы бойынша ақпаратты тарату каналдары екі түрге жіктеледі:
дискретті және үздіксіз каналдар.
Дискретті канал – дискретті хабарламаларды тарату үшін қолданылатын
байланыс.
Дискретті канал бойынша ақпаратты таратудың қарапайым сұлбасы 1.2
суретінде көрсетілген.

ДХК – дискретті хабарлама көзі; БК – біріншілік кодер; ДХҚб –
дискретті хабарлама қабылдағышы
Сурет 1.2 – Дискретті ақпаратты тарату каналының қарапайым түрі
Дискретті хабарламалар көзі (ДХК) ақпаратты таныстыру үшін алғашқы {A}
алфавитін қолданады. Біріншілік кодер (БК) алғашқы алфавиттің n таңбаларын
{a} алфавитіндегі қарапайым дабылдарымен кодтайды. Тарату процесіндегі
бөгеттер жұмысының негізі: қабылдаушы дабылдардың алфавиті кірісіндегі
дабылдар алфавитінен санымен және сипаттамасымен айырылуы мүмкін, ол m
қарапайым дабылдарды жинақтаған {b} алфавиті болсын делік. Дабылдар
алфавитінің сәйкес келмеуi каналдың шығысында мұндай алғашқы алфавит
таңбаларының кодтары сияқты түсiндiрiп жата алмаған қарапайым сигналдардың
комбинациялары көрiніп қалуына алып келедi. Басқаша сөзбен айтқанда, екінші
ретті хабарламаны қабылдағыштың (ДХҚб) {B} алфавиті {A } алфавитімен сәйкес
келмеуі мүмкін. Қиын болмас үшін екінші ретті дабылдардың декодері
қабылдағышпен қосылулы деп есептейміз.
Ақпаратты тарату процесінің сандық мәліметтерін енгізе отыра олардың
ішінен тек канал қасиеттерінен тәуелділерін және дискретті хабарлама
көзінің ерекшеліктерімен анықталатындарын таңдаймыз.
Тапсырылған дискретті канал болып есептеледі егер келесі мәліметтер
белгілі болса:
- бір қарапайым дабылдың тарату уақыты ;
- қарапайым {a} дабылдарының алғашқы алфавиті, яғни оның барлық
таңбалары ai (i = 1...n, мұнда n – {a} алфавитінің таңбалар саны);
- p(ai) кірісінде қарапайым дабылдардың n ықтималдығының пайда
болуы;бұл мүмкіндіктер априорлы деп аталады себебі ол каналдың сипатымен
емес хабарлама шығу көзімен анықталады,яғни канал мен хабарламаны таратуға
сыртқы болып қалады;
- {b} каналының шығысында алфавит таңбалары, яғни барлық таңбалар bj
(j = 1...m, мұнда m –{b} алфавитінің таңбалар саны және жалпы
жағдайда nm);
- шартты мүмкіндіктердің мәндері, олардың әрқайсысы егер кіріске
ai дабылы жіберілген болса, шығысында bj дабылының пайда болу мүмкіндігін
сипаттайды.
1.1-суретінде ҚК ақпараттың бұрмалануын тудырады. Бұрмаланған
ақпаратты қалпына келтіру үшін кодтаудың қолданылуы керек болып тұр.
Кодтау тәсілін тар және кең мағынада түсiндiруге болады. Кодтау
тәсілінің кең мағынасында хабарлама байланыстың осы канал бойынша берiлуі
үшiн ыңғайлы таратылуы жобаланады. Керi операция, яғни қабылданған сигнал
бойынша хабарламаны қалпына келтiру операциясы декодтау деп аталады.
Ақпараттың берiлу жүйесінiң құрылымдық сызбасы қарастырайық.

АК – ақпарат көзі; БС – байланыс сызығы; АКК – ақпарат көзінің кодеры;
КК – канал кодеры; М – модулятор; ДМ – демодулятор; КД – канал декодеры;
АКД – ақпарат көзінің декодеры; АҚ – ақпаратты қабылдаушы
Сурет 1.3 – Ақпарат тарату жүйесінің жалпы құрылымдық сызбасы
z хабарламасының ақпарат көзінiң (АК) шығысында сәйкесінше нақтылы
сигнал орнату керек. Қатынастардың хабарлама саны уақыттың үлкеюi бойынша
шексiздiкке ұмтылғандықтан, онда өз сигналының әрбiр қатынасы үшiн
жасалғаны мүмкiн емес. Бiрақ дискреттi хабарламалар әрiптерден қалыптасатын
болса, үздiксiз хабарламаны есептеу цифрлардың тiзбегiмен үлгiлi белгiлер
кезінде (дискретизация) қалыптасатынын көруге болады.
Әріптердің аса үлкен көлемінде (хабарлама көзі) әріптердің басқа бір
аз әріптер алфавитінде символдар деп аталатын түсінік жиі қолданылады.
Мысал ретінде Морзе кодын алатын болсақ, бұл операция – мән бойынша
кодтау, бірақ тек тар мағынада. Мысалы, «а»-ны ·- кодымен,
«б»-ны - кодымен алмастырамыз, демек, нүкте және сызықша
символдарынаннемесе нышандардан тұратын жаңа бір алфавит аламыз.
Алфавит нышандарының алфавит әріптерінен аз болғандықтан, әрбiр әрiпке
кодтық комбинация деп аталатын нышандардың кейбiр тiзбегi сәйкес келедi.
Кодтық комбинациядағы нышандар саны оның белгісі, ал нөлдік нышандар саны
салмақ деп аталады. Шеннон өз теоремаларында байланыс каналының қасиеттерi
бар қатынас көзiнiң қасиеттерiнiң келiсуiнен тұратын кодпен жазатын және
кодын табатын құрылымдардың тиiмдiлiгiн дәлелдейдi.
Ақпарат көзінің кодері (АКК) жанында артықшылық жолымен жою
қатынасының талап ететiн нышандардың орташа саны айтарлықтай төмендейтiн
кодтау тәсілін қамтамасыз етуге ие болады. Демек, бөгет жоқ болғанда бұл
(байланыс жүйесi) берiлу немесе (сақтау жүйесі) есте сақтайтын құралдың
көлемiнде уақыт ұтысын тiкелей бередi және жүйенiң тиiмдiлiгiн
жоғарылатады. Сондықтан мұндай кодтау сигналдардың қысуын қаматамасыз
етеді, яғни ары қарай өрнектелуі үшiн әзiрленеді (ЭЕМ ақапараттарының
архивтелуi).
Екiншi кодтаушы – кодтау каналының (КК) көмегiмен тап қалған ақиқаттық
берiлуге немесе артықшылық жолымен қосымша енгiзуге ақпаратты сақтауда
қамтамасыз етiледі. Мұндай кодтау бөгетке төзімді кодатау атауын алды.
Артықшылық жою жолымен ұтымды кодтауды қажеттiлiкке, содан соң
артықшылықтың енгiзуi бар кедергiге шыдамды кодын қайта кодпен жазу тиімді
ме? Қатынас көзiнiң артықшылығы мынада: байланыс каналындағы статистикалық
заңдылықтары мен жағдайлардың көпшiлiгiнде келiспеген және қолданылған
хабарламалардың ақиқаттығын жоғарлатуы үшiн қолдануға болмайды. Бұдан
басқа, хабарламалар көзiнiң артықшылығы барлық қатынасты қайта кодтау
кезінде күрделi алгоритмдер көмегімен қатенi ашып дұрыстауға мүмкiндiк
бередi.
Сонымен, кодпен жазатын және кодын табатын құрылымдардың таңдауы
хабарлама көзiнiң статистикалық қасиеттерiне, сонымен бiрге байланыс
каналындағы бөгет деңгейі мен сипатына тәуелдi болады:
- егер кодтаушы да, қатынастар көзiнiң артықшылығы да аз болса және
байланыс каналындағы бөгет iс жүзiнде болмаса, онда ... жалғасыҰқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Зоналық және магистральдық байланыс желілеріне арналған тобж цифрлық аппаратуралары7 бет
Арифметикалық кодтау3 бет
10 сынып бағдарламасындағы элементтер химиясы курсы бойынша табиғатқа әсері бар деген негізгі тақырыптар бөліп алып, осы элементтердің адам ағзасымен, қоршаған ортамен байланысты экологиялық, химиялық және табиғатты қорғау ұғымдарының проблемалары негізінде бағдарламалар дайындау58 бет
HTML-ге кіріспе. Web-дизайнның негізгі ұғымдары11 бет
Java тілінің негізгі ұғымдары. Java тілінің базалық типтері, операциялары мен операторлары11 бет
Mario ойынның алғашқы ұғымдары12 бет
Windows жүйесінің негізгі ұғымдары6 бет
WINDOWS-тың негізгі ұғымдарымен танысу6 бет
«Дискретті математика және математикалық логика» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен91 бет
«жанұя» және «неке» ұғымдары4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь