Банктегі қоғаммен байланыс бөлімі

Жоспар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4

І Тарау. Банктегі қоғаммен байланыс бөлімінің ерекшелігі.
1.1. Банктегі Қоғаммен байланыс бөлімінің құрылымы ... ... ... ...8
1.2 . Банктің фирмалық стильінің құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ...18
1.3. Корпоративті мәдениет . компаниясы басқарудың тиімді
құралы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...24

ІІ Тарау. Банктегі қоғаммен байланыс қызметінің бағыттары.
2.1. Ішкі маркетинг . имидж саясатын шешудің бір бағыты...31
2.2. Зерттеу стратегиясы, қоғаммен байланыс компаниясының
маңызды элементі. Казкоммерцбанк ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36
2.3. Банк имиджінің негізгі компоненттері ... ... ... ... ... ... ... ... .40
2.4. Банктің корпоративті имиджі және жаңа стандарттағы
ролі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47
2.5. Қазақстандағы банк имиджінің құрылуының кейбір
аспектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...54

ІІІ Тарау. Банктегі қоғаммен байланыс қызметі және БАҚ.пен байланысы.
3.1. БАҚ.құралдары қоғаммен байланыс комнаиясының құралы
ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 64
3.2. Банктік қоғаммен байланыс бөлімінің дағдарыс
жағдайындағы ролі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 68
3.3. Ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...73
3.4. PR.жоба ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...74

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..79

Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 81
Кіріспе.
Банкілер – ақшалай қаражат пен қорлануды шоғырландыратын, несие беретін, мемлекеттер, кәсіпорындар, мекемелер мен жеке адамдар арасындағы өзара төлемдер мен осы айырысуды делдалдықты жүзеге асыратын, ақша мен бағалы қағаздар шығаратын алтынмен, шетелдік валютамен операцияларды және басқа міндеттерді жүзеге асыратын мекеме. Сонымен қатар банк- қоғамдық пікір мен көпшіліктің іскерлік қарым-қатынасынан туындайтын ең нәзік және сезімтал институт болып табылады. Банктік ҚБ-ң ерекшелігі банк өзінің қызмет шарттарымен ерекшелінеді.
Олар жаратылысынан заттай әлпеті жоқ, бұл жерде ұсыныс қызмет олардың банк маркасы алға жылжығанда ғана жүзеге асады.
Банктік ҚБ-ң басты міндеті – банк стратегиясының алға жылжу жағдайын жүзеге асырады. Олардың іскерлік әдістері мен міндеттемелері баяғы бір мәселе емес, содан басқа нақты мақсатын көрсетеді және оның жетістіктерге жетуіне қандай құралдарды пайдаланғанын анық түрде көрсетуі тиіс. Әлемдік тәжірибе банк жүйесінің дамуын көрсетеді. Банк дамуындағы жеке сұрақтарды негізінен ешбір қазбалаусыз шешуге болмайды және оның стратегиялық қызметі ұзақ уақыт бойы маңызды шарттар қатарынан шықпауы үшін – банк ауқымы, оның құрамындағы иелер, әр түрлі нарықтағы операциялар мінездемелері және т.б. мынандай жағдайда жоғарғы жетістіктерге жете алады: қаржыгерлер мен мамандар күшімен ұйымдастырылған сауатты шешімі сыртқы ортаға жағымды бейнесін қалыптастыру шарты іске асырылмауы тиісті. Бүгінгі дамыған қоғамда ешкімнің күмәні жоқ, ҚБ –маманы – бұл менеджменттің дербес сыңары екеніне ірі банк мекемелерінің арнайы бөлімдерінде бұл қызмет өтімділіпен айналысады және олардың басқару органдарына кіретін басшыларының стратегиялық шешімдерінің болашақта іске асуына қатысады.
Тақырыпты зерттеу маңыздылығы мен өзектілігін еліміздегі Кеңес Одағы кезіндегі «компания дәрежесі» әлі күнге дейін сол түрін өзгерткен жоқ, бұл негізінен батыс ұйымдарына тән.
Негізгі дәлелдемелер келтіретін болсақ – зерттеулер көрсеткендей алынған: соңғы 15 жыл ішінде батыс компанияларының жалпы абыройларының құнын құратын бөлігі 18%-дан 82%-ға дейін өскен. Егер компания $ 40 млн тұрса, соның $ 7,2 млн материалды активтерді құрайды, ал қалған $ 32,8 млн абыройдан тұрады.
Басқа зерттеулер бойынша дәлелдемелер алатын болсақ, фирманың абырой көрсеткіштерінің төмендеуі не бары 1% құрайды, ал нарықтағы төмендеу құны жедел 3% - құраған.
Қазақстанда 2000 жылы 31-желтоқсанда «Қазақстан Ұлттық Банкі» 48 банкпен әрекет жасай отырып, 1998 жылы 71 банкпен, 1994 жылы 184 банкпен салыстыра отырып жалпы санын шығарды. Бұл азайтудың себебі қатал саясатты ұстанудың нәтижесінен пайда болған. «Қазақстанның Ұлттық Банкі» сондай-ақ көрсеткіштерге байланысты 2-ші дәрежелі банктердің капитал адекваттылығы сияқты, қорлармен қамтамасыз етуін, жоғарғы несие тәуекелділігін ақпараттарын ашып бухгалтерлік есептер жүргізді.
Қазақстанда 1990-жылдарға дейін қоғаммен байланыс бөлімі болған жоқ, олардың жұмысын менеджмент бөлімі атқарып отырды, сонымен қатар баспасөз – қызметтері мен өзіндік үйренушілерде өз үлестерін қосты.
1990 жылдары Қазақстан банкілерінде құрыла бастаған қоғамен байланыс бөлімдерін зерттеу дипломдық жұмыстың обьектісі
Қолданылған әдебиеттер.
1. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением. - М.: Центр, 1998
2. Официальный сайт АО «Казкоммерцбанк» // - http://www.kkb.kz - ЬЁр!!.
З. Управление персоналом организации: Учебник/ под ред. А.Я. Кибанова. — М: Инфра-М, 1997
4. Журнал «National Business» Тулегенова Е. «Банковская система Казахстана»ШЧ24, 2004
5. Журнал «Континент», Иконников А. - «О времени и о себе»№7,2004
6. Алешина ПВ. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров. — М.:
ГНОМ-ПРЕСС, 1997
7. Лебедева Т.Ю. Искусство обольщения. Паблик рилейшнз по-французски. Концепции. Практика. / Отв. Редактор Я.Н. Засурский. — М.: Из-во Моск. уи-та, 1996
8. Журнал «Банки и технологии», автор Пролыгина Т. - «Мониторинг СМИ в коммерческих организациях»№3, 2002
9. Чумиков АН. Креативные технологии “паблик рилейшнз”. - М., 1998
10.Лебедева Т.Ю. Паблик рилейшнз. Корпоративная и политическая режиссура. — М.: МГУ, 1999
11.Майерс д. Социальная психология / Перев. с англ. — СП6.: Питер Ком.
1998
12.Почепцов ГГ. Спиндоктор, который умеет лечить события. - М.:РИП холдинг, 1999
13. Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия / Сост. ЛЕ. Тарас. КВ. Сельченок. —Мн.: Харвеет. 1999
14. PR: международная практика. – М.: Издательский дом «Довгань»,1997
15. Абдильманова. Журнал «Банки Казахстана» 2001 №2
16. Абдильманова. Журнал «Банки Казахстана» 2001 №4-6
17. Тимофеев М. И. Все о рекламе. Умей продавать. М., 1995
18. Березин И. Маркетинг и исследования рынков. М., «Русская деловая литература», 1999.
19. Баркеро Кабреро Х.Д. СО в мире финансов. М., «Дело», 1997
20. И.А.Бланк. Основы финансового менеджмента. 1999
21. Трофимов Т.А. Имидж банка как фактор конкурентной борьбы// журнал «Маркетинги, маркетинговые исследования», 1998. №12. –С: 7-10
22. Стратегия развития АО «Казкоммерцбанк» на 2004-2006 г.
23.Усокин В.М. Современный коммерческий банк: управления и операции М.: ИПЦ, 1994 г – с.301.
24. Инструкция банка АО «Казкоммерцбанк» «Положения о отделе управления маркетингом и связями с общественностью».
25. Баранов П.А. Банковский маркетинг особенности рекламы в коммерческих банкая // журнал «Финансы и Кредит», 1998 г.,
№10 –с. 13
        
        Жоспар
Кіріспе.....................................................................
....................................4
І Тарау. Банктегі қоғаммен байланыс бөлімінің ерекшелігі.
1.1. Банктегі Қоғаммен ... ... ... . ... ... стильінің
құрылымы...............................18
1.3. Корпоративті мәдениет – компаниясы басқарудың тиімді
құралы....................................................................
.......................24
ІІ ... ... ... ... ... ... Ішкі ... – имидж саясатын шешудің бір ... ... ... ... байланыс компаниясының
маңызды элементі.
Казкоммерцбанк.........................................36
2.3. Банк ... ... ... ... ... және жаңа ... ... банк ... ... ... ... Банктегі қоғаммен байланыс қызметі және БАҚ-пен байланысы.
3.1. БАҚ-құралдары қоғаммен ... ... ... ... ... ... ... дағдарыс
жағдайындағы
ролі......................................................................
......68
3.3.
Ұсыныстар.................................................................
..................73
3.4. PR-
жоба......................................................................
.................74
Қорытынды...................................................................
...........................79
Қолданылған
әдебиеттер..................................................................
......81
Кіріспе.
Банкілер – ақшалай қаражат пен қорлануды ... ... ... ... ... мен жеке ... ... төлемдер мен осы айырысуды делдалдықты ... ақша мен ... ... ... ... валютамен операцияларды және ... ... ... ... ... қатар банк- қоғамдық пікір
мен ... ... ... туындайтын ең
нәзік және ... ... ... ... ... ҚБ-ң
ерекшелігі банк өзінің ... ... ... ... ... ... жоқ, бұл ... ... ... банк маркасы алға ... ... ... ҚБ-ң ... міндеті – банк ... ... ... ... асырады. Олардың іскерлік әдістері мен
міндеттемелері ... бір ... ... ... ... нақты
мақсатын көрсетеді және оның ... ... ... ... анық ... ... ... Әлемдік
тәжірибе банк жүйесінің дамуын ... Банк ... ... негізінен ешбір қазбалаусыз ... және оның ... ... ұзақ ... ... ... қатарынан шықпауы үшін – банк ауқымы, ... ... әр ... ... ... және т.б. ... ... жоғарғы жетістіктерге
жете ... ... мен ... ... сауатты шешімі ... ... ... ... шарты іске асырылмауы тиісті. Бүгінгі ... ... ... жоқ, ҚБ ... – бұл ... ... екеніне ірі банк ... ... бұл ... ... ... және ... органдарына кіретін басшыларының ... ... іске ... ... зерттеу маңыздылығы мен өзектілігін еліміздегі Кеңес
Одағы ... ... ... әлі ... ... ... өзгерткен жоқ, бұл негізінен батыс ... ... ... ... – зерттеулер
көрсеткендей алынған: соңғы 15 жыл ішінде ... ... ... ... құратын бөлігі 18%-дан 82%-ға
дейін ... Егер ... $ 40 млн ... ... $ 7,2 ... ... құрайды, ал қалған $ 32,8 млн абыройдан
тұрады.
Басқа ... ... ... ... ... абырой көрсеткіштерінің төмендеуі не бары 1% ... ... ... құны ... 3% - ... 2000 жылы ... «Қазақстан Ұлттық
Банкі» 48 банкпен ... ... ... 1998 жылы ... 1994 жылы 184 ... салыстыра отырып жалпы
санын ... Бұл ... ... қатал саясатты ұстанудың
нәтижесінен пайда ... ... ... ... сондай-ақ
көрсеткіштерге байланысты 2-ші дәрежелі ... ... ... ... ... етуін, жоғарғы
несие тәуекелділігін ақпараттарын ашып ... ... ... ... ... ... ... жоқ, олардың жұмысын ... ... ... ... ... ...... мен өзіндік
үйренушілерде өз үлестерін қосты.
1990 ... ... ... құрыла бастаған қоғамен
байланыс бөлімдерін зерттеу ... ... ... ... ... пәні – банк ... ... жолдарын ашып
көрсету.
Жұмысты зерттеу мақсаты:
• банк имиджінің қалыптасуын талдау.
• Оны ... ... ... ... ... пайдалы жақтарын қарастыру.
• Дағдарыс ... ... ... ... Саясаткерлерге түсіндіру, басшыларды қоғамдық ... ... ... ... ... ... және Қазақстандық банктерінің Қоғаммен ... ... ... ... ... ... байланысының ерекшелігі.
1.1. Банк Қоғаммен Байланыс Бөлімінің -құрылымы.
«Банктік қоғаммен байланыс» ... ... ... ... ... ... маркетингтік және ... ... ... ... ... пікір туралы ақпараттандырылуын ... ... ... банк ... ... ... ақпараттандырылуы
үшін жауапты.
Банктегі қоғаммен ... ... ... адамдардың
мәртебесін өздеріне қарап ... ... ... ... ... ... және тиімді менеджмент
қызметінің ... ... және ... алға
жылжытуышылардың құралы ретінде ... ... ірі және ... ... құрылымда қоғаммен
байланыс қызметі ... ... ... емес ... ... байланыс бөлімін басқарушы басшы компанияның ... ... ... және стратегиялық ... ... ... ... ... ... ... қосыла
отырып стратегияны қабылдайды және іске ... ... ... маркетингтік саясатының нарықта ... және оның ... мен ... үшін ... ішкі құрылымы мамандану қызмет түрі ... ... ... ... ... ... қарамастан көпшілік бөлімшелері
мен банк ... ... ... мен ... негізін
құрастырушылар ... ... ... ... бас ... ... стратегиялық жұмысын анықтайды, клиенттер
келісім – шарттарына қол ... ... ...... қоғаммен байланыс ... ... ... ... ... ... ... және банкті
халықаралық қоғаммен байланыс ... ... ... ... ... және ... жалпы
стратегиясын іске асырады, негізгі ... ... ... ... ... артықшылықтарын іздейді.
Бұл ... ... ... ... жаңа ... ... іске ... және ... ... ... жаңа ... ... ... құрамына негізінен көп ... ... ... ... ... клиенттерді тез ... ... және ... ... ... ... мүмкіншіліктерін тиімді өткізеді.
Сонымен қатар бұл ... ... ... ... мен ... емес ... және қоғаммен
байланыс акциялары мен оқиғаларын ... ... ... ... ... ... ... айтқанда: қоғамдық-саяси,
іскерлік, мамандырылған, кәсіби, ... ... ... ... ... достастық
арнайы жинақталған жеке ... ... ... ... жүйелі түрде шақыратын, құрамына ... ... ... ... ... және бірінші ... ... ... ... ... және ... байланыс бағдарлама бөлімі - бағдарламаның ұзақ ... ... ... ... ... ... ... ұзақ ... ... ... ... ... ... ... тендерлік жарыстарда ... ... ... ... ... ... ... Халықаралық байланыс ... ... ... ... ... және ... халықаралық желілерімен трансұлттық ... ... ... ... ... ... ... түрде шетел
тілдерінде сөйлей алады, ... ... және ... ... және ... жігерлерінің арқасында
банк шетел ... ... ... ... ... қызмет көрсете алады.
Ақпараттық – ... және ... ... ... ... зерттеу ... ... ... ... материалдарды мұқият ... ... (БАҚ ... ... ... ... дейінгі және олардан
кейінгі оқиғалардың ... ... ... байланыс оқиғаларына дейінгі және ... БАҚ ... ... ... ... ... және бұл ... медиа-мониторинг нәтижелері
негізінде өткізілетін ...... мен ... ... ... қызметкерлері жаңа ақпараттардың БАҚ ... ... ... ... және БАҚ пен ... ... ... ... ... тиімділігі мен қоғаммен
байланыс ... ... ... ... ... жүйесіндегі қоғаммен ...... ... ... ... табылады, қоғам мен ... ... ... ... ... ... мүмкіншілігін есептейді. Негізі
қоғаммен байланысқа - шеберлік пен қоғам мен ... ... ... ... ... байланыс сонымен қатар өзіне өнім ... ... пен банк ... ... ... ... ... билік органдары және БАҚ) ... ... ... ... банк ... ... бақылауды қосады. Бұл ... ... банк ... сыртқы ортаға да ... ... ... ... ... ... – бұл ... байланыстың тағы бір ... ... ... ... алдындағы ... ме ... іске ... өз міндетіне жүктейді.
Банктің тағы бір ... - ... ... болып табылады. Қазіргі тәжірибедегі ... ... ... ... ... ... өз
қызметкерлерінің ынталарын ... ... ... қатынасы),
жастар ... шешу ... ... ... ... (қайырымдылық) т.б..
Осындай бейнемен, халыққа деген ... ... ... және ... ... пікірге әсері, банк
жұмысының ... және оның ... ... ... көруге болады.
Осы салалар ... банк өз ... ... ... ие және ... ... ... ете алады.
Байланыс стратегиясының ... ... ... ... ... мен құралдары ... ... банк ... ... ... үлкен шығынымен,
жарнаманың ... ... кең ... ... мен
аудиторияға ықпал ету дәрежесі мен ... алға ... ... қамтамасыз ете алмайтынын ... ... ... – банк ... ... жиынтығын, жаңа нарықты ... алу бір ... ... ... ... нәтижесінде
ұлғайтуын, банк ... ... және ... ... және ... мерзімді мақсаттың ... ... ... ... ... ...... жаңа қызмет
орнату болып табылады, ... ... жаңа ... іс ... ... ... және мүмкіншіліктері
бар тұтынушыларға банк ... және ... ... ... таңдауға, сұранысты ... ... ... емес ... құру және олардың
тұрақты ... ... ... ... ... кей ... клиенттерге немесе ... ... ... ... ... туралы ақпарат
беру.
Банк ... ... ... ... теледидарға
және қала жарнаманың басқа да ... ... ... ... суреттер мен ... ... ... ... арқылы ... ... ... ... ... ... да
дәстүрлі емес жарнама түрлері бойынша.
Теледидардағы ...... ... ... ... ... ... көрсетеді.
Мысалы: «ЦентрКредит» жарнамасын алатын ... өте ... ... кең ... қамтиды.
Сыртқы жарнама – ... ... ... ие, ... ... ... орташа құнды, бәсеке әлсіз.
Жарнама жинақы ... ғана іске ... ... және
мақсатының бағыты ... рет ... ... ... ... үшін – ... ... жетелдіру керек, ... ... ... стратегиясын ескерген жөн ... ... ... ... ... ... ... мемлекетімізде ... ... ... ... ... ... тиімділігін анықтау,
жарнаманы қолдану нәтижесінде алынған ... ... ... ... ... ... ... осы тәсіл бойынша салыстыруға ... ... ... ... ... нәтижесінде алынған
табыс кейінірек ... ... ... есептелінген
жиынтығынан жарнаманың ... ... ... іске ... ... ... жиынтығы мен ... ... ... ... ... ... ... анықталады:
Формула
Бұл жерде:
Р – жарнаманың экономикалық ... ...... ... ... ... ... айналымы, тнг,
П – қосымша өсу, банк ... ... ... ... ...... кейінгі кезеңдегі жарнама сағатын, күнін есептеу.
Н – сауда бағасы %;
U – ... ... ... ... ... ... ақшаның мүмкіншілігін есептейді.
Аударма қызметі өз ... және ... ... халықаралық стандартқа ... ... ... ... мен қамтамасыз етеді.
«Казкоммерцбанкінде» ... ... топ ... ... бойынша жұмыс істейді, негізгі ... ... ... ... ... ... нарық
ақпараттарын жалпылау болып табылады. ... ... ... ... ... ... Бұлар әр 3 ай сайын
жиналып, ... ... ... ... ... ... ... ... банктің орташа ... ... ... ... Банк ... ... ... басқару мүшесінің төрағасы ... ... бір ... ... бір сұрақ ... «Сіз ... ... артықшылығын қалай
анықтай алар ... Ол ... ... ... ... – бұл брэнд, екіншіден – ... ... ... қатар ақпараттқ емес банк ... ... ... – маркетинг көзқарас жағынан дұрыс ... ... бұл ... - өнімді дұрыс таңдау мен ... ... ... ... ... және кейде
ұсыныс сұранысты туғызуы керек» деген ... ... - ... үшін ең ... ... үшін ғана емес, сонымен ... оның ... құру және ... ... ... ... үшін ... орында имидж байламы ...... ... ... ... ... тиіс.
Екіншіден – жоғарғы ... ... ... ... ... ассортименті мен құралдарға ... ... мен ... ... ... нивелирленеді. Бұл жалпы
барлық ... бар ...... бар ... ... соғады, қандай
банкпен ... ... ... екендігін таңдауға. Бірақ банк
өзіне атау бермей, ... ... ... ... ... ... ... позитивті имиджінің қалыптасуында
қажеттілік ... ... ... ... ... айтақанда, банктің жақсы ... ... ... ... ... айтатын болсақ бұл жерде ... ... ... ... ... бұл ... ... банктерге ... ... ... ... адам ... ... ... ол ешқашанда ... ... ... ... фирмалық стильін құрудағы алғашқы ...... ... талдауы ... ... ... компанияның арнаулы аудиторияларын ... ... ...... философиясын жетілдіру ... ... ... ... ... кіреді
(көбінесе кредоның ... ... ... , «сенімділік»,
«компетенция», «мақтаныш», ... ... ... ... ... ... ... қатынасты орналастырушылар ... ... ... ... ... мен реттеу
кіреді.
Үшінші қадамы – ... ... ... ... жүйелер, маркетингтік зерттеу кезінде ... мен ... ... документтерін жетілдіру
керек. Осыған ... ... мен ... ... және осы ... компания логотипінде іске ... және ... ... ... ... фирмалық стильінің ... ... оның ... ... ... ... блок,
фирмалық түсі, әріптері кіреді және ... ... ... ... ... документтерді жетілдіру кезеңіне,
ғимараттың сыртқы ... ... ... ішкі ... нүктесі, компания ... ... ... ... ... ... ... қатар екінші кезеңі ... бұл ... ...... ... ... оны жаңарту және
қажет ... ... ... Бұл ... ... ... ... және фирманың сыйлық қоры ... ... ... ... ... жеке ... әрекет жасауға ... ... ... ... сыйдыруға баспаханаларға
немесе фирмаларға. ... ... ... ... ... ... ... тәуекелденеді нәтижесінде тең келмей
қалуына, түр ... ... ... ... ... ассортименттік гаммасында ... ... сапа ... ... ... ... ... безендірілуіне.
Фирмалық коллекция ... ... ... кең ... спектрлерін қосады. Бұл ... еске ... ... ... баға бойынша жүреді (промо, ... ... ... ... ... ... аудиторияның түрі
бойынша (мысалы, жұмыскерлер, орта ... ... ... ... ... ... жасау керек, әр
дәрежедегі ... ... алу ... ... ... ... ... болуы тиіс және оның ... ... ... ... құрулары тиіс.
Базарлық өнім – алаң және ... ... ... ... бір ... ... ... «Sales Promotion» де ... ... ... ... ... ... және имидждің жарнаманың
тиімді ...... ... қол ... ... ... бірі құралы – базарлық – ... ... ... ... ... ... талап етпейді немесе
ерекше ... ... ол ... ... ... ... үшін және потенциялды клиентке ... ... ... ... ... тартуға
болады.
Басқалардың аса маңызды ... ... ... сый, ... ... ... ... есте
сақталынады, одан басқа мақсатты ... ... ... баспахана шығарылымдары ... ... ... ... үлкен себебін тигізіп
отыр. Әдетте ... ... ... ... ... ең ... қайнар көзі. Біріншіден ең ... ... ... әсер ... ... бұл өте маңызды.
Баспаханалық коллекция ... ... ... телефон
кітапшалары, визиткалар және т.б.), ... ... ... іске ... және ... ... кең көлемде
пайдалану үшін керек және ... ... ... ... үшін ... ... ... безендіру аспектілерімен қамтамасыз ... ... ... ... мәселе ол дизайн түрлерін
таңдауда (теңестірілген ... ... ... ... және
кәсіби шеберлікпен ... таң ... ... ... ... түрлеріне (сыртқы ... ... ... ... ... ... бұйымға әсер етуі ... ... мор ... (бұл жерде пішіммен анықталынып алуы қажет және
бояу ... мен ... ... түрі ... ... аударттырады, сол ... ... ... ... ... аудартатындай
болуы үшін ... ... және бір ойды ... Корпорациялық мәдениет – компанияны басқарудың тиімді
құралы.
Корпоративті мәдениет – ... ұйым ... ... ... мен ... ... ... дегеніміз – кәсіпкерлік қызметті ... ... ... ... ... Бұл ... жалпы
философиямен бірігеді, негізінен компанияның ... ... ... – жаңа ... ... ... жеке міндеттерімен, ... және ... ... ... таныстыру қажет.
Ұйым заңы өзіне ұйымдық құндылықтарын кіргізеді:
1. ... әр ... әр ... ... ... онда түзу
адамның бетпердесін ... Егер ... ... Қолыңнан келсе, басқаларға көмектес.
4. Өзіңнің ... ... емес ... ұсынба.
5. Егер өзің жәрдем бере аламасаң, ... ... ... ізде.
6. Тәжірибесі бар ... ... ... сал ... ... жеке өз тәжірибеңнен қорытынды
жаса.
7. Компания ... ... ... және ... ... ... Жақсы жұмыс істегенің үшін ... ... ... ... ... дәл ... ... тек
қана тәжірибеге жинауға кіріс.
10. Өз алдыңа міндет қой және оны ... іс ... ... ... ... ол ... жауапкершілігінді
көрсетеді.
11. Негізгі жүйе компанияның ... ... ... ... ... ... Тапсырылған міндетті орында.
13. Егер сені жүйе қабылдамаса, ... ... ... ... Егер сені ... ... жүйесімен келіспесең,
онда өзің ұйым ... өз ... ... ... оның ... ... ... жұмыс істейтін .
15. Компания жұмысын ... ... ... өз ... ... әр ... ... бол.
16. Ұйым коммерциялық емес ... ... ұйым ... ... ... ... әр адам ... тиіс.
18. Үйренген немесе тәжірибелері бар адамдар өз ... ... ... ... ... танытқан адамға ақпарат
беруден бас тартуға ... ... ... ... адам ... ... ... көмек
көрсетулері, өзара сыйластықтары және ... ... ... ... ... ықыластары, ... мен ... ... ... ... ...... орында корпорацияның
ішкі жүйе процесінде ... пен ... ... ... ... ... – көптеген ... ... ... ... ... табылады.
Соынмен қатар сыртқы ... ... ... ... ... өз ... жазбаша ... ... Бұл ... ... жетілдіруге
көмектеседі және тиімді ... ... ... табылады.
Жазбаша түрде не зат болса да ... ... ... ... ... ... өз міндетіне алуы ... оны ... ... жөн; ... қатынасқа кеткен
уақытты кенет үнемдейді; ... ұйым оның ... ... отырып, ... ... ... талдау
жасау оңайға түседі. Банкте ... ... ... ... ... үшін, принциптерінің
біреуіне қару-жарақпен қамтамасыз ... ... ... ... ... ... туындаған жағдайда
ол бұл мәселені шешудің 3 ... ... ... әр қашан бұл ... ... шешу ... ... ... ол жауапкершілікті қабылдаған жағдайда
әрқашанда ... жеке ... ... ... ... ... корпоративті ... ... әр ... ... өткізуі керек,.
Сонымен ... ... ... ... іскерлік және
кәсіби қатынас ережелерін ... ... заңы ... ... әр банкі өзінің жеке ... ... Сайт ... ... жаңалықтарды ... ... ... ... ... ... банк өнімдерін, несие
берудің жаңа түрлерін ... ... ... ... ... ... ... қатар Казкоммерцбанк
қызметкерлері ... ... және ... ... ... жылдық есеп берулерін ... ... ... ... ... жеке істеген жұмыстары
кіреді. Жиналыста қызметкерлерді ... және ... ... ... ... ... ... компаниялар жиналысты елемейді, бірақ ... ... ... ... ... ... ақпараттармен ақпараттандырады.
Апталық жиналыс міндетті ... ... кеш ... Егер де ... бұл ... ... өздері қабылдаған жазаларды ... ... бір апта бойы ... жууы ... Егер ... ... жағдайда ол ұйымның ішкі белгіленген ... айып ақша ... ... 10 ... кешіксе – 100
тенге.
Қазақстан Ұлттық Банкісінде бұл үшін 3 жыл бойы ... ... үшін ... ... 8:50-де басталады, 5
минут ... ... 100 ... айып ақша ... ... сыйлық беру және ... жүйе ... ұйым ... жақсы нәтиже бергені немесе белсенді
қатысқаны үшін бір күн ... ... ... ... ... ... ұзақ ... дейін қолдануына, ақшалай ... ... ... ... ... ... соңында жалақыға
қосымша ... 1 % алып ... ... ... мен ... ... жүйе ... Негізінен ... ... ... заңы мен ... бұзған қызметкерді
–ұжымдық кештерге қатыстырмайды, ... ... ... ... ... ... ... де бар.
Бұл жүйеде ай ... ... ... ... түскен
пайданың 1 %-н ... ... алып ... ... ... ... компания бөлігі – ... ... ... ... ... кеште ... ... ... ... ... олар ... мүмкін – Банктің құрылған ... ... ... ... ... өте ... роль ... ... емес ... өз ... ... ... жағдайға әсер етеді.
Жалпы ... ... ... ... ... тарауда.
Банктегі ... ... ... ... бағыттарын анықтауға
әрекеттер жасалынған ... ... ... ... ... банктік қоғаммен байланыс ... ... ... ... ... құруға сонымен қатар
банктің ... ... АҚ ... ... болады. Үнемі оның түрі ... ... ... үшін ... ... ... үстінде болады.
ІІ. Банктегі Қоғаммен Байланыс қызметінің бағыттары.
2.1. Ішкі маркетинг – ... ... ... бір бағыты.
Қоғаммен Байланыс әсері - заңды және ... ... ... ...... тұрады, өйткені негізінен
солар банкке ақша әкеледі.
Акционерлер – ... ... ... ... ... ... алу және істерді ... ... ... ... иесі.
Акционерлер – бұл адамдар мен құрылымдар, шешуді қабылдайтын,
сондықтан ... ... ... өте ... БАҚ – ... акционерлерді ақпараттармен қамтамасыз етеді, сонымен ... ... әсер ету ... ... мен ... ету ұраны болып табылады. ... ... есеп ... ... ... өнім мен ... ... шолу
жасауын көрсетеді, ... ... Оның ... мен
коммуникация бөлімі ... Бұл ... ... ... ... ... барлық ірі ... есеп ... ... ... ... аттағанда тұтынушы ... ... ... Банк ... ... ... көрсететіні
туралы. Болашақта клиенттерді тұтынушы ... ... ... банк ... ... түрде қызмет көрсетуі ... ... ішкі ... брендинг компноненттеріне байланысты.
Сонымен қатар ішкі ... – банк ... ... өткізіледі – тағы да бір ... ... ... ... және банк ... ... коммуникация
әдісімен салыстырғанда ішкі ... ... ... ерекшелінеді және қамтып алу ... ... ... ... құралдар арқасында құрылған банк
образының позитивті ... ... ... бар.
Мысалы: банкке деген сенімділікті тек қана ... ... ... болмайды, сонымен ... ... ... ... орындаудан іске асады.
Брендтің басқа мінездемесі – ... ... ... көрсету қуаттылығы іс жүзінде ... ... ... ... ... және оны ... ... арқылы күшейту мүмкін. Банк ... ... ... үшін ішкі ... роль ... ... несие – мекемелер қызметкерлерімен
қатынасында дәл ... ... ... сол ... ... ... ... Банк дәстүрлі каналдар ... ... ... және басқа міндеттемелерді шешу үшін ішкі ... ... ... ... ... тұтас топ болып жоғарғы сапалы ... үшін ішкі ... ... және ол ... ... ... ... ұйым аспектілері үшін –
персоналды менеджерлер ... ... ... ... жүйесі құрылуы ... ... ... ... ... ... сана-
сезімінде қалыптастырушы ... және ішкі ... ... Оның ... жаратылысы өте қиын. ... ... ... ... ... ... қалыптасады.
Банк клиенттерінің көз алдында ... ... ... Әрине, айтуға ... ол ... ... ... үшін ... болады деп. Бұл - жоғарғы
өнімділік, беріктік – ... ... жеке ... ... қызмет жайдарлық. ... ... банк ... ... және ... санды клиенттердің
назарын өзіне аудартады. ... ... ... ... мен ... ... түзету керек.
Банк Қоғаммен Байланыс ... тағы бір ...... ... табылады. Банк көп ... ... және ... ... ... Сонымен қатар басқа салаларға – спорт , ... ... ... ... ... БАҚ жарыстарына, ... т.б. Бұл ... ... паблиситидің арақатынасы
туралы айтуға болады. Банк ... ... ... көрсетудің арқасында игілікті мәслелелерін ... ... бұл ... паблисити іске асырады.
Паблисити және ... ... ... ... ... ... ... – коммерциялық маңызды ... ... ... ... ... бір ... төлемейтін қолайлы ... ... ... ... ... ... сұранымды ынталандыру жөніндегі
насихат ... ...... ... ол ... тауарлар мен
көрсететін қызметкердің ... ... ... ... ... ... түсінігі.
Демеушілік имиджге жұмыс ... ... ... ... ... тиіс, нақты қандай ... ... ... ... ... жарыстарға демеушілік көрсетеді және оның ... ... ... ие ... білдіреді.
АҚ «Казкоммерцбанк» 2003 жылы «SuperstarKz» жобасында демеушілік
жасады, ... ... ... төрешілердің
жолақысын, ... ... ... жатқан жайдың ... ... ... оның ... ол «ОРТ – ... ... жарнама ... және кеш ... ... ... қатар АҚ ... ... ... ... мен оның клиенттері ... ... ... ... ... 3 млн ... көмек ретінде
жіберді.
2.2.Зерттеу стратегиясы, Қоғаммен Байланыс ... ... ... ... ... ... ... міндеті –
негізінен банк стратегиясын ... ... ... ... ... банк ... ... мен ... ... ... мен басқару өнімі ... ... мен ... операцияны ... ... ... ... ... ... қосылу Банк ... өзін ... ... ... ... ... ІМД ... да елдерінде 2002 жылы
қыркүйек ... БАНК АҚ ... ... ... ... ие ... офистері Бишкек және ... ... және ... ... ... бірге кіші және ... ... ... және ЕБРР банк бағдарламасы бойынша
орташа және кіші ... ... Банк ... ие, ... ... ... ... «МосКБ»
бақылау пакет акциясын ... ... ... ... ... ... асыра
алады: Ресей, Қырғыстан
2. Банктік ... ... Банк ... ... және ... ... ... Банк өзінің корпоративтік ... ... және ... ... ... тиіс. Одан ... ... газ ... ... несиелендіру
мүмкіндігін пропорцияналды ... ... және ... ... ... телекоммуникацияны,
металлургияны т.б. Банк ... ... ... ... ... Банк кіші ... бизнес кәсіспорындарын ... ... ... Әр ... ... баға
тәуекелі үшін Банк ... ... ... ... қызметтер. Банк арнайы бизнесін
ұлғайту үшін күш ... ... ... ... ... ... сегмент сапасы ... Банк жаңа ... ... ... ... және ... ... тиіс,
төлем қызметі сияқты ... ... ... ... және банкоматтардың ... ... ... жоғарғы дәрежеде ... ... ... Басқару жүйесіндегі ақпараттық және ... ... ... ... құру ... ... тиімділік
үшін және адамдар қорларын инвестициялау мен ... үшін ... ... ... үшін Банк ... жалдады,
шетел банктерімен ... ... ... 2002 ... ... ... кіруді тоқтатты және
шынайы уақыт ... ... ... қатар Банк алдыңғы ақпараттық жүйеге ... GRM Siebel, ... Oracle ... ... негізін жақсарту. Банк өзінің ... ... ... ... ... ... белсенді
қауіпсіздендіру бағдарламасы, ... ... және ... ... және ... нарықтағы үлесін депозиттерінің
көлемі бойынша ұлғайту және т.б. ... ... Банк өз ... ... ... Бұл ... ... көздерін диверсиялауға
мүмкіндік береді қорландыру құнын төмендетеді және ... ... ... ... ... нарыққа шығуы Қазақстандық
нарықтық бағалы қағаздар инфра-құрылымы, ... ... ... әлі ... дейін дамуда. Бұл нарықта
қолдану Банк ... ... үшін ... ... ... ... ... ортасында компания
қызметі арқылы АҚ «КК Секьюритиз» «АҚ. ... ... ... ... ... ... ... бағыттарын АҚ «ККБ» ... ... және ... ... мақсатты
аудиторияларын ... және ішкі ... ... Банк имиджінің негізгі компоненттері.
Ақпаратты бөлудің ... ... ... ... ... банктің коммуникациялық стратегиясына
байланысты өзгеруі ... ... ... ... ... ... ... соның ішінде ... ... ... ... ... банктердің жарнама науқандары – бұл тек ... ... ... қана ... сонымен қатар клиент үшін
бәсекелес күресіндегі ... түрі және де ол бір ... мен ... қана қоймайды. Жарнама компаниясына
кең түрде ... ... әр банк ... ... ... ... Қазақстан коммерциялық банктерінің тәжірибесінен
банктерді бөлуге ... ... ... клиенттерінің нарыққа
шығу мүмкіндігі туралы ... ... ... ... және ... ... институттарымен бәсекеге
түсе ... ... ... ірі ... банктері бір-
біріне негізгі ... ... ... ... ... ЦентрКредит, Казкоммерцбанк, Қазақстанның халықтық ... ... ... тек қана банк ... ... жаңа аспектілеріне ұсынады. Олардың кейбіруі ... ... үшін ... ... ... ... ... жоғарғы кредиттік ... ... ... ... ... көп ... алады, сонымен қатар ... ... ...... нарығындағы ... ... ішкі ... ғана емес, сонымен ... ... да ... және ... қорлары,
инвестициялық компаниялар мен ... ...... коммерциялық банктер ірі ақша
қорларына ие, және олар ... бір ... ... ... отырады, негізінен бұл ... ... ... ... және Францияда жарнама ... ... ... 35%-ы ... ал ... 40 % құрайды. Сонымен қатар,
теледидарда жарнаманың ... ... ... 250 мың $, ... телеканалдарында 3 мыңнан 30 мың $ ... Ал ... алып ... ... ... жарнаманың
эфирдегі уақытының құны ... ... ... ... ... – нақты мақсатын кең түрде ашып ... ... ... ... жауабын туғызады. Бейнелеу
тіркесімінен басқа, үні, ... ... ... ... ... көрсетеді және ... ... және ... ... қамтиды, сонымен ... және ... ... ... ... біз 2002 жылы ... нарығындағы ... ... ... ... оны 2001 ... өсіммен
салыстыратын болсақ 2 есе өскенін ... ... ... ... ... «Gallop Media ... ... бойынша жарнама ... ... ... ... ... ... есептегенде
жеңілдікпен салықты алып ... ... 2000 жылы ... $ ... ... үшін жалпы ... ... мен ... ... ... үшін ... шығын
жалпы республика ... 2000 жылы 53 млн$ ... ... ... біз ... ... 2000 ... тауар және қызмет туралы жарнама ... ... ... ... мәліметтер арқылы ... ... ... ... анықтай аламыз. Сонымен
қатар жарнама уақытының 1 ... ең ... құны ... ... ... 4500$, 31 ... орташа баға –
195$ құрайды, ... ... ... ... ... ... ... Егерде біз жоғарыда
атап ... ... ... минуттық құнын ... ... олар ... ... ... 2000 жылы ірі ... 20 ... сауда және
өнеркәсіптік ... ... ... ... Республикасында жарнамаға кеткен ... 55,6 $ ... 1
| ... |4399 ... |
|1 | | |
|2 ... |2115 ... |
|3 |КТК |1000 USD/ мин |
|4 ... 1 |800 USD/ мин |
|5 ... |625 USD/ мин |
|6 |НТК |500 USD/ мин |
|7 |ТАҢ |407 USD/ мин |
|8 ... |350 USD/ мин |
|9 ... |195 USD/ мин ... соның ішінде ... ... ... ... ... айнасы болып ... банк ... ... аты ... ... ... |
| ... ... |(USD) |
| ... ... ... |183 |1/42/24 |140594 ... |52 |0/34/17 |41736 ... |22 |0/16/31 |25509 ... |61 |0/19/47 |21468 ... |105 |0/24/10 |10354 ... |7 |0/09/50 |5051 ... |7 |0/05/55 |4592 ... |31 |0/05/46 |4509 ... |9 |0/06/46 |3872 ... шарт айы | |230 млн |257468% ... | | | ... ... жарнамаға кеткен шығыны.
Бюджеттер арақатынасы және ... ... ... ... ... ... ... «ОРТ-
Қазақстан» және «Хабар» каналдарына ... баға ... 4 ... ... ... «Банк Центр Кредит», «Банк Туран
Алем», «Валюттранзит Банк», «Альфа-Банк», ... 2000 жылы ... ... ... ... «Рахат» телеканалдарында
жарнамалаған. Жарнаманың тиіміділігі және оның ... ... бір күн, ... ай, жыл ... ... уақытына
байланысты. Өкінішке орай жарнаманың ... ... ... аймақ бойынша ... ... ... ... олардың көлемдері ғана ... ... ... ... ... әр ... банк ... өзіндік артықшылықтары мен ... ... ... ... стратегияға ... ... банк ... ... ... ... ... істің ... ... мен ... ... ... көрсетілмейді. ... ... ... ... ... ... мақсатты коммерциялық ... ... ... ... ... банк ... ... өздерінің
серіктестерінің алдындағы жауапкершіліктеріне ... ... ... ... ғана емес ... қатар халықтың көпшілігі
түсінуге ... ... ... ... және ... мен жұмыс істеу керек екендігін.
2.4 Банктің ... ... және жаңа ... ... коммерциялық банк имиджінің ... ... ... ... ... ... бір ... болып
табылады.
Экономиканың банк секторіндегі ... ...... несие-мекемелері қалыптасады, ... ... банк ... туралы ұсынылады. ... ... ... ... ... жүзіндегі
экономистер, маркетологтар мен саясаткерлер ... ... ... ... имиджін – коммерциялық ... ... ... ... Олар ... тұтынушыларды ... ... ... ... ... көлемін ұлғайтады. Ол ұйымдардың ... ... ... ... ... және ... ... жетістігі үшін имидж өте ... ... ... кең ... ... ынталандырады.
1980 жылдың басында Ұлыбританияның көптеген ... ... ... зерттеулер жүргізді. Европаның 160-
тан аса ірі ... ... ... зерттеулер
бәсекелестің өсуі, корпоративті ... ... ... ... ... ... – ірі және ... ұйымдары үшін. Мұндай ... БАҚ мен ... ... ... ... ... ... жеке топтар үшін әр ... ... және ... банк ... ... ... Коммерциялық банктің азаматтық ұстанымы - ... ... ... үшін – ... ... ... ... қатар
банктің ішкі имиджі де бар, бұл өзін ... ... ... – анықталмаған активтерді. Сонымен бірге ... ... ... ... ... де
көрсетеді.
Имидж – коммерциялық банктің стратегиялық ... ... ... ... Бұл ...... ... жағы мен
болашақты бағдарлауға ... Бұл ... ... ... анық ... Бұл – мақсатты жүйеленген
жұмысты талап етеді.
Менеджменттің ... ... ... ... ... ... жарты ғасыр бұрын пайда ... ... ... ... ... деп ... ... дәрежесі ... үшін ... ... ... ... қарастырады, қызметінің ... ... Ол банк ... мен ... ... ... ... ұзақ мерзімді бәсекелесу қабілеттілігін
қамтамасыз ... ... ... да ... ... ... роль ... сыртқы және ... ... ... ақпараттандырады.
Банктің корпоративті ... – бұл ... ... ... обьектісі.
Позитивті имидж – ... ... ... ... ... ... мақсатын бағыттайды. Бұл ... ... бір шама ... ... ... (PR, жарнама, жеке ... ... ... ... ... ... ... ұйымнан басталады. Ең
алдымен ... ... ...... ... ... ... әлеуметтік маңыздылығын анықтау, нақты
мінездемелерді ... ... ... ой ... және мінез-құлық ... ... ... сол ... ... да ... рейтингтерінің түрлеріне ғана емес, сонымен ... ... ... ... мен және оның ... ... ... қабілеттілігін шешуші шарт-адам
мүмкіншіліктері ... ... Оның ... сипатына - жоғары
білікті және ... ... ... ... ... ... қоры – оның ... болып табылады,
сол үшін ... ... ... ... және ... ... ... көтеріп, олардың білімі мен
халықпен ... ... ... ... қажет.
Бәсеке – банк персоналдарына ... ... ... ... өз жұмыстарын ... және ... ... ... әр ... ... ... қатар банктің ... ... ... ... ... бірі – ... сервис концепция
аумағында банк ... ... дәл ... бағдарлау
болып табылады.
Біріншіден бұларға – ... ... ... құрамындағы
жұмыскерлер және т.б. қатысады. Бұл ... ... ... болады және бұл ... ... ... ... ... ... өз персоналдарына
мамандырылған талаптар ... ... ... ... деп ... Бұл қызметкерлердің білімін анықтайды.
Бірінші ... ... жеке ... ... ... ... қиындықтарды регламенттеу
технологиясын операция ... ... ... ... – банк ... ... түрде сақтауы,
құпияны көпшілікке ... ... ... банк ... ... Осылар арқылы банк ... ... ... белгілеп кету керек және ... ... ... ... ... ... ірі ... менеджменттің
жағымды беталысы ... ... ... ... ... ... банктері адам қорларын
басқару маңызды екенін ... ... ... - кадрлық
менеджмент пен ... ... ... ... ... ... прогрессивті индексі» ... мен ... ... жағдайы мен оның ... ... ... адам ... ... шешуші факторы – амонат болып табылады.
Тағы да ... ... бір ... ... ... ... ... тиімді жұмысының негізгі дәлелдемелері
жоқ. ... ... ... ... мен оны ... ... да ынта ... шешімдердің аяғын жан-жақты бағалау ... ... ... оны ... ... ие емес. Осыған байланысты ... ... ... ... басымды мәселелерді шешу үшін
билікті кадрлар ... алға ... етіп ... ... ... оқу орындарының түлектеріне жаңа ... ... ... ... соған орай білім ... ... үшін ... ... Қазақстан ... ... ... ... қалыптастыруы ... ... оқу ... ... ... ... ... ету үлкен мәселе ... ... ... ... ... Қазақ Экономикалық
Университеті аса ... ... ... банк ... кадрлар ... ... ... ... ... халықаралық
еңбек нарығына қатысуы үшін ... ... ... ... ... ... ... талап 2 деңгейде
анықталады.
Міндетті ... ... ... мен ... ... болу мүмкіндік дәрежесі бойынша:
1 ...... ... ...... ... ... дәрежеде – оқу –танымдық ... ... ... жаңа стандарт ... ... ... ... теориясы» деген курстың ... Бұл курс ... 2 ... білуін қарастырады: ... ... ... артықшылық теориясы. Студенттер негізінен ... ... ақша ... сапалы ... алуы ... ... ... ... ... негізгі
екпіні маркстік кезеңнен кейінгі ақша ... ... ... бұл курс ... ... пәні ... ... ... ... дайындау
ретінде болып дәрежесіне байланысты.
Банк ... ... ... ... бағытын ... банк ... ... ... ақпараттық технологияларда меңгеруі ... ... ... және ... ... ... ... шешім қабылдаумен операцияны ... ... ... ... бар ... ... ... – банктің қызмет көрсету ... ... ... ... қызмет көрсетуінің ... ... ... ... ... ... және
сервисінің сапалы өтімділігін қарастыратын ... ... ... деп атайды.
ААҚ ... ... ... ... ... ... Корпоративті веб-сайттағы ақпараттық анықтама ... ... ... ... ... ... ... өткізу туралы ақпарат
В).Банк карточкалары ... ... ... ... ... ... ... Интернет-форумдар жүйесі.
2. Интернет-сеть арқылы клиенттерге қызмет ... ... ... клиенттерін ұйымның ... ... ... көрсету.
4. Қазақстан компаниялары үшін веб-парақтарының ... ... ... ... – www.kino.kz.
Қаржы саласында ... ... ... ... көрсету.
Қаржы саласындағы қызмет көрсету ... ... ... ... оның ... және ... банк ... дайындау процесіндегі өзгерістерді
талап етеді. Бұл ... ... ... және субьективті
себептері бар. ... ... үшін ... ... ... керек.
2.5. Қазақстандағы банктер имиджінің құрылуының ... ... ... жаңа шартқа бейімделуі, соған
қарамастан ... ... ... ауыр жағдайлары
сақталған.
Клиенттердің ... ... ұсақ ... ... ... ірі банкротқа ... ... ... ... ірі ... тез ... соған байланысты өздерінің ... ... ... ... ... өздерінің ... ... ... ... ... ... уақытта Қазақстанда банк ... ... ... ірі коммерциялық ... ... ... ... тез жүру ... ... ... жүріп жатыр, немесе ... ... ... бар ... ... ... коммерциялық территориясында 1996 жылы ... жылы 38 ... саны ... ... ... ... ... ғана дами
алады, ... және ... ... ... ... ... алда ... күресі күтіп тұр, ... ... ... ... ғана ала ... ... ... алатын орны бәсекелес
қызметімен салыстырғанда ... ... ... деп атайды.
Бәсекелес ұстанымның ... ... ... ... ал ... – оның ... қабілеттілігі.
Бәсекелесу қабілеті ...... бір ... ... тұтынушылық қасиетінің ... ол ... ... ... ... ... ... өзгешелігін
сипаттайды.
Белгілі бір рыноктың ... ... ... ... ... ... келу қабілеті.
Индикатор – нарық үлесі ... ... ... ... ... ... және оның ... қабілетінің
қызметінің көтерілунің ... ... ... ... көлемінің орындалуына байланысты болады. ... банк ... өз ... ... және оның ... ... басып алуға көмектеседі,
соған сәйкес ... ... ... ... ... ... салыстырғанда.
Осындай бейнемен, банк қызметі ... ... ... түсе ... ... ... атап ... ... ... ... басқаратын, несие саясатын
өлшеммен жүргізетін ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істей ... ... ... ... ... ... ... имиджі және оның ... ... банк ... ... ролі ... ... ... – фирманың беделі, ол дайындайтын ... ... ... ... ... ... атағы
туралы ... ... ... Американдық әлеуметтік
оқытушыларының ... ... ... ... ... пен фирманың қоғаммен байланысын ... ... ...... ... ... көрсететін және
олардан ... ... ... ... банк ... ... ... болсақ,
біз көбінесе нақты бір ... ... ... ... әрбір коммерциялық ... ... ... ... банк ... ақша ... бір
бөлігі болып қалыптасуы ... ... ... ... жақтарын анықтаған
жағдайда, сонымен қатар оның ... ... ... ... ... ... нарық шартында коммерциялық емес кәсіпорындар
мен қоғам ... ... бар ... ... банктер тұтынушыларды өнім ... ... мен ... етеді. Сол үшін банктің
жағымды ... ... ... және оның ... жоғары
пайда алуына ... және ... ... ... ... ықпалын тигізеді.
АҚШ коммерциялық банктердің менеджментін ... ... ... – банктің қоғамға ... ... етуі ... ... ... ... Жапония елінде де ... ... ... анықталуда. (Банк имиджінің)
Банктің ұнамды ... ... үшін ... әсер етеді: қаржы ... бір ... ... етуі
мен сенімділік. Негізінен коммерциялық банктер өздеріне ... ... ... ... сонымен қатар заңды және ... есеп ... өз есеп ... ... алады және
салым иелерінің қызығушылықтарын арттырады.
Сондықтан салым ... ... ... алатынына, жауапты
екінін сезінуі тиіс. Банк саясатына несие ... ... ... ... өтімділігін орындау, ... ... ... ақша ... ... бар клиенттердің
қалыптасуына ... ... қана ... банк ... ... болады.
Қазақстандағы коммерциялық банк ... ... ... ... ... ... тиісті ... ... ... ... мен ... ... шек қою керек. маркетингтік ... ... ... қалыптасуындағы ... ... ... ... стратегиясы мен тәселдерін дамыту үшін аса ... ... банк ... ... ... және ... ... үшін, бәсекелестерінің ... ... ... мен ... ... оның ... ... мен әдістерін
қоғаммен таныстыру үшін кең ... ... ... шағылыстарын қалыптасуы мен және олар ... ... ... ... ... ... сыртқы ортаның әсерінен ... ... ... мынандай ұйымдарды атап ... ... ... ... ... БАҚ немесе билік
органдары ... ... ... ... ... ... әр түрлі аспектілердің арқасында құрылады – ... ... ... визуалды ... ... ... технологиялар мен техникалық ... ... ... құрастырушылары туралы және ... ... ... ... көрсеткіштерін
көрсетеді, дамыған елдердегі ... ... ... ... ... ... ІІІ.Банктегі ҚБ қызметі және БАҚ байланысы.
3.1. БАҚ-дары ҚБ ... ... ... ... ... ... ... клиенттерді
қамтиды (шынайы және мүмкіншілігі бар) ... ... ... бар.
Паблисити коммуникацияның ... ... ... табылады
және брендинг мәселелерін ... ... роль ... ... ... және ... баспасы, радио, теледидар) нарықтық
экономиканы жүйелі бейнелейтін ... ... ... ... ... ... ... банктердің өмірлік ... ... әр ... ... ... ... ... деректерді, очерктер, ... ... ... және т.б. ... ... басқа да
түрлеріне сыйатындай ... сол ... ... ... ... ... туралы көрсетілуін
қалыптастырады. Банктік ҚБ ... бұл ... ... ... ... ... БАҚ келіп түскен ... ... ... ету. ... ... ... жаңа ... болған қызметтерді; технология
модификациясы мен ... ... ... ... ... және ... ... БАҚ-да
жариялымға ... ... ... мүмкін.
Паблисити негізінен клиенттердің назарын ... ... БАҚ ... клиенттер несие – мекемелері ... ... ... ... Media ... пен жұмыс көптеген ұйымдардың ҚБ
компаниясының ... ... ... ... ... ... басым көпшілігі редактордың немесе
журналистердің ... ... ... бағыттарындағы
(компания туралы жариялымды ... ... ... және медиа-компанияның ... үшін ... ... ... бағалайды және жариялымдардың
есебін ... ... және БАҚ ... ... ... негізгі сандарды береді, БАҚ ... ... ... ... ... ... керек. бірақ, жариялымға ... ... ... бұл ... ортасында не ... ... ... және басылым ... ... ... және ең ... ... аудиторияның
қабылдайтындығына.
БАҚ мен ... ... ... баспа ... ... ... екіншіден теледидарларға, ... ... ... ... ... ... оларды бір-қолдан бір ... ... ... мен ... ... банк ... ... түсініктеме беруге ... ... ... ... ... атауын басында немесе артқы жақ ... ... ... ... тез есте ... сауда
маркасымен бірге.
Нақты тақырыптың көрсетілуі ... ... ... ... мақаланың қысқа мазмұндылығы ... ... ... ішкі және ... ... олардың құралдары болып табылады.
Бұл «сарафандық радио» деп ... Бұл ... ... ... ... ... ... нәтижелер беруін
қамтамасыз етеді.
Банк сайты – негізінен банк ... ... және ... ... туралы ақпарат береді. Барлық мәліметтер
тұтынушы үшін ...... ... ... ... ... туралы тізімдер, ақпараттар ...... ... ... - ... оңай
алуға болады. Сайт сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... береді. Басқа
сөзбен ... ... сайт ... күні – бұл ... несие-мекемелерінің ... ... оған банк ... құралдарының көпшілігін
қолданған.
Маркетингтің ... ... ... ... ... банктер қолдануда, несие ... ... ... ... іске ... ... интернет желілерінде банк ... ... ... бұл құрал тиімді және ... ... ... ... ... ... ... ролі.
Дағдарысты басқарушылардың ... ... ... ... экономикалық өмірдің шұғыл, күрт ... ... ... өндірудің ... ... ... ... ... апарып соқтырады. Дағдарысты
басқару ... ... ... ... ... ... – бұл ... компания кемшілігінің БАҚ
ұнамсыз ... ... және де ... сыртқы
мақсатта аудиториялардың.
Бұл жерде ... ... ... ... көрсетілген:
• Оқиға болды, енді оны өзгерту ... ... ... ... ... ... жұмыс
іздеу керек.
• Оқиғаны ... ...... ... ... ... дами береді.
• Қорытынды жасауға болады, ... ... ... ... күрт ... бұл банк ... абыройына тосқауыл ... ... ... ... ... құрамына кіреді.
Дағдарыстың даму ... ... ... ... уақыт және жоспарлауға
уақыт жоқ кезіндегі. ... ... жер ... өрт және ... ... (Пайда болатынг) дағдарыс. Бұл дағдарыс
негізінен ... ... ... ... ... ... ... Бұл зерттеу мен
жоспарлау үшін ... ... ... тағы бір ... ... ... ... Бұған экология мінезді ... ... ... ... ... адамның
жеке өмірлік қызметі ... өнім ... ... кемшіліктер туғызған ... ... ... ... ... дағдарыстар. Бұл ... ... ... ... ... ... Экономикалық немесе қаржы дағдарыстары. Бұл дағдарыстар
қаржы ... ... ... ... ... ... толық жойылуына ... ... ... жағдайы. Жарғы капиталынан ... 14 ірі ... ... Қазіргі жағдайда ... ... ... иелері үшін ... ... ... және оны БАҚ ... жеткізілуімен айналысады.
«Дағдарыс менеджмент» мамандары былай ...... ... – бұл ... ... іс-әрекетінің
жолын қуу, ұйымның сенімділігін туғызу, сонымен ... ... ... қызығушылықтарын халыққа көрсету.
Банк ... ... не ... ... ... ... ... назар аударады. Банк ҚБ ... ... ... ... атқарады.
Дағдарыс жағдайын банк қалай қабылдайды?
Ең бастысы – ... ... ... ... ...... жұмыс істейді.
Американдықтар дағдарысқа шалдығудың келесі ... ... ... ... және жариялымдарда
компетентті түйсік тудырды.
2. ... ... қате ... ... ... ... ... тудыратын сөзді ... ... ... ... назарын аудартқызады.
Осындай үлгіде, дағдарысты басқару ... ... 2 ... ... және бұл ... ... ... ішкі ортасы
2. ұйымның сыртқы ... ... ... сыртқы отадағы ұйым мен
қызметкерлер ... ... ... ... ... ... психология ... бұл ... ... ... болатын.
1. Бірінші ... ... ... ішкі ... Бұл ... бойынша жұмыс ... ... ... ... ... Ұйым ... қатысты стратегияны дамыту
2. Екінші ... ... ...... ... ортасына
бағытталған. Бұл жерде жұмыс бағыт ... ... ... өндіру.
Ұсыныстар
1. Сұранысты ынталандыратын мерекелік, ... т.б. ... ... ... ... қана қоймай басқа қалаларда
өткізілетін әлеуметтік бағдарламаларға, жобаларға ... ... ... ... ... ерекше, қызықты, әрі тиімді жарнама
беру.
4. Қызмет көрсету деңгейін жақсарту.
PR жоба.
Ішкі имидждің қалыптасуы.
PR жобаның ... мен ...... мен ... екі ... ... ... орнату. Қызметкерлер
арасында компанияның ішкі ... ... ... ұйымның жетістігіне ... ... ... және ... ... ... қалыптасуына қамданады. Сыртқы имидж ... ... ... ... ... ... ... – компания
бөлмелерінің сыртқы әрлендіруінен ... ...... ... ... ... қызмет көрсету деңгейінен
құрылады, сонымен бірге ... ... ... ... Бұл ... ... қызметкерлер бір – ... ...... ... әріптестерге
қатынасының, клиенттерге қызмет ... ... ... ... құрады. Осылай компанияның ішкі имиджі
қалыптасады, яғни ... осы ... ... ... компанияның сыртқы және ішкі ... ... ... ... ... ең жиі ... ... мәселелерді
қалай суреттейтініне мысалдар келтірілген:
• «Біздің ең ... ...... ... жеке
тұлға ретінде, адам ... ... Олар ... ... ... ... ... қарайды...»
• «Бізден жоғары басшылық және ... ... ... туралы түсінігіміз жоқ...»
• «Біз ешқашан компания мақсаттарының ... ... біз ... компания ... бара ... ... ... ... ... ... қиынға соғады. Әдетте бұл процесс сезімсіз және ... ... ... ... ... қатаң стилі,
өрескелділік, ... сый ... ... ... әсер ... ... түрде айтқанда ... әсер ... Өз ... ... ... ... ... және клиенттермен жұмыс ... ... ... біздің ... ... жиі ... ... клиенттерді тартуға жұмсаған күштері ... ... ... ... ... ... - бастысы не iстеу керек:
• анонимдi түрде қызметкерлер арасында сұрау жүргізу ... ... ... ... ... ... ... шығарылатын қызметкерлермен интервью жүргiзу;
• қызметкерлер жаңа, таныс емес серiктестердi, клиенттердi калай карсы
алатынына бакылау жасау;
• қызметкерлер жұмыстан тыс бос ... ... ... ... ... қандай әңгiмелер және әзiл — оспақтар айтатының тыңдау
• олар жаңа ... ... ... алады, оларға компания туралы
қандай ақпарат беретiнiң бақылау.
Егер компанияның басшылығы клиентке бағытталган ұйымды құруға ... ... ... адалдығының қалыптасуынан бастау керек.
Қызмет ... ... ... және ... ... үшiн, ол ... ... кiрiп, оньң ұстанымдарын түсiнiп, мәселен оның көзiмен көру
қолынан келуi керек.
Қызметiнiң жұмысында осындай ... ... ... және ... ... ... ... болады:
• Қызметкерлер — бұл Банк қазынасы. Дәл ... ... ... ... қызметiнiң жетiстiгiне тәуелдi болады.
• Сый құрмет. Жұмысшылар ... жеке ... ... сый ... ... ... ... Қадiрлеу. Басшылықпен бағаланған жалпы iске өзiндiк үлесiн қосқанда,
персонал өзiн сәтті болып сезiнедi.
• Дауыс. Әр адам басшылық оны ... ... оның ... ... ... Сонымен бiрге стратегиялық шешiмдердiн қабылдануына
қатысу маңызды болып келедi.
• Ынталандыру. ... ақша ... ... ... сонымен бiрге келешектегі жемiстi жұмыс үшін ... ... ... та ... ... ... ... пiкiр сұрауларын жүргiзу.
• Жаңа менеджерлердi Банк қызметкерлерiнiң арасында таңдау.
PR жобаның маңызды ... үшiн ... ... ... ... ... ... әр қызметкердiң қоскан үлесiмен байланысты! Банк осыны түсiне отырып,
өз қызметкерлерiне қамқорлық жасау, ұзак ... ... ... ...
катынас құру, өз борышы деп санайды!»
• Барлық ақпараттарды тарату ...... ... ... ... — осы ақпараттар басшы беделiн кемiтпейдi, ал керiсiнше ақпарат
барлығына ашық ... ... Ол үшiн әр ... ... ... болады: газеттер, журналдар, жаршылар, бюллетеньдер.
• Корпоративтi шараларды ұйымдастыру, олар қызметкерлер арасында ... ... ... үшiн, басшылықпен, бiр-бiрiмен танысу үшiн
ұйымдастырылады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... театрға, консерваторияларға бару; юбилей салтанатты кештерiн
және Банк негiзiн қалаған күнiң тойлау, ... ... ... ... венчурлі болып ... ... ... ... ең ... және ... ... іскерлік ... ... ... ... банк әр ... контрагенттіктерімен жұмыс
істейді – жеке ... ... ... және ... ... ... да ... Сенімділік тез
жоғалатын нәрсе, жылдар, ... бойы ... ... ішкі қатынасының қалыптасуында, банктер арасында ... ... роль ... ... оның ... ... банктер тобы негізінен ... ... ірі ... ... ... ... ... халықтық жинаушы ... ... ... ... ... «ABN AMPO банк ... «Ситибанк Қазақстан» және көптеген
ұсақ жергілікті банктер. Қазақстанда ... ... ... – коммерциялық банктердің өз ... ... ... ... және банк ... ... жеке ... өте ... ... ескере кететін мәселе тек қана ... өзі, ... ... ... ... барлық
сұрақтарды ... және ... ... ... ... сонымен қатар ақша ағымдарын бақылайды.
Қоғаммен байлнаныс ... ... ... сонымен
қатар жағдайды ... ... ... ... құрады,
және ұйым қызметіне ... ... ... ҚБ мен ... саладағы ҚБ айырмашылығы - ... ... ... ... ... ... қиын және ... зат, басқа жақтан алып ... және ... ... тұтынушылық құнымен салыстыру
өте оңайға ... ... ... ... ҚБ
қаржды саласында кәсіби іске асуы – ... ... ... көзқарасым ... ... ... ... ... Әр банк өзі үшін ... және ... анықтайды. Соның ... ... ... ... ... ... Г.Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным
мнением. - М.: ... ... ... сайт АО ... // - http://www.kkb.kz - ЬЁр!!.
З. Управление персоналом организации: Учебник/ под ред. А.Я. Кибанова. — М:
Инфра-М, 1997
4. Журнал «National Business» Тулегенова Е. ... ... ... ... ... Иконников А. - «О времени и о себе»№7,2004
6. Алешина ПВ. ... ... для ... и ...... ... Лебедева Т.Ю. Искусство обольщения. Паблик рилейшнз по-французски.
Концепции. Практика. / Отв. ... Я.Н. ... — М.: ... ... ... ... Журнал «Банки и технологии», автор Пролыгина Т. - «Мониторинг СМИ в
коммерческих организациях»№3, 2002
9. Чумиков АН. ... ... ... ... - М., 1998
10.Лебедева Т.Ю. Паблик рилейшнз. Корпоративная и политическая режиссура. —
М.: МГУ, 1999
11.Майерс д. Социальная психология / ... с ... — СП6.: ... ... ГГ. ... ... умеет лечить события. - М.:РИП холдинг,
1999
13. Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия / Сост. ЛЕ. Тарас. КВ.
Сельченок. —Мн.: Харвеет. 1999
14. PR: международная ... – М.: ... дом ... ... ... ... ... 2001 №2
16. Абдильманова. Журнал «Банки Казахстана» 2001 №4-6
17. Тимофеев М. И. Все о ... Умей ... М., ... ... И. ... и ... рынков. М., «Русская деловая
литература», 1999.
19. Баркеро ... Х.Д. СО в мире ... М., ... ... ... ... ... менеджмента. 1999
21. Трофимов Т.А. Имидж банка как фактор конкурентной борьбы// журнал
«Маркетинги, ... ... 1998. №12. –С: ... ... ... АО ... на ... г.
23.Усокин В.М. Современный коммерческий банк: управления и операции М.:
ИПЦ, 1994 г – с.301.
24. ... ... АО ... ... о ... управления
маркетингом и связями с общественностью».
25. Баранов П.А. Банковский маркетинг особенности рекламы в коммерческих
банкая // журнал «Финансы и ... 1998 ... –с. ...

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 77 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"ОҚО Мақтарал ауданы Тоған ЖШС жер алқабын суғару жүйесін жетілдіру."99 бет
2 деңгейлі алдын-ала су тастау қондырғысын автоматтандыру44 бет
200 орынға арналған залы бар және 100 оқушыға арналған музыкалық мектебі бар словяндық ұлттық мәдени орталығы41 бет
3-4 сыныптарға арналған логикалық есептер жинағы16 бет
3D studio Max бағдарламасы.41 бет
50 орынды диеталық асхналық өндіріс жұмысын жоспарлау21 бет
75 орындық толық циклмен жұмыс істейтін асхана19 бет
AutoCad бағдарламасы38 бет
Borland Delphi ортасында электронды оқулық жасау45 бет
Delphi бағдарламалау ортасына сипаттама48 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь