Педагогика пәнінен типтік оқу бағдарламасы


АЛҒЫ СӨЗ
1 Қазіргі әлемдегі жоғары білімнің даму тенденциясы және негізгі бағыттары
2 Жоғары білім берудің міндеті мен мақсаты
3 Педагогика ғылымы және оның адам туралы ғылым жүйесіндегі ролі
4 Педагогикалық әрекеттің мәні мен құрылымы
Педагогика курсының осы бағдарламасы магистарант пен аспиранттарды жоғары мектеп оқытушылық іс-әрекетке даярлауға бағытталған.
Курс мазмұны жоғары мектеп оқу-тәрбие үрдісінің жетілдірудің қазіргі тенденцияларының оқыту тәрбиелеудің жаңа технологияларын, гуманизациялау және демократизациялау процестерін сипаттайды, магистранттарды іс-әрекеттің жеке –дара және шығармашылық стиліне бағыттайды.
Оқыту курсының мақсаты – болашақ оқытушыларды жоғары мектеп педагогикасының мәселелерімен, жоғары мектеп педагогикасының әдіснамалық және теоретикалық негіздерімен, оқыту тәрбиелеу процестерін ұйымдастыру, жоспарлау және талдау технологияларымен, ЖОО білім процесінде студент пен оқытушының суъбект суъбектілі арақатынасының коммуникативті технологиялары мен таныстырады.
Курстың игеру деңгейі тыңдаушыларға келесі білімдерді сезінуге көмектеседі.
Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін.
Жоғары мектеп оқытушысының педагогикалық іс-әрекетінің мәнін.
Келесі біліктілікті игеру керек:
-қоршаған болмыстан педагогикалық құбылыс пен ситуацияларды айқындау;
-педагогикалық ғылыми тілде педагогикалық теориялар заңдылықтарына сүйене отырып, олардың дамуын түсіндіру және жобалау;
 оқу және тәрбиелеудің жаңа тұжырымдамаларына сүйене отырып оқу тәрбие процесін құрастыру.
 оқу тәрбие процесінде шығармашылық дамушы ортаны құру.
Біліктілікті болу:
 Педагогика ғылымының теориясында, ақпараттық технологиялар мен психолого-предагогикалық менеджментте;
Білім саласындағы даму тенденциясында;
Педагогикалық білім беру мәселелерін және оның даму перспективаларын шешуде
Университетте оқудың алдыңғы кезеңдерде оқылатын "Жоғарғы мектеп педагогикасы" курсы мына пәндермен мазмұндық жағынан байланысты:"Философия","Психология”
Жоғары мектеп педагогикасы 2-бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі жоғары мектеп педагогикасының теоретикалық негіздерін игеру мәселесіне арналған. Екінші бөлімі кредиттік жүйеде жоғары мектептегі оқу процесін ұйымдастру технологиясын ашады.
Жоғары мектеп педагогика курсы оқу жоспарын базалық міндетті пәндер блогындегі келесі пәндермен байланысты: “философия тарихы”, “психология”. 3 кредит көлеміндегі бағдарлама 45 аудиториялық сағаттан тұрады, оның ішінде 30 сағат лекция, 15 сағат семинар сабақтары.
1. Закон Республики Казахстан “Об образовании”.
2. Закон Республики Казахстан “О высшем образовании”.
3. Государственная программа “Образование”.
4. Концепция развития системы образования РК до 2015 г.
5. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы –М., 1980.
6. Загвязинский В.И. Дидактика высшей школы. Текст лекций. –Челябинск., 1990.
7. Теоретические основы разработки заданий в тестовой форме: Пособие для профессорско-преподавательского состава высшей школы. –М., 1995.
8. Карамян Г.Г. Теория и мастерство лекционного преподавания в высшей школе. –Ереван, 1983.
9. Махмутов М.И. Проблемное обучение –М.,1976.
10. Оконь В. Введение в общую дидактику –М.: Высшая школа, 1990.
11. Педагогика высшей школы. Учебное пособие –Ростов-на –Дону “Феникс”, 1998.- 544с.
12. Хмель Н.Д. Педагогический процесс как объект профессиональной подготовки учителя –Алма-Ата: Мектеп, 1984.
13. Хмель Н.Д., Иванова Н.Д. Организация самостоятельной работы студентов –Алма-Ата, 1969.
14. Гаунов М.Г., Семушкина Л.Г., Фокин Ю.Г. Этюды дидактики высшей школы –М., 1994.
15. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии.- М.: Педагогика, 1989.- 192 с.
16. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М., 1998.


Қосымша
1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований –М., 1982.
2. Беспалько В.Г. Программированное обучение. Дидактические основы –М., 1970.
3. Деловая игра. Внедрение: Методологические рекомендации –СПБ., 1995.
4. Койшибаев Б.А. Имитационные методы управления учебным процессом в вузе –Алма-Ата, 1981.
5. Концепция университетского образования –Алматы, 1994.
6. Кузнецова В.А. Теория и практики многоуровневого университетского образования -Ярославль, 1995.
7. Методология педагогических исследований. /Под ред. А.И.Пискунова, Г.В.Воробьева/ -М.,1980.
8. Проблемы методологии педагогики и методики исследований /Под ред. М.А. Данилова, Н.И.Болдырева/ -М, 1980.
9. Ремезовский И.Д. Применение проблемного чтения лекций в вузе. /Методологические рекомендации/ -Киев 1982.
10. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний –М., 1984.
11. Амонашвили Ш.Н. Психологические основы педагогики сотрудничества. Кн. Для учителя.- Киев. 1991

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі:  Материал
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Таңдаулыға:   
Тегін:  Антиплагиат

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚР Білім және ғылым
Министрлігінің
“ ______”______________ 200__
ж.
№ __________бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН

ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
(жоғарғы кәсіптік білім)

ПЕДАГОГИКА

6N0103 -Педагогика және психология дайындау бағыты бойынша

Сағат көлемі - 45 сағат

Алматы, 2004
АЛҒЫ СӨЗ

Педагогика курсының осы бағдарламасы магистарант пен аспиранттарды
жоғары мектеп оқытушылық іс-әрекетке даярлауға бағытталған.
Курс мазмұны жоғары мектеп оқу-тәрбие үрдісінің жетілдірудің қазіргі
тенденцияларының оқыту тәрбиелеудің жаңа технологияларын, гуманизациялау
және демократизациялау процестерін сипаттайды, магистранттарды іс-
әрекеттің жеке –дара және шығармашылық стиліне бағыттайды.
Оқыту курсының мақсаты – болашақ оқытушыларды жоғары мектеп
педагогикасының мәселелерімен, жоғары мектеп педагогикасының әдіснамалық
және теоретикалық негіздерімен, оқыту тәрбиелеу процестерін ұйымдастыру,
жоспарлау және талдау технологияларымен, ЖОО білім процесінде студент пен
оқытушының суъбект суъбектілі арақатынасының коммуникативті технологиялары
мен таныстырады.
Курстың игеру деңгейі тыңдаушыларға келесі білімдерді сезінуге
көмектеседі.
➢ Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін.
➢ Жоғары мектеп оқытушысының педагогикалық іс-әрекетінің мәнін.
Келесі біліктілікті игеру керек:
➢ -қоршаған болмыстан педагогикалық құбылыс пен ситуацияларды
айқындау;
➢ -педагогикалық ғылыми тілде педагогикалық теориялар
заңдылықтарына сүйене отырып, олардың дамуын түсіндіру және
жобалау;
➢ оқу және тәрбиелеудің жаңа тұжырымдамаларына сүйене отырып оқу
тәрбие процесін құрастыру.
➢ оқу тәрбие процесінде шығармашылық дамушы ортаны құру.
Біліктілікті болу:
➢ Педагогика ғылымының теориясында, ақпараттық технологиялар мен
психолого-предагогикалық менеджментте;
➢ Білім саласындағы даму тенденциясында;
➢ Педагогикалық білім беру мәселелерін және оның даму
перспективаларын шешуде
Университетте оқудың алдыңғы кезеңдерде оқылатын "Жоғарғы мектеп
педагогикасы" курсы мына пәндермен мазмұндық жағынан
байланысты:"Философия","Психология”
Жоғары мектеп педагогикасы 2-бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі жоғары
мектеп педагогикасының теоретикалық негіздерін игеру мәселесіне арналған.
Екінші бөлімі кредиттік жүйеде жоғары мектептегі оқу процесін ұйымдастру
технологиясын ашады.
Жоғары мектеп педагогика курсы оқу жоспарын базалық міндетті пәндер
блогындегі келесі пәндермен байланысты: “философия тарихы”, “психология”. 3
кредит көлеміндегі бағдарлама 45 аудиториялық сағаттан тұрады, оның ішінде
30 сағат лекция, 15 сағат семинар сабақтары.

Курс мазмұны

1 БӨЛІМ ЖОҒАРЫ БІЛІМ ТЕОРИЯСЫ

ЖАҢА КЕЗЕҢДІГІ ЖОҒАРЫ МЕКТЕП

Қазіргі әлемдегі жоғары білімнің даму тенденциясы және негізгі
бағыттары

Жоғары білім берудің қазіргі жағдайы. Жоғары кәсіби мектептің негізгі
жетістіктері.
Жоғары білім берудің дамуы және мәдени-әлеуметтік мәселелердің
қалыптасуы. Әлемдік білім берудегі тоқырау. Қазіргі білімдендірудің
жаһандандыру мәселесінде алатын орны мен ролі. Білім берудің жаңа
парадигмасы. Әлемдегі ұлттық жүйені реформалау. Үздіксіз білім беру
тұжырымдамасы. Диверсификация ұғымына түсінік.
Әлемдік білім берудегі интеграциялық процестер. Білімді
интернационализациялау түсінігі.
Қ.Р. жоғары білім. Жоғары білімнің еліміздің әлеуметтік-экономикалық
дамуындағы алатын орны

Қазіргі қоғамдағы жоғары білім берудің орны мен атақаратын ролі.
Қазіргі таңдағы ҚР білім беру саясаты. Қазіргі жоғары мектептің дамуы және
негізгі қалыптасу кезеңдері. Қазіргі кезеңдегі ҚР-ғы білім берудің даму
стратегиясы. Мақсаты және міндеттері. Жоғары білімнің Ұлттық үлгісінің
приоритеттік бағыттары және негізгі принциптері.
Жоғары білім беру модернизациялаудың негізгі бағыттары. Мамандарды
даярлау көпсалалық тұрғыдан.
Білім саласын гуманизациялау және гуманитаризациялау. Қазіргі социум,
оның адамға қойатын талаптары. ҚР білім беру гуманитарлық тұжырымдамасы. ҚР
–ғы жоғары білім берудің гендерлік аспектілері.
Жоғары білім берудің ғылыми потенциясының дамуы. Білім беруді
түпкіліктендіру. Оқыту әрекетінің антологиялық және гносиологиялық бірлігі.

Жоғары білім берудің ұлттық үлгісін жетілдірудегі университеттің
ролі. Университеттік білім берудің дамуының негізгі принциптері.
Универсиеттік білім берудің жаңа парадигмасы.
Университетте ғылыми педагогикалық кадрларды даярлау. Жоғары
мектептегі оқытушының кәсіби дамуындағы үздіксіз білім берудің өзектілігі.

ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМ РЕТІНДЕ

Педагогика ғылымы және оның адам туралы ғылым жүйесіндегі ролі
Педагогика адамның рухани, ннтелектуалдық және әлеуметтік қайта
қалыптастыру ғылымы ретінде.
Педагогика әдіснамасы. Педагогиканың негізгі категориялары. Білім
беру сферасы педагогика ғылымының объектісі ретінде. Педагогика ғылымының
жүйесі. Педагогикалық теория түсінігі. Педагогика ғылымының заңдары мен
заңдылықтары. Педагогика ғылымының атқаратын қызметі: сипаттау, түсіндіру,
болжау, қайта білімдендіру.
Педагогика ғылымының дамуының қазіргі тенденциялары. Гуманистік
педагогика. Негізгі гуманистік теориялар (Дж.Дьюи, Т.Олпорт, А.Маслоу,
К.Роджерс және т.б.)
Біртұтас білім беру процессі педагогикалық жүйе ретінде. Жоғары
мектептегі білім беру процестерінің ерекшеліктері, оның негізгі
заңдылықтары мен қозғаушы күші. Біртұтас білім беру процесінің негізгі
компоненттеріне сипаттама. Жоғары мектеп педагогикасының даму
перспективалары және тенденциялары. Жоғары мектеп педагогикасының дамуына
қазақстандық ғалым педагогтардың қосқан үлесі.

Жоғары білім берудің міндеті мен мақсаты

Мамандарды көпдеңгейлі даярлау жүйесіндегі мақсатты білім берудің
бірізділігі және сабақтастығы. Білім беру процесінің ауқымы. Мамандардың
кәсіби шыңдалуы жоғары мектептегі білім беру объектісі ретінде. Нәтижеге
бағытталған білім беру: түпкілікті мәдени база – кәсіби біліктілік,
әдіснамалық мәдениеті. Шағырмашылық бейнесі. Жеке адамның базалық мәдени
түсінігі. студенттерді философиялық дүниетанымға даярлау. Қоғамдағы адам
тәлімінің құндылықтар жүйесі мен ізгілікті тәрбие түрлерінің дамуы мен
қалыптасуы. Басқа елдер мен халықтардың тарихы мен мәдениеті сыйлауға
бағыттала отырып ұлтжандылық пен ұлттық өзіндік сананы қалыптастыру мен
дамыту. Адамгершілік еркінділігі мен ішкі интелектуалдың дамуы. Ұжымдық
өмір ережелері мен заңдылықтарын құрметтеуге тәрбиелеу. Азаматтық және
әлеуметтік жауапкершіліктің дамуы. Кәсіби біліктілік ұғымына түсінік.
Кәсіби біліктіліктің түрлері. Білікті маман үлгісі. Жоғары оқу орындағы
біліктіліктің дамуы (кәсіби сауаттылық)
Әдіснамалық мәдениет. Әдіснамалық білім қайта қалыптастыру іс-
әрекетінің тәжірибесі және теориялық құралы ретінде. Сыни тұғыдан ойлауды
қалыптастыру. Шығармашылық адам сипаттамасы. Шығармашылықтың табиғаты. Жеке
даманың шығармашылық және жаңашылдыққа бейімделуінің дамуы. Жоғары оқу
орындарындағы шығармашылық - дамытушы ортаның құрылуы.

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ОҚЫТУШЫНЫҢ ЖЕКЕ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ІС-
ӘРЕКЕТІ

Педагогикалық әрекеттің мәні мен құрылымы

Педагогикалық іс-әрекет қоғамдық құбылыс ретінде. Педагогикалық іс-
әрекет ұғымына түсінік. Педагогикалық іс-әрекеттің өлшемдері және құрылымы.
Диагностика іс-әрекеттің құрамды бөлігі ретінде. Педагогикалық
диагностиканың қызметі мәні түрлері. Педагогикалық жобалау және құрастыру.
Жоғары мектеп оқытушысының жобалы іс-әрекетінің әдістемесі. Педагогикалық
жобалау мен құрылымның негізгі міндеттері. педагогикалық жобалаудың
құрылымы мен логикасы. Педагогикалық іс-әрекеттің жалпы әдістері.
Педагогикалық іс-әрекетті классификалау әдістері. Педагогикалық іс-әрекет
құрылымының міндеті, құрылым әдісіндегі бейнесі. Педагогикалық іс-
әрекеттегі шығармашылық. Педагогтың біліктілігі мен шығармашылығы.

Жоғары мектеп оқытушысының тұлғасы және оның біліктілігіне қойылатын
қазіргі талаптар

Оқытушы білім беру процесінің субъектісі ретінде. Жоғары мектеп
оқытушысының кәсіби маңызды қасиеті: кәсіби, жеке моральдық. Жоғары мектеп
оқытушысының кәсіби педагогикалық мәдениеті. Жоғары мектеп оқытушысының
кәсіби іс-әрекетіндегі педагогикалық ойлаудың мәні мен ролі. Жаңа
педагогикалық ойлар.
ЖОО оқытушысының түйінді біліктіліктерінің үлгісі. Жоғары мектеп
оқытушының кәсіби біліктілігі. Психологиялық - педагогикалық біліктілік
оқытушысының кәсіби білігінің көрсеткіші.

Жоғары мектеп оқытушысының коммуникативтік біліктілігі

Адамзат коммуникациясы туралы түсінік. Коммуникативтік процестер:
қабылау, тыңдау, репрезентация және өзінің “Мен” ұғымын қолдау.
Коммуникация сезімдік процесс ретінде. Тілдің қызметі және мәдениеті.
Вербалды коммуникация, вербалды емес коммуникация. Коммуникативтік жағдай.
Қолайлы (өзара сенімділік) және қолайсыз (бейтараптан агрессивті қарсы
тұрушылыққа дейін).
Педагогикалық коммуникативті біліктілік: мәні және ерекшеліктері
жоғары оқу орындағы оқу-тәрбие процесіндегі субъектілердің өзара
коммуникативтік іс-әрекеті. Педагогикалық коммуникативті өзара іс-әрекеттің
негізгі түрлері. Педагогикалық коммуникативті қатынастардың қалыптасуы.
Педагогикалық коммуникативті қатынас түрлері.
Педагогтың педагогикалық қарым-қатынасы мен кәсіптік коммуникативті
дағдысы. Педагогикалық қатынастың студенттердің танымдық іс-әрекетін
ұйымдастырудағы ролі. Оқыту мен студенттердің қарым-қатынасының этикалық
потенциалы.
Жоғары оқу орындағы оқытушының ақпараттық коммуникативті біліктілігі.
Интернет оқытудың педагогикалық мүмкіндігі. Электрондық сабақтардың
түрлері.

Кәсіптік зерттеу мәдениеті педагогтың өзін-өзі шығармашылық дамытуының
негізі ретінде

Педагогикадағы ғылыми зерттеудің типологиясы: әдістемелік:
түпкілікті: қолданбалы; тәжірибелі құрастырушылық.
Педагогикадағы зерттеудің теориялық әдістері: тарихи салыстырмалы
талдау, жәйдан нақтыға өту, үлгілендіру, абстрактілеу.
Педагогикадағы статистикалық, математикалық әдістері. Эмперикалық
зерттеу әдістері. Педагогикалық тәжірибе жалпылау және оқып үйрену.
Педагогтың дамыған "Мен тұжырымдамасы". Өзіндік дамудың әдіс -
тәсілдері. Тұлғаның өзіндік белсенділік теориясы. Кәсіби тұрғыдан өзін-өзі
дамыту мен шығармашылық негіздерін қамдандыру құралын іздестіру. Кәсіби
зерттеудің мәдениеті, педагогтың шығармашылығының өзіндік дамуының негізі
ретінде.

Жоғары мектепте оқыту теориясы (дидактика)

Кәсіби оқыту процессінің мәні

Дидактика туралы жалпы түсінік. Дидактиканың атқаратын қызметі және
негізгі категориялары. Дидактикалық принциптер. Жоғары мектептегі оқу
процесінің құрылымы мен негізгі компоненттері. Оқу процесінің мотивациялық
–мақсатты, мазмұндық, операциялық нәтиженің бағалау компонеттеріне
сипаттама. Оқу процесінің қозғаушы күші. Оқытудың жалпы заңдылықтары мен
принциптері. Жоғары мектептегі оқыту процесінің логикасы және кезеңдері.
Оқытудың түрлері жүйесі және оған, сипаттама. Оқытудың репродуктивті және
продуктивті түрлері.

Жоғары мектептегі оқыту үрдісінің әдіснамалық негіздері

Ғылыми таным әдіснамасы. Теориялық тұжырымдар жиынтығы және
әдіснамалық білімнің құрылымын айқындаушы құрал ретінде. Оқытудың
дидактикалық теориялары. Оқытудың шет елдік тұжырымдары. Бихиоверситік
теория. Оқытудың прагматикалық теориясы (У.Джеймсом, Д.Дьюи). оқытудың
прагматикалық емес теориялары (А. Маслоу, Т.Роджерс, Н. Тейлент және т.б.).
Оқыту үрдісі және танымның материалистік теориясы. Ян. Амос Коменскийдің
оқыту теориясы және Ф.Бэконның сенсуалистік теориясы. Қазіргі кездегі
оқытудың дидактикалық теориясы. П.Я. Гальперин және Н.П. Талызинаның ақыл-
ой әрекетін деңгейлі қалыптастыу тұжырымдамасы. Мәселелік оқыту
тұжырымдамасы (Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, З.И. Калмыкова, М.И. Махмутов
және т.б.).
Жеке тұлғаны дамыта оқыту теориясы. Серіктестік педагогикасы білім
беруді гуманизациялау идеяларының көрінісі ретінде.

Білім беру мазмұны

“Білім беру мазмұны” туралы түсінік.Жоғары білім беру мазмұнына
айқындаудағы қазіргі таңдағы тәсілдер. Жоғары білім мазмұнына қойылатын
талаптар. Жоғары білім мазмұнына әсер ететін факторлар.
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Педагогика пәнінен оқу құралы
КОМПЬЮТЕР АРХИТЕКТУРАСЫ пәнінен оқу бағдарламасы
ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ Жоғары кәсіптік білім
САЯСАТТАНУ ПӘНІНІҢ ТИПТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Педагогика пәні бойынша оқу жұмыс бағдарламасы
Педагогика пәнінен дәрістер жинағы
Салыстырмалы педагогика пәнінен дәрістер
Педагогика пәнінен дәрістер кешені
Педагогика пәнінен дәрістер
«Педагогика» пәнінен дәрістік тезистері
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь