Жеке жол қиылыстарында қатаң бағдарламалық басқару жағдайында инженерлік есептеулерді тәжірибе жүзінде орындау

1 Курстық жобаны орындауға арналған ӘДІСТЕМЕЛІК нұсқама 2
1.1 Көлік ағынның келтірілген қарқындылығын есептеу. 2
1.3 Болашақтағы жүріс қарқындылығын есептеуді анықтау. 3
1.4 Жол қиылысына келудегі жүріс жолақ санын (қатар) алдын.ала анықтау. 3
1.6 Көлік және жаяу жүргінші ағыны қарқындылығының картограммасын құру 4
1.7 Бағдаршаммен реттеуді енгізудің негіздемесі 4
1.8 Фазалық айырылу сұлбасының нұсқасын әзірлеу 4
1.9 Жүру бөлігінің енін анықтау 6
1.10 Цикл ұзақтығының және оның элементтерін есептеу 6
1.13 Фазалық айырылу сұлбасын тиімді таңдау 13
1.14 Жол қиылысының жоспарын құру 13
1.15 Бағдаршамдық сигнал беру жұмысының кестесін құру 14
1.16 Курстық жобаны рәсімдеу 14
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 17
1 Курстық жобаны орындауға арналған ӘДІСТЕМЕЛІК нұсқама

Курстық жобаның негізгі мақсаты жеке жол қиылыстарында қатаң бағдарламалық басқару жағдайында инженерлік есептеулерді тәжірибе жүзінде орындау, арнаулы пәндердің теориялық негізін бекіту болып табылады.
Тапсырманың негізі жол қиылысындағы көлік құралдардың фазалық айырылу сұлбасын таңдау және бағдаршамдық сигнал беру параметрлерін есептеу – тәжірибеде жол жүрісін ұйымдастырудың типтік мәселесінің бірі болып табылады. Осы кезде көлік және жаяу жүргінші ағындарының талабын ескере отырып, альтернативті нұсқа шешімін әзірлеуге тірек жасалынған. Жүрісті ұйымдастырудың техникалық құралдарын дұрыс пайдалану және орналастыру сауалдарына аса көңіл бөлінеді.

1.1 Көлік ағынның келтірілген қарқындылығын есептеу.

Көлік құралдарының жүріс қарқындылығы Nnpi келтірілген бірлік бағыты бойынша келесі формуламен анықталады:

Nкi = , бір/сағат (1.1)
мұнда, Ni – i-бағыты бойынша берілген жүріс қарқындылығы, авт./сағ;
і – қозғалыс бағытының нөмірі;
Рж, Ржүк, Рав - жеңіл және жүк автокөліктер, автобустардың көлік ағынындағы берілген пайыздық мәні;
Ккж, Ккжүк, Ккав – жеңіл және ауыр автокөліктері, автобустар үшін келтіру еселігі (Ккж =1,0; Ккжүк =2,0; Ккав =2,5).
Алынған сандық көрсеткіштерді Nкi үлкен мәнге қарай бүтін санға дейін домалақтап және кесте түрінде көрсетілуі мүмкін.

1.3 Болашақтағы жүріс қарқындылығын есептеуді анықтау.

Келтірілген жүріс қарқындылығы және сәйкес жүктеу еселігі туралы көрсеткіштер негізінде болашақта Nбi бағыты бойынша күтілетін ең жоғарғы қозғалыс қарқындылығы келесі формуламен есептелінеді.

Nбi= , бір./сағ. (1.2)
мұнда, Zi – тапсырма нұсқасында көрсетілгендей, берілген бағыт бойынша жүктеу еселігі (жүктеу еселік мөлшері тиімді қозғалыс тәртібіне сәйкес, белгілі бір өткізу қабілетінің барлығын ескеру шамаланған).
Алынған сандық мәні Nбi үлкен жағына қарай бүтін санға дейін домалақтанады.

1.4 Жол қиылысына келудегі жүріс жолақ санын (қатар) алдын-ала анықтау.

Алдын-ала есептеу кезінде тапсырмадағы қиылыс сұлбасында бөлінген, әрбір бағыт үшін, бір жүріс жолағынан аз бөлінбеуі керек.
Қиылысқа келудегі керекті жүріс жолақ санын максималды болашақтағы жүріс қарқындылығы Nбi және бір жолақтың өткізу қабілетін Рn анықтауға болады, ол мынандай көрсеткішке тең болады 600-700 бір/сағ.
ni = , (1.3)
мұнда, nj – қозғалыс жолақ саны;
Nбij – болашақтағы j –келістегі i –бағыттағы ең жоғарғы жүріс қарқындығы;
j – келіс нөмірі;
к – жол қиылысына j-келістегі жүріс бағытының саны.
Алынған сандық мәні nj үлкен жағына қарай бүтін санға дейін домалақтанады.

1.5. Даулы нүктелер саны мен мүмкін болатын даулы күйлерді анықтау

Даулы нүкте саны рұқсат етілген жүріс бағыты және көлік құралдарының қозғалыс қатар санымен анықталынады. Сонымен қатар көлік құралдары және жаяу жүргіншілердің жүріс траекториясының қиылысуын ескеру қажет.
Алынған қортындыны nj ескере отырып, еркін масштабта қиылыс сұлбасын, онда рұқсат етілген маневрі траекториясын және жүріс қатарын сызып көрсету керек. Осы сұлба арқылы әр түрлі даулы нүктелер санын анықтап, содан кейін m қиылысу күрделігінің көрсеткішін мына мағына бойынша есептеу керек:

m = nа + 3қос + 5nқ, (1.4)

мұнда, nа – ауытқу нүктелер саны;
nқос – қосылу нүктелер саны;
nқ – қиылыс нүктелер саны.
Осы көрсеткіштер мөлшері бойынша қиылысты келесі типтің біреуіне жатқызамыз: қарапайым (m < 40), орташа күрделі (40 < m < 80), күрделі (80 < m < 150), өте күрделі (m > 150).
Содан кейін көлік ағындарының қарқындылығы мен даулы нүктелер санын ескеріп, мүмкін болатын бір сағаттағы даулы күйлер санын есептейміз (бұл жағдайда қозғалыс жолақ саны ескерілмейді). Осы кезде жанжалдасушы көлік ағынының қарқындылығы физикалық бірлік арқылы ескерілуі қажет (авт/сағ). Барлық мүмкін болатын даулы күйлер саны ең аз дегенде екі жанжалдасушы ағын қарқындылығы бойынша есептеледі.
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

1 Аксенов В.А., Попова Е.П., Дивочкин О.А. Экономическая эффективность рациональной организации дорожного движения. – М.: Транспорт, 1987. – 128 с.
2 Буга П.Г., Шелков Ю.Д. Организация пешеходного движения в городах: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 1980. – 232 с.
3 СТ РК 1125 – 2003 Знаки дорожные: Общие технические условия. – Астана: Госстандарт РК, 2003.
4 СТ РК 1124 – 2003 Разметка дорожная. – Астана: Госстандарт РК, 2003.
5 ГОСТ 23457-86 Технические средства организации дорожного движения: Правила применения. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 65 с.
6 Клинковштейн Г.И., Афанасьев М.Б. Организация дорожного движения: Учеб. для вузов. – М.: Транспорт, 1997. – 231 с.
7 Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения: Учеб. для вузов. – М.: Транспорт, 1990. – 255 с.
8 Макенов А.А. Проектирование светофорного регулирования на объекте улично-дорожной сети: Метод. пособие/ ВКТУ. – Усть-Каменогорск, 1999. – 60 с.
9 Правила дорожного движения Республики Казахстан: Введены в действие с 1 января 2007 г. – Алматы: Фонд БДД РК, 1998. – 88 с.
10 СНиП 2.07.01-89 Градостроительство: Планировка и застройка городских и сельских поселений/ Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. - 56 с.
        
        СОДЕРЖАНИЕ
1 Курстық жобаны орындауға арналған ӘДІСТЕМЕЛІК нұсқама 2
1.1 Көлік ағынның келтірілген қарқындылығын есептеу. 2
1.3 Болашақтағы ... ... ... ... ... Жол ... келудегі жүріс жолақ санын (қатар) алдын-ала ... ... ... және жаяу ... ... қарқындылығының картограммасын құру 4
1.7 Бағдаршаммен реттеуді енгізудің негіздемесі 4
1.8 Фазалық айырылу сұлбасының нұсқасын ... ... Жүру ... енін ... ... Цикл ... және оның ... есептеу 6
1.13 Фазалық айырылу сұлбасын тиімді таңдау 13
1.14 Жол қиылысының ... құру ... ... ... беру ... кестесін құру 14
1.16 Курстық жобаны рәсімдеу 14
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 17
1 Курстық жобаны орындауға арналған ӘДІСТЕМЕЛІК нұсқама
Курстық ... ... ... жеке жол ... ... басқару жағдайында инженерлік есептеулерді тәжірибе жүзінде
орындау, арнаулы пәндердің ... ... ... болып табылады.
Тапсырманың негізі жол қиылысындағы көлік құралдардың фазалық ... ... және ... ... беру ... есептеу –
тәжірибеде жол жүрісін ұйымдастырудың ... ... бірі ... Осы кезде көлік және жаяу жүргінші ағындарының талабын ... ... ... ... ... ... ... Жүрісті
ұйымдастырудың техникалық құралдарын дұрыс пайдалану және орналастыру
сауалдарына аса ... ... ... ... келтірілген қарқындылығын есептеу.
Көлік құралдарының жүріс қарқындылығы Nnpi келтірілген бірлік бағыты
бойынша ... ... ... = , ... ... Ni – i-бағыты бойынша берілген жүріс қарқындылығы, авт./сағ;
і – қозғалыс бағытының нөмірі;
Рж, Ржүк, Рав - ... және жүк ... ... көлік
ағынындағы берілген пайыздық мәні;
Ккж, Ккжүк, Ккав – жеңіл және ауыр автокөліктері, ... ... ... (Ккж =1,0; Ккжүк =2,0; Ккав =2,5).
Алынған сандық көрсеткіштерді Nкi үлкен мәнге қарай бүтін санға дейін
домалақтап және ... ... ... ... Болашақтағы жүріс қарқындылығын есептеуді анықтау.
Келтірілген жүріс қарқындылығы және ... ... ... ... негізінде болашақта Nбi бағыты бойынша күтілетін ең жоғарғы
қозғалыс қарқындылығы келесі формуламен есептелінеді.
Nбi=, ... ... Zi – ... ... ... берілген бағыт бойынша
жүктеу еселігі ... ... ... ... ... тәртібіне
сәйкес, белгілі бір өткізу қабілетінің барлығын ескеру шамаланған).
Алынған сандық мәні Nбi ... ... ... бүтін санға дейін
домалақтанады.
1.4 Жол қиылысына келудегі жүріс жолақ санын (қатар) алдын-ала анықтау.
Алдын-ала есептеу кезінде ... ... ... ... ... ... бір ... жолағынан аз бөлінбеуі керек.
Қиылысқа келудегі керекті жүріс жолақ санын максималды болашақтағы
жүріс ... Nбi және бір ... ... ... Рn анықтауға
болады, ол мынандай көрсеткішке тең ... 600-700 ... = , ... nj – қозғалыс жолақ саны;
Nбij – болашақтағы j ... i ... ең ... ...... ... – жол ... j-келістегі жүріс бағытының саны.
Алынған сандық мәні nj үлкен жағына қарай ... ... ... ... нүктелер саны мен мүмкін болатын даулы күйлерді анықтау
Даулы нүкте саны рұқсат ... ... ... және ... құралдарының
қозғалыс қатар санымен анықталынады. Сонымен қатар көлік ... ... ... ... траекториясының қиылысуын ескеру қажет.
Алынған қортындыны nj ескере отырып, еркін масштабта қиылыс сұлбасын,
онда рұқсат етілген маневрі ... және ... ... сызып көрсету
керек. Осы сұлба арқылы әр түрлі даулы нүктелер санын ... ... ... ... күрделігінің көрсеткішін мына мағына бойынша есептеу керек:
m = nа + 3қос + 5nқ, ... nа – ... ... ...... ... ... – қиылыс нүктелер саны.
Осы көрсеткіштер мөлшері бойынша қиылысты келесі типтің біреуіне
жатқызамыз: қарапайым (m < 40), ... ... (40 < m < 80), ... ... m < 150), өте ... (m > ... кейін көлік ағындарының қарқындылығы мен даулы нүктелер санын
ескеріп, мүмкін болатын бір сағаттағы даулы күйлер санын ... ... ... жолақ саны ескерілмейді). Осы кезде жанжалдасушы көлік
ағынының қарқындылығы физикалық бірлік арқылы ескерілуі қажет ... ... ... ... ... саны ең аз ... екі жанжалдасушы
ағын қарқындылығы бойынша есептеледі.
1.6 Көлік және жаяу жүргінші ағыны қарқындылығының картограммасын құру
Көлік және жаяу ... ... ... ... ... қарқындылығын есептеу нәтижесі бойынша (п. 1.2) ... ... [10,16] ... ... ... енгізудің негіздемесі
Жол қиылысында бағдаршаммен реттеу мақсатты енгізуді жанжалдасушы
көлік және жаяу ... ... ... ... ... ... ... құжаттар негізінде орналастыру қажет [9].
1.8 Фазалық айырылу сұлбасының нұсқасын әзірлеу
Фазалық айырылу ... ... ... ... негізгі принциптерге
ұстану қажет:
1 Реттеу циклінде фазаның ең кіші мәнін алуға тырысу.
2 Бір фазада бірлестіруді ескеру:
- тура ... ... ... фаза ... ... ... бұрылу ағыны, егерде солға бұрылу ағыны 120 авт/сағаттан артпаса;
- жаяу жүргіншілер және онымен жанжалдасушы бұрылатын ... ... жаяу ... ... 900 ... артпаса, ал бұрылатын көлік
ағыны 120 авт/сағаттан артпаса.
3 Әр түрлі фазада ... ... ... ... ... шығармау (жүріс жолағын белгілі фазаға бекіту).
4 Жолақтың біркелкі жүктелуіне ұмтылу. Жүріс қарқындылығы бір ... ... 600 – 700 ... ... ... Кең көлемді жүру бөлігі (бір бағытта 3 жолақты және одан да ... ... ... бірі ... екі ... ... көшені жаяу
жүргіншілердің кезектеп өту мүмкіндігін ... ... ... ... және келтірілген шектеуліктерді ескере
отырып, нұсқа тапсырмасына фазалық разъезд сұлбасының 2 нұсқасынан аз
ұсынылмауы ... ... ... саны және ... ... шартты қолдана және сәйкес тежеуді ескере отырып,
тапсырманың берілген нұсқасы үшін ... ... ... ... аз ... жүріс жолағы және фазалық реттеу саны бойынша) әртүрлі нұсқа
ұсынуға болады.
Көптүрлі мүмкін ... ... ... ... ... ... жаяу ... жүру бөлігі арқылы өткізу фазалық
реттеу кезінде немесе ... ... ... екі фаза кезінде
іске асырылады. Бірінші жағдайда жаяу жүргіншілер кідірісі аз, бірақ ... ... ... тууы ... ... цикл ұзақтығының өсу
бағытында), бұл көлік құралының кідірісінің өсуіне әкеп соғады.
Оңға ... ... ... өткізу оң жолақпен жол қиылысына келуді
қолдануға байланысты екі әдіспен ... ... а) тек оңға ... ... б) оңға ... және тура ... ... құралдары үшін.
Бірінші жағдайда оңға бұрылатын ағындарды тура бағыттағы көлік
құралдарына байланысты емес, өткізуге болады. Бұл барлық цикл ... ... ... ... ... яғни, толығымен оңға бұрылатын көлік
құралдарының кідірісін жояды. Басқа жағынан алғанда, бұл ... ... ... ... ... ... жолағының аз санын қолданады. Бұл
фазаға сәйкес фазалық еселіктің өсуіне әкеліп соғады, ал ол жол ... ... ... ... ... ... және реттеу
цикліннің артуын тудырады.
Солға бұрылатын ағындар, «өтіп кететіндерді» өткізетін көлік құралдары
үшін, жол ... ... жеке ... қарастыру қажет. Бұл жағдайда, рұқсат
етілген фазада, басқа бағыттағы жүріске кедергі жасамай, солға ... ... өту ... ... жол ... арнайы орын
қарастырылатын, жоспарлау нұсқасы ... ... ... ... жол ... барлық жағдайларды
ескерумен табылады. Сондықтан жобамен ары ... ... ... бағдаршаммен
реттеуді тиімді бағалау негізінде ... ... ... ең ... ... қарастырылады.
1.9 Жүру бөлігінің енін анықтау
Жүру бөлігінің ені жалпы қалалық және аудандық көлемде ... ... үшін жүру ... ені ... ... ... (18(
таңдалған негізде анықталынады.
1.10 Цикл ұзақтығының және оның ... ... ... және оның ... ... әдістемесі ағылшын
зерттеуші Ф. Вебстердің ұсынуымен енді. Ол ... ... ... үшін ... ... және ... ... жеткілікті тәжірибелік тексеруден өтті.
Есептеу кезінде мынандай бастапқы көрсеткіштерді қолдану керек:
- жол қиылысына келгендегі жүріс және ... ... ... ... ... ... жылдамдығы Vт=50 км/сағ;
- жол қиылысына келгендегі жүріс және солға бұрылу кезіндегі ... ... V =25 ... жүру ... қиылысы кезіндегі жаяу жүргіншілердің жүріс
жылдамдығы Vж=1,3 м/с;
- тоқтау сызығы алдында тоқтаған кездегі көлік құралдарының бәсеңдеуі
ат=3м/с2;
- көлік құралының ... ... lк=6 ... жол ... үшін ... ... кездейсоқ келіп тоқтауы
сипатты болып табылады ( тізбектелген көлік ... ... ... ... Осыған мына формула сәйкес келеді:
Т = , с ... Т – жол ... ... құралдарының ең аз орта кідірісін
қамтамасыз ететін, тиімділік цикл ұзақтығы;
L – ... ... ... ... ... – жол ... жүктеуін сипаттайтын, жалпы фазалық еселік.
Жалпы фазалық еселік жеке ... ... ... ... ... ... уi – i-реттеу фазасының фазалық еселігі;
n – реттеу ... ... ... ... мына түрде анықталынады:
yi=, ... Nкij – ... ... ... үшін j-бағыттағы берілген
фазадағы келтірілген қозғалыс қарқындылығы, бір/сағ;
Мнij – i ... ... ... ... ағыны,
бір/сағ.
Қаныққан ағын тура бағыттағы қозғалыс үшін мына ... ... Вжб – ... ... берілген бағыттағы жүру бөлігінің ені, м.
5,4м болған кезде формула (1.8) қолданылады. Егер ... ені 5,4 ... кіші ... онда ... үшін ... ... болады:
Вжб, м 3,0 3,3 ... 4,8 ... ... 1850 1875 1950 2075 ... ... тура, сонымен қатар оңға және солға сол бір
қозғалыс жолағымен қозғалыс ... ... егер ... және оңға бұрылатын
ағындар қарқындылығы берілген фазада қарастырылып отырған бағытта жалпы
қозғалыс қарқындылығының 10% көп ... онда ... ағын (1.8) ... ... ... келтірілген мәліметтер мына ... ... ... а,в,с – ... ... ... қарастырылып отырған бағыттағы
жалпы қарқындылықтан пайыз бойынша сәйкестігінше ... ... және ... ... ... қозғалыс қарқындылығы.
Оңға және солға бұрылатын ағындар үшін, арнайы бөлінген жолақтар
бойынша қозғалатын ... ағын ... ... ... R-ға тәуелді
ретінде анықталады:
бір қатарлы қозғалыс үшін ... ... ... R ... ... сызылған жол қиылыс жоспары бойынша
анықталуы мүмкін.
Әрбір фазада фазалық еселігінің көлемдерін анықтау үшін, ... үшін Nкij /Мнij ... ... ... ... және yі ... үлкен мәні таңдалынады.
yi=. ... ... ... фазалық айырылу сұлбасымен сәйкес екі немесе одан
да көп фаза ішінде қамтамасыз етілсе, онда фазалық еселіктерді ... ... ... ... керек [11,13].
Тоқтау сызығы арқылы қозғалыстың жоқ болуының жалпы жоғалтылған
уақыты, ... ... = , с ... tжогi - ... і ... жоғалтылған уақыт, с
Реттеу і фазасындағы жоғалтылған уақытты тәжірибелік есептеу үшін
аралық такт ұзақтығын жуық шамамен тең деп алуға болады ... ... ( tараi ... такт ... ... аралық) мына формуламен анықталады
tараi = (1 + (2 , ... (1 – ... ... тең, ... ... дейінгі жүру уақыты
(жылдамдықты төмендетусіз), с;
(2 - тоқтау сызығынан ең алыс ... ... ... ... ... = ; ... = , ... i ... ... сызығынан ең алыс даулы нүктесіне (ЕДН) дейінгі
ара ... М (жол ... ... ... анықталынады).
аt – тоқтау сызығы алдына тоқтағандағы көлік құралдарының
бәсеңділігі, м/с.
lк - ... аса жиі ... ... ... ... такт ... ... бағдаршамның рұқсат етілген сигналына
ертерек көшеден өткен жаяу ... ... tараi ... ... ... ... жолына қайту керек немесе жүру бөлігінің ортасына
дейін жетуі керек. (бөлу ... ... ... жаяу жүргіншілер жолына қажет ететін максималды уақыт келесі
формулаға сүйенеді.
tара = , с ... Вжж – i- ... ... жаяу ... қиылысатын жүріс
бөлігінің ені, м.
Vж – жаяу жүргіншілер қозғалысының ... ... 1,3 ... такт ретінде tараi және tара(жаяу)i мәндерінің ... Айта кету ... ... такт ... ... ... ... қозғалысты есептеуге қабылдамайды. Әдетте аралық тактісін ... ... ... сары ... белгіленеді (негізгі такт
кезінде). Қозғалыс қауіпсіздігі үшін ... такт ... 3 с кіші және 4 ... керек.
Осымен бірге, әр түрлі жағдайлар кездеседі, егер рұқсат етілген сигнал
қосылған уақытта тоқтау сызығынан өтіп кеткен ... ... ... ... үшін 4 с ... ... ... бөлігі кең, көлік құралдарының
төменгі ... ... ... ... негізгі
тактілерден кейін, тәртіп бойынша 2 аралық тізбесі қосылады: 4 с өткенде
сары сигнал қарастырылған ... ... ... ... ... ... әрекеті созыла береді, яғни жасыл сигналдың қосылуының алдында қызыл
сарымен бірге тікелей ауысады (3...4 с ішінде).
Реттеу циклін есептеу әрбір фазалық ... ... ... ... ... ... қауіпсіздік түсінігі бойынша цикл ұзақтығы 120 с артса
жіберілмейді деп есептелінеді, өйткені жүргізушілер рұқсат ... ... ... ... жарамсыз деп, тиым салу ... ... Егер ... мәні 120 с артса, онда екі және одан көп ... ... ... өткізуді уйымдастыру, реттеу фазасының ... жеке ... тиім ... жол қиылысына келудегі жүріс жолақтар
санын көбейту арқылы реттеу циклінің ... ... жету ... Цикл
ұзақтығын 25 с деп алуға болмайды. ... ... ... ұзақтығын
мынадай аралықта алу 25 с120 с ұсынылады.
і- реттелу фазасындағы негізгі такті ұзақтығы t осы ... ... ... ... ... =. ... қауіпсіздік түсінігі бойынша tотi көбінде 7 с кем ... ... (1.17) ... ... ... ... такт
ұзақтығы 7 с кем емес болады, онда оны ең аз мүмкінге дейін арттыру ... ... ... ... жаяу ... бағыттарына сәйкес
келетін өткізуге немесе қамтамасыз етуге тексеру керек.
Белгілі бір бағыт бойынша Тжж жаяу ... ... үшін ... жаяу ... өткізуге кеткен уақыттың жалпы шығынын ескере
отырып, оны эмперикалық формула бойынша есептейді
Тжж=+ 5. ... де ... да бір Тжж ... (1.17) ... ... ... сәйкес есептелінген ұзақтықтан көп ... онда ең ... ... тең, осы тактілердің соңғы жаңа жөнделген ұзақтығы қабылданады.
Сондықтан цикл фазасында тиімді қатынас болмайды, ... t және ... шарт ... ... ... бағыттың t үлкен
мәнінде, рұқсат етілген сигналды күтуде көлік құралдарының саны ... яғни олар ... ... ... құқығына ие болады, мұндағы
негізгі тактілер өзгеріссіз қалады. Мұндай ... ... ... ... ... ... әкелмейді, егер бір-бірінен t
және Тжжi айтарлықтай ... ... (4...5 с). ... жағдайда t
-ді Тжж -ге дейін арттыруға болады және сәйкесінше цикл ... ... ... ... ... ... ... ұзақтығының тиімді қатынасын қайта қалпына келтіру керек. Бұл ... ... ... ... ... ... негізгі такт
ұзақтығында өзгерту қажет, яғни цикл құрылысын түзету керек. Түзетудің екі
тәсілі бар:
1 ... ... ... ... ... ... ... тактілер осы фазалық еселіктер қатынасында артады.
Айқындауға тартылмаған ... ... ... ... такт ... ... ... қатынасы арасында сәйкес болатындай артады.
t *: t *:...: t *=y1:у2:...уn ... ... ... такт ... өзгеріссіз қалады.
2 Цикл формуласына негізгі тактілер жаяу жүргіншілер қозғалысының
шарты бойынша анықталатын, сол ... үшін жаңа ... ... ... ... цикл ұзақтығын анықтау үшін (1.5) және ... ... ... ... ... ... t * =, ... – жаңа ... ... ... ... ... и у* - жаяу жүргіншілер қозғалысы шарттары бойынша анықталған
және ... ... ... ... ... қосындысы
(жаңа мән алынды);
t * – жаяу жүргіншілер ... ... ... ... такт ... қосындысы, с.
(1.20) теңдеу жүйесінде екі белгісіз мүше және у* бар. Теңдеу
жүйесін шеше ... ... ... ... А=1-ун; В = ун; С = (1,5L + 5)(L + t), бұдан
Т . ... ... ... у* ... ... ... Т ... мәнін біле отырып, жаяу жүргіншілер
қозғалысы бойынша анықталмаған негізгі тактінің t* жаңа ұзақтығын
анықтауға болады. Ол үшін (1.17) ... (1.5) ... ... ... ... Y ... қою ... = ... ... оның ... сонымен қатар көлік құралдар кідірісінің
өсуіне әкеліп соғады. ... ... жолы жүру ... ... ... кезекпен өткізуді ұымдастыру арқылы ... ... ... Вжж ... ... және Тжж уақытын азайтуға мүмкіндік
береді. Бірақ ... ... жүру ... ... ... жабдықтау
керек. Әрекет ететін нормативті қағидалар бойынша қауіпсіздік алаңының енін
келесі формуламен анықтайды.
, ... Nж – екі ... ... жаяу ... ... қарқындылығы,
адам/сағ;
f – қауіпсіздік алаңындағы бір жаяу жүргіншінің алатын ауданы (0,3
м2 деп қабылдануы мүмкін);
Bж – жаяу жүргіншілер өтпесінің ені, ... ... ... ... жол ... ... ... өтуді қажет ететін, қарқынды жаяу жүргіншілер ағыны
кездеседі. Бұл ... жер асты жаяу ... ... құру және ... солға, оңға бұрылуына тиым салу мүмкіншіліктері ... ... ... ... ... 3 ... ... қолдану
болып табылады, оның ішінде 2 фазасы ... ... ... үшін ... ... жаяу жүргіншілердің өтуі үшін арналған.
Барлық жаяу жүргіншілер фазасының болуымен ... ... ... үшін ... ... ... ... еселікті анықтау
үшін (1.21) формуласын пайдаланады. Есептелуде қолданылатын ун мәні ... ... үшін ... фаза үшін есептеудің фазалық еселігінің
қосындысы түрінде анықталады, ал =Тжж. Тжж мәні жаяу ... ... ... үшін (1.18) ... ... ... ... ең көп алынған мәндер қабылданады. Бұл жаяу жүргіншілер
фазасының ... ... ... ... үшін ... такт ұзақтығын (1.13) формула бойынша, ал
жаяу жүргіншілер фазасы үшін (1.16) формуласымен ... ... ... үшін ... ... тактілерді (1.23) формуласы бойынша
анықталынады.
Алынған сандық көрсеткіштерді tкi, және ... ... ... ... ... енгізгеннен кейінгі даулы нүкте саны мен
мүмкін болатын даулы ... ... ... ... ... ... бір уақытта көлік құралдары мен жаяу
жүргіншілер ағынын өткізуін ескере отырып, әр фаза үшін жеке табу ... ... ... даулы нүкте санын және көлік ағынының қарқындылығын
ескеріп, ... ... ... үшін бір ... ... ... ... күй
санын және қосындыларын [10], оларды бұрын анықталған, ... ... ... ... керек (п. 1.5).
1.12 Көлік құралдары мен жаяу жүргіншілердің кідірісін ... ... осы ... жол ... қиып ... ... құралдардың
орташа кідірісі келесі формула бойынша анықталынады.
, ... - ... ... ... ұзақтығының цикліне қатынасы;
- қозғалыс бағытының қанығу дәрежесі (= ... ... ... ... ... кідірісін барлық бағыттар
үшін кідірістің орта өлшену мәні ретінде анықтайды (жол қиылысына ... ... ... ... ... m – ... ... саны (жол қиылысына келіс).
Жол қиылысының і-қиылысынан өтетін жаяу ... ... ... (1.27) ... ... болады.
. ... жүру ... ... жаяу ... ... өтуі ... онда екі ... да () жаяу жүргіншілердің орташа кідірісін
міндетті түрде бөлек есептеу керек. Бұл кезде (1.27) ... ... ... реттеу циклінің нақты құрылымының негізінде, әр бағыт
үшін анықталынатын, қауіпсіздік аралығындағы күту уақытын қосу керек.
Жол қиылысындағы бір ... ... ... мына ... ... ... - осы ... жаяу ... ... ... – жол қиылысындағы өтпелер саны.
және ... ... ... ... бағаланатын
әрбір нұсқасы үшін анықталынуы керек.
1.13 Фазалық айырылу сұлбасын ... ... ... ... ... сапасы қауіпсіздік жағдайын
қамтамасыз ету кезіндегі көлік құралдары мен жаяу жүргіншілер кідірісінің
шығын мөлшерімен ... Р ... ... ... ... бір сағатқа есептегендегі теңгемен) мына формула бойынша
есептелінеді.
, (1.29)
мұнда, ,,- жеңіл автокөлігі, жүк ... ... ... құны мен жаяу ... бір ... ... құны, тг;
,,- і-бағыттағы жеңіл және жүк ... ... ... ... (физ. ... к – ... ... мен жаяу жүргіншілер қозғалыс бағытының саны.
Әр түрлі көлік құралдары жұмысының көлік-сағаты құнының мәні, және де
теңестірілетін жаяу жүргіншінің ... ... ... жолаушы-сағаты
құнының мәндері, келесі мөлшерде қабылданады: жеңіл ... – 150 ... ... – 200 тг, ... – 300 тг, жаяу ... – 15 ... мөлшері жол қозғалысын ұымдастыру сұлбасының әр ... үшін ... ... ... P ... ең аз ... келеді.
1.14 Жол қиылысының жоспарын құру
Жол қиылысының жалпы ... ... ... сұлбасы мен жаяу
жүргіншілер қозғалыс қауіпсіздігінің ... ... ... ... ... айырылу сұлбасымен сәйкес қозғалыс ... ... жол ... ... 1:200 ... қолданылатын жол қозғалысын ұымдастырудың ... ... ... жол ... жол таңбасы, бағдаршамдар мен
бағытттаушы құрылғылар. ... ... ... сай ... ... мен ... аралшығын да белгілеген жөн болады [18]. Қала
көшелері мен ... жол ... ... салу мен ... ... қамтамасыз ететін, ұшбұрыш көрінімінің сақталуымен жүзеге
асырылады.
1.15 Бағдаршамдық сигнал беру ... ... ... ... ... кестесі сигналдар ұзақтығы мен олардың
қосылу жүйелігін көрсетумен реттеу тәртібінің мезгілдік диаграммасы ... Бұл ... ... кезеңінде бағдаршам шамдарын
коммутациялау үшін оны қолдануға мүмкіндік береді.
Кестенің әр бір жолы біркелкі ... ... ... ... ... ... ... сәйкес келеді. Кестенің сол жағында
бағдаршамның нөмірі мен ... ... ... ... ... ... берілетін нөмірді көрсетеді. Кестенің орта бөлігінде
сәйкес түстермен бағдаршам сигналының ... ... ... бұл
бөлігі еркін масштабта орындалады, онда ... оң ... ... ... көрсетілген. Кестені жасаудың алдында фазалық
айырылудың ... ... онда ... және жаяу ... ... ... сызады.
Бағдаршамдар жұмысының кестесін құру кезінде келесі көрсеткіштер
қолданылады
, ... n – ... ... ... ... ... айырылу кезінде бағдаршамдық сигнал беру
жұмысының тиімді ... ... және ... ... ... ... ұсыныстарға сәйкес жүзеге асырылады [7,9,11].
1.16 Курстық жобаны рәсімдеу
Курстық жобаны 20-30 беттік түсіндірме хаттама ... ... А4 ... ... бір ... ... және ... А1 форматында орындалады.
Түсіндірме хаттама құрамына келесі бөлімдер кіреді:
лауазым қағаз;
жобаға ... ... ... ... ... ... ... үлгі бойынша рәсімделеді.
Түсіндірме хаттаманы рәсімдеу жалпыға бірдей құжаттама 2.105 – 95 МЕСТ
бойынша, негізгі мөрмен 2.104 – 68 МЕСТ ... ... ... оң ... ... жазудың астынғы жағында қойылады.
Бөлімдердің түсіндірме хаттамасындағы реттік нөмірлері араб сандарымен
белгіленген болуы керек. Бөлімшелер әр бір бөлімде нөмірленген болуы керек,
ал ... ... ... ... ... ... мен қорытынды
нөмірленбейді.
Бөлімдердің аттары тақырыпша ... бас ... ... ... ... формулалар әрбір бөлім көлемінде араб сандарымен белгіленеді.
Формула нөмірі бөлім нөмірі мен ... ... ... ... ... ... ... оң жағында формула бойымен жақша ішіне
алынып жазылады.
Барлық суреттеулер ... ... араб ... ... ... ... нөмірінен және суреттеу нөмірінің ретімен, нүкте
арқылы бөлінеді. Мысалы: 1.1 ...... ... қара ... ... ... мазмұны жұмыстың орындалуын, әдістемесі және
орындалған есептеулер нәтижесін ашуы ... ... ... графикалық материалдар (суреттелген) болуы
керек:
1) фазалық айырылу сұлбасының мүмкін болатын нұсқалары;
2) Бағдаршаммен реттеуді енгізгеннен ... жеке ... ... ... ... ... түсіндірме хаттамасында көрсетілмеуі мүмкін.
Бірақ ұқсас пунктерде ... ... ... ... ... ... қысқартылған сөздер мен терминдерді қолдануға
болмайды.
Нормативтік қағиданы қолдануда сәйкес келетін құжаттарға нұсқау ... ... ... ... ... орналастыру керек.
Графикалық бөлімнің беті көрсетілуге тиісті бетте орындалады. Бұл
бетте келесі материалдар болуы тиіс (3.1 ... ... ... және жаяу ... ... ... ... реттеуді енгізгенге дейінгі даулы нүктелердің орналасу
сұлбасы;
3) фазалық айырылу сұлбасының тиімді нұсқасы;
4) жол қиылысының жоспары;
5) бағдаршамдар жұмысының ... ... ... қара ... орындауға болады. Техникалық
құжаттаманы рәсімдеуде жазбалар МЕСТ-тың негізгі ... ... ... ... орналасуын әр түрлі символдармен белгілеу
керек. Сұлба астында қиын қиылыс көрсеткішін және осы көрсеткіштің ... ... үшін ... жазады.
Фазалық айырылу сұлбасы бірнеше сызбалардан (реттеу циклінің фаза саны
бойынша), берілген фазадағы ... ... және жаяу ... ... ... ... ... көлік құралдары және жаяу
жүргіншілер бағдаршамдарының белгіленуі мен нөмірленуінен тұруы керек.
|Даулы нүктелердің ... ... ... ... | |
| |Жол ... |Бағдаршамдар жұмысының |
| ... ... ... және | | ... ... ... | ... ... | |
| | ... ... ... ...... ... ұсынылған орналасуы
Жол қиылысының жоспары негізгі өлшемдердің көрсетілімі ... ... ... ... ... белгіленуі
стандарттарға сәйкес келуі керек [7].
Бағдаршамдар жұмысының кестесін тұрғызуда бағдаршам ... ... ... әр түсті қарындаштар қолдануға болады.
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
1 Аксенов В.А., Попова Е.П., Дивочкин О.А. ... ... ... ... движения. – М.: Транспорт, 1987. – 128
с.
2 Буга П.Г., Шелков Ю.Д. Организация пешеходного ... в ... ... для ... – М.: ... шк., 1980. – 232 ... СТ РК 1125 – 2003 ... дорожные: Общие технические условия. – Астана:
Госстандарт РК, ... СТ РК 1124 – 2003 ... ... – Астана: Госстандарт РК, 2003.
5 ГОСТ 23457-86 ... ... ... ... ... ... – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 65 с.
6 Клинковштейн Г.И., Афанасьев М.Б. Организация ... ... ... ... – М.: ... 1997. – 231 с.
7 Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения: Учеб.
для вузов. – М.: ... 1990. – 255 ... ... А.А. ... ... регулирования на объекте улично-
дорожной сети: Метод. пособие/ ВКТУ. – Усть-Каменогорск, 1999. – 60 ... ... ... движения Республики Казахстан: Введены в действие с 1
января 2007 г. – Алматы: Фонд БДД РК, 1998. – 88 ... СНиП ... ... ... и ... ... ... поселений/ Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. - 56 с.

Пән: Транспорт
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 15 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Тараз-Шымкент автотрассасында қыс мезгіліндегі ЖКО санын азайтуға арналған іс-шараларды өңдеу15 бет
Компьютердің аппараттық құралдары6 бет
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Бизнесті моделдеу»134 бет
Пәннің оқу-әдістемелік кешенін дайындау бойынша ереже107 бет
Сараптау жүйелері16 бет
"қабылданған шешімді орындаудағы ұйымның функциясы"6 бет
1970—1985 жылдары Қазақстанда өнеркәсіптің жоспарларын орындаудың барысы және оның дағдарысқа ұшырауы16 бет
Delphi бағдарламалық ортасында «Pascal бағдарламалау тілінде файлдармен жұмыс істеу» электрондық оқу құралынжасап шығару19 бет
Delphi-де «Инженерлік калькулятор» құру18 бет
Statistic analytic system (SAS) бағдарламалық өнімін қолдана отырып әр бақылау бекетіндегі уақыттың әр түрлі кезеңіндегі (тәулік, ай, жыл), қала кескініндегі (ауданында) атмосфералық ауаны ластайтын заттардың орта шоғырын есептеу бойынша бағдарламалық қамтама өңдеу43 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь