Кәсіпорынның инвестициялық қызметінің мәні және мағынасы1.Кәсіпорынның жаңартпашылық.инв/қ қызметінің мәні ж/е мағынасы. 1
2.Инвестициялар классификациясы. 2
3.Жобаның өмірлік циклі. Инв жобаның бағасы мен кешендік талдау. 4
4. Дисконттау мәні ж/е оны инв бағалауда қолдану. 5
5. Инвест.ң тиімділігін бағалаудағы динамикалық әдіс(NPV,PI,DPP,IRR) 5
6.Инв бағаның стат.қ әдістері( PP,ARR) 6
7.инв жобаның ақша ағымының элементтері ж/е құрамы. 7
8.Тәуекел жағд.да инв.қ шешімдерді қабылдау. 8
9.Инв қызметті қаржыландыру көздері 8
10. Қазақстанда инвестицияларға мемлекеттік қолдау. 9
Инв жоба түрлері,мәні. 10
1.Кәсіпорынның жаңартпашылық-инв қ қызметінің мәні ж е мағынасы.
Инв/я-кәсіпкерлі н/е басқа бір қызмет об/не пайда табу мақсатымен салынған ақша құралдары,БҚ,мүліктік құқық т.б.Инновация-өнімнің н/е технол/ң жетілдірілген н/е жаңа түріне ие болған инновациялық процестің соңғы нәтижесі.Жаңартпашылық процесі өзіне ғылыми-зертеу,тәжірбие-конструкторлық,жобалық-технологиялық жұмыстар,жаңа өнімді өндіру мен пайдалану,жаңа технол/қ процесті ж/е өндірісті ұйымд/ң жаңа әдістерін қолдану.Инвес/қ ж/е жаңартпашылық жобаларды құрау ж/е іске асыру келесі кезеңдерді қоса отырып,жүзеге асырады:-инвес/қ ойды алдын-ала негіздеу ж/е таңдау,-ғылыми зерттеу ж/е тәжірибе конструкторлық жұмыстары.-инв/қ мүмкіндіктерлі зерттеу.-жобаның техникалық-эк/қ негізделуі,-ғылыми-зерттеу ж/е жоб-қ құжаттамаларды дайындау.-құрылыс-монтаж жұмыстары.-өндірісті иемдену ж/е дайындау.-объектіні пайд/у ж/е өнімді шығаруды ұйым/ру.Инв/қ ойды қалыптастыру көрс/ді:-ғылыми ойды негіздеу.-техникалық ж/е ғылыми шешімдерді иннов/қ,патенттік,экологиялық талдау.-сертификациялық талаптарды орындауға тексеріс жасау.Иннов/қ мүмк-ді зерттеу:-өнімге,жұмысқа,қызметке деген сұранысты талдау.-өнімге деген базалық,ағ/ғы,болжамды бағаның деңг/н ан/у. -инвес-ң болжалынған көлемін ан/у.-жаңартп/инв жобаның эк/қ,қоғ/қ,комм/қ тиімділігін бағалау.-әлуетті(потенциальный)инв/р үшін иннов/қ ұсыныстарды әзірлеу.Инв-қ жобаның техн-қ эк-қ негіздемесі қосады:-маркетингтік зерттеу жүргізу(сұраныс,ұсыныс,баға).-өнімді өткізу бағд-н әзірлеу.-инв-қ жобаны жүзеге асыруды ету.-инженерлік қамсызд-ды әзірлеу.-қоршаған ортаны сақтау жөнінде шар-ды әзірлеу.-кәсіпорынды басқару жүйесін сипаттау.-тәуекелді бағалау.-инв/қ жобаның мерзімн мерзімін ан/у.Жобаларды әзірлеу кезінде инв-ң келесі формалары қолд-ды:-ақша құралдары ж/е ол/ң эквиваленттері.-ғимараттар,көлік,құрал-жабд,өлшеу аппаратуралары,т б мүліктер.-мүліктік құқ/р.Жаңартпашылық-инв/қ тиімділікті бағ/у кезінде қажет:-өнім,ресурс,ақша құралдарының ағымын үлгілеу.-инв жобаның шар-қ қызметке,кәсіп/н жағдайына әсерін ан/у.-инв жобаның қоршаған ортаға әсері.-инфляциялық әсерін ес/у. Инв/қ қызмет-жеке ж/е заңды тұлғалардың,комм/қ ұйым/ң жарғ/қ кап/на қатысуы жөн/гі не кәс-к қызмет үшін пайдаланылатын тіркелген активтерді құрау не ұлғайту жөн/гі қызметі.Инв.қызм-ң суб/рі-инвесторлар,тапсырыс берушілер,жұмысты атқарушылар.инв.қызмет объек/н қолданушылар,жеткізушілер,заңды тұл/р т.б.Инв.қызмет об/рі-қайта құрылған ж/е модернизацияланған нег.қорлар ж/е ұлттық шаруаш/ң әр түрлі салаларындағы айналым құралдары,БҚ,мақсатты ақша салымдары,ғыл-техник/қ өнімдер,мүліктік құқық.Барлық инвесторлар инв.қызметті жүзеге асыруға құқылы.Инвестор инв-ң тиімділігін,көлемін,бағытын,мөлшерін дербес ан-ды.Инв.қызметтің белг.бір қызмет түрлерімен айналыс-н қатысушылары қызметтің осы түрімен айн-ға құқық беретін лицензиялар не сертификат алулары к/к.Инв.қызметтің аяқталмаған об/рі инв-қ процесс суб/нің үлестік менш-де б/ы.Инвесторлармен салынған не алынған мақсатты банктік салымдар,акциялар не БҚ,ал-н мүлік үшін төлемдер,арендалық құқығы оларды алу жағд/да инвесторлар өздері өтейді.Инв.қызмет жүрг-ң қиыншылығы кейбір жағд-да инфл-дан басқа инв-қ сф/ғы сәйкессіздіктің болуымен қиындатылады

Пән: Экономика
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 8 бет
Таңдаулыға:   
СОДЕРЖАНИЕ

1.Кәсіпорынның жаңартпашылық-инвқ қызметінің мәні же мағынасы. 1
2.Инвестициялар классификациясы. 2
3.Жобаның өмірлік циклі. Инв жобаның бағасы мен кешендік талдау. 4
4. Дисконттау мәні же оны инв бағалауда қолдану. 5
5. Инвест-ң тиімділігін бағалаудағы динамикалық әдіс(NPV,PI,DPP,IRR) 5
6.Инв бағаның стат-қ әдістері( PP,ARR) 6
7.инв жобаның ақша ағымының элементтері же құрамы. 7
8.Тәуекел жағд-да инв-қ шешімдерді қабылдау. 8
9.Инв қызметті қаржыландыру көздері 8
10. Қазақстанда инвестицияларға мемлекеттік қолдау. 9
Инв жоба түрлері,мәні. 10


1.Кәсіпорынның жаңартпашылық-инв қ қызметінің мәні ж е мағынасы.
Инвя-кәсіпкерлі не басқа бір қызмет обне пайда табу мақсатымен салынған ақша құралдары,БҚ,мүліктік құқық т.б.Инновация-өнімнің не технолң жетілдірілген не жаңа түріне ие болған инновациялық процестің соңғы нәтижесі.Жаңартпашылық процесі өзіне ғылыми-зертеу,тәжірбие-конструкторл ық,жобалық-технологиялық жұмыстар,жаңа өнімді өндіру мен пайдалану,жаңа технолқ процесті же өндірісті ұйымдң жаңа әдістерін қолдану.Инвесқ же жаңартпашылық жобаларды құрау же іске асыру келесі кезеңдерді қоса отырып,жүзеге асырады:-инвесқ ойды алдын-ала негіздеу же таңдау,-ғылыми зерттеу же тәжірибе конструкторлық жұмыстары.-инвқ мүмкіндіктерлі зерттеу.-жобаның техникалық-экқ негізделуі,-ғылыми-зерттеу же жоб-қ құжаттамаларды дайындау.-құрылыс-монтаж жұмыстары.-өндірісті иемдену же дайындау.-объектіні пайду же өнімді шығаруды ұйымру.Инвқ ойды қалыптастыру көрсді:-ғылыми ойды негіздеу.-техникалық же ғылыми шешімдерді инновқ,патенттік,экологиялық талдау.-сертификациялық талаптарды орындауға тексеріс жасау.Инновқ мүмк-ді зерттеу:-өнімге,жұмысқа,қызметке деген сұранысты талдау.-өнімге деген базалық,ағғы,болжамды бағаның деңгн ану. -инвес-ң болжалынған көлемін ану.-жаңартпинв жобаның экқ,қоғқ,коммқ тиімділігін бағалау.-әлуетті(потенциальный)инв р үшін инновқ ұсыныстарды әзірлеу.Инв-қ жобаның техн-қ эк-қ негіздемесі қосады:-маркетингтік зерттеу жүргізу(сұраныс,ұсыныс,баға).-өнімд і өткізу бағд-н әзірлеу.-инв-қ жобаны жүзеге асыруды ету.-инженерлік қамсызд-ды әзірлеу.-қоршаған ортаны сақтау жөнінде шар-ды әзірлеу.-кәсіпорынды басқару жүйесін сипаттау.-тәуекелді бағалау.-инвқ жобаның мерзімн мерзімін ану.Жобаларды әзірлеу кезінде инв-ң келесі формалары қолд-ды:-ақша құралдары же олң эквиваленттері.-ғимараттар,көлік,құ рал-жабд,өлшеу аппаратуралары,т б мүліктер.-мүліктік құқр.Жаңартпашылық-инвқ тиімділікті бағу кезінде қажет:-өнім,ресурс,ақша құралдарының ағымын үлгілеу.-инв жобаның шар-қ қызметке,кәсіпн жағдайына әсерін ану.-инв жобаның қоршаған ортаға әсері.-инфляциялық әсерін есу. Инвқ қызмет-жеке же заңды тұлғалардың,коммқ ұйымң жарғқ капна қатысуы жөнгі не кәс-к қызмет үшін пайдаланылатын тіркелген активтерді құрау не ұлғайту жөнгі қызметі.Инв.қызм-ң субрі-инвесторлар,тапсырыс берушілер,жұмысты атқарушылар.инв.қызмет объекн қолданушылар,жеткізушілер,заңды тұлр т.б.Инв.қызмет обрі-қайта құрылған же модернизацияланған нег.қорлар же ұлттық шаруашң әр түрлі салаларындағы айналым құралдары,БҚ,мақсатты ақша салымдары,ғыл-техникқ өнімдер,мүліктік құқық.Барлық инвесторлар инв.қызметті жүзеге асыруға құқылы.Инвестор инв-ң тиімділігін,көлемін,бағытын,мөлшері н дербес ан-ды.Инв.қызметтің белг.бір қызмет түрлерімен айналыс-н қатысушылары қызметтің осы түрімен айн-ға құқық беретін лицензиялар не сертификат алулары кк.Инв.қызметтің аяқталмаған обрі инв-қ процесс субнің үлестік менш-де бы.Инвесторлармен салынған не алынған мақсатты банктік салымдар,акциялар не БҚ,ал-н мүлік үшін төлемдер,арендалық құқығы оларды алу жағдда инвесторлар өздері өтейді.Инв.қызмет жүрг-ң қиыншылығы кейбір жағд-да инфл-дан басқа инв-қ сфғы сәйкессіздіктің болуымен қиындатылады

2.Инвестициялар классификациясы.
Инвя-кәсіпкерлік не басқа да қызмет обне табыс табу не басқа пайдалы тиімділік алу мақсатында салынатын ақша құралдары,БҚ,мүліктер, ақшалай құндылығы бар өзге де құқықтар.? Ең нег.жіктеу белгісі-капитал салынған обт,оның негізінде нақты же ққ(қоржындық)инвды бөліп көрсетуге бы.Нақты инвр-пайда табу үшін,тауар өндірісімен же қызмет көрсетумен байлты нақты активтерге кез-келген ақша құралдарын салу.Бұл салым кәсіпң өндітік не өндтік емес бағыттағы негізгі қорларды көбейтуге бағытталған. Ққ(қоржындық) инвр-пайда алу мақсатында,БҚ формасындағы активтерді сатып алу. Инвды жіктеудің келесі белгісі-инвестициялау периоды,оның негізінде қысқа,орта же ұзақ мерзімді инвды бөліп көрсетуге бы.Қысқа мерзімді инвр-бір жылға дейінгі период ішгі ақша құралдарының салымы,1ж дейінгі. Ұзақ мерзімді инвдың негізгі формасы-кәсіпң нег.құралдарды қайта өндіруге деген капиталдық салымдары,3ж жоғары.Орта м инв 1-3ж дейінгі.Фирманың инвқ процеске қатысуына байлты тікелей же жанама инвды бөліп көрсге бы.Тікелей инвр салған кезде кәсіпорын-инвестор капитал салатын обні таңдау проце тікелей қатысады.Жанама инвр инвестициялау обн таңдау процесіне делдалды,инвқ қорды не ққ делдалдың қатысуын қажет етеді.Бұл көбінесе БҚға салынатын инвр.Меншік формасына сәйкес мемк же жеке меншік инвр ажыры.Жеке меншік инвр-азаматтардың, кәсіпкерлік ұйымдар құралдарының салымы.Мемк инвр-бұл мемк кәсіпорын,мемк бтің әр түрлі деңгнің же мемк бтен тыс қорлардың құралдарының салымдары.Сонымен қатар венчурлы инвестицияларды және аннуитетті бөліп көрсетуге болады.Венчурлы инвестициялар-бұл кіші инновациялық кәсіпорындарды жаңа технологиялар облысында қаржыландыруға қажетті капиталдың тәуекелді салымдары.Бұл- жаңа кәсіпорындарға немесе өз қызметін жоғары тәуекелмен байланысты бизнестің жаңа салаларында жүргізетін кәсіпорындарға акциялардың салымы.Аннуитет-салымшыға үнемі біркелкі уақыт аралығында табыс әкелетін инвр.Негізінен бұл сақру же зейнетақы қорларына құралдар салымы. Инвқ ресға деген меншік формасына байлты:мемлк,шетел,аралас,жеке бы.Мемл-мемл.басқару орг-ның мемл. формадағы кәсіпға салымы.Шетел-шетел фирмң,ұйымдң,мемлң салымдары.Аралас-отандық же шетел экқ субр салымдары.

3.Жобаның өмірлік циклі. Инв жобаның бағасы мен кешендік талдау.
Жобды инву мәселесін зерттеу үшін басты ұғым жобң өмірлік циклі б.т.Жобң өмірлік циклі-жобаның п.болу мезеті мен оның жойылу мезеті ар-ғы уақыт.Жин-н тәжірибеге бсты жоба өтетін жағд-ды фаза(этап,стадия)д.а.Инвя обсі бөлінеді:1)жоба масштабы б-ша кіші же мега жобалар.2)жоба бағыты б-ша коммерц же әлк.Кіші жоба масштабы б-ша үлкен емес,көлемі қарапайым же шектелген.Америкқ тәжірбиеде кап-л салымы-10-15млн.Мега жоба бөлінген реср мен жалпы мақсатқа біріктірілген көп өзара байл-н жобдан тұрады же оларды уақыттық өтеуге б-ты жіб-ген мақсатты бағд-р.Ондай бағд-р хқ,мемл-к,ұлттық,айсақтық бы.Жобаны өтк-гі кезеңдер:1)Инвя алдғы фаза.а)инв мүмкті талдау.б)алдан-ала техникқ экқ дәлелдеме.в)инв мүмкіндіктер жөнгі баяндама.2)инв фаза:а)келісімдерді бекіту же хабарласу,б)жобалау,в)құрылыс,г)мар кетинг,д)оқыту,е)эксплуатац-у,ж)қаб ылдау же жіберу,э)құрал-жаб ауыстару,к)кеңейту же инновация.Инв.жобаны құру же өткізу келесі этаптардан тұрады:Инвқ пікірлер(идея құру):1)ойлардың тууы же дәлелденуі,2)техн-к шеш-ң иннов-қ,патенттік,эколог анализы.3)сертифик-қ талдаудың орындалу қажеттілігін тексеру.4)инв-қ ойларды аймақтық,жерг-і,салалық басқыру орг-мен алжын-ала келісу5)ақп-қ мемирандум дайу.
Жобң бағасы жоба рес-ң бағасының,атқар-н жұмыстың уақыты мен бағ-ң жиынтығымен анықт-ды.Жобң құнын басқару келесі процді қосады:-жоба құнын бағу,-жобаны бюджеттендіру,-жобаның бағасын бақу.Бағаны басқару жобаның өмірлік циклі кезеңінде же мақсатына байл-ы жоба бағаларының әр түрлері мен әдістері қолд-ы.Жоба бағасы мына ресмен ан-ды:-құрал-жабд(с салу,жалға алу,лизг),-өндірістік қуаттар,құрылғылыр.-жұмыс күші,-шығыс тауарлары,-материалдар,-оқытулар,се минарлар,конфер-р.-субконтрактілер. Жоба бағалаудың бағасының түрлері:1.жоба концепциясы.Мақсаты-өмірлік қаб-н бағалау,жоб-ң қаржылық атқарылуы.2.инв-ды негіздеу .Мақс-жоспраланған шығындарды бюджеттік шектеулермен салыстыру.3.техникалық-экономик негіздеу.М-инв шешімдерді қабу,жобаны қаржыландыру.4.Қызмет құжаттамал-н жасау.5.жобаның ауытқуы.М-жасалған жұм-ң бағасын бағалау.6 пайдалануға беру.7.пайдалану.8.жобаның аяқталуы

4. Дисконттау мәні же оны инв бағалауда қолдану.
Инв-қ жобаның экқ тиімділігін бағалау түрлі критерилер мен көрср жүйесі көмегімен жүзеге асады.Экқ же қарж талдауда жобаның ағғы же болаш-ғы құнын өлшеу үшін арнаулы әдіс-дисконттау қолд-ы.Диску -диск-у коэф-н қолдана отырып нәтиже шығынң бастапқы сомаларын ан-у әдісі.Бұл коэф-ті банктік сақру қызметі облысында экқ есептерді шешу үшін қолд-ы.Әсіресе мәміле,несиел-у,сақру тәуекелін ан-у алдында төлемді өтеу.Дисконт құны капитал нарығында ұз.мерз.займдар б-ша инвестормен төленетін %-ң фактілі құнынан төмен болмау кк.Инв-қ жобаны бағалау кезінде әртүрлі мерзімдегі көрсді өлшеу дисконттау жолымен жүрг-і.Бұл мақсатта дисконт нормасы (Ен)қолд-ы.Коэф диск=1(1+Ен)^t.Диск-у процедурасы кең мағынада қолд-ы,яғни кап-л салымд-н жүзеге асыруды тек жыл басына емес,сон-н бірге кейінгі периодта да келтіру(инв жобаны жүзеге асырудан түскен табыс басына).Мерз-ң белг 1 мезетінде әртүрлі мерзімдегі мәндерінің ол-ң құндылықтарына айналуы-tp.Бұл жағд-а ақша ағымын дисконттау оның мәнін і-ші жылдағы дисконттау коэф-не көбейту жолымен ан-ды:К диск і=(1+Ен)tp-ti

5. Инвест-ң тиімділігін бағалаудағы динамикалық әдіс(NPV,PI,DPP,IRR)
Әр түрлі инв-қ жобды салыстыру үшін же олң ішіндегі тиімділігін таңдау үшін келесі көрср қолд-ы: -таза келтірілген пайда NPV-интегралды нәтиженің интегралды ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын бағалау
Инвестициялар мен инвестициялық шешімдердің жалпы сипаттамасы
Альтернативті инвестициялық жобаларды бағалау
Кәсіпорынның айналым капиталының мазмұнының теориялық аспектілері
Қазақстандағы кәсіпорындардың инвестициялық белсенділігін арттыру
Қаржылық жоспарлау процесі
Қаржылық тәуекелдердің сыныпталуы
«ISKER GROUP» ЖШС инвестициялық қызметінің ұйымдастырылу процесстерін зерттелуінің негізінде кәсіпорында инвестиция қызметін ұйымдастыруды жеңілдету жолдарынының ұсынынылуы
Инвестициялық тәуекелдіктер түсінігі және олардың түрлері
Нарық жағдайында инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігін бағалау
Пәндер