Қаржы менеджменті банктік менеджменттің құрамдас бөлігі және аясы ретінде

Мазмұны

Беттер

Кіріспе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

1 Тарау. Қаржы менеджменті банктік менеджменттің құрамдас бөлігі және аясы ретінде
1.1. Банктік менеджменттің мәні, түрлері және негізгі бағыттары . . . . . 5
1.2. Банк қызметтерін тиімді ұйымдастыру . банк менеджментінің негізгі мақсаты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3. Коммерциялық банктердегі қаржы менеджменті . . . . . . . . . . . 26

2 Тарау. «Нефте.банк» АҚ . ның қаржылық менеджментін талдау
2.1. «Нефте.банк» АҚ.ның басқару жүйесін сипаттау . . . . . . . . 37
2.2. «Нефте.банк» АҚ.ның қаржылық менеджментін талдау . . . 40

3 Тарау. «Нефте.банк» АҚ . ның қаржы менеджментін жетілдіру
3.1.Коммерциялық банктердегі қаржы менеджментін ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.2. Стратегиялық банк менеджментін ұйымдастыру . . . . . . . . . . . 58
3.3. Коммерциялық банктердегі қаржы менеджментін жетілдіру жолдары 67

Қорытынды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Қосымшалар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Кіріспе

Нарықтық экономика жағдайында коммерциялық банктердің экономикаға тигізетін әсері зор. Олар нарықтық қатынастарды дамыта отырып, мемлекеттің экономикасын дамытады және жандандырады.
Сондықтан коммерциялық банктердегі менеджменттің бүкіл банктің дамуына, оның болашақтағы табысы мен алатын орнына қатысы бар.
Дамыған елдерде банктік менеджментті өндірістің тиімділігін көтерудегі маңызды факторларға жатқызады.
Шетел банктердің тәжірибесіне қарағанда, банк қызметінің алға басуын қамтамасыз ететін стратегиялық бағдарланумен қатар, олардың менеджменттік, маркетингілік белсенділігінің дәрежелерін бөлек қарау керек. Тікелей айтқанда, «Менеджмент» деген ұйымдастыру мен басқарудың оңтайлы жүйесі. Осыған байланысты банктік менеджмент деген сөз, банктің және оның ұжымының қызметтерін ұйымдастыру және басқару жүйесі деуге болады.
Қазақстан Республикасындағы банк секторының дамуы нарық механизмінің ең табысты және тұрақты элементтерінің бірі болып табылады. Біздің банк жүйеміз ТМД елдерінің ішінен алдыңғы қатарлы деп саналып, Ресейдің банк жүйесінен кейбір көрсеткіштер бойынша озып шығады. Сондықтан банк менеджментінің проблемаларын ашып көрсету өзекті болып саналады.
Банк менеджменті басқарудың ерекше ортасы ретінде тек дамыған нарықтық экономика жағдайында ғана пайда болады. Банк операцияларының өркениетті елдерде қабылданған деңгейге дейін жетуі келесі қызметтердің болуымен сипатталады. Олар бағалы қағаздармен, несиелік карточкалармен, валютамен жүргізілетін операциялар, басқа банктер мен коммерциялық құрылымдардың акцияларын тарату мен үнемдеуге көмектесу, клиенттерге олардың қаражаттарын рационалды түрде салуға, инвестициялық жобаны бағалауға көмектесу, лизинг, факторинг басқа да қызметтер. Нарықтық экономика несиелік мекемелер арасындағы қаржылық нарықтағы нақты бәсекеге негізделген, кәсіпорындарды мемлекеттік қаржыландыруға көшетін, инфляцияға әкелетін, нақты инвестициялық жобалар мен бизнес – жоспарларды нарықтық механизммен несиелендіру, жаңа тауар массасын құруға көзделген банк менеджментінсіз болуы мүмкін емес.
1991 жылы Қазақстан халқының тарихи тағдырында өзгерістер болды. Ел нарықтық экономикалық қайта құрулар жолында халық бірлігіне, әлеуметтік әділеттілігін және қоғамның барлық күштерінің бірігуінің принциптеріне негізделген тәуелсіз, егеменді мемлекет құруға бет алды. Бұл баламасы жоқ, революциялық қадам болды: социалистік әкімшіл - әміршіл басқару негізінде экономикаға пара – пар жаңа шаруашылық жүйесін құру.
14 жыл ішінде егеменді Қазақстан терең экономикалық дағдарысты және сонымен байланысты халықтың өмір сүру деңгейін елеулі төмендететін барлық қызметтер мен тауарлар бағаларының күрт өсуі, бұрын байқалмаған жұмыссыздықты басынан кешірді.
Бүгінгі таңда көптеген қиыншылықтар артта қалды деп қанағатпен айтуға болады. Реформалардың таңдалған бағыттарын тұрақты сақтаудың нәтижесінде дағдарыс бағындырылды. Соңғы жылдарда өнеркәсіптік және ауылшаруашылықтық өндіріс көлемінің өсуі байқалды; жекеленген кәсіпорындар өздерінің өндірістік күш – қуатын қайтадан қалыптастыруда; шағын және орта бизнес дамуда; басқа да өмірлік маңызы бар орталарда жұмыстар жақсартылуда. Осыған байланысты төлем балансының оң сальдосына қолымыз жетті, инфляция деңгейі біршама төмендеді, ұлттық валюта – теңгенің бағамы тұрақталынды, мемлекеттің қаржылық жағдайы жақсарды. Нарықтық инфрақұрылым жетілдірілгендіктен ақша – несие операцияларында, банктік жүйесінде банк менеджментінің қажеттілігі артты.
Бұл жұмыстың мақсаты болып дамудың қазіргі кезеңінде коммерциялық банктердегі қаржы менеджментінің дамуын көрсету болып табылады. Ал диплом жұмысының тапсырмалары – банк менеджментінің түсінігін қарастыру, шетел мемлекеттеріндегі коммерциялық банктердегі қаржы менеджментінің ұйымдастыру шарттарын анықтап, тәжірибесін үйрену, АҚ «Нефте-банк» мысалында коммерциялық банктерде қаржы менеджментін талдау ретінде қаралған.
Бірінші бөлімде банк менеджментінің мәні мен ерекшеліктері қарастырылады.
Екінші бөлімде АҚ «Нефте-банк» басқару жүйесі мен банк менеджментінің ұйымдастырылуы туралы баяндалады.
Үшінші бөлімде коммерциялық банктердегі қаржы менеджментінің шетелдік тәжірибесі зерттеледі. Сонымен қатар коммерциялық банктердегі менеджментін жетілдіруге бағытталған ұсыныстар бар.
Дипломдық жұмыс үш бөлімнен, қорытынды, пайдаланған әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан құрала отырып жазылған.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Банковское дело. Под ред. О.И.Лаврушина. Издание второе, переработанное и дополненное. Москва «Финансы и Статистика», 2000.
2. Банковское дело. Под ред. О.И.Лаврушина. -.М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 2001.
3. Банковское дело/ Под ред. д-ра экон.наук Г.С. Сейткасымова. – Алматы: Қаржы-қаражат, 2000.
4. Банковское дело: Стратегическое руководство. – Под ред. В. Платонова, М. Хиггинса. – Издательство АО «Консалтбанкир», 2001.
5. Банковская система за десять лет независимости. Авторский коллекти под руководством Н.К. Абдулиной. Алматы 2001.
6. Волынский В.С. Кредит в условиях современного капитализма. – М.: Финансы и статистика, 2002.
7. Голубович А.Д., Ситник А.В., Хенкин Б.Л. Управление банком. – М.: 2001.
8. Долан Э.Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Спб 2002.
9. Капиталистическая система управления банком: сокращение издержек, минимизация риска, система мотивации всех подразделений. Повышения эффективности работы банка с помощью технологии Business Unit Management // Лунин В.Г.// Банки Казахстана, №9 2004.
10. Колесников А.И. Банковское дело. 2000, СПб
11. Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары. Оқу құралы/ - Алматы: Экономика, 2002.
12. Мотовилов О.В. Банковское и коммерческое кредитование и финансирование инноваций. СП-Б, 2000.
13. Менеджмент банков: Организация, стратегия, планирование М: 2001.
14. Некоторые аспекты современного кадрового менеджмента в банке// Лисак Б.И.// Банки Казахстана №2 2002.
15. Некоторые аспекты упраыления персоналом и банковское образование// Захаров В.С. // Банки Казахстана №3 2004.
16. Роджер Лерой Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М,2000.
17. Риск-менеджмент и управление ресурсами коммерческого банка //Смирнов А.В. //Банки Казахстана №11, 2002.
18. Саниев М.С. Ақша, Несие, Банктер. Оқу құралы – Алматы: Алматы экономика және статистика институты, 2001.
19. Сарчев А.М. Ведущие коммерческие банки в мировой экономике. – М.:Финансы и статистика, 2000.
20. Современный маркетинг. Под ред. В.Е. Хруцкого. – М.: Финансы и статистика, 2000.
        
        Мазмұны
Беттер
Кіріспе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _3
1 ... ... ... банктік менеджменттің құрамдас бөлігі және аясы
ретінде
1.1. Банктік менеджменттің мәні, түрлері және негізгі бағыттары _ _ _ _
_ ... Банк ... ... ... – банк ... негізгі
мақсаты _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ ... ... ... ... ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... ... «Нефте-банк» АҚ - ның қаржылық менеджментін талдау
2.1. «Нефте-банк» АҚ-ның басқару жүйесін сипаттау _ _ _ _ _ _ _ _ ... ... ... ... ... ... _ _ _ 40
3 Тарау. «Нефте-банк» АҚ - ның ... ... ... ... ... ... ұйымдастырудың шетелдік
тәжірибесі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... ... банк ... ұйымдастыру _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... ... ... қаржы менеджментін жетілдіру жолдары 67
Қорытынды _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ ... ... ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ ... ... ... коммерциялық банктердің экономикаға
тигізетін әсері зор. Олар нарықтық қатынастарды дамыта ... ... ... және ... ... ... менеджменттің бүкіл банктің
дамуына, оның болашақтағы табысы мен алатын орнына қатысы бар.
Дамыған елдерде банктік менеджментті өндірістің тиімділігін ... ... ... ... ... ... банк ... алға басуын
қамтамасыз ететін стратегиялық бағдарланумен қатар, олардың менеджменттік,
маркетингілік белсенділігінің дәрежелерін бөлек ... ... ... ... ... ... мен басқарудың оңтайлы жүйесі.
Осыған ... ... ... ... сөз, ... және оның ... ... және басқару жүйесі деуге болады.
Қазақстан Республикасындағы банк секторының дамуы нарық механизмінің
ең табысты және тұрақты элементтерінің бірі ... ... ... ... ТМД елдерінің ішінен алдыңғы қатарлы деп саналып, Ресейдің банк
жүйесінен кейбір көрсеткіштер бойынша озып ... ... ... ... ашып ... өзекті болып саналады.
Банк менеджменті басқарудың ерекше ортасы ретінде тек дамыған ... ... ғана ... ... Банк ... өркениетті
елдерде қабылданған деңгейге ... ... ... ... ... Олар ... қағаздармен, несиелік карточкалармен, валютамен
жүргізілетін операциялар, басқа банктер мен ... ... ... мен ... ... ... олардың қаражаттарын
рационалды түрде салуға, инвестициялық жобаны бағалауға көмектесу, лизинг,
факторинг басқа да ... ... ... ... ... қаржылық нарықтағы нақты бәсекеге негізделген, кәсіпорындарды
мемлекеттік ... ... ... ... ... ... мен ... – жоспарларды нарықтық ... жаңа ... ... ... ... банк ... мүмкін емес.
1991 жылы Қазақстан халқының тарихи тағдырында өзгерістер болды. ... ... ... ... ... ... бірлігіне, әлеуметтік
әділеттілігін және ... ... ... ... ... ... егеменді мемлекет құруға бет алды. Бұл баламасы жоқ,
революциялық қадам болды: ... ... - ... ... негізінде
экономикаға пара – пар жаңа шаруашылық жүйесін құру.
14 жыл ішінде егеменді Қазақстан терең ... ... ... ... халықтың өмір сүру деңгейін елеулі төмендететін барлық
қызметтер мен тауарлар ... күрт ... ... ... ... ... таңда көптеген қиыншылықтар артта қалды деп қанағатпен айтуға
болады. Реформалардың ... ... ... сақтаудың нәтижесінде
дағдарыс бағындырылды. Соңғы жылдарда өнеркәсіптік және ауылшаруашылықтық
өндіріс ... өсуі ... ... ... ... күш – қуатын қайтадан қалыптастыруда; шағын және орта ... ... да ... ... бар ... жұмыстар жақсартылуда. Осыған
байланысты төлем балансының оң сальдосына қолымыз жетті, ... ... ... ... валюта – теңгенің бағамы ... ... ... ... ... инфрақұрылым
жетілдірілгендіктен ақша – несие операцияларында, ... ... ... ... ... ... мақсаты болып дамудың қазіргі кезеңінде коммерциялық
банктердегі қаржы менеджментінің ... ... ... ... Ал ... ... – банк ... түсінігін қарастыру, шетел
мемлекеттеріндегі коммерциялық банктердегі қаржы менеджментінің ұйымдастыру
шарттарын ... ... ... АҚ «Нефте-банк» мысалында
коммерциялық банктерде қаржы менеджментін талдау ретінде қаралған.
Бірінші ... банк ... мәні мен ... бөлімде АҚ «Нефте-банк» басқару жүйесі мен банк менеджментінің
ұйымдастырылуы туралы баяндалады.
Үшінші бөлімде коммерциялық банктердегі қаржы менеджментінің шетелдік
тәжірибесі зерттеледі. ... ... ... ... менеджментін
жетілдіруге бағытталған ұсыныстар бар.
Дипломдық жұмыс үш бөлімнен, қорытынды, пайдаланған ... және ... ... ... ... ... Қаржы менеджменті банктік менеджменттің құрамдас бөлігі және аясы
ретінде
1.1. Банктік менеджменттің мәні, түрлері және ... ... 1996 ... ... ... банк ... ... пайда
болды. Банктің капиталының жеткіліктілігінің 20-25% төмен коэффициентте
болды және 13 банкте теріс капитал ... Бұл ... ... пайда
болған жағдайларда дұрыс бағыт таба алмағандығын және банк менеджментінің
әдістерін білмегендігін көрсетеді.
Шетел банктердің тәжірибесіне ... банк ... алға ... ... ... ... ... олардың менеджменттік,
маркетингілік белсенділігінің дәрежелерін ... ... ... Тікелей
айтқанда, «Менеджмент» деген ұйымдастыру мен басқарудың ... ... ... ... менеджмент деген сөз, банктің және оның ұжымының
қызметтерін ... және ... ... ... ... ... ... мақсаты басқарудың ең ... ... ... ... ... бұл банк менеджментінің жалғыз ғана ... тиіс ... ... ... ... ... ... қоғамдық тұтыну
қажеттігін қанағаттандыруға тырысуы керек. Бұл банктің халыққа ... ... және ... көбейтуге көмек көрсетуі керек деген
сөз.
Банктік менеджменттің басты бағыты, банктердің ... ... оның ... ... ... және де банк ... ... болып табылады. Соңғы айтылған сөйлемнің маңызы зор.
Өйткені, ... ... ... ... да ... жүреді. Жоғарғы
деңгейде пайда табу, әрқашан да, жоғарғы деңгейде тәуекелдікпен байланысты.
Көп ... ... ... өскен сайын, қауіптілік те өседі. Банк
менеджменті осындай жағдайда қауіп пен ... ... ... ең
оңтайлысын табу керек.
Банк менеджментінің негізін қалаушы ... – алға ... ... және де оған ... ... құралын дұрыс сайлау.[1]
Банк менеджменті банктік сферадағы персоналды басқару мен банк ісін
басқарудың ғылыми ... ... Ол банк ісін ... ... ... ... негізделген. (Кесте 1)
Банк қызметі ойлаудың ерекшеліктері мен қызметкерлердің жүріс-тұрысын
анықтайтын арнайы бизнес сферасын көрсетеді, ал ол ... ... ... ... ... құрамы перспективті және ағымдық жоспарлаудан,
талдау, реттеу және ... ... ... ... ... ... ауқым және қызметтің нәтижелерін қарайды, оларды құралу
көздермен және шығындармен , салыстырады. Бұлардың бәрі қызметкердің ... ... ... ... ... ... міндеттердің мазмұны ... ... | 1. ... ... қою, ... ... ... |
| ... ... |
| | 2. ... ... және ... өңдеу, |
| ... ... ... ... ... |
| ... ету |
| | 3. ... қызметті басқару әдістемесін өңдеу |
| | 4. ... ... ... өңдеу банктік |
| ... ... ... ... |
| | 5. Банк ... басқару стратегиясы |
| |- ... ... ... жұмысы; |
| |- ... ... ... анықтау аймағы; |
| |- ... ... ... |
| |- ... ... ... ... ... |
| |- ... өсу аймағы. ... ... ... қызметі потенциалдық рынокта қызмет етуін бекіту |
| |2. ... ... ... және банк ... |
| ... ... |
| |3. Ұзақ және ... мерзімді мақсаттардың дамуын |
| ... және ... ... жаңа ... құру |
| | 4. ... ... ... жаңа түрін енгізу|
| ... ... ... ... ... ... өнімді | 1. ... ... ... ... ақшалай |
|құру ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... |
| | 2. ... ... етуде жаңа банктік |
| ... ... ... ... | 1. Нарықтық сегментте банк қызметінің қасиетін |
|базасын ... ... ... ... ... ... сату|трасттық) назар аударатын клиент тобына (шаруашылық ... ... ... ... жеке ... ... ... ... | |
| | 2. Жаңа ... ... ... ... алу |
| | 3. ... ... ... ... |
| ... ... дамыту, қосымша табыс әкелетін |
| ... ... құру |
| | 4. ... алу ... және | 1. ... өсуі ... | |
| | 2. ... пен ыдыратушылықты басқару |
| | 3. ... ... ... |
| | 4. ... ... ... ... ету |
| | 5. ... ... ... |
| | 6. Банк ... басқару ... – | 1. ...... ... ... ... |құру және қаржылық операцияларды тарату ... ету | ... | 1. ... ұйымдық құрылымын құру, банктің даму |
| ... ... ... ... бөлу және |
| ... көтеру. ... ... және ... ... құрудың көмегімен
іске асырады.
Жиынтық көрсеткіштердің көмегімен банк қызметінің барлық тараптары
өзара байланысады, ақша ... ... ... ... ... ... бағыттары мен қызметтерінің әдістері анықталады.
Банктің барлық бөлімшелерін қамтитын және банктің дамуының жалпы және
локальды перспективасын анықтайтын жоспарлаудың ... ... ... ... ... ... жеке бағыттар, яғни: несиелік, ... ... ... және ... ... ... оперативті
жоспарлар құру болып табылады.
Талдау банктің қызметтерін жалпы және жеке бағыттар бойынша ... ... Ол ... орындалған нәтижелерді болжанған нәтижелермен
салыстыру арқылы іске асырады. Талдаудың ... ... ... және оң ... қолданбаған резервтерді, жоспардағы
жетіспеушіліктерді және ... ... ... емес шешімдерді
шығаруға көрсетеді.
Белгілі ракурста өткізілген баланстың ... ... ... ... ... негізін құрайды. Талдаудың басты бағыттары
болып табылатындар:
- Банк қызметтерінің көлемді ... ... Оған ... ... банктің меншікті капиталы,
несиелер, пайда жатады. Бұл бағалау басқа банктердің аналогтық
көрсеткіштерімен салыстыру арқылы өткізіледі. Ол қазақстандық
коммерциялық ... ... осы ... қай ... көруге мүмкіндік береді. Осындай аналитикалық
жұмыстардың нәтижесі нақты банктің даму ... ... ... ... ... бағалау: көлемі, құрылымы және оның ... ... ... тенденциялары (меншікті капитал,
депозиттер, банкаралық несие). Талдау банк ... ... ... құрылымдық көрсеткіштерді есептеу,
оларды динамикада және басқа банктердің көрсеткіштерімен
салыстыру негізінде жүзеге асырылады. ... ... ... ... ... жасау үшін қолданады;
- Банктің өтемпаздығын бағалау қаржылық коэффициенттерді ... ... ... ... ... ... ... өзгеруіне әсер еткен
факторларды көру үшін ... ... ... ... ... ... ... және
тактикасын анықтауға көмек береді;
- Банктің табыстылығын бағалау баланстың мағлұматтарын бағалау
және пайда мен шығындардың есептемесі негізінде іске ... ... ... пайдалылығы мен табыстылығын білдіретін
сандық және сапалық көрсеткіштердің жүйесі, ... ... ... ... мен ... ... ... талдаудың негізінде банктің пайдалылылығын басқару
механизмі жасалынады;
Жиынтық аналитикалық көрсеткіштердің бағыттарымен ... ... жеке ... ... банктің несиелік портфелін талдау, бағалы
қағаздар портфелін талдау, клиенттің несиелік қабілетін талдау, ... ... ... және т.б. ... ... ... Көрсетілген аналитикалық жұмыстардың материалдары банк тәуекелін
басқару облысында саясатты жасау үшін қолданылады.
Банктік менеджмент ... ... ... ... ... ... ... ерекшелігімен анықталынады.
Банк қызметі «өзге» ақшаларды қамтып, тәуекелі көп ... ... ... ... ... талаптар қатарын, олардың
қызметтерінің сферасын шектеу, капитал ... ... ... ... ... байланыста өзін -өзі реттеу жүйесі, яғни банк ... ... ... ... ... органдарымен бекітілген міндеттер мен
нормативтерді орындауға бағытталады. Банк ішінде ... ... ... ... ... Банктің ұйымдастырушылық құрылымын жаңарту, яғни банктің болашақтағы
дамуын ... ету үшін ескі ... ... және ... ... ... және маркетингтік ревизиялық және аналитикалық
қызмет бөлімдері;
2. Банктік қызметті басқару ... ... ... ... ... және әдістемелік материалдарды жасаумен
жаңарту;
3. Нақты қалыптасқан жағдайды еске ала отырып, банктік саясатты жүзеге
асырудың ... ... мен ... ... Қызметтің жеке бағыттары бойынша тәуекелдің көлемін шектеу бойынша
немесе тәуекелден қорғау үшін ... ... жүйе ... ... нақты
өлшемін қабылдау;
5. Кадрлық саясатты, персоналды оқыту жүйесін, банк ... ... ... ... ... ішкі және сыртқы болып 2-ге бөлінеді:
Сыртқы бақылау Ұлттық Банкпен және сыртқы аудиторлармен жасалынады.
Банк ... ... банк ... Банк ... бақылау банк
менеджментінің бөлігі болып табылады. Оның ... ... ... бойынша және ішкі ... ... ... ... ... пен кері тенденцияларын табу үшін құрылатын жедел
жүйені құру және ... жою үшін ... ... банк ... бақылаудың
басты болып табылады.
Сыртқы және ішкі бақылаудың арақатынасы Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің ... ... мен ... банкаралық
ережелерді, сыртқы бақылаушы органдардың жазылымдарын орындаудан тұрады.
Банк ... ... ... ... ... нақты көрініс
табады. Банк менеджментінің сферасы 2 блоктан тұрады: ... ... ... ... ... ақшалай өнімдердің қозғалысын басқарудан, нақты
банктің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес оны құрудан және ... ... ... ... ... болып табылатындар:
1. Банк қызметінің жеке сфералары бойынша нақты банктік саясатты ... ... ... көрсетулер, инвестициялар және т.б.);
2. Банктік маркетинг;
3. Активті басқару;
4. ... ... ... ... ... ... ... капиталды басқару;
8. Несиелік портфельдерді басқару;
9. Банктік тәуекелді басқару.
Бірыңғай банктік жүйе шегінде банк процедурасын ... ... ... басқарудың біркелкілік технологиясының болмауы
қаржы менеджментінің ерекшелігі болып табылады. Әр банк ақша ... жеке ... және ... ... ... ... тұратын
экономикалық жағдай банк ісін жүргізудегі қалыптасқан ... ... ... ... ... ... ... сферасы – персоналды басқару ... ... және ... ... пайдалануға
бағытталынады. Ол еңбекті мотивациялаудан, ... ... ... ұйымдастырудан, кадрларды дайындау мен қайта
дайындау жүйесінен, еңбекті төлеу механизмінен, ынталандыру мен ... ... ... ... ... ұйымынан, ұйымда араласу
қағидаларынан тұрады. Персоналды басқарудың ғылыми ... ... ... ... этика болып табылады, олардың көмегімен әр ... ... ... жұмыс карьерасын жоспарлау мен материалды
және моральды ынталандыруды ұйымдастыруға ... ... ... басқару сапасына үлкен көңіл бөлінеді,
себебі оған ... ... және ... банк ... сапасы тәуелді.
Көп көңіл бұрыс менеджменттің ... ... ... оған
басшылық пен қызметкерлердің жеткіліксіз құзірет әсерінен болатын басқару
процесіндегі техникалық қателер, банкте ... қиын ... ... ... ... бұрмалау, тікелей алдау мен
алаяқтық жатады. Уақытында табылған ... ... ... ... ... ... ... осындай банктерге әсер ете алады,
тіпті басшылықты жұмыс орнынан босатуға, банкті таратуға дейін ... ... ... сонымен бірге банктік ... ... ... ... қағидаларымен оның жұмысын
ұйымдастырудың бастапқы жағдайлары, олардың функциялары мен ... ... ... банкті ұйымдастырудың басты қағидасы болып
табылады. Банк ірі ... ... ... ... оның ... несиелік бөлімшелер болуы керек, өйткені банк қолма-қолсыз
есеп айырысумен ... ... ... оның ... ... кіреді. Банктің масштабы, функциялары және операциялары банктің
басқару жүйесін құрауды анықтайды.
Банкті ұйымдастырудың келесі қағидасы - оның жеке ... ... ... ... 2 эшелоны бар. Бірінші эшелонға
банктің Басқармасы мен Кеңесі, ... ... мен ... комитеті
жатады. Тексеру комиссиясы банктің жұмысын басқарудан тұрады, мысалы,
банкте және оның бөлімшелерінде ... ... ... және ... ... банктің дербес бөлімшесі болып табылмайды, оның құрамына
банктің бөлімшесінің лауазымды тұлға, сонымен ... ... ... кандидатуралар кіреді. Комитет басқарушылық шешімдердің
сапасының ... мен ... ... ... ... несиелік
операциялар сферасында стратегияны анықтайды несие саясатын іске ... ... ... ... ... қабылдайды. Комитет өз қызметінде
несиелік операцияның ... ... және ... ... ... ... есептеу мен жүргізу бойынша негізгі
нормативті-әдістемелік құжаттарды қарастырады, банктің ... ... беру ... ірі несиені беру туралы шешім қабылдайды, несиелік
операциялар ... ... ... ... ... оңтайлы қағидасы банктің дамуын қамтамасыз етуін білдіреді,
мысалы, жаңа ... ... ... нарықты зерттеу, шығындарды
қысқарту және т.б.
Банкті ұйымдастыру жүйесі бақылауды ұйымдастыру қағидасына сәйкес ... ... ... ... ... ... ... Банктің
нормаларына сәйкес операцияның заңды орындалуын бақылауды қамтамасыз ... және ... ... ... табылады.
Банк бөлімшелерінде ішкі бақылауды қамтамасыз ету ... ... ... ... іске ... Ол үшін
банктердің белгілі нұсқамалары болады, мысалы, жарғы, бөлімшелер ... ... ... ... ... Банктің барлық жұмыстары
құжаттарда көрсетілген ережелерді орындауы және өз міндетін орындауы керек.
Сонымен ... банк ... ... және ... ... етуде
шешім қабылдау үшін жедел және жеткілікті ақпараты ... ... оны ... ... ... мемлекеттерде менеджмент өндірістің тиімділігін көтеретін
маңызды ... ... ... Менеджменттің негізгі мақсаты –
басқарудың ең рационалды жүйесінің жолымен пайда алу.
Банктік менеджменттің ... ... бар. Банк ... ... және ... және иеленушінің алдында клиенттің ақша
қаражатының ... ... ... және ... ... ... жеке
мүддесімен қатар қоғамның да мүддесін көрсетеді. Бұл байланыс әрқашанда
банкке тән болған.
Жеке және ұжым ... ... банк ... ... және банк ... мақсатының спецификасын анықтайды. Ол
келесіден тұрады:
- ақша нарығының шарттарына жауап ... ... ... ретінде рентабельді жұмыспен қамтамасыз ету;
- банктің балансының өтемпаздығын банктің сенімді кепілі ... ету, ... мен ... ... ... ... ... тұрақтылығы мен ұзақтылығын қамтамасыз
ететін банктің ... ... ... көлемінде,
құрылымдарында және сапасында туатын қажеттіліктерді барынша
қанағаттандыру;
- берілген ұжымның ... ... және ... ... ... мамандарды дайындау қайта дайындау және орындау жүйесінің
тиімділігін ... бұл ... ... ... ... ... ... мақсаттар банктік менеджментті ... ... ... көрсеткіштерді орындауға бағытталады.
Банктің қызметінің жалпы нәтижесін бағалау және талдау үшін ... ... ... банктің клиенттерінің және олардың
шоттарының саны, банкпен көрсетілетін операциялар мен қызметтердің ... ... ... және ... көлемі жатады.
Сапалық көрсеткіштерді бернеше түрге бөлуге болады. Бірінші топ табыс
пен шығыс көрсеткіштері ... ... ... ... Айналым құралдарының жылдамдығы, операцияны жүзеге асыруға
кететін шығындардың еңбек сиымдылығы, құжаттарды өндірудің ...... ... ... ... ... ... клиенттерге қызмет көрсету
сапасы, құрылымы және көлемі, ақпараттың ... ... ... ... ... ету ... ... қанағаттандыру
деңгейінің көрсеткіштері кіреді.
Әлеуметтік көрсеткіштер ұжым ... ... ... ... ... ... ... проблемаларды шешу
деңгейінен тұрады.
Банк менеджментінің ... ... ... ... иеленушінің
мүддесін қорғау мақсатында банктің қызметін мемлекет тарапынан реттеуімен
байланысты. Сондықтан ұйым ... ... жеке өзі ... ... ... ... керек.
Банк қызметі басқарушының ерекшелігі басқару саласының кеңдігі,
ақшалай операцияларды орындауда маңызды ... ... ... ... ... ... үшін банкте жауапкершілігі жоғары шешімді қабылдағанда
коллективті шешім қабылдау қағидасы қолданылады.
Банк менеджментінің ... ... ... ... ... ... ... құрайтындықтан туады. Осыған
байланысты коллективтің әлеуметтік проблемаларын шешу, жақсы өндіріс
саласын ... ету, ... ... ... ... орын алады.[2]
1.2. Банк қызметтерін тиімді ұйымдастыру – банк ... ... ... мен ... портфелі – жоғары пайда табу үшін
бірегей қолданылады.
Активтерді басқару – меншікті және тартылған қаражаттардың орналастыру
тәртібі мен ... ... ... ... көңіл ссудалық
операциялар мен инвестицияларға бөлінеді.
Активтік операциялардың көмегімен банктер өз қарамағындағы ресурстарды
пайда табу үшін және де ... ... ... ... ету ... ... ресурстарын табыс табу және өтімділігін қамтамасыз
ету мақсатымен орналастыруын актив операциялары деп атайды.
Бұған жататындар:
- Шаруашылық жүргізуші ... әр ... ... үшін қысқа, орта, ұзақ мерзімді несие беру;
- ... ... ... беру (үй ... ... пәтер, үй
және басқа да ұзақ мерзімде пайдаланыла ... ... ... ... ... сатып алуға несие беру;
- Лизингілік операцияларға несие беру;
- Факторингілік операцияларға несие ... ... ... ... ... ... ... ішіндегі ең бастысы қайтарымдылық,
мерзімділік және ақылық негізінде несиелеу ... ... ... ... банктердің несиелеуден табатын табысы, барлық табысының
80%-нан асып кетеді. Соңғы жылдары несиенің ... ... ... жаңа ... ... ... Олар ... үй сатып алуға берілетін
несие, сақтандыру қағазын кепілзатқа алып ... ... ... ... жақсартуға берілетін несие, оқуға және ... ... ... ... ... ... ... тұлғаларға кәсіпкерлік
ұйымдастыруға, басқа фирмалардың активін сатып алуға ... ... ... ... 4 ... бөлінеді:
1. Несие-есептеу операциясы, оның нәтижесінде банктің несиелік портфелі
қалыптасады;
2. Инвестициялық операциясы, ол инвестициялық ... ... ... және ... ...... ... көрсететін
қызметтерінің бірі;
4. Басқа операциялар.
Несие-есептеу операциялары – ол банктің несие ресурстарын орналастыру
қызметіндегі ... беру ... Банк ... көп ... ... жүргізуден түседі. Несиелеу операциялары қарызгерге
қайтарымдылық, мерзімділік және ... ... ... беру ... ... алу ... ... вексельдерді кепілзатқа қабылдаумен
байланысты несиелеу операциялары да есеп операцияның қатарына кіреді.
Есеп айырысу операциялары – қаржыны ... есеп ... ... оны ... ... оның ... ... контрагенттерінің алдындағы
міндеттемелерін өтеумен байланысты операциялар.
Бос қаржыны депозитке ... ... ... және есеп ... ... өте ... ... болып табылады.[4]
Кассалық операциялар – қолма-қол ақша беру немесе оларды қабылдаумен
байланысты ... ... ... бұл қолма-қол ақшаның
қозғалысымен, қаржыларды қалыптастыру, орналастыру және ... ... ... ... ... операциялар – банктің күрделі қаржысын құнды
қағаздарға салу және басқа құрамдармен бірігіп ... ... ... ... ... ... Бұл ... ескеретін нәрсе
«Қазақстандағы банктер және банк қызметтері туралы» Заңның сегізінші бабына
сәйкес, Қазақстандағы ... ... табу ... басқа шаруашылықтардың
негізгі капиталына жарна салуына болмайды.
Кепілді операциялар – кепілдеме беру, белгіленген жағдай ... ... ... ... өтеу ... Сонымен қатар,
банкінің активтік операциялары: қауіптілік дәрежесіне қарай – қауіпті ...... ... ... ... қарай: бірінші және
екінші; пайдалылық дәрежесіне қарай: пайда келтіруші және пайда келтірмеуші
операциялар болып та бөлінеді.[5]
Коммерциялық ... ... 4 ... жіктеуге болады:
кассадағы қолма-қол ақша және оған ... ... ... ... ... ссудалар, ғимараттар мен құрал-
жабдықтар.
Активтердің құрылымы тек қана ... ... мен ... ғана ... сонымен бірге нақты банкінің активтерінің сапасын
жоғарлату бағытындағы банктің саясатымен де анықталады. Бұнда ... және ... ... ... ... ... активтер – басқа біреудегі ... ... ... ... қорлар, материалдық емес активтер, дебиторлар,
бюджеттік және бюджеттен тыс қорлардың қаражаттарын қолдану, ... ... ... ... ... ... болашақ
кезеңдегі шығыстар, бағалы қағаздар мен валюталар қаражаттарын ... ... жыл мен ... ... ... ... әкелетін активтер – клиенттердің, банктердің, халықтың ұзақ
мерзімді, қысқа мерзімді, орта мерзімді ... ... мен ... ... өтіп ... қарыздар, факторинг, клиринг, қатысу, бағалы қағаздар,
берілген кепілдер.
3. Брутто-активтерінің барлығы – нетто балансының құрылымында ... ... және ... ... ... қысқартылады.
Нетто-активтерінің құрылымы:
1. Табыс әкелмейтін активтер – басқа банктердегі корреспонденттік шоттар
мен ақшалай ... ... құны ... ... емес активтер мен
негізгі құралдар.
2. Табыс әкелетін активтер – клиентке, банктерге және жеке ... ... ... ... ... ... шегеріп тастағандағы
ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді ссудалар алдын-ала құрылған
резервтің ... ... ... құнсыздануын шегеріп тасталған
факторинг пен ... ... ... да ... есептелген.
Нетто-активтерінің брутто-активтеріне қатынасы бірінші орында активтер
сапасына тәуелді рационалды ... ... ... ... ... ... ... беретін қарызын біраз белгілерге
байланысты топтастыруға болады:
• Борышқордың типіне байланысты – кәсіпорынға, үкіметке және жергілікті
үкімет органдарына, халыққа, ... ... ... ... Пайдаланылатын мерзіміне байланысты – қысқа мерзімді (1 жылға ... ... (1 ... 5 ... ... ұзақ мерзімді (5 жылдан
жоғары);
• Қызмет ету ортасына байланысты - өндіріс ... ... ... ... аясына берілген қарыз;
• Борышқордың қай салаға тиістілігіне қарай - ... ... ... ... қарыз;
• Қамтамасыз етілу бойынша – кепілді, қорғаулы, қауіпсіз және қамтамасыз
етілмеген;
• Өтеу тәсіліне қарай - бір уақытта және ... ... ... ... ... белгілі бір несиелік шектеумен (лимит)
несие линиясын ашумен беріледі. Мысалы, АҚШ-та, Германияда. Голландияда,
Бельгияда борышқорға ашылатын ... шот ... ... ... кең ... ... шот ... несиелік шотпен ағымдағы
шоттың біріктірілу. Бұл шот бойынша ... ... ... ... беруді
көрсетсе, ал кредиттік сальдо шотта өзінің қаражаты бар екенін көрсетеді.
Несиенің бұл түрі қысқа мерзімді ағымдағы ... ... Ал ... банктері несиені шектеуді овердрафт бойынша жүргізеді.
Овердрафт – ... чек ... ... ... ... ... беруі немесе
оның банкке берген шоттарын ағымдағы шотындағы ... ... ... ... ... ... ... төлеуі. Нәтижесінде ағымдағы шотта
дебиттік қалдық қалады. Овердрафттың жоғары соммасы ағымдағы шот ... ... ... бұл формасы – контокоррентті шотпен
берілетін несиенің түрі. Ол – клиенттің ... есеп ... ... ... берілетін несие. Несие үшін ақы жұмсалған
нақты қарыз бойынша алынады.
Ағылшын және швейцария банктерінің тәжірибесінде банк ... ... ... ... несие формасы қолданылады. Бұл жағдайда
қатысушы – ... ... ... және ... ... ... Германия мен Жапонияда консорциумдық несие де кең ... ... ... 2 және одан да көп ... беруді ұйымдастырушысы және
басқарушысы болуымен ... ... ... ... өте ... (30 млн АҚШ ... ... беріледі. Бұндай қарыз несие көлемін
ұлғайтып, банктің несиелік қауіпін ... ... ... өкілінің,
басқарушының және басқа несие беруші мен борышқордың құқы мен ... ... беру ... ... ... және ... да ... Факторинг деген өнімдерді сату процесінде
контрагенттердің арасында туындайтын ... ... ... қарыз
тапсырысын банкке сату. Бұл жағдайда банк өнімді сатып ... ... ... құқыққа ие болады. Сонымен қатар банк ... ... ... оның ... ... ... алады.
Қарыз беру мәселесін шешерде банк жеткізушінің несие қабілеттілігін
талдап, оған ... ... ... ... ... ... ... банк өзіне алатындықтан, ол жеткізушіге шоттың жалпы ... ... ... өзі төлеп, ал қалғанын дебитор қарыздың барлық сомасын өтегеннен
кейін ғана қайтарады. Коммерциялық банктер несиенің осы түрін ... ... ... ... ... алып, табысын ұлғайтуға және
клиенттермен байланысын нығайтуға қол жеткізеді.
Лизинг операциясы деген жалдаушы ... ұзақ ... ... ... ... және ... капиталдың
басқа элементтерін жалға бергенде жүргізілетін операциялар. Банктер лизинг
компанияларына несие беру арқылы лизинг ... ... ... банктер жалға беретін машиналар мен ... ... ... да несиелеуі мүмкін. Шарт мерзімінің соңында жалдаушы лизинг
обьектісін қалған құны бойынша сатып алуына болады. Банк ... ... ... ... ... қабілетсіздігінен туындайтын шығын қаупін
төмендетеді. Оған ... банк ... ... ... ... төлемді
қосуға құқы бар. Ондай жағдайда сол мүліктен салық ... ол сома ... ... ... ... келесі маңызды операциясы бағалы қағаздармен
жүргізіледі: банк өз портфелі үшін бағалы қағаздарды сатып алу, ... ... ... ... ... алғашқы орналастыру,
клиенттің тапсыруы бойынша бағалы қағаздарды сатып алу және ... ... ... ... беру. Ондай бағалы қағаздар жай және артықшылықты
акциялар, облигациялар, мемлекеттік қарыз міндеттемелері, вексельдер ... ... ... ... ... ... ... жүргізген актив
операциялар: есептеу және қайта есептеу операциялары, несие беру, ... ... ... ... ... беру және ... бағалы қағаздарды инвестициялауының басты мақсаты –
дивидент және процент түрінде ... ... ... ... ... ... өтеу ... тікелей байланысты. Бағалы қағаздарды
өтеу мерзімі қысқа болса, оның нарықтық бағасы тұрақты болады. Ал ... ... ... ... қағаздардың курсы жиі ... ... ... үшін ... ... бағалы қағаздарға ақша жұмсау ұзақ
мерзімді қағаздарға ақша салудан гөрі ... ... ... активінің бұрыннан қалыптасып және
қазіргі кезде өрістеп келе ... ... ...... беру ... ... қағаздармен операция. Бұл операциялар банк ... ... ... ... банктер кассалық, акцептік, ... ... ... ... ... ... жүргізеді. Олар
бір-бірімен тығыз байланысты. Әсіресе актив және пассив операциялары бір-
біріне тәуелді. Себебі ... ... ... ... капиталымен
қызмет жасайды, сондықтан банк қаражатын несиеге беру және инвестициялау
масштабы көбіне банктің уақытша бос капитал мен ... ... ... ... ... ... өтемпаздық пен пайдалылық
арасындағы конфликтіні шешу мәселесі тұрады.
«Өтемпаздық-пайдалылық» дилеммасын шешу үшін активті ... ... бар. ... әрқайсысының оң және теріс жақтары бар. Коммерциялық
банктің нақты мәселесін шешкенде менеджерлер активті басқарудың әдістерінің
элементтерін ... ... ... артық болуы кезінде қаражаттың
ортақ қор әдісін қолдана алады. Екінші әдіс – ... бөлу ... ... үшіншісі – ғылыми басқарумен байланысты және ЭЕМ-ны
қолданумен байланысты. Әдістердің кез-келгенін орындағанда ... ... ... ... ... ... ... мен
сәйкестендіру керек.
Ортақ қаржаттар қоры әдісінің ... ... ... ... ... ... ... талап етілгенге дейін
салымдарды, жинақ, ... ... және ... ... капиталын
қоса есептегенде әртүрлі көздерден түседі. Кейіннен бұл ... ... ... түрлеріне бөлінеді. Бұл модельге қаражаттар қай көзден
келіп түскені маңызды емес. Активтерді басқару ... ... ... әдіс ... өтемпаздық пен пайдалылық қағидаларын
орындауды талап етеді. ... осы ... ... ... активтік
операцияларға орналастырады.
Екінші резервтерге қолма-қол ақшаға айналдыруға болатын ... ... ... жатады. Оларға ссудалық шоттағы қаражаттар мен
бағалы ... ... ... ... ... және екінші резервтердің көлемін анықтағаннан кейін банк
клиенттерге ссуда бере алады. Ссудалар – бұл банк ... ең ... ал ... ... ... – банктің пайдасының ең ірі бөлігі.
Активтерді бөлу ... ... ... ... ... көлемі
қорлардың тарту көздеріне тәуелді екенін бекітеді. Активтерді бөлу әдісі 2-
схемада көрсетілген.
Осы әдістің көмегімен міндетті ... ... мен ... айналу
жылдамдығына сәйкес қаражаттардың көздері ... ... ... ... ... ... резервтер нормасы мен айналым
жылдамдығы мерзімді ... және ... ... ... Бұл ... банктің ішінде банктер болады – талап етілгенге дейінгі салымдар
банкі, жинақ салымдар ... ... ... банкі және негізгі
капиталдың банкі. Бұл ... әр ... ... ... ... ... ... салымдар өтемпазды активтер ең
жоғарғы ... ... ... ... ... ... ... қаражаттардың маңызды бөлігі бірінші резервтерге, қалған бөлігі
мемлекеттік бағалы қағаздарды инвестициялау жолымен екінші резервтерге, ал
қалған аз ... ... ... ... ... ... Бұл әдістің
оң жағы - өтемпазды активтердің үлесін азайту және қосымша қаражаттарды
ссуда мен ... салу ... ... ал ол ... ... Екі әдіс те ... бар ... оларды пайда әкелетіндей етіп
орналастыруды көрсетеді.
Ғылыми басқару әдісі ... ... ... ... күрделі тәсілді талап етеді. Мұнда ЭЕМ мен математикалық ... ... ... ... ... ... және оның ... ең
оңтайлысын таңдау болады. Бұл тәсіл ... ... ... ... ... байланысты бекітуді, ... ... ... ... – олар өз қарауына әр түрлі салымдарды тартып,
басқа банктерден несие алып, өзінің бағалы ... ... және ... ... да ... ... операцияларын жүргізіп, банк қорын құру және
оны ұлғайту операциялары. Олар банк ... ... ... ... тарихи дәстүр бойынша актив операцияларына қарағанда
алдымен жүргізіледі, себебі актив операцияларын ... үшін ... ... мөлшері қажет.
Пассив операцияларына мыналар жатады:
• Салым қабылдау (депозиттер);
• Клиенттерге шоттар (оның ішінде корресподенттік банктерге) ... ... ... ;
• Өзінің бағалы қағаздарын шығару (облигация, вексель, депозиттік
және жинақ сертификаттары);
• Банкаралық ... алу, оның ... ... ... Репо ... ... несие алу.[9]
Коммерциялық банктердің пассивті операцияларының 4 формасы бар:
➢ жарғылық капиталдағы жарна ... ... ... ... ... ... ... қорларды қалыптастыру мен ұлғайтуға аударулар
жасау;
➢ депозиттік операциялар (клиенттен алынатын қаражаттар);
➢ депозиттік емес операциялар;
Пассивті операциялардың ... ... ... ... ... ... ... екінші ірі тобы – ... және ... ... ... 1. ... құралу көздері мен оларды орналастыру
Сызба 2. Қаражаттардың құралу көздері мен оларды ... ... өз ... ... қаражат және эмиссияланған
қаражаттардан құрылады. Банктің өз қаражатына акционерлік және резервтік
капиталы, сонымен ... ... ... ... ... ... немесе
жарғылық қор бағалы қағаздар нарығында ... ... ... ... ... ... оны ... және өзгерту банктің
жарғысында көрсетілген. Жарғылық капиталдың ... ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін орталық банк оның төменгі
аз мөлшерін бекітеді. Батыс елдерінің коммерциялық банктерінің ... 10-15 млн. ЭКЮ ... ... ... ... ... ... сондай-ақ өз қаражаты, акционерлердің дивиденттері және пайда
есебінен жүзеге асырылуы мүмкін.
Банктің резерв капиталы ағымдағы пайдадан ... ... ... ... ... ... және ... қағаздар курсының төмендеуінен болатын
шығындарды жабуға арналады. Оның мөлшері жарғы қорына байланысты ... ... шоты ... – ол ... ... ... Онда
акционерлер арасында дивидент түрінде бөлінбеген және резервке түспеген
пайда жинақталады. Пайданы резервке бөлу төлейтін ... ... ... ... ... көп түрі ... ... Қазіргі
коммерциялық банктердің ресурс қорында өз қаражатының үлесі 10% шамасында.
Коммерциялық банктердің өзгешелігі – ... ... ... ... Банк капиталының 90%-ке жуығы тартылған қаражат. Тартылған
қаражаттың ең үлкен мөлшері банктің өз капиталына байланысты ... ... өз ... мен ... ... арасындағы арақатынас әртүрлі
болады. Ол нормативтер 1:10 қатынасынан 1:100 қатынасына дейін ауытқиды.
Мысалы, Швейцарияда ол 1:12 ... ... ал ... 1:83 ... банк ... ... ... халықтың
және басқа банктердің қаражаттарын тартуы мүмкін. Тартылған ресурстар
белгіленген мерзіміне қара басқарылатын ... және ... ... ... ресурстар банкке тартылған мерзімдік депозиттерді және
банкаралық несиелерді біріктіреді.
Ағымдағы ... ... ... және ... ... құрылады.
Салым – ол белгілі бір шартпен иесінің банкке сақтауға салған ақша
қаражаты. Ол ... ақша ... ... қолма-қол емес формасында,
ұлттық немесе шетел валютасында салынуы мүмкін.
Ақша қаражаттарын салымға тарту депозиттік операциялар деп ... үшін ... ... ... ... басты түрі, сондықтан
ол активтік несие операцияларын жүргізудің негізгі ресурсы.
Салымдар әртүрлі белгілерге байланысты ... ... ... жеке және ... ... ... ... бөлінеді.[11]
Пассивті несиелік бірінші кезекте депозит операциялар жатады.
Депозиттік операциялардың субьектісі ретінде қатысушылар:
➢ мемлекттік кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... ... ... компаниялары қатысқан аралас кәсіпорындар;
➢ партиялық және отандық ұйымдар мен қорлар;
➢ қаржылық және сақтандыру компаниялары;
➢ инвестициялық және трасталық компаниялар мен ... жеке ... және оның ... ... және басқа да несиелік мекемелер.[12]
Банктен алу мерзіміне ... ... ... ... ... ... ... салымдар.
Талаппен алынатын депозиттерге қаражат толық немесе ... және ... ... ... дәл сол сияқты ... ... ... клиент ашқан әртүрлі шоттарда орналастырылып, қолма-қол ақша
және қолма-қолсыз ақша есеп ... ... ... ... алынатын
салымдарда есептесу, ағымдағы және бюджеттік шоттарда белгілі бір ... ... ... басқа банктермен есептесуге арналған,
сондай-ақ есеп айырысу айналымына арналған ... ... ... түрі негізінен тұрақсыз себебі клиенттер өз шоттарындағы қаражатын
үнемі пайдаланатындықтан, ондағы қалдық ... әр кез ... ... ... бұл ... бойынша проценттік өсім төлемейді. Салымдарды
өзіне тарту үшін ... ... ... ... ... және ... ... салымдарды ұлғайтуды ынталандыру мақсатында
шот иелеріне ... ... ... ... ... ... арттыруға
ұмтылуда. Ағымдағы шот иелері өз қаражатын чек кітапшаларымен ... ... ... ... – ол ... мерзімі және проценттік өсім төлеу
мөлшері анық көрсетілген депозиттік ... ... ақша ... ... ... көлемі мен мерзіміне байланысты анықталады. Егер мерзімді
салым иесі салымын келісілген мерзімнен ... ... ... онда
салым бойынша төленетін пайыз мөлшері кемиді. ... ... ... ... олар ... ақша қаражаты. Сондықтан банктер
салымшылардың қаражатын ұзақ уақыт пайдалануға мүмкіндік алады. ... ... ... ... ... қаражаттарды алу
мерзімі туралы келіскен) және ... ... ... ... ... депозиттер сақтау мерзімі бойынша бөлінеді:
o 30 күнге дейін
o 31 күннен 90 ... ... 91 ... 180 ... ... 181 ... 1 ... дейін
o 1 жылдан 3 жылға дейін
o 3 жылдан жоғары.[14]
Мерзімді салымдардың 2 түрі бар: ... және ... ... бір түрі – ... ... ... рет ... айналымға 1961 жылы АҚШ банктерінің бірі енгізді. Шот ... ... және ... ... ... ... ... атауы куәлік
беріледі. Депозиттік ... – ол ... бір ірі ... ... ... ... жазбаша куәлік. Онда банктің міндетті түрде
сертификатты кері сатып алу мерзімі және ... ... ... АҚШ ... ... депозиттік сертификат кемі 100000
долларға, ал Ұлыбританияда 50000-нан 250000 фунт ... ... ... ... тек ... ... ... Ол атаулы
және атаусыз болуы мүмкін. Депозиттік сертификат бойынша салымды алу құқы
басқа жаққа беру ... ... ... ... Бұл куәлікті шартта
көрсетілгендей мерзімге немесе талап ... ... етіп ... ... ... ... алу үшін жинақ сертификатын
береді. Кітапша белгілі бір мерзімге және ... ... да ... ... ... жинақ салымдары маңызды рөл атқарады. ... ... ... ... сомма салынады, кейін жинақтың толық
соммасы, ия біртіндеп ... ... ... ... ... ... ... кітапшасы беріледі. Бұл салым түрі өнеркәсібі дамыған
елдерде кең тараған. Әдетте жинақ ... ... ... ... ... ... бойынша банк оның жинақ ... ... және ... ... газетке жазылғаны
үшін, оқушылардың мектептегі ... және т.б. ... ... ... бұл ... белгілі бір мақсатты уақытта алу ... ... ... ... жаңа жылдық мерекеге арнап салынады.
Коммерциялық банктердің пассив операцияларына олардың орталықтанған
несие ресурстарынан несие алу ... ... банк ... ... ... ... қайта қаржылындыру ретінде, сондай-ақ ломбардтық
несие формасында ... ... ... ... ... бір ...... алу келісімі немесе репо операциясы. Бұл келісім банк пен ... ... ... бағалы қағаздар сатушыларымен жасалады. Егер
фирма қолма-қол ақшаның ірі сомасын өте ... ... ... салғысы
келсе, онда ол банктен бағалы қағаздарды сатып алады да, кейін оларды ... алуы ... ... ... ... келесі күні қайтаруы мүмкін,
онда алатын пайыз мөлшері депозиттік сертификаттан әлдеқайда төмен болады.
Мұндай ... ... бос ... ... бір ... ... коммерциялық банктердің пассив ... ... ... кең өрістеуде.
Еуровалюталық несие – ол шетел банктерінен еуровалютамен алынатын
несие. Әлемдік қарыз ... ... ... валюта болып доллар
есептеледі. [15]
Банктің өтемпаздығы оның ... ... ... ... Өтемпаздықты басқарумен банк клиенттерінің қаржылық ресурстарына
сұранысына қанағаттандыру ... ... ... ... ... ... пайдалылық пен өтемпаздық арасындағы
оптимумды ұстап тұру, сонымен бірге актив пен ... ... ... ... ... ... ету ... табылады.
Банк ағымдағы өтемпаздықты ... тұру үшін оның ... ... қоры ... ... Өтемпаздықты басқару актив пен пассивті басқару
жолымен іске асырылуы мүмкін. Өтемпаздықты ... ... ... ... өтемпаз активтерді сату арқылы алуға болады. Өтемпаздықты басқару
құралдарының бастысының бірі – ... ... ... ... ... салымдарды тарту. Халықтың банкке деген сенімділігінің төмендеуі
банк жүйесіндегі ... ... ... ... ... және ... ... болады.[16]
Банктің активтері мен пассивтерін басқару, тиісті табыс табумен қатар,
банктің өтемпаздық дәрежесін қажетті деңгейде ұстауды ... ... ... ... ... барлық активтерін 3 топқа бөлеміз:
1. Дереу дайындылықтағы өтімді қаржы, немесе бірінші ... ... ... қатарына кассадағы қолма-қол ақша, корреспонденттік
шоттағы қаржы, бірінші сыныпты вексельдер және ... ... ... ... оңай ... ... ... өтімді қаржылар. Бұған
таяудағы 30 күннің ішінде орындалатын, банкіге берешек ... ... да ... ... өткізілетін құнды қағаздар және басқа да
құндылықтар кіреді;
3. ... ... ... ... қайтарылмаған несиелер, үмітсіз
қарыздар, банктің негізгі қорына қосылатын ғимараттар мен құрылыстар.
Пассивті операцияларды ... кең ... ... ... ... да ... ... тарту мен байланыстыру қызметін
түсіндіреді. Ал тар мағынада – бұл банктің өтемпаздығын ұстап отыру ... ... ... ... ... қызмет.
Пассивті басқаруда банктер ... ... ... ... ... ... ... Ол банкте пайда мен капиталдың
өсуіне көп қаражат қалдырады. Одан ... банк ... займ ... ... ... арасындағы оптималды қарым-қатынасты таңдау керек.
Себебі, олар банкте ... ... ... ... ... ... ... орталық банктер пассивтерді басқара ... ... ... ... ... нарығында Ұлттық Банк ІІ деңгейлі банктерге және
үкіметке берілетін несиелер лимитін ... ... ол ... ... әсер етеді. Екінші ... ... ... ... пен ұсыныс заңын ескеретін дисконт болып табылады.
Дисконт өскен сайын несиелік ... ... ... ал ол өз кезегінде
ІІ деңгейлі банктердегі бос резервтер көлемінің азаюына ... ... ... ... ... ... ... бос резервтерінің
көлемін және сұранысын жоғарлатады. Пассивті басқару құрамы ... ... ... және ... қағаздар нарығындағы операциялары табылады.
Ұлттық банк валютасының ірі иегері бола отырып, ол коммерциялық ... ... ... ... саясатын жүргізеді. Ал валютаны сатып
алғанда несиелік ... ... ... банк ең ... ... мемлекеттік бағалы қағаздар портфелін
иеленеді. Бұл қағаздарды сата ... ол ІІ ... ... бос ... ал ... ала отырып – коммерциялық банктің бос ... және оның ... ... жаңа ... құру мүмкіндігін
жоғарлатады.
Ақшалай-несиелік реттеудің екінші құралы ... ... ІІ ... орындауына міндетті нормалар мен нормативтерді бекітумен
байланысты. Бұндай нормативтерге коммерциялық ... ... ... ... ... орталық резервке жіберілетін аударымдар
нормасы жатады.
Ұлттық Банк нормативті азайта отырып, коммерциялық банктерге пассивті
шоттарда жаңа ақшаларды ... ... ... ал ... керісінше
болады.
Актив пен пассивті басқарудың ортақ жоспарына банктің меншікті
капиталын ... ... ... ... ... ... Актив пен пассивті басқару қалқымалы мөлшерлемелі актив ... ... ... ... ... ... көңіл
бөледі. Қалқымалы мөлшерлеме активтер мен міндеттемелер ... ... ... пен ... ... 3 ... ... олардың
әрқайсысы активтер мен ... ... ... ... Бұл 3 стратегиялар – активтер мен пассивтер арасындағы нөлдік,
оң және теріс айырмашылықтар.
Активтер мен пассивтер ... ... ... стратегиясы.
Мұнда банк басқарушылары банктің жалпы активтер үлесін банктің жалпы
пассивтер ... ... ... ... ... ... бұл
стратегия банктің 40% активі қалқымалы мөлшерлемелі активке жатса, банктің
40% ... ... ... ... жатады. Егер қалқымалы
мөлшерлемелі активтер мен міндеттемелер арасындағы айырмашылық 0-ге тең
болса, ... ... ... ... ... активтерге
қатынасы банктің барлық пассивінің тіркелген мөлшерлемелі міндеттемелердің
қатынасына тең. ... ... ... пен ... бойынша төлемдер
арасындағы тұрақты ... ... ... ... осы ... мен пассивтер арасындағы оң айырмашылық ... бұл ... ... ... ... активтің құны жалпы
активтерге қатынасына үлкен мән береді, міндеттемелерге қарағанда. ... ... ... ... ... 40% қалқымалы мөлшерлемелі активке
жатса, жалпы пассивтің тек 20% ғана ... ... ... ... Бұл ... қолданған банктер нарықта пайыздық
мөлшерлемер төмендегенде мынадай жағдайға ұшырайды: ... ... ... ... ... ... ... пен пассив арасында оң айырмашылық
болғаннан, табыс деңгейі шығыстарға ... ... ... пен пассив арасындағы теріс айырмашылық стратегиясы. ... ... ... жалпы активтердегі ... ... ... ... ... ... Бұл ... банкир пайыздық мөлшерлемелердің төмендеуін күтсе тиімді болады. Егер
осы күтілімдер дұрыс болса, банктің таза пайыздық табысы оның таза ... ... ... ... ... ... өз ... банктің пайдалылығы
мен өмірін бақылауын алады. Бірақ бір ... ... жай ... ... ... да ... капитал – кез-келген кәсіпорынның ... ... ... ... ... енгізілген қаражаттар, ресурстар және
бөлінбеген пайда жатады.
Акционерлік капиталдың рөлі банктің тұрақтылығын және оның ... ... ету ... ... ... ... бұл ... жеткілікті депозиттерді
тартқанға дейінгі банктің қызмет ету мен ұйымдастыруын ... ... ... ... Жаңа ... ғимарат, жабдықтар, персоналға
жалақы төлеу және т.б. үшін қаражат керек.
Екіншіден, капитал ... ... ... ... ... оның ... ... сендіреді. Капитал тіпті экономика
құлдыраған кезде де, банкте қарыз алушының қажеттіліктерін қамтамасыз ете
алуына ... ... ... капитал жаңа қызметтерді жасауға, ... ... мен ... ... етуі керек.
Капиталдың төртінші функциясы – кепілді қорғаныстық. Ол ... ірі ... ... басқарушы проблемаларды шешкенге дейін
банктің операцияларды жалғастыруын ... етуі ... ... ... ... банктің пайдалылығын жоғарлатуға
және салымдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жағдай ... ... ... ... ... ... ... инвестициялаумен айналысады. Пайданы өсіру мен өтемпаздықты
қамтамасыз ету үшін банк өзінің қысқа мерзімді ... және ... ... ... мүмкін. Төмен пайыздық мөлшерлеме кезінде
шығарылған ... ... ... ... мөлшерлеме бойынша
пайдалы инвестициялауға арзан қаражаттардың көзі ... ... ... ... ... құралы дивиденттік саясат болып ... ... ... ... ... көтеруге және қосымша акцияларды
жоғары бағамен сатуға мүмкіндік ... Бұл ... ... ... үшін ... ... ұстап отыруға қарағанда ... ... ... ... мен ... жолымен ақша ресурстарын
мобилизациялау банк үшін қаржылану қымбатқа түседі және қолайлы әдісі емес.
Сондықтан банктің басқарушылары мен ... ... ... капитал
көлемі мен банктік баланстың басқа баптары ... ... ... ... ... банктердегі қаржы менеджменті
Коммерциялық банк нарықтық экономиканың ... ... ... ... ... ... ақша ... шоғырландырып
және оларды несиеге ұсыну болып табылады, ... ... ... ... ... және жеке ... ақша ... және өз атынан оларды ... ... ... шарттарында орналастыратын және де ... және ... да ... ... ... ... Екіншіден, уақытша бос ақша ... ... ... ... ... түрінде уақытша пайдалануға
беретін, заңды және жеке ... ... ... ... және
есеп айырысуда делдал қызметін атқаратын қаржылық ұйым.
Бірақ ... ... ақша ... ... тек ... көрсетеді, сонымен қатар коммерциялық банктің ... ақша ... ... ... ... жүйесіне және
нарықтың ... ... - ... ... ... ... ... мемлекет және тұрғындардың әлем шаруашылығының
байланысында көрінеді.
Коммерциялық банк – бұл ... ... және ... ... ... ең ... ... әлеуметтік –
экономикалық саласы болып ... Егер ... ... қажеттілікті қанағаттандыру және де олардың ... ... ... онда банк оның ... ... ... бойынша, бұндай қажеттіліктің болуы дамушы және ... ... ... ... ... табылады. Ерекше
экономикалық және ... ... ... ... ... функцияны да орындайды: әлеуметтік бюджеттік бағдарламаны
салықтық төлемдер ... ... ету, ... ... ... жинақтарын сақтау және көбейту, ... ... ... ... ... ... көп көлемдегі
субъектілер және ақша қаражаттарының ... ... ... ... ... ... ел ... сипатында болады және оны қоғамға
ықпал ету дәрежесі бойынша мемлекет ықпалымен ... ... ... ... – ақша ... ... қарыз
алушыларға және ... ... ... ... ... Банк және ... экономикалық
мүдделерінің толық сәйкес келмеуі, банктің өз экономикалық ... ... ақша ... ... көрсетуді қамтамасыз
ететін және тартылған қаражаттардың меншік иесі ... ... ... делдал, ал клиент – керісінше, өндірілген ... ... ... Ал ... ... ... айналым құралдарын
қаржыландыру және инвестициялар, ал банкке - ... ... ... ... Бұл екі мақсат коммерциялық банкпен ... ... ... ... үшін ... керек.
Банктік менеджмент ұйымдық және ... ... ... ... ... ұйымдастырумен байланысты
қатынастарды басқару жүйесі 3-ші сызба түрінде ... 3. ... ... ...... ... қолданумен және құрумен ... ... ... кешенді технологияларды өткізу және дайындау процесі,
коммерциялық банктің қызметін және ... ... ... кешенді
шешуді «қаржылық менеджмент» атауын алған басқару жүйесі шешеді.
Қазіргі Қазақстан жағдайындағы коммерциялық ... ... бір ... ... етіп ... ...... жүйе
шеңберінде, несие ұйымдарындағы экономикалық процестерді бірыңғай
басқару ... ... ... ... ... банктегі қаржылық менеджменттің негізгі ерекшелігі, банк
– бұл ақшаның барлық функциясын жүйелі ... ... және осы ... ... алғашқы буыны болып ... ... ... ... ... ... ... пәні –
қаржылық операцияларды жүргізу және ұтымды жоспарлау әдістерін ... ... ... ... ... ... ... менеджменттің мақсаты - банктің
қаржылық операцияларын жүргізуді және ... ... ... оны ... параметрлер арқылы тұрақтылығын қолдайтын,
функционалды – технологиялық жүйе ... ... ... және
режимін тиімді қалыптастырудың әдістемелік негізін және ... ... ... ... ... қызметінің объектісі:
банктің қаржылық операциясын зерттеу процесі және ... ... ... ... және ... ... ақша қаражаттары мен
банктің қаржылық операцияларын басқару ... ... ... ... ... ... ... банктегі қаржылық
менеджмент екі ішкі жүйеден тұрады:
... ішкі ... ... ... ... ... ішкі жүйе немесе басқару субьектісі;
Коммерциялық банктегі қаржылық ... ... ... ... ... ... ... банктің
іскерлік айналымында жүрген ақша қаражаттары табылады.
Басқару обьектісі: ақша
қаражаттары
Сызба 4. Коммерциялық ... ... ... ... ... ... концептуалдық сызба көрсетілген.
Коммерциялық банктердегі қаржылық менеджменттің басқару субъектісі
объектінің мақсаты қызмет етуін басқару ықпалының әр ... ... ... қаржылық менеджмент (жоғары басшылық, басқару аппараты, банк
персоналы) болып табылады.
Басқару обьектісі – ... ... ... ... ... ... банктік ... ... Осы ... құқықтық жағы басқару ... ... ... банк – ... ... ретінде. Осы ... жағы ... ... ... ... ... ... операциялары (банктік өнімдер, операциялар,
қызметтер) ... ... ... менеджмент обьектіге,
затына және оның ... ... ... ... ... ... ... қаржылық операцияларына шоғырландырады және
осы ... банк ... ... ... етіп ... құнды
құрады.
1. Стратегиялық жоспарлау – осы мақсаттарды ... ... ... есептерді және тиімді қызмет бағдарламаларын
дайындауды анықтау. Қызметтің ... ... бір ... - мәселені (мысалы, проблемалы жағдайда) ... ... осы ... ... қол ... ... - ... басшылықты беріліп отырған жобалардың
тиімділігі және ұсынылып отырған қызметтердің ... және ... ... ағымдық және болжамдық жағдайын бағалауға
арналған ақпаратты ... ... ... және
инструменттік құралдардың жиынтығын ... ... - ... ... ... ... қызмет етуіне еліктейтін
материалдық обьект немесе таныс ... ... ...... ... ... мақсаттарына
жету қажеттілігін ескеру арқылы ... ... ... шешу жолдарын анықтау.
4. Мониторинг – қоршаған орта және басқару ... ... ... ... ... – осы ... ... көрсеткіштер ... ... ... параметрлердің ағымдағы
мәндерінің сәйкес келуін ... ... ...... обьектісінің сенімділігін
қамтамасыздандыру.
Немесе
Сызба 5. ... ... банк ... ... ... ... салыстырмалылығы.
Сызба 6. Басқару субьектісінің функционалды ішкі жүйесінің өзара
қатынасының схемасы.
Осы ... ... ... және ... ... ... тағы бір ... шеңбері туындайды – банктің
өнімдік тізімін ... ... ... заттық шеңберін
теңестіру мақсатында «банктік операция» және оның ... ... ... ... ... ... байланысын қарастырайық.
Мақсатты бағытталуы бойынша келесі операциялар ... ... ... ...... ... ... үшін ақша
қаражаттарын шоғырландыру;
• Активтік операциялар – ағымдағы және болашақтағы табысты алу ... және ... ... ... ... ...... комиссиондық сыйақыға қызмет
көрсету.
Қаржылық менеджмент қызметі коммерциялық банкте - ... ... ... ... ... ... мен ... операцияны қолдану.
Қаржылық менеджменттің коммерциялық банктегі мақсаты ұтымды
талаптармен, ... ... ... ... құру ... ... функционалды – технологиялық жүйенің ... ... ... банктің
қаржылық операцияларын жоспарлау және тартуды қамтамасыз ету және берілген
параметрлердің тұрақты қолдау өз ... ... ... (акционерлік қор)
немесе коммерциялық банктің беріктігі мен оның табысын тұрақты ... ... ... ... банктің тұрақты болуына өз
әсерін тигізеді, оны кесте - 2 көруге болады.
Кесте 2.
Коммерциялық банктің тұрақты ... әсер ... ... ... |Қызмет тәртібі ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... операциясын |
| ... ... ... ету ... ... ... және |Нарықты қамтамасыз ететін пайда ... ... ... ... ... |
| ... дифференциясын мерзім |
| ... ... ... ... ... ... мен ... |
| ... ... банктің қаржылық менеджменті әрбір басқару жүйесі ... ... ... Басқару объектісі немесе басқару.
2. Басқару субъектісі немесе басқарушы.
Басқарудың негізгі ... ... ... ... ақшалай шикізаттар коммерциялық банктің істі айналымда
қаржылық операция көмегімен болады.
Басқарудың субъектісі қаржылық ... ... ... ... ... етуіне объективті функция әсерін тигізеді.
Басқару объектісі – банктік клиентураның ... ... ... ... сәйкес қозғалады (шарт).[18]
Бұл процестің жағы басқару субъектісі арқылы – ... ... ... ... Процестің экономикалық жағдайы банктің қаржылық
операцияларына негізделеді, басқару ... ... ... ... ... ... ... сәйкес банк
клиентурасының ақшалай ағыны оның бағасы ... ... ... ... ... етеді.
Ақшалай шикізаттарды тарту процесі коммерциялық банктің қаржылық
менеджмент жүйесінде банктің ... ... ... ... оның
тұрақтылығында көрініс табады. Сондықтан 3-ші кестеде көрсетілгендей
тұрақтылықтың 5 ... 12-ге ... ... әрқайсысы тұрақтылық түрін
басқару функциясы болып табылады. Төмендеуде коммерциялық банктің блогының
тұрақты ... және ... ... ... банктердегі қаржы менеджменті ол – ақшалай ресурстарды
пайдалану және басқару процесін ... Ол - ... ... ... ... банктік бөліктерді басқару,
әртүрлі банк ... ... ... ... ... ... Қаржылық, ұйымдасқан – технологиялық ... ... ... үлкен мәнге ие, ақпараттық және логико ... ... бар, ... ... ... ... субъектісінен технологиялық процесс оптимизациясын ... ... ... ... жатады (зерттеу, операция, ақпарат).
[19]
Қаржы менеджментінің үшжақты классификаторы коммерциялық ... ... ... ... ... ... да ақшалай ресурсты пайдалану
процесін қалыптастырады.
1. Фронталды блок басқару жүйесінде кешендік бағдарлама мен ... ... ... ... әдісіне әсе ету жоспарлау
процесін ұйымдастыру және басқару, кешенді өңдеуді жүйелеу,
принциптік және ... ... ... ... ... ... ... және тапсырма, жоспарды
түзеу, экономикалық және ... ... ... ... мониторинг және есепті ұйымдастыру бөліктің
қаржылық ... ... ... персоналының стратегиясын
өңдеу, мотивациясы, технологиялық процестің оптимизациясы және
ішкі банктің ... ... ... ... ... ... блок ... операциялық функцияларын жинау, нақты
банктің қызмет ету ... ... ... ... ... ... ... тигізеді.
3. Консалтинг, технологиялық қорды ... ... ... проблемасы және банкті қоршаған ортаның
қажеттілігі, банктің қаржылық қызметін технологиялық өңдеу мен
тарату және клиенттермен ... ... ... ... ... ... ... тұрақтылығы |1.Банктің қызмет нормативінің |
| ...... ... |
| ... ... ... және |
| ... банктің қызметінің стратегиясы|
| ... ... |
| |2. Банк ... ... және |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... |
| |3. ... ... мерзімді |
| ... ... ... ... |
| ... және транс бағасының |
| ... ... банк ... |4. Банк қызметін жоспарлау: |
| ... ... және ... ... ... банк ... |
| |5. ... ... ... |
| ... ... матрицалық |
| ... ... ... ... |
| ... |
| |6. ... қорды басқару: |
| ... ... ... |
| |ашу. ... функциялдық тұрақтылығы |7. ... ... |
| |8. ... банк. ... ... ... |9. ... өнімдік және банктің |
| ... ... – |
| ... ... |
| |10. Банк ... қаржылық |
| ... және оның ... |
| ... ... ... қызмет |
| ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... ... |11. ... ...... ... |
| |12. ... қор ... мен |
| ...... ... ... ... ... тапсырмасы мен мақсаты
рационалдық талаптарды және ұйымдасқан оптималдық құрылым негізінде құрылу
әдісін қамтамасыз етеді. Негізінде құрылу әдісін қамтамасыз ... ... ... ... және ... берілген параметр бойынша
тұрақтануы, процестерді басқару және ақшалай қорды ... банк ... ... ... ... есеп және есеп ... валюталық
реттеу, банктік құқық, директивті есеп беру және экономикалық нормативтерді
басқару, резервтерді құру бағалы қағаздармен берілетін ... де ... ... ... ... ... көрсетіледі (ҚРҰБ, ҚРҚМ
және т.б.) банктің ішкі және сыртқы резервін басқаруды қолданылады, ... ... ... мақсатын тарату үшін міндетті түрде коммерциялық
банктің бөліктері ... ... Бұл ... ... ... ... – перспективалық қаржылық тапсырмаларды
анықтау және бағдарламаның тиімді өңдеу осы тапсырмаларды
орындауға ... ... ... ... ... ... бойынша тапсырма беріледі (Мысалы, проблемалық
жағдайда).
2. Модельдеу - әртүрлі әдістердің жиынтығын қолдану ақпараттарды
дайындау және құралдар технологиясы жоғарғы ... ... ... сонымен қатар басқару объектісінің
болжау жағдайы. Модель – ол материалды объект немесе белгілі
жүйе, ... ... ... немесе құрылымды құру.
3. Оперативті жоспарды рационалдық ... ... ... ... ... ... есептеу қажет.
4. Мониторинг – ақпараттардың ... ... ... және ... орта ... ... – мерзімді мән параметрін салыстырмалауы бағалау
және ... ... ... ... көрсеткіш
уақытында.
6. Басқару мақсаты – басқару обьектісінің сенімділігін қамтамасыз
ету.
Мұнан үшінші ерекшелік шығады және ... ... ... банктегі аумағында банктік өнімді құру. Ары қарайғы
идентификацияда ... ... ... ... ... ... ... «банктік қызмет» арасындағы түсініктермен қарастырамыз.
Банктік өнім – банк клиентіне көмек көрсету әдісі, (қарым – ... ... - ... банк қызметтерінің регламенті қызмет кешені,
ақпараттық, қаржылық және ... іс – ... ... ... ... ... біріктіреді.
Банктік операция – кему мақсаты жүйесі ... ... ету орны ... ... ... ... бағытталған.
Банктік қызмет – қажеттіліктерді қанағаттандыру формасы (несие,
есептеу – кассалы ... ... ... ... сақтау және сатып алу
мен сату, шетел валютасы т.б. банк клиенті).
Банктің ... реті – ... өнім жай өнім – ... ... ... клиентке қызмет көрсетеді.
Күрделі өнім банктің бірнеше бөліктерін қарастырып таратады:
А) ... ... ... жаңа банк ... көрсетіледі;
Б) Өнімді құруды және қоюды өңдеу, көрсетілген қызметтерді таратуды
қамтамасыз етеді;
В) Қажетті қызметпен реглементті өңдеу;
Г) ... ... ... ... ... ... процесі
кезінде өңдеу;
Д) Ұйымдық шешімдерді шешуде жұмысшы топтарын құру мен қызмет көрсету;
Ж) Көрсетілген ... ... шешу және ... ... өңдейтін материалдық қызметпен байланысты шешімі;
И) Құжаттық шешімдерді өңдеу тапсырысымен келісімге ... ... ... ... ... ... ... сыныптарын айыру:
1) Пассивті операциялар ақша ресурстарын банк қызметіне арнау;
2) Активті операция өзіндік қорды пайдалану және ... ... ... ... операция – клиенттердегі комиссиондық сыйлар арқылы
қызмет көрсету;
4) Пәндік аймақтық ... ... ... қарастырамыз,
банктің делдалдық операциясы, келесідей анықтайды. ... – үш ... ... ... - ... -
қызмет»;
Өнім - регламент (ережелерді құжаттық безендіру) клиентке қызмет
көрсету ... ... ... ... қажеттілігін қанағаттандыру.
Қызмет – клиентке қызмет көрсету нәтижесі (операцияның орындалуы).
Күрделі деңгей бойынша ...... үш ... ... ... Аралас;
- Біріктірілген.
«Банктік үштік» ұғымы туралы түсінігі оның мүмкіндіктерін анықтайды,
оның көмегіне ... ... ... ... банктік психология және
«банктік технология клиентіне қызмет көрсету» түсінігімен және ... ... - ... + ... + ... ету ...... технология клиентке қызмет көрсету ═ (клиент қажеттілігі +
өнім + операция) → қызмет ═ ... ... + ... ... ... ... сәйкес келу банктік технологияда клиенттерді
қамтамасыз етуде банктік үштік:
- қарапайым;
- аралас;
- интегрирленген.
Реинжирингтік объект ... ... ету ... ... және
интегрирлеудің банктік технологиясы клиенттерді қамтамасыз етуде болады.
Реинжирингтік процесті қамтамасыз ... ... жеке ... ... ... ... ... таратады.
Клиентпен жұмыс істеу келесі реттілік фазасындағы қатынастармен
сипатталады:
1) Банк қызмет ортасымен ... ... ... ... ... ... алу ... келісім шартпен ақпарат беру;
3) Құжаттарды шешім қабылдауға дайындау банктің жоғарғы басшысы және
банктік ... ... ... ... ... жоғарғы басшысы регламент (технология) қамтамасыз ... ... ... ... ... ... және оның ... бақылау;
6) Келесі календарлы мерзімге құжат дайындау;
Қазіргі жағдайда клиенттермен жұмыс істеудің 2 жүйесі белгілі.
1. Еңбекті бөлу прнципін тарату және функцияны ... ... ... ... адекватты құрылымдық бөлімдерге бөлінеді. Басқару әкімшілік
– командалы принциппен құрылады. Осы кезде ... ... ең ... ... ол ... ... ... табылады.
2. Процеске сәйкес жүйе және операциялар принципін таратушы ... ... ... ... ... жүйе ... және орта клиенттердің тиіміділігін қамтамасыз
етеді, жеке функционалды қызметке қажет. Ал ... жүйе ірі ... ... ... ... ... банктің өнімін құрауы тек ... ... ... ... ... объектісін
қамтамасыз етеді, ... ... ... ... ... ... концепция негізінде таратылатын сенімді
клиент – тұрақты банк дегенді көрсетеді.
2 Тарау. «Нефте-банк» АҚ – ның ... ... ... ... АҚ ... жүйесін сипаттау
«Нефте-банк» өз қызметін Қазақстандағы банк жүйесі өте ауыр ... ... ... ... Қазақстан Республикасының гүлденген
мемлекет болу мүмкіндігі зор, бірақ оған ... әрі ... ... ... аса қажет.
«Нефте-банк» Қазақстан экономикасының дамуына өз ... ... ... ... ... ... көрсету үшін банк дамып
келе жатқан экономиканың қажеттілігін қанағаттандыруда өз жүйесін дамытуды
жалғастыруда.
«Нефте-банк» өзін Қазақстан Республикасының даму ... ... ... қаржылық мекеме ретінде мойындатуды алдына мақсат етіп отыр.
«Нефте-банк» 50 пайыз қоры (капиталы) Қазақстанға, ал 50 пайызы Батысқа
бөлінетін біріккен банк ... ... ... 1995 жылғы 2 маусымдағы заңына сәйкес «Нефте-
банк» АҚ-ы жабық түрдегі акционерлік ... ... ... жылы 29 ... оған ... ... ... Банкімен
№59 Бас лицензия берілді. 1996 жылғы 31 ... ... ... 50 ... ... үш ... ... болған. Ал, 1997 жылы 30
шілдеде банк ҚРҰБ-дан құнды қағаздармен операциялар жасауға лицензия алды.
Банктің бас ... ... ... және ... өзге 11 ... ... жүргізетін филиалдары бар. Банк өз клиенттеріне
жалпылама ... ... ... ... ... тұлғалардан депозиттер
қабылдайды, ссуда береді, кастодиальді қызметтпен шұғылданады, Қазақстан
және шетел ... ... ... ... айырбастаумен айналысады,
несие карточкалар бойынша қызмет көрсетеді, қымбат металлдармен операциялар
жүргізеді, сонымен қатар басқа да ... ... ... ... ... ауқымы ұлғаяды деп күтілуде.
1996 жылы қарашада Банк халықаралық SWIFT жүйесіне қабылданды.
1998 жылы мамырда банк «Еуропалық ... және Даму ... ... ... және орта ... ... қызмет жасауды бастады
және Қазақстанда алғаш болып тілек ... үшін 10 және 20г. ... жеке ... ... ... «Нефте-банк» әмбебап банк болып саналады., ол экспортты-импорттық
операцияларды қаржыландыруға ерекше көңіл бере отырып, банк ... ... ... ... ... Банк ірі корпоративтік ... ... ... оның қатарында ірі сауда компаниялары мен
өндіріс мекемелері бар.
ҚР қаржы нарығындағы АҚ ... ... ... ... бір
бөлігі болып оған «Казпромбанк» ААҚ-ны ... ... ... ... ... АҚ «Нефте-банк» жаңа клиенттермен толығып, активтер
мен капитал өсті.
2001 жылы желтоқсан ... ҚР ... ... ... ... ... қаласындағы бас офисімен бірге иемденуге рұқсат алынды. Алғашында
тек сауда саласындағы клиенттерге қызмет көрсететін банк ретінде ... ... 2002 жылы 17 ... ... кезекті жылдық жалпы
жиналысында «Нефте-банк» ААҚ болып өзгертілді. 2002 жылы 22 ... ... ... ... тіркеуден өтті.
2002 жылы желтоқсан айында ҚРҰБ оған «Банк Агопей» ААҚ-ны біріктіру
жолымен банктің ерікті түрде қайта ұйымдастырылуын ... ... ... соң АҚ «Нефте-банк» пен «ДБ» ААҚ АҚ «Нефте-банк» «Банк Агопей»
акцонерлерінің біріккен ... ... ... 2003ж., ... әрі ... атқарушы заңға сәйкес тіркелген АҚ «Нефте-банк» ... ... ... мен ... енгізілді.
2003 жылы 16 мамырда «Казахстанская правда» газетінде «Акционерлік
қоғамдар ... жаңа заң ... оған ... ... заң
қабылданғаннан бастап, екі жыл көлемінде кәсіпкерлік құжаттарға ... ... ... Осы заңды орындау барысында сол жылдың ... ... ... тыс ... ... онда ... Акционерлік қоғамы деп өзгертуге шешім қабылданды. 2003 жылы 3
қарашада заң органдары заңды тұлғаны ... ... ... ... жылы ... рет Қазақстанда «Нефте-банк» АҚ-ы Қазақстандық
Франчайзинг Ассоцациясымен бірлесіп, әйгілі әлемдік компаниялардан ... ... ... ... ... жасады. Қазіргі таңда
әмбебап «Нефте-банк» қаржының орташа көлемі бойынша негізінен ... ... газ, ... ... секілді ірі корпоративті
клиенттерге ... ... ... ... кең ... ... ... және
шетелдік валютамен несиелендіру, депозиттерді қабылдау, төлемдер мен
аударымдарды жүргізу, валюта айырбастау, несие ... ... ... ... және ... ... кастодиальдық қызмет ұсыну
және өзге де қызметтер.
Егер 1999 жылы 1 қаңтардағы жағдайы бойынша «Нефте-банк» АҚ-да ... 2146, жеке ... 1422 есеп ... ал 2004 жылы ... ... АҚ-ның салымшылары болып 17465 заңды тұлғалар есебі
және 30060 жеке тұлғалар есебі табылды, ал 2004 жылы 1 ... бұл ... және 32986 ... ұлғайды. Аталмыш көрсеткіш банктің клиенттік
базасыеың өсу динамикасын көрсетті. АҚ ... ... «НК» ... ЖАҚ, ... ЖАҚ, ... ААҚ, «НК
Қазақстан темір жолы» ЖАҚ, «Кегок»ЖАҚ ... ірі ... ... ... ... және орта бизнес компаниялары.
Банк сауданы қаржыландыру, коммерциялық несиелендіру, жеке бизнес,
төлем карточкалары жүйесі аймағындағы барлық банктік ... ... және ... ... мен ... депозиттік қорын кеңейтті. Егер
1998 жылы 6 филиал және 2 РКО ... ... ал 2004 ... 1 ... ... саны – 14, РКО 11-ге ... 2004 жылдың 1 шілдесіндегі
ахуал бойынша филиалдар саны – 15, 2004 жылдың 7 ... бұл ... ... ... ... ... ... боынша «Нефте-банк» Қазақстандық қор
биржасының белсенді трейдерлерінің бірі ретінде мойындалды.
1998 жылдан бастап АҚ ... ... ... және ... төмендегі бағдарламалар бойынша сәтті қызмет атқаруда. Олар:
1. Шағын және орта ... ... ... ... қолдау бағдарламасы (Trade Facilitation Program);
3. Дән Распискісі бағдарламасы (Программа зерновых расписок).
Мұнан бөлек, АҚ «Нефте-банк» World Bank ... ... ... ... ... fur ... ... және орта бизнес мекемелерін қолдау бағдарламасы) және Asian
Devolovment Bank ... ... ... ... ... ... жұмыс жасайды.
Банктің негізгі бизнесі – экспортты –импорттық ... ... ... ... ... айналысатын кәсіпорындарды коммерциялық
негізде несиелендіру.
Ірі корпоративті клиенттерді (мұнай, металлургия, ... және ... ... жұмыстары мен сәтті қаржылық қызметтер нәтижесінде Банк
капитал бойынша еліміздегі ірі банктердің ондығына ... ал ... ... №4 банк болып табылады.
Банктің ішкі корпоративтік, ... ... ... ... қызметі мынандай бөлімдерден тұрады:
• Корпоративті клиенттермен жұмыс;
• Тұрғындармен жұмыс істеу саясаты;
• Ақша аудару және пластикалық карточкамен есеп айырысу;
... ... ... ... ... ... Құнды қағаздар операрациялары бойынша қызмет;
• Инвестициялық бағдарлама;
• Персоналдармен жұмыс;
• Банктің демеушілік қызметі;
• Сақтандыру бойынша операциялар және ... ... ...... қызметтерінің
маңызды ролін атқарады. Банк кәсіпорындарды несиелеу арқылы, ... ... ... және ... ... ... ... және кіші бизнесті дамытуға 2003 жылы банктен 16 млрд. теңге
16,4 % ... ... ... ... ... ... құрылымы.
|№ |Салалар ... жыл |% ... мың ... |Энергетика |5 249 532 |14,8 |
|2 ... |3 340 336 |9,5 |
|3 ... |855 821 |2,5 |
|4 ... ... |41,3 |
|5 ... және коммуникация |711 706 |2,0 |
|6 ... және ... ... ... |9,3 |
|7 ... газ саласы |129 668 |0,4 |
|8 ... |7 126 519 |20,2 |
| ... |35 329 093 |100 ... ... 1- ші ... ... ... 35,3 млрд. теңгені
немесе 52,5 % құрады. ... ... ... қатардағы мұнай,
газ, химия, жеңілөнеркәсіп, энергетика, құрылыс, сауда, ауылшаруашылығы
және т.б. айналысатын кәсіпорындар болып ... ... АҚ – ның ... ... талдау
«Нефте-банк» АҚ – ның несие портфелі ең жоғарғы стандарттарды енгізуге
тырысады. «Нефте-банк» АҚ - ның ... ... ... ... ... ... операциялардан тәуелсіз қызмет ететін Тәуекел
Басқармасы құрылған. Басқарманың басты функциясы – ... ... ... ... қаржылық жағдайын талдау. 2005 жылы «Нефте-банк» АҚ ... ... ... баланста көрсетілген (Кесте 7 мен Кесте 8).
Активтер. Банк активі 2005 жылы 79.758.766 мың ... ... ... салыстырғанда 25.022.966 мың. теңгеге өсті. (График 1).
Бағалы қағаздар. Бағалы қағаздар 2005 жылы 13.746.056 мың ... ... ... ... ... мың ... өсті ... 2).
Кесте 5.
«Нефте-банк» АҚ – ның саудалық бағалы қағаздарының серпіні *
| |2004 |2005 ... ... |- ... ... Министрлігінің облигациялары ... ... ... ... ... Министрлігінің |3.068.303 |2.128.030 |
|еврооблигациялары | | ... ... |146.420 |96.158 ... ... ... |112.539 |3.629 ... ... ... ... ... ... | | ... ... алу ... ... ... бағалы|4.482.323 |- |
|қағаздар | | ... ... АҚ – ның ... ... ... ... мен өтеу
мерзімі *
| |2004 |2005 |
| |% |% |% ... ... ... ... |- |- |- |2004 ... Министрлігінің |5,5%-8,3% |5,5%-8,3% |5,5%-8,3% |2004-2013 ... | | | | ... |11,1% |11,1% |11,1% | ... ... | | | |2007 ... | | | | ... | | | | ... |8,0% |8,0% |8,0% ... ... | | | | ... |10,0%% |10,0%% |10,0%% |2007 ... | | | | ... | | | | ... пен 2004 ... 31 ... екі ... ... банктердің 100% және банктің меншікті капиталының 11,7% және
15% құрады.
Қаржылық ... ... жаңа ... және жаңа банк өнімдерін енгізуінің
нәтижесінде, банкті 2003 жылы Қазақстан Республикасының екпінді дамыған ... ... ... ... қаржылық көрсеткіштер бойынша:
Валюта балансы – 7 орын
Капитал – 9 ... ... – 8 ... ... ... бойынша – 8 орын
2004 жылы банктің ресурстық базасы едәуір ... Бұл ... ... ... және тиімді инвестициялық саясат жүргізуге
мүмкіндік берді.
______________________
• И. Т. Балабанов «Финансовый ... М. 2000 ... ... ... ... АҚ – ның бухгалтерлік балансы (мың тг)
|№ |Аты | |
| | |2004 жыл |2005 жыл |
|1 ... | | |
| ... ... және оның ... |6.219.460 ... |
| ... ... |680.970 ... |
| ... ... ... ... |
| ... мекемелердегі қаражаттар ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... да активтер |325.446 |768.188 |
| ... ... ... ... |
| | | | |
|2 ... | | |
| ... және ... ... |243.394 |73.260 |
| ... ... ... ... |20.314.228 |
| |Клиенттің қаражаттары ... ... |
| ... бойынша қарыздар ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... |93.759 |189.735 |
| ... да ... |123.046 |686.464 |
| ... ... ... ... |500.489 |- |
| ... міндеттемелер ... ... |
| | | | |
|3 ... ... | | |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... |521.530 |521.530 |
| ... |(487) ... |
| |Бөлінбеген табыс ... ... |
| ... ... капитал ... ... |
| ... міндеттемелер, меншікті капитал және |54.735.800 ... |
| ... ... | | ... ... АҚ - ның табыстар мен шығыстарының серпіні (мың тг)
|№ |Аты |31 ... |
| | |2004 жыл |2005 жыл |
|1 ... ... ... табыстар | | |
| ... ... ... |
| ... ... |579.713 |492.315 |
| ... банктердегі депозиттер |13.750 |45.871 |
| | ... ... |
|2 ... төлеумен байланысты шығытар | | |
| ... ... ... ... | | |) |
| ... да ... мекемелердің салымдары мен |(238.630) |(497.362) |
| ... | | |
| ... ... қағаздар ... ... |
| ... ... ... ... |
| | ... ... | | |) |
|3 ... ... резервіне аударылғанға |2.475.478 |4.893.778 |
| ... ... ... байланысты таза табыс | | |
| ... ... ... ... ... | | |) |
|4 ... ... ... таза ... ... ... |
| ... мен ... ... табыс ... ... |
| ... мен ... түріндегі шығыс |(88.039) |(221.934) |
| |Комиссия мен ... ... ... |
| |Бағалы қағаздар бойынша шығысты алып |33.825 ... |
| ... ... табыс | | |
| ... ... ... ... ... |- |- |
| ... ... ... ... | | |
| ... ... ... ... шығысты |- |- |
| ... ... ... ... | | |
| |- ... |220.372 |464.499 |
| |- ... өзгеріс ... |60.238 |
| ... ... ... ... алып|31.849 |- |
| ... ... ... | | |
| ... ... ... ... |- |38.484 |
| ... да ... |54.225 |230.998 |
|5 ... алумен байланысты емес табыстар |247.398 |749.178 |
| ... ... мен ... ... ... | | |) |
| ... ... шығыстар мен амортизация |(108.765) |(173.501) |
| |Табысқа салынатын ... тыс ... ... | |
| | | ... | | |) |
| ... және операциондық шығыстар |(123.046) ... |
| ... да ... ... |38.503 |
|6 ... ... ... емес шығыстар |- |- |
|7 ... ... ... және ... үлес ... ... |
| ... есептемегендегі табыс | | |
| ... ... ... ... ... |(181.645) |(400.778) |
|8 |Табысқа салынатын салықты алып тастағаннан |1.023.246 ... |
| ... таза ... | | |
|9 ... табыс |841.601 ... ... 1. Банк ... серпіні
Негізгі құралдар. Негізгі құралдар 2005 жылдың 31
желтоқсанына  2.539.425 теңгені құрады. Ал 2004 ... 31 ... ... құраған болатын (График 3).
Несиелік портфель. Несиелік портфель 35.3 ... ... ... 52,5 ... ... жылы 17.65 млрд. тг болатын (26,2% өсті). Қазақстандық
банктердің ішінде несиелік портфель динамикасы бойынша АҚ ... ... алды ... ... ... ... ... жылдығының Қазақстандық банктердің несиелік портфельдің
динамикасы *
|Орны|Банктер ... ... (мың. ... ... |
| | | ... |
| | | ... ... (%)|
| | ... ... | |
| | |5 ... | |
|3 ... банк |197 518 |162 630 |21,5 |67,8 |
| ... |193 |288 | | |
|5 ... ... 053 |52 068 |44,1 |62,3 |
| | |626 |761 | | |
|7 ... |40 675 |30 801 |32,1 |65,1 |
| | |647 |349 | | |
|9 ... ... 096 |18 907 |22,2 |60,4 |
| | |689 |341 | | ... ... |20 653 |16 522 |25 |64,9 |
| | |682 |827 | | ... |HSBC Банк |10 455 |9 826 734|6,4 |49,6 |
| ... |591 | | | ... |ДБ ... ... |7 855 578|6 970 491|12,7 |66,5 ... ... Казахстан |1 865 847|1 044 909|78,6 |38,5 |
| ... | | | | ... ... ... |1 116 489|987 240 |13,1 |52,8 |
| ... | | | | ... ... банк |856 097 |996 794 |"14,1 |64,6 ... ... банк |0 ... ... ... ... ... ... ... |
|Сауда ... ... ... және ... ... ... |
|Мұнай, газ секторы |416.678 ... ... ... ... ... ... ... |
|Ауылшаруашылық кешені |923.968 |528.443 ... ... ... ... ... ... |
* «Нефте-банк» АҚ-ның қаржылық есебінен
2005 жылдың 31 ... ... ... ... ... ... мөлшерлемесі бойынша сыйақылар есептелінді (2004 жылы 1%-дан 9%-ға
дейін; 2003 жылы ... 10%-ға ... ал ... ... ... ... 5,5%-ға дейін есептелінді (2004 жылы 1% - 7%; 2003 жылы 1% - ... ... АҚ – ның ... ... ... |2004 жыл |2005 жыл |
| | | ... займдары ... ... ... |60.840 |1.486 ... алу кезінде резервтер ... ... ... ... ... |
|Жеке меншік сектор ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |2.874.051 |
|Мұнай, газ секторы |- ... ... ... ... |989.912 ... және ... ... |596.893 ... |354.163 |675.264 |
| | | ... барлық займдары ... ... ... АҚ-ның қаржылық есебінен
2005 жыл және 2004 жылдардың 31 ... ... ... қарасақ, 10 үлкен несиегерлерге берілген ... ... мың тг. (ол ... несие портфелінің 26.38 % құрайды) және
13.888.421 мың тг. (ол жалпы несие портфелінің 37.95 % ... жыл және 2004 ... 31 ... банк бүкіл салымдарының
қамтамасыз еткен жалпы ... ... ... мың тг. және ... ... ... ... Банк міндеттемелері 49.012.647 мың. тг құрады,
оның ішінде халықтың салымы 30.022.490 мың. тг құрады. Олар 2004 ... ... 52% ... ... Банктің меншікті капиталы 2005 жылы 9.597.910 мың
теңгені құрады. Алдыңғы жылмен салыстырғанда 3.874.757 мың теңгеге ... 2004 ... ... 2003 ... ... ... ... оның
80% өскенін көреміз (График 4).
График 4. «Нефте-банк» АҚ – ның ... ... ... жылы ... ... 5.797.282 мың теңгеге тең болды. 2004 жылға
қарағанда 31 желтоқсанында Банктің Жарғылық капиталы 2.096.820 мың теңгені
құрады. ... ... ... ... ... және ... ... жеке
акциялар бойынша құнның көрінісін көрсетеді. Өз сатып ... ... ... ... мен ... ... ... капиталды көбейтеді
немесе азайтады.
Сонымен, банктің 2005 жылғы қорытындысы ... ... ... тг, меншікті капитал 9.597.910 мың. тг, таза пайда ... мың. ... ... ... 35.3 ... тг ... ... депозиттері
–31,695,136 мың. тг құрады, оның ішінде халықтың салымдары 11,903,797 мың
теңгеге ... ... ... ... оның ... ... ... мен негізгі табыс көздерінің жоғарғы ... мен ... АҚ – ның ... ... ... ... 12.
«Нефте-банк» АҚ – ның басқа банктермен тарифтар бойынша айырмашылығы.*
|№ |Аты ... АҚ |БТА |ККБ ... |АТФ ... |
| | |АОФ | | ... | |
|1 ... ашу ... |9000тг |10 000тг ... ... |
| | | | | | ... |
| | | | | | |екі шот |
| | | | | | ... |
|2 ... |290тг, |Барлық шоттар|Шот бойынша |Т800, |әр шоттан |
| ... ... 50 ... ... ... ... |
| | ... |млн.тг дейін |болғанда |болғанда – |200тг |
| | | ... ... ... | |
| | | ...... ... | |
| | | ... 50 ... | | |
| | | ... ... | | |
| | | |– ... 1 ай| | | |
| | | ... | | | |
| | | ... | | | |
| | | ... | | | |
| | | ... ... | | | |
| | | ... 100тг | | | |
| | | |кем ... | | | |
| | | |– ... | | | |
| | | ... | | | |
| | | ... | | | |
| | | |100тг ... | | | |
| | | ... – | | | |
| | | ... | | | |
|3 ... | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | |
| ... |16:00 ... ... ... |тегін |
| |(банк ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | |
| |) |00 ... | | | |
| ... |13:00 ... 3 |13:00 ... ... ... |
| |(басқа |дейін – |млн.тг ... ... |13:00 ... |12:30 |
| ... |13:00 дейін –|(клиринг) – |Т3 млн.тг |дейін – |
| | |min220, |0,3% |0,23%, ... ... |
| | ... млн.тг |12:30-13:0|
| | ... –|3 ... ... – |0 – ... | |00 – 0,2%|0,3% ... |Т300; 16:00 ... | |min300, ...... – |0 – ... | ... ... 18:00 ... | ... 3 |50тг; 13:00 |дейін – 0,1%|0 – |
| | |00 – ... ... ... T2000; ... |
| | ... ... 13:00|0,25%, |келесі күні |14:00-15:0|
| | ... ...... |– Т80 |0 ... |
| | ... – |620тг; 16:00 | | ... | |0,15% ... – | | ... |
| | |min120 ... 18:00 | | ... – |
| | ... – | | |105 тг |
| | ... ... | | | |
| | ... – |Келесі күні: | | | |
| | |0,1% |3 ... | | | |
| | |min80 ... – | | | |
| | ... ... ... | | |
| | | ... 140тг; | | | |
| | | ... күні –| | | |
| | | ... 3 | | | |
| | | ... | | | |
| | | ... | | | |
| | | ... күні | | | |
| | | |– 460тг, | | | |
| | | ... күні –| | | |
| | | ... ... | | |
| | | ... – 310тг | | | |
| ... |АҚШ |USD, EUR: ... |BEN ... |OUR: 15:00|
| |валютасынд|долларынд|– 0,15% |есебінен ... – |
| |а |а және |(min30$ |(USD, EUR) – |16:00 ... |0,25% |
| | ... ... OUR|0,3% |– ... |min$50, |
| | |BEN – |- 750$; ... ... |max$600, |
| | |0,15% ... BEN|RUR – 0,25%, ... | |min20$ |– 0,15% ... |0тг, |0 – 0,45% |
| | ... |(min30$ ... |max70 000тг)|min$50, |
| | |OUR – ... ... ... ... |
| | |0,25% |– 0,3% |(USD, EUR) – ... |BEN - |
| | |min150$ ... |– төлем |15:00 |
| | ... |ТМД ... ... ... – |
| | |ресейлік |валютасында |RUR – 0,2%, ... | ... |OUR – 0,1% ... |тг, |, ... | |BEN - ... | ... | |0,15% | | |, OUR ... – 0,4% |
| | |min20$ | | ... |
| | ... | | ... |max$500; |
| | |OUR – | | |OUR |ТМД |
| | |0,25% | | ... | |min20$ | | |16:00 ... |а: 15:00 |
| | ... | | |– ... ... – |
| | | | | ... |0,25% |
| | | | | ... |
| | | | | |00тг, ... |
| | | | | ... | | | | |, |0 – 0,45% |
| | | | | ... |min$15, |
| | | | | |– ... ... |
| | | | | ... | |
| | | | | |0,3% | |
| | | | | ... |
| | | | | ... | |
|4 ... | | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... ... ... бойынша|Алдын-ала | |0,30% |
| | ... |– 0,3%, ... ... | |
| | ... – |Т1 ... | | |
| | ... |0,4% |дейін – 0,4%,| | |
| | ... –| |Т3 ... | | |
| | ... | ... – | | |
| | |0,3%; | |0,35%, одан | | |
| | ... ... 0,3% | | |
| | ... | | | | |
| | |– | | | | |
| | ... | | | | |
| | |0,6% | | | | |
| ... |1,2% |1.35% |1,4% |1,2% |1,5% |
| ... | | | | |
| |а | | | | | |
|5 ... | | | | | |
| ... алу| | | | | |
| ... |16:00 |0,20% |0,25% |0,20% |16:00 |
| | ... – | | | ... – |
| | ... | | | |0,2%, |
| | |0,25%, | | | ... | ... | | |0 - 0,35% |
| | |00 – | | | | |
| | ... | | | | |
| | |0,35% | | | | |
| ... ... | |0,3%, ТМД ... |USD – 3%, |
| |валютасынд|0,28% | ... ... ... |
| |а | | ... ... |басқа |
| | | | ... | ... | | | ... | ... |
| | | | ... | | |
|6 ... | | | | |
| ... |0,3% min |0,30% ... қызмет|Тараптардың |Келісім |
| |жүкті |8 200 тг | ... ... ... |
| ... | | ... | |
| ... |Аудандық |0,30% ... ... |20 ... |
| ... ... ... |дейін – |
| |нің |бойынша –| ... ... – |
| ... ... | | | |0,08%, 20 |
| ... ... | | | ... |
| ... | | ... |
| ... | | | ... – |
| |лау ... –| | | |0,06% |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |
|7 ... | | | | |
| |тер | | | | | |
| ... ... |7900тг |Экспорттық –|Экспорттық|
| |авизиялау |қ – | | ... |– 7700тг |
| | ... | | ... – | |
| | ... | ... | |
| | ... | | | | |
|8 ... |0,25%, |13:00 ... 3|Ақшалай |0,20% |
| ... ... ... дейін |аударымдарды|min15500тг|
| |төлем |да – ... ... – |ң ... | |
| | |0,15% | |0,23% , ... | |
| | ... ... | |
| | |, | |3 ... | | |
| | ... ... | | |
| | |г, | ... – | | |
| | ... –| |0,25% | | |
| | ... | ... | |
| | ... |13:00 кейін | | |
| | ... | ... | | |
| | ... | |0,25%, | | |
| | ... | ... | | |
| ... ... ...... |Экспорттық|
| |тің | | ... | |– ... |
| ... | ... – | |импорттық |
| |өзгерістер| | ... | ... |
| |ді | | | | | |
| ... | | | | | |
|9 ... | | | | |
| |р | | | | | |
| ... ... |0,2% |$5000 дейін |0,25% |
| ... ...... |min7900тг-790|– жылына |min23 000т|
| ... | ... |10%+ |г, |
| ... ... | | ... |max230 000|
| | |тг ... | ... |
| | |– 0,2% | | |n4000; | |
| | ... | ... | |
| | |г | | ... – | |
| | | | | ... 5% + | |
| | | | | ... | |
| | | | | ... | |
| ... ... ... ... ... |
| |өзгеруі | | | | | |
* ... ... ... ... АҚ– ы клиенттерді тарту мақсатында келесідей шараларды
қолдануда:
• Тікелей ... ... ... ... ... нарыққа
шығып несиелеу өніміне жарнама жасайды. ... ... осы ... ... ... бизнестің иегерімен
кездеседі және оны ссуда алуға сендіру мүмкіндігі болады.
... ... ... ... Әр ... ... және орта бизнесті қолдау бөлімі бар. Айына бір рет ... және орта ... ... ... ... ... бизнес
өкілдерінің проблемалары талданады. Осы жиналысқа несие менеджерлерін
шақыра отырып, банктік өнімдерді ... ... ... жасалатын маркетинг. Алматы қаласында 30 жуық
ассоциациялар бар. ... ... ... кәсіпкерлерінің
ассоциациясында 178 мүше бар. Осы ассоциацияларға несие менеджерлері
мүше бола ... ... ... ... бар.
• Баспасөз көмегімен жасалатын маркетинг. Апта ... ең ... 100 ... жуық өз ... ... Газеттің
көмегімен несие менеджерлері өз клиенттеріне телефон шалып ... ... ... ... құрылымы келесідей:
- жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы – ... ... ... ...... оны Төраға басқарады,
- бақылау органы – Ревизор
Сонымен бірге ҚР-ның заңына сәйкес келетін басқа да органдар бар.
Акционерлердің жалпы жиналысы. ... ... ... ... ... ... түрде жылына бір рет Жылдық жиналысқа ... ... ... тыс ... ... ... ... банктің жылдық қаржылық есептері, бір ... ... ... ... бар ... ... дивиденттің көлемі
бектіледі. Акционерлердің жалпы жиналысының қызметіне кіреді:
1. «Нефте-банк» АҚ-ның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
2. Банкті ерікті ... ... ... ... ... Банктің жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім қабылдау;
4. Есеп комиссиясының құрамының ... және ... ... ... ... ... және олардың мүшелерінің сыйақыларының
көлемін анықтау;
6. Банктің аудитін жүзеге асыратын ... ... ... ... қаржылық есепті бекіту;
8. Таза табысты ... жай және ... бар ... ... ... бекіту;
9. Банктің ірі мәмілелерінің жүзеге асырылуы туралы шешім бекіту;
10. Банктің міндеттемелерінің өсуін ... ... ... ... әдістемені қабылдау;
12. Банктің корпорациялық басқару Кодексін және т.б. бекіту.
Директорлар Кеңесі. ... ... ... ... ... ... мүшелері Акцинерлердің жалпы жиналысымен сайланады.
Бұл органның қызметіне кіретіндер:
1. Банктің даму ... ... ... ... ... жылдық жиналысқа шақыру;
3. Банктің акцияларын орналастыру туралы және олардың бағасын бекіту
туралы шешім қабылдау;
4. Орналастырылған ... ... ... алу ... шешім қабылдау;
5. Жылдық қаржылық есеп беруді алдын-ала бекіту;
6. Жай акциялар бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім қабылдау;
7. Банктің бағалы ... және ... ... ... ... Басқарманың мүшелері мен Төрағасын сайлау;
9. Бақылау органы қызметін анықтау;
10. Банктің резервті ... ... ... ... Банк ... ... операциялардың шарттары туралы шешім қабылдау;
12. Ішкі несиелік саясат туралы ережелерді бекіту;
13. Бухгалтерлік есеп берудің ... ... ... ... ашу және жабу туралы шешім қабылдау;
15. Банктің ішкі ... ... ... ... ... және ... ... болып табылатын информацияны анықтау;
17. Несиелік мәміле туралы шешім қабылдау және т.б.
Басқарма. Басқарма банк мүддесін ... және оның ... ... асыратын, шешім қабылдайтын орган болып табылады. Басқарма құрамы
Директорлар Кеңесімен анықталады.
Басқарма қызметіне жататындар:
1. Банктің даму ... ... және оны ... ... Банк ... ... керек ішкі құжаттарды бекіту;
3. Басқарма мүшелерінің міндеттерін, жауапкершілігін бөлу;
4. Банктің бизнес-жоспарын, капиталды ... ... және ... ... ашу және жабу туралы шешім қабылдау;
6. Жылжымайтын мүлікпен байланысты мәмілелер ... ... ... ... ... мен ... ... жиналысына қаржылық есеп
беруді дайындау;
8. Займдардың шегін анықтау;
9. Банктің өкілдерінің ... ... ... ... құрылымын және штатын бекіту;
11. Коллективті келісім-шарттарды қабылдау туралы шешім қабылдау және
т.б;
Басқарма Төрағасы ... ... ... және келесі
функцияларды атқарады: ... ... ... ... ... ... Жалпы жиналысының шешімдерінің орындалуын басқарады, банк
атынан қызмет атқарады, банк қызметкерлерін қабылдаумен, орнын ... ... ... ... ... Бақылау органы банктің қаржылық-шаруашылық қызметтерін
бақылаумен айналысады. Өз қызметі шегінде Директорлар Кеңесіне бағынады.
Несиелік комитет. Несиелік ... ішкі ... ... ... ... табылады. Комитеттің құрамы банк Басқармасымен ... ... ... реті және ... ... ... ... реттеледі.
3 Тарау. «Нефте-банк» АҚ -ның қаржы менеджментін жетілдіру
3.1. Коммерциялық ... ... ... ... шетелдік
тәжірибесі
Банкті ұйымдастыру құрылымы істі стратегияны өңдеумен және ... ... ... ... ... ... байланыста.
Банктік құрылым негізгі логикалық ... ... ... ... ... ... ... есептеушілікті анықтайды, алға қойған мақсаттар мен тапсырмаларға
тиімді жетуіне мүмкіндіктер ... ... ... ... ... ... ... құрылымды аныктайды. Соңдықтан банктің құрылымымен талдау, шешім,
стратегиялық жобаға жататын, ол банк негізгі мақсаттарға жетуге ... ... ... ... ... ... ... өзі
стратегия болмайды.[20]
Банктің стратегиясын тарату үшін адекватты ... ... ... ... ... ... және қорлардың
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін және операцияның ... ... ... банкті басқарудың ұйымдастырылған формасы қызмет
жасайды. ... ... ... банк көлеміне, ... ... банк ... ... жеке ... ... Банктің ... ... және ... ... тарату қызметін атқарады.
Біріншісіне жататындар мынадай функциялар: міндетті түрде банк алдына
қойылған тапсырмаларды орындау. Олар ... ... ... - ... сенімді операциялар, халықаралық есептерді қамтамасыз ету,
сонымен қатар салымдарды қабылдау және қызмет ... ... ... ... ... ... ... жататындар (бухгалтерлік есеп
және шаруашылық ... ... ... ... және ... ... ... бақылау, әдістемелік жұмыс, құрылысты
жобалау және жөндеу). Банк ірі ... ... ... және ... ... банк ... маңызды рольде банк қызметін
басқарудың негізгі субъектісі ... ... ... ... және ... ... менеджерлері.
Банк директоры акционерлердің жалпы жиналысында 1 жылға сайланады.
Директорлар кеңесі ... ... ... ... ... оны ... ... орындаушы қызметкер басқарады, бірақ та
директор банктің қызметінің жақсару нәтижесіне жауап беруі қажет.
Өздерінің ... ... ... және банкті бақылау
органдары алдында директорлар кеңесінің мүшелері істеу керек:
- тиімді басқаруды қамтамасыз ... ... ... ... және ... іске ... қамтамасыз ету;
- банктік операцияларды бақылау, ішкі бақылауды қамтамасыз ету және
ережелер мен заңдарды сақтау;
- қызметтер нәтижесін ... ... ... ... банк ... қамтамасыз ету.
Директорлар кеңесінің мүшелері жұмыс процесі кезінде көптеген
функцияларды ... ету ... ... ... өзгерісте болады. Бірақ
та бүтіндей ... ... ... ... Банк ... анықтау және оның саясатын қалыптастыру. Банк саясаты
қызмет бағытының негізін сипаттайды. Саясаттың басты ... ... ... ... ... ... саясаты;
6) несиелік саясат;
в) қорларды басқару саясаты /актив-пассив;
г) инвестициялық саясат;
д) трасты саясат;
е) көзқарастар кереғар саясаты.
2. Басшыларды ... ... ... функциясы білікті басқарушы жұмыскерлерді
тарту. Кеңес оларды қабылдаған саясат есебімен тандау, бұл ... ... ... ... ... ... құру.
Банктік іске комитетті пайдалану ... ... Банк ... банк ... ... ... өз
ауданын және оның әртүрлі бастамаларын жақсы ... ... ... кей ... ... бакылау органдарымен байланыстырылады.
Ұйымдық шешім қабылдау несие және инвестициялау кезінде ... ... ... ... ... ... қатар байланыстырылуы буын ретінде де
қолданады, ... ... ... де қолданады.
Әдетте, директорлар кеңесінде негізгі төрт тұрақты комитет ... ... ... ... ... Ол ... мәселелерімен айналысады,
Директорлар кеңесінің мәселесіне кіреді, бірақ та өзіне тұрақты ... ... ... Есепті-саудалы комитет. Ол несиеге байланысты ... ... ... ... ... ... лимит ашуды, ссуда да салыстырмалы
пайыздық мөлшерінде несиелерді түрлері ... ... ... ... ... операция бойынша комитет.
г) Ревизиялы комитет. Уақыт өткен сайын банк қызметін бақылап ... ... ... ревизиялык комитет мүшесі ретінде ішкі ұйымдарда,
комитет шақыруы бойынша тексереді.
4. Сауда мен инвестицияға бақылау. Кеңес ... ... ... ... іске асырылуына жауап береді, сонымен қатар
заңгер мен банкті ... ... ... мен ... ... ... Кеңес беру. Директорлар кеңесі кеңес береді. Ол банк басшылары
дұрыс шешім қабылдауына көмек береді. ... көп ... ... тұрақты контактіде болып банк жағдайын жақсы ... ... ... ... масштабын кеңейту.
7. Банктік операцияларды бақылау. Банктік операцияларды мерзімді түрде
қарау бақылау қорытындысы бола алады, ... ай ... ... ... ... тыңдағанда, банктің басшыларының дайындауында болады.[21]
Банктің жоғарғы менеджерлері. ... ... ... ... ... ... вице-президент, вице-президент, вице-
президент көмекшісі, қазынашы және бақылаушы.
Ірі банктерде ... ... ... ... ... ... ... ревизорда жатқызылады.
Төраға ереже бойынша банктің орындаушы директоры, ол ... ... ... банк ... мен ... ... ... жөнінде
хабар беріп отырады. Президент - әкімшілік басшы болып табылады, ... ... ... ... ... береді.
Вице-президент рангасындағы басшылар әдетте банктің алдыңғы бөлімдерін
басқарады. Қазынашы ... ... ... сақтандырумен, бағалы
қағаздармен ақшалы сақтаумен ... ... ... ол ... ... ... ... бақылау органы алдындағы барлық
есептеулерге жауап ... Банк ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді.
Банкті баскару жүйесі, әсіресе ... ... ... ... ... ... мен мөлшері, басқару стилі мен
корпоративті ... ... ... бәсекелестік деңгейімен реттеу және
заңдастыру мөлшерінің болуы. Банкті басқарудың тиімділігі болып: жан-жақты
басшылық жасау, басқару ... ... жеке ... ... қатар
қабылдаған шешімдерге, стратегиялық талдау мен жобалауда жауапкершілігінің
жоғары болу жатады.
Банк ... ... ... ... Оның құрылымы басқару
жүйесінің ... ... ... функцияның байланыс қатынастарымен
сипатталады, оның кұрмына кіретіндер:
- басқару шешімін дайындау функциясы;
- басқару шешімін кабылдау ... ... ... ... банк ... ... және есептеу функциясы;
- басқару шешімін тарату және басқару функциясы;
- басқару шешімін орындау процесін оперативті реттеу функциясы.
Басқару ... ... ... стратегиялық жоба ңұсқасы түрінде
және мерзімді жоспар ... ... ... ... ... таратылып маркетингтік зерттеу ақпараттары
негізінде, есептеу және ... ... және де ... ... ... және ... ... болып және банк
қызметі болып табылатын.
Басқару шешімін қабылдау функциясын тарату банк ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру схемасы, стратегиялы
жоспар, стратегиялы жоба мен бағдарлама түрінде ... шарт ... ... ... ... ... ұйымдастыру схемасы;
- құжат айналым схемасын дайындау;
- персоналмен жұмыс жағдайы туралы нұскау;
- маркетингтік және әлеуметтік ... ... шет ел ... ... және басқа да ұйымдармен сыртқы байланыстар.
Мұндай функциялар банк бөлімдерімен кызметтерінде ... ... ... ... ... басшылығы бойынша жұмыс жасайды. Есеп
беру және ... ... ... есеп ... ... ... бухгалтерлік баланс формасы бойынша, мерзімді, қаржылық
және ... есеп ... ... ... т.б. ... ... барлық банк басшылары жоғары және төменгі деңгейдегі
бойынша таратылады. Бақылау функциясы 2 формада: ішкі және ... ... ... мемлекеттік бақылау бойынша атқарылатын занды және
нормативті актілерге сәйкес, сыртқы ... емес ... ... ... іске ... бақылау банк қызметкерлерімен іске асырылады. Оперативті реттеу
функциясы ... ... ... ... орта және төменгі ... іске ... ... ... ерте ... ... түзетулер еңгізу мүмкін. Мұндай тузетулерді ... ... ... ... ... қызмет барлық менеджмент
функцияларына қажетті ақпараттарды таратады.
Менеджмент әлемдік тарихи экономикалык жетілу ... ... және ... түрде маркетингсіз болуы мүмкін емес.
Банктік қызметтің өркендеу тарихы 3 кезеңді бөліп ... ... ... ... парадигма банктің қызметтің өсуі
турасында бар.
Бірінші кезең - тұру мерзімін қамтиды, қапиталдық қатынастардың дамуын
функциялау, капиталдық көзқарас ... ... ... ... ... ... банк ... депозитті, ссудалы қызметтің дамуымен
ерекшелінеді.
Банктер – салымшылар мен уақытша еркін ақша иегерлері арасындағы ... Банк ... ... жүйесі ақпараттың сәйкестігін бір
бағытта қалыптастырады: ссудалы капиталдың өсуі, ... ... және ... ... ... қызметі мен жағдайы.
Екінші кезең - XIX ғасырдың 70-80 жылдары XX ғасырдың 60 жылдарына
дейін монополистік ... ... және ... ... концентрациясы, банктік монополияның құрылуы банкте
жаңа рольді қалыптастырады.
Банктік монополияның ... банк ролі мен мәні ... ... жеке ... ... мен ... біледі, кейіннен олардың
қорын бақылайды, оларға өсуде әсерін тигізеді, несие алуда жеңілдіктер мен
қиыншылықтар оның ... ... ... ... ... керек пе жоқ қорды көбейту керек пе т.б.
Банк менеджментіне келесі ... ... ... ... өту ... депозиті - монополистік капитализмнің негізі
болып, ссудалы қызметі инвестор мен имитент парадигмасына, банктің
жаңа ролі қалыптасады;
- банктік ... ... өту; ... табыс жоғары тұрақты
мөлшерде қамтамасыз ететін парадигма тұтынушылардың қажеттіліктерін
көрсету және банк ... ... ... ... жеке) және осы қажеттіліктерді қанағаттандыру әдістері;
"Депозитті-саудалы" парадигма менеджменті "Инвестициялық қызмет"
парадигма менеджментімен ауыстырылады.
Банктер ... және ... ... ... ... акционерлік
қоғамның дамуына, монополиялық ... ... ... ... ... ... тигізуде.
Жаңа парадигма ескіні жоя алмайды, бірақ оны өзіне ... ... ... ... ... ... менеджмент мазмұнын өзгертеді.
Бірінші орынға ... ... ... ... байланысты, корпорациялық сатып алу және сату бағалы қағазы
негізінде, басқа ... мен жеке ... ... эмиссиясы (акция және
облигация) сонымен қатар ақпарат акционерлік ... ... ... ... - ... 60 жылдар XX жүз жылдығы ... ... ... ... - ... және технологиялық революция жалпы
әлемдік ақпарат торабын құруда. Трансұлттық және ... ... ... ... Жаңа ... ... болуда. Жаңа экономика
талабы бойынша тұрақты жоғары табысты ... ... ... ету ... және ... қызмет парадигмасы жаңа идеяға бағынышты
- тұтынушы қажеттілігін канағаттандыру парадигмасы осы негізде ... және банк ... ... ... ... ... ... орнын есепке ала отырып менеджменттің барлық
жүйесінде, ... мен ... ... ... ... банк ... кезеңдегідей анықтауға болады. ... ... ... ... ... "инвестициялық менеджмент", үшінші
жаңашыл кезенде "маркетингтік менеджмент". Менеджменттің барлық функциялары
барлық кезеңде ұқсас, бірақ ... ... ... ... ... банк менеджментін ұйымдастыру
Банк қызметінің стратегиялық менеджмент процесінде құрамдас ... ... ... ... ... Оның нәтижесі ұзақ мерзімді
мақсаттар мен мерзімді қызметте жобалау ... ... ... ... табылады, олардың жетістігіне бағытталған.
Өз-өзінен стратегиялық жобалау банктің сәтті болуын ... ... ... ... өндеп жасаса да, банк ... ... ... ... ... мүмкін.
Жобалау көп жағдайда басшылардың қабылдаған шешіміне хабардың сенімді
болмағандығына байланысты қауіп-қатерден ішкі және ... ... ... қалуы әбден қызмет жасайды, сонымен қатар банктің жоғарғы дайындығы
нарықтық жағдай өзгерісіне әкеледі. Стратегиялық ... ... ... ... ... өзгеруге бағытталған, нарық жағдайында
тұрақты өзгерістерге әкелетін. Мұндай ... ... ... ... банктік стратегиялық жоспарда көрсетіледі:
1) бастапқы шарт және қоршаған орта ... ... ... етуді қажет
ететін;
2) нарықтық приоритет, сол арқылы шикізаттарды бөлу;
3) банктің күшті және ... ... ... ... мен ... ... түзету нарықтық мүмкіндіктер мақсатында;
5) стратегиялық іс әрекеттерде уақытты тандау;
6) күтілген жоспарға қойылатып талаптардың көптеп болуы.
Стратегиялық жоспардың принциптік ... - ... оның ... ... ... Мұнсыз ұйымның дамуы бағдарламалық арызда бекуі мүмкін емес.
Жоспар мүмкіндіктер мен ресурстармен бірлесіп сәйкестелуі қажет, дұрыс
бағаланбаса банк мүмкіндіктері ... ... ... ... ... ... емес орналасуына, активтік операцияның тоқтатылуы
мен клиенттерді ... және ... ... алып ... ... жоспардың маңызды талабы болып оның құрылымдық
жоспар бөлігінің ішкі ... ... Бұл ... ... ... ... ... мақсаттарға жетуге қамтамасыз етеді.
Объективті бағасыз жоспардың ... ... ... яғни ... ... бәсекелестердің мықты және әлсіз
жақтары дұрыс бағаланбайды, инвестициялау ... ... ... ... ... жоспардың компоненттері ... ... ... ... ... ... диагнозы, факторлар бағасы, банктің
стратегиясына әсер ететін қатер мен мүмкіндіктер ... ... даму ... ... ... ... қаржы нәтижесінің бағасы.
Банк тапсырмасы бірінші кезеңде анықталып маркетингтік іс-шаралармен
қамтамасыз етіледі. Ол банктің ... ... ... ... ... деңгейін қамтиды. Мақсаттар алға қойған ... және ... ... ... ... баланстық
статьямен анықталмады, кейбір есептік көрсеткіштермен (Мысалға: ... ... RОА - ... ... және ... ... яғни, көлемі, тиімділігі және сапасы ... ... ... Ол банк ... ... және ... көрініс береді. Факторлар бағасы банктік стратегиясына әсер
ететін жоспарда ... ... және ... ... ... ... қажет
(әлсіз күші туралы айтқанда салыстыру базасын білу керек).
Реттеу факторындағы стратегиялық өзгерістер. Нарық талаптары өте жиі
ауысып ... ... даму ... арнайы бағларламалар өз
тапсырмаларын, нақты іс-шараларың өндеп отырады.
Сызба 7. Стратегиялық жоспарға қойылатын ... ... ... Бұл банк қызметінің бір жылғы
мүмкіндігі ... ... ... Стратегиялық жоспар әрбір
ұйымдасқан банк деңгейінде бөлшектенеді. Жоспарлардың 3 ... ... ... ... ... бөлу ... нарықтық агмент деңгейі.
Стратегиялы жоспардың жіберу нүктесі ... ... ... ... ... Бірақ та барлық ... ... ... болады, егер бір өзгеріс болса ол әрқайсысында өз ... және ... ... болып - оның қызмет ету себебі, оның мақсаты
болып белгіленеді. Мақсаттар осы миссияны қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... қарастырамыз, олар ұйым қызметкерлеріне нақты
жәтіс тиімді көрінеді. Осы негізде өнделген ... ... ... ... ... ... процесінде көрінеді.
Мақсаттар нақты және өлшеуге болатындай болу керек. Өз мақсатьн нақты
өлшеу формасында көрсету басшылық ... база ... есеп беру мен ... ... 6олып табылады.
Мақсаттар дұрыс жүйеленсе, басшылар ұйымдастыруда, барлық хабарлармен
хабардар етсе, стратегиялық басқару процесінде маңызды ... ... ... ... келесі стадиясы стратегиялық дамуды
өңдеу болып табылады. Бұл жолда бірінші қадам түзу ... ... ... мен ... ... банк ... - бұл жерде банкіге түсетін банк өнімдері,
жоспарлау жүйелері ... ... ... ... банк
институттарының қабілеті қарастырылады.
Әрбір ұйымды жоспарлар элементтері қатыстырылады. Ол тек ... ... ... ... ... да, ... сапасына
банктік қызмет табысы тәуелді. Банктің кілті стратегиясын өңдеу маркетинг
кешеніне байланыстырылады. Бұл ... ... ... ... ... банк өз клиентіне әсерін, ықпалын ... ... ... ету ... өзгеріс факторы 4 топқа бөлінеді:
- ... ... ... ... өрге болу ... ... ... стратегиялар жасалынып өнделеді. Маркетинг комплексін
өңдеу (Сызба 8) оны ... ... ... ... ... ... ... өнім стратегиясын өндейді, барлық
қатынастар банк пен клиент арасында банктік ... ... ... ... ... екі ... ... концепциясы ... ... ... ... стратегиясы ... ... ... ... ... ... ... әдістері ... ... ... ... ... 8. Маркетинг кешенін өндеу.
Жаңашыл бәсекелес жағдайы көпжақты клиенттерді қамтамасыз ... ... ... құру және ... ... ... ... түсінік банк ауқымында нарық потенциалдары
қызметімен банк ... ... ... және ... анықтауы, аз және ұзақ мерзімді мақсаттарды ... ... ... кұру ... ... аудару банк сапасы мен ... ... ... ... маркетинг спецификасы банк өнімі ... ... ... ... - әртүрлі қаржылық нарық жағдайында,
ақшалы операциялар, коммерциялық банктердің арнайы төлемі ... ... ... ... ... көтеруге және өркендету
мақсатында іске асырылады (Мысалы, ұйымдастырылған құрылым ... ... ... ... ... ... ... занды және жеке тұлғаларға қызмет етуде қамтамасыз етуде, 270
түрлі ... ... ... ... ... ... олар абстракт негізінде, материалдық субстанциясы жоқ;
- ... ... ... мен сапада пайдаланудағы банк қызметін көрсету;
- абстрактылы ... ... ... ... ... ... ... алу банктік қызметі уақыттармен сипатталады.
Нарықтық экономикада коммерциялық банк оның ... ... ... ғана өмір сүреді. Сұранысқа байланысты банк ... ... ... және ... ... Банктің стратегиясының дамуының басты
бағыты жаңа банктік өнімдерді өндеуге көп күш жұмсауында, яғни ... ... ... және ... ... ... ... жанашыл нарықта өмір сүру мүмкін емес.
Банк үшін бизнес практикасында жаңа өнімдерлі енгізу жаңа ... ... жаңа ... ... клиенттерді қанағаттандыруға және осы
негізде табыс табуға мүмкіндіктер туғызады. Әсіресе жоғары ... ... ... ... кірген кезде табады, оны басқа банктер әлі қолданбаған,
арнайы ... ... ... ... кей уақыттарда монопольды жоғары
табыс табуға мүмкіндіктер береді. Бұл кезең әдетте ... ... ... ... жіберіп алған сәттерін толықтырып, өңдеп, өз ... да ... ... ... ұсынады.
Бірақ та аз уақыт ішінде әсіресе Қазақстандық жағдайда "үлкен ... ... ең ... ... тартып, клиенттік базаны толықтыруға
әбден болады.
Коммерциялык банк клиенттеріне қызметтің көптеген түрін рентабельді
түрде ұсынуға міндетті. Көрсетілген ... ... ... сол ... уақытта, сол жерде, клиенттер талабына сай жауап берілуі тиіс.
Құру, ... ... және ... ... жүргізу көптеген
кезеңдерден өтеді:
- ізденістік зерттеулер, жаңа идеяны және жаңашыл қызметті ... ... ... ... маркетингтік зерттеулер;
- жаңа ... ... ... ... ... жағдайында өнімдерді санау және нәтижелерді талдау;
- нарыққа өнімдерін шығару;
- ... ... ... ... нарықтан оны алып тастау;
Жоғарыда көрсетілген кезендердің мәні және орындалуын қарастырамыз.
Банктік қызметті өндеу процесі ... ... ... ... ... ... банктік қызмет, оны тарату технологиясы,
бағдарламалық қамтамасыз ету, және де ... ... ... ... ... етуді жаңа тағайындау ... ... ... тіркеу және оларды ... ... ... ... ... ... ... маркетингтік зерттеу кезеңі мұнда құру, ... ... ... ... ... алып ... қарастырылады.
Маркетингтік зерттеу мақсаты болып банктің мүмкіндіктерін ... ... ... ... оның ... жолы өз ... ... талабына сай ұсынады. Маркетингтік зерттеу нарықтық
талаптарға сай өнімдерді тиімді пайдалануға бағытталған.
Негізгі ақпарат көзі ... ... ... ... ... ... статистикалық материалдар, кәсіпорын мен жеке тұлғалардан
алынған мәліметтер, бұқаралық ... ... ... істі ... бәсекелестердің жарнамалық материалдарынан алынған зерттеулер.
Маркетингтік зерттеудің маңызды құралы болып: нарықтық талдау, нарықты
бақылау, нарықты болжау табылады. Нарықты талдау - сол ... ... ... табу ... ... Оның ... тапсырмасы –
банктің рыноктағы бәсекелестік позициясын анықтау және соңғы сегментацияны
өткізу.
Егер барлық коммерциялық банкте клиенттік базаны өсіру, өз ... ... жаңа ... ... алу, осы ... ... түсіру
болса, маркетингтік ортада бірінші орында банктік өнім ассортиментін түрін
кеңейту, кешендерін құру, ... ... ... бір ... ... ... тұрақты жаңа банктік өнімдерді енгізу және өңдеу, барлық максималды
тұтынушы ... ... ... негізінде қанағаттандыру.
Маркетингтік зерттеу - зерттеу объектісін таңдауда нақты рынок ... ... ... ... Банктік өнімде өңдеу ... ... банк ... емес ... көрсету, талапқа сай келмейтін. Банк нарық
жағдайын талдауға ұмтылып ... ... ... ... көрсетуге икемделуде.
Нарықтық зерттеуде мұндай әдістер "сегментация" болып аталады. Мұнда
бір банк барлық қызмет ... ... ... ... Ол өз күшін қолдан ... ... сол ... ... ... ... ... тиіс.
Сегментация негізінде әртүрлі белгілер жатуы мүмкін, олар: құқықтық,
экономикалық, ... ... ... т.б.
Европалық банк тәжірибесінде мынадай мақсатты топтар көптеп тараған:
кәсіпорын, эмиссияға қабілетті, орта және кіші кәсіпорын, жағдайы бар ... жеке ... ... ... басқа да жеке тұлға, ... ... ... ... сегмент әдісі рынокта өндірістік сипатпен анықталынады,
осы негізде перспективалы банк ... ... ... ... ... 4 топқа бөлуге болады.
- нарықтық мінездеме
- қызмет көрсеткіштері
- бәсекелестік көрсеткіштер
- ортаның ... ... ... ... сегменттің жалпы өлшемі, күтілетін
өсу темпін болжау, потенциалдық ... ... ... клиенттердің
манызды мінездемесі.
Клиенттерге қызмет көрсетудің негізгі параметрі банктік қызмет туралы
және оның тұтынушыға қоятын талабы туралы ... ... ... көрсеткішке нарықтық сегментте ... ... ... ... ... ... туралы мәліметтер,
нарықтық сегментте ... ... ... және оның ... ... ... ... саяси, демографиялық тенденциялар
жатқызылады, сонымен қатар банктік қызметке ... ... ... бұл ... ... ... ... көрсеткіші мен белгілері
қолданылады. Олардың ... түрі ... ... ... ... қатар сәйкес келетін ақпараттардың болуы, әсіресе ... ... ... да ... ... ... ... параметріне сегмент арқылы ... ... ... ... ... банктік өнімдер саны, клиент
сұранысы бойынша оларды сатудың бағасы, потенциалды тұтынушылар саны.
Көрсетілген параметрлер бойынша мынаны ... ... ... ... және ... ... ... әдіспен топтасқан
клиенттер процесін қамтамасыз етуде банк бөлшекті нарық сегментін, ... ... ... өкім ... ... ... компания, фирма т.б. несиелік
мекемелерде топты клиенттерді әртүрлі белгілермен ... ... ... ... ... ... ... мен банк қызметін
қанағаттандыру көлемімен ерекшеленеді. ... ... үшін ... мәнді
нарық жағдайында компания клиенті, жеке көлеммен ақша қаражатының айналым
спецификасы банкке қосымша ... ... ... ... ... өз ... сурет болса, онда оны бақылау жүйелі
түрде ... ... ... ... нарықтық тенденцияға
т.б. алып келед. Банктік қызметті мүліктік динамика тұрғысынан бақылау
мыналарды табуға ... ... ... ... қай ... ... ... сонымен қатар ең бірінші мақсатта топқа өз еркін қорын
салуға немесе қарызды ақшаларды ... ... бар ... ... ... тәжірибе үйшаруашылық секторы қаржы шығыны
секторына және капиталды ... ... ... ... ... ... керісінше қаржылық дефицит проблемасымен ретті
айналысуы және несиелік қызмет көрсету болып келеді. Нәтижесінде ... жеке ... өз ... ... ... ретінде
салынған капиталдарды іздеумен, ал банк негізінен кәсіпорындарды қамтамасыз
ету, ... ... ... ... ... мүмкіндіктерін
қарастыру. Принципінде бұл екі тапсырмаларды қаржылық тепе-тендікті қайта
құру басқа қаржылық институтына арналуына байланысты, бұл ... ... ... Егер банк ... осы жасанды тепе-тендікке ... ... ұзақ ... аспектіде онда ол нарықтық стратегияны
қосымша нарық ... ... ... ... қатар табиғи тепе-тендікке
қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Тағы да бір ... ... ... ... ... ... ... яғни болашақта нарықтық жағдайдың салыстырмалы түрде
өзгеруін болжайды. Оның тапсырмасы сол банктің тұтынушылары,
бәсекелестері тұтынуға болжауы, банк іс-шараларды қалыптастыру және
конъюнктураның өзгеруін ... ... ... математикалық әдістер
негізінде құралдармен болжанады.
Банктік өнімді нарықта зерттеу талдау жасауға итермелейді: ... ... ... ... ... субъектісінің
қызметі, жарнамалар. Ішкі мүмкіндіктерді ... ... ... ... ... ... ... қызметі, банктік өнімнің өну шығыны,
жарнамаға арналған шығындар, банктің болашақ қажеттілігі.
Банктік қызмет формасында маңызды рольді шешім қабылдап, осы ... ... ... ... ... ... ауқымында
ойнайды. Басқаша сөзбен "қатемен түзеледі, үйренеді" банктік менеджменттің
ерекшелігі. Зерттеу дәлдігі көптеген факторларға байланысты екендігін ... ... ... ... ... тапты таңдау,
мәліметтерді ... ... ... ... ... ... Ішкі
банктік ақпараттарды жинау мынадай көрсеткіштерден тұрады: банк клиентінің
қаржылық жағдайы, банк ... ... банк ... бір ... ... ... көлемі.
Келесі кезең маркетингтік зерттеу жиналған ... ... ... ... ... ... оны математикалық және
статистикалық әдістермен жаңашыл компьютерді пайдаланып өңдеу. Практика
жүзінде жиналған ақпараттарды ... ... ... ішкі ... ... ... талданады. Мысалға, жаңашыл талапта банктік
маркетинг коммерциялық банкте ... ... ашу ... ... рынокта проблемаларды анықтау өте күрделі. ... ... ... бір ... ... ... болып табылады.
Экономиканың нактылығын объективті көрсететсін бұл ... ... сай ... ... ... ... ... банк өнімі жайында хабарламаларды банк кеңселерінің стандарттарынан
көрмес бұрын, олардың нәтижелеріне әсер ететін түрлі жағдаяттар туралы ... ... Оған ... ... ... ... ие болатын
потенциалды қызмет көрсетуді анықтау қажет.
Банктің потенциалды клиенттерінің іс-әрекетінің ... ... ... ... ... ... жауаптарын табу
қажет:
1) банк қызметі туралы қандай ақпарат ... ... ... ... мақсатпен, нендей себеп-салдармен олар банк ... ... ... көрсетілетін қызметінің қай түрі жоғары сұранысқа ие;
4) қандай жаңа қызметтің болғанын калайды;
5) банкте көрсетілетін жаңа қызмет түріне ... ... ... қызмет көрсету саласына клиенттердің көңілі тұра ма және ... ... ... ... ... клиент не дейді және рыноктағы жағдайына
байланысты әдіс-тәсілдер туралы не айта алады.
Банк қызмет ... ... ... ... ... ... ... Бұл жерде банктің нақты бір қызмет көрсету деген сұраныс
белгілі өнім мен банк туралы қажетті акпараттың ... ... ... алу құқы, белгілі банк өнімін алу жөніндегі шешім.
Банк ұсынып отырған жаңа өнімнің таратылу аясында кеңеюіне ... ... ... ... қалыптасқан. Олардың ішінде банк өнімінің
бағасы, тұтынушылар сұранысы, потенциалды тұтьнушылардың саны, соңғыларының
табысы. Жаңа банк ... ... ... ... бағамын анықтау
үшін түрлі әдістер қажет: эксперттің бағалауы және ... жаңа ... ... ... үшін ... симпатиясын
талдап, белгілі қызмет көрсетуге деген қажеттілігін анықтау керек.
Клиенттердің қажеттілігін орындауда ең алдымен ... ... ... ... бірге толық әрі кеңейтілген ақпараттың дайындығы.
Жаңа өнімнің болжамды рыноктың позициясын бағалаған банк оның бағасын
қоюда стратегия қолданады.
Маркетингтік ... ... бұл әр ... жасалатын
процесс, арнайы маркетингтік ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан маркетингтік зерттеулер нәтижелерін
банктің өндіру өткізу қызметі мен жоспарларының зерттеуі кезінде ... әр ... ... ... ескерсек, ол маркетингтік
зерттеулерге қашан да ... ... ... Сондықтан
маркетингтік қызмет рыноктың сұранысы мен талабының анықталуы туралы жұмыс
кешені мен банктің өндіріс бағдарламасындағы ... ... ... ... ... ... қазақстандық тәжірибеде келесі
тенденциялар қалыптасқан:
1) ірі, орташа жэне кішігірім банктердің көпшілігі рынокты, соның ... ... ... ... ... зерттеудің кешенді әрі күрделі түрін
жүргізіп жатыр.
2) бұл салада банктің приоритеті нақты клиентураның ... ... ... ... ... кызметіне байланысты.
3) банктер клиенттерінің сұранысын белсенді түрде анықтаумен қатар жедел
түрде оларға әсер етіп, түрлі ... ... ... тауып, іске
қосып жатыр, оның ішінде жаңа банк өнімдері бар.
4) қазіргі заман маркетингінің ... ... ... ... ... ... ... кешенді қалыппен шешеді.
5) банктердің негізгі қызметтерінің және бөлімшелерінің құзырына ... ... ... ... іс ... ... ... жүктеледі.
6) банктің маркетингтік бағдарламасының жасалуы мен тәжірибеде қолданылудың
салдарынан ... ... ... ... ауысу жүреді.
7) банктің ұйымдастыру құрылымына осы саладағы барлық қызметті бақылайтын
арнайы маркетингтік ... ... ... бар ... ... жаңа ... жасау мен оны жүзеге ... ... ... ең ... мазмұндамасына айналған.
9) банктің рынокқа ұсынатын өнімдерінің қалыптасуы мен олардың имиджінің
нығаюына зор көңіл бөлінеді.
10) бәсекелестердің ... ... ... өсе ... ... ... ... банктер кезінде әсер етуі тиіс.
11) маркетинг саласында, банктің ұсынатын ... жаңа ... ... тек қалпына маркетинг бөлімі ғана емес сол кредитті мекемені
барлық қызметкерлері жұмылдырылады.
12) маркетингтік зерттеулердің көп ... әр ... ... жүргізілуі
банктің рынокта өмір сүруіне, оның қаржылай бір қалыптылығының базасы
ретінде, кереғарлы жағдайдың ... ... ... ... ... ... ... жаюы бір ғана концепция негізінде
жасалуда, ол банктің өнімдерінің жасалуы мен өткізілуінің толық ... ... ... ... ... ... ... бәсекелестік позициясының
анықтаулы мен нығаюына жол ашылады.
15) маркетинг банк қызметінің бәсекеге жарамды қызметтеріне бағытталады.
16) коммуникациялық саясат рөлі ... ол ... ... ... ... ... орнатады.
3.3. Коммерциялық банктердегі қаржы менеджментін
жетілдіру жолдары
Коммерциялық банктердегі қаржы менеджментінің кемелденуі ... оқып ... ... ... ... ... ... ұсынудан, шетелдік банктермен қарым-қатынас орнатудан
тұрады. Өзінің зертеуінде экономика ғылымдарының кандидаты ... ... ... ... ... көрсетуінің шарттарын қарастырған. Менің
ойымша, осы шарттарға бағыну коммерциялық банктердегі қаржы менеджментінің
дамуына септігін ... ... бойы ... ... ... роль ... ... банк көлемін ұлғайту тенденциясы пайда болды. Ал банк ісінің
негізгі қозғаушы күші ... ... өсуі ... ... ... индустриясында оның көлемі ескерілмес еді, егерде кейбір ... іс ... ... әрі сәтті, үлкен және қолайсыздық ... ... ... масштабта болуы банк индустриясында үлкен рөл атқарса
да, шағын көлемдер де банк ... ... ... ... ие ... ... масштабты болуы банк қызметтерінің тек бірқатар ... ... ... ... клиенттерге жаппай қызмет көрсету кезінде.
Қазіргі кезде көптеген еуропалық елдерде банк ... бір ... ... орын ... Оған негізгі үш себеп бар:
- әлемдік рыноктың қалыптасуы, яғни оған ... ... ... не оның ... ... ... ... мөлшерінің өсуі - ғаламдану салдарынан банк
клиенттерінің көбеюі, ... ... ... ... қызметті талап
етеді.
- жаңа ақпараттық-коммуникациялық технология мен делдалдардың ролін
өзгертетін, "жаңа экономиканың" ... - олар ... ... ... ... түрде өзгертеді. Жаңа экономиканың әсері мен нәтижесі
екі түрлі сипатқа ие ... ... ... ол ... мен
децентрализацияға қолайлы жағдай тудырады, ал екінші бір ... мен ... ... ... ... оңай ... Оған кедергі
келтіретін бірнеше жағдайлар бар. Бұл ... ... ... ... ... ол ... ... жетіспеуіне байланысты туындайтын кезде,
заңды сипатта ... ... ... бұл банк ... ... не өзгерістерге қарсылық білдіруімен көрсетіледі.
Қазіргі бәсекелестік белең алған заманда шағын ... ... ... 6 ... ... ... ғана ... Банк масштабты үнем салаларында жұмыс істемеу керек. Банк ... ... ... ... ... ... қалыспау үшін енгізілген
кей қызмет көрсету түрлерінен бас тартса, шағын банктер білектен ... ... ... ... ... түрлерін таңдағаны жөн.
2. Банк кәсіпқой болуы шарт. Бірде бір банк, көлемі қанша үлкен болса да,
бүгінгі таңда әмбебап бола ... Банк ... ... ... ... ... деңгейі арта түсуі керек. Кәсіби деңгейі шексіз ... ... ... ... көрсетуге жараса болғаны.
Кәсібилік түрлі ... ... ... ол ... немесе
географиялық болады. Географиялық жағдайды терең зерттеп, білу ... ... зор ... ... ... ... Банк белгілі
бір клиенттер тобына ғана арналуы мүмкін, сол арқылы "қаржылай этнография"
белгілері бола алады.
3. Банк ... ... ... ... ... бойы банктер өз клиенттерін
қызмет көрсетудің тұтынушысы ретінде ғана бағалады. Бүгінде сол ... ... ... ... ... ... негізде
құрылғаны абзал. Өйткені ол банктің ... ... ... ... ... ... ең алдымен адамдық капитал, өйткені банк ісі тек еңбек өнімділігімен
көзге түсетін сала ... ... ... ... ... ... айшықталады. Көптеген жағдайда банк қызметтеріне көңіл толу-толмау банк
қызметкерлерінің біліктілігінің дәрежесінің ... ... ... бір ... ... мен ... ... және иілмейтін
жағдайларға әсер ететін жаңа технологиялар. Жаңа ... ... да оны ... сапасына байланысты. Бағаның түсуі мен ... ... ... ... ... ... қалуын
тоқтатады. Ақпараттық технологиялардың иілімділігін шағын мекемелерде
басқарған ... ... Банк өз ... аса ... қауіпті алмау керек. Бүгінде банктің
шағындығы қауіпке қарсы тұра алмаудың синонимі ретінде ... ... ... ... оның ... ... қасиетіне пропорционалды
болғаны жөн. 80 - ... ... банк ... салу мен ... бере
алатындығымен ғана сипатталатын. Бүгін де несие беру өте қауіпті болса да,
кең ... ... ... бірі ... Соның салдарынан қауіпті
операциялар түрлерінің жаңа ... мен ... жаңа ... ... болады.
Ал жалпы алғанда банк бизнесінде қауіпті қызмет түрлері кеміп, банктің
бәсекелестік қасиеттерін арттыруда.
5. Банк ... ... ... Аз ғана уақыт бұрын көптеген
банктер, оның ... ең ірі ... де ... қарым-қатынастың банк
үшінде, қаржылық мекемелер үшін де аса ... ... ... ... ... шағын болса, ол соғұрлым бірлесе жұмыс істеуге құзырлы.
Бірақ ол ірі ... ... ... өте ... ... ... Банк еш ... маржасын құрбан етпеу керек. Шағын банк тіршілігін
жоймау үшін бағаның төменгі иімділігімен ... еш ... ... керек. Шағын банкке рентабельді емес клиент ірі ... ... зиян ... ... ... ... ... үшін шағын банктер
өнім үшін жаңа тетіктерді тауып отыру керек, ... ... ... ... ... ... ... болу керек.
Ғаламдану мен технологиялық революция кезінде кез ... ... ... бірнеше жағдай әсер етеді:
- күштің бір немесе бірнеше ... ... ... ... ... аса сақ ... түрлі кесте мен қатынас пішіндерінің жиі қолданылуы.
Кәсіпқойлық өскен ... ... ... процестер сәтті түрде
дами түседі.
Кадрлық менеджментте қолданылатын мынадай шаралар бар:
І. Корпоративті мәдениет пен корпоративті рухты құрау және ... ... ... ... өзгертулерге байланысты корпоративтік
жоспарлар, ... және ... тез ... ... ... ... ... қалады. Корпоративті мәдениеттің негізінде
ұйымның мүшелерінің ортақ бөлісетін идеялары, көзқарастары, ... ... ... ... ... ... адам ... қолдауында тиімдірек. Корпоративтік мәдениет
қызметкерлерді мотивизациялайтын және тартатын ең тиімді тәсілдің ... өз ... ... ... кейін, онда басқа
затта қажеттілік пайда болады: материалдық емес мотивизациялар, ... ... ... орны.
Кадрлық менеджмент концепциясында келесі ... ... ... ... ... ... – оның қызметкерлері. Осы қызметкерлерге
байланысты банкте өзінің ... ... ... ... ... ... ... ынталандыратын жүйені қалыптастыру
қажет.
• банктің ішінде қызметкерлер арасында, сонымен қатар клиенттермен
араласудың бірегей ... ... ... ... ... ... және икемін көрсету.
• топта жұмыс істей алу және ортақ нәтижеге бағытталуды үйрену.
• карьера бойынша ... ... ... үшін ... ... ... ынталандыру жүйесі. Банкте қызметкерлерді материалдарды
жоғарлату жүйесі туралы ереже жасау қажет. Бұл қызметкерлерді ... ... ... Банктің қызметкерлерін материалды жоғарлату жүйесі
банктің құрылымдық бөлімшелерін және жалпы банктің басқарылуын ... ... ... ... керек.
ІІІ. Моральды ынталандыру жүйесі. Бұл жүйе қызметкерді банктің дамуына ... ... ... оның банкте жұмыс істеу ... ... ... және ... күндермен байланысты моральды
ынталандырудың нақты түрлерінен тұрады.
IV. Әлеуметтік пакет. Банктің қызметкерлері үшін әлеуметтік ... ... ... ... ... ... пакеттер бар. Бірақ олар нақты
жүйесіз қолданылады. Қызметкер үшін ол ... ... банк оған ... ... ... ... білуі қажет. Сол үшін бірнеше индивидуалды
әлеуметтік пакеттерді енгізуге болады. Индивидуалды әлеуметтік ... ... ... ... жүзеге асыруға болады:
• банкте жұмыс істеген стажына ... ... ... ... аралас тип, бірінші мен екінші белгіден тұрады.
V. Өндірістік пакет. Кез-келген банктің қызметін 3 сферағы бөлуге ... өнім мен ... ... ... және ... орындарын
өндірістік қамтамасыз ету. Банк ... ... ... ... техникалық қамтамасыз ету, жасалған жұмыстар мен қызметтердің
қауіпсіздігін қамтамасыз етуі ... Әр ... ... сәйкес керекті жиһазбен және есептегіш техника, байланыс,
транспортпен қамтамасыз етілген белгілі жұмыс ... ... ... ... ... және ... бағалау жүйесі. Персоналды
бағалау және қабілеттілікті дамыту жүйесі 3 ... ... ... Жеке ... ... негізгі идеясы:
a) қабілеттерді дамыту үшін
b) кадрларды дұрыс бөлу үшін
c) дұрыс шараны қабылдау үшін
2. Қызметкердің оның ережесіне сәйкес ... ... ету ... ... бағалау және нәтижелерін бағалау. Қабілеттер жұмыс
процесі кезінде көрінеді.
VII. Персоналды оқыту және дамыту. Қазіргі ... банк ... ... ие ... керек. Ол күтпеген өзгерістерге дайын болуы керек. Банктер
өз қызметтерін оқыту үшін ... ... ... Қызметкер банк есебінен
немесе пайызсыз несие алып оқиды. Оқу және ... ... ... ... ... табылады:
- жұмысқа жалданған қызметкерлер үшін – еңбек жалдануды сақтау;
- ... ... ... ... ... ... ... өсу немесе өз лауазымын сақтап айлығын жоғарлату.[22]
Банк қызметкерлерін оқыту жыл сайын өзгеруде. Алғашқы ... ... оқу ... толығымен төлейтін еді. Банк оқудың төлемін
жартылай ... ... ... ... ... контингенті мен
олардың сабаққа қатынасы өзгерді. Негізгі лозунг: «Біз ... ... және ... ... ... ... ... нарықта білім беру қызметі көрсеткіштерінің бірнеше
сегменттері қалыптасты:
o дәстүрлі жоғары білім ... ... оқу ... ... банк профилі бойынша юристерді
дайындайтын экономикалық емес ... оқу ... банк ... ... жоқ ... екінші жоғарғы білімі.
o арнайы білімі бар және жұмыс тәжірибесі бар қызметкерлердің
квалификациясын көтеру.[23]
VIII. Персоналды жоспарлау және ... ... ... және ... жаңа ... жабу үшін ... іздеу және таңдау персоналды басқару сферасындағы мынадай
бағыттармен байланысты: ... ... ... ... орындауды
бағалау, ынталандыру жүйесі, персоналды оқыту және дамыту.
IX. Кадрлық тәуекелді минимизациялау. Кадрлық ... ... ... ... ... ... ... қауіп деп көрсетуге
болады. Бұнда кадрлар ақшамен жұмыс істейді. Сондықтан ... ... ... нәтижесінде әсер етеді.
Кадрлық тәуекелді сандық бағалағанда келесі көрсеткіштер ... ... ... ... ... мен ... өткізу
көлемінің азаюы және т.б.).
▪ қатысты (рентабельділік, қаржылық тұтқа және т.б.).
▪ статистикалық (дисперсия, вариация коэффициенттері және ... ... ... сандық негізгі әдісі жоспарлау болып
табылады. Сапалы тәуекелдерден болатын шығындарды азайту жолы ... ... ... ... ... болып табылады. Сонда да
сапалық тәуекелдерді минимизациялаудың ең тиімді құралы ... ... ... ... ... бұлжытпай орындау, әрі стратегиялық
принциптерге жүгіну шағын банктердің бәсекеге жарамды ... ... ... ... жұмыстың мақсаты болып қазіргі даму этапта ... ... ... ... ... ... банк ... бұл
коммерциялық банктің өзінің функцияларын орындау процестерді басқарумен
байланысты тәжірибелік қызмет. Бұл аспектіде банк менеджменті ... ... ... ... ... жүйесі ретінде қарастырылады:
активті және пассивті операциялар, ... ... ... экономикалық көрсеткіштерді орындау, ішкі банкілік аудит және
бақылау және ... ... ... қалаушы жағдай – алға қойған мақсатын
анықтау және де оған жетудің керекті ... ... ... ... ... жоспарлау, талдау реттеу және бағалау.
Банктік менеджментті ... ...... ... ... ... мақсаттарға жету, бақылауды
қамтамасыз ету және жедел және ... ... ... етілу
қағидалары.
Банк менеджментінің атқаратын қызметтері – активтік операцияларды
басқару, пассивтік операцияларды ... және ... ... ... ... Ал адам ... ... аты айтып отырғандай банктегі
персоналды басқару болып табылады.
Банк активтер мен пассивтерді басқару және тиісті табыс табумен ... ... ... қажетті деңгейде ұстауды қамтамасыз етуі
керек.
Активтік операциялардың ... ... өз ... ... табу үшін және де ... өтемпаздығын қолдауды қамтамасыз ету үшін
орналастырады.
Пассивті операцияларды ... кең ... ... ... ... да кредиторларының қаражаттарын тарту мен байланыстыру қызметін
түсіндіреді. Ал тар мағынада – бұл банктің ... ... ... ... ... ресурстарды мобилизациялауға бағытталған қызмет.
Банк менеджментінің негізгі құраушысы болып қаржы менеджменті
табылады. Ол ... ... мен ... ... ... ... режимдерінің оптималды құрудың әдістемелік негіздері
мен рационалды талаптарды анықтауға мүмкіндік береді. Ал бұл ... ... ... қаржы операцияларын жоспарлау мен жүзеге асырылуын
қамтамасыз етеді жэне оның қойылған параметрлер бойынша ... ... ... ... ... ... коммерциялық банктегі қызметі
ақша ресурстарының құрылу мен пайдалану процестерін басқарумен тікелей
байланысты.
Банк ... - ... ... жағдайында банкті басқару
-келесі негізгі қағидаттарды қолдануында ... ... Әр ... ... қажеттіліктер мен сұранысына, банкке пайда
әкелетін банкілік өнімдер мен ... ... ... ... ... ... нәтижелерге жету мен шығындарды азайту мақсатында ... ... ... ... ... ... жағдайына байланысты банк программаларын, мақсаттарын және
тапсырмаларына корректировка жасау.
- Нарықтағы қызмет процесінде банктің және оның ... ... ... ... ... шешімдерді қабылдау ... ... ... ... ... ... ... Персоналды рационалды алу және оның тиімді пайдалану.
Банктегі кадрларды басқарудың негізгі мәселелерінің бірі - ... ... ... ... ... ... анықтау,
бағалау, ранжирлеу, және кейіптеу болып табылады.
Кадрларды басқарумен банктің және де оның қызметкерлерінің мақсатына
жету үшін адам ресурстарын ... ... ... ... және ... басты фигурасы басқарушы-профессионал. Ол істің даму
перспективасын көре ... ... тез ... және ... ... оптималды шешім таба алуы керек. Банк менеджері банктің клиенті болып
табылатын және болғысы келетін ... мен ... және ... ... баға бере алатын болуы керек. ... ... және жеке ... ие ... ... ... ... ойлау
икемі, тәуекелге бара алуы, алға қойған жоспарларды ... ... ... бола алуы ... ... ... ... - менеджер үшін қызметкерлермен
араласа алуы және әр қызметкер үшін потенциалды ... ... ... жағадай жасау.
Диплом жұмысына АҚ «Нефте-банк» менеджменті де қарастырылған. Бұл даму
этапта банктегі менеджмент дұрыс ұйымдастырылған және жүйелендірілгендердің
бірі болып табылады.
Нарықтық ... ... ... несиелік мекемелердің нақты
бәсекелестігіне, ... ... ... ... ... ... банк ... мүмкін емес.
Қазақстандық банкілік сектор ТМД-да менеджменттің дұрыс ұйымдастырылу
себебімен ең ... ... ... табылады. Менің ойымша, коммерциялық
банктердегі қаржы менеджментінің дамуы үнемі ілгері ... ел ... ... ... ... ... тізімі:
1. Банковское дело. Под ред. ... ... ... и ... Москва «Финансы и Статистика», 2000.
2. Банковское дело. Под ред. ... -.М.: ... и ... центр, 2001.
3. Банковское дело/ Под ред. д-ра экон.наук Г.С. Сейткасымова. – Алматы:
Қаржы-қаражат, 2000.
4. Банковское дело: Стратегическое руководство. – Под ред. В. ... ...... АО ... ... ... система за десять лет независимости. Авторский коллекти под
руководством Н.К. Абдулиной. Алматы ... ... В.С. ... в ... ... капитализма. – М.:
Финансы и статистика, 2002.
7. Голубович А.Д., Ситник А.В., Хенкин Б.Л. ... ...... ... Э.Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Спб
2002.
9. Капиталистическая система управления банком: ... ... ... ... ... всех ... ... работы банка с помощью технологии Business ... // ... В.Г.// ... ... №9 ... ... А.И. ... дело. 2000, СПб
11. Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары. Оқу құралы/ -
Алматы: Экономика, 2002.
12. ... О.В. ... и ... и ... ... СП-Б, 2000.
13. Менеджмент банков: Организация, стратегия, планирование М: 2001.
14. Некоторые аспекты современного кадрового менеджмента в банке// Лисак
Б.И.// ... ... №2 ... ... ... упраыления персоналом и банковское образование//
Захаров В.С. // Банки Казахстана №3 2004.
16. ... ... ... ... Д. ... ... ... и банковское
дело: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М,2000.
17. Риск-менеджмент и управление ресурсами ... ... ... ... ... №11, 2002.
18. Саниев М.С. Ақша, Несие, Банктер. Оқу ...... ... және ... ... ... Сарчев А.М. Ведущие коммерческие банки в ... ... ... и ... ... ... маркетинг. Под ред. В.Е. Хруцкого. – М.: ... ... ... 1.
| ... қызметтерін |
|басқару ... ... ... ... ... | |Қызметті | ... | ...... | |жоспарлау. | |экономикасы. | ... ... | ... | ... | |қамсыздандыру;|
|бағдарла-маны | |процестері-мен | |талдау; | ... ... ... |ұйымдастыру | |Экономикалық | ... және ... | ... ... | |монито-ринг; | |жинақтау; |
|Басқарушы | ... | ... және есеп | ... және ... | ... және | ... | ... |
|методологизаци| |комплекстеу; | |ұйымдастыру; | |қызметке ... | ... ... ... | ... ... | |мақ-сатты | |эконо-микалық | ... ... | ... | ... | ... ... ... | |координациясы; | |ақпараттық |
|дайындау; | |беру; | | | ... және |
| | ... | | | ... |
| | ... | | ... |
| | ... ... | | | | |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | ... | ... ... ... ... басқарудың |Бағдарламаларды|
|талдау; ...... | ... |
|басқару; | ... ... және | ... |
|сыртқы | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... ... |
|ну ... | ... ... | ... ... және | ... ... | ... ... | | ... 2.
«Нефте-банк» АҚ - ның ұйымдастырушылық ... ... ... ... ... банктердің активтерінің динамикасы
| |Банк ... (мың ... | ... |(%) |
| | ... |
| | |004 |004 | ... банк |2 458 |1 561 |57,4 |
| ... |730 |728 | ... ... |120 509|81 913 |47,1 |
| | |965 |018 | ... ... ... |2 640 |1 973 |33,8 |
| | |627 |569 | ... |15 690 |12 146 |29,2 |
| | |558 |159 | ... банк |1 404 |1 121 |25,2 |
| | |443 |780 | ... ... ... 851 |3 981 |21,9 ... |535 |431 | ... Банк |38 243 |31 562 |21,2 ... |932 |496 | ... банк |291 414|248 696|17,2 |
|5|Казахстана |868 |095 | ... банк |1 326 |1 173 |13 ... |073 |854 | ... ... банк |2 113 |1 904 |11 ... |748 |484 | ... |56 384 |54 760 |3 ... |401 |392 | ... |2 478 |3 511 |"29,4 | | ... |206 |064 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | ... 4. |
| | | | | | |2005 ... | | | | | ... | | | | | |қ |
| | | | | | ... |
| | | | | | ... |
| | | | | | ... | | | | | ... ... ... |1 727 |1 333 |29,5 |306 021 |13 |
| ... |524 |839 | | | ... |6 951 |5 429 |28 |0 |18,2 |
| | |061 |518 | | | ... |9 362 |7 440 |25,8 |4 136 964 |11,2 |
| ... |638 |592 | | | ... |4 631 |3 869 |19,7 |2 543 952 |11,5 |
| | |212 |386 | | | ... |2 613 |2 280 |14,6 |476 318 |26,1 ... |769 |476 | | | ... ... 179 |1 062 |11 |0 |48 ... |216 |139 | | | ... |9 294 |8 461 |9,9 |0 |13,5 ... |879 |110 | | | ... АМРО Банк |4 755 |4 413 |7,8 |651 522 |17 ... |350 |033 | | | ... банк |1 052 |1 030 |2,2 |0 |79,4 ... |849 |200 | | | ... ... 091 |1 112 |-1,9 |0 |77,7 ... |384 |831 | | | ... |4 629 578 |5 758 833 ... | | |
| | ... |Өзгеруі| |
| | |004 ... | |
| | | |04 | | ... банк |197 518|162 630|21,5 |67,8 |
| ... |193 |288 | | ... ... |75 053 |52 068 |44,1 |62,3 |
| | |626 |761 | | ... |40 675 |30 801 |32,1 |65,1 |
| | |647 |349 | | ... Банк |23 096 |18 907 |22,2 |60,4 |
| | |689 |341 | | ... |20 653 |16 522 |25 |64,9 ... |682 |827 | | ... Банк ... |10 455 |9 826 |6,4 |49,6 ... |591 |734 | | ... ... ... |7 855 |6 970 |12,7 |66,5 ... |578 |491 | | ... Казахстан Банк|1 865 |1 044 |78,6 |38,5 ... |847 |909 | | ... ... банк |1 116 |987 240|13,1 |52,8 ... |489 | | | ... банк |856 097|996 ... |64,6 ... | | | | |
23 ... банк |0 |0 |  |0 | |
-----------------------
[1] Саниев М.С. Ақша, Несие, Банктер. Оқу ...... ... ... ... ... ... Банковское дело/ Под ред. д-ра экон.наук Г.С. Сейткасымова. – Алматы:
Қаржы-қаражат, 2004.
[3] ... М.С. ... ... ... Оқу ...... Алматы экономика
және статистика институты, 2003.
[4] Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары. Оқу құралы/ -
Алматы: Экономика, ... ... М.С. ... ... ... Оқу құралы – Алматы: Алматы экономика
және статистика институты, ... ... ... Под ред. ... ... ... ... дополненное. Москва «Финансы и Статистика», 2002.
[7] Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары. Оқу құралы/ -
Алматы: Экономика, 2000.
[8] ... ... ... и ... ... для ... Под ред. ... – 2-е издание., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2000
[9] Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары. Оқу ... ... ... ... Банковское дело. Под ред. О.И.Лаврушина. Издание второе,
переработанное и ... ... ... и ... ... ... Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары. Оқу құралы/ -
Алматы: Экономика, 2000
[12] Банковское дело. Под ред. ... ... ... и ... ... ... и ... 2000.
[13] Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары. Оқу құралы/ -
Алматы: Экономика, 2000.
[14] ... ... Под ред. ... ... второе,
переработанное и дополненное. Москва «Финансы и Статистика», 2000.
[15] Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары. Оқу құралы/ ... ... ... ... и ... ресурсами коммерческого банка //Смирнов
А.В. //Банки Казахстана №11, 2002
[17] Роджер Лерой ... ... Д. ... ... ... и ... Пер. с ... – М.: ИНФРА-М,2000.
[18] Колесников А.И. Банковское дело. 2001, СПб.
[19] Сарчев А.М. Ведущие коммерческие банки в мировой экономике. – М.:
Финансы и ... ... ... банков: Организация, стратегия, планирование М: 2001г.
[21] Банковское дело. Под ред. ... -.М.: ... и ... центр, 2001г.
[22] Некоторые аспекты современного кадрового менеджмента в банке// Лисак
Б.И.// Банки Казахстана №2 2002.
[23] Некоторые аспекты управления персоналом и ... ... В.С. // ... ... №3 ... ... аспекты современного кадрового менеджмента в банке// Лисак
Б.И.// ... ... №2 ... етілгенге дейінгі салымдар
Жинақ салымдары
Мерзімдік салымдар
Акционерлік капитал және резервтер
Қаражаттардың ортақ ... ... ... ... және ... және ... да ... қағазадар
Ссудалар
Екінші резервтер
Бірінші резервтер
Акционерлік капитал және резервтер
Мерзімдік салымдар
Жинақ салымдары
Талап етілгенге дейінгі салымдар
Қауіпсіздік бөлімі
Канцелярия
Инкоссация және құндылықтарды тасу ... ... ... ... ... ... бөлімі
Ішкі қаіпсіздік бөлімі
Операциялық Департамент
Филиалдармен жұмыс бойынша департамент
Экономикалық қауіпсіздік бөлімі
Персоналмен жұмыс бойынша басқарма
6
7
8
9
10
11
12
Капиталдық тұрақтылық
Коммерция-лық тұрақтылық
Басқару субьектісі: банк ... ... ... ... банктегі қаржылық менеджмент
Адам капиталын басқару; персоналдың инно-вациялық потенциялының ... ... ... ... ... және ... ... Банк ұйымдық құрылымын тиімдеу.
Банктің қаржылық операцияларын жоспарлау және орындауды қамтамасыз ететін,
қаржылық опера-цияларды тиімді басқару ... құру және ... ... ... ... ... ... еңбек ақысын төлеуді
ұйымдастыру, зейнетақыны төлеу, банкте персоналдың көтерілуін және
білімін толықтыруды ұйымдастыру;
Коммерциялық банкте
қаржылық менеджмент
Коммерциялық банкте ... ... ... ... және ... нарығы
Коммерциялық банктің қаржылық операциялары
кірерде
шығарда
Қаржылық тұрақты-лық – банк ... ... ... – банктің ұйымдық – функционалдық құрылымы.
Функционалдық, коммерция-лық, капиталдық тұрақтылы-ғы – банк ... және ...... ... ... идентифика-циялау және бағдарламалау
Стратегиялық және тактика-лық жоспарлау
Банктің операциялық қызметі
Банктің инвестициялық саясаты
Банктің өнім ... ... ... ... ... – банк ... директораты
Шығыс директораты
Алматылық директарат
Басқарма төрағасының орынбасары
Басқарма төрағасының орынбасары
Қаржылық комитет
Несие комитеті
Тарифтік комитет
Халықаралық қатнастар департаменті
Басқарма ... ... ... ... ... бухгалтер
Технологиялық комитет
Тәуекелді басқару және эконо-микалық талдау Департаменті
Несие операциялары департаменті
Қазынашылық.
Орталық Бэк-офис
Бухгалтерлік есеп ... ... ... ... ... ... орынбасары
Басқарма төрағасының бірінші орынбасары
Банк басқармасы/ банк Төрағасы
Акционерлердің жалпы жиналысы
Директорлар Кеңесі
Ревизор
Қызметтер басқармасы
Ішкі аудит департаменті ... ... ... ... ... ... бойынша клиенттік қатынастар басқармасы
Басқарма төрағасының аппараты
Басқарма төрағасының кеңесшілері
Құқықтық және қаржы-экономикалық қамсыз-дандыру басқармасы
Клиенттерге кешенді қызмет көрсету департаменті
Даму департаменті
Еңбекті қорғау бөлімі
Банктік ... және ... ... ... ... ... және ... техникаларды жинақтау
Персоналды басқару;
Кадрларды таңдау;
Кәсіби дайындауды ұйымдастыру;
Қоғаммен байланыс;
Ақпараттық-зерттеуді қамтама-сыздандыру және жарнама.
Заңдық қызмет;
Үкіме және басқарма органдарымен, шаруашылық операцияларды және еңбек
қатынастарды ... ... ... ... құру және да-мыту бойынша ак-цияларды ұйымдас-
тыру және жоспарлау
Лоббирлеуді ұйым-дастыру;
Банк имиджінің мониторингі;
Ішкі қоғамдық қол-дауды ... емес ... ... жұмысын координациялау;
Кассолық операциялар және депозиттік сақтау залы
Қамтамасыздандыу;
Жабдықтау;
Кадрлық жабдықтау;
Шаруашылық процес-терді диспетчерлеу;
Банк құрылымдарын шаруашылық басқару;
Банк қауіпсіздігі;
Компьютерлік ... ... ... ... ... ... ... кор-шоттар;
Қаржылық жұмыс;
Рубльдік-кассалық опе-рацияның есебі;
Валюталық және валю-та-кассалық операциялардың есебі;
Банкішілік операциялардың есебі;
Бағалы қағаздармен операциялардың есебі;
Банкішілік ... және ... және ... ... ... және ... ... қолдауды жүргізу және ұйымдастыру;
Жобаны эксперттік зерттеу және оларды қолдау;
Құқық;
Процестің құқықтық мониторингі;
Қызметті құқықтық қамсыздандыру;
Банк мүддесін содта және арбитражда қорғау;
Контрактік ... ... ... ... ... автоматтандыру;
SWIT;
Бағдарламалық құрал-дарды эксплутациялау;
Перспективті өңдеу және телекоммуникация
Есеп-кассалық қыз-мет көрсету;
Есеп-айырысуды жүргізудің техноло-гиясы;
Инкассация;
Жарнама;
Жоспарлы-экономика-лық жұмыс;
Құрама экономикалық ... ... ... ... ... ... ... басқару;
Аппараттардың жұмысын ұйымдастыру
Регламенттерді дайындау;
Архивтеу және іс жүргізу;
Технологиялар;
Қызметтің технология-лық аспектісін ... ... ... құрал-дарды формализациялау;
технологиялық унифи-кация;
қызметтің технология-лық құралдарын және қрым-қатынасты дайындау
Активтік операциялар:
Несиелік ... ... ... ... БҚ ... БҚ ... ... акциясы эмиссиясы
Банк борыштық мін-деттемелерінің эмис-сиясы;
Заңды және жеке тұлғалардың банктік салымдары;
Банкаралық салым
Банктің клиенттерімен сенім ... ... ... ... ... банк ... ... келуі
Шынайы баға
Стратегиялық
жоспарға қойылатын
талаптар
Қажетті жағдайдың
объективті бағасы
Жоспардың
ішкі
сәйкестенуі
Банк басқару стиліне жоспардың сәйкес келуі
Жоспардың мүмкіндіктер және ресурстармен байланысуы
Шаралар мерзімі және ... іске ... ...

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 71 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Транспорттық комуникациялар және қондырғылар9 бет
Ақпараттық менеджменттің әдістемелік және теориялық негіздері6 бет
Іс жүргізуде істерді қалыптастыру. Құжаттардың жедел сақталуы18 бет
Газ хроматографиясы18 бет
Георгиннен фруктоза алудың тиімді жағдайын анықтау4 бет
Есептеудің инженерлік тәсілдері4 бет
Жүйе туралы ұғым,түрлері мен элементтері,ашық және жабық жүйелер3 бет
Жүйе туралы ұғым,түрлері,элементтері,және тармақтары. Ашық және жабық жүйелер4 бет
Ландшафттың экологиялық қасиеттері3 бет
Ландшафтының дамуы туралы6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь