Экстракциялық фосфор қышқылы өндірісінің қалдықтарын залалсыздандыратын жүйе құрастыру

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1. Экстракциялық фосфор қышқылы өндірісінің
физикалық.химиялық негіздері және тізбегінің сипаттамасы ... ... ... ... ... .
2. ЭФҚ өндірісінің материалдық балансын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3. ЭФҚ өндірісінің газ тәрізді қалдықтарының сипаттамасы ... ... ... ... ... ... .
4. ЭФҚ өндірісінің газ ақаба суларының сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5. Қалдық газдарды тазартатын жүйе құрастыру және оны негізгі,
қосалқы аппараттармен жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6. Қалдық газдарды тазалау сатысының технологиялық есебі ... ... ... ... ... ...

7.Қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
7.1 Атмосфераның жер беті қабатында зиянды заттардың таралуын
есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
7.2 Қоршаған ортаға келтірілген шығын есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

8. Тіршілік қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8. 1. Жетілу дәрежесінің сипаттамасы жэне олардың
механикаландыру мен автоматтандыру деңгейі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8.2. Өндірістік санитария бойынша шешім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8.3. Жарақаттандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
8.4. Жарақаттандыру есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8.5. Желдету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8.6. Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8.7. Өндірістік тәжірибе бойынша шешімдер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
8.8. Халықты қорғау бойынша эвакуациялық шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ..

9. Сәулет . құрылыс бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
9.1. Негізгі мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.2. Технологиялық процесс сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.3 Көлемді жобаланған шешімдер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.4 Өртке қарсы іс.шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.5. Санитарлы талап және жағдайлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
9.6. Қондырғылардың санитарлы мәліметі . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.7 Қондырғылардың техникалық мәліметі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

10. ЭФҚ өндірісінің қалдықтарын тазалау процесін автоматтандыру ... ... ..
10. 1. ЭФҚ өндірісіндегі газды тазалауды автоматтандыру мәселесінің
қойылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
10.2. ЭФҚ өнірісіндегі газды тазалаудағы бақылау, реттеу жэне сигнал
беру параметрлерін таңдау және негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
10.3 ЭФҚ өндірісіндегі газды тазалаудағы техникалық құралдарды
таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

12. Бизнес.жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

13. Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

14. Қолданылған әдебиеттер тізімі. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Кіріспе
2006 жылы біздің экологиялық заңнамаларымызды халықаралық озық актілермен үйлестіруге, жаңа стандарттарға көшуге, мемлекеттік бақылау жүйесін жетілдіруге бағытталған Экология Кодексі қабылдануға тиіс. Түтас алғанда, біз 2010 жылы қоғамның тұрлаулы дамуының негізгі экологиялық стандарттармен жасауға тиіспіз.
Қоршаған ортаны қорғау XXI ғасыр басында ең негізгі проблеммаға айналды. Қазіргі кездегі өндіріс орны өзінің түп негізінде адаммен табиғат технологиялық байланыс бар екендігін көрсетеді. Соңғы кезге дейін адам баласы табиғат ресурстарын (жер, су, ауа т.б) таусылмайтын, тегін деп түсініп келді. Осы дай көз-қарас салдарынан табиғат ресурстары азайып, қоршаған орта ластануда, табиғи экологиялық тепе-теңдік бүзылды. Қазіргі таңда қоршаған ортаны қорғауға іс-шаралар, әртүрлі табиғат қорғау заңдылықтары пайдаланып, гшешімдер қабылдануда. Қоршаған ортаға келтірілетін зиянды заттарды азайту және соңынан оны мүлдем тоқтату қазіргі жаңа технологиялар мен процестерді ойнап табушыларға біраз шектеулер қоюда. Мүндай шектеулерді өндіріс қойылатын талап деп көрсетуге болады.
Экстракциялық фосфор қышқыл өндірісін экологиялық тиімсіз деп айтуға болады. Өйткені өндірістің барлық технологиялық процесінде шикізатты алудан, оны өңдегеннен кейін де биосфераға үлкен шығын келтіреді. Шикізатты алу, қазу жүмыстары арқылы жасалады, соңында үлкен карьерлер, үңгірлер пайда болады, ол жерден жел арқасында фосфор рудасының бөлшектері көптеген километрлерге таралады және өндірістен қатты қалдық ретінде көп көлемді фосфогипс, экті ашош шығады. Бүлардың да тікелей немесе жанама түрде биосфераға таралатыны белгілі.
Өндірістің қатты қалдықтарынан бөлек үйымдасқан жэне үйымдаспаған газ тәріздес тастанды қалдықтарының атмосфераға тасталуы элі күнге дейін шешілмеген мэселе болып тұр. Оның күрамына аммиак, азот оксиді, фтордың әртүрлі қосылыстары шаң жэне т.б. кіреді. Өндірістің өнімділігі қаншалыкты үлкен болса, шығарылатын қалдық та коп болады, жэне біздің қоршаған ортаға келтіретін зияндылық та көп болады. Жоғарыда айтылып кеткен мэліметтерден түсінетініміз - бүл өндіріс саласында қалдықсыз технологияны ойлап табу, қазіргі кездегі ең өзекті мәселе болып түр.
Бұл жасалған дипломдық жобаның ең негізгі жэне басты максаты — экстракциялық фосфор қышқыл өндірісінің қатты, сүйық жэне газ қадықтарын тазалаудың жоғарғы тиімді жүйелерін құрастыру және осыған қатысты тіршілік қауіпсіздігі, құрылыс – сәулет, автоматика және техникалық-экономикалық шараларды құрастырып, бизнес – жоспар құру қажет.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1 Копылев Б.А. Технология экстракционной фосфорной кислоты-3= рвб-Л: Химия, 1981.-224С.
2 Асельруд Г.А. Лысянский В.М. Экстрогирования. Система твордое тело-жидқость Л:Химия, 1974,-254с.
3 Кармышев В.Ф. Химическая переработка фосфоритов-М: Химия, 1983-304с
4 Фомин В.В. Кинетика экстракций,-М:Атом-издат, 1978-120
5 Зайцев В.А. Новиков А.А., Родин В.Н. Производство фтористых соединений при переработке фосфатного сырья.
-М: Химия, 1982-248с
6 Позин М. Е.} Зинок Р.Ю. Расчеты по технологии неорганических веществ М: Химия, 1997 -186с.
7 Кафаров В.В. Принципы создания безотходных химических производств М., Химия, 1982,-288с
8 Балабеков О.С. Балтабаев Л.Ш. Очистка газов в химической промышленности-М: Химия, 1991-256с
9 Воробьев О.Г, Балабеков О.С. Молдабеков Ш.М Уфимцев Б.Ф. Экологические проблемы химического предприятия-Алма-Ата Казахстан 1984-172с.
10. Гарат Э.Я очистка газов в проищводстве фосфора и фосфорных удобрений. Л- химия 1979 356с.
11 Алиев Г.М. : техника пылеулавливания и очистки промышленных газов. Справочник. М: металургия, 1976-212с
12 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предпрятий. Л: гидрометиоиздат, 1987-93с
13 Белов В.Н., Воробьев О.Г. проблемы охраны природы в производстве фосфора и удобрений. Л: ЛенНИИГипрохим, 1978-140с
14 Временная типовая методика определения экономической эфективности осуществления природоохранных мероприятий и оценка экономического ущерба причиняемого народному хозяйству загрезнением окружающей среды.-М: Экономика , 1986,-91с
15 Наркевич И.П., Печковский В.В. утилизания и ликвидация отходов в технологии минеральных удобрений.-М: Уимия, 1984 299с
        
        Экстракциялық фосфор қышқылы өндірісінің қалдықтарын залалсыздандыратын
жүйе құрастыру
Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
..............................................
1. Экстракциялық фосфор қышқылы өндірісінің
физикалық-химиялық ... және ... ЭФҚ ... материалдық балансын
есептеу.........................................
3. ЭФҚ өндірісінің газ тәрізді қалдықтарының
сипаттамасы.........................
4. ЭФҚ ... газ ... ... ... ... ... жүйе құрастыру және оны негізгі,
қосалқы аппараттармен
жабдықтау...............................................................
6. Қалдық газдарды тазалау сатысының технологиялық
есебі........................
7.Қоршаған ортаны
қорғау......................................................................
............
7.1 Атмосфераның жер беті қабатында зиянды заттардың таралуын
есептеу.....................................................................
........................................
7.2 ... ... ... ... ... ... 1. Жетілу дәрежесінің сипаттамасы жэне олардың
механикаландыру мен автоматтандыру
деңгейі......................................
8.2. Өндірістік санитария бойынша шешім
......................................................
8.3. Жарақаттандыру
............................................................................
.............
8.4. Жарақаттандыру есебі
............................................................................
....
8.5. Желдету
............................................................................
...........................
8.6. Қауіпті және ... ... ... ... тәжірибе бойынша шешімдер
.................................................
8.8. Халықты қорғау бойынша эвакуациялық шаралар
..................................
9. Сәулет - құрылыс
бөлімі......................................................................
...........
9.1. Негізгі
мәліметтер..................................................................
......................
9.2. ... ... ... жобаланған
шешімдер...................................................................
9.4 Өртке қарсы іс-
шаралар.....................................................................
...........
9.5. Санитарлы талап және
жағдайлар..............................................................
9.6. Қондырғылардың санитарлы мәліметі .
....................................................
9.7 Қондырғылардың техникалық
мәліметі.....................................................
10. ЭФҚ өндірісінің қалдықтарын тазалау процесін автоматтандыру..........
10. 1. ЭФҚ ... ... ... ... ... ЭФҚ ... газды тазалаудағы бақылау, реттеу жэне сигнал
беру параметрлерін таңдау ... ЭФҚ ... ... тазалаудағы техникалық құралдарды
таңдау......................................................................
.......................................
11. Экономикалық
бөлім.......................................................................
...............
11.1 Тазалау ғимараттардың өндірістік қуатын немесе өткізу қабілетін
негіздеу....................................................................
.....................................
11.2 Амортизациялы бөлінген капиталды ... 3 ... ... ... ... ... Энергетикалық шығындарды
есептеу........................................................
11.6 Жалақы шығынын
есептеу.....................................................................
......
11.7 Жалпы өндірістік жэне жалпы пайдалану шығындарын есептеу............
11.8 Табиғат қорғау шараларын ендіру нәтижесіндегі толық ... ... ... ... ... тиімділігін
есептеу...........................
12. Бизнес-
жоспар......................................................................
...........................
13.
Қорытынды...................................................................
...................................
14. Қолданылған әдебиеттер тізімі.
....................................................................
Кіріспе
2006 жылы ... ... ... ... ... ... жаңа стандарттарға көшуге, мемлекеттік бақылау
жүйесін жетілдіруге бағытталған Экология Кодексі ... ... ... біз 2010 жылы ... ... ... негізгі экологиялық
стандарттармен жасауға тиіспіз.
Қоршаған ортаны қорғау XXI ... ... ең ... ... Қазіргі кездегі өндіріс орны өзінің түп негізінде адаммен табиғат
технологиялық байланыс бар екендігін ... ... ... ... ... ... ... (жер, су, ауа т.б) таусылмайтын, тегін деп
түсініп ... Осы дай ... ... ... ... азайып,
қоршаған орта ластануда, табиғи экологиялық тепе-теңдік ... ... ... ... қорғауға іс-шаралар, әртүрлі табиғат қорғау
заңдылықтары ... ... ... ... ... зиянды заттарды азайту және соңынан оны мүлдем тоқтату қазіргі
жаңа ... мен ... ... ... ... шектеулер қоюда.
Мүндай шектеулерді өндіріс қойылатын талап деп көрсетуге болады.
Экстракциялық фосфор қышқыл өндірісін экологиялық ... деп ... ... ... ... ... процесінде шикізатты
алудан, оны өңдегеннен кейін де биосфераға үлкен шығын келтіреді. Шикізатты
алу, қазу ... ... ... соңында үлкен карьерлер, үңгірлер
пайда болады, ол жерден жел арқасында фосфор рудасының ... ... ... және ... қатты қалдық ретінде көп ... экті ашош ... ... да ... ... жанама түрде
биосфераға таралатыны белгілі.
Өндірістің қатты қалдықтарынан бөлек үйымдасқан жэне үйымдаспаған ... ... ... атмосфераға тасталуы элі күнге ... ... ... тұр. Оның ... ... азот ... фтордың
әртүрлі қосылыстары шаң жэне т.б. кіреді. Өндірістің өнімділігі қаншалыкты
үлкен болса, шығарылатын қалдық та коп болады, жэне ... ... ... ... та көп ... ... ... кеткен мэліметтерден
түсінетініміз - бүл өндіріс ... ... ... ... ... ... ең ... мәселе болып түр.
Бұл жасалған дипломдық жобаның ең ... жэне ... ... ... фосфор қышқыл өндірісінің қатты, сүйық жэне газ қадықтарын
тазалаудың жоғарғы тиімді жүйелерін құрастыру және осыған қатысты ... ...... ... және техникалық-экономикалық
шараларды құрастырып, бизнес – жоспар құру қажет.
Аннотация
Дипломдық ... ... ... фосфор қышқыл өндірісінде
қалдықтарды тазартатын жүйе қүрыстыру». ЭФҚ ... ... ... ... және қатты қалдықтардың зиянды газ тәріздес
шығу көздерінің пайда болуы ... ... ... газ тазалау жүйесінің түзілетін қалдықтардың ... ... ... ... қарастырылды. Атмосфераны ластаудың экологиялық-
экономикалық зияндылығын бақылау ... Газ ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігі шаралары
қарастырылды., белгілі газ тазалау жүйесінің техникалық ... ... жоба сызу ... ... кестеден және
беттен тұрады.
Дипломдық жобада ЭФҚ ... ... ... ... ... ... ... Технологиялық процестің барлық сатыларында пайда
болған тазалау мен пайдалану жодары көрсетілген.
Газды тазалау құрылысының ... ... ... ... ... Жобада ШМТ, экологиялық-экономикалық
көрсеткіштері зияндылық жэне ... ... ... ... Экстракциялық фосфор қышқылы өндірісінің физикалық – химиялық негіздері
және технологиялық тізбегінің сипаттамасы
Фосфор қышқылын алу ... ... ... ... ... ыдырауына
негізделген. Ол төменгі реакция бойыеша өтеді:
Са3Ғ (Р04) + 5H2S04 + пН*0 CaS04 пН20 + ... + НҒ ... ... ... ... ... ... деп атайды. Әлемде
ЭФҚ өндірісі дигидратты тәсілмен қалыптасқан, ... бұл эдіс ... және ... ... ... ... ... қышқылы араласып мүлдем
ажырамайтын қою ... ... ... ... ... сүйықтықтың
қозғалмалығын сақтау үшін сүйық және қатты фазалар ара ... (С:Қ) ... ... ... ... ... ... қышкыл өндірісінде, қою сүйықтық ішкі
айналуы арқылы секционда емес ... ... ... ... Жүмысшы
көлемі 425м болатын цилиндрлі экстрактор, қышқылға төзімді ... қою ... ... ... интенсивті айналып жүруіне
ыңғайлы қондырғымен жабдықтлған. ... ... ... 93% Н2 S04 ... ... (24%-ы Р205) алдынала араластырғышта араласады. Пайда
болған сүйықтықтың ... ... ... қысымды вентиляция
арқылы берілетін ауамен үстап түрады. Экстрактордағы кою сүйыктықты жүктеме
сорғыштар арқылы дозаторға айдайды, ол жерде ... ... ... ... ... ... ... түседі. Негізгі сүзінді - өнімді фосфор
қышқылы 31-32% Р205 ... ... ... ... ... ... ... (1м реактор көлеміне 1,09квт энергия
жүмсалады) жэне қышқылды қосындыны қою сүйықтық бетіне шашыратуда оптималды
жағдайда гипс ... Бүл қою ... ... ... ... ... ... қүрғақ түнба көлемі 900 кг/м -сағ. С:Қ қатынасы
(2,3:2,4):1 тең болған жағдайда 1т Р205 ... ... ... ... ... көлемі -2,9м ; өндірістеп орынауданы-1,06м
және көлемі-9,2м .
Аппатитті ... ... ... бір ... 170т ... тең, ... ... қүрайдьу [2],
Экстрактор - бұл өлшемдері 25,2x11,2x6,45 ... ішкі ... ... ... ... ... бетонды тікбүрышты аппарат. Ол
ішкі жағынан қышқылға ... ... ... 10 секциялы бөлімге бөлінген,
оның ішінде жеті ... ... ... орнатуға арналған қалта, он-
бөлетін бак, ол ... ... ... ... қою ... бөлімдеп
сүзгіге көп жағдайда 1-ші секцияға жібереді.
Жұмысшы секция аарлығында қою сұйықтық өтетін тесік жасалған. ... ... екі ... араластырғышпен қамтылған, биіктігі 5,4 диаметрі
1,5м ... тот ... ... ЭИ-943 ... Әр араластырғыш валы 70-
72 ... ... төрт ... әр ... (қою ... ... қарай) ІООм
көлемге ие, соңғы төрт секция көлемі 150м3. ... қою ... болу ... 7-7,3 ... ... ... концентрат (35-38 т/сағ.) экстрактордың
бірінші ... ... ... ... 92,5 % немесе (75% H2S04)
күкірт қышқылын (33-35 т/сағ ... ... 55-57% ... графитті тоңазытқыштардан 50-70°С ... ... ... ... ... ... үш бөліміне жібереді. Мүнда саны мен
қатар 22-24% Р205 (55-57м3/сағ) қүрамды, тығыздығы 1,24-1,26 г/см3 ... ... ... Оны ... ... бір ... ерітінді) екінші сүзіндімен араластыру арқылы ... ... ... оптималды темпиратурасын үстап түру
(бірінші бөлімде70-74°, сегізіншіде 68-72°, оныншыда 65-69°) алғашқыда үш
секцияға мүздатылған (55-57 ... ... ... беру ... ... - ... шойында диаметрі 4,5, биіктігі 0,6м, ... ... ... цилиндрлі аппарат. Одан қою сұйықтықты, тоғызыншы
секцияда орнатылған экстрактор қалтасындағы жүктемелі сорғыштар эр ... 12м ... ... тот ... ... жасалған, биіктігі 3,5 диаметрлі
1,0м. Олар қуаттылығы 90квт ... ... ... ... ... ... Буланлырғыштан шыққан мүздай кю сүйық
барометрлік қүбыр арқылы экстрактордың ... ... ... Бүл ... қою ... бір бөлігін жүктеме сорғыштар аркылы
вакуум -сүзгіге айдайды. Сүзгіге түсетін қою ... ... ... ... ... ... ... - буландырғыштың оң жақ фазасында сумен катар фтор қосындысы
бөлінеді. Ол 2% H2SiF6 ... ... ... жуу ... биіктігі
12,5 диаметрі 3,9м қүрайды. Қышқылды форсунка арқылы шашыратады, форсунка
мүнараның жоғарғы жағында төрт ... бір ... жеті ... ... ... ... (диаметрі 1,6 және биіктігі 7,8м) су бу
конденсирленеді, ... ... ... булар Вентури абсорберіне
айдалады. Бүл ... ... ... сүзінді жинағышынан,
экстрактардан, ... ... ... ... жэне ... ... тегеурінді бактардан фторлы газдардың ең соңғы ... ... Бүл ... ... ... кремнефторсутекті
ерітінділерді жүтуды, сонымен қатар атмосфераға тасталатын ... оны ... ... ... септігін тигізеді. Жуу
мүнарасында түзілген 2% Н2 SiF6 фосфор қышқылымен араластырып буландыруға
жібереді.
Вакуум-буландырғыш аппараттарынан шыққан газды ... ... ... Қою ... ... ... беті 80м2 ... 15,64 жэне
диаметрі 4,75м, қуаттылығы 5,5 квт болатын электродвигательдермен жүмыс
істейтін вакуум-сүзгіде ... ... ... болып түзілген
фосфогипсті, 60-70°-тағы сумен үш ... жуып ... ... түнба
қүрамында фосфор қышқылы 99%аспайтын болса, онда жууға кететін су шығыны ... тең ... ... фосфогипс 40-42 % ылғалды болады. Фосфогипстің
қүрғақ бөлігінде келесі ... ... ... ... Р2С>5 ... 5,8-6т ылғалды фосфогипс түзіледі. Бір тонна
Р205 өнімін алу үшін күніне 2,2м3 ... ... 5,85м3 ... ... орын ... Экстракциялық фосфор қышқылының
Материалдық балансын есептеу
Төмендегі бастапқы мэліметке негіздей отырып: өнімдік қышқылдағы ... 32% ... ... ... 76% ... концентрат қүрамы 42,4% Р2С>5,
50% СаО жэне 3% Ғ , аппатиті ... ЭФҚ ... ... ... стехиометриясынан күкірт қышқыл нормасы 100% сүзгілеу кезінде ... ... 97% ... ... ... ... 21% фтор ... айналу қысқалығы 5,8:1 тең. Бірінші аймақтағы айнлмалы сүзгіштегі
гипс ылғалдығы 46% , ал екінші ... 42,6% ... 40%) ... 37%. ... процесінде 1000 кг / аппатитке 28 кг су буланып
кетеді, ал экстракция кезінде 140 кг су. ... 10 000 кг ... ... ... 50%> СаО бар ... болу үшін оған төмендегі
моногидрат шығындалады, кг
H2SO4=10 ... 76%-ті ... ... су ... ... ... кезінде бөлінетін
фтордың мөлшері: 10 ... 63.0кг SiF ... ... қүр%ды.
Экстракция кезінде ерітіндіге Р205 мөлшері өтеді, кг
Экстракциялық қоймалжың ... ... Р205 ... (экстракция кезінде қайта
түзілетін жэне айналатын) 15330,9*5,8+15330,9=104250,1кг Сонымен бірге
аппатитті ... ... жэне ... ... ... ... түзілген қоймалжыңдағы ... ... ... түсетін қоймалжың (жойылу қысқалығы 58:1 жэне
судың ... ... ... ... ... ... кг
16000+5,8*16000=108800
сұйық фазада 48000+5,8*48000+140=327800
Қоймалжыңның сүйық фазасындағы Р2О5 шоғыры (булануды есепке алмағанда)
(104250,1:327800)* 100=31,0%
бес секциялы процесті өту ... ... ... ... таралған
қоймалжыңды табайық.
1. Соңғы секцияға 64000кг қоймалжың түседі ... ... ... қоймалжың жойылымға соның алдындағы секциядан беріледі.
2. Экстракция кезінде судың булануы мен ... 1-ші ... 43 ... ... ... вакуум булануы
кезінде буланатын судың мөлшері).
Сонымен қатар, кг
қатты фазада 108800-16000=92800
сүйық фазада 327800-4800=278400
3. Бірінші секциядағы қайтатын сүйық ... ... Р205 ... ... ... ... Р205 шоғыры
(88917,1/278400)* 100=31,94%
Гипсті жуу үшін қажетті судың мөлшері:
Жүйеге түседі ... ... 10 ... ... кетеді ... гипс 40% H2S04 ... ... ... ... ... ... қышқылында ыдыраумен байланысты, пайда болған қою сүйықты ... ... ... ... ... ... ажырату фсфогипс
қалдығының ... ... оның кез ... ... шаруашылығының
саласында пайдалануға болатндығын көрсетеді.
Жартылай гидратты процесс кезінде 1 тонна ... ... 4,2 ... ... ... гидратты шығындалады. Ал фосфогипс
төмендегідей қүрамда болады: СаО-32,%; S03- 45.4%; Р2О5-0.3%; R203 - ... Ғ-0,2 %; ... т.б. -1% ... ... көп
тонналығын ескере отырып, бүл қалдықтарды пайдаланатынөндіріс саласы да көп
тонналы өнім ... ... ... ... ... саласына қүрылыс
материалдар ондірісін және халық шаруашылығын жатқызуға болады. Қазіргі
кезде ... ... ... ... ... пайдалануға оның
физико-химиялық жэне физико-механикалық (қышқылды жабысқак; болуы, ... ... т.б.) ... ... ... осы ... өндірісте
пйдалану кезінде оны сақтау жинау және ... ... ... ... шарушылығында кеңінен пайдалану үшін, оған қажетті қасиетті
беруде ... ... ... ... бар. ... ең ... кептіру, үнтақтау, бөлшектеу, өте майда ... ... ... ... Сульфат кальциін обезвоживание кезінде (гидраттар)
фосфогипс негізін қүрайтын ... ... ... ... ... ... газ тәрізді қалдықтарының
сипаттамасы.
Фосфорит шикізатын өңдеу кезінде барлық технологиялық процесс
сатысында фторлы газ ... ... ... Оның ... ... ... фосфат шикізатын технологиялық өңдеуге байланысты. Фтор шикізатын
өңдеу эртүрлі процесстерден газ қүрамындағы фтор НҒ, SiF4 және Н2 SiF6 ... ... ... шикізатын үнтақтау, кептіру жэне өңдеу сияқты
процесстеркзіндешығарылатын газқүрамындашаң түзіледі, соңынан шаң ... ... ... Н2 SiF6 ... еріп кетеді де оны Р205 мен
ластайды. ЭФҚ ... түп ... ... ... ... ... және ... газ қүрамына байланысты оларды бір
топқа бөліп қарастырады:
Таза-қолданылатын газдар, ... ... шаң ... газ, тазалаудан
кейінгі қолданылатын газдар.
Қышқылдың шашырандысымен шаң, ... ... ... ... газдар. Пайдаланылмайтын газдар фтор концентрациясы төмен
саналып атмосфераны қорғау мақсатында оны ... ... су, ... концентрленген содамен ... ... ... сумен абсорбация кезінде 90°С аралықта газды ... ... ... ... -Н* SiF6 + Si02 ... ... сулы абсорбациясы түман тэрізді Н2 SiF6 ... сулы ... моно ... орта кремний қышқылы түзіледі, кейін
қышқылдың конценртациясы мен температурасы ... ... ... ... анықтайды. Қышқылдың концентрациясы мен температурасының
жоғарылауы кезінде ... ішкі ... ... ... ... ... бөліну шегінде түзілген қабықша кері эсерін тигізеді, SiF6
газ фазасына сүйыққа өту жылдамдығын азайтады. ЭФҚ өндірісінде ... ... ... ... ... ... апатит концентратын
дигидраты жолмен өңдеуде Ғ газды фазаға бөлінуі экстракция сатысында ... Н2 SiF6 ... ... ... ... - 3-тен ... және сүзу
кезінде 0,3-0,5 % қышқылға 78-80% өтеді, ол фосфогипс 13-17% фтор қалады.
Қүрамы 45-48%о Р205 ... ... ... ... өндеу кезінде газды фазаға 30-45% F температура және
басқа жағдайларга ... ... Оның көп ... ... ... қышқылының ыдырауы кезінде немесе күкірт жэне ... ... ... араласу кезінде алынып тасталынады. [4].
Дигидратты тэсілімен ЭФҚ өндірісінде бөлінетін газдардың қүрамында
SiF4 ал жартылай гидрат ... SiF4 және НҒ ... ... ... фосфор қышқыл
өндірісінің ақаба сулардың сипаттамасы
ЭФҚ өндірісінің ағынды су мінездемесі негізінен Р205 жэне ... ... ... ... ... Су ... Р205 жэне F
болуы бірінші кезекте өндіріс мәдениетіне жэне ... ... жэне ... тікелей ... ... ... ауытқуы ағынды суда белгілі бір заттардың концентрациясының
үлғаюына әкеледі. Мүндай суларды тазлау жолы әкті ... ... ... өйткені мүндай ағынды сулардың рн=6-8 ... ... ... су ... (ерітінді дайындауға)
күкірт қышқылын мүздатуға, подшибниктер және конденсаторларды мүздатуға
шығындалады, сонымен қатар ... ... ... ... ... т.б. шығындалады.
Кесте 1
Фосфор кәсіпорындарындағы ақаба сулардың сипаттамасы
|Аталуы ... мг/л ... ... |2000 ... |1300 ... (Р4) |250 ... |100 ... (Ғ) |300 ... (H2S) |20 ... |10 ... | |
| | ... 2
ЭФҚ өндірісінің технологиялық су сапасына қойылатын талаптар
|№ |Көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... |Қалқыма заттар |Мг/л |80 ... |20 |
|2 ... |0С |30-35 |28 |
|3 |рН |- |7 |4-5 |
|4 ... ... |- |- |3 |
|5 ... | | | |
| ... ... |7-8 |6,5 |
| ... | |5 |3 ... ... ... ... толығыменм алу, қайта пайдаланудың
негізгі жолы тазалау болып табылады. [4].
Ағынды су көлемін азайту ... ... ... ... асыруға
болады:
- барометрлік суларда секцияда, вакуум - сүзгіде қайта пайдалану;
- ... ... ... ... пайдаға асырылуы;
- булы вакуум - қондырғыларда будың ... ... ... ... ... ... газдарды тазартатын жүйе құрастыру және оны негізгі, қосалқы
аппараттармен ... ... ... ... тазарту үшін симетриялық орналасқан ІІ
– вентуру – ... ... ... жүце ... Бұл
технологиялық жүйе экстракция бөлімінде ... ... ... ... HF, SiF4э ... бар газдарды) абсорциялық әдіспен
тазартуға арналған. Техникалық сипаттамасына ... ... ... ... ... істейді. 1 – ші Патрубог арқылы қалдық газдар жоғары
жылдамдықпен Вентурий скрубберінің жоғары ... ... ... тарылтылған кеңіртегінде 2 – ші форсунка арқылы шашырайтын әлсіз
H2SiF6 (генса фтор кремний) қышқылымен ... Осы ... ... газ ... фтор ... ... ... яғни H2SiF6 – ға
айналады. Тазартылған қалдық газдар 5 дифузалардан өтіп 7 ... ... ... ... ... айналған фторлы қосылыстар 8 бакта
жинақталып 9 қышқыл жинақтағышқа жіберіледі.
Технологиялық ... ... ... Вентурий скрубберінің
техникалық сипаттамасы төмендегідей:
1. Аппарат ЭФҚ өндірісінің ... ... ... арналған.
2. Аппаратқа сұйықтық орталықтандырылған сопло арқылы беріледі.
3. Аппаратқа газ берілу жылдамдығы 5 – 8 м/с.
4. Сұйықтықты шашуда ... ... ... 0,3 – 1 ... ... ... масса сы 3282 кг.
6. Сұйықтықты шашырату ортадан тепкіш күш принципінде жұмыс ... ... ... ... ... бұрышы 55 – 900С.
8. Шашырату факелінің ұзындығы 0,6 – 1,8 м.
6. Қалдық газдарды тазалау сатысының технологиялық ... ... ... ... 100 ... фтор қүрмды газдар
түзіледі; және НҒ - 0,3 г/м3 ... ... фтор ... ... ... 000м3/сағ*053г/м3=50 000 г/м3=50кг/сағ
Мұнда: Q=тacтaлaтын зат көлемі; м ... ... зат ... г/м3
Қондырғының бір сағаттық жұмыс орындауынан 50кг/сағ НҒ бөлінеді, сонда
абсорбер аппаратында газды тазалау эффетивтілігі 99% құрайды, ... ... ... тасталуы мынаны көрсетеді:
50кг/сағ = 50 000г/сағ - 100%
х ... ... НҒ ... ... ... SiF4 ... де
есептейміз.
Q*G=100 000*1г/м3=100 000г/сағ
Қондырғының бір сағаттық жұмысы кезінде SiF4 100 ... ... ... тасталатын газкөлемінің санын мына теңдеумен анқтаймыз:
10ООООг/сағ - 100% х - ... ... ... SiF4 ... ... Ары Зг/м3 Р205 ... ... 000м3/сағ*3г/м3=300 000 г/м3
Қондырғышын бір сағат жұмыс ... Рг05 300 ... ... ... ... құрайды
ЗОООООг/сағ - 100% х - ... ... Р205 ... ... ... шаңды газдарды абсорбационды тазалау жуйесінің
материалдық балансының жұмысы бір сағаттық тазалау ... ... ... | | | ... ұсталған| | |
|1 |НҒ |50 |11,1 |1 |HF |49,5 |11 |
|2 | |100 |22,2 |2 |SiF4 |99 |22 |
|3 | |300 |66,7 |3 |P2Q5 |297 |66 |
| | | | | ... | | |
| | | | | ... | | |
| | | | |1 |HF |0,3 |0,11 |
| | | | |2 |SiF4 | | |
| | | | |3 |Р205 | | |
| ... |430 |100 | ... |430 |100 |
7. ... ... ... Атмосфераның жер беті қабатындағы зиянды заттардың таралуын есептеу
Атмосфераны жер беті қабатының тазалығын қамтамассыз ету үшін істеп
түрған ... ... және ... ... ... эр ... ... шекті мүмкіндік тасталымдар (ШМТ) қоюдың,
сондай-ақ қоршаған ортаға келтіретін ... ... ... мәні бар. ... деп қарастырылған ластау көздерін ауа қабатында ластаушы заттардың
концентрациясы елді мекен өсімдіктер мен жануарлар элемі үшін ауа сапасының
нормативінен аспайтын ... ... ... ... ... ... ... газ қалдықтары желдеткіш жэне газ қүбыры
арқылы ... ... ... 40м, ... ауа қоспасының жылдамдығы
3,5м/с. Газ ауа қоспасының жалпы көлемі:
Q-Q1+Q2+Q3+Q4+Q5
Q=4600+50000+85000+9250+22500=212750M3/caF
Мұнда Qj-диірмен қондырғысынан ... газ ауа ... ... ... кейінгі газ ауа қоспасы;
Q3- салқындату зонасынан кейінгі газ ауа қоспасы;
Q4- кептіргіш барабанынан кейінгі газ ауа қоспасы ;
консты ... гз ауа ... ... ... тазалау ғимараттарынан кейінгі зиян заттардың
концетрациясы:
Сфосфор==0.79*12.78+0.0073*11.11+0.07*23.61/56.32=0.18г/с
Скварцит=1,5*2,57/56,32=0,07г/с Скокс=0.5*6.25/56.32=0.03г/с
7.2 Қоршаған ортаға келтірілген зиянды есептеу
Зиянды заттардың қоршаған ортаға шығыны келесі теңдікпен ... ... ... ... ... бір рет ... шекті мүмкіндігі конц-сы М;-і затының
өнімді шығыны
Тазалау жүйесін енгізгіннен кейінгі газ қалдықтарының қоршаған ортаға
келтіру шығынын табамыз:
Унғ=365*103*0.01/0.5*4.38=31974
Убобы=365*103*0.01/0.2*8.76=159870
УР2о5=365*103*0.01/0.5*26.28=191844
Укел= 31974+159870+191844
Тазалаудан өтпей ... ... ... ... ... ... ... 3197400+159870000+19184400=182251800
Алдын ала шығынды төмендегі теңдіктің айырмасынан табамыз.
У тазалд - У газкей теңге/жыл
У=182251800-1822518=180429282
8. Тіршілік ... ... ... ... еңбекті қорғау туралы заңмен реттеледі.
Бұл заң ұлттық саясаттың негізгі принциптерін анықтауға ... ... ... ... бағытында сонымен қатар өндірістегі қауіпті
жэне зиянды факторларды төмендету мақсатында жұмыстар жасайды.
Еңбеті қорғау элеуметтік-экономикалық, үйымдастырушылық қауіпсіздікті
қамтамассыз ететін іс-шаралармен ... ... жэне ... процесінде
адамның жүмысқа деген талабын арттыратын заңды жэне нормативті актілерден
тұрады. ... заң ... ... физикалық және ... ҚР ... өрт ... ... ... ... байланыстарды реттейді. Өрт байланысы жэне сигнал
беру, өртті ... ... үшін ... ... ... байланысы жэне
адамның кнопканы басу арқылы ... ... ... ... ... ... ... дәрежесінің сипаттамасы және олардың механикаландыру мен
автоматтандыру деңгейі
ЭФҚ өндірісінің қалдықтарын пайдаға ... ... ... ... ... ... ғылыми технологиялық процестерді енгізу
негізінде орындалған ... ... ... және ... технологиялық процестің механизациялануы жүмысшыны
ауыр жүмыстан босатады жэне адам денсаулығына зиян ... ... ... азайтуға үлкен көмегін тигізеді.
Аппараттарға машиналарға шикізатты жүктеу және шикізатты түсіру,
қалдықтарды ... ... ... ... ... ... ... жетістіктерге жеткізеді. Технологиялық процестерді
автоматтандыру өндірісте қауіпөқатерсіз еңбек жағдайын қамтамассыз етудің
едәуір ... ... ... ... ... ... жаңа прогрессивті бағыты жэне ол технологиялық процестердің
қауіпсіздігін ... ... ... ... өнеркэсіпте атмосфераға бөлінетін зиянды өртке
қауіпті қалдық газдар және шаң ... ... ... ... ... ... ... адамның тікелей қатысуынсыз шеттен
басқаруға мүмкіндігі бар. Өндірістік процестерді автоматтандыру ... ... және ... беру, блоктау,басқару және реттеу құралдарын
қолданады.
8.2 Өндірістік ... ... ... ... ... ... ... жүмысшыларға зиянды өндірістік факторлар эсерлерін ... ... ... ... ... ... ... ауа атмосферасының ластауын, өндірістегі шығарылатын химиялық
қалдықтар мен ... және су ... ... ... ... бақылау жүргізеді.
Сонымен бірге санитарлы лаборатория жүмыс орнында жарықтандыру
санитарлық-гигиеналық және ... ... ... ... отырады. Жүмысшы фторлы сутегімен уланғанда, зақымданушы тез арада
таза ауаға шығару керек, ... және ... ... жуу ... ... қарай
2 проценттік сода ерітіндісімен шаю қажет.
ЭФҚ өндірісі негізгі қышқылды ыдырау ... ... Ең ... ... ... фтор ... газ дар ... Фторлы сутек адамның
жоғарғы тыныс алу жолына эсер етіп., мүрын жэне ... ... ... ... ... ... цехтарда адамның эрдайым болуымен байланысиы кэдімгі
жрық қарастырылған, ... ... тағы ... жүмыс апаты жөндеу жарықтары
қарастырылған. Жұмыс және апатты жарықтандыру үшін 220В қысым, ал ... 36В ... ... ... ... ... пунтктінде қосылған
трансформаторлардан қоректенеді. Апаттты жарақаттандыру ... 10 ... ... ... ... ... жарақттандырғыштар шырағымен кезектесіп отырады. Жаракаттану жалпыдан
қуатты жэне жарықтандыру күшіне ... ... ... ... ... ... және ... жарықтандыру трансформаторлы
подстанциядан тарату шкафтарындағы түрлі секциялардың жеке тізбектерінен
қоретенеді ... үшін ... ... ... ... ... ВРГ
типті кабель резиналы ПВ маркалы сым ... ... ... ... ... жэне ... қайта жабындылары арасында
орналасады. Тізбектерді жүргізу ... ... ... болатын жерде
желілер газдың қүбыры мен қорғалады. Жүмыс және ... ... ... ... қабылдаған.
8.4 Жарықтандыру есебі
Өндірістегі жарық өтетін ауданның алдынала есебін қарастырайық. ... ... ... ... ... жарықтандыру мына теңдікпен орындалады:
100* S0/Sn=lnk3no/ror]*K6on
Мұнда S0 - ... өту ... - ... еден ... lnKED ... ... К3 қор коэфиценті
п0 - терезедегі жарықтану сипаттамасы Кбол терезенің көлеңкелеуін ескеретін
коэфициент г - жарық ... ... ... Ол мына ... Гі ... ... өткізу коэфиценті, 0,9;
г2 - жарықтың жоғалуын ескеретін коэф-т 0,82;
г3 - тасымалданатын кострукцияда жрықтың ... ... ... күннен сақтау қондырғыштардың жарық жоғалуын ескеретін коэфицент
г5- фонардың астында ... ... ... ... ... коэфициент. Гі -КІЮжоғарылауын ескеретін коэфициент.
Бөлменің ұзындығы 1П= 7,5* 1,4 пен оның тереңдігі В-ның қатынасы. 1п-
7м, В-5м сонда бөлменің ... ... ... ... ... терезе төбесіне дейін п0 белгіленуі Һ-1 кезде ол 9,5 тең болады.
So=Sn*ln*k3*no*k6M/100*ro*r,
г0= 0.9*0.8*1*1=0.72
S0=3500*0.3* 1.4*1*1.75/100*0.72* 1.3=11025/9.6-117.8м2
8.5. Желдету
Өндірістік процесс жұмыс ... жылу және ... ... Ол үшін ... copy жүйелері В-1 сүзгі және ауаны ... ... ... ... ... ауыспалы copy желдеткіштері
қарастырылған. ... ... ... В-4 ... ... ... ... және тазартылған ауа жұмыс зонасына 0-00, 1 - 20; 14-
40 ... ... ... жэне ... өндірістік факторлар
Фосфор өндірісінде шикізатты дайындау үшін бекітілген жөндеуге сай
барлық апаттар жэне машиналар ... ... ... ... ... ... өтіп ... тіс.
Аппараттардың ішін тексеру тзарту жэне ... ... ... жарықта
арнайы киім кию арқылы жүргізілуге болады. ... ... ... құрал - саймандар жэне механизмдер шартқа сай тәжірибеден өтуі
тиіс . Жүк ... ... ... жэне ... ... ... ... бекітілген.
Қауіпті және газды газды қауіпті жұмыстарды орындау ... ... ... өтуі ... және жүмыстарды жүргізу ережесі туралы
нақты инструкция болуы тиіс. Бұл ... ... білу ... ... өте маңызды. Шикізат дайындау цехында негізгі аппараттарға
күйдіру машинасы және тазалау ... ... ... ... тек
бақылаушы бар кезде ғана жүргізіледі. Бак ... жэне ... ... ... ... ... мен жабылады.
Аппараттарда жүмыс ... жэне үлгі алу ... ... жүмысшылыр
денелерімен жэне бетіне түсуін болдырмау қажет. ... ... ... ... бар ... ... ... арасындағы өтетін
жердің көлемі 1 м төмен болмауы тиіс және бұл ... 0,08 м ... ... ... қысқаруы мүмкін.
8.7. Өндірістік тәжірибе бойынша шешімдер
Өндірістік мәдениет - бүл қүрамына жүмысшы жэне ... ... ... еңбектің мэдениеті, сонымен бірге прогрессивті ... ... жэне ... ... ... ... мэдениет түсінігіне механикаландыру деңгейі ... ... ... ... ... ... ... жіктелуі
жэне олардың ішкі бейнесі кіреді. Өндірістік мәдениеті жоғарылату ... қол ... ... ... аз өнімді технологияны механикаладыру
не автоматтандырылған өндірістік процестің қалдықтары басқа мақсатта толық
пайдаланылатын жаңа технологияға жүмыстар ... ... ... ... ... ... шаралар
Зақымдану ошақтарында адамдарды санитарлық зарарсыздандыру , техника,
киім, аяқ-киім, территория жэне ... ... ... ... ... жэне ... ... қүтқарушы жэне монтажды
апатты қайта күру жүмыстары жүргізу ... ... ... ... адамдарды барлық зақымданушы
факторлардан, ядролық жарылыстан улайтын ... жэне ... ... ... жэне ... ... ... бөліктерінің және үйінділерінің астында қалудан сақтайтын
ғимарат ... ... ... ... жэне олардың жанүя
мүшелері санына байланысты оларды қала сыртындағы зонада орналастыру ауданы
минималды уақыт ішінде тез ... ... етуі тиіс жэне ... қамтамассыз етуі қажет. Негізінен бүл аудан ... ... ... ... жол ... бойына жақын жерде
орналасады. Олар өндірістік принциптерді орналастыру керек.Бүлай орналстыру
кезінде кэсіпорын жалпылығы қамтамассыз етіліп ... ... ... ,
жүмысқа жэне адамдарды тамақпен, медициналық қызмет көрсетумен өз уақытында
айналасуды қамтамассыз етеді.
Адамдарға төнген ... ... ... жэне ... жэне ... ... беру арқылы жүргізіледі. Мысалы қауіп-қатер
дабылы.
Бұл сигнал беру мен ... өз ... жэне ... қозғалысын
тоқтатады. Егер технологиялық процесс немесе ... ... ... ... ... онда өндірісте кезекшілер үшін жеке ... ... ... ... ... ... олар ... ішінде
болуы тиіс.
«Қауіп-қатер дабылын» қайтару сигналынан ... ... ... өз ... ... ... келіп, жүмысқа түседі.
Радиациялық қауіп ... ... ... ... ... таңғыш немесе противогаз киіп баспанаға кету қажет.
9. Сәулет – құрылыс бөлімі
Құрылыс ауданы негізінен ... ... ... ... ... Климат ауданы
- ауданның сисмикалығы 6 балл
- қысқы ауданның есептік температурасы -5 ... жел ... ... ... ... - ... қату ... - 0,2м
- қар ауырлығы - 45 км/м2
- ... жер асты суы - ... ... ... ... ... экстракциялы бөліммен шығып тасымалдау құбыры арқылы газ
тазалау қондырғысы болып Вентури абсорбері саналады. Ол ... ... ... ... , ... ... коробкадан, вакуум
сорғыштан жэне айналымды ерітіндіге арналған ... ... ... ең ... үсталу процессі жүреді. Абсорберде ... ... ... ... ... ... ... газды залалсыздандыруға оны жоғары дәрежеге жеткізуге септігін
тигізеді. Жуу мүнарасына ... 2 ... ... ... буландыруға жібереді.
9.3 Көлемді - жобамен нен шешімдер
Ғимараттардың көлемді -жобамен шешім қазіргі кездегі ғимараттарды
унификациалау жағдайына сай ... ... сехы ... 30x12, ... ... ... қүрылысы кірпіш материалды салынған. Онда КИП
орналасқан, ... жэне ... ... тағы ... ... орындары
орналасқан. Ғимараттың техналогиялық бөлімінде тазалау процесінің ең
негізгі технологиялық қондырғылар ... Олар ... ... жэне ... ... ... ... қарсы шаралар
Мұндағы өндірістік процесс ҚНжЕ ... ... В ... ... ... ғимараттың өртке
төзімділігі, өртке қарсы түру шегімен мінезделеді;5,5 кірпішті дуалдар,
3,5 ... ... ... ... ... ... материалдары әлсіз жнатын материалдар түріне жатады.Өртке
қарсы бөгеттер жанбайтын дуал ... ... ... ... ... ... 2,5 аралықта болуы керек.Қүрастылуы оңай болып саналатын ПНСП
түріндегі тесікті ... ... ... оған асбестоцементті
плиткалармен жабылған. Өрт болған ... ... ... ... үшін,
түтінге оралмайтын жер төле ... ... жай ... ... жүмыс істей беретін өрт сөдіру
қондырғылармен, су қүбырымен жэне өрт ... ... беру ... Санитарлы жағдайлармен талаптар.
Ғимаратты жобалау кезінде санитарлы ... ... ... ... ... ... немесе кэдімгі желдету
жолдарын қарастыру қажет; табиғи жэне жасанды жарықтандыру, шаңға қарсы іс-
шаралар, жэне түтін,ту сияқты ... ... ... ... ... ... ... жай болу қажет, жэне ол жер
дәрі-дәрмектен қамтамассыз етілуі керек. ... ... ... аяқ ... ... ... арнайы беріліп отыруы қажет.
9.6 Қондырғылардың жалпы санитарлы-техникалық мэліметтері.
Жылу беру жүйесі, суды қайнату ... жэне ... ... ... ... ... лары ретінде радиаторларды қолданады.
Жасанды желдету ... ... ... ... ... ... ету суды ... мүздатады. Су қабылдағыштан су өзіндік
ағуы арқылы, су жинағыш ... ... ол ... ... ... су ... туседі.
Сыртқы су жолдарына шайынды қүбырлар о>50мм қолданылады механикалық
тазалауды қарастырған. D>125mm болатын ... бар. ... ... ... қажет.
10.Экстрациялық фосфор қышқыл өндірісінің қалдық автоматтандыру тарын
тазалау ... ... ... ... ... ... автоматтандыру мәселесінің қойылымы.
Экстрациялық фосфор қышқыл өндірісіндегі газды тазалау технологиялық
түрғыдан қарастырғанда ... зат ... ... ... ... Газды тазалау процессінің сапасын арттыру технологиялық
регламенттің ... ... ... ... ғана ... ... ... қозғасақ, нэтижесінде белгілі экономикалық тиімділікке
жету үшін, сол ... ... ... ... ... ... ... сайкес режимдік параметрлердің үздіксіз ... ... ... ... ... ... ... өзгерістерге
жедел түрде көңіл бөліп, ... ... есеп ... жэне т.б
функцияларды дүрыс қолдану тиіс. Осы аталған мәселелерді ... ... ... ... ... ... жүктелген. Олар
өзіндік заңдылықтарға, ережелеріне сай, қызмет атқарады, тиімді басқару іс
шараларына ... ... ... ... сигнал беруге тиісті
көрсеткіштер ретінде тазалау ... ... ... сипаттайтын
параметрлер алынған. Оларға келесі параметр жатады:
- ... ... ... ... ... шығыны
- абсорберге келіп жатқан газдардың шығыны;
- абсорберге келіп жатқан газдың шоғыры;
- ... ... ... ... ... ... кетіп жатқан газдардың шоғыры ;
- ... ... ;
- ... ... ... вентилятордағы қысым;
Орындалуға тиісті ... ... ... , олар ... ... ... ... өңдеу
- үздіксіз бақылау
- көрсеткіш мэндерін белгілі уақыт аралығында тіркеп отыру
- параметр ... ... ... ... реттеу
- автоматты басқару
- ... ... ... ... ... ... тыс ... жарықпен жэне дыбысты сигналмен ... ... ... ... ... ... ... шектен тыс ауытқуын
оператордың назарына жеткізіп отыру.
Аталған іс-шаралар ыңғайлы түрде ... ... ... ... шығындар мына жиынтық түрде толтырылады.
10.2 ЭФҚ өндірісіндегі газды тазалаудағы автоматтандыру техникалық
күралдарын ... және ... ... атқарудағы құралдар техникалық
сипаттамалары ... ... ... ... ... ... заманның талаптарына сай приборлардан, кешендерден құрылуы тиіс.
Сонымен қатар атап ... ... ... ... көп ... ... ... күрылғыда бірнеше қызметтер негіздеген
құрылымдардан ... ... ... ... ... ... ... алдымен әр параметрді өлшейтін сезгіш құралдарды және
түрленгіштерді сипаттаудан бастаймыз:
- ... ... ... ... ТСМУ ... ... процент- oExiall СТ6-ГП-ТУ 4227-003-13282997-95 (la поз.) ... ... ... бар ... ... ... ... (НСС)ЮОм. Өлшеу шегі: 0-100°С. Монтаждық класы 0,25
шығарушы ... ПГ ... РФ ... ... Қысымды өлшеу күралдары ретінде ... ... ... беруші
позициялық ылғалдан қорғаныс қабықшадағы моновакууметр қолданылады. (26, 36
поз.). Өлшеу шегі: 0-1МПа. Дэлдік класы 0,5 ... ... ... ... Томе ... ... ... қүралы ретінде метран -22-Вн-ДИ (2150 моделі) артық
қысымға арналған өлшегіш қолданылады.Жоғарғы өлшеу шегі ІМПа ... коды -042 ... ... ... 0,25 ... зауыт ПГ «Метран
» РФ Челябинск
- Шығынды өлшеу қүралдары ретінде Метран -300ПР акустикалық ... ... ... ... 0-10 м /сағ. Дәлдік класы 0,25,
Кіріс ... 4-20А ... ... ПГ ... » РФ Челябинск.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1 Копылев Б.А. Технология ... ... ... ... ... ... Г.А. Лысянский В.М. Экстрогирования. Система твордое тело-
жидқость Л:Химия, 1974,-254с.
3 ... В.Ф. ... ... ... ... ... Фомин В.В. Кинетика экстракций,-М:Атом-издат, ... ... В.А. ... А.А., ... В.Н. ... ... ... переработке фосфатного сырья.
-М: Химия, 1982-248с
6 Позин М. Е.} Зинок Р.Ю. Расчеты по ... ... ... ... 1997 ... ... В.В. Принципы создания безотходных химических производств
М., Химия, 1982,-288с
8 ... О.С. ... Л.Ш. ... ... в ... ... ... 1991-256с
9 Воробьев О.Г, Балабеков О.С. Молдабеков Ш.М Уфимцев Б.Ф. Экологические
проблемы химического предприятия-Алма-Ата ... ... ... Э.Я ... ... в ... фосфора и фосфорных удобрений. Л-
химия 1979 356с.
11 Алиев Г.М. : техника пылеулавливания и ... ... ... М: ... ... ... расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных ... в ... ... Л: ... 1987-93с
13 Белов В.Н., Воробьев О.Г. проблемы охраны природы в ... и ... Л: ... ... ... ... ... определения экономической эфективности
осуществления природоохранных мероприятий и оценка экономического ущерба
причиняемого ... ... ... окружающей среды.-М:
Экономика , 1986,-91с
15 Наркевич И.П., Печковский В.В. утилизания и ... ... ... ... ... Уимия, 1984 299с
БИЗНЕС-ЖОСПАРДЫ ЖОБАЛАУ
Аннотация
Бизнес-жоспар тақырыбы: Аммофос өндірісінің қалдық газ-тозаңдарын
тазартатын инерциялық - турбуленттік қондырғының бизнес ... ... ... ... : Қоршаған ортаны қорғау.
Қызметтің негізгі ... : Газ ... ... жобалау жэне оны
өндіріске енгізу
Басталу мерзімі :.
ТҮЙІН
Қазақстан Республикасының президенті ... ... 1 - ... ... қазақстан халқына жолдауы.
Халықаралық стандарттарға сәйкес қоршаған ортаны ... ... ... қамтамасыз ету.
2006 жылы біздің экологиялық заңнамаларымызды ... ... , жаңа ... ... мемлекеттік" бақылау
жүйесін жетілдіруге бағытталған Экологиялық ... ... ... ... біз 2010 жылы қоғамның түрлауы дамуының негізгі
экологиялық стандарттарын ... ... ... ... ... ... ... ауаға
тасталынатын әртүрлі жэне қүрамы күрделі тастамалар саны да тез өсуде.
Сонымен бірге өндірістік өнеркэсіптер ауа ... ... ... ... ... ... газ тастамарына шаң, токсикалық жэне қалқыма заттар
құрайды. Мүндай ластау ... ... ... ... ... ... даму ... бірі өндірістің
бірден өсуі,өнімдердің сапасын ... жаңа ...

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Уран ерітінділерін экстракциялық әдіспен өңдеу6 бет
Уран технологиясы14 бет
Уран технологиясындағы аффинаж17 бет
Borland Delphi-де калькулятор бағдарламасын құрастыру11 бет
Delphi бағдарламалау тілінде проектіні құрастыру22 бет
Delphi жүйесінде ойын құрастыру15 бет
Delphi тілінде деректер модулін құрастыру және оны пайдалану20 бет
Google құрастырушылары жайлы мәліметтер6 бет
Kалий, фосфор, мыс алмасуының бұзылыстары6 бет
N (Азоттың) және P(Фосфордың) биологиялық ролі, медицинада қолданылатын қосылыстар4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь