Азықтық - ақуыз алудың технологиясы

Аннотация

Белгіленулер мен қысқартулар
Анықтама терминдер

Кіріспе

1 Аналитикалық шолу

1.1.1 Өндірістің теориялық негіздері
1. 3 Ашытқының микробиологиялық әдістемесі
1.1.2 Азықтық.ақуыз өндіруге мәліметтер
1.1.2 Азақтық ақуыз өнімдері
1.1.3 Азықтық ашытқы өндірісі
1.1.3 Азықтық витаминдер мен антибиотиктер
1.2 Патенттік ізденіс

3 Дипломдық жобаға жолдама
Биотехнология өндірісінің микробиологиялық және санитарлық
бақылауы

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер
Кіріспе


Жұмыстың өзектілігі: Азықтық ақуыз құрамында ақуызбен қатар витаминдер, ферменттер, өсу факторлары болады, сондықтан берілген өнім ақуызды – витаминді концентрат деп аталады. Оның мал шаруашылығын және құс шаруашылығын құрамыалдын айтып кеткен қоспаларға бай азықпен қамтамассыздандырудың маңызы зор. Ашытқыларды азыққа қосынды ретінде қосқанда азықтықтың қоректік байлығы ұлғаяды да, нәтижесінде ауыл шаруашылық малдарының өнімділігі ұлғаяды және көмірсу азықтың шығыны азаяды. Сондықтан азықтық ақуыз өндірісін мелассалы бардада біркелкі интенсификациялау мен қатар қазіргі заманғы ғылыми, өзіндік, жұмыстарды жүргізу актуаьды болып келеді. Мал азықтық ашытқыны өсіру үшін әдетте ағаш ұнтақтары және өсімдік қалдықтары (жүгерінің тамырлары, сабан, мақта қауашақтары) қолданылады. Сонымен қатар бұл мақсатқа қамысты, торфты да пайдаланады. Әдетте бұл қалдықтарды күкірт, азот бағы басқа минерал қышқылдармен гидролиздейді, яғни қантқа айналдырады. Мал азықтық ашытқының ішінде торула, утилис қолданылады, өйткені онда ақуыз бен «В» тобындағы витаминдер едәуір көп болады. Микробты синтез өнімін алу үшін культивирлеу режимін қосқанда жеке жағдайда модифицирлеу қолданылады, қоректік ортаның ерекшілігі, арнайы технологияда соңғы өнімді бөліп алады Азықтық ақуыз құрамында ақуызбен қатар витаминдер, ферменттер, өсу факторлары болады, сондықтан берілген өнім ақуызды – витаминді концентрат деп аталады. Оның мал шаруашылығын және құс шаруашылығын құрамыалдын айтып кеткен қоспаларға бай азықпен қамтамассыздандырудың маңызы зор. Ашытқыларды азыққа қосынды ретінде қосқанда азықтықтың қоректік байлығы ұлғаяды да, нәтижесінде ауыл шаруашылық малдарының өнімділігі ұлғаяды және көмірсу азықтың шығыны азаяды. Сондықтан азықтық ақуыз өндірісін мелассалы бардада біркелкі интенсификациялау мен қатар қазіргі заманғы ғылыми, өзіндік, жұмыстарды жүргізу актуальды болып келеді
Қолданылған әдебиеттер

1. Андреев А.А, Брызголов Л.И. Производства кормавых дрожжей – М: Лесная промышленность, 1986 г.


01.07-04Р1. 692. Өндірістік биотехнологияда бидай шикізатынан азықтық қоспасын алу.
\ Винаров Л.Ю., сидоренко Т.Е., Рордеева Е.И.,//Докл. и тц докл третий Всерос. Науч-практ конф С Междунар. участием “Нов. В экол. И безопас. жизнес-ти ”, Санкт-Петербург, 16-18 июня, 1998 Т3-СП, 1999-С. 296-Рус.

01.05-04Р1. 194. Біржасушалы микроорганизм ақуыз шикізатының құрамындағы крахмалдың қалдықтарынан өңдеп, азықтық ақуызбен байыту. / Канарский А.В., Макарова Г.П., С.И. // Биотехнология-2000.-№3-С. 42-47. Рус; Англ.
01.07-0452. 107. Бұзау және қозы ағзасынан ағзасынан бифидобактерияны бөлу. / Ирская Г. Е., Сочинская О.Н., Фирсова Г.Д. // диагностика и лечебно профилактическая мероприятия при инфекционных и инвизионных заболеваниях при сельскохозяйственных животных: Сб науычных трудов6 посвещенных 80-летию создания первой в Россий К.И. Скрабина ( Дон. Гос. Аграр. Ун-т.-Персиановка6 1997 – с. 46-48. Рус.
01.12-04.Б4. 167. ауылшаруашылығындағы жануарларды микотоксинмен профилактикалау. Ауылшаруашылық тауарларды микотоксинмен профилактикалау./Погребняк Л.И., Корзуненко О.Ф., Ображей А.Ф., Грачов С.О.// Вісн. Аграр. Науки-2000-№10-С. 25-27,85,87.-унр; рез. рус. англ.
01.10-04Р4. 57. азықтардың Тк токсинмен комтаминациясы және фузориямен байыту.
/ Павлова Н.С.// Проба вет. сан. гигиены и экол. (дезинфекция, дезинсекция, дератизация): тез. докл. междунар. науч.-конф., Москва 16-17, 1999-М, 1999-С. 148-149-Рус.

01.10-04. Б4. 34. азықтағы микотоксиндерді анықтау үшін ”ИФА“ әдістемелік сызба-нұсқаны қолдану. /Кононенко Г.П., Буркин А.А., // Пробл. вет. сан. гигиены. и экологии ( дезинфекция, дезисекция, дератазация): тез. докл. междунар. науч.-конф., Москва, 16-17сент. 1999-М., 1999-с. 144-146-Рус.
01.04-04.Б4. 198. Құрамында әртүрлі алоэ vibrio alqinolytises у бар. Азықпен қоректенетін модели Sebastes schegeli резитенциясы. Resistance to Vibrio alginolyicus in juvenile rockfish fed diets conteining different doses of aloe / kim ki hong, Hwand Yoon Jung, Bai Sang chul C. //Aguaculture -1999-186, №1-2.-С 13-21-Англ.


01.04-Б3. 284К. Лактирлеуші сиыр ағзасынан ауыр металдар мен радиеонуклеотидтерді бөліп шығару үшін майлы қышқылдарды қолданады: Автореф. дис. канд. сельско-хоз. Наук / Пронькина Т.А. – Новгород: Новгород гос. Унив-т. 1998-18с.ил-Рус.
01.04-04. Б3. 285. Шошқаларға арналған комбиазықтар бидай гидролизатында микробиологиялық азуыз./ Крохина В., Нестеров Н. // Свинноводство – 2000.-№3.-С.13-14-Рус.
01.04-04 Б3. 287. Азықтық қосымшадағы органикалық қалдықтарды байыту және оны биоконверсиялау әдісі: Пат. 2151133 Россия МПК‾ СОSF 3/00, А23К 1/00/ Ковалеев Н.Т.,Рабинович Г.Ю. Степанок В.В. Михайлов И.А .; Твер. гост. техн. Уни-т.-№98121120/13; заевл.17.11.98; опубл. 10.06.00. Бюл.№17.
05.09-04Р1. 256. Ақуыз-витминді автолизаттар және азықтық ашытқылар /Луканин А.В., Кривой Б.А.,// З. Московский межд. конгресс “ БТ состояние и перспективы развития”, Москва 14-418 марта 2005г. Материалы конгресса 2-2-М, 2005-С 268-Рус.
05.09-04.Р1. 611. Жаңа ақуыз препаратының технологиялық өндірісі. / уланова Р., Кузнецова Б., Аксенов А.// Комбикорма-2005.-№2-с. 47-Рус.
01.12-04. Р1. 227. Жаңа азықтық ақуыздарды өндіру /Пецарушка А.Р., Мнкова А.А.// Кормопройзводства-1998. №2-С 28-29-Рус.
01.12-04. Р1. 750. Дөрекі азықтарды ақуызбен байытуға арналған целлюлозолитикалық азотфикцирлеуші бактериялар / Смирново И.Э., Саубенова М. Г. // Прикл. биохимия и мик.-2001-37, №1-С. 86-89-Рус; рез Англ.
01.06-04Р1. 166. Азықтарды залалсыздандыруға арналған жаңа жүйе. / Фоберх// Комбикорма-2000.-№7-с. 24-Рус.
01.06-04.Р1. 167. Ауылшарушылығына қажетті азықтық қоспа мен комбиазықтарды дайындаудың жаңа үлгісі. / Рыжов С.// Комбикорма-2000.-№7-с. 24-Рус.
01.06-04. Р1. 168. Жаңа құрылымдар азықтық ақуыздар үшін сұйық компоненті енгізу. /Шельыкин В., Картунов Л., Сухарев А.// Комбикорма-2000.-№7-с.17-18 – Рус.
2. Забродский А.Г. Технология и контроль производства кормавых дрожжей на мелассной борде. – М: Пищевая промышленость, 1980г
3. Боборенко Э.А. Получения и выделения дрожжей-М: Лесная промышленность, 1991г
4. Бочярова. Н.Н. Микрофлора дрожжевого производства-М: Пищевая промышленость, 1991г
5. Воробьева Л.И. Промышленная микробиология –М:Лесная промышленость 1993г
6. Калунянс К.А. Микробные ферментные препораты – М: Пищевая промышленость, 1990г
7. Жвирблянская А.Ю. Основы микробиологий, санитарии и гигиены пищевой промышлености-М: Пищевая промышленость, 1994г
8. Семихатова Н.М. Производство хлебопекарных дрожжей – М:ВО Агропромиздат, 1987 г
9. Букин В.Н. Микробиологический синтез витаминов. М.: Наука, 1992.
10. Беккер М.Е. Биотехнология микробиологического синтеза. –Рига:
Знание, 1980.
11. Перт С. Дж. Основы культивирования микроорганизмов и клеток / Пер. с англ. –М.: Мир, 1978.
        
        Аннотация
Беттер кесте ... ... ... ...... ... ... целлюлоза.
Ашытқы саңырауқұлақтарында ақуыз және витаминдер (В, Д, Е) көп болады,
сондықтан оларды ... ... және мал ... ... ... ... ... Азықтық-ақуыз алудың технологиясы қарастырылған. Бұл
жұмыста кіріспе, қорытынды және пайдаланған әдебиеттер бөлімдері кіреді. ... ... ... ... ... ... ... онда азықтық - ақуыз
алынуы қарастырылған. Екінші бөлімде ... ... ... Үшінші бөлімде дипломдық жоба үшін жолдама жасалған. Курстық
жұмыстың нәтижелері қорытындыда сипатталады.
Белгіленулер мен қысқартулар
АА- азықтық - ақуыз
ҚО - ... ... - ... ... -микробиология
АС – ашытқы саңырауқұлақтар
ГКҚ-гидролизді концентрацияланған қышқыл
ГБС-гидролизаттың биологиялық сапасы
ГА-гидролиз аппарат
МБ – ......... ...... концентрат - өсімді шикізат гидролизатында алынатын
азықтық ашытқыға қарағанда Candida ... ... ... өсірумен ашытатын микроорганизм биомассасы.
Сұйық Н – ...... ... жақсы
тұрақтылығы қамтамасыз ететін салыстырмалы және ... ...... ... ... үшін ...... тотығуының аралық өнімі, ашытқылы жасушада әр
түрлі ... ... ... - микроорганизмдердің биомассасы белгілі ылғалдылықта
кептірілген ... ... - ... ... таза культурасын
қажетті көлемге дейін көбейтіп, өндіріс ... ... ... өзектілігі: Азықтық ақуыз ... ... ... ... өсу факторлары болады, сондықтан берілген өнім
ақуызды – витаминді ... деп ... Оның мал ... және ... ... ... кеткен қоспаларға бай ... ... зор. ... ... ... ... ... қоректік байлығы ұлғаяды да, ... ... ... ... ... және ... ... шығыны
азаяды. Сондықтан азықтық ақуыз өндірісін ... ... ... мен ... ... заманғы ғылыми, өзіндік, жұмыстарды
жүргізу ... ... ... Мал ... ашытқыны өсіру үшін әдетте ағаш
ұнтақтары және өсімдік қалдықтары (жүгерінің тамырлары, ... ... ... ... ... бұл ... ... торфты да
пайдаланады. Әдетте бұл қалдықтарды күкірт, азот бағы ... ... ... яғни ... ... Мал ... ашытқының
ішінде торула, утилис қолданылады, өйткені онда ... бен «В» ... ... көп ... ... ... ... алу үшін
культивирлеу режимін қосқанда жеке жағдайда модифицирлеу ... ... ... ... ... ... өнімді бөліп
алады Азықтық ақуыз құрамында ақуызбен қатар ... ... ... ... ... ... өнім ақуызды – витаминді концентрат
деп аталады. Оның мал шаруашылығын және құс шаруашылығын құрамыалдын ... ... бай ... ... ... зор. ... ... ретінде қосқанда азықтықтың қоректік байлығы ұлғаяды да,
нәтижесінде ауыл шаруашылық малдарының өнімділігі ... және ... ... ... Сондықтан азықтық ақуыз өндірісін мелассалы бардада
біркелкі ... мен ... ... ... ... ... жүргізу актуальды болып келеді
1 Аналитикалық шолу
1.1.1 Өндірістің теориялық негіздері
Құрғақ азықтық ашытқылардың ең көп ... ... Candida ... ... candida utilis. ... бұл ... әртүрлі
орталарда кең қолданылады. Адаптацияланып, олар түрлерін өзгертеді және әр
жеке жағдайда ... ... ... ... ... ... қалыпты
шығымы ( құрғақ күйінде ) әртүрлі ... ... ... ... 40 – 50 % ... ... ету. ... алу үшін микроорганизмдердің ... ... ... ... бірі – ... көзі ... беру.
Микроорганизмдердің меншікті беті жақсы дамыған, ол арқылы газ – сұйық
жүйесімен байланыс жүреді.
Абсолютті – құрғақ биомасса алу үшін V, ... ... ... ... V = 0.25 g ... 0,25 – ... құрғақ заттар, кг/кг
g – ішкі биомассаның өсуі, кг/сағ.
Кк – оттегінің жұмсалу коэффиценті,
кг/кг абс. құрғ. ... = ... Д – ... ... ... ішкі ... мөлшері, кг.
К - өсу жылдамдығының константасы.
V = 0.25 ДККк.
Ашытқының түрінің өсу жылдамдығының константасын біле ... ... ... ... болады.
Ауа ортаға енер алдында неғұрлым майда ... ... ... ... ... арқылы өткенде толық утилизацияланады.
Аппаратта сұйық және газ тәрізді фазалардың байланысу беті көп болады, егер
ауаның жұмсалуы және оның ... ... ... ... болса.
Қоректік ортадағы қанттың концентрациясының әсері.
Ашытқы өндірісінде жіберілетін ... ... және ... сулы ерітіндісі түрінде болады.
Гидролизаттарда моносахаридтердің жалпы мөлшері 100 мл ерітіндіде 3,72 ... ... ... заттардың жалпы мөлшері 2 – 3,5 %
шамасында болады.
Гидролизатты спиртке алдын ала өңдеген кезде ерітіндіде моносахаридтердің
мөлшері гексозды қанттың утилизациялану ... ... ... ... редуцирлеуші заттардың жалпы мөлшері 0,58 – 0,68 %, моносахаридтер
0,43 – 0,56 %.
Целлюлозды зауытта шырша ағашын ... ... ... ... ... ... ... заттар 2,6 – 2,8 % дейін болады,
моносахаридтер 2,2 – 2,4 %. Сульфидті сілтіні алдын ала ... ... ... ... ... утилизациялағаннан кейін моносахаридтердің
мөлшері төмендейді және редуцирлеуші заттар 0,58 – 1,1 %, моносахаридтер (
ксилоза ) 0,42 – 1 % ... ... ... ... жиналу жылдамдығы ашытқы жасушасының
тынысалу активтілігіне байланысты. Ашытқы биомассасының жиналу ... қант ... және ... ... ... мөлшері
әсер етеді.
Өндіріс жағдайларында редуцирлеуші заттардың мөлшері жоғары болған жағдайда
( 1,5 – 1,7 % - н ... ) ... өсуі жай ... және ... ... лабораториялық жағдайда МОВНИИГС жүргізген ғылыми
жұмыстары өңделіп жатқан ортада қанттың концентрациясы, яғни ... ... ... ... ... ( 3 – 5 % Р – 3 ) ... бұл
кезде ашытқыларды ерітілген оттегінің қажетті мөлшерімен қамтамасыз ету
керек. Бұл ... ... ... шығымы бастапқы ортадағы
концентрациясына байланысты емес, егер ашытқылар өздерінің өсуі ... ... ... етілсе. Олардың ақуыз, фосфор, күлдің мөлшері
тұрақты болады және ортадағы қанттың концентрациясына байланысты емес.
Қоректік тұздардың маңызы. Ашытқы жасушасы ... тірі ... ... ... үшін ... ... ... қажет етеді. Қоректік
заттар – азот, фосфор, калий, магний, күкірт, темір және басқалары ашытқы
жасушасына қабықша арқылы тек су ... ... ... ... кейбір
элементтердің болмауы немесе жетіспеуі немесе көп ... ... ... ... ... ... ... таңдау өндіріс алдына
қойылған мәселелерге байланысты. ... ... азық ... ... көбейту қажет болған жағдайда біраз мөлшерде ... ... ... ... қосу ... бірақ барлық қосылыстарды ашытқылар
сіңірмейді. Ашытқылар амонийлі тұздарды: күкірт қышқылды амоний ( аммоний
сульфаты ) ( NH4 )2 SO4, ... сулы ... NH4 OH ... ... зауыттарда қоректік тұз орнына құрамында форсфор, аммиак, калий
тұздарының комплексі болатын нитроаммофосты ... Бұл тұз суда ... және ... тұнбалары болмайды.
Фосфор қосылыстарын ашытқылар әртүрлі сіңіреді, ең жақсы сіңірілетіні
біралмасқан фосфоқышқылды аммоний NH4 H2 PO4, ... ... Ca ( H2 PO4 ) ( ... ), ... ... H3 PO4 ;
Нашар сіңірілетіндері – темір және аммонийдің ... ... ... ... ... ... KCl, ал Mg Mg Cl2 немесе Mg So4 * 7 H2 ... ... ... және ... ... ... мөлшерде ашытқы
биомассасы үшін қажет микроэлементтер болады. ... ... күз – қыс ... судың кермектілігі жоғары болады, яғни
суда микроэлементтер мөлшері жоғары болған жағдайда, ... ... ... ... суы да ... тұздарға бай, әсіресе калций және магний
тұздарына. Тәжірибе нәтижесінде артезиан суын ... суға ... ... ... орта есеппен 8 % жоғарылайды. Қоректік тұздарда қажеттілікті
дәл анықтау үшін ... – ала ... ... материалын, гидролизат немесе
сульфидті сілтіде зерттейді.
Соңғы жылдары ... ... ... ... ... ... шығара
бастады,. Бұл тұздар биологиялық активті азық ... кең ... ... жағдайда фосфоритті ұнды қолдануға болады, оның
құрамында 21 % фосфор оксиді болады.
Шикізаттардың ... ... және ... өсіру жағдайларын
зерттегенде құрамында азот, фосфор, калий және басқа элементтері ... ... ... ... ... 1 кг ... өсіру
үшін, құрғақ тұз ретінде қажет, г: суперфосфат – 280, ... ... ... ... ... – 50.
Калийдің мөлшері ағашқа қарағанда, өсімдік ауылшаруашылық ... – 20 есе көп ... Осы ... ... ... жеке ... пайдалану қажет емес. Ашытқыларда шикі протеиннің жоғары мөлшері (
55 – 58 % ) оларда калий оксиді 1,7 – 2 % ... ... ... ... ... ... ... хлорлы калийдің қажеті
болмайды, ... ... ... калий тұздарының мөлшері көп болады.
Орта температурасының әсері
Құрағақ азықтық ашытқыларды ... ... ... ... ... ... ... температураға тән. ... ... ... ... культурасына ғана емес, оның
жоғары және төмен температураларға адаптациялану дәрежесіне байланысты.
Температураның жоғарылауы мен ... ... ... бірақ бұл
белгілі шекке дейін ... ... ... ... ... ... процестері көбейеді.
МОВНИИГС температураның ашытқылардың тынысалу активтілігіне әсерін
зерттеді. Нәтижесінде, зерттелетін ашытқылардың жоғары тынысалу активтілігі
38 - 40°С ... ... ... Орта ... 40°С – ... ... ... оттегіні сіңіру активтілігі күрт төмендейді,
биомасса ... ... ал ... ... ... 48 – 49 % - ... – 37 % ... төмендейді.
Егер технология жағдайлары мүмкіндік берсе, ашытқыларды өсіру процесін
температураның жоғары шегінде жүргізу керек, ... бұл ... ... ... суды ... болады.
Құрғақ азықтық ашытқыларды өсірген кезде біраз мөлшерде жылу ... ... · 103 – 14,7 · 103 Дж / кг ... ... массасы ). Бұл жылу
орта температурасын жоғарылатады, сондықтан оны ... ... ... ... ... ... ... тұру қажет. Бұл үшін
аппараттарда арнайы салқындату беттерін орналастырылады.
Ашыту аппаратының өнімділігі неғұрлым ... ... ... жылу ... ... ... орта ... жоғарлап кетпеуі үшін
шаралар қолдану қажет. Мысалы, сиымдылығы 600 м3 , ауа ... ... бар ... гидролизатты өңдегенкезде , тәулігіне шамамен 6 тонна
тауарлы ашытқылар алу алдын – ала ... 1 кг ... ... ... жылу ... деп есептесек, бөлінетін жалпы жылудың мөлшері: 2800 ·
6000 · 0,9 калория тәулігіне, немесе 29,4 · 105 Дж / сағ. ... ... ( 29,4 · 105 Дж /сағ ) ... ... ал ... бөлігі –
салқындату бөлігі арқылы әкетіледі. Ашытқыларды өсіру процесі 36 – 38 ° С
жүргізіледі. Жыл ... ... ... берілетін суслоныңда
температурасы өзгереді. Жаз кезінде сусланы ашытқы өсіру аппаратына жіберер
алдында 25 – 26 ° С ... ... ... Аппаратта ортамен араласып сусло
жылудың біразын қабылдап алады, ал қалған жылу ... ... ... ... жолымен ауамен әкетіледі.
Ортадағы зиянды қоспалардың жіберілетін мүмкіндік шектері және олардың
әсері.
Құрғақ азықтық ашытқылар өсірілетін ортаның ... ... ... әсер ететін химиялық қосылыстармен ғана емес, ашытқылардың
тіршілігін тоқтататын және ... ... әсер ... ... ... ) де ... түрлерінің көбісін белгілі дәрежеде құрамында зиян қоспалары ... ... ... ... карамелизация, қанттардың ыдырау өнім ыдырау
өнімдері, әсіресе лигнин – ... ... ... зиян келтіреді.
Бояғыш және каллоидты заттардан тазалау үшін ВНИИ ... ... ... ... ... ... және т. б. ) қолдануды ұсынған, ... ... ... ... және ... шығымын 3 – 5 %
жоғарылатады.
ВНИИГС мәліметтері бойынша гидролизат және сульфитті ... ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Сұйықтың циркуляциясы әлсіз ашытқы өсіру аппараттарында, әсіресе шайбалы
ауа тартқышы бар аппараттарда төменгі ... ... өлі ... Бұл үшін ... өлі ашытқылардан механикалы тазалап тұру
керек және химиялық, жылулық дезинфекция жасау керек.
Фурфурол - өсімдік материалдар гидролизінің және ... ... ... өсуіне берілетін суслодағы фурфуролдың мөлшерін төмендету
үшін, алдымен гидролиз процесінде оның минималды түзілуін қадағалау керек,
ал ... ... ... өсуіне гидролизатты дайындау процесінде
фурфуролдың максималды жетілуіне жету керек.
Ашытқыларды ... ... хром ... 0,004 г / ... ... ... өнімділігін жоғарлатады және абсолют – құрғақ
ашытқылардың ... ... ... ... ... ... әсер ... заттар тобына жатады. Мысалы, ... зат ... ... Фтор – ... ортадағы және
ашытқылардағы жағымсыз компонент болып саналады.
1. 3 ... ... ... – бір ... қозғалмайтын және бактериялардан шамамен алғанда
он еседей ірі саңырауқұлақ микроорганизмдер. Табиғатта ... кең ... ... әр ... ... ... және таяқша тәрізді болады.
Ашытқы саңырауқұлақтары клетканың мөлшері 8-10 микронға тең. Оларда қозғалу
органеллалары болмайды. ... ... ... бар. ... ... және ... да (май, ... валютин) заттар кездеседі. Ашытқы
саңырауқұлақтарын адам баласы қолдан өсіріп, өз ... ... ... ... ашытқы саңырауқұлақтар да болады. Олар ауыл шаруашылық
өнімдерін зақымдап едәуір зиянын тигізеді. Ашытқы саңырауқұлақтарының адам
баласына пайда келтіретін түрлерін біз ... ... ... ... Ашытқы саңырауқұлақтар өнеркәсіпте кең қолданылады. Олар қантты
ашытып, көмір қышқыл газы мен ... ... ... бұл ... ... және ... өңдіруде, түрлі шараптарды, сыраларды, ... ... ... ... ... және ... (В, Д, Е) көп ... оларды қазір тамақ және мал азықтық мақсатқа кеңінен қолданылады.
Ашытқы ... ... ... ... ... Бұлар
спора түзу және жай бөліну арқылы сирек ... ... ... ... ... ... ... алдымен аналық клеткадан төмпешік пайда болады
да, кейінен ол үлкейіп бүршікке айналады. Бұдан ... жас ... ... ... ... ... Қолайлы жағдайда бүршіктену екі ... ... пен ... қоректік затқа бай ортада ашытқы
саңырауқұлағының бүршіктенуін жай ... ... де ... көбею оларда жынысты және жыныссыз жолдармен жүреді. Ашытқы
саңырауқұлақтары клеткасындағы споралардың саны ... ... ... жолмен спора пайда болғанда вегетативті клеткалар ұсақ бөлшектерге
бөлінеді де олардың әрқайсысының сыртында қабық ... ... Ал ... ... пайда болғанда екі клетка қосылады да сыртында қабық паййда
болады. Споралардың пішіні дөңгелек немесе ... ... ... ... систематикасы көбею тәсілдері мен
физиологиялық қасиеттеріне негізделген. Олар екі ... ... және ... ... ... мәдени ашытқы саңырауқұлақтар жатады. Олар
бүршіктену және споралар түзу ... ... ... бұларды нағыз
ашытқы саңырауқұлақтар деп атайды. Мәдени ашытқы саңырауқұлақтарға нан,
шарап, сыра ... ... ... әсіресе олардың сахаромицес церевидзе және сахаромицес
эллипсойдеус деген түрлерінің маңызы зор.
Сахаромицес церевидзе клеткасы шар немесе ... ... Олар ... алу ... сыра ... және ... ... Бұлардың
белгілі бір температурада және жағдайларда тіршілік ететін жеке топтары –
расалары бар.
Ал сахаромицес эллипсойдеустің ... ... ... ... қолданылады, оларды кейбір расалары шараптағы хош иіс ... ... емес ... ... негізінен жалған ашытқы
саңырауқұлақтар. Олай аталатын себебі: ашытқы саңырауқұлақтарының спора
түзуге қабілеті болмайды ... ... ғана ... ... Бұлардың
көпшілігі әр түрлі өндірістердегі өнімдерді зақымдайды. Дегенмен ... ... үшін ... туыстары бар. Олар: торула және микодерма.
Торула туысында жататын ... ... шар ... ... ... ... ... азғана мөлшерде спирт ... ... ... деп
аталатын өкілі қымыз және кефир сияқты сүт ... ... ал ... утилис – тағамдық және мал азықтық ашытқы
саңырауқұлақтарды ... ... ... бар. ... ... ... саңырауқұлақтардың клеткасы ұзынша. Олар спирт түзе алмайды. ... бар ... және ... қышқылдарды су мен көмір қышқыл
газына дейін тотықтыра алады.
Құрамында спирті бар ... ... ... ... ... түзеді де, оның иісі мен дәмін бұза бастайды. Сонымен
қатар микодерма сүт тағамдарын тұздалған ... ... ... және ... саңырауқұлақтарын жасайтын өндірістерге өте зиянын тигізеді.
Май және май тектес заттар негізінен бактерия клеткаларының қабығында
және цитоплазманың бетінде кездеседі. Май тектес ... ... ... 3 – 7 ... шамасында болады. Азықтық ашытқы саңырауқұлақтар
денесіндегі май тектес заттардың мөшлері 60 пайыздай.
Сонымен қатар бактерия ... ... ... да бар. ... тіршілігінде үлкен қызмет атқарады. Мәселен, фосфор клеткадағы
нуклепротеидке және май ... ... ... ... күкірт – кейбір
амин қышқылдарын, калий – ақуыз бен ... ... ... ... және ... ... маңызы зор және кейбір ферменттердің
құрамына ... ... ... мен ... ... ... ақуыз түзілу процесіне де белсене қатасады.
Клеткадағы ақуыздар, көмірсулар және ... ... ... және ... ... тәсіліне тікелей ... ... ... ... іс ... зор ... бар.
Өйткені қандайда болмасын микроптың ортада ақуызды және майды көп ... ... ... өз ... ... ... Мәселен, торула
утилис деген ашытқы саңырауқұлақ мал азықтық сірнеге (мелясса) аммиак тұзы
қосылғанда ғана жақсы көбейеді де ... ... ... ... ... болғанда сиымдылығы 500 гекталитр болатын зауыттағы ыдыстаға 8
сағат ішінде 350 килограмға дейін ақуыз түзе ... ... ... ... ... және ... күрделі
органикалық қосылыстардың түзілу үшін үнемі энергияны керек етеді. Жасыл
өсімдіктер энергияны хлорофильдер ... күн ... ... ... ... ... ... қасиет болмағандықтан
энергияны органикалық немесе минералды заттарды химиялық жолмен ... ... міне бұл ... ... ... ... көзі ... Тотығу процесі әрбір тірі клеткада жүретіндіктен бұл процесті
тыныс алу деп атайды. ... ... алу мен ... ... ... ... оларды жеке қарауға болмайды. Өйткені
бактерия клеткасына қоректік заттар ... ... ... ... ... Ал ... алу ... энергияның сыртқа бөлініп шығатыны да
белгілі. Бұл екі ... бір ... ... ... ... ... ... қант алынса, гетеретрофты микроорганизмдер оны өз денесінің ақуызын
құрауда көміртегінің көзі ... ... және ... да ... ... ... бактерия клеткаларынан біраз мөлшерде ... Оның ... ... ... ... ... ... шығып, температураның жоғарлануына себеп болады. Қанттың ыдырауы
мына реакция бойынша жүреді:
С6Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О + 674 ... ... ... ... реакция барысында көмір қышқыл газы мен су ... ... ... ... түрі ... шіріту бактериялары мен ... ... ... заттардың ыдырауы оттегінің қатысынсыз да жүре беруі
мүмкін. Мұнда аралық заттар ретінде түрлі қышқылдар ... ... ... ашу ... деп атайды. Кейбір бактериялар энергияны органикалық
заттарды ауадағы ... ... ... ... 1861 жылы Л. ... ... ... микроорганизмдер екі топқа бөлінеді: бірінші
– аэробты микроорганизмдер, яғни ... үшін ... ... ...... ... яғни ... оттегінің қатынасынсыз жүретіндер. Органикалық заттар ... ... ... ... ... өте аз болады. Бұған қанттан
органикалық қышқылдың пайда болуы мысал бола алады.
С6Н12О6 = 2СН3СНОН ▪ СООН + 18 ... сүт ... ... ... ... ... ... түзілуі де осы
анаэробты тыныс алуға жатады.
С6Н12О6 = ... + 2СО2 + 27 ... ... ... ... ... ... ... ... ... энергия
сақталып қалады және ол өнім одан әрі ... ... ... ... ... ... клеткада жиналады.
Микроорганизмдердің тыныс алуы және түрлі ашыту ... ... ... ферменттер жатады. Ашу процесінің қоздырғышы – азықтық
ашытқы саңырауқұлақтар ... ... ... ... деп аталып
келді. Қазір сол зимазаның өзі көптеген ферменттерден тұратыны анықталды.
Олар қантқа ... ... ... ... ... эфирге
айналдырады, сутегін тасымалдап органикалық заттардың тотығуын немесе
тотықсыздануын ... ... ... бұл ... ... ... ... жүреді. Соның нәтижесінде, клеткада көптеген
аралық продукталар (органикалық қышқылдар, фосфорлық эфирлер, энергия ... АТФ және АДФ т.б.) ... ... ... бұл ... ... мен
оның клеткалары үшін энергия көзі болып саналады. Пайда болған ... ... да ... және ... ... микроорганизмдердің
тіршілігіне жұмсалады. Бұл топқа енетін ... ... ... ... ... ... ... азықтық ашытқы саңырауқұлақтарында болатын декарбоксилаза
ферменті. Бұл ... ... ... бастапқы продуктасы ретінде пайда
болған пирожүзім қышқылын ... ... мен ... ... ... ашытқы саңырауқұлақтары мал шаруашылығын азықтармен қамтамасыз
ету үшін және шаруашылыққа қолдану үшін қолданылады.
Өндірістің микробиологиялық негіздері.
Өсімдік қалдықтарында, ... ... ... ... және ... ашытқы тәрізді саңырауқұлақтар
Cryptococcoceae тегіне, Candida, Torylopsis, Trichosporon туысына жатады.
Candida utilis. Жасушалары ірі , овал ... бір – ... ... 2 ... ... ... бар. Бүршіктенуі полярлы және бүйірінен. Ескі
культураларда мицелийдің түзілуі ... ...... үш ... ... диаметрі 2 – 3 мм, беті майда тесікті, сұр түсті ,
сфералық, шеті ... ... ... ... ... ... ... ортада бір
ай өскеннен кейін тұнба, қабықша ... ... ... ... ... ... ... дөңгелек және созылыңқы келген жасушалар да
кездеседі.
сурет 2. Candida utilis Л – 35 ... 1. Candida ... s – ... ) ( ... ... utilis ... ... жағдайларына байланысты колонияның 2
типін түзеді : S – форма – тегіс және R – форма – ... S – ... ... ... ... ( агар – агар )түзіледі. R – форма үздіксіз
культивирлеудің қалыпты жағдайларында түзіледі. R – ... ... беті ... ... ... ... жұмсақ ( сур 3 ).
сурет 3. Candida utilis
л – 35 ( R – ... ... типі ... тотықтырғыш. Candida utilis тек глюкозаны,
сахарозаны, 1/3 рафинозаны ... ... ... ... ... канозаны, глицерин және сүт қышқылын жақсы
ассимляциялайды. Янтарь, ... ... ... аз ... ... мочевина, аммиак түрінде ассимляциялайды. ... яғни В ... ... ... ішінде биотинді синтездеуге
қабілеті бар. Құрғақ азықтық ашытқыларды бірінші стадияда өсіргенде негізгі
өндірістік культуралар ретінде УКР НИИСПОМ Candida utilis – ң ... ... ... ... ... ... ... ... ... Candida utilis Л-35 ... ... екі стадиялы
әдіспен өсірудегі бірінші стадиясындағы негізгі культура болып саналады.
Torylopus pinus штамм Л-30. ... 1971ж ... ... ... ... ... ... алынған .
Сусло – агардағы жасушалар өлшемі орташа (2 – 2,5) * (2,5 – 3) мкм, ... ... ... ... негізінен созылыңқы, жіңішкілеу, ... овал ... де ... ( сур. 4 ...... үштәуліктік колониялар жалпақ, ... ... сұр ... ... келеді ( сур. 5 ). Колонтялар шеті ... ... ... ... ... ашық – қоңыр немесе крем түсті
соскалар пайда болады. 30 ... ... ...... ... жалпақ, беті
тегіс , сұр түсті. Культура суслода көбейгенде тұнба пайда болады. ... ... ... 4. ... ... ... )
Torilopsis pinus – ң Л – 30 физиологиялық ерекшелігі – ашымайды,
тек ... ... ... және ... да ... магнит,
дульцит және сорбитті пайдаланбайды; көміртегінің жалғыз көзі ретінде
органикалық қышқылдарды жақсы ... сүт, ... ... ... сірке қышқылдарын.
сурет 5. torylopsis pinus
( колониялар )
Шарап және ... ... ... ( 5 ... ... Candida utilis – н ерекшелігі пиралидон – ... ... ... және ... көздерінің қатысында интенсивті
пайдалану. ... ... азот ... cutaneum Ota. ... ... жасушалар әртүрлі
формалы : дөңгелек, овал тәрізді, созылыңқы, элипс тәрізді ( сур 6 ) жаңа
жасушалар протоплазмасы ... ... 6. ... cutaneum
( жасушалар )
Жасуша лицеийдің бөлінуімен ... және ... ... ... cutaneum штамм БД - 2 ... және шын ... ( сур 7 ). Кәрі ... лицеийдің гифтері көптеген артоспораларға
ыдырайды, олар ... ... ... ( сур 8 ).
сурет 7. ... cutaneum ... 8. ... ... ) ... )
Сусло – агарда үштәуліктік культура сфералық, дұрыс формалы, ақ, тығыз
консистенциялы колониялар түзеді, олар ... қиын ... ... ... шеті ... дамыған мицелий зонасы мен қоршалған. Қартайған
кезде ... беті ...... ... сүт – крем ... болады,
консистенциясы жұмсақ, паста тәрізді. Сұйық суслада өсірген ... бір ... ... ... және ... қабырғасынан ағып түсетін қабықша
түзіледі. Культураның физиологиялық ерекшеліктері : ... ... кең ... болады. Фруктоза, глюкоза, сахароза, мальтоза,
галактоза, лактоза, рафиноза, ... және ... ... ... ... пайдаланады: этанол, глицерин, маннит. Органикалық
қышқылдардан ... ... ... ... сүт қышқылдарын интенсивті
пайдаланады. Шавель және шарап қышқылдарын пайдаланбайды. Мочевина азотын,
аммиакты қосылыстардың азотын, пирамидонкарбон қышқылын ... ... ... ... ... В ... ... витаминдерінің
барлығын синтездейді. Тек тиаминді синтездемейді, ол ... ... ... ... саңырауқұлақтарының өсуін лиметтемейді .
БД – 2 штаммы 1967 ж ... ... ... ашытқы өсіру апаратынан
алынған 1970 ж дейін БД - 2 ... ... ... ... ... Сусло – агарда колония түзеді ( сүр 9. )
сурет 9. Trichosporon cutaneum ... ... ... – 2 ( ... )
Т – 51 ( ... )
Т – 51 ... 1969 ж. Трилесной спирт зауытының ашытқы өсіру аппаратында
қант – сырецті мелассамен бірге өңдеген ... ... БД – 2 ... ... өсу ... ерекшеленеді. Сусло – агарда
үштәуліктік культуралар ... агар ... ... ... ... ( сур ... Колония беті ақ, колония консистенциясы тығыз. Түптік өсіргенде Т – ... жас ... БД – 2 ... ... ... ... тұрады, ал ескі культураларда және жағымсыз жағдайларда ... ... бұл ... ... берілген культураның және
өндірістік ортадағы микробиологиялық бақылауын ... А – 52. 1971 ж. ... ...... ... БД – 2 штаммынан морфологиялық және физиологиялық
белгілері бойынша ерекшеленеді. Агарланған ортада ірі ( 1 мм ... ... ұзын ... бар ... түзеді. Ескіргенде колония ортасы
және өсінділер шырыштанады. түптік культивирлегенде ашытқы ... ... ... 1971 ж ... ...... популяциясынан
алынған. БД – 2 штаммынан морфологиялық және ... ... ... ... ... ірі (1 мм ... дөңгелек, ұзын
өсінділері бар колониялар түзеді. Ескіргенде колония ортасы және өсінділер
шырыштанады. Түптік культивирлегенде ашытқы тәрізді ... ... ... БД-2 және Т-51 ... ... ... өсуінің үлкен жылдамдығымен ерекшеленеді .
Candida tropicalis. Бұл түр гидролиз өндіргеннен алынған. Әр ... ... ... ... овал ... де кездеседі.
Жасушалар протоплазмасы ... ... ескі ... ... ... Сұйық қоректік ортада тығыз ... ... ... ... ... пайда болады. Сусло-агардағы үш-
тәуліктік колониялар сфералық, тығыз консистенциялы, ақ- сұр ... ... ... ... ... ... культиверлегенде морфологиясы өзгереді.
Колониялар өлшемі кішіриеді, псивдолицийлер түзіледі. ... ... ... ... ... ... сахароза, мольтоза,
галактоза, рафиноза, арабиноза ассимирлейді. Көміртегінің жалғыз көзі
болат ксилозаны пайдаланбайды ... ... ... ... пайдаланбайды.
Биотинге қатысты культура қатаң гемеротрофты, Candida utiliske
қарағанда бұл ... ... ... жоқ, және өсуі үшін оның
болуын ... ... ... ... ... қолданылған Candida tropicalis штамм
СК-4,басқаларымен ... ... ... ... ... материалды-техникалық базаны дамыту үшін ... ... ... қажет болды. Барлық ... ... ... ... ... қолдана бастады.
Мал шаруашылығын ақуыз азықтармен қамтамасыз етуде мал азықтық ашытқы
ақуызы аса ... ... ... Онда ... азықтарда кездеспейтін мал
организміне аса қажетті 10 амино қышқылдар бар екеніне көз жеткізді, ... - 3,1; ... – 3,7; ... – 3,5; ... – 3,2; ... – 4,4;
треонин – 2,5; метионин – 3,0; триптофан – 0,3; тирозин – 4,2; ... ... ... ... бір ... 1,03 – 1,16 азық ... бірлігі
және 380 – 480 грамдай ақуыз бар.
Сонымен қатар ... ... В1, В2, В3, В7 ... және басқа
организмге қажетті заттар бар. Бұл дәлелденіп отыр. Мысалы, бір килограмм
құрғақ заттың биомассасында «В» ... ... (В1) – ... (В2) – ... қышқылы (В3) – 130-160;
Холин (В4) – 2600,0;
Никотин қышқылы (В2 -РР) – ... (В6) – ... (В7 Н) – ... (В8) - ... ... (В9 , В10, В11 , Вс М) - 3,4;
Кобаламин (В12) - 0,08.
Азықтық ашытқы Д2 витаминіне де бай. Май ... ... ... ... абс ... ... ультрокүлгін сәуленің
арқасында Д2 витаминіне айналады. Бір килограмм сәулелі азықтық ашытқының
құрамында Д2 ... ... ... дейін барады. Мал азықтық
ашытқысының күлінде темір, мыс, мырыш, ... ... ... фосфор, кальций де жеткілікті.
Мал азықтық ашытқыны өсіру үшін әдетте ағаш ұнтақтары және өсімдік
қалдықтары (жүгерінің ... ... ... ... ... қатар бұл мақсатқа қамысты, торфты да пайдаланады. Әдетте ... ... азот бағы ... ... ... ... қантқа айналдырады. Мал азықтық ашытқының ішінде торула, утилис
қолданылады, өйткені онда ... бен «В» ... ... ... ... азықтық ашытқыларды көбінесе құрама азықтарға қосып малға, құсқа
береді. ... оның бұл ... ... үш, бес ... болу ... ... малдың бір килограмм тірілей салмағына бір грамдай ... ... ... де және ... ... концентратты азықтармен
қосып қолдануға болады. Ашытқы өте жақсы өсіп ... үшін ... ... азот, фосфор, аммоний сульфатын, супер фосфат ... ... азық ... +26 - 30°С ... ... өсіп ... азықтың дәмі жақсарады және түрлі витаминдерге ... ... ... ... ... ... сүт ... да жиналады.
Соның нәтижесінде мал қышқыл азықты аса сүйісініп ... ... ... ... ... ... ... ақуыз мөлшері 13 – 17 пайыз артатыны
дәлелденді.
1.1.2 Азақтық ақуыз ... ... ... бір мәселесі ауылшаруашылығын
жарамды азықтық ақуызбен қамтамасыз ету. Жануарлы өнімдер ... ... құру ... ... ақуыздың жануар және қос өндірісінде
қажеттілігі негізгі өсімдік өндірісінің есебімен қанағаттандырылады. Бірақ
мұндай ... ... яғни ... ... ... ... ... және втаминдерге, ақуыздарға қосу арқылы ... ғана ... ... ... ... ... ... сапасын
жоғарлату үшін барлық немесе сүйек ұнымен, майсыз ... және ... ... ... бұл ... ... ... өндіретін өндірістін
көлемін жануар өндірісінің тұтынысын қанағаттандырмайды.
Барлық елде азықтық ақуыз үлкен көлемде ... ... ... ... ... ... ... алынған азықтық
өнімдер қолданылады.
Азықтық ... ... ... шикізат тауарларының аттары
қолданылады: өсімдік шикізатының және ... ... ... ... ... гапринді; мұндай парафиннен-азықтық ашытқылар,
фитамин-ақуыз концентрациясы. (ВАК) немесе паприн; табиғи газдан-гаприн;
метиль ... этил ... ... ... біз ... ақуыз өнімдерінің өндірістік қарастыруымыз,
яғни өсімдік шикізатының көміртектерінің көзі ретінде мұнай ... ... газ ... қолдануға негізделген.
1.1.3 Азықтық ашытқы өндірісі
Азықтық ашытқылар ... бір ... ... ... ... Олар ... витамин және минералды заттардың
көзі, биологиялық құнды азық болып табылады. Ең қымбат ашытқы ... ... 52-55% ... ... ... ашытқылар құрамындағы амин қышқылдар жануарлардың ақуызына
жақын болып келеді. ... ... ... ... ... ... рационына енгізген кезде биологиялық құндылығын жоғалтады.
Азықтық ашытқы ... ... ... болады. Олар жануар
ағзысында ақуызды алмастырып тұрады. Сонымен қатар ... ... ... ... яғни ... ... сәулелендіргенде Д2
витаминіне айналу қабілеті бар. Азықтық ашытқы күлінің құрамында жануар мен
құстарға бағалы макро және микро элементтері бар: ... ... ... ... натрий, күкірт, мыс, мырыш, кобальт және т.б.
Осындай әдіспен ақуыз сапасы, витаминдер ... ... және ... ... ... азықтық ашытқылар
көрсеткішін жоғарылатады. Азықтық ... ... ... ... жүзінде дәлелденген. Азықтық ашытқыны жануар және
құстарды қоректену рационында ақуыз-витамин қоспасына қосу арқылы ... ... жөн. ... ... ... ... ... жануардың тірі массасының бір килограмына орташа 1г құрау
керек. Ал ірі мүйізді малдардың (бұқа, сиыр) негізгі ... 500 г ... ... ... үшін 150-200 г, ... үшін 2 г ... азықтық өндірісінде азықтық ашытқыға деген сұраныс өте
жоғары.
1.1.3 Азықтық витаминдер мен антибиотиктер
Малдар үшін қажетті ... ... ... оның ... ... заттарға байланысты Толық азықтың құрамы мал
организмінің энергияға, ... ... ... ... ... , ферменттер мен басқа да ... ... ... ... ... зерттеу арқылы алады. Биологиялық активті
заттар азыққа белгілі мөлшерде арнайы қосылыс түрінде ... ... ... : ... ... ... өнімі, азықтық
ашытқылар ж\е т.б) , ... ... ... ... ферменттер, витаминдер және т.б.),қосымша ... ... ... ... ... және т.б.)
кіреді.
Азықтық препараттар витаминдер өндірісі.
Жандар организмінің қалыпты ... үшін ... ... ... ішінен ең маңызды орынды витаминдер алады. ... ... ... ... ... ... катализатор қызметін атқаратын қасиетімен, организмде зат алмсу
мен оны қоршаған ортамен байланысын қамтамасыз етумен анықталады.
Витаминдерді ... ... ұзақ ... бойы ... ... бөліп алуға негізделген, ал бұл бағалы азықтық өнімдердің үлкен
шығынымен байланысты . Мысалыға, В12 витаминін ірі ... ... ...... ... . ... ... витаминдерді химиялық
синтез әдісімен алуды іске асыра бастады. Бірақ витаминдерді химиялық
синтез ... ... ... ... ... ... көп ... процесс
жүреді, ал бұл соңғы өнімді аса қымбат ... ... бұл ... ... ... өндіруде сақталған.
Витаминдерді мал азығына қоспа ретінде қолдану алып масштабты
өндірісті ... ... , ... ... ... арзанырақ әдісін
жасау қажеттілігі туды. Бір қатар витаминдерді алудың осындай перспективті
әдісі болып ... ... ... .
Жануарлар мен құстар ... ... ... ... ... А1 Д2 және Д3 К, В ... ж\е т.б. ... ... ... м.б\қ ... В2 ж\е В12 ... азықтық
препараттарын шығарды . Сонымен қатар УК-сәулесімен азықтық ашытқыны
сәулелендіргенде ... ... Д2 ... де ... ... ... құрамында көбінесе ферменттер құрамына кіретін витаминдер
кіреді. Биомассадағы витаминдердің құрамы мен ... ... ... ... ... мен культивирлеу жағдайына байланысты.
Сонымен, ағаш үгіндісі мен көмірсутектердің гидролизатынан алынатын ... ... ... В ... ... бай келеді. Олардың
құрамында келесідей В тобы витаминдері ... ... ... ... (В1) 15-18 ... 45-68 фоли ... ... 1,6-3,0 ... қыш.
140-160
Қоректік орта құрамын өзгерту арқылы, жеке бір витаминнің құрамын арттыруға
болады. Мысалыға, ашытқылар биомассасындағы В2 ... ... ... ... мен ... ... құрамына байланысты.
Ашытқылар жасушасындағы витаминдерінің құрамына микроэлементтер әсер
етеді.Сонымен, ... ... ... ашытқы жасушасында иниозиттің
көптеп ... ... ал ... ... жоғарылату арқылы В6
(пиридоксин) витаминінің құрамын жоғарылата аламыз.
В2 витамині (рибофлавин) – көптеген ... ... ... ... ... тыныс алуға , ақуыз бен май синтезіне , жүйке
жүйесінің жағдайын реттеуге, бауыр ... ... ж\е ... Ол ... жағдайда бірден өсу процесі тоқтайды, ақуыз алмасуы
бұзылады. В2 витаминіне тәуліктік қажеттілік құстар үшін 3-4 г ... ... 1 ... , ал шошқа үшін 100 кг тірі массаға 10-
15 мг құрайды.
В2 витаминінің жеткілікті мөлшері ... ... ... мен микроскопиялық саңырауқұлақтарды синтездей алады. В2
витаминінің ... ... ashbyii ... ... ... ол ... ... 1 г құрғақ
затына 6000 ... ... ... ... ... азықтық препаратын алу технологиясының м.б\қ әдісі
өте қарапайым. Өндіру ... ... ... ... ... Егіс материалдарын алу
2) Ферментация
3) Култьуралды сұйықтықты булау
4) Концентратты ... ... ... ashbyii ... ... ... ... 1-3 % көмірсуларды (глюкозаны,
массаны не гидролды),
3-8 % жүгері экстрактарын не ... ... азот ... (аммони
нитратын) , микроэлементтерді кейбір ... мен ... ... ... фермантаторда 28-300 С температуда
және 80-84 сағ. Бойы үздіксіз аэрациялауда ... ... соң ... сұйықтықты құрғақ затының құрамы 30-400 С ... ... және ... ... ... . Буландырылған
концентратты ... ... В2 ... ... ... түсті ұнтақ тәрізді, ылғалдылығы 10% - жуық ... ... ... В2 ... мөлшері 10 мг\г кем емес , сондай-ақ В
тобының (В1 , В2 , В6 , В12 ) ... мен ... ... ... ... витамині витминдердің арасында ерекше орын
алады, себебі ол толығымен өсімдіктен алынатын азықтың құрамында ... ... ... ... құрамында салыстырмалы түрде аз ғана
мөлшері ... ... және ... ... сүт ... ... В12 витаминнің жетіспеушілігі малдың өсуін тежеп, ауруға
ұшыратады. В12 витамині ... ... ... ... ... ... ағзасында өсімдіктен алынатын ... ... ... масштабында В12 витаминін ... ... ... ... ... ... ... В12 витаминін көптеген м.о-р (мысалыға ,
метан түзуші және пропион қышқыл ... ... ... ... ... ... бактериялар биоценозы синтездейді. ... 30-ға жуық В12 ... ... ... ... ... ... екуі ғана көрсете алады. В12 витамині
–құрамына кобальт кіретін жалғыз витамин.
Көптеген шетелдік өндірістер В12 витаминін таза ... ... ... ... В12 ... ... ... (КИБ-12)
шығарған. Жануарларға жасаған көптеген тәжірбиелердің арқасында ... ... ... да ... биологиялық эффект
актілігі анықталады.
В12 витаминінің азықтық концентратын алуда шикізат көзі ... мен ... ... м.б\қ ... қалдығы – ацетонобутилді
барда қолданылады.
В12 витаминінің азықтық концентратын өндірудің ... ... ... ... ... ... барданың ашуы;
2) Метанды алуды тұрақтандыру
3) Ашытқыш қоюлату
4) Қоюланған ашытқыш ... ... ... ... ашу анаэробты ... ... ... іске асады. Олардың өсуі кезінде өзара байланысты
процестердің есебінен ... ашу ... ... Осы ... бір ... ... әрекетінің өнімі келесі бактериялар
тобы үшін қоректік зат болып табылады, ... ... ... газы мен ... ... ... В12 витамині түзіледі.
Аралас культураның үздіксіз термофильді метанды ашуын фермантаторда
залалсызданбаған жағдайда 55-570 С температурада жүрггізіеді.Ац енобутилді
барданы ... ... ... ... ... ... ферментатордың
төменгі бөлігіне жібереді де бетіні бөлігіне дайын ашытқы жіберіледі.
Ферментаторда ... ашу 2 ... ... : ... ... май
қышқылы мен аммиактың ... ... ...... ... мен В12 ... түзіледі.
Метанды ашу сілтілі ортада жүреді (рн 7,5-8,0 ), онда В12 витамині
бұзылады. Осыны болдырмас үшін рн ... 6,3-6,5 ... ... тұру
үшін әр түрлі ... (тұз және ... ... , натрий
сульфатын) қосады.
Окситетрацикменді алудың технологиялық процесі ... ... ... Егіс ... ... ... культуралды сұйықтықты булау;
4. Кептіру және препаратты стандартизациялау;
Егіс материалы ретінде продуцент спораларын қолданады, оны ... ... соң егіс ... әр ... 2 тәулік бойы 26-28°С
температурада өсіреді.
Одан кейін егіс материалын өндіріс ферментаторының жұмыс көлемінің 10-
12% ... тең ... 2 ... бойы ... ... кезінде үлкен
көлемдегі егіс аппараттарында көбейтеді. Егіс материалын алу мен ... үшін ... ... ... ... ... ... кіреді, % :
Жүгері ұны- 6 ... ... ... 1,5 ... ... 0,6 ... майы ... ферминтация 26-28°с температурада, 4-5 тәулік бойы ... мен ... ... ... ... ... екі ... Бірінші фазада культураның
дамуында ... ... өсуі мен ... ... ... мен еріген
оттегі көзін тез тұтынуын көреміз; антиботик іс ... ... ... ... продуцент өсуінің интенсивтілігі мен қоректік заттарды тұтыну
жылдамдығы төмендейді, ал анситетрациклин биосинтезі артады (өседі).
Ферминтация процесі аяқталған соң культуралды ... ... зат ... 12-15% ... 50-60%с ... вакумде
булауға жібереді. Буландырылған культуралды сұйықтық ... ... ... ... ... ... 160-200°,
ал шығарда 70-80°с құрайды. ... ... ... сұйықтықты
кептіруді толықтырғыш арқылы іске асырады. Бұл үшін культуралды сұйықтық
жиынына кептірілген қызылша сығындысын қосады, ол бір ... ... ... ... ... сіңіре алатындай мөлшерде болуы керек. Ісінген
сығындыны кептіргіштегі торлы таспада кептіреді.
Культуралды сұйықтықты ... ... ... ... ... де терравит Р- ерігіш препаратты алады. Культуралды
сұйықтықты фильтрлегеннен кейінгі қалдықты ... ... де ... К- ... препаратын жүгері ұнымен немесе қызылша
сығындысмен стандартизациялайды.
Хлортетрациклин препараты- биовиттер- антибиотикалық заттардың ... ... ( г/кг ... ... -20, ... және ... микроорганизм-продуценті ... ... ... ... ... технологиялық процесі окситетракцеклин
өндірісінің процесі тәрізді бөлімдерден тұрады:
1) егіс ... ... ... ... ... булау;
4) Кептіру және препаратты стандартизациялау.
Егіс материалы ретінде бидай ұнында ... ... ... Егіс ... ... тербеткіште 24-30 сағат бойы 26-28˚С
температурада, ал содан соң егіс ... 30-40 ... ... ... ... Егіс материалын алуға қажетті қоректік ортаның
құрамында келесі негізгі компоненттер ... 40 Ұн ... ... ... 3 ... ... 0,5-1,0
Егіс материалын залалсыздандырылған күйде қоректік орта көлемінің 10%
мөлшерінде ферменттаторға береді. ... ... ... ... ... күрделірек болады. Жоғарыда көрсетілген
комплненттерден бөлек оған кіреді,%:
NH4NO3 0.7 CaCl2 ... 0.5 ... ... 0.3 ... рН ... мәні 6,6-6,7 ... керек. Өсіру ұзақтығы 26-28˚С
температурада, үздіксіз араластыру мен аэрацияда 60-70 ... ... ... ... ... культуралды сұйықтықты
құрамындағы құрғақ зат концентрациясы 10-12% ... ... ... булауға жібереді. Содан соң концентратты желдеткіш кептіргіште
кептіреді. Жылутасымалдығыштың температурасы кептіргіш ... ... ... ал ... ... Кептіру процесінде консервантқа ... ... 1м –ке 2-3кг ... ... ... қосады.
Құрғақ препараттағы антибиотиктің құрамы продуцент активтілігі ... ... ... ... ... 90-150г ... өзгеріп
отыруы мүмкін. Техникалық талап бойынша препараттағы антибиотик құрамын алу
үшін (80 г/кг) әр ... ... ... ... ... ... толықтырғыштарды қосу арқылы стандартизациялауды жүргізеді.
Толықтырғыш ... ... ... сығындысын, жүгері немесе майсыз соя
ұнын қолданады.
Бацитрацин препараты. Бацитрацин – ... ... ... ... он жеке түрі ... ... басты құрамды бөлігі болып бацитрацин А ... ... ... он ... ... мен ... бір ... препараты ақ-сұр түсті гигроскопиялы ұнтақ, дәмі ащы болып
келеді. Бацитрацинің ... оң ... және ... бактерияларға қарсы
антибиотикалық активтілігі жоғары. Оның ... ... ... ... ... ... Бацитрацин жануарлардағы
молодняк өсуін реттейді.
Бацитрацин продуценті болып Bacillus licheniformis культурасының штаммы
қолданылады.
Бацинді өндіру технологиясының ... ... ... ... ... жоқ, прцесс келесі негізгі бөлімдерден тұрады:
1) егіс материалын алу;
2) ферментация;
3) ... ... ... және ... ... ... бактерия спорасынан құрамы күрделі қоректік ... Оның ... ... магний мен марганец сульфаты, натрий мен
калий ... ... ... лимон қышқылы кіреді. Спораны 5 тәулік бойы
30˚С температурада өсіреді. Егіс ... ... ... көбеюі
колбаларда тербегіштерде және егіс аппараттарында әр ... 16-18 ... ... Егіс ... мен өндірістік ферменттаторда культивирлеу
кезінде қоректік ортаның ... ... ... ... ... 1,8-2,0 ... ... 0,2
Соя ұны 7,2 ... майы ... ... 0,2-1,0 (көбіксөндіргіш)
Культивирлеу температурасы егіс ... ... ... ... биосинтезі бактерияның даму сатысының соңында жүреді. Спора
түзілу ... ... ... биосинтезін тежейді.
Ферменттаторда культураны өсіру ұзақтығы 30-40 ... ... ... соң ... ... ... ... тұз-цинкбацитрацинге жібереді. Бұл үшін
культуралды сұйықтықты ... ... ... ... да ... ... ... 0,28% мөлшерінде цинк оксидін қосады. Сосын
культуралды сұйықтықты булауға жібереді. Булау алдында ортаның рН ... ... ... Булауды 40-50˚С температурада культуралды сұйықтық
көлемі 2 есе ... ... ... культуралды сұйықтықты кептіруді
желдеткіш кептіргіште жүргізеді, жылу тасымалдағыштың температурасы кірерде
140˚С болады.
Мал шаруашылығына арналған бацитрацин ...... ... ... ... ... жіктеледі.(г/кг-на):
бацилихин – 10, бацилихин – 20 және бацеилихин – 30. ... ... г/кг ... ... Активтілігі бойынша
стандартизациялауды толықтырғыштарды – жүгері немесе соя ұнын, кебек ... ... қосу ... ... ... ... биомассаның көбеюіне ықпал жасйтын ... ... ... орта және ... шартты және қажет. Бұлардың әр қайсысы азықтық ашытқыны өндіру
процесінде өз ... ... ... ... ... ... оны ... бөліп алып, тазалап, кептіру керек. ... ... ... ... ... арқылы, буландыру арқылы
бөледі. Сондықтан да ... ... алу ... ... және жылулық деп бөледі.
Дайын болған азықтық ашытқы мынадай талаптарға сай келуі керек: олардың
түрі түйіршіктелген, құрғақ ... ... ... ... түсі ... дәмі ... ашытқыға тән. Физикалы – химиялық көрсеткіші 10 пайыздан кем ... ... ... 45 пайыз.
1.2 Патенттік ізденіс
Биотехнология өндірісіне байланысты шикізатты майдалап және сулы
ерітінді түрінде ... ... соң ... ... ашытқы штаммы бар және глюкозамилазды активтілікке ие
аэробты ферментация процесіне түседі.
Азықтық ашытқыны өсіруге ... ... орта ... ... ... шартын есептеу. Сонымен қатар қышқылмен, ... ... ... ... ... ... ... жұмыстары жүргізілген. Кебек ... әр ... ... культурасының ассоциациясының түптік ферментация
әдісімен культивирлеу параметрі таңдалып ... дені сау ... мен ... ... бифидобактерияны
Гончарм модификацияланған Блаурок ортасында бөліп алуға болады. ... және ... ... бифидобактерияның этанолды штаммынан
ерекшелігі болмайды. Жануардан бөлініп алған ... ... қалу ... ... ... болып табылады.
Сол себепті қосымша азық ... ... мен ... этанолды штаммын қабылданады. Бифидобактерияның этанолды
штаммын ВГНКИ институтында зерттеп алынған.
Әртүрлі ... ... ... ... және кең ... әдістері мен тәсілдері жайлы айтылады. ... ... ... және ... ... арқылы микотоксидері мен
саңырауқұлақтарды ажыратып алу. Әсер етуші ... ... ... МДУ микротоксиндерді құру болып табылады.
Азықтық Т-2 токсин контаминация мониторингі ... ... ... ... ... ... ... азықтар
контамицина бар азықтар бидай фуражы осы ... ... өте ... ... ... ... ... ала сақтау үшін азықтарды ереже
бойынша ... Т-2 ... ... жұмыстарын жүргізу қажет. Егер
вегетация және сақтау барысында продуцент тері дамиды. Ең ... ... ... көңіл бөлу қажет.
Әртүрлі азықтан алынған микотоксиндердің экстракция продуцентінің
унифицирленуіне ... ... ... ... ... азықтарды бақылау қауіпсіздігі, оларды қабылдап және тез
орындайтын, ыңғайлы процесс ... ... ... қоректенетін Sebastes schegeli специкалық ауруларға
қарсы резистенциялық зерттеулер ... ... ... ... азықта 1г алоэ/кг. Қосымша екінші қосымша азықта 5г алоэ/ кг. Ал
үшіншіден ... ... жоқ ... қоректенеді. Нақты зерттеулердің
нәтижесі азыққа Sebastes schegeliалоэ қосымшасын ... ... ... ... ... көрсетілді.
Сиыр тұқымында азықтардың радионуклеидпен ластанғаны жайлы ережелер
берілген. Яғни, 1кг құрғақ заттың құрамында және бір ... ... 137л ... ... 40-ск бар ... ... ... шөппен тамақтандыру барысында алғашқы жануарлар ағзасын ауыр
металмен радионуклеотидтер деп бөліп ... ... ... ... ... алынған белотинді шошқалар үшін жоғары ақуыз
компоненттерін толық рационды комбиазықтар ретінде қолдануға болады. ... ... ... ... ... бір ... ... массасы 5%
комбиазыққа қосады.
Зерттеулер ауылшаруашылығына жатады және КРС, шошқа және ... ... ... ... алу үшін қолданылады. Бұл әдіске
сондай-ақ құрамында органикалық қалдықтар және ... бар ... ... кіреді. Қоспаны реакторға артамыз, биоконверсия процесі өту
барысында құрамында қышқылы бар ... ... ... ... ... ... қоспаға БАЗ ретінде комплексті микроэлементтерді қоспаларды
қосады.
Бұл әдіс азықтық қосымшалардың сипаттамасын ... және ... ... ... ... бір ... болып әр түрлі ашытқы
культурасының (ферментозмі) автолизі болып табылады. Азықтық өндірісті
ақуыз-витаминінің ... ... үшін ... принципиалды
әдістер ұсылған:
1) шығынды культураға қатысаты, тек нативті ферментті қолданумен
автолиз режимінің реализациясы.
2) ... ... ... сыра ... ... ... Тамақ өндірісінің ашытқы технологиялық автолизімен және глюкоза
–галактозасының шырын өндірісімен байланыстыру.
Азықтардағы ақуыз компонентінің жетіспеушілігі ... ... ... алып ... Құндылығы жоғары және қымбат емес шикізат алудың
негізгі көзі бөлме шыбынының личинкалары қызмет көрсету мүмкін.
Инкуббация қалдықтарын ... ... ... ... ... азықтық
қосылыстарды дайындаудың жаңа технологиясы өңделген. Оған сүттің шырындары
және табиғи ... ... ... ... ... горизонтальды-
қайнатқыш қазандарға Россия мен Украинаның құс фабрикасында Ж-4-ФПА ... ... ... ... есеп ... 100кг шикізатқа 25-30кг
салады.
Броилерсерді жаңа ақықпен қоректендіру экономика және экология жағынан
өте тиімді. Жаңа азықтық қосымшаларды азыққа ... ... ... ... ... ... ол ... өнімділігін жоғалатады.
Азот атмосферасын фиксирлеуге қабілетті бар 21. Bacillus cytasus
ацедотолерантты факультатив – ... ... ... Бұл ... ... ... ... арналған.
Азықтарды залалсыздандыруға арналған Фоберг жүйесі екі білікті
араластырғышқа жүзеге ... ... ... ... шамамен
90ºС дейін жоғарлаты, бу беріледі. Кейіннен өнім ... ... ... де ... ... ... жоғағы температураны сақтап қалу үшін ... ... ... ... кейін азықтың ылғалдылығы ... ... ... де, оған ... ферменттерді және т.б. БАЗ
қосады. Азық компоненттері араласып болғаннан кейін ... ... ... ... ... “Фаберг” А/с.
Жануар және құстар ауылшаруашылығындақолданатын ... ... жаңа ... үлгісі ғылыми-зерттеулердің арқасында азықтық қоспа
мен комбиазықтықтардың дайындау жолы қарастырылған. Осы бірнеше әдіспен
алынады, яғни ... ... ... ... біз ... ... ала-
алады екенбіз.
Сұйық компоненттерді комбинирленген азықтықтыр өндірісінде олардың
жоғарғы қоректенуіне, БАЗ ... ... ... Дипломдық жобаға жолдама
Патенттік ізденіспен әдебиеттердегі мәліметтерді аналитикалық ... ... ... алу ... ... атты тақырыпта дипломдық
жобаға енгізу үшін біз келесілерді ұсынамыз:
1. Азықтық ... ... ... ... ... ... ... комплексі азықтық ақуыз өндірісінің ... ... сол ... ... ... кері әсер ... ... өндірісте экологиялық құрылғылар қолданылады, ал
тұтынылатын ресурстардың экономикасын және ... ... ... ... ... ... және енгізуге мүмкіндік береді.
[2]
Азықтық ақуыз алу процесінде екіншілік ... ... ... дал. ... 120-140м³ ақуыз мөлшері, 1000дал 7350кг ... және ... ... дал ... ... ... технология екіншілік шикізат ресурстарын қолдануға мүмкіндік
береді, олар ... ... ... ... кейінгі затты қолдану
- Азықтық ақуыз басты фракциясын және сивуш ... ... мен және ... ... заттарды қоспасын
қолдану
- көмірқышқыл газын қолдану
- өңделген ашытқы актиномицеттерді қолдану.
2. Азықтық ақуыздан кейінгі заттарды ... ... ... ... ... ... және экономиялық мәселелері азықтық
шикізатынан, биовит өндірісінің барсында өнім түзілудің утилизациясы б.т.
оларға антибиотиктен ... ... ... өңделген ашытқылар,
актиномициттер фракциясы және сивуш майы ... ... ... ... ... ... ... үшін кептіру объектісі ретінде біз азықтықтын құрамын қолдандық.
Олардың технологиялық, гигротермиялық, құрлымдық гидродинамикалық және ... ... оқып ... Технологиялық және гидродинамикалық
сипаттамалары кептіргіш қондырғыларында кептіру процесінің параметрлерінің
режимін анықтауға мүмкіндік береді. Жылу және масса ... ... ... және ... ... ... құрылымдық
гидродинамикалық сипаттамасына сай келеді. Экспераменттік және теориялық
зерттеулер мен анализдерден алынған мәліметтерді ... ... ... ... ... әрбір бөлікеріне
қажетті фазалы айналу үшін энергияның мөлшерін алуға ... Сол ... ... ... азықтықтың сапалы кептірудің өзекті есебін тек
гидродинамикалық режимдерді және активті ... ... ... ... Бұл аппараттағы жылу тасмалдаушы ағымдардың көмегімен ... ... ... кейінгі биовитті өңдеудің
технологиялық сызығының аппаратуралық-технологиясын өңдеп ... ... ... ... ... технологиялық сызығының сипаттамасы
көрсетілген және негізгі аппарат болып-вихрептті ... ... ... ... азықтық ақуыз өндірісіндегі экологиялық
аспектісі. ... ... ... бір белгілі әдісі-құрамында 40-
45% шикі протейіні бар Candida азықтық ашытқысын алу б.т. ... ... ... утилизациялауда қиындықтар бар. Себебі, онда ... ... ... және ... ... ... ... шығуын үлкен көлемде ала- алмаймыз. Азықтық ашытқыны алу
барысында қалдықсыз технологияны құру мақсатында кәсіпорындарда экологиялық
сызба-нұсқа ... ... ... ... ... ... бөлінеді (декантация, фильтрация, центрифугирлеу және т.б.)
құрамында 15-16% құрғақ заттары бар ... және 5-6% ... ... ... ... ол кейінгі микробиологиялық синтез процесін қайта өңдеуге
жіберіледі.
Құрамында жоғарғы ақуызы бар соңғы өнім алудың және ... ... ... бар ... ... ... мақсаты болып 100-50%
мөлшерде азықтық антибиотик құрамында актиномицеті бар. ... ... ... ... есепті эксперементалды жүргізу б.т.
Азықтық ақуыз әртүрлі миниралды заттармен байыту және араластыруға
субстрат компонентін қосудың ... ... ... ... ... ... дайындау процесінде жаңа суды қолданудың мөлшерін азайтуға
және тұздардың шығынын төмендету ... ... ... арқасында
өндірісте негізгі биовит ... ... ... ... ... ... бар өнімді алудағы азықтық ақуыздың утилизациясының есебін
реализациялау үшін азықтық ... ... ... ... бар ... ... ... алынған микроорганизмдердің
консорциумы тандалынды.
Микроорганизм концорциумы 2 ... ... ... ... ... және ... ... ВСБ-655
ГОСНИИ ақуыз синтизімен көрсетілген.
Ұсынылған нұсқау актиномицет шикізаты өндірісінде энергия жинау ... ... ... сенімді әдісі б.т.
4. СТОК-тарды тазалау және ... ... ... Берілген жұмыста азықтық ақуыздан кейінгі азықтықтан алынған
азықтық ақуызды утилизациялаудың ... ... ... ... ... бұл технологияны В12 азықтық витаминің, глутаминдік
қышқылын, натрий глтаматын, кальций глютаматын, нейтралды, ацедин, глицерин
алуда қолданады. ... ... ... ... ... өндіріснде
арналған шығынды шикізат б.т. Олар ауылшаруашылық өндірісі үшін малдарға
азықтық ретінде ... ... ... ағын ... ... ... аппаратуралық-технологиялық сызба-нұсқасы өңделген.
Соның бірі ... ... ... азықтық ақуызының өнімі
концентрленген ағынды суларды тазалаудың аэробты ... б.т. ... ... үшін 5 культурадан тұратын бактериалды
микроорганизм ассоцияциясы тандалынды олар: ... slutzeri ВКПМ ... ... ... ВКПМ В-4684, Pseudomonas mendocina ВКПМ В-
4145, Azomonas ВКПМ В5503.
Медициналық биологиялық зерттеулер ... ... ... емес ал ... өнім зиян емес ... ... Жануар
өндірісінің институтарының зерттеулері құрғақ ... ... ... ... ... ... қолдануға болатының көрсетті. Бұл
өнімдерге технологиялық шарттар өңделіп ... ... ... ... ... биовиттің өңдеудегі комплексті
қиындықтар. Ауылшаруашылығындағы ашытқы гидролизатын ... ... ... ... ... ретінде, өндірістерде органикалық және
миниралды заттармен байытуға натифті және қою түрдегі азықтық ... ... ... ... ... комплексі өңделген:
будандырылған ашытқыдан кейінгі барданы ашытқы өндірісінде ... ... ... ... ағын ... ... тазалау, анаэробты
қышқылдану және метанды ашу. Бидайлы барданы утилизациялаудың рацианалды
әдісі шикізат ретінде ... ... үшін ... ... сонымен қатар басқада қымбат азықтық ақуыз өнімдерін ауыл ... ... мен ... ... азықтықты кептіру процесін екі тұрлі технолгиясын енгізуге
болады. 1 әдіс азықтықтағы суды буландыру және ... ... ... қалдықтарды алуға негізделген. Бұл процестін анализінде ... ... ... ... ... ... Азықтықтын құрамында
құрғақ заттардың ылғалдылығы кептіру барысында 100 кг азықтық үшін 89-95 кг
арлықта жатды. Табиғи ... ... ... ... ... ... Себебі 1 кг ылғалдын булану үшін 1 кг буды құрту ... 2 ... ... ... ал ... фильтрациядан кейінгі
өнімді сонына дейін кептіру ... ... ... ... және ... ... жағдай
1. Бұзылған қондырғымен, құрал-жабдықпен жұмыс істейміз.
2. Берілген жұмысты ғана орындаңыз.
3. Жұмыс уақытында сақ ... ... ... ... ... ... орын таза ... Жарақат алған кезде міндетті түрде медпунктке ... ... ... ... хабарлаңыз.
ІІ Жұмыс алдында
Жұмыс алдында өзіңіздің жұмыс орныңзды міндетті ... ... ... ... ... блу керек. Қондырғыға жол ашық болу керек. Жұмыс алдында
арнайы киімді, аяқ ... ... ... ... ... ... ... жарақаталуын тексеру керек.
Қоңдырғылардың, клапондардың, приборлардың, крандардың бұзылмағынын
тексеру керек.
Егер жетіспеушілікті байқасыңыз мастерге немесе бригадирге айту ... ... ... ... ... Жұмыс уақытында
1. Танкінің люкін аша салып басты ... ... ... ... ... сыраны айдан болғаннан соң СО2 ... ... ... бар ... ... ... жағылған шаммен танканың
түбіне түсіріп тексереміз.
4. Ашыту танкасына ... ... ... ... ... шығарып
жібереміз.
5. Ашыту танкасына сусланы айдау кезінде танкідегі қысымды байқап
отырамыз, ол ... ... ... ... Толу ... ... отырамыз.
7. Активті ашудың екінші күнінде аммиякты-компрессорлы цехындағы СО2
бөліміне қарай кететін СО2 вентилін ашамыз.
8. СО2 ... және цех ... ... ... периодты
түрде вентиляцияны ашып тұрыңыз.
9. Электр сымдарын ұстамаңыз, бұзылған жағдайда электрикті шақырыңыз.
ІV Жұмыс ... ... ... соң ... ... ... келтіріңіз, қорғану құралдарын
және құрал-жабдықтарды жинаңыз. Еденді сүртіп шығыңыз. ... және ... ... ... жетіспеушіліктерді айтыңыз.
1. МБ лабороторияға тек халатпен кіруге және жұмыс істеуге рұхсат
етіледі.
2. Бөгде заттарда алып кіруге тиым ... ... ... ... өз орны ... тиіс, ол тек сол
жерде жұмыс істеуі керек.
4. Жұмыс істеу барысында тазалық міндеті түрде ... ... ... ... тек ... керекті құрал-жабдықтар болуы тиіс.
6. Жұмыс кезінде темекі шегуге, тамақ ішуге тиым саланады.
7. Жұмысты аяқтап болған соң, жұмыс ... ... ... ... ... Спиртовканы тек сіріңкемен жағу керек. Оның ішінде спирт
болғандықтан ... ... ... ... ... ... сақ ... қажет.
10. Бөлмедегі электр жабдықтарын топқа лаборотория ... қосу ... ... және ... да ... мен жұмыс жасаудың ережелерімен
алдын ала танысып алу керек.
12. Лабороторияда жұмыс біткен соң ыдыстарды тазалап жуып, ... ... ... ... ... ... жуу керек.
14. Лабараторияның еденін әлсін -әлсін ылғалды шүберекпен сүртіп алуы
тиіс.
15. Лабороторияда ... ... ... соң ... жуып орнына қойып,
электр желісін өшірген жөн.
Қорытынды
Биотехнологиялық өнеркәсіптің өнімдері халықшаруашылығында, ауыл
шаруашылығының дамуында кең ... ... ... маңызды
түрі азықтық ақуыз немесе ақуыз – витаминді концентрат саналады.
Клеткадағы ақуыздар, ... және ... ... ... және ... ... ... тікелей байланысты.
Микроорганизмдердің химиялық құрамын білудің іс ... зор ... ... ... ... ... ... ақуызды және майды көп түзетін
білу арқылы оларды өз мақсатымызға бейімдеуге ... ... ... деген ашытқы саңырауқұлақ мал азықтық сірнеге (мелясса) аммиак тұзы
қосылғанда ғана ... ... де ... ортада ақуыздың көбірек зат
жеткілікті ... ... 500 ... ... ... ... 8
сағат ішінде 350 килограмға дейін ақуыз түзе алады.
Әр түрлі организмдер өздерінің ... және ... ... ... ... үшін ... ... керек етеді. Жасыл өсімдіктер
энергияны хлорофильдер көмегімен күн ... ... ... ... ... ... ... болмағандықтан
энергияны органикалық немесе минералды заттарды химиялық ... ... ... міне бұл ... ... ... ... көзі болып
табылады. Тотығу процесі әрбір тірі клеткада жүретіндіктен бұл процесті
тыныс алу деп ... ... ... алу мен қоректенуі арасында
тығыз байланысты болғандықтан оларды жеке ... ... ... ... ... ... ... кезде біраз мөлшерде энергия
пайдаланылады. Ал тыныс алу кезінде энергияның сыртқа ... ... ... Бұл екі ... бір ... жүруі мүмкін. Мәселен, қоректік ... қант ... ... микроорганизмдер оны өз денесінің ақуызын
құрауда көміртегінің көзі ... ... және ... да ... ... ... бактерия клеткаларынан біраз мөлшерде жылу
бөлінеді. Оның бірсыпырасын клетка пайдаланса, бірсыпырасын сыртқы ... ... ... жоғарлануына себеп болады. Қанттың ыдырауы
мына реакция бойынша жүреді:
Азықтық ашытқылар өндірісінде жұмысшылар қауіпсіздігін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... энергиясын, суды және жылуды тұтынатындардың
негізгілеріне жатады. Жылу және суды ... ... үшін ... көп ... ... ... шикізаттарды қолданумен және
жаңалықтарды енгізумен азықтық- ақуыз өндірісі бойынша жасалған.
Қолданылған ... ... А.А, ... Л.И. ... ... ...... промышленность, 1986 г.
01.07-04Р1. 692. Өндірістік биотехнологияда бидай шикізатынан азықтық
қоспасын ... ... Л.Ю., ... Т.Е., Рордеева Е.И.,//Докл. и тц докл третий
Всерос. Науч-практ конф С ... ... ... В ... И ... ”, ... 16-18 июня, 1998 Т3-СП, 1999-С. 296-Рус.
01.05-04Р1. 194. Біржасушалы ... ... ... ... ... өңдеп, азықтық ақуызбен байыту. /
Канарский А.В., Макарова Г.П., С.И. // ... ... ... 107. Бұзау және қозы ағзасынан ағзасынан бифидобактерияны
бөлу. / Ирская Г. Е., Сочинская О.Н., ... Г.Д. // ... ... ... ... при инфекционных и инвизионных
заболеваниях при ... ... Сб ... ... ... ... первой в Россий К.И. Скрабина ( Дон. ... ... 1997 – с. 46-48. ... 167. ... ... микотоксинмен
профилактикалау. Ауылшаруашылық тауарларды ... Л.И., ... О.Ф., ... А.Ф., ... ... ... ... 25-27,85,87.-унр; рез. рус. англ.
01.10-04Р4. 57. азықтардың Тк токсинмен комтаминациясы және фузориямен
байыту.
/ Павлова Н.С.// Проба вет. сан. ... и ... ... ... тез. ... ... науч.-конф., Москва 16-17,
1999-М, 1999-С. 148-149-Рус.
01.10-04. Б4. 34. ... ... ... үшін ”ИФА“
әдістемелік сызба-нұсқаны қолдану. /Кононенко Г.П., Буркин А.А., // ... сан. ... и ... ( ... дезисекция, дератазация): тез.
докл. междунар. науч.-конф., Москва, 16-17сент. 1999-М., 1999-с. ... 198. ... ... алоэ vibrio ... у бар.
Азықпен қоректенетін модели Sebastes schegeli резитенциясы. Resistance to
Vibrio alginolyicus in juvenile rockfish fed diets ... ... of aloe / kim ki hong, Hwand Yoon Jung, Bai Sang chul ... ... ... ... 284К. ... сиыр ағзасынан ауыр металдар мен
радиеонуклеотидтерді бөліп шығару үшін ... ... ... дис. ... ... Наук / ... Т.А. – ... гос. Унив-т. 1998-18с.ил-Рус.
01.04-04. Б3. 285. ... ... ... ... ... ... Крохина В., Нестеров Н. //
Свинноводство – ... Б3. 287. ... ... органикалық қалдықтарды байыту
және оны биоконверсиялау ... Пат. 2151133 ... ... СОSF 3/00, ... Ковалеев Н.Т.,Рабинович Г.Ю. Степанок В.В. Михайлов И.А .; Твер.
гост. ... ... ... ... ... Бюл.№17.
05.09-04Р1. 256. Ақуыз-витминді автолизаттар және азықтық ашытқылар
/Луканин А.В., Кривой Б.А.,// З. ... ... ... “ БТ ... ... развития”, Москва 14-418 марта 2005г. Материалы конгресса 2-2-
М, 2005-С 268-Рус.
05.09-04.Р1. 611. Жаңа ... ... ... ... ... Р., Кузнецова Б., Аксенов А.// Комбикорма-2005.-№2-с. 47-Рус.
01.12-04. Р1. 227. Жаңа ... ... ... ... ... А.А.// ... №2-С ... Р1. 750. Дөрекі азықтарды ақуызбен байытуға арналған
целлюлозолитикалық азотфикцирлеуші бактериялар / ... И.Э., ... Г. // ... ... и ... №1-С. 86-89-Рус; рез Англ.
01.06-04Р1. 166. Азықтарды залалсыздандыруға ... жаңа ... ... ... ... 167. ... қажетті азықтық қоспа мен
комбиазықтарды дайындаудың жаңа үлгісі. / Рыжов С.// ... Р1. 168. Жаңа ... ... ... үшін ... енгізу. /Шельыкин В., Картунов Л., Сухарев А.// Комбикорма-2000.-
№7-с.17-18 – Рус.
2. Забродский А.Г. Технология и ... ... ... ... ... борде. – М: Пищевая промышленость, 1980г
3. Боборенко Э.А. Получения и выделения ... ... ... ... Н.Н. ... ... ... Пищевая
промышленость, 1991г
5. Воробьева Л.И. Промышленная ... ... ... ... К.А. ... ... ... – М: Пищевая
промышленость, 1990г
7. Жвирблянская А.Ю. ... ... ... и гигиены пищевой
промышлености-М: Пищевая промышленость, 1994г
8. Семихатова Н.М. Производство хлебопекарных ...... 1987 ... ... В.Н. Микробиологический синтез витаминов. М.: Наука, 1992.
10. Беккер М.Е. Биотехнология микробиологического синтеза. –Рига:
Знание, 1980.
11. Перт С. Дж. ... ... ... и ... / ... ... –М.: Мир, 1978.

Пән: Ет, сүт, шарап өнімдері
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Азықтық ақуыз алу8 бет
Ақуыздың дәстүрлі емес өнімдерге қажеттілігі. Сүт және сүт өнімдерінің оргонолептикалық көрсеткіштері4 бет
Пішенді дайындау әдістер жиынтығы5 бет
Тағамдық ақуыз алу технологиясы29 бет
«Тамақтану гигенасы. Тамаққа қойылатын гигеналық талаптар. Балалардың тамақтану рационын құру. Қазақтың ұлттық тамаұтарының маңызы.»9 бет
Азық-түлiк тауарларының сапасы және оның бақылауының қамтамасыз етуi5 бет
Ет және ет өнімдерінің тағамдық және биологиялық құндылығы жайлы4 бет
Малазықтық дақылдар және олардың сипаттамасы9 бет
Қантты диабет кезіндегі тамақтану5 бет
Қосымша өнімдерді (субөнімдерді) өндіруде ветеринариялық санитариялық және өндірістік қадағалау11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь