Банк менеджменті, оның мазмұны және ерекшеліктері

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1 тарау. Банк менеджменті, оның мазмұны және ерекшеліктері
1.1. Банктік менеджменттің мәні, түрлері және
негізгі бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2. Банк қызметтерін тиімді ұйымдастыру . банк менеджментінің
негізгі мақсаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.3. Коммерциялық банктердегі қаржылық менеджмент ... ... ... ... ... ...

2 тарау. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мысалында банк менеджментін талдау
2.1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ.ның басқару жүйесін
сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ.ның менеджментін талдау ... ... ... ..

3 тарау. Банк менеджментін жетілдіру
3.1. Банк менеджментін ұйымдастырудың шетелдік
тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2. Стратегиялық банк менеджментін ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ...
3.3. Банк менеджментін жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Кіріспе
Нарықтық экономика жағдайында коммерциялық банктердің экономикаға тигізетін әсері зор. Олар нарықтық қатынастарды дамыта отырып, мемлекеттің экономикасын дамытады және жандандырады.
Сондықтан коммерциялық банктердегі менеджмент бүкіл банктің дамуын, оның болашақтағы табысы мен алатын орнына қатысы бар.
Дамыған елдерде банктік менеджментті өндірістің тиімділігін көтерудегі маңызды факторларға жатқызады.
Шетел банктердің тәжірибесіне қарағанда, банк қызметінің алға басуын қамтамасыз ететін стратегиялық бағдарланумен қатар, олардың менеджменттік, маркетингілік белсенділігінің дәрежелерін бөлек қарау керек. Жалпы айтқанда, «Менеджмент» деген ұйымдастыру мен басқарудың оңтайлы жүйесі. Осыған байланысты банктік менеджмент деген сөз, банктің және оның ұжымының қызметтерін ұйымдастыру және басқару жүйесі деуге болады.
Қазақстан Республикасындағы банк секторының дамуы нарықтық механизмінің ең табысты және тұрақты элементтерінің бірі болып табылады. Біздің банк жүйеміз ТМД елдерінің ішінен алдыңғы қатарлы деп саналып, Ресейдің банк жүйесінен кейбір көрсеткіштер бойынша озып шығады. Сондықтан банк менеджментінің проблемаларын ашып көрсету өзекті болып саналады.
Банк менеджменті басқарудың ерекше ортасы ретінде тек дамыған нарықтық экономика жағдайында ғана пайда болады. Банк операцияларының өркениетті елдерде қабылданған деңгейге дейін жетуі келесі қызметтердің болуымен сипатталады: бағалы қағаздармен, несиелік карточкалармен, валютамен жүргізілетін операциялар, басқа банктер мен коммерциялық құрылымдардың акцияларын тарату мен үнемдеуге көмектесу, клиенттерге олардың қаражаттарын рационалды түрде салуға, инвестициялық жобаны бағалауға көмектесу, лизинг, факторинг басқа да қызметтер. Нарықтық экономика несиелік мекемелер арасындағы қаржылық нарықтағы нақты бәсекеге негізделген, кәсіпорындарды мемлекеттік қаржыландыруға көшетін, инфляцияға әкелетін, нақты инвестициялық жобалар мен бизнес – жоспарларды нарықтық механизммен несиелендіру, жаңа тауар массасын құруға көзделген банк менеджментісіз болуы мүмкін емес.
1991 жылы Қазақстан халқының тарихи тағдырында өзгерістер болды. Ел нарықтық экономикалық қайта құрулар жолында халық бірлігіне, әлеуметтік әділеттілігін және қоғамның барлық күштерінің бірігуінің принциптеріне негізделген тәуелсіз, егеменді мемлекет құруға бет алды. Бұл баламасы жоқ, революциялық қадам болды: социалистік әкімшіл - әміршіл басқару негізінде экономикаға пара – пар жаңа шаруашылық жүйесін құру.
14 жыл ішінде егеменді Қазақстан терең экономикалық дағдарысты және сонымен байланысты халықтың өмір сүру деңгейін елеулі төмендететін барлық қызметтер мен тауарлар бағаларының күрт өсуі, бұрын байқалмаған жұмыссыздықты басынан кешірді.
«Бүгінгі таңда көптеген қиыншылықтар артта қалды» деп қанағатпен айтуға болады. Реформалардың таңдалған бағыттарын тұрақты сақтаудың нәтижесінде дағдарыс бағындырылды. Соңғы жылдарда өнеркәсіптік және ауылшаруашылықтық өндіріс көлемінің өсуі байқалды; жекеленген кәсіпорындар өздерінің өндірістік күш – қуатын қайтадан қалыптастыруда; шағын және орта бизнес дамуда; басқа да өмірлік маңызы бар орталарда жұмыстар жақсартылуда. Осыған байланысты төлем балансының оң сальдосына қолымыз жетті, инфляция деңгейі біршама төмендеді, ұлттық валюта – теңгенің бағамы тұрақталынды, мемлекеттің қаржылық жағдайы жақсарды. Нарықтық инфрақұрылым жетілдірілгендіктен ақша – несие операцияларында, банктік жүйесінде банк менеджментінің қажеттілігі артты.
Бұл жұмыстың мақсаты болып дамудың қазіргі кезеңінде банк менеджментінің дамуын көрсету болып табылады. Жұмыстың обьектісі - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ. Ал диплом жұмысының тапсырмалары – банк менеджментінің түсінігін қарастыру, шетел мемлекеттеріндегі банк менеджментінің ұйымдастыру шарттарын анықтап, тәжірибесін үйрену, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мысалында банк менеджментін талдау ретінде қойылған.
Бірінші бөлімде банк менджментінің мәні мен ерекшеліктері қарастырылады.
Екінші бөлімде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның басқару жүйесі мен банк менджментінің ұйымдастырылуы туралы баяндалады.
Үшінші бөлімде банк менджментінің шетелдік тәжірибесі зерттеледі. Сонымен қатар банк менеджментін жетілдіруге бағытталған ұсыныстар бар.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Банковское дело. Под ред. О.И.Лаврушина. Издание второе, переработанное и дополненное. Москва «Финансы и Статистика», 2000.
2. Банковское дело/ Под ред. д-ра экон.наук Г.С. Сейткасымова. – Алматы: Қаржы-қаражат, 1998.
3. Банковское дело: Стратегическое руководство. – Под ред. В. Платонова, М. Хиггинса. – Издательство АО «Консалтбанкир», 1998.
4. Банковская система за десять лет независимости. Авторский коллектив под руководством Н.К. Абдулиной. Алматы 2001.
5. Волынский В.С. Кредит в условиях современного капитализма. – М.: Финансы и статистика, 1992.
6. Голубович А.Д., Ситник А.В., Хенкин Б.Л. Управление банком. – М.: 1992.
7. Долан Э.Д; Колин Д и Розмари Дж.Кэмпбеллы. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – М.: СПб, 1994.
8. Капиталистическая система управления банком: сокращение издержек, минимизация риска, система мотивации всех подразделений. Повышения эффективности работы банка с помощью технологии Business Unit Management // Лунин В.Г.// Банки Казахстана, №9 2004.
9. Колесников А.И. Банковское дело. 1993, СПб
10. Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары. Оқу құралы/ - Алматы: Экономика, 2000.
11. Менеджмент банков: Организация, стратегия, планирование М: 1997.
12. Миловидов В.Д. Современное банковское дело (Опыт США). – М.: 1992.
13. Мотовилов О.В. Банковское и коммерческое кредитование и финансирование инноваций. СП-Б, 1994.
14. Некоторые аспекты современного кадрового менеджмента в банке// Лисак Б.И.// Банки Казахстана №2 2002.
15. Некоторые аспекты упраыления персоналом и банковское образование// Захаров В.С. // Банки Казахстана №3 2004.
16. Роджер Лерой Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М,2000.
17. Риск-менеджмент и управление ресурсами коммерческого банка //Смирнов А.В. //Банки Казахстана №11, 2002.
18. Саниев М.С. Ақша, Несие, Банктер. Оқу құралы – Алматы: Алматы экономика және статистика институты, 2001.
19. Сарчев А.М. Ведущие коммерческие банки в мировой экономике. – М.:Финансы и статистика, 1992.
20. Современный маркетинг. Под ред. В.Е. Хруцкого. – М.: Финансы и статистика.
21. Взгляд с Севера // Четвериков В.//Эксперт-Казахстан №5 (31) от 14 марта 2005 года.
22. www.halykbank.kz.
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
...............................................
1 тарау. Банк менеджменті, оның мазмұны және ерекшеліктері
1.1. Банктік менеджменттің ... ... ... Банк ... тиімді ұйымдастыру – банк менеджментінің
негізгі
мақсаты.....................................................................
........................
1.3. Коммерциялық ... ... ... ... ... ... АҚ мысалында банк менеджментін талдау
2.1. «Қазақстан ... ... ... ... ... ... Халық Банкі» АҚ-ның менеджментін талдау..............
3 тарау. Банк менеджментін жетілдіру
3.1. Банк ... ... ... банк ... Банк ... жетілдіру
жолдары...........................................
Қорытынды...................................................................
........................................
Пайдаланылған ... ... ... коммерциялық банктердің экономикаға
тигізетін әсері зор. Олар нарықтық қатынастарды дамыта отырып, мемлекеттің
экономикасын дамытады және жандандырады.
Сондықтан ... ... ... ... ... дамуын,
оның болашақтағы табысы мен алатын орнына қатысы бар.
Дамыған елдерде ... ... ... ... көтерудегі
маңызды факторларға жатқызады.
Шетел банктердің тәжірибесіне қарағанда, банк қызметінің алға ... ... ... ... ... ... ... белсенділігінің дәрежелерін бөлек қарау керек. Жалпы
айтқанда, «Менеджмент» деген ұйымдастыру мен ... ... ... ... ... ... ... сөз, банктің және оның ұжымының
қызметтерін ұйымдастыру және басқару жүйесі деуге болады.
Қазақстан Республикасындағы банк секторының дамуы нарықтық механизмінің
ең табысты және ... ... бірі ... ... ... банк
жүйеміз ТМД елдерінің ішінен алдыңғы қатарлы деп ... ... ... ... көрсеткіштер бойынша озып шығады. Сондықтан ... ... ашып ... ... ... саналады.
Банк менеджменті басқарудың ерекше ортасы ретінде тек дамыған нарықтық
экономика жағдайында ғана ... ... Банк ... өркениетті
елдерде қабылданған деңгейге дейін жетуі келесі қызметтердің болуымен
сипатталады: бағалы ... ... ... ... ... ... ... мен коммерциялық құрылымдардың
акцияларын тарату мен үнемдеуге көмектесу, клиенттерге олардың ... ... ... ... ... ... ... лизинг,
факторинг басқа да қызметтер. Нарықтық экономика несиелік мекемелер
арасындағы ... ... ... ... негізделген, кәсіпорындарды
мемлекеттік қаржыландыруға көшетін, ... ... ... ... мен ... – жоспарларды нарықтық ... жаңа ... ... ... ... банк ... мүмкін емес.
1991 жылы Қазақстан халқының тарихи тағдырында өзгерістер болды. ... ... ... ... жолында халық бірлігіне, әлеуметтік
әділеттілігін және қоғамның ... ... ... ... ... егеменді мемлекет құруға бет алды. Бұл баламасы ... ... ... социалистік әкімшіл - әміршіл басқару негізінде
экономикаға пара – пар жаңа ... ... ... жыл ... ... Қазақстан терең экономикалық дағдарысты және
сонымен байланысты халықтың өмір сүру деңгейін елеулі төмендететін барлық
қызметтер мен ... ... күрт ... ... ... ... ... таңда көптеген қиыншылықтар артта қалды» деп қанағатпен айтуға
болады. Реформалардың таңдалған бағыттарын ... ... ... ... Соңғы жылдарда өнеркәсіптік және ... ... өсуі ... жекеленген кәсіпорындар ... күш – ... ... ... шағын және орта бизнес
дамуда; басқа да өмірлік маңызы бар орталарда ... ... ... ... балансының оң сальдосына қолымыз жетті, инфляция деңгейі
біршама төмендеді, ұлттық ...... ... ... ... ... ... Нарықтық инфрақұрылым
жетілдірілгендіктен ақша – несие операцияларында, банктік ... ... ... ... ... мақсаты болып дамудың қазіргі ... ... ... ... ... ... Жұмыстың обьектісі -
«Қазақстан Халық ... АҚ. Ал ... ... ... – банк
менеджментінің түсінігін қарастыру, ... ... ... ... ... анықтап, тәжірибесін үйрену,
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ ... банк ... ... ... ... банк ... мәні мен ерекшеліктері
қарастырылады.
Екінші бөлімде «Қазақстан Халық ... ... ... ... мен ... ... туралы баяндалады.
Үшінші бөлімде банк менджментінің шетелдік тәжірибесі зерттеледі.
Сонымен ... банк ... ... бағытталған ұсыныстар бар.
1 тарау. Банк менеджменті, оның мазмұны және ерекшеліктері
1.1. Банктік менеджменттің мәні, түрлері және ... ... 1996 ... аяғына қарай банк жүйесінің ... ... ... ... ... 20-25% төмен коэффициентте
болды және 13 ... ... ... ... Бұл ... ... пайда
болған жағдайда дұрыс бағыт таба алмағандығын және банк менеджментінің
әдістерін ... ... ... ... ... ... ... көтерудегі
маңызды факторларға жатқызады.
Шетел банктердің тәжірибесіне қарағанда, банк қызметінің алға басуын
қамтамасыз ететін стратегиялық бағдарланумен қатар, ... ... ... ... бөлек қарау керек. Тікелей
айтқанда, «Менеджмент» деген ұйымдастыру мен басқарудың оңтайлы ... ... ... ... ... сөз, банктің және оның ұжымының
қызметтерін ұйымдастыру және басқару жүйесі деуге болады.
Банк менеджментінің негізгі мақсаты ... ең ... ... ... табу. Бірақ, бұл банк менеджментінің жалғыз ғана мақсаты
болуға тиіс ... ... ... ... қатар, менеджмент қоғамдық тұтыну
қажеттігін қанағаттандыруға тырысуы ... Бұл ... ... ... ... және қызметтерді көбейтуге көмек көрсетуі керек деген
сөз.
Банктік менеджменттің ... ... - ... ... ... оның ... қаржысын басқару және де банк қызметіндегі
қауіптерді азайту болып табылады. Соңғы ... ... ... ... ... ... ... әрқашан да қатар жүреді. Жоғарғы
деңгейде пайда табу, әрқашан да, ... ... ... ... ... ... ... өскен сайын, қауіптілік те ... ... ... ... ... пен ... ... қатынасының ең
оңтайлысын табу керек.
Банк менеджментінің негізін ... ... – ала ... ... және де оған ... керекті құралын дұрыс сайлау.[1]
Банк менеджменті банктік сферадағы персоналды басқару мен банк ... ... ... ... Ол банк ісін ... тәжірибелі
ғылыми басқарудың әдістеріне негізделген. (Кесте - 1)
Банк қызметі ... ... мен ... ... ... ... ... көрсетеді, ал ол міндетті түрде банк
менеджментінде көрсетіледі.
Банк ... ... ... және ... жоспарлаудан,
талдау, реттеу және бақылаудан тұрады.
Кесте - 1. Банктік менеджмент мазмұны
|Тапсырмалар ... ... ... ... ... | 1. ... ... қою, ... ... |
| ... ... ... |
| | 2. ... ... және ... өңдеу, |
| ... ... ... жетудегі жетістігін |
| ... ету |
| | 3. ... ... ... ... өңдеу |
| | 4. ... ... ... ... банктік |
| ... ... ... ... |
| | 5. Банк ... ... ... |
| |- ... ... ... ... |
| |- ... жұмысының тиімділігін анықтау аймағы; |
| |- ... ... ... |
| |- ... ... ... потенциялы |
| ... |
| |- ... өсу ... ... ... |Банк қызметі потенциалдық рынокта қызмет етуін |
| ... |
| |2. ... ... ... және банк ... |
| ... ... |
| |3. Ұзақ және ... ... ... даму үшін |
| ... және ... ... жаңа ... құру |
| | 4. ... ... ... жаңа түрін |
| ... және ... ... ... ... ... ... | 1. Жағдайдың өзгеру әдісін, қасиетін, ... ... ... формасын, банктік қызмет процесі кезінде |
| ... ... ... ... |
| ... қанағаттандыру |
| | 2. ... ... ... жаңа ... |
| ... ... ... ... | 1. ... ... назар аударатын клиент |
|базасын ... ... ... мемлекеттік мекеме, |
|қалыптастыру, сату|жеке тұлға) банк қызметінің қасиетін бекіту ... ... ... ... инвестиция, трасттық) |
|клиенттерге қызмет| ... | |
| | 2. Жаңа ... ... ... ... алу |
| | 3. ... ... ... ... ... ... дамыту, қосымша табыс әкелетін |
| ... ... құру |
| | 4. ... алу ... және | 1. ... өсуі ... | |
| | 2. ... пен ыдыратушылықты басқару |
| | 3. ... ... ... |
| | 4. ... ... ... қамтамасыз ету |
| | 5. ... ... ... |
| | 6. Банк ... ... ... – | 1. ... – аналитикалық жоспарлау жүйесін |
|аналитикалық |құру және қаржылық операцияларды тарату ... ету | ... | 1. ... ... ... ... |
| ... ... ... ... даму стратегиясына|
| ... және ... ... ... ... ... дело/Под.ред. д-ра экон. |
|наук Г.С. ... ... ... жасалған. |
Жоспарлау арқылы банктер перспективаға мақсат, ... ... ... ... ... оларды құралу көздермен және ... ... ... бәрі қызметкердің жұмыс істейтін шекарасын
анықтайтын ағымды және перспективті жоспар-болжауларды ... ... ... ... көмегімен банк қызметінің барлық тараптары
өзара байланысады, ақша нарығындағы бәсекелестік шарттарға байланысты ... ... ... мен ... әдістері анықталады.
Банктің барлық бөлімшелерін қамтитын және банктің дамуының ... ... ... ... ... ... ... бизнес
жоспарын құру, сонымен қатар жеке ... ... ... ... ... ... және басқа саясат бойынша оперативті
жоспарлар құру болып табылады.
Талдау банктің ... ... және жеке ... ... ... ... Ол ... орындалған нәтижелерді болжанған нәтижелермен
салыстыру арқылы іске асырады. ... ... ... ... және оң ... ... резервтерді, жоспардағы
жетіспеушіліктерді және ... ... ... емес ... ... ракурста өткізілген баланстың мәндерінің талдауы банктің
жиынтық аналитикалық ... ... ... ... ... бағыттары
болып табылады:
- Банк қызметтерінің көлемді көрсеткіштерінің динамикасын
бағалау. Оған ... ... ... ... ... ... жатады. Бұл бағалау басқа банктердің аналогтық
көрсеткіштерімен салыстыру ... ... Ол ... ... жүйесінде осы банктің қай орнын
алатынын көруге мүмкіндік ... ... ... ... ... ... даму стратегиясын дайындауға
көмек береді;
- Ресурстық базаны бағалау: көлемі, құрылымы және оның ... ... ... ... (меншікті капитал,
депозиттер, банкаралық несие). Талдау банк ресурстарының жеке
баптарын классификациялау, құрылымдық көрсеткіштерді ... ... және ... ... ... ... жүзеге асырылады. Ресурстық базаны бағалау
банктің депозиттік саясатын жасау үшін қолданады;
- Банктің ... ... ... ... ... ... динамикада критериалды ... ... ... ... әсер ... көру үшін ... ... ... ... ... банктің стратегиясын және
тактикасын анықтауға ... ... ... табыстылығын бағалау баланстың мағлұматтарын бағалау
және пайда мен шығындардың есептемесі негізінде іске ... ... ... пайдалылығы мен табыстылығын білдіретін
сандық және сапалық көрсеткіштердің жүйесі, активті қолдану
тиімділігі, банктің табысы мен шығысының ... ... ... ... ... пайдалылылығын басқару
механизмі жасалынады;
Жиынтық аналитикалық көрсеткіштердің бағыттарымен қатар коммерциялық
банктер жеке ... ... ... ... ... ... бағалы
қағаздар портфелін талдау, клиенттің несиелік қабілетін ... ... ... ... және т.б. ... ... ... Көрсетілген аналитикалық жұмыстардың материалдары банк тәуекелін
басқару облысында саясатты жасау үшін қолданылады.
Банк менеджмент жүйесіндегі реттеу коммерциялық ... ... ... ... ... ... Банк ... ақшаларды қамтып, тәуекелі көп болатындықтан мемлекеттік ... ... ... талаптар қатарын, олардың қызметтерінің
сферасын ... ... ... ... ... ... қарастырады.
Осы байланыста өзін -өзі реттеу жүйесі, яғни банк ішіндегі реттеу
бірінші ... ... ... ... ... ... мен
нормативтерді орындауға бағытталады. Банк ... ... ... ... бағыттардан тұрады:
• Банктің ұйымдастырушылық құрылымын жаңарту, яғни банктің болашақтағы
дамуын қамтамасыз ету үшін ескі ... ... және ... ... ... және ... ... және аналитикалық
қызмет бөлімдері;
• Банктік қызметті басқару ... ... ... қабылдау
процедурасын, нұсқаулық және методикалық ... ... ... ... жағдайды еске ала отырып, бантік саясатты жүзеге
асырудың әдістері, мақсаттары мен басымдылықтарын дұрыстау;
• Қызметтің жеке бағыттары ... ... ... шектеу бойынша
немесе тәуекелден қорғау үшін қосымша ... жүйе ... ... ... ... Кадрлық саясатты, персоналды оқыту жүйесін, банкішіндегі бақылауды
ұйымдастыруды жаңарту;
Банктік қызметті бақылау ішкі және сыртқы ... 2-ге ... ... ... ... және ... аудиторлармен жасалынады.
Банк ішіндегі бақылауды банк ... Банк ... ... ... ... ... ... Оның функцияларын менеджерлер өз
өкілеттілігі бойынша және ішкі ... ... ... Банктің
жұмысындағы жетіспеушілік пен кері тенденцияларын табу үшін ... ... құру және ... жою үшін әрекет жасау банк ішіндегі бақылаудың
басты мақсаты болып табылады.
Сыртқы және ішкі ... ... ... ... ... ... актілері мен ... ... ... бақылаушы органдардың жазылымдарын орындаудан тұрады.
Банк менеджментінің құрамы басқару сферасының жұмысында нақты көрініс
табады. Банк менеджментінің сферасы 2 блоктан ... ... ... ... басқару.
Қаржылық менеджмент ақшалай өнімдердің қозғалысын басқарудан, ... ... мен ... ... оны құралудан және
орналастырудан тұрады. Қаржылық ... ... ... ... Банк ... жеке ... бойынша нақты банктік
саясатты жасау (депозиттер, несиелер, қызмет көрсетулер,
инвестициялар және т.б.);
❖ Банктік ... ... ... ... басқару;
❖ Өтемпаздықты басқару;
❖ Табыстылықты басқару;
❖ Меншікті капиталды басқару;
❖ Несиелік портфелдерді басқару;
❖ Банктік тәуекелді басқару.
Бірыңғай банктік жүйе шегінде банк ... ... ... ... ... біркелкілік технологиясының болмауы
қаржылық менеджменттің ерекшелігі болып табылады. Әр банк ақша ... жеке ... және ... жасайды; тұрақты өзгеріп тұратын
экономикалық жағдай банк ісін жүргізудегі қалыптасқан әдістерді ... ... ... ... ... екінші сферасы – персоналды басқару ... ... және ... оңтайлы пайдалануға
бағытталынады. Ол еңбекті мотивациялаудан, кадрларды ... ... ... кадрларды дайындау мен қайта
дайындау жүйесінен, еңбекті төлеу механизмінен, ынталандыру мен ... ... ... ... бақылау ұйымынан, ұйымда ... ... ... басқарудың ғылыми негізі болып психология
және іскерлік ... ... ... ... әр ... деген
тәсілдемені дифференциациялауға, жұмыс карьерасын жоспарлау мен материалды
және моральды ынталандыруды ұйымдастыруға болады.
Шетел тәжірибесінде банкті ... ... ... ... ... оған ... ... және жалпы банк жүйесінің сапасы тәуелді.
Көп көңіл бұрыс менеджменттің ... ... ... ... пен қызметкерлердің жеткіліксіз құзірет әсерінен болатын ... ... ... банкте қалыптасқан қиын қаржылық
жағдайларды әрекетті көлегейлеу, ... ... ... ... ... жатады. Уақытында табылған бұрыс менеджменттің ... ... ... анықтап, осындай банктерге әсер ете алады,
тіпті басшылықты жұмыс орнынан босатуға, банкті таратуға дейін барады.
Банк ... ... ... ... ... ұйымдардың қағидаларын
ашады. Банкті ұйымдастыру қағидаларымен оның ... ... ... олардың функциялары мен операцияларын орындау
түсіндіріледі.
Функцияналдық ... ... ... басты қағидасы болып
табылады. Банк ірі ... ... ... табылатындықтан оның басқару
аппараттарында несиелік бөлімшелер болуы керек, өйткені банк қолма-қолсыз
есеп айырысумен ... ... ... оның ... ... ... Банктің масштабы, функциялары және операциялары банктің
басқару жүйесін құрауды анықтайды.
Банкті ұйымдастырудың келесі қағидасы - оның жеке ... ... ... ... 2 эшелоны бар. Бірінші эшелонға
банктің Басқармасы мен Кеңесі, ... ... мен ... ... Ревизиондық комиссия банктің жұмысын басқарудан тұрады. Мысалы,
банкте және оның ... ... ... ... және т.б.
Несиелік комитет ... ... ... болып табылмайды, оның құрамына
банк бөлімшесінің лауазымды тұлғасы, сонымен қатар банктің ... ... ... ... ... шешімдердің
сапасының жақсаруы мен деңгейінің көтерілуіне жауап ... ... ... ... ... ... ... үлестіреді және
қағидалы сұрақтар бойынша шешім қабылдайды. Комитет өз қызметінде ... ... ... және ... міндеттерін анықтайды,
несиелік операцияларды есептеу мен ... ... ... ... ... ... банктің филиалына қаржылай көмек беру
туралы, ірі несиені беру туралы шешім қабылдайды, ... ... ... мөлшерлемелердің деңгейін бекітеді.
Президенттік сарапшы кеңесі биліктің бірінші эшелонына ... ... ... ... жоқ. Оған ... ... ... кіреді. Сарапшы кеңес экономиканы дамытудың ірі сұрақтары бойынша,
банктің және ... ... ... ... ... даму ... жасағанда іске араласады, ... ... ... ... ... ... ... бөлімшелерінің бағынышты жүйеде екінші эшелонға банктің
клиентіне қызмет көрсететін барлық басқарма мен ... және ... ... ... ... ... ... кадрлар бөлімі
және т.б.).
Банктің жұмысын ұйымдастыру басқа қағидаларға да сәйкес келу керек –
қойылған мақсатқа сәйкес келу ... ... ... ... ... ... табу ... табылады. Сондықтан кез-келген банктің жұмысы,
банктің табысы әрқашан шығыстан жоғары болатындай ұйымдастырылуы қажет. Бұл
жаңа клиенттерді тартумен, ... ... ... және ... ... ... ... топтарымен жүзеге асырылуы
банк үшін сыртқы орта ... ... және ... ... ... ... ... ұйымдастырушылық құрылымын құру өте маңызды.
Басқарудың оңтайлы қағидасы банктің дамуын қамтамасыз етуін білдіреді.
Мысалы, жаңа қызмет ... ... ... ... ... және ... ... жүйесі бақылауды ұйымдастыру қағидасына сәйкес келу
керек. Мұнда міндетті элементі Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... бақылауды қамтамасыз ететін
ішкі және сыртқы аудит болып табылады.
Банк ... ішкі ... ... ету ... ... ... арқылы іске асырады. Ол үшін
банктер белгілі нұсқамалары болады. Мысалы, ... ... мен ... ... ... ... ... барлық жұмыстары құжаттарда
көрсетілген ережелерді орындауы және өз міндетін орындауы ... ... банк ... ... және ... ... етуде
шешім қабылдау үшін жедел және ... ... оны ... ... керек.
Дамыған мемлекеттерде менеджмент өндірістің тиімділігін көтеретін
маңызды факторлардың біріне жатады. ... ... ... ... ең рационалды жүйесінің жолымен пайда алу.
Банктік менеджменттің белгілі-бір спецификасы бар. Банк қоғамның
капиталын ... және ... және ... ... ... ақша
қаражатының сақталуына жауап береді және сонымен бірге өзінің ... ... ... да ... көрсетеді. Бұл байланыс әрқашанда
банкке тән ... және ... ... бірігуі банк менеджментінің
құрамында көрінеді және банк ... ... ... Ол ... ... ақша нарығының шарттарына жауап беретін банктті шаруашылық субьект
ретінде рентабельді жұмыспен қамтамасыз ету;
- банктің балансының өтемпаздығын ... ... ... ... ету, ... мен салымшылардың мүдделерін орындау;
- серіктестік байланыстың тұрақтылығы мен ... ... ... ... ... ... ... құрылымдарында
және сапасында туатын қажеттіліктерді максималды қанағаттандыруы;
- ... ... ... коммерциялық және әлеуметтік
проблемаларын табысты шешу;
- мамандарды ... ... ... және ... жүйесінің
тиімділігін жасау, бұл олардың потенциалды мүмкіндіктерін толық
өткізуіне көмек береді.
Көрсетілген ... ... ... ... сапалық және
әлеуметтік көрсеткіштерді орындауға бағытталады.
Банктің қызметінің жалпы нәтижесін бағалау және талдау үшін ... ... ... ... ... және ... саны, банкпен көрсетілетін операциялар мен қызметтердің көлемі,
депозиттердің, несиелік салымдардың және инвестициялардың көлемі жатады.
Сапалық көрсеткіштерді бірнеше түрге ... ... ... топ ... ... көрсеткіштері көмегімен банктің рентабельділігін басқару
жүргізіледі. Айналым ... ... ... ... ... шығындардың еңбек сиымдылығы, құжаттарды өндірудің жылдамдығы – бұл
көрсеткіштер екінші топқа жатады. Үшінші ... ... ... қөрсету
сапасы, құрылымы және көлемі, ... ... ... ... ... ... ету ... сұрауларын
қанағаттандыру деңгейінің көрсеткіштері кіреді.
Әлеуметтік көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... ... және әлеуметтік
проблемаларды шешу деңгейінен тұрады.
Банк менеджментінің басқа ... ... ... ... ... мақсатында банктің қызметін мемлекет тарапынан ... ... ұйым ... басқару жеке өзі шешім қабылдағанда
шекті ... ... ... ... ... ... басқару сферасының кеңдігі,
ақшалай операцияларды орындауда маңызды ... ... ... ... тәуекелге бармау үшін банкте жауапкершілігі жоғары шешімді қабылдағанда
коллективті шешім қабылдау қағидасы қолданылады.
Қазіргі ... ... тек қана өте ... ... білімді ғана
емес, сонымен қатар психология, құқық, іскерлік ... ... ... ... ... етеді.
Банк менеджментінің құрамының белгілі ерекшеліктерінің болуы
қызметкерлердің негізгі ... ... ... ... ... коллективтің әлеуметтік проблемаларын ... ... ... ... ету, ... жағдайларды туғызбау маңызды орын
алады.
1.2. Банк қызметтерін тиімді ұйымдастыру – банк менеджментінің ... ... мен ... ...... ... табу үшін
қолданылатын бірегей.
Активтерді басқару – меншікті және тартылған қаражаттардың орналастыру
тәртібі мен жолдары. ... ... ... ... ... мен инвестицияларға бөлінеді.
Активтік операциялардың көмегімен банктер өз қарамағындағы ресурстарды
пайда табу үшін және де ... ... ... ... ету ... ... ... табыс табу және өтімділігін қамтамасыз
ету мақсатымен орналастыруын актив операциялары деп атайды.
Бұған жататындар:
- Шаруашылық жүргізуші субьектілерге әр ... ... үшін ... ... ... ... беру;
- Халыққа тұтынушылық несие беру (үй құрылысын
жүргізу, пәтер, үй және ... да ... ... ... сатып алуға);
- Құнды қағаздар сатып алуға несие беру;
- Лизингілік операцияларға несие беру;
- ... ... ... ... ... ... несие беру.
Көрсетілген активтік операциялардың ішіндегі ең бастысы ... және ... ... ... ... ... болып
табылады. Кейбір банктердің несиелеуден табатын табысы, барлық табысының
80%-нан асып ... ... ... несиенің дәстүрлі түрлерімен қатар
көптеген жаңа түрлері пайда болды. Олар пәтер, үй ... ... ... ... ... ... алып ... несие, фермерлерге жер
телімін жақсартуға берілетін несие, оқуға және ... ... ... ... ... ... ... тұлғаларға ... ... ... активін сатып алуға несие берілетін
болды.[2]
Актив операциялары негізінен 4 топқа бөлінеді:
1. Несие-есептеу операциясы, оның ... ... ... ... ... операциясы, ол инвестициялық портфельдің негізін құрайды;
3. Кассалық және есептесу операциялары – банктің клиенттерге ... ... ... ... ... – ол банктің несие ресурстарын орналастыру
қызметіндегі несие беру операциясы. Банк ... көп ... ... жүргізуден түседі. Несиелеу операциялары қарызгерге
қайтарымдылық, мерзімділік және ақылық негізінде ... беру ... ... алу ... ... вексельдерді кепілзатқа қабылдаумен
байланысты несиелеу операциялары да есеп операцияның қатарына кіреді.
Есеп айырысу операциялары – ... ... есеп ... есептеу
немесе оны шоттан шығару, оның ішінде клиенттің контрагенттерінің алдындағы
міндеттемелерін өтеумен байланысты операциялар.
Бос қаржыны депозитке жұмылдырумен қатар ... және есеп ... ... өте ... ... ... табылады.[3]
Кассалық операциялар – қолма-қол ақша беру немесе ... ... ... ... айтқанда бұл ... ... ... ... орналастыру және пайдаланумен
байланысты операциялар деуге болады.
Инвестициялық, ... ...... ... ... құнды
қағаздарға салу және басқа құрамдармен ... ... ... ... ... ... ... Бұл жерде ескеретін ... ... және банк ... ... ... ... ... Қазақстандағы банктерге пайда табу үшін, басқа шаруашылықтардың
негізгі капиталына жарна салуына ... ...... ... белгіленген жағдай болғанда,
клиенттің үшінші тұлғаға берешегін өтеу операциялар. Сонымен ... ... ... қауіптілік дәрежесіне қарай – қауіпті және
қауіпті – бейтарап ... ... ... ... ... және
екінші; пайдалылық дәрежесіне қарай: пайда келтіруші және пайда келтірмеуші
операциялар болып та бөлінеді.[4]
Коммерциялық банктердің ... 4 ... ... ... ... ... ақша және оған ... қаражаттар;
▪ бағалы қағаздарға салынған инвестициялар;
▪ ссудалар;
... мен ... ... тек қана ... ... мен ... ... емес, сонымен бірге нақты банкінің активтерінің сапасын жоғарлату
бағытындағы банктің ... де ... ... ... ... және ... ... құрылымы:
❖ Табыс әкелмейтін активтер – басқа біреудегі корреспонденттік шоттар,
ақшалай қаражаттар, негізгі ... ... емес ... ... және ... тыс ... ... капитал салымдарын қаржыландыру, капиталдық шығындар, ағымдық
шығыстар, болашақ кезеңдегі шығыстар, ... ... мен ... ... ... ... жыл мен өткен жылдардың шығындары.
❖ Табыс әкелетін активтер – ... ... ... ... ... ... орта ... ссудалары, ссуда мен ... ... өтіп ... ... ... ... ... қағаздар, берілген кепілдер.
❖ Брутто-активтерінің барлығы – нетто балансының ... ... ... және ... ... көлемінде қысқартылады.
Нетто-активтерінің құрылымы:
➢ Табыс әкелмейтін активтер – басқа банктердегі корреспонденттік
шоттар мен ақшалай қаражаттар, ... құны ... ... активтер мен негізгі құралдар.
➢ Табыс әкелетін активтер – ... ... және ... ... ... ... шығындарды жабатын резервтерді
шегеріп тастағандағы ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді
ссудалар алдын-ала құрылған резервтің есебінен бағалы қағаздардың
құнсыздануын ... ... ... пен ... Бағалы
қағаздар да осылай есептелген.
Нетто-активтерінің брутто-активтеріне қатынасы бірінші орында активтер
сапасына ... ... ... ... туралы мәлімет береді.[5]
Коммерциялық банктердің клиенттеріне беретін қарызын ... ... ... ... ... ... ... – кәсіпорынға, үкіметке және жергілікті
үкімет органдарына, халыққа, басқа банктерге берілетін қарыз;
• Пайдаланылатын ... ...... ... (1 ... ... мерзімді (1 жылдан 5 жылға дейін), ұзақ мерзімді (5 жылдан
жоғары);
• Қызмет ету ... ... - ... ... ... қарыз және
айналыс аясына берілген қарыз;
• Борышқордың қай салаға тиістілігіне қарай - ... ... ... ... ... ... ... бойынша – кепілді, қорғаулы, қауіпсіз және қамтамасыз
етілмеген;
• Өтеу тәсіліне қарай - бір уақытта және бөлшектеп ... ... ... ... мына ... принциптері сақталғанда ғана
береді: қамтамасыздық, қайтарымдылық, мерзімділік, ... ... ... ... белгілі бір несиелік шектеумен (лимит)
несие линиясын ашумен беріледі. Мысалы, АҚШ-та, Германияда. ... ... ... ... шот ... лимит бекіту
формасы кең тараған. Контокорренттік шот деген ... ... ... ... Бұл шот бойынша дебиттік сальдо клиентке несие беруді
көрсетсе, ал кредиттік ... ... ... қаражаты бар екенін көрсетеді.
Несиенің бұл түрі қысқа мерзімді ағымдағы қажеттілікке беріледі. Ал ... ... ... шектеуді овердрафт бойынша ...... чек ... ... ... ... ... беруі немесе
оның банкке берген шоттарын ағымдағы шотындағы қалдықтан артық ... ... ... шегінде банктің төлеуі. Нәтижесінде ағымдағы шотта
дебиттік ... ... ... ... ... ... шот ашылғанда
шартпен анықталады. Несиелеудің бұл формасы – ... ... ... түрі. Ол – клиенттің ағымдағы есеп айырысуына қаражат
жетіспестігін қанағаттандыруға берілетін несие. ... үшін ақы ... ... ... алынады.
Берілетін несиенің көлемі көптеген мемлекеттерде несие линиясының
мөлшерін бекіту арқылы реттеледі. Бұл жағдайда банк пен ... ... ... ол бойынша банк борышқорға келісілген мерзім аралығында
белгілі бір соммаға ... ... ... Несие линиясы 1 жылға ашылады.
Келісілген мерзім аралығында борышқор қайтадан ... және ... ... кезде несие алуға мүмкіндік алады. Әйтсе де, ... ... ... ... ... онда ... аяқталуы
мерзіміне дейін оны жою құқы банкте болады. Несие линиясы банк жоғары сенім
көрсеткен бірінші класты ... ... ... бекіткенде
клиенттің несие линиясы лимитінің 20-30% көлемінде ... ... ... ... жағдай көрсетілген құжат қоса тіркеледі.
Банктік несиелеуді ұйымдастырудың ... бір түрі – ... ... ... ... беру. Бұл жағдайда берілетін несие соммасы несиелік
шоттың дебитінен клиенттің ағымдағы ... ... ... Есеп-
төлем құжаттары борышқордың несиелік шотынан тікелей төленуі мүмкін.
Ағылшын және швейцария ... ... банк ... ... ... ... ... формасы қолданылады. Бұл жағдайда
қатысушы – банктің ... ... және ... ... ... Германия мен Жапонияда консорциумдық несие де кең дамуда. Ол
синдикаттық несиеден 2 және одан да көп ... ... ... ... ... ... Консорциумдық несие әдетте өте ірі
соммаға (30 млн АҚШ долларынан жоғары) беріледі. Бұндай ... ... ... ... ... ... төмендетеді. Келісімде несие өкілінің,
басқарушының және басқа ... ... мен ... құқы мен ... несие беру операциялары тобына факторинг және ... да ... ... ... өнімдерді сату процесінде
контрагенттердің ... ... ... ... ... қарыз
тапсырысын банкке сату. Бұл жағдайда банк өнімді сатып алушыдан төлеуді
талап ететін құқыққа ие ... ... ... банк ... ... ... оның ... тәуекелін өзіне алады.
Қарыз беру мәселесін шешерде банк жеткізушінің несие ... оған ... ... ... ... ... Төлей алмау
қауіпін банк өзіне алатындықтан, ол жеткізушіге шоттың жалпы сомасының 80-
90% бірден өзі ... ал ... ... ... ... ... өтегеннен
кейін ғана қайтарады. Коммерциялық банктер несиенің осы түрін дамытып, ... ... ... ... ... табысын ұлғайтуға және
клиенттермен байланысын ... қол ... ... ... жалдаушы кәсіпорындардың ұзақ мерзімге
машиналарды, жабдықтарды қозғалмайтын мүліктерді және ... ... ... ... ... ... ... Банктер лизинг
компанияларына несие беру ... ... ... қатысады. Сонымен
қатар банктер жалға ... ... мен ... ... ... да ... ... Шарт мерзімінің соңында жалдаушы лизинг
обьектісін қалған құны бойынша ... ... ... Банк ... операциясын
жүргізу арқылы клиенттің төлем қабілетсіздігінен туындайтын шығын ... Оған ... банк ... ... ... ... төлемді
қосуға құқы бар. Ондай жағдайда сол мүліктен салық төленбей, ол сома жабдық
алуға жұмсалуы мүмкін.
Коммерциялық банктердің келесі маңызды ... ... ... банк өз ... үшін ... қағаздарды сатып алу, жаңадан
шығарылған бағалы қағаздарды ұстаушылар арасында алғашқы ... ... ... бағалы қағаздарды сатып алу және ... ... ... ... беру. Ондай бағалы қағаздар жай және ... ... ... ... ... ... және
т.с.с қағаздар болуы мүмкін. Мысалы, банктің вексельдермен ... ... ... және ... ... ... ... беру, акцепт
бойынша операциялар, инкассациялау, вексельдік кепілдік беру және т.с.с.
операциялар.
Банктердің бағалы қағаздарды ... ... ...... ... түрінде қосымша пайда табу. Бағалы қағаздардың табыстылығы
оларды өтеу мерзіміне тікелей байланысты. Бағалы қағаздарды өтеу ... ... оның ... бағасы тұрақты болады. Ал мерзімі ұзақ болған
сайын ... ... ... жиі ... ... ... банктер
үшін қысқа мерзімді бағалы қағаздарға ақша жұмсау ұзақ мерзімді ... ... гөрі ... ... ... активінің бұрыннан қалыптасып және
қазіргі кезде өрістеп келе жатқан негізгі бағыты – ... беру ... ... ... ... Бұл ... банк балансының 80%
құрайды. Бұдан басқа банктер кассалық, акцептік, ... ... ... ... ... операциялар жүргізеді. Олар
бір-бірімен тығыз байланысты. Әсіресе актив және ... ... ... ... Себебі коммерциялық банктер негізінен өзгенің капиталымен
қызмет жасайды, сондықтан банк қаражатын несиеге беру және ... ... ... ... бос ... мен жинақтарды тарту қабілетіне
байланысты.[6]
Активтерді орналастыру проблемасыны шешу жолы - ... ... ... ... алу ... ... ақылды басқарушының шарты клиенттің талаптарын қанағаттандыра
алатын қаражаттардың болуы және оны қанағаттандыра алу ... ... ... ... ... өтемпаздық пен пайдалылық
арасындағы конфликтіні шешу мәселесі тұрады.
«Өтемпаздық-пайдалылық» дилеммасын шешу үшін активті ... ... бар. ... ... оң және ... жақтары бар. Коммерциялық
банктің нақты мәселесін шешкенде ... ... ... ... ... ... ... артық болуы кезінде қаражаттын
ортақ қор әдісін қолдана алады. Екінші әдіс – ... бөлу ... ... ...... басқарумен байланысты және ЭЕМ-ны
қолданумен байланысты. Әдістердің ... ... ... ... шығындарды активтік операциялардан ... ... ... қаражаттар қоры әдісінің негізінде барлық ресурстардың ... ... ... ... ... ... ... салымдарды, жинақ,
мерзімдік салымдарды және банктің меншікті ... қоса ... ... түседі. Кейіннен бұл қаражаттар сәйкес келетін активтер
түрлеріне бөлінеді. Бұл модельге ... қай ... ... түскені
маңызды емес. Активтерді басқару тәсілі келесі 1-схемада көрсетілген.
Бұл әдіс менеджерлерден ... пен ... ... ... етеді. Қаражаттарды осы қағидаларға сәйкес келетін ... ... ... ... ... ... және алынған
салымдарды төлеуге қолданған бірінші активтерге ерекше көңіл бөледі. Бұл
банктің ... ... ... ... ... сейфтегі және
чектегі қолма-қол ақшалар, инкассалау кезіндегі төлем құжаттары, басқа
банктегі корреспонденттік ... ... ... ... ... ... жатады.
Екінші резервтерге қолма-қол ақшаға айналдыруға болатын ... ... ... ... Оларға ссудалық шоттағы қаражаттар мен
бағалы қағаздар портфелін құрайтын активтер жатады.
Бірінші және екінші резервтердің ... ... ... ... ... бере алады. Ссудалар – бұл банк активтерінің ең ... ал ... ... ... – банктің пайдасының ең ірі бөлігі.
Активтерді бөлу әдісі банкке қажетті өтемпазды активтік ... ... ... ... ... ... ... - 2).
Осы әдістің көмегімен міндетті резервтер нормасы мен ... ... ... ... ... шектеледі. Мысалы, талап
етілгенге дейінгі салымдардың міндетті резервтер ... мен ... ... ... және ... ... ... модель бойынша банктің ішінде банктер болады – талап етілгенге
дейінгі салымдар банкі, жинақ салымдар банкі, ... ... ... ... ... банкі. Бұл жерде әр орталықтан қаражаттардың ... ... ... ... ... өтемпазды активтер ең
жоғарғы жабылуды қажет ететіндіктен, талап ... ... ... қаражаттардың маңызды бөлігі бірінші резервтерге, қалған бөлігі
мемлекеттік бағалы қағаздарды инвестициялау жолымен ... ... ... аз ... қысқа мерзімді ссудаларды беруге жөнелтіледі. Бұл әдістің
оң жағы - өтемпазды активтердің үлесін азайту және ... ... мен ... салу болып табылады, ал ол пайда ... әдіс те ... бар ... ... ... ... ... көрсетеді.
Қаржаттардың ... ... ... - 1. Активтерді басқару тәсілі
Ескерту-автормен құрастырылған: Общая теория денег и ... ... ... издание., перераб.и доп.-М.: ЮНИТИ,
2000 негізінде жасалған
Қаражаттардың құралу көздері ... - 2. ... бөлу ... ... Общая теория денег и кредита: Учебник
для вузов/Под.ред.проф.Е.Ф.Жукова.-2-е издание., перераб.и ... ... ... ... ... ... ... экономикалық қызметінің проблемасын шешуге
күрделі тәсілді ... ... ... ЭЕМ мен математикалық ... ... ... ... ... беріледі және оның ішінен ең
оптималдысын таңдау болады. Бұл тәсіл ... ... ... ... арасында байланысты бекітуді, өзгертулердің,
идентификациясын талап ... ... – олар өз ... әр ... ... тартып,
басқа банктерден несие алып, өзінің бағалы қағаздарын шығарып және ... ... да ... ... ... ... банк қорын құру және
оны ұлғайту операциялары. Олар банк балансының пассивінде ... ... ... ... ... ... ... қарағанда
алдымен жүргізіледі, себебі актив операцияларын жүргізу үшін белгілі бір
қор мөлшері қажет.
Пассив операцияларына мыналар ... ... ... ... ... ... (оның ішінде корресподенттік банктерге) ашу
және оларды жүргізу ;
• өзінің бағалы ... ... ... ... ... жинақ сертификаттары);
• банкаралық несие алу, оның ... ... ... репо ... ... несие алу.[8]
Коммерциялық банктердің пассивті операцияларының 4 формасы бар:
➢ жарғылық капиталдағы жарна ... ... ... ... ... банктің пайдалылығынан қорларды қалымтастыру мен ұлғайтуға аударулар
жасау;
➢ депозиттік операциялар ... ... ... ... емес ... ... алғашқы екеуімен қаржылық ресурстар құрылады.
Қалған екеуімен ресурстардың екінші ірі тобы – заемдық және ... ... ... капиталы өз қаражаты, тартылған қаражат және ... ... ... өз қаражатына акционерлік және резервтік
капиталы, сонымен бірге бөлінбеген пайда жатады. Акционерлік капитал немесе
жарғылық қор ... ... ... ... ... ... ... қордың мөлшері, оны қалыптастыру және өзгерту банктің
жарғысында көрсетілген. Жарғылық капиталдың сомасы заңмен ... ... ... ... ету үшін ... банк оның ... мөлшерін бекітеді. Батыс елдерінің коммерциялық банктерінің жарғылық
капиталы 10-15 млн. ЭКЮ ... ... ... ... акционерлер қаражаты
есебінен, сондай-ақ өз қаражаты, акционерлердің ... және ... ... ... ... резерв капиталы ағымдағы пайдадан бөлінген соммадан тұрады. Ол
ойда болмаған шығындарды және бағалы қағаздар курсының ... ... ... ... Оның ... ... қорына байланысты пайызбен
белгіленеді.
Бөлінбеген пайда шоты ... – ол ... ... ... Онда ... дивидент түрінде бөлінбеген және ... ... ... ... ... бөлу ... ... төмендету әдісіне
жатады, себебі резервтердің көп түрі салықтан ... ... ... ... қорында өз қаражатының үлесі 10% шамасында.
Коммерциялық банктердің өзгешелігі – олардың ... ... ... Банк ... 90%-ке ... ... қаражат. Тартылған
қаражаттың ең үлкен мөлшері банктің өз капиталына байланысты ... ... өз ... мен тартылған капиталдың арасындағы арақатынас әртүрлі
болады. Ол нормативтер 1:10 қатынасынан 1:100 ... ... ... ... ол 1:12 ... болса, ал Жапонияда 1:83 қатынасына
тең.
Коммерциялық банк кәсіпорындардың, ұйымдардың, мекемелердің, халықтың
және ... ... ... ... ... ... ресурстар
белгіленген мерзіміне қара басқарылатын ресурстар және ағымдағы ... ... ... ... ... ... депозиттерді және
банкаралық несиелерді біріктіреді.
Ағымдағы пассивтер есептесу, ағымдағы және корреспонденттік шоттардағы
қалдықтардан құрылады
Салым – ол белгілі бір ... ... ... ... ... ақша
қаражаты. Ол қолма-қол ақша немесе ақшаның қолма-қол емес ... ... ... валютасында салынуы мүмкін.
Ақша қаражаттарын салымға тарту депозиттік операциялар деп аталынады.
Банктер үшін депозит олардың пассив операцияларының ... ... ... ... ... ... жүргізудің негізгі ресурсы.
Салымдар әртүрлі белгілерге байланысты жіктеледі. Салушысына қарай
депозиттер жеке және ... ... ... болып бөлінеді.[10]
Пассивті несиелік бірінші кезекте депозит операциялар жатады.
Депозиттік операциялардың субьектісі ретінде қатысушылар:
➢ мемлекттік кәсіпорындар мен ұйымдар;
➢ мемлекеттік мекемелер;
➢ кооперативтер;
➢ акционерлік ... ... ... ... ... кәсіпорындар;
➢ партиялық және отандық ұйымдар мен қорлар;
➢ қаржылық және сақтандыру ... ... және ... ... мен ... жеке тұлғалар және оның бірігуі;
➢ банктер және ... да ... ... алу ... ... ... ... талаппен алынатын депозиттер
▪ мерзімді салымдар.
Талаппен алынатын депозиттерге ... ... ... ... және ... талабы бойынша дәл сол сияқты жолмен алынады. Бұл
депозиттер клиент ашқан әртүрлі ... ... ... ақша
және қолма-қолсыз ақша есеп айырысуға алынуы мүмкін. ... ... ... ... және бюджеттік шоттарда белгілі бір мақсатқа
жұмсалатын, корреспонденттік шоттарда басқа банктермен есептесуге арналған,
сондай-ақ есеп айырысу ... ... ... ... ... түрі ... тұрақсыз себебі клиенттер өз шоттарындағы қаражатын
үнемі пайдаланатындықтан, ондағы қалдық ... әр кез ... ... ... бұл шоттар бойынша проценттік өсім төлемейді. ... ... үшін ... ... коммерциялық банктер клиенттерді
тарту және талаппен алынатын салымдарды ұлғайтуды ынталандыру мақсатында
шот иелеріне қосымша ... ... ... олардың сапасын арттыруға
ұмтылуда. Ағымдағы шот иелері өз қаражатын чек ... ... ... ... ... – ол салыну мерзімі және проценттік өсім ... анық ... ... ... ... ақша ... ... салымның көлемі мен мерзіміне байланысты анықталады. Егер ... иесі ... ... ... ... пайдаланғысы келсе, онда
салым бойынша төленетін пайыз мөлшері кемиді. Мерзімді ... ... ... олар ... ақша ... ... ... қаражатын ұзақ уақыт пайдалануға мүмкіндік алады. [12]
Банктің мерзімді депозиттері шартты (алдын-ала қаражаттарды алу мерзімі
туралы келіскен) және ... ... ... ... мерзімді депозиттер сақтау мерзімі бойынша бөлінеді:
▪ 30 күнге дейін
▪ 31 күннен 90 ... ... 91 ... 180 күнге дейін
▪ 181 күннен 1 жылға дейін
▪ 1 жылдан 3 жылға дейін
▪ 3 жылдан жоғары.[13]
Мерзімді салымдардың 2 түрі бар: ... және ... ... бір түрі – ... сертификат. Бірінші рет ондай
куәлікті айналымға 1961 жылы АҚШ банктерінің бірі ... Шот ... ... және ... ... ... көрсетілген ерекше атауы куәлік
беріледі. Депозиттік сертификат – ол ... бір ірі ... ... туралы берілетін жазбаша куәлік. Онда банктің міндетті түрде
сертификатты кері сатып алу мерзімі және ... ... ... АҚШ ... ... ... ... кемі 100000
долларға, ал Ұлыбританияда 50000-нан 250000 фунт ... ... ... ... тек заңды тұлғаларға беріледі. Ол атаулы
және атаусыз ... ... ... ... ... ... алу құқы
басқа жаққа беру жазуы көрсетіліп берілуі мүмкін. Бұл куәлікті ... ... ... талап бойынша берілетін етіп банктер
шығарады.
Жеке тұлғаларға банктегі салымдарын алу үшін ... ... ... ... бір ... және ... ... да беріледі. Банктің
ресурсында халықтың жинақ салымдары маңызды рөл атқарады. ... ... ... бөлек-бөлек сомма салынады, кейін жинақтың толық соммасы, ... ... ... ... мүмкін. Салушыға жинақты
куәландыратын жинақ ... ... Бұл ... түрі өнеркәсібі дамыған
елдерде кең тараған. Әдетте жинақ шотынан қолма-қол ... ... ... тапсырысы бойынша банк оның ... ... ... және ... ... ... жазылғаны
үшін, оқушылардың мектептегі тамақтануына және т.б. қызметтерге төлем
аударады. Сондай-ақ бұл ... ... бір ... ... алу үшін,
мысалы, демалысқа, туған күнге, жаңа жылдық мерекеге арнап салынады.
Сонымен депозиттер – коммерциялық банктер ресурстарының маңызды ... оның ... ақша ... ... ... әрдайым
өзгеріп тұрады. Дегенмен банк ... ... бұл ... ... де тән. Банк ... қаражат тартқанда бірсыпыра
материалдық және ақша ... тап ... Одан ... ... ... көп жағдайда банкке емес ... ... ... ... ... ... ... бәсекелестік оларды депозит
тартуға ... ... ... ... ... шараларды жүргізуге
мәжбүр етеді. Қазіргі кезде коммерциялық ... ... ақша ... үшін ... ... мекемелері жинақтаған ақша қаражаты сатылатын
банкаралық несие ... ... ... пайдаланады. Банкаралық
несие корреспонденттік қатынастар шеңберінде беріледі, яғни бір банк ... ... ... ... төлем және есептесу ... үшін ... шот ... ... ... ... ... арқылы, ия болмаса қаржы делдалдары арқылы жүзеге асырылады. Егер
банктер өзара банкаралық несие туралы ... онда ол ... ... ... Бұл ... ... ... бір мерзімге
жасалады.
Коммерциялық банктердің пассив операцияларына олардың орталықтанған
несие ... ... алу ... Орталық банк коммерциялық банктерге
несиені жарыс негізінде қайта қаржылындыру ... ... ... ... ... банктердің қаражат тартуының келесі бір әдісі – кері сатып
алу келісімі немесе репо операциясы. Бұл келісім банк пен ... ... ... ... ... сатушыларымен жасалады. Егер фирма қолма-
қол ақшаның ірі сомасын өте қысқа мерзімге банкке ... ... онда ... ... қағаздарды сатып алады да, кейін оларды кері сатып ... ... ... ... ... күні ... мүмкін, онда алатын
пайыз мөлшері депозиттік сертификаттан әлдеқайда төмен болады. ... ... бос ... ... бір жолы.
Соңғы жылдары коммерциялық банктердің пассив операцияларының ... ... кең ... ... – ол шетел банктерінен еуровалютамен алынатын
несие. Әлемдік қарыз ... ... ... валюта болып ... ... ... оның ... ... маңызды мінездеменің
бірі. Өтемпаздықты басқарумен банк ... ... ... қанағаттандыру қабілеттілігі түсіндіріледі. ... ... ... ... ... пен ... ... ұстап тұру, сонымен бірге актив пен ... ... ... ... ... ... ету ... табылады.
Банк ағымдағы өтемпаздықты ұстап тұру үшін оның ... ... қоры ... ... Өтемпаздықты басқару актив пен пассивті басқару
жолымен іске ... ... ... нарықта сатып алуға және
жиналған өтемпаз активтерді сату арқылы алуға болады. Өтемпаздықты ... ... бірі – ... ... ақшалары есебінен құралған
«ұзақ» салымдарды тарту. Халықтың ... ... ... ... ... ... потенциалды, өтемпаздықты ... ... және ... басқаруға болады.[15]
Банктің активтері мен пассивтерін басқару, тиісті табыс табумен қатар,
банктің өтемпаздық дәрежесін ... ... ... қамтамасыз етуі
керек.
Өтемпаздық дәрежесіне қарай банктің барлық активтерін 3 топқа бөлеміз:
1. дереу дайындылықтағы өтімді қаржы, ... ... ... ... ... ... ... қолма-қол ақша, корреспонденттік
шоттағы қаржы, бірінші сыныпты вексельдер және мемлекеттің ... ... ... оңай ... айнала алатын өтімді қаржылар. Бұған
таяудағы 30 күннің ішінде орындалатын, банкіге берешек несиелер ... да ... ... ... құнды қағаздар және басқа ... ... ... ... ... ... ... несиелер, үмітсіз
қарыздар, банктің негізгі қорына қосылатын ғимараттар мен ... ... ... кең ... ... ... және
басқа да кредиторларының қаражаттарын тарту мен ... ... Ал тар ... – бұл ... өтемпаздығын ұстап отыру мен
нарықтағы несиелік ресурстарды мобилизациялауға бағытталған қызмет.
Пассивті басқаруда банктер ... ... ... ... ... ... керек. Ол банкте пайда мен капиталдың өсуіне көп
қаражат қалдырады. Одан ... банк ... займ ... мен
капиталдың көлемдері арасындағы оптималды қарым-қатынасты таңдау керек.
Себебі, олар ... ... ... ... ... отыруға жағдай
жасайды.
Мемлекеттік деңгейде орталық банктер пассивтерді басқара отырып,
несиелік экспансия ... ... ... нарығында Ұлттық Банк ІІ деңгейлі банктерге және
үкіметке берілетін ... ... ... ... ол ... ... әсер етеді. Екінші тұтқа ... ... ... пен ... ... ... дисконт болып табылады.
Дисконт өскен сайын несиелік ресурстарға сұраныс азаяды, ал ол өз ... ... ... бос ... ... азаюына әкеледі. Ұлттық
Банк дисконтты төмендете отырып, ... ... бос ... және ... ... ... басқару құрамы болып Ұлттық
Банктің ... және ... ... ... ... ... банк валютасының ірі иегері бола отырып, ол коммерциялық банктерге
валютаны ... ... ... ... ... Ал валютаны сатып
алғанда несиелік экспансия саясатын жүргізеді.
Ұлттық банк ең ... ... ... бағалы қағаздар портфелін
иеленеді. Бұл қағаздарды сата отырып, ол ІІ деңгейлі банктің бос резервін
төмендетеді, ал ... ала ...... ... бос резервін
көбейтуді және оның пассивті шоттарында жаңа ... құру ... ... ... ... ... банктің ІІ деңгейлі
банктердің орындауына міндетті ... мен ... ... ... ... коммерциялық банктің тартылған ресурстар
көлеміне байланысты бекітілген орталық ... ... ... ... Банк ... азайта отырып, коммерциялық банктерге пассивті
шоттарда жаңа ақшаларды құруға рұқсат береді, ал ... ... пен ... басқарудың ортақ жоспарына банктің ... ... ... ... барлық жолдарын басқару
кіреді. Актив пен пассивті басқару қалқымалы мөлшерлемелі актив ... ... ... ... ... ... ... Қалқымалы мөлшерлеме активтер мен міндеттемелер жаңартылады және
қайта ... пен ... ... 3 ... жасалынған, олардың
әрқайсысы активтер мен пассивтер арасындағы ... ... Бұл 3 ...... мен ... ... ... және теріс айырмашылықтар.
Активтер мен пассивтер арасындағы нөлдік айырмашылық стратегиясы. Мұнда
банк басқарушылары банктің жалпы активтер ... ... ... ... теңдестіруге тырысады. Басқа сөзбен айтқанда, бұл стратегия
банктің 40% активі ... ... ... ... ... ... ... мөлшерлемелі міндеттемелерге жатады. Егер қалқымалы
мөлшерлемелі активтер мен ... ... ... 0-ге тең
болса, банктің ... ... ... ... ... банктің барлық пассивінің тіркелген мөлшерлемелі міндеттемелердің
қатынасына тең. ... ... ... пен ... ... төлемдер
арасындағы тұрақты айырмашылықты ... ... ... осы ... мен ... арасындағы оң айырмашылық стратегиясы. Банкирлер
бұл стратегия бойынша қалқымалы мөлшерлемелі активтің құны ... ... ... мән ... ... ... Мысалы, егер жалпы
активтің пайыз әкелетін 40% қалқымалы мөлшерлемелі активке жатса, жалпы
пассивтің тек 20% ғана ... ... ... ... Бұл ... ... банктер нарықта пайыздық мөлшерлемер
төмендегенде мынадай ... ... ... ... ... ... сияқты төмендейді. Актив пен пассив арасында оң айырмашылық
болғаннан, табыс деңгейі шығыстарға ... ... ... пен ... арасындағы теріс айырмашылық ... ... ... ... ... ... ... қалқымалы мөлшерлемелі міндеттемелерден төмен. Бұл стратегия
егер банкир ... ... ... күтсе тиімді болады. Егер
осы күтілімдер дұрыс болса, банктің таза пайыздық ... оның таза ... ... Осы ... банкир қолдана отырып, өз қолына банктің
пайдалылығы мен өмірін бақылауын алады. Бірақ бір айтып ... жай ... ... ... да ... капитал – кез-келген кәсіпорынның қаржылық ... ... ... иелерімен енгізілген қаражаттар, ресурстар және
бөлінбеген пайда ... ... рөлі ... тұрақтылығын және оның жұмысының
тиімділігін қамтамасыз ету болып табылады.
Біріншіден, меншікті ... бұл ... ... ... ... банктің қызмет ету мен ұйымдастыруын қамтамасыз ететін
қаржылық ресурстардың көзі. Жаңа ... ... ... ... ... және т.б. үшін ... керек.
Екіншіден, капитал клиенттердің банкке сенімділігін ұстайды және
кредиторлардың оның ... ... ... ... тіпті экономика
құлдыраған кезде де, банктің қарыз алушының қажеттіліктерін ... ... ... ... ... капитал жаңа қызметтерді жасау, ұйымдастырушылық өсуді,
программалар мен жабдықтарды қамтамасыз етуі керек.
Капиталдың төртінші функциясы – ... ... Ол ... ірі ... болғанда, басқарушы проблемаларды шешкенге дейін
банктің операцияларды жалғастыруын қамтамасыз етуі керек.
Меншікті капиталды тиімді басқару банктің ... ... ... ... қамтамасыз етуге жағдай жасайды.
Салымдарды тарту мәселесін шешкеннен кейін менеджерлер тартылған
қаражаттарды инвестициялаумен айналысады. ... ... мен ... ету үшін банк ... ... мерзімді қарыздарын және депозиттік
шоттарды реттеуге жүгінуі мүмкін. Төмен ... ... ... ... ... мідеттемелер жоғары мөлшерлеме бойынша
пайдалы инвестициялауға арзан ... көзі ... ... ... тиімді басқарудың құралы дивиденттер облысындағы ... ... Ол ... ... ... ... ... және қосымша
акцияларды жоғары бағамен сатуға ... ... Бұл ... ... ... үшін ... бөлігін ұстап отыруға қарағанда тиімдірек
болуы мүмкін.
Бірақ акцияларды ... мен ... ... ақша ... банк үшін ... қымбат және қолайлы әдісі емес.
Сондықтан банктің басқарушылары мен банкті ... ... ... мен банктік баланстың басқа баптары арасындағы оптималды қатынасты
табуға тырысады.
1.3. Коммерциялық банктердегі қаржылық менеджмент
Коммерциялық ... ... ... қызметінің объектісі: -
банктің қаржылық операциясын зерттеу процесі және банктің ... ... ... ... ... коммерциялық банкте - жүйелерді өңдеу және
қолдаудың рационалдық жоспарлау әдісі мен ... ... ... ... ... ... ... рационалдық
талаптармен, оптималды ұйымдық құрылым негізінде құру әдістерімен анықтау
және функционалды – ... ... ... ... ... ... ... жоспарлау және тартуды қамтамасыз ету және берілген
параметрлердің тұрақты қолдау өз қорын кеңейту бағытында (акционерлік ... ... ... беріктігі мен оның табысын тұрақты ... ... ... ... ... ... болуына өз әсерін
тигізеді, оны кесте - 2 көруге ... - 2. ... ... ... ... әсер етеін параметрлер
|Берілген параметрлер ... ... ... пайдасының максимизациясы |Минималды жіберілген нормативті |
| ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ету |
|Банктің пайдасын баланстау және |Нарықты қамтамасыз ететін пайда |
|ыдырату ... ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... бағасы мен |
| ... ... ... ... ... А.И. ... дело. |
|1993,СПб. ... ... ... банктің қаржылық менеджменті әрбір басқару жүйесі сияқты
екі жүйелікке бөлінеді:
1. Басқару объектісі немесе басқару.
2. Басқару субъектісі немесе басқарушы.
Басқарудың ... ... ... ... қаржылық
менеджментінде ақшалай шикізаттар ... ... істі ... ... ... ... ... қаржылық банкте жоғарғы басшы, басқару формасын
қамтамасыз етуіне объективті функция әсерін тигізеді.
Басқару объектісі – банктік ... ... ... ... ... ... ... (шарт).
Бұл процестің жағы басқару субъектісі арқылы – коммерциялық банктің
заңды тұлғасы ... ... ... ... ... ... негізделеді, басқару объектісінің қажеттілігіне жауап
береді. ... ... ... объектісіне сәйкес ... ... ... оның бағасы есебінде құрылып, банктің қорының
кеңеюін қамтамасыз етеді.
Ақшалай шикізаттарды тарту процесі ... ... ... ... ... ... ... басқару арқылы оның
тұрақтылығында ... ... ... кесте - 3-те көрсетілгендей
тұрақтылықтың 5 блогы 12-ге бөлінген, олардың әрқайсысы тұрақтылық ... ... ... ... Төмендеуде коммерциялық банктің блогының
тұрақты болуы және мазмұнының функцияларымен ... - 3. ... ... тұрақты блогы
|Банктің қаржылық тұрақтылығы |1. ... ... ... ... |
| |– ... ... ... |
| ... ... және ... банктің|
| ... ... және |
| ... |
| |2. Банк ... ... және |
| ... ... банктік қатердің |
| ... ... ... |
| ... |
| |3. ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... және ... бағасының қалыптасуы.|
|Ұйымдасқан банк тұрақтылығы |4. Банк қызметін жоспарлау: |
| ... ... және ... – |
| ... банк ... |
| |5. ... ... ... (сызықтық |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| |6. ... ... ... |
| ... инновациялық потенциалды ашу.|
|Банктің функциялдық тұрақтылығы|7. Банктің мамандырылуы. |
| |8. ... ... ... коммерциялық |9. ... ... және ... ... |
|тұрақтылығы ...... ... |
| |10. Банк ... ... |
| ... және оның инновациялық |
| ... ... ... ... ... |
| ... қажеттілігі немесе |
| ... ... ... ... |
| ... ... реинжирингі). ... ... ... |11. ... несиелік – инвестициялық |
| ... |
| |12. ... қор ... мен ... ... ... ... ... ... А.М. Ведущие коммерческие банки в|
|мировой экономике.-М.: Финансы и статистика, 1992. негізінде құралған. |
Коммерциялық банктің қаржылық менеджменті ол – ... ... және ... процесін қалыптастыру. Ол - ұйымдастырылған
технологиялық ... ... ... ... ... ... банк ... процесіндегі қарым–қатынастар, соның ішінде
персоналды ... ... ...... ... коммерциялық банкте үлкен мәнге ие, ақпараттық және логико–
аналитикалық проблемалары бар, коммерциялық банктің ... ... ... ... ... ... ... жүйелік талдау проблемасына жатады (зерттеу, операция, ақпарат).
[17]
Қаржылық менеджменттің үшжақты классификаторы коммерциялық банкте ... ... ... ... ... да ... ресурсты пайдалану
процесін қалыптастырады.
1. Фронталды блок басқару жүйесінде кешендік ... мен ... ... ... ... ... әсе ету ... ұйымдастыру және басқару, кешенді өңдеуді жүйелеу,
принциптік және ... ... ... беру,
жоспарға сәйкес процесс мониторингі және ... ... ... және ... ... ... ... мониторинг және есепті ұйымдастыру бөліктің
қаржылық қызмет есебінде, менеджмент персоналының ... ... ... ... ... ... банктің ұйымдастырылған құрылымы, ... ... ... ... блок ... операциялық функцияларын жинау, нақты
банктің қызмет ету концепциясымен мақсатына ... ... ... ... ... ... ... технологиялық қорды қалыптастыру, ... ... ... және ... ... ... банктің қаржылық қызметін технологиялық өңдеу мен
тарату және клиенттермен қарым–қатынасы.
Коммерциялық банктің қаржылық менеджментінің ... мен ... ... және ... ... ... ... құрылу
әдісін қамтамасыз етеді. Негізінде құрылу әдісін қамтамасыз ... ... ... тарату және жоспарлау, берілген параметр бойынша
тұрақтануы, процестерді басқару және ... ... ... банк блогының
қызметіне жатқызу, судыру: бухгалтерлік есеп және есеп беру, ... ... ... ... есеп беру және ... ... ... құру бағалы қағаздармен берілетін несие де ... ... ... ... ... көрсетіледі (ҚРҰБ, ҚРҚМ
және т.б.) банктің ішкі және сыртқы резервін басқаруды қолданылады, ... ... ... ... ... үшін ... ... коммерциялық
банктің бөліктері негізінде функцияланады. Бұл жүйелердің функцияларына
жататындар:
❖ Жоспарлау стратегиясы – қаржылық перспективалық ... ... ... ... өңдеу осы тапсырмаларды орындауға
бағытталады. Арнайы ... ... ... ... ... бойынша
тапсырма беріледі (Мысалы, проблемалық жағдайда).
❖ Модельдеу - әртүрлі ... ... ... ... ... құралдар технологиясы жоғарғы басшыларға жобаның тиімділігін
көрсететін, сонымен ... ... ... ... жағдайы. Модель –
ол материалды объект немесе белгілі жүйе, зерттеу объектісін функциялау
немесе құрылымды құру.
❖ Оперативті жоспарды рационалдық ... ... ... ... ... ... ... қажет.
❖ Мониторинг – ақпараттардың жиналуына объектіні басқару жағдайымен және
қоршаған орта туралы.
❖ Диагностика – мерзімді мән ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіш уақытында.
❖ Басқару мақсаты – басқару обьектісінің сенімділігін қамтамасыз ету.
Мұнан үшінші ерекшелік шығады және ... ... ... ... ... ... өнімді құру. Ары қарайғы
идентификацияда қаржылық менеджмент ... ... ... және
«банктік өнім», «банктік қызмет» арасындағы түсініктермен қарастырамыз.
Банктік өнім – банк клиентіне көмек көрсету ... ...... ... - ... банк қызметтерінің регламенті қызмет кешені,
ақпараттық, қаржылық және ... іс – ... ... ... қамтамасыз етуді біріктіреді.
Банктік операция – кему мақсаты жүйесі бойынша қызмет ету орны ... ... ... ... ... қызмет – қажеттіліктерді қанағаттандыру формасы (несие, есептеу
... ... ... ... ... сақтау және сатып алу мен
сату, ... ... т.б. банк ... ... реті – ... өнім жай өнім – ... бір функциясымен
бөлініп, клиентке қызмет көрсетеді.
Күрделі өнім банктің бірнеше бөліктерін қарастырып таратады:
- Клиент қызметтілігін тауып, жаңа банк қызметінде көрсетіледі;
- Өнімді ... және ... ... ... ... ... етеді;
- Қажетті қызметпен реглементті өңдеу;
- Ақпараттық әдістерді қамтамасыз етуді қызмет көрсету ... ... ... шешімдерді шешуде жұмысшы топтарын құру мен қызмет көрсету;
- Көрсетілген қызметтер мәселесін шешу және ... ... ... ... ... ... ... Құжаттық шешімдерді өңдеу тапсырысымен келісімге отыру, көрсетілген
қызметті регламенттеу;
Мақсатты тағайындау арқылы операцияның келесі сыныптарын айыру:
o ... ... ақша ... банк қызметіне арнау;
o Активті операция өзіндік қорды пайдалану және мерзімдік ... ... ... ... – клиенттердегі комиссиондық сыйлар арқылы қызмет
көрсету;
o Пәндік ... ... ... ... қарастырамыз, банктің
делдалдық операциясы, келесідей анықтайды. Банктік үштен – үш ұғымымен
сәйкестендіріледі ... - ... - ... - регламент (ережелерді құжаттық безендіру) клиентке қызмет
көрсету операциясын ... ... ... ... ...... қызмет көрсету нәтижесі (операцияның орындалуы).
Күрделі деңгей бойынша триадалық – ... үш ... ... ... ... интеграцияланған
«Банктік үштік» ұғымы туралы түсінігі оның мүмкіндіктерін анықтайды,
оның көмегіне клиентке ... ... ... ... ... және
«банктік технология клиентіне қызмет көрсету» түсінігімен және «банктік
үштік» келесідей:
технология - (материал + құрал + ... ету ...... технология клиентке қызмет көрсету ═ (клиент қажеттілігі +
өнім + операция) → қызмет ═ ... ... + ... элементтері арасындағы
байланыс.
Бекітілген банктік сәйкес келу банктік технологияда ... ... ... ... қарапайым
- аралас
- интеграцияланған
Реинжирингтік объект клиенттерді қамтамасыз ету процесі аралас ... ... ... ... ... ... болады.
Реинжирингтік процесті қамтамасыз етуде клиент жеке өңдеулер ... ... ... ... ... жұмыс істеу келесі реттілік фазасындағы қатынастармен
сипатталады:
▪ Банк ... ... ... ... ... Клиентті қызметті сатып алу жөніндегі келісім шартпен ақпарат ... ... ... ... ... ... жоғарғы басшысы және
банктік жүйеде клиентке қызмет жасау;
▪ Банктің жоғарғы басшысы ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету және оның шешімін бақылау;
▪ Келесі календарлы мерзімге құжат дайындау;
Қазіргі жағдайда клиенттермен ... ... 2 ... ... ... бөлу ... тарату және функцияны таңдау жүйесі. Бұл
жүйеде банктер адекватты құрылымдық бөлімдерге бөлінеді. Басқару әкімшілік
– командалы ... ... Осы ... ... иерархияның ең төменгі
деңгейі тиеді, ол «біпыңғай тұтынушы» болып табылады.
2. Процеске сәйкес жүйе және ... ... ... ... ... бойынша көмек көрсетуді.
Бірінші жүйе шағын және орта ... ... ... жеке функционалды қызметке қажет. Ал екінші жүйе ірі клиентке қызмет
көрсетуді тілейді.
Сонымен қаржылық менеджмент банктің өнімін ... тек қана ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді,
клиент қажеттіліктерін қанағаттандырады. Осыдан ... ... ... негізінде таратылатын сенімді клиент – тұрақты ... ... ... ... Халық Банкі» АҚ мысалында банк менеджментін талдау
2.1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның ... ... ... жылы Халық банкіне 82 жыл болады.
Қазақстанның Халық банкінің тарихы – бұл Қазақстан территориясындағы
жинақтаушы жүйенің даму және қалыптасу ... ... ... ... ... ... Жинақ банкісінің қайта қалыптасу негізінде құрылды.
1923 жылы Ақтөбеде бірінші жинақ кассасы ашылған болатын. Осы ... ... ... ... 4 жыл ішінде елімізде 335 ... ... 1929 жылы ... ... ... ... ... Республикалық жинақ кассасы пайда болды.
Кеңестік қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық және ... ... әр ... ... ... ... ... әкелді.
Жинақ кассаларына мемелекеттік займдардың облигацияларын және басқа да
бағалы қағаздарды кепілге ала отырып, ... ... ... рұқсат
етілген болатын. Осы уақытта жинақ ісі мемлекеттік несиелердің қалыптасуы
мен дамуына ықпал жасады. Сол ... ... ... ... ... үшеуі натуралды және екеуі алтын есеп негізінде берілді.
1960 жылдың соңына ... ... ... ... саны 1770 мыңға,
салым соммасы 322,7 млн.соммаға, ал салымның орташа саны 182 соммаға дейін
жетті. Жинақ кассаларының саны 1950 жылдан 1960 ... ... 1,8 есе ... ... соңына қарай 2805 құрады.
60-шы жылдардың басында жинақ кассалары халықтың ... ... және ... да қызметтер үшін төлемдерін қабылдады.
Жинақтаушы жүйенің дамуына ақша бірлігінің қатаюы әсер етті. 1961 ... ақша ... ... мен жаңа сом ... ... әкелді.
1963 жылы жинақ кассалары Қаржы Министрлігінен Мемлекеттік ... ... ... ... қаржысы несиелік ресурстарды ... ... банк ... екі деңгейлі банктік жүйеге: орталық банк –
арнайы банктерге ... ... ... тәуелсіздікке және суверенитетке
қол жеткізуі Халық банкісінің үшінші қайта қалыптасу этабына ... 1990 ... ... ... ... кейін нарық
экономикасының шарттарына жауап беретін өзінің жеке банктік жүйесін құруға
кірісті. 1991 жылдың қаңтарында «Қазақ ССР-ғы банктер және ... ... заң ... жылы Қазақстан республикасының Жинақ банкісі құрылды. ... оның ... ... болып табылады.
1993 жылы Жинақ банкі Қазақстан Республикасы Үкіметінің иелігіндегі
«Қазақстанның Халық ... ... жылы Банк ... ... ... ... ... Қайта құру
процесі банктің басшылығы мен қызмет көрсету түрінің ... ... Жаңа ... банктің негізгі қызметіне жаңа информационды-
коммуникативті технологияларды пайдалануды ұсынды.
1995 жылдың соңына қарай ... ... ... ... ... банкісіне айналып, қаржы нарығында қол жеткізген ... ... ... ... ... ... ... өзінің басты
33,33% қосу 1 акцияны құрайтын акциялар пакетін сатты.
Бүгінгі Қазақстанның Халық банкі – бұл ... ... ... ... банкі.
Халық банкінің тарихы – оның ... және ... ... ... ғана ... ол жаңа ... технологияларды енгізу,
банкингтің спекетрін ұлғайту, глобалдық стратегия процесі.
Қазақстанның ... ... ... ... және қоғамдық ұйымдармен
іскерлік қатынаста. Банктің серіктестері болып шетелдік және қазақстандық
банктер, инвестициялық қорлар, ... ... ... ... және компаниялар болып табылады.
Қазіргі таңда «НОСТРО» шоты бойынша 35 банкпен корреспонденттік
қатынаста. ... 23-і ... ... 6-уы ТМД ... ... ... 89, оның 54 шоты ... теңгеде, ал қалғаны шетел ... ... ... ... ... ... корреспондент-банктер желісінде
жоғары деңгейлі мынадай банктер кіреді: American Express Bank Ltd, ... ... AG, Credit Suisse First Boston, Deutsche Bank AG, ... plc, The Chase ... Bank N.A., OOO ... Банк ... және ... Банкі Moody,s Standard Poor,s , Thomson Bankwatch Bree секілді
рейтингтік мекемелермен ұзақ ... Жыл ... осы ... ... ... ... “Қазақстанның Халық Банкінің
Жинақтаушы зейнетақы қоры” ЖАҚ, “Казтелепорт” ЖАҚ, ... ... ... EUROPE B.V.”, ... ... ... ... Халық банкінің Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ 1998 жылдың 2
ақпанында құрылған және рейтингі бойынша ... ... ... ... ... аса ірі ... бірі болып табылады. Қордың
акционерлері – «Қазақстан Халық Банкі» (ЖЗҚ акцияларының 50%-нан ... ... ... ... ... мұнай-газ
компаниясы және «Қазақстан Темір жолы» ұлттық темір жол тасымалдаушысы. Қор
соңғы төрт жыл бойы «Жыл ... ... ... ... зейнетақы қоры» номинациясы бойынша жеңімпаз
болды. Қор қызметінің 2004 жылдың 1 ... ... ... Салымшылар саны – 1,069 млн. адам;
• Зейнетақы активтері – 89 млрд. теңге;
• Инвестициялық табыс – 21 млрд. теңге;
• Зейнетақы төлемдері – 4,5 ... ... ... 1 ... ... бойынша Қор портфелінде 100 млрд. теңге
көлемінде ... ... ... ... ... ... ... қоры зейнетақы жарналарын тартумен және зейнетақы
төлемдерін жүзеге ... ... ... ... ... ... және ... шоттарын жүргізу құқығынсыз делдалдық-дилерлік
қызметпен шұғылданады.
«Қазақшетсақтандыру» ЖАҚ шетелдік сақтандыру компаниясы 10 ... даму ... ... жетістіктерге жетті және соңғы үш жыл бойы
Қазақстаннның сақтандыру рыногының көш бастаушысы болып келеді.
«Қазақшетсақтандыру» ... 1995 жылы ... ... ... ... ретінде құрылған. 2001 жылы «Қазақшетсақтандыру» ЖАҚ
акцияларының мемлекеттік пакетін жекешелендіру жүргізілгенде «Қазақстан
Халық Банкі» ААҚ ... бірі ... 2002 жылы ... оған ... ... ... ААҚ қосу ... қайта
ұйымдастырылды.
Бүгінгі күні «Қазақшетсақтандыру» ЖАҚ республикамыздың сақтандыру
компаниялары арасында ең кең ... ... ... бар жетекші
сақтандырушы компания болып табылады. Қазақстан ... ... ... ... ... рыногы үлесінің 20%-ы
«Қазақшетсақтандыру» ... ... ... қызметінің 2004 жылғы 1 қаңтардағы
негізгі көрсеткіштері:
• Жиналған сақтандыру сыйлықтарының көлемі -5,751 млрд. ... ... – 2,126 ... ... ... ... – 697,645 млн. теңге;
• Меншікті капитал – 1,064 млрд. теңге.
«Қазақшетсақтандыру» ҚР «Сақтандыру қызметі ... ... жаңа ... ... ... ... Банк берген еркін
сақтандырудың 5 сыныбы ... ... ... ... ... ... компания қайта сақтандыру қызметіне лицензия алды. Енді
жергілікті сақтандыру компанияларының тәуекелдерін ... ... ... ... бұл ... ... көбірек тәуекел қалдыруға мүмкіндік береді.
Компания корпоративтік сақтандыру секторында кеңінен ... EOS ... Group, Heath Lambert Group, Lloyd,s ... және т.б. ... ... ... және делдалдық топтармен жұмыс істей ... және ... ... ... ірі ... ... көрсетеді.
«Халық Лизинг» ЖАҚ 2000 жылдың 1 қаңтарында құрылған және ... ... ... еншілес компаниясы болып табылады. Компания Caterpillar
(АҚШ), Volvo (Швеция), Wirtgen ... Itochu ... ... Dressta ... және тағы ... ... кез келген
жабдықтарын лизингке береді. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ... ... және ... ... ... қызметінің 2004 жылғы 1 қаңтардағы негізгі көрсеткіштері:
... ... – 2,255.1 ... теңге;
• Ұзақ мерзімді активтер – 1,494.6 млрд. теңге;
• Ағымдағы міндеттемелер – 204,139.3 млн. теңге;
• Ұзақ мерзімді міндеттемелер – 195,523.3 млн. ... ... ... ... ... бірі болып
табылатын «Халық-Лизинг» компаниясының аталған салада айтарлықтай мол
тәжірибесі бар.
Халықаралық қаржы нарығында ... ... ... болып Lehman
Brothers, American Express Bank Ltd болып табылады. Lehman Brothers – ол
Халық банкінің ... ... ... ... және ... ... ... ал American Express Bank Ltd – 1998 жылы Халық
Банкіне синдикатты займды ұйымдастырған болатын.
Халық ... ... ... ... ... ... ... Case, Bracewell Ratterson, Baker McKenzie, Camerson McKenna, Stibbe
Simont Monahan Duhot.
Қазақстандағы ірі серіктестері «Казпочта» болып ... оның ... ... ... ... 1999 ... 20 желтоқсандағы Үкімі
бойынша Халық Банкіне берілген болатын.
Банк VIZA International және MasterCard International төлем ... ... ... көрсетеді. Айналымдағы карточкалар саны 80% -ды
құрады.
2002 жылы Халық банкі жеке тұлғалардың мерзімдік салымдарының өсу темпі
бойынша 1-ші орынды ... ... ... ... ... қызмет көрсетеді: есеп-кассалық
қызсет көрсету, несиелер, бағалы қағаздармен ... ... ... ... ... депозиттерді қабылдау және
т.б.
Банк Қазақстан Республикасында 624 құрылымды бөлімдері, ... ... ... ... ... ... желтоқсанында Халықаралық «Жыл таңдауы» фестиваль-байқауда
Халық Банкі «Қазақстан Республикасындағы 2002 ... ең ... ... ие ... Банкінің филиалдық желісі 624 құрылымдық бөлумшелерден, ... 20 ... және ... 147 ... ... және 457 ... бөлімдерден тұрады.
Төлем карточкаларына қызмет көрсету 365 банкоматтан, 1410 ... және 852 ... ... ... ... ... компьютерлер мен модемді
қолдана отырып, клиент жұмыс орнын босатпай-ақ шотының ... ... ... ... ... ... ... бойынша тапсырма мен өкімдер
бере алады. “Банк-Клиент” жүйесі информацияларының қорғалуына кепіл береді.
Банк ... “Money Gram”, ... ... және ... мерзімді есеп айрысу” жүйелерінің қызметтері көрсетіледі.
2005 жылдың 23 ақпанында Қазақстанның Халық Банкі (100 млн. АҚШ доллары
соммасына тең) кезекті синдикатты ... беру ... ... қол ... ...... ірі клиенттерінің ... ... ... ... ... синдикатымен 18 айға
берілді. Несие бойынша маржа Либор мөлшерлемесінен асатын жылдық 1,5% -бен
берілді.
2004 жылды Халық Банкі ... ... ... ... ... ... ... таңда олардың саны 35 жетті:
Қазақстанның 17 аймақтарынан 32 және 3 ... ... ... ... бастап Халық Банкі өз клиенттеріне дискета мен
смарт-карточкалардан басқа Minikey (USB) жаңа ... ... мен ... ... ... Мамыр айынан бастап Интернет ... ... ... ... ... ... кез-келген зейнеткерлік қорына
ерікті төлемдер аударуға мүмкіндік берілді.
Сонымен қатар “Интернет-Банкинг” ... ... 2004 жылы ... ... ... өсті) 51,7 млн. теңгеге дейін өсті. Интернет-
шоттары теңгеде соммалық ... жыл ... ... 15,4 ... ... өсті. Ал басқа валютада мынадай көрсеткіштерге жетті: USD – 3,5 млн,
EUR – 3,3 млн, RUR – 29,7 млн, GBR – 0,4 млн. ... ... ... саны 39% өсті.
Соңғы көрсеткіштерге сүйенсек “Халық Банкі” Қазақстанның жеке тұлғалары
бойынша электрондық ... ... ... ... ... ... Банкі келесідей қызмет көрсетеді:
Несиелеу:
- 24 айға дейінгі ... және ... ... ... ... сызықты ашу;
- ссудалық, пре-экспорттық қаржыландыру (шетел агенттіктерінің және
банктің несиелік ... ... ... ... ... ... Банкі консультациялық-қаржылық қызметтер сонымен бірге вексельдік
операциялар жүргізеді.
Қазіргі таңда Халық Банкімен ... ... ... ... ... ... Кіші бизнесті ЕҚҚДБ несиелік сызығы бойынша несиелеу бағдарламаасы;
- Отандық тауар ... мен ... ... ... ... ... ... қайта өндірумен айналысатын ... ... ... ... ... ... бойынша несие
беру» бағдарламасы;
- Кәсіпорындарды овердрафт формасы ... ... ... ... Lights. Кіші ... субьектілерін несиелеуге бағытталған
бағдарлама: заңды және жеке кәсіпорындар.
Несиелеу мақсаты:
- айналым қаражаттарын толтыру;
- негізгі құралдарды алу;
Бағдарламаның негізгі ... ... ... 12% -бен 7 ... ... беру ... табылады. Жұмыс істеп тұрған және ... ... ... Несиені алу мерзімі – несиелік сызықты ашқан
күннен бастап 6 айға дейін. Сонымен ... ... ... ... ... ... ... қаржыландырады. Кепіл ретінде жылжымайтын мүлікті ... ... ... АҚШ долларында беріледі.
Кіші бизнесті ЕҚҚДБ несиелік сызығы бойынша ... ... ... кіші және орта ... ... қолдау көрсету.
Бұл бағдарлама бойынша кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке
тұлғалар, сонымен бірге ... ... ... ... ... ... ... фирмалар, жеке кәсіпорындар, заңды тұлғалар
несие ала алады.
Несиелер мына мақсатқа беріледі:
- тауар, шикізат және материалдар алуға;
- ... ... ... ... ... көлемін ұлғайтуға;
- құрал-жабдықтар және транспортты сатып алуға;
- жылжымайтын мүлікті коммерциялық қызмет көрсету мақсатында ... ... және ... басқа да капиталды салымдар үшін
ЕҚҚДБ-нің несиелеу бағдарламасының өзгешілігі бизнес-жоспардың болуы
шартының жоқтығында. Бұл бағдарлама бойынша ... ... ... ... ... ашу ... ... ретінде айналымдағы ... ... ... ... ... ... жеке ... қолма-қол және қолма-қолсыз түрде теңге немесе АҚШ долларында
беріледі. Несиені қайтару ... және ... ... ... ... ... ... несиелеу бағдарламасы несиенің 2 түрін ұсынады:
1. «Кәсіпкерлер» несиесі:
... ... ... ... ... мерзімі: 3 айдан 4 жылға дейін
• Сыйақы мерзімі: АҚШ долларында айына 1,25%-дан жоғары, теңгеде айына
1,34%-дан жоғары
... ... ... 2-5 ... ... соммасы қамсыздандырудың құнынан 80%-дан жоғары несиені қайтару
кезінде қарыз көлемі азаяды, соған сәйкес сыйақы мөлшері де азаяды.
2. «Блиц» ... ... ... 5000$ ... ... ... 3 айдан 12 айға дейін
• Сыйақы мерзімі: АҚШ долларында айына 1,92%-дан жоғары, теңгеде 2,33%-
дан жоғары
• Шешім қабылдау мерзімі: 2 ... ... ... ... ... құнынан 80%-дан жоғары несиені қайтару
кезінде қарыз көлемі азаяды, соған сәйкес сыйақы мөлшері де азаяды.
• Жылжымайтын ... ... ... қажеті жоқ
• Құжаттардың аздығы
Отандық тауар өндірушілер мен қызметкөрсетушілерге банктік займды ұсыну
бағдарпламасы. Бағдарлама ... ... ... мен ... ... ... негізделген.
Сыйақы мөлшері займдық қаражаттарды мақсатты қолдануына байланысты:
- айналым капиталын толтыру – жылына 10%
- негізгі капиталды ...... ... тек қана АҚШ ... ... Бір жобаны қаржыландырудың
максималды көлемі қарыз ... ... ... ... кіші және орта бизнес үшін – 100 000 АҚШ доллары
- ірі ... үшін – ... АҚШ ... ... ... және жылжымайтын мүлік алынады.
«Ауылшаруашылық өнімді қайта өндірумен айналысатын ... ... ... ... ... ... ... несие
беру» бағдарламас. Бұл бағдарламаның мақсаты қарызгердің ... ... ... болып табылады. Азайту республикалық бюджеттің
субсидияларының арқасында жүзеге асырылады.
Кәсіпорындарды ... ... ... ... ... несиелеу
бағдарламасы. Овердрафт банктің клиентке ұсынатын қысқа мерзімді ... бірі ... ... ... АҚШ долларында немесе теңгеде 25
күнге дейін береді. Өзгеше жағдайда ғана қамсыздандыруды қажет етеді.
Несие ... ... ... ... ... бағалау,
несиені беру мен қайтаруға дейінгі процедураны жүзеге асыру кіреді.
Несиені ... ... ... Клиенттің өтінішін менеджердің талдауы;
- ... ... ... ... ... ... алушының
сауалдамасы), клиенттен жобаны талдауға және т.б. өткізу үшін ... ... ... берген құжаттарды Заң Службасы, Бағалау Службасы, Қауіпсіздік
Службасы және Қазынашылық Службаларының тексеруі;
- Жоба бойынша несиелік пакетті банктің ... ... ... ... ... құру.
Несиелік құжатнама ҚР-ның Халық Банкінің Басқармасының 1999 жылғы ... ... ... ... құжаттардан тұруы қажет:
1. Құрылтайшылық және тіркеу құжаттары. Оған кәсіпорынды ... және ... ... ... ... ... салық төлеушінің
куәлігі, кәсіпорынның жарғысы, бірінші басшылықтың және бас ... ... ... ... ... ... Службасының және Заң
Департаментінің жоба ... ... ... Бұл ... ... клиенттің заңды негізін көрсетеді.
2. Бухгалтерлік және қаржылық ... Бұл ... ... беруі: бухгалтерлік баланс, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп
беру, ... және ... ... ... ... ... және ... төлемдер бойынша қарыздардың жоқтығын растайтын құжат,
зейнеткерлік ... ... ... төлемдер туралы құжат,
корпорациялық табыс ... ... ... ... ... шоттары және қарыздары туралы құжат және т.б. бұл құжаттар
клиенттің ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге беретін
құжаттарының барлығы жатады. Құжат түрі кепілді қамсыздандыруға байланысты.
Бұл категорияға кепіл ... ... ... ... ... ... ... службасының қорытындысы және т.б. жатады.
4. Шығыс құжаттар. Оған жататындар: несиені беру туралы ... ... және ... ... шешімі, жобаның бизнес-
жоспары, банктік займдардың келісім-шарты, аккредетивті қызмет көрсету,
несиені мақсатты ... ... ... ... жоба ... ... тәуекел-менеджерлерінің қорытындысы,
мониторингтік есеп берулер.
Несие бөлімі ... ... ... ... әкімшілік Басқарма;
- Заң Департаменті;
- Бағалау Департаменті;
- Бухгалтерлік есеп және есеп беру Департаменті;
- Операциондық Басқарма;
- Қауіпсіздік ... ... ... ... құжатнаманың құжаттарының
түпнұсқасы сақталынады. ... ... ... ... несиелік
құжатнамасының ұлттық заңға қайшы келмеуін бақылайды.
Заң ... ... ... ... талдауын жүзеге асырады,
клиенттің құжаттарын бағалайды, бағалау қорытындысын жасайды, ... ... ... ... ... клиенттің кепілін бағалайды, клиентпен жалданған
тәуелсіз бағалаушылардың актілерін бағалайды, кепіл құнын анықтайды.
Бухгалтерлік есеп және есеп беру ... ... ... ... ... ... Басқарма кепілдіктер, келісім-шарттар және аккредетивтік
қызмет көрсетудегі келісім-шарттарды дайындайды, жабылмаған ... ... ... ... клиенттің азаматтық жай-күйін тексереді.
2005 жылдың 2 желтоқсанында “Қазақстанның Халық Банкі” АҚ Басқарманың
Төрағасы Григорий Марченкомен Халық Банкінің ... ... ... даму ... ... ... – клиенттің мүддесіне бағытталған қаржылық топты құру.
Халық Банкі мен оның ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан мен көршілес елдерге қызмет көрсетеді
(банктік, зейнеткерлік, сақтандыру, бағалы қағаздар және ... ... ... мақсат қойылды: 2007 жылға дейін қаржылық топтың
қызметін еуропалық ... ... Бұл ... ... топ-
менеджменттің топтық және мақсатты бағыттылығын талап етеді[18].
2.2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның менеджментін ... ... ... ... портфелі ең жоғарғы стандарттарды енгізуге
тырысады. Халық Банкінде несие портфелінің ... ... ... ... операциялардан тәуелсіз қызмет ететін Тәуекел Басқармасы
құрылған. Басқарманың басты функциясы – тәуекелге сәйкес несие ... ... ... субстандартты, қанағаттандырылмаған, күмәнді
және үмітсіз болып жіктеледі. ... және ... ... төлеу қабілеттілігі жоғары ретінде қарастырылады. Күмәнді және
үмітсіз болып жіктелінетін қарыздар төмен несие өтеу қабілеттілікке ие ... ие ... да ... ... орын ... ... бір ... және несиенің қайтаруын күмәнға қояды. Соңғы 3 жылдың қарыздарының ... ... және ... болып жіктелінген.
Банктің қаржылық жағдайын талдау. 2004 жылы Халық ... ... ... баланста көрсетілген.
Активтер. Банк активі 2004 жылы 398,2 млрд. теңгені ($3,1 млрд) құрады,
алдыңғы ... ... 144,6 ... ... ... 57% ... 2003
жылғы көрсеткіш 2002 жылмен салыстырғанда 25% өсті (График - 1).
Ақша және оның эквиваленттері алынған ... әділ құны ... олар ... ... ... ... ... Оған
балансты құрған күннен есептегенде қайтару мерзімі 90 күн ... ... ... мен ... ... қаражаттар жатқызылады.
Cурет - 3. Банк активтерінің динамикасы
Ескерту-автормен құрастырылған: www.halykbank.kz. негізінде жасалған.
Бағалы ... ... ... 2004 жылы ... ... құрап,
алдыңғы жылмен салыстырғанда 69% өсті (Сурет- 2).
Саудалық бағалы қағаздар келесілерден тұрады:
|Саудалы бағалы қағаздар |2004 |2003 |2002 ... ... ... ... |( |
|Қаржы ... ... ... ... | ... | | |( ... Республикасының мемлекттік |4.085.513 ... | ... | | |( ... ... ... ... |( |
|еурооблигациялары | | | ... Даму |169.404 |470.050 |( ... | | | ... ... ... ... ... |( ... келісмінің шарттары бойынша |5.656.840 ... |( ... ... ... ... |
Осы бағалы қағаздардың сыйақы ... мен өтеу ... ... |2004 |2003 |2002 ... ... | | | |
| |% ... |% |Өтеу |% ... |
| | ... | ... | ... ... ... |2004 |6% |2003 |( |( ... ... ... ... |( ... | | | |6 | | ... | | | | | | ... |11,1% |2007 | 11,1% |2007 |( |( ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... | |( |( ... | | | ... | |
|еурооблигациялары | | | |3 | | ... Даму ... |2007 |9,1% ... |( ... | | |3 | | ... ... ... ... |
2004 пен 2003 жылдардың 31 желтоқсанында екі банктің ... ... 100% және ... ... капиталының 11,7% және
15% құрады. Қазақстан банктерінің ішінде 2005 жылдың ... ... ... ... ... салымдарынан «Халық Банкі» 3 орында
(Кесте – 4).
Сурет – 4. ... ... ... ... www.halykbank.kz.негізінде жасалған.
Кесте – 4. Қазақстан банктерінің 2005 жылдың бірінші жарты жылдығындағы
бағалы қағаздарға салынған салымдарының динамикасы
|Орны ... ... ... ... 2004 ... 30 ... 7 176 874
млн.теңгені құрады. Ал 2003 жылдың 31 желтоқсанында ... ... ... 2002 ... 31 ... 7 045 844 млн.теңгені құраған
болатын (График - ... – 5. ... ... ... ... ... жасалған.
Несиелік мекемелердегі қаражаттар. Несиелік мекемелердегі қаражаттар
2003 жылдың 31 желтоқсанында 7 290 929 теңгені ... 2004 ... ... 1 822 120 теңгеге тең болды.
Несиелік мекемелердегі қаражаттарға кіреді:
| |2003 |2002 |2001 ... ... ... |( |99.171 ... ... ұйымдардың|422 |( |( ... | | | |
| ... |( |99.171 ... – Мүмкін шығыстар | (15.764) |( ... ... | | | ... ... ... |( |50.188 ... | | | ... құрастырылған: www.halykbank.kz.негізінде жасалған. |
2003 жылдың 31 желтоқсанындағы банктің 2004 ... ... мен ... ... ... салымдар бойынша алатын жылдық ... ... ... ... ... ... (2001 жылы 1,5%-дан
12,75%-ға дейін).
Несиелік портфель. Несиелік портфель 264,9 млрд. теңгені ($1,91 млрд)
құрады, алдыңғы жылы 160,1 ... тг ... (54,7% ... ... ... несиелік портфель динамикасы бойынша «Халық Банкі» 3
орынды алды ...... – 5. 2005 ... жарты жылдығындағы қазақстандық банктердің
несиелік портфельдің динамикасы
|Орны |Банктер ... ... (мың. ... ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... (%) |
| ... ... ... қаражаттары клиенттердің ағымдық
шоттарындағы қалдықтардан және мерзімді салымдардан тұрады.
| |2004 |2003 |2002 ... ... | | | ... ... ... ... ... |
|Коммерциялық кәсіпорындар ... ... ... ... кәсіпорындар |1.505.820 |5.395.910 ... ... ... | | | ... ... ... |53.266.594 |34.237.309 |
|Коммерциялық кәсіпорындар |29.815.332 ... ... ... ... |( | 163.455 ... |
|Аккредетив бойынша қамтаммасыз ету |1.437.457 |1.209.862 | ... ... | | |232.277 |
| ... |136.918.002 |100.381.303 |
|Ескерту-автормен құрастырылған: www.halykbank.kz.негізінде жасалған. ... ... 31 ... мерзімді салымдарға теңгеде жылына 5%-дан
7% мөлшерлемесі бойынша ... ... (2003 жылы ... ... 2002 жылы 1%-дан 10%-ға дейін), ал шетел валютасында ... ... ... ... есептелінді (2003 жылы 1% - 7%; 2002 жылы 1% - 8%).
Клиенттердің займдары.
| |2004 |2003 |2002 ... ... ... ... ... |
|Жай вексельдер ... |868.318 |( ... ... |261.691 |117.000 |( ... |729.363 |957.120 |169.500 ... |429.345 |428.498 |145.037 |
| ... |133.627.043 |87.400.995 |
|Клиенттердің займдары ... ... ... ... құрастырылған: www.halykbank.kz.негізінде жасалған. ... ... 31 ... Банк ... ... ... мөлшерлемесі
теңгеде займдар мен аванс бойынша 11%-дан 28%-ға дейін болды (2003 жылы 11%
- 28%; 2002 жылы 18% - 30%), ал АҚШ ... ... 23%-ға ... ... 10%-23%, 2002 жылы 14% - ... ... Банк ... 363,8 млрд. тг ($2,8 ... оның ... ... ... 224,6 ... тг ($1,73 млн) ... Олар
2003 жылдың көрсеткіштерімен салыстырғанда 52% өсті.
Меншікті капитал. Банктің меншікті капиталы 2004 жылы 34,4 ... ($264,3 млн) ... ... жылмен салыстырғанда 13,3 млрд.
теңгеге немесе 62,8% ... Ал 2004 ... ... 2001 ... салыстыратын болсақ, оның 80% өскенін көреміз (График-4).
Сурет - 6. Банктің меншікті капиталының динамикасы
Ескерту-автормен құрастырылған: www.halykbank.kz.негізінде жасалған.
2004 жылы ... ... 16 ... теңгеге тең болды. 2003 жылдың 31
желтоқсанында ... ... ... ... жай акциядан және
24.742.000 ... бар ... ... (2002 жылы ... ... және ... артықшылығы бар акциядан; 2001 жылы 54.226.000 жай
акциядан және 0 артықшылығы бар акциядан тұрған болатын). Әр жай ... ... ... ... және ... бөлгенді олар тең болады. ... ... және ... құны 100 ... тең. ... ... өтелмеген болып саналады және дауысқа құқық бермейді. 1 акцияға
15,75 теңге мөлшерлемесінде ... ... ... ... және ... ... ... қозғалалысы
келесідей көрініс алады:
| ... саны ... құны ... |
| ... |Жай ... |Жай | |
| |бар ... |акциялар |бар акциялар |акциялар | ... ... 31 |( ... ... | | | | |0 |
| ... |20.000.000|2.261.150 |2.000.000|4.261.15|
|Капиталға | | | | |0 ... | | | | | ... ... 31 ... ... ... | | | | |0 ... |2.130.500 |( |213.050 |( |213.050 ... | | | | | ... ... 31 |24.742.000 |74.226.000|2.474.200 |7.422.600|9.896.80|
|желтоқсаны | | | | |0 ... ... ... ... современного кадрового |
|менеджмента в банке// Лисак Б.И.// Банки Казахстана №2 2002. негізінде ... ... жылы Банк ... жай акция шығарды, олар 2003 мен 2004 жылдары
толығымен төленді.
2004 жылы Банк ... бар ... ... 354.936 мың ... ... ... (2002 жылы 394.459 мың ... Таза пайда 8,1 млрд. теңгені немесе 62,2 млн. АҚШ долларын
құрады. Алдыңғы ... ... 61,2 %-ға ... Капиталға қайтарылым
(ROE) 26,1% құрады (График – 5, ... - ... – 7. Таза ... ... ... www.halykbank.kz.негізінде жасалған
Кесте – 6. 2005 жылдың жарты жылдығындағы қазақстандық банктердің
пайдасының динамикасы
|Орны |Банктер ... ... | |
| | ... |і (%) ... |
| | |(мың . | ... ... | |
| | ... | |(ROA, %)|(ROE, %) | |
|3 ... ТуранАлем|4 032 |1 666 |142 |0,9 |10,6 |
| | |217 |242 | | | |
|5 ... |1 115 |367 ... |2 |15,3 |
| ... |446 | | | | |
|7 ... ... |м. ж. |- |1,1 |11,1 |
|9 ... |761 376 |1 746 |-56,4 |30,7 |34,8 |
| ... | |580 | | | ... ... |372 608 |227 515|63,8 |1 |5,4 |
| ... | | | | | ... ... |338 303 |162 582|108,1 |0,5 |7,3 ... |HSBC Банк ... |м. ж. |- |1,3 |8,8 |
| ... | | | | | ... |СБ ... |99 229 |м. ж. |- |3,8 |7 |
| ... | | | | | ... ... |48 253 |19 927 |- |1 |4 |
| ... ... | | | | ... ... банк |32 921 |68 958 |-52,3 |2,9 |3,3 ... ... ... 2005 ... ... бойынша активтер 398,2 млрд. тг,
меншікті капитал 34,4 млрд. тг, таза пайда 8,1 млрд. тг ... ... 264,9 ... тг ... ... ... – 224,6 млрд. тг
құрады, оның ішінде халықтың салымдары 110,2 млрд. теңгеге тең.
Халық Банкіне берілген халықаралық ... оның ... ... активтер мен негізгі табыс көздерінің жоғарғы сапасын
көрсетеді:
Кесте - 7. ... ... 2005 ... 17 ... ... ... ... Service ... ... ... ұзақ ... ... ... prime |Шетел валютасындағы қысқа мерзімді депозиттер ... оң ... ... ... ... ... ... ... and Poor,s ... ... мерзімді контрагенттік рейтинг |
|B ... ... ... рейтинг ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді рейтингі |
|B ... ... ... ... |
|D ... ... ... ... ... ... ... ... рейтингке болжам ... ... ... ... ... мен Халық Банкінің заңды тұлғаларға ... ... ... ... ашу үшін ... банкінде заңды
тұлғаларға 8200 тг. төлеу керек болатын болса, БанкТуранАлемде – 9000тг,
Казкоммерцбанкте - ... АТФ ... – 5000 тг. ... екі шот ... ... ... Ал ... келетін болсақ, оның ішінде
теңгедегі банкішіндегі аударымдар үшін сыйақылар Халық банкінде 16:00 ... ... - 250тг; ал ... ... және АТФ ...... Аккредетив бойынша төлемге
келетін болсақ Халық Банкінде басқа банктермен салыстырғанда ең ... ... ... – 0,15% min4100тг, max65600тг, теңгеде –
ақшалай аударымдардың тарифы бойынша
Кесте - 8. Басқа ... ... ... ... |Аты |«ҚХБ» АҚ |БТА |ККБ |БЦК |АТФ ... |
| | |АОФ | | | | |
|1 ... ... ... ... ... |
| | | | | | ... |
| | | | | | |екі шот |
| | | | | | ... |
|2 |Шот ... ... ... |Шот ... |Т800, |әр ... |
| |енгі-з|валюталық|бойынша 50 млн.тг|қозғалыс |теңгелік шот|ай сайын |
| |у ... ... ... ... ... – |200тг |
| | | ... – 150тг,|200тг, |валюталық | |
| | | |50 ... ... ... |тегін | |
| | | |– ... 1 ай ... | | |
| | | ... қозғалыс | | | |
| | | ... және | | | |
| | | ... ... | | | |
| | | |100тг кем | | | |
| | | ... – | | | |
| | | ... ... | | | |
| | | ... 100тг | | | |
| | | ... ... – | | | |
| | | ... | | | ... ... ... | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | |
| |лар: | | | | | |
| ... ... |тегін ... ... |
| |е ... | | | | |
| ... | | | | |
| |і ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... | | | | | |
| ... ... 3 |13:00 ... ... |Күнбе-күн |
| |е |дейін – |млн.тг дейін: ... ... |13:00 ... |12:30 |
| |(басқа |0,2% |13:00 ...... – |Т3 ... ... – |
| ... |0,3% |0,23%, ... ... |
| |-ге) |max450тг;|(min230-385); |min125-475тг;|Т3 млн.тг |12:30-13:0|
| | ... – |3 ... ... – |0 – ... | |00 – ... ... |Т300; 16:00 ... | |min300, ... ...... – |0 – ... | ...... 18:00 ... | |16:00-18:|1550тг; 3 млн.тг|50тг; 13:00 |дейін – 0,1%|0 – |
| | |00 – ... 13:00 ... ... T2000; ... |
| | ... ... – 620тг; |0,25%, ... күні ... | |екінші |16:00 дейін – |min315-950тг |– Т80 |0 ... |
| | ...... 18:00 | | ... | |0,15% |дейін – 1550тг. | | ... |
| | |min120 ... ... 3 | | ... – |
| | ... ... – | | |105 тг |
| | ... |155тг; екінші | | | |
| | ...... 140тг; | | | |
| | |0,1% ... күні – | | | |
| | |min80 ... 3 ... | | | |
| | ... ... бірінші | | | |
| | | ... – 460тг, | | | |
| | | ... күні – | | | |
| | | ... ... | | | |
| | | ... – 310тг | | | |
| ... |АҚШ |USD, EUR: BEN – ... |BEN нақты |OUR: 15:00|
| |валю-та|долларынд|0,15% (min30$ ... ... – |
| ... |а және ... OUR - |(USD, EUR) – |16:00 дейін |0,25% |
| | ... |750$; ... |0,3% |– ... |min$50, |
| | |BEN – ... BEN – ... ... ... |
| | |0,15% |0,15% (min30$ |RUR – 0,25%, ... | |min20$ ... OUR – ... |0тг, |0 – 0,45% |
| | ... |0,3% ... |max70 000тг)|min$50, |
| | |OUR – ... ... ... ... |
| | |0,25% |ТМД ... |(USD, EUR) – |16:00-18:00 |BEN - |
| | |min150$ |OUR – 0,1% |0,2%, |– ... |15:00 |
| | ... ... ... ... ... – |
| | |ресейлік | |RUR – 0,2%, ... | ... | ... |тг, |, ... | |BEN - | | ... | |0,15% | | |, OUR ... – 0,4% |
| | |min20$ | | ... |
| | ... | | ... ... |
| | |OUR – | | |OUR |ТМД |
| | |0,25% | | ... | |min20$ | | |16:00 ... |а: 15:00 |
| | ... | | |– ... ... – |
| | | | | ... |0,25% |
| | | | | ... |
| | | | | |00тг, ... |
| | | | | ... | | | | |, |0 – 0,45% |
| | | | | ... |min$15, |
| | | | | |– ... ... |
| | | | | ... | |
| | | | | |0,3% | |
| | | | | ... |
| | | | | ... | |
|4 ... | | | | |
| |ол ... | | | | |
| ... | | | | | ... ... ... |Сұрау бойынша – |Алдын-ала | |0,30% |
| | ... |0,3%, ... ... ... | |
| | ... 0,4% |Т1 ... | | |
| | ... | ... – 0,4%,| | |
| | ... –| |Т3 ... | | |
| | ... | ... – | | |
| | |0,3%; | |0,35%, одан | | |
| | ... |жоғары 0,3% | | |
| | ... | | | | |
| | |– | | | | |
| | ... | | | | |
| | |0,6% | | | | |
| ... |1,2% |1.35% |1,4% |1,2% |1,5% |
| ... | | | | |
| ... | | | | | |
|5 ... | | | | |
| |ол | | | | | |
| ... | | | | | |
| |алу | | | | | |
| ... |0,20% |0,25% |0,20% |16:00 |
| |е ... – | | | ... – |
| | ... | | | |0,2%, |
| | |0,25%, | | | ... | ... | | |0 - 0,35% |
| | |00 – | | | | |
| | ... | | | | |
| | |0,35% | | | | |
| ... ... |0,3%, ТМД ... – 3%, |
| ... | ... ... ... |
| ... | | ... ... |басқа |
| | | | ... | ... | | | ... | ... |
| | | | ... | | |
|6 ... | | | | |
| ... | | | | | |
| ... |0,3% min |0,30% ... ... |
| |жүкті |8 200 тг | ... ... ... |
| ... | | ... | |
| ... ... |0,30% ... ... |20 ... |
| ... ... ... ... – |
| ... –| ... ... – |
| ... | | | |0,08%, 20 |
| |ік ... | | | ... |
| ... | | ... |
| |й ... | | | ... – |
| ... –| | | |0,06% |
| |рін ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| |у | | | | | |
|7 ... | | | | |
| ... | | | | | |
| ... ... ... –|Экспорттық|
| |ла |қ – | | ... |– 7700тг |
| ... | | ... – | |
| |ау ... | ... | |
| | ... | | | | |
|8 ... |0,25%, |13:00 ... ... |0,20% |
| ... ... ... дейін |аударымдарды|min15500тг|
| |бойын-ш|да – ... ... – |ң ... | |
| |а ... | |0,23% , ... | |
| | ... |min125-475тг;| | |
| | |, | |3 ... | | |
| | ... ... | | |
| | |г, | ... – | | |
| | ... –| |0,25% | | |
| | ... | ... | |
| | ... |13:00 ... | | |
| | ... | ... | | |
| | ... | |0,25%, | | |
| | ... | ... | | ... ... ... |7750тг ...... ... ... | ... | |– ... |
| |шарт-та| | ... – | ... |
| ... | | ... | ... |
| ... | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | |
| |ау | | | | | |
|9 ... | | | | |
| ... | | | | | |
| ... ... ... |0,2% |$5000 ... |0,25% |
| ... – | ... жылына |min23 000т|
| |лі ... | ... |10%+ |г, |
| ... | | ... ... |я-ны |тг жоғары| | ... |
| ... 0,2% | | |n4000; | |
| | ... | ... | |
| | |г | | ... – | |
| | | | | ... 5% + | |
| | | | | ... | |
| | | | | ... | |
| ... ... |7900тг ... ... |
| |-дың | | | | | |
| ... | | | | ... құрастырылған: www.halykbank.kz.негізінде жасалған |
Клиенттерді тарту мақсатында келесідей шаралар ойлап тапты:
• Тікелей маркетинг. ... ... ... ... ... несиелеу өніміне жарнама жасайды. ... ... осы ... несие менеджерлері бизнестің иегерімен
кездеседі және оны ссуда алуға сендіру ... ... ... ... ... маркетинг. Әр аудандық әкімшілікте
кіші және орта бизнесті қолдау бөлімі бар. Айына бір рет ... және орта ... ... ... ... ... бизнес
өкілдерінің проблемалары талданады. Осы жиналысқа несие менеджерлерін
шақыра отырып, банктік өнімдерді жарнамалайды.
• Ассоциация көмегімен жасалатын маркетинг. Алматы ... 30 ... бар. ... ... қаласы кәсіпкерлерінің
ассоциациясында 178 мүше бар. Осы ассоциацияларға несие менеджерлері
мүше бола отырып, ... ... ... ... ... ... ... маркетинг. Апта сайын ең танымал
газеттерде 100 ... жуық өз ... ... Газеттің
көмегімен несие менеджерлері өз клиенттеріне телефон шалып ... ... ... Банк ... ... Банк ... ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі
Банкті ұйымдастыру құрылымы істі ... ... және ... қабылдауда децентрализация процесінін дәрежесімен тығыз байланыста.
Банктік құрылым негізгі логикалық басқару деңгейінің және функционалдық
аймақтардын карым-қатынасымен ... ... ... ... алға ... ... мен тапсырмаларға тиімді
жетуіне мүмкіндіктер ... ... ... ... ... ... яғни
стратегия құрылымды аныктайды. Соңдықтан банктің кұрылымымен талдау, шешім,
стратегиялық жобаға жататын, ол банк ... ... ... бағытталған
болып табылады. Банктің кұрылымы стратегияға ... ... ... ... банктерінің ұйымдастырылған құрылымын талдау мынаны көрсетеді -
банктің ұйымдастырылған кұрылымын өзгерту оның ... мен ... ... ... ... ... ... батыс банктерінде
банктің даму ... ... алға ... ... ... ... болады, бірақ та үйымдастырылған басқаруда жалпы
көрінісі үлкен емес және ірі көп ... ... ... ... ... ... үшін ... үйымдастырылған
құрылым қажет, банктің қызметін динамикалық басқаруы және ... ... ... және ... ... ... көптеген банкті басқарудың ұйымдастырылған формасы қызмет
жасайды. Үйымдастыру құрылымының ... банк ... ... ... банк ... ... жеке операциялардың
маныздылығына тәуелді. ... ... ... және ... ... ... қызметін атқарады.
Бірнешесіне жататындар мынадай функциялар: ... ... банк ... ... ... Олар ... ... түрлері - несие,
инвестициялау, сенімді операциялар, халықаралық есептерді қамтамасыз ету,
сонымен қатар салымдарды қабылдау және ... ... ... ... -
(штабты персонал) орындаушыларды дайындауға жататындар (бухгалтерлік есеп
және шаруашылық ... ... ... ... және ... ... ... бақылау, әдістемелік жұмыс, ... және ... Банк ірі ... ... ... және ... шектеледі.
Ұйымдастырылған банк құрылымында маңызды рольде банк ... ... ... ... ... жататындар: Директорлар
кеңесі және банктің жоғарғы менеджерлері.
Банк директоры акционерлердің жалпы жиналысында 1 жылға ... ... ... ... ... ... басшылық
жасамайды, оны сәйкес келетін орындаушы қызметкер ... ... ... ... ... ... ... жауап беруі қажет.
Өздерінің міндеттерін салымшылар, акционерлер және ... ... ... директорлар кеңесінің мүшелері істеу керек:
- тиімді басқаруды қамтамасыз ету;
- сәйкес келетін жобаларды және саясатты іске асыруды қамтамасыз ... ... ... бақылау, ішкі бақылауды қамтамасыз ету ... мен ... ... қызметтер нәтижесін бақылау;
- тұрғындарды несиелік қажеттіліктермен, банк қызметін қамтамасыз ету.
Директорлар кеңесінің мүшелері жұмыс ... ... ... ... ету қажет, әртүрлі банкте өзгерісте болады. Бірақ
та бүтіндей директорлар келесі функцияларды орындайды:
• Банк мақсатын анықтау және оның ... ... Банк ... ... негізін сипаттайды. Саясаттың басты аймақтарын ... ... ... ... ... ... ... саясат;
▪ қорларды басқару саясаты /актив-пассив;
▪ инвестициялық саясат;
▪ трасты саясат;
▪ көзкарастар кереғар саясаты.
• Басшыларды таңдау.
Директорлар кеңесінің ... ... ... ... ... ... оларды қабылдаған саясат есебімен тандау, бүл адамдар өмірде
болатын іс-шараларға жауап береді,
• Комитетті ... іске ... ... ... ... ... ... банк жұмысшысы болып табылмайтын өз ауданын және оның
әртүрлі ... ... ... Комитетті ұйымдастыру кеңесінде, кей
жағдайда банкті бакылау органдарымен байланыстырылады. ... ... ... және ... ... шығындық катерге аз мөлшерде
әкеледі. Комитетті сонымен қатар байланыстырылуы буын ретінде де қолданады,
банктің әртүрлі бөліміңде де ... ... ... ... төрт тұрақты комитет келесі
функциялар ... ... ... ... Ол әкімшілік мәселелерімен ... ... ... ... бірақ та өзіне тұрақты
назар аударуды талап етеді.
▪ Есепті-саудалы комитет. Ол ... ... ... ... ... соммада болса, несиелік лимит ашуды, ссуда ... ... ... ... ... ... ... бере алады.
▪ Трасты операция бойынша комитет.
▪ Ревизиялы комитет. Уақыт өткен сайын банк ... ... ... қаржьшық жағдайын ревизиялык комитет мүшесі
ретінде ішкі ... ... ... ... тексереді.
• Сауда мен инвестицияға бақылау. Кеңес несиелік инвестициялық ... ... іске ... жауап береді, сонымен қатар заңгер мен
банкті бакылау орган нұсқауы мен реттеуге жауап береді.
• Кеңес беру. Директорлар кенесі ... ... Ол банк ... ... ... көмек береді. Директорлар көп жағдайда көптеген
адамдармен тұрақты контактіде болып банк ... ... ... ... ... ... ... кеңейту.
• Банктік операцияларды бакылау. Банктік операцияларды мерзімді түрде қарау
бақылау қорытындысы бола алады, әдетте ай сайынғы жиналыста, әртүрлі ... ... ... ... ... ... жоғарғы менеджерлері. Бұған жататын Директорлар кеңесінің
Төрағасы, президент, орындаушы ... ... ... ... ... және бақылаушы.
Ірі банктерде жоғарғы менеджерлер қатарына ... ... ... ... ... жатқызылады.
Төраға ереже бойынша банктің орындаушы директоры, ол барлық ... ... банк ... мен практикалық кабылданған саясат жөнінде
хабар беріп отырады. Президент - әкімшілік ... ... ... ... ... ... ... жауап береді.
Вице-президент рангасындағы басшылар әдетте банктің алдыңғы бөлімдерін
басқарады. Қазынашы кадрларді ... ... ... бағалы
қағаздармен ақшалы сақтаумен айналысады. Сонымен қатар ол Директорлар
кеңесінің ... ... ... ... органы алдындағы барлық
есептеулерге жауап береді. Банк тексерушісі ... ... ... ... ... етеді.
Сонымен қатар алдын-ала бюджетті ... және ... ... ... ... ... жылдарда банкте оперативті басшыларды қамтамасыз ... ... ... ... бар. ... ... пайда болды. Мұнда басқару тобы жатқызылады, ... ... ... ... функциясымен берілгендерді өндеумен айналысады.
Функционалдық қызметтің өсу ролі ... ... ... ол ... ... қызмет аукымына жатқызылады, инвестициялау
сенімді операциялар маркетинг барлығысы ... ... ... ... ... ... бөлуге
байланыстырыладың олар әрқайсысы нақты ... ... ... ... ... ... ... Швейцария, Германия, Португалия жатады. Онда
Директорлар күнделікті ... ... ... олар ірі ... және ... банк функцияларының орындалуына жауап береді.
Банкті баскару ... ... ... дәрежесі көптеген
факторларға байланысты, ұйымның құрылымы мен мөлшері, ... ... ... ... ... қатар бәсекелестік деңгейімен реттеу және
заңдастыру мөлшерінің болуы. ... ... ... ... жан-жақты
басшылық жасау, басқару стилі, басқарушының жеке сапасы, сонымен ... ... ... талдау мен жобалауда жауапкершілігінің
жоғары болу жатады.
Банк ... ... ... ... Оның ... ... ... сиякты негізгі функцияның байланыс ... оның ... ... ... ... ... ... басқару шешімін кабылдау фуңкциясы;
- ұйымдастыруды орындау фуңкциясы;
- банк қызметін талдау және ... ... ... ... тарату және басқару функциясы;
- басқару шешімін орындау процесін оперативті реттеу функциясы.
Басқару шешімін дайындау функциясы стратегиялық жоба ... ... ... ... ... жобасы, болжаулар, жобалаудың
ұйымдастырылу жүйесінде таратылып ... ... ... ... және ... берілгендер және де бағдарлама
жобасының материалдары, бағдарлама және болжаулар басқару болып және ... ... ... ... ... функциясын тарату банк басшысының ... ... ... ... ... ... ... стратегиялы
жоспар, стратегиялы жоба мен бағдарлама түрінде (Келісім, шарт т.б.).
Ұйымдастыру функциясы мынадай түрде көрсетіледі:
- ... ... ... айналым схемасын дайындау;
- персоналмен жұмыс жағдайы туралы нұскау;
- маркетингтік және әлеуметтік зерттеулерді ұйымдастыру; шет ел ... ... және ... да ... сыртқы байланыстар.
Мұндай функциялар банк бөлімдерімен кызметтерінде таратылады, орта
және төменгі деңгей менеджерлерінің басшылығы бойынша жұмыс ... ... және ... ... ... есеп ... статистика,
жобалау, маркетинг бухгалтерлік баланс формасы бойынша, мерзімді, қаржылы
және статистикалық есеп беру, аналитикалық зерттеулер т.б. ... ... ... банк ... жоғары және төменгі деңгейдегі
бойынша таратылады. Бақылау ... 2 ... ішкі және ... ... ... ... ... бойынша атқарылатын занды және
нормативті актілерге сәйкес, сыртқы ведомстволық емес аудитпен ... ... іске ... ... банк ... іске ... Оперативті реттеу
функциясы басқару шешімін орындау процесінде орта және ... ... іске ... ... ... ерте ... басшылар
шешіміне түзетулер еңгізу мүмкін. Мұндай тузетулерді ... ... ... ... маркетингтік қызмет барлық менеджмент
функцияларына қажетті ақпараттардьг таратады.
Менеджмент әлемдік тарихи экономикалык ... ... ... және ... ... ... болуы мүмкін емес.
Банктік қызметтің өркендеу тарихы 3 кезеңді бөліп қарастыруға ... ... ... парадигма банктің қызметтің өсуі турасында
бар.
Бірінші кезең - тұру мерзімін қамтиды, қапиталдық қатынастардың ... ... ... ... ... бәсекеге әкеледі. Бұл
кезең парадигмалы банк ... ... ... ... ...... мен уақытша еркін ақша иегерлері ... ... Банк ... ... жүйесі ақпараттың сәйкестігін бір
бағытта қалыптастырады: ссудалы капиталдың өсуі, салымшыкың ... және ... ... ... қызметі мен жағдайы.
Екінші кезең - XIX ғасырдың 70-80 жылдары XX ... 60 ... ... капитализмді функциялау және құру.
Банктік капитал концентрациясы, банктік монополияның құрылуы банкте
жаңа рольді қалыптастырады.
Банктік монополияның құрылуымен банк роль мен мәні ... ... жеке ... жұмысы мен жағдайын біледі, кейіннен олардың
қорын ... ... ... ... ... ... ... жеңілдіктер мен
қиыншылықтар оның тағдырын анықтайды, табыстылығын анықтайды, қордан
аластау ... пе жоқ ... ... ... пе ... менедментіне келесі сатыларды бөліп қарастырамыз:
- парадигмадан өту банктің ... - ... ... ... ссудалы кызметі инвестор мен имитет парадигмасына, банктің жаңа
роль қалыптасады;
- банктік маркетинг ... өту; ... ... ... ... қамтамасыз ететін парадигма тұтынушылардың қажеттіліктерін
көрсету және банк ... ... ... ... ... және осы қажеттіліктерді қанағаттандыру әдістері;
"Депозитті-саудалы" парадигма менеджменті "Инвестициялық қызмет"
парадигма мемеджментімен ауыстырылады.
Банктер ... және ... ... ... ... ... ... монополиялық пайда болуына өндірістік ... ... ... ... ... ... жоя ... бірак оны өзіне бағындырады. Ол
банктің жұмыс істеу стилін өзгертеді, менеджмент ... ... ... ... тартылады, инвестициялык, ... ... ... сатып алу және сату бағалы қағазы
негізінде, басқа ... мен жеке ... ... ... ... және
облигация) сонымен қатар ақпарат акционерлік компанияның несиеге
қабілеттілігі ... ... - ... 60 ... XX жүз жылдығы біздің уақытымызға
дейінгі. Жанашыл ғылыми - техникалық және ... ... ... ... ... ... ... және халықаралық корпорация мен
банктер құрылуда. Жаңа парадигма-маркетинг пайда болуда. Жаңа экономика
талабы ... ... ... ... ... қажеттіліктерді
қанағаттандыруда қамтамасыз ету керек.
Депозитті және инвестициялық қызмет парадигмасы жаңа идеяға бағынышты -
тұтынушы ... ... ... осы ... ... және банк қорын функциялаудың тиімділігін қамтамасыз еуде.
Акпараттың ерекше орнын есепке ала ... ... ... ... мен ... ... ... қатарда банк менеджментін
бірінші кезеңдегідей ... ... ... ... менеджмент", екінші кезенде ... ... ... ... ... менеджмент". Менеджменттін барлық функциялары
барлық кезенде ұқсас, бірақ ... ... ... ... Стратегиялық банк менеджментін ұйымдастыру
Банк кызметінін стратегиялық менеджмент ... ... ... стратегиялық жобалау болып табылады. Оның нәтижесі ұзак ... мен ... ... ... ... ... ұсыныстарды
дайындау болып табылады, олардың жетістігіне бағытталған.
Өз-өзінен стратегиялык жобалау банктің сәтті ... ... ... стратегияны керемет өндеп жасаса да, банк ұйымдастыру, ... ... ... ... ... көп ... басшылардың қабылдаған шешіміне хабардың сенімді
болмағандығына байланысты кауіп-қатерден ішкі және сыртқы талаптар бойынша
сақтап қалуы әбден ... ... ... қатар банктің жоғарғы дайындығы
нарықтық жағдай әзіерісіне әкеледі. Стратегиялық ... ... ... ... стратегиялық өзгеруге бағытталған, нарық жағдайында
тұрақты өзгерістерге әкелетін. Мұндай өзгерістер менеджерлер ... ... ... ... жоспарда көрсетіледі:
• бастапқы шарт және қоршаған орта бағасы банкке әрекет ... ... ... ... сол ... ... бөлу;
• банктіңк күшті және әлсіз жағының бағасы, мүмкіндіктер мен ... ... ... ... ... ... ... іс әрекеттерде уақытты тандау;
• күтілген жоспарға қойылатып талаптардың көптеп ... ... ... ... - ... оның ... тура
сәйкес келуі. Мұнсыз ұйымның дамуы бағдарламалық арызда бекуі мүмкін ... - ... ... мен ... ... сәйкестелуі қажет, дұрыс
бағаланбаса банк мүмкіндіктері артынан ... ... ... ... ... емес ... ... операцияның тоқтатылуы
мен клиенттерді ... және ... ... алып ... - 8. ... жоспарға койылатын талап
Ескерту-автормен құрастырылған: Мотовилов О.В. Банковское ... ... и ... ... СП-Б, 1994 ... банктік жоспардың маңызды талабы болып оның құрылымдық
жоспар бөлігінің ішкі ... ... Бұл ... ... ... координациясын корпоративті мақсаттарға жетуге камтамасыз етеді.
Объективті бағасыз жоспардың стратегиялық жағдайы дезориентирлі болады,
яғни мүмкіндіктерімен кауіпі, бәсекелестердің мықты және ... ... ... ... приоритеті желінеді, дұрыс жолға
қойылмайды т.б.
Стратегиялық жоспарда қарастырылатын іс ... ... іске ... мен ... ... ... ... болып мыналар ... ... ... ... ... ... ... банктің
стратегиясына әсер ететін қатер мен мүмкіндіктер ... ... даму ... ... ... стратегиялық
өзгерістер, каржы нәтіжесінің бағасы.
Банк тапсырмасы бірінші кезенде анықталып маркетингтік ... ... Ол ... ... ... ... және
ұйымдасқан бөлімдер деңгейін қамтиды. Мақсаттар алға қойған тапсырмаларды
шешумен және ... ... ... ... ... анықталымады, кейбір есептік көрсеткіштермен (Мысалға: RОІ-
инвестиция рентабелділігі, RОА - ... ... және ... ... ... ... ... және сапасы бойынша
аныкталынады.
Нарықтық ... ... Ол банк ... ... және ... көрініс береді. Факторлар бағасы банктік стратегиясына әсер
ететің жоспарда банктің мықты және әлсіз жақтары объективті бағалануы ... күші ... ... ... ... ... білу керек).
Реттеу факторындағы стратегиялық өзгерістер. Нарық ... өте ... ... ... даму ... арнайы бағларламалар өз
тапсырмаларын, нақты іс-шараларың өндеп отырады.
Қаржы нәтижесінің бағасы. Бұл банк ... бір ... ... ... ... Стратегиялық жоспар әрбір
ұйымдасқан банк деңгейінде бөлшектенеді. Жоспарлардың 3 деңгейі бар:
- корпоративті ... ... бөлу ... ... ... ... ... жіберу нүктесі болып ... ... ... ... ... та ... ... тығыз қарым-
қатынаста болады, егер бір өзгеріс ... ол ... өз ... және ... ... ... - оның қызмет ету себебі, оның мақсаты
болып белгіленеді. Мақсаттар осы миссияны қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... олар ұйым қызметкерлеріне нақты
жәтіс тиімді көрінеді. Осы негізде өнделген ... ... ... ... шешімін қабылдау процесінде көрінеді.
Мақсаттар нақты және өлшеуге болатындай болу керек. Өз мақсатьн нақты
өлшеу формасында көрсету ... ... база ... есеп беру мен ... ... 6олып табылады. Мақсаттар дұрыс жүйеленсе, басшылар
үйымдастыруда, барлық хабарлармен ... ... ... ... ... ... аткарады.
Стратегиялық жоспарды өндеудің келесі стадиясы стратегиялық дамуды
өңдеу болып ... Бұл ... ... ... түзу потенциалды нарықтық
мүмкіндік бағасы мен қаупі болады.
Әрбір ұйымды жоспарлар элементтері қатыстырылады. Ол тек ... ... ... ... ... да, жоспарлау сапасына банктік
қызмет табысы тәуелді. Банктің кілті стратегиясын ... ... ... Бұл ... барлық өзгеріс факторларын біріктіреді. Мұнда
банк өз клиентіне әсерін, ықпалын ... ... ... қамтамасыз
ету мақсатында.
Барлық өзгеріс факторы 4 топқа бөлінеді:
✓ өнім
✓ баға
✓ тарату әдістері
✓ өрге болу кешені
Әр топка арнапып ... ... ... Маркетинг комплексін
өңдеу (Схема - 4) оны ... ... ... ... ... ... ... өнім стратегиясын өндейді, барлық
қатынастар банк пен клиент ... ... ... ... ... ... ... екі кезеңге бөлінеді.
Біріншісінде банктік барлық қызметтер бағаланады. ... ... ... және жаңа қызмет есептері бойынша бағаланады.
Кесте - 9. Маркетинг кешенін өнде
|Маркетинг концепциясы ... ... ... ... ... ... стратегиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... О.В. ... и коммерческое|
|кредитование и финансирование инноваций. СП-Б, 1994 негізінде жасалған ... банк ... - бұл ... ... ... банк ... жүйелері ақпараттардан дұрыс шешім қабылдаудағы ... ... ... ... ... ... клиенттерді қамтамасыз етеді,
клиенттер сенімінің қажеттіліктерін құру және ... ... ... ... ... банк ... ... потенциалдары
қызметімен банк қызметтерінің тиімді ... және ... ... аз және ұзақ ... ... ... ... түрлерін кұру клиенттердін назарын аудару банк сапасы мен оған
түсетін пайданы ... ... ... ... банк ... ... алықталынады.
Банктік өнімдер (қызмет) - әртүрлі қаржылық нарық жағдайында, ... ... ... ... ... ... және ... кәсіпкерліктің тиімділігін көтеруге және өркендету мақсатында іске
асырылады (Мысалы, ұйымластырылған құрылым жаңашылдығы).
Қазіргі уакытта несиелік мекемелер ... ... ... ... және жеке ... қызмет етуде қамтамасыз етуде, 270 ... ... ... ... ... ... олар ... негізінде, материалдық субстанциясы жоқ;
- ақшаны әртүрлі форма мен сапада пайдаланудағы банк ... ... ... қызмет нақты келісімдік ... ... ... алу банктік қызметі уақыттармен сипатталады.
Нарықтық экономикада коммерциялық банк оның қызметіне сұраныс болған
жағдайда ғана өмір сүреді. ... ... банк ... ... ... және соған ұстанады. Банктің стратегиясының дамуының басты
бағыты жаңа ... ... ... көп күш ... яғни ... ... өсуін және бәсекеге қабілеттілігін камтамасыз
етеді. Мұнсыз жанашыл нарықта өмір сүру мүмкін ... үшін ... ... жаңа ... ... жаңа ... меңгеруге, жаңа пайда болған клиенттерді қанағаттандыруға және осы
негізде табыс табуға мүмкіндіктер ... ... ... табысты нарыққа
жаңа сапалы өніммен кірген кезде табады, оны басқа ... әлі ... ... ... ... табылады, кей уақыттарда монополды жоғары
табыс табуға мүмкіндіктер береді. Бұл кезең әдетте ұзаққа бармайды, ... ... ... ... ... ... ... өз клиенттеріне
басқа да аналогиялық қызмет түрлерін ұсынады.
Бірақ та аз уақыт ішінде әсіресе Қазақстандық ... ... ... ... ең бастысы клиенттерді тартып, клиенттік базаны толықтыруға
әбден болады.
Коммерциялык банк клиенттеріне қызметтің көптеген түрін ... ... ... ... ... ... ... сол сомада,
сол уақытта, сол жерде, клиенттер талабына сай жауап берілуі тиіс.
Құру, енгізу процесінде және ... ... ... көптеген
кезеңдерден өтеді:
- ізденістік зерттеулер, жаңа идеяны және жаңашыл қызметті ендеу;
- түпнұсқалы идеяларды ... ... ... жаңа ... ... өнімдерді өндеу;
- нарық жағдайында өнімдерді санау және нәтижелерді талдау;
- ... ... ... ... модернизациялау, жаңалау немесе нарықтан оны алып тастау;
Жоғарыда көрсетілген кезендердің мәні және орындалуын қарастырамыз.
Банктік ... ... ... идеяларды ұсынумен басталады. Жаңашыл
ииновациялық ... ... ... қызмет, оны ... ... ... ету, және де ... ... ... бағдарламалы қамтамасыз етуді жаңа тағайындау ... ... ... ... және ... ... бойынша
консультацияны банктік бөлімдердің мамандары жүргізеді.
Келесі кезең маркетингтік зерттеу кезеңі мұнда ... ... ... ... ... ... алып ... қарастырылады.
Маркетингтік зерттеу мақсаты болып банктің мүмкіндіктерін бәсекелестік
позициясында ... ... ... оның ... жолы өз ... ... талабына сай ұсынады. Маркетингтік зерттеу нарықтық
талаптарға сай өнімдерді тиімді ... ... ... көзі ... ... зерттеулерді нарықта жүргізуі
былай болады: статистикалық материалдар, кәсіпорын мен жеке ... ... ... ... ... алынған, істі есептеулер
мен бәсекелестердің жарнамалық материалдарынан алынған зерттеулер.
Маркетингтік зерттеудің маңызды құралы болып: нарықтық талдау, нарықты
бақылау, нарықты ... ... ... талдау - сол уақыттағы нарық
жағдайымен мүмкіндіктерін табу болып табылады. Оның негізгі тапсырмасы ... ... ... ... ... және ... ... барлық коммерциялык банкте клиенттік базаны өсіру, өз қызметтерін
көбейту, рынокқа жаңа позицияларды жеңіл алу, осы ... ... ... ... ... ... орында банктік өнім ассортиментін түрін
кеңейту, кешендерін құру, клиент ... ... бір ... ... ең
бастысы тұрақты жаңа банктік өнімдерді енгізу және өңдеу, барлық максималды
тұтынушы кажеттілігін ... ... ... ... зерттеу - зерттеу объектісін таңдауда нақты рынок немесе
оның сегментін қажет етеді. ... ... ... ... мынадан
тұрады, банк қажет емес қызметті көрсету, талапқа сай келмейтін. Банк нарық
жағдайын талдауға ұмтылып ... ... ... ... көрсетуге икемделуде.
Нарықтық зерттеуде мұндай әдістер "сегментация" болып аталады, Мұнда
бір банк барлық ... ... ... қажеттіліктерді қанағаттандыра
алмайды. Ол өз ... ... ... ... сол арнаға қаржылык
мүмкіндіктеріне байланысты қызмет көрсетуі ... ... ... белгілер жатуы мүмкін, олар: құқыктық,
экономикалық, ... ... ... ... банк ... ... ... топтар көптеп тараған:
кәсіпорын, эмиссияға қабілетті, орта және кіші ... ... бар ... жеке ... сұраныс беретін, басқа да жеке тұлға, ... ... ... ... ... ... рынокта өндірістік сипатпен анықталынады,
осы ... ... банк ... ... ... ... ... 4 топқа бөлуге болады.
- нарықтық мінездеме
- ... ... ... ... ... мінездемесі.
Нарық сипатқа жататындар: нарықтық сегменттің жалпы өлшемі, күтілетін
өсу темпін болжау, ... ... ... саны, клиеттердің
манызды мінездемесі.
Клиенттерге қызмет көрсетудің негізгі параметрі банктік қызмет ... оның ... ... ... ... түсінігі болуы қажет.
Бәсекелестік көрсеткішке нарыктық сегментте банктік қызметтерді
қарастырамыз: бәсекелестер саны, ңегізгі ... ... ... ... ... меншікті бөлігі және оның ... ... ... ... ... демографиялық тенденциялар
жатқызылады, сонымен қатар банктік қызметке нарықтық сегменттің әсері
тиеді, бұл ... ... ... әртүрлі көрсеткіші мен белгілері
қолданылады. Олардың нақты түрі нарықтық талдау ... ... ... сәкес келетін ақпараттардың болуы, әсіресе бәсекелес банк пен
басқа да қаржылық ... ... ... параметріне сегмент арқылы жатқызылады.
Сегмент аукымын есептеуде мыналарды анықтайды: банктік өнімдер саны, клиент
сұранысы бойынша оларды сатудың ... ... ... ... ... ... мынаны табады: тәжірибелік-сынақтық
алаңдар, сегментке қатысты және торабтар ... ... ... ... процесін қамтамасыз етуде банк бөлшекті нарық сегментін, біртекті
сегментті қамтамасыз етеді.
Банктік өкім ... ... ... компания, фирма т.б. несиелік
мекемелерде топты клиенттерді әртүрлі белгілермен ... ... ... ... ... ... ... мен банк қызметін
қанағаттандыру көлемімен ерекшеленеді. ... ... үшін ... ... ... ... клиенті, жеке көлеммен ақша қаражатының айналым
спецификасы банкке қосымша өнімдерді шығарумен сипатталады.
Егер нарықты ... өз ... ... ... онда оны ... жүйелі
түрде нарыктық жағдайда конъюнктуралық өзгерістермен, нарықтық ... алып ... ... ... мүліктік динамика тұрғысынан бақылау
мыналарды табуға кемектеседі: акшалай қаржы айналымы қай ... ... ... сонымен қатар ең бірінші мақсатта топқа өз ... ... ... ... ... ... ... бар екендігін бақылауға.
Біздің банктік тәжірибе үйшаруашылық секторы қаржы шығыны
секторына және ... ... ... ... ... болып
табылады.
Кәсіпкерлік сектор керісінше қаржылық дефицит проблемасымен ретті
айналысуы және несиелік қызмет көрсету болып келеді. ... ... жеке ... өз негізінде инвестициялық институт ретінде
салынған ... ... ал банк ... ... ... ... институты қаржылық ресурстарды келтіру мүмкіндіктерін
қарастыру. Принципінде бұл екі тапсырмаларды қаржылық ... ... ... ... ... ... байланысты, бұл жасанды тепе-
теңдік болады. Егер банк басшысы осы ... ... ... есептесе, ұзақ мерзімді аспектіде онда ол нарықтық стратегияны
косымша ... ... ... ... ... ... табиғи тепе-тендікке
кол жеткізуге мүмкіндік береді.
Тағы да бір маңызды кұрал ретінде маркетингтік зерттеуде банктік
нарықты ... яғни ... ... ... ... ... ... Оның тапсырмасы сол банктің тұтынушылары, бәсекелестері
тұтынуға болжауы, банк іс-шараларды ... және ... ... ... дәстүрлі математикалық әдістер негізінде
құралдармен болжанады.
Банктік өнімді ... ... ... ... итермелейді: потенциалды
тұтынушылардың қажеттілігі, нарықтағы бәсекелес, ңарық субъектісінің
қызметі, жарнамалар. Ішкі ... ... ... ... ... ... банктің шаруашылық қызметі, банктік өнімнің өну шығыны,
жарнамаға арналған шығындар, банктің болашақ ... ... ... ... рольді шешім кабылдап, осы енгізуде
бұрынғы жетістіктермен банктін сәтсіздіктермен косылған қызмет ауқымында
ойнайды. ... ... ... ... ... банктік менеджменттің
ерекшелігі. Зерттеу дәлдігі көптеген факторларға байланысты екендігін айту
маңызды, олар: ... ... ... тапты тандау,
мәліметтерді жинау әдістері, жауаптыны бекіту, орнығу әдістері. ... ... ... ... ... тұрады: банк клиентінің
қаржылық жағдайы, банк қызметінің түрі, банк ... бір ... ... ... ... ... маркетингтік зерттеу жиналған мәліметтерді талдау. Алынған
мәліметтерді айқындау, ақпараттарды жүйелеу, оны ... ... ... жаңашыл компьютерді пайдаланып өңдеу. Практика
жүзінде жиналған ақпараттарды ... ... ... ішкі ... ... көмегімен талданады. Мысалыға, жаңашыл талапта
банктік ... ... ... ... ... ашу ... табылады.
Аймактық рынокта проблемаларды анықтау өте күрделі. Қиындығы ... ... бір ... келтіре алмау болып табылады.
Экономиканың нактылығын объективті көрсететсін бұл ... ... сай ... ... ... ... кез-келген
клиент банк өнімі жайында хабарламаларды банк кеңселерінің стандарттарынан
көрмес бұрын, олардың нәтижелеріне әсер ететін түрлі жағдаяттар туралы ... ... Оған ... ... тарапынан сұранысқа ие болатын
потенциалды қызмет көрсетуді анықтау қажет.
Банктің қызмет көрсету саласына деген ... ... ... негізінен
рекомендацияның мақсаты сегменттерді аныктау негіздегі банк ... ... ... ... ... сол ... ... жасау арқылы баға саясаты банк бөлімдерінің орналасуына үлкен
ыкпал етеді. Мұндай шешімдерді жүзеге асыру үшін ... ... ... ... ... ... ... әр сыртқы және ішкі
жағдайларға әсер ететін ... ... ... ... ... ... ... болатын ішкі жағдайлары мыналар жатады:
оның беделі; қызмет көрсетудің бағамының дейгейі; ... ... ... ... ... өзгеше қызмет көрсету түрін ... ... ... ... ... ... банк қызметтерінің
рыноктағы өрлеуінің маркетингтік қызметі.
Сыртқы жағдайға мыналарды жатқызамыз: банк қызметіне ... ... мен ... ... ... топтағы табыстырының құрылымы
мен оның ... ... ... ... ... және
экономикалық сертификацияның жағдайы мен тенденциясы.
Банктің потенциалды клиенттерінің іс-әрекетінін ... ... ... ... ... ... жауаптарын табу
қажет:
❖ банк қызметі туралы қандай ақпарат көзінен білгенін анықтау;
❖ қандай ... ... ... олар ... ... ... ... көрсетілетін қызметінің қай түрі жоғары сұраныска ие;
❖ қандай жаңа қызметтің болғанын калайды;
... ... жаңа ... ... ... көз ... банктің қызмет көрсету саласына клиенттердің көңілі тұра ма ... ... ... ... жарнамасы жайлы клиент не дейді және рыноктағы жағдайына
байланысты әдіс-тәсілдер туралы не айта алады.
Банк қызмет көрсету ... ... ... ... ... зерттеу
қажет. Бұл жерде банктің нақты бір қызмет көрсету деген сұраныс ... мен банк ... ... ... ... ... варианттардан таңдай
алу құқы, белгілі банк өнімін алу жөніндегі шешім.
Банк ұсынып отырған жаңа ... ... ... ... ... ... жағдайлар көлемі қалыптасқан. Олардың ... банк ... ... ... ... ... саны, соңғыларының
табысы. Жаңа банк қызметінің рыноктағы масштабының нақты бағамын анықтау
үшін түрлі әдістер қажет: ... ... және ... жаңа ... ... ... үшін клиенттердің симпатиясын
талдап, белгілі қызмет көрсетуге деген қажеттілігін анықтау керек.
Клиенттердің қажеттілігін ... ең ... ... ... ... ... бірге толық әрі кеңейтілген ақпараттың дайындығы.
Жаңа өнімнің болжамды рыноктың позициясын бағалаған банк оның ... ... ... ... баға ... ... банк ... мен олардың рынок
жағдайына қарай өзгеруіне байланысты баға қоюды алдын ала жоспарлайды. Оның
объектісі ретінде пайыздық ұтыс, тарифтер ... ... әрі ... ... мөлшерді айтамыз. Банктің сәтті қолданатын
баға саясатын жүргізудегі инструменттері деп бағаның жіктелуі, олардың
дифференциациясы мен баға ... бір ... ... ... ... ... ... анықтау, олардың
сұранысын талдау болып табылса, соңғысы банк өнімдерінің іс ... мен ... ... қанағаттануы. Бұл талаптар күннен-күнге
өсіп қанат ... келе ... ... негізгі іс-әрекеті клиенттердің
сұранысын анықтау. Банк өнімін іс жүзінде ... ... ... сол
болмақ.
Осының нәтижесінде маркетингтік зерттеулер белгілі өнімнің маркетингтік
бағдарламасын жасаумен оның ... ... ... ... ... ... ... бір жағынан көрсетілсе, екінші жағынан банктің
дамуының, оның ассортимент және өткізу саясатының жасалуындағы кызметтердің
стратегиясымен ... ... ... Клиентті маркетингтік зерттеудің
соңғы нүктесі өткізу ... ... ... ... ... ... ... табылады. Ол жасалған экономикалық жолдардың шынайылығын дәлелдейді
және банк өніміне ... ... ... ... ... ... зерттеудің шынайылығын көрсетеді. Маркетингтік зерттеудің
нәтижелері банк қызметінің ... және ... ... ... әрі ... тенденциясының болжамы мен кредиттік
мекемелердің қызметтерінің аясына тәуелді.
Маркетингтік зерттеулердің жүргізілуі бұл әр қашанда ... ... ... ... ... нақты тұтынушылар талабына бағытталған
өндіріс түрі. Сондықтан ... ... ... ... өндіру
өткізу қызметі мен жоспарларының зерттеуі кезінде қолданады. Рыноктың әр
қашанда өзгеріп тұратынын ескерсек, ол ... ... ... да
сұраныстың болатынын көрсетеді. Сондықтан маркетингтік қызмет рыноктың
сүранысы мен талабының аныкталуы туралы жұмыс ... мен ... ... ... нәтижелерінің таралуы.
Банк өнімдерінің маркетингі саласында қазақстандық тәжірибеде келесі
тенденциялар қалыптасқан:
• ірі, ... жэне ... ... ... ... соның ішінде
ең алдымен банктің қызмет көрсетуін, зерттеудің кешенді әрі күрделі
түрін ... ... бұл ... ... ... ... клиентураның сұранысына, олардың
түрлі сегменттігі жүзеге ... ... ... ... ... сұранысын белсенді түрде анықтаумен қатар жедел
түрде оларға әсер етіп, түрлі банктік инновацияларды ... ... ... ... оның ішінде жаңа банк өнімдері бар.
• қазіргі заман маркетингінің талабын орындайтын ... ... ... ... түрде, кешенді қалыппен шешеді.
• банктердің негізгі қызметтерінің және бөлімшелерінің құзырына уақтылы
және ... ... ... іс ... ... ... ... маркетингтік бағдарламасының жасалуы мен тәжірибеде
қолданылудың ... ... ... ... ... ... банктің ұйымдастыру құрылымына осы саладағы барлық қызметті бақылайтын
арнайы маркетингтік ... ... ... бар ... ... жаңа ... ... мен оны жүзеге асыру,
банктің ... ... ең ... ... айналган.
• банктің рынокқа ұсынатын өнімдерінің қалыптасуы мен олардың имиджінің
нығаюына зор көңіл бөлінеді.
• бәсекелестердің қызметіне деген бақылау өсе ... ... ... ... ... кезінде эсер етуі тиіс.
• маркетинг саласында, банктің ұсынатын қызметтерінің жаңа түрлерін
енгізу кезінде тек ... ... ... ғана емес сол ... ... ... жұмылдырылады.
• маркетингтік зерттеулердің көп жоспарлы әр түрлі саладағы жүргізілуі
банктің рынокта өмір сүруіне, оның қаржылай бір қалыптылығының базасы
ретінде, ... ... ... ... ... ... рыноктағы қызметінің қанат жаюы бір ғана концепция негізінде
жасалуда, ол ... ... ... мен ... ... ... ... Соның салдарынан рынокты болжау, банктің бәсекелестік позициясының
анықтаулы мен нығаюына жол ашылады.
• маркетинг банк ... ... ... кызметтеріне бағытталады.
• коммуникациялык саясат рөлі өседі, ол банктік тұтынушылармен арадағы
бір қалыпты катынасты орнатады.
3.3. Банк менеджментін жетілдіру жолдары
Банк ... ... ... ... оқып ... ... ұйымдастырудан, жаңа банктік қызметтерді
ұсынудан, шетелдік банктермен ... ... ... ... ... ... кандидаты Зубченко Л.А. шағын банктердің
сәтті ... ... ... ... ... ойымша, осы шарттарға
бағыну банк менеджментінің дамуына септігін тигізеді.
Ұзақ мерзім бойы бантың көлемі ешқандай роль ... ... банк ... ... ... ... ... Ал банк ісінің
негізгі қозғаушы күші экономиканың масштабты өсуі боп табылады. Алайда банк
индустриясында оның ... ... еді, ... ... ... іс ... кішігірім әрі сэтті, үлкен және қолайсыздық туралы
айтуға болады.
Үнемнің үлкен масштабта болуы банк индустриясында үлкен рөл ... ... ... де банк ... ... ... ... ие бола алады.
Үнемнің масштабты болуы банк қызметтерінің тек ... ... ... ... ... клиенттерге жаппай қызмет көрсету кезінде.
Қазіргі кезде көптеген еуропалық елдерде банк ... бір ... ... орын ... Оған ... үш ... ... әлемдік рыноктың қалыптасуы, яғни оған банктың ... ... не оның ... атының шығуы;
- өндірістердің мөлшерінің өсуі - ... ... ... көбеюі, өйткені ғаламдық клиент ғаламдық қызметті ... жаңа ... ... мен делдалдардың рөлін
өзгертетін, "жаңа экономиканың" дамуы - олар ... ... ... ... түрде өзгертеді. Жаңа экономиканың әсері мен нәтижесі
екі ... ... ие ... ... ... ол ... мен
децентрализацияга қолайлы жағдай тудырады, ал екінші бір ... мен ... ... ... ... оңай ... Оған кедергі
келтіретін бірнеше жағдайлар бар. Бұл жағдайлар қаржылық ... ... ... ол ... ... ... байланысты туындайтын кезде,
заңды сипатта немесе адамдық сипатта, бұл банк ... ... не ... қарсылық білдіруімен көрсетіледі.
Қазіргі бәсекелестік белең алған заманда шағын банктердың дамуы төменде
көрсетілген 6 ережені ... ... ғана ... Банк масштабты үнем салаларында жұмыс істемеу керек. Банк ... ... ... мүмкін, егерде сәннен қалыспау үшін
енгізілген кей қызмет көрсету ... бас ... ... ... гөрі, біліктілікті талап ететін қызмет көрсету түрлерін
таңдағаны жөн.
• Банк ... ... ... ... бір ... ... қанша үлкен болса да,
бүгінгі таңда әмбебап бола алмайды. Банк көлемі неғұрлым кішірейген сайын
оның кәсіби деңгейі арта ... ... ... ... ... ... белгілі сегменттерде қызмет көрсетуге жараса болғаны.
Кәсібилік түрлі бағыттарда көрсетілуі мүмкін: ол ... ... ... ... жағдайды терең зерттеп, білу банк
қызметінің бәсекеде зор қасиеттерді табуға ... ... ... бір ... тобына ғана арналуы мүмкін, сол арқылы "қаржылай
этнография" ... бола ... Банк ... ... ... Көптеген уақыт бойы банктер өз клиенттерін
қызмет көрсетудің ... ... ғана ... ... ... ... ... сондықтан банктің қарым-қатынастары сенімді
негізде құрылғаны абзал. ... ол ... ... көрсетуін
жылдамдатады. Иілімді болудың негізі мыналар:
- ең алдымен адамдық капитал, ... банк ісі тек ... ... түсетін сала емес, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... толу-толмау банк қызметкерлерінің біліктілігінің
дәрежесінің жоғары болуына байланысты;
- бір уақыттағы шоғырлану мен децентрализация, иілімді және иілмейтін
жағдайларға әсер ... жаңа ... Жаңа ... ... да оны ... ... байланысты. Бағаның
түсуі мен жаңа технологиялардың көлемінің кішіреюі шағын банктердің
артта қалуын тоқтатады. Ақпараттық технологиялардың ... ... ... әлдеқайда оңай.
• Банк өз мойнына аса үлкен қауіпті алмау керек. Бүгінде банктің шағындығы
қауіпке ... тұра ... ... ... ... Қауіп банктің
көлемінде емес, оның қауіптен сақтану қасиетіне пропорционалды болғаны
жөн. 80 - ... ... банк ... салу мен ... бере ... ... Бүгін де несие беру өте қауіпті болса да, кең ... ... бірі ... ... ... ... операциялар
түрлерінің жаңа сипаты мен қауіптің жаңа түрлері пайда ... Ал ... банк ... ... ... түрлері кеміп, банктің
бәсекелестік қасиеттерін арттыруда.
• Банк қарым-қатынасын дамыту керек. Аз ғана уақыт бұрын ... ... ... ең ірі ... де өзара қарым-қатынастың банк үшінде,
қаржылық мекемелер үшін де аса қажетті екендігін анықтады. Банк ... ... ... ол ... ... ... істеуге құзырлы. Бірақ ол
ірі банктермен жұтылып қойылмауын өте қатты қадағалауы керек.
• Банк ешуақытта маржасын құрбан етпеу керек. ... банк ... ... ... төменгі иімділігімен санасып, еш уақытта маржасынан
айырылмау керек. Шағын ... ... емес ... ірі ... ... зиян келтіруі мүмкін. Маржасын құрбан ... ... ... өнім үшін жаңа ... ... ... ... өздері ойлап
таппаса да, өздерінің қорына салмақ салмайтындай болу керек.
Ғаламдану мен технологиялық ... ... кез ... ... ... ... жағдай әсер етеді:
- күштің бір ... ... ... ... ... ... процесінің аса сақ жүргізілуі;
- түрлі кесте мен ... ... жиі ... ... ... ... келтірілген процестер сәтті түрде
дами түседі.
Кадрлық менеджментте қолданылатын мынадай шаралар бар:
І. Корпоративті ... пен ... ... ... және қолдау.
Банктік бизнес сферада болатын өзгертулерге байланысты ... ... және ... тез ... ... ... ... өзгеріссіз қалады. Корпоративті мәдениеттің негізінде
ұйымның мүшелерінің ортақ бөлісетін идеялары, көзқарастары, құндылықтары
жатады.
Тәжірибе ... ... ... ... ерекшеленетін
фирмалар адам ресурстары қолдауында тиімдірек. Корпоративтік ... ... және ... ең ... ... ... өз ... қажеттіліктерін қанағаттандырғаннан кейін, онда басқа
затта қажеттілік пайда ... ... емес ... ... коллективтегі алатын орны.
Кадрлық менеджмент концепциясында келесі ... ... ... ... ... ... – оның ... Осы қызметкерлерге
байланысты банкте өзінің жұмысының тиімділігін жоғарлатуға мүмкіндік
алады. Сондықтан банктер еңбекті ынталандыратын жүйені ... ... ... қызметкерлер арасында, сонымен қатар клиенттермен
араласудың бірегей стандарттарын жасау қажат.
• инновацияға дайын екенін және икемін көрсету.
... ... ... алу және ... ... бағытталуды үйрену.
• карьера бойынша өсудің ... ... үшін ... ... ... ... жүйесі. Банкте қызметкерлерді материалдарды
жоғарлату жүйесі туралы ереже жасау қажет. Бұл ... ... ... итермелейді. Банктің қызметкерлерін материалды жоғарлату ... ... ... және ... ... ... ... нәтижесін жақсартуға бағытталуы керек.
ІІІ. Моральды ынталандыру жүйесі. Бұл жүйе қызметкерді банктің дамуына
өз үлесін қосқаны ... оның ... ... істеу стажына байланысты,
профессионалдық деңгейіне және юбилейлік күндермен ... ... ... ... ... ... ... Банктің қызметкерлері үшін әлеуметтік жеңілдіктер
болуы керек. Қазіргі кезде мұндай әлеуметтік пакеттер бар. Бірақ олар ... ... ... үшін ол ... ... банк оған ... ... ұсына алатынын білуі қажет. Сол үшін бірнеше индивидуалды
әлеуметтік пакеттерді енгізуге болады. ... ... ... ... ... байланысты жүзеге асыруға болады:
• банкте жұмыс істеген стажына байланысты;
... ... ... ... тип, бірінші мен екінші белгіден тұрады.
V. Өндірістік пакет. ... ... ... 3 ... бөлуге
болады: банктің өнім мен қызметі ... ... және ... ... қамтамасыз ету. Банк басшылығы жұмыс ... ... ... ... ету, ... жұмыстар мен
қызметтердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс. Әр қызметкер ... ... ... керекті жиһазбен және есептегіш техника,
байланыс, транспортпен қамтамасыз етілген белгілі жұмыс орнымен қамтамасыз
етіледі.
VI. ... ... және ... ... ... ... және қабілеттілікті дамыту жүйесі 3 негізгі аспектіден тұрады:
1. Жеке қабілетін бағалаудың негізгі идеясы:
▪ қабілеттерді дамыту үшін
... ... бөлу ... ... ... ... ... Қызметкердің оның ережесіне сәйкес қабілеттерді талап ету образын
қалыптастыру;
3. Қабілеттілігін бағалау және ... ... ... ... кезінде көрінеді.
VII. Персоналды оқыту және дамыту. Қазіргі заманғы банк ... ... ие ... ... Ол ... ... ... болуы керек.
Банктер өз қызметтерін оқыту үшін жағдайлар жасауы керек. Қызметкер ... ... ... ... алып оқиды. Оқу және ... ... ... ... ... ... ... жалданған қызметкерлер үшін – еңбек жалдануды сақтау;
- банктің штаттағы квалификацияларын көтеріп жатқан қызметкерлер
үшін лауазымдық өсу немесе өз лауазымын ... ... ... ... ... жыл сайын өзгеруде. Алғашқы жылдары банк
мамандарының оқу курсын ... ... еді. Банк ... ... ... ... ... кейін тыңдаушының контингенті мен
олардың сабаққа қатынасы өзгерді. ... ... «Біз ... ... және ... ... келеді» болды.
Қазіргі кезде нарықта білім беру қызметі көрсеткіштерінің бірнеше
сегменттері қалыптасты:
o ... ... ... (экономикалық жоғарғы оқу орны,
экономистерді, басқарушыларды, банк ... ... ... ... емес ... оқу ... банк ... профилі жоқ қызметкерлердің екінші жоғарғы білімі.
o арнайы білімі бар және жұмыс тәжірибесі бар ... ... ... ... және ... ... ... және
таңдау банктегі жаңа орынды жабу үшін жүргізіледі.
Кадрларды іздеу және таңдау ... ... ... ... ... кадрлық жоспарлау, жұмыс анализі, орындауды
бағалау, ынталандыру жүйесі, персоналды оқыту және дамыту.
IX. ... ... ... ... ... ... персоналымен байланысты потенциалды жоғалтулары немесе қауіп деп
көрсетуге болады. Бұнда кадрлар ақшамен жұмыс істейді. Сондықтан ... ... ... ... әсер ... ... ... бағалағанда келесі көрсеткіштер қолдануы
мүмкін:
... ... ... өнімі мен қызметтерін өткізу
көлемінің азаюы және т.б.).
▪ қатысты (рентабельділік, қаржылық тұтқа және т.б.).
... ... ... ... және ... тәуекелді басқарудың сандық ... ... ... ... Сапалы тәуекелдерден болатын шығындарды азайту жолы лауазымды
қызметкерлердің міндеттерін арнайы құжатта тіркеу болып табылады. ... ... ... ... ең ... құралы персоналды оқыту
болып табылады.[24]
Жоғарыда ... ... ... ... әрі ... ... ... банктердің бәсекеге жарамды қабілеттерін сақтауға
мүмкіндік тудырады.
Қорытынды
Бұл дипломдық жұмыстың мақсаты болып қазіргі даму ... ... ... ... болып табылады. Сөйтіп, банк менеджменті бүл
коммерциялық банктің ... ... ... процестерді басқарумен
байланысты тәжірибелік қызмет. Бұл аспектіде банк менеджменті ... ... ... ... өңдеу жүйесі ретінде қарастырылады:
активті жэне пассивті операциялар, ... ... ... экономикалық көрсеткіштерді орындау, ішкі банкілік аудит және
бақылау жэне т.б.
Банк менеджментінің ... ... ... – ала қойған мақсатын
анықтау және де оған ... ... ... дұрыс сайлау.
Банктік менеджменттің мазмұны: жоспарлау, талдау реттеу және бағалау.
Банктік менеджментті ұйымдастырудың қағидалары – фукционалдық, билікті
өкілеттіктер ... ... ... ... ... қамтамасыз ету
және жедел және жеткілікті информациямен қамтамасыз етілу қағидалары.
Банк менеджментінің атқаратын қызметтері – ... ... ... ... ... және ... ... басқару
болып табылады. Ал адам ресурстарын басқару аты айтып отырғандай банктегі
персоналды басқару болып табылады.
Банк активтер мен пассивтерді ... және ... ... ... қатар,
банктің өтемпаздық дәрежесін қажетті ... ... ... ... ... ... ... өз қарамағындағы ресурстарды
пайда табу үшін және де ... ... ... ... ету ... ... басқару кең мағынада банктің салымшыларының
және басқа да кредиторларының қаражаттарын тарту мен байланыстыру қызметін
түсіндіреді. Ал тар ... – бұл ... ... ... ... мен
нарықтағы несиелік ресурстарды мобилизациялауға бағытталған қызмет.
Банк менеджментінің негізгі құраушысы болып қаржы менеджменті ... ... ... мен ... ... жүйелердің
жұмыс істеу режимдерінің оптималды ... ... ... ... ... ... ... береді. Ал бұл жүйелер мен
режимдер банктің қаржы операцияларын ... мен ... ... етеді жэне оның қойылған параметрлер бойынша тұрақтылығын үнемі
ұстап тұрады. Сонымен, қаржы менеджментінің коммерциялық ... ... ... құрылу мен пайдалану процестерін басқарумен тікелей
байланысты.
Банк менеджменті - нарықтық экономика жағдайында банкті басқару ... ... ... ... асырылады.:
- Әр банкінің нарықтық қажеттіліктер мен сұранысына, банкке пайда
әкелетін ... ... мен ... ... ... ... бағыттталу.
- Оптималды нәтижелерге жету мен ... ... ... ... ... ... үнемі ұмтылу.
- Нарық жағдайына байланысты банк ... ... ... ... жасау.
- Нарықтағы қызмет процесінде банктің және оның филиалдарының ... ... ... Оптималды шешімдерді қабылдау мақсатында қазіргі ... ... ... түрде қолдану.
- Персоналды рационалды алу және оның ... ... ... басқарудың негізгі мәселелерінің бірі - банктік
операциялар облысында ... ... ... ... ... ранжирлеу, және кейіптеу болып табылады.
Кадрларды басқарумен банктің және де оның қызметкерлерінің мақсатына
жету үшін адам ресурстарын тарту, ... ... ... және ... ... ... басқарушы-профессионал. Ол істің даму
перспективасын көре алатын, жағдайды тез ... және ... ... ... ... таба алуы керек. Банк менеджері банктің клиенті болып
табылатын және болғысы келетін кәсіпорындар мен ... және ... ... баға бере алатын болуы керек. Менеджер ... және жеке ... ие ... ... ... ... ... тәуекелге бара алуы, алға қойған жоспарларды орындау және
коллективте ... бола алуы ... ... ... ... - ... үшін қызметкерлермен
араласа алуы және әр қызметкер үшін потенциалды мүмкіндіктерін ... ... ... ... ... ... Халық Банкі» АҚ-ның ... ... Бұл даму ... банктегі менеджмент дұрыс ұйымдастырылған
және жүйелендірілгендердің бірі болып табылады.
Нарықтық экономика қаржы нарығындағы несиелік ... ... ... әкелетін кәсіпорындардың мемлекеттік
қаржыландырудың ауысуына негізделген банк ... ... ... ... ... ТМД-да менеджменттің дұрыс ұйымдастырылу
себебімен ең дамыған болып табылады. Менің ойымша, банк ... ... ... ... ... ... және ... құрылуына көмектесуі керек.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Банковское дело. Под ред. О.И.Лаврушина. Издание второе, переработанное
и дополненное. Москва «Финансы и ... ... ... ... Под ред. д-ра ... Г.С. Сейткасымова. – Алматы:
Қаржы-қаражат, 1998.
3. Банковское дело: Стратегическое руководство. – Под ред. В. ... ...... АО ... 1998.
4. Банковская система за десять лет независимости. Авторский коллектив под
руководством Н.К. ... ... ... Волынский В.С. Кредит в условиях ... ...... и ... ... ... А.Д., ... А.В., Хенкин Б.Л. Управление банком. – М.: 1992.
7. ... Э.Д; ... Д и ... ... ... банковское дело и
денежно-кредитная политика. – М.: СПб, 1994.
8. Капиталистическая система управления банком: ... ... ... ... мотивации всех подразделений. Повышения
эффективности работы банка с помощью ... Business ... // ... В.Г.// ... ... №9 ... Колесников А.И. Банковское дело. 1993, СПб
10. Көшенова Б.А. ... ... ... ... ... Оқу ... ... Экономика, 2000.
11. Менеджмент банков: Организация, стратегия, планирование М: 1997.
12. Миловидов В.Д. ... ... дело ... США). – М.: ... ... О.В. ... и ... и финансирование инноваций. СП-Б, 1994.
14. Некоторые аспекты ... ... ... в ... ... Банки Казахстана №2 2002.
15. Некоторые аспекты упраыления персоналом и банковское ... В.С. // ... ... №3 ... ... ... Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуз. Современные деньги и банковское
дело: Пер. с ... – М.: ... ... и ... ... ... ... //Смирнов
А.В. //Банки Казахстана №11, 2002.
18. Саниев М.С. Ақша, ... ... Оқу ...... ... және статистика институты, 2001.
19. Сарчев А.М. ... ... ... в ... ...
М.:Финансы и статистика, 1992.
20. Современный маркетинг. Под ред. В.Е. ... – М.: ... ... Взгляд с Севера // Четвериков ... №5 (31) от ... 2005 ... ... ... балансы (мың тг)
|№ |Аты |30 ... |31 ... |
| | |2005 жыл | |
| | | |2004 жыл |2003 жыл |2002 жыл |
|1 ... | | | | |
| ... қаражаттары және|19.568.695 |13.415.347 ... ... |
| ... эквиваленттері | | | | |
| ... ... ... ... ... ... |
| |Бағалы қағаздар ... ... ... |- |
| ... |1.822.120 ... |- |50.188 |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
| |- ... үшін ... ... |3.231.735 |5.783.439 ... |
| |- ... ... ... ... ... |- |
| ... | | | | |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... |85.924 |199.373 |- |- |
| ... | | | | |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... да ... ... |2.605.196 |1.933.832 ... |
| ... ... |288.682.841 |249.523.242 ... ... |
|2 ... | | | | |
| ... және |796.335 |528.514 |449.025 |102.223 |
| ... ... | | | | |
| ... ... ... |32.106.910 |13.711.797 |
| ... | | | | |
| ... ... |154.845.698 ... ... |
| ... ... |174.904 |366.253 |394.459 |2.731 |
| ... | | | | |
| ... |259.361 |182.686 |- |9.243 |
| ... | | | | |
| ... ... |920.576 |59.563 |98.066 |
| ... да ... |778.847 |698.386 |751.929 |
| ... | | | | |
| ... ... ... |4.468.713 |2.364.919 |
| ... ... | | | | |
| ... ... ... |228.081.728 |175.095.058 |117.422.211 |
|3 ... ... |178.192 |203.256 |- |216 |
|4 ... капитал | | | | |
| ... ... | | | | |
| |-жай ... ... ... ... ... |
| ... бар ... ... ... |- |
| ... | | | | |
| ... төленген |2.191.180 |2.191.180 ... |956.415 |
| ... | | | | |
| ... ... |(16.521) ... ... |- |
| ... |336.062 |367.951 |763.824 |366.115 |
| ... ... |12.655.794 |8.797.374 ... |157.893 |
| ... ... |25.063.343 |21.238.258 ... ... |
| ... | | | | |
| ... ... |249.523.242 |189.282.177 |124.325.450 |
| ... ... ... | | | |
| ... үлесі | | | | ... ... мен ... есеп беру (мың ... |Аты |30 ... |31 ... |
| | |2005 жыл | |
| | | |2004 жыл |2003 жыл |2002 жыл |
|1 ... ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... |1.438.569 |2.354.414 |1.860.556 ... |
| ... ... |248.360 |454.887 |153.042 |
| ... | | | | |
| | ... ... ... |10.984.620 |
|2 |Сыйақы төлеумен | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... ... ... ... ... |
| |салымдары | | | | |
| ... да ... ... ... ... |
| ... | | | | |
| ... мен | | | | |
| ... | | | | |
| ... ... |415.377 ... ... |(288.472) |
| ... | | | | |
| | ... ... |(7.516.931) |(5.120.510) |
|3 ... ... ... ... ... ... |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... ... | | | |
| ... табыс | | | | |
| ... ... ... ... ... ... |
| |резерві | | | | |
|4 ... ... ... |10.876.502 |1.156.942 |1.791.850 |
| |байланысты таза | | | | |
| ... | | | | |
| ... мен ... ... ... ... |
| ... түріндегі| | | | |
| ... | | | | |
| ... мен |361.663 ... ... ... |
| ... түріндегі| | | | |
| ... | | | | |
| ... мен ... ... ... ... |
| ... | | | | |
| ... ... |16.930 |826.602 |659.832 |- |
| ... ... | | | | |
| ... ... | | | |
| ... ... | | | | |
| ... ... |45.127 |441.674 |17.110 |296.253 |
| ... | | | | |
| ... шығысты | | | | |
| ... ... | | | |
| ... табыс | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... тастағандағы| | | | |
| ... ... | | | | |
| |- ... |529.611 ... ... ... |
| |- ... |329.874 |(112.622) |62.106 ... |
| ... | | | | |
| ... |1.886 |8.415 ... |19.973 |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... алып | | | | |
| ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... | |- ... |- |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... да табыстар|399.967 |430.510 |608.092 |845.539 |
|5 ... ... ... ... |5.831.643 |2.354.923 |
| |байланысты емес | | | | |
| ... | | | | |
| | | | | | |
| ... ... ... ... ... |
| |жалақысы мен | | | | |
| ... | | | | |
| ... ... ... ... ... |
| |шығыстар мен | | | | |
| ... | | | | |
| ... ... |(735.339) |(875.218) |(935.398) |
| ... тыс | | | | |
| ... | | | | |
| ... және ... ... ... |(2.475.688) |
| |операциондық | | | | |
| ... | | | | |
| ... да |217.911 ... |38.503 |- |
| ... | | | | |
|6 ... ... ... |(11.987.196) |(8.999.228) |(7.180.119) |
| |байланысты емес | | | | |
| ... | | | | |
|7 ... ... ... ... |73.304 |
| |салық және | | | | |
| ... үлес | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... ... |(773.465) |(302.245) |(42.232) |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
|8 ... ... ... ... |31.072 |
| |салықты алып | | | | |
| ... | | | | |
| ... таза | | | | |
| ... | | | | |
| ... табыстағы |41.275 |(37.906) |- |(10) |
| ... ... | | | | |
|9 ... ... ... |7.460.278 |1.871.163 |31.062 |
|10 ... ... |52 |96.00 |27.22 |0.57 |
| ... пайда | | | | ... 3
| |31 ... ... көрсеркіштері |2002ж |2003ж |2004ж |2005ж ... |124 325 |189 282 |249 523 242 |398 200 000 |
| |450 |177 | | ... ... |6 903 023 |14 187 119|21 238 258 |34 400 000 ... ... |31 062 |1 871 163 |7 460 278 |8 100 000 ... 4
| |31 ... | 30 ... |
| | |2005 жыл ... ... |2002ж |2003ж |2004ж | ... ... |- |23 ... 914 328 |33 829 091 |
|Негізгі құралдар |6 817 228 |7 045 844 |7 322 490 |7 176 874 |
- ... ...... ... жиналысы;
- басқару органы – Директорлар Кеңесі;
- орындаушы орган – Басқарма, оны ... ... Ішкі ... ... ішкі ... саясатты қалыптастыратын орган – Несиелік комитет
Сонымен бірге ҚР-ның заңына сәйкес келетін басқа да органдар ... ... ... ... ... ... ... түрде жылына
бір рет Жылдық жиналысқа немесе жыл мерзімінде ... тыс ... ... ... жиналысында банктің жылдық ... бір ... ... ... ... артықшылығы бар акцияға
келетін дивиденттің көлемі бектіледі. Акционерлердің жалпы жиналысының
қызметіне кіреді:
1. ... ... ... ... Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар
енгізу;
2. Банкті ерікті түрде тарату немесе ... ... ... жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім
қабылдау;
4. Есеп ... ... ... және серзімін анықтау;
5. Директорлар Кеңесінің құрамын және олардың мүшелерінің сыйақыларының
көлемін анықтау;
6. ... ... ... ... ... ... ... Жылдық қаржылық есепті бекіту;
8. Таза табысты бөлуді, жай және артықшылығы бар ... ... ... ... ... ірі ... ... асырылуы туралы шешім бекіту;
10. Банктің міндеттемелерінің өсуін ... ... ... ... ... ... Банктің корпорациялық басқару Кодексін және т.б. бекіту.
Диреторлар Кеңесі Банктің қызметін басқарады. Диреторлар Кеңесінің
мүшелері Акцинерлердің жалпы ... ... Бұл ... ... Банктің даму стратегиясын бекіту;
2. Акционерлердің жалпы жиналысын жылдық жиналысқа шақыру;
3. ... ... ... ... және ... ... ... шешім қабылдау;
4. Орналастырылған акцияларды қайта сатып алу ... ... ... Жылдық қаржылық есеп беруді алдын-ала бекіту;
6. Жай акциялар бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім қабылдау;
7. Банктің бағалы ... және ... ... ... ... ... мүшелері мен Төрағасын сайлау;
9. Ішкі аудит Службасының қызметін анықтау;
10. Банктің ... ... ... ... ... Банк жүзеге асыратын операциялардың шарттары туралы шешім қабылдау;
12. Ішкі несиелік ... ... ... ... ... есеп ... ... бекіту;
14. Банктің филиалдарын ашу және жабу туралы шешім қабылдау;
15. ... ішкі ... ... ... ... ... және ... құпия болып табылатын информацияны анықтау;
17. Несиелік мәміле туралы шешім ... және ... банк ... қорғайтын және оның атынан мәмілелерді жүзеге
асыратын, шешім қабылдайтын орган болып ... ... ... ... ... ... ... Банктің даму стратегиясын дайындау және оны талдауға енгізу;
2. Банк қызметінің орындалуына керек ішкі құжаттарды бекіту;
3. Басқарма мүшелерінің міндеттерін, жауапкершілігін бөлу;
4. ... ... ... ... ... және бюджеттерін
бекіту;
5. ЕКБ-ді ашу және жабу туралы шешім қабылдау;
6. Жылжымайтын мүлікпен байланысты ... ... ... ... Директорлар Кеңесі мен Акционерлердің Жалпы жиналысына қаржылық есеп
беруді ... ... ... ... Банктің өкілдерінің бірінші басқарушыларын анықтау;
10. Банктің құрылымын және штатын бекіту;
11. Коллективті келісім-шарттарды қабылдау туралы шешім ... ... ... ... Кеңесімен сайланады және келесі
функцияларды атқарады: Басқарма жұмысын басқарады, ... ... ... ... ... ... ... басқарады, банк
атынан қызмет атқарады, банк қызметкерлерін қабылдаумен, орнын ... ... ... ... ... службасы банктің қаржылық-шаруашылық қызметтерін бақылаумен
айналысады. Өз қызметі шегінде Директорлар Кеңесіне бағынады.
Несиелік комитет ішкі несиелік саясатты ... ... ... Комитеттің құрамы банк Басқармасымен бекітіледі. ... ... реті және ... ... ... ішкі ережесімен
реттеледі.
-----------------------
[1] Саниев М.С. Ақша, Несие, Банктер. Оқу құралы – Алматы: Алматы ... ... ... ... ... М.С. ... Несие, Банктер. Оқу құралы – Алматы: Алматы экономика
және статистика институты, 2001.
[3] ... Б.А. ... ... ... ... ... Оқу құралы/ -
Алматы: Экономика, 2000.
2 Саниев М.С. Ақша, Несие, Банктер. Оқу құралы – Алматы: Алматы экономика
және ... ... ... ... ... Под ред. О.И.Лаврушина. Издание второе, переработанное
и дополненное. ... ... и ... ... Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары. Оқу құралы/ -
Алматы: Экономика, 2000.
[6] Общая теория денег и ... ... для ... Под ред. ... – 2-е ... перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2000.
[7] Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары. Оқу құралы/ -
Алматы: Экономика, ... ... ... Под ред. ... ... ... и дополненное. Москва «Финансы и Статистика», 2000.
[9] Көшенова Б.А. Ақша. ... ... ... ... Оқу құралы/ -
Алматы: Экономика, 2000
[10] Банковское дело. Под ред. ... ... ... и ... Москва «Финансы и Статистика», 2000.
[11] Көшенова Б.А. ... ... ... ... ... Оқу ... ... Экономика, 2000.
[12] Банковское дело. Под ред. О.И.Лаврушина. Издание второе,
переработанное и дополненное. Москва «Финансы и Статистика», 2000.
[13] Көшенова Б.А. ... ... ... Валюта қатынастары. Оқу құралы/ -
Алматы: Экономика, 2000.
[14] Риск-менеджмент и управление ресурсами коммерческого банка //Смирнов
А.В. ... ... №11, ... ... ... Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуз. Современные деньги и банковское
дело: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М,2000.
[16] Сарчев А.М. Ведущие коммерческие ... в ... ...... и ... ... ... Менеджмент банков: Организация, стратегия, планирование М: 1997
[19] Банковское дело. Под ред. ... -.М.: ... и ... ... ... ... О.В. ... и коммерческое
кредитование и финансирование ... СП-Б, ... ... аспекты современного кадрового менеджмента в банке// Лисак
Б.И.// Банки Казахстана №2 ... ... ... ... ... и банковское образование//
Захаров В.С. // Банки Казахстана №3 2004.
[23] Некоторые ... ... ... ... в ... ... ... Казахстана №2 2002.
-----------------------
Талап етілгенге дейінгі салымдар
Жинақ салымдары
Мерзімдік салымдар
Акционерлік ... және ... ... ... ... ... қағазадар
Ғимараттар және құрал-жабдықтар
Ғимараттар және құрал-жабдықтар
Басқа да бағалы қағазадар
Ссудалар
Екінші резервтер
Бірінші резервтер
Акционерлік капитал және ... ... ... етілгенге дейінгі салымдар
Көптеген фактілі материалдардың
болуы
Күтілетін себеп-салдарды сипаттау
Стратегиялық
жоспардың банк ... ... ... ... ... жағдайдың
объективті бағасы
Жоспардың
ішкі
сәйкестенуі
Банк баскару стиліне жоспарлың сәйкес келуі
Жоспардың мүмкіндіктер және ресурстармен байланысуы
Шаралар мерзімі және оларды іске асыру сипаты

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 95 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қаржы менеджментінің мазмұны17 бет
"Құтты білік" дастаны50 бет
12 жылдық жалпы орта мектептің базалық білім мазмұнын анықтау әдістері55 бет
«БІЗ МЕКТЕПКЕ БАРАМЫЗ» БАҒДАРЛАМАCЫ78 бет
«Жарнама психологиясы» (оқу-әдістемелік кешен)29 бет
«Табиғатты пайдалану құқығы»22 бет
Автомобиль жолдары уческелеріндегі жол жағдайларын бағалау және қозғалыс қауіпсіздігін арттыру жөніндегі шараларды жасақтау17 бет
Адам өлтірудің ауырлатылған құрамдарын саралау62 бет
Азаматтық қоғамның саяси жүйесіндегі мемлекет24 бет
Азаматтық құқық пәніен дәрістер17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь