Агроөнеркәсіп кешенің дамытудағы қызмет көрсету саласының ролі

МАЗМҰНЫ

К1Р1СПЕ

1. БӨЛІМ. АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІҢ ДАМЫТУДАҒЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САЛАСЫНЫҢ РОЛІ.
1.1. АӨК.нің өндірістік инфрақұрылымның салаларының дамуы

II.БӨЛІМ. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САЛАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫНЫҢ ДАМУ ЖАҒЫДАЙЫНА ТАЛДАУ.
2. Ауылшаруашылығына қызмет көрсететін салаларын талдау
2.1. Қазақстан Республикасындағы агролизингтің қазіргі жағдайын
талдау
2.2. Ауылшаруашылық өндірістік инфрақұрылымды жетілдіруде
мемлекеттің ролі

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ

Республика Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің әлемге белгілі "Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы атты еңбегінде "Барлық стратегиялық басымдылықтардың көш басында агроөнеркәсіп кешенін дамыту, оны дәйекті де батыл реформалау, сондай-ақ тұтыну рыногын өнеркәсіп тауарлармен толтыру шаралары жүретін болады"-деп, атап көрсеткен болатын.
Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіп кешенінің барлық салаларын, оның ішінде ауыл шаруашылығында қызмет көрсету саласын дамытуға мүмкіндік мол. Егер де осы потенциалдық мүмкіндікті нарық жағдайында әрбір жекелеген аймақтардың өзгешеліктерін еске ала отырып ауыл шаруашылығының қызмет көрсету салаларын дамыта білсек, еліміздің экономикасын бұдан биік деңгейге көтеруге мүмкіндік жасар едік.
2004 жылдың 1 қаңтарынан бастап салық саясатында елеулі жеңілдіктер туғызу қарастырылуда. Соның ішінде жеке табыс салығының ең жоғарғы пайызын 30-дан 20 дейін кеміту көзделуде.
Агроөнеркәсіптік өндірістің соңғы нәтижелері тек тікелей ауыл шаруашылығының даму деңгейіне ғана емес, сонымен қатар соған қызмет көрсететін салаларға да байланысты. Ауыл шаруашылығының өндіріс көлемі ұлғайған сайын материалдық-техникалық ресурстарды, қажетті шикізаттарды, қосалқы материалдарды т.б. жұмсау мөлшері де ұлғаяды. Шаруашылықтың электр-энергияға, транспортқа, байланыс құралдарына, өнімдерді сақтауға деген қажеттіліктері де көбейеді.
Ауылшаруашылық өндірісінің жөндеу - техникалық қызметтерге, материалдық - техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыруға, инженерлік, зооветеринарлық, агрохимиялық және агролизингтік қызмет көрсету және т.б. қызметтерге деген тәуелділігі өсе түсуде. Сонымен бірге ауылшаруашылық өнімдерінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз ететін салалары мен өндірістерді де, өнімдерді де тиімді пайдалануды және оларды тұтынушыларға дейін жеткізуді қамтамасыз ететін ұйымдастырудың да бірдей дәрежеде дамуы маңызды. Осындай салалар мен қызметтердің жиынтығы экономикада инфрақұрылым деп аталады.
Инфрақұрылым өнеркәсіп пен ұйымдардың тиімді қызмет атқаруының қамтамасыз етуге және агроөнеркәсіп кешенінің соңғы өнімін көп мөлшерде және жоғары сапамен алуға бағытталған.
Материалдық өндірістің инфрақұрылымының маңызды мәселелерінің бірі ауылшаруашылық өнеркәсіптік өндіріске қызмет көрсету функцияларын орындауда және барлық күш қуатты негізгі өндірістік қызметке жұмылдыру болып табылады. Инфрақұрылым өндіріс көлемін өсіруге және ауылшаруашылық өнімінің негізгі түрлерінің сапасын жақсартуға қажетті жағдай жасау үшін қажет.
Екінші бөлімінде ауыл шаруашылығының қызмет көрсету саласының негізгі бағыттарының даму жағдайына талдау жасалынды.
Үшінші бөлімінде ауылшаруашылығына қызмет көрсету саласын жетілдіру жолдары қарастырылған.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР.

1. Закон РК "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", от 31 марта N214-1, "Экономика и предпринимательство", N7(59), 1998 год.
2. Некоторые вопросы поддержки сельскохозяйственных производителей: Постановление Правительства РК. // Собрание актов Президента и Правительства РК-1998г, N38.
3. Назарбаев НА. Стратегия Казакстана-2030, Алматы, 1998г.
4. Назарбаев НА. Не подняв селскохазяйство, не сделаем экономику процветающей. // Казахстанская правда 2000г. 9 февраля стр. 1-2.
5. Казахстанкая правда. 2002г декабрь
6. Оңтүстік Қазақстан облысының Ауылшаруашылық департаментінің 2001-2002 жылдық қорытындылар жинағы.
7. Калашников А.В. Особенности перехода к рыночным отношениям при организации материально-технического снабжения АПК, Техника в сельском хозяйстве. N 4 1990.Г.
8. Оспанов М.Т. Аутов P.P. Ертазин X. "Агробизнес теориясы мен практикасы", Алматы. 1999 ж.
9. Белгібаев Қ.А Ауылшаруашылық экономикасы. //Алматы 1991 ж.
10. Ландышев В.В и др. Организация технологического обеспечения в агропромышленном производстве. //Алматы, 2001 г.
11. П.Балапанов А.А. АӨК-дегі инфрақұрылымды дамыту. //Алматы 1994 ж.
12. Абдукамалов О.А Новые формы хозяйствования в АПК и факторы развития их в условиях рынка. //Алматы 1991 г
13. Абдайм Р. Развитие финансового лизинг в Казахстане: реальность и перспективы. Аль-Пари N5, стр-41-44, 2000 г
14. Гусаков Б. Лизинг-катализатор экономического роста. Финансы. N1 стр 12-15, 2001 г.
15. Калдияров Д. Лизинг - как эффективный метод кредитования малых предприятий. Қаржы каражат (Финансы Казахстана). N12, стр 87- 92, 1999 г.
16. Омарова С.К. Маркетинг в агропромышленном производстве. //Алматы 2000 г.
17. Попов НА. Экономика сельскохозяйственном производстве. //Масква 1999 г.
18. Атамкулов Б. Аспекты Казакстанской модели приватизации в агробизнесе. //Транзитная экономика N 5-6, стр 20-26, 1999 г.
19. Дебердеев А. Государственное регулирование сельского хозяйства. //Аль-Пари, стр 72-77, 1998 г.
20. Елубаев М Не подняв селское хазяйство, не сделаем экономику приватизацией. //Қаржы-қаражат, стр 3-11, 2000 ж.
21. Калгулова Р. Лизинг-как один из методов кредитования сельскохозяйственных товаропризводителей. //Банки Казахстана N6, стр 29-30, 2000 г.
22. Макбулатова А. Финансовое планирование в сельскохозяйственных предприятии. //Кдржы-қаражат, N3, стр 65, 1998 ж
23. Махмутова Ж. Пути повышения эффективности функционирования хозяйствующих субъектов агробизнеса в Южно Казахстанской области. //Саясат. N7, стр 73-76, 2000 г.
24. Сабирова А. И Ауылшаруашылығын дағдарыстан шығару бағытындағы кейбір ұсыныстар. //Жаршы 2002 ж.
25. Есіркепов Т. Аграрлык сала күйзелістен қайтсе шықпак, //Ақиқат N3, стр26, 1999 ж.
26. Тумеров Р. Инвестиционный кризис в АПК. //Экономика N2, стр 45-46, 2000 г.
27. Трентъев И. Состояние и перспективы АПК. //Экономист N4, стр83-91, 2000 г.
28. Сулейменов Ж. и др. Вопросы управления реформированием селско хозяйства Казакстана. //Транзитная экономика N4, стр 98, 2000 г.
29. Растениеводство Южно Казахстанской области 1998- 1999-2000.ггг. //Статистический сборник. Шымкент, 2002 г.
30. Селезнев А. Некоторые проблемы управления АПК и пути их решения. //Экономист N6, стр 76-79, 2000 г.
        
        МАЗМҰНЫ
К1Р1СПЕ
1. БӨЛІМ. АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІҢ ДАМЫТУДАҒЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САЛАСЫНЫҢ РОЛІ.
1.1. АӨК-нің өндірістік инфрақұрылымның салаларының дамуы
II.БӨЛІМ. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САЛАСЫНЫҢ ... ... ДАМУ ... ... қызмет көрсететін салаларын талдау
2.1. Қазақстан Республикасындағы агролизингтің қазіргі жағдайын
талдау
2.2. Ауылшаруашылық өндірістік инфрақұрылымды жетілдіруде
мемлекеттің ролі
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы
атты еңбегінде "Барлық ... ... көш ... кешенін дамыту, оны дәйекті де батыл реформалау, сондай-ақ
тұтыну рыногын өнеркәсіп тауарлармен толтыру шаралары ... ... ... болатын.
Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіп кешенінің барлық салаларын,
оның ішінде ауыл ... ... ... ... ... мүмкіндік
мол. Егер де осы потенциалдық мүмкіндікті нарық ... ... ... ... еске ала отырып ауыл шаруашылығының қызмет
көрсету салаларын дамыта білсек, еліміздің экономикасын бұдан биік ... ... ... ... ... 1 ... ... салық саясатында елеулі жеңілдіктер
туғызу қарастырылуда. Соның ішінде жеке табыс салығының ең жоғарғы ... 20 ... ... ... ... ... нәтижелері тек тікелей ауыл
шаруашылығының даму деңгейіне ғана ... ... ... ... қызмет
көрсететін салаларға да байланысты. Ауыл шаруашылығының өндіріс ... ... ... ... қажетті шикізаттарды,
қосалқы материалдарды т.б. жұмсау мөлшері де ұлғаяды. Шаруашылықтың ... ... ... ... ... ... деген
қажеттіліктері де көбейеді.
Ауылшаруашылық өндірісінің жөндеу - техникалық ... - ... ... ... ұйымдастыруға, инженерлік,
зооветеринарлық, агрохимиялық және агролизингтік қызмет көрсету және ... ... ... өсе түсуде. Сонымен бірге ауылшаруашылық
өнімдерінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз ... ... ... де, ... де ... ... және ... тұтынушыларға
дейін жеткізуді қамтамасыз ететін ұйымдастырудың да бірдей дәрежеде дамуы
маңызды. Осындай салалар мен қызметтердің ... ... ... аталады.
Инфрақұрылым өнеркәсіп пен ұйымдардың тиімді ... ... ... және ... кешенінің соңғы өнімін көп мөлшерде
және ... ... ... ... ... ... ... мәселелерінің бірі
ауылшаруашылық өнеркәсіптік өндіріске қызмет көрсету функцияларын орындауда
және барлық күш ... ... ... қызметке жұмылдыру болып
табылады. Инфрақұрылым ... ... ... және ... ... ... сапасын жақсартуға қажетті жағдай жасау үшін қажет.
Екінші бөлімінде ауыл шаруашылығының қызмет көрсету саласының негізгі
бағыттарының даму жағдайына талдау ... ... ... ... ... саласын жетілдіру
жолдары қарастырылған.
І.1.Агроөнеркәсіп кешенінің өндірістік инфрақұрылымның
салаларының дамуы
Аграрлық өнеркәсіптік өндірістің қазіргі және болашақтағы дамуы ... ... ... даму ... ғана ... ... бірге оған
қызмет көрсететін салалардың даму дәрежесімен де ... ... ... және ... ... даму ... ... инфрақұрылымның дамуы оның дамуының басым
бағыттарының бірі болып табылады. Қазіргі және ... ... ... тез ... қажеттігі ауылшаруашылық өндірісінің
ауқымын ұлғайтуға және оның өсу факторларының ... ... ... ... ... ... ... туған.
Негізгі өндіріске оның қызмет көрсетуші салаларын дамыту өндіріс құрал-
жабдығын тиімді ... ... ... ... ... ... объективті шарты болып табылады.
Негізгі өндіріске қызмет ететін инфрақұрылым салалары түпкі ... ... ... және әлеуметтік мәселелерді ... ... ... қызметінің бағдарына айналатын түпкі
нәтижелерді айқындайды, ал бүкіл басқару қызметі осы түпкі ... ... ... ... ... ... ... бір аралық
буындар инфрақұрылымның элементтері болып табылады. Осы ... ... ... шаруашылығының материалдық-техникалық ресурстары - ең жаңа ғылыми-
техникалық жетістіктерді кең қолдануға негізделген қоғамдастырылған ірі
машиналы ... ... қоса ... ... ... Кең ... алғанда өндірістің заттық,
субъективтік факторлары қамтылады.
Әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан алғанда, ауыл ... ... ең ... ...... ... ... шикізатпен, сондай - ақ ауылдың ... ... ... ету. Ал, даму ... ... ... арттырудан,
өнімділігі жоғары жаңа техниканы ... ... ... ... ... мелиорациялауды, өсімдік шаруашылығы мен
мал шаруашылығының жемшөп ... ... ... ... ... ... ... ауыл шаруашылығы ғылымын
өндіріспен ұштастырудан көрініс табады.
Ауыл шаруашылығының материалдық-техникалық ресурстарын-ең алдымен ауыл
шаруашылығының барлық салаларында жұмыс істейтін еңбек ... мен ... ... жер, ... мен ауыл ... ... күш ... мал және мал өнімі, көп жылдық екпе
ағаштар, ирригациялық құрғату ... ... ... мен ... жем, тыңайтқыштар, жанар майы, құрал-сайман және басқалары жатады.
Жердің ең басты құрал-жабдығы екені ауыл шаруашылығының материалық-
техникалық базасының ... ... аса ... ... ... Жерді ұтымды пайдалану, оның құнарлылығын ... ... ... базасына қойылатын аса ... ... ... ... ... ... қайта жарақаттандыруды нысаналы
түрде жүргізу, агроөнеркәсіптік кешеннің ... ... ... ... ... ... ... әзірлеп, жүзеге асыру,
ауыл шаруашылығы ... жүк ... және ауыл ... ... оның ... өсімдік шаруашылығына арналған машиналар, мал
шаруашылығына арналған машиналар қажеттігі көрсетіледі. Соны экономикалық
жоғары өнімді машиналар кешені мен транспорт, жүк ... ... ... ... паркін сақтау, оған техникалық күтім
жасауды және оны пайдалануды едәуір жақсарту, жөндеу базасын ... ... ... ... ... сенімділігін арттыру
зор міндет болып табылады.
Ауыл шаруашылығының энергетикалық ... Ауыл ... ... ... және ... ... ... ресурстар мен энергетикалық құралдардан ... ... ... ... жатады: электр маторлары, күш қондырғылары,
механикалық двигательдер, тракторлар, ... ... ... ... малы ... ... ... ат күшімен айқындалады).
Энергетикалық қуаттардың құрылымын жетілдіру, оларды ... ...... ... ... аса ... бірі.
Қазіргі кезде ауыл шаруашылығының энергетикалық қуаттарының құрамында
75%-ті механикалық двигательдердің үлесіне тиеді. Оның ... 35% ... 29%-ті ... 12%-ті комбайн маторларының, 23%-ті электр
қондырғылары мен басқа да механикалық двигательдердің үлесіне ... ... ... жақсарту және ... ... көп ... ететін өнімді азайту жолдары. Бұл
өндірісті ... ... пен мал ... ғылыми
негізделген жүйелерін енгізу; өндірісті кешеінді механикаландыру; қолда бар
қорларды ... ... ... ... қор ... озық ... ... қызметті жақсарту үшін трактор және ауыл ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету жұмысын барлық жерде енгізу, ауылда ... ... ... ... ... кеңінен енгізу
ұсынылды.
Ауыл шаруашылығы өндірісін механикаландыру.
Механикаландыру мен ... және ... бар ... ауыл ... өндірісіне енгізіп,
пайдалану және осы негізді қол ... ... ... ... ... ... ... жарақтандыру нәтижесінде
энергиямен қамтамасыз ету және объектінің энергияның жарақтануы күрт артты.
Мұның өзі ауыл ... ... ... ... ... ауыл ... бірқатар салаларында энергиямен қамтамасыз
етудің, электрмен жарықтандырудың және жұмыстарды механикаландырудың қол
жеткізген деңгейі ауыл ... ... ... даму ... заманғы ауыл шаруашылығының, әсіресе, мал шаруашылығының қажеттеріне
сай келмейді.
Ауыл шаруашылығында ... ... ... мен ... ... ... ішінара механикаландырудың бүкіл нәтижесі
басқа қол жұмыстарында жоғалады.
Республикада ... ... ... ... бірыңғай
технологиялық тізбек шын мәнінде жоқ. Жетекші және ... ... ... ... ... ... ... мен егіншілік салаларында толық механикаландырудың
аяқталмауы машиналардың қажетті жүйесінің жоқтығына байланысты.
Машиналар ... деп ... ... және өнім ... ... ... ... дәйектілікпен орындайтын машиналардың
жиынтығын түсінуіміз керек.
Қырмандарда астық тазартып, кептіретін және ... ... ... жөніндегі қажеттіліктер толық дәрежеде
қанағаттандырылмай ... Егін ... ... ... ... әрі ... ... Мақта жинау 64 процентке механикаландырылған, ал
бұл жұмыстың қол еңбегі қолданылатын негізгі түрі.
Ауыл шаруашылығын кешенді түрде механикаландыруға ... ... 2790 ... ... ... оның ішінде мал шаруашылығы бойынша
1020, өсімдік шаруашылығы бойынша 1170 құрал қамтылады.
Қазіргі кезеңде техника ... ... ... өзі машинаны әртүрлі
жұмыстарда пайдалануды ... ... ... ... ... eric
жұмыстарында, жүк тасымалдауда, мал ... жол және ... ... ... ... ... жөндеуден және оған техникалық
күтім жасаудың тиімді жүйесін ұйымдастыру туралы ұсыныс әзірлеу керек.
Ауыл шаруашылығы өндірісін ... ... ... ... ... ... Онда ... өндірістік
процестерді жұмысшылардың дене ... ... ... ... ... ... мен ... өзара байланысты жүйесінің орындалуы
көзделген. Автоматтандыру кезінде машиналар да ... ... ... ... ... ... ... механикаландырудың
шыңы болып табылады. Ол жұмыс күшіне қажеттілікті күрт ... ... ... ... өнімділікті арттыра өндіріс
көлемін ұлғайтып, шығынын азайтады.
Ауыл ... ... ... ... механикаландыру
саласын кеңейтеді, ауыл шаруашылығының экономикасы мен ... ... ... ... прогресс өндірісті басқаруда механикаландыру
мен автоматтандыру құралдарын кең қолдануға жәрдемдеседі.
Агроөнеркәсіп кешенінің жүйесіндегі транспорттың ролі
Агроөнеркәсіп ... ... ... ... ... ... бірі ... саналады. Ол өндіріс
процестерін тиімді жүргізуді қамтамасыз етіп, ауыл ... ... оны ... ... ... ... материалдық
негізін жасауда үлкен орын алады.
Ауыл шаруашылығында транспорт тек қана алыстан ғана жүк таситын ... ... ол ... ... процестерге қатысып, өнім
өндіру сақтау, оларды өңдеу процестеріне, бір ... ... ... ... ... Нарық экономикасының салааралық қарым-
қатынасының даму ... ... өнім ... процесінде транспорт
жүйесінің алатын орны үлкейгеніне байланысты, қазір ауыл шаруашылығынан
алатын өнімге шығатын ... 1/4 ... ... ... ... ... негізгі салаларына транспортпен қызмет көрсетудің
инфрақұрылымының екі жолы бар. Бірі шаруашылықтардың өз ... ... ... ... жолы (автомашинаны, тракторды,
көлік-арбаларды т.б.). Бұл ... ... ... ... ... мүмкіндіктер бар. Қазір барлық ауыл ... ... ... ... ... ... 75 ... астамы автомашина
күшімен, 23 проценті тракторлармен, небары 2 проценті тасымал, тағы ... ... ... ... ... ... ... қымбаттаған
жағдайда шаруашылықтарда көлік күшін көбірек пайдалануға ... ... ... ... мақсатпен шоғырланған, жүк тасуға немесе ауыл
шаруашылығы ... ... ... процестеріне маманданған
шаруашылықтармен сауда, дайындау органдарының қажеттерін ... ... ... ... ... ... жүк тасуға маманданған
"ауылтехникатранпорт"; ... ... ... ... жүйесі; ауыл шаруашылығының қызу маусымында уақытша
арнайы міндетпен құрылатын транспорт ... ... ору, тасу ... ... тасуға тікелей маманданған автобазалар (нан, сүт, ет т.б.).
Ауыл ... ... ... қызмет көрсетуге мамандар,
транспорттың түрлері, мал дәрігерлері жұмыстарына маманданған автомашиналар
т.б. Жоғарыда атап ... ... ... ... ... ... ... жүргізіп тұтынушыларға келісім шарт жасау
негізінде қызмет ... ... ... транспорт қызметінің көрсетілуі белгілі бір
мөлшерде жол жайларына байланысты.
Өйткені бұл инфрақұрылымның ең бір маңызды ... ... ... ... ... ... және экономикалық процестер,
әлеуметтік тұрмыс ... ... ... ... жол ... ... Жол беттері дұрыс дамымауы, ғылыми-техникалық прогресс
жетістіктерін кеңінен енгізуге бөгет жасайды, өнімдердің ысырап болуына,
жанар-жағар ... ... ... ... ... машина мен
механизмдердің тозуына, жөндеу шығынының артуына әсер етеді.
Қазіргі барлық ТМД территориясында 1 млн. 400 мың км. ... тас ... бар. ... Совет Одағына кіретін ... ... жер ... көп ... тағы ... жағдаймен жол құрылысынан
өте артта. Мысалы, Эстонияда 1 кв.км. территориясына 525 м. тас ... ... 193 м. ... ... ... небары 20 м. ғана
шамасында.
Жол құрылысы инфрақұрылымның маңызды ... бірі ішкі ... ... жайына байланысты ауыл шаруашылығы өндіріс процестерінің
тиімділігінің нәтижесі.
Жүк құрылымында техникалық, дәнді және ... ... ... және ... ... ... материалдары
жанармай және мал шаруашылығы өнімдері тасымалының үлес салмағы неғұрлым
көп. ... ... ... қораптарды пайдаланғанда
автотранспорттың неғұрлым тиімді екенін көрсетті. Трактор ... ... ... ... ішінде, ал көлік транспортын 3 ... ... ... де ... ... ... ішінде
транспорт жұмыстарына әртүрлі транспорттар, электрокарлар мен арбалар
пайдаланылады.
Транспорт құралдарын ... ... ... ... тасымалдың
қашықтығын және жүктердің сипатын ескере отырып, жұмыс түрі ... ... ... ... ... ... ... қораптардың техникалық күтімін ... ... ... жүктерді бару-қайту жолдарында бірдей тасымалдау есебінен 0,6-ға
дейін, жүк көтергіштігін пайдалану коэффициенттерін арттыру; әрбір машинаға
шаққанда орташа ... ... ... ... ... ... ... транспорт тіркемелерін дұрыс тіркеу жолдары, әсіресе
танаптық жолдарды жақсарту; шаруашылық ... ... және ... ... мүдделігін арттыру.
Ауыл шаруашылығына электротехникалық қызмет көрсетудің дамуы
Агроөнеркәсіптік кешенінің жүйесінде барлық еңбек ... ... ... ... ... ... жерде электр
қуатын кеңінен пайдаланудың маңызы өте зор.
Республика ауыл шаруашылығында электр күшін пайдалану мөлшері кейінгі
15-20 жылдың ішінде 6 ... ... ... Ауыл ... ... істейтін
әрбір адамның жарақтанғаны өткен жылы 48 ат күшінен асты. Бұл барлық ТМД
мемлекеттерімен салыстырғанды ең үлкен ... ... ... ... ... ... ... электр
қуатын ауылшаруашылық жұмыстарының барлық процестеріне, сол сияқты халықтың
әлеуметтік-мәдениет ... ... ... электр жабдықтарын,
электр аппараттарын толығымен ... ... ... ... ... көлемінде ауыл шаруашылығы Министрлігінің жүйесіне ... жеке ... ... қажетіне қарай электр техникаларды жөндеуге,
қондыруға олардың бір қалыпты жұмыс істеуіне көмек ... ... ... қоғамдары немесе ауданаралық бірлестіктер қызмет
атқарады.
"Ауыл энергия" жүйесі нарықтық ... ... ... ... ... тек электр жабдықтарын жөндеу ... ... қана ... акционерлік қоғамдарға, ассоциациялық
кооперативтерге сол сияқты жеке шаруа ... ... ... ... ... ... техниктерді, электриктерді тағы басқа осы
жүйеде қызмет ... ... ... ... оларға электр
жабдықтарына керекті ... ... ... ... ... ... бөлімшелеріне шаруашылықты электрлендіру
функциясы шоғырландырылатын болады.
Экономикалық тұрғыдан қарағанда ауыл шаруашылығына электр техникалық
қызмет ... ... ... төменгі үш көрсеткіштермен
анықталынады. Олар: электр ... ... ... ... ... ... сапасының артуы электр энергиялық қолдануымен
өндірілген өнімдерге шығатын шығындардың кемуі, олардан алатын пайдалардың
молаюы, сол ... ... ... ... еңбек өнімділігін
арттыруға, халықтың әлеуметтік - мәдениет жағдайын жақсартуға көрсететін
ықпалдары т.б.
Агролизингтің ... ... ...... ... ... қызмет көрсету
сферасындағы бизнестің жаңа формасы және әлемдік экономикада өте ... Көп ... ... ... ... — деп ... транспорт құралдарын және өндірістік сипаттағы ... ... ұзақ ... ... ... ... ... көптеген Ресей экономистері "Лизинг -
аренда мен жабдықтарды арендалау төлем ақысын несиелеуді біріктіретін ... ... ... ... В.Перов сияқты лизинг ұғымын кең мағынада
түсіндірушілер пікірінше лизинг келісім шарт қатынастарының күрделі ... және екі ... одан да көп ... шарт ... ... асады. Ең
алдымен сатып алу — сату және мүлікті жалға алу келісім шарт негізінде іске
асады.
Экономикалық қатынастар ... ... ... ... жаңа формасын капитал салымдарының тәсілімен іске асыру
болып түсініледі: Егер лизингті белгілі бір мерзім шартымен мүлікті ... беру деп ... онда оны ... ... ... ... деп
есептеуге болады. Осы жағынан қарағанда ... ... банк ... ... ... ... несиелеудің бір формасына жатады.
Кез-келген лизинг ісінде ең бастысы қаржы, атап айтқанда несие операциясы.
Мүлік иесі ... ... ... ... ... ... Ол толық
құнына мүлікті жеке меншігіне алады да, лизинг алушы мерзім ... ... ... оның ... ... өтейді.
Лизинг бүгінгі күні пайда болған жоқ. Венецияда XI ғасырдың ... ... ... практикада әрекет етті: ... ... ... ... сол ... ... ... берген. Қазіргі тарихта лизинг ұғымын алғаш пайдалану 1877 ... ... ... ... ... ... ... құралған.
Әлемдік экономикада лизингтің даму тарихы 2 кезеңге бөлуге болады:
I кезең - алғашқы индустриялды еддерде қалыптасу кезеңі (1952-1970жж.);
II ... - ... бум", оның ... өсу ... (1971- ... лизингтік қызмет нарығының негізгі бөлігі (шамамен 90%) "АҚШ ... ...... ... ... дамыған лизингтік қызмет нарығы АҚШ-та қалыптасты.
50-жылдардың соңында американдық лизингтік ... ... ... ... ... ... қызмет 60-жылдардың басында жүйелі түрде ... ... ... ... келеді, сондықтан көптеген европалық
елдердің заңдарында оны белгілеу үшін әртүрлі терминдер қолданылады.
Франция, ... ... ... заң ... ... ... қолданылады: аренда, несие; аренданы ... ... ... ... ... ... операциялар дың белсенді
өсуіне көбінде азаматтық, эномикалық, саудалық қаржы және салық заңдары
тұрғысынан ... ... ... ... ... ... ынталандыру ... ... ... ... ... ... органдары, сонымен қатар бірқатар
халықаралық ... ... оның ... ... елдер үшін лизингті
дамытуда арнайы ... бар ... ... корпорациясы
(ХКК) атқарады.
Францияда лизингтің операциялардың белсенді дамуына 1966 жылы арнайы
лизинг ... ... ... әсер етті. Оның негізгі ... ... үшін ... ... ... бөлуге және сипаттауға
келтірілген. Оларға мыналар жатады:
• Несиелік аренда (қаржы лизингтің бір ... ... ... ... ... ... лизинг келісімі);
• Сатып алу операциясын жеткізу;
• Қозғалмайтын мүлік лизингі.
Француздық лизинг практикасы ерекшеліктерінің бірі іс - әрекеттері ... ... жаңа ... ... ... ... ... қорын қалпына келтіруге жататын лизинг берушілерді қолдау
болып табылады.
Барлық жоғарыда аталған лизингтік қызмет түрлерінің ... ... ... ... ... бар.
Ұлыбританияда өткен жүз жылдықтың 60-жылдарында лизингтік операциялар
көбінесе американдық фирмалардың филиалдарымен жүргізіледі және ... ... ... 60 - 70 ... ... лизинг кәсіпкерлік іс
-әрекеттің қарқынды түрі болды.
Ұлыбританияда лизингтік ... ... ... ... ... жылы ... лизингтің көмегімен сомасы 380 млрд. АҚШ долларынан
асатын жаңа құрал-жабдықтармен, машиналармен және механизмдермен ... ал бұл сома ... ... сол мерзімдегі тікелей ... тең ... ... ... ... лизингі абсолюттік шамада жылына
120 млрд.долл. болады. Жапонияда ... ... ... шарттар 50 млрд.
АҚШ доллардан аса болады.
Дамушы елдерде лизинг көлемінің тез ... ... ... ... ... Кореяда байқалады.
Халықаралық лизингтік операциялар даму алды. Олардың көлемі жылына 15
- 20 млрд. долл. болды, әлемдік машина және ... ... ... ... ... ... лизинг АҚШ-та. Жапонияда, Ұлыбританияда
дамыды.
Жалпы, экспорттық ... ... ... ... ... 10-15 пайыз болды.
Әлемнің алдыңғы қатарлы елдерінде (АҚШ, Жапония, Германия, Франция)
лизингтік тауарлық құрылымда құны бойынша үлкен ... ЭЕМ және ... ... – 30 - 40 пайыз, жалпы мақсаттары өнеркәсіптік ... - 30 ... ... елдерде лизингтің тауарлық құрылымда үлкен орынды өнеркәсіптік
құрал - жабдықтар және автокөлік құралдары алады.
Лизингтік фирмалардың барлық санынан ... ... ... ... ... ұйымдары маңызды рол атқарады (АҚШ-тан басқа).
Қазіргі кезде лизингпен айналысатын банктердің және ... ... ... ең көп ... ... бар. ... ең ірі объектілерді (зауыттарды, самолеттерді, кемелерді)
қаржыландыру мүмкіндіктері бар.
Лизингпен құрал-жабдық шығаратын ... ... ... Ол үшін тек ... ... ... ... Мұндай типті лизингтік компаниялардың ролі әр елде бірдей емес.
Мысалы, АҚШ - та ... ... ... ... мұндай компаниялар
біршама әсер етеді (әсіресе, ЭЕМ лизингінде).
Келесі фирмалар тобы - қаржылық және ... ... ... ... ... айналысады және өзінің іс-әрекетін
машина құрылысы өнімінің белгілі-бір ... ... ... бұл фирмалар несие беруі, бағалы қағаздармен ... ... ... ... мүмкін.
Мамандандырылған лизингтік компаниялар құрал-жабдықтар лизингісінің
белгілі-бір түрімен айналысады немесе белгілі бір клиенттер ... ... Бұл ... ... оперативтік лизингпен ... ... ... ... ... ... және кез - ... мемлекеттік ұйымдар айналысады.
Машина және құрал-жабдық лизингімен айналысатын ұйымдардың дәл санын
қай елде болса да белгілеу қиын.
Халықаралық қаржы ... ... ... ... 80 - ... ортасында тіркелген лизингтік компаниялардың саны:
АҚШ-та - 802; ... — 685, ... ... қосқанда; Францияда -
43; Ұлыбританияда — 63; Италияда -300. қозғалмайтын мүлікті ... — 195, ... — 200 ... ... ... ... шағын және орта фирмалар болып
табылады.
Лизингтің қалыптасуының бірінші ... үшін ... ... ... ... тән. ... ... лизинг шартымен барлық машина
және құрал-жабдықтар түрі ... ... - ... ... мөлшеріне қатысты
шектеу жоқ.
2. Ауыл шаруашылығына қызмет көрсететін салаларын талдау.
Ауыл шаруашылығының материалдық-техникалық жабдықтау жүйесі
Ауыл шаруашылығының және оған ... ... ... ... ... ... жоғарғы нәтижеге жету үшін халық шаруашылығының
барлық бөлімдерін басқаруды ... ... ... ... шаралары. Ауыл шаруашылығының материалдық - техникалық негізін
тиісті құру, оны нарықтық қатынастарға ... т.б ... ... ... - ала ... ... жасау.
Ауылдың материалдық - техникалық ... оның ... және ауыл ... ... өндірушілеріне толық қызмет
көрсету ... ... ... тұр. ... ... ... ... тозған,
өлшеп орайтын жабдықтардың жоқтығы және әдістің тапшылығы ауылшаруашылық
өнімдерінің төмен дәрежеде тауарлық ... ... ... ... ... өте көп инвестицияны қажет ететін аяқталмаған ... өте көп. ... ... ... ... өндірушілердің ауылшаруашылық
кәсіпорындарының қаржы - экономикалық тұрақсыздығынан өндірісті ... және ... ... өз ... ... ... 1991 ... салыстырғанда 2002 жылы ауылшаруашылық тауар
өндірушілерінің жаңадан ... ... және ... ішінде ең негізгі
факторы құрал - жабдық пен техникалардың тозуы және ... ... ... ... ... ... кемуде.
Оңтүстік Қазақстан облысындағы 1991 - 2002 жылдардағы Ауылшаруашылық
техникаларының салыстырмалы көрсеткіштері
(дана).
Облысымызда ауылшаруашылық техникаларының саны жылдан ... ... 1991 ... негізгі жыл деп алатын болсақ 2002 жылға ... ... саны 4-5 ... ... ... ... 20000 - нан 5000 - ға, машиналы тракторлар 1400 - ден 350 - ... 4000 - нан 1000 - ға ... ... ... ... саны ... ... жем жинағыш комбайндар
601 - ден 66 - ға, жүгері жинайтын комбайндар 250 - ден 10 - ке, ... ... 370 - тен 15 - ке ... ... ... жинағыш
машиналардың саны 3976 - дан 1147 - ге қысқарған.
Негізгі ауылшаруашылық ... ... |1991 |2000 |2001 |2002 ... |19690 |1099 |245 |199 ... |1027 |116 |86 |74 ... |41050 |2058 |404 |646 ... техникалардың жетіспеушілігін жою жолында ... ... ... ... әр ... МТС ... жолға қойып отыр.
МТС құру үшін техника – экономикалық негізделу.
Біздің облысымызда түрлі ... ... ... 4-5 ... техникалары мүлдем жаңартылмаған, ал шаруашылықтарда
бұрыннан ... келе ... ... ... ескірген, жұмысқа жарамсыз
десек те болады. Бұрынғы техникалық қызымет көрсетудің қол ... ... ... ... ... ауыл шаруашылығындағы қызымет көрсетудің үйлесімді ... МТС ... келе ... ... ... ... ... ауылшаруашылық өндірісіне тарту жұмыстары
жүргізілуде. 2001 жылы ... ... ... ... ... ... қаржы бөлінді, оның 60 млн. теңгесі МТС дамытуға бөлінді.
Ал облыста МТС-тар құру ... ... 2000 жылы ... ... ... ... — 7 МТС, ... қаласында — 3
МТС ашылды. 2001 жылдың сәуір айында "Мақтарал ауданында "Қазагроқаржы" ЖАҚ-
ның филиалында ... ... ... ... ... ... ұйымдастырылған.
МТС қолайлы құрамы және есептеу құны
Алдын - ала есептелу көрсеткіштеріне қарасақ ... ... ... .4 - 5 кең ... ... ... комбайндер, 3 - 4 ... 4 - 5 ... ... ... 3 - 4 ... ... ауылшаруашылық өнімдерін тасу үшін 15-20 тонналы көлік ... ... ... ... ауылшаруашылық құрал- жабдықтары.
Осындай қолайлы есептеу нәтижесі көрсеткендей, бір машина-технологиялы
станциясын құру үшін, жаңа ... ... алу 25 - 30 млн. ... ... ... ... өтелу құны мақта егумен айналысатын
аудандарда 3 жыл, астық егін аудандарда 5 ... ... құру ... ... ... кепілдегі мүлкін есептеудің
механизімінен құралады. 2000 жылы облысымыздағы МТС ашылған аудандар: Арыс-
3, Бәйдібек-1, Сарыағаш-2, ... ... ... ... ... ... облысымыздың 2003-2005 жыл аралығында мына
аудандарда: Бәйдібек-2, Қазығұрт - 1, Сайрам-3, Созақ - 1, Түркістан-2 ... іске қосу ... ... айтылып кеткендей, тек бір МТС сатып алу үшін 25-30 млн.
теңгеге түседі ал ... ... 3-5 млн. ... ... ... ... Қазақстан облысының техникалық инспекциясы 2000
жылдан бастап, облыс бюджетіне қараса отырып ... ... ... ... ... ... ауданында, Төрткүл және ... ... ... ... отырып;
2. Қазығұрт, Сарыағаш аудандарында Төлеби ... ... ... 2000 га жуық ... ... ... ... бөлінген ресурстардың саны 20 ... ... ... етуші МТС-на көмек көрсету 3-5 млн. теңгеге түседі.
Оны міндетті түрде шағын және орта бизнесті қолдау бағдарламасы бойынша
қарау ... ... ... ... шығындарды және өтелу құнын есептеу
(Қазығұрт, Сарыағаш аудандарында).
1. Қызмет көрсету көлемі — 2000 ... ... егіс ... — 300 га.
3. МТС құрамы:
ДТ — 2 дана 2 млн. ... 700 - 1 дана 5 млн. ... - 3 дана 2 млн. ... - 3 дана 11 ... 20 млн. ... ... құны:
Бидай 2000 га * 15 =3000тн*30%=900тн*8000=7.2 млн. теңге.
Сафлор 500 га*5=250тн*30%=750тн*8000=0.6 млн. теңге
Жоңышқа тұқымы 500 га*4=200тн*30%=60тн*5000=3млн. теңге.
Астық 300 га*15=450тн*8000=3,6 млн. ... 14,4 млн. ... ... 5.8 млн. ... ... 2.9 млн. ... ... 5,7 млн. ... ... 4 млн. ... ... 1,7 млн. ... ішінен даму қорына 1,7 млн. ... ... 0,7 млн. ... құны 5 ... ... қолайлы құрамын, қажетті шығындарды және ... ... ... зонасында):
1. Қызымет көрсету көлемі -500га
2. МТС құрамы:
ДТ75 - 1 дана ... ... - 2 дана ДТ75-2 дана 2 млн. ... - 2 дана МТ380 -2 дана 2 млн. ... - 4 ... ... — 1 млн. ... - 1 дана
Комбайн - 4 ... - ... ... алу, ЖЖМ ... құралдары) – 2 млн.
теңге
Барлығы: 15 млн. ... ... ... ... га * 15 = 7500 тн * 33 % - 2500 тн. таза мақта
Қызметі үшін: 2500 * 30% = 750 тн * 1150 ... 862,5 мың. Долл ... ... ... ... ақша - 7303 млн. ... ... ... (40%) - 29,3 млн. ... ... бөлінулер және басқа қорларға (25%) - 18,3 млн. ... ... ... - 25,7 млн. ... ... ... (30%) - 7,7 млн. ... Таза ... - 18 млн. ... даму ... (70%) - 12,6 ... қорына (30%) - 5,4 млн. ... және ... ... ... жылы ... Республикасының Ауылшаруашылық Министрлігі
"Оңтүстік Қазақстан гидрогеология-мелеративтік экспедициясы" ... ... ... ... жағыдайын бағалау"
бағдарламасы бойынша, Оңтүстік Қазақстан ... -СЖ МЖБ ... 500,4 ... ... көлеміне жұмыстар жүргізді. Есепті жылы суармалы жерлерге
агромелиоративті зерттеу жұмыстары жүргізілді, 839 байқау ... 10580 ... суын ... ... ... ... құрамы
мен сапасын бағалауды анықтау үшін жерасты, сулары және коллекторлы-
дренажды сулардан 681 ... ... мен ... су ... және ағысын анықтау ... ... ... 1647 жерасты топырағы сұрыпталып,
талдауға жіберілді.
СЖ МЖБ бойынша мемлекеттік тапсырыстарды орындауда Оңтүстік Қазақстан
облысына мемлекеттік бюджеттен 7,4 млн. ... ... ... 4,82 ... келіп түсті. Экспедиция бойынша орындалған жұмыстың құрылымы мен
көлемін ... мен ... ... ... тапсырыстар бойынша,
барлық жұмыстар кешенін орындау үшін нормативпен стандарттарды жүзеге
асыру, ... 25-30 млн. ... ... СЖ МЖБ ... және орындалған
жұмыс нәтижелері бойынша Оңтүстік Қазақстан облысындағы суармалы жерлердің
жалпы көлемінен бес бөлігі есепті жылы пайдаланылмай қалды, оның ... ... - 20,2 мың ... жер асты ... ... ... — 3,2 мың ... басқада себептер — 72,5 мың ... ... ... 486,2 мың га ... ... және
милиоративті жүйедегі қанағаттандырарлықсыз жағдай ... ... жер асты ... ... ... ... ... күрделене
түсті, ал 394,2 мың га жер көлемінде (78%) минерализация 3 г/л-ден өспеді,
70 % ... ... ... ...... жағдай
күрделенді.
СЖ МЖБ лабороториялық және далалық зерттеулерді талдау негізінде,
суландырмалы жерлерді ... мен ... ... басты назар
аударады.
Суландырмалы жерлерді пайдалану.
Суландырмалы жерлердің жалпы көлемінен 2002 жылы 404,3 мың га ... ... ... Eгiс көлемі құрылымының ең
үлкен мөлшерін — 156 мың га ... ... ... ... ... ... ... 4-5 жылда мақта өсіру кеңінен таратылды, ал Отырар (мақта
алқабы оң динамика) және ... ... ... шаруашылығы алқабы) секілді
аудандарда бұрын мұндай шаруашылыққа бөлінбеген болатын. Толығымен облыс
бойынша 2000 жылмен салыстырғанда мақта ... 13,7 мың га ... ... және және ... ... 71,8 және 58,5 мың га ... яғни
жылмен салыстырғанда 1,3 және 10 мың га болды.
Бақша және ... ... ... ... көлемі 6,8 мың
га артты, яғни барлығы 38,4 мың га ... 2000 жылы ... ... 3,6 мың
га жерге егілді.
Жайылмалы және көп ... ... ... ... 3,07 га ... ... 60% жоғарғысы Мақтаарал ... ... яғни ... 2000 жылы су тапшылығы байқалды.
Мақтарал ауданында "Достық" каналы бойынша судың келіп түсу графигі
сақталмағандықтан, судың жалпы көлемінің (466 млн. ... ... ... ... млн. ... метр ... 74%) ... бен қыркүйекте түскендіктен,
мақтаның негізгі биологиялық өнімділігін калыптастыруға мүмкіндік болмады.
Бұл ауданда суармалы жерлердін 30% 3-4 рет ... ... ... ... бір - екі рет кана ... ... Республикасындағы агролизингтің қазіргі жағдайын
талдау.
Экономикадағы жалпы жағдай елде лизингтік бизнестің дамуына шешуші
әсер етеді. 1992 ... ... ... ТМД ... ... реформалау бойынша радикалды шараларды жүзеге асыруға кірісті.
Нарықтық экономикаға өтудің басы сауда - экономикалық байланыстардың
жаппай ... ... ... ... жүргізуде үйлестіктің
болмауынан дағдарыс жағдайында болды.
Қазіргі кезде елдің ... ... ... жоне ... инвестициялық сатыға өтумен сипатталатын
жаңа сапалы даму кезеңіне еніп отыр.
Экономиканың инвестициялық даму кезеңі лизингтік бизнесті ... ... ... елімізде лизингтік даму тарихын үш кезеңге бөлуге болады:
1 кезең (1982-1992 ж)- республикада бизнестің пайда болу кезеңі. Бұл
мерзімде ... ... ... ... ... ... ж)- ішкі нарықта қалыптасқан
қолайсыз ... ... ... ... ... ... ... (1995-1997 ж)- жандану, лизингтік ... ... және ... бет ... ... лизингтік бизнестің дамуының үшінші кезеңінде бұл облыста
нормативті әдістемелік ... ... ... ... басы ... жаңа ... фирмалар құрылды, атап айтсақ
"Азия-лизинг" аймақтық лизингтік компания (сәуір, 1995 ж.), "Кең ... ... 1995 ж.), Азия ... АҚ ... 1995 ж); ... ... негізде бірқатар ірі ... ... ... ... жылдың 10 қазанын үкіметпен мемлекеттің қатысуымен ұлттық
лизингтік компанияларды құру туралы қаулы ... ... ... профилді лизингтік компанияны құру туралы "Алемсистем" ... ... ... қабылдады.
Лизингтік негізінде жүзеге асырылған ең ірі және масштабы жобаларының
бірі ауылшаруашылығындағы секторы үшін Азиялық Даму Банкінін бағдарламалық
заемі ... ... ... ... транс шенберінде лизингтік негізінде жүзеге
асырылған инвестициялық ... ... ... 7) олардың көбі 85
лизингтік жобаның 67 - сі күндары 15 ... 100 ... ... және 100
мыңнан 500 мың АҚШ долларына ... ... және орта ... екендігін
көрсетті.
Азиялық Даму банкі заемінің бірінші транс шеңберінде лизингтік ... ... ... ... топталуы.
Кесте .
|Лизингтік жобалардың|Лизинггік жобалар |Топтың үлес салмағы % ... мың ... | | |
| ... ... ... жалпы |Жалпы |
| | ... ... ... ... |
| | | | ... |
| | | | ... ... ... |15 |556350 |17,5 |1,2 ... 200 ... |30 |4455086 |35,3 |10,0 ... 500 ... |22 |6183021 |25,9 |13,8 ... 1000 дейін |9 |7516904 |10,6 |16,7 ... 2000 ... |3 |4204959 |3,5 |9,3 ... ... |6 ... |7,1 |49,0 ... |85 ... |100 |100 ... ... ... ...... ... және
Қазкомерцбанкпен құрал - жабдықты жеткізумен сомасы 3607 млн АҚШ доллар
немесе қабылданған қаржыландыру көлеміне 87,8 ... 79 ... шарт ... ... ... ... дамуының бастапқы тәжірибесі және жақын
арадағы болашағы мемлекеттік лизингтің дамуымен байланысты.
Ал, коммерциялық лизингтің дамуы, әсіресе ... ... ... ... ... ... ақша қаражатының жиналу мәселелерімен
жиі кездеседі.
Қазіргі кезде Қазақстанның ... ... ... физикалык тозуға және моральдық тозуға ұшыраған. Потенциялды
модернизациялауға қажеттілік өте жоғары. ... ... ... ... қажетті құрал-жабдық түрлерінің өндірісі өте аз.
Мамандандырылған есебі бойынша, ... ... ... ... 1500 ... түрінің республикада тек 11 пайызы ғана шоғырланған.
Республикада машина құрылысы өнімін ... және оны ... ... ... ұзақ ... ... 1,9 шегінде сақталып жатыр.
Келтірілген мәліметтер Қазақстан үшін лизингік бизнесті дамыту
өзектілігі және оны ... ... ... яғни ... ... ... ... беретін дайындаушы —
зауыттардың жоқтығымен түсіндіріледі.
Сонымен катар ауылшаруашылығы косіпорындарының негізгі техникалармен
қамтамасыз етілуі жылдан-жылға ... АӨК ... ... ... лизинг берушілер бойынша машина жасау ... ... ... ... ... және сома көлемін
бекіту;
- ... ... ... ... ... ... ... бақылау жүргізу;
- жаңадан құрылған маманданған лизингтік фирмалары;
- ҚР территориясында лизингтік ... ... ... ... ... ... ... байланысты.
Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің қаулысы "Кең дала" МАҚ
пен "John Deere Expоrt" американдық компаниялардың арасында келісім шартты
жүзеге ... (қол ... ... Ол ... шарт ... ... 400 ... жинау комбайн, жүгері мен дәнді дақылдарды ... үшін ... ... алу керек. "Кең дала" МАҚ АҚШ-тың "Экомбанктің" несиені
өтеуді дәнді экспорттық ... ... ... ... ... ... күнге АҚШ-тан "Джон дир" 450 комбайндарын әкелу "Кең дала"
акционерлік қоғамына ҚР ... ... 21 ... (МТС) ... ... ... Бұл ... орталықтар
фермерлік шаруашылықтардың тапсырысы бойынша өздерінің күштері мен техника
көмегімен астық жинауды жүзеге асырады.
Статистикалық есеп берулердін ... ... ... ... ... тіркелген, олардың екеуі ауылшаруашылық ... ... ... ... ... және ... ТМД елдері бойынша лизингтік операциялар нарығы
экспорттармен өте сыйымды деп бағаланды. Ішкі және халықаралық лизингтік
операцияларының ... ... ... ... ... 3,7 ... ... артық болуы мүмкін.
Дамыған елдерде лизингті ... ... ... елде ... ... ... бұл ... дамуы енді басталуда.
Осыған байланысты лизинг қорының қалыптасу көздері болып:
- ... ... ... ... бюджет
қаражаттары;
- шетел несиелері;
- ... ... ... ... ... ... ... субьектілерінің өздерінің қаражаттары
табылады.
Лизингтік қор іс-әрекетін ... 1996 жылы ... ... өндірушілері лизинг негізінде 600 млн. теңге 281
ДТ-75 М тракторын, 128 ... ... ... 475 шөп ... ... ... 100 трактор тіркемелерін, 6 култиватор алынғанын көрсетті.
Қазіргі кезде Қазақстанда лизингтік операцияларының ... ... ... ... ... атап айтсақ, инвестицияны
тарту көзі ретінде қаржы лизингісін дамытуға бағытталған 2000 ... ҚР ... ... ... Заңы ... ҚР ... ісі ... лизинг заттарын салықтан және баж салығынан босатуға қатысты түзету
енгізілді. Сонымен қатар ҚР ... және ... ... төлемдер
туралы" Заңында лизингпен алынған негізгі кұралдарға жеңілдіктер берілген.
Бірақ лизингтің, әсіресе коммерциялық ... тез ... ... ... ... ... Олардың ішінде
мынадай жалпы экономикалық және салық мәселелерін атауға болады.
1. машина және кұрал-жабдықтарға бағаның ... тыс және ... өсуі және ... ... ... ... ... және
басқа салалары арасындағы қалыптасқан бағалық диспаритет;
2. машина және құрал-жабдықтар ... ... ... ішкі және сыртқы көздерін іздеу және
тарту;
3. ... ... ... және ... алу және ... ... және ... экономикада төлем тәртібінің жағдайы. ... ... ... жоне ... ... өсу, ... кең және жаппай етек алуда;
5. лизинг іс-әрекетін дамытудың заң-нормативтік базасының болмауы
және нашарлығы;
6. лизингтік ... ... ... ... ... ... қарама-қайшылығы және
жетіспегендігі.
Сонымен Қазақстанда лизингтік бизнесті дамытуда мемлекет ... ... ... 2001 ... ... дамыту үшін 1 млн.
теңге сомасында карастырылған.
Қазақстанда қаржы лизингінін дамытудың маңыздылығын ескеріп, біздің
ойымызша, ... ... ... ... ... (сатушыны) ... ... ... ... төлем шаралары сай болатын негізгі ... ... ... ... ... бюджеттен тыс қаржыландыру көзі ретінде қызмет ... ... ... ... ... ... лизингке берілу мерзімін ұзарту.
2.2. Ауылшаруашылық өндірістік инфрақұрылымды жетілдіруде мемлекеттің
ролі
Ауылшаруашылық кәсіпорындарын жекешелендіру мен мемлекет иелігінен алу
аяқталғаннан кейін ... ... ... ... ... Осы ... ... мемлекеттік реттеу мен қолдау көрсетудің
маңызы зор.
Ауыл шаруашылығы экономиканың курделі саласының бірі. Біріншіден, ...... ... ... ... ... ... ұзақ әрі
маусымдық сипатта. Үшіншіден, ауыл шаруашылығы маусымдық ... ... ... өте-мөте мұқтаж. Төртіншіден, қысқа ... ... ... ... ... ... ... өнімдерін өндірушілерге қызмет көрсеткенде өндірістің
осы ерекшеліктерін ескерген жөн. Оның ... ауыл ... ... ... көрсету, сауда және басқа ұйымдардың, сондай-ақ материалды-
техникалық ресурстарды жеткізушілердің монопольдық әрекетінен үнемі ... ... ... ... ауыл ... ... 2010 ... дейінгі
стратегиясы қабылданған (Қазақстан Рсспубликасы Үкіметінің 1997 жыл ... N1817 ... Оның ... ... ... мәліметтер
бар:
- ауылшаруашылык машинаның негізгі түрлерімен қамтамасыз етілуі-65-70
процент;
- ... 5 ... ... машина мен жабдықтардың ... ... ... 7 жылда топыраққа органикалық ... ... есе, ... ... ... есе қысқарды.
Ауыл шаруашылығын мемлекеттік қолдаудың тиімді жүйесін ... ... ... ... рынокты дамыту кепілі ретінде мемлекеттің
ықпалын күшейту,
Мемлекет ... ... ... ... пен ... кешенін салааралық айырбас оның салаларында табыс табу үшін
жағдай туғызу мақсатында жанама жолмен ықпал ... ... Бұл ... ... ... ... және оларды жүзеге ... құру ... ... ... экономикасы және ұйымдастыру ғылыми-
зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ұсыныстар дайындады. Оларға негіз ретінде нарықтық
қатынастарды мемлекеттік реттеу принциптері, ... ... ... ... ... ... мемлекеттік-құқықтық
және экономикалық қолдау мәселелері алынын отыр.
Аграрлық экономика үшін келешекте инвестициялық ... ... ... ... ... капитал сиымдылығы өте жоғары,
сондықтан ол капиталды көп салғанда және салу ... ... ... ... ... механизм мемлекеттік экономикалық ... ... ... және ... ... ... үлестіруге негізделу керек,
инвестициялық ресурстардың толыққанды тауарға ... ... ... қажет.
Оны жұмыс жасауы үшін нарықтық инфрақұрылымдарды жедел түрде дамытқан
жөн. ... 5 ... ... ... көптеген ауыл шаруашылығы
кәсіпорындарын қайта ... сырт ... ғана ... ... ... ... ұйымдық-экономикалық және қаржылық жағдайларын қайта құру
тұрақсызданған сипат ... ... ... қатынастар салааралық
экономикалық қарым-қатынастарды ушықтырып, бағаны босатып ... ... көп ... ... ауыл шаруашылығы өндірісінің
өзіндік ерекшелігін ... ... ... ... нарықтық инфрақұрылымдардың жоқтығына алып келді.
Салықтың негізгі түрлерінің мөлшерін ауыл шаруашылығы құрылымдарының
ресурстық әлуетін ... ала ... ... ... Мұндай тәсіл салықты
есептеу мен жинауды жеңілдетеді, ... ... ... категорияларында салық белгілейді.
Қазақстанның ауыл шаруашылығы көбінесе интенсивті негізде ... ... ... негізде даму жолына қою мәселесі туып отыр, ал
оған болса жоғарыда айтып кеткендей, өте көп қаржы қажет.
Ауылшаруашылық ... ... ... ... ... жөн. Ол
үшін республика ішіндегі тұтынушыларға өткізілген өнімдерге ... ... ... ... ... өндіретін субъектілерге жеңілдік
банкалык, проценттік ставкалар қолдану қажет. Осылармен ... ... үшін ... ... ... препараттар және ... шет ... ... ... ... қаржыларды да іздеу
мүмкіншілігін қарастырған жөн.
Шаруашылықтардың жада түрлерім ... және ... ... ... ... ... ала ... жүргізу қажет. Ауыл
шаруашылығы өнім өндірушілердің ынталарын басты мақсатқа қойып, өндірістік
инфрақұрылымдарды және ... ... ... және ... ... жөн.
Республиканыц аграрлы секторьпгда көп уюіадты экономиканы қалыптастыруга
бағытталгаи, меншіктід жоне ... ... ... түрлеріне
нсгізделгсн. Тамыры тсрец олеуметтік-экономикалық өзгерістер ... ... ... ғылыми негізделген аграрлы саясаттың болмауы, ауылдағы
халықтың нарықтық қатынастарға ... ... ... және ... ауыл ... ... ... теріс әсерін тигізуде.
Егістік жер көлемі ... мал басы ... ... ... ... кәсіпорындарының қаржы жағдайы нашарлауда, соның
салдарынан саладағы ... база ... ... ... ... Экономиканың басқа салаларына ... ... ... ерекше сипаты бар, міне - сондықтан ... ... ... алып ... ... аграрлық саясат
қажет.
Осындай ерекшеліктердің есебін ... ... ... ... қолдау үнемі жүзегс асырылып отырады. Мұндай қолдаудың құрамына
ауыл шаруашылығымен басқа салалардың өнімдеріне ... ... ... тетіктер, бәселекестікті қолдау, қаржылай ... ... және ... кіреді. Сарапшылардың есебі бойынша әлемдегі 24 елде
ауыл шаруашылығына көрсетілген мемлекеттік жәрдемінің көлемі орта ... ... ... 40-50 ... құрайды. Ал, Жапония мен
Франция да - оның көлемі — 70-80 пайызға ... ... ... ... ... тығыз байланысты. Экономикалық дамудың
әртүрлі кезеңінде мұндай шаралар өзгеріп отыруы мүмкін, бірақ ... ... ... ... мемлекеттік реттеудің жоқтығынан қиын
жағдай қалыптасты. Өнімді өңдейтін және ... ... ... ... кезеңде өздерінің ... ... ... өнімдеріне деген бағаны ... ... ... зиян ... ... шикізат
базасының қысқаруын тудырды. Соның ... ... - ... ... олардың қуатының 17-18 пайызына дейін, сүт өңдейтін
кәсіпорындарда-15, сүт өңдейтін кәсіпорындарда 28, ... ... -10 15 ... ... ... Бұл ... қаржылық
жағдайының қиындығына байланысты, қазіргі кезде ауылшаруашылық өнімдерін
өткізушілермен уақытында есеп ... ... ... ауыл шаруашылығы
өнімін өндірушілср өздерінің өнім өңдейтін шағын ... ... ... ... ... ... мәжбүр.
Біздің еліміздід экономикасының дамуы, стратегияның жоғары сатыға
көтерілуі, ол ауыл шаруашылығының агрокомплексті ... ... ... ... ... ... секторына капиталды салымдар
елеулі азайды, өнімнің көп түрінің ... сол ... ... ... көрсеткіштердің қатары төмеңдеді.
Аграрлы саланы қайта дамыту мемлекет ... ... ... ... ... түрлерінің көмегін қажет етеді. Негізінен бұл
механизм ауылшаруашылық тауар өндірушілерін несиелеу.
Несие беруден басқа ... ... ... өте ... түрі
аренда (лизинг) болып табылады.
Лизинг түсінігі — заңды және жеке ... ... ... ... ... ... ... Жоғарыда келтіріліп өткен
деректерге сүйенсек, қазіргі кезде ауыл шаруашылығында лизингтің алар орны
ерекше.
Лизинг ... ... ... қызмет атқарады, атап айтқанда:
- машина-техникалық өнімдерді қолданудың нәтижелі каналы ретінде;
- өндірісті материалды-техникалық қамтамасыз етудің ... ... ... ... мемлекет тарапынан көмек көрсетудің бір көрінісі
ретінде дамып келеді.
Лизинг көмегімен мыналарға қол жеткізуге болады:
- ... ... ... ... ... ... ... сол сияқты өндірісте технологиялық қайта құру жасауға болады ... ... ... ... ... жаңа ... өмірге әкелуге болады.
Лизинг - ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін ... ... ... жетістіктеріне, сонымен бірге ауыл шаруашылығында
отандық ... ... ... ... ... ... орын
алады.
Қазіргі кезде ауыл шаруашылығындағы машина-трактор нарқы ... ... бар ... тым ... ... кетті.
Осы мәселелерді шешуде және ауыл шаруашылығына көмек көрсету міндеті
жүктелген республикада "ҚазАгроҚаржы" ЖАҚ жұмыс істеп ... " ЖАҚ ... ... ... 1999 жылғы 24
қарашадағы N1777 "Ауыл шаруашылығының кейбір мәселелері туралы қаулысына
және ... 1999 жыл ... ... N201 ауыл ... ... қоры жабық акционерлік қоғамның кейбір мәселелері туралы"
бұйрығына сәйкес құрылған.
Қоғам 100 ... ... ... ... акционерлік қоғам болып
табылады және ... ... осы ... ҚР ... ... ... ... қаржы және өндірістік қызметі шаруашылық дербестігі ... ... ... ... және ... ... ұйымдарының қолдарын қаржылык қаражатқа және ... ... мен ... ... жабдықтарға жеткізуді қамтамасыз
ету жолымен ауыл шаруашылығы ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Қоғам жарғыда көрсетілген мақсаттарды іске асыру үшін ... ... ... ауыл ... ... ... ... беру және қаржыларды
қолдау туралы мемлекеттік және мемлекетаралық бағдарламаларды ... іске ... ... ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру жәнс ... ... ... ... жүргсн ауыл ... ... ... ... және ... ... ауыл ... тауар өндірушілерге несие беру ушін ауыл шаруашылығы
тауар ... ... ... зат ... ... деңгейдегі банкілер
алдында кепілдіктер беруді;
- техника мен технологиялық құрал-жабдығы лизинг, ... ... ... негізіне енбеген ауыл ... ... ... ... үшін ... ... құруға қатысады.
Біздің облысымызда қоғамның бөлімшесі қызмет атқаруда. Олар қазіргі кезде
ауылшаруашылық техникаларын лизигггке ... ... Ал ... жеке ... МТС-лар құрып, санын көбейтуді мақсат етіп отыр.
Қоғамда техникалар, құрал-жабдықтар ... ... ... әртүрлі бағада
белгіленіп лизингке беріледі. Оны мына ... ... ... ... ... түрі |Саны |Бір трактордың ... |
| | ... ... құны ... Ук ... |1 |8789,33 |8789,33 ... |1 | |8789,33 ... саны - 1 бірлігі.
Тракторлардың жалпы құны лизингтің ... ... ... ... ... ... ... |
| ... құны ... | |
| | |құн (3%) | ... дейін |1757,87 |226,11 |1983,98 ... ... |1757.87 |158,21 |1916,07 ... дейін |1318,40 |105,47 |1423,87 ... ... |878,93 |65,92 |944,85 ... ... |439,47 |39,55 |479,02 ... ... |439,7 |26,37 |465,83 ... ... |439,7 |13,18 |452,65 ... |7031,48 |634,81 |7666,29 ... құрылымдарының қаржы-несие саясатын жетілдіру үшін,
лизинг операцияларымен қаржыландыру көлемін ... оны ... ... ... кеңейтуге қайта бағыттауды талап
етеді.
Елімізде ауыл шаруашылығын дамытуда арнайы бағдарламалар қабылданған.
Ауыл ... ... ... ... жылдарға арналған
бағдарламасын жүзеге асыруымыз керек. ... ... ... ... ... ... экономикалық өсуді және ауыл
шаруашылығы өнімінің негізгі түрлері өндірісін тұрақтандыруды қамтамасыз
ету ... ... ... ... болсақ, олар:
1. Ауыл шаруашылығы ұйымдары үшін ... ... ... ... ... ресурстарын басқару жөніндегі заң
шығару базасын әзірлеу.
3. Мемлекеттік астық ... ... ... және ... ... ... ... қамтамасыз ету.
4. Лизинггік негізде ауыл ... ... ... ... ... ... ... әзірлеу және жүзеге
асыру.
5. Аса ... ... ... ... жаппай көбеюінің таралуын алдын алу
және олармен ... ... ... ... ... Мал дәрігерлік қызмет ... ... ... ... ... Қазақстанда мақта өсіруді дамыту жөнінде шаралар
әзірлеу және жүзеге асыру.
8. Асыл тұқымды мал ... және ... ... ... ... ... ... Ауылшаруашылығы өнімінің ең жоғарғы деңгейде ... ішкі және ... ... ... ... Асыл ... мал ... сақтау және ... ... ... ... және жүзеге асыру,
11. Ауылшаруашылығындағы салық жүйесін жетілдіру.
12. Суландыру ... ... ... мен ... ... Жер қатынастарын жетілдіру.
14. Ауылдық жерде шағын несие беру ... ... О Р Ы Т Ы Н Д ... ... ... ... ... кездегі
дамуы елдің экономикасын реттеу механизмдерін ... ... ... ... ... ... ең басты сфералардың ішінде ауыл
шаруашылығын ерекше атап айтты.
Өтпелі кезенде агроөнеркәсіптік кешенінің дамуы барлық салалар ... ... ... және 1990 ... салыстырғанда 2002.
жылы екі есе азайған. Пайдаланылатын техниканың деңгейі өте ... ... ... және т.б. саны күрт ... ... ... үшін ... нарықтық ойлау қабілеті
жоғары, мамандандырылған кадрлар және жаңа ... ... ... ауыл шаруашылығында соңғы жылдары біраз оңды тенденциялар
байқалуда. Біріншіден, экономиканың көп ... ... ... алды.
Екіншіден, ауылды жерде біртіндеп аграрлық қызмет көрсету, өнімді ... сату ... ... ... заңдылық-құқықтық база ауылды
жерде шаруашылық кәсіпті табысты атқаруға қолайлы жағдай жасауда.
Бірақ, кейбір ... ауыл ... ... ... ... өндірістік инфрақұрылымның және маркетингтік ... ... ... құбылыс болып отыр.
Экономиканың аграрлы секторында шаруашылық жүргізудің экономикалық
тетіктері жетілмегендігі салдарынан бұл саланың қосымша өнімінің бір ... ... ... ... ... арқылы экономиканың басқа
салаларына әсіресе банк және ... ... ... ... кетті.
Қатаң ақша, несие саясаты ауылшаруашылық кәсіпорындарының төлем қабілетіне
өз әсерін тигізді. Берешекті ... ... есеп ... ... және ... өнім ... ... сөйтіп тауар өндірушілерді
қажетті көлемде материалдық - техникалық ... ... ... ... ... ... ... және т.б.) сатып алу мүмкіндігінен айырды. Ауыл ... ... ... ... ... ... жеткіліксіз,
несие қорларын пайдаланғаны үшін алынатын пайыздық ставка жоғары, ... ... ... ... жоқтығы, жұмсалатын қаржы мен ... ... ... ... қолбайлау.
Осы уақытта ауыл шаруашылығына несие беру жөніндегі үйлесімді заңдар
жинағының жүйесі жоқ, ... жүйе ... ... ... ... бар. Ауыл ... ... көрсету үшін мемлекет бөліп отырған
ақша қаражаты мардымсыз. ... ... ... ... ... ... пайда болуының себептерін жоя алмайды.
Ауылшаруашылық өндірісін материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз ету
мәселелерінің өткірлігі шегіне жетті десе болады.
Өндірушілер сатып ала алмайтындықтан ауыл ... ... ... ... ... ... ... қолмен атқарылатын жұмыс көлемі көбейіп және түсім көп ысырап
болады.
Ауылшаруашылық өндірісінің жоғары қарқынмен тұрақты ... ... үшін ... ... біраз кезек күттірмейтін шараларды жүзеге
асыру керек.
Қазіргі кезде елдің машина-трактор ... іс ... ... және оны ... жаңарту қажет. ІПаруашылықты жүргізудің
технологиялық ... ауыл ... ... ... ... де ... механизатор
кадрлар жетіспейді.
Мемлекеттік лизинг қоры бойынша техниканы жаңартуға бөлінген қаржы
жеткіліксіз. Сондықтан бұл ... ... ... әр ... жаңа
ауылшаруашылық машиналары мен техникалық құралдарды игеру үшін, ұсынып
отырғанымыздай "Агротехсервис" ... ... ... ... ... ... отырып, ауыл ... ... ... ... ... Закон РК "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", от 31 ... ... и ... N7(59), 1998 ... Некоторые вопросы поддержки сельскохозяйственных производителей:
Постановление Правительства РК. // Собрание актов ... ... ... N38.
3. Назарбаев НА. Стратегия Казакстана-2030, Алматы, 1998г.
4. Назарбаев НА. Не подняв селскохазяйство, не ... ... // ... ... 2000г. 9 ... стр. 1-2.
5. Казахстанкая правда. 2002г декабрь
6. Оңтүстік Қазақстан облысының ... ... ... ... қорытындылар жинағы.
7. Калашников А.В. Особенности перехода к рыночным отношениям при
организации ... ... ... в ... ... N 4 ... ... М.Т. Аутов P.P. Ертазин X. "Агробизнес ... ... ... 1999 ж.
9. Белгібаев Қ.А Ауылшаруашылық экономикасы. //Алматы 1991 ж.
10. Ландышев В.В и др. Организация технологического обеспечения ... ... ... 2001 г.
11. П.Балапанов А.А. АӨК-дегі инфрақұрылымды ... 1994 ... ... О.А ... формы хозяйствования в АПК и факторы
развития их в условиях рынка. //Алматы 1991 г
13. ... Р. ... ... ... в ... ... и
перспективы. Аль-Пари N5, стр-41-44, 2000 г
14. Гусаков Б. Лизинг-катализатор экономического роста. Финансы. N1
стр 12-15, 2001 ... ... Д. ... - как ... ... кредитования малых
предприятий. Қаржы каражат (Финансы Казахстана). N12, стр ... 1999 ... ... С.К. ... в ... ... 2000 ... Попов НА. ... ... ... 1999 ... Атамкулов Б. Аспекты Казакстанской модели приватизации в
агробизнесе. //Транзитная экономика N 5-6, стр 20-26, 1999 ... ... А. ... регулирование сельского хозяйства.
//Аль-Пари, стр 72-77, 1998 г.
20. Елубаев М Не подняв селское хазяйство, не ... ... ... стр 3-11, 2000 ... ... Р. Лизинг-как один из ... ... ... ... N6, стр 29-30, 2000 г.
22. Макбулатова А. ... ... в ... ... N3, стр 65, 1998 ... Махмутова Ж. Пути повышения эффективности функционирования
хозяйствующих субъектов агробизнеса в Южно ... ... N7, стр 73-76, 2000 ... ... А. И ... дағдарыстан
шығару бағытындағы кейбір ұсыныстар. //Жаршы 2002 ж.
25. Есіркепов Т. Аграрлык сала ... ... ... ... ... 1999 ж.
26. Тумеров Р. Инвестиционный кризис в АПК. //Экономика N2, стр 45-
46, 2000 г.
27. Трентъев И. Состояние и ... АПК. ... N4, ... 2000 ... ... Ж. и др. ... управления
реформированием селско хозяйства Казакстана. ... N4, стр 98, 2000 ... ... Южно ... области 1998- 1999-2000.ггг.
//Статистический сборник. Шымкент, 2002 г.
30. Селезнев А. Некоторые ... ... АПК и ... решения. //Экономист N6, стр 76-79, 2000 г.

Пән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Агроөнеркәсіп кешенің дамытудағы шаруашылық инфрақұрылым саласының ролі35 бет
Нарық жағдайында агроөнеркәсiп саласында майлы дақылдар iшкi кешенiн қалыптастыру және дамыту (Оңтүстік Қазақстан облысы агроөнеркісібі мысалында)23 бет
Көлік инфрақұрылымы18 бет
Өндiрiстiк инфрақұрылымды дамытудағы мемлекеттiң реттеушiлiк рөлi15 бет
«Қазақстан Республикасының ірі қара мал етінің экспорттық әлеуетін дамыту жобасы»17 бет
Ерте жастағы (1 жастан 3 жасқа дейінгі) балаларды тәрбиелеу мен оқытуға арналған «Алғашқы қадам» бағдарламасы22 бет
Кәсіби педагогтың құзіреттілігін дамытуда қолданылатын шығармашылық жұмыстар5 бет
Медицина қызметкерлерінің техникалық қауіпсіздігі4 бет
Практикалық психология және практик психологтың қызметі6 бет
Туризмді ұйымдастырудың экономикалық тетіктері28 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь