Мысыр пирамидалары


1 Мысыр пирамидалары
2 Хеопс пирамидасы
Кімдер тұрғызғаны және не үшін тұрғызылғаны әлі күнге жұмбақ болып келе жатыр. Тек перғауындардың сағанасы үшін салынған деу ақылға сыймайды. Ежелгі грек тарихшысы Геродоттың а¬туынша, Мысыр пирамидаларын 100 мың құл 20 жыл бойы салған. Бірақ қазіргі оқымыстылар 100 мың құлдың қазіргідей құрылыс техникасы жоқ ол заманда әрқайсысы 40 тонна тартатын алып тақта тастарды арқанмен сүй-реп әкеліп, қолмен көтеріп, асқан дәлдікпен қалауы мүмкін еместігін бірауыздан мойындап отыр. Діндарлар пирамиданы жындар салған десе, оқымыстылардың біраз бөлігі бұл орасан алып құрылысты өзге планетадан келген бөгде ғаламшарлықтардың қолтаңбасы санайды. Ал осы пирамиданың астында не бар? Кейбір оқымыстылар оның астында алып жерасты қала болуы мүмкін деп болжайды. Дәл айтсақ, Мысыр пирамидаларының жұмбағын қызғыштай қорып жатқан Сфинкстың астында жер астына түсетін қақпа болуы мүмкін дейді. Ол жерде ежелгі атлант өркениетінен қалған кітаптар мен техникалар және атланттардың өзінің сүйегі сақтаулы болуы мүмкін екен. Аңыздағы ел Атландида бұдан 15 мың жыл бұ¬рын су астына жұтылған делінеді, кейбір атландықтар ұшатын шар¬лардың арқасында аман қалып, кейін Мысырға барып пирамида тұрғызған деген сөз бар. Бірақ әл-әзір мысырлықтар пирамиданың астын қазуға ешбір елге рұқсат бермей отыр. Дегенмен соңғы үлгідегі сейсмикалық аса сезімтал приборлар Сфинкстың астында алып бос қуыстың барын сездірген.
«Пирамида» дегенде, көз алдымызға бірден Мысырдың құмды далаларындағы Хеопс және өзге де таңғажайып нысандар елестейдi. Бұған Америка құлығындағы ежелгі үндістердің ацтек, маия, инек тайпаларының пи¬рамидаларын да қосуға бола¬ды. Бұлардың барлығының сы¬ры белгілі болды десек те, т¬бегейлі құпиясын аша қойған жоқ. Со-нымен, пирамида тек Мысырда емес, Африка мен Инднезияда, Мексика мен Тайванда, тіпті Қытайда да бар. Тіпті Бермуд үштағаны астында да пирамида бары анықталып отыр. Ал енді Босниядан, яғни Еуропаның орталығынан ең үлкен саналатын Хеопс пирамидасынан да биік, әрқайсысы 40 тонна тартатын тақта тастан қаланған пирамида табылғаны белгілі. Бұл топырақ астына көміліп қалған пирамида тектес табиғаттың туындысы делінгенмен, онда талай құпия көміліп жатқаны белгілі болып отыр. Мәселен, археологтар оның ас¬ты¬нан 10 шақырымға со¬зылып жатқан жерасты туннелін тапқан. Ғалымдар қазір Еуропаның орталығында бұдан 40 мың жыл бұрын өзге бір өр¬ке¬ниеттің өмір сүргенін дәлелдеуге тырысып бағуда.

Пән: Жалпы тарих
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 5 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Гуманитарлық ғылымдар факультеті

Тарих кафедрасы

СӨЖ

Тақырыбы: Мысыр пирамидалары

Қабылдаған:Нұрбетова Г.
Орындаған:Несіпбаев Н.
Тобы:ТАЭ-411.

Түркістан - 2014 ж.
Мысыр пирамидалары! Кім - дер тұрғызғаны және не үшін тұр - - ғызылғаны әлі күнге жұмбақ бо - - лып келе жатыр. Тек пер - ғауын - - дардың сағанасы үшін са - лынған деу ақылға сыймайды. Ежелгі грек тарихшысы Геродоттың ай - туын - - ша, Мысыр пирамидаларын 100 мың құл 20 жыл бойы салған. Бі - рақ қазіргі оқымыстылар 100 мың құлдың қазіргідей құрылыс тех - никасы жоқ ол заманда әр - қай - сысы 40 тонна тартатын алып тақта тастарды арқанмен сүй - реп әкеліп, қолмен көтеріп, асқан дәл - дікпен қалауы мүмкін емес - ті - гін бірауыздан мойындап отыр. Дін - дарлар пирамиданы жындар сал - ған десе, оқымыстылардың бі - раз бөлігі бұл орасан алып құ - рылысты өзге планетадан келген бөгде ғаламшарлықтардың қол - таң - басы санайды. Ал осы пира - ми - даның астында не бар? Кейбір оқы - мыстылар оның астында алып жерасты қала болуы мүм - кін деп болжайды. Дәл айтсақ, Мы - сыр пирамидаларының жұм - ба - ғын қызғыштай қорып жатқан Сфинкстың астында жер астына тү - сетін қақпа болуы мүмкін дей - ді. Ол жерде ежелгі атлант өрке - ние - тінен қалған кітаптар мен тех - никалар және атланттардың өзі - нің сүйегі сақтаулы болуы мүм - кін екен. Аңыздағы ел Ат - лан - - дида бұдан 15 мың жыл бұ - рын су астына жұтылған делі - не - ді, кейбір атландықтар ұшатын шар - лардың арқасында аман қа - лып, кейін Мысырға барып пи - ра - мида тұрғызған деген сөз бар. Бі - рақ әл-әзір мысырлықтар пи - ра - миданың астын қазуға ешбір елге рұқсат бермей отыр. Деген - мен соңғы үлгідегі сейсмикалық аса сезімтал приборлар Сфинк - с - тың астында алып бос қуыстың барын сездірген.
Пирамида дегенде, көз ал - ды - мызға бірден Мысырдың құм - ды далаларындағы Хеопс жә - - не өз - ге де таңғажайып ны - сан - дар елестейдi. Бұған Америка құр - лы - ғындағы ежелгі үндістердің ац - тек, маия, инек тайпаларының пи - рамидаларын да қосуға бола - ды. Бұлардың барлығының сы - ры белгілі болды десек те, тү - бе - гей - лі құпиясын аша қойған жоқ. Со - нымен, пирамида тек Мы - сыр - да емес, Африка мен Ин - до - не - зияда, Мексика мен Тайванда, тіпті Қытайда да бар. Тіпті Бер - муд үштағаны астында да пи - ра - мида бары анықталып отыр. Ал енді Босниядан, яғни Еуропаның орталығынан ең үлкен сана - ла - тын Хеопс пирамидасынан да биік, әрқайсысы 40 тонна тар - та - тын тақ - та тастан қаланған пира - ми - да табылғаны белгілі. Бұл то - пы - рақ астына көміліп қалған пи - рамида тектес табиғаттың туын - ды - сы де - лін - генмен, онда талай құ - пия кө - мі - ліп жатқаны белгілі бо - лып отыр. Мәселен, археологтар оның ас - ты - нан 10 шақырымға со - зылып жат - қан жерасты тун - не - лін тап - қан. Ғалымдар қазір Еу - ропаның орталығында бұдан 40 мың жыл бұрын өзге бір өр - ке - ниеттің өмір сүргенін дәлел - деу - ге тыры - сып ба - ғуда.
Кейбір оқымыстылардың пи - ра - мидаларды бөгде планетадан келгендер тұрғызған дейтінін жо - ғарыда айттық. Мәселен, Қы - тай - дағы пирамида бар аймақтың им - ператорлары өздерін көктен те - мір айдаһар мініп түскен тір - ші - лік иелерінің үрім-бұтағымыз деп жұртқа айтып отырған. Оны - мен қоймай, олар темір айдаһар мінгендер тағы да айналып соға - ды деген де ойда болған. Әлі күн - ге пирамидалардың ішіндегі шыр - мауы көп шиыр жолдардың құ - пиясын ешкім аша алмай отыр. Күн сәулесінің түсер жол - да - - рына арналып жасалған те - сік - тер - дің дәлдігі бүгінгі заманауи құ - рал-жабдықпен жарақтанған ғы - лым үшін таңғаларлық жағдай бо - лып тұр. Синай шөлінде жат - қан ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Әлемнің жеті кереметі туралы
Ежелгі Мысырдың діні
Египет Араб Республикасы туралы жалпы түсінік
Қазақстанның жеті кереметі
Әлемнің жеті кереметі туралы ақпарат
Ежелгі Египет мәдениетінің қалыптасуы
Әлемнің жеті кереметтері
Әлемнің жеті ғажайыптары
Стилистика және оның проблемасы туралы
Әлемнің жеті кереметі
Пәндер