Абай мұраларындағы «Толық адам» идеясын оқу-тәрбие процесінде пайдалану


Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
I АБАЙ ҚҰНАНБАЕВТЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МҰРАЛАРЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ
1.1 Абай Құнанбаевтың өмірі мен педагогикалық көзқарастарының қалыптасуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.2 Абай Құнанбаевтың педагогикалық көзқарасындағы адамгершілік тәрбиесінің рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
1.3 Абай мұраларындағы «Толық адам» идеясының мазмұны ... ... ... 16
II АБАЙ МҰРАЛАРЫНДАҒЫ «ТОЛЫҚ АДАМ» ИДЕЯСЫН ТӘРБИЕ ТӘЖІРИБЕСІНДЕ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЖОЛДАРЫ
2.1 Абайдың педагогикалық еңбектеріндегі толық адам идеясын пайдаланудың мүмкіндіктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..34
2.2 Абай шығармаларын оқыту процесінде пайдаланудың жолдары...52
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .57
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59
Зерттеудің өзектілігі. Соңғы жылдары қоғамымыздағы жүріп жатқан әлеуметтік-экономикалық жаңғырулар нәтижесі тәуелсіз Қазақстан Республикасының тәлім-тәрбие саласының жұмыс мазмұнына жаңаша бағыт-бағдар беріп отыр. Жас ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздар қауымына жүктелетін міндеттерді ел Президенті өзінің Қазақстан халқына жолдауында, ҚР "Білім туралы" заңында, "Мәдени-этностық білім беру" тұжырымдамаларында айқындап берді.
Қазіргі жас ұрпаққа тәуелсіздікке дейінгі күрделі күрес жолының өткен тарихын таныту міндеті қойылып, тәлім-тәрбие мен ұлттық психологияға қатысты халықтық ой-танымдарды ғылыми теориялық бағытта қайта жаңғыртуға жедел бет бұрыстар жасалынуы Қазақстандық психология ғылымының алдына жаңаша міндеттер қойып отыр. Халқымыздың рухани дүниесін, ұлттық мәдениеті мен психологиясының тарихын терең зерделеп, ғылыми сараптау кезек күттірмейтін келесі іс болып табылады.
Елбасының қабылдаған "Мәдени мұра" бағдарламасынан да халық тарихын қалпына келтіру, өткен тарихымыздың тағылымдық тұжырымдарын қайта жаңғырту жас ұрпақтың бойына шынайы отаншылдық сезімді дамытудың жолы ретіңде тұжырымдалады.
Қазақ халқын ғасырлар бойы жинақтаған тағылымдық ,өнегелік мұраларын күні бүгінге дейін мұраларын анықтап, ұрпақ тәрбиесінде пайдаға жарату. "Еліміз тәуелсіздік алған жылдардан бергі- ұлттық жантану ғылымының саласында да жаңаша сараптауларды қажет етеді. Қазақ психологиясының даму тарихы мен өзіндік сипатын зерделеген ғалым Қ.Б. Жарықбаев "Ұлттық тәлім-тәрбиелік ой-пікірлер төркіні ұлттық салт-дәстүрден Орхон-Енисей жазбаларынан бастап, Қазан төңкерісіне дейінгі кезеңді қарастыра отырып, қазақ психологиясының ғылыми-теориялық дәрежеге көтерілмеу себептерін ашады [1]. Ол себептер: біріншіден, Қазақстанда қоғамдык, гуманитарлық ғылымдардың сан-салалы тараулары бір-бірінен дараланып, бөлініп, олардың ғылыми атаулары қалыптаса қоймағандығын, екіншіден, әр ғылымның жекелеген ерекшеліктерін мұқият зерттейтін маман ғалымдардың тапшылығын, үшіншіден, ғылым салаларын өрістетерлік ғылыми-техникалық материалдық базаның жоқтығын себеп болғандығын" атайды.
Абай Құнанбаевтың педагогикалық көзқарастарының даму, қалыптасу тарихы аса маңызды кезеңдерін танытады [2].
Егеменді еліміздің бүгінгі жаңаша сипаттағы даму үрдісіне сәйкес, тарих қойнауында қалып қойған тарихи тұлғалардың тәлім-тәрбие туралы ойларын тану мақсатында XX ғасыр басындағы казақтың рухани ой-әлеміндегі көрнекті тұлға Абай Құнанбаевтың психологиялық мұрасын арнайы қарастыру осындай заман талабынан туындап отыр.
XX ғасыр басындағы саяси қысым қазақ ұлтының қалыпты дамуына кедергі жасап, сырттан танылған жат психология қыспағында ұстады. Ол кеңестік идеологиядағы аз ұлттың табиғи дамуын тежеу саясатымен ұласты. Осы саясаттың зардабын бірғасыр бұрын Абай Құнанбаев секілді дара тұлғалар алдын ала көре білді және халықты сақтап қалудың бірден-бір жолы заман талабына тетеп беретін жаңаша сипатты ұлт өкілдерін, жас ұрпақты тәрбиелеу жолдарын ұсынды.
1. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан – 2030» Ел басының қазақстан халқына жолдаған стратегиялық бағдарламасы. - Алматы: Білім, 1997. – 256 б.
2. Абай. Қара сөз. Поэмалар. – Алматы: Ел, 1993, 272-бет
3. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. 2-е изд.СПб.-Питер, 2001. – 261 с.
4. Рубинштейн С.Л. Теоретические вопросы психологии и проблема личности / Психология личности: Сборник статьей / сост.А.Б. Орлов. 2-е изд. –М.:ООО Вопросы психологии, 2003. –С.19-26.
5. Жарықбаев Қ.Б., Қалиев С. Қазақтың ой пікір антологиясы. Т- 1. (VI ғасырдан XX ғасырдың басына дейінгі кезең) – Алматы: Рауан, 1994. -320 б.
6. Құнанбаев А. Қара сөз, поэмалар. /құрастырған К.Серiкбаева. - Алматы, "Ел", 1992. - 272 б.
7. Мырзахметов М. Ақыл - ой алыптары: [Абай, Әл - Фараби]. //Қазақ әдебиетi. − 1973, 7 сентябрь.
8. Атемова К.Т. 20. Әл-Фараби трактаттарындағы отбасы тәрбиесі мәселелері // Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ - нің Хабаршысы ғылыми журналы. - Астана, 2005. −№3 (43). –Б.24-30.
9. Әуезов М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы.- Алматы: Ғылым, 2002.- 504 б.
10. Әуезов М. Абай: Тарихи роман. - Алматы: Қазмемкөркемәдебиет баспасы. - 1953.- 396 б.
Құнанбаев. Өлеңдер мен поэмалар. І-ІІ том – Алматы: Ғылым, 1977, 312-бет
11. Ақылдың кенi. /құрастырған Қ.Жарықбаев Қ.Б. - Алматы: Қазақстан, 1991. - 256 б.
12. Ж. Аймауытов Шығармалары. – Алматы: Жазушы, 1988
13. Жарықбаев Қ.Б. Қазақ психологиясының тарихы. А..,1996
14. Жарықбаев Қ.Б. Развитие психологической мысли в Казахстане (со второй половины XIX века и до нашей дней). А..1968.167с.
15.Жарықбаев К.Б. Психологаческая наука в Казахстане (история и этапы развитая в XX в.): Монография.- Алматы: Казақ университеті, 2002.-
16. Қалиев С.Қ. Үлгiлi үйдiң ұл - қызы. /құрастырған С.Қалиев. - Алматы: Санат, 2000. - 208 б.
17. М.Жұмабаевтың педагогикасы және тәлім-тәрбиелік ойлары. (С.Қалиевпен бірге) Ұлт тағлымы. №2. 2001. - 14-19 бб.
18. Мырзахметов М., Бейсенбаева А., Атемова Қ. М.Қашқари еңбектеріндегі отбасы тәрбиесі мәселелері //«Қазақстан қоғамының модернизациялану жағдайындағы педагогикалық білім: мәселелері мен болашағы» атты Республикалық ғылыми - практикалық конференция материалдары. - Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2007. –Б.115-121.
19. Көбеев С. Баланы семьяда тәрбиелеу. - Алматы: Мектеп, 1965.-67 б.
20. Аймауытов Ж. Психология. - Алматы, 1995. -235 б.
21.Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш. Зерттеулер мен өлеңдер. - Алматы: Ата мұра, 2003. - 208 б.
22 Әуезов М. Адамдық негiзi - әйел. 20-томдық шығармалар жинағы. - Алматы: Жазушы, 1984. −Т.15. –Б.7-9.
23 Әл-Фараби. Мемлекет қайтаркерлерiнiң нақыл сөздерi. Әлеуметтiк - этикалық трактаттарында. - Алматы: Ғылым, 1975. – С.5- 28.
24 Жұмабаев М. Педагогика. - Алматы: Ана - тiлi, 1992. - 160 б.
25 Назарбаев Н. «Инновациялар мен оқу - білімді жетілдіру арқылы білім экономикасына». Тақырыбындағы Ел басының студенттер алдында оқыған лекциясы. //Егемен Қазақстан. −2006, 27 - мамыр. −Б.1−3.
26 Сарбасова Қ.А. Орта ғасыр ғұламаларының педагогикасы: оқу құралы. –Астана, 2009.-200 б.
27 Ауезов М. Мысли разных лет. – Алматы, 1965. −С.18.
28 Әл-Фараби. Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары Әлеуметтiк - этикалық трактаттарында. - Алматы: Ғылым, 1975. -305 б.
29 Әл-Фараби. Философияны оқу үшiн алдымен не бiлу керек. Әлеуметтiк - этикалық трактаттарында. - Алматы: Ғылым, 1975. -305 б.
30 Әл-Фараби. Избранные трактаты. – Алматы, 1994. – С.5- 28.
31 Әуезов М. Абай Құнанбаев = Абай Кунанбаев: Мақалалар мен зерттеулер. - Алматы: Ғылым, 1967.- 390 б.
32 Әуезов М. Абайды білмек парыз ойлы жасқа. (Ибраhим Құнанбайұлының ғұмырнамасы): Оқу құралы.- Алматы: Санат, 1997.- 416 б.
33. Әуезов М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы.- Алматы: Ғылым, 2002.- 504 б.
34 Әуезов М.О. Абай: Тарихи роман. - Алматы: Қазмемкөркемәдебиет баспасы. - 1953.- 396 б.
35 Әуезов М.О. Абай жолы: Роман-эпопея: 4 томдық.- Алматы: Жеті жарғы, 1997 - 320 б.
36 Әуезов М.О. Абай Құнанбаев: Монографиялық зерттеулер. 1988. - 560 б.
37 Махмұт Қашқари. Жаз бен қыстың айтысы. /аударған Ф.Оңғарсынова. - Алматы, 1985. - 48 б.
38 Махмұт Қашқари. Жүректер тiлдескенде. /аударған Ф.Оңғарсынова. - Алматы, 1985. - 48 б.
39 Томанов А. Махмуд Қашғари. //Кiтапта: Орта Азия мен Қазақстанның ұлы ғұламалары (IX -XIX ғ.ғ.). - Алматы, 1964. –Б. 153-166.
40 Хажиева М.С. Хожа Ахмед Яссавийнинг маьнавий тарбиявий қарашлари. 13.00.01 - Педагогика назарияси ва тарихи буиича диссертация. –Тошкент, 2004. -141 б.
41 Егеубаев А. К. “Кісілік кітабы”. Монография. - Алматы: Ана - тілі. 1998. – 320 б.
42 Молдабеков Ж. Рухани тұлғалық - тарихтағы бір алып. // Қазақстан мектебі. – Алматы. − №7. - 4 б.
43 Ж. Аймауытов Шығармалары. – Алматы: Жазушы, 1988
44 М. Жұмабаев. Педагогика. – Алматы: Ана тілі, 1992
45 Дулатов М. Шығармалары. – Алматы: Жазушы, 1991
46 Мырзахметов М. Ақыл - ой алыптары: [Абай, Әл - Фараби]. //Қазақ әдебиетi. − 1973, 7 сентябрь.
47. Атемова К.Т. 20. Әл-Фараби трактаттарындағы отбасы тәрбиесі мәселелері // Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ - нің Хабаршысы ғылыми журналы. - Астана, 2005. −№3 (43). –Б.24-30.
48. Құдайбердиев Ш. Шығармалары: Өлеңдер, дастандар, қара сөздер. /құрастырған М.Жармұхамедұлы, С.Дәуiтов. - Алматы: Жазушы, 1988. - 560 б.
49. Кубесов А. Әл - Фарабидiң ашылмаған әлемi. Көмекшi оқу құралы. - Алматы: Санат, 2002. - 176 б.
50. Әл-Фараби. Философиялық трактаттар. – Алматы: Ғылым, 1973
51. Қ. Жарықбаев, С. Қалиев. Қазақ тәлім-тәрбиесі. – Алматы: Санат, Әуезов М.О. Абайтану дәрістерінің дерек көздері. - Алматы: Санат, 1997.- 448 б. Әуезов М. Абай еңбектерінің биік нысанасы // Қазақ әдебиеті.- 2005.- 19 тамыз. - Б.7
52. Әуезов М. О. Абайдың туысы мен өмірі // Абай. - 1993.- N1.- Б.6-21; N2.- Б.28-36.

Пән: Журналистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 60 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Абай мұраларындағы «Толық адам» идеясын оқу-тәрбие процесінде пайдалану жолдары64 бет
XХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының ұлттық мемлекеттілік үшін идеалдық күресі11 бет
Алаш идеясы4 бет
Есептеуіш техниканың даму тарихы3 бет
Үлкен орталық Азия идеясының мәні15 бет
75 орындық толық циклмен жұмыс істейтін асхана19 бет
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫНЫҢ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫ4 бет
«Табыс - шығыс» тепе-теңдіктегі толық үлгі. Инвестициялық сұраныс және тауарлы нарықтағы бағалар теңдігі25 бет
«Қазақ халқының идеалындағы «жетілген адам», «толық адам» ұғымдары»6 бет
Іі Дүниежүзілік соғыс жылдарындағы үш бірдей конференциялардың негізгі тақырыбына айналған Германия (неміс) мәселесіне сараптамалық шолу жасап, толыққанды талдап беру53 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь