Акциз салығын қазақстан республикасында төлеудің ерекшеліктері

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

1 САЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ МӘНІ МЕН МАҢЫЗЫ
1.1 Салықтың түсінігі, ерекшеліктері және элементтері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8
1.2 Салық жүйесінің түсінігі мен құрылу принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15
1.3 Қазақстан Республикасының салық жүйесінің даму кезеңдері ... ... ... ... ... 22

2 АКЦИЗ САЛЫҒЫН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА
ТӨЛЕУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
2.1 Акциздердің құрылу негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...27
2.2 Акциздердің төлеу мен есептеу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32
2.3 Акциздердің бюджет кірісіндегі орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40

3 АКЦИЗ САЛЫҒЫН АЛУДЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... 46

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...55

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...58
КІРІСПЕ

Нарықтық қатынастар жағдайында салық жүйесі эканомиканы мемлекеттік реттеудің негізгі қаржы-несие механизмі, ең маңызды реттеушілердің бірі болып табылады. Салық саясаты облысындағы негізгі бағыт: мемлекет пен салық төлеушілер арасындағы қатынастардың жаңа типін қалыптастыру басты негізде салық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасындағы салық жүйесі он жылдан астам уақыт бойы әрекет етуде және де осы уақытқа дейін қатаң сынаудың обьектісі болуын жалғастырып келеді. Еліміздің жеке салық қызметінің ұйымдасқан күніне бастағандығы он жыл ішінде біздің тәуелсіз мемлекетіміздің салық жүйесін қалыптастырып және оның әрі қарай дамуына сәйкес біршама жұмыстар атқарылады.
Қазақстан Республикасының «Бюджетке төленетін салықтар және басқа да міндеті төлемдер туралы» кодексі 2002 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енді. Салықтық қатынастарды реттеу деңгейі тағы бір сатыға жоғарылады. Салықтың түрлері мен санының кемуі және оларды бюджетке төлеу механизмнің жеңілдетілуі жұмыс жағдайына жағымды әсер етті. Бірақта салық салу механизмінің анық болмауы, көптеген жұмыскерлер қызметтерінің нақты болмауы салық төлеуден жалтаруға әкелді.
Нарық жағдайында акциз салығының төлеу шарттарының қалыптасуына байланысты заңдық және істәжиребелік сұрақтарды зерттеудің жетіспеушілігі зерттелетін жұмыстың тақырыбын таңдауды айқындап, мақсатын және қарастырылатын сұрақтардың аясын анықтады.
Дипломдық жұмыстың мақсаты акциз салығының салық жүйесі ішіндегі мәнін ашу және оны алудың жетілдіру жолдарын ұсыну болып табылады.
Алға қойған мақсатқа жету үшін өзара байланысқан келесі шаралар қатарын шешу керек:
1 салықтың маңызы мен мәнін ашу;
2 салық жүйесінің түсінігін, ерекшеліктерін және принциптерін зерттеу;
3 Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі ішіндегі акциздің ерекшелігін қарау,
4 акциз салығының құрылу негізін қарастыру;
5 акциз салығының бюджет кірісіндегі орнын анықтау;
6 салық жүйесінің мәселелерін қарастыру және жетілдіру жолдарын ұсыну.
Жұмыстың зерттеу пәні болып мемлекет пен салық төлеуші - азаматтар арасындағы қаржылық, қатынастар жүйесі табылды.
Ақпараттық, базасына Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң актілері, Қазақстан Республикасының салық кодексі, Қазақстан Республикасы Табыс министірлігі мен
Қаржы министірлігінің салық жөніндегі инструкциялары, қазақстандық және шетелдік ғалым экономистердің монографиялық әдебиеттері мен ғылыми мақалалары қолданылды.
Практикалық (тәжірибелік) негізіне Қазақстан Республикасы Табыс министірлігінің жоспарлық және есеп беру мәліметтері қолданылды.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1.ҚР Президенті Қазақстан халқына 2005 жылғы жолдауы.
2.Закон Республики Казахстан '' О налоговой системе в Республике Казахстан '' от 25 декабря 1991 года
3. Закон Республики Казахстан '' О налогах и других обязательных платежах в бюджет '' от 24 апреля 1995 года
4.'' Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы '' Қазақстан Республикасының кодекске 12.06.2001 жыл
5.Постановление Правительства Республики Казахстан '' О введении обязательной маркировки подакцизных товаров марками акцизного сбора '' от 17 июня 1997 года
6.Постановление Правительства Республики Казахстан '' О нормах провоза физическими лицами через таможенную границу Республики Казахстан подакцизных товаров '' от 31 января 1999 года
7.Постановление Правительства Республики Казахстан '' О введении обязательной маркировки подакцизных товаров марками акцизного сбора нового образца '' от 16 июля 1999 года
8. Постановление Правительства Республики Казахстан '' О ставках акцизов на подакцизные товары , произведенные в Республике Казахстан и ввозимые на таможенную территорию Республики Казахстан и игорный бизнес , включая лотереи '' от 28.02.2000 года
9. Инструкция № 36 МГД РК '' О порядке исчисления и уплаты акцизов '' от 27 июня 1995 года ( с учетом изменений и дополнений )
10. Инструкция Министерство финансов и Министерство государственных доходов Республики Казахстан '' О применении налога на добавленную стоимость и акцизов в отношении товаров , ввозимых на территорию Республики Казахстан '' от 26 апреля 1999 года
11. Антология экономической классики . В 2-х т. - М , Экономика , 1991-1 992. Т1, - 775с .э Т2 , - 486с.
12.Ильясов К.К , Зейнальгабдин А .Б , Ермекбаева Б.Ж Налоги и налогооблажение .- Алматы : РИК,1995
13.Карагусова Г.Д. Налоги : сущность и практика использования . Алматы : Каржы-каражат , 1994 г , 64с.
14.Маханов Н . Анализ поступления налогов и платежей в бюджет . Вестник МГД РК . - 2001. - № 12. - С. 4-7
15.Налоговая система зарубежных стран под . ред . Д.Г.Черника.- М: Финансы и статистика , 1996 г , 184с
16.Налоги в развитых странах .Под ред . И.Г .Русаковой . - М: Финансы и статистика , 1991 г,-224с
17.Налоги :учебное пособие . Под ред . Д.Г. Черника.-М : Финансы и статистика , 1991 , - 400с
18.Налоговая системы зарубежных стран .Под ред . В .Г . Князева , Д. Г.Черника. - М : Закон и право , 1997 г ,191с
19.Омирбаев С.М . Налоги и налогооблажение . Учебно – методическое пособие по дистанционному обучению . Караганда : Изд-во КарГУ,1998 г, - 141с
20.Оспанов М.Т. Проблемы совершенствования системы управления налогами в Республике Казахстан . - Алматы ; Познание , 1996г ,220с
21. Порохов Е. Финансовое-право понятие налога . Вестник Министерство юстиции , 1996г , № 11 , с.37
22.Прохоров Е.А. Основы налогового право -М : Инвест фонд , 1995г,198с
23.Рахметов Н. О проблемах исполнения прогноза по налогам и другим обязательным платежам за 2000 год . Вестник МГД РК . - 2001 . № 3. - С.5 -14
24. Статистичиский ежегодник Под ред . Ж.А.Кулелесова . - Алматы : Каржы-каражат , 2001.- 208с
25. Тулегенов Н . Качество налогового аудита . Вестник МГД РК , - 2001 г. -№12 . - С.28-29
26. Худяков А.И , Наурызбаев .Н.Е . Налог : понятие, элементы , установление виды. - Алматы : ТОО Баспа , 1998 г ,-160с
27. Худяков А.И Налоговая система Казахстана . Подоходный налог. Алматы: Баспа , 1997 г , - 272с
28. тЧекаева Е. Информатизация налоговой службы Казахстана : где мы ? МГД РК . - 2001 г . -№ 1. - С . 28-30
29. Черник ДТ. Налоги в рыночной экономике. - М : Финансы, ЮНИТИ,1997г, - 383с
30. Экономические теории и школы (история и современность): Курс лекций. - М : БЕК 1996 г , - 352с.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
...............................................6
1 САЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ МӘНІ МЕН МАҢЫЗЫ
1.1 ... ... ... ... ... жүйесінің түсінігі мен құрылу
принциптері.......................................15
1.3 Қазақстан Республикасының салық жүйесінің даму
кезеңдері....................22
2 ... ... ... ... ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
2.1 Акциздердің құрылу
негізі......................................................................
.........27
2.2 Акциздердің төлеу мен есептеу
тәртібі...........................................................32
2.3 Акциздердің бюджет кірісіндегі
орны....................................................….....40
3 АКЦИЗ САЛЫҒЫН АЛУДЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ... ... ... ... салық жүйесі эканомиканы мемлекеттік
реттеудің негізгі қаржы-несие механизмі, ең ... ... ... ... ... ... ... негізгі бағыт: мемлекет пен
салық төлеушілер арасындағы қатынастардың жаңа типін қалыптастыру басты
негізде ... ... ... ... ... ... салық жүйесі он жылдан астам уақыт ... ... және де осы ... ... ... ... обьектісі болуын
жалғастырып келеді. Еліміздің жеке салық қызметінің ұйымдасқан ... он жыл ... ... ... ... ... жүйесін
қалыптастырып және оның әрі ... ... ... біршама жұмыстар
атқарылады.
Қазақстан Республикасының «Бюджетке төленетін салықтар және ... ... ... ... ... 2002 ... 1 қаңтарынан бастап күшіне
енді. Салықтық қатынастарды реттеу деңгейі тағы бір ... ... ... мен ... ... және ... ... төлеу механизмнің
жеңілдетілуі жұмыс жағдайына жағымды әсер етті. Бірақта салық ... анық ... ... ... қызметтерінің нақты болмауы
салық төлеуден жалтаруға әкелді.
Нарық жағдайында акциз ... ... ... ... ... және ... ... зерттеудің жетіспеушілігі
зерттелетін жұмыстың тақырыбын таңдауды айқындап, ... ... ... ... ... жұмыстың мақсаты акциз салығының салық жүйесі ішіндегі мәнін
ашу және оны алудың жетілдіру жолдарын ... ... ... қойған мақсатқа жету үшін өзара байланысқан келесі ... ... ... ... маңызы мен мәнін ашу;
2 салық жүйесінің түсінігін, ерекшеліктерін және принциптерін зерттеу;
3 Қазақстан Республикасының салық ... ... ... ... акциз салығының құрылу негізін қарастыру;
5. ... ... ... ... ... ... ... жүйесінің мәселелерін қарастыру және жетілдіру жолдарын ұсыну.
Жұмыстың зерттеу пәні болып ... пен ... ... - ... ... ... ... табылды.
Ақпараттық, базасына Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң актілері,
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... министірлігінің салық жөніндегі инструкциялары, қазақстандық
және шетелдік ғалым экономистердің ... ... мен ... ... ... негізіне Қазақстан Республикасы Табыс
министірлігінің жоспарлық және есеп беру ... ... ... ... МӘНІ МЕН ... ... түсінігі, ерекшеліктері және элементтері
Салықтар дегеніміз, жалпы ... ... ... ... ... ... ... қабылдаған нормативті акті
заңның негізінде, ... ... ... ... және ... және жеке ... ... түрде, қайтарылмайтын және ақысыз
негізінде бюджетке алынатын ... ... Осы ... ... ... талдап, салыстыру мақсатында ... да ... ... ... ... ... мәнін ашуға тырысты. Алғаш
рет салықтардың мәні Д. Рикардоның ... ... ... - ... ... ... алынып, үкімет иелігіне түсетін өнімнің бөлігі"
деп ... ол. / 10, 6.18/ ... ... ... ... да ... үлес ... Н. Тургенев
Ресей экономикасын зерттей отырып, былай деді: " Салық - ... ... бір ... ... ... ... мемлекетке бірігіп, оған
басшылық жасауға және салық салуға құқық ... ". ... А. ... " Салық дегеніміз мемлекет ... жабу ... ... шешу үшін ... ... ... алым "
деп көрсетті. Соколовтың бұл анықтамасы салықтың түпкі мәнін көрсетеді. Ол
тек ғана ... ... ... ... ... ... мемлекеттің саясаттарын жүргізуге қолдану қажеттілігін
айтады. /10, 6. 165/.
Мысалы, Гуреев В.И. салықтарды " міндетті жарна " деп ... ... ... ... " ... ... дегеніміз заңды және жеке
тұлғалардың кәсіпкерлік ... және ... ... ... ... бір бөлігін заңмен белгіленген тәсілмен ақшалай түрде алу ".
/10, 6. 98/.
Ал салық жөнінде, мемлекеттің ... және жеке ... ... бюджетке алатын міндетті жарнасы деген анықтама берген. Белгілі
ғалым Пепеляев С.Г. салыққа мынадай ... ... " ... ... ... субьектілерінің төлем қабілеттілігін қамтамасыз ету
мақсатында, мемлекеттік ... ... ... ... ... және ... ... заңды және жеке тұлғалардан заңда
белгіленген тәртіппен алынатын ... ". /29, 6. ... ... ... ... егер ... да болмасын міндетті төлемді алу
заңда белгіленіп, негізделмеген жағдайда, оларды алу заңсыз болып табылады.
Ал салық төлеуші бұл ... ... ... ... ... ... ... иесі
де болғандықтан салықтарды төлеу оның жеке меншік жөніндегі құқығынан
шығатын әлеуметтік міндеті.
Қазақстандық, белгілі ... ... Г.Ж. " ... деп,
жалпы мемлекеттік мұқтаждықтарды өтеуге жұмсалатын және қабылданған заң
негізінде мемлекетке алынатын еріксіз немесе міндетті ... ... ... ... ... /25, ... ... саласының Қазқстан бойынша берілетін бір әйгілі ғалымы
Худяков А.М. өз еңбегінде ... ... ... қана ... ... ... түрлерінен ажыратуға қажетті ерекшеліктерін ашып көрсеткен.
Бұл ерекшеліктер салықтардың өз ... және ... ... тән
белгілер болып табылады:
1 Салық-әрқашан мемлекет тарапынан ... және ... Бұл ... ... ... ретінде көрінеді.
2 Салық-мемлекеттің біржақты түрде белгілейтін төлемі. Бұл жерде
мемлекет салық, ... ... ... ... Осы ... ... баптарында көрініс тапқан: " Заңды түрде белгіленген
салықтарды, алымдарды және өзге де ... ... ... ... әр ... ... табылады ".
3 Салық-әрқашанда ақшадай түрдегі төлем. Осы белгісі бойынша ... ... ... - төркілеу, реквизициялау және т. ... ... ... ... ... алу. Бұл ... ... төлеушіге оның
ақшаларын еріксіз алу механизмі құрылады.
5 Салық-заң жүзінде белгіленген ... алу, ... ... ашық ... ... ... ... Яғни жеке меншіктегі ақшалар
мемлекет меншігіне ауысады.
6 Салық-міндетті төлем. Салық төлеушінің ... ... ... ... ... ... төленген салықты қабылдау жөніндегі
міндетімен ұштасады.
7 Салық-тек құқылық формада ... ... ... ... заң ... ... ... мемлекеттік кіріске түсетін төлем.
9 Салық-тұрақты ақша міндеттемелерін туғызатын ... ... ... ... слық ... болмасын көрсетілген
қызмет немесе сатып алған тауарларға төлейтін төлем емес, ол тек ... ... ... ... басты белгісі салық нысанасының
ауысуы, меншік иесінің ... ... ... ... емес ... жеке тұлғалардың салық төлеу кезінде мемлекет қарамағына өтетін
ақшалары ... ... ... ... ... ... салықтарды мемлекет
қарамағына түскенімен, олардың ... ... ... ... ... қала ... Бұл ... мемлекет салықтарды бөлгілеу және алу
процесінде ... ... ... ал ... ... ... және алу
кезінде - меншік иесі ... ... ... алу ... мәжбүрлі
(еріксіз) түрде меншік формасы өзгертіледі. Қорыта келіп ... ... - өз ... ... ал ... - ... ... әрқашанда мемлекет пен халықтың ... ... және ... ... ... ... ... және жалпы
ішкі өнімді, сондай-ақ жалпы қоғамдық өнімді қайта бөлуге байланысты
экономикалық ... ... ... олар ... ... және
жеке тұлғалармен арасындағы ... ... ... ... ... ... табылады.
Енді салық салу саласында міндеттемелерін және олардың ... ... ... ... яғни ... туралы заңның элементтеріне
тоқталамыз.Тек салық туралы заның элементтерінің жиынтығы арқылы ... ... ... ... ... ... есептеледі.
Салық заңдарында белгіленген салық элеметтеріне мыналар жатады: салық
төлеуші; салық салу объектісі; салық салу ... ... ... ... әдісі; салықты есептеу тәртібі; салық төлеу мерзімі; салықтарды төлеу
тәсілдері және тәртібі; ... ... банк ... және ... ... ... мен міндеттері және жауапкершіліктері. Енді
осы салық элементтерінің әрқайсысын жекелеп қарастырамыз.
Салық төлеуші- өз меншігі есебінен салық төлеу жөніндегі ... ... ... яғни ... Бұл ... ... ... заңмен
белгіленген салық салу объектілері бар заңды және жеке тұлғаларды айтамыз.
Экономикалық термин ретінде " ... ... ... " ... ұғым
қолданылады, яғни салықты нақты төлейтін тұлға деген мағынада.
Сонымен, Қазақстан аумағындағы салық төлеушілер ... ... ... ... ... заңды тұлғалар:
1) Қазақстан Республикасының заңдары бойынша заңды тұлға ... ... ... ... тұлға ретінде тіркелмегендер, бірақ
басқа мемлекеттердің заңдарына сәйкес ... ... ... ... үшін салықтарды филиалдары, агенттіктері, оқшауланған бөлімшелері
немесе тұрақты өкілдері төлейді.
1 ... ... жеке ... яғни ... ... және ... жоқ адамдар.
Cалық салу обьектісі - заңда көзделген тауарлық-материалдық игіліктер
жасалатын жұмыстар мен ... ... және т.б. ... табылады.
Қазақстанда заңда көзделген салық салу обьектілері мыналар ... ... және жеке ... кірістері (табыстары, пайдалары және т.б.);
б) заңды және жеке тұлғалардың ... ... ... ... ... өнімдер мен қызметтердің ( жұмыстардың ) қосылған құны;
д) тауарлардың кейбір топтары мен түрлері;
е) шаруашылық айналымы;
ж) ... ... ... ... ... ... ... ескертетін бір жай, ... да ... заң ... ... салық бір-ақ рет (бір ... ... ... ... ... ... ... кері күші болмайды.
Салық салу бірлігі - есептеу үшін берілген салық обьектісінің өлшем
бірлігі. Бұл ... ... ... деп салықтарды есептеу негізіне
салынған салық обьектісінің бір бөлігін ... жер ... - 1 ... 1 ... ... 1акр; ... 1 бөтелке, 1қорап сигарет; табыс салығында - теңге, доллар, евро, рубль
және т.б.
Салық ставкасы - ... салу ... ... салық мөлшері немесе
салық нарқы. Салық ставкасы салық салу нормасын сипаттайды. Құрылу ... ... ... ... және ... ... екіге бөлінеді.
Тұрақты ставкалар - түсетін ... ... ... ... ... ... ( жер ... ) тікелей, нақты салық бірлігінің шекті
сомасымен белгіленеді. ... ... ... ... ... ... үшке ... ставкалар - бірыңғай пайыз түрінде белгіленеді, бұл жерде
салық обьектісінің көлемі ескерілмейді.
Прогрессивті ставкалар - табыстар мен ... ... ... ... ... ... ... Прогрессивтік ставкалар екіге
бөлінеді: ... және ... ... ... - ... немесе табыстың құны артқан
сайын өсе түсетін салық ... ... ... - ... ... бөлініп, әрқайсысына
көбейетін салық , ставкасы белгіленеді.
Регрессивті ... - ... салу ... ... ... ... ... есептеу тәртібі әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, кәсіпорындардың
жеке тұлғаға табысын төлеу кезінде, бұрынғы тапқан табыстарын есепке ... ... ... табыстан ғана салық сомасын есептеуі.
Кейбір әдіс бойынша, төлеушінің жылдың нақты мезгілінде тапқан табысының
соммасын және осы мезгілде ... ... ... ... ... есептеу арқылы жүзеге асырады. Әрбір кәсіпорынның бухгалтериясында
нақты салық төлеушінің бір жыл ... ... ... сомасын алып
тастау арқылы да салық есептелінеді.
Салықтың есептелген сомасын төлеу кезінде бұрын осы табыстан ұсталған
салық ... ... ... ... ... төлеудің үш тәсілі бар,
деклорация ... ... ... ... ... кадастірлік әдісі, табыс
көзі бойынша салық төлеу әдісі.
Cалық төлеу мерзімі - салықтар мен ... да ... ... алыну уақыты. Мысалы, қосылған құнға салынатын салық ... ... ... ... ... мына ... есепті айдың он
үші, жиырма үші, ... ... үші ... төлейді.
Салық жеңілдіктері - төлеушілердің ... ... ... салық
төлеуден ішінара ( ... ... ғана ) ... ... Салық жеңілдіктеріне мыналар жатады: салық төлеуден толығымен
босату, салық төлеуден ішінара босату, салық салуға ... ... ... ... төмендету; мақсатты салық жеңілдіктерін беру;
уақтылы төленбеген салықтарды ... ... ... салық төлеу мерзімін
кецінге қалдыру.
Мысалы, табыс салығы бойынша - мынадай заңды тұлғалардың табысы салық
салудан ... ... ... қоғамы; зағиптар қоғамы; Ауғанстан
соғысы ардагерлерінің республикалық ұйымы және т.б.
Сонымен, салықтардың мәнін қарастыра ... ... ... мен ... ... ... салық салудың қоғамның қандай
мүшелерінің мүддесі үшін жұмыс атқаратынын көруге ... ... ... мүшесі елдің қауіпсіздігін және ... ... жеке ... қауіпсіздігін ойлайды. Сондықтанда
қоғамның барлық ... үшін ... ... мен ... тәртіпті
сақтау органдарын ұстауға қаражат қажет.
Екіншіден, қоғамда мемлекетті басқару қызметкерлерін ұстауға қаражаттар
керек.
Үшіншіден, қоғамдағы ... беру және ... ... ... ... көшіргенмен де, қарттар үйі мен жетім балалар үйлерін ... ... ... және зейнетақылар төлеуге ... ... ... ... осы және ... да ... мәселелер
қоғамның барлық мүшелерін қозғайды, сондықтанда бұл мақсаттағы шығындар
салықтар арқылы жабылу қажет.
1.2 Салық жүйесінің ... және ... ... ... ... қомақты бюджеті болуы жолында, ... ... ... түсу - ... ... ... ... органдарының, халыққа білім беру мекемелерінің, зейнеткерлер мен
студенттердің, басқа да толып ... ... ... тағдыры бюджетке
байланысты екені хақ. Бюджет кірістерінің құрамы, бюджетке шоғырланатын
ақша қаражаттарының формалары ... ... мен ... ... ... ... ... шешуге тәуелді. Бұрын бюджет
кірістері мемлекеттік кәсіпорындардың ақша қорларынан құралса, ... ... ... ол ... және жеке тұлғалардың салықтық
және салықтық, емес төлемдерінен ... да ... ... ... қызметінің ең маңызды, басты
түрі мемлекеттік кірістерді қалыптастыру екені бізге белгілі. Мемлекеттік
кіріс деп, ... ... әр ... ... ... ... ... оның өзіне тән міндеттерін шешуге, сондай-ақ, ... ... ... ... ... ... ... Сол мемлекеттік
кірістердің қатарынан салықтар да өзіне тиісті, өте маңызды орын алады.
Салықтар мемлекеттің басқа да ... ... ... құрыла
бастаған кезде пайда болған және олар әрқашан да мемлекеттің мемлекет болып
қалыптасуының, сондай-ақ оның өсіп-өркендеуінің негізгі ... ... ... ... мемлекетті ұстауға қажетті қаражаттар сол мемлекет
тұрғындарынан ... ... ... ... алынған болса, кейіннен олар
тұрақты, жүйелі түрде ақшалай алынатын ... ... - ... ... ... ... қатар пайда болуы
олардың құқықтық табиғатын, мәнін ашып ... ... ... ... ... ... әлеуметтік әділеттілік, демократиялық және
құқықтық ... ... ... ... ... ... ... өндіріс құралдары мен ... ... ... экономикалық, жүйесімен шартталған болатын.
Сонымен салықтардың экономикалық мәні мынада: салықтар ... ... мен ... табысының қалыптасуындағы қаржылық
қатынастардың бір бөлігін білдіреді. ... ... ... мен ... табысының белгілі бір мөлшерін ... ... ... ... ... ... ... құрылуымен бірге пайда болады және мемлекеттің өмір
сүріп, дамуының негізі болып ... ... ... ... ... да ... оның салық жүйесінің қайта құрылуымен, жаңаруымен
бірге қалыптасады.
Әрбір мемлекетке өзінің ішкі және сыртқы ... ... үшін ... мөлшерде қаржы көздері қажет. Салықтар - ... ... ... ... ... ... тұрақтандыру барысында
қуатты экономикалық тетік ретінде ... ... ... ... яғни ... жасау арқылы салықтардың тікелей мәнін және экономикалық табиғатын,
сондай-ақ ... ... ... ... көруге болады.
Салықтардың қызметтері белгілі ... ... ... ... мемлекет алдында тұрған негізгі ... ... ... ... ... ... және реттеуші болып табылады.
Салықтардың қалыптасқан түрдегі негізгі үш қызмет бар. Олар: ... бөлу және ... ... ... ... ... және
басқа тиісті оқулықтарда осы негізгі үш қызмет ... ... ... еңбектерінде оларға қоса тағы ... ... ... ... және ... да ... ... толығымен және уақтылы ( мерзімінде ) түсіп отыруын қамтамасыз
етеді. Фиск - латын ... ... ... ... ... ... ... қызмет-салықтық-бюджеттік қызет, яғни мемлекеттік
қазына-бюджетті түсім ... - ... мен ... да ... төлемдер
арқылы ақшалай қаражаттармен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... жұмылдыру қызметі.
Тауарлық-ақшалай қатынастардың, өндірістің дамуына байланысты бұл қызмет
мемлекет қарамағына түсетін ақшалай кірістерді ... ... Ал ... ... ... субьектілерінің табыстарының белгілі бөлігін
мемлекет пайдасына қайта бөлу ... Бұл ... ... ... өнім ... ... үлесі анықталады, яғни ұлттық табысты
бөлу және қайта бөлу ... оның ... ... ... ... ... көрсетеді.
Үшінші қызметі - салықтық реттеу, яғни реттеуші ... ... ... ... түрлерін азайту және негізделген салық
жеңілдіктерін енгізу арқылы, заңды және жеке тұлғаларды нарыққа бағытталған
экономикалық ... ... ... ... ету. Бұл ... ... ... сипаттамасына байланысты
ынталандыру қызметі деп те аталады. Салықтық ... ... ... ... ... мүмкіндігінше тиімді салық түрлерін таңдау, олардың мөлшерін
өзгерту, сондай-ақ жеңілдік көрсету, ... ... ... алу ... ... ... ... бұл қызметті ғылыми-техникалық
процестерді ынталандыру кезінде қолдану өте тиімді болады.
Мемлекет үстінде аталған салықтардың ... ... ... салық салу,
салық қызметі саласындағы әртүрлі шараларды жүргізеді және ... ... ... ... атқару тұтқасын әзірлейді. салық салу саласындағы
жүзеге асырылатын шараларды қоғамның ... бір даму ... ... ... байланысты экономикалық саясатпен ұштастыру да
осы қызметтер арқылы жүргізіледі.
Енді осы қызметтер жөнінде қалыптасқан, дәстүрлі көзқарастармен ... ... ... да ... ... ... ... Қарағұсова Г.Ж. айтуынша салықтар атқаратын қызметтер мына
төмендегідей болып келеді:
1 ... ... ... ... ... ... ... шығындарын
қаржыландыруға қажетті салықтарды жиыстырады;
2 қайта бөлу қызметі арқылы мемлекет экономика аясының әртүрлі саласына
ықпал ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік топтарға қайта бөледі,табысы өте төмен топтарға
жәрдем береді. Мысал ретінде ... ... ... ... ... ... қызметі - экономиканы дамыту, техникалық ... ... ... жағдайлар жасауды жүзеге асырады;
4 шектеу қызметі, салық саясаты арқылы мемлекетке тиімсіз (пайдасыз)
өндірістердің дамуын шектеу немесе ... тұру ... ... ... ... ... мен азаматтардың табыстарын,
өндірістің құрылымы мен көлемін және ... ... ... тұрады.
Мемлекет мына жоғарыда көрсетілген салықтардың қызметін пайдалана отырып
еліміздің ... ... ... ... механизмінің қызмет ету жолдарын
белгілейді, жалпы экономикалық, саясатты негізге ала ... ... ... ... ... ... құқық ... ... ... ... жатады. Салық дегеніміз - жеке
және ... ... ... ... жабу ... заң жүзінде
бекітілген төлемі. Мемлекеттің алатын салықтарының формасы мен әдістерінің
жиынтығын салық жүйесі ... ... ... және жанама салықтардың ара қатынасынан тұрады.
Біріншісі - салық төлеушілердің ... мен ... ... ... ... - ... бағасына немесе қызмет көрсетуге үстеме ... ... ... ... ... ... салуда ақша
қатынастары мемлекет пен қазынаға енгізетін төлеушінің өзімен тура болады.
Жанама ... ... ... пен ... арасында болатын делдал,
яғни тауар сатушысы болып табылады.
Тікелей салықтар өз кезегінде нақты, ... ... ... жеке және ... ... кіріс көздерінен немесе декларация
бойынша алынатын салықтар болып бөлінеді.
Тікелей салықтардың біреулерін тек заңды тұлғалар, ... тек ... ал ... - ... да жеке ... ... салықтар құрамы да әр түрлі - ... және ... ... ... ... өте ... ... алымдық
әсері өндіріс құлдырауында да қолданылады. Алыну ... мен ... әр ... болып келетін, тікелей және жанама салықтардың жүйесі,
мемлекетке салықтардың - алымдық және ... ... ... ... ... ... ... кезңінде салық саясатының негізгі
бағыты немесе салық саясатының басқы мақсаты - ... ... құру және ... ... ... мүмкіншілік беретін салық механизмін іске асыру.
Салық жүйесінің құрамы ... ... ... және осы ... ... салық механизмі, яғни салық салу әдістері мен жолдары;
нұсқаулар мен әдістемелік құжаттар; салық салуды ұйымдастыру, ... ... ... және тағы ... ... ... ... Салық
жүйесінің жақсыда, тиімді қызмет істеуіне салық салу ... ... өте ... ... ... өте маңызды және күрделі құрылым екенін білдік.
Салық жүйесінің мемлекеттің нақты тарихи ұлттық даму ... ... ... да ... ... ... ... жүйесі бізге эталон
бола алмайды.
Бірақ дамыған елдердің салық жүйесінің ... және ... ... және ... ... отыру біздің міндетіміз.
Салық салу кезінде мемлекет белгілі бір принциптерді қолданады. ... ... ... теориясының басты элементі болып табылатынын
ұмытпауымыз ... ... ... ... қарлығаштары, саяси экономикалық,
теорияның ең ірі ... Адам ... ... Питти және т.б. болатын.
Кезінде салық жүйесін құрудың төрт қағидасын Адам Смит ... ... күні ... дейін ( әрине дамыған елдерде ) салық салуды ұйымдастыру
принциптері ретінде қолданылады.
1 Бірінші қағида - салық әрбір ... ... ... ... ... ... ... қағида - салық мөлшері мен оны ... ... заң ... ... және дәл ... ... ... қағида - ыңғайлылық қағидасы, яғни әрбір салық төлеушіге
қолайлы уақытта және осы салық, ... ... ... ... тиісті;
4 Төртінші қағида - үнемділік қағидасы, яғни салық алу кезінде ... ... ... аз ... тиісті. /10,б.58/.
Салық салу кезінде, аталмыш принциптерді басшылыққа алу барысында
мемлекет тарапынан ... ... ... ... туындаған болатын.
Қазіргі кезде қолданылатын салық салу принциптері тікелей ... ... ... ... ... ... ... Қарағұсова Г.Ж.
өзінің еңбегінде салық салу ... ең ... ... ... атап
көрсеткен:
1 Салық салмағының тең болуы, яғни әркім мемлекет ... " әділ ... ... ... ... ... ... және анық болуы, яғни салық төлеушілерге
түсінікті болуы қажет;
3 Салық салудың теңділігі және ... яғни ... ... жету ... ... ... ... Салықтарды басқару және заңдылықты сақтау жөніндегі әкімшілік шығындар
мүмкіндігінше аз мөлшерде болуы ... ... ... мемлекет алдында тұрған бірден-бір күрделі мәселе -
салық ... ... ... ... ... етіп бөлу. Әзірше
осы мәселе жөргінде екі принцип барын білуіміз қажет.
Біріншісі, ... ... ... ... яғни мемлекет
тарапынан көрсетілетін қызметтердің бәрі оның азаматтарына кәдімгі ... ... ... Бірақ мемлекеттен алынатын игіліктердің сапасы
әртүрлі болуы мүмкін, ал сол үшін бәрі ... ... ... ... қоғамымызда байлар мен кедейлердің пайда болғаны
баршаға ... ... ... ... ... ... тек ... төмен, тұрақты табыс көзі жоқ, адамдарға беру
қажет.
Екіншісі, төлеу қабілеттілігі принципіне негізделген. Бұл ... ... ... төлеушілердің нақты табыстарына және тұрмыс деңгейлеріне
байланысты болады.
Мельников В.Д. өз еңбегінде дүние ... мәні бар ... ... ... ... ... және т.б.ұсынған) атап көрсеткен.
Бұл принциптер нарық қатынастары ... ... ... ... болуына бағытталған.
Дүние жүзілік тәжірибеден өткен ол принциптер мыналар:
1 Салық салу формаларын белгілеу барысында қарапайым ... ... ... ... ... жалтара алмайды.
2 Салық жүйесі мүмкіндігінше бейтарап болуы тиіс. Былайша айтқанда,
мемлекет салық төлеушілерді ... ... ... ... ... арқылы) немесе жазалауға жол бермеуі керек. Өнімдердің, қызметтердің
жеке түрлерін салық салуда немесе кейбір ... ... ... мәдениет салаларын мемлекет қаржыландырғанымен, бұл қаржыларды
салық ставкаларын ... ( ... ) ... ... ... ... салықтардың орнына тікелей пропорционалды салықтарды
басымырақ пайдалану.
5 Салық ... ... ... ... және күрделі
жұмсалымдардың өсуіне кедергі келтірмеуіне тиіс. Көп, ... ... ... ... ... ... ... өндіріске
және күрделі жұмсалымдарға тигізер ықпалының нәтижесі қандай болатынын
ескерту қажет.
Сонымен салық жүйесі ... ... ... ... аталған принциптерді еске ала отырып, біздің ... ... ( ... ... ) принциптері мүмкіндігінше мына төмендегідей болуы
қажет: заңдылық және негізділік; жалпыға бірдейлік және нақтылық; ... ... ... және ... ... ... ... және нормативтік; тиімділік және ... және ... ... ... ... ... даму ... қаржы көздерін жасақтаудың ең негізгі құралы болып табылатын
салық жүйесі, ел эканомикасын қайта құруға, өндірістің ... ... ... шаралардың толығымен іске асуына мүмкіндік туғызады.
Салық жүйесін мемлекетпен заңды ... ... ... ... ... мен ... ... салу әдістері мен тәсілдері, салық
заңдары мен салыққа ... ... ... салу органдары мен салық қызметі
жиынтығы құрайды.
Кез келген мемлекеттің салық жүйесі оның әлеуметтік, ... ... ... ерекшеліктеріне орай қалыптасады. Сондықтанда Қазақстанның
салық жүйесі дамуының үш кезеңін көрсетуге болады:
1 Қарапайым ... ... ... ... ... ... ... салық жүйесі
Енді осы салық жүйесі кезендерінің өзіндік ерекшеліктерін ашып
көрсетіп, ... ... ... ... ... жүйесі Қазақстан
аумағында революцияға дейін қалыптасты. Бұл ... ... бір ... тарихи әдісті, ... ... ... ... ... еске ала ... ... екінші жағынан Ресей және
көршілес орта азиялық мемлекеттермен болатын сауданың, ... ... ... ... қалыптасаты.
Қазақ феодалдары мал жайылымдарына арналған ең құнарлы жерлерді өз
қолдарында ... Мал ... ... ... пен жер өндеушілер
феодалдарға жер рентасын ... ... Мал ... ... жиырмадан бір бөлігі – зекетті, ал жер өндейтін аудандарда ... бір ... - ... ... ... ... хандар мен сұлтандардың
көшіп-қонуының жағдайын жасау , жауынгерлер беру, қару-жарақпен және азық-
түлікпен ... ету ... ... Халық өз хандарына
ерікті түрде ... ... ... ... ... ... үкімін оннан бір
бөлігі ретінде соттық ... ( ... ) және ... ... ... ... бұл ... салық жүйесі сол аймақтағы байлар мен ... ... ... ... ... ... ... кейін жаңа Үкіметтің билік алуы Қазақстан
аумағында қалыптасқан салық жүйесіне біршама ... ... ... ... ... жүйесін орнатып , оның таралуы барлық аймақты
қамтыды. Алғашқы салықтар көбінесе азық-түліктен ... ... ... ...... ... етек алды. Мемлекет
тек салық жүйесін ғана ... ... ... мен мекемелердің жұмысын
қадағалап, бақылап, басқарып отырды.
Қазақстанның 1992 жылға дейін өзіндік салық ... ... ... жөн , ... ол ... ... ... жүйесіне енді . ... ... ... ... ... ... ... жүйесін қалыптастыру міндеті тұрды.
Осы мақсатта Қазақстан Республикасының 1991 жылдың 25-желтоқсанында
қабылданған '' Қазақстан ... ... ... ... '' ... ,
тәуелсіз Қазақстанның салық жүйесін құрудың ең алғашқы бастамасы болып
табылды. Бұл еліміздің ... ... ... ... Осы мезгілден бастап ел экономикасында бұрын болмаған жаңа
құбылыстар іске аса бастады.
Қабылданған Заңға ... 1992 ... ... ... ... ... мемлекеттік салықтар;
2 Жалпыға міндетті төленетін жергілікті салықтар мен алымдар;
3 Жергілікті салықтар мен алымдар енгізілді;
Дегенмен, өмірге келген әрбір жаңа құбылысқа ... ... ... де бұл ... да тыс ... ... ... көптігі , айналымды анықтаудың қиындығы шектен ... ... ... жеңілдіктері , салық ставкаларының бір ... ... ... ... , ... ... салудың негіздерінің тыс
қалуы және тағы басқа кемшіліктер салық жүйесінің одан қарай реформалаудың
қажет екенін ... ... ... бұл өмір ... сай. ... 1-2 жылдың ішінде мүмкін еместігін баршамыз түсінеміз, сондықтан
салық жүйесіде біртіндеп қалыптасады , ... ары ... ... ... 1995 ... басында салық реформасының ұзақ мерзімді
концепциясын қабылдады. Бұл құжатта , негізінен , ... ... ... бірте-бірте халықаралық салық салу принциптеріне сәйкес қызмет
етуге жеткізу көзделген.
Осы концепциясы іс ... ... ... кезң ... ... 24.04.95 жылы ... Заң күші бар '' Салық және бюджетке
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы '' ... ... ... ... 1995 ... ... ... бастап жаңа салық
жүйесі іске қосылды. Бұл жаңа ... ... ... ... да ... талабына бейімделіп , халықаралық тәжірибеге мейлінше
жақындатылған.
Енді бұрын қызмет ... 45 ... ... мен ... саны едәуір
қысқартылып , жалпы салықтар мен алымдар саны 11-ге жеткізілген. Бірақта
Президент ... ... ... ... оған ... өзгерістер мен
толықтырулар енгізіліп , салықтар саны 11-ден 17-ге дейін өсірілді.
Қазіргі уақытта , 2002 ... 1 ... ... ... жаңа салық кодексі күшіне енді. Осы кодекс бойынша 9 ... мен 27 ... ... ... ... міндетті төлемдер заңды
және жеке тұлғалардан алынады.
Салық жүйесінде басты орынды салықтардың ... ... ... Республикасының
''Салық және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... ... Қазақстан Республикасында мынадай салықтар қалыптасқан:
1 Корпорациялық табыс салығы;
2 Жеке табыс ... ... ... ... ... ... Жер ... пайдаланушылардың арнайы салығы мен төлемдері;
6 Әлеуметтік салық жер салығы;
7 Заңды және жеке ... ... ... ... ... ... ... салық.
Салық төлеушінің салық заңдарына сәйкес мемлекет алдында туындаған
міндеттемесі деп танылады. Оған сәйкес ... ... ... ... ... тұруға; салық салу обьектілері мен ... ... ... ... ... және ... ... басқа да міндетті
төлемдерді есептеуге , салық есептілігін ... оны ... ... етуге , салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді
төлеуге міндетті.
Мемлекет салық қызметі ... ... ... ... - оның ... ... көлемінде орындауын талап етуге, ал олар орындалмаған
жағдайда оларды ... ету ... ... ... тәртіппен
мәжбүрлеп орындату шараларын қолдануға құқылы.
Жоғарыдағы Қазақстан Республикасының даму кезеңдері көрсеткендей, салық
жүйесінің даму ... бір ... , ... ... ... ... ... Ел
экономикасының дамуы , нарықтық қатынастарға көшу жолында қалыптасатын іс-
тәжірибелер , экономиканы дамыған елдердің ... , ... , ... ... де ... , ... , ... жақсара түсуі тиіс.
2 АКЦИЗ САЛЫҒЫН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА
ТӨЛЕУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
2.1 Акциздің құрылу ... ... ... ... және ... аумағына импортталатын тауарларға, сондай-ақ арнайы
қызмет түрлеріне акциз ... ... ... төлеушілер мыналар:
1 Қазақстан Республикасының аумағында акцизделетін тауарлар шығаратын;
2 Акцизделген ... ... ... ... ... ... Республикасының аумағында бензиннің ( авиациалық ... ) және ... ... ... , ... ... жүзеге
асыратын;
4 Егер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бұрын ... ... ... ... ... ... ... ,
тіркелінген , иесі жоқ ... ... , ... ... ... ... ... және Қазақстан Республикасының аумағында
мемлекет меншігіне өтеусіз берілген акцизделетін тауарларды өткізуді ... ... ... ... ... ... ... асыратын жеке және заңды тұлғалар акциз төлеушілер болып табылады;
Айта кететін тағы бір жай , осы ... ... ... , резидент
емес заңды тұлғалар және олардың ... ... де ... ... табылады;
Қазақстан Республикасының салық кодексі бойынша акцизделетін тауарлар
мен қызмет түрлерінің тізбесі мыналар жатады:
1 спирттің барлық түрлері;
2 ... ... ... бұйымдары;
4. құрамында темекі бар басқа бұйымдар;
5. бекіре және ... ... ... ... , ... ... күмістен жасалған зергерлік
бұйымдар;
7 бензин ( авиациалық бензинді ... ... ... ... автомобильдер (арнайы мүгедектерге арналған, қолмен басқарылатын
автомобильдерден басқа);
9 атыс және газ қарулары ( мемлекеттік билік органдарының ... ... ... ... газ ... қоса ... , шикі ... акцизделетін тауарлар.
Қазіргі уақытта акцизделетін қызмет түрлері бар , ... ... ... ойын ... лотереяны ұйымдастыру мен өткізу .
Акциз ставкаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді және тауар
құнына пайызбен ... және ( ... ... ... өлшем
бірлігіне абсолюттік сомада ( тұрлаулы ) белгіленеді.
Алкоголь өніміне акциздер ставкасы су араластырылмаған ( жүз ... бөлу ... ... ... Спирттің барлық түрлеріне
акциз ставкалары спирттің бұдан әрі ... ... ... ... ... үшін өткізілетін спиртке акциз ставкасы
алкоголь өнімдерін өндіру үшін пайдаланбайтын адмдарға ... ... ... ... ... ... ... бизнесі обьектілеріне акциздің базалық ставкасының ең жоғары
және ең ... ... ... ... ... бір ... ... өкілді органдар ойын бизнесі обьектілеріне белгілемеген
базалық ставкалар шегінде қызметін бір ...... ... ... ... барлық салық төлеушілер үшін ... ... ... салығының обьектілеріне төмендегілер жатады:
Акциз төлеушінің өзі жасап шығарған және (немесе) өндірген ... ... ... ... ... мен ... ... мынадай
операциялары :
1) акцизделетін тауарларды өткізуі ;
2) ... ... ... ... ... беру ;
3) алыс-беріс, оның ішінде акцизделетін шикізат пен материалдарды ұқсату
өнімдері болып табылатын акцизделетін ... беру ;
4) ... ... ... ;
5) заттай ақы төленген кезде акцзизделетін тауарларды пайдалануы ;
тауар ... ... ... өзінің құрылымдық бөлімшелеріне
тиеп жөнелтуі ;
тауар өндірушілердің жасап шығарған және ... ... және ... ... тауарлардың өздерінің өндірістік мұқтаждарына пайдалануы ;
8) ... ... ... ... және ... ... ... өткізуі ;
9) бензинді (авиациалық бензинді қоспағанда) және дизель отынын бөлшек
саудада өткізуі ;
10) торкіленген және (немесе) иесі жоқ , ... ... ... ... және мемлекет меншігіне өтеусіз берілген ... ... ... ойын ... ... ... ... асыруы;
12) лотереяларды ұйымдастыру және өткізуі ;
13) акцизделетін тауарлардың, акциз алымы маркаларының бүлінуі, жоғалуы
.
Салық кодексінің белгіленген ... сай ... , ... ... салық салынбайды. Сонымен қатар бұл салық түрінен
мыналар ... ... этил ... ... және оның ... ... ... мемлекеттік орган белгілейтін квоталар шегіндегі этил спирті :
тауар өндірушіде аталған өнімді өндіру құқығына Қазақстан Республикасының
лицензиясы бар ... ... ... және ... ... әзірлеу
үшін ;
мемлекеттік медецина мекемелеріне босатылса ;
б) тұтынушының сыйымдылығы 0,1 ... ... ... ... ... ... ... сәйкес дәрілік құрал ретінде тіркелген,
құрамында спирті бар ... ... ... ... ... ... тиіс ... жасалған күн.
Салық кодексі бойынша барлық жағдайларда акцизделетін тауарларды
сатып алушыға тиеп ... ... күні ... ... күн ... ... өзі акцизделетін тауарларды өзінің құрылымдық бөлімшелер
желісі арқылы өткізген жағдайда тауарларды құрылымдық ... ... күн ... ... күн ... ... алыс-беріс тауарларын беру кезінде аталған ... ( ... ) ... күн ... ... күн ... табылады.
Алыс-беріс тауарларынан акцизделетін тауарлар әзірленген ... ... ... тапсырыс берушіге немесе тапсырыс
беруші ... ... ... күн ... ... күн ... ... .
Акцизделетін тауарларды өздерінің өндірістік қажеттеріне ... ... ... осындай пайдалануға берілген күн операция жасалған
күн болып табылады .
Лотерея ұйымдастырған және өткізген жағдайда ... ... ... ... ... ... күн ... жасалған күн болып
табылады .
Акцизделетін өнім, акциз алымы маркалары бүлінген ... ... ... ( акциз алымы маркалары ) есептен шығару туралы акт
жасаған күн операция жасалған күн ... ... ... тауарлар , акциз алымы маркалары жоғалған жағдайда
акцизделетін тауарлар , ... ... ... жоғалған күн операция
жасалған күн болып табылады .
Тұрлаулы акциз ставкасы белгіленген ... ... ... ... өндірілген , өткізілген заттай нысандағы акцизделетін ... ... ... ... ... ... белгіленген акцизделетін тауарлар бойынша
салық базасы өндіруші осы ... ... мен ... құн ... ... ... бойынша анықталатын өндірілген , ... ... құны ... белгіленеді .
Лотереяларды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру
кезіндегі ... ... ... ... ... ... ... сатуға шығаруды тіркеген кезде жүлде қорына жатқызылатын ... ... , оған ... ... қосымша мәлімдеген түсім сомасы ретінде
анықталады және шығарылған ... ... ол ... тиіс ... ... ... түріне әртүрлі акциз ставкалары белгіленген
жағдайда , салық базасы сол бір ставкамен салық салынатын ... ... ... ... ... салығының құрылу негізін қарастыра отырып, оның
төлеушілерін, обьектілерін және ... ... ... ... ... ... мен ... тәртібі
Акциз сомасын есептеу белгіленген акциз ставкасын салық базасына қолдану
арқылы жүргізіледі .
Ойын бизнесі бойынша ... ... ... ... кезеңіне белгіленген
акциз ставкасын – ... ... ... ... ... арқылы
анықталады . Салық кезеңінде салық салынатын обьектілердің саны ... ... ( ... ... ) ... акциз сомасы толық көлемде төленеді
.
Алкоголь өнімін өндірушілер ... ... ... ... ... спиртті алкоголь өнімін өндіруден басқа мақсатқа пайдаланған
кезде осы ... ... ... ... алкоголь өнімін өндірушісі ... ... ... ... барлық түрлері үшін белгіленген
акциздің базалық ставкасы бойынша қайта ... , ... ... . ... есептеу мен салық төлеуді спиртті алушы жүргізеді ... және ... ... ... және медециналық қызмет
көрсету үшін ... ... ... сай ... ... ... . Осы спирт бойынша емдік және ... ... мен ... ... ... ... ... мекемелер
акциз төлеушілер болып табылады .
Төтенше оқиғалар салдарынан болған жағдайларды қоспағанда , өндірілген
акцизделетін ... ... ... кезде акциз толық мөлшерде
төленеді . Осы ... одан әрі ... үшін ... ... ... (авиациалық
бензинді қоспағанда), дизель отыны бүлінген, жоғалған жағдайларда да
қолданылады ... ... ... жоғалған, бүлінген кезде акциз мөлімделген
ассортимент мөлшерінде төленеді .
Алкоголь өнімін таңбалауға арналған ... ... ... немесе
жоғалған ( оның ішінде ұрланған ) ... ... ... ... ... ... (ыдыстың) көлеміне қолданылатын белгіленген
ставка негізінде алынып ... ... ... (ыдыстың) көлемі белгіленбеген жағдайда акциз алымының
бүлінген ... ... ... ... ... ... акциз алымы
маркалары бүлінген , жоғалған кезеңнің алдындағы салық ... ... ... ... ... ... (ыдыстың) неғұрлым үлкен көлемі негізіне
алынып жүргізіледі .
Акциз алымы ... ... , ... ... мынадай жағдайларда :
1 акциз алымы маркалары төтенше жағдайлар салдарынан бүлінсе, ... ... ... ... ... ... ... жоюға жасалған
есептен шығару актісі негізінде қабылдаса , акциз төленбейді .
3 Қазақстан ... ... ... ... бензин
(авиациалық бензинді қоспағанда) мен ... ... ... ... ... ... өлшемдерінің өзіндік ерекшеліктері бар .
Егер сатып алу-сату шарты бойынша сатып алушы аталған акцизделетін
тауарларды ... және ... одан әрі ... үшін ... , осы ... ... ... бойынша ;
1. бензин ( авиациалық бензинді қоспағанда ) мен дизель отынын ... ... ( ... ... қоспағанда ) мен дизель отынын одан әрі
өткізу мақсатында сатып алуды не оларды импортын жүзеге ... ... өнім ... ... табылған жағдайда , бензин ( авиациалық
бензинді қоспағанда ) және дизель отынын ... ... ... ... ... ( ... бензинді қоспағанда ) мен дизель отынын бөлшек
саудада өткізу саласына аталған ... ... ... ... жатады :
1. бензин ( авиациалық бензинді қоспағанда ) мен ... ... ... ( оның ... ... заңды тұлғаларға ) және жеке
кәсіпкерлерге олардың өндірістік қажеттері үшін өткізу ;
2. бензин ( ... ... ... ) мен ... ... жеке
тұлғаларға өткізу ;
3. өндірілген немесе одан әрі өткізу үшін ... ... ... ... бензинді қоспағанда ) мен дизель отынын өзінің өндірістік
қажеттеріне пайдалану операциялары ;
Ойын бизнесі саласындағы ... ... ... ... ... өзіндік
ерекшеліктері бар . Ойын бизнесі (лотереяларды ... ... ... ... ... кезінде мыналар салық салу обьектісі
болып табылады :
1. ойын столы ;
2. ... ... бар ойын ... ;
3. ... ... ;
4. ... ... кассасы ;
Лотерея ұйымдастырушысының лотерея билеттерін сатуға шығаруы лотерея
бойынша салық салу обьектісі ... ... ... ... бір жай , лотерея ұйымдастырушысы өткізуге әзірленген
лотерея ... ... ... әрбір шығарылымы және оның ақша
түріндегі көлемі лотерея билеттерін өткізу ... ... он ... ... ... органдарына міндетті түрде тікелуге тиіс.
Бірақта, лотерея билеттерін ... ... ... тәртібін уәкілетті
мемлекеттік орган белгілейді .
Акцизделетін тауарларды ... ... ... ... ... ... ... үшін салқ төлеуші тіркелген орны бойынша салық органына
алпыс жұмыс күннің ішінде міндетті ... мына ... ... ... ... ... ... ( келісім шартты);
2. акцизделетін тауарларды экспорт режимінде шығаруды жүзеге ... ... ... бар ... жүк ... ... оның кеден
органы коландырған көшірмесін табыс етеді . ... ... ... ... ... ... ... электр берілісі
желілерімен не толық емес мерзімдік декларациялау рәсімін қолдана отырып
әкеткен жағдайда ... ... ... ... ... ... толық кедендік жүк декларациясы ... ... ... ;
3. Қазақстан Республикасының кеден ... ... ... ... органының белгісі соғылған тауарға ілеспе құжаттардың
көшірмелерін табыс етеді . Акцизделетін тауарларды ... ... ... ... ... ... ... желілерімен әкеткен
жағдайда тауарға ілеспе құжаттар көшірмелерінің ... ... ... ... ... ;
4. салық төлеушінің Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан
Республикасында ашылған шоттарына акцизделетін ... ... ... түсімді растайтын төлем құжаттары мен банк көшірмесін табыс етеді .
Қазақстан Республикасы акцизделетін тауарлар экспортын ... ... ... ... ... .
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттерге акцизделетін
тауарлар экспортталған кезде Қазақстан Республикасының ... ... ... ... акцизделетін тауарларды импорттаған елде
рәсімделген кедендік жүк декларациясының көшірмесі қоса табыс етіледі.
Акцизделетін тауарларды экспортқа ... ... ... , мұндай
өткізуге Қазақстан Республикасының аумағында ... ... ... ... белгіленген тәртіппен акциз салынуға қажет . Акцизделетін
тауарларды ( ... ... ... және газ ... мен ... мұнайды
қоспағанда ) сатып алған немесе Қазақстан Республикасының кеден аумағына
импортталған кезде , егер ... ... ... әрі ... тауарлар
өндіру үшін негізгі шикізат ретінде пайдаланылған ... ... ... ... ... ... шегерілуі тиіс .
Салық кезеңінде акцизделетін тауарлар дайындауға нақты пайдаланылған
акцизделетін шикізат көлемі ... ... ... ... ... ... ... алыс-беріс шикізаты мен материалдарынан дайындалған
акцизделетін ... беру ... де , ... ... ... ... меншік иесі акциздің төленгенін растаған жағдайда
қолданылады .
Акциздер бойынша бюджетпен есп айырысу ... ... ай ... ... табылады .
Акцизделетін ішімдік тауарлары бойынша акциздер тауар өткізілген күннен
кейінгі оныншы банк күнінен кешіктірілмей бюджетке аударылуы тиіс.
Өзгедей акцизделетін тауарлар ... ... :
1. ... ... алғашқы он күнінде жасалған операциялар бойынша айдың ... ... :
2. ... ... екінші он күнінде жасалған операциялар бойынша айдың
жиырма үшінші ... :
3. ... ... ... ... ... операциялар бойынша айдың
кейінгі айдың үшінші күнінен кешіктірілмей ... ... тиіс ... ... мен ... ... ... акциз тапсырыс берушіге немесе тапсырыс беруші көрсеткен
тұлғаға өнім берілген күні ... ... ... ... өндірілген газ конденсатын ... шикі ... ... ... ... ... ... ол берілген
күні төленеді .
Ойын бизнесінен алынған түсім бойынша есептелген акциз ... ... ... ... ... ... ... акциздің төленген сомасы төлеуші есепті
кезеңдегі декларацияда көрсеткен акциз сомасын ... ... ... ... ... ... ... болмайды .
Төлеуші салық қызметі органдарында акциздер бойынша ... ... . Оған ... төлеушінің тіркеу нөмірі беріледі . ... ... ... ... ... ... төлеуші деп танылады .
Салық төлеуші акциз салынатын айналымға байланысты қызмет ... ... ... ... арыз ... міндетті . Акциз ... ... ... , бюджетке уақтылы аударылуы үшін жауапкершілік
жүктеледі .
Төлеуші салық қызметінің ... ... ... ... ... үшін ... есепті айдан кейінгі айдың он бесінен кешіктірілмей беруге
міндетті , онда ... ... және ... ... әр он ... нақты
төленген акциз сомасы көрсетіледі .
Акцизді төлеу мерзімі және декларацияны беру мерзімі демалыс немесе
мереке ... тура ... , бұл ... ... ... ... күннен кейінгі
бірінші жұмыс күніне ауыстырылады .
Акциз алымының маркаларымен таңбалауға тиіс , акцизделетін ... ... ... ... ... ... ... бөлімшелері бар акциз төлеушілер құрылымдық бөлімшелерді
олардың орналасқан жері ... ... ... тіркеу есебіне қойғаны
туралы өзі ... жері ... ... ... хабарлауға міндетті .
Сонымен қатар құрылымдық бөлімше үшін төленуге тиіс ... ... ... ... бойынша жасалған құрылымдық бөлімше жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... бойынша жасаған кезде акциз салынған
және салық кезеңі ... ... ... ... ... .
Акциз төлеушілер құрылымдық бөлімшелері үшін төлеуге тиіс ... ... ... - ... тіркелген жері бойынша салық органына белгіленген
мерзімдерде табыс етуге міндетті .
Ағымдағы төлемдерді қоса ... , ... ... үшін ... ... төлеуші заңды тұлға тікелей өзінің есеп шотынан немесе ол
құрылымдық бөлімшеге ... ... ... ... ... қоса ... , ... төлеуді өзі
қызметін жүзеге асыратын жері бойынша жүргізеді .
Акцизделетін тауарлардың импортына салық салудың ... ... ... ... ... ... акцизделетін тауарларды
Қазақстан Республикасының кеден ... ... ... ... ... ... тауарлардың заттай түрдегі ... ... . ... ... ... ... акцизделетін
тауарларды импорттау кезінде салық салатын база импортталатын акцизделетін
тауарлардың ... ... ... заңдарына сәйкес айқындалатын
кедендік құны ретінде анықталады .
Импортталатын тауарларға акциздер , Қазақстан Республикасының ... ... ... төлеу үшін белгіленген күні төленеді .
Жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен нормалар
бойынша импорттайтын акцизделетін ... ... ... . ... ... шекарасынан өткізетін жеке тұлғалардың ... ... ... ... салығы салынбайды :
1. бекіре мен қызыл балық , бекіре мен қызыл балық уылдырығы , ... ... ... және ... жасалған жеңіл тағамдар – 1 кг ;
2. сыра – 5 литр ;
3. ... ... ... , арақ , ... өнімдері , ликер арақ өнімдері
, шырынды сусын , шарап, коньяк , шампан шарабы – 2 литр ;
4. ... ... , ... темекі бар басқа да өнімдер –
5. 1000 дана ;
6. бензин ( авиациалық бензиннен басқа ) - 100 литр ;
7. ... ... 150 литр ... ... көрсетілген импортталатын тауарлар акцизден босатылады
:
1. жол бойы бағытында және аралық аялдама ... ... ... асыратын көлік құралдарын пайдалану үшін қажетті ... ... ( ... қалуды ) жою үшін , шет елден сатып алынған
акцизделетін тауарлар ;
2. Қазақстан Республикасының кеден шекарасы ... ... ... ... ... және ... ретінде пайдалануға жарамсыз болып
қалған тауарлар ;
3. шетелдік дипломатиялық және ... ... ... ... үшін , ... осы өкілдіктердің дипломатиялық және
әкімшілік – техникалық қызметкерлерінің , олармен бірге ... ... қоса ... , жеке ... үшін ... үшін және
Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттарға
сәйкес акцизден босатылатын ... :
4. ... ... ... ... арқылы өткізілетін , Еркін
айналыс үшін ... ... ... ... , Қазақстан
Республикасының кеден заңдарымен белгіленген ... ... ... ... тауарлар ;
5. сыйымдылығы 0,1 литрден аспайтын ... ... ... ... ... заң актілеріне сәйкес тіркелген , құрамында
спирті бар медециналық мақсаттағы өнім ... ... ) ... ... ... ... ... тиіс акциздердің сомасы банк және ... ... ... ... ... басқада ұйым ... ... күні ... ... ... .
Уақтылы төленбеген салық сомасы , ... ... ... ... ... осы сома ... күні ... сәтінде мерзім өткен әр күн үшін
(төлем жасау күнін қосқанда) ... ... ... ... қайта қаржыландыру ставкасының 1.5 есе мөлшерінде өсім есептеліп
, өндіріп алынады .
Белгіленген мерзімде ... ... ... ... ... ... декларация ұсынылмаған әр ай үшін төленуге тиісті , бірақ
декларация бойынша төленбеген соманың 5 ... ... ... ... ... ... ... мөлшерін оның толық төленбеуіне әкеліп
соққан кеміту үшін салық төлеушіге кемітілген ... ... 100 ... ... ... .
Бір айдағы ағымдық төлемдер сомасының мөлшері ... ... ... ... 100 пайыз мөлшерінде айыппұл салынады .
Есепте көрсетілген тауарларды (атқарылған жұмысты, көрсетілген қызметті
) сату жөніндегі операцияларда ... үшін ... ... ... ... ... ... 100 пайыз мөлшерінде айыппұл
салынады .
Салық төлеуші салық салынатын кезең біткеннен кейін оны дұрыс есептемеу
нәтижесінде келіп ... ... ... ... ... өтініш беруіне
болады . Аталған сомалар төлеушіге қайтарылуы тиіс немесе ... ... ... ... ... сомаларындың есебіне алуға
жатқызылады .
2.3 Акциздердің ... ... ... ... ... ақша қорын құру кезінде болатын
мемлекеттің кәсіпорындарымен, ұйымдармен және ... ... ... ... . Бұл ... ... ... болып ,
мемлекеттік бюджетке түсетін кәсіпорындар , ұйымдар және ... әр ... ал ... ...... ... бюджеттік қорда жиналатын
ақша қаражаттары. Бюджеттік кірістер, қор жағынан , ... ... әр ... ... арасындағы қоғамдық өнім құнын бөлу
нәтижесі ,екінші жағынан – мемлекет қолында ... ... әрі ... ... , яғни ... ... және мақсаттық негіздегі
бюджеттік қорларды құру үшін құнды жұмсау болып ... ... ... ... ... , ... кірістері заңды және
жеке тұлғалардың салықтық және салықтық емес ... ... ... ... ... ... ерекше орынның бірі акциз салығына тиесілі .
Акциздердің 2002 – 2004 ... ... ... ... ... ... орны ... кестеде көрсетілген .
Кесте 1
Акциздердің 2002–2004 жылдар аралығындағы Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бюджетіне түсуі
|Атауы |2002 жыл |2002 жыл |2003 ... жыл |2004 жыл |2004 жыл |
| | | | | | | |
| ... ... ... |Үлес |Нақты |Үлес |
| |(млн тг) ... ... ... % |(млн тг) ... ... | | | | | | |
| | | | | | | ... |394773 |100 |544673 |100 |605676 |100 |
| | | | | | | ... ... | | | | | | |
| |18956 |4,8 |24774 |4,5 |29561 |4,9 ... | | | | | | ... 1 ... отырғандай , акциздердің Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бюджетінің кірісіндегі үлес ... 2000 жылы – 4,8 % , ... – 4,5 % және 2004 жылы – 4,9 % ... 2003 жылы ... нақты
түсімі 2002 жылмен салыстырғанда 5818 млн теңгеге өскенімен де , үлес
салмағы 0,3 % ... ... ... ... жылдар аралығындағы Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бюджетіне түсуі
Акциз салығы үлес салмағының 2003 жылы 0,3 % түсуіне алкоголь өнімдері
және бензин мен ... ... ... ... ... ... ... . Мұны екінші кестенің мәліметтері дәлелдейді .
Кесте ... ... ... акцизделінетін тауарлар
| Акцизделетін |2004 |2004 |2004 |2004 |2003 |Өсу ... |жыл |жыл |жыл |жыл ... ... |
| | | | | ... |ны, % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |6902,3 | |
| | | | | | |109,3 |
| ... ... ... |Орында | | |
| |( млн тг|( млн тг |( млн тг )|луы ( %) | | |
| |) |) | | | | ... |9901,2 |7546,9 ... |76,2 | | ... ... | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | ... мен |7608,9 |6332,5 |-1276,3 |83,0 |7741,3 |82,0 ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... ... ... және ... мен ... отыны
бойынша акциздердің орындалмағаны жайында айғақтап отыр .
Сурет 2
Түсу болжамы орындалмаған акцизделінетін тауарлар
2004 жылы 2003 жылмен салыстырғанда ... ... ... ... 9,3
% өсе , ал бензин мен дизель отыны бойынша акциз 8 пайызға ... ... ішкі ... ... бойынша акциздің 22413 млн .
Теңгесінің тек 18522 млн теңгесі ғана түскен . ... ... ... ... ... 3851 млн . Теңгеге орындалған .
2004 жылы бензин мен дизель отыны бойынша акциз ... ... ... ... жоқ. Бұл ... Атырау облысы, Оңтүстік Қазақстан
облысы және Астана қаласы жатады ( ... 3 ... ... ... мен ... ... бойынша акциздер болжамының
2004 жылы орындалмауы
|Аймақ атауы ... ... ... ... |
| |( млн. ... |( млн. ... )|( млн. теңге )|( % ) |
| |) | | | ... |7608,9 |6332,5 |-1276,3 |83,2 ... | | | | ... ... ... ... аймақтар ... ... |1715,6 |432 |-1283,6 |25,2 ... ... |2812,5 |2615,9 |-196,4 |93 ... ... |1906,5 |1757,1 |-149,4 |92,2 ... 3
Бензин мен дизель отыны бойынша акциздер болжамының
2004 жылы орындалмауы
Акциз салығының бензин мен дизель отыны бойынша бюджетке түсу ... ... ... ... ... .
Сонымен қатар мұнай өңдеуші компаниялар көбінесе өз өнімдерін ... . ... ... салығымен алынбайтындықтан мемлекетіміздің бюджеті
қаражаттан айырылды .
Сонымен , акциз салығы кез ... ... ... ... тауардың
бағасына қосылады , сондықтанда үстеме құн ретінде тағайындалып тұтынушыдан
төленеді . Бұл ... , ... ... ... ... ... өсіп отырады
, сөйтіп бюджеттің тұрақты , әрі тиімді қаражат көзі болып табылады .
3 ... ... ... ЖЕТІЛДІРУДІҢ ЖОЛДАРЫ
Дамыған елдерде акциз салығын жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... қатынастар
мен әлеуметтік- экономикалық жағдайларға мемлекеттің салық салу жүйесі
арқылы әсер етуін жатқызуға ... ... ... ... мен оларды алу
мүмкіндіктері арасындағы қарама-қайшылық барлық салық ... ... ... ... ... ... мемлекеттік шығындарды азайту
жолдары және ... ... ... қысқарту бағыттары тұрақты
іздестірілуде.
Батыс экономистерінің ойы бойынша, барлық ... ... ... ... мәселелер мыналар:
1 Салық жүйесі салық төлеушілердің түсінуіне және салық органдарының
тиімді басқаруына өте ... Бұл ... ... артық әкімшілік шығындарға
әкеледі және салықтардан жалтарудың неше түрлі ... ... Жеке ... салық салу салықтың ауыртпашылықты әділетсіз бөлуді
сипаттайды;
3 ... ... ... ... ... ... кері ... Бұл топқа енетін салық төлеушілердің ... ... ... экономика қыздырушылығын білдіреді және қор жинауда әртүрлі
қиыншылықтарға толы ... ... салу ... ... инвестициялауға және балансты
экономикалық емес салықтық себептермен құруға мәжбүр етеді. Бұл күрделі
қаржы салу мен ... ... бөлу ... кері әсер ... ... ... барлығында салық, жүйесінің жетілмеуі орын
алып отыр. Бірақ та салық ... ... ... ... бұл ... ... қажеттілігін міндетті және кейінге
қалдыруға ... ... әлі ... ... ... ... ... бір
себебін қаржы механизміндегі сапалық өзгерістердің тежелуін жатқызамыз.
Қаржы нарығында әлі де мемлекет пен оның ресурстары билік ... ал ... ... шетте қалуда. Бұған ең ... ... ... шығарып тастайтын және қалыпты инвестициялық процестің
дамуына ... ... ... салықтық саясаты әсер етеді. Айта
кету керек , ... ... ... мен ... құрамы бойынша
Қазақстандық салық ... ... ... ... ... ... ... жақта салықтар мүлдем азаматтар мен ... ... ... ... ... ... ... айқын айырмашылықтардың себептері неде.
Бұл сұраққа жауап беру ... ... ... және ... ... ... салыстыру, екіншіден , батыс елдерінің
салықтық саясатының өзіне тән белгілері мен ерекшеліктеріне назар ... ... ... және ... ... ... бірдей түрлері өздерін әрқилы қырынан көрсетеді.Батыста негізгі
салық төлеушілеріне, табысты негізінен заңды ... көп ... ... ... қолма- қол ақшасыз жолмен ... ақы ... ... ... орта тобы ... қатар,
көпшілік батыс елдерінің экономикасы жоғарғы даму жағдайында, ... ... ал ... ... ... жәрдемақылардың үлесі үлкен.
Сондықтанда салықтардың жоғарғы ставкалары қолданылады.
Қазақстанда табыстардың едәуір бөлігі қылмыстық немесе жартылай заңды
сипатқа ие, жеке ... ... ... қол ... ... зор. Сонымен
бірге, елдегі өндірістік белсенділік ерекше төмен, көптеген кәсіпорындар
ауыр қаржылық жағдайда тұр және ... өз ... ... ақы ... жоқ. ... ... ... және инвестециялық
іскерлікке аса ауыртпашылық тигізбейді деген ... ... ... ... үшін ... айналатындығы және
қоғамда қатты толқулар тудыратындығы қазір ешкімді таң қалдырмайды.
Батыста ... ... ... ... салық салуына
бағытталған. Бірақ ол жақта қоғамдық өнімнің ... ... ... ... массасы тікелей жеке тұлғалардың ... ... ... ... ... ... ... құн
құрылымындағы үлесі 70-80 жетеді, ... ... ... бұл ... ... , ... ... сәйкес салықтық тәсілдер
түрінде өз тобырын табады.Бірақ, бұл ... , ... тек қана ... ... табыстарының, жұмыскер мен оның жанұясының негізі
өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандырғаннан ... ... ... ... ... ... құны шамамен 12-14 мың АҚШ
долларымен бағаланады, бұл сом салық,өмір шегі ретінде белгіленген.
Ал Қазақстанға келсек , ... ... ... ... ... ... табыстары алдында ұсталған қалған ... тыс ... ... ... ... Бұл сома ... ... 26% төлемдерден 10-20% ҚҚС-нан , ... және ... ... ... келе ... ... , жер- участке салықтарына және ... ... Бұл ... ... ... ... ... салығы,
прогрессивті өспелі салық ставкасы төменгі айнамалы шек ... ... ... ... ... да ... принциптерін
Қазақстанда да керек қылмайды. Тәжірибеде Батыс елдерінің кәсіпорындарында
салықты ... ... ... ... ... ... алынса(
жұмысшылардың еңбек ақысы мен дивидентті төлеуі) немесе олардың иесі өзінің
капиталдарын бизнестей толықтай шешіп ... ... ... ... туралы ескермейді және бұл ... ... ... ... ... ... ... тиімділігін қарастырсақ , ол келесі
принциптерге негізделеді:біріншіден,өндірісте инвестицияланатын капиталға
салық салудан босату; оған қоса ... ... ... ... ... ... ... болу керек; үшіншіден, салық
салу туралы заң жобасын талдауда анық, ашық ... ие болу ... ... табысынан 30-40% -нен жоғары алынады, әйтпесе ... ... және ... кенеюіне толығымен ынтасын жояды.
Қазақстандағы салық жүйесінің ерекшеклігін ескеру кәсіпкерлік ... ... ... ... ... ... орташа салық
ауыртпашылығының деңгейіне емес, яғни ... ... ... ... өсуі ... ... бөлу төлеушілер категориясында және
сонымен қатар салық салу базасында ... ... ... ... ... бастысы салық төлеушіге бағытталған, сонда
заң негізіндей, заңды емес негізде де салық ... сол ... ... ... тек ... ... салық ауыртпашылығы көп мөлшерде,
ал басқалары төмен дәрежеде ... ... ... ... ... бақылау деңгейі салық салу жүйесінің типсіз болуымен
байланысты. Әдетте Батыста қабылданған салық бақылауының әдістері біздің
елімізде ... ... кету ... ... ... ... ... болған жалған
фирмалардың, яғни 2-3 тесеріс операциясынан кейін жоғалуы кең таралған.
Қазақстандағы салық ауыртпашылығы жөнінде айта ... яғни ... ... ... бекітілген ставкалардың негізгі салық
түрлерінің ставкаларының ... жиі ... ... ... ... ... мен табыс салық ставкасы нарықты экономикасы
дамыған көптеген мемлекеттердің ставкасының деңгейінде тұр,ал кей ... ... ... ... орай ... ... ... (жұмыстың) шын мәнісіндегі
жағдайдың нақты көрінісін бере алмайды, өйткені ... ... ... ... салу ... қолданады, яғни оның экономикадағы
жалпы жағдайы,әсіресе оның базалық салаларында . ... ... ... ... ... ... ... батыс елдерінің модельдерінің
көшірмесі, нақты экономика жағдайына ... ... ірі және қиын ... ... қатар жалпыға белгілі
салық жүйесінің құрылымының негізгі принциптері қарапайымдылығы немесе
табыстылығы, өзіндік жорамалға жол ... ... ... ... ... керісінше, салық салудың батыс әдістері қажетті
дайындықсыз және салық төлеушілердің ... ... ... ... бұл ҚҚС пен ... енгізілуіне байланысты, ол жалпы
компьютерлердің ... ... ... ... ... ... , ол
қымбат, әлеуметтік аса қауіпті салық оны АҚШ-та тегіннен – ... ... ... келе жатқан жоқ, ал қосылған күнге салынатын салықты
енгізуге Жапония үкіметі ... олар ... бұл ... ... ... сол ... алып ... Қазақстанда осы салық алу ставкалары,
сонымен қатар бағаның өсуімен жұмыс күші ... ... әкеп ... ... ... негізгі қауіпінің бірі болып, заңның
көптеген заңдылық ... яғни ... ... оларға
енгізулер, түсініктемелер, нормативті хаттар, сонымен қатар тұрақты қарама
-қайшы және ... бір- ... ... ... осы жүйедегі әсер
ететін Қазақстан Республикасының “ Салық, және басқа да бюджетке ... ... ... заңы ... ... Бұл ең ... ... жұмыстарын қиындатады.
Салық жайлы Занының өте жиі өзгеруі принцип бойынша дұрыс, бірақта бұл
түзетулерсіз шығу ... ... ... ... өміріндегі болып жатқан
жоғарғы процестер динамикасы мемлекет тарапынан осы өзгерістерге тез ... ... ... ... Бұл салық жүйесінің жиі реформалануымен
байланысты. Бірақ та ... ... онды іс ... қатынастардың ақаулы мәселесі ... ... ... ... және ... ... ... Күн тәртібінде
салық заңдылығында өзгерістерді енгіу ақтық тәртібін қабылдау салықтарды
бекіту немесе алу.
Көптеген ... ... мен ... шығарудың қате
тәжірибесін жоюдың маңызы аз.
Салық жүйесі – нарықтық қатынастарының маңызды элементінің ... ... ... ... ... ... жетістіктері
тәуелді болады. Өкінішке орай, билік органдарының да экономикалық ғылымның
да, көптеген ... ... ... ... ... кері ... қалыптастырды. Сондықтан бұл аймақтағы кез келген шешімдер
мүмкін әлеуметтік және саяси өзгерістер ... ... ... ... ... аймақтағы дамымаған елдерінің үлкен практикалық және теориялық
біліктілігі, тек Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік және ... ... ... ... қолдана алады.
Қазақстан қоғамы таяуда мемлекеттің 2005 жылғы сыртқы және ... ... ... ... ... ... Президентінің
сәуір айындағы мемлекетке жолдауыида негізгі экономикалық және әлеуметтік
бағыттардың арасынан ең бір ... ... бірі - ... төмендету, зейнетақыны және еңбекақыны жоғарылату болып
табылады. Берілген бағыт жалпы экономика және ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік нәтижесін және күтілген
өзгерістердің қорытындыларын талдағымыз кслсді.
Бүгінгі таңда Казақстан Республика Президенті Н.А.Назарбаевтың ... ... ... ... және ... жедел жаңару
жолында» Жолдауында ҚР Үкіметіне келесі негізгі бағыттар жүктелген.
Біріншідсн, экономиканы дивссификациялауға ... ... ... іске ... ... бәсекеге қабілепі
экономикамыц үлгісін таңдай ... ... ... мол ... ... кірісті, сол арқылы қазақстандық кластерлср жүйесінің
дамуына жол ашу жүктелінген. Биылғы ... ... ... Қазақстанда
нарықтық туризм, мұнай - газ машиналарын ... ... және ... ... - ... қызмет көрсету, металлургия және құрылыс
материалдары сияқты салаларда кемінде 5-7 кластерін жасау мсн ... болу ... Ел ... ... емес ... ... ... солар айқындайтын болады.
Қазақстанды жаңа технологиялар мен жаңа ... ... ... ... ... түбегейлі жаңа жүйесі - Ұлттық инновациялық
жүйе жасау жүктелді.
Екіншіден, Қазақстанның шағын және орта ... ... жаңа ... түзуіміз қажет. Қазақстанда кәсіпкерлік ортаның
бастамашылығын іске асыру үшін ... ... ... ... Осы
мақсатқа қол жеткізу үшін «Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» өзіндік бір
«үлкен ... ... ... ... Осы ... ... жылы
республикалық бюджеттен қосымша 10 млрд. теңге бөлінеді, онда шағын бизнес
субъектілерін несиелендіру мүмкіндігі 25 млрд. теңгеге дейін ... ... ... ... мемлекеттік реттеу мен қолдау
жүйесін негізінен қалыптастыру ... ... жылы ғана ... ... ... ... бюджетпен 57,9 млрд. теңгеден
аса қаржы бөлінеді.
Төртіншіден, қаржы ... одан әрі ... үшін ... ... нарығын дамыту мсн 2005 - 2007 жылдары жинақтау зейнетақы жүйесіи
дамыту ... іске ... ... қызметі ашықтықтың ашылуы өнегесі болуға тиіс. Ең алдымен
мұның меншік ... мен ... ... туралы мәліметтерге қатысы
бар. Банк қабылдайтын шешімдерге елеулі ықпалы бар ... ... ... келісімін ала отырын, өздерінің ... ... ... ... ... ... қойылатын талаптарды
топтасу негізінде ретке келтіру қажет. Аффилирленген тұлғалармен ... ... ... ... шарт. Қаржылық қадағалау агенттігі
бұл жұмысты батыл жүргізуі міндет.
Бесіншіден, биылғы жылдан бастап, ҚР іс ... ... ... ... ... ... 2005 - 2007 ... арналған әлеуметтік реформаларды
одан әрі тереңдету бағдарламасы іске асыру ... ... 1 ... ... ... еңбек өтіліне, жалақысы мен тағайындалған
зейнетақысының мөлшеріне қарамастан, 3000 теңге мөлшерінде ... ... ... жасалатын болады. Осылайша ең төменгі зейнетақының мөлшері
негізгі зейнетақы төлемімен бірге 9200 теңгені ... ал ... ... 12000 ... ... болады. Сонымен қатар, мемлекеттік
қызметшілердің және бюджет саласының қызмсткерлсрі - ... ... пен ... ... ... орта ... 32 % көтеру, ал 2007 жылдан бастап орта есеппен 30 %
көтеру жоспарланып ... ... ... ... ... қана ... меншік секторда да өсуге тиіс. Осыған орай биылғы шілдеден бастап, ең
төменгі жалақы мөлшерін 9200 теңгеге дейін өсіру ... ... ... ... ... ... шешімді
қадам жасады, сондықтан оның мүмкіндік нәтижесі туралы сұрақтың маңызы өте
үлкен.
Салық реформасын жүргізу ... ... ... ... ... ... ... кезеңде, оның барлық
қайшылықтарымен бірге болуымен байланысты. Осыдан қазіргі ... ... ... қамтамасыз етуі мүмкіндігі болмайды. Қоғамдық
экономикалық, қатынастарының қалыптасуы жағдайындай, ... ... мен ... әдісімен жүруге тура келеді. Мұнда есте сақтау
керегі бұл , әр түрлі ... ... ... ... ... ... қарағанда неғұрлым қауіпті .
Сонымен акциздер жүйесін жетілдіру үшін мына бағыттарды ұсынамыз :
1. акциз салығының ставкаларына ... ... мен ... ... ... ... ... тудырады . Сондықтанда салық ставкалары
салық заңдылығында орын алып тұрақты болу керек .
2. Бензин мен дизель ... ... ... ... үшін ... құю станцияларына арнайы есептеуіш құралдарын орнатып, оны салық
органдары тексеруі керек .
3. ... ... мен ... ... ... ... аймақтары
өте ұқсас. Қазақстанда да жарнамалардың барлық түрлерін (теледидарлық,
радиолық және тағы басқалар) осы ... ... алу ... Сонымен әрбір
азамат өзінің тұтыну мөлшеріне қарай салық төлеу қажет.
Акциз салығы ешкімді де ... ... ... ... етпейді . Акциз
салығы әрқашанда елдің байлығын, барлығын көрсетеді . ... ... ... ... мемлекеттің бюджетін толтырудың жан жақтарын
қарастыру қажет. ... біз ... ... ... ... өте
көбейіп кетті, егерде осы қызмет түрлерін акциз ... ... ... өсе ... ... .
Қазіргі жағдайда қызмет етуші акциз салығының жүйесін түбегейлі өзгерту
мәселесін қоюға болмайтындығы анық. ... оны ... ... кез ... ... ... ... қарай болса да, ... ... ... саясатына сенімді өзгертуі мүмкін.
Бүгінгі күнде салық ауыртпаларын біршама күшейту немесе бәсеңдету нақты
емес. Салық ауыртпашылығының өсуі өндірістің тек қана ... ... ... ... кетуі, яғни салықтардың түсуін төмендеуіне ... ... ... ... ... пайда болады және мемлекеттің өмір
сүріп, дамуының негізгі болып табады. ... ... ... ... да ... оның салық жүйесінің қайта құрылуымен, жаңаруымен
бірге қалыптастырды.
Әрбір мемлекетке өзінің ішкі және сыртқы саясатын жүргізу үшін белгілі
бір ... ... ... ... ... – мемлекеттің тұрақты қаржы
көзі. Сондықтанда мемлекет экономиканы дамыту, тұрақтандыру ... ... ... ... ... ... ... жасақтаудың ең негізгі құралы болып табылатын
салық жүйесі, ел экономикасын ... ... ... ... ... ... шаралардың толығымен іске асуына мүмкіндік туғызады.
Салық жүйесін мемлекет пен ... ... ... ... жиынтығы, салықтар мен алымдар, салық салу әдістері мен
тәсілдері , ... ... мен ... ... актілер , салық салу
органдары мен салық қызметі жиынтығы құрайды .
Кез келген мемлекеттің ... ... оның ... ... экономикалық
және ұлттық ерекшекліктеріне орай қалыптастырды. Сондықтанда Қазақстанның
салық жүйесі дамуының үш кезеңін ... ... :
1 ... ... ... Әкімшілік басқарудағы салық жүйесі
3 Жаңашыл салық жүйесі
Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген және ... ... ... ... , сондай-ақ арнайы
қызмет түрлеріне акциз салынады .
Акциз салығын төлеушілер мыналар :
1 Қазақстан ... ... ... ... шығаратын
;
2 акцизделген тауарларды Қазақстан Республикасының кедендік ... ;
3 ... ... ... ... ... бензинді
қоспағанда) және дизель отынының көтерме, бөлшек саудасын жүзеге асыратын ;
4 егер ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының аумағында аталған тауарлар ... ... ... ... , иесі жоқ ... тауарларды , сондай-ақ мұрагерлік
құқығы бойынша мемлекетке өткен және Қазақстан Республикасының аумағында
мемлекет меншігіне ... ... ... тауарларды өткізуді м
жүзеге асыратын;
5 Қазақстан Республикасының аумағында қызметтің акцизделетін түрлерін
жүзеге асыратын жеке және ... ... ... ... ... ... ;
Нарықтық экономикаға көшуге байланысты, бюджеттің кірістері заңды және
жеке тұлғалардың салықтық және ... емес ... ... ... ... ... ... орынның бірі акциз салығына тиесілі .
Акциздердің Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеттің кірісіндегі
үлес салмағы 2000 жылы – 4,8 % , 2003 жылы – 4,5 % және 2004 жылы -4,9 ... . 2003 жылы ... ... ... 2002 жылмен салыстырғанда 5818
млн теңгеге ... де үлес ... 0,3 % ... ... ... үлес ... 2003 жылы 0,3 % түсуіне алкоголь ... ... мен ... ... бойынша акциз алымдарының орындалмауы әсер
етті .
Алкоголь өнімі және ... мен ... ... бойынша акциздердің
орындалмағаны жайында айғақтап отыр, 2003 жылды 2002 ... ... ... ... қарқыны 9,3 % өссе , ал бензин мен дизель отыны
бойынша акциз 8 ... ... ... ішкі ... тауарлары бойынша акциздің 22413 млн теңгесінің
тек 18522 млн теңгесі ғана түскен . Акциз салығының болжамы 17,4 % ... млн ... ... ... ... кез келген жанама салық сияқты тауардың бағасына қосылады,
сондықтанды үстеме құн ... ... ... ... акциздер жүйесін жетілдіру үші мына бағыттарды ұсынамыз :
Біріншіден, акциз салығының ставкаларына ... ... ... ... ... ... наразылығын тудырады .
Сондықтанда салық ставкалары салық заңдылығында орын алып ... ... ... ... мен ... ... ... акциздерді бақылау үшін
автомобильге май құю станцияларына арнайы есептеуіш ... ... ... ... ... ... керек .
Үшіншіден, Қазақстан Республикасы мен ... ... ... ... өте ... Қазақстанда да жарнамалардың барлық түрлерін
(теледидарлық, радиолық және тағы басқалар) осы акциз ... алу ... ... ... ... тұтыну мөлшеріне қарай салық төлеу қажет .
Акциз салығы ешкімді де зорлап, мәжбүрлеп ... ... ... ... ... елдің байлығын, барлығын көрсетеді. Сондықтанда ... ... ... ... ... ... жан жақтарын
қарастыру қажет. Жоғарыда біз ұсынған, ... ... ... өте
көбейіп кетті, егерде осы қызмет түрлерін акциз салығымен ... ... өсе ... сөзсіз .
Жоғарыда көрсетілген ұсыныстарды салық жүйесіне енгізбес бұрын ... және жеке ... ... ... ... ... ... байқау қажет .
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1.ҚР Президенті Қазақстан халқына 2005 жылғы жолдауы.
2.Закон Республики Казахстан '' О налоговой системе в ... ... от 25 ... 1991 ... ... Республики Казахстан '' О налогах и других обязательных платежах
в бюджет '' от 24 ... 1995 ... ... және ... ... ... да міндетті төлемдер туралы ''
Қазақстан Республикасының кодекске 12.06.2001 ... ... ... Казахстан '' О введении
обязательной маркировки подакцизных товаров ... ... ... '' ... июня 1997 ... Правительства Республики Казахстан '' О нормах провоза
физическими лицами через ... ... ... ... ... '' от 31 ... 1999 ... Правительства Республики Казахстан '' О введении
обязательной маркировки ... ... ... акцизного сбора нового
образца '' от 16 июля 1999 ... ... ... ... ... '' О ... акцизов на
подакцизные товары , произведенные в Республике Казахстан и ввозимые на
таможенную ... ... ... и ... ... , ... '' от 28.02.2000 года
9. Инструкция № 36 МГД РК '' О порядке исчисления и уплаты акцизов '' ... июня 1995 года ( с ... ... и ... )
10. Инструкция Министерство финансов и Министерство государственных доходов
Республики Казахстан '' О применении налога на ... ... ... в ... ... , ввозимых на территорию Республики Казахстан
'' от 26 ... 1999 ... ... ... ... . В 2-х т. - М , ... , ... Т1, - 775с .э Т2 , - ... К.К , ... А .Б , ... Б.Ж Налоги и
налогооблажение .- Алматы : РИК,1995
13.Карагусова Г.Д. Налоги : сущность и практика ... . ... ... , 1994 г , ... Н . ... ... налогов и платежей в бюджет . Вестник МГД
РК . - 2001. - № 12. - С. ... ... ... ... под . ред . ... М: Финансы
и статистика , 1996 г , 184с
16.Налоги в ... ... .Под ред . И.Г ... . - М: ... и
статистика , 1991 г,-224с
17.Налоги :учебное пособие . Под ред . Д.Г. ... : ... ... , 1991 , - ... системы зарубежных стран .Под ред . В .Г . Князева , ... - М : ... и ... , 1997 г ... С.М . ... и ... . ... – методическое пособие
по дистанционному обучению . Караганда : Изд-во КарГУ,1998 г, - 141с
20.Оспанов М.Т. Проблемы ... ... ... ... ... Казахстан . - Алматы ; Познание , 1996г ... ... Е. ... ... налога . Вестник Министерство
юстиции , 1996г , № 11 , с.37
22.Прохоров Е.А. ... ... ... -М : Инвест фонд , 1995г,198с
23.Рахметов Н. О проблемах исполнения прогноза по ... и ... ... за 2000 год . ... МГД РК . - 2001 . № 3. - ... ... ... Под ред . Ж.А.Кулелесова . - Алматы : ... , 2001.- ... ... Н . ... ... аудита . Вестник МГД РК , - 2001 г.
-№12 . - ... ... А.И , ... .Н.Е . Налог : ... ... ... ... - Алматы : ТОО Баспа , 1998 г ,-160с
27. Худяков А.И Налоговая система ... . ... ... ... , 1997 г , - ... ... Е. ... налоговой службы Казахстана : где мы ? ... . - 2001 г . -№ 1. - С . ... ... ДТ. ... в ... экономике. - М : Финансы, ЮНИТИ,1997г, -
383с
30. Экономические теории и школы ... и ... Курс ... -
М : БЕК 1996 г , - ... (млн ... (млн ... облысы
облысы
Қазақстан
Оңтүстік
Астана қаласы
аймақтар
орындалмаған
жоспары
оның ішінде
бойынша
Республика
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2615,9
1757,1
6332,5
7608,9
432
1906,5
2812,5
1715,6
отынына акциз
дизель
бензин мен
өніміне акциз
алкоголь
2003 жыл
2004 жыл
2004 жыл
нақты (млн тг)
нақты (млн тг)
жоспар (млн ... ... ... ... ... акциздер (млн тг)
табыстар барлығы (млн тг)
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
29561
605676
24774
544673
18956
394773

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 53 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Акциз салығын төлеудің ерекшеліктері18 бет
Салық жүйесінің мәнімен маңызы. Акциз салығын қазақстан республикасында төлеудің ерекшеліктері33 бет
Салық жүйесі. Акциз салығы28 бет
Акциз салығын есептеу механизмі және төлену тәртібі3 бет
Акциз салығын есептеу механизмі және төлену тәртібі жайлы мәлімет5 бет
Акциз салығын төлеушілер, акцизделетін тауарлар11 бет
Акциз салығын төлеушілер, акцизделетін тауарлар және қызмет түрлері15 бет
Акциздер4 бет
Акция және Облигация15 бет
Банк және оның типтері4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь