Нарықты экономика кезеңіндегі еңбекті әлеуметтік қорғау

Жоспар

Кіріспе

І Тарау Әлеуметтік қорғау саласының жүйесі.
1.1 Әлеуметтік.мәдени шараларға жұмсалатын шығыстар.
1.2 Халықты әлеуметік қорғау шығыстары.

ІІ Тарау Нарықты экономика кезеңіндегі еңбекті әлеуметтік қорғау.
2.1. Еңбекті әлеуметтік қорғау жүйесі.

2.2. Әлеуметтік жүйенің нарықты экономика кезіндегі қызметі.

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе
Мемлекет шығыстарының маңызды бағыты әлеуметтік-мәдени шараларға — оқу-ағартуға, ақпарттық қызметтер көрсетуге (баспасөз, радио хабарын тарату және теледидар), мәдениетке, өнерге, денсаулық сақтауға, дене шынықтыру мен спортқа, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру мен әлеуметтік қамсыздандыруға жұмсалатын шығындарды қаржыландыру болып табылады.
Бұл шығыстар ірілендірілген түрде мынадай түрлерге бөлінеді:
білім беру және кадрларды кәсіпке даярлау;
мәдениет, өнер, спорт және бұқаралық ақпарат құралдары;
денсаулық сақтау;
-мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру және әлеуметтік көмек.
Нарықтық қатынастар жағдайында тұтынудың бұрын қалыптасқан қоғамдык қорлардан әлеуметтік-мәдени шараларға жұмсалатын шығыстарды қаржыландырудан бас тарту болды. Нарық жағдайында еңбек салымына, харакеттін әр түріндегі адамның мүмкіндіктеріне қарай тұтыну мөлшерінің тура тәуелділігі қалыптасады. Сондықтан қазіргі жағдайда жеке-дара табыстар адамдардың кәсіпкерлік және басқа қабілеттіктеріне қарай қалыптасады, сонымен бірге орталықтандырылмаған қорлар көбейеді, өйткені шаруашылық органдарының қарамағында олардың жұмысының нәтижелеріне қарай табыстың (пайданың) бір бөлігі қалады.
Әлеуметтік қамсыздандыру қоғамның еңбекке жарамсыз және жұмыс істемейтін мүшелерін материалдық қолдау жөніндегі қатынастардың кең спектрін қамтиды. Әлеуметтік қамсыздаңдырудың нысаны ретінде әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік жәрдемақылар төлеу және халықтың тұрмысы төмен жіктеріне "әлсуметтік көмек" деп аталатындар бола алады.
Әлеуметтік сақтандыру өзінің экономикалық табиғаты жағынан адамның еңбек қызметімен және бұл қызметтің нәтижесіне байланысты болып келетін тиісті төлемақыларға арналған қорларды қалыптастырумен байланыстырылады. Яғни әлеуметтік сақтандыру жөніндегі қаражаттар айтарлықтай дәрежеде, өзін-өзі қаржыландыру қағидасы бойынша, пайдаланушының (сақтанушының) оларды алуына қарай көп немесе аз уақыт аралығымен жасалынады.
Тұрмысы темендегілерге әлеуметтік көмек нсгізінен кедейлік шегінен арғы халықтың көптсген санаттарына таралады және мемлекет немесе қайырымдылық-қоғамдық, мақсатты, жеке меншіктегі қорлардың есебінен болатын "қайыр көрсету" сипаты болады және мақсаты — "кедейлерге қамқор болу".
Сөйтіп, әлеуметтік мұқтаждарды қаржыландыруға арналған қаражаттарды қалыптастырудың үш әдісін бөліп көрсетуге болады: сақтық, бюджеттік, қайырымдылық жарналары (қайыр көрсету) әдістері.
Сақтық әдіс әлеуметтік төлемақылардың түрлерін қаржыландыру үшін қайта бөлу арналары бойынша қызмет көлемінен белгілі бір мөлшерде аударылатын қаражаттарды қажет етеді.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Абишев С. Лицом к мировой экономике //Экономика и жизнь, 1991,
№5.
2. Абутыипов Ж. На пути к рынку //Казахстан: экономика и жизнь,
№3,№.
3. Антикризисная программа правительства //Экспресс К°, 1993, 5, 6,
, 7яиваря.
4. 4 Арынов ЕМ, Социально-экономический аспект развития пробммных регыонов СССР. -Алма-Ата, 1989.
5. Арынов Е.М., Жаааманов Р., Елеусизов А. Иностранное участие е
оздоровлении эщюмики Казахстана //Саясат-Политика, 1995,
№1,2. ...
6. Аубакиров Я.А. Экономические аспекты преобразования собствето-
сти. (Преобразование собственности - основа формирования рыноч-
ной экономики в Казахстане) - Алматы, 1995.
7. Ашимбаев Т.А. Экономика Казахстана за 60 лет. -Алма-Ата, 1977.
8. Ашимбаев Т.А. Путыс рынку. -Алматы, 1994.
9. Будущий экономический обмен Казахстана. Сборник тезисов меж-
вузовской научно-теоретической конференции. -Алма-Ата, 1977.
10. Джафурнин К.Е. ТАСИС в Казазхстане //Саясат-Политика, 1995,
№7.
11. Есимов А.С. Приватизация - основа реформы сельского хозяйства
//Саясат-Политика, 19%, №2.
12. Ертлесова Ж.Д. Программы и планы действий по углублетю рефор-
мы в регионах //Саясат-Политика, 1996, №2.
13. Жатканбаев Е.Б. Осиовы формирования смешанной экономики. -
Алма-Ата, 1992.
14. Жуламанов Р.К. Сравнительный анализ уровня конкурентоспособно-
сти национальной экономики //Саясат-Политика, 1996, №3.
15. Исингарин Н.К. Реализация среднесрочной программы - основная
задача Правительства //Саясат-Политика, 1996, №2.
16. Кабдиев Д. Развитие экономической мысли в Казахстане. -Алма-
Ата, 1978.
17. Кажигельдин А.М. От инфляционной экономики к инвестиционной
//Сажат-Политика, 1995, №3.
18. Казахстанский справочник бизнесмена. -Алма-Ата, 1978.
19. Кашимбоев Р. Сбшюнсированностъ и эффектность развития эко-
номики региона. - Алма-Ата, 1991.
20. Кузембаев Н.К. іВетюнальные проблемы формирования территори-
альных эконом&ШХЩ пропорций и их совершенствования. - Аша-
Ата, 1985.
21. 208
22. Музапарова Л.М. Горно-металлургический комплекс Казахстана:
современное состояние и проблемы. - Алматы, 1995.
23. Назарбаев Н.А. Стратегия ресурсосбережения и переход к рынку. -
М., 1992.
24. Назарбаев Н.А Стратегия становления и развития Казахстана
как суверенного государства. - Алма-Ата, 1992.
25. Назарбаев Н.А. Қазақстан - 2030. -Алматы, 1997.
26. Нарибаев К.Н. Региональные аспекты управления экономикой. - Ал-
ма-Ата, 1986.
27. Национальная программа разгосударствления и приватизации в Рес-
публике Казахстан на 1993-1995 гг. (ІІ-этап) //Советы Казахста-
на, 1993, 11 марта

28. Нургалиев К.Р. Экономика Казахстана. - Алматы, 1997.
29. Нургалиев К.Р., Тулембаева А.Н. Банковский маркетинг. - Алматы,
1998.
30. Нефть и газ Казахстана (Экономический обзор). - Алматы, 1995.
31. Новые территориальные комплексы СССР. - М., 1977, с. 191-251.
32. Очерки экономической истории Казахской ССР /Под ред.
С.Б.Баишева. - Алма-Ата, 1974.
33. Программа стабилизации экономйки Казахской ССР и перехода к
рынку. - Алма-Ата, 1991.
34. Семенов П.Е., Косов В.Ф. Проблемы развития и размещения произ-
водительных сил Казахстана. - М., 1974.
35. Толымбеков К. Без конкуренции непг рынка//Казахстан: экономика
и жизнь, 1992, №8.
36. Туркебаев Э.А., Двоскин Б.Я., Исентаев К.Б. Проблемы региональ-
ной экономики Казахстана. - Алма-Ата, 1977.
        
        Тақырыбы: Халықты әлеуметтік қорғау және дамыту жүйесі
Жоспар
Кіріспе
І Тарау Әлеуметтік қорғау ... ... ... ... ... ... Халықты әлеуметік қорғау шығыстары.
ІІ Тарау Нарықты экономика кезеңіндегі еңбекті әлеуметтік қорғау.
2.1. Еңбекті ... ... ... ... ... ... экономика кезіндегі қызметі.
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе
Мемлекет шығыстарының маңызды бағыты әлеуметтік-мәдени шараларға — оқу-
ағартуға, ақпарттық ... ... ... ... ... ... ... мәдениетке, өнерге, денсаулық сақтауға, дене шынықтыру мен
спортқа, ... ... ... мен ... ... шығындарды қаржыландыру болып табылады.
Бұл шығыстар ірілендірілген түрде мынадай түрлерге бөлінеді:
білім беру және ... ... ... ... ... және ... ақпарат құралдары;
денсаулық сақтау;
-мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру және әлеуметтік көмек.
Нарықтық қатынастар ... ... ... қалыптасқан қоғамдык
қорлардан әлеуметтік-мәдени шараларға жұмсалатын шығыстарды қаржыландырудан
бас тарту болды. Нарық жағдайында еңбек салымына, харакеттін әр ... ... ... ... ... тура ... Сондықтан қазіргі жағдайда жеке-дара табыстар адамдардың
кәсіпкерлік және басқа ... ... ... ... бірге
орталықтандырылмаған қорлар көбейеді, өйткені ... ... ... ... ... қарай табыстың (пайданың) бір
бөлігі қалады.
Әлеуметтік қамсыздандыру қоғамның еңбекке жарамсыз және ... ... ... ... ... қатынастардың кең спектрін қамтиды.
Әлеуметтік қамсыздаңдырудың нысаны ретінде ... ... ... ... және ... тұрмысы төмен жіктеріне
"әлсуметтік көмек" деп ... бола ... ... ... ... ... жағынан адамның еңбек
қызметімен және бұл қызметтің нәтижесіне байланысты болып келетін тиісті
төлемақыларға ... ... ... ... ... сақтандыру жөніндегі қаражаттар айтарлықтай дәрежеде, өзін-өзі
қаржыландыру қағидасы бойынша, пайдаланушының (сақтанушының) оларды алуына
қарай көп ... аз ... ... ... ... ... көмек нсгізінен кедейлік шегінен арғы
халықтың көптсген санаттарына таралады және мемлекет немесе қайырымдылық-
қоғамдық, ... жеке ... ... ... ... ... сипаты болады және мақсаты — "кедейлерге қамқор болу".
Сөйтіп, әлеуметтік ... ... ... ... үш әдісін бөліп көрсетуге болады: сақтық, бюджеттік,
қайырымдылық жарналары (қайыр көрсету) ... әдіс ... ... ... ... үшін ... ... бойынша қызмет көлемінен белгілі бір мөлшерде аударылатын
қаражаттарды қажет етеді.
І Тарау Әлеуметтік қорғау саласының ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік-мәдени шараларды қаржыландырудың жаңа
қағидаттары енгізілді: әлеуметтік сфераның ... ... ... есеп негіздеріне, сақтандырудың қағидаттарына
келуде. Білім беру сферасында — бұл кепілдендірілген бюджеттік нормаларға
қосымша ... және ... ... үшін ақылы оқуды қолдану, денсаулық
сақтауда — ... ... ... ... дамыту.
Білім беруге жұмсалатын шығыстар мектепке дейінгі ұйымдарға, жалпы білім
беретін мектептерге, мектептен тыс ... ... ... ... ... оқушыларға, тәрбиеленушілерге арналған арнаулы
(түзету) білім беру ... ... ... білім беру оқу
орындарына, орта кәсіптік білім беру оқу орыңдарына, жоғары ... ... ... кадрлардың біліктілігін арттыру жоне қайта даярлау ... ... ... ... шығыстар мемлекет кепілдендіретін
деңгей бөлігінде ... ... ... ... ... беру
мекемелерін қаржыландыру бұл мекемелердің түрлері мен тұрпаты ... ... ... ... ... сәйкес жүзеге асырылады.
Қызметкерлер мен өндірістегі басқа кадрларды даярлау және олардың
біліктілігін арттыруға жұмсалатын ... ... ... ... ... ... ... беру мекемелері бюджеттен тыс қаражаттарды және ресурстарды, соның
ішіндс валюталық ресурстарды, ақылы ... ... ... ... ... бір ... ... мен ұйымдар — демеушілер
береді.
Қазақстан Республикасының "Білім туралы" заңына сәйкес ... ... ... ... білім беруді қаржыландырудың жаңа ... ... ... ... ... профилдің мамандарын
даярлау үшін мемлскеттік бюджет есебінен өтеусіз бөлінеді, ... ... ... ... банк ... ... ... кредит беріледі (банк мекемесі — студент — жоғары оқуы
орындары — ... және ... ... пен ... қаржыландыру кітапханаларды, клубтарды, мәдениет
үйлерін, мұражайлар мен көрмелерді, театрларды, ... ... ... ... ... ... олар ... кәсіпорындардың, қоғамдық ұйымдардың қаражаттары ... ... пен ... ... мекемелері
(театрлар, цирктер) шаруашылық есепте тұрады және олар ... ... ... ... мөлшерінде бюджеттен демеу ... ... ... ... ... ... ... мемлекет
құрылтайшысы болып келетін мемлекеттік радио хабарын таратуды, теледидарды,
баспаларды, газет-журналдарды қаржыландыруға ... ... ... ... ... ... ... жүйеде
көрсетіліп жүргендігі белгілі.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы қаңтардың 27-сіндегі № 135
қаулысына орай ... ... ... ... ... ... сақтау ісі жөніндегі ...... ... ... аумақтық денсаулық сақтау органдары ... ... ... ... көрсетілетін медициналык
қызметтерге ақы төлеу жөніндегі уәкілетті ... ... ... ... ... ... ... тегін
медициналык, көмектің кепілдендірілген көлемі:
1) денсаулық сақтау ұйымдарының жолдамасы ... ... ... ... ... қоса ... ... уронефрологиялық, психиатриялық, онкологиялық ... ... ... ... және зиянды әрі қауіпті өндірістік факторларға
байланысты аурулар, туберкулез, лепра кезінде мамандандырылған медициналық
көмек ... ... ... ... ... ... ... жағдайларда пайда болған аурулар кезінде медициналық көмек
көрсетуге;
4) сот-медициналық сараптамаға бағытталады. Азаматтарға ... ... ... ... ... ... алғашкы медициналық-санитарлық ... ... ... ... ... мамандарының жолдамасы бойынша мамандандырылған
амбулаториялық-емханалық ұйымдар жүзеге - ... ... ... ... ... басқа 18 жасқа дейінгі балаларға, жүкті әйелдерге
және тісі қатты ауырған науқастарға стоматологиялық көмекті;
- 18 жасқа дейінгі балаларға физиотерапевтік ... ... және ... ... ... ... көмек көрсетуді;
- алғашқы медициналық-санитарлык, көмек көрсету ... ... ... ... түрлері, соның ішінде: онкологиялық,
психоневрологиялық, ... ... ... ... ... терапевтік,
травмотологиялық, тері-венерологиялық, жүкті әйелдер мен ... ... ... және ... ... ... тыныс жолы-өкпе ауруларымен ауыратындар бойынша жоспарлы
көмек көрсетуді қоса ... ... ... ... мен балаларға
стационарлық медициналык, соның ішінде оңалтушылық көмек көрсетуді;
4) шұғыл, төтенше жағдайларда пайда болған ... ... ... ... ... жұқтырған ауруларға медициналық
көмек көрсетуді қамтиды.
Әскери кызметшілерге, ішкі істер органдарының, ... ... ... Республикасы ішкі әскерлерінің әскери қызметшілеріне
заңдарда белгіленген тәртіппен тегін медициналық көмек көрестіледі.
Басқа қалғандарының бәрі ... ... ... тиіс, бұл дұрыс
нарықтық медициналық қызметтер көрсетудің дамуына жеткізеді.
Мемлекеттік денсаулық ... ... ... мыналар болып
табылады:
- үзақ мерзімді экономикалық ... ... ... республикалық
және жергілікті бюджеттердің қаражаттары;
- шаруашылық жүргізуші субъектілердің кірістерінен аударылатын аударымдар,
министрліктің, ведомстволардың және басқарудың басқа ... ... ... ... бойынша халықаралық ұйымдардың қаражаттары;
- республикалық және жергілікті ... ... ... ... ... берушілерге нормативтерден тыс медициналық және басқа ... ... үшін және ... ... мен шаруашылық қызмсттің
басқа ... ... үшін ... ... ... ... мен азаматтардың, соның ішінде басқа мемлекеттердің қайырымдылық
салымдары.
- Мемлекеттік денсаулық сақтаудың қаражаттары мыналарға бағытталады:
- азаматтарға ... ... ... ... ... ... кешенді бағдарламаларына;
- мемлекеттік денсаулық сақтаудың материалдық-техиикалық базасын дамытуға;
- емдеу-профилактикалық және санитарлық-эпидемиологиялық ... ... ... ... және олардың біліктілігін арттыруға;
- медициналық ғылымды дамытуға және ... ... ... ... ... мен ... ... шығыстар мемлекеттік бюджеттің
қаражаттары, кәсіподақ ұйымдарының ... ... ... кірістері, спорт қоғамдарының меншікті қаражаттары ... ... мен ... ... ... жұмсалатын
күрделі жұмсалымдар, спорт ұйымдарының аппаратын ұстау, ... мен ... ... ... ... мемлекеттік бюджеттен
қаржыландырылады. Шығыстардың бір бөлігін ...... ... ... ... ... дербес буыны ретіндегі сақтандыру әдетте ойда болмаған
және төтенше оқиғаға байланысты белгілі бір ... ... ... ... ... ... екі оқшауланған нысанада іс-
орекет ететіні белгілі. ... ... ... ... ... ... — халықты әлеуметтік қорғау жүйесімен
тікелей байланысты.
Қазақстан Республикасының Конституциясы Қазақстан Республикасының азаматы
жасына келгсн, науқастанған, ... ... ... ... және өзге де ... ... оған жалақы мен зейнетақының ең
төмен мөлшерлеріне, әлеуметтік қамсыздандырылуына кепілдік береді. ... бар ... ... орай ... ... ... ... емес құрылымдардың (жекешені қоса), қоғамдық
бірлестіктердің көп ... ... ... құрылады.
Алайда халықты әлеуметтік қорғаудың сферасына "әлсуметтік қамсыздандыру"
мен "әлеуметтік сақтандыру" терминдері сипатты болғанымен бұлар ... ... ... қамсыздандыруды халықты әлеуметтік қорғау процесі
деп, ал ол әуметтік сақтандыруды — осы процесті жүзеге ... ... дсп ... ... әлеуметтік қорғауға жұмсалатын шығыстар мемлекет ... ... орын ... Нарықтық қатынастарға көшу жағдайында ... ... ... бола ... және ... тауарлары мен қызметтер
көрсетуге бағаның өсуіне байланысты, сондай-ақ инфляцияның және ... ... ... ... деп ... ... нақтылы жағдайларына сәйкес
азаматтарға қалыпты тіршілік ... ... ... ... арналған басымдықтардың және оларды мемлекеттік және ... ... ... ... механизмдерінің жүйесін айтады. Бұл деңгей
қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының ахуалына, жалпы ішкі ... ... ... байлыққа және оларды бөлудің сипатына,
жүйені іске асыру механизмдерінің ... ... ... ... ... ... тұлғалары арнаулы ақша ... және ... ... ... ... қатынастарда
көрініп, білінеді, бұл қорлардан халыққа әр түрлі әлеуметтік төлемақылар
жасалынады.
Ең томен әлеуметтік ... ... ... ... орта ... ... шаққандағы тұтыну бюджетінің мөлшері болып ... Бұл ... ... ... киім-кешек, дәрі-дәрмек, отын бойынша, отбасына
қажет қызметтер жиынының ең төмен тұтыну қоржынының құны мен ... ... Ең ... тұтыну бюджетінің мөлшері бағалар ... ... ... ... ... ... және ... қайта бекітсді.
Әлеуметтік шығыстар зейнетақы төлеудің мемлекеттік орталығы, ... ... ... ... ... ... зейнетақы қоры,
әлеуметтік қорлар немесе шаруашылық субъектілерінің тұтыну қорлары арқылы
жүзеге ... ... ... ... ... органдары,
шаруашылык субъектілері, өндірістік емес ... ... ... ... мен ұйымдарда әлеуметтік сақтаңдыруды кәсіподақ комитеттері
қадағалап ... ... ... жұмсалатын шығыстар қаржы құжаттарында,
жоспарларда, болжамдарда, ... ... ... ... ... ... шығыстар ретіндс қамтып көрсетіледі.
Халықты әлеуметтік қорғау санатына қосылатын ұғымдардың айырмашылықтары
бар.
Әлеуметтік қамсыздандыру қоғамның еңбекке жарамсыз және жұмыс істемейтін
мүшелерін ... ... ... ... кең ... қамтиды.
Әлеуметтік қамсыздаңдырудың нысаны ретінде ... ... ... ... және халықтың тұрмысы ... ... ... деп ... бола ... ... өзінің экономикалық табиғаты жағынан адамның еңбек
қызметімен және бұл қызметтің нәтижесіне ... ... ... ... ... ... қалыптастырумен байланыстырылады. Яғни
әлеуметтік сақтандыру жөніндегі қаражаттар айтарлықтай дәрежеде, өзін-өзі
қаржыландыру ... ... ... ... ... алуына
қарай көп немесе аз уақыт аралығымен жасалынады.
Тұрмысы темендегілерге әлеуметтік көмек нсгізінен кедейлік шегінен арғы
халықтың көптсген санаттарына ... және ... ... ... ... жеке ... ... есебінен болатын "қайыр
көрсету" сипаты ... және ...... ... болу".
Сөйтіп, әлеуметтік мұқтаждарды қаржыландыруға ... ... үш ... ... көрсетуге болады: сақтық, бюджеттік,
қайырымдылық жарналары (қайыр көрсету) әдістері.
Сақтық әдіс ... ... ... қаржыландыру үшін қайта
бөлу арналары бойынша қызмет көлемінен ... бір ... ... ... ... әдіс кезінде қаражаттар ақша ресурстарының жалпы мемлекеттік
қорынан мемлекеттің мүмкіндігімен және әлеуметтік және ... ... ... ... ... ... (қайыр көрсету) әдісі кезінде ... ... ... және ... ... олардың түсуіне қарай
қайырымдылық жарналарын іске асыратын ұйымдар анықтайтын ... ... ... ... ... ету ... ... жарамсыздық жөнінде жәрдемақылар төлеу, жұмысынан айырылған
кезде әлеуметтік қолдау арқылы іске асырылады.
Зейнетақы — бұл зсйнетақымен ... ... бар ... көрсетілгсн тәртіппен зейнетақы төлеу ... ... ... ... ... ал ... ... ішкі
істср органдарының қызметкерлері үшін тиісті қызмсттерді ұстауға көзделген
қаражат ... ... ... ... ... ... 1998 жылға дейін зейнетақы кәсіпорындардың өз қызметкерлері
үшін аударған жарнасы ... ... ... ... ... ... күндердің күнінде мемлекеттік зсйнетақы төлеу үшін қажет болатын
қаражат мөлшеріне жетпей қалуы мүмкін еді, Оның ... ... ... ... етек ... тұста бұл проблема өткір сипат ала түскен.
Осы жайт жаңа зейнетақы ... ... ... ең негізгі себептердің
бірі болды. Ескі, "ынтымақтастык," зейнетақы жүйесі мұндай ... ... ... ... ете ... түсінікті.
1.2 Халықты әлеуметік қорғау шығыстары
"Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздаңдыру туралы" 1997 жылғы
маусымның 27-сіндегі заңның қабылдануымен байланысты зейнетақы ... Оның мәні - 1997 ... ... өмір ... ... ... ... қорларын қалыптастыру кезіндегі ұрпақтардың ынтымақтастық
қағидатынан жеке қорланымдардың қағидатына көшуде болды. Ол үшін ... ... ... ... пен кәсіпкерлік қызметпен айналысатын
барлық заңи тұлғалар мен жеке ... ... ... ... ... Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры қарастырылды.
Жинақтаушы зейнетақы жүйесі кезінде әркім өз ... ... ... ... ... Осы көздің есебінен жиинақтаушы
зейнетақы қорлары салымшыларының зейнетақы қорланымдарды қалыптасады. Ұстау
жәнс жинақтаушы зейнетакы қорларына ... ... ... ... ... ... ... асырылады; жалдамалы кызметкерлердің
еңбегін пайдаланатын заңи тұлғалар, соңдай-ақ жеке кәсіпкерлер, адвокаттар
мен жеке нотариустар ай ... ақша ... ... ... ... ... материалдық, әлеуметтік игіліктер немесе басқадай
материалдық ... ... ... ... он ... ... ... Міндетті зейнетақы жарналарын есептеуге алынатын ай сайынғы ... ... ... жалақының жетпіс бес еселік мөлшерінен аспауы тиіс.
Жинақтаушы зейнетақы қорларына аударылатын ... ... ... ... 144 ... 1), 3), 8), 10), 11), 15), 16). 17), 23), ... 27), 29), 31-1), 34) ... және 316 бабынын 1 тармағының 4),
5) тармақшаларында белгіленген төлемдердсн ұсталынбайды. ... ... ... және ... емес ... ... әркімнің жеке зейнетақыі шотынан төленеді. ... ... ... жай-күйі, қанша адамның жұмыспен қамтыльш,
қаншасы жұмыссыз жүргені әсср степейді.
Салымшылар немесе жұмыс берушілер міндетгі зейнетақы ... ... ... ... ... төлей алады, ... ... ... ... рет немесе дүркін-дүркін, ұдайы немесе
тұрақсыз, қолма-қол ... ... ... жолымен (қолма-қолсыз ақшамен)
төленеді.
Зейнетақы төлемдері салымшының таңдауы ... ... ... ... ... ... емсс ... зейнетақы қорларына
бағытталады, салымшыға зейнетақы келісім шартының негізінде жеке зейнетақы
шоты және жекеше нөмір — ... жеке код (ӘЖК) ... 16 ... ... қоры бар. Егср 30 ... бері ... келе жатқан Чилидегі зейнетақы жүйесі экономикалық белсенді саналатын
азаматтарының тек 30 пайызын ғана қамти алса, Қазақстанда 5-6 ... ... ... жуық адам ... жеке код ... ... алып ... 15
миллион тұрғындары бар ел үшін бұл үлкен жетістік. ... 6,3 ... ... қатарына тартылған, яғни бұл еңбекке жарамды республика
тұрғындарының 80 пайызының өз шоттары барын дәлелдейді.
Салымшылардың қордаланған ... ... ... ... ... арқылы Зейнетақы активтерін басқару жөніндегі ұйымға (ЗАБҮ)
бсреді, ол қаражаттарды бағалы қағаздарға, ... ... ... қаржы тетіктеріне орналастырады. Орналастыру ксзінде ... ... ... деп ... ол салымшылардың жеке шоттары ... ... ... сәйкес бөлінеді; инвестициялык, кіріс
қорланудың ұлғаюын жәнс оның инфляциядан қорғалуын қамтамасыз стеді.
"Қазақстан Республикасында зейнетақымен ... ... ... ... ... ... ... 63 жасқа толғанда, әйелдср
58 жасқа толғанда және еркектсрге кеміндс 25 жыл еңбек ... ... — 20 жыл ... ... болғанда тағайындалады.
Толық емес көлсмдегі жасына байланысты зсйнетакы төлсмдері ... ... ... ... ... қарай орталықтан толық көлсмінде
зейнетақы төлемдерін алу ... ... ... ... және ... ... ... өңірлсрде 1949 жылғы 29 тамыздан
1963 жылғы 5 шілдеге дейін кемінде 10 жыл ... ... ... ... ... ядролық сынақтардын салдарынан зардап шекксн
азаматтарды ... ... ... ... ... заңына
сәйкес еркектср — жалпы еңбек өтілі 25 жылдан кем болмаған ... ... ... ... ... ... — 20 ... кем болмаған жағдайда 45
жасқа жеткендс зейнетақы тағайындалуына құқылы. 5 және одан да көп ... ... ... ... ... ... ... 50 жасқа толғанда жасына
байланысты толық көлемде зейнетақы алуға ... ... ... ... ... 1 шілдеден бастап жыл сайын 6 айға өсіп отырады.
Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңға сөйкес, зейнетақы орташа ... 60 ... ... ... және ... ... ... қатарынан кез келген 3 жыл ... үшін ... ... табыс
негізге алына отырып, 1995 жылғы қаңтардың бірінен бастап жүзеге ... 1998 ... ... 1-іне ... қажетті еңбек өтілінен тыс жұмыс
істеген әрбір толық жыл үшін зейнетақы төлемдерінің ... 1 ... ... ол ... ... үшін ... ... 75
пайызынан аспауы тиіс.
Зейнетақы төлемдерін есептеуге арналған ... ... ақы ... ... жөне ... ... белгілейтін өзге де табыстар
енгізіледі. Зейнетақы төлемдерін есептеу үшін 3 жылғы ... ... ... 36 күнтізбелік айдағы жұмыс ішіндегі табыстың жалпы сомасын отыз
алтыға бөлу арқылы анықталады және орташа айлық жалақы ... ... ... ... ... тиісті жылға арналған республикалық
бюджет туралы заңмен белгіленген 15 еселенген айлық есептік ... ... 1998 ... ... 1-іне ... тағайындалған зейнетақы
төлемдерінің ең жоғары мөлшері тиісті жылға арналған республикалық бюджет
туралы заңмен ... 25 ... ... есептік көрсеткіштің 75
пайызынан аспауы тиіс. Бұған өндірістердің, жұмыстардың, ... мен ... ... ... № 1 Тізімдегі 1998 жылғы
қаңтардың 1-іне дейін зейнетақы тағайындалған адамдар жатпайды.
2002-2003 жылдары Зейнетақы ... ... ... ... зейнетақылар мөлшері көтерілді, енді оның ең төменгі мөлшері 5800
теңгені құрайды.
Азаматтарды зейнетақымен қамтамасыз ету ... ... ... ... ету ... ... (1998 жылғы 20
тамыз, №136-1) жүзеге асырылады. ... ... ... 2002 ... ... ... ... дейін айтарлықтай өзгерістерге ұшырады.
Сондықтан Үкімет 2003 жылдың 4 ... ... ... зейнетақы
салымдарынан құрылған жинақтаушы зейнетақы қорлары мен ерікті ... ... ... төлеудің ережесін" бекітті. Барлық ЖЗҚ-
дағы салымдардың сақталуына мемлекет тарапынан кепілдік зейнетақы ... ... ... ... ... ... отыр.
Сонымен қатар, Үкімет мамандықтары бойынша анықтап белгілегендерге жұмыс
берушілер тарапынан ... ... ... салу ... ... Осындай
зейнетақы салымдарынан жинақталған қордан жасы 50-ге ... ... ... ... ... Сол ... егер ... 55 жасқа дейін
міндетті жинақтаушы зейнетақы қорына өмірінің сонына дейін ... ... ... ... жинап үлгерсе, зейнет демалысына шығуына мүмкіндігі
бар. Бұл жағдайда зейнетақы төлемдері аталмыш ... ... ... ... ... ... негізінде аударылатын болады.
Осылайша отандық зейнетақы жүйесі біртіңдеп дамып ... ... өсіп ... ... осы ... қаржыларды сақтаудың өзі үлкен
мәселе тудырып отыр. Ұлттық банк пен ... ... ... қорғаудың жолын қарастыруда.
Жалпы, 2003 жылдың 1 желтоқсанындағы жағдай бойынша зейнеткер саны 1,7
миллионға жуық адамға ... ... ... ... ... ... жасы ... соң, зейнетақы "Зейнетақы төлеу
жөніндегі мемлекеттік орталығы" республикалық ... ... ... ... ... Оның ... міндеті зейнетақы
активтерін толықтырып отырған әр түрлі ұйымдардың еңбеккерлеріне төленетін
жалақының 10 пайызын ... алу ... ... ... барлық
облыстар мен қалаларда, аудандарда бөлімшелері жұмыс істейді. Енді ... ... ... байланыс жасауға мүмкіндігі бар. Өйткені,
қазіргі танда 90 мындай адам ... ... өтіп ... Осыған
қарағанда, әрбір банк тиімді келісімшартқа отыруға мүдделі. ... ... ... ... шарт ... ... ... мен жәрдемақы
төлемдерінің негізгі бөлігі, яғни 63 пайызы әлі күнге дейін Қазақстан халық
банкінің қолында. Ал 30 пайызын "Казпошта" ... ... ... екінші
дәрежелі банктер үлесінде. Банктер зейнетақы мен жәрдемақы төлемдерін тегін
жүргізбесі белгілі. Мұндай қызметтері үшін ... ... ... ... ... Орташа комиссиялық төлем көлемі жалпы соманың 0,6 пайызын
құрайды.
Әлеуметтік сақтандыру жүйесінде әр түрлі жәрдемақылар маңызды орын алады.
Жәрдемақы — бұл ... ... ... кезінде, сондай-ақ белгілі бір
жағдайларда пайда болатын көтеріңкі ... ... ... ақшалай өтемақы.
Әлеуметтік сақтандыру шеңберінде төленетін жәрдемақыларға сырқаттық
бетшелер бойынша ... ... және ... байынша жәрдемақы,
санаторийларға жолдамалар сатып алу ... ... ... ...... ... — қаражаттары есебінен жүзеге
асырылады), жаңа туған сәби үшін теленетін біржолғы жәрдемақы, балаға қарау
жөніндегі жәрдемақы, ... ... ... ... бюджеттер
есебінен қаржы-ландырылады) кіріктіріледі.
Еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша әлеуметтік ... ... ... (жарақат алуға, жүктілікті жасанды жолмен бұзуға,
карантинге байланысты, туберкулез ... ... ауру ... ... ... ... ... еңбекке уақытша жарамсыздық жағдайларында
және зандарда белгіленген басқа да жағдайларда тағайындалады.
Қызметкер жыл сайынғы ақы төленетін ... ... ... ... ... ... жағдайында жұмысқа уақытша жарамсыздығы
бойынша ... ... ... демалысына дәл келген күндер үшін
есептелмейді. Егер ... ... ... жарамсыздығы демалыс
аяқталғаннан кейін де жалғасса, онда жердемақы қызметкер жұмысқа ... ... ... ... еңбекке уақытша жарамсыздық еңбекте мертігуге немесе ... ... ... ... ... ... ... еңбекке жарамсыздық
орын алған бірінші күннен бастап, жұмысқа шыққанға дейін немесе мүгедектігі
анықталғанға дейін ... ... ... ... ... ... мөлшерінде төлейді.
Маусымдық жұмыс істейтін қызметкерлерге, үй шаруасымен айналысатындар
мен үйге жұмыс алып істейтін қызметкерлерге жұмысқа уақытша ... ... ... егер жеке ... ... өзгеше айтылмаса,
"Әлеуметтік қамсыздандыру жөніндегі жәрдемақыларды жұмыс берушілердің
қаражаты есебінен тағайындаудың және төлеудің ... ... ... ... және төленеді.
Ядролық сынақтардың әсеріне ұшыраған аумақтарда тұратын әйелдерге жүктілігі
және босануы ... ... ... ... ... 170
күнтізбелік күн үшін, ал босануы ауыр болғанда немесе екі және одан да көп
бала туғанда 184 күнтізбелік күн үшін ... ... ... бала ... ... 15 ... есептік көрсеткіш
мөлшерінде біржолғы мемлекеттік жәрдемақы төленеді.
Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мемлекеттік әлеуметтік қамсыздандыру
жүйесіне кіреді және ... ... ... айырылғандығы және
жас мөлшері бойынша оларды алуға мұқтаж жөне толық мемлекет ... ... ақша ... ... ... ... болып табылады.
Мүгедектігі бойынша жәрдемақылар мүгедектікке душар болған ... ... ... ... ... ... ... қашан болғанына (жұмыс немесе қызмет кезінде, жұмысқа
кіріскенге ... ... ... ... кейін) қарамастан
тағайындалады. Бұл жәрдемақылардың мөлшері жәрдемақының ... ... және олар ... ... ... өзгеруіне байланысты қайта
қаралып отырады. 2002 жылы бірінші топтағы мүгедектерге, бала ... ... және ... ... ... ... 16 ... дейінгі
балаларға бір айлық есептік көрсеткішке, ал екінші топтағы мүгедектерге 0,5
айлық есептік көрсеткішке ұлғайтылды.
Мүгедек адамдарга зейнетақы төлеу тағайындалған ... ... ... ... немесе Зейнетақы төлеу жөніндегі Мемлекеттік орталық
пен Жинақтаушы зейнетақы қорларынан алатын зейнетақы төлемдерінің мөлшері
ескеріле отырып қайта ... ... ... ... ... алуға асыраушысы қайтыс
болған отбасының еңбекке ... оның ... ... ... ... ... ... бойынша жәрдемақыға құқығы бар отбасының
барлық ... ... бір ... тағайындалады. Асыраушысынан айырылу
жағдайы бойынша айлық жәрдемақының ең жоғары мөлшері ... ... ... ... 10 ... есептік көрсеткіштен аспауы тиіс.
Жасына байланысты жәрдемақы азаматтарға зейнетақы төлемдеріне құқығы
болмаған ... ... ... ... ... ... не ... зейнетақының ең төмен мөлшерінен аз мөлшерлерде алған жағдайда
Орталықтан, Жинақтаушы зейнетақы ... ... ... ... ... ... ... тағайындалады.
"Қазақстан Республикасындағы арнаулы мемлекеттік жәрдемақы" заңында және
оған сөйкес қабылдаңған өзге де заң актілерінде көзделген негіздерде ... ... ... ... жәрдемақы — әлеуметтік қорғауға
мұқтаж адамдарға және жәрдемақылардың өзге түрлеріне қарамастан ... ... ... ... бар. Арнаулы бұл жәрдемақы 1999 ... ... ... ... ... құқығы бар азаматтардың 14 санатына заңда
көрсетілген мөлшерде төленеді. Мәселен, Ұлы Отан ... ... ай ... ... 5,8 ... есептік көрсеткіш мөлшерін
құрайды. Бұл ... ... үйді ... коммуналдық қызметтер
көрсетуге, отынға ... ... ... ... заттармен,
оптикалық көзілдірікпен қамтамасыз ету, жалпы жұрт пайдаланатын көліктің
барлық түрімен (таксиден басқа) жүру ... ... ... үшін,
жергілікті мерзімді баспасөзге жазылу кезінде олардың біреуіне жазылуға
төленеді. Ал Ұлы Отан соғысының ... бұл ... ... кресло-
қоларба бөлуге, темір жолда, әуе, су және қалааралық ... ... бір рет жүру ... ... ... мүгедекті алып жүретін
адамның жол шығындарына 7,1 ... ... ... ... ... мезгілде әр түрлі арнаулы мемлекеттік жәрдемақы алуға құқығы ... ... ... бойынша бір жәрдемақы тағайындалатынын атап айту
қажет.
Өндірістердің, жұмыстардың, кәсіптердің, лауазымдар мен ... ... № 1 ... орай 1998 ... 1 ... ... бойынша
жерасты және ашық кен жұмыстарында, еңбек ... ... ... ... ауыр ... ... адамдарға да мемлекеттік арнаулы жәрдемақы
қарастырылған. Мұндай жәрдемақы еркектер — 53 жасқа толғанда және ... ... 20 жыл ... оның ... 10 ... ... жұмыстарда
істегенде; әйелдер — 48 жасқа толғанда және жұмыс стажы 15 жыл ... ... 7 жыл 6 айын ... жұмыстарда істегенде жәрдемақы тағайындалуға
құқы бар.
2001 ... ... ... "Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
туралы" Заңға ... жан ... ... ... ... ... ... орташа табыс алатын халықтың бері ... ... ... олар ... ... ... жұмыссыздары,
мүгедектері бар отбасылар. Кедейлік шегі мен ең теменгі күнкөріс деңгейі
аймақтар бойынша сараланатындықтан, заң ... ... ... нақтылауға
мүмкіндік береді. Азаматтар қайда тұратынына қарамастан, өздерін отбасыңда
жан басына шаққанда кедейлік шегі деңгейінде орташа ... ... ... көмек алады. Заңға сейкес, жұмыспен қамту мәселелері
жөніндегі өкілетті органдарда тіркелмеген ... ... ... ... ... құқылары жоқ. Мүгедектер, айдан ... ... ... ... ... 1 және 2 ... мүгедектерге, жасы 80-
нен асқан кісілерге, 7 жасқа дейінгі балаларға күтім жасаумен ... ... мен ... бұл ... ... ... бірге,
жұмыспен қамту органдарына ... ... ... ... жарамды
адамдарға лайықты жұмыс немесе қоғамдық жұмыстарға қатысу ұсынылады. Бұл
жұмыстардан бас ... ... олар алты ай ... ... ... көмек алу құқынан айрылады. Занда атаулы көмек тағайындату ... ... ... ... ... ... ... мыналар бөліп көрсетіледі:
1. Әлеуметтік көмек, ол бойынша төлемақылар мыналарды
кіріктіреді:
а) ... бар ... ... ол ... жиынтық табысын ескере
отырып тағайындалады (18 ... ... ... бар ... ... ... қызметшілерінің отбасыларына
жәрдемақы;
б) мүгедек балалары бар отбасыларына жәрдемақы;
в) ВИЧ- ... ... ... ... ... жәрдемақы;
г) әкелері алименттер төлеуден жалтарынған балаларға уақытша жәрдемақы;
д) 7 жасқа дейінгі 4 және одан көп ... бар ... ... үй ... ... ... ... ескере отырып
тағайындалады.
Тұрғын үй-коммуналдық қызметтерді, отынды, ... және ... ... ... аз зейнеткерлерге және
басқаларға медициналық қызмет көрсету жеңілдіктерінің жүйесі.
Жұмыссыздарға материалдық көмек.
Этникалық отанына оралған қазақтарға жәрдемақы және
басқа жәрдемақылар ... екі, ... ... ... артық емес
жұмыссыздарға материалдық көмек белгіленген. ... ... ... ... ... ... ... анықталған. Жұмыссыздықтан мемлекеттік әлеуметтік қорғау
мына шараларды біріктіреді:
1) жұмысқа орналасуға жәрдемдесу;
2) ... ... ... ... жұмыссыздарды қайта
даярлау және олар үшін қоғамдық жұмыстар ұйымдастыру;
қоғамдық жұмыстармен қамтылған жұмыссыздардың
еңбегіне ақы төлеу;
табысы аз азаматтардан шыққан жұмыссыздарға
мемлекеттік ... ... ... ... ... және атқарушы органдар ұйымдастырады,
республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаттарынан және ... ... ... ... қаражаттарынан қаржыландырылады.
Сонымен бірге еңбекке қабілеттілігінен, асыраушысынан және ... ... ... ... ... ... ... шығындалған (жоғалған) табысының бір бөлігін өтеу ... ... ... нысандарын жасауға және ... ... ... ... ... құқықтарын
қорғауға бағытталған заңның қажеттігі туып отыр. Бұл ... ... ... ... ... ... ... және өндірістегі жазатайым уақиғадан және кәсіби аурулардан
жұмыс берушілердің жауаптылығын сақтандыру бойынша төлемдерден тұратын ... ... ... ... ... Бұл ... ... медициналық
сақтаңдыру жүйесімен қосарлас әлеуметтік сақтандыру қоры туралы ... ... ... ... ... бүгінде әлеуметтік қауіп-қатерлер болғанда
азаматтардың ... ... ... ... құқығы бар, бұл
жәрдемақылар республикалық бюджеттен төленеді.
Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар (бала туғанда, жерлеуге, ... ... ... аз ... ... ... үй ... материалдық көмек жергілікті бюджеттердің ... ... ... ... ... ... ... төленеді:
1) экологиялық апаттардан, нәубеттерден, ядролық сынақтардан зардап
шекендерге;
2) жаппай ... ... ... көп ... ... жан басына
шаққанда табысы деңгейі төмен аз қамтылған отбасыларына, ... ... ... ... ... ... ... берушілер меншікті
әлеуметтік қорларынан өздерінің жұмыс істеп ... ... ... олардың отбасы мүшелеріне қосымша материалдық және ақшалай
көмек көрсете ... ... ... ... ... ... ... Еңбекті әлеуметтік қорғау жүйесі.
Еңбек - адамның өз кажеттерін қанағаттандыру үшін табиғат ... ... және оны өз ... ... ... ... ... қызметі; қоғамның өмір сұруінің негізі, ... ... ... ... ... адамның өзін қалыптастыруда шешуші роль
атқарады.
Еңбек процесінің жай ... - ... сай ... яғни ... ... заттары мен еңбек кұрал-жабдықтары. Еңбек құрал-жабдығының жәрдсмімен
адам өзінің еңбек заттарына ықпал етеді. Еңбек заттары мен ... ... ... ... ... ... ... процесі
басталуы үшін өндіріс құрал-жабдығын жұмыс күшімен қосу керек. Жұмыс күші
дегеніміз адамның еңбекке қабілеті және рухани ... ... ... ... материалдық және рухани индіктерді өндіреді.
Еңбек туралы ұғым ... ... ... еңбектерінде, оқулықтарында
келтірілген. Қай кезде болса да, еңбекке ... адам ... ... ... тиіс ... егер ... етпейтін болса, олар арамтамақ болъш
есептелген. Өз еңбегімен тапқан табыс зейнетті де, ... ... ... деп ... ... ... ... деген не?
Мыңдаған жылдар бойы коғамның төменгі қатарындағы адамдар тәулігіне 12-15
сағат ... ... ... ... ... үшін алған шамалы сыйақысын
қанағат ... Ал ... ... ... тек қана ақсүйектер, шіркеу
қызметкерлері және көпес балалары ғана ... ... ... қарай
еңбекте әр тарапқа бөлінген.
Кейбір ғылыми деректердс еңбек адам қызметінің негізгі үш ... ... өз ... уғыну, энергиялық шығын, берілген пайдалы
нәтижсні қоғамдық тану.
Өз әрекетін ұғыну адам әрект етпес бұрын ... оның ... өз ... де, ... соң ... ... ... шығын - бір істі орындау үшін еңбек әрскетіне қосымша ой ... ... ... ... ... еңбек - жұмысқа кеткен үстсме
қуаттың шығыны.
Еңбектің ... ... ... беретін нәтижесімен
сипатталады. Әр еңбектің қорытынды жиынтығы болуы қажет және ол ... ... ... тиіс. Еңбск өзіндік және қоғамдық болады да, қоғамдық
еңбек төлемді болып келеді. ... ... ... ... және пайдасыз
енбек болады.
Еңбек туралы ғылым XIX ғасырдың екінші жартысында анық ... Оны ... бірі ... ... ... Ф.У. Тейлор,
көп қилы зерттеулерінің ... ... ... ... ... ... оқудың методологиясының негізі ретінде атауға болады:
еңбск процестерін тәсілге, қозсалысқа, ... болу ... ... ... ... тапсырма белгілеу.
жұмысшыларды тиімді жұмыс ... ... ... ... ... ... үшін ... ... ... ... ... ... арқылы зерделеп, еңбск
процссінен қажетсіз жәнс артық ... ... ... нұсқау карталарын жасап, барлық жұмысшыға ... ... ... ... ... ... ... жоғары
еңбекақы беріледі, ал орындамағандар штраф төлейді;
жүмысшылар орындаушыдар ... ... де ... ... ... қызметтерін басқарушылар орындайды;
жұмысшының басқа жұмыстарға ... және ... ... ... үшін ... ауыстыратьш жүмысщылар бекітіледі.
Тейлордың теориясын басқа да ... ... ... ... ... ғалымы А.Файоль Тейлор принциптерін толықтырьш, әрі
қарай дамытты. Атап ... ... ... ... ... ... ... қызмет түріне байланысты бөлу, яғни қызметтерді арнайы
ұйымдастыру.
Ағылшын ғалымы Г. Эмерсон бір ғана ... ... ... ... ... ... ұйымдастыруды ұсынады.
Американың ғалымы Ф. Гилбрт зерттеуін толассыз-жиын ... ... ... және ... процестерін оңтайландыру әдістерін
өңдейді, оның өзі еңбекті ... ... ... дамуына
әсер етеді. Тейлордың және оның жолын қуушылардың ... ... ... ... Г. Форд ... ... ... қандай түрі болса да уақыт кезеңіне және
адамдарға, қоғамға пайдалылығына байланысты экономикалық ... ... ... және мәніне талдау жүргізе келе еңбекті ... ... ... болады: уәж және құрылым. Біріншісі - адам ... ... ... ... - адамдарды еңбектенуі е жүмылдыратын
уәждер.
Сонымен, Б.М. Генкин ... - ... ... және ... материалдық, интеллектуалдық және рухани игілігін өзгертуге
бағытталған қиямет", - ... ... ... ... ... ... - адамдардың
өмірі үшін қажетті материал-дық, рухани және ... да ... ... адам ... ... ... және нарық қатьшастарының ең маңызды жағы адамдардың
еңбек қызметтерін толассыз жандандыруында. ... ... ... ролі өзгермесе де, әлеуметтік-экономикалық және ... ... ... ... да, ... ... кезеңінде еңбек
ьсаты-настары, еңбекті басқару, еңбекті қолдайу түбегейлі өзгереді. Егер
нарық қатынастары ... ... ... ... ... ... еңбекке деген көзқарасының өзгеруіне әсерщ ... ... онда ... ... өзінің жоғары дед-гейлі мәнін жоғалтқаң
болар еді.
Нарықты экономика кезеңінде адамның кез ... ... ... ... ... энергиясы, уақыт шыгындары нысанына, жұмыстың тәсіліне
қарамай еңбек болыпі есептеледі. Еңбек қатынастарында ең-бек уәжін де ... ... ... ... ... ... "еңбек қатынастары -
тараптардың әдетте жеке еңбек және ... ... ... ... ... қызметін жүзеге асыруы жөнінде туындайтын жұмыс беруші мен ... ... - ... алдына қойған мақсаты, оны ынталандыратын уәждер зор роль
атқарады, ... ... ... ... күшін ақшалай бағалау, еңбек
қатынас-тарын реттеу.
Сонымен қатар, нарыкты экономика еңбек ... мен ... ... ... ... жұмыс күшін өздері жұмыс берушілерге
сата алады. Олар рынокта еңбегін ... ... ... ... біліктілігіне қарай ... ... ... ... ... күшінің бағасын темендетуге тырысады. Ал адам жұмыс
күшінің иесі ретінде, ... кең ... ... сапасын, жұмыс
қабілеттілігін, мамандығын жоғарылатуға тырысады. Олай ... ... ... ... ... ... ... қатынастарьга да қарастырады, одан барип жұмысқа орналасу
проблемасы туады. Жалдайтын жақ ... ... ... ... ... оның ... білік-тілік-
мамандық деңгейіне, жынысы, жасы ... ... ... ... ... жақ ... еңбекақы
деңгейіне, еңбек жағдайларына, жұмыс орнының маман-дығыйа сай келуіне,
еңбектің бағалылығына, ... ... ... ... ... зерделейді. Егер сұраныс пен ұсыныс
дәлме-дәл келсе жал ... ... ... қызметі процесінде еңбек қатынастары өзара келісім-шарт ... ... шарт - бұл ... мен ... ... ... ... келісім. Егер өзара шартта көрсетілген талаптар
орындалмайтын болса келіспейтін жақ тоқ-татуына болады.
Еңбек қатынастарындағы өзара шарттық ... ... ... ... ... ... экономикасының тұтқасы. Мұның өзі қызметкердің
еңбек өнімділігінің өсуіне, жогары ... ... оның ... ... ... алдында жауапкершілігін күшейтуіне әсерін тигізуі ықтимал.
Егер екі жақ бір-біріне сенімділік білдірсе өзара ... ... ... шарт ... ... ... ғылым оның анықтамасын берумен ... ... ... ... жане ... ... ... жұмысы тоқталмастан жүре
береді.
Еңбек және еңбекті мөлшерлеу ғылымы басқа да ғылымдар сияқты әр ... және ... ... ... ... ... ... олардың басқа ғылымдармен байланысын қарастырайық.
Еңбек және ... ... ... ... ... ... тығыз
байланысты десе де болады. Олардың техникалық, экономикалық, әлеуметтік,
құқық және ... да ... ... ... және ... ... ... көрсетеді.
Техникалық ғылымдармен өзара байланыстылыгы еңбек процестерін жеңілдетуге
технологияны талдау, еңбек заттары мен құралдарын ... ... үшін ... ... және ... ... ... үшін өндірістің
технологиялық аспектілерін зерттеп, өңдеу тыйымдылау больш табылады. Әр
өндірістің техникалық ... ... ... ... ... ... бағыттарын ұйымдасты-руға және еңбек нормаларын тұрақтандыруга
болмайды. Осының өзі ... және ... ... ... ... ... ... көрсетеді.
Еңбек және еңбекті мөлшерлеу кәсіпорын экономикасы, статистика,
өндірісті ұйымдастыру, еңбек психологиясы, еңбек ... тағы ... ... ... ... ... ... нарықты экономика кезіндегі қызметі.
Еңбек процестерін ұйыдастыру кезінде жұмыскерлердің энергиялық,
қуаттьілық ... ... ... деңгейі, еңбекке деген көзқарасы,
ьшталылығы, тағы да сол ... ... ... ... Осыған орай барлық өзара бай-ланыстылық анықталады.
Сонымен қатар еңбекті ... ... ... ... ... жуйелерін ақпараттық қамтамасыз етумен байланысты. Еңбек
және еңбркті. мөлшерлеу пәнін оқитындар еңбек құқығын жәһе ... ... есеп және ... ... ... ... ... осы жүйелердің құрылымын және ... ... ... мөлшерлері үшін маңызын ... ... Ең ... ... ... ... әдістері мен математикалық
статистиканы меңгерудің де зор ... ... ... ... ... ... экоңомика кезеңінде де
өзінің маңьйДылығын жоғалтуы мүмкін емес.
Экономикалық жүйелердің ... ... ... ... ... ... әр ... кездесе береді, мысалы, халық
шаруашылы-ғынан жұмыс орнына дейінгі деңгейде.
Еңбектің ... ... ... орындалу түріне байланысты;
технологиялық;
заттық;
операциялық.
Қызметтің орындалу түріне байланысты барлық қызметкерлер - жетекшілер,
мамандар (инженерлер, ... ... ... және т.б.),
жұмысшылар және оқушылар болып бөлінеді.
Еңбектің технологиялық бөлінуі өндірістік процестің
және жұмыс түрлерінің бөлінуін анықгайды. Технологияның ... ... ... ... ... заттық бөлінуі өндіріс орындарының арнайы өндірістік
бөлімшелерге және ... ... бір ... ... ... бөлінуі жұмыстың орындалу ерекшелігіне ... ... ... ... ... операцияны орындайды, атқарады.
Еңбектің жоғарыдағыдай бөлінуі еңбектегі кәсіптік пен ... ... ... ... - белгілі жұмыс түрін орындау үшін ... ... пен ... сипаттамасы. Кәсіптің қүрамы өндірістің объектісі мен технология
арқылы анықталады. Техникалық процестің арқасында кәсіптің құрылымы ... ... ... кезде осыған сәйкес компьютерлік ... ... - ... күрделілігіне байланысты. Жұмысты орындаудың
күрделілігі еңбекақыны жоғарылатудың негізі ... ... да ... бөлінеді.
Еңбек бөлінісін өндірістің түріне қарай іріктейді. Өндіріс түрі: ... және жеке ... ... ... ... ... бөлінісі, - ірі өндірістік кәсіпорьшдар және ... ... ... ... Оньщ ... ... өндірістер қосылады.
Сериялының өзі ірі сериялы, орта сериялы болып келеді. Сериялы - щығарған
өнімдердің ... ... ... белгілі уақыт арадығында өзгеріп
отырады.
Жеке еңбек бвлінісі - шамалы затлпар шығарылып, бірақ олардьщ атқаратын
қызметтеріәр түрлі ... ... ... ... қарағанда жаппай және жеке еңбек бөлінісі
кебірек ... ... ... да ... Ол ... орындарында жалиы
мемлекеттің экономика-сында да қолданылуы мүмкін. Оның ... ... ... бригада және кешенді болып ... ... ... ... кең ... ... ... еңбек белінісіне жақын болса, солғұрлым құрал-
саймандардың және ңызметкерлердің ... ... ... ... арта түседі. Соңғы кезде мемлекетіміздің саясатында шағын және
орта кәсіпкерлікті кең тарату, оны қолдайу жолға қойылып ... ... ... ... ... адамға қажетті
дайын затқа айналуьіна әсер ... ... Бұл ... ... ... ... ... жөне әр түрлі құрал-
саймандарды қолдануының арқасыда ... ... ... ... ... ... біртекті болмайды. Шығарылған ... ... ... көмскші, қосымша болуы мүмкін. Негізгі
өндірістік процестер - нарық үшін шығарылған өнімнің қол-данылу бағыттары;
көмекші - ... ... ... ... ... үшін қажетті жұмыстар
атқарады (құрал-саймандарды жөндеу, көлікпен қамтамасыз ету және ... ... ... ... қабылдау, оларды сақтау. Қазіргі кезде
кәсіпорындарда қосымпа өндірісті көмекші ... ... ... ... ... процестерді екі жақты қарауға болады: еңбек ... ... ... ... ... ... Біріншісі -
технологиялық, ал екіншісі - еңбек ... ... ... ... ... ... ... болып
есентеледі. Технологиялық процестер дек еңбек заттарының нысанын, қалиың,
құрылымын, орнын, ... ... ... ... ... процестср келесі белгілерге қарай сыныпталады: энергия
көзіне, ... ... ... ... әсер етуіне байланысты.
Энергия көзіне байланысты технологиялык процестерді пассивті және активті
дсп ... ... ... ... ... ... ... түрі табиғи
әсерлердің салдарынан өзгереді. Адамның қосымша қуаты шығарылмайды. Активті
процестерде адам ... ... ... ... ... ... деңгейіне байланысты технологиялык процестер үздіксіз және
дискретті больш бөлінеді. Үздіксіз ... ... ... ... ... ... ... оларды бақылау үздіксіз орындадады.
Дискретті технологнялық процесс ... ... ... тұрады.
Еңбек затына әсер ету үшін әр түрлі құрал-саймандар қолданылады. Соған
байланысты екі ... ... ... және ... ... ... технологиялық процсстер қолмен немесс әр түрлі
машиналарды қолдану арқылы, жинау автоматтары) ... Бұл ... ... ... ... арқасында түрлерін, нысандарын, орнын,
өлшемін өзгертеді. Механикалық процсстер ауыр ... кең ... ... ... ... ... жылулық
энергиясының және басқа да факторлардың әсерінен еңбек заттарының физико-
химиялық қасиеттері ... Шикі ... ... химиялық құрамына,
құрылымына, агрегаттың жағдайына қарай ажырасады. Бұл процестср химиялык,
металлургиялық, тамақ және ... ... кең ... ... мақсаттарының ішінде нсгІзгі болып еңбекті дұрыс
пайдалану және ... ... ... Өндірістік процестсрдің
құрамындағы тармақтарының бірі ... ... және ... ... ... адамның көмегінсіз болатын өзгерістер, мысалы, металдың
ескіруі, заттарды құрғату және т.б.
Жұмысксрлер еңбек ... ... ... ... ... үшін ... құрал-саймандар қолданады, соның арқасында ... бір ... ... ... буынының –бірі еңбек процесі. ... ... ... ... және ... өнімдерінің қызметтері, адамдардың
еңбек затының өзгеруіне қатыстылығына, еңбектің механикаланлдыру деңгейіне,
еңбек ауыртпалылығына байланысты бөлінеді.
Еңбек заттарының сипаты және ... ... ... ... екі ... ... ... және ақпаратшқ процестер. Заттай-энергетикалық
процестер жұмысшылар үшін шикі заітар, бөлшектер, машиналар, ... ... ... ... гидравликалық). Ақпараттық қызметкерлер
үшін ақпарат (экономикалық, технолигиялық, ... ... ... мен ... атқаратын міндеттерін
саралау арқылы анықтау. Қазіргі кезде жұмысшылардың еңбек процестерін
негізгі және ... деп ... ... ... ... ... деп ... Негізгілерге өнім шығарумен айналысатындар, ал
кемекшіге негізгі жұмысшылардың қызметі ... үшін ... ... ... ... ... ... топтау бақылау жатады.
Сондықтан, еңбекті мөлшерлеу және ... ... ...... бөлімшенің негізгі жұмысшылары, өндірістік
бөлімшенің көмекші жұмысшылары деп қарастыру қажет.
Сонымен қатар, қызметкерлерді атқаратын ... ... үш ... ... ... ... орындаушылар.
Басшылардың міндеті кәсіпорьшдарды және олардың ... ... ... ... техниктер) - ақпараттар дайындау.
Техниалық орындаушылар - басшылардың жұмыстарына қажетті жағдайлар жасау.
Жұмысшының ... ... ... ... ... ... ... процестері
қолмен, машинамен, машина-өндірен, орындалатын және автоматтандырылған
процестер, барып бөлінеді.
Қолмен ... ... деп ... ... ... тобы) толығымен қолмен немесе қосымша энергиямен, басқа да қол
құралдарымен (пышақ, қайшы, балға, балта және т.б.) ... ... ... ... ... жинау, ... ... ... сол ... ... процестер деп еңбек затының нысанын ... ... ... негізгі тәсілдер механизмдер көмегімен орындалып, ал
қосымша тәсілдер адамның қатысуымен ... ... ... ... ... ... айтады.
Машина-қолмен орындалатын процестер кезінде механизмдермен атқарылатын,
яғни еңбек заты механизмдерге жұмысшының жүргізуімен немесе ... ... ... ... жіп ... металл кесетін
станоктарда детальдарды өңдеу кезіндегі қолмен ... ... ... ... ... ... ... мен қосымша
тәсілдер түгел немесе жартылай машинамен, механизмдермен ... ... ... ... атқарылады.
Еңбек процертеріне аппараттық процестер де қосылуы мүмкін.
Еңбек процестері ұйымдастырылуына байланысты жекешеленген, ... ... ... болып бөлінеді. Жекешеленген еңбек
процестеріңде жұмысшы өзіне тиісті қызметті атқарады. ... ... ... тобы ... ... ... әр түрлі тапсырманы
бірінші орындайды.
Егср бұл талалтар орындалмайтын болса, онда ол ... ... ... ... кезеңдік және ксзсңсіз ... ... ... ... ... ... сипатта және технологиялық
процестер ұзақтығы шамалы болады. Кезеңсіз ... ... ... ... ... ... Дүркін-дүркін еңбек процсстерінс
технологиялық процестер өте үлкен, бірақ. кезеңсіз болын келеді.
Еңбекті мөлшерлеу, ... ... ... ... ... ... ... операцияларға бөлінсді.
Өндірістік операция деп бір жұмысшының ... ... ... бір
жұмыс орнында еңбек затының түрін өзгертудегі ... ... ... ... ... бөліну деңгейі қолданылатын
техникаға, технологняға, еңбекті ұйымдастыру жағдайларына жәнс өндірістің
ауқымына байланысты. ... ... өзі эр ... ... ... Ол еңбекті көп қажетсінуіне, техникалық ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... байланысты: технологиялық,
бақылау, көлік және күту (қызмст көрсету) болып бөлінеді.
Тсхнологиялық оперщиясы кезінде еңбек затының ... ... ... ... Бақылау операцисеы кезінде алынған өнімге қойылатын
талаптарға сәйкестігін тексеру. ... ... - ... ... ... талабы бойынша бір орыннан ... ... ... олар ... ... өзгертпейді. Қызметі көрсету
операциясы - технологиялық, бақылау, көлік операциялары ... ... ... жағдайлар жасалуы (жинау, тазалау, жөндеу). Қандай да ... ... ... нормасын анықтау үшін операцияны дұрыс талдау қажет.
Талдау операцияларды элементтерге бөлуден басталады. Содан соң ... ... ... ... ... ... операцияларға өндірістік процестер сияқты қолмен, машинамен,
машина-қолымен орындалатын жоне ... ... ... ... болады.
Өндірістік операцияларды талдау мақсатында, олар психологиялық қатынастар
жәнс еңбск ... ... ... ... ... қатынастар бойынша операцияның эелементтері больш: қойылым,
технологиялық өту, косымша өту, жұмыс жүрісі, қосымша жүріс есептеледі.
Қойылым - берілген ... ... ... бекітілген технологиялык
операцияның бөлігі.
Технологиялық өту тұрақты құралдарды қолдана отырьш, жұмыстың орындалуын,
заттың өңделуін сипаттайтын ... ... ... өту - ... өтуге қажетті, адамның немесе ... ... ... нысанын, көлемін өзгергенін аяқталғанын технологиялық
операцияның бөлігі (құралдарды ... ... ... ... заттарды
орналастыру).
Жұмыс жүрісі - құралдардың орын ... ... ... көлемі,
қасиеті өзгеріп тұратын аяқталган технологиялық операция.
Қосымша жүріс - ... ... ... ... ... ... бірақ заттардың түрін, нысанын, қасиетін өзгертпейтін аяқталтан
технологиялық операциялар.
Еңбек процестерін зерттеуде көптеген ғалымдар ат салысқан. Бұл ... ... Атап ... ... ... еңбек инстиутының
профессоры В.М. Иоффенің еңбектері. Оның ... ... ете ... ... ... элементтерге бөлуге болады. Олар: еңбек тәсілі,
еңбек ... ... ... ...... жұмыс органының бір
дүркінді ауысуы (қол, аяқ, дене). Мысалы, қолды
құраяға созу, құралды алу. ... ... - бір ... бірнеше адам қолдарының үзіліссіз ... ... ... ... ... алу, ... ... тәсілі - еңбек заттарының өзгермей орындальш аяқталған технологиялық
операцияның бөлігі яғни ... ... ... (детальді орнықтару).
Еңбек түрінің, еңбек әрекетінің, еңбек қозғалысының орындалу әдістеріне
байланысты еңбек операциясының ... ... ... ... ... әсер ... факторларды
төмендегідей топтауға болады?
- әлеуметтік-экономикалық факторлар (еңбек ... ... ... ... ьшталылық);
- материалды-техникалық факторлар (қолданылатын материалдардың сапасы,
көліктер, өндірістік жайлар ... ... ... ... техникалық-ұйымдастыру факторлары ... ... ... ... ... ... аталған факторлар өзара тығыз байланысты.
Қорытынды
Қазақстан Республикасының Конституциясы Қазақстан Республикасының азаматы
жасына келгсн, ... ... ... асыраушысынан айырылған
жағдайда және өзге де заңды негіздерде оған ... мен ... ... ... әлеуметтік қамсыздандырылуына кепілдік береді. Нарықтық
экономикасы бар елдердің тәжірибесіне орай әлеумсттік ... ... ... емес ... (жекешені қоса), қоғамдық
бірлестіктердің көп жақты жауаптылығының негізінде ... ... ... ... сферасына "әлеуметтік қамсыздандыру"
мен "әлеуметтік сақтандыру" терминдері сипатты болғанымен ... ... ... ... ... ... ... қорғау процесі
деп, ал ол әуметтік сақтандыруды — осы процесті жүзеге асыру нысандарының
бірі дсп түсінген ... ... ... ... ... ... шығыстарының
жүйссінде үлкен орын алады. Нарықтық қатынастарға көшу жағдайында халықты
әлеуметтік қорғау басым бола бастайды және ... ... мен ... ... ... ... сондай-ақ инфляцияның және ақшаның
құнсыздануының нәтижесінде ... ... деп ... ... ... жағдайларына сәйкес
азаматтарға қалыпты тіршілік әрекстінің кепілдікті деңгейін қамтамасыз
етуге арналған басымдықтардың және ... ... және ... ... ... ... ... жүйесін айтады. Бұл деңгей
қоғамның әлеуметтік-экономикалық ... ... ... ішкі ... ... ... байлыққа және оларды бөлудің сипатына,
жүйені іске асыру механизмдерінің жұмыс тиімділігіне байланысты болады.
Әлеуметтік ... ... ... ... ақша қорларын
қалыптастырумен және пайдаланумен байланысты қайта бөлгіштік қатынастарда
көрініп, білінеді, бұл ... ... әр ... ... ... томен әлеуметтік төлсмақылар мелшерін есептеудің негізі орта есеппен
жан басына шаққандағы тұтыну бюджетінің мөлшері болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... отын ... отбасына
қажет қызметтер жиынының ең төмен тұтыну қоржынының құны мен құрамы есептеп
шығарылады. Ең төмен ... ... ... бағалар деңгейінің
өзгеруімен байланысты мезгіл-мезгіл қайта қаралып тұрады және ... ... ... шығыстар зейнетақы төлеудің мемлекеттік орталығы, казіргі
кезде мемлекеттік бюджетке қамтылған мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы ... ... ... шаруашылық субъектілерінің тұтыну қорлары арқылы
жүзеге асырылады. Төлемақыларды халықты ... ... ... ... ... емес сфера ұйымдары жасап жүргізеді.
Кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... отырады.
Халықты әлеуметтік қорғауға жұмсалатын шығыстар қаржы құжаттарында,
жоспарларда, болжамдарда, ... ... ... ... ... ... ... ретіндс қамтып көрсетіледі.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Абишев С. Лицом к мировой экономике //Экономика и жизнь, 1991,
№5.
2. Абутыипов Ж. На пути к ... ... ... и ... ... ... ... //Экспресс К°, 1993, 5, 6,
, 7яиваря.
4. 4 Арынов ЕМ, Социально-экономический ... ... ... ... ... ... Арынов Е.М., Жаааманов Р., Елеусизов А. Иностранное участие е
оздоровлении эщюмики Казахстана ... ... ... Аубакиров Я.А. Экономические аспекты преобразования собствето-
сти. (Преобразование собственности - основа формирования ... ... в ... - ... ... Ашимбаев Т.А. Экономика Казахстана за 60 лет. -Алма-Ата, 1977.
8. Ашимбаев Т.А. ... ... ... ... ... ... ... Казахстана. Сборник тезисов меж-
вузовской научно-теоретической конференции. -Алма-Ата, 1977.
10. Джафурнин К.Е. ТАСИС в Казазхстане //Саясат-Политика, 1995,
№7.
11. Есимов А.С. Приватизация - основа ... ... ... 19%, ... ... Ж.Д. ... и ... действий по углублетю рефор-
мы в регионах //Саясат-Политика, 1996, №2.
13. Жатканбаев Е.Б. ... ... ... ... -
Алма-Ата, 1992.
14. Жуламанов Р.К. Сравнительный анализ уровня конкурентоспособно-
сти национальной экономики //Саясат-Политика, 1996, ... ... Н.К. ... ... ... - ... ... //Саясат-Политика, 1996, №2.
16. Кабдиев Д. Развитие экономической мысли в Казахстане. -Алма-
Ата, 1978.
17. ... А.М. От ... ... к ... 1995, ... Казахстанский справочник бизнесмена. -Алма-Ата, 1978.
19. Кашимбоев Р. Сбшюнсированностъ и эффектность развития эко-
номики региона. - Алма-Ата, 1991.
20. Кузембаев Н.К. ... ... ... территори-
альных эконом&ШХЩ пропорций и их совершенствования. - Аша-
Ата, 1985.
21. 208
22. Музапарова Л.М. Горно-металлургический комплекс ... ... и ... - ... ... Назарбаев Н.А. Стратегия ресурсосбережения и переход к рынку. -
М., 1992.
24. Назарбаев Н.А ... ... и ... ... ... государства. - Алма-Ата, 1992.
25. Назарбаев Н.А. Қазақстан - 2030. ... ... ... К.Н. ... ... ... экономикой. - Ал-
ма-Ата, 1986.
27. Национальная программа разгосударствления и приватизации в ... ... на ... гг. ... ... Казахста-
на, 1993, 11 марта
28. Нургалиев К.Р. Экономика ... - ... ... ... К.Р., ... А.Н. Банковский маркетинг. - Алматы,
1998.
30. Нефть и газ Казахстана (Экономический обзор). - Алматы, 1995.
31. Новые территориальные комплексы СССР. - М., 1977, с. ... ... ... ... ... ССР /Под ... - ... 1974.
33. Программа стабилизации экономйки Казахской ССР и перехода ... - ... ... ... П.Е., ... В.Ф. ... развития и размещения произ-
водительных сил Казахстана. - М., 1974.
35. Толымбеков К. Без конкуренции непг ... ... ... 1992, №8.
36. Туркебаев Э.А., Двоскин Б.Я., Исентаев К.Б. Проблемы региональ-
ной ... ... - ... 1977.

Пән: Социология, Демография
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 40 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ежелгі Египет мемлекеті және құқығы7 бет
Өндірістік шығындар11 бет
Өндірістік шығындар жайлы12 бет
"Қайта құру" кезеңіндегі Республиканың қоғамдық-саяси өмірі16 бет
1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы кезеңіндегі Қазақстан тарихының тарихнамасы (1941-2010 жылдар)30 бет
Statistic analytic system (SAS) бағдарламалық өнімін қолдана отырып әр бақылау бекетіндегі уақыттың әр түрлі кезеңіндегі (тәулік, ай, жыл), қала кескініндегі (ауданында) атмосфералық ауаны ластайтын заттардың орта шоғырын есептеу бойынша бағдарламалық қамтама өңдеу43 бет
«Еңбекті қорғаудың заңды негіздері»9 бет
«Қайта құру» кезеңіндегі Республиканың қоғамдық – саяси өміріндегі өзгерістер. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы20 бет
Автокөлікті пайдалану кезінде еңбекті қорғау21 бет
Адам тұлғасы дамыуында еңбектің ролі6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь