Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу


1. Шарттың жалпы талаптары
2. Мүмкіндіктерді көздейтін заемшының құқықтары мынадай шарттардан тұрады
3. Талаптарды көздейтін банктің міндеттері мынадай шарттардан тұрады
Банктік заем шартының міндетті талаптарының тізбесін бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 23 ақпандағы № 49 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы Заң) 34-бабының 2-тармағын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) Басқармасы қаулы етеді:
1. Осы қаулының мақсаттары үшін Қазақ¬стан Республикасы Қаржы нарығын және қар¬жы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттеу жөнін¬дегі құжатта¬масын жүргізу ережесін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мем-лекеттік тіркеу тізілімінде – 4602 нөмі¬рімен тіркелген) 2007 жыл¬ғы 23 ақпандағы № 49 қаулысында айқындалған ұғымдар пайдаланылады деп бекітілсін.
2. Екінші деңгейдегі банктер, оның ішінде ислам банкі және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы, банктік заем опера¬цияла¬рын жүзеге асыру құқығына лицен¬зиясы бар, банктің жекелеген операцияларын жүзеге асы¬ра¬тын ұйымдар (бұдан әрі – банк) жаса-сатын банктік заем шарты (бұдан әрі – шарт) шарт¬тард¬ың тиісті түріне арналған Қазақстан Рес¬публикасының заңнамасымен бекітілген талаптардан, тараптардың келісуі бойынша айқын¬далған талаптардан, сондай-ақ мынадай тізбеге сәйкес міндетті талаптардан тұрады:
1) шарттың жалпы талаптары;
2) заемшының құқықтары;
3) банктің құқықтары;
4) банктің міндеттері;
5) банк үшін шектеулер;
6) міндеттемелерді орындамағаны үшін тараптардың жауаптылығы;
7) шарт талаптарына өзгерістер енгізудің тәртібі;
8) синдицилденген банктік займ беру кезінде – әр қатысушы синдикат-банктің заемда қатысу сомасы мен үлесі, оның ішінде заем¬шының төлем қабілетсіздігі жағдайында син-ди¬кат¬тың әр қатысушысы үшін ықтимал шығын¬дардың үлесін бөле отырып;
9) ислам банкінің банктік займ беру кезінде – Банктер туралы Заңның 52-8, 52-9, 52-10-бап¬тарында көрсетілген талаптар;
10) ипотекалық тұрғын үй займы бойынша жеке тұлға болып табылатын кепіл берушінің құқы туралы талаптар, міндет¬теменің орындал¬мағаны туралы хабарламаны қолға берген немесе тапсы¬рысты хатпен жіберген күннен бастап күнтізбелік жиырма бес күннің ішінде ипотека¬лық шарт тіркелген органда тіркелген ипо¬теканы сот тәртібінен тыс өткізуден жазбаша бас тартуды ұсыну.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 8 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
бот арқылы тегін алу ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен
қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының қаулысы № 18
Бөлісу...
Алматы қаласы          2011 жылғы 28 ақпан     № 18
Банктік заем шартының міндетті талаптарының тізбесін бекіту және Қазақстан
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін
бекіту туралы 2007 жылғы 23 ақпандағы № 49 қаулысына толықтырулар мен
өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы 1995 жылғы
31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы
Заң) 34-бабының 2-тармағын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан
әрі – Агенттік) Басқармасы қаулы етеді:
1. Осы қаулының мақсаттары үшін Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының Кредиттеу
жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін бекіту туралы (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде – 4602 нөмірімен
тіркелген) 2007 жылғы 23 ақпандағы № 49 қаулысында айқындалған ұғымдар
пайдаланылады деп бекітілсін.
2. Екінші деңгейдегі банктер, оның ішінде ислам банкі және Қазақстанның
Даму Банкі акционерлік қоғамы, банктік заем операцияларын жүзеге асыру
құқығына лицензиясы бар, банктің жекелеген операцияларын жүзеге асыратын
ұйымдар (бұдан әрі – банк) жасасатын банктік заем шарты (бұдан әрі – шарт)
шарттардың тиісті түріне арналған Қазақстан Республикасының заңнамасымен
бекітілген талаптардан, тараптардың келісуі бойынша айқындалған
талаптардан, сондай-ақ мынадай тізбеге сәйкес міндетті талаптардан тұрады:
1) шарттың жалпы талаптары;
2) заемшының құқықтары;
3) банктің құқықтары;
4) банктің міндеттері;
5) банк үшін шектеулер;
6) міндеттемелерді орындамағаны үшін тараптардың жауаптылығы;
7) шарт талаптарына өзгерістер енгізудің тәртібі;
8) синдицилденген банктік займ беру кезінде – әр қатысушы синдикат-банктің
заемда қатысу сомасы мен үлесі, оның ішінде заемшының төлем қабілетсіздігі
жағдайында синдикаттың әр қатысушысы үшін ықтимал шығындардың үлесін бөле
отырып;
9) ислам банкінің банктік займ беру кезінде – Банктер туралы Заңның 52-8,
52-9, 52-10-баптарында көрсетілген талаптар;
10) ипотекалық тұрғын үй займы бойынша жеке тұлға болып табылатын кепіл
берушінің құқы туралы талаптар, міндеттеменің орындалмағаны туралы
хабарламаны қолға берген немесе тапсырысты хатпен жіберген күннен бастап
күнтізбелік жиырма бес күннің ішінде ипотекалық шарт тіркелген органда
тіркелген ипотеканы сот тәртібінен тыс өткізуден жазбаша бас тартуды ұсыну.
3. Шарттың жалпы талаптары:
1) шарт жасасқан күн;
2) банктік заемның мақсаты (бұдан әрі – заем), бір айдан аспайтын мерзімге
берілген заемды, кредиттік желі аясында төлем карточкалары бойынша берілген
шарттарды, овердрафт кредитін, сондай-ақ оның аясында займ алу үшін займ
беру туралы шарт (шарттар) жасасу қажет болатын кредиттік желіні ашу туралы
келісімді қоспағанда, бизнес-жоспарға немесе заемның техника-экономикалық
негiздемесiне және (немесе) заемшының өтінішіне сәйкес келеді;
3) заемның жалпы сомасы және валютасы;
4) заемның мерзімі;
5) сыйақы ставкасының түрі (тіркелген немесе құбылмалы), сыйақы ставкасының
мөлшері жылдық пайызбен, шартты жасау күніне Агенттік Басқармасының
Қаржылық қызмет бойынша сыйақы шегі туралы ақпаратты тарату кезіндегі
сыйақы мөлшерлемесінің деңгейін есептеу ережесін бекіту туралы
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде – 4893
нөмірімен тіркелген) 2006 жылғы 23 қыркүйектегі № 215 қаулысына сәйкес
сенімді жылдық тиімді салыстырмалы есептеудегі сыйақы ставкасының мөлшері;
6) шартта құбылмалы сыйақы ставкасы көзделген болса, құбылмалы сыйақы
ставкасын есептеу тәртібі;
7) ислам банкінің коммерциялық кредитті беруі кезіндегі үстеме бағасының
түрі (тіркелген немесе тауарды сатып алу бағасының пайыздық мәнімен);
8) өтеу тәсілі (қолма-қол ақшамен, қолма-қол ақшасыз);
9) заемды өтеу әдісі: аннуитеттік (теңдей төлемдермен өтеу) немесе
сараланған (негізгі борышты теңдей үлеспен өтеу арқылы) не банктің ішкі
ережелеріне сәйкес басқа тәсілмен;
10) заем бойынша берешекті өтеу кезектілігі;
11) уақтылы өтелмеген және сыйақы төленбеген жағдайда тұрақсыздық айыбын
(айыппұлды, өсімпұлды) есептеу тәртібі және оның мөлшері. Жеке тұлғаға заем
беру кезінде тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) шекті мөлшері,
сондай-ақ Банктер туралы заңда көзделген есептеу тәртібі көрсетіледі;
12) комиссиялардың толық тізбесі және олардың заем беруге байланысты
алынуға жататын мөлшері;
13) заемды өтеудің және сыйақының тәртібі (касса арқылы, банктік шотқа
қашықтатылған терминал арқылы және басқалар тараптардың келісімі бойынша),
кезеңділігі;
14) қамтамасыз етусіз берілген заемды қоспағанда, қамтамасыз ету (түрі:
кепіл, тұрақсыздық айыбы, кепілдік, кепілдеме, ұстап қалу және өзге
түрлері);
15) заемшының шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған не тиісінше тәсілмен
орындамаған жағдайда банк қабылдайтын шаралар;
16) шарттың қолданылу мерзімі;
17) заемшы – заңды тұлғаның банкке ұсынатын есебінің түрлері мен
мерзімдері;
18) заемшының (тең заемшының) ол туралы мәліметтерді кредиттік бюроға
беруге және кредиттік бюроның ол туралы банкке кредиттік есеп беруге
келісімінің, сондай-ақ тараптардың өз міндеттемелерін орындауына байланысты
ақпараттың болуын көрсету;
19) банктің пошталық мекен-жайы мен электрондық адресі туралы ақпарат,
сондай-ақ оның ресми интернет – ресурсы туралы деректер.
4. Мүмкіндіктерді көздейтін заемшының құқықтары мынадай шарттардан тұрады:
1) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен байланысты емес, тауарларды,
жұмысты және қызмет көрсетуді сатып алуға заем алған жеке тұлғаның шарт
жасасқан күннен бастап күнтізбелік он төрт күн ішінде заемды қайтарғаны
үшін тұрақсыздық айыбын және басқа айыппұл санкцияларын төлеусіз, банктің
заем берген күннен бастап есептеген сыйақы төлемін және заемды қайтару;
2) егер негізгі борышты немесе сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке күніне
түсетін болса, онда заемшы тұрақсыздық айыбын және басқа айыппұл
санкцияларын төлеусіз, сыйақыны немесе негізгі борышты төлеуді одан кейінгі
жұмыс күні жүргізеді;
3) өтініш бойынша үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, ақысыз, айына бір рет
шарт бойынша борышты өтеуге түскен кезекті қаражаттың таралуы (негізгі
борыш, сыйақы, комиссиялар, тұрақсыздық айыбы, айыппұлдар және басқа да
төлеуге жататын сомалар) туралы жазбаша ақпаратты алу;
4) шарт бойынша ұсынылған ақшаны толық немесе ішінара мезгілінен бұрын
банкке қайтару туралы өтініш бойынша – ақысыз, үш жұмыс күнінен аспайтын
мерзімде негізгі борыш, сыйақы, комиссиялар, тұрақсыздық айы-бы, айыппұлдар
және басқа да төлеуге жататын сомаларға бөлінген, мерзімі өткен төлемдер
көрсетілген қайтарылатын соманың мөлшері туралы мәліметті жазбаша түрде
алу;
5) заем алған күннен бастап бір жыл өткен соң, тұрақсыздық айыбын және
басқа айыппұл санкцияларын төлеусіз, заемды ішінара немесе толық көлемде
мезгілінен бұрын өтеу;
6) қызмет көрсету бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде банкке жазбаша
өтініш жасауға және Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi
туралы 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңында бекітілген
мерзімде жауапты алу.
5. Мүмкіндіктерді көздейтін банктің құқықтары мынадай шарттардан тұрады:
1) заемшының жағдайын жақсарту мақсатында шарт талаптарын бір жақты
тәртіппен өзгерту;
2) күнтізбелік қырық күннен аса заемның кезекті бөлігі мен (немесе) сыйақы
төлемін қайтару үшін бекітілген мерзімді бұзған кезде заем сомасын және ол
бойынша сыйақыны мезгілінен бұрын қайтаруды талап ету.
6. Талаптарды көздейтін банктің міндеттері мынадай шарттардан тұрады:
1) тұрақсыздық айыбын және басқа айыппұл санкцияларын ұстап қалмай, заем
берген күннен бастап есептелген сыйақыны қоса отырып, осы қаулының 4-
тармағының 1) тармақшасында көзделген заемды шарт жасасқан күннен бастап
күнтізбелік он төрт күн ішінде қабылдау;
2) шарт бойынша борышты өтеуге түскен кезекті ақшаның таралуы (негізгі
борыш, сыйақы, комиссиялар, тұрақсыздық айыбы, айыппұлдар және басқа да
төлеуге жататын сомалар) туралы ақпаратты жазбаша түрде үш жұмыс күнінен
аспайтын мерзімде айына бір рет ақысыз заемшының өтініші бойынша ұсыну;
3) шарт бойынша ұсынылған ақшаны толық немесе ішінара мезгілінен бұрын
қайтару туралы заемшының өтініші бойынша – негізгі борыш, сыйақы,
комиссиялар, тұрақсыздық айыбы, айыппұлдар және басқа да төлеуге жататын
сомаларға бөлінген, мерзімі өткен төлемдер көрсетілген қайтарылатын соманың
мөлшері туралы мәліметті оған ақысыз, үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде,
жазбаша нысанда хабарлау;
4) заемшыға міндеттемелердің орындалу мерзімінің өткенін және шарт бойынша
төлемдер жасаудың қажеттігі туралы шартта көзделген мерзімде және тәсілмен
хабарлауға. Шартта тараптардың келісуі бойынша кезекті төлем күнін
хабарлаудың мерзімі мен тәсілі көзделуі мүмкін;
5) Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы Қазақстан
Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңымен бекітілген мерзімде
заемшының жазбаша өтінішін қарауға және оған жазбаша жауап әзірлеу;
6) шарт бойынша (талап ету) құқықтарын үшінші тұлғаға беру кезінде (егер
құқықты беру шартта көзделген болса) берілген талап ету құқықтарын толық
көлемде, негізгі борыш, сыйақы, комиссиялар, тұрақсыздық айыбы, айыппұлдар
және басқа да төлеуге жататын сомаларға бөле отырып, ағымдағы және мерзімі
өткен берешектің қалдығын, сондай-ақ, талап ету құқы берілген банкке немесе
тұлғаға заемды өтеу бойынша одан арғы төлемдерді ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Ломбардтың мәні
Қаржылық нарықты мемлекеттік реттеудің тәсілдері
ҚР бағалы қағаздар нарығы
Қаржылық институттардың қызметін реттеу
Банктік қадағалау түрлері
Әлемдік қаржы жүйесін реттеу механизмі
Сақтандыру нарығын дамыту
Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасы мен қаулысы
Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасы
Сақтандыру мәселелерінің заңнамалық регламенттелуі
Пәндер