Банктегі аналитикалық және синтетикалық есеп


1. Банктегі аналитикалық есеп және оның формалары.
2. Баністегі сннтетикалық есеп жзне оның формалары.
3. Баланс жэне айналым ведомості құру тәртібі.
Аналитикалық есептің кең көлемде тараған формасы бұл - дербес шот. І»уя - шот барлық ағымды, валюталық, қарыз және депозиттік ,сонымен катар, банктің кірісі мен шығынын есепке алу т.б. операцияларды орындау үшіи ашылады. Дербес шот әр бір балансты және баланстан тыс шотгарға пшылған. Дербес шот электронды есептеу машинасында 2 - данада 0асылады.1-ші данасы банкте қалады, ал 2-ші данасы клиентке дербес інот көшірмесі мен ақшаиай есеп айырысу кұжат көшірмесімен беріледі. Дшылған дербес шоты банісге арнайы кітапка енгізіледі. Сонымен қатар, дербес шот есеп-ақша і^зкаттары кегізінде толтырылады.
Дербес шоітыц келесІдей реквизиттері бар: ;
• Дербес ағымды шс*т нөмірі;
• Операция орындалган мерзімі;
• Операция түрі;
• Корреспондеит шоттьщ немері; ;
• Корреспондент банктің немері;
• Кркат нөмері;
• Дебет және кредит бойынша қалдық соммасы;
• Қалдық.
Операция түрлері келесідей сандармен белгіленеді: 1~Төлем тапсырысы; 2-Төлем талап-тапсырысы; З-Кассалық құжат; 4-Есеп айыру чектері; 5-Аккредитив;
6-Мемориалды ордер төлем құжаты; 7-Несиені өшіру, инкассалық тапсырыс;
8-Несие беру;
9-Несие бөлімін басқару;
10~Сый-ақы.
Карточка-паспорт - бұл әр бір шаруашылық инвентар мен заітариі толық мәлімет беретін қаржы. Операциилық журнал - б.үл төленбеген банкаралық соммалащ есебімен банкке дебеторлық жэне кредиторлық қарыздар есебін жүргізр үшін арналған қрсат.
Инаентарлық исарточка - бұл эр бір ғишраттарға, құрал • саймандарға, компьютерлік жабдықтарға және де басқа негізгі қуралдарғй ашылады, Инвентарлық карточкада негІзгі құралдың толық тағайыкдалу^ бағыты, моделі, типі, маркасы, өндірген завод нөмірІ, шығарылғаи уақыш сонымен қатар, алгашқы щпы, инвентарлық нөмірі толтырылады, негізгі құрал түріне байланысты болады.
Кітаптар - бұл нақты ақшаны қазынаға саяу есебімен бланкті қата тәртіпте есепке алу, шетел валютасы және қымбат бағальг металда) операциясын есепке алу қрсаты.
Қазіргі уақытта авалитиісалық есепті енгізу, келесілерді қарастырады:
• Валютатүріи;
• Эканомика секторын; .
• Несиетурін;
• Жекв меншік түрін;
• Резидент,резвдент еместі;
Клиентгі.
2. Бянктегі синтетикалық есеи және оның формалары.
Синтетикалык есеп - бұл жалпылама есеп. Брг есептің көмегі арқылы орындалған операцияның күндік, айлық, тоқсандық жэне жылдық есебі туралы жан-жақты есептеме береді.

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 11 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


У-ТАРАУ. КАНКТБП АНАЛИТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ СИНТЕТИКАЛЫҚ БСБП.

Банктегі аналитикалық есеп және оның формалары.
Баністегі сннтетикалық есеп жзне оның формалары.
Баланс жэне айналым ведомості құру тәртібі.

5.1. Банктегі анапитикалык есеп және оның формагары. Аиалитикалық
есеп - бұя банктегі орындалатын, операцияларды дстальді, нақты,
түсініктірек керсету,
Аиалитикалык ес^птің материалдары келесідей:
Дербес шот; - :
Оиерациялық журнал;
Карточка-паспорта; ;
Иявентарлық карточка; ;
Кітаптар.

Аналитикалық есептің кең көлемде тараған формасы бұл - дербес шот. Іуя
- шот барлық ағымды, валюталық, қарыз және депозиттік ,сонымен катар,
банктің кірісі мен шығынын есепке алу т.б. операцияларды орындау үшіи
ашылады. Дербес шот әр бір балансты және баланстан тыс шотгарға пшылған.
Дербес шот электронды есептеу машинасында 2 - данада 0асылады.1-ші данасы
банкте қалады, ал 2-ші данасы клиентке дербес інот көшірмесі мен ақшаиай
есеп айырысу кұжат көшірмесімен беріледі. Дшылған дербес шоты банісге
арнайы кітапка енгізіледі. Сонымен қатар, дербес шот есеп-ақша і^зкаттары
кегізінде толтырылады.
Дербес шоітыц келесІдей реквизиттері §ар: ;
* Дербес ағымды шс*т нөмірі; 1
* Операция орындалган мерзімі; ;
* Операция түрі;
* Корреспондеит шоттьщ немері; ;
* Корреспондент банктің немері;
* Кркат нөмері; ■
* Дебет және кредит бойынша қалдық соммасы;
* Қалдық.
Операция түрлері келесідей сандармен белгіленеді: 1~Төлем
тапсырысы; 2-Төлем талап-тапсырысы; З-Кассалық құжат; 4-Есеп айыру
чектері; 5-Аккредитив;
6-Мемориалды ордер төлем құжаты; 7-Несиені өшіру, инкассалық
тапсырыс;

8-Несие беру;
9-Несие бөлімін басқару;
10~Сый-ақы. ,,.. ;_..-
Карточка-паспорт - бұл әр бір шаруашылық инвентар мен заітариі толық
мәлімет беретін қршг.

Операциилық журнал - б.үл төленбеген банкаралық соммалащ есебімен
банкке дебеторлық жэне кредиторлық қарыздар есебін жүргізр үшін арналған
қрсат.
Инаентарлық исарточка - бұл эр бір ғишраттарға, құрал • саймандарға,
компьютерлік жабдықтарға және де басқа негізгі қуралдарғй ашылады,
Инвентарлық карточкада негІзгі құралдың толық тағайыкдалу^ бағыты, моделі,
типі, маркасы, өндірген завод нөмірІ, шығарылғаи уақыш сонымен қатар,
алгашқы щпы, инвентарлық нөмірі толтырылады, негізгі құрал түріне
байланысты болады.
Кітаптар - бұл нақты ақшаны қазынаға саяу есебімен бланкті қата
тәртіпте есепке алу, шетел валютасы және қымбат бағальг металда)
операциясын есепке алу қрсаты.
Қазіргі уақытта авалитиісалық есепті енгізу, келесілерді қарастырады:
• Валютатүріи; :;; :
■.'.'■'
• Эканомика секторын; .
• Несиетурін; ■ ;:-
• Жекв меншік түрін;
• Резидент,резвдент еместі; : * Клиентгі.
5.2. Бянктегі синтетикалық есеи және оның формалары.
Синтетикалык есеп - бұл жалпылама есеп. Брг есептің көмегі арқылы
орындалған операцияның күндік, айлық, тоқсандық жэне жылдық есебі туралы
жан-жақты есептеме береді.
Сянтетикалық есептің материалдары лесідей:
• бухгалтерлік журнал;
• баланс; ~ .
■;;-
• сальдолық ведомость; ■ ' -
• айналым ведомость; - -
• кассалық журнал (кіріс пеи шыгыи).
Бухгалтерлік журнал - бүл банкте бір күн ішінде, орындалған барлық
операцияны баланс бойынша тіркеу құжаты болып табылады. Бүл журналдарда шот
немері, балансты және баланстан тыс шот айналымы кврсетіледі.
Ванк балансы - бул банктің жеке меншікті және тартылған, жалғаға
алынған құралдар жағдайын, сонымен катар банктік қызменттің
1аланс - бұл банктегі бухгалтерлік есептің ең негізгісі болып
іа(и,ілады. Жұмыс күннің орындалуын мінездейді. Баланста балансты күрган
бухгалтердің коя улгісі болады, оны бас бухгалтер тексеріп, қол коііып,
банк басшысына ұсынады, Баик басшысы балансты қарап қол ушісімен бекітеді.
Баланс - бұл актив пен пассив арасындағы тепе-тендік. Баланста иктивті
жэне пассивті шоттар қалдықтары керсетіледі, тексеру соңында іікгггар
арасында теңцік болуы тиіс, балансты және балансты емес шоттар калдығы
бейнелеиеді.
Сальдолық ведомоеть -- бүл электронды есептеу машинасында үсынылган
бағдарлама бойынша күнделікті 2 даиада толтырылады. 1-щі данасы бас
бухгалтерде сақталады, ал 2-ші данасы несие басқармасына неріліп,
болжамдалады, Бұл кұжатта щот нөмірі, барлық активті жэне ішссивті шоттар
калдықтары басылады.
Айвдлым ведомость — бұл тоқсан сайын толтырылады және де келесілер
қарастырылады:
• шот нөмірі;
• актив пен пассив бойынша есепті кезең басындағы қалдық; дебет
және кредит бойынша есепті кезең айналымы;
• актив пен пассив бойьшша есепті кезең соңындағы калдық. Айналым
ведомость балансты және баланстан тыс шоттар негізінде
құрылады, сонымен қатар баланс пен бухгалтерлік журнал бойынша есепті
кезеңнің барлық қорытымдысымем салыстырылады,
Кассалык журнал - бұл кассаның кірісі мен шығын жазбаларын көрсетеді.
Журналда клиенттің шот немері, кассалык жоспар коды және соммалар
көрсетіледі. Күн соңында бұл журналдар касса басқармасының анықтамасымен
салыстырылады. Касса басқармасы меи шот менеджері ұсынылған құжаттарды
айырбастап қол кояды.
5.3.Баланс жэне айналым ведомості щру тәртібі.
Бухгалтерлік есеп балаисында - активтер мен міндеггемелер өздерінің
пайда болуымен тугендеуі және өтімділік тәртібі бойынша топтастырылған.
Банктегі баланс негізгі III класстам турады:
- активтер;
- міндеттемелер;
- меншікті капитал.
Есептеме баланс келесі түрде қ^ралған: Актив: - Нақты валюта;
- ¥лттық Банктегі депозиітер;
- Басқа банктердегі депозиттер;
- Бағальг қағаздар;
'
- Қарыздар мен заггар;
- Баскада завды тұлғалардың инвестицияға капитал;
:
- Клиенттердің міндеттемелері;
' Негізгі қ.ұралдар;
'
- Материалды емес активтер;
- Басқа да активтер. Актив корытывдысы:
Пасснв:
-Депозиттер;
- Ұлттық Банк аддындағы қарыздар;
:
- Басқа банктер алдьгадағы қарыздар; ,
- Басқада міндеттемелер; ;

- Міндеттеме қорытындысы. Капитал:
- Жарғылык капитал;
- Қосымша капитал;
- Резерв капиталы;
;
- Негізгі құралдарды қайта бағалау бойынша резервтер;
і
- Таратылмаған таза кіріс (жабылмаған зияңцар);
- Капитал қорытындысы; :
;
- Пассив қорытындысы.
Балаис банктің әр кундік жұмыс куніндегі активтерге, міндеттемелерге
және меншікті капиталды бағалауға мумкіндік береді,
Баик балансы - ақшалай түрде мінезделеді. Ресурстардың жағдайы меи
қайнар көздерін безендіру, бағыттау, пайдалану, сонымен қатар банктік істің
есептеме кезеңінің басы мен соңына қаржылық нэтиже беру.
Баланстың мәліметтері бойынша қаржьщық ресурстарды орнату, несиелік,
есеп-айыру, кассалық және т.б операциялар шетел валютасымен, багалы
қағаздар мен операция жургізуге болады.
Банк балансы, есептемеде ең бзсты белшегі больга саналады. Банк балансы
бухгалткерлік есептің негізгі щжты, онда банкте ашылған барлық шоттар
бойынша қавдык бейнеленеді. Банк бөлімшелерінде баланс кұн сайын электронды
есептеу машинасында құрылады. Балансты бас бухгалтер және банк басшысы
тексеріп, қол улгісін қояды.
Айналым ведомость - тоқсан сайын балансты жэне баланстан тыс шоттар
бойынша жеке құрылады, ал қорытындысы бухгалтерлік журналмен, сальдолық
ведомость және есеп кезеңінің балансымен салыстырылады. Айналым ведомості
бас бухгалтер және банк басшысы тексеріп қол улгісін қояды.

ҮШ-ТАРАУ. ДЕГОЗИТЖ СШРАЦИЯЛАРДЫҢ ЕСЕБІ.
В. Л.Тшпепуішаншгыбойьпшіаөперацііштар юсбі. 8,2. Шрыл ашиат боіышиа
операциилар есебі, ". -.' ..
8.1. Талал ету амажпы бойынша шіерациялар есебі, Жеке хргалардың
аманагары мен дттттерінің есебі банкгің бшдасывда одозлынып жұрген шот
жоспары бойынша патеивті:
2211 Кпиеіггкрдің талап еіу дштаитгері шотывда жургаіледі.
ХалықБанісінде крржыпар шюсі амш^зггар^таргьшады:
- тащпегуаманаш
- шріл аманатар (балгілі мчвімге кэбыадаигвн):
Клиентгерге депозит немесе амагаттар бойынша шот ашу кезіще клкшг (жеке
іүлга) &сшньі кіріс ордфін тояпырзды немесе кеагісім шарг кедады. Егер
аманаг іінңшішідары ЭЕМ-да бажщіріпк}, онда дф&ж шстг ашышмайда. Ал, егер
аманат дчісращшвры крццан безеңдірілсе, овда деэбвс шот ашылып,
альсіивитгік карточка гчүрылады
Алшшеді иемесе қосымша амаиатіардь адбылдау кезіндқ щріс ордері
Гмійынша межі втішбе щрьшты:
Дг—1001 ■ ■ •
- ■ ... Кт-2211
■ Шьнъш-7339
7339 Бгювдда кұадьшықгармеи кұжштф.
Алгашідн жарна ккавдв, яп амшатка шот ашу кезІвде кяиешке аманэт
ісітапшасы і'н:рілелі,
Есеп бойнша ©шірілген аманат кшшшасы шығын бойынша 7339 баяанстан тыс
мкятабейнеленеді, .. ..
Қосшша жфьйтуоет кезде:
Дг-1001 Кт-2211
Шығыс ордері бойынша амаиетшьшардьщ шоиынам нақіы акціа мен гомма
Сіершпгнкгаце:
Дт-2211 Кт-1001
Нақгы аіфіисыз тәргіпте амаиш1 шотыта сомма қосьшгаи кезде: :.
. Дг-1351,1051
Кт-2211
Жыл соңыңод немемзеталап еіу шанаіы бойыяша шотгы жабу кезвде банк
амадаг іащцығьшасый-акышммасьиаударады: . . . , ; .■ _

Дт-5211
Кг-2211
5211 -Талап ету амаишы бойынша сый- ақылщ шығывдар, Егер аманат
соммасы оот оргавдарымен тэріолеиген болса, овда сотгың бойынша шанат
соммасы республгасабюджелгіш аударшвдл;
Дг-2211
Кт-1051,1351 ' -■'•
82,
Шрыд аманат және депюттер сомасы банк баладаыңда кош падаэд імотарда
еттішгааді:
2215 ~ Клйентгердің іфіскамерзіщі депозютврі. .'-■■■: 2217-
Юшенггердіңортамерзівдідепаитпфі. :
22Н)"Клиекггердіңұзақмерзіщідепшит гфі. ■'-.'" 2221 - Клиентгің арнайы
депшитгері, 2223 - Депозит--юшент кепілі,
Осы шагаардьад кродигі бойынша амаиаттаіэга түеісем соммшир, оонымсн
іфсыінтан сый-аіфі соммалары йэрсегіледі.
.-, - Дг-1001
Кт-2215,2217,2219.
Таяап еіу шгшадш іщът амашгқа аудгфу д^кгорлар яаке кредиггорляр арвдш
щргізіледі, талап еіу аманаты жабылгаи кезде:
Дт-2211 Кт-2850
Шұгъш аманагына аударган кезде 2850-ші жйьшаду зкэне шдоыл амаш?
шотгарына аударылады:
Дт-2850
Кт-2215,2217,2219,2221,2223 Шұғьш амаиш% шотыиа қосымша жарна крбьидаки
вдце: Дг-1001
Кт-2215,2217,2219,2221,2223 .:' Шұгъш аманштар немесе депозгаліер
ідаггарыньщ жабьотуі.і немта кшІсщ шарпың аяқгалуы бойышш сый-акц сошшсын
аудару кезігзде: Дг - 5215 Клишггердің қыскэ м^вівді депозигщрі бойыгащ
сый-аі^ (№вығушьшық)төлеумш байпаныслы шькыңазр; 5217-Клишпердің орга
мерзімді депозитітрі бойьмша сый-ақы твлеумен байлаиысіы шығывдар; 5219-
Юшенітердің .үзақ мерзіаді дшозитгері боШьпша сый-ақы (қызығушшық івлеумен
байланысіы шығывдар.
Кт-2215,2217,2219,2221,2223 Аманаг операцияпары бойьпіііш
аналитикшіық есеп арнайы каргочкэд орналастырылга-і
кұжатардыңтүпнұскзсьі бойынша жургізіледі.

IV ТАРАУ. КАІІКТЕГІ ҚҰЖАТТАРЖӘНЕ ОНЫҢТҮРЛЕРІ.
ҚҰЖАТТЫ Қ¥РУ, ҚОЛ ҮЛПСІНІҢ ҚОЮ
ЖӘНЕ ОНЫ САҚТАУ.
■ 4,1. Ьйііктсгі қркаітар және оның түрЛерІ мен мағыМасы. - 4.2,
Қүжатты қ.ұру жэне еактау мерзімі.
•І.Л. Күжитайналымынуйымдастыру.
4,4. 8шкі банктік-бақыдау жэне ішкі яудит, "■ -.■ .- -
4Л, Ііаііктегі қрсаттар жэне оньвд түрлері мен мағынасы.
К^іі.чг патын тілінен аудармасы "орындалған операцияға завды а.үш
(**-іііі жазбаша түрдегі куәлік. Банктегі барлық орындалған іі,
і.ііиіі'і.іі бухгалтерлік есепте, ақшалай-есеп айырсу құжат негізінде
■ ііін-ін (и ;іі Олар орындалған операцияга мІнездемесі туралы мәлімет і
ч'іи ( іиі.іц ццщы бекітілуіи және де бухгалтерлік операцияны орындау
ііі'иіііщі' ш.ізмет атқарады. ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Синтетикалық және аналитикалық есеп шоттары
Банктер қарызы - қарыздарды төлеу
Нақтылай қаражаттардың қозғалысы туралы ақпаратты қалыптастыруда бухгалтерлік есептін мәні
Банктердегі арнайы шоттар мен есеп айрысу шотындағы нақты ақша қозғалысы
Жолда деп саналатын ақшалай қаражат кассаға
Банктегі бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуы
Қаржылық және басқарушылық есептердің салыстырмалы мінездемесі
Кассадағы нақты ақшаның есебі
Ақша қаражаттарының аудиті
Бухгалтерлік есептің шоттар жүйесі және екі жақты жазу
Пәндер