Мүлік салығының қазіргі замандағы алыну ерекшеліктері

Мазмұны

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

1 МҮЛІК САЛЫҒЫНЫҢ МӘНІ МЕН МАҢЫЗЫ ... ... ... ... ... ... ... ..7
1.1 Салықтардың экономикалық мәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18
1.2 Қазақстан Республикасындағы мүлікке салынатын салықтың
даму тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26

2 МҮЛІК САЛЫҒЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ АЛЫНУ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
2.1 Заңды тұлғалар мен кәсіпкерлердің мүлкіне салық салу ... ... ... .34
2.2 Азаматтардың мүлік салығын төлеу ерекшелігі ... ... ... ... ... ... ... 42
2.3 Бюджет табысындағы мүлікке салынатын салықтың орны ... ... .53

3 МҮЛІК САЛЫҒЫН ЖИНАУДЫҢ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ ... ... 56

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
КІРІСПЕ

Нарық экономикасы қазіргі қарқынды дамуы жағдайында салықтық құқық бұзушылықтар да өсуде, ол салық төлеушілірдің де кезінде және дұрыс салық төлеуіне байланысты. Бұл жағдай, көптеген басқалармен қатар мемлекеттік бюджет тапшылығына әкеледі, соған байланысты салық қызметтерінің жұмыстарының жандануы жүзеге асырылады. Біріқ қолдынылатын шаралар салық органдарының мүддесін қорғамауы керек. Бұл үшін кез келген құралдар қолданбайды. Жауапкершілік жаңа шеккендермен заң бұзушылардыанықтауға жүктелуі қажет. Осымен байланысты заңды үнемі өзгертуге қажеттілік туды, қазіргі кезге салық қатынастары саласындағы тәжіриебені есепке ала отырып заң бұзушылыққа жауапкершілікті түбегейлі қарауға негізделген.
Нарық жағдайларға заңды және жеке тұлғаларға мүлкіне салық салу маңызды болуда, өйткені мүлік экономикасы мәселелердің кең ауқымын қарайды және қозғалмайтын объекті талдау мәселесіне жатады. Көңіл салық салу объектісі болып табылатын мүлікті бағалауды жетілдіру.
Сондықтан нарық экономикасы жағдайындағы салық салу механизмін зерттеу қажеттілігі тақырыпты таңдауды түсіндіріп, қарастырылатын сұрақтардың мақсаты мен шеңберін анықтады.
Дипломдық жұмыстың мақсаты болып мүлік салығының нарық шаруашылығындағы мәнін ашу мен оны алудағы жетілдіру жолдары ұсыну болып табылады.
Қойылған мақсатқа жету үшін келесі бірқатар өзара байланысты сұрақтарды шешу керек:
- салықтардың мәні мен маңызын ашу;
- Қазақстан Республикасындағы мүлікке салынатын салықтың дамуын қарастыру;
- бюджеттік түсімдегі мүлікке салынатын салықтың орнын анықтау;
- заңды тұлғалар мен кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салықты зерттеу;
- жеке тұлғалардың мүлкіне салықты есептеу мен төлеу ережесін көрсету;
- мүлік салығының алу нақты жетілдіру жолдарын шет мемлекеттер тәжіриебесіннің негізінде ұсыну.
Зерттеу объектісі болып мемлекет пен салық төлеушінің мүлікке салық салу мен төлеу үрдісіндегі пайда болатын қаржылық қатынастар жүйесі табылады. Объект ретінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті, Қарағанды қаласының Қазыбек би ауданының жергілікті бюджеті алынды.
Дипломдық жұмыстың ақпараттық негізін Қазақстан Республикасының Үкіметінің заңнамалық актілері, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің нұсқаулары, монографиялық әдебиеттер, қазақ және шет ел экономистерінің ғылыми мақалалары құрайды.
Тәжіриебе негізі болып – Қаржы министрлігінің жоспарлы және есеп берілгендері Қарағанды қаласының Қазыбек би ауданының салық комитеті қаралды.
Дипломдық жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан және әдебиеттер тізімінен тұрады. Жұмыста 1 кесте, 2 сурет және 2 қосымша бар.
Қолданылдған әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасының салық кодексі
2. Алехин С.Ю., Оптимизация имущественных и ресурсных платежей за недвижимость // Проблемы прогнозирования, 2000, №2, с.85-100
3. Барулин С. Налоги как инструмент государственного регулирования экономики. // Финансы, - 1996. - №1. – с.18
4. Бреннер Л. Результаты работы в ИНИС за 2003 год по вопросам учета и отчетности // Вестник налоговой службы Республики Казахстан. – 2004. - №3. – с.11
5. Герун А. Планирование налоговых проверок // Вестник налоговой службы Республики Казахстан. – 2004. - №1. – с.15
6. Идрисова Э.К., Налог на недвижимое имущество: основы построения и проблемы оптимизации // Налоговый эксперт, 2000, №6-7, с.30-31; 2000, №8, с.34-35
7. Налогообложение: учебное пособие. –Алматы:Прагма, 2003. -76с.
8. Нуралиева Н. Налоги: история и современность // Деловой мир Казахстана. -1999.-№3. –С.20
9. Оспанов М.Т. проблемы совершенствования системы управления налогами в Республике Казахстан. –Алматы: Познание, 1996. -220с.
10.Оспанова М.Т. Налоговый терминологический русско-казахский словарь-справочник /Под ред. – Алматы:Познание, 1996. -428 с.
11.Литвин М.И.Налоговая нагрузка и интересы предприятий // Финансы. -1998. -№5.-С.21
12.Львов Д. Райские налоги можно платить и без облодения и труда //Финансовые известия. -1995.-29 ноября. –С.7
13.Маханов Н. Информатизация работы налоговых органов //Вестник налоговой службы Республики Казахстан. -2003. -№2.-С19
14.Медведев А.Н. Как планировать налоговые платежи //Финансы. -1999.-№8. –С.23
15.Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. –Алматы: Каржы-каражат, 2001.-512с
16.Основы налогового права: Учебное пособие / Под ред. С.Пепеляева.М.: Инвест фонд, 1995.-420с.
17.Панков В.Налоговая система России как фундамент экономической стабилизации. //Финансы, - 1995. - №11. - с.45
18.Петроев Я. О справедливом изьятии налогов // Финансы Казахстан. -1997. - №7. - с.49
19.Путров В.А., Рагимов С.Н. Формирование рыночной инфраструктуры и налоги // Финансы. -1997. - №5. –с.17
20.Райханова К.А. Налоговый контроль. – Алматы: Бико, 2001. -26с.
21.Салина А.И., Налогооблажение имущества предпрятий // Финансы, 1995, №11, с.13-16
22.Сарсебаев М. Налоговый контроль на основе мониторинга. // Вестник налоговой службы Республики Казахстан. – 2003. - №1. – с.18-19
23.Сейдахметова Ф., Характеристика и особенности налога на имущество в Казахстане // Вестник предпринимателя, 2001, №11, с.19-23
24.Соболь Н.Н., Типичные ошибки при исчислении налога на имущество юридических лиц // Налоговый консультант, 2003, №6, с.14-16
25.Ушаков Е., Недвижимость в системе налогообложения // Российский экономический журнал, 1999, №2, с.42-45
26.Худяков А.И. Налоговое право Республики Казахстан. – Алматы: ТОО Баспа, 2003. – 570с.
27.Худяков А.И., Наурызбаев Н.Е., Налоги: понятие, элементы, установление, виды, Алматы, ТОО Баспа, 1998 – 158с.
28.Шондыбасов К.М., Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц // Налоговый консультант, 2003, №6, с.17-18
28.Черника Д.Г. Налоги: учебное пособие. /Под ред. –М.:Финансы и статистика, 1994. -400с.
30.Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. – М: ИНФРА-М, 2001. – 576с.
31.Отчет о результатах деятельности Налогового комитета имени Казыбек би города Караганды за 2001 год
32.Отчет о результатах деятельности Налогового комитета имени Казыбек би города Караганды за 2002 год
33.Отчет о результатах деятельности Налогового комитета имени Казыбек би города Караганды за 2003 год
        
        Мазмұны
КІРІСПЕ.................................................................
...................................5
1 МҮЛІК САЛЫҒЫНЫҢ МӘНІ МЕН МАҢЫЗЫ..............................7
1.1 ... ... ... ... ... ... ... МҮЛІК САЛЫҒЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ АЛЫНУ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ...............................................................
.................31
2.1 Заңды тұлғалар мен кәсіпкерлердің мүлкіне салық салу.............34
2.2 ... ... ... ... ... ... мүлікке салынатын салықтың орны.........53
3 МҮЛІК САЛЫҒЫН ЖИНАУДЫҢ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ........56
ҚОРЫТЫНДЫ...............................................................
.........................52
ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... ... ... ... жағдайында салықтық құқық
бұзушылықтар да өсуде, ол салық төлеушілірдің де кезінде және дұрыс салық
төлеуіне байланысты. Бұл ... ... ... ... ... ... әкеледі, соған байланысты салық қызметтерінің
жұмыстарының ... ... ... ... ... шаралар салық
органдарының мүддесін қорғамауы ... Бұл үшін кез ... ... ... жаңа ... заң ... ... Осымен байланысты заңды үнемі өзгертуге қажеттілік туды,
қазіргі кезге салық қатынастары саласындағы тәжіриебені есепке ала ... ... ... ... қарауға негізделген.
Нарық жағдайларға заңды және жеке тұлғаларға мүлкіне салық салу маңызды
болуда, өйткені мүлік экономикасы мәселелердің кең ... ... ... ... ... мәселесіне жатады. Көңіл салық салу объектісі
болып табылатын мүлікті бағалауды жетілдіру.
Сондықтан нарық экономикасы жағдайындағы салық салу ... ... ... таңдауды түсіндіріп, қарастырылатын сұрақтардың
мақсаты мен шеңберін анықтады.
Дипломдық жұмыстың ... ... ... ... ... ... ашу мен оны ... жетілдіру жолдары ұсыну болып табылады.
Қойылған мақсатқа жету үшін келесі бірқатар өзара ... ... ... ... мәні мен ... ашу;
- Қазақстан Республикасындағы мүлікке салынатын салықтың ... ... ... ... ... салықтың орнын анықтау;
- заңды тұлғалар мен кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салықты зерттеу;
- жеке тұлғалардың ... ... ... мен ... ережесін көрсету;
- мүлік салығының алу нақты ... ... шет ... негізінде ұсыну.
Зерттеу объектісі болып мемлекет пен салық төлеушінің мүлікке салық
салу мен ... ... ... ... ... ... ... Объект ретінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік ... ... ... би ... жергілікті бюджеті алынды.
Дипломдық жұмыстың ақпараттық негізін Қазақстан Республикасының
Үкіметінің заңнамалық актілері, ... ... ... ... ... ... министрлігінің нұсқаулары,
монографиялық әдебиеттер, қазақ және шет ел ... ... ... ... ...... ... жоспарлы және есеп
берілгендері Қарағанды қаласының Қазыбек би ауданының ... ... ... ... үш ... ... және ... тұрады. Жұмыста 1 кесте, 2 сурет және 2 ... ... ... ... МӘНІ МЕН ... ... ... мәні
Кез келген мемлекет салықтарсыз өмір сүре алмайды, өйткені өзінің
аппаратын ұстау үшін және ... ... ... ... ... ... ... үшін ақшасы болуы шарт. Сонымен ... ақша ... ... ... ... ... мемлекеттік қызмет өз табиғатында әр
түрлі басқарушылық қызметпен айналысатын мұнда ... ... ... ... ... нақты еңбегі барлық мемлекеттік ақпараттың
қызметі сияқты, бөлек ... ... та ... құны ... ақша
көрінетін өнім өндірілмейді. Енді мемлекет ақшаны басқа ... ... ... ету үшін ... ақша ... шоғырландыру
және мемлекеттік ақша қорларын құру деп ... ... және ... қызметін ұстап тұру үшін мемлекетке ақша табу ... ... ... ақша ... әр ... жолмен табады. Бір ... ... ... түрде беруіне негізделген әдісті қолданады. Бұл ... ... ... ... ... болады. Келесі
жағдайда мемлекет өзіне қажет ақшаны табу үшін ... алу ... ... ... үлгісіне салықтар жатады.
Сонымен, салықтардың бірінші рет пайда ... ... ... ... ... ... әсер ... Салықтар осындай
түрінде көп уақыт бойы бар болды. 1818 жылы Ресейде орналастыру ... ... ... ... деп ... «Салықтар қоғамның
немесе мемлекеттің мақсатқа қол жеткізуінің ... ... яғни ... ... ... қол ... құралы болды». Адамдар қоғамға қосыла
отырып және үкіметке жоғары өкіметті бере ... ... ... ... ету ... берді».
Ұзақ уақыт ішінде адамдар салықты объективтік қажеттілік деп білді. Тек
XV ғасырдың басынан бастап, ғалымдар ақша ... ... ... ... ... мен ... ... зерттей
бастаған кезде ғана салықтарды түсінудің бірінші әрекеттері ... ... ... ... ... ғылымның осы бір
салысы «қаржы» атауын алды. Бұл ... ... financia ... ... ол ... ... ... мағынаны білдіреді. Мемлекеттік кірістердің
негізгі көзі зерттеулердің негізгі мәні болып табылды. Сол уақыттың ... ... ... негізгі көзі ретінде салықтар ... ... ... ... көптеген жұмыстар пайда болды. Оның
ішінде ... ... ... ... «Саяси мұра» деген жұмысы, ол
жұмыста салық салу принциптерін негіздеу ... ... ... ... бірінші рет мемлекет мүддесінен емес, керісінше
халық шаруашылығы мен салық ... ... шыға ... салық
реформасы туралы мәселеге көз салды. Осы Монкретьен алғашқы рет мүліктік
кадастр негізіне ... ... жаңа ... ... яғни ... мүддесінен шыға отырып, салықтың прогрессивтік мағынасын
ұсынды.
Салық жүйесіне деген осындай көзқарас XVII ... ... ... ... ... ... ... Монкретьеннің салықтардың
прогрессивтілігі туралы ойын одан әрі өрістете отырып табыстан ғана емес,
атаққа да ... ... ... ... мемлекеттік шығынды олардың үлесіне
және мүддесіне ғана сәйкестіре отырып, яғни ... ... мен ... ... қатысуы керек» деп айтқан болатын. У. Петтидің «Салықтар мен
алымдар туралы трактат» ... ... ... ... ... ... көрсетіліп және салықтарды салу (жанама салық салу)
механизімі зерттелді.
У.Петти ... деп ... ... «... жер салығы тұтыну үшін біркелкі
емес өндіріліп алынатын акциз болар қалуда, оны көбінесе аз ... ... ... салықтарды зерттеу Х.Юсти мен С.Вобланның
жұмыстарында ерекше көрсетілген. Юсти ... рет ... салу ... ... ... Жақсы салықтарға ол мыналарды жатқызды:
- төлеуге шамасы бар азаматтар;
- біркелкілер;
- азаматтар мен мемлекеттің әл-ауқатына зиян келтірмейді;
- өндіріп алу үшін ... ... ... басқару сипаты мен экономикалық жағдайларына
сәйкес келеді.
Меркантелисттердің іліміне негізделе отырып және оны әрі ... ... ... болып салықтарды тікелей және жанама ... ... ... ... ... тек жер ... бөлді.
XVIII ғасырдың аяғында – ХІХ ғасырдың басында мемлекеттік табыстардың
теориясының негізгі ... ... ... ... (жеке
басын қорғау, меншікті және мемлекетті қорғау) үшін төлеу деген ... ... ... ... ... ... өткізген
мемлекеттерде практикаға салықтардың жалпылық, олардың пропорционалдық
принципі енді. Сол ... ... ... дамыту классикалық қаржы
мектебін құрумен байланысты болды, оның ... ... ... ... А.Смиттің «Халық байлығының табиғаты мен себепті туралы
зерттеулер» кітабы сол ... ... ... ... шығармасы болды (1776
жыл).
Адам Смитпен салық жүйесін құруда келтірілген төрт ереже немесе жалпы
ережелер осы күнге дейін дамыған ... ... салу ... ... табылады.
Салықтардың мәнін түсіну үшін, салық салу теориясына еңбегі сінген
ғалым Адам Смит ... ... ... ... мемлекеттің салық жүйесінің
кезінде, осы ғалымның идеясы мен көзқарасы жатыр.
Адам Смит ... ... ... ... ... беру керек:
- заңдық тәртіп. Заң формасындағы, мемлекеттен ... ... және ... және ... ... ... салық салу құқығы, мемлекеттің
өмір сүруі үшін және ... ... жеке ... ... ... өмір ... үшін қажеттілігінен туындайды;
- бір тектілігі. Мемлекеттің қорғауын пайдалана отырып, тапқан табысына
сәйкес кез келген тұлға мемлекетті ... ... ... ... ... ... көлемі, тәсілі, уақыт және төлеу
орны белгілі болуы керек;
- төлеудің арзандылығы. Салық жинау төменгі деңгейдегі шығынмен ... ... және ... ... төлемдер мемлекет кассасына түсуі қажет;
- шаруашылық дербестілік. Салық субъектісі ретінде, өзіндік ... бар және ... ... ... ... ... ... болуы керек.
Салық салу теориясы саласында Адам Смитпен қозғалған ... ... және XIХ ... бірінші жартысында көптеген экономистер қолдады.
Маңызды теоретикалық ережелер Д. ... ... ... ... ... ... Н.И.Тургеневтің («Салықтар теориясының тәжірибелері»),
Ж.М. Сисмондидің («Саяси экономиканың және бастаулары» ... ... ... ... ... ... салынбайтын минимумды жеке
принцип ретінде бөлу Сисмондидің еңбегі болып табылады, бұл ... ... ... ... үлес ... ... ... жартысы қаржы ғылымының даму уақыты ... ... ... ... ... ... мәселелердің бірі – ол
пропорционалдық және прогрессивтік салықтардың ... және ... ... ... ... ғасырдың бірінші жартысындағы салықтарды көрсетілген мемлекеттік
қызметтерге ақы ... ... ... түсінік кейіннен өзгере бастады.
Салықтар, бірінші рет дәулетсіз топтардың жағдайын ... ... ... ғылымында да, сондай-ақ ... ... да әр ... мен мектептер байқала бастады.
Салықтар теориясына үлкен үлесті әлеуметтік саяси ... ... ... ... ... қосты. Оның көзқарастары ерекше ықыласқа
ие, өйткені олар сол уақыттың қаржы ... ... ... ... ... ... ... көзқарастар ерекшеледі.
А.Вагнермен ұсынылған салық салудың 9 негізгі ережесі осы күнге ... Ол ... 4 ... жіктеді. Бірінші орныды Вагнер салық ... ... ... ... ... ... ... жеткіліктігі;
2) салық салу созылымдылығы. Одан кейінгі топ – халық шаруашылығының
принциптері тобы;
3) ... салу ... ... ... ... ... осындай жүйеге дұрыс комбинациялау, ол салықты
қайта салу ... мен ... ... Ереженің үшінші тобына А.
Вагнер этикалық принциптерді ... ... ... ... бір келкілігі, төртінші топ әкімшілік-техникалық ережелерден тұрады;
7) салу салудың нақтылығы;
8) салық төлеу қолайлылығы;
9) өндіріп алу ... ... ... ... де пікірлері қызығушылық тартады. Карл ... ... ... ... ... әлеуметтік революцияға жатқыза
отырып талдады. Ал, ... ... және ... ... ... ... ... салу, пайдалану сияқты салық теориясының
маңызды сұрақтарын Карл Маркс ... ... ... құралы ретінде
қарастырды.
Карл Маркс жанама салықтарға ... ... ол оны ... ұрлау мақсатында ойлап жатқан жаңалығы деп түсінді. Сондықтан
да Карл Маркс пен Фридрих Энгельс жанама салықты алып ... ... ... айтумен болды.
Салықтар мен басқа қаржы институттарын қосалқы құбылыстар екен деп
қателесіп ойлай отырып Карл ... пен ... ... ең ақырында
салықтарды мемлекеттік басқаруды құралы ретінде қарастырып оларға ... ... ... ... 30 ... ... бар ... жылдары ірі капиталист елдерін басып алған ұлы дағдарыстан кейін
экономиканы дамытудың жаңа ... ... ... ... ... ... қарым-қатынасын қарастыра бастады және олардың
экономиканың дамуына кірісу құқын мойындады. Экономикаға кірісудің тиімді
құралы болып салықтар мойындалды.
Салықтық ... ... ... ... ... бола ... Өткен
жүзжылдық ішінде зерттелген салық салу теориясындағы маңызды мәселелердің
бірі – ол салықтардың нарыққа тығыз байланыста әсер ... ... ... ... ... құралы ретінде пайдалануды ұсынған
бірінші ғалым Д.Кейнс болды. Ол өз ... ... ... ... ... ... баяндалды. Д.Кейнс мемлекетті
төлемқабілеттілігі бар сұраныс пен өндіріс ... ... ... ... әсер ... деп ... та айта ... жайт, экономикалық және құқықтық сұрақтар жайлы
ғылыми тұжырымдамалар болса да, ... ... көп ... ... ... ... ... таластар қала бермек.
Солардың негізгілерін қарастырайық:
С.Д.Ципкиннің ойынша: «Салық – бюджетке түсетін материалдық алғышартқа
сәйкес, алдын-ала ... ... мен және ... ... ... бекітілген міндетті, жеке ақысыз ақшалай ... Бұл ... кең ... ... Бұл ... ... «құнсыздық» белгісі
көрініс таппаған.
П.К.Воронкова салыққа келесідей анықтама береді: «Салық – жалпы
мемлекеттік ... ... ... ... көлемі мен
белгіленген мерзімі бар, ... ... ... актісіне
негізделген, заңды тұлғалармен, азаматтардың – бюджетке ақысыз төлемі». ... ... ... категориялардың алатын қорына кіретін салықтың
ауқымды ... ... та ... ... ... ... ... көрініс таппаған.
Д.Соколова «Салық – заңмен бекітілген және анықталған көлемде
анықталмаған ... ... ... ... ... міндетті ақысыз
төлем».
С.Пепеляев ойынша: «Салық – міндеттеме бастамасы ретінде жеке және
заңды ... ... ... ... ... жалғыз заңдық
формасы (заңмен бекітілген). Билік ... ... ... ету ... ... ... қамтамасыз етілген,
салықтың ақысыздығы, қайтарымсыздығы». Берілген ... ... ... ... ... бар:
- «Жалғыз заңдық» және «заңмен бекітілген» түсініктер маңызы бірдей
емес;
- салық - меншікті ... ... түрі емес ... ... да ... ... салық барлық жағдайда меншікті алу болып танылмайды.
Салықтың қызықты анықтамасын «қаржылық құқық» ... ... ... ... ... «Салықтар – заң шығарумен, мемлекеттік
жоғары билік органдары мен бір ... ... ... ... жеке
және заңды тұлғалардан тұрақты ... ... ... ... ... ... төлемдер және аударымдар арқылы мемлекеттік ... және ... ... күштеу арқылы мемлекеттік бюджетті
қамтамасыз етеді».
Е.В.Порохов анықтамасы бойынша салықтар ... ... ... тыс қорларға аударылатын салықтар кездеседі. Салықтың субъектісі
ретінде жеке және заңды тұлғалар анықталған, бірақ та ... ... ... және жеке ... ... ... ... бар («Тұрақты
мекемелер»). Осы заңға сәйкес салықты ақшалай, салықтар натуралды түрде
төлеуге рұқсат етілген.
Салық ...... ... ... бекітілген және
құқықтық форма негізінде жатқан, мемлекеттік табысқа, міндетті ақшалай
немесе ... ... ... мен ... ... өндіруші
субъектінің анықталған мерзімінде, анықталған көлемде қамтамасыз, ақысыз,
эквивалентсіз және ... ... ... бұл – ... құрылым мәнінің көріну тәсілі.
Экономикалық категория инструменті ... ... бөлу және ... ... ... өз ... қалай атқаратынын салық қызметі көрсетеді.
Сонымен салықтың бөлу қызметі фискалдық механизм көмегімен қоғамдағы
бөлу ... ... ақша ... қанша орталықтанғанын
көрсетеді. Салықтың бұл қызметімен өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті
бюджеттік жүйе ... тыс қор ... ... ... ресурстар
құралады. Бастапқыда салықтық бөлу қызметі фискалдық сипатта болды.
Әлеуметтік және ынталандырушы ... ... ... іске ... және ... ... ... жеңілдік түрлері бар:
- салық салынушы объектінің салық салыну минимумы;
- салық салынушы объектіден бір элементті алып тастау;
- ... бір ... ... төлеушілердің категорияларына
байланысты салық төлеуден босату;
- салық ставкасын жеңілдіктер;
- салықтық несиелер.
Енді ынталандырушы қызметке бағытталған, кәсіпорынның пайдасына ... ... ... ... және ... үй ... кеткен шығындарды
мемлекет тарапынан қаржыландыру;
- кәсіпкеріктің шағын формасы;
- мүгедектер мен зейнеткерлерді жұмысбастылықпен қамтамасыздандыру;
- әлеуметтік ... және ... ... ... қайырымдылық
қызметпен айналастыру.
Преференциялар – ұлттық өнеркәсіптерде ... ... ... дайындалатын тауарларды елге әкелгенде, кедендік баждардан баға
шегерімдері түрінде болады. Сонымен ... ... ... кең ... функция мен бақылаушы функция өзара байланысқан. Бақылаушы
функцияның мәні салықтық төлемдер мен ... ... ... ... ... бақылаушы қызметі іске асқанда, оның толықтығы мен тереңдігі
салықтық ... ... ... салық төлеушінің заңмен бекітілген
салықты дер ... ... ... ... ... органдардың жұмыс
тәжіриебесі көрсеткендей, салықты төлеу мерзімі мен салық көлемін төлеудегі
заң бұзушылықтар жиі кездесетін құбылыс.
Қорытындай келе, ... ... ... ... ... ... ... саясаттың тиімділігін көрсетеді.
Фискалдыққызметі ол мемлекеттік бюджетпен байланысты. реттеу құралдарын
қамтиды, яғни ... және ... ... ... ... ... ... сатып алуды көбейту не азайту. Бұл ... ... ... мемлекеттік сатып алу саналады.
Мемлекеттік сатып алу әр түрлі болуы ... ... ... ... басқа да мәдени әлеуметтік орындарды салу, ... ... ... ... ... ... сатып алу тағы басқалар.
Бұл сатып алулардың негізгі ересшелігі, өзі ... ... ... бұл сатып алуды не тұтынуға, не болмаса ... ... ... ... ... кәсіпорындардың экономикалық жағдайын
көтеруде атқаратын ролі зор. Мемлекеттік тапсырма бұл ... ... ... ... өнімдерді өткізу көзі. Әр ... ... көп ... ... кәсіпорындарға орналастыруға тырысады.
Фискалдық функциясы – салықтардың күшімен мемлекеттің ақша ... ол ... ... ол ... ... ... сфераларына ықпалы іске асырылады.Күнделікті ... ... ... ... ... іске асырылады, бірақ әрқайсысы салықтық
қатынастардың белгілі бір жақтарын көрсетеді.
Фискалдық қызмет екіге бөлінеді:
- Дискрициондық түріне – мемлекеттің ... ... ... ... ... және экономикалық өсуге ықпал жасау ... ... және ... ... саналы түрде реттеуі жатады;
- Автоматтық қызметіне – ішкі тұрақтандырушылар жүйесіне негізделеді.
Ішкі тұрақтандырушыларға үкімет жағынан ешқандай шешім қабылдауды ... өзі ... ... ... ... ... жауап
ретінде ұнамды шаралар қолданатын экономикалық механизмдер жатады. Ішкі
негізгі тұрақтандырушыларға ... ... ... ... ... ... шапшаң өскен кезде салық ... ... ... бұл ... алу ... ... және экономикалық
өсудің тежелеуін қамтамасыз етеді. Керісінше, экономикалық құлдырау
кезеңінде салық түсімдері автоматты ... ... ... ... ... ... ... түрлері мен әдістерінің жиынтығы
ретінде анықталады.
- Салық жүйесінде, оның мақсаттық міндеттерінің арасында терең қайшылық
жатыр. Бұл ... ... өз ... мен принциптері болады.
Оларды зерттеп анықтау экономикалық саясат теориясының міндеті.
- Мамандардың пікірінше, мына ... ... ... ... ... ... жинау жүйесі өте ықшам, оған ... ... ... ... ал ... ... ... қажет;
- салық төлеу процедурасы салық төлеушілер үшін ыңғайлы;
- салық салмағаншамадан тыс арттырып, кәсіпкерлердің ... ... ... ... ... ... қажет;
- салық салу принципі өндіріс шығындарын арттырып, өндіріс көлемінің
өсуіне, ... ішкі және ... ... ... кедергі болмауы
керек.
Нарықтық экономикада салықтар өте маңызды ... ... ... ... ... атқару механизмі өзінен-өзі нарықтық
экономиканың дамуына икемделеді. Олар ... ... ... ... ... ... ... көпелгі артады;
- мемлекеттік әлеуметтік төлем төлеу жүйесі, жеке табыстарды ... іске ... ... ... ... ... шектеулі топтардың жеке табыстары ... ... ... ... ... ... ... жүйесінде тепе-
теңдік сақталады.
Өзін-өзі реттеп нарық жағдайына ... ... ... ... цикліне қарсы қызмет атқарады. Яғни экономика конъюктурасын
анықтайтын көрсеткіштерге негізделген ... ... құру ... ... ... экономика көрсеткіштеріне ықпал-әсер жасауы
туралы сөз ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы мүлікке салынатын салықтың даму тарихы
Қазақстан ... ... ... ... 1991 жылы ... ... құжаттар қатарымен қабылдау нәтижесінде ... ... 14 ... ... және ... ... Одағы кезіндегі салық салу
тәртібінен ерекшеленбеді. Бұл ... ... ... ... ... «Салық жүйесі туралы» заңы табылды, оған сәйкес 16 жалпы
мемлекеттік, 10 ... ... және 19 ... ... мен ... Бұған басқа түрлі бюджеттен тыс қорларға аударымдар да болды.
Қазақстан Республикасының «Салық жүйесі туралы» заңын еңгізбес бұрын,
мүлікке салық ретінде ... ... ... ... ... кәсіпорындары, ұйымдар өз меншігінде құрылыстың қандай түріне
иеленседе, сонымен қатар мемлекеттік ... ... да ... кірді; Кеңес Одағы азаматтары, тарихи және жеке тұлғалар,
азаматтығы жоқ ... ... ... ... ... құрылысына ие
болса, салық төлеуші еді. Құрылыс иелеріне салық ағымды жылдың 1 қаңтарына
баланстық ... ... ... ... ... ... ... мүмкін түзетулер
еңгізілді, оның басты мақсаты салық жүйесін ... ... ... ... ... Бұл ... түбінде салынған негізді қозғаған
жоқ. ... ... сол және ... салық жеңілдіктерін беруге қатысты
болды, олар қандай да бір сала немес жеке компаниялардың ... ... ... ... ... ... заң актілерінде салық ережелері
ескерілмеді, көптеген заңдар бір-біріне қайшы келді. ... ... ... ... ... заң күші бар ... ... төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Жарлығын (Салық
кодексі) қабылдау кезінде Қазақстандағы салық ... ҚР ... ... және ... бес ... бір жола реттелді.
Жоғарыда айтылған, Қазақстандағы салық жүйесінің ... ... ... әсер ... отырып төтенше тиімсіз және
де қиын, ауыр ... ... Кез ... ... ынтаны ондыратын және
адал бизнесті пайдасыз қылатын салық ауыртпалығының салдары болып мыналар
табылады: салық төлеушілердің ... ... ... ... ... ... барлық мүмкін әдістермен оны төлеуден бас тарту. Салықты
төлеуге ... ... ... ... сол және басқа салықтардың
әртүрлі ставкасы мен көптеген салық жеңілдіктерін қиындатты.
Бірақ, бұл көпке ... ... ... ... ... ... Қазақстанның бірінші салық жүйесі
мемлекеттік тәуелсіздіктің бастапқы кезеңінде салық салудың дербес жолдарын
істеруде нақты ... ... ала ... ... ... ... заңдарымен бір тараптан, басқа тараптан салық қатынасының
халықаралық стандарттарымен қайшылыққа түсе ... ... ... дамуы үшін маңызды тежеуіш болды.Ал оларды есепке алусыз және
шығармашылық қолданусыз әлемдік экономикалық ... тең ... ... емес. Сондықтан да 1992 жылдан бастап Қазақстан Республикасында
елдің жаңа салық заңын құру бойынша белсенді жұмыс басталды.
Тәуелсіз Қазақстанның салық ... ... және ... бірінші
бесжылдық кезеңін екі негізгі кезеңге бөлуге болады.
І кезең: 1991-1992 жылдар – тәуелсіз ... ... ... ... ... ... жылдар – экономикадағы нарықтық өзгерістерді,
Қазақстанның спецификалық ... және ... ... ... ... ... жаңа ... заңын құру; осының нәтижесінде толық
салық ... ... ... ... ... ... ... халықаралық тәжірибесін
қарқынды оқып зерделеу ... ... ... ... Осы жұмысқа
маңызды көмекті әр түрлі халықаралық ұйымдар көрсетті, олар: ... қоры ... ... мен ... ... Халықаралық
Орталық), экономикалық ынтымақтастық және даму орталығы, ... ... ... ... ... және т.б. ... ... мәселелері
жөніндегі беделді мамандар.
Жоғарыда көрсетілген ұйымдар мен мамандардың қатысуымен, әр ... ... ... ... ... ... ... жан-жақты талдау нәтижесі ретінде 1994 жылы әзірленген, ҚР ... ... ... ... болды.
Концепцияда реформаның басты себептері мен мақсаттары, көрсетілген
мақсаттарға қол жеткізу стратегиясы, салық салу ... ... ... ... тиімділігін қамтамасыз етуге қажетті жағдайлар
анықталды.
Концепцияға жаңа салық жүйесінің негізгі принциптері де салынды, олар:
экономикалық бейтараптылық, ... ... ... ... ... салық салу қарапайымдылығы. Осы Концепцияның
ережелері негізінде салық реформасының жаңа ... ... ... ҚР
Президентінің, заң күші бар (кейіннен – ... ... ... және ... ... басқа да міндетті төлемдер туралы»
Жарлығы (Салық кодексі).
Қазақстанның бірінші ... ... ... ... ... ... ... салу қарапайымдылығын қамтамасыз ету мақсатында салықтардың
барлық ірі түрлері бойынша бірыңғай ... ... ал ... ... ... ... жеңілдіктері барынша қысқартылды, бюджетпен
есептесу тәртібі жеңілдетілді.
Салық кодексі бұрынғы барлық ... ... ... ... барлық аумағындағы салық ережелерін ... ... ... әр түрлі заң актілері арасындағы қайшылықтарды жоюға жол
берді. Осы кезде барлық салықтық емес заң ... ... ... тасталды.
Талқылаудың өзі, жобаларды әзірлеу оппоненттермен қызу пікір ... ... ... ... Қазақстанға жаңа салық заңын қабылдауға асықпау
керек ... бір ... ... ... ... көп ... салық
салудың халықаралық тәжірибесін жан жақты оқып зерделеу үшін уақыт ... ... ... ... құзыретсіздікпен, ұсынылған салық салу
жүйесін түсінбеушілікпен ... Бұл ... де ... ... ... мен Бас салық инспекциясының мамандары
Қазақстанның экономикасы үшін ... ... ... үшін бір ... ... бойы талқылаумен болады.
Салық кодексін Қазақстанның өнеркәсіп Одағы мен Қазақстан Республикасы
Президенті жанындағы Кәсіпкерлер кеңесі де ... ... ... жобаның барлық нәтижелері бойынша, қолданысқа еңгізу мерзімін
жарты жылға ... ... ... субъектілерінің қызмет жағдайын
жақсарту үшін ) келісімге қол ... яғни ол 1996 ... 1 ... 1995 ... 1 шілдеден бастап күшіне енетін болды.
1995 жылғы қаңтар ... ... ... кодексі Қазақстан
Республикасының Жоғарғы Кеңесінің қарауына берілді. Осы кезде жұмыс тобының
атынан Б.Аймақов былай ... «осы ... 1995 ... 1 ... бастап
еңгізу мүмкін, бірақ оған бір шарт қойылады: ол осы жылдың 1 ... ... ... ... яғни жаңа ... заң ... өткізу
мүмкіншілігі үшін көрсетілген ... ... Іс ... ... Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... 1995 ... 24 ... қол қойылды, ал
Жарлықтың күшіне енуіне екі ай қалғанда баспада жарияланды.
Салық кодексі ... ... ... ... жүз күн ... ... ... өткізе отырып, оның қорытындылары келтірілді. Бұл
жаңа салық заңының тиімділігін дәлелдеуге, оның ... ... жол ... ... аралығындағы кезеңді салық жүйесін жетілдіру жөніндегі
жұмыстардың жалғасы ... ... ... ... ішінде Салық кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар
шаруашылық субъектілерінің ... ... әсер ... ... ... оған ... ... түзетулердің асығыс, тиісті өндеусіз және
болашақта экономика үшін болуы мүмкін салдарларды болжаусыз ... ... Осы ... жиі ... нәтижесінде (жыл сайын
Салық кодексіне кемінде 6-7 ірі түзетулер енгізілді) оның бірқатар маңызды
сәттері толығынан жоғалды. ... ең ...... ... алдын ала
болжанылуы, сондықтан да оның тұрақтылығына қоғам сенімін жоғалтты. ... ... ... жібермеуді, оның қайта ... және ... ... субъектілеріне тұрақтылыққа деген жоғалған сенімді
қайтаруды және салық салу саласында мемлекеттік ... ... ... ... ... мен мемлекеттікті алғаннан кейін
қысқа мерзімде қоғам талаптарын қанағаттандыратын жүйе құру ... ... ... ... ... ... ... сай заңды
тұлғалардың мүлікке салынатын салық, ... ... ал ... мүлік салығы жалпы міндетті жергілікті төлемдерге бөлінді.
Заңды тұлғалардың мүлігіне салық төлеуші болып кәсіпорындар, ұйымдар,
олардың филиалдары мен жеке ... мен есеп шоты бар ... ... ... шекарасында кәсіпкерлікпен шұғылданатын
шетелдік тұлғалар жатты.
Жеке тұлғалардың мүлік салығын төлеушілер меншігінде ... ... ... құрылымдары, гараждары бар және республика шекарасында орналасқан
басқа да құрылыс иелері бекітілген. Жеке ... ... ... ... ... ... ... 0,1% ставкасы бойынша, ал олар жоқ
болса осы құрылыстардың сақтандыру ... ... ... асырылады.
Нарықтық қатынастардың дамуымен мемлекеттің салық жүйесі ... 1995 жылы 24 ... ... ... мен ... ... ... туралы» заңына Қазақстан Республикасы ... жеке және ... ... мүлік салығы жергілікті төлемдерге
жатқызылды. Соңғы өзгерісте бұған дейінгі салықтың ... ... деп ... ... тасталды.
Бұндай сыныпталу зайырлы мемлекет жағдайында біртұтас әкімшілік салық
пен жергілікті бюджеттің ... ... өз ... ... ... ... мүліктік салықтың жүйесі жалпы ... ... ... ... жақтарға ие. Бұл ... ... ... бойы ... ... ... бастапқы
кезеңдерінде ол мемлекеттің фискалды мүддесіне жауап бермеді және салықтық
реттеу құралы бола ... ... тым ... (0,1% және ... және ... мүлік құнына байланыстырылмады.
1996 жылы 31 желтоқсанда жеке ... ... ... шегі 0,2 ... ... ставкалар енгізілді. 1997 жылы 12 желтоқсанда қосымша
өзгерістер енді – салық салу ... ... және ... шегі 0,1 % ... ... салық өзгертілді.
Қазақстан Республикасында жүзеге асырылған заңға сәйкес мүлік салығын
төлеуші болып заңды тұлғалар, олардың филиалдары және басқа да ... және ... ... ... ие, ... ... ... басқару объектісі бар жеке тұлғалар табылады.
Мүлікке салық төлеуден мүлікке мұқтаждықтары бар ортақ жер салығын
төлеушілер. ... ... ... ... тұлғалар
босатылған. Мұқтаждықтың жоғары бекітілген мүлкі бойынша төлем жалпы ... ... ... салу ... ... және заңды тұлғалардың амортизациялық есептеулерден қалдық
құны, көлікке салынатын салық арқылы көлік ... ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлер.
- тұрғын ғимарат, дача құрылысы, гараж және басқа құрылыстарға ие,
кәсіпкерлікте ... ... жеке ... және
Қазақстан Республикасында орналасқан.
Заңды тұлғалардың, филиалдардың, ... ... ... құрусыз
кәсіпкерлікпен шұғылданатын тұлғалардың салығы жыл сайын ... ... 1 % ... ... ... жеке ... ... Қазақстан Республикасының өкілетті органдарымен бекітіледі
және прогрессивті салықтың жоғары шекарасы 0,1 % - 1%.
Қазір қолданыстағы ... ... ... ... сай ... ... ... жеке, заңды тұлғалар, ... ... ... табылады, мүліктерін кәсіпкерлікке ... ... ... ... ... және жеке ... ... қалдық құнын жылдық орташа мөлшерімен бағаланады.
Заңды және жеке ... ... ... ... ... жылдық
құнына 0,1% ставкасымен жыл сайын ... ... емес ... ... ... әлеуметтік қорғау, білім беру, ... ... ... ... ... орташа құнын 0,1% төлейді.
Кәсіпкерлікке мүлкін қолданбайтын жеке тұлғалар мүлкіне салық, мүлік ... 0,1% -1% ... ... ... ... ... ... мақсатынсыз
әзірленгенін атап өтуге болады: онымен айқындалған салық салудың негізгі
принциптері ... ... ... ... ... есептеу мен
төлеу тәртібі сақталды. Сонымен, қолданыстағы салық зыңының тиімділігін
арттыруға қажетті түзетулерді енгізу жолымен ... ... ... ... ... ... ... және салық төлеушілердің
жеке санаттары үшін салық салу тәртібін жеңілдету, ... ... ... үшін оны ... кезінде оның тиістілігі,
тұрақтылығы және болжануы қамтамасыз етіледі. Осы ... жаңа ... ... ... жаңа салықтар мен ... да ... ... қатысты, оған кез келген өзгертулер мен толықтыруларды
жылына бір реттен жиі енгізуге ... ... ... ... ... ... ... салатын нормалар белгіленді.
Жаңа салық кодексінде басқа да нормативтік құқықтық актілерден алынған
бірқатар ережелерді ...... ... ... ... ... бірдей түсінуді, оның ... ... ... салық салумен байланысты мәселелерді бірыңғай жүйеленген және
қолданылған салық ... ... ... ... ... жол ... да салықтың әкімшілік ету туралы сөз қозғайық. Егер де оны орындау
бойынша ... ... ... ... ... ... ... салық
заңы өзінен өзі нәтиже бермейтіндігі бүкіл әлемде дәлелденген. Жаңа ... ... заң ... ... ... сай келеді. Тек оны дұрыс
пайдалана білу керек, ол үшін, біріншіден, салық органдарындағы ... ... ... тарту керек, олардың еңбегіне ақы төлеу керек.
Жоғарыда айтылғанды қорытындылай отырып, қазіргі уақытта ҚР ... ... ... және оның ... көрегендік саясаты кезінде
құрылған прогрессивті салық жүйесі жұмыс істейді, ол нарық экономикасына
барынша жауап ... және ... ... қызметінің дамуына, сондай-ақ
оның бүкіл дүниежүзілік саудаға белсене қатысуына ықпал ... ... ... бөлігін қажетті көлемде қамтамасыз етеді.
Осылайша Қазақстан Республикасы мүлікке салық даму тарихын қарастыра
келе, ол нақты тура және ... ... ... ... Бұл ... және ... ... де салынады. Жеке тұлғалар тек
қозғалмайтын мүлікке төлейді. ... ... үшін ... ... ... ... ... т.б. жатқызылады. Қозғалмайтын мүлік
салық салуға жататын өзіне ... ... т.б. ... ... ... ... әкелуіне байланыссыз төленеді.
2. МҮЛІК САЛЫҒЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ АЛЫНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
2.1. Заңды тұлғалар мен кәсіпкерлердің мүлкіне салық салу
Мүлік салығы ... ... ... жеке ... пен екі ... ... ... арқылы жүзеге асырылатын, қаржы
қатынастарын сипаттайтын экономикалық категория.
Сондықтан да мына тұлғалар мүлік салығын төлеушілер болып табылады:
- Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... басқару құқығында салық салу объектісі бар заңды тұлғалар
(соның ішінде Қазақстан Республикасында ... ... ... ... ... емес ... тұлғалар);
- Қазақстан Республикасының аумағында ... ... ... ... бар жеке ... заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелері бар болса, онда ... ... ... ... ... ... жеке қарастырылады. Сонымен
қатар Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғалары ... ... ... ... салу объектілері бойынша салық
төлеулері қажет. Бұл салық төлеушілер мүлікке ... ... ... ... үшін ... ... есептейді және төлейді.
Мыналар мүлікке салатын салықты төлеушілер болып табылмайды:
- Қазақстан ... ... ... ... нормативтері
шегінде салық салу объектілері бойынша бірынғай жер салығын төлеушілер.
Салық салу объектілері ... ... жер ... ... ... ... төлеушілер мүлікке салынатын салықты
осы бөлімде белгіленген тәртіппен ... ... ... ... ... ... ... асырылатын жер қойнауын
пайдаланушылар;
- тек мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар;
- Қазақстан Республикасының Ұлттық ... оның ... ... ... органның қылмыстық жазаларды атқару саласындағы түзеу
мекемелерінің мемлекеттік ... діни ... бұл ... ... тұлғалар пайдалануға немесе жалға берілген
салық салу объектілері бойынша салық төлеуден босатылмайды.
Меншік иесі салық салу ... ... ... ... сенімгер
байқарушы немесе жалға алушы болуы мүмкңн.
Бұл ретте ... ... ... ... ... салық төлеуі
салық салу объектілері меншік иесінің есепті кезең үшін салық міндеттемесін
орындауы болып табылады. Егер ... салу ... ... ... ... меншігінде болса, осы тұлғалардың әрқайсысы салық төлеуші ... ... ... салу объектілері бойынша осы салық салу
объектілерінің меншік ... бірі ... ... ... ... төлеуші бола алады. Қаржылық лизингке берілген объектілер бойынша
лизинг алушы салық төлеуші болып тыбылады.
Заңды ... мен жеке ... үшін ... ... ... ішенде
тұрғын үй қорының құрамында тұрған объектілер) мен материалдық ... ... салу ... ... ... ... ... есеп жөніндегі заңдарына сәйкес
бухгалтерлік есеп берілгенген ... емес ... ... ... ... табылады.
Салық кодексі бойынша мыналар салық салу объектілері болып табылмайды:
- жер ... салу ... ... ... ... ... құралдарына салық салу объектісі болып табылатын ... ... ... Үкіметінің шешімі бойынша ... ... ... жалпыға ортақ пайдаланатын мемлекеттік автомобиль жолдары мен оларға
салынған жол ... ... ... ... консервациялық
элементтері; жол жағдайы мен оны абаттандыру; көпірлер; өткерме жолдар;
виадуктар; жол ... ... ... ... жол
қозғалысы қауіпсіздігін арттыруға арналған құрылыстар мен құрылғылар;
суды бұрып жіберетін және су ... ... жол ... ... ... өндірістік кешендер, үйлер мен ... ... ... ... ... жоба ... пайдалануға
жаңадан енгізілетін негізгі құралдар.
Бухгалтерлік есептің деректірі ... ... ... ... ... ... ... құны заңды тұлғалар мен жеке
кәсіпкерлердің салық салу ... ... салу ... бойынша
салық базасы болып табылады. Салық салу объектілерінің орташа жылдық қалдық
құны ағымдағы салық кезеңінің әр айының бірінші күні мен ... ... ... ... ... күніндегі салық салу объектілерінің қалдық
құнын қосу ... ... ... он ... бірі ретінде анықталады.
Бюджетке салық төлеу салық салу объектілерінің орналасқан жері ... ... ... ... салық төлеуші салық
кезеніндегі 20 ... 20 ... 20 ... және 20 ... тен ... ... төлемдерді төлеудің соңғы мерзімінен кейін құрылған салық
төлеушілер ағымдағы төлемдерді төлеудің соңғы мерзімінен кейін ... ... ... немесе жалға берген кезінде салық сомасын салық кезені
басталған кейінгі айдың 15-сінен кешіктірмей төлейді.
Салық көзеңі ішінде сатып алған күннен ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Салық кезеңі ішінде шығып қалған салық салу ... ... ... ... ... ... ... қолдану арқылы анықталатын салық
сомасына азайтылады.
Азайтылуға тиіс салық сомасы салық төлеудің қалған мерзімдеріне ... ... ... ... ... ... декларацияны табыс ету мерзімі
басталғаннан кейін он күннен кешіктірілмейтін ... ... ... жүргізеді және мүлік салығын төлейді.
Жеке кәсіпкер тұрғын үй қоры құрамында тұрған үй-жайларда ... ... ... ... осы ... ... салық заңдылығында
көзделген ставкалар бойынша тәртіппен есептеледі және ... ... ... ... ... ... ... үй қоры құрамынан шығарылған үй-жайларда жүзеге асыратын жағдайда,
осы үй-жайлар бойынша салық ставкалары ... ... ... мен мөлеу үшін салық кезеңі ретінде күнтізбелік
жыл белгіленеді. ... ... ... салу ... ... немесе
жалға берген жағдайда салық кезеңі ... ... ... аяқталу кезіне дейін белгіленеді.
Салық төлеушілер (ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілер үшін ... ... ... есеп ... жүзеге асыратын заңды тұлғаларды
қоспағанда) ... салу ... ... жері ... ... ... төлемдер сомасының есеп-қисабын және декларация табыс
етуге міндетті.
Ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар үшін ... ... ... есеп ... ... ... ... тұлғалардың мүлік
салығы бойынша салық есептілігін табыс ету тәртібі салық заңдылығын жеке
белгіленген.
Мүліктерін пайдалануға немесе жалға ... ... ... салық салу
объектілері бойынша салық есептілігін жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен
табыс етеді.
Мүлік салығы бойынша ағымдағы ... ... ... ... ... 15 ... кешіктірілмей табыс етіледі.
Жанадан құрылған салық төлеушілер ағымдағы төлемдер сомасының есебін
салық органдарына тіркеу ... ... ... ... ... ... ... етеді.
Мүлік салыңы бойынша декларация есепті жылдан кейінгі ... ... ... ... ... салығын төлеушілер болып табылмайтын құрылымдық бөлімшелері бар
заңды тұлғалар ... ... ... ... ... есеп-
қисабын өзі тіркелген жердегі салық органына және ... ... ... ... ... ... органдарына салық
заңдылығында белгіленген мерзімдерде табыс етуге міндетті.
Құрылымдық бөлімшелер үшін ... ... ... тиісті
бюджеттерін немесе облыстық бюджеттерге ағымдағы төлемдерді төлеген ... ... ... ... ... ... ... салық
органдарына есеп-қисаптардың көшірмелері табыс етіледі. Есеп-қисаптардың
көшірмесін заңды тұлға тіркелген жердегі салық ... ... ... салығын төлеушілер болып табылмайтын құрылымдық бөлімшелері ... ... ... ... ... ... ... органдарына
салық кезеңінің қорытындысы бойынша құрылымдық ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік орган белгілеген
тәртіппен және нысанда хабарлауға міндетті.
Мүлік салығын төлеушілер болып табылатын құрылымдық бөлімшелері ... ... ... ... жалпы белгіленген тәртіппен табыс етеді.
2.2. Азаматтардың мүлік салығын төлеу ерекшелігі
Мүлік салығын төлеуде азаматтар меншік ... ... салу ... ... ... ... ... танылады.
Салық заңдылығы бойынша Мыналар жеке тұлғалардың мүлік салығын
төлеушілер болып табылмайды:
- ... ... ... ... ... ... өту ... салық салу объектілерінің бір мың айлық есептік көрсеткішке тең құны
шегінде ... ... ... ... ... Ерлері, Ұлы Отан
соғысына қатысушылар мен оларға теңестірілген ... ... ... ... үш дәрежелі Даңқ орденімен және «Отан»
орденімен нафадталған ... ... ана» ... алған, «Алтын алқа»
алқасымен наградталған көп балалы аналар, I және II топтағы мүгедектер,
жеке тұратын зейнеткерлер.
Егерде ... ... ... ... пайдалануға немесе
жалға берген жағдайда, онда салық салу ... ... ... ... ... ... есептейді және төлейді.
Салық салу объектілерін меншік иесі сенімгерлік ... ... ... ... ... салу ... ... иесінің келісімі бойынша
сенімгер ... ... ... ... ... ... салық төлеуші
болуы мүмкін.
Бұл ретте сенімгер басқарушының ... ... ... төлеуі салық салу
объектілері меншік иесінің осы ... ... үшін ... міндеттемесін
орындауы болып табылады.
Егер салық салу объектісі бірнеше тұлғаның ортақ үлестік ... осы ... ... салықтөлеуші деп танылады.
Бірлескен ортақ меншіктеп салық салу объектілері бойынша өздерінің
арасындағы келісіммен осы салық салу ... ... ... бірі ... бола ... ... ... құқығымен тиесілі және кәсіпкерлік қызметте
пайдаланылмайтын мынадай объектілер:
- ... ... ... ... ... ... ... және өзге де құрылыстар, ғимараттар, үй-жайлар;
- Қазақстан Республикасының аумағындағы аяқталмаған құрылыс объектілері
– қоныстану (пайдалану) кезінен бастап жеке тұлғалардың ... ... ... ... ... ... 1 қаңтарындағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының
Үкіметі айқындайтын уәкілетті орган белгілейтін салық салу ... жеке ... үшін ... ... ... ... ... салық салу объектілерінің құнын ... ... ... ... ... ... ... ұзақтығы он екі айдан кем болса, салық базасы
салық салу объектісінің құнын 12-ге бөлі және ... ... ... ... арқылы есептеледі.
Бірнеше салық салу объектілері бойынша салық төлеуші бір жеке тұлға
болған жағдайда, салық базасы әр ... ... жеке ... тұлғалардың мүлкіне салынатын сапық, салық салу объектілерінің
құнына қарай мынадай ставкалар бойынша есептеледі;
1) 1 000 000 ... ... ... салу объектілері құнының
қоса алғанда 0,1 ... 1 000 000 ... ... - 1000 ... + 1 000 000 ... 000 000 теңгеге дейін ... ... ... ... 2 000 000 теңгеден жоғары - 2500 ... + 2 000 000 ... 000 000 ... ... ... ... ... алғанда
4) 3 000 000 теңгеден жоғары - 4500 ... + 3 000 000 ... 000 000 ... ... ... сомадан 0,3%;
қоса алғанда
5) 4 000 000 теңгеден жоғары - 7500 ... + 4 000 ... 000 000 ... ... ... ... ... ... 5 000 000 теңгеден жоғары - 11500 ... + 5 000 ... 000 000 ... ... теңгеден асатын сомадан 0, 5%;
қоса ... 6 000 000 ... ... - 16500 ... + 6 000 ... 000 000 ... дейін теңгеден асатын ... ... 7 000 000 ... ... - 22500 ... + 7 000 ... 000 000 теңгеге дейін ... ... ... алғанда
9) 8 000 000 теңгеден жоғары - 29500 ... + 8 000 ... 000 000 ... дейін теңгеден асатын сомадан 0,8%;
қоса алғанда
10) 9 000 000 ... ... - 37500 ... + 9 000 000
10 000 000 теңгеге дейін теңгеден асатын сомадан 0,9%;
қоса алғанда
11) ... ... ... 46500 ... ... 1%.
Жеке тұлғалардың салық салу объектілері бойынша салықты есептеуді салық
кезеңінің 1 тамызынан ... ... ... ... ... ... ... арқылы салық төлеушінің тұрғылықты жеріне қарамастан
салық салу ... ... жері ... ... ... жеке ... ортақ үлестік меншігіндегі салық салу объектісі
үшін салық олардың осы мүліктегі үлесіне ... ... ... салу ... ... ... ... бір жеке тұлға
болған жағдайда, салықты есептеу әрбір салық салу объектісі бойынша бөлек
жүргізіледі.
Жаңадан енгізілген ... салу ... ... салықты есептеу
олардың құрылу жылынан кейінгі сапық жылында жүргізіледі.
Салық салу объектісі жойылған, қираған, бұзылған кезде ... ... ... растап уәкілетті орган беретін құжаттар болған ... ... ... ... ... Салық кезеңі ішінде салық
төлеушінің салық төлеуден босатылу ... ... ... осы ... ... бастап салық сомасын қайта есептеу жүргізіледі.
Бюджетке салық төлеу салық салу объектілерінің орналасқан жері ... ... ... 1 ... ... ... кезеңі ішінде салық салу объектілеріне меншік құқықтары іске
асырудың нақты кезеңі үшін есептеледі.
Меншік құқығын берген ... ... салу ... іс ... ... үшін ... жататын салық сомасын меншік құқықтарын ... ... ... ... ... кезінде бюджетке енгізуге тиіс.
2.3. Бюджет табысындағы мүлікке салынатын салықтың орны
Нарықтық қатынастарға көшу барысында салықтық ел ... ... ... ... ... айқын. Бүгін мемлекет бюджеттің табыс қаржыларының
көзі ретінде ... ... аз орын ... ... ... мүлік салығының орнын анықтау үшін, бұл салықтың
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетіне түсуін қарастырайық. ... ... ... ... ... ... табысының шамамен
5% құрайды.
1 суретте заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының мемлекеттік
бюджетке және ... ... үлес ... ... ... ... бюджетіне заңды тұлғалардың мүлік салығының үлес салмағы
сурет 1
Көріп отырғанымыздай салықтық түсімдегі заңды тұлғалардың ... үлес ... 2000ж. – 5,2%; 2001ж. – 6,36%; 2002ж. – 4,31% ... – 4,06%. Бұл ... үлес ... 2003 жылды 2002 жылмен
салыстырғанда ... ... ... ... ... ... түскен
салық соммасы 541,1 млн. теңге құрады. Соған қарамастан, заңды ... ... ... ... 2003 жылы бөл зам да 648,1 ... ... анықталған.
2003 жылы мүлік салығы 2002 жылмен салыстырғанда – 108,1% құрады, бірақ
салықтың үлес салмағы 0,25% төмендеген.
Енді ... ... ... бюджетке жеке тұлғалардың
мүлік салығын қарастырайық. Жеке тұлғалардың салығының мемлекеттік бюджет
табысындағы орны мен ... 2 ... ... бюджетке жеке тұлғалардың мүлік салығының үлес салмағы.
сурет 2
Көріп отырғанымыздай халық түсімдердегі жеке тұлғалардың ... ... ... (2000 ж. – 0,31%; 0,22; 2001 ж.. – 0,43%; 0,3; 2001 ж. ... және 0,24%). Жыл ... салықтан түсім ұлғаюда, бірақ ол ... ... ... ... ... үлес салмағының үлес
салмағына әсер ... ... ... ... ... заңына сәйкес мүлік салығы
жергілікті бюджетке түседі, және берілген бюджеттің қайнар көзі болып
табылады. Бұл ... ... ... орны ... ... ... салық органдары заңды және жеке ... ... ... ... Бұл ... ... ... басқару органдарының
әлеуметтік – мәдени шаралар саясаты тәуелді.
Сондықтан берілген салықтың Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы бойынша
жергілікті бюджетке түсу тәртібін қарастырайық.
1 ... ... ... би ... бойынша жергілікті бюджет
иелінгіне 2000-2003 жж. салықтың түсу қарқыны
|Төлем аты |2001 жыл |2002 жыл |2003 жыл |
| ... мың ... ... мың ... ... мың ... |
| ... ... ... |салмағы |тенге |салмағы |
| | |(%) | |(%) | |(%) ... ... |4259184 |100 |4035842 |100 |4801983 |100 ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... |80132 |1,88 |90205 |2,24 |150496 |3,13 ... | | | | | | ... |26565 |0,62 |28590 |0,71 |28469 |0,59 ... | | | | | | ... ... көріп отырғанымыздай Қарағанды қаласы Қазыбек би
ауданның иелігіне түскен ... үлес ... 2001 ж. – 1,88%, 2003 ж ... ... ... ... салығы бойынша 2003 жылға 142105 мың теңге
болжаған, 150496 мың ... ... ... пайызы 105,9%). Соған
қарамастан тексеріс нәтижесінде ... ... ... жаңалардың
алынбағаны анықталды, осылайша 2000 жылмен салыстырғанда 2003 жылы ... ... 34%, 2002 жылы 46% ... ... ... ... және ... төленбеу себебі заңды
тұлғалардың, кәсіпорынның шоттарында қаражаттың жоқтығы, ... ... ... материал, тауар қорларының тапшылығы
кәсіпорынның толық қарқынды ... ... ... ... мүлік салығынан сомма тұрақты емес (2001 ж. – 26565
млн. теңге, 2002 ж. – 28590 млн. ... 2003 ж. – 28469 млн. ... ... мүлкіне абсолютті сомма төмендеді. Салықтың берілген түрі
бойынша ... ... ... 2003 ж. – 109,8 % ... Жеке ... ... ... мақсатымен салық қызметкерлері келесі шараларды
орындады; КСК – ға төлем ұйымдастырылды, салық жетіспеушілігі бойынша 17 ... ... ... ... мүлік салығын жинау бойынша рейдтер
ұйымдастырылды.
Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданының салық комитетінде ... ... ... ... ... Жеке ... ... салығын
төлеуді есепке алу салық агенттіктері мен инспекторлардың жүруі нәтижесінде
жүзеге асырылады.
Мүлік салығын тексеру барысында төлеудің ... ... ... ... белгілерін көрсететін әдейі, жалған банкроттық фактілері
анықталаған кезде, салық органдары Қазақстан Республикасының заң актілеріне
сәйкес іс ... ... ... үшін ... ... ... органдарының
тергеуіне жататын материалдарды жібереді. Салық қызметі органдары Қазақстан
Республикасының ... ... ... өзге де міндеттерді орындайды.
Салық қызметі органдары лауазымды адамдардың жақын туысы ... ... ... ... ... ... жекжаты
(ерлі-зайыптылардың аға-інілері, апа-қарындастары, ата-анасы мен балалары)
болып табылатын және (немесе) ... ... ... ... ... бар ... ... қатысты мұндай лауазымды адамның қызметтік
міндеттерін жүзеге асыруға тыйым салынады.
Қосымша Б көрсеткендей 2001 жылы есепке 93188 төлеуші ... ... ... ... 30589,4 млн. ... ... Жеке үй ... бойынша
төлемге тартылғандар 10472-, 6470,8 млн. теңге соммаға, ... ... 57470; 223205 млн. ... жеке гараждар бойынша 5548; 341,5
млн. теңге, дача құрылысы бойынша 3000-183 млн. ... ... ... ... ... 459 ... тартылған. Шегерімдерді
қолдану арқылы төлемнен 16239 адам 5892 млн. теңге босатылған.
Ол үшін жергілікті атқарушы органдар салықты төлеуші – жеке ... ... ... ... ... асыра алады. Жергілікті атқарушы
органдар аталған салықты ... ... ... ... мен Қазақстан
Республикасының Қаржы министрлігі белгілеген қатаң есептілік ... ... ... ... ... ... ... органдары орталық және жергілікті мемлекеттік органдармен
өзара іс-әрекет жасайды, бірлескен бақылау ... ... ... алмасуды қамтамасыз етеді.
Мемлекеттік органдар салық заңдарының орындалуын бақылауды жүзеге асыру
жөніңдегі міндеттерді орындауда салық қызметі ... ... ... органдары мен кеден органдары өздеріне жүктелген ... ... ... ... міндеттерді өзара іс-әрекет жасау арқылы
орындайды. Салық қызметі органдары мен жергілікті ... ... ... жүзеге асыру бойынша бір-бірімен өзара іс-әрекет жасайды.
Қарағанды қаласының, Қазыбек би ауданың салық комитеті бойынша ... жылы 95609 ... 25326,1 млн. ... ... Оның ... ... жекешелендірілген пәтер бойынша – 18906,7 млн. теңге, жеке иелері
10495-5616,0 млн. теңге, гараж құрылыстары ... ... млн. ... бойынша 2350-2,3 млн. теңге тіркелген. Салықтан босатылғандар 20236-
5652,99 млн. теңге.
2003 жылы есепте 95160 ... ... ... ... ... ... 555599 төлеуші, жеке үй иелері 10704, кәсіпкерлікке мүлік
қолдану ... 349 ... ... ... ... 21128 ... Мүлік бойынша 2003 жылы 349 төлеуші тартылған, мүлікті
кәсіпкерлікке ... ... 2639,4 млн. ... ... ... салық төлеушілерінің мемлекеттік тізілімі –
салық және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... ... ауқытылы төленуін бақылауды жүзеге асыру мақсатымен ... ... ... ... төлеушілерді есепке алудың мемлекеттік
деректер базасының жүйесі арқылы ... ... ... ...... ... ретінде оны
мемлекеттік тіркеу және Қазақстан Республикасы ... ... ... енгізу.
Салық төлеушінің нөмірі – салық төлеуші ретінде оны мемлекеттік тіркеу
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... енгізу кезінде салық және бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдердің барлық ... ... ... ... берілетін
бырыңғай нөмір.
Тіркеу есебі – салық төлеушіні салық органында есепке қою, соның
нәтижесінде салық ... ... ... оған ... салу объектілері мен
салық салуға байланысты объектілердің тиесілігі белгіленеді, ... ... ... сипаттамасындағы ағымдағы өзгерістер тіркеледі.
Салық төлеушінің күәлігі – ... ... ... ... ... және
салық төлеушіге оны Қазақстан Республикасы Салық төлеушілерінің мемлекеттік
тізілімінде тіркеу кезінде тіркеу нөмері ... ... ... ... ... ... ... қызметін жүзеге асыру орны бойынша заңды тұлғалар,
олардың құрылымдық бөлімшелері, оның ... ... ... ... асыратын резидент еместер;
- тұрғылықты жері бойынша – ... және ... ... ... да
міндетті төлемдерді төлеушілер болып табылатын резидент жеке тұлғалар;
- Қазақстан Республикасындағы болатын орны бойынша ... ... жеке ... ... ... ... резидент емес жеке
тұлғалар;
- салық салу объектілері орналасқан жері бойынша және (немесе) тіркеу
орны бойынша ... ... ... салу объектілерін
иеленетін резидент ... ... ... ретінде мемлекеттік
тіркелуі тиіс.
Салық төлеушілердің мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... тізілімін жасау және жүргізу
тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.
Осылайша ... ... ... ... ... ... ... жергілікті бюджет түсімінің негізгі бөлігін осы салық құрыйтынын
айтқан жөн. Төлеушілер саны өсенімен, салықты жинау да ... ... ... ... ... ... үшін халықпен жұмыс істеп, салықты
пәтерден жинауға қызметкерлер арттырған жөн.
3 МҮЛІК САЛЫҒЫН ЖИНАУДЫҢ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
Бұрынғы кеңестік ... өз ... ... ... мен ... ... ... Бұл кезде олардың негізделуі талқыланбайды, ал
нәтижелерге назар ... ... ... ... ... ... ... аумағындағы батыста қолданылатын «ноу-хауды» аямай беруде
әсер етеді. Осылайша, мысалы 1991 жылы «Қазақстан Республикасының ... ... заңы ... ... сүйеніп жасалған Ресей жүйесіне
сәйкес болып шықты. Заңға сәйкес Қазақстан ... ... үш тобы ... ... жалпы мемлекеттік, міндетті, жергілікті
салықтар. Үш деңгейлі салықтар жүйесін қолдану мемлекеттік және федеративті
елге сай. ... ... ... ... ... бұл бөлулер
мақсатсыз болып шықты. ... ... ... ... басқа елдің
жүйесіне көшіру себеп болды.
Соған қарамастан батыс елдердің тәжіриебесін қолдануға болады, егер оны
Қазақстан Республикасының экономика ерекшеліктеріне сай етіп ... ... ... ... ... Әр елде тура және ... ... етеді. Акциздан кету мүмкін емес, мүлік салығы да таралған. Шет
елдерде мүлік салығының жергілікті ... ... ... ... 130 елінде
мүлік салығының белгілі түрлері бар, бірақ маңыздылығы ... ... ... салықты жинаудағы қарастырайық.
Ұлыбританияда негізгі салық болып мүлік салығы табылады. Ол мүлік емес
немесе жалға алушыдан жиналады. ... ... ... ... ... 10 ... бір рет ... Ол берілген мүлікті жалға
берудің жылдық соммасына ... ... салу ... жергілікті органмен
қаржыға тапсылық шамасынан қойылады.
Жапонияда мүлікті салықта ... және жеке ... ... ... Қайта бағалау үш жылда бір рет жүргізіледі. Салық объектісіне: бар
қозғалайтын мүлік, жер, бактік депозиттерге салық жатады. ... ... ... ... ... да ... ... алынғанда немесе сатқанда.
Германияда салық бағамы жеке тұлғаларға 0,5%, заңды ... ... мың ... ... ... ... ... салық төлеушілерге барлық мүлік иелері жатады. Жекет және
заңды тұлғалардан алынады. Серіктестеріне ... ... ... ... өз ... ... қарай төлейді. Салық 1% ставкамен ... ... ... ... ... 90% ... мүлікке, салық жанұяның мүліктің қосындысы алынады. 400 мың
кроннан төмен мүлік салықтан босатылады. 400-600 мың крон ... 1,5% ... ... ... – 3%.
Испаняның қазіргі заманғы салық жүйесі 1977 және 1984-1985 жылдары
реформа негізінде өзгерді. Өзгерістер мақсаты:
- ... ... ... ... жеке және ... ... жеке номер беру арқылы есеп жүргізу;
- салық төлеушіге бақылауды күшейту үшін банк ... ... ... салық басқармасын құру.
Салық этикеттері енгізілді, оларға төлеуші жайлы ақпарат, жеке номері,
төлеуге міндетті салық түрі ... ... ... ... ... ... жеке ... тұрғын адрестеріне таратылды.
Олардың енгізілуі қателерді азайды.
Әр төлеушіге салық сектор – салық ... ... ... ... ... ... бюджет табысының негізі болып
табылады. Мүлікті бғалау кадастырлық органдармен жүзеге асырылады.
Кадарстлық басқарма мүлікті тіркеу, ... ... мен ... ... ... муниципалитет тексереді.
Ол басқармалар қозғалмайтын мүлікті бағалаудың түрлі жобаларына ие,
олардың негізгісі:
- тура ... ... ... ... болуының өзі сол
объектілердің бағасының барлығын көрсетеді. Осы ақпарат негізінде тура
бағалау жүргізіледі, ... ... ... ... де ... ... жобасы сұраныс пен ұсынысты тура ... ... ... факторлар әсер етпейді.
- жаппай бағалау. Бағалаудың бұл ... ... бар ... ... ... ол үшін ... нақты әдісемесін жасау қажет. Бағалау
объектінің жалпы ауданы, материалы, салу жылы, қабатына сай жасалады.
Испанияның төлеушілеріне салық салу келесідей жасалады:
- ... және ... ... ... салық. Бұл салық резиденттерден
және резидент еместерден алынады, егер ол мүлік Испанияда болса, салық
келесілерге салынады:
1) сыйға беру арқылы ... ... мұра ... ... ... ... ... болып мүлік бағасы мен сақтандыру соммаларынан
алынады. Егер тура мұрагерге 21 жыл көп болса, ... салу ... ... песет шегеріледі. Егер ол 27 жастан жас болса, қосымша әр жылға 617 ... ... ... ... ... салық соммасын 1235 мың песет шегеруді
талап етуі ... Алыс ... ... ... ... ... ... болса, 7409 мың песетке шегерім жасалады. Салық деңгейі –
7,65 – 34%.
- мүлікті беру және ... ... ... ... ... ... заңды тұлғалар. Салық салу объектісі болып, мүлікті жалға беру, сату
кезінде құжаттарды натриалды куәландырған кезде;
- жеке тұлғалардың ... ... База ... мүлік бағасы қайта
бағаларды шегергенде құрайды. Мәдени және ... ... ... ел ... Испанияда 183 күннен көп болса, мүлік декларациясын
берулері міндетті. ... ... ... 25875 ... Бұл ... – 0,2%. Егер мүлік бағасы 1656 мың песеттен жоғары болса – 2,5%.
Кадрлық жұмыс тәжіриебесі де ... ... ... ... мен ... ... ... агенті орта білімді болуы
керек. Ол ... ... ... орындайды, мысалы бланкілерді толырады.
Техникалық тасымал жұмыстарын орындайды.
АҚШ-та ... ... ... ... ... ... ... аппараты орындайды. Ол ішкі табыс қызметтері. Ол салық ... ... ... ... ... орындайды. Ішкі
табыс қызметі салық кодексінің қолдану дұрыстығын бақылайды, салық жинау
мен ... ... ... ... ... Салық бойынша бақылау
тура орындарында жүзеге асырылады.
Салық құрылымы – федералды, штаттар және ... ... ... ... тек ... емес, штат бюджетін де ... ... оны ... ... Мүлікке салық – ... ... ... табылады. Бүгін АҚШ мүлік салығы жергілікті бюджеттің
30% құрайды.
АҚШ-та мүлікке салық штат ... 51 ... ... ... Олардың
әр біреуі заңды әр түрлі әкімшілік үрдістерде де айырмашылықтарға ие.
АҚШ-тағы қалалар өз ... ... ие. ... ...... ... ... болады. Ол иелерден шамамен 9000 мың ғимараттар мен ... ... ... ... басқа да меншік дифференциалды
бағамдармен алынады. Пәтер ... ... қор ... ... ... ... Пәтер жалдаушы мүлік салығын төлемейді, бұл төлем пәтердің жал
төлеміне кіретіні ... ... салу ... жер мен құрылыс енеді. Салық
салу базасы нарық құнының 1/3 бөлігіне тең. ... иесі төрт ... бір ... бағалау хатын алады. ... ... ... және ... ... түседі.
Әр территорияда салықтық ерекшеліктер бар, олардың барлығына тән
ерекшеліктер бар.
Мүлік ... ... ... жеке ... ... салықтан шығады.
Салық салуға жіберілетін мүлік бірнеше жолдармен нақтыланады. Бір басты
жағдай – жылжымайтын ... пен жеке ... ... ... ... ... жылжымайтын мүлікке қарағанда мобилді, бірақ
олардың арасында нақты айырма жоқ. Әр ... ... ... ... ... ... ... тізімдеріне негізделген, бірақ кейбіреулері
салық ... жеке ... ... алып ... салық салу мақсатымен коммерциялық иелік пен жеке ... ... ... ... жеке ... ... ... салық салуға ұшырайды, ал
жеке меншік салықпен салағы салынбайды.
Жеке меншік АҚШ-та материалды және ... емес ... ... жеке ... материалды-техникалық қор, құжат, мал, автомобиль,
жабдық және әшекей бағалы заттардың, акциялардың, ... ... ... кей штаттардың заңына сай салық салынбайды, бұндай ... ... ... ...... ... ... құрайды.
Меншікке салық, салық ауыртпалығын бөлу үшін бағалау үрдісін талап
етеді. Мүліңтің құндық ... ... ... ... ... ... ... әдетте бағалаушы деп атайды, қызметі бағалау тізімін – ... ... ... ... ... Кез ... ... меншуктің бағалау
құны әр объектінің нарықтық ... ... ... ... Бұндай пайыз
бағалау коэфициенті деп атайды.
АҚШ-та үкімет бағалаудың түрлі сызбаларын ... ... үш ... бөлуге болады: жыл сайынғы бағалау, циклды бағалау, сегментті
бағалау.
Жаппай циклді бағалауда бар ... ... салу ... белгілі
жылы салық салумен анықталады, бұл баға ... ... ... дейін
өзгермейді, бұзу, жаға құрылыс, меншікті өзгерту шараларынан бөлік. Штаттар
жаппай циклды бағалау 2-10 жыл ... ... ... Мысалы, Кентуки
штатында – 2 жыл, Айова – 2 жыл, ... – 4 жыл, ... – 8 ... – 10 ... ... – қозғалмайтын мүліктің негізгі бөлігі жыл сайын
анықталатын үрдісі ... ... ... ... Егер үш жылдық циклді
қолданса, меншіктің бір ... әр ... және ... үш ... бір ... жүйе – әр жылғы жылжымайтың бөліктер жаңаруының жыл ... ... ... ... ... ... жаңа ... беріледі.
Мысалы, пеш ғимарат базасына 1000 доллар қосқан, осы жылы 1800 ... ... жаңа құны ескі ... ... ... ... бар ... меншіктің құнын бағалауды талап етеді.
Қозғалмайтын мүлікті бағалаудағы үш ... жеке ... ... ... ... ... негізделген;
- құн немесе қосу;
- табысқа негізделген.
Нарыққа негізделген тұрғы нарықтағы мүлік негізінде жасалады.
Қосу тұрғысы – берілген ... ... ... ... ... ... шегереді.
Табысқа негізделеген тәсіл – меншікті бағалануға қолданады, ол мүлік
табыс ... Бұл ... ... таза табысты анықтап, мүдденің пайыз
ставкасына сәйкес, инвестициялық тәуекелді ескере отырып орындалады. Алнған
сан, ... ... ... ... ... салық соммасымен
таныстырады.
Орташа, елдегі салық ставкасы белгілі ғимараттың ... ... ... ... ... жылына бір рет алынады, бірақ көп жерлерде жыл
ішінде ... ... ... беріледі.
Штат үкіметі діни, қайырымдылық қорларын, коммерциялық ұйымдар салықтан
босатады. ... ... ... құрылымдарына тиесілі объектілер де
босатылады. Мысалы, белгілі қала шекарасында ... бір ... ... Ескі ... ... ... салық салу засында қайшылықтар
тудырады. Бұндай қалаларда салықтан босаған ... 25-30% ... ... ... ... ... жағдайға сай салынса, берілген салық негізгі
болып табылады, онда салық салу базасы ... ... ... ... ... ... ... немесе сатудан табыс жайлы болса, салық сұрағы
шығын жасағанда не табыс алғанда ғана тұрады.
Осылайша халықаралық ... ... ... ... ... көзі ... ... мысалы, АҚШ-та жергілікті бюджеттегінің орны 70-80%,
Францияда 40%, Нидерландыда - 10%. Салық салу ... тек ... қана ... қорлар мен акция, ұзақ қолданылатын тауар, басқа да
қозғалмалы мүлікке де ... ... ... ... және 0,8-1,5% ... ... мысалы Германияда салық ставкаларын анықтауда үкіметке ... ... ... ... ... ... иесіллері де,
қолданушылар да ... ... ... ... ... ... ... қайырымдылық қорлар, діни ұйымдар босатылады. Францияда
шегерім ... ... ... ауыл ... кей ... ... сонымен қатар салық соммасы табыстың 80%-нан аспауы
керек. Аз табысты ... ... ... ... ... ... ... елдерде салық салынбайтын минимумдар да бар. Германияда ... ... 60 ... ... 80% ... Мүлікті бағалау тәуелсіз
ұйымдармен жүзеге асырылады, қайта бағалау әр 3-5 жыл жасалады.
Нарықтың мәселесінің ... ... ... ... анықтау
табылады. Бұл тек сату, жалға беру кезінде ғана емес, ... ... ... ... ... ... салық келесі ерекшеліктерге ... ... ... ... ... үрдісі мен нәтижесі мөлдір, түсінікті бар
төлеушілерге түсінікті болуы қажет. Бар ... ... ... ... ... ... олар төлеуде сәйкес міндеттерді
орындалуына күмән ... ... ... ... заңмен нақты бекітілген нормалармен
бөліну керек.
- әділдік. ... ... ... және бар ... төлеушілерге әділ
болуы керек. Сонымен қатар салық қорының әмбебап бағалануына негізделіп
жүктеме төмендетілуі қажет.
- техникалық өкілеттік. Мүлікті бағалау ... ... ... асуы ... онда – ... ... тартылғаны жөн. Салық
маманда саяси жағдайда байланыссыз қолдануы қажет.
Осылайша мүлікке салықтың қазіргі ... ... ... ... талап етеді, оның жеке құраушылары тұтас жүйеден де. Осыған
орай жеке және заңды ... ... ... ... жылжымайтын мүлікке
салықпен алмастырылуы керек, нарықтық бағамен.
Әлемдік тәжіриебе көрсеткендей салық базасы ретінде нарықтық құнына
100% алынады. Бұл ... үш ... әділ ... ... ... ... ... бірдей жағдайда болады; мүлкі бір
шекарада ... ... ... ... ... ... екіншіден, тқлеушілерге түрлі бағалы мүлікке ие ... ... ... ... ... ... егер ... базасы бюджет аралық дотацияларды бөлуге немесе
жергілікті дәрежеде қарыз қолданылса, мүлікті бағалау әр аймаққа көлемі
жағынан болады.
Жеке мәселе болып жылжымайтын мүлікке жаға ... ... ... ... ... жаңа салыққа жататын нормалық актілерге ... ... ... ... ... қатысты шегерімдер ауқымды салық
салу базасына ие, ол іс жүзінде неге ... ... ... салудығ
шегерімді тәртібін салық төлеуші деңгейі емес, мүлік түріне қатысты салған
жөн. Мысалы, мәдени-әлеуметтік оъектілерді ... ... ... ... ... бірақ оған ие жеке немесе заңды тұлғаға ... ... ... салықтан толық босату жолымен жүзеге асырылады,
осылайша салық салудың әлеуметтік коэфициенті. Салық төлеушілерге ... ... ең ... ...... ... ҰДЖ Соғыс
ардагерлеріне жасалу қажет.
Тәжіриебе көрсеткендей, салық салу ... ... ... ... ... ... ... Дамыған нарық
эконмоикалы елдер салық жүйесінің жақсы да, жаман да ... ... ... ... ... дамуына әсер етуші, бір жағынан қарапайым,
әділ, екінші жағынан ... ... және аз ... ... ... да ... ... көмектесетін салық жүйесіне мұқтаж, өйткені бұл
үлкен экономикалық күштің дамуына маңызды. Көптеген ... ... ... ... ... ... ... төмен ставкалы
қарапайым жүйе қажет.
Қазақстанға құлдырауды ... ... ... жақсарту үшін жеке
секторды дамыту қажет. ... ... ... ... ... ... ... негізгі өндіріс капиталдарына инвестицияларды қолдамайды.
Ол өндірістердің қуаттылығын төмендетеді, өйткені ... ... ... да ... Сондықтан экономика дамуына мүлік салығы кері
әсер ... ... ... ... бірі – ... мен жабдықтың
тез ескеруі және ескі техниканың мардымсыз жойылуы. Сонымен қатар ... ие ... ... оған ... ... ... балансөа алған
уақытта, инвестициялық белсеңділіктің ... жол ... ... ... ... ... ... қорлардың активті және пассивті
жақтарының тозуынан төмендейді, жергілікті бюджетті ... Бұл ... ... ... жоғарылатады, ол өз кезегінде кәсіпкерлердің негізгі
капиталға шығындарында абайлықты талап ... ... ... ... ... өйткені стаканың жоғарылау
тек кәсіпкерлік инициативаға ғана емес, экономика дамуына да әсер етеді.
Осыған ... ... ... ... ... ... болып табылады, әсіресе бөліктің орталық органдары салық ... ... ... Салық тобы Қазақстан Республикасында жергілікті
бюджетке түсетін халықаралық стандарттарға сай ... ... ... ... деңгейінде жасалмаған. Бұлардың ... ... ... көрсетеді және база орталық органдармен бекітіледі.
Мүлік салығы ... ... ... негізінде ставканы сол
органдарға бекіруге рұқсат беру занды етті. Салық ставкасы ... ... ... ... емес ... ... тиіс.
Шешім барысына: біздің экономика дами ма, жоқ нақты сектордың жоғалуына
әкеле ме ... ... ... ... ... ... түрін таңдау
керектігін айтуға әлі болмайды. Бірі ғана ... ... ... салықты құру мен қолдану үшін берілген талаптарға сай болса,
қажет шешім қабылдап, келесі бағытта реформалаудың ... ... ... ... мүліктік қаржылық жағдайын декларациялау;
- Қазақстанның бағалаушы ассоциацияның (ҚБА) кәсіби жұмысын ... және ... ... ... ... ... ҚБА ... Бірақ бағалаіға мұқтаж адамдар көптігіне қарамастан, төмен
қаржылық қорға, құқықтық ... ... мен ... ... алмағандықтан, ассоциация әлсіз жұмыс істеуде;
- орта арнайы білімі бар ... мен ... ... ... шұғылданады:
1) жеке тұлғаларға жалға беруді тексеру бойынша арнайы тапсырмалар;
2) салық төлеушілерден ақпарат алу үшін бланктар ... ... ... жайлы хабарлау;
4) жеке тұлғалардан салық жинау.
- Мүліктің бағалау құны нарықтадағы бағадан жоғары болмауы керек. Бұған
байланысты келесі ақпаратқа ие болу ... ... табу ... ... ... ... құны ... салыну жылы, соңғы өңдеу жылы;
3) объект құрамындағы бірлік саны, егер ол бірнешелермен қолданушылар
арасында бөлінсе;
4) қабаттар саны, ... ... ... орналасқан қабаты;
5) салық салынатын бірліктің шекарсын анықтау.
Жеке тұлғалардың мүлкіне салықты жинауды ... ... ... ... ... және ... ... сай
жасалған.
Қорытынды
Мүлікке салық салу салық төлеушілермен ... ... ... ... ... ... ... тараған жөн – сыныпталу
белгілері, салықтың экономикалық табиғатын көрсететін, салық ... мен ... ара ... ... ... ... оның ... дамушы жүйесімен Қазақстанға
маңызды, мұнда тәуелсіздік жылдарына бірнеше салық жүйесі ... ... ... экономикаға сай салық жүйесі жасалмаған.
Мүлікке салық, меншікке ... ... кең ... түрі. Барлық Еуропа
елдерінің көпшілігі осы салықтың формаларын пайдаланады. Көп елдерде бұл
фискалды салық, бірақ ... ... ... ... ... құрауда саяси және ең жоғарғы пайда алу үшін әкімшілік
жағдайларды да ... жөн, ... ... да ... ... көппен
қабылданған қарапайымдылық, әділдік қағидалары.
Қазақстан Республикасында жеке тұлғаларға мүлік салығын салу мақсатында
кәсіпкерлікке қолданылатын және ... ... ... ... жеке ... мүлкі мүлік құнына жыл
сайын төленеді, ал 0,1% - 1% ... ... ... ... ... ... ... жеке тұлғалардың мүлкіне салық, объектінің орналасқан
орны бойынша салынады.
Нарық қатынастарына өтуде салық маңыздылығы, ... әсер ... ... ... ... салыңының орнын анықтау үшін, осы салықтың Қазақстан
Республикасының бюджетіне түсуін ... ... ... мүлік
салыңының мемлекеттік бюджетке салық төлемдерінің ішінде үлес салмағы – 5%.
Салық төлемдерде заңды тұлғалардың мүлік ... үлес ... ... 5,2%, 2001ж. – 6,36%, 2002ж. – 4,31%, 2003ж. – 4,06% ... ... ... үлес ... 2002 ... 2001 жылмен салыстырғанда 6,39-
дан 4,31%-ға төмендеген. Соған қарамастан заңды тұлғалардың ... ... ... сомма 541,1 млн. теңгеге ... ... ... тұлғалардың
мүлік салығы бойынша жетіспеушіліктер болған, болжамнан 2000 ж. 648,1 млн.
теңге ауытқу байқалды.
Заңды тұлғалардың ... ... ... 2003 ... 142105 мың теңге
болжанған, 150496 мың теңгеге түсті (орындау пайызы 105,9%). ... ... ... ... қорлардың тозуы, жағалардың
алынбағаны анықталды, осылайша 2000 жылмен салыстырғанда 2003 жылы ... ... 34%, 2002 жылы 46% ... бюджетке салықтың толық және уақытылы төленбеу ... ... ... ... ... ... ... көптігі, шикізат, материал, тауар қорларының ... ... ... ... ... ... ... мүлік салыңынан сомма тұрақты емес (2001ж. – ... ... 2002 ж. – 28590 млн. ... 2003 ж. – 28469 млн. ... ... ... ... сомма төміндеді. Салықтың берілген ... ... ... ... 2003 ж. – 109,8% ... ... ұлғалардың
мүлік салығын жинау мақсатымен салық қызметкерлері ... ... ... төлем ұйымдастырылды, салық жетіспеушілігі бойынша 17 іс
сотқа берілді, демалыс ... ... ... жинау бойынша рейдтер
ұйымдастырылды.
Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданының салық ... ... ... ... ... ... ... жетілдіру үшін мыналарды
ұсынамыз:
- мүлік салығының әлсіз ... бірі – ... ... Қазіргі
бағалау агенттері арқылы бағалау жұмыстарын ... ... ... ... ... байланысты мүлік құны нарықтық құнмен
есептелуі керек;
- мүлікке ... ... екі рет ... салу ... Ол жеке ... ... тұлғаларға салық салумен көрінеді. Сондықтанда ... жеке ... ... дейін есептелу қажет;
- салық органдарында салық ... ... ... ... ... салық салу инспекторларының үйді-үйге барумен
жүзеге асады. Тіркеу кітабынан ақпарат ... ... ... ... ... ... және ... уақытын қысқарту
үшін олай жүруді азайту қажет;
- тәжіриебе көрсеткендей ... салу ... ... ... көрсетеді. Сондықтан шетел тәжіриебесін қолданған жөн;
- ҚБА жұмысын жетілдіріп, бағалаудың ұлттық ... ... орта ... ... бар агенттер мен жұмысты белсендіру, олар жеке
тұлғалардан салық ... ... ... ... жинаудың жетілдіру жолдары, еліміздің ұлттық,
мәдени және экономикалық жағдайларын ескере отырып ... ... ... ... жасалған мәмле болуы қажет. Халық салықтың бүгін төленуі
ертеңгі өмірдің қамтамасыз етілуін түсінуі ... ... ... ... Республикасының салық кодексі
2. Алехин С.Ю., Оптимизация имущественных и ... ... ... // ... прогнозирования, 2000, №2, с.85-100
3. Барулин С. Налоги как ... ... ... // ... - 1996. - №1. – ... ... Л. Результаты работы в ИНИС за 2003 год по вопросам ... ... // ... налоговой службы Республики Казахстан. – 2004. -
№3. – с.11
5. Герун А. Планирование налоговых проверок // ... ... ... ... – 2004. - №1. – ... Идрисова Э.К., Налог на ... ... ... ... ... ... // ... эксперт, 2000, №6-7, с.30-31; 2000,
№8, с.34-35
7. Налогообложение: учебное пособие. –Алматы:Прагма, 2003. -76с.
8. Нуралиева Н. ... ... и ... // ... мир ... –С.20
9. Оспанов М.Т. проблемы совершенствования системы управления налогами в
Республике Казахстан. –Алматы: Познание, 1996. -220с.
10.Оспанова М.Т. ... ... ... словарь-
справочник /Под ред. – ... 1996. -428 ... ... ... и ... ... // ... -1998.
-№5.-С.21
12.Львов Д. Райские налоги можно платить и без ... и ... ... -1995.-29 ноября. –С.7
13.Маханов Н. Информатизация работы налоговых органов //Вестник налоговой
службы Республики Казахстан. -2003. -№2.-С19
14.Медведев А.Н. Как ... ... ... //Финансы. -1999.-№8.
–С.23
15.Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. –Алматы: Каржы-каражат, 2001.-512с
16.Основы налогового права: Учебное пособие / Под ред. ... ... ... ... ... ... как фундамент экономической
стабилизации. //Финансы, - 1995. - №11. - ... Я. О ... ... ... // Финансы Казахстан. -1997. -
№7. - с.49
19.Путров В.А., Рагимов С.Н. Формирование рыночной инфраструктуры и ... ... -1997. - №5. ... К.А. ... контроль. – Алматы: Бико, 2001. -26с.
21.Салина А.И., Налогооблажение имущества предпрятий // ... ... ... М. Налоговый контроль на основе мониторинга. // ... ... ... ... – 2003. - №1. – с.18-19
23.Сейдахметова Ф., ... и ... ... на ... ... // Вестник предпринимателя, 2001, №11, с.19-23
24.Соболь Н.Н., Типичные ошибки при ... ... на ... лиц // ... ... 2003, №6, ... Е., Недвижимость в системе налогообложения // Российский
экономический журнал, 1999, №2, ... А.И. ... ... ... ...... ТОО ... – 570с.
27.Худяков А.И., Наурызбаев Н.Е., Налоги: понятие, элементы, установление,
виды, ... ТОО ... 1998 – ... К.М., ... ... и уплаты налога на имущество
физических лиц // Налоговый консультант, 2003, №6, с.17-18
28.Черника Д.Г. ... ... ... /Под ред. ... ... 1994. -400с.
30.Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. – М: ИНФРА-М, 2001. ... о ... ... Налогового комитета имени Казыбек би
города Караганды за 2001 год
32.Отчет о ... ... ... ... имени Казыбек би
города Караганды за 2002 год
33.Отчет о результатах деятельности Налогового комитета имени ... ... ... за 2003 ... ... ... ... бюджетінің табысындағы 2000-2003 жж.
Мүлік салығынығ орны мен маңызы
|Көрсеткіштер |2000 жыл |2001 жыл |2002 жыл |2003 жыл ... ... ... | | | | ... | | | | ... жүзінде түскен |10579,9 |13705,2 |14246,3 |15401,3 ... | | | | ... ... |5,2 |6,36 |4,31 |4,06 ... ... (%) | | | | ... |3,77 |4,51 |3,61 |3,91 ... үлес | | | | ... (%) | | | | ... ... мүлік | | | | ... | | | | ... ... ... |630,7 |920,1 |963,8 |1026,0 ... | | | | ... ... |0,31 |0,43 |0,29 |0,27 ... ... (%) | | | | ... |0,22 |0,30 |0,24 |0,26 ... үлес | | | | ... (%) | | | | ... ... ... ... би ... бойынша 2001-2003 жж. жеке
тұлғалардың мүлік салығын төлеушілерді тіркеу
|Төлеушілер |2001 жыл |2002 жыл |2003 жыл ... ... ... |93188 |96607 |95160 ... Төлеуге тартылған оның |76949 |75371 |74032 ... | | | ... |57470 |56543 |55599 ... ... | | | ... үйге ... |10472 |10495 |10704 ... | | | ... ... |5548 |5620 |5080 ... | | | ... |3000 |2350 |2300 ... | | | ... | | | ... |459 |363 |349 ... ... | | | ... | | | ... босатылғандар |16239 |20236 |21128 |

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 51 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Алаш қозғалысының соңғы түйіні – Мұстафа Шоқай8 бет
Бейнелеу өнерінің саласы композиция пәнінен бақылау жұмысын орындау әдістемесі30 бет
Қазақстанда фантуризмдi дамыту жолдары69 бет
Қазақстанда өндеуші салалардың даму бағыттары32 бет
Әбу-Насыр-Әл-Фараби4 бет
Сақ тайпалары туралы8 бет
Ғылым туралы пікірталастар: сциентизм және антисциентизм7 бет
«АЗИЯ МАГИСТРАЛЬ»-ДЫҢ ҚОСЫЛҒАН ҚҰН САЛЫҒЫНЫҢ ЕСЕБІ32 бет
«Жылжымайтын мүлік» қолданбалы программалық пакеті38 бет
«қазақ әдет-ғұрып құқығы бойынша мүліктік қатынастарды құқықтық реттеудің ерекшеліктері»103 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь