Микропроцессормен басқарылатын аст сызбасын жасау және қабылданған шешімнің негізделуіМазмұны

Кіріспе ...4

1 Микропроцессормен басқарылатын АСТ сызбасын жасау және қабылданған шешімнің негізделуі 5...
1.1 Құрылымдық сызбаны таңдау және таңдаудың негізделуі ...5
1.2 Құрылғының жеке блоктарының функционалды сызбаларын жасау және сызба жұмысының қысқаша сипаттамасы ...6
1.3 Коммутатор және кіріс дабылдарының күшейткіші ...7
1.4 Тірек кернеуінің полярлығын автоматты ауыстырып.қосу сызбасы ...8
1.5 Тірек кернеу көзі ...8
1.6 Тірек кернеуін бөлетін блок ...10
1.7 Аналогтық кілті бар суммалаушы компораторлар блогы ...11
1.8 Қайта бағдарламаланатын компаратор ...13
1.9 Аналогтық мультиплексор ...14

2 Микроконтроллерлі басқару сызбасы ...16
2.1 Ұқсас микроконтроллерлерді салыстыру және тиімдісін таңдау ...16
2.2 Silicon Laboratories компаниясының С8051F350 сериялы микроконтроллерлері ...17

3 Аналогты.сандық түрлендіргіштің басқару алгоритмі ...20

4 Жобаланған аналогты.сандық түрлендіргіштің сипаттамалары
4.1 Аналогты.сандық түрлендіргіштің параметрлері ...21
4.2 Дискретизаия жиілігін есептеу ...22

Қорытынды ...25

Пайдаланылған әдебиеттер ...26
Кіріспе

Таза «сандық» түйіндесуді санамасақ (кілт, шам және т. б.), аналогтық дабылды оның амплитудасына пропорционалды және керісінше санға жиі ауыстыруға тура келеді. Бұл компьютер немесе процессор эксперимент немесе техникалық процесс барысын тіркеген және қадағалаған жағдайда немесе сандық құрылғы кәдімгі аналогтық жұмыс атқарғанда маңызды рөлге ие болады. Бөгетке тұрақты және шудан қорғалған ақпарат таратуын қамтамасыз ету үшін аналогтық ақпарат аралық сандық формаға ие болатын салаларда (мысалы, «сандық дыбыс техникасы» немесе импульсті-кодтық модуляция) АСТ қолданған жөн. Бұл әр түрлі есептеуіш құрылғыларда (қарапайым универсалды өлшеуіш құрылғылармен қатар ауыспалы процесстерді орташаландыру, сандық жадылы осцилографтар сияқты экзотикалық құрылғылар), сонымен қатар, толқындардың сандық синтезаторы мен деректерді шифрлеу сияқты дабылдар генерациясы мен өндеу құрылғыларында керек болады.
Айтып кететін жайт, түрлендіру техникасы сандық құрылғылар көмегімен аналогтық бейнелердің пайда болуының (мысалы, компьютермен құрастырылатын өлшегіш құрылғылардың немесе 2D жүйелі координатты бейнелердің көрсетілулері) ең маңызды дерлік құраушысы болып саналады. Салыстырмалы қарапайым электронды аппаратураның өзінде де аналогты-сандық және санды-аналогтық түрлендіргішті қолданудың мүмкіндіктері өте көп.
Өндіру процесстерімен автоматты басқару жүйелері, ақпараттық-өлшеу құрылғылары, бақылау-диагностикалық жүйелер және ғылыми зерттеулерді автоматтандыру басқару функцияларын атқаратын құрылғыларсыз орындалмайды. Кез келген объектімен басқару жүйесін жобалағанда бірнеше мәселелер туындайды: өлшеу жүргізу (үлкен ауқымда болуы мүмкін) және оларды өңдеу, ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету және басқарушы дабыл шығару. Осының барлығы оператордың көп уақытын алып, қайтарымсыз қателіктер әкелуі мүмкін. Сондықтан, өлшеулерді автоматтандыруға байланысты сұрақтар туындайды. Бұл есеп алу жылдамдығын көбейтеді және, соған байланысты, қабылданатын ақпарат көлемінің көбеюіне, өлшеудің дұрыстығы мен дәлдігіне әкеліп, адамды бұл жұмыстарға араласудан босатады. Осыған байланысты басқару құрылғылары ретінде микроконтроллерлерді қолдану артып келеді. Қазіргі кездегі микроконтроллерлер нақты уақыт мезетінде басқара алатын өлшеу ресурстарына ие.
Бұл курстық жұмыста Silicon Laboratories компаниясының С8051F350 сериялы микроконтроллерімен басқарылатын аналогтық-сандық түрлендіргіштің жобасы жасалынағн. ИМС жасау технологиясының жоғарғы қарқында дамуына байланысты бұл жұмыста АСТ интергалды түрде орындалған.
Пайдаланылған әдебиеттер

1 Silicon Laboratories компаниясының С8051F350 микропроцессорының құжаттамасы.
2 Silicon Laboratories компаниясының тауарлар каталогы.
3 Балакай В. Г. Интегральные схемы аналого-цифровых преобразователей. – М.: Энергия, 2008. – 256 бет.
4 Богданович М. И., Грель И. Н. Цифровые интегральные микросхемы. – Минск: Беларусь, 1991.
5 Букреев И. Н. Микроэлектронные схемы цифровых устройств, 2-басылым. – М.: Сов. радио, 2008. – 368 бет: ил.
6 Гельман М. М. Аналого-цифровые преобразователи для информационно-измерительных систем. – М.: Стандарттар баспасы, 2009. – 317 бет.
7 Гитис Э. И., Пискулов Е. А. Аналого-цифровые преобразователи: Учебное пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1981. – 360 бет: ил.
8 Иванов В. И., Гордиенко В. Н., Попов Г. Н. Цифровые и аналоговые системы передачи: Учебник для вузов. – М.: Радио және байланыс, 2007. – 232 бет.
9 Коломбет Е. А. Микроэлектронные средства обработки аналоговых сигналов. – М.: Радио және байланыс, 1991. – 376 бет: ил.
10 Уолт Кестер. Аналого-цифровое преобразование. – М.: Техносфера, 2010. – 1016 бет: ил.
11 Уолт Кестер. Проектирование систем цифровой и смешанной обработки сигналов. – М.: Техносфера, 2010. – 328 бет: ил.
12 Федорков Б. Г., Телец В. А. Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, параметры, применение. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 320 бет: ил.
13 Шило В. Л. Популярные цифровые микросхемы. – М.: Металлургия, 2008. – 349 бет.

Мазмұны

Кіріспе 4
1 Микропроцессормен басқарылатын АСТ сызбасын жасау және
қабылданған шешімнің негізделуі 5
1.1 Құрылымдық сызбаны таңдау және таңдаудың негізделуі 5
1.2 Құрылғының жеке блоктарының функционалды сызбаларын жасау және
сызба жұмысының қысқаша сипаттамасы 6
1.3 Коммутатор және кіріс дабылдарының күшейткіші 7
1.4 Тірек кернеуінің полярлығын автоматты ауыстырып-қосу сызбасы 8
1.5 Тірек кернеу көзі 8
1.6 Тірек кернеуін бөлетін блок 10
1.7 Аналогтық кілті бар суммалаушы компораторлар блогы 11
1.8 Қайта бағдарламаланатын компаратор 13
1.9 Аналогтық мультиплексор 14
2 Микроконтроллерлі басқару сызбасы 16
2.1 Ұқсас микроконтроллерлерді салыстыру және тиімдісін таңдау 16
2.2 Silicon Laboratories компаниясының С8051F350 сериялы
микроконтроллерлері 17
3 Аналогты-сандық түрлендіргіштің басқару алгоритмі 20
4 Жобаланған аналогты-сандық түрлендіргіштің сипаттамалары
4.1 Аналогты-сандық түрлендіргіштің параметрлері 21
4.2 Дискретизаия жиілігін есептеу 22
Қорытынды 25
Пайдаланылған әдебиеттер 26

Кіріспе

Таза сандық түйіндесуді санамасақ (кілт, шам және т. б.), аналогтық
дабылды оның амплитудасына пропорционалды және керісінше санға жиі
ауыстыруға тура келеді. Бұл компьютер немесе процессор эксперимент немесе
техникалық процесс барысын тіркеген және қадағалаған жағдайда немесе сандық
құрылғы кәдімгі аналогтық жұмыс атқарғанда маңызды рөлге ие болады. Бөгетке
тұрақты және шудан қорғалған ақпарат таратуын қамтамасыз ету үшін аналогтық
ақпарат аралық сандық формаға ие болатын салаларда (мысалы, сандық дыбыс
техникасы немесе импульсті-кодтық модуляция) АСТ қолданған жөн. Бұл әр
түрлі есептеуіш құрылғыларда (қарапайым универсалды өлшеуіш құрылғылармен
қатар ауыспалы процесстерді орташаландыру, сандық жадылы осцилографтар
сияқты экзотикалық құрылғылар), сонымен қатар, толқындардың сандық
синтезаторы мен деректерді шифрлеу сияқты дабылдар генерациясы мен өндеу
құрылғыларында керек болады.
Айтып кететін жайт, түрлендіру техникасы сандық құрылғылар көмегімен
аналогтық бейнелердің пайда болуының (мысалы, компьютермен құрастырылатын
өлшегіш құрылғылардың немесе 2D жүйелі координатты бейнелердің
көрсетілулері) ең маңызды дерлік құраушысы болып саналады. Салыстырмалы
қарапайым электронды аппаратураның өзінде де аналогты-сандық және санды-
аналогтық түрлендіргішті қолданудың мүмкіндіктері өте көп.
Өндіру процесстерімен автоматты басқару жүйелері, ақпараттық-өлшеу
құрылғылары, бақылау-диагностикалық жүйелер және ғылыми зерттеулерді
автоматтандыру басқару функцияларын атқаратын құрылғыларсыз орындалмайды.
Кез келген объектімен басқару жүйесін жобалағанда бірнеше мәселелер
туындайды: өлшеу жүргізу (үлкен ауқымда болуы мүмкін) және оларды өңдеу,
ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету және басқарушы дабыл шығару. Осының
барлығы оператордың көп уақытын алып, қайтарымсыз қателіктер әкелуі мүмкін.
Сондықтан, өлшеулерді автоматтандыруға байланысты сұрақтар туындайды. Бұл
есеп алу жылдамдығын көбейтеді және, соған байланысты, қабылданатын ақпарат
көлемінің көбеюіне, өлшеудің дұрыстығы мен дәлдігіне әкеліп, адамды бұл
жұмыстарға араласудан босатады. Осыған байланысты басқару құрылғылары
ретінде микроконтроллерлерді қолдану артып келеді. Қазіргі кездегі
микроконтроллерлер нақты уақыт мезетінде басқара алатын өлшеу ресурстарына
ие.
Бұл курстық жұмыста Silicon Laboratories компаниясының С8051F350
сериялы микроконтроллерімен басқарылатын аналогтық-сандық түрлендіргіштің
жобасы жасалынағн. ИМС жасау технологиясының жоғарғы қарқында дамуына
байланысты бұл жұмыста АСТ интергалды түрде орындалған.
1 Құрылғының құрылымдық сызбасын жасау және қабылданған шешімнің негізделуі

1.1 Құрылымдық сызбаны таңдау және таңдаудың негізделуі

Қазіргі таңда радиоэлектронды құрылғыларды жобалауда интегралды түрде
орындалатын жобалар басымдылыққа ие.
Аналогты-сандық түрлендіргіштің (АСТ) интегралды орындалған сызбасы
осыдан шығады. Бұл сызба дискретті элементтерде орындалғаннан қарағанда
жоғарырақ параметрлерге ие.
Прецизионды конденсаторларды интегралды түрде орындау қиын мәселе
болып табылуына байланысты, ұсынылған жобада өлшегіш тізбектерден
конденсатор алынып тасталған. Дәл осы себепке байланысты тірек кернеуі
көзінің орнауына Уинстон көпірінен тұратын тізбек қолданылады [7].
Аналогты-сандық түрлендіргіштің ядросы тірек кернеуін суммалайтын
компораторлы сызба болып табылады. Ол тактілеудің күрделі сызбаларының
болмауына байланысты таңдалған, ал жартылай өткізгішті резисторлер мен
аналогты кілттерді жасау технологиялық жағынан оңай шешілетін мәселе болып
табылады. Микроконтроллерлерді қолдану жиі кездесіп тұратын жүйелік
қателіктерді реттей алу қасиетіне байланысты кең ауқымға ие болды, бір
сөзбен айтқанда, микроконтроллерлер түрлендіру дәлдігін арттырады.
Аналогты-сандық түрлендіргіш шығыстарының шартты графикалық бейнесі
және шығыстарының қолданылу кестесі келесі суретте бейнеленген.

Сурет 1.1 – АСТ шығыстарының шартты графикалық бейнесі

Кесте 1.1 – АСТ шығыстарының қолданылу кестесі
Кіріс Қолданылуы Шығыс Қолданылуы
AI 1 ... AI NАналогты дабылдар D0 ÷ D7 8-разрядты айналым шинасы
кірісі
XT1 – XT2 Кварцтік резонаторды Uоп+, Uоп– Тірек кернеуінің
қосу кірістері шығыстары немесе сырқы
қорек көзін қосу
кірістері
TST АСТ тестілеу кірісі TX Тізбектей айналым шығысы
RX Тізбектей айналым CLC Тактілік жиілік шығысы
кірісі
RST Лақтыру дабылының
кірісі

1.2 Құрылғының жеке блоктарының функционалды сызбаларын жасау және
сызба жұмысының қысқаша сипаттамасы

Аналогты-сандық түрлендіргіш сызбасы келесі блоктардан тұрады:
аналогтық коммутатор, кіріс күшейткіші, тірек кернеуінің полярлығын
автоматты ауыстырып-қосу сызбасы, тірек кернеу көзі, өлшенген дабыл үшін
қолданылатын аналогтық кілті бар тірек кернеуін бөлетін блок, компараторлар
блогы және микроконтроллерлі басқару сызбасы [3].

Сурет 1.2 – Аналогты-сандық түрлендіргіштің құрылымдық сызбасы
Аналогтық кіріс дабылдары AnS аналогтық мультиплексор кірісіне
беріледі. Бұл мультиплексор МС микроконтроллерлері арқылы басқарылады.
Мультиплексор шығысынан кеңжолақты күшейткіш арқылы дабыл СРМ компораторлар
блогына беріледі. Сонымен қатар, күшейтілген дабыл AuS тірек кернеуі
полярлығын автоматты ауыстырып-қосу сызбасының кірісіне беріледі.
Uc тірек кернеу көзінің сызбасынан тірек кернеуі RLin аналогтық
кілттері бар резисторлық бөлу блогына беріледі де, әрі қарай компораторлар
блогының кірісіне өтеді. Компораторлар блогының шығысындағы өлшенетін кіріс
дабылына эквивалентті сандық код МС микроконтроллерлері командасымен RG
регистрлеріне жазылады. Бұл регистрден өңдеу және сыртқы құрылғыларға
жеткізу үшін микроконтроллерлер арқылы сандық код оқылады [3].

1.3 Коммутатор және кіріс дабылдарының күшейткіші

Сызба разрядтығын тапсырыс беруші ұсынатын (разрядтығын көбейту АСТ
цикл уақытын арттырады, ол жүйенің жылдамдығына кері әсерін тигізеді)
жылдам жұмыс істейтін аналогтық коммутатордан және кеңжолақты операционды
күшейткіштен тұрады. Алдыңғы бөлімде таңдалған мультиплексор мен
операционды күшейткіштерді стандартты түрде қосу арқылы коммутатор және
кіріс дабылдарының күшейткішінің сызбасын аламыз. Мультиплексорды басқару
микроконтроллер арқылы жүргізіледі. Біз таңдаған К561КП1 микросхема
құрамына екі мультиплексор кіреді, сондықтан шартты бейнелеу үшін оның бір
ғана бөлігін аламыз [3].

Сурет 1.3 – Коммутатор және кіріс дабылдарының күшейткіші

1.4 Тірек кернеуінің полярлығын автоматты ауыстырып-қосу сызбасы

Сызба hight-speed-компараторларынан және біреуі интервирлеуші болып
табылатын екі буфферден тұрады. Сызба кіріс дабылының полярлығын өлшенетін
жерге қатысты салыстырады да, әр түрлі полярлылық орын алған жағдайда К1
және К2 аналогтық кілттерге әсерін тигізеді. Нәтижесінде өлшенетін жерге
қатысты тірек кернеуінің полярлығы кіріс дабылының полярлығына сәйкес болып
өзгереді.

Сурет 1.4 – Тірек кернеуінің полярлығын автоматты ауыстырып-қосу
сызбасы

1.5 Тірек кернеу көзі

1.5.1 Тірек кернеу көзінің жалпы сызбасы
Тірек кернеу көзі Уинстон көпірінің қасиеттеріне ие – иықтарындағы
кедергінің тұрақты мәнінде көпір балансы жоғалғандағы токтың тұрақтылығы,
яғни R1 * R3 = R2 * R4 болғандағы Ip = 0.

Сурет 1.5 – Уинстон тұрақтысының көпірі

Көпірдің қорек тогының тұрақтандырушысы ретінде токтық айна сызбасы
қолданылған. Мұнда тірек транзисторының коллекторлы тогын беру үшін өрістік
транзисторлі ток көзі сызбасы берілген.

Сурет 1.6 – Тірек кернеу көзінің жалпы сызбасы

Көпірдің үстіңгі иықтарындағы қосымша резисторлар аналогтық кілттермен
қоса көпірдің балансы жоғалғандағы токтың бағытын, демек, тірек керенеуінің
полярлығын да ауыстыру үшін қолданылады.
Интегралдық түрде орындалған көпірдің үстіңгі иықтарындағы нөлге
ұмтылатын температуралық градиентінде көпірдің балансы жоғалғандағы ток
көпірдің әрқашан тұрақты болып қала беретін жүктеме кедергісімен
түсіндіріледі [3].
1.5.2 Тірек кернеу көзін таңдау
Келесі бөлімде таңдалатын С8051F350 микроконтроллерінің АСТ-сы екі
тірек кернеу көзімен қоректене алады: ішкі 2,5 вольттық тірек кернеу көзі
және сыртқы тірек кернеу көзі. АСТ тірек кернеу көзі ADC0CF регистріндегі
AD0VREF бит көмегімен таңдалады.

Сурет 1.7 – С8051F350 микроконтроллерінің тірек кернеу көзінің
құрылымдық сызбасы

Ішкі тірек кернеу көзінің сызбасы температура өзгерісіне тұрақты 1,25
В тұрақталған кернеу генераторынан және күшейту коэффициенті Ккүш = 2
болатын шығыс буферлік күшейткішінен тұрады. Егер ішкі тірек кернеу көзі
қолданылса, тұрақталған кернеу VREF+ тармағына беріледі, ал VREF– тармағы
AGND тізбегіне жалғанады. Егер AD0VREF 1-ге тең болса, АСТ тірек кернеуінің
сыртқы көзін таңдайды; егер AD0VREF 0-ге тең болса, АСТ тірек кернеуінің
ішкі көзін таңдайды. Ішкі тактілік генератор үшін жылжу кернеуінің
генераторы тактілік генератор қосылғанда автоматты түрде іске қосылады [1].

1.6 Тірек кернеуін бөлетін блок

Тірек кернеуін бөлетін блок екінші резистордың біріншісіне қатынасы
21 болатын резисторлар тізбегінен тұрады, яғни R1 резисторының кедергісі
барлық келесі кедергілердің алгебралық қосындысына тең, яғни,
R1 = R2 + R3 + R4 + R5 + R6; R2 = R3 + R4 + R5 + R6 және т. с. с. Соған
сәйкес, а нүктесіндегі кернеу тірек кернеуінің жартысына, b нүктесінде
тірек кернеуінің төрттен біріне тең және т. б.

Сурет 1.8 – Тірек кернеуін бөлетін блок

1.7 Аналогтық кілті бар суммалаушы компораторлар блогы

Аналогтық кілті бар суммалаушы компораторлар блогы аналогтық-сандық
түрлендіргіштің ядросы болып табылады. Аналогтық дабылды сандық кодқа осы
құрылғы түрлендіреді.
Аналогтық дабылды сандыққа ауыстыру үздіксіз жүреді, яғни сызбаның
уақыттық кідірулерін санамағанда, кіріс дабылының кез келген өзгерісі сол
арада сандық кодқа түрленеді. Сызба жұмысы келесі суретте келтірілген.

Кіріс дабылы бір уақытта барлық компараторлардың кірісіне беріледі. С1
компараторы кіріс дабылын тірек кернеуінің жартысымен салыстырады, егер
кіріс дабылы тірек кернеуінің жартысынан асып кетсе, компаратор шығысында К
х.1 кілттерін іске қосатын жоғарғы деңгей пайда болады және, соған орай,
қалған компараторлар кірісіне Uтірек2 кернеуі беріледі. Сонымен қатар, бұл
жоғарғы деңгей RG резисторының D1 кірісіне де беріледі. Егер кіріс
дабылының деңгейі тірек кернеуінің жартысынан аспаса, C2 компараторы кіріс
дабылын тірек кернеуінің ¼ бөлігімен салыстырады, ал егер де кіріс
дабылының деңгейі тірек кернеуінің жартысынан асса, онда тірек кернеуінің ¼
және ½ бөліктерінің суммасымен салыстырады. Кез келген жағдайда, егер кіріс
дабылы тірек кернеуінің (тірек кернеуінің суммасы) мәнінен артық болса, С2
компараторы Uтірек4 кернеуін келесі компараторлар кірісіне қосу арқылы RG
регистрінің D2 кірісіне логикалық 1 береді; қарама-қарсы жағдайда
Uтірек4 кернеуі келесі компараторлар кірісіне берілмейді де, RG
регистрінің D2 кірісінде логикалық 0 болады. Дәл осылай келесі каскадтар
да жұмыс істейді. Түрлендіргіштің шығысындағы сандық кодтың үздіксіз
өзгеріп тұруына байланысты керекті дискретизация жиілігі сызба
элементтерінің уақыттық кідірулеріне байланысты бағдарламалы түрде беріледі
[7].

1.8 Қайта бағдарламаланатын компаратор

С8051F350 микроконтроллері құрылысында кіріс мультиплексоры бар
бағдарлама арқылы басқарылатын компараторы бар. Бұл компоратордың жауап
қайтару уақыты және гистерезисі бағдарламалана алады. Компаратор портының
сыртқы тармақтарында орналасқан екі шығыстан тұрады: синхронды бекіту
шығысы (CP0) және асинхронды шығыс (CP0A). Компаратор гистерезис тармағының
алдыңғы және артыңғы фронты бойынша үзілістерді генерациялай алады. Тосу
режимінде бұл үзілістерді процессор ояту көзі ретінде қолдануға болады.
Сонымен қатар, компараторды лақтыру көзі үшін қолданады. Компаратордың
құрылымдық сызбасы келесі суретте келтірілген [1].

Сурет 1.10 – Компаратордың құрылымдық сызбасы

1.9 Аналогтық мультиплексор

С8051F350 микроконтроллерінің аналогтық-сандық түрлендіргіші құрамында
AIN+ және AIN– кірістері үшін тәуелсіз кіріс дабылдарын таңдай алатын
аналогтық мультилексор бар. Мультиплексордың әрбір тармағын кіріс дабылының
10 тармағының біреуіне қосуға болады: AIN0.0 – AIN0.7, AGND немесе
температура датчигі [1].

Сурет 1.11 – Температура датчигі бар аналогтық мультиплексор сызбасы

ADC0MUX регистрі екі кіріс каналдары үшін кіріс дабылын таңдау үшін
қолданылады. Мультиплексор конфигурациясы бірфазалы және дифференциалды
дабылдарды өлшеуге мүмкіндік береді. Бірфазалық өлшеуді АСТ-ның
кірістерінің біреуін AGND тармағына жалғау арқылы орындауға болады. Сонымен
қатар, температура датчигінің шығыс кернеуін дифференциалдық режимде де
өлшеуге болады. Температура датчигі оны АСТ мультиплексоры арқылы
таңдағанда автоматты түрде қосылады.
Silicon Laboratories компаниясының С8051F350 микроконтроллерінің АСТ-
сын басқа фирмалардың аналогтарымен салыстырсақ, ұқсас сипатамалар болса да
соңғыларының бағасы екі есе жоғары болып келеді. Сондықтан, өндірісте
Silicon Laboratories микроконтроллерлері тимділігіне байланысты кең
таралған. Оларды, әсіресе, аналогтық-сандық түрлендірудің үлкен диапазоны
қажет болатын өлшегіш құрылғыларда қолданған жөн [1].

2 Микроконтроллерлі басқару сызбасы

2.1 Ұқсас микроконтроллерлерді салыстыру және тиімдісін таңдау

Бір корпуста орындалған, құрамында жылдамдығы жоғары АСТ бар
микроконтроллерлер деректерді жинау мен өңдеу жүйелері үшін таптырмас
шешім. Аналогтық өңдеуге тек жылдамдық жағынан ғана ұтылатын мұндай жүйелер
жоғарғы иілгіштік пен дәлдікке ие.
Салыстыру үшін бірнеше фирмалардың шығарған өнімдерін салыстырып
кетуге болады.

Кесте 2.1 – Әр түрлі фирмалар өнімдерін салыстыру
Сипаттамалары Микроконтроллермен басқарылатын АСТ
Өндіруші фирма Silicon Analog Texas
Laboratories Devices Instruments
Атауы C8051F350 ADuC847 MSC1210
Таңдама жиілігі 1 ksps 1,3 ksps 1 ksps
Эффективті жұмыс мүмкіндігі, бит 17 из 24 16 из 24 18,5 из 24
Бағдарламаланатын күшейткіш 1:128 1:128 1:128
АСТ каналы 8 10 8
Процессор 8051 8052 8051
Максималды өндірушілігі, MIPS 50 12 8
Энергия тұтынуы, мВт 20 100 60
Өлшемдері, мм2 25 64 144
Бағасы, тг 950 1500 2500

Кестеден көретніміздей құрылғылардың арасында Silicon Laboratories
компаниясының микроконтроллерінің артықшылықтары айқын. Нақтылап айтсақ:
– АСТ жақсы сипаттамалары – 17-разрядты эффективті жұмыс мүмкіндігі;
– процессорлік ядроның жоғары өндірушілігі;
– энергия ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Электр жетегін санды аналогты басқару жүйесі
Электр жетегінің жағдайын аналогты және санды аналогты жүйелермен басқару
Сандық-аналогтық және аналогтық-сандық түрлендіргіштер
ЭЛЕКТР ЖЕТЕГІН БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІ
Көпқозғалтқышты синхронды айналатын микропрофессорлы басқарылатын асинхронды электр жетегі
Өндірістік ғимараттың көлденең рамасының есебі
Менеджменттің мақсаттары мен міндеттері
Микроконтроллер құрылғысына арналған программалық қамтамасыз етуді әзірлеу
Комбайнның көлбеу камерасындағы электр жетектің жүктемесін басқарудың микропроцессорлық жүйесін жасау
Менеджменттегі басқарушылық шешімдердің рөлі
Пәндер