Банк секторындағы кәсіпорынның стратегиялық жоспарлау жүйесі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1. СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ТЕОРИЯСЫНЫҢ НЕГІЗГІ АСПЕКТІЛЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6

1.1. Стратегиялық жоспарлау мазмұны мен мәні ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.2 Стратегиялық жоспарлау құрылымы мен жүйесі ... ... ... ... ... ... 10
1.3 Банктің кәсіпкерлік ортасын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12

2. БАНК СЕКТОРЫНДАҒЫ КӘСІПОРЫННЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖҮЙЕСІ ... ... ... ... ... ... ...22

2.1 Каспий Банкі қызметін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...22
2.2 Банктің қызмет ету саласын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32

3. БАНК СЕКТОРЫНДАҒЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОПАРЛАУ ЖҮЙЕСІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .41

3.1 Бенчмаркинг пен SWOT.талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..41
3.2 Стратегия құру және оны тұжырымдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .48

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...51

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ...52
Кіріспе

Дамыған рыноктік экономикасы бар мемлекеттерде стратегиялық жоспарлау кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің негізгі инструменті болып табылады. Қоғамның жан-жақты дамуы — адам құрған мәдениеттің негізгі жетістігі болып табылады. Оған деген қажеттілік жалпы өндірістік процестің объективті заңдылық талабымен бегіленеді. Оның көмегімен қоғамның барлық шаруашылық жүйесінің келісілген мақсатты бағытталған іс-әрекетін қамтамасыз етеді.
Банктер салымшылар мен қарыз алушылардың арасындағы делдал. Шаруашылық субъектілерінің өз қызметтерін жүзеге асыру барысында қаржы қаражаттарының жеткіліксіз болған жағдайларында пайда болған қаржыға деген жоғары сұранысты коммерциялық банктердің несиелері қанағаттандырады. Нарықтық экономикаға көшкен біздің мемлекетімізде қаржы ресурстарына деген сұраныс артуда. Сонымен қатар, банктер бағалы қағаз нарығының ірі қатысушылары бола отырып, ұлттық бағалы қағаздар нарығының дамуына үлкен атсалысуда.
Стратегиялық жоспарлау — кәсіпорынның мақсат таңдау прцессі мен оған жету жолдарын қарастыратын басқару функцияларының бірі болып табылады. Стратегиялық жоспарлау барлық басқарушылық шешімдердің, ұцымдастыру қызметінің, стратегиялық жоспарлар құруға сүйенген мотивация мен контрольді қамтамасыз етеді. Стратегиялық жоспарлаудың динамикалық процессі қол шатырының астында барлық басқарушылық функциялар біріктірілген, стратегиялық жоспарлау артықтықшылыұтарын қолданбасақ, ұйымдар мен жеке адамдар мақсаттарда бағалау мен кәсіпорынның корпоративтік бағытын бағалау мүмкіншілігінсіз қалады. Стратегиялық жоспарлау процессі ұйым мүшелерінің басқаруына негізін қаматамасыз етеді. Жоғарыда жазылған еліміздің жағдайын қорытындылай келе, стратегиялық жоспарлау Қазақстандық ұйымдардың бір-бірімен және шетел корпорацияларымен қатаң бәсекелестікке кіруіне байланысты актуалдылығының артун атап өткен жөн.
Жоспарлау түсінігіне мақсаттарды бегілеу және анықтау кіреді. Батыста кәсіпкерлік қызметті жоспарлаудың негізгі бағыттары қаржы, өндіріс, сату және сатып алу. Сонымен қатар, барлық жеке жоспарлар бір-бірімен өзара байланысты болуы керек. / 1 /
Стратегиялық жоспарлау спецефикалық стратегияларды құрастыруға қажетті мәселелерді шешу, кәсіпкерлікті басқару іс-әрекеттері жиынтығы болып табылады. Бұл стратегиялар кәсіпорынның мақсатына жетуге арналады. Стратегиялық жоспарлау процессі кәсіпорынды басқарудағы негізгі құралы болып табылады.Оның негізгі мақсаты кәсіпорынды қажетті жағдайда жаңалықтармен және өзгерістермен қамтамасыз ету. Осыған сәйкес стратегиялық жоспарлауда 4 негізгі басқару қызметіннен тұрады:
• Қорлар, басқару таланты, технологиялық тәжірибелер секілді көбінесе шекті шикізаттарды тарату.
• Сыртқы ортаға бейімделу (Яғни компанияның қоршаған ортамен қарым-қатынасын жақсартудағы стратегиялық іс-әрекеттер. Осы жерде болуы мүмкін варианттарды белгілеу керек және стратегияның қоршаған ортаға бейімделуін тиімді қамтамасыз ету керек. Мұндай іс-әрекет өндірістік жүйелерді жетілдіру, үкімет пен қоғам толық қорым-қатынаста болуы және т.б. көріністе болуы мүмкін).
• Ішкі координация (Бұл координацияның стратегиялық қызметі ұйымның мықты және әлсіз жақтарын ішкі операциялардың интеграциясының тиімділігін арттыру мақсатымен көрсетеді).
• Ұйымдық стратегияларды тану (ұйыммың бұрын жіберген стратегиялық қателіктерін ескеріп кәсіпорынды ұйымдастыру жолымен менеджердің ойлау қабілеттілігін арттыру).
Берілген бітіру жұмысы мақсаты, мына тақырыпқа арналады: «Банк негізінде кәсіпорындағы стратегиялық жоспарлау», ұйым деңгейіндегі (банк негізінде)стратегиялық жоспарлаудың актуалділігін көрсету. / 2 /
Қойылған мақсатқа сай осы жұмыста мына мәселелер шешілуі тиіс.
Біріншіден — «Стратегиялық жоспарлаудың маңызы және мақсаты». Мұнда жалпы түрде анықталуы керек: «Стратегиялық жоспарлаудың» мәні, оның мақсатын ашу, стратегияның маңыздылығы, оны қолданысқа енгізу, жоспар құру процесі.Түрлі авторлардың басылымдарына сүйене отырып осы процесте пайда болатын мәселелер мен жағдайлар танылады және талданады .
Екіншіден — «Стратегиялық жоспарлаудың банктік жүйесі» кәсіпорынның мақссатын ашуға бағытталған, сыртқы ортаны талдау, ұйымның басқарудағы ішкі факторларын іздестіру, стратегиялық альтернативтерді білу және стратегияны таңдау.
Үшіншіден — «Каспи Банк деңгейіндегі қабылданған стратегиялық жоспарды талдау, біздің көзқарасымыз бойынша стратегиялық таңдау өз актуальдігін және таңдаудағы өзіндік тәсілдерін көрсетеді. Осы жерде соы процестерге сай нақты мысал келтіріледі.
Сонымен қатар, әр бір жұмыс соңында белгіленген мақсаттарға сай мәселелерді шешу көрсеткіштері бойынша қорытынды шешімдер қабылданады.
Бұл жұмыстың тәжірибелік қажеттілігі стратегиялық жоспарлаудың тиімді басқару жүйесін құру болып табылады.
Зерттеу оъектісі — банк деңгейіндегі стратегиялық жоспарлау.
Тақырып актуалдылығы оның нарықтық экономика жағдайына барынша жақындатылған жағдайында ұйым дамуын тиімді басқару қажеттілігін көрсету.
Қолданылған әдебиеттер

1. Ременников В.Б. Разработка управленческого решения. М., 2000, с.113.
2. Уткин Э.А. / Стратегический менеджмент: способы выживания российских банков. —М.1996
3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф., Менеджмент негіздері, Ағ ауд. — М.: Дело, 2005.— 720с.
4. Стратегическое планирование / Под ред.Э.А.Уткина, М,1998 – 34с.
5. Управление банком: организационные структуры, персонал и внутренние коммуникации.—2-е издание, испр. и доп. — М.: “МЕНАТЕП–ИНФОРМ”,1995
6. 5. Экономика и бизнес /под ред. В.Д. Камаева/. М: Изд-во МГТУ, 1993 г. - 464с, ил.
7. Журнал «Экономист» №7 2000г. стр 32.
8. «Введение в рыночную экономику» учебник под ред. А.В. Лившица
9. Газета «Бизнес» (бухгалтерия, налоги, консультации) №29(340) от 19 июля1999г.
10. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Пер с англ. под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. М:Юнити, 1998.
11. Каспий Банкі презентациясы. 2006 жылы өзгертулер енгізілген.
12. Ахмедов А. Государственные предприятия типы и механизм функцирнирования // Вопросы экономики – 1994. -№ 8.
13. Годовой отчет 2004 г, 76с — Банк Каспийский.
14. Соколинская Н.Э. Стратегия управления банковскими рисками. Бухгалтерский учет № 12, 1994 г.
15. Каспий Банкі ішкі интернет сайты — www.-int.
16. Bank-Caspian-Roadshow-pres(27.09.05)Final amn.
17. BankCapsian_Presentation_updated_06
18. Герчикова И.Н. Менеджмент - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999г.
19. Концепция управления государственным имуществом и приватизацией: утверждено постановлением правительства РК. – 2000. – 21 июля. - №1095.
20. Деловая неделя. – 2001. – 5 октября.
21. National Business. апрель – май 2006 / №4 (30)
22. Банковские услуги №12 / 2005. ежемесячный журнал.
23. Инструменты привлечения ресурсов с международных рынков капитала6 Банковский Бюллетень № 7, Февраль, 1998, Приложение к еженедельнику “Экономическая газета”
24. Investment_presentation_2006
25. Орлов А. И. Учебник по менеджменту. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. 351 с.
26. Организация, планирование, управление деятельностью промышленных предприятий: учебник для вузов. / С.Е. Каменипера, Ф.М. Русинова - М.: Высшая школа, 1984, стр. 335.
27. Годовой отчет 2005, 87с — Банка Центр Кредит.
28. Годовой отчет 2004, 106с — Банка Центр Кредит.
29. Годовой отчет 2004, 106с — АТФ Банк
30. www.fitchratings.com. Ftchratings, 17 January 2005.
31. Годовой отчет 2004, 97с — Қазақстан Халық Банкі
32. Годовой отчет 2004, 175с — Тұран Әлем Банк
33. Современный менеджмент: принципы и правила. Дайджест, Н. Новгород, ИКЧП, 1992.
34. В. Хойер. Как делать бизнес в Европе. М.: Издательство "Прогресс", 1990.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
...........................3
1. СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ... ... ... ... ... мен ... ... жоспарлау құрылымы мен жүйесі………………......10
1.3 Банктің кәсіпкерлік ортасын талдау………………………….…....12
2. БАНК ... ... ... ... Каспий ... ... ... ... ... ету ... талдау…………...............………..…..32
3. БАНК ... ... ... ... пен ... ... құру және ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...................................52
Кіріспе
Дамыған рыноктік экономикасы бар мемлекеттерде стратегиялық жоспарлау
кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің негізгі инструменті ... ... ... дамуы — адам құрған мәдениеттің негізгі жетістігі болып
табылады. Оған деген қажеттілік жалпы ... ... ... ... ... Оның ... қоғамның барлық шаруашылық
жүйесінің келісілген мақсатты бағытталған іс-әрекетін ... ... ... мен ... алушылардың арасындағы делдал. Шаруашылық
субъектілерінің өз қызметтерін жүзеге асыру ... ... ... болған жағдайларында пайда болған қаржыға деген жоғары
сұранысты коммерциялық ... ... ... ... көшкен біздің мемлекетімізде қаржы ресурстарына деген сұраныс
артуда. Сонымен қатар, банктер бағалы қағаз нарығының ірі қатысушылары ... ... ... ... ... ... үлкен атсалысуда.
Стратегиялық жоспарлау — кәсіпорынның мақсат таңдау прцессі мен ... ... ... ... ... бірі болып табылады.
Стратегиялық жоспарлау ... ... ... ұцымдастыру
қызметінің, стратегиялық жоспарлар құруға сүйенген мотивация мен ... ... ... ... ... ... қол
шатырының астында барлық басқарушылық ... ... ... артықтықшылыұтарын қолданбасақ, ұйымдар мен жеке
адамдар мақсаттарда бағалау мен кәсіпорынның ... ... ... ... ... жоспарлау процессі ұйым мүшелерінің
басқаруына ... ... ... Жоғарыда жазылған еліміздің жағдайын
қорытындылай келе, стратегиялық жоспарлау ... ... ... және ... ... қатаң бәсекелестікке кіруіне
байланысты актуалдылығының артун атап өткен жөн.
Жоспарлау ... ... ... және ... ... ... ... жоспарлаудың негізгі бағыттары қаржы, өндіріс, сату
және сатып алу. Сонымен ... ... жеке ... ... ... болуы керек. / 1 /
Стратегиялық жоспарлау спецефикалық стратегияларды құрастыруға қажетті
мәселелерді ... ... ... іс-әрекеттері жиынтығы болып
табылады. Бұл стратегиялар ... ... ... ... ... процессі кәсіпорынды басқарудағы негізгі ... ... ... ... кәсіпорынды қажетті жағдайда
жаңалықтармен және өзгерістермен қамтамасыз ету. Осыған сәйкес стратегиялық
жоспарлауда 4 негізгі ... ... ... ... ... ... технологиялық тәжірибелер секілді көбінесе шекті
шикізаттарды тарату.
• Сыртқы ... ... ... ... ... ... қарым-
қатынасын жақсартудағы стратегиялық іс-әрекеттер. Осы жерде болуы мүмкін
варианттарды белгілеу керек және стратегияның қоршаған ортаға бейімделуін
тиімді қамтамасыз ету ... ... ... ... жүйелерді
жетілдіру, үкімет пен қоғам толық қорым-қатынаста ... және ... ... ... Ішкі ... (Бұл ... ... қызметі ұйымның мықты
және әлсіз жақтарын ішкі операциялардың интеграциясының тиімділігін
арттыру мақсатымен көрсетеді).
... ... тану ... бұрын жіберген ... ... ... ... жолымен менеджердің ойлау
қабілеттілігін арттыру).
Берілген бітіру жұмысы мақсаты, мына тақырыпқа арналады: ... ... ... ... ұйым деңгейіндегі (банк
негізінде)стратегиялық жоспарлаудың актуалділігін көрсету. / 2 /
Қойылған мақсатқа сай осы жұмыста мына мәселелер шешілуі ...... ... ... және ... Мұнда
жалпы түрде анықталуы керек: «Стратегиялық ... ... ... ашу, ... маңыздылығы, оны қолданысқа енгізу, жоспар құру
процесі.Түрлі авторлардың ... ... ... осы ... пайда
болатын мәселелер мен жағдайлар танылады және талданады .
Екіншіден — ... ... ... жүйесі» кәсіпорынның
мақссатын ашуға бағытталған, сыртқы ортаны талдау, ұйымның басқарудағы ішкі
факторларын іздестіру, стратегиялық альтернативтерді білу және ...... Банк ... қабылданған стратегиялық жоспарды
талдау, біздің көзқарасымыз бойынша стратегиялық таңдау өз ... ... ... ... ... Осы ... соы ... сай
нақты мысал келтіріледі.
Сонымен қатар, әр бір ... ... ... ... ... шешу ... ... қорытынды шешімдер қабылданады.
Бұл жұмыстың тәжірибелік қажеттілігі стратегиялық жоспарлаудың тиімді
басқару жүйесін құру болып табылады.
Зерттеу оъектісі — банк ... ... ... ... оның ... ... ... барынша
жақындатылған жағдайында ұйым дамуын тиімді басқару қажеттілігін көрсету.
1. СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ТЕОРИЯСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ... ... ... мазмұны мен мәні
Стратегиялық жоспарлау зерттеу пәні тәжірибеде стратегиялық болжамын,
бағдарламалар мен ... ... ... дамуын көрсететін
объективті заңдарын, ұйым жұмыс істеуі үшін түрлі стратегиялық ... мен ... құру және ... ... ... коммерциялық банктерінде жоспарлау
жүйесі көп деңгейлі механизмді ... ... ... банктік
жоспарлаудың бірінші деңгейінде тұр, оған ... ... ... ... қою және оларды шешуге негізгі тәсілдерді анықтау
кіреді.
Жоспарлаудың объектілері ретінде ... ... ... ... [3, с.221]. ... ... бағытталған шешім қабылдау процесі
ретінде үздіксіз, барлығын қамтитын механизм болып табылады.
Осылайша, стратегиялық ... ылғи ... ... ... ... мемлекеттік бақылау ережелері жағдайында банк ... ... ... сәйкестікті қолдаудың басқару процесін білдіреді.
Стратегиялық жоспарлаудың мақсаты – операция көлемінің ... ... және ... ... ... ... ... жаңа қызмет
бағыттарын және банктік өнімдерді енгізу мен дамыту.
Стратегиялық жоспарлаудың мәні ... ... ... ... ... даму ... ... банктік қызметтің жеке бағыттарын дамыту;
2) ҚР Ұлттық Банк талаптарына банктік операциялардың ... ... ... ... мен ... ... ... базасының
мүмкіншіліктеріне сәйкестілігі;
4) ресурстық қамтамасыз етудің дамуы, ресурстарды бөлу мен қайта бөлу;
5) банктің ... ... ... ... ... ... ... және банктік қызмет бағыттарының ары
қарай дамуын қамтамасыз етуге бағытталған ұзақ ... ... ... банк масштабында инновацияны енгізу жағдайларын қамтамасыз ету.
б) Жеке бизнес акцияларынан, яғни стратегиялық ... ... ... сияқты банктің жеке бөлімшелерін басқару. Банк
өзінің ... ... ... ... және ... ... қайсысын шектеу немесе жою екенін ... Осы ... ... ... ... бар. ... ... бар ресурстарды осы бөлімшелердің потенциалды рентабельділігіне
сәйкес, яғни ... ... ... бөлу ... ... өсу ... мен банк ... есебімен әр бөлімшенің
болашақ пайдасын дәл бағалау.
г) Әрбір бөлек бөлімшенің стратегиялық қызметін жоспарлау.
ҚР банктарында стратегиялық ... ... үш ... ... ... Бүтіндей банк ... Банк ... ... ... ол ... болашақта жалпы басшылық жүзеге асырылады, ... ... оның ... ... ... ... ... деңгейде шешім қабылдайтын директорлар Кеңесі және жоғары оперативті
басшылық (мысалы, банк басқармасы немесе басқарма төрағасы).
2) ... ... Бұл ... көп ... ... қабілетті
бәсекелестік артықшылықты жасауға көзделген өзекті стратегиялар іске
асырылады. Бұл мыналарды анықтау ... ... ... ... мен ... ... осы ... қажеттіліктерін қанағаттандыратын операцияларды,
өнім мен қызметтерді;
- ... ... ... ... ... ... мақсаттарын;
- мақсаттарға жетуді өзгерту құралдары.
3) Функционалды – оперативті деңгей. Бұл деңгейде ... ... ... қойылатын функционалды талаптарын консолидтейтін
стратегияларды стратегиялар жасалынады. Және де бұл ... ... ... ... ... және сақтауға көмектесетін функционалды
процестерді регламенттейтін ... ... ... да ... ... ... шешімдер бар кадрлық ресурстарды, ... ... және ... ... ... ... деңгейінде қабылданады.
Айқын жасалған стратегия – сән емес, бұл нақты қажеттілік және
керемет нәтижелер.[3, с.126].
«Стратегия» сөзі ... ... ... ...» деген мағынаны
білдіреді. Бұл сөздің әскери алаңда пайда болуы ешкімді таң ... ... ... ... ... жаулап алуға көмектескен.
Стратегия банк миссиясы мен оның ... ... ... жобалар жиынтығын құрайды.
Стратегиялық жоспарлау объектісі — шаруашылық субъектінің ... және ұзақ ... ... ... ... ... ұүрылымдық элементтері.
Стратегиялық жоспарлау теориясында үш ... ... ... болады. Алғашқысы — әлеуметтік экономикалық. Ол ... ... ... ... ... тұрады.осы заңнамалар
мен сандық көрсеткіштер барлық деңгейдегі стратегиялық ... ... ... ... ... ...... жоспарлау әдістемесі. Ол әлеуметтік
экономикалық ... білу ... және ... ... ... ... қолдану, сонымен қатар шаруашылық субъектілердің жұмысын
жоспарлау болып табылады. Мұны іске ... ... ... жоспарлау
объектісінің, яғни жалпы экономикалық дамудың, оның бөлек жүйе асты ... ... ... ... ... ... процедуралары,
логикасын жетілдіру, стратегиялық жоспарлар мәселелерін шешу методологиясы
мен әдістер жүйесінің мәні мен даму заңнамасы жайында ... ... ... ...... ... ... жүйесі шешетін
мәселелерді шешу, мақсаттарды қою мәселелерінің жинтығын құрайды. Органдар
жүйесі стратегиялық жоспарлау процесіне қатысатын өз ... ... ... жұмыстар қорытындыларына ұйымдық форма беруден
тұрады. / 4 ... ... ... ... ... және ... ... қарым-қатынаста болады. Экономиканы және әлеуметтік
дамуды стратегиялық жоспарлауда статистика, бугалтерлік есеп, ... ... мен ... ... ... ... функционалды
ғылымдары қолданатын нақты көрсеткіштер мен әдістемелік ... ... ... ... ... ... детальді жанжақты жобалар жиынтығын құрайды. Ол жай ... ... емес ... ... ... сай ... ... өзіндік жеке жоспарлары мен компания ... ... ғана ... алады. Стратегияда компанияның ғылыми техникалық
потенциалы мен өндірістік және өткізу ... ... ала ... мақсаттарға жету жобаларын құрылады. Сондықтан ұлттық шаруашылық
салалары, нарық, бәсекелестік және т.б. ... ... ... ... талдау қажет.
Стратегиялық жопарлар жетістікке жетуде кепілдік бермейді. ... ... ұйым ... ... мен ... кеткен басқа да
кемшіліктер негізінде жетістікке жете алмауы ... ... да, ... ... ... ... құруына жәрдемдеседі. Басшыла
нақтыланған және жүйеленген жоспарларды қабылдау арқылы, ... ... ... ... ... оңай ... яғна жоспарлау
ішкі ұйымның мақсаттарын бірлестіреге көмектеседі. / 5 /
1.2 ... ... ... мен ... ... ... ... орындайтын нақты, жүйеленген
түрде болашаққа ... ... ... ... Оның ... Банк миссиясы
Б) Мақсаттары
В) Нарықтың бастапқы жағдайы
Г) Банк стратегиясына әсер етуші факторларды ... Банк ... мен ... ... ... ... ... стратегиясы.
Ж) Реттелуші факторлардағы стратегиялық өзгерістер.
Ұлттық экономиканың дамуы, оның бөлек ішкі жүйелері мен ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Ұлттық экономика динамикасы
мен ішкі құрылымдық жылжулары, халықтың ... ... ... ... ... шешу (өмір сапасы деңгейі, саланың жалпы дауы,
әлеуметтік инфрақұрылымы), ... ... ... ... ... көздері бағыты және т.б. макроэкономикалық стратегиялық
жоспарлау көмегімен реттеу мәселелері турасында. ... ... ... ...... бағдарламаларды және
жоспарларды құру, олардың орта және ұзақ ... ... ... ... ... ... ... аман қалуға арналған
қажетті алғышарттар құру.
Банктің стратегиялық жоспары ақпарат түрі тарапынан анықтау өте ... ... ... ... түрлі болып табылады. Алайда, осыған
қарамастан стратегиялық жоспарда келесі компоненттер болуы тиіс.
А) Банк ... Ең ... ... жоспарлауда ұйым миссиясын
белгілеу қажет. Ұйым миссиясын сандық түрде емес сапалық ... ... есте ... ... Кейбір ұйымдар өз миссиясын қателесіп пайда
терминдерімен бегілеуі оның қабылдаған стратегисы мен ... ... ... ... — ұйым өмір сүру недені, оның бағыты болып
табылады. Миссия ұйымның статусын ... оның ... ету ... ... ... ... ... керсетеді.
Миссия құрылымы келесі мағлұматтарды қамтуы керек:
Банктің жұмыс істеу саласы;
Негізгі рыноктар мен технологиялар жөнінен көрсететін қызметтері мен ... ... ... ... ... көрсететін әсер етуші сыртқы ортасы;
Ұйым мәдениеті
Миссия құрылған соң мақсаттар құру ... ... ... ... жоспарланған нақты жетістіктері болып табылады. Мақсаттар қысқа
және ұзақ мерзімді болыу мүмкін.одан басқа ... және ... ... ... Біріншісіне бәсекелестер әсері болса, екіншісіне пайда көлемі
мен дивиденттер көлемі кіреді.
Б) Мақсаттары. ... ... ... келесі мәліметтерді қамтуы
керек:
1. Мақсаттарға жету мүмкін болуы тиіс.
2. Мақсаттар ауыстыру мен өңдеуге келетін болуы ... ... ... ... ... ... оларды құрғанда сандық
өзгертулер енгізуге мүмкіндік болуы тиіс.
4. Мақсаттар ... ... тиіс – ... уақыты мен жету әдістері болуы
керек,яғни есепке алвнув керек.
5. Мақсаттар үйлесімді болуы тиіс – ұзақ мерзімді мақсаттары мен ... ... ... ... бір-біріне қарсы келмеуі керек.
Күрделі бірақ жетуге болатын мақсат болуы керек, бұл ... ... мен ... ... тудырады.
Мақсаттарды бегілеген соң күтілген нәтижеге байланысты ... құра ... ... ... ... бастапқы жағдайын талдауда нарықтық өндірістік мінездемедегі
әрбір сегментті зерттеу рыноктің ... ... ... қатар сегменттердің сапасы туралы шешімін стратегиялық жоспарда
көрсетуге көмектеседі.
Г) Банк стратегиясына әсер етуші факторларды бағалау.
Бұл стратегиялық ... өте ... ... ... табылады,
өйткені мұнда бәсеке қабілетті ... ... ... Бұл ... мүмкіндіктерді талдау кезеңінде жасалады, яғни нақтылай келсек ... ... ... ... ... күшті және әлсіз жақтарының
объективті бағасын қамтуы тиіс. Банктің күшті және ... ... ... ... ... ... және ... көрсеткіштері бойынша
көрсетіледі.
Д) Банк мүмкіндіктері мен қауіп қатерлері
Стратегиялық жоспар нарықтық қауіп-қатерлерді, сонымен қатар ... ... не ... ... келетін нарық сегменттері бойынша
мүмкіндіктерін бағалауы тиіс.
Е) Шаруашылық портфельді дамыту стратегиясы.
әрбір нарық саласы үшін ... ... ... ... ... банк
қызметі деңгейі, нарық саласына кіру тактикасы т.б. түрлі болады. ... ... ... ... ... ... салу ... осы саланың әр біреуі айқын мақсат бегілеп ... ... ... ... ... стратегиялық өзгерістер.
Рынок жағдайы жиі және күтілмеген ... ... ... ... бәрін алдын-ала жоспарлау мүмкін емес. Пайда боған
өзгерістер стратегиялық мақсаттар мен мәселелерді толықтай немесе ... ... ... ... коммерциялық банктерінде жоспарлау
жүйесі көп деңгейлі механизмді білдіреді. Стратегиялық ... ... ... ... тұр, оған ... ... бастапқы
мақсаттарды, шешімдерді қою және оларды шешуге ... ... ... / 6 ... Банктің кәсіпкерлік ортасын талдау.
Менеджментте кәсіпкерлік орта түсінігі ұйымның жұмыс істеуіне әсер
ететін факторлар жиынтығын ... ... да бір ұйым ... екі бөлікке
бөліп қарастырады, олар; ішкі және сыртқы орта. Сыртқы орта, өз ... мен ... ... ... ... ... мен ... пен өткізу іс
әрекеттеріне бағытталған басқарушылық механизмін қосатын ұйымның шаруашылық
организмі түсініледі. Әңгіме ішкі орта ... ... ... ... ... ... транспорттық және т.б.
бөлімдерін қамтитын глобальді құрылымы туралы айтылады. / 7 /
Сыртқы ортада, ... ... ... ... ... факторлар мен
жағдайларды айтуға болады, олар белгілі бір ... ... зор ... бар, ... ... басшылық шешімдер
қабылдануы керек.
Ішкі ортаны талдау
Ұйымның ішкі ... ... ... ... жағдайда ішкі өзгермелілердің
шекті теңдестігін құрастыратын ішкі орта ұйымдастырылуын құрайды және
өзгертеді. Мұны ... үшін ... ... ... және ... ... ... өзгермелілер
Ұйым ішіндегі ситуациялық факторлар. Ұйым адам өз қолымен құрған қрылым
долғандықтан, ішкі өзгермелілер ... ... ... ... ... ... Алайда, осы ішкі өзгерістер ұйым
басшылығына толық тәуекелділікті көрсетпейді. Көбінесе, ішкі ... ... тиіс ... тапсырма сияқты. Басқару механизмі басқару
мен оның әсер ету ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Мақсаттар
Нақты, аяқталған түрде немесе қалаулы шешім, топ бірге жұмыс ... ... ... асулар. Көптеген ұйымдардың негізгі мақсаты ... ... ... ... табу ең ... көрсеткіш. ҚР Азаматтық
Кодексінде коммерциялық ұйымдардың негізгі ... ... табу ... ... ... ... және ... деңгейдегі
басшыларға жеткізеді. Олар мақсатқа ... ... ... ... пройесінде түрлі тәсілдер мен әдістер қолданады.
Ұйымдық құрылым
Ұйымдық құрылым басқарушылар мен олардың қызмет ету ... ... жай ғана ... ... Ол ... ... ... мықты қарым-қатынасты орнатуға арналған және олардың
арасында міндеткерліктері мен құқын ... ... ... ... ... ... түрде жетуіне сай етіп құрылады. Онда басқару
жүйесін жетілдіру туралы түрлі ... ... ... ... сериясы, алдын ала белгіленген тәсілмен және
уақытта орындалуы тиіс. Мәселелер материалдық, қаржылық, еңбек және ... ... ... ... үздіксіз өзгеріп отырады. Негізгі ішкі
орта іс-әрекеттері ... ... 1 ... ішкі ... ... ... ... және тиянақты талдау басқарушылық ... ... ... ... ... ... — болып жатқан
ішкі процестердің нақты көрсетілуі. Ондай ақпаратсыз және оны талдау ұйым
іс-әрекеттерінің тиімді ... мен ... және ... ... емес.
Сыртқы ортаны талдау
Сыртқы орта — шаруашылық субъектісі экономикалық қоғамдық және табиғи
жағдайлар, ұлттық және ... ... ... мен ... ... жағдайлар мен факторлардың ұйым айналасында әрекет ететін және түрлі
іс-әрекет салаларына факторлар жиынтығы болып ... әсер ету ... — ұйым ... ... ... ... әр ... зор мән беріу қажет, оларға: профсоюздар, ... ... Егер ... әсер ету факторлары туралы айтар болсақ
үкімет түрлі жарлықтар арқылы ұйымға ... ... ... ... ... қайта қол қоюға тура келеді, түрлі әсер ету топтары қыруа
бәсекелестер мен ... ... ... ... ... ... ... және жанамалай әсер ... ... ... ... ... жағдайы мен мазмұны
• Шаруашылық факторлар
• Кәсіпкерлік іс-әрекеттерді реттеу
• Жалпы экономикалық
• Жалпы саяси
Алғашқы екі категория тікелей әсер ету ... ... ... жанамалай әсер ету факторларына жатады.
Сыртқы орта микроорта мен макроортаға бөлінеді.
Микроорта — ұйымға ... ... ... яғни ... ... ... құрылымдар, сақтандыру компаниялары.
Жабдықтаушылар
Жүйелік тәсіл бойынша ұйым кіру мен шығу нүктесінің ... ... ... ... ... ... ... құрал-жабдықтар,
капитал мен жұмыс күші. Жабдықтаушылар осы ресурстардың кіруін қатамасыз
етеді. Басқа елдерден шикізатты алу ... ... сан ... ... ... сонымен қатар орта өзгерісі, айырбас курстары өзгерістері мен
саяси тұрақсыздық сияқты факторлар қаупі ... мен ... ... ... мен ... ... да ұйымға әсер етеді. Әр
бір ұйымның бегіленген құқықтық статусы бар. Компаниялар, ... емес ... ... ... өз ... мен қандай салық төлеуі ... ... ... да ... жүйесі болмасын бекітілген заңдарды ұстануы тиіс немесе заңды
бұзушылық штрафтары кейде бизнесті толық ... ... ... ... ... ... ұйымға үлкен тікелей және жанамалай әсер
етеді. ... ... ең ... салық жүйесімен, мемлекеттік меншік
пен бюджет арқылы әсер етеді. Тікелей де заңнаалық ... ... ... ... ҚР Ұлттық Банкінің №73 ... ... ... ... ... өткізу қаулысыбанктердің мемлекеттік
қаржы нарығында белсенді қызметіне алып ... ... ... ... ... ... маманы Питер Ф. Друкер, ұйым мақсаты туралы ... ең ... ...... ... ... Мұның астарында: ұйымның
өзіндік ерекшелігін белгілеу және ұйымның жұмыс істеуіне ... ... өз ... таба ... ... Бизнес үшін тұтынушылар
маңыздылығы көрнекі. ... ... бәрі ... әсер ... және ... ұйымға, мақсаттары мен стратегиясына әсер етеді. Тұтынушы сұранысын
қанағаттандыру қажеттігі ұйымның жабдықтаушыларымен қатынасын көрсетеді.
Көптеген ... ... ірі ... бағыт ұстанады. Қазіргі
кездегі түрлі тұтыну ... мен ... ... ... ... факторының ұйымға әсері сөзсіз. Басшылық тұтыну
қажеттілігін қанағаттандыру деңгейі ... ... ... ... болуы керектігін жақсы біледі. Бәсекелестердің мүмкіндіктерін
дұрыс бағаламауы, ірі компанияларды кризисқа және үлкен ... ... ... ... ... ... объектісі емес екендігін
түсіну қажет. Бәсекелестік реакциясы жұмыс жағдайы, еңбек ақы және ... ... ... ... ... ... ішкі факторларға әсерін
тигізеді. Сонымен қатар, ұйымдар арасындағы бәсекелестік оларды ... ... ... ... ... түрі ... ... профессоры Майкл Портердің жұмысы болып табылады.(Сурет
3.)
Бәсекелестіктің бес күші бизнестің пайдалылығын ... ... ... ... белгіленеді, бағалар болса ұйым ... ... / 8 ... ... бес ... 2.
Еңбек ресурстары.
Ұйымға әсер ету ... бірі ... ... ... мен ... ... жеке ... қасиеттер. Персоналды
басқару негізгі мақсаты өндірісті жоғарылату, шығармашылық қайтарым мен
жұмыскерлер ... ... ... және ... ... бағытталады; персоналды таңдау саясаты мен
персоналды міндеттеге ... іске ... ... мен мамандық деңгейін
жоғарылатуға байланысты мәселелерді шешу.
Макроорта, ... және оның ... әсер ... Ол ... ... экономикалық, экологиялық, саяси және
халықаралық ортаны қамтиды.
Технология
Технология — аспаптар, процедуралар, операциялар жиынтығы, яғни бұлар
көмегімен кіруші өрдірістік элементтері ... ... ... ... ... ... ... де жатады. Сыртқы фактор ретінде ұйымға
әсер етуші ғылыми-техникалық даму, мысалға автоматизация мен информатизация
бөлімдері және т.б. ... ... ... ... әсер
етеді, ол арқылы өнім дайындау мен сату, өнімнің ескіру жылдамдығы, ақпарат
жинау, сақтау және бөлу ... ... ... ... ... жаңа өнім және қызмет түрі. Бәсекеге қабілеттікті ... ... ұйым ... ... бар ... қолдану.
Экономикалық жағдайы
Экономикалық жағдайы барлық бір-бірімен ... ... ... ... ... және қызмет сатып алу қабілеттілігіне әсер
етеді. Басшылық ... ... ... әсерін дұрыс бағалай
білуі керек. Дүние жүзі ... ... ... ... ... әсер ... және тұтынушылар тауарлар мен қызметтер ... ... әсер ... ... ... өзгерістер әсері әр
түрлі болып келеді, бір ұйымға оңтайлы әсер етсе тағы ... кері ... ... ... ... ... ... несие-ақшалай саясаты және т.б.
Әлеуметтік мәдени факторы
Әлеуметтік мәдени факторы ұйымға әсер ету ... ... т.б. ... да бір ұйым кем ... бір мәдени ортада іс-әрекет
етеді. Сондықтан өмірлік құндылықтар мен ... ... ... ұйымға әсер етеді. Әлеуметтік мәдени факторлар халық сұранысына,
еңбек қатынасына және еңбек жағдайына, ... ... ... ... ... ... ... аспектілері ұйым басшылығы үшін ерекше маңызы
бар. Олардың бірі — ... ... ... ... ... ... ... Әлеуметтік мәдени тенденциялармен тығыз
байланыстағы демократиялық қоғамдастықта бұл көңіл күйлер үкіметтің ... ... ... ... немесе льготалы кеден бажы, тұтынушыларды
қорғау заңнамасына, бағалар мен еңбек ... ... ... мен
жұмыскерлер күштерін теңдестіруге әсер ете ... ... ... ... ... сол ... ... тұрақтылығы өте маңызды. / 8 / Саяси
жағдай тұрақтылық не тұрақсыздықпен көрсетіледі. Ұйымның сыртқы ортаға әсер
ете алмайды, ... ... ... істеуі үшін сыртқы ортаға бейімделуі
тиіс, оның ... ... ... ... және ... ... етуі ... / 7 /
Жоғарыда айтылып кеткендерден ұйымның қызмет ... ... ... ... ұйымды басқару 2 фактормен белгіленеді:
• Өндірістік процесс ерекшелігімен
... орта ... ... ... ... фактордың маңыздылығы артып келе жатқанын
көрсетуде. Егер миссияны құру мен мақсаттарды ... ... ... методикаларға қарағанда өнерге сүйенеді, сонымен қатар ... ... ... инструментарийді қолданады. / 9 /
Кәсіпорынның даму стратегиясын құрудың методикалық ... ... SWOT ... соң ... құра ... Бұл ... «Қандай іспен айналысып жүрміз?» деген сұраққа жауап іздеуде.
Қзіргі ... ... ... ... бағытталудамыз. Ұйым алдында жалпы 4
түрлі стратегиялық альтернатива тұрады. Бұлардың әр ... ... ... өсу. Бұл ... ... ... ұйымдар ұстануда.
Шектелген өсу стратегиясына инфляция есебінен ... ... ... ... ... ... өсу ... жетілген салаларда
қолданылады, мұнда ұйымдар өз жетістіктерімен қанағаттанады. ... ... ... ... ... және ... аз тәсіл
болып табылады. Басшылық өзгерістерді ұнатпайды. Егер ұйым өткен шақта ... ... ... ... ... ... да ... туады.
Өсу. Стратегиялық өсу жыл сайынғы қысқа және ұзақ мерзімді мақсаттар
көрсеткіштерін өткен жылдарға қарағанда ... ... ... ... Бұл ... ... өсу сатысындағы рынок салаларында
қолданылады. Басшылар стагнациядағы ... ... ... ... ... салаларда өсудің ... алып ... ... ... ... өсуді, көбінесе қысқа
мерзімді өсуді қалап, ұзақ мерзімді активтерін жоғалтуда.
Өсу ішкі және ... ... ... Ішкі өсу тауар ассортиметі көлемі
өсуін білдірсе, сыртқы өсу ... ... ... ... өсу ... болады. Өсу конгломератқа әкелуі мүмкін. Күні
бүгін альянстық бірлестіктер, жұту сияқты бірігулер көптеп ... Бұл ... ... ең ... ... ретінде
қарастырады. Бағытталған мақсаттар деңгейі өткен жылдарға ... ... ... ... ... ... ... бар; олар:
ликвидайия, артық жерлерін кесу, қысқару және бағытты өзгерту ... ... ... ... ... бірнеше
салаларда қызмет атқарушы ұйымдар қолдануда.
Басшылар қолда бар стратегиялық альтернативаларды қарастырғаннан соң,
нақты стратегияны таңдауды қарастырады. Соңғы шешім бүкіл ... ... ... ... ... оңтайлатылған методикасын БКГ тапқан, бұл
методика көптеп қолданысқа енген. Инвестициялық портфельді ... ... ... ... ... ... өсу ... көрсетіледі.
Бостондық Консалтинг Тобы Матрицасы
Сурет 1.
Сурет 4
Басшының стратегиялық шешім түрлеріне түрлі факторлар әсер етеді:
1. ... ... ... білу
3. Иегерлерге әсері
4. Уақыт факторы / 3 /
2. БАНК СЕКТОРЫНДАҒЫ КӘСІПОРЫН- НЫҢ ... ... ... ... ... ... талдау
Каспий Банкінің өзінің алдына ... ... ... ... ... банк өнімдерімен қанағаттандыру болып табылады. Осы
міндетке қол ... ... банк ... ... еңбек ету арқылы
қол жеткізуде. Банк философиясы үйлесімдік, әділдік, сенімділік, даму және
парасаттылық ... ... ... ... қалыптасқан шарттарға байланысты Каспий Банкі
кең көлемді тұтынушы ... мен ШОБ ... ... ... ... өсу ... ... отырып,
Қазақстанның банк секторының даму қарқынының деңгейінен ... ... қол ... ... Бұл стратегияның негізгі бағыттарына
тоқталсақ, олар:
• Банктің республика өңірлерінде даму ... ... және ... ... ... ... ... кеңейту және сапасын жоғарылату арқылы ШОБ
тұтынушы базасын кеңейту;
• Нақты өнімдер мен қызметтерді оптимизациялау және жаңа бәсекеге қабілетті
банк ... ... ... ... ... арқылы бөлшектік бизнесті дамыту. / 10 /
Банктің заңды статусы ҚР Әділет Министірлігінде және ... ... ... ... 30 ... 2005 ... ... заңнамада көрсетілген
ҚР Қаржы Рыногі мен Қаржы Ұйымдарын Реттеу мен Қадағалау ... ... ... ... өткен. Банк мемлекет пен
акционерлер ... ... ... жоқ. ... те ... ... міндеткерлігі жоқ.
Бағалы Қағаздар бойынша ҚР Ұлттық Комиссиясының міндетті ... ... ... ... да ... органдардан қызметін атқару үшін
қажетті рұқсат қағаздарын алған. / 11 ... ... ...... ...... жағдайы мүліктік, экономикалық ... ... ...... ... — ҚР ... туралы заңында
көрсетілген ерекшеліктерге сәйкес құрылған Акционерлік Қоғам. Осыған сәйкес
банкті басқару ... ... ... ... ... – Акционерлердің Жалпы Жиналысы;
- басқару органы – Директрлер Советі;
- атқарушы орган – ... ... ...... ... ... және Банк Уставымен белгіленеді.
Акционерлердің Жалпы Жиналысы (АЖЖ)
АЖЖ банктің іс-әрекеттеріне байланысты барлық шешімдерді шығаруға
уполномочиясы бар ... ... ... ... Банк ... ... ... адамдары, Директрлер Советі мен Басқарма мүшелері,
Ревизор, Аудитор сенімділері және ... ... ... қоса ... шақыруымен келген адамдар Акционерлердің Жалпы Жиналысына
қатыса алады.
Банк жыл сайын Акционерлердің Жалпы Жиналысын уақытылы, ... ... сай ... тұрады, немесе каржы жылы біткеннен соң 5 ... ... ... ... ... деп ... егер АЖЖ-ға қатысуға тіркеу
аяқталғанға дейін 50% жоғары дауыс беруші акциялары бар акционерлер қатысса
(соның ішінде, заочно ... ... ... ... ... ... Әр бір жай ... дауыс бір дауысқа пара-пар.
Директрлер Советі ... ... ... ... ... ... іс-әрекеттерін басқарад, банк атынан АЖЖ компетенциясынан
тыс шешімдерді ... ... ... ... АЖЖ ... ... ... 2 жылға тағайындалады. Акционер өз меншігіндегі
дауыс беруші акцияларын бір ... ... ... Советіне
кандидаттарына үлестіруге құқылы.
Директрлер Советі ... ... үшін ... ... ... кемінде жартысы қатысуы қажет. Шешім Директрлер
Советінде қатысушылардың көпшілік дауыс ... ... ... ... банк ... үшін ... ... бақылау жүргізуге тең құқылы.
Басқарма банктің атқарушы органы болып табылады, АЖЖ және ... ... ... және банк ... ісөәрекет етеді.
Басқармамүшелері банк жұмыскерлері мен акционерлер де бола алады.
Басқарма Председателі басқарма мүшелері ішінен Директрлер Советі ішінен
таңдалады.Басқарма Уставына сай ... ... ... ... жұмыс істеп, доверенностьсіз келісім шартқа қол қоя алады.
Председательмен Басқарма мүшелері ҚР ҰБ рұқсатымен тағайындалады және
банктік заңнамада ... ... ... сай ... ... банк ... қатысты барлық мәселелерді шеше алады,
алайда АЖЖ мен Директрлер Советі компетенциясындағы мәселелердер басқа.
Ревизор банк ... ... ... ... ... АЖЖ 2 жылға акционерлер ... ... ... ... ... мен ... ... мүшелерінен тыс,
тағайындалады. Ревизор іс-әрекетін уақытынан тыс Банк АЖЖ тоқтата алады.
Ревизор, қажет жағдайында, Басқармадан уақытынан тыс АЖЖ ... ... ... Ревизор АЖЖ мен Директрлер Советінде (совещательный дауыс
беруге) ... және сөз ... құқы ... АЖЖ- да ... ... ... сай ... ете
алады. / 12 /
“ Каспий Банкі ” басқа да Қазақстандық банктер сияқты ... ... ... ... ... ... депозиттер тарту, ақшалай
емес айналымдар, инвестициялық және т.б. қаржылық қызметтер көрсетуде. / ... ... ... ... қазіргі таңда республикамыздың
алдыңғы қатардағы екінші деңгейлі банктердің қатарына кіре отырып, банк
қызметі ... ... бері ... етіп келеді.
1991 1 қаңтарда «Аль - Барака Казахстан» Халықаралық банкі құрылуы.
Халықаралық ... ... ... ... ... мен ... ... мәселелерімен айналысқан.
1995 LukOil акция көпшілігін сатып ... ҚР ... ... ... ... және Әділеи Министірлігі құрылтайшылық документтерді
мақұлданған соң МБ «Аль – Бакара Казахстан» ЗАО ... ... деп ... ЗАО ... ... мен ОАО «Каздорбанк» ерікті қосылуы. ОАО
«Каздорбанк» СССР ... ... 1989 жылы 13 ... ... ... ... ... ұйымдары мен кәсіпорындары бірлестігі банк
капиталының алғаш ... ... ... ... ... ... банк капиталдары консолидациялық процесстері мен ... ... ... ... ... ... азаюына және серіктес-
банктердің бірігуіне объективті жағдай жасады.
2002 LukOil ... 70% ... ... және ... ... ... жіберді. Консорциум көмегімен Ресейдің 4
ірі банктерімен альянс ... ... мен ... бөлшек сауда
орындарында экспресс клиенттік кредиттеуді енгізді.
Moody’s және Fitch ... ... ... ... ... ... қол жеткізу Банктің республикадағы қаржы
нарығындағы өсіп келе ... ... ... ... ... банкке
Ва2 / тұрақты В+ / қаржылық тұрақтылық рейтінгісінің берілуінің себебін
мамандар банк клиенттер базасының ... ... ... және ... ... ... түсіндіреді.
Банк бөлшек саудаға бет бұруы
2003 ҚР заңына сай «Каспий Банкі» ... ... ... ... ... түрде Халықаралық Синдикаттық займдар алуға қатысып
алғаш займ US$ 13 млн құрады. / 13 ... ... ... өз ... ... мақсатына жетуді көздейді,
құрылымды жобалау ұйымның стратегиялық жоспарына негізделуі ... ... ... экономист бірнеше кәсіпорынның ұйымдық құрылымының бірнеше
жылдағы өзгерісін талдай келе, олардың ұйым стратегиясына және мақсаттарына
сай өзгерісін ... ... ... ... ... ... құрылымды
анықтайды». Бұл ұйым құрылымы стратегияны іске асыруды қамтамасыз етеді.
Уақыт өте келе стратегия ауысқандықтан оның ұйымдық ... да ... ... ... ... ... ... екі түрі негізінде банк ... ... ... ... альтернативті түрі таза күйінде кездеспейді.
Бюрократия Макс Вебер айтуы бойынша адамзат тарихының ең ... ... ... ... ... еңбектің қатаң бөлінуі,
басқару деңгейі иерархиясы, кіріккен жүйенің жалпылама ережелері, жұмысқа
қабылдануда қатаң техникалық мамандану ... және т.б. ... ... болады. 60 жж ... орта тез ... ... ... ... ... қолдана бастады. Икемділігі
жоғары болып табылатын жүйелерді — органикалық деп ... ... ... ағза ... ... орта ... икемді келеді.
Жоғарыдағы екі құрылымның альтернативті түрлері екі шекті нүкте
тәрізді, ... ... ... ... ... ... ... аяғында). «Каспий Банкі» құрылымы олардың қатынасын толық көрсете
алмайды, өйткеті әр бір операция ... ... ... орта ... ... ... түседі. Мысалға, Сауда Қаржыландыру операциялары
бойынша технологиялық картада қатынасқа ... ... және ЦБО) ... ... белгілейді.
Өтінішті дайындау (алдын ала аккредитив/гарантия/банктік акцепт жобасы) ДМО
мен филиалдары міндеттелген. ДМО жіберген жоба копиясы бойынша ... және алу, ... ... тексеру ДКО/ДКФ/Филиалдары
міндеттелген, және т.б. Суретте көрсетілген. / 14 /
Қазіргі қаржы нарығындағы қалыптасқан шарттарға байланысты Каспий Банкі
кең ... ... ... мен ШОБ ... ... ... ... өсу стратегиясын ... ... банк ... даму қарқынының деңгейінен жоғары даму
қарқынына қол жеткізуді ... ... ...... тоқтаусыз кеңейтуде. 60 ... ... және 200 аса ... жүзі алдыңғы қатарлы
банктерімен жұмыс істеуде. Корреспондент банктердің бірқатары АҚШ (Bankers
Trust Company, ABN AMRO Bank N. V.), ... ... Bank ... AG), ... ... ... ... AG) және Ресей
(АО «Сибакадембанк», АО «Межторгбанк», АО «Банк Петрокоммерц», ... ... ... TELEX ... ... жүйелерімен
жүргізіледі.2 күн ішінде түрлі ... ... ... және ... ... ... ... көрсету толық спектірін ұсынуға
мүмкіндік береді. Кореспонденттік ... ... ... мен ... ... ғана ... ... документарлық операциялар
(аккредетивтер, банктік акцепттер, гарантиялар,т.б.) бойынша төлемдер, жол
жүру чектері және т.б. ... ... ... ... / 15 /
″ Каспий Банкі ″ Акционерлік Қоғамы ... ... ... ... ... ... ... қатарына кіре отырып, банк
қызметі нарығында 15 жылдан бері қызмет етіп ... ... ... ... ... деңгейлі банктер арасында алғашқы ондыққа кіреді.
2005 жылдың 1 сәуірде банк активтері 161,0 млрд. тенгені құрады (1267 ... ... Бұл 2003 ... 1 қаңтардағы көрсеткішімен салыстырғанда 73
пайызға артқан. Активтер 2002 жылдың аяғымен ... 30 июнь ... 317%, яғни $184 ... $773 млн-ға өскен (2004-2002 CAGR of 105%).
Өзіндік капитал 2006 жылдың 1 сәуірінде 133 млн $ ... бұл ... ... ... 2003 ... ... 70,07 % пайызға өскендігін
көрсетеді.( Сурет 6)
Активтер ... ... ... ... ... Каспий Банкіне сәуір айында осы жылдың қаңтар айымен
салыстырғанда оңтайлы салымдар жүргізілген. Каспий Банкі Қазақстан ... 4 айда ... ... ... және ... кпитал боцынша 13 орыннан 7
орынға көтерілді. Бұл халықаралық ... ... ... ... ... және банк ... ... 1. Капий Банкінің Екінші Деңгейлі Банктер арасында алатын орны.
Каспий Банкі еліміздің қалың бұқаралық тұтынушылар жүйесіне негізделіп,
ШОБ және ... ... яғни ... ... ... ... , осы ... қызмет көрсетуде. 2005жылы маусым
айына несиелер сыныпталуы.
Сурет 7.
Каспий Банкі ұсынатын несие сыныпталуы
2003-2004 жж ... ... ... және ШОБ несиелендіре бастады, 3Q2005
дейін өзіндік несие портфолиосын айтарлықтай өсіріп оның 31% құрады. ШОБ
мен ... ... ... ... ... 3Q2005 есеп ... ... пайдасының 55% құрады. 10 ірі займ алушылар банк кредиттік
портфолиосының 24% ... (2003 жылы 38%). ... және ... ... ... 40% алып-сатарлық пен бөлшек саудада
қолданылған.
01.04.2006 күніне корпоративті несиелер 54%, ... ... ... ... 14% және ШОБ ... 18% құрады. Көріп тұрғанымыздай
корпоративті несиелендіру салмақтық қатынасы төмендеп, ШОБ мен бөлшек сауда
салмақтық қатынасы жоғарылауда.
2005 жылдың 30 ... ... 10 ... алушылар Банк
портфолиосының 24% иемденуде, 2003 жылы жалпы несиелердің 38% ... ... ... ... ... ... ... қабілетті
өнімдер ұсынуда, шұғыл шешімдер қабылдау мен ұзақ мерзімді қызметтестік
қатынастар құру ... ... ... арқасында банктің қызмет
көрсететін ірі компаниялар тізімі жылдан жылға артып ... ... және ... ... ШОБ мен ... ... 40%
құрайды.
Несие портфолиосын құрушы:
• 48% 1 жылдан аз мерзімді
• 75% ... ... 86% ... 2% - ... ... ... институттары 31%,тұтынушылар ... ... ... ... ,22% міндеттемелік бағалы
қағаздар 7%, басқа да міндеттемелер 1%, акционерлер 10% ... ... ... ... ... бұл ... ... келе жатқанын
ескере отырып, бөлшек бизнес секторына үлкен көңіл бөлуде. Жеке ... ... ... және банк ... ... ... сенімді құрал
болып табылады. Есепті кезеңде жеке бизнес аясында елеулі жетістіктерге қол
жеткізілді.
Қазақстанда ең ірі екінші орындағы ... ... еи, ... ... 74 РКО, 1 135 ... ... ... бар болуы, және
банктің стратегиялық бағыты банк қызмет орындарын әлі де кеңейте түсетіні
сөзсіз. Оған ... де 250 ... ... ... 50 РКО ... 2006 жлыға жоспарлауы болып табылады.
Стандартты (машина, ипотека, депозит) және ... ... ... ... ақшалай) кредиттер баруде. 3Q2005 жылға
дейін 426 976 экспресс несиелер ... 185 844 ... ... ... млрд ... ... ... рыноктың 5% және бөлшек
депозитер 4% иемденуде. / 16 ... 2. ... мен ... ... ... несиелендірудің 01.04.2006 күніне жағдайы келесідей.
Ендігіде 40 филиалда ШОБ несиелендіру жүргізіледі, аса ... бас ... ... ... ШОБ ішкі ... Активтер $ 2.3 млн төмен
• 250 жұмыскерлер қызмет көрсетуде.
• Жылдық айналым $ 9 млн ... ... ШОБ ... $ 1 млн ... Экспресс ШОБ несиелендіру $ 500 ден $ 5000 ... ШОБ ... ... ... 16% (экспресс ШОБ несиелендіру
үшін 36% ). 31 март 2006 күніне $ ... ... ... ... ... өзінің алдына қойған мақсаты қазақстан халқының
мұқтаждықтарын сапалы банк өнімдерімен қанағаттандыру болып табылады. ... қол ... ... банк ... ... ... ету ... жеткізуде. Банк философиясы үйлесімдік, әділдік, сенімділік, даму және
парасаттылық ... ... ірі ... қол ... банк ... ... сәйкес филиалдар торабы мен есеп айырысу-кассалық бөлімшелер
торабын дамытуда. Қазігі кезде банк 40 филиал, 81 РКО, және 1135 ... ... ... ... ... ... ... жекелей
айналысу). Қазақстан территориясында 100 астам ... ... ... ... клиенттік базасы қалыптасқан, банк ... 3,2 ... ... банк 40 ... 81 РКО, және 1135 ... ... орындары
экспресс кредиттеу қызметін көрсетуде (эксклюзивті жекелей айналысу).
Қазақстан территориясында 100 астам қызмет ... ... 300 000 ... ... қалыптасқан. КБ SWIFT, TELEX банктер аралық төлемдердің
мұшесі, бұл банктік төлемдерді айтарлықтай төмендетуге ... ... мен ... арттырады. / 17 /
2. Банктің қызмет ету саласын талдау
Нақты ЖІӨ 2005 жылғы өсімі 9,1%, 2004 жылы 9,4% ... ... ... ... арасында нақты ЖІӨ өсімі 9 -13,5 % аралығында-өзгеріп отырды.
Шетел валюта айналымы оның ең жоғары ... ... 3Q2005 жылы ... АҚШ құрады (2003жыл желтоқсанмен салыстырғанда 50% ... ... ... ... тұрақты, CPI 6-8 % аралығында өзгетіп отырды.
ЖІӨ мен инфляция өзгерістері.
Сурет 9.
Қазақстан ... ... ( Baa3 / BBB - / BBB - ) ТМД ... ең ... болып табылады.
Шетел валютасы резервтері 2005 жылғы мағлұматтар бойынша өзінің тарихи
шыңына жетті $ 13,2 млн, бұл 2003 ... ... 50% ... ... ... және ... ... табиғи ресурстарға
сұраныстың жоғары болуы есебінен үздіксіз өсуде. Бұл бюджет оңтайлылығының
2004 жылы 1,2%, 2005 жылы 5% ... 16 ... ... ... ... болып табылады, дүние жүзі тәжірибесі ... ... ... жағдайына көз сала отырып бұл сектордың
дамуы әлі де бірнеше жылдар қарқынды болуы тиіс. 2004 жылы ... ... ... ... ... ... ... өсіммен қатар дамып отырды. Осы жылы жалбы коммерциялық
банктердің ... ... 1 484 010 млн. ... құрады. Бұл алдыңғы
жылмен ... 51,7 ... ... ... ... ... несиелер бойынша орташа пайыздық мөлшерлеменің төмендеуі ... ... ... ... және ... ... ... және
орта мерзімді несие алуға мүмкіндіктері өсті. / 17 /
Қатаң реттеу мен ... ... ТМД ... ішінде ең терең
қарастырылған. ... ... банк ... ... ... ... ... Қаржылық Есеп Стандарттары
• Қазақстан Республикасының жеке тұлғаларының салымдарын ... ... ... ... ... ... сақтандыру қоры;
• А, В, Р және К категориялары бойынша Қазақстан қор биржасы (KASE);
• Қазақстан қаржыгерлерінің ассоциациясы (1999 жылдың 4 қарашасынан);
... ... ... және REUTERS ... ... Қазақстанның сауда-өндіріс палатасы;
• VISA International.
Банктің қаржы нарығындағы әріптесі ( 100% КБ иелігінде):
• Алматы Халықаралық Сақтандыру Тобы (АХСТ)
ЕДБ тарихи ... ... ... құрастырушылар 3 банк (сектор
жалпы активтердің – 62% ... ... – 66% ... ... бері банк ... ... ... стандартқа өте бастады,
нәтижесінде халықаралық рейтинг ... ... ... ... займдар ала бастады. KASE ... ... ... “A” дәрежесімен акциялық сауда айналымында ... ... ақы ... және ЖШС ... ... ... ... активтерін депозитке орналастыруда. / 16 /
Көптеген эксперттер тұжырымдауынша ТМД мен Орталық Азия ... ... ... ең ... ... жүйеге ие. Банктер Қазақстанда екі
деңгейлі болып табылады. ҚР Ұлттық Банкі бірінші деңгейлі жалғыз банк ... ... ... ... ол ... ... ... істейді
және Қазақстандық қаржы-несие саясатын іске асыруға, сонымен қатар
мемлекеттік ... ... ... ... ҚР ... ... банктерді бақылайды және олардың пруденциалды нормасын бегілейді
(чартер капиталының минималды көлемі), банк ... және ... ... ... ... ... рұқсат береді. Екеінші деңгейлі ... ... ... олардың төртеуі ұлттық банктер. Шетелдік
банктер өздерінің филиалдарын ашуға құқы жоқ, олар тек ... ... ... ... Банк ... Банктер туралы заңымен және
Ұлттық Банктің және Банктік заңдарымен реттеледі, сонымен қатар ... ... ... ... нормалары. / 18 /
Көбінесе келесі қаржыландыру көздерін қолданады:
• Банктер (өзіндік көздер): ұсынылған көздер өте ... ... ... USD: 12%-18%) және қысқа мерзімде (12 айға ... ... ... ... ... және ... ... Банктер (несиелік линиялар): несиелер салыстырмалы арзан ... ... USD: 12-14%) және ұзақ ... (2 - 5 ... ... ... ... жағдайлармен шектеледі: бизнес , несиені қайта төлеу
бизнестің айналымдағы активтерінен алынады.
• Жекеше: ... тек ... ... ... және тек ... ... арналады. Оған ұқсас несиелер 0% -60% USD жылдық
орташа пайызды құрайды.
• Инвестициялық Қорлар (венчурлы капитал): ... және ... ... ... ... салыстырмалы арзан(average орташа
жылдық пайызы USD:12- 14.5%) және ұзақ мерзімді (f2 -5 жылдық).Капиталды
қаржыландыру инвестицияның мөлшерімен шектеледі, ... 1 ... ... компаниялар аванстық төлемдер мен тауарлы несиелер арқылы
айнымалы капиталды ... ... ... ... АҚШ ... ... вңғайлы көреді, потенциалды қарыз алушыларды қатты
шектейді. / 19 /
Тәжірибеде барлық ... ... ... ... көп көңіл бөлуде.
Алайда, кепілдікті активтер арқылы ... алу ... үшін ... жылы ... ... саны 39-ға жыл ... 44-тен қысқарды.
Банктердің азаюы Ұлттық Банктің саясатына сай ... ... ... ... және несиелік бірлестіктер мен
серіктестердің ... ... ... ... Банктердің саны
Ұлттық Банктің ... ... ... ... ... жоғарылату саясатын қолдануымен азая береді. /
20 /
Мемлекет ... 100 % екі ... жаңа ... ... Даму
Банкі мен Қазақстан ЭксИм Банкі; бір ... ... және 15 ... ... бойынша (яғни, кем дегенде акциялардың үштен-біріне
иегерлік, ... ... ... ... емес ... ... ішінде 11
аффилирленген шетел банктері болып табылады. ABN-AMRO Қазақстандағы ... ең ... Citibank пен Hong Kong Shanghai Bank (HSBC) ... 1998 жылы ... / 17 ... ірі банк ... Халық Банк және Тұран-Әлем Банк жалпы
банктер активтерінің 57,9% иемденеді. Маусым 2002 ... ... ... 934,7 млрд ... ... ($ 6,07 млрд), сонымен қатар біріккен
банктік секторда жалпы капитал деңгейі 136,5 млрд (($ 877 млн) ... 2001 ... 122,1 млрд ... ... 11,8% ... ... Банк, Тұран-Әлем Банк және Темір Банкке шетел ... ... ... ... / 20 /
Шетел несие агенттіктерінің қарыздық келісім шарттары:
• ЕБРР:
Сауда лық көмек бағдарламасы
Микро-қаржыландыру бағдарламасы
Шағын және Орта Бизнесті Дамыту
Бидай ... ... ... ... Voor ... (FMO)
• Азиялық Даму Банкі
• Ислам Даму Банкі:
Сауданы Қаржыландыру Линиясы
Шағын және Орта ... ... ... ... fur ... (KFW): EUR 13,8 mio ШОБ ... 3 ... ғана беріледі.
• «Hermes» Несие линиясы / 21 /
Халықаралық несие рейтингтері эмитенттің уақытылы және ... ... ... ... ... дайындығы мен ынталылығы жайында
пікір білдіреді. Несие рейтингтік компанияла ұзақ ... ... ... несие қабілетті эмитенттер дифференциациясының ыңғайлы аспаптары
ретінде қызу қолдау тапты. ҚР S&P, ... және Fitch ... ... еліміздің суверенді тәуекелдік рейтингін шетел
валютасында Baa3 / BBB- / BBB- етіп белгіледі. Бұл ТМД ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар шетел валютасындағы банк
депозиттері Ba1, ұлттық валютада Baa1 етіп ... ... ... /
22 ... ... — Тәуелсіз қаржылық ақпарат және тәуекелділікті
бағалау қызметінде ... жүзі ... ... ... S&P ... ... ... материалдармен, электронды ақпарат дазасымен
қамтамасыз етеді, несиелік рейтингтерді ... үшін ... ... және ... ... ... ... қорлар
рейтингтерін белгілеу, корпаративті ... ... ... және
фундаменталды көрсеткіштерді есептеумен айналысады.
ТМД елдерінде рейтингтік агенттіктер халықаралық шкала бойынша және
ұлттық шкала ... ... ... ... ... ... ... және сұрыпталған (Қазақстан мен Ресей). S&P — ... ... ... және ... ... ... ... несие рейтингі классификациясы.
Рейтингтің негізгі түрі ұзақ мерзімді болып ... Ең ... ... ең төмен D рейтингі бола алады. АА мен ССС арасындағы рейтингте « + ... « - » ... ... Қысқа мерзімде А – 1 мен D арасында
өзгереді. Олардың арасында да « + » және « - » ... ... 3. ... ... ... (%,S&P, ... ... орта-статистикалық дефот мүмкіндігі. / 23 /
|  |1 жыл |2 жыл |3 жыл |4 жыл |5 жыл ... |0 |0 |0,03 |0,08 |0,1 ... |0,01 |0,03 |0,08 |0,16 |0,27 |
|A |0,05 |0,15 |0,28 |0,44 |0,62 ... |0,37 |0,94 |1,52 |2,34 |3,2 ... |1,38 |4,07 |7,16 |9,96 |12,34 |
|B |6,2 |13,27 |19,07 |23,45 |26,59 ... |27,87 |36,02 |41,79 |46,26 |50,46 ... ... ... 2005 жылы $27 млрд ... алдымыздағы 3-5 жылда 50
млрд жетеді деп күтілуде. Тұтынушы ... ... ... ... ... ... басшыларының өз өнімдері сапасы мен ... ... ... ... дамытуды қайта қарастыруда. / 21 /
Халықаралық Қаржы Институттарымен қатынастары негізінде синдакаттық
займдар ... ... ... ... ... ... жылы ... үштігі синдакаттық займдарды LIBOR + 0.65% және LIBOR + 1.5%
аралығында ала ... ... ... тек LIBOR + 2-2,5% ... ала ... ... ... несие пайыз қойылымы тек банктің
рейтингіне ғана емес оның ... ... да ... банк ... жиі алған сайын және өз міндеттемелерін уақытылы орындаған сайын
пайыз қойылымы төмендей бермек. Шетел ... ... ... ... ... ... ... соңғы синдикаттық займды Каспий Банкі импорт-экспорттық
операцияларды қаржыландыруға жібермекші. Алматыда 13 Март күні ... АҚ ... ... ... 130 млн АҚШ ... ... ... туралы келісім шартқа қол қойылды.
«Каспий Банкі» АҚ басқа жүргізуші мүшелері ING Bank N.V. ... Hypo-und ... AG ... и Bank Austria ... ... Барлық қатысушылар саны 33 АҚШ, Еуропа мен Азия банктері.Қол
қойылған ... ... заем ... $ 130 млн бір жылға берілді және
сондай уақытқа пролонгация ... ... ... ... ... құрады. Бұл пайыздық қойылым өткен жылдық екі рет займ алу есебінен
LIBOR+2,75 пайыздан 1,75 ке дейін ... ... 3-те ... ... ... ... ... көрсетіледі. Каспий Банкі
саудалық көмек бағдарламасымен, ... ... ... ... ... ноталармен және ислам даму банкі несие линиясымен
жұмыс істеуде. / 16 /
Сурет 10. ... ... ... ... ... 2005 жылы 1 шілдеде 208,5 млрд. тенгені ... ... ... ... ... даму қарқынынан
банктің даму қарқынының жоғары болуы нәтижесінде қол ... банк ... ... ... ... ... 1,5% ... Банкінің даму қарқыны – 2,3%.
Сурет 11
2002 жылдың басынан бері банктің жеке ... 13,5 есе ... ... 1 ... 11,189 млрд. Тенгені құрады (төмендегі кестеде жақын
бәсекелестермен салыстыру көрсетілген).
Сурет 12
Банктің несие ... 2002 ... ... ... 7 млрд.
тенгеден 10 есе өсіп, 69,494 млрд. ... ... ... ... ... ... ... 13
Каспий Банкі консолидирленген ... ... ... сай ... ... ... ... тексерістен
өткізбеген және олардың ішкі табиғатына сай кейбір өзгертулер ... ... ... ... Осыған қарамастан, Fitch осы көрсеткіштерге
сенімділік артуда.
Кесте 3 Каспий мен басқа да 3 ... ... ... бейнеленген.
Берілген төрт банк мақсатты тұтынушылары ШОБ мен ... ... ... ... ... таза пайыздық қойылым 2004 жылы барлық
банктерде төмендеген. / 24 /
3. БАНК СЕКТОРЫНДАҒЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОПАРЛАУ ... ... пен ... ... ... ... ... осы концепцияларды
іске асыратын және ... ... ... ... құралдар кешені табылады [3, с.256]. Стратегиялық талдаудың
әдістемелік базасының негізгі құрама бөліктері ұсынылады:
- М.Портердің ... ... ... ... ... ... SWOT-талдау.
Республиканың коммерциялық банктер қызметінде бенчмаркинг қалай
қолданылатынын көрейік.
Көптеген шетел ... үшін ... жаңа ... ... ол ... ... рамкаларында жүзеге асырылады. Бірақ отандық
тәжірибеде бенчмаркетингті қолдануды нарықтағы ұзақ мерзімді жайына ... үшін ... ... ... салыстыруда жұмыстың стратегиясы
мен мақсаттарын бағалау тәсілі ... ... ... ... егер банк коммерциялық кәсіпорын болса, онда сәтті
стратегияны құру үшін бенчмаркетингті ... ... ... ... ... және де ... ... мына сұрақтарға аударылу керек:
- бәсекелестік шыңында қай банк тұр;
- неге меншікті банк ең күшті емес;
- ең ... болу үшін ... не ... ... сақталу керек;
- күштілердің күштісі болу үшін лайықты стратегияны қалай енгізу ... /
25 ... ... ... ... ... кезінде қызметкерлер түрлі
бөлімшелердің өкілдерінен ... ... ... ... ... мен ұйым ... ... құраушылар ол құндылықты құруға
бағытталған жоспарлау, және де клиенттермен ... ... ... ... ... саласында жете білушілік.
Берілген тематика бойынша ... ... біз ... ... ... ... ... сияқты мамандардың
көп бөлігінің ойы ... ... ол ... ... қызмет
салаларымен салыстырғанда өз фирмасының әлсіз жақтарын анықтағаннан кейін
басқа сәтті дұрыс істеп жатқан ... ... ... ... ... ... бенчмаркетингті маркетингтік зерттеу бағыты сияқты
қарастыруды ұсынамыз. Тиімділікті анықтай отырып, ... ... ... ... ... бар ... ... керек.
Бенчмаркетинг пайдасы өзінің банкінде басқа банктік емес салалардың ең
жақсы тәсілдері мен ... ... мен ... ... ... ... функциялар аса басқарылатын болып кететінінен көрінеді.
Бұл жоғары үнемділікпен ... ... ... ... және клиенттердің қажеттіліктерін қанағаттандыруға алып келе алады.
Солай бенчмаркетинг басқалар бізден жақсы не жасайтынын, ... ... ... ... және қолдануын табу өнері.
Республиканың нақты коммерциялық банктерінде бенчмаркетингті қолдану
үлгілерін қарастырайық. / 26 /
Сәтті стратегиясы бар ... ... ... ААҚ әмбебап банк сияқты қалыптасты, және басқа
банктер сияқты қосылу және жұту процесінен өтті.
Банктің тұрақтылығы мен ... ... ол Банк ... ... он ірі ... ... 1 желтоқсан 2002 жыл бойынша банктің
19 филиалы және 61 есеп-айырысу бөлімшелері бар.
Банк Цетр ... таза ... 2002 жылы 2,4 есе ... 659 млн.теңге
болды. Жарғылық капитал 3,1 млрд.тенге. Меншікті ... 67 ... ... 6,2 ... ... Центр Кредит» ААҚ-ның басшылығының негізгі міндеттері ... ... ... ... және жүзеге асыру, банктің
даму бағдарламаларын жасау, оларды талдау; банк ... ... ... ... және банк пайдалылығын жоғарлатуды басқару;
ресурс тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін меншіктік, тартылған және ... ... ... ... ... ... ... 5 пайызын ала отырып, банкке қаржылық-тұрақты банк ретінде
позциясын нығайту керек, меншік капитал ... ... ... ... ... банк қатысуын кеңейту және жетілдіру
керек; ірі ... ... ... ... ... ... жеткілікті несиелеу. / 27 /
Бенчмаркетингті қолданудың басты мысалдарының бірі ол қазіргі ... ... ... ... «Western Union» сияқты банктік өнімді
ұсына бастады. Өз кезегінде бұны ең бірінші болып «Банк ... ... ... / 28 ... Банк» ААҚ 9 жыл ішінде әмбебап банк ... ... ол ... ... ... ... ... жатыр, оның ішінде борыштық
қаржыландыру, экспорттық-импорттық операцияларды қаржыландыру, валюталық
нарықта және мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... операциялар клирингі және кастодиальды
қызмет.
Қазіргі кезде АТФБ қызметтерінің кең ... ... ... Банк
жергілікті және шетел валютасында ... ... ... ... ... жүргізеді, валютаны айырбастайды, несиелік карточкалар
бойынша қызмет көрсетеді және де басқа банктік қызметтерді ... ... ... ... ... ... ... және инвестор түрінде
белсенді қатысушысы болып ... ... қор ... даму ... корпоративті құнды қағаздар нарығында брокерлік қызметтерді ұсынуға
дайындалып жатыр. ... ... банк ... ... ... ... және халықаралық инвесторлар үшін.
Бүгін банк банктік секторда мықты позицияға ие. Оның ... ... ... жобалардың динамикалық дамуы және іске асырылуы
табылады. Екінші деңгейлі банктерді талдау АТФБ активтер мөлшері ... ... банк және ... ... ірі банктер ондығына
кіретінін көрсетті. 01.10.2002 жылға АТФБ активтері 47 ... ... ал ... – 5 ... 185,5 млн.теңге құрды . Үшінші ... ... таза ... 781,8 ... яғни ... ... 2,3 есе өсті. / 29 / Банктік ... ... ... ... ... стратегиялық басқару мен жоспарлауды ары қарай қолдану
керектігіне әкеледі. ... ... «АТФ ... ААҚ ... ... ... 53% ... келісім жасады. Қырғызстанда
казақстандық «Казкоммерцбанк» ААҚ және «Темірбанк» ААҚ бар. ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының банктік жүйесінің имиджін нығайтуға ыңғайлы болды. / 30 /
Нарықтық жағдайлар жиі ... ... ... ... маркетингтік жоспарларында өзінің міндеттері, нақтылы шаралары
бар әлеуметтік бағдарламаларды құру керек.
Көптеген коммерциялық банктер үшін ... ... ... ... ... қызықты болып келеді. Банктің капитализациясының негізгі
әдісі – оның жекешелендірілуі. ... ... ... ... ... НБК ... холдингті құру жолы бойынша келе
жатыр. Ұсынылған банктік ... ... ... ... ... ... көрейік: үлкен филиалды желіні ... ... ... ... ... ... ... санының аз қайтарылымы,
себебі көптеген географиялық пунктілерде халыққа арналған банктік қызмет
көрсету нарығында ... ... аз ... ... болуы;
жеткіліксіз оперативтілік.
Қазіргі кезде банктің ... ... ... ... ... келісімге қол қоюда және жаңа
бағдарламаларды ... ... ... ... көрсетуді жақсартып
жатыр.
Банк қызметінде әлсіз жақтардың болуына қарамастан, республиканың
коммерциялық банктерінің арасыда негізгі көрсеткіштер ... ... ... ... 1 ... 2003 жылға банктің активтері 196,5 млрд.теңге құрды,
меншік капитал мөлшері 16,4 ... таза ... ... ... ... / 31 ... Әлем Банк» ААҚ негізгі қаржылық көрсеткіштерінің мөлшері
бойынша екінші бола тұрып, отандық банктік ... алға ... ... ие. 2002 жыл ... банктің таза табысы 3,03 млрд.теңгеге өсті,
2001 жылы бұл көрсеткіш 2,22 млрд.теңге құрды. Банктің құнды ... ... ... мен ... ... ... ... 30,5 млрд.теңгеге дейін өсуіне жағдай жасады. Банктің меншік
капиталының өсуі оның ... ... және ... ... ... операциялардың көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді.
1 қаңтар 2003 жылға БТА ... 228,7 ... ... ол ... ... Банк ... 42,2 пайызға өсіп, 206,3 млрд. Теңгеге
жетті.
Біз білетініміздей «Тұран Әлем Банк» ААҚ республикада өзінің ... ... ... ... ... ... ... шығу
қажеттілігін айтты. Россия мен Қырғызстанда ... ... ... ... ... үшін үлгі болды. / 32 /
Осы үлгілер бенчмаркетингті іске асыру үшін басқа да ... ... ... ... ... стратегиялық бағытталған
маркетингтік ... ... ... бірі ретінде қарастыруға
болады. / 33 /
Кесте 4. Бенчмаркинг
|Зерртеу ... ... ... ... ... | ... | ... | | | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... не үшін және |
| ... | ... ... |
| ... ... | ... ... ... пәні ... ... |Клиенттердің |
| ... ... ... |
| | | ... |
| | | ... ... |
| | | ... |
|Зерттеу |Өнім мен ... ... пен ... ... |
|объектісі |көрсету | ... және де |
| | | ... ... ... ... ... |Шектеусіз ... ... | | |
| ... | | ... ... |Аса ... емес ... |Өте үлкен ... | | | ... ... ... ... ... және|
|негізгі көздері | ... және |де ... |
| | ... | |
| ... ... ... орнын білу үшін көбінесе SWOT- талдау жүргізіледі.
SWOT- талдау — бұл кәсіпорынның күшті және ... ... ... ... ортадан төнген мүмкіндіктері мен қауіп қатерлерін белгілеу
болып ... ... ... ... — ұйым артықшылықтары;
▪ Әлсіз жерлері (Weaknesses) — ұйым жіберетін кемшіліктері;
▪ Мүмкіндіктері ...... ... ... сыртқы орта факторлары,
▪ Қауіп - қатер ...... ұйым ... ... ... ... ... жүргізу үшін қажетті:
▪ Ұйымның негізгі даму бағытын (ұйым миссиясын) белгілеу
керек.
▪ Нарық жағдайы мен кәсіпорын ... ... ... бағытпен жүре аламыз ба және жетудің тиімді
жолдарын бегілеу (SWOT- ... Банк ... ... қою, оның ... ... арқылы. / 34 /
SWOT кесте
«Каспий Банкі» АҚ қарастыра келе, SWOT- талдау синтезделген матрицасының
ұсынамыз.
Кесте 5.1 Банк ішкі ... ... |
|1 |2 ... ... ... ... ... |Стратегияны іске асыруда қажетті |
|көшбасшы. ... ... ... ... ... бизнес жүргізген және |Ұзақ мерзімді жоспарлау жүйісінің |
|адами байланыстары мықты жеке ... ... ... ... |Қаржы базасы мен несиелік портфолио |
|Нақты өнімдер мен қызметтерді ... ... және ... ... ... және бөлшек сауда |
|Каспий ... даму ... ... ... ұзақ ... |
|банк секторынан ... ... ... ... ... ... ... | ... ... т.б.) ... | ... ... | ... ... бақылаушы | ... ... ... | ... | ... бәсекелестік қабілеттігін | ... ... ... ... | ... ... енгізе алатын | ... ... ... | ... жүзі ... ... банк | ... ... ... құруы.| ... 5.2 ... ... ... ... |
|1 |2 |
| ... ... өсу ... ... ... ... ... мен |көрсеткіштерден жоғары болуы |
|ВТО-ға кіруі салдарынан сауда баж ... ... ... ... ... ... республика өңірлерінде даму |Жылжымайтын мүлік нарығының даму |
|қарқынын жеделдету үшін қызмет ету ... ... мен банк ... ... ... ... ... мен 4 шетел |үлесін иемденуі ... ... ... ... ... ... асыра|
|халықаралық экспорт импорт ... орын алуы ... ... ... ... принципалды жаңа |
| ... ... ... ... құру және оны тұжырымдау.
Профиль
• Тез дамып келе жатқан ... ... ... байланыстары бар
Қазақстан Банкі
• Бөлшек өнімдерге алғаш кірген сөзсіз көшбасшы есебінде, ... ... зор ... ... Ұзақ уақыт бизнес жүргізген және адами байланыстары мықты жеке тұлғалар
консорциумы иелігінде / 16 ... ... ... даму бағытын көрсетуде алдымен стратегияның
миссиясын белгілеуіміз керек, сонымен ... “ Кең ... ... мен ШОБ сегменттерінің маңыздылығын ... ... ең ... жұмыс істейтін банктердің бірі болуы”. / 17 /
Каспий банкі өз миссиясын Қазақстандық қауымдастықтың банктік ... ... ... деп ... ... Банк қызметінің
негізгі қозғаушы күші елге және банк серіктестеріне пайдалылық болып
табылады. Тек ... ... ... ғана ... ... өз ... марапат алуға құқылы деп біледі.
Олай болса стратегиямыздың мақсаттары:
... және ... ... клиенттерінің ұзақ мерзімді депозиттерін
жоғарылату
• Банктік қаржы мен ... ... орта ... қаржы элементтерін
жоғарылату
• Банктің республика өңірлерінде даму ... ... үшін ... ... ... ( 250 ... кредиттеу орындарын, 50 РКО ашуды тек
2006 жлыға жоспарлауы болып табылады.)
• Жаңа бөлшек сауда ... ... ... т.б.) ... ШОБ сегменті бизнестің қозғаушы күші болып табылады; жаңа ашылған ШОБ
несиелендіру айлық ... 2005 ... ... бері 3 есе ... Корпоративті банктік қатынастардың бөлшек сауданы дамыту құралдарының
леверажы (рычаг)
• Несие портфолиосын диверсификациялау
Жоғарыда ... ... ... келе ... ... ұсынып
отрмыз.
Қорытынды
ҚР банк секторының қызмет аясын талдый келе, келесідей ... ... ... ... ... ... оңтайлы
әсер етеді.
• Банк секторының ұлттық ... тез ... ... ... ... ... ликвидтілік көптеген көрсеткіштерідің жоспардан артық
дамуына не кемітуіне алып келеді, бұл ... ... ... Банк секторының дамуы үшін жоғарыда аталған шарттардың нәтижесі ... ...... механизмнің қалыптасуы қажет.
Каспий Банкі мақсаттарына сай дамуы үшін келесі щарттар орындалуы ... ... ... ... РКО-лар, қызмет көрсету нүктелерін
ашу
• ШОБ мұқтаждықтарын мұқият қарастырып, оларға тиімді қызмет көрсету
• Банк акционерлерінің (ұзақ ... ... ... және ... байланыстары
мықты жеке тұлғалар консорциумы) кәсіпкерлік мүмкіндіктерін оптималды
қодану.
• Бизнес ... ... ... ... ... ... ... мен қызметтерді оптимизациялау және жаңаларын ұсыну.
Стратегиялық жоспарлауды талдай ... оның ... ... ... ... ... оған баға беру арқылы банк миссиясын ... ... ... оған ... қысқа және ұзақ мерзімді
мақсаттар қойдық және оларға жету жолдарын қарастырдық.
Қолданылған әдебиеттер
1. ... В.Б. ... ... ... М., ... ... Э.А. / ... менеджмент: способы выживания ... ... ... М.Х., Альберт М., Хедоури Ф., Менеджмент негіздері, Ағ ауд. — М.:
Дело, 2005.— 720с.
4. ... ... / Под ... М,1998 – ... ... банком: организационные структуры, ... и ... ... ... и доп. — М.: ... 5. ... и бизнес /под ред. В.Д. Камаева/. М: Изд-во МГТУ, 1993 г.
- 464с, ил.
7. Журнал «Экономист» №7 2000г. стр ... ... в ... ... ... под ред. А.В. Лившица
9. Газета «Бизнес» (бухгалтерия, налоги, ... ... от ... ... А.А., ... А.Дж. ... ... Пер с англ.
под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. М:Юнити, 1998.
11. Каспий Банкі ... 2006 жылы ... ... ... А. ... ... типы и ... функцирнирования
// Вопросы экономики – 1994. -№ 8.
13. Годовой отчет 2004 г, 76с — Банк Каспийский.
14. ... Н.Э. ... ... ... ... учет № 12, 1994 г.
15. Каспий Банкі ішкі интернет сайты — www.-int.
16. Bank-Caspian-Roadshow-pres(27.09.05)Final amn.
17. BankCapsian_Presentation_updated_06
18. ... И.Н. ... - М.: ... и ... ... ... управления государственным имуществом и приватизацией:
утверждено постановлением ... РК. – 2000. – 21 ... - ... ... ... – 2001. – 5 ... National Business. апрель – май 2006 / №4 (30)
22. Банковские услуги №12 / 2005. ежемесячный журнал.
23. Инструменты привлечения ... с ... ... ... Бюллетень № 7, Февраль, 1998, Приложение к еженедельнику
“Экономическая газета”
24. ... ... А. И. ... по ... ... ... 1998. 351
с.
26. Организация, планирование, управление деятельностью промышленных
предприятий: ... для ... / С.Е. ... ... - М.: ... ... 1984, стр. 335.
27. Годовой отчет 2005, 87с — Банка Центр Кредит.
28. Годовой отчет 2004, 106с — ... ... ... ... ... 2004, 106с — АТФ ... www.fitchratings.com. Ftchratings, 17 January 2005.
31. Годовой отчет 2004, 97с — Қазақстан Халық Банкі
32. Годовой отчет 2004, 175с — ... Әлем ... ... ... принципы и правила. ... ... ... ... В. ... Как ... ... в Европе. М.: Издательство "Прогресс",
1990.
-----------------------
[1] Справочник директора предприятия / Под ред. Лапусты М. Г. 4-е ... ... и доп. М.: ... 2000. С. 166.
-----------------------
Жаңа бәсекелестер пайда болуы мүмкіндігі
Өнімді алмастырушылардың пайда болу қаупі
Жабдықтаушылардың саудаласу ... ... ... ... қарсыластық
Банктік қызмет ету саласын және бәсекелестікті талдау
Банк жағдайын талдау
Банктің ... ... ... ... ... ... ... ... несие мен депозиттер.
Сурет 8.
Каспий Банкінің Халықаралық Қаржы Институттарымен қатынастары
Каспий Банкі
Стратегия
Банктің республика өңірлерінде даму ... ... ... ... кеңейту және сапалы қызмет көрсету арқылы ШОБ
тұтынушы базасын ... ... беру ... ... ... ... ... қалыптастыру
Тәуекел менеджменті мен ИТ жүйелерін құруды жалғастыру
Қаржы базасын диверсификациялау
Кең ... ... ... мен ШОБ ... ... ... ... ең тиімді жұмыс істейтін банктердің бірі болуы
Нақты өнімдер мен қызметтерді оптимизациялау және жаңаларын ұсыну
Сурет 14

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2020 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ ЖОСПАРЫ52 бет
Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы42 бет
Кәсіпорынды дамытуды стратегиялық жоспарлау112 бет
Стратегиялық басқару есебінің жүйелерін зерттеу, оны қолдану жолдарын анықтау72 бет
Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспарын әзірлеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар59 бет
«АлматықалжерҒӨО» МЕК ұйымдық құрылымы, мемлекеттік сатып алулары мен стратегиялық бағдарламалары31 бет
«Федоров ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2010-2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары9 бет
«Қазақстан Республикасының мұнайгаз секторындағы шетел инвестициялары»105 бет
«Қазақстан- 2050» стратегиялық мақсатын есепке ала отырып дамыту5 бет
«Қазақстан-2030» стратегиялық бағдарламасының орындалуы51 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь