Ауыл шаруашылығы жануарлары денесінің микрофлорасы

Мазмұны

1. Кіріспе

2. Әдебиетке шолу

2.1 Жылқы шаруашылығы

2.2 Жылқы күту ережелері

2.3 Ауыл шаруашылығы жануарлары денесінің микрофлорасы

3. Өзіндік зерттеулер

3.1 Зерттеу материалы мен әдістемесі

3.2 Базарға сипаттама

3.3 Өзіндік зерттеулердің нәтижесі
31
4.Еңбекті қорғау
36
5. Қорытынды
37
6. Практикалық ұсыныс
38
7. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

8. Қосымша
Кіріспе

Тақырыптың өзектілігі. Малдардың еті әртүрлі микроорганизмдердің өсіп-көбею және сақталуы үшін ең қолайлы орта болып табылады. Олар еттің сапасын төмендетіп, бұзып қана қоймай, адамдарда әртүрлі ауруларды шақыруы мүмкін. Жұқпалы аурулардың қоздырғыштарының таралу көздері ауру адамдар мен малдар және микроб тасушылар болып табылады. Зардапты, жартылай зардапты микроорганизмдер көп мөлшерде сыртқы ортаға тамшы-тозаң және зәрмен нәжіс арқылы бөлінеді. Бөліністер көбейген сайын объектілерге зардапты микробтардың түсуі де көбейе түседі. Адамдардың тамағы үшін ет ештеңе тең келмейтін тағам. Балғын таза еттер өте пайдалы. Малдардың еті әртүрлі микроорганизмдердің өсіп-көбею және сақталуы үшін ең қолайлы орта болып табылады.
Олар еттің сапасын төмендетіп, бұзып қана қоймай, адамдарда әртүрлі ауруларды шақыруы мүмкін.
Бактериялардың туыстары Escherichia (энтерозардапты штаммдары), Salmonella, Proteus, Clostridium, Staphylococcus, Streptococcus, термофильдер және басқалары тағамдық бактериотоксикоздарының және токсикоинфекциялардың даму себептілері болып табылады. Малдардан алатын өнімдерді өндіру кезінде, оларды өңдеуде, сақтауда, базарда сатуда ветеринариялық-санитариялық сараптаудан өтеді. Санитарлық сапасы жоғарғы тағамдар мен мал өнімдерін дайындауда ветеринариялық-санитариялық бақылау кезінде дұрыс ұйымдастырып жүргізілуі керек, бұл жағдай малдар мен адамдарға ортақ жұқпалы аурулардың таралуынан сақтайды.
Кейінгі кезде мал өнімдері оларды дайындалатын тағамдар базардан сырт сатылып жүр, ветеринариялық бақылаудан өтпейді. Бұл жағдай адамдардың арасында жұқпалы аурулардың кенеттен пайда болуына әкеп соғуы мүмкін.
Осының өзі мал өнімдерінің сапасын базарлар арқылы сатылатын ветеринариялық-санитариялық бақылауды күнделікті, тыңғылықты жүргізуді керек етеді:
Жұмыстың мақсаты: Еламан базары арқылы сатылатын (жылқы етінің) сапасын жақсартуда ветеринариялық-санитариялық тұрғыдан бақылауды күшейте отырып бактериологиялық, биохимиялық сынама жолдарын алға апару.
Осыған байланысты, жұмысымыздың ерекшелігіне сай, алдымызға мынадай сұрақтарды қойдық:
1. Еламан базары арқылы сатылатын жылқы етіне бактериологиялық әдіс арқылы баға беру. Бұл үшін микроорганизмдердің 1г еттегі жалпы санын, Грам әдісі бойынша оңға боялатын бактерияларды табу және санитарлық маңызы бар (ішек таяқшасы, стафилококктер, стрептококктер, энтерококктер, протейлер) бактерияларды анықтау;
2. Еттің сапасын органолептикалық және биохимиялық көрсеткіштері арқылы анықтау;
3. Базар арқылы сатылатын етке органолептикалық, бактериологиялық көрсеткіштер арқылы ветеринариялық-санитариялық тұрғыдан баға беру.
Органолептикалық және микробиологиялық әдістерді қолдана отырып жоғарыдағы сұрақтарды шешкенде базар арқылы сатылатын жылқы етінің сапасын жақсартып көтере түсуге болады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Асонов Микробиология. Москва ВО –Агропромиздат-1989-с.318-332.
2. Абдель-Салам З.К. –Выделение клостридии перфрингенс из мышц и внутренних органов животных.-М.:- «Ветеринария».-1977.-4.-с.107-108.
3. Абылкасымов М.П.- Ветеринарная и биологическая оценка мяса молодняка крупного рогатого скота, выращенного на промышленной основе. Автореф.канд.дисс.-М.:-1980.-22с.
4. Бутк М.П.-Люминесцентно-серологический и санитарно бактериологический анализ продуктов убоя животных при сальмонеллезе и листериозе. Автореф.докт.дисс.-М.:-1977.-26с.
5. Бегімбетова Г.С., Жүнісов А.М. Жылқы шаруашылығы (Оқу құралы). Алматы.-2006.
6. Гольцева И.М., Ширяева А.П., Шемякин Г.В.-Влияние величины навески мяса на выживаемость микробов-М.:-«Ж.Ветеринария». 1973.-4-с.100.
7. Загаевский И.С. –Ветеринарно-санитарный контроль продуктов убоя животных в промышленных сельскохозяйственных комплексах.-Киев.:-1975.-94с.
8. Загаевский И.С. –Экспертиза туш при сальмонеллоносительстве.-М.:-«Ж.Ветеринария». – 1978-5.-с.95-97
9. Лукина К.В.-Обсемененность мясных туш микрофлорой.Сб.работ Ленинградского ветеринарного института.-Л.:-1977.-вып.36-с.25-31
10. Мазур Н.Н.-Санитарно-микробиологические показатели мяса при первичной переработке крупного рогатого скота. Автореф. канд.дисс.-М.:-1973.
11. Макаров В.А. –Рекомендации по ветеринарно-санитарному осмотру продуктов убоя крупного рогатого скота.-М.: «Агропромиздат»-1989.
12. Макаров В.А., Фролов В.П., Шуклин Н.Ф. –Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства.-М.:-«Агропромиздат»-1991.
13. Нецепляев С.В., Панкратов А.Я.-Лабораторный практикум по микробиологии пищевых продуктов животного происхождения.-М.:-ВО «Агропромиздат».-1990.-223с.
14. Носкова Г.П. –Микробиология мяса при холодильном хранении.-М.: «Пищевая промышленность» .-1972.-98с.
15. Моисеева Е.Л. –Микробиология мясных и молочных продуктов при холодильном хранении.-М.:-«Агропромиздат».-1988.-223 с.
16. Панкратов А.Я. –Микробиология.-М.:-«Колос»-1971.
17. Паунксмене М.В.-Изучение реактивных и числа микроорганизмов рубца (с разработкой радиотелеметрического метода) у крупного рогатого скота. –Автореф.канд.дисс.-Львов.:-1981.-23с.
18. Пак С.Г., турьянов М.Х., Пальцев М.А. –Сальмонеллез.-М.:-«Медицина».-1988.-304с.
19. Петровский К.С. –Гигиена питания.-М.: -«Медицина».-1975.-339с.
20. Подалкин И.Я.-Обсеменение мяса клостридиями перфрингенс.-М.:- «Ж.Ветеринария».-1970.-8.-с.103-104.
21. Подалкин И.Я. –Санитарно-гигиеническая характеристика мяса, доставляемого хозяйствами на мясокомбинат и возможности его использования.-Автореф.канд.дисс.-Воронеж.:-1973.-23с.
22. Радчук Н.А.-Ветеринарная микробиология и иммунология.-М.:ВО «Агропромиздат».-1991.-384 с.
23. Раковский З.Л.-Обсеменение мышц и органов крупного рогатого скота сальмонеллами, кишечной палочкой, клостридиями перфрингенс при некоторых заболеваниях и индикация их методом флюоресцирующих антител.-Автореф.канд.дисс.-Одесса.:-1976.-22с.
24. Сидаренко Г.И.-Пищевые токсикоинфекции, вызываемые клостридиями перфрингенс типа «А» и их лабораторная диагностика.-В кн.тр.2-го медицинского института.-М.:-1974,-Т.32.-вып.2.-с.63-71.
25. Степаненко В.Ф.- исследование мяса на наличие сальмонелл.-М.: «Ж.Ветеринария».-1970.-4.-с.19.
26. Сабаншиев М., Сулейменов Т., Карамендин О., Шабдарбаева Г., Жанторе М.- Паразитология және жануарлардың инвазиялық аурулары. Алматы, КазуптАгру.-2003 –460 б.
27. Толысбаев Б.Т., Шоқанов Н.К., Булашев А.К., Бияшев К.Б.-Малдәрігерлік микробиология.-Алматы. «Алатау баспасы».-1999.- 368 с.
28. Толысбаев Б.Т., Бияшев К.Б. Микробиология және иммунология.-Алматы, «Нұр-Принт».-2006.
29. Хейфец М.А.- Рациональные методы микробиологического анализа мяса и мясопродуктов.-Автореф.канд.дисс.- М.:-1953.-27с.
30. П.А.Федотов. Коневодство.-Москва ВО «Агропромиздат» 1989.
31. Шуклин Н.Ф. –Ветеринарно-санитарная экспертиза, стандартизация и сертификация продуктов.-Алматы. издат. «СКЕДО»- 2003-1012с.
32. Юрков К.П. Инфекционные болезни лошадей.-М.: Росагропромиздат, 1991, с.134.
        
        Мазмұны
| ... ... ... |3 ... Әдебиетке шолу |5 |
| | ... ... ... |5 |
| | ... ... күту ... |9 |
| | ... Ауыл ... ... денесінің микрофлорасы |13 ... ... ... |19 |
| | ... ... ... мен ... |19 ... ... ... |30 |
| | ... ... зерттеулердің нәтижесі |31 ... ... |36 ... ... |37 ... ... ... |38 ... ... ... ... |39 |
| | ... ... |42 ... ... ... еті әртүрлі микроорганизмдердің өсіп-
көбею және сақталуы үшін ең қолайлы орта ... ... Олар ... сапасын
төмендетіп, бұзып қана қоймай, адамдарда әртүрлі ауруларды шақыруы ... ... ... ... ... ауру ... мен ... микроб тасушылар болып ... ... ... ... көп ... ... ... тамшы-тозаң және зәрмен нәжіс
арқылы бөлінеді. Бөліністер ... ... ... ... ... де ... түседі. Адамдардың тамағы үшін ет ештеңе тең
келмейтін тағам. Балғын таза ... өте ... ... еті әртүрлі
микроорганизмдердің өсіп-көбею және сақталуы үшін ең қолайлы орта ... ... ... ... ... қана ... ... әртүрлі
ауруларды шақыруы мүмкін.
Бактериялардың туыстары ... ... ... Proteus, ... ... ... және ... тағамдық бактериотоксикоздарының және
токсикоинфекциялардың даму себептілері болып ... ... ... ... кезінде, оларды өңдеуде, сақтауда, базарда сатуда
ветеринариялық-санитариялық сараптаудан өтеді. Санитарлық ... ... мен мал ... ... ветеринариялық-санитариялық бақылау
кезінде дұрыс ұйымдастырып жүргізілуі керек, бұл жағдай ... ... ... ... аурулардың таралуынан сақтайды.
Кейінгі кезде мал өнімдері оларды дайындалатын тағамдар ... ... жүр, ... ... ... Бұл жағдай адамдардың
арасында жұқпалы аурулардың ... ... ... әкеп ... ... өзі мал ... ... базарлар арқылы сатылатын
ветеринариялық-санитариялық бақылауды күнделікті, тыңғылықты ... ... ... ... ... ... сатылатын (жылқы етінің)
сапасын жақсартуда ветеринариялық-санитариялық тұрғыдан бақылауды күшейте
отырып бактериологиялық, ... ... ... алға ... ... ... ... сай, алдымызға мынадай
сұрақтарды қойдық:
1. Еламан базары ... ... ... ... ... ... баға ... Бұл үшін микроорганизмдердің 1г еттегі жалпы
санын, Грам ... ... оңға ... ... табу ... ... бар (ішек таяқшасы, стафилококктер,
стрептококктер, ... ... ... ... ... ... ... және биохимиялық көрсеткіштері арқылы
анықтау;
3. Базар арқылы сатылатын етке ... ... ... ... ... баға ... және ... әдістерді қолдана отырып
жоғарыдағы сұрақтарды шешкенде ... ... ... ... ... ... ... түсуге болады.
2. Әдебиетке шолу
2.1 Жылқы шаруашылығы
Қазақстанда жылқы шаруашылығы мал шаруашылығының ... ... ... ... ... бірі. Мемлекеттік және ерекше шаруашылықтардағы
жылқылардың мал басының саны 2006 жылы 1 млн 160 мың ... ... ... 63,6 мың бас ... 5,5 ... және
шаруа қожалықтарында-179,1 мың бас ... 15,4 ... мың бас ... 79,1 ... ... ... ... өсірудің негізгі әдісі
шығынды аз талап ететін технология болып саналады,бұл жылқы ... сүт, ... ет және тері ... ... ... ... Қазақстан Республикасында ат спортының классикалық және ... ат ... ... дамуда.
Шаруашылықтардың жаңа түрлерінің құрылуы мен нарық экономикасының
сұранысына ... ... ... және ... да ... көлік малы,жұмыс күші ... ... ... ... ... де әсіресе шекара
қорғауда және халық полициясында жылқы малы осы күнге дейін ... ... ... ... ... ... саладан өндірілетін бағалы тағамдармен қатар жылқы қаны биологиялық
өнеркәсіптерде шипалы қан сарысуын,асқазан сөлін және ... ... ... болып табылады.
Қазақстандағы жылқы шаруашылығының өзінің ... ... ... шаруашылығының басқа салаларымен салыстырғанда тек ішкі ... ... ... ... ... жағдайда кеңінен бар.
Жылқының ет өнімділігі сойғаннан кейінгі алынған ... ... ... ... ... Ет ... ... көлеміне және тез
жетілгіштігіне, жайып ... және ... ... және ... ... таза ... салмағына байланысты.
Еттің сапасы оның жеуге жарамды (ет,май) және жеуге жарамсыз ... ... ... ... ... ... ... жинау ерекшеліктерімен анықталады.
Жылқының қоңдылығы мен жасына байланысты, оның етінің колориясы белгілі бір
мөлшерде ауытқып отырады. Мысалы, егер ... ... ... ... ... одан да көп ... онда ... орташа жылқы етінің колориясы 2500
б.к., ал арығында-800-1000б.к.
Елімізде мемлекеттік стандарт бойынша (ҚРСТ 20079-74) союға ... үш ... ... ... ... ... ... 120 кг кем емес.
2.Жас жылқылар-1-ден 3 жасқа дейінгі тай-дөнендер.
3.Ересек ... алты айда ... ... 2 ... дейін қосымша салмақ
қосады.Тебінді жылқылардың жергілікті тұқымының ... ... ... 6 ... құлындардың салмағы 180-200 кг-ға дейін тартады, ұшасының
салмағы 1 ц жетеді.Ал ауыр жүк ... ... ... салмағы
250-300 кг болады, ұшасының салмағы 1,5 ц болады. Ересек ... ... ... ... ... 45-60 ... ұсақ жылқыларда 150-230 кг, орташасында 250-300кг, ауыр жүк
тартатын ... 300-350 кг ... ... ... екі категорияға бөледі: Бірінші және екінші, ал құлындарды тек ... ... ... бар ... ... ... өсіп ... жоны
жұмыр болып келеді, жауырыны мен саны етке ... ... ... ... мен қабырғасы білінбейді, жалына қол батпайды.
2-категория.Қоңдылығы бар жылқылардың бұлшық еттері ... ... ... ... мен саны нашар толығады, қабырғасы білініп тұрады,
арқасы мен белдеме сүйектері ... ... ... жалы бос болады.
Жылқы етінің химиялық құрамы және оның калориялығы жағынан ірі қараның
етінен кем ... ... ... ... ... бар. ... 18-25 пайыз белок, 10 пайыз және одан да көп тез ... ... ... жылқы етін көп өндірудің резервтерінің бірі тебінді ... ... ... ... ... ... арттыруды шешу жолының бірі-
жылқыны табиғи жайылымдарға жайып семірту мен ... ... ... екі жолы бар: ... және күзде.
Қыстан ортадан төмен қоңдылықпен шыққан жылқылар 50-70 күннің ... ... ... ... қаулап өсу кезеңінде 75-100 ... ... ... ... ... ... табиғи жайылымдарға жайып семіртуді қоңыр ... және ... ... ... ... кіріседі де, қыстың қатты
суығы түскенде ғана аяқталады.Әдетте ... ... ... ... ... ... май жинау есебінен қосады.
Тебінді жылқы шаруашылығында үйірдегі ... ... ... деп ... айтпаған.Жылқыларды 60-70 күннің ішінде жылқының
қосқан салмағы 45-60 кг жетеді.
Жылқыларды ... ... және ... мал ... ... ... ... ұйымдастырады.
Орта және ортадан төмен қоңдылықтағы жылқыларды өте қысқа ... ... ... бордақылаған тиімді.Жылқыларды бордақылау кезінде орта
есеппен тәуліктегі ... ... 1-1,5 кг ... ... осындай салмақ қосулары үшін белгіленетін ... 10 кг ... ... 2,5-2,7 азық ... ... ... жылқылар мен ортадан төмен қоңдылықтағы жылқыларды бордақылау үшін
рационның бір азық өлшемінде 100-110 г,ал ... ... ... үшін 70-90 г қорытылған протеин
қажет.Бордақыланатын жылқылардың азық рационы шаруашылықтағы жем-
шөп қорына сәйкес жасалынады.
Жылқының ... ... ... ... ... ... |Сіңірі,кг |
| |орташа |салмағы,кг ... | | |
| ... | ... | | |
| | | | | | |
| |128,50 |93,6 |1,68 |28,32 |4,9 |
|2 |145,53 |105.86 |2,78 |31,21 |4,68 |
|3 |180,16 |131,59 |3,59 |38,24 |6,77 |
|4 |63,50 |112,40 |3,35 |32,21 |4,96 ... | | | | | ... | | | | | ... ... ... |Аш ұстаудан |Ет пен майдың ... ... ... ... ... ... |
| ... |кг | |
| |Кг | | ... |385,6 |212,0 |40% ... ... |367,0 |193,7 |35% ... |344,0 |163,0 |20% ... ... |333,4 |146,0 |15% ... ... ... ... ... ... ... |Бордақылау |
| ... ... ай |кг ... ... |2 |430,7 |510,6 ... | | | ... | | | ... |2 |456,0 |522,1 ... | | | ... | | | ... |2 |460,5 |525,3 ... | | | ... | | | ... жүк |2 |500,4 |574,2 ... | | | ... | | | ... | | | ... ... күту ... мінезін ескере отырып, оған батыл әрі жылы шыраймен қарай білген
жөн. Жақындаған кезде жылқыны ... ... үшін ... ... ... ... жылқыға артынан баруға болмайды, оны алдынан барып
кермеден артқа алып шығады.
Жылқыны тазарту үшін ... ... ... ... (түкті шүберек), ат
тарақ (шетканы тазалау үшін), ағаш қалып (ат тарақты тазалау ... ... ... ... ... тазалау үшін), ағаш пышақ ... ... ... және тұяқтарын тазалау үшін 3-4 жылқыға бір шелек қажет.
Жылқыны қысқа ағашқа байлап, сол ... ... ... ... ... щетканы сол қолға ұстап, ал тарақты терісінен жоғары қаратып оң қолға
ұстайды. Сонсоң оң ... ... ... ... ... құлағына
қарай шегіне жеткенше апарады да иек қайысты қоса ... ... ... етіп ... ... ... басын желкеден төмен қарай тазалайды, сосын барып құлағы мен
көзінің айналасын тазалайды. ... ... ... үшін ... абайлап
жүргізу керек.
Бастың сол жағын тазалап болып, мойынның сол жағына, сол жақ аяқтарын,
кеудесін, сауырын және артқы аяқтарын ... ... Сол жақ ... иық және иық ... ... ... соң ... сираққа көшеді.
Жылқының мойыны мен кеудесін тазалағанда аяқтарын ... нық ... ... ... ... Бұл ... тұрған жылқының көп қозғалмай
денесінің ... ... ... ... ... ... не кеуде
бөлігімен қолды кең сермеп щетканы жайлап ... ... ал ... ... ... күш түсіре қозғайды. Әр қозғағанда бір жерін қайта-қайта үйкелемей,
терінің жаңа бөлігін алып отырады.
Щетканы жылқы түгінен 3-4 рет өткізгеннен соң ат ... ... ... ... ... ... ... тазалап отырады. Ат тарақтағы
жиналған шаң мен ласты ағаш жаңғырыққа жеңіл ғана соғу арқылы ... ... ... ұрып ... ... ... ... түсіруге болмайды).
Сол жағын түгел тазалап болғансоң, оң жағына көшеді, енді ... ... ал ... сол ... ... ... ... болған соң, жылқының
терісінде қалған шаң мен қайызғақты дымқыл түкті шүберекпен сүртіп ... ... ... және ... ... щетка секілді жүргізеді.
Шүберекті мауытты сумен бірнеше рет жуып ... ... ... тағы да ... ... ... ... тұруы үшін
тарақпен тарайды. Жылқының терісін жауып тұрған түктерін тазалап ... ... ... ... ... ... ... тазалауға кіріседі.
Жал мен құйрықты тазалау үшін тарақты пайдалануға болады. Жал мен
кекілді тазалауды қылдарын ... ... ... Сол ... бір ... ... жабысқан қылдарын біртіндеп айырады. ... ... әрі таза ... ... ... Жал мен кекілдің
басқа бөліктерін де ... ... ... ... соң ... ... бойымен жоғарыдан төмен қарай тарайды.
Құйрықты соңғы құйрық омыртқасынан ұстап тұрып, шаңы кету үшін ... ... ... да жал ... ... Айырып болған соң ... ... ... ... ... сүртеді, щеткамен тазалайды,
сосын қайта сүртеді.
Жылқыны электр ... бар ... ... ... ... ... ... тазалауға болады.
Механикалық тазалау жылқының жұмысын жеңілдетеді, оның қылдарының
жиналуын ... ... ... ... ... жақсартып, ат
қораларын таза ұстауға мүмкіндік береді. Пневматикалық ... және ... ... шаш ... ... ауамен темі тарақ және резинка
түтік арқылы ... ... ... ... тазалау кезінде пайдаланылатын темір ... ... ... ... ... ... ... Жылқылар шаңсорғыштың
шуына, қолмен тазалағаннан гөрі тез үйренеді және қозғалмай ... ... ... ... ... ... ... әрі жылтыр болып қалады.
Механикалық тазалауға арналған ... ... ... жылқының
миозит ауруын емдеуге тиімді, әрі массаж жасауға мүмкіндік береді.
Тұяқтарды ... оны ... үшін ... ... ... ... ... алдымен-алдыңғы, содан соң артқы аяқтарын көтеріп тазалайды жән мұқят
тексеріп қарайды.
Сол жақ алдыңғы аяғының тұяғын ... оны ... үшін ... астына қарй бетімен бұрылып тұру қажет, сол қолмен жылқының иығынан
тіреп, оң қолмен аяғын жоғарыдан төмен сипап ... ... ... ... ... ... көтереді.бүгілген аяғын сол қолына алып, ағаш пышақпен
немесе ілмешекпен тұяғының жүрекше таптарының ... ... ... тағасын қағады.
Сол жақ артқы аяғының тұяғын тазалап, оның тағасын қарау үшін ... ... ... ... ... және ... ... сипайды және оң
аяғын жылқының артқы аяғына қарсы қойып, сол аяғын орнында ... ... сол ... жылқының жамбасына сүйеніп, ал оң қолмен жамбасын төмен
қарай сипап отырып, ... ... ... ... Содан соң сол аяғын алға
шығарып, оған тұсау буыны тізеден жоғары асып кетпейтіндей етіп жылқының
аяғына ... ... ... тұяғын тартып оның тағасын қағады.
Жылқының оң жақтағы артқы және алдыңғы аяқтарын да ... ... ... ... ... ұшты ... ... немесе май жағып, әр
түрлі әдіспен жылтыратуға болмайды, өйткені ол мүйізінің ... ... ... ... оның бетінің беріктігін, тісімен шегелерінің
бүтіндігін ... жөн. ... ... таға ... ... тұяқ
мүйізінің бетінде тегіс жатыр ма, тұяғының сынық жерлерінің бар ... ... ... ... ... ... ... оны сумен жуып,
шүберекпен мықтап сүртеді.
Жұмыс қабілеттілігін арттыру үшін жылқыны дұрыс азықтандыру, ... ... ... ... зор. Жылқыны азықтандырғанда оның құндылығы ... ... ... ... ... ... ... құрғақ, ауасы
ауысатын қорада ұсталулары керек.
Ат қоралары жарық ... үшін – ... екі ... кем ... ... ... ... жеткілікті болуы үшін – бір ... ... отыз ... ... кем ... ... ... үш
метрден асырып салады.
Терезесінің көлемі еден көлеміне 1:15 арақатынасынан кем болмауға
тиіс. Еден саз ... не ... ... жөн. ... ... 1,75x3м , аумағы -5,25 шаршы м, күндізгі тұратын бөлмелерінің көлемі
– 3x3,5м ... – 10,5 ... м етіп ... төлін әр басына 5 шаршы м келетіндей жалпы бір бөлмеде ұстайды.
Ат қоралары жемшөп ... ... ... ... ... ... керек. Онда жемшөппен төсенішті, ат
жабдықтары, инвентарларды, ... ... ... ... тобына байланысты жылқы басын азықтандру, тұяқ
пен тағаны ... ... ... ... ... тұруы тиіс.
2.3 Ауыл шаруашылығы жануарлары денесінің микрофлорасы Микробтардың
белгілі бір түрлері малдар дененсінің ... ... ... ... былайынша айтқанда организмнің қалыпты микрофлорасын ... ... ... ... судан және шөптен жұғып, организмде ... ... ... олар теріде өне-бойы қоныстанған, шар ... ... ... ... ... ішек іріңдеткіш, жалған дифтерия және шөп таяқшасы бактериялары
кездеседі. Олар ... тері және оның ... ... ... ... Теріде кейде топырақтан түскен кездейсоқ аэроб,
анаэроб бактерияларды да кездестіруге болады. Малды дұрыс ... ... ... 1 ... см ... 1-2 млрд ... ... табылған.
Организм белгілі бір себептермен нашарлағанда немесе тері ... ... ... қоздыруы мүмкін.
Желін микрофлорасы. Сау мал желіннен алынған сүтте микробтар саны да
көп болмайды. Онда стрептококктар, ... және ... Ауру ... ... ... желінде өте сирек ... ... ... аз мөлшерде болсада: стафилококктар, стрептококктар,
сарциналар, микоплазмалар, микрококкалар, ... және ... ... ... ... ... жолдарының микрофлорасы. Жаңа туған төлдердің ... ... ... ... және зең ... ... ... Тыныс жолының тұрақты мекендеушілері- стрептококктар,
стафилококктар, ... ... ... күші ... ... ... ететін сол тұрақты мекендеушілер түрлі ауруларды ... ... ... ... ... ортаның сілтілі,
азықтық ... ... ... міне ... бәрі ... ауыз ... ... етуіне қолайлы жағдай жасайды.
Ауыз ... тән ... ... стафлококктар,
сарциналар, микрококкалар, ацидофиль таяқшалары, вибриондар, спирохеталар,
микоплазмлар, ашытқыш саңырауқұлақтар жатады. Ауыз ... ... мен ... бұнда микроорганизмдер саныынң молаюына жағдай жасайды.
Ішек-қарын микрофлорасы. Азық жеген сәттен ... ... ... ... ... бастайды. Әрине, ондағы
микроорганизмдердің саны мен ... ... ... ... тәсіліне және азықтың химиялық құрамына байланысты. Төлдің жас
кезінде сүт қышқылы бактериялары басым болады. Мал ... ... ... ... түріне қарай ішек-қарын микрофлорасы да ... ... ... ... көмірсуы көп азықтар басым болса, ішек-
қарында қышқыл түзуші микроорганизмдер топтарының саны ... ... ... ... ... ... ... тек саны ғана емес,
түрі де бірдей болмайды.
Қарын микрофлорасы микробтарға кедей келеді. Өйткені ... ... сөлі және ... (тұз қышқылы түзіледі) реакция микроорганизмдерге
жойқын әсер етеді. Қарында тек спора түзуші, қышқылға төзімді бактериялар,
сарциналар, электрококкалар, сүт ... ... ... және ... ... тіршілік ете алады. Қышқылдың дәрежесі төмендегенде
қарында шіріту бактериялары, ашытқыш саңырауқұлақтар ... ... ... сүт ... бактериялары және әртүрлі коккалар, жылқы
қарнынан микрококкалар, целлюлозаны ыдыратушылар, май ... ... ... ... ... ... микроорганизмдерден қарында қышқылға төзімді Mycobacterium
tuberculosis кездеседі. Қарын сөлінің бөлінуі ... ... ... орта ... реакциялары болады да, онда шіріту
бактерияларына қолайлы жағдай туады. ... ... ... ... қарында түрлі улы заттардың түзілуі бізге мәлім ... ... ас ... ерекше. Барлық желінетін азық алдымен
жануардың түрлі микроорганизмдерге бай үлкен ... ... ... да ... қарынды мекендейтін микроорганизмдер күйіс малы белок,
көмірсу және май сияқты зат алмасуында ... роль ... ... ... ... жағынан ең бір күрделі қосылыс болып
есептеледі. Ал үлкен қарында оны жәй ... ... ... ... бар. ... ... белоктар үлкен қарынға
түсісімен-ақ микробтардың протеиназаларының әсерінен гидролизденеді. Бұнда
түзілген амин ... ... ... ... ... ... қарында микробтар көмегімен түзілген белок өсімдік тектес белоктарға
қарағанда қоректілігі жағынан анағұрлым ... және оның ... амин ... ... Ал И және К ... ... мұқтаждығы түгелімен дерлік осы микроорганизмдер
көмегімен қанағаттандырылады. Осымен қатар қарын ... ... ... алмасуына белсене қатысады. Соңғы жылдары малды азықтандыруға
ұсынылған карбамидті (мочевина) ... ... ... ... микроб
белогын түзетіні анықталды.
Осымен қатар үлкен ... ... ... ... де ... Жалпы үлкен қарыннан алынған 1 г сұйығында 3-4 ... ... одан май және ... ... ... ... ... сірке, янтарь, құмырсқа қышқылдары және көмір қышқылы
мен күкірт сутегі бөлінеді. Үлкен қарынға ... ... ... ... ... және т.б.) ... микроорганизмдер әсерінен ашып,
ақырында органикалық қышқылдар, көмір қышқылы, этанол ... және ... ... ... ... ... ... зат алмасуына қатысып
малға қажетті энергияның көзі және сүтте май түзілуіне бірден бір ... ... ... ... (strep.bovis, Ruminococcus
flavefaciens және басқалары) күкірті бар амин қышқылдарын түзу үшін ... ... ... гомоцистин деп аталатын дайын амин қышқылдарын
қажет етеді.
Малдың аш ішегінде микроорганизмдер көп болмайды. Ондағы ... ... ... ішек және ... ... ... ... ашытқыш саңырауқұлақтар (дрожжлар). Ал тоқ ішек
микроорганизмдерге бай келеді. Оны мекендейтіндерге – ... ... ... ... ... және ... ауру
қоздырғыш патогендік бактериялар жатады (cl.sporogenes, ... ... ... ... ... ... 3,5 млрд ... микроорганизмдер табылған. Тоқ ішекте
клетчатка, крахмал, пектин заттары одан әрі ... ... ... тұқым қабы, жұмыртқа ... ... ... ... smegmataes
микоплазмалар кездеседі. Қынапта көбінесе сүт қышқылы, ішек таяқшасы
бактериялары, Halmophilus ... vulgare және ... ... Әрине организмде бір физиологиялық өзгерістер болғанда әсіресе ... ... ... ... ... ... түсік
тастау кезінде ондағы микроорганизмдердің саны ғана емес ... ... ... ... ... мекендеген микроорганизмдер шіріткіш
және патогендік микроорганизмдерге антагонистік әсер етеді. Мәселен ... ...... ... қоздырғыштарына,
Cl.sporogenes, Cl. tetani және тағы басқа микроорганизмдерге ... ... ... ... және ... малдардың өнімдерінен дайындалған тағамдар
(дұрыс өңдемегенде) бактериотоксикоздар мен токсикоинфекциялардың адамда
дамуына әкеп соғады. Осы ... ... ... ... мәліметтер
келтірілген Бегімбетокова Г.С., Жүнісов А.Н. ... ... ... А.Я., 1971; ... Н.Н. 1973; ... И.Я., ... Лукина
К.В., 1974; Загиевский И.С., 1973, 1978; Хейфец М.А., 1953; ... 1970; ... Т.М., 1971; ... Г.П., 1972; ... ... Абуелд-Салом З.К., 1977; Бутк М.П., 1977; ... И.М., ... М.В., 1981; ... М.П., 1980; ... В.А., 1989; ... ... В.П., Шуклин Н.Ф., 1991; Радчук Н.А., 1991; ... ... Н.К., ... А.К., ... К.Б., 1999; ... М., ... ... О., Шабдарбаева Г., Жанторе М., 2003; Шуклин Н.Ф. и др., 2003).
3.Өзіндік зерттеулер
3.1 Зерттеу ... мен ... ... ... ... ... ... ветеринариялық құжаттарын
тексеріп оларды лаборатория журналына тіркегеннен кейін, еттің балғындығын
анықтадық. Еттің балғындылығын анықтау үшін, ... ... 10 ... ... ... ... және ... анықталады. Еттің балғындығын ... үшін ... ... ... ... суретті қараңыз)
Органолептикалық зерттеу арқылы еттің сыртқы түрін, түсін, ... ... ... ... ... ... қабығының кебуі, жабысқақ болуы
т.б.), бұлшық еттің консистенциясын басу арқылы анықтадық. Сонымен ... ... ... ... және ... ... анықтау үшін, қайнату
сынамасы қойылды. Балғын ет кебінкірегенде ақшыл – қабық пайда болады.
Кескен ... ет ... ... ... ... ойыс тез ... Еттің
иісі өзіне тән, ет сорпасы тұнық. Етті қайнатқанда сорпа тұнық өзіне тән
иісі бар.
Жылқының ұшасынан ... ... ... еттер және ішкі ағзалар
Еламан ... ... ... ... ... Каменка ауылы сараптау жүргізу кезінде алынды.
Қараша және желтоқсан айларында 2006 жылы 10 жылқының ... ... ... ... ... ... облысынан, Талдықорғаннан келіп
түскен. Ет бөлігі массасының көлемі 8х6х4см ұшаның аяқтарынан фасциясымен
кесіліп ... ... ... ... шыны ... микробиология зерттеулер жүргізу үшін микробиология, вирусология
және иммунология кафедрасының зертханасында жеткізілді.
Етті микробиологиялық жолмен зерттегенде оның жалпы ... ... ... ... ... және оның ... жарайтындық
дәрежесін анықтадық. Ол үшін еттің сақталу дәрежесін қарай жағынды ... ... және Ет ... ... Ет ... агарына себінді
жасалды.
Микроскопиялық зерттеу. Еттің балғындығын анықтау үшін алынатын сынама.
Әр еттің сынамасынан ... және ... ішкі ... 2-3 ... ... сыртқы қабатынан жағынды даярлау үшін пинцетпен ... ... ... немесе скальпельмен, 2-3 грамдай кесіп алып алдын ала
дайындаған жағынды шыныға жағамыз. ... ішкі ... ... даярлау үшін
сынамаға алынған еттің сыртын залалсыздандырады. Ол үшін қыздырылған
шпательмен ... ... ... ... пинцетпен көлемі 2 х1,5 х 2,5
см еттен кесіп алып шыны ... ... ... болған жағындыны ауада кептіріп, спирт білтесімен бекітіп, Грам
әдісімен бояйды. Әр ... ... ... ... ... кем дегенде 25 әр түрлі микроскоптың алаңында қарайды.
Микроскопиялау ... ... ... ... анықтадық. Кокктер,
таяқша тәрізділер, дрождардың санын анықтап, ... соң бір ... ... орта ... ... (3 ... қараңыз)
Балғын еттен дайындалған жағынды да, микроскоптың көру аймағында микроб
клеткалары жоқ ... ... ... ... (10-ға ... ... ізі қалмайды. Жартылай бұзылуға жақындаған етте микросокптың
көру аймағында, 30-ға дейін ... ... және ... тәрізді
бактериялар клеткасы кездеседі. Бұзылған еттен даярланған жағындыда
микроскоптың көру аймағында, ... ... ... ... ... ... тәрізді бактериялар көп байқалады. Ет тканьдерінің ыдырауы
кезінде, ядро көрінбейді, ет ... ... ... Тағам токсикозы және токсикоинфекцияларын
және ... ... ... ... үшін ... зерттеу жүргізіледі. Ветеринариялық-санитариялық тексеру
ережесіне сәйкес етті бактериологиялық ... ... ... ... листериозға және басқа инфекциялық ауруларға күдік туған кезде
жүргізіледі. Сонымен қатар бактериологиялық зерттеу ... ... ... оның ... байланыссыз және малдың түріне қарамай,
уланған кезде, улануға күдік туған кезде ... ... ... өтетін тыныс жолдарының ауруларында,
септикалық-пиемиялық ауруларда шошқаның сірлі-фибринозды қабыну ... ... ... және ... ... ... кезде жүргізіледі.
Аурудың түріне қарай бактериологиялық зерттеуге ... ... ... ... жиырылу, созылу бұлшық еттерінен ұзындығы 8 см кем емес
немесе басқа ... ... ... 8 х 6 х 6 см; кем емес ... ... ... – мойынның үстіңгі сөл түйіндері – lun.cervicals
syperficiales-ның буынының ... ... ұсақ ... тоқыма мен сөл
түйіндері маймен қоса алынады.
Сібір ... ... ... ... үшін қан ... ... ... көк бауыр, бүйрек шошқаларда сонымен қатар жақ
асты лимфа ... ... ... ... ... үшін ... бауыр және
бүйрек бөлігін алады. Жартылай, немесе ұшаның төрттен бірін тексерген кезде
бұлшық еттен кішкене ... ... ... ... ... соң ... сүйегін
алады.
Етті бактериологиялық зерттеу жағындыны микроскоппен көруден басталады.
Сыртын ыстық шпательмен күйдіріп алғанан соң, зарарсыздандырылған қайшымен
зерттелетін ... ... ... ... алып, зарарсыздандырылған
пинцетпен ... ... ... ... ... Лабораторияда
паренхималық ағзалардан, бауыр, көкбауыр, ... ... ... бұзылған
ағзалардан 2-ден 10-ға дейін жағынды даярланды. Препаратты ... ... Грам ... және 2%-ді ... ... ... жарасы
қоздырғышының капсуласын анықтау үшін бояйды. Сафранинмен боялған кезде
сібір жарасы қоздырғышының ... ... ... ... ... сары ... ... Жағындыдан грам оңға боялған таяқшалардың
табылуы, ... ... ... ... ... капсуланың
жағындыда байқалуы, патологоанатомиялық белгілер ... ... ... ... береді. Ет-пептон агарына, ет-пептон
сорпасына себінді жасайды. Жағындыда сібір ... ... ... ... ... ... ... листериоз
бактерияларын, шошқа тілмесінің бактерияларын және тағы басқаларын), ... ... ... Proteus ... ... қоздырғыштарын және анаэробтарды (зардапты және
токсинді клостридияларды) анықтау үшін ... ... ... ... ... әр ... ... майынан, сіңірінен
тазартады. Спиртке салады, сонан соң ... ... ... ... ... ... лимфа түйіндерін екіге бөледі. Сонан соң, әр
кесіп ... етті ... ... Әр себіндіге 15 гр сынама алады. Бір
сынама кесілген бұлшық ... және ... ал ... кесілген паренхима
ағзаларынан алынады. Әр сынамадан залалсыздандырылған ыдысқа 0,5гр қосынды
даярлайды. ... ... ... ... тұнған сұйықтан
Пастер пипеткасымен немесе бактериологиялық ілмешекпен ет-пептон ... ... 1…2-і ... ... ... ... ортаның бетінде
Дригальский әдісімен себеді.
Ішек таяқша бактерияларын ... ... мына ... ... Плоскирева немесе Левин ортасына
себінді жасайды. Salmonella ... ... ... үшін Эндо ... ... ... ... және басқаларының).
Ол үшін 20 см3 ... және ... ... ... бір
флаконға, ал 20 см3 паренхиматозды ағзалардан басқа флаконға, әр флаконға
50 см3 ортадан толықтырып ... ... ... бактерияларды анықтау үшін ет-пептон агарына
себінді жасайды. ... ... ... ... ... ... соң микроорганизмдердің өсу қасиеттеріне қарайды. Анаэробтардың бар
жоғын ... ... тек ... ... ... туған кезде
жүргізіледі (қатерлі ісік, ... және тағы ... ... анықтау үшін, зақымдалған бұлшық еттен, ісінген ұлпалардан,
лимфа түйіндерінен, паренхиматозды ... ... ... ... көк ... ... себінді жасау үшін 4-пробиркаға ... ... ... ... себінді жасайды. Алдын ала су
моншасына 20-30 минут ... соң ... ... ... ... екі пробирканы 800С-қа дейін 20 минутке қыздырады, барлық ... үшін ... Е ... ... үшін 600С-ға дейін 15
минут қыздырады ( бұл ... оның ... ... ал ... ... ... 20 ... қыздырады. Басқа пробиркаларды ... ... Е түрі бар ... ... басқа анаэробтарды анықтау
үшін 370С-қа ұстайды. Өсіндінің өсуін күнделікті қарап отырады.
Бактериологиялық зерттеулерді жүргізу.
Микробтардың жалпы санын анықтау. Зерттеуге ... 10 ... ... қайсысына жеке-жеке артқы ... ... ... ... 8х6х4 ... алынады. Алынған сынамалар стерильдік банкілерге салынып базардың
зертханасында зерттеулер жүргізілді.
Бактериологиялық ... ... ... ... ... сай ... 1 г ... еттегі аэробтардың жалпы санын
анықтау үшін чашкалық (тостаған) әдіс қолданады. Осы үшін ... 20 ... ... форфорлық келімен (пестик) майдалап оған 10-20 ... ... ... ... ... ... ... суспензияны 0,1 мл мөлшерінде Пастердің түтігімен Петридің
аяқшасы ішіне қатырылған ет ... ... ... ... және ... ... ... ортаға жаяды. Әрбір сынама үшін ... ... ... ... ... ... ... бар қоректік
ортаға себінді жасалады. Петри аяқшасының қақпағын жауып 370С термостатқы
қояды. Екі ... ... (48 ... ... өскен микроорганизмдердің
колонияларының жалпы санын анықтайды. Бұл үшін ... ... ... ... ... Кейінгі кезде микробтардың
колониялық жалпы санын анықтауда арнайы ... ... ... ... ... ... қайшымен 1-2 г ет алып,
оны фарфор аяқшасына салып ысады. Оған 10 мл ... су ... ... соң ... ... одан 1 мл ... оның ... дейін салқындатылған балқытылған ет пептонды агарды құяды. Тегіс стол
үстінде айналдыра отырып қосындыны ... ... ... бірқалыпты етіп
жаяды да құрғатып қатырады. Петри аяқшасын ... ... ... ... 370С ... қояды. Одан соң зерттелетін еттің бір
грамындағы 1мл ... ... ... Бұл үшін ... колониялар
санын сұйылту дәрежесіне көбейттік.
Кейбір күдікті колониялардан препараттар дайындалып жәй немесе Грам
әдісімен боялады. Грам ... бояу ... ... Бекітілген
жұғындыға бір тілім сүзгіш қағазды салады да, ... ... ... үш ... ... ... соң бояуды қағазбен бірге төгіп
тастайды да (суды ... ... ... ... йоды бар спиртті
тамызып, 30 секундтай ... ... ... Екі ... ... ... қосымша бояйды. Бояуды төгіп сумен жуады. Сүзгі қағазымен
кептіріп, микроскоппен ... ... ... ... Грам оң микробтар – күңгірт ... ... ... микробтар –қызыл түсті.
Олардың таза культурасын бөліп алу үшін таза ... ... ... алынған таза культуралардың түрін анықтау үшін ... ... ... және ... ... ... таяқшасының, сальмонеллалардың, протейлер мен ... ... алу үшін ... ... ... ... Бактоагар «Ж» және тағы ... ... ... ... үшін кейде Киллианның көбейіп ... үшін ... ... жететін ас тұзы бар (NaCl), ... қаны бар ... ... ... ... ... үшін Гарро мен Туржеукийдің қоректік орталары дайындалады.
Протеус туысының ... ... үшін П-2, П-5 ... ... ... ... пайдаланылады. Стафилококктерді анықтау үшін сүт-
тұз агары (молочно-солевой агар), стрептококктар үшін Гарроның ... ал ... үшін ... және Цейслердің глюкоза-қан-ет
–пептонагары бар қоректік орталар қолданылады.
Ішек таяқшасына ... ... ... ... ... 100 мл ... ... ... сарысындағы агарға (рН-7,6) 1г лактозаны
химиялық құрамы жағынан таза 5 мл суға ерітіп, 70°С суытады, бұған ... ... ... және 1,25 мл ... ... ... қышқылдың натрий тұзының (10%) ерітіндісін құяды, ... да ... ... ... құяды. Осы қоректік ортада
ішек таяқшалары қызыл түске ... ... ... Оның себебі лактоза
ыдырағанда қышқылды өнімдер түзіледі, соның салдарынан қоректік ортаның ... ... ... ... ... ... ... келтіреді.
Сальмонелаллар болса түссіз колониялар түзеді.
Левинаның қоректік ортасы. ... ... 0,5% ... ... ... және ... 2% ... ерітіндісін (түсі жағынан
сарғыштау) автоклавта 120°С стерилизациясынан өткізеді: 100мл еріген ет-
пептон-агарына мыналарды ... 1) 2г ... ... мөлшерде
қайнатылған судағы ерітіндісі; 2) 1,5мл метилен көгінің ... 3) 1,5мл ... ... 4) 0,2г екі ... ... тұзы
(К2НРО 4) алдынала стерильді суда ерітілген ... ... ... ... ... Осы ... ... ішек таяқшасы бар көк немесе
қара колониялар түзеді, ал сальмонелаллар түссіз колониялар түзеді.
Сальмонелалларға Киллианның, Кауфманның, Мюллердің ... ... ... ... ... құрамы: Ет-пептон – сорпасына
(рН-6,7-6,9 болуы керек, бірақ 7,3-тен аспауы керек) оған бриллиант жасыл
көгін 1:100. ... ... ... ... ортасы: 500мл тетратиноаттың ортасына 25мл ... және 5мл 0,1% ... ... ... қосады. Мюллердің тетратионат
сорпасы: Ет-пептон сорпасының, 90мл 4,5г бар, 2мл ... ... ... ... ... қосылады (Люгольдің ерітіндісін
дайындағанда 20мл дистилденген суға 20г калийдің иодиді, 25г йод ... ... 100мл ... үшін ... су құяды).
Протеус тұқымының бактерияларын анықтау үшін П-2, П-5 орталары қолданылады:
П-2-нің ... 100мл ... ... 2-3мл дрожждардың
экстрактысын, 1г-нан манитпен мальтозаны, 0,8г өттің тұзын, 0,2г ... ... 0,05г ... ... 2,5мл ... судағы ерітіндісін, 0,5г 1,6% қызыл фенолдың сілтілік
ерітіндісін қосады. Жоғарыдағы компоненттерді еріткеннен ... ... ... ... ... рН-7,4-7,6-дай болуы керек, содан
кейін Петридің аяқшаларына құяды. Дайын ортаның түсі қызғыл-сары ... тің ... ... ... ... екі қабат етіп құяды. ... 2% ... 1,2% ... сұйығы-7-10мл қатқан агардың үстіне
құяды.
Стафилококктерге тұз-сүт ... ... ...... 65г ... ... (ас ... және 20г агар-агар қосады.
Колбаларға құйып 120°С 20 ... ... ... ... ерітілген және суытылған 45°С агарға 10% көлемінде стерильді ... ... ... аяқшасына құяды.
Стрептококктерді анықтау үшін Гарроның қоректік ортасы ... ... 100мл ... және ... ... агарға 5-10мл қоянның,
қойдың немесе жылқының дефибирленген қандары құйылады және оған 0,2мл ... ... ... ... (басқа микробтардың өсуін тежеу
үшін). Осыдан кейін ... ... тез ... ... ... ... етіп құйып араластырады.
Cl. perfringens -ті анықтау және бөліп алу үшін Китт-Тароцидің ет-бауыр-
пептонды-сорпас және ... ... ... (қант) қаны бар ет-
пептонды агары қолданылады.
Китт-Тароцидың ортасы: Жас ... ... ... ... етін ... ... үш рет ... көлемде сорпа құяды (рН-7,4-7,6), содан кейін
30 минуттай қайнатады. Бауырдың немесе еттің ... ... ... ... ... ... түтіктен алатын суменен жуады. ... ... ... 7-8мл ... ... Ә рбір ... бауырдың
салмағы 3-4г-дай бөлшегін салады, содан кейін 1атм. ... ... ... қоректік ортасы: 500мл ерітілген және 45°С ... ... ... ... агарына 25мл глюкозаның стерильді 40%
ерітіндісін және 50мл жаңадан дайындалған стерильді ... ... ... ... ... ... түрде агарды жақсылап араластырып
Петридің аяқшасына құяды.
Бактериялардың культураларын бірінші рет бөліп алу ... ... ... ... түрлерінің ерекшеліктері арқылы және олардан
дайындалған ... ... ... ... таза культураларының түрін анықтау үшін олардың морфологиялық,
тинкториальдық, биохимиялық және культуралдық қасиеттерін В.А. ... Н.И. ... (1952), т.б. ... және ... М.Н. ... (1963), А.Г. Родианның (1965), М.Н. Пименованың
және басқалардың (1970), Н.С. Егоровтың (1976) ... мен ... ... ... ... анықтау үшін жай және Грамм ... ... ... ... ... ... анықтадық, спораларды
Пешковтың қышқылға төзімділігін Циль-Нильсен бойынша; қозғалатындығын
фазово-контрастық микроскопияның көмегімен және ... ... ... себу ... оттегіне қатынасын Китт-Тароци мен модифицирленген
Рубенчуктің қоректік ортасына себу арқылы. ... ... ... (ЕПЖ) және ... себу ... ... (қанттарды)
ферментациялау Андреденің 14 қанттары бар қоректік ортасында жүргізіледі
(құрамы:1л. дистилденген суға 10г ... және 5г ... ... 115°С ... ... өткізіледі, содан соң стерильді 10мл Андрэденің
индикаторын және 2,5-5г ... ... ... ... ... 112°С 25 минуттай стерилизациядан өткізіледі. Андреденің индикаторы:
0,5г қышқыл фуксинен, 16 мл 1% NаОН-тың ... және ... ... тұрады).
Олар раффиноза, лактоза, сахароза, мальтоза, глюкоза, ... ... ... ... ... ... ... және глицерин
қосады. Култураларды өсіру кезінде рН мөлшерінің өзгеруін (бас ... ... ... ... ... анықтадық; күкіртті сутегін
түзуін Марристің, ... ... ... ... ... ... әдістері арқылы анықталады. Метилен көгінің
редукциясын ет-пептон сорпасында ... ... ... ... ... қосу ... ... –қойдың қаны қосылған ет-пептон-
агарында Пальтауфтың әдісі бойынша, амиолиттік қасиеттерін крахмалды ЕПА-да
Дюкло ... ал ... ... ... ... ... ұзындығын, енін окулярлық микрометрмен, обьективтік
микрометрдің ... ... ... ... ... 90х;окуляр4х).
Сонымен қатар бактериялардың ... ... ... (құрамы; 1)
дистилденген су-100мл, 2) 0,15% фосфаттың натрий ... ... ... бір ... ... фосфаты (КН2 РО4), 0,02% ... ... % ... ... цитраттар мен аммонидің тұздарын сіңіруін,
Кларктің қоректік (құрамы:1) пептон-10,0, 2) К2 НРО 4 –2,0, 3) ... 4) ... ... ... ... ... мен
қышқылдарды түзуіне көңіл бөліп анықтадық.
Микроорганизмдердің биохимиялық қасиеттерін тексергенде мына тестілерге
көңіл бөлдік;
1) Протеолиттік қасиетіне, 2) көмірсуларын ... ... ... 3) ... ... қасиетіне 4)бояулардың түссіздену
қасиетіне, 5) ... ... 6) ... ... ... 8) күкіртті
сутегін, ... ... ... 9) антибиотиктерге
сезімталдығына, 10) зардаптылығы мен уыттылығына, 11) антигендік
қасиетіне; сонымен ... ... мен ... ... ... және ... ... ацетилметилкарбинол мен қышқыл
түзуіне қарадық.
Бөлініп алынған бактериялардың морфологиялық, ... және ... ... ... (1940),
Н.И.Розановтың (1952), Т.Б.Аристовскаяның және басқалардың (1962), М.Н.
Лебедованың (1963), ... (1965), ... және ... (1970), Н.С.Егоровтың (1976) және т.б. ... үлгі мен ... ... ... Базарға сипаттама
Еламан базары, Алматы облысы, Қарасай ауданы, ... ... ... ... ... 20.000 шаршы метр көлемді қамтиды.
Еламан базарына жылқы, сиыр және қой ұшалары ... ... ... облысы Қордай ауданынан, Алматы облысынан, Талдықорғаннан әкелінеді.
Жылқы ұшасы әр сейсенбі және жұмада 15-тен 25 ұшаға дейін әкелінеді.
Сиыр ұшасы ... 20-30 ... ... қой ... 40-50 ... ... ... Ішек-қарын, өкпе, бауыр көтермелеп бірден алып кетеді, салқын
уақыттарда. ... ... ... екі ... ... ... төрт қызметкер ... ... ... ... меңгерушісі, 1-инспектор, 1-малдәрігері, 1-
лаборант жұмыс істейді.
Зертханада микробиологиялық зерттеулерге, биохимиялық тәсілдермен
зерттеулерге арналған барлық құрал ... ... ... бар.
Базарға келіп түскен мал ұшаларын ... ... ... ... отыратын арнайы құжаттар бар. Тексеру нәтижелері ... ... ... сақталады. Апта сайын
арнайы санитариялық күні белгіленген, сол ... ... ... ... ... ... дезинфекция жасау туралы ... ... ... ... ... ... ... ветеринариялық санитариялық сараптау;
2. Сатуға жіберетін ... ... ... ... ... куәлікті тексеру;
4. Тексеру нәтижесі жақсы болған жағдайда ... ... ... ... күдікті өнімдерді қосымша толық тексеру;
6. Сапасы нашар өнімдерді утильдеуге, жоюға жіберу үшін акт толтыру;
7. ... ... ... ... ... қадағалау;
8. Сату орындарының санитарлық жағдайын тексеру;
9. Тіркеу жұмыстарын жүргізу, оларды тіркеу;
10. Есеп беру тағы ... ... ... нәтижесі
Еттің сапасын органолептикалық көрсеткіштері арқылы анықтау
Жылқы ұшасын ... ... ... ... Тексеру кезінде мынаған
көңіл бөлдік: бұлшық еттің бет жағының ... оның ... ... Еттің ұшалары құрғақ кепкен сәл ғана қызыл түсті қабықшаларымен
жабылған. Етті пышақпен (арнайы) сойғанда сәл ғана ... ... ... ... ... ылғалдық қалдырмайды. Еттің түсі, жарқын қызыл,
кескенде тығыз, былқылдақ саусақпен басқанда пайда болатын ойыс тез ... ... ... сіңірдің жағдайы және еттің иісі жаңа сойылған ... дәл ... ... органолептикалық қасиеттері (ұшаның) таза ... ... ... 1 ... ... ... ... мен ішкі ағзаларының органолептикалық
көрсеткіштері
|Органдары ... және ... ... ...... |
| | ... ... ... ... ... ... |Байқалған жоқ, |
| ... Түсі | ... жері ... |
| ... сәл | ... ... көп |
| ... қызылға | | |
| ... | | ... ... |Сәл ... ... ... жоқ ... ... ... | | ... |созылмалы | | ... ... ... | ... жоқ |
| ... | | ... майы ... сүйегі ортасы| |Байқалған жоқ |
| ... ... | | |
| ... ... | | |
| ... ... | | ... ... ... | ... жоқ ... қайнатқанда |Мөлдір, хош иісті, | ... жоқ ... ... исі жақсы, | | |
| ... көп ... | |
| ... жақсы | | ... ... ... ... ... ... ... бар |
| ... | ... ... ... ... ... ... таңбылдардың|
| ... ... | ... ... |
| ... түсі сәл | ... ... |
| ... | ... ... ... ... ... ... |Байқалмайды |
| ... ... ... | ... ... ... мәліметтерге қарасақ «Еламан» базарына келіп
түскен жылқы ұшаларының органолептикалық көрсеткіштері ... ... ... ... деп ... Оған ... ... түсі мен
консистенциясы, қансыздану дәрежесі ... ... ... ... байқалмайды. Ішкі паренхиматозды ағзалар бауырдың сырты тегіс,
жылтыр қоңыр түсті, өкпе жабысқан бөлшектерінің суреті жақсы көрінеді, ... ... ... пішіні конус сияқты, ... ... ... ... ... еттері сары-қоңыр түсті, консистенциясы қатты,
иісі өзіне тән.
1.1. Бактериологиялық тексерулердің нәтижелері
Етті бактериологиялық әдіспен тексеру.
Еттің тазалығын анықтау бактериологиялық ... ... Ол ... ... 1) ... ... (еттен препараттар дайындалып
оларды микроскоптың көмегімен тексереді).
2) Еттің суспензиясынан микроорганизмдердің таза култьтураларын бөліп
алу.
3) Бөлініп ... ... ... зертханалық жануарларға
биосынама қою (Ветеринарная лабораторная ... –М.: ... ... жоқтығын дәлелдеу үшін (сібір жарасы, сиырдың
қарасаны, шошқаның ... мен ... ... шақыратын аурулар) етті бактериоскопия әдісімен тексереді.
Бұл кезде еттің, ... ... мен ... ... ... Осы үшін жылқы ұшасынан мойынының төменгі және
шабтың терең ... ... ішкі ... ... өкпеден,
талақтан, бүйректен және т.б. органдардан) жағынды-препараттар дайындайды.
(4,5,6- суретті ... алу, ... және ... бояу.
Бұл үшін 2 жағынды –препаратты бұлшық ... ... және ... ... ... ... дайындайды.
Еттің жоғарғы қабатынан стерильді қайшымен 0,5-1 г кесіп алып, кесілген
етті ... ... ... ... Шыны оның ... спиртовканың
жалынының үстінде қыздырылады. ... ... ... ... ... кесетін жерді (үстін) күйдіреді, ... ... ... ... ... алып оны ... ... бетіне бастырады.
Осылай дайындалған жағынды- препараттарды ауада кептіріп, ... ... ... және ... Грам ... ... Тексерудің
қорытындысы 2 кестеде келтірілген.
2-кесте
Тексерудің нәтижелеріне баға беру
|№ |Сапасы ... көз ... ... |
| | ... |
|1 ... ... ... |Микрофлора болмайды немесе бірен-саран Грам|
| | ... ... ... мен ... |
| | ... ... ... ... |
| | ... |
|2 ... ет |Көз ... 20-30 ... және ... |
| | ... ... Барған сайын олардың саны|
| | ... ... ... ... ... |
| | ... |
|3 ... ет |Көз ... ... ... бактериялар |
| | ... алып ... Кокк ... |
| | ... ... ... ... ... ... сапасы жақсы еттердің
қатарына жатқыздық. Бұл мәліметтерді микросокоппен жағынды- ... ... ... ... және ... ... әр түрлі микрофлоралар
тіршілік етеді. Малдың ұшасын тазалық ... ... ... ... әр ... ... – ауадан, малды сойған адамнан, ... ... ... ... микроорганизмдер түседі, ет ластана бастайды.
Ұша етінің микроорганизмдермен ластану дәрежесін және ет ұлпаларының
микрофлораның түрлерін ... үшін ... ... ... ... біз ... Proteus-тің, Cl.perfringens-тің
және энтерококктердің уәкілдерін анықтауға арнадық.
Proteus туысының бактерияларын анықтау үшін ... ... ... ... ... ... ... 370С 24 сағаттан термостатта
ұстап өскен культуралардың ерекшеліктерін ... ... үшін ... қанды ЕПА қоректік ортаға (Петридің ... ... алу үшін ... мен ... құрамында
қанты, қаны бар ЕПА пайдалынылады.
Жүргізілген тексерудің арқасында 10 жылқы ... 30% ... ... микрофлоралар бөлінді (3-кесте). Бөлініп алынған микробтардың ішінен
санитариялық маңызы бар 1 культура (Escherichia coli) екі сынамадан N4 ... ... ... (N2, N4, N7), стрептококктер екі сынамадан
(N10, N8) және екі ... (N1,3) ... ... ... жалпы саны еттің 1г-да 0,4 мыңнан 1,9 мыңға ... ... ... ... 1г-да ... ... саны мен ... туыстары
Ұшпа-ның нөмір-лері |E.coli |Salmonella |Proteus |Кокктер |Энтерококктер
|Cl.
perfrin
gens ... ... 1 гр ... ... саны (мың ... | | | | |Стафилокок-ктер |Стрептокок-ктер | | | | | |1 |- |- |- |- |- ... |+ |1,3 | |2 |- |- |- |+ |- |- |- |+ |0,4 | |3 |- |- |- |- |- |+ |- ... | |4 |+ |- |- |+ |- |- |- |+ |1,1 | |5 |- |- |- |- |- |- |- |+ |1,3 |
|6 |- |- |- |- |- |- |- |+ |1,9 | |7 |- |- |- |+ |- |- |- |+ |0,4 | |8 |- ... |- |+ |- |- |+ |0,7 | |9 |+ |- |- |- |- |- |- |+ |0,8 | |10 |- |- |- ... |+ |- |+ |1,3 | ... ... ... ... ... базарына
келіп түсетін ұшалардың (жылқы етінің) сапасы жақсы екенін ... ... ... ... ғылыми жұмыстарында осы
көрсеткіштерді пайдаланған ... Е.И. 1988; Пак С.П., ... ... М.А., 1988; ... С.В., ... Л.Я., ... Еңбекті қорғау
Еңбекті қорғау және ұйымдастыру Еламан базары, Алматы облысы, Қарасай
ауданы, Каменка ауылында еңбекті қорғау жұмыстары ережеге сай, ... ... ... Бұл ... ... ... қорғау техникалық
сақтандыру, өртті болдырмау және ... ... ... ... ... ... іске асады.
Базарда барлық еңбекке деген қағидалар, нұсқау бойынша жүргізіліп
орындалады жаңа ... ... ... ... зертханаларға тек халатпен кіруге және ... ... ... ... ... алып ... тиым салынады.
Қызметкерлердің бекітіліп берілген өз орны болуы тиіс, ол тек сол жерде
жұмыс істеуі керек.Жұмыста тазалық сақтау ... ... ... тек
жұмысқа керекті құрал-жабдықтар болуы тиіс.
Жұмыс біткеннен кейін жұмыс орнын ... ... ... ... тек сіріңкемен жағу керек. Оның ішінде спирт
болғандықтан өртке қауіпті болып ... ... ... сақ болу ... ... қызметкерлерінің көмегімен ғана электр жабыдықтарын
тоққа қосуға болады. Химиялық заттармен алдын ала танысып алу ... ... ... ... жиі ... ... ... жарық мол түсуі керек. Оның терезелері солтүстік-шығыс немесе
солтүстік жақта орналасуы керек.
Егерде терезелер оңтүстік жаққа қараған ... күн ашық ... ... ... көлеңкелеген дұрыс. Қабырғалары ... ... ... ... тиіс.
Зертханадан шығатын есіктің жанына раковина, ... бар ... ... және ... ... ... ... Еламан базарына Қарасай ауданы Каменка ауылы түсетін жылқы етінің
сапасы жақсы. Ұшаның етінің ... сәл ғана ... ... иісі ... етке тән;
2. Етті бактериологиялық әдістермен тексергенде оның ... ... саны 0,4- 1,9 ... ... ... басым
көпшілігі сапрофиттер- ауру шақырмайтын микроорганизмдер.
3.Ұша етінің 10 сынамасының екеуінен E.coli ішек ... ... ... ... (N2,4,7) үш сынамадан, екі
сынамадан стрептококктер N8,10 және екі ... ... (N1,3) ... ... ... өзі ұшаны бөлгенде ... әр ... ... микробтрмен ластанғанын көрсетеді;
4. Микробиологиялық және биохимиялық көрсеткіштерді пайдалана отырып,
ветеринариялық-санитариялық тұрғыдан тексерілген еттердің ... ... ... деп ... ... болады.
6. Практикалық ұсыныс
1.Малды сойғанда және оның ұшаларын ... ... ... ... ... шараларды және
бақылауды өте күшейте түсу керек.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. ... ... ... ВО ... Абдель-Салам З.К. –Выделение клостридии ... из мышц ... ... ... «Ветеринария».-1977.-4.-с.107-108.
3. Абылкасымов М.П.- Ветеринарная и биологическая оценка мяса молодняка
крупного рогатого скота, ... на ... ... Бутк ... и ... ... ... убоя животных при сальмонеллезе
и листериозе. Автореф.докт.дисс.-М.:-1977.-26с.
5. Бегімбетова Г.С., Жүнісов А.М. Жылқы шаруашылығы (Оқу ... ... И.М., ... А.П., ... ... ... навески
мяса на выживаемость микробов-М.:-«Ж.Ветеринария». 1973.-4-с.100.
7. Загаевский И.С. –Ветеринарно-санитарный контроль ... ... в ... ... комплексах.-Киев.:-
1975.-94с.
8. Загаевский И.С. –Экспертиза туш при сальмонеллоносительстве.-М.:-
«Ж.Ветеринария». – 1978-5.-с.95-97
9. Лукина ... ... туш ... ветеринарного института.-Л.:-1977.-вып.36-с.25-31
10. Мазур Н.Н.-Санитарно-микробиологические показатели мяса ... ... ... ... ... ... ... Макаров В.А. –Рекомендации по ветеринарно-санитарному осмотру
продуктов убоя крупного рогатого скота.-М.: «Агропромиздат»-1989.
12. Макаров В.А., ... В.П., ... Н.Ф. ... с ... ... и стандартизации продуктов
животноводства.-М.:-«Агропромиздат»-1991.
13. Нецепляев С.В., Панкратов ... ... ... ... ... животного происхождения.-М.:-ВО
«Агропромиздат».-1990.-223с.
14. Носкова Г.П. –Микробиология мяса при ... ... ... ... ... Е.Л. ... мясных и молочных продуктов при
холодильном хранении.-М.:-«Агропромиздат».-1988.-223 с.
16. Панкратов А.Я. –Микробиология.-М.:-«Колос»-1971.
17. Паунксмене ... ... и ... микроорганизмов рубца
(с разработкой радиотелеметрического метода) у крупного рогатого
скота. –Автореф.канд.дисс.-Львов.:-1981.-23с.
18. Пак С.Г., ... М.Х., ... М.А. ... ... К.С. ... ... ... Подалкин И.Я.-Обсеменение мяса клостридиями перфрингенс.-М.:-
«Ж.Ветеринария».-1970.-8.-с.103-104.
21. Подалкин И.Я. ... ... ... ... на ... и ... его
использования.-Автореф.канд.дисс.-Воронеж.:-1973.-23с.
22. Радчук Н.А.-Ветеринарная микробиология и ... ... ... ... мышц и ... ... рогатого скота
сальмонеллами, кишечной палочкой, клостридиями перфрингенс при
некоторых ... и ... их ... ... ... ... ... вызываемые клостридиями
перфрингенс типа «А» и их лабораторная диагностика.-В ... ... ... В.Ф.- исследование мяса на ... ... ... М., ... Т., ... О., ... Г., Жанторе
М.- Паразитология және жануарлардың инвазиялық аурулары. ... –460 ... ... Б.Т., ... Н.К., ... А.К., ... ... микробиология.-Алматы. «Алатау баспасы».-1999.- 368 с.
28. Толысбаев Б.Т., Бияшев К.Б. ... және ... ... М.А.- ... ... ... анализа мяса и
мясопродуктов.-Автореф.канд.дисс.- М.:-1953.-27с.
30. П.А.Федотов. Коневодство.-Москва ВО «Агропромиздат» ... ... Н.Ф. ... экспертиза, стандартизация и
сертификация продуктов.-Алматы. издат. «СКЕДО»- 2003-1012с.
32. Юрков К.П. ... ... ... ... ...

Пән: Ветеринария
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жылу сақтайтын киімдерге пакет қалыңдығының әсері5 бет
Мәшһүр-Жүсіп тілінің грамматикалық ерекшеліктері5 бет
Балдырларды өндіру технологиясы22 бет
Су түбі жылымдарымен балық аулау21 бет
Теңіз жануарлары3 бет
Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген жануарлар мен қорықтар тізімі11 бет
«Адал» ЖШС өндіретін сүт өнімдерінің микрофлорасын зерттеу33 бет
«Тан» сериясы сусындарының микрофлорасына морфо-биохимиялық сипаттама беру36 бет
Адам денесінің морфологиялық белгілері. Пропорциясы, дене бітімі, келбеті3 бет
Адам денесінің ойылулары6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь