Болашақ педагог маман тұлғасын заманауи ақпараттық құралдар көмегімен дамытудың психологиялық-педагогикалық негіздері

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3

1 БӨЛІМ. ПЕДАГОГ МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУДА АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЗЫРЛЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ДИДАКТИКАЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

8
1.1 Ақпараттық мәдениетті дамытудағы педагогтың ақпараттық құзырлығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
8
1.2 Болашақ педагог мамандарды даярлауда ақпараттық технология мүмкіндіктерін пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
19

2 БӨЛІМ. БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУДА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ.ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

28
2.1 Білім беру жүйесін ақпараттандыруды дамытудағы тұжырымдамалық көзқарастар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
28
2.2 Оқыту жүйесінде ақпараттық технологиялардың қолданылуын психологиялық тұрғыдан эксперименттік зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ...
38

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 52

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 56

ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 59
КІРІСПЕ

Зерттеу тақырыбының көкейтестілігі. Қазақстан қоғамының қазіргі заманғы даму кезеңінде ғылымның және білім берудің дамуы әлеуметтік-экономикалық жүйенің бәсекелі маманды даярлау жағдайында алдыңғы қатарлы мемлекеттің қатарына енді. Қазақстан Республикасында 2005-2010 жылдарға арналған білім берудің дамуының Мемлекеттік бағдарламасына сәйкес прогрессивті технологияларды және оқыту жүйелерін жасау және енгізу жоғары білім берудің даму шарттарының ажырамас бөлігі болып табылады.
Өмірімізде болып жатқан түбегейлі өзгерістер қоғамымызға жаңа талаптар қойып отыр. Осыған орай бүгінгі жаңа технологияны оқып-үйрену, болашақ ұстаздардың шығармашылық ойлауын дамыту, кәсіби білімін, шеберлігін жетілдіру, үнемі ізденіс үстінде жүруіне жол ашу ерекше орын алады.
Қазіргі кезеңде білім беру саласының барлық жағына жаңаша көзқарас, жаңаша қарым-қатынас, жаңаша ойлау қалыптасуда.
Тиімді оқыту жолдарын бүкіл әлем педагогтары қарастыруда. Нәтижелі оқыту мәселесі педагогика мен психологияның соңғы жаңалықтарын қолдану негізінде жүргізілуде.
Мемлекеттікті нығайту және ұлттық қызығушылықтардың дамуы мәселелерінде ақпараттық технологияларды енгізуді қолдану және кеңейтуде үлкен қажеттілік туындап отыр.
Сонымен бірге білім беруді ақпараттандыру жағдайында болашақ педагог мамандардың ақпараттық сауаттылығын, ақпараттық мәдениетін және ақпараттық құзырлығы сияқты қабілеттіліктерді қалыптастыру мәселесі бүгінгі күннің өзекті мәселесіне айналып отыр. Ал, қазіргі таңда жоғарыдағы аталған мәселе қалай жүзеге асырылып жатыр деген сауал туындайды. Әсіресе, мемлекеттік тілде осы бағыттағы мәселелер әлі де жеткілікті деңгейде емес.
Психологиялық-педагогикалық ғылымда өңделген қызмет принципіне сәйкес болашақ педагогтардың жеке тұлғаларының шығармашылық қасиеттерінің дамуы тек қоғамдық тәжірибені меңгеру, болашақ педагог мамандардың өздерінің белсене қызмет ету арқылы жүзеге асатын меңгеру негізінде ғана жүре алады. Адамзат мәдениетінің қол жеткізулеріне ие болу үшін әр жаңа ұрпақ осы қол жеткізулер үшін істелген қызметке ұқсас қызметті жүзеге асыруы керек. Осыған байланысты болашақ педагог мамандардың мамандандырылған қызметіне сәйкес оқу қызметін ұйымдастыру маман даярлау жүйесінің қажетті кешені болып табылады.
Сондықтан ұрпақ тәрбиесімен айналысатын әлеуметтік, педагогикалық, психологиялық қызметтің тиімділігін арттыру, оны жаңа сапада ұйымдастыру қажеттігі туындайды. Бұл үшін әрбір оқытушының инновациялық іс-әрекеттің ғылыми-педагогикалық, психологиялық негіздерін меңгеруі мақсат етіледі. Инновациялық технологияны пайдалану міндетті деңгейдегі білімді қалыптастыра отырып, мүмкіндік деңгейге жеткізеді.
Қоғамда ақпараттандыру, есептеу техникасы құралдары кеңінен таралуымен байланысты, оқу процесін ұйымдастыруға, сол сияқты білім берудің мазмұнын өзгертуге де елеулі ықпал етеді. Білім беру жүйесіндегі қайта құрулардың негізгі субъектісі - мұғалім. Қазіргі мектепке шығармашылық ізденіс қабілеті дамыған, жаңа педагогикалық технологияларды жете меңгерген, мамандық шеберлігі қалыптасқан мұғалімдер қажет. Ол бір уақытта болашақ педагог- психолог және оқу процесін ұйымдастырушы технолог бола білуі керек.
Сондықтан мектептің педагогикалық процесіне ақпараттық технологияларды енгізу жолдарын іздестіру мен жетілдіру мәселерінің көкейкестілігі ерекше орынға ие.
Берілген зерттеуді қарастыру барысында білім берудің маңызы жөнінде А.А.Әбдікәрімұлы, В.В.Егоров, Ж.Ж.Наурызбай, М.Н.Сарыбеков және т.б. ғалымдардың еңбектерінің орны ерекше. Білім беруді ақпараттандыру, компьютерлік техниканы оқу процесінде пайдалану, оны қолдану Е.А.Батешовтың, Р.М.Дұзбаеваның, Д.М.Жүсібалиеваның, Ж.А.Қараевтың, М.С.Мәлібекованың, Ә.К.Мыңбаеваның және т.б. авторлардың еңбектерінде кеңінен қарастырылған.
Оқыту технологиясын оқу процесіне енгізу мәселесімен В.П.Беспалько, И.Ф.Исаев, И.Я.Лернер, В.А.Сластенин, Н.Ф.Талызина, Е.Н.Шиянов және т.с.с. сынды ғалымдар айналысқан.
Кәсіби білім беру проблемасын зерттеуге З.А.Исаева, С.Т.Каргин, Қ.А.Кертаева, А.П.Сейтешев, Қ.А.Сарбасова, М.В.Семенова, Н.Д.Хмель, Л.А.Шкутина тәрізді авторлар өз үлестерін қосқан.
Педагогикалық, психологиялық, философиялық және ғылыми зерттеулерді талдау нәтижесінде зерттеліп отырған тақырып бойынша ақпараттық технологиялар арқылы оқыту жөнінде арнайы зерттеудің жоқтығы анықталды. Ақпараттық технологияларды қолдану бойынша бірқатар ғылыми жұмыстардың бар екендігіне қарамастан, жоғарыда келтірілген мағлұматтар берілген мәселенің жеткілікті дәрежеде қарастырылмағанын аңғартады. Сондықтан ақпараттық технологиялар арқылы оқыту қажеттілігінің арасында объективті түрде қалыптасқан шешімдерді шешу үшін және осы сұрақтың жоғары оқу орнының теориясында және практикасында жеткіліксіз деңгейде өңделгені қарама-қайшылықты қалыптастырды.
Осы қарама-қайшылық зерттеудің проблемасын тудырып, яғни - ақпараттық технологиялар арқылы оқыту, ғылыми түрде негізделген және бәсекеге қабілетті маманды даярлау, «Болашақ педагог маман тұлғасын
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. «Ақпараттық технология және қашықтықтан оқыту» Мұхамбетжанова С.Т. п.ғ.к., ББЖКБАРИ
2. Қазақстан Республикасының бiлiм беру жүйесiн 2010 жылға дейiн дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы.
3. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін 2015 жылға дейін дамыту тұжырымдамасы
4. Бiлiм беру жүйесiн 2003-2005 жылға дейiн ақпараттандырудың Мемлекеттiк бағдарламасы.
5. Информатика (Мемлекеттiк жалпыға мiндеттi бiлiм стандарты) Алматы, 2003 ж.
6. Информатика мұғалiмiнiң мамандығына қойылатын талаптар. Алматы, 1998ж.
7. Н.Ермеков, Ж.Караев, Н.Стифутина. Информатика 7, 8 класс. - Алматы:Жазушы, 2000, -192 стр.
8. «Әдіскер жаршысы» №5, 2006 ж 44, 45 бет
9. «Информатика негіздері» №4 2005 ж 2, 30, бет
10. «Информатика негіздері» №2 2004 ж 2 бет
11. «Информатика негіздері» №5 2004 ж 4,6 бет
12. «Информатика негіздері» №1 2004 ж 14,16 бет
13. «Информатика негіздері» №4 2004 ж 2 бет
14. Морева Н. А. Педагогика среднего профессионального образования: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб, заведений. М.: Академия, 2001. С. 26.
15. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие для студ. высш. пед. Учеб.заведений. М.: Академия, 2002. С. 66.
16. Захарова И. Г. Информационные технологии е образовании: Учеб. пособие для студ.высш. учеб, заведений. М.: Академия, 2003.
17. Грин А.А. Зоопарк творческих задач.//Школьные технологии 2000 г № 5, С.218-226
18. Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии. М.: Сентябрь, 1996. С.112.
19. Джакупов М.С.Управление познавательной деятельностью студентов в процессе обучения. – Алматы, 2002
20. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Как помочь особенному ребенку. СПб.: 2001
21. Кларин М.В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта// Магистр. 1999. С.85-95
22. Шоманбаева А.О., Кабылбекова З.Б. Теория и практика инновационных технологий. Шымкент, 2004
23. Нестеренко А.А Страна загадок //Школьные технологии, 2000г №5, С.208-214
24. Подласый И.П. Педагогика: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, - М.:, 1996
25. Полянский В.С.Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения обучаемых.// Инновации в образовании. 2001, № 3
26. Смолкин А.М. Методы активного обучения. – М.: Высшая школа, 1997
27. Автономова Н.С. Современная западная философия: Словарь – М., 1991.
28. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы // Егемен Қазақстан, 1999, 7 маусым
29. Қазақстан Республикасында жалпы білім беретін мектептер білім мазмұнының тұжырымдамасы / жоба // Қазақстан мұғалімі, 1996, №7, 9 сәуір
30. Тәлім-тәрбие тұжырымдамасы // Қазақстан мұғалімі, 1993, 5 ақпан
31. Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептері тұжырымдамасы // Қазақстан мұғалімі, 1991, 14 қараша
32. Қазақстан бастауыш білім мемлекеттік стандарты // Алматы, 1998ж
33. Сардарова Ж. Оқыту әдістемесіндегі мәселелер. // Бастауыш мектеп, 1999, №8-9, 7-8 беттер
34. Қазақстан Республикасының 2005-2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы
35. Гоноблин Ф.Н. Книга об учителе // Мәскеу, Просвещение, 1965, 260-бет
36. Кузьмина Н.В. Психологическая структура деятельности учителя и формирование его личности // Ленинград, ЛГУ, 1967, 183-бет
37. Кудайкулов М.А. Дидактичесик проблемы формирования основ профессионально-методических умений у будущего учителя, Киев, 1977, 49-бет
38. Айтмамбетова Б.Р. Педагогика курсының лекциялары // Алматы, 1991, 21-бет
39. Луначарский О воспитании и образовании // Мәсеку, Педагогика, 1976, 223-бет
40. Андреев И.Д. Научная теория и методы познания // Мәскеу, Знание, 1975, 64-бет
41. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе // Мәскеу, Прсвещение, 1985, 208-бет
42. Байтұрсынов А. Таңдамалы шығармалары // Алматы, Жазушы, 1989, 117-бет
43. Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей общеобразовательных учережденй, Ростов на Дону, 1998, 544-бет
44. Алтынсарин Ы. Таңдамалы шығармалар // Алматы, 1955, 414-бет
45. Душков Б.А. Индустрально-педагогическая психология // Мәскеу, Просвещение, 1981, 208-бет
46. Буряк В.К. Самостоятельная работа учащихся // Мәчкеу, Просвещение, 1984, 64-бет
47. Аманкелдиев Ә. Педагогикаға да технология қажет // Зерде, 1994, №5, 3-4-бет
48. Паламарчук В.Ф. Школа учить мыслить // Мәскеу, Просвещение, 1987, 208-бет
49. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний // Мәскеу, МГУ, 1975, 320-бет
50. Абдукадирова С. Қазақстан педагогикалық газеттерінің оқушылардың білім сапасын арттырудағы ролі // Тараз, 1998, 28-бет
51. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе // Мәскеу, Просвещение, 1977, 240-бет
52. Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем // Воронеж, 1977, 304-бет
53. Қоянбаев Ж.Б. Педагогика // Астана, 1998
54. Баймұқанов Г. Оқушы шығармашылығын дамыту // Бастауыш мектеп, 1999, №8-9
55. Мұхаметсадықова Қ. Қазақстан болашағы – білімді ұрпағында // Бастауыш мектеп,, 2000, №3
        
        БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ МАМАН ТҰЛҒАСЫН ЗАМАНАУИ АҚПАРАТТЫҚ ҚҰРАЛДАР КӨМЕГІМЕН
ДАМЫТУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
МАЗМҰНЫ
|КІРІСПЕ |3 ... ... | |
| | |
|1 ... ПЕДАГОГ МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУДА АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЗЫРЛЫҚТЫ | ... ... | ... ... | ... Ақпараттық мәдениетті дамытудағы педагогтың ақпараттық | |
|құзырлығы..........................................................|8 ... | ... ... ... мамандарды даярлауда ақпараттық технология | |
|мүмкіндіктерін |19 ... ... | |
| | |
|2 ... ... ... ... ДАЯРЛАУДА АҚПАРАТТЫҚ | ... ... ... ... | ... ... ЭКСПЕРИМЕНТТІК | ... |28 ... ... беру жүйесін ақпараттандыруды дамытудағы тұжырымдамалық | |
|көзқарастар........................................................|28 |
|........... | ... ... ... ... ... ... | |
|психологиялық тұрғыдан эксперименттік |38 ... | |
| | ... ... | |
| | ... |56 ... |
| | ... |
|................................ | ... ... ... ... ... ... даму ... ғылымның және білім берудің дамуы әлеуметтік-
экономикалық жүйенің ... ... ... ... ... қатарлы
мемлекеттің қатарына енді. Қазақстан ... ... ... ... ... дамуының Мемлекеттік бағдарламасына сәйкес
прогрессивті технологияларды және оқыту жүйелерін жасау және енгізу ... ... даму ... ... ... ... табылады.
Өмірімізде болып жатқан түбегейлі өзгерістер қоғамымызға жаңа талаптар
қойып ... ... орай ... жаңа ... ... ... ... ойлауын дамыту, кәсіби білімін, шеберлігін
жетілдіру, үнемі ізденіс үстінде жүруіне жол ашу ... орын ... ... білім беру саласының барлық жағына жаңаша көзқарас,
жаңаша қарым-қатынас, жаңаша ... ... ... ... ... әлем ... қарастыруда. Нәтижелі
оқыту мәселесі педагогика мен психологияның соңғы жаңалықтарын қолдану
негізінде жүргізілуде.
Мемлекеттікті ... және ... ... ... ... технологияларды енгізуді қолдану және кеңейтуде
үлкен қажеттілік туындап отыр.
Сонымен бірге білім беруді ақпараттандыру жағдайында ... ... ... ... ... мәдениетін және ақпараттық
құзырлығы сияқты қабілеттіліктерді ... ... ... ... ... айналып отыр. Ал, қазіргі таңда жоғарыдағы аталған мәселе
қалай ... ... ... деген сауал туындайды. Әсіресе, ... осы ... ... әлі де ... ... ... ... өңделген қызмет принципіне сәйкес
болашақ педагогтардың жеке тұлғаларының ... ... ... ... тәжірибені меңгеру, болашақ педагог мамандардың ... ... ету ... ... ... меңгеру негізінде ғана жүре алады.
Адамзат ... қол ... ие болу үшін әр жаңа ... осы қол
жеткізулер үшін істелген қызметке ұқсас қызметті жүзеге асыруы ... ... ... ... ... ... қызметіне
сәйкес оқу қызметін ұйымдастыру маман даярлау жүйесінің қажетті кешені
болып табылады.
Сондықтан ұрпақ ... ... ... ... ... ... ... оны жаңа сапада ... ... Бұл үшін ... ... ... ... психологиялық негіздерін меңгеруі мақсат етіледі.
Инновациялық технологияны ... ... ... ... ... ... деңгейге жеткізеді.
Қоғамда ақпараттандыру, есептеу техникасы құралдары кеңінен таралуымен
байланысты, оқу процесін ұйымдастыруға, сол сияқты білім ... ... де ... ... ... ... беру ... қайта құрулардың
негізгі субъектісі - мұғалім. Қазіргі мектепке шығармашылық ізденіс
қабілеті ... жаңа ... ... жете ... ... қалыптасқан мұғалімдер қажет. Ол бір уақытта болашақ
педагог- психолог және оқу ... ... ... бола ... ... педагогикалық процесіне ақпараттық технологияларды
енгізу жолдарын іздестіру мен жетілдіру мәселерінің көкейкестілігі ерекше
орынға ие.
Берілген ... ... ... ... берудің маңызы жөнінде
А.А.Әбдікәрімұлы, В.В.Егоров, Ж.Ж.Наурызбай, М.Н.Сарыбеков және ... ... орны ... Білім беруді ақпараттандыру,
компьютерлік техниканы оқу процесінде ... оны ... ... ... Ж.А.Қараевтың,
М.С.Мәлібекованың, Ә.К.Мыңбаеваның және т.б. авторлардың еңбектерінде
кеңінен қарастырылған.
Оқыту технологиясын оқу процесіне ... ... ... ... ... ... ... және т.с.с.
сынды ғалымдар айналысқан.
Кәсіби білім беру проблемасын зерттеуге З.А.Исаева, С.Т.Каргин,
Қ.А.Кертаева, ... ... ... ... ... авторлар өз үлестерін қосқан.
Педагогикалық, психологиялық, философиялық және ғылыми зерттеулерді
талдау нәтижесінде зерттеліп ... ... ... ... арқылы оқыту жөнінде арнайы зерттеудің жоқтығы анықталды.
Ақпараттық технологияларды қолдану бойынша ... ... ... ... ... жоғарыда келтірілген мағлұматтар берілген мәселенің
жеткілікті ... ... ... ... ақпараттық
технологиялар арқылы оқыту қажеттілігінің арасында объективті түрде
қалыптасқан шешімдерді шешу үшін және осы ... ... оқу ... және ... ... ... өңделгені қарама-
қайшылықты қалыптастырды.
Осы қарама-қайшылық зерттеудің проблемасын тудырып, яғни - ... ... ... ... түрде негізделген және бәсекеге
қабілетті маманды даярлау, «Болашақ ... ... ... ... құралдар көмегімен ... ... ... ... ... негіз болды.
Зерттеу жұмысының мақсаты:
- ақпараттық-коммуникациялық технологияны оқу процесіне ... ... ... ... және оны жүйелеу;
- мазмұндық, процессуальдық және ... ... ... мен оған ... ... ... педагог мамандардың
категорияларын таңдауды болжау;
- білім беруді ... ... ... ... ... көтеру.
Бұл қойылған мақсаттарды шешу үшін келесі міндеттерді қарастырамыз:
- білім беруді ақпараттандыруды дамыту тенденцияларын зерттеу ... ... ... анықтау;
- педагог мамандардың ақпараттық-коммуникациялық ... ... ... белгілер мен көрсеткіштерді жасақтау және ... ... ... ... ... ... ... мамандарды ақпараттық-коммуникациялық технологияны
өз қызметтеріне енгізуге байланысты ұйымдастыру жүйесін жасақтау.
- ақпараттық-коммуникациялық ... ... ... ... ... ... педагог мамандардың іс-тәжірибесін тарату.
Зерттеу пәні – ақпараттық технологиялар арқылы оқытуды ұйымдастыру.
Зерттеудің әдіснамалық және теориялық негіздері - тұлға дамуының жалпы
диалектикалық ... ... ... ... ... ... ... және жүйелілілк ... ... ... ... философиялық, психологиялық-педагогикалық ілімдер,
педагогикалық технология, педагогикалық ... ... ... ... ... ... Шымкент қаласындағы «Парасат» колледжі
студенттері.
Зерттеу ... ... ... проблемасы бойынша философиялық,
психологиялық-педагогикалық әдебиеттер қарастырылды, жалпыланды, ғылыми-
әдістемелік ... ... ... ғылыми аппараты (болжам,
мақсаты, ... ... ... ... базалы ұғымдар нақтыланды.
Екінші кезеңде оқытуды ұйымдастырудың педагогикалық ... ... және ... ... ... қалыптастырушы эксперимент
өткізілді, алынған эксперимент берінділері талданды және өңделді. ... ... және ... ... ұсыныстар жасалды,
дипломдық зерттеу материалдары рәсімделді.
Дипломдық жұмыстың құрылымы: Зерттеу жұмысы кіріспеден, екі ... ... ... ... және ... ... БӨЛІМ. ПЕДАГОГ МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУДА АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЗЫРЛЫҚТЫ
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ДИДАКТИКАЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ
1.1 Ақпараттық мәдениеттi дамытудағы педагогтың ақпараттық құзырлығы
Қазақстан Республикасының 2015 ... ... ... ... дамыту
тұжырымдамасында: “Жоғарғы білімді дамытудың ... ... ... ... арттыру, қарқынды ғылыми-зерттеу қызметімен
ықпалдастырылған ... ... ... ... беру мен ақпараттық
технологияларды жетілдіру болып табылады”,- деп атап көрсетілген.
Бұл мәселе жалпы білім беретін оқу ... ... ... белгілі. Сол оқу орындарына толыққанды сапалы білім ... ... ... ... ... ... ... маман, білімді
азамат шығары анық.
Ғылым мен ... ... ... ... ... ... ... ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін,
талантын дамыту білім беру мекемелерінің ... ... ... ... Ол
бүгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару ... ... мен ... ... ... Қазіргі кезде егемен
елімізде білім берудің жаңа ... ... ... әлемдік білім беру
кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие ... ... ... болып отыр. Себебі, білім беру парадигмасы өзгерді,
білім берудің ... ... жаңа ... ... ... ... беру саласында болып жатқан ауқымды ... ... ... мен ... кеңінен жол ашуда. Осы тұрғыдан алғанда
ұрпақ ... ... ... қызметтің
тиімділігін арттыру, оны жаңа сапада ... ... ... ... ... ... ... ғылыми-педагогикалық
негіздерін меңгеруі мақсат етіледі. Ал жаңа технологияны пайдалану міндетті
деңгейдегі ... ... ... ... ... ... оқытушының біліктілігін көтеру мен шығармашылық ... ... ... ... ... меңгерудің
маңызы зор.
Кез келген елдің экономикалық қуаты, халқының өмір сүру деңгейінің
жоғарылығы, дүние ... ... орны мен ... сол елдің
технологиялық даму деңгейімен анықталады. Жалпы қоғам дамуы мен жаңа
технологияны ... ... осы ... ... беру ... жолға
қойылғандығы мен осы саланы ақпараттандыру ... ... ... ... беру ... технологиялық идеялар бұдан 400 жыл бұрын пайда
болған. Бұл күнде оқыту ... ... ... ... ... мен студенттерге әртүрлі дидактикалық ... ... ... ... ... ... ... ақпараттандыру процесi пән мұғалiмдерiне, әдiскерлерге
жаңа ... ... өз ... ... ... ... талап қояды.
Мұғалiм – ақпараттанушы ... ... жеке ... ... ... ... Ал бұл ... жоғары құзырлылықты,
ұйымдастырушылық қабiлеттiлiктi, оқушыларды ... ... ... ... бейiмдеу, олардың зерттеушiлiк ... ... ... ... ... ақпараттандыру – бұл ақпараттық-коммуникациялық
технологияның құралдарын білім беру ... ... ... және
тәжірибелік құндылықтарын зерттеп, оқыту мен ... ... ... ... ... қамтамасыз ету процесі. Бұл
процесс мына бағыттар бойынша жетілдіріледі:
- білім беру ... ... ... ғылыми-педагогикалық
ақпараттар мен ақпараттық-әдістемелік материалдарды автоматтандыру арқылы
оның қолданылу аясын жетілдіру және ... ... ... желілерді
қолдану;
- ақпараттық қоғам жағдайында жеке ... даму ... ... ала ... ... мазмұнын, әдістері мен оны
ұйымдастыру формаларын таңдау мен оның методологиясын жетілдіру;
- үйренушінің интеллектуальдық қабілетін дамытуға, ... ... ... ақпараттарды өздігінен өңдеу сияқты әрекеттерге бағытталған
оқытудың әдістемелік жүйесін ақпараттық-коммуникациялық технология ... ... ... ... ... мен ... әдістерін талдау
бағытында компьютерлік тестілеуді құру мен оны қолдану.
Білім беруді ақпараттандыру ... ... жеке ... ... ... ... және ақпараттық
сияқты іс-әрекеттерін түрлі салаларға ... ... ... негізгі талаптардың біріне айналады.
Жаңа технологиялар - болашақ педагогтың мүмкіндігін күшейтетін ... ол ... ... ... Компьютер мүмкіндіктері психология
мен дидактика тұрғысынан талданып, керек кезінде ... ... ... ... ... ... қуып ... оқыту программасының
тек сыртқы емес, ішкі тиімділігіне көп көніл бөлген дұрыс. Компьютердің
сызбалық мүмкіндігін ... ... ... ... ... ... мен байыта түсуге жол ашады, оларды есеп шарттарына
да пайдалануға болады.
Компьютерді мұғалім ... ... ... ... ... беру үшін ... құрал ретінде пайдалана алады.
Мұндай мәліметтерге физикалык ... ... ... өлшем
бірліктері, графиктер, схемалар, иллюстрациялар, физикалық кұбылыстардың
динамикалық бейнесі, тәжірибеге арналған кұрылғылардың тізімі, ... және т.б. ... ... ... ... ... ... тиісті ақпараттар беріледі. Қажетті акпараттарды
жинақтауда ... ... ... уакыт үнемдейді, қарастырып
отырған кезеңде акпараттың толықтығын жоғарылатады, ақпараттық-аныктамалық
жүйе құрамында ... ... ... ... ... ... туғызады.
Жаңа ақпараттық технология кұралдарын сабақтарда пайдалану, оқушының
шығармашылык, интеллектуалдык қабілетінің дамуына, өз білімін ... білу ... ... ... ... ... ... педагогикалық мақсаттарға қолдану, білім
мазмұнын ... ... ... мен ... жетілдіруде жақсы әсерін
тигізеді. Есептеу ... ... ... оқушылардың алгоритмдік
дүниетанымын қалыптастырады:
өз әрекетін саналы түрде жоспарлайды;
құбылыстарға модельдер кұра біледі.
Қазақстан Республикасы бiлiм беру ... ... ... ... ... бiрi ... осы сала ... бiлiктiлiгiн көтеру және қайта даярлау
қарастырылған. Аталған мiндеттердi ... ... ... ... ... және ... даярлау бойынша курс тақырыптарының мазмұны
өзгертiлiп, жаңаланды. Оның негiзгi мазмұны бiлiм беру ... ... ... жаңа ... технологияны пайдалану
бойынша жетiлдiруге, басқаша айтқанда, бiлiм ... ... ... ... ... ... жүзiнде дәлелденгенiндей, кез келген мұғалiмге ... ... ... ... әлемдiк ақпараттық кеңiстiкке
енуде ақпараттық мәдениетiнiң қалыптасатынымен өлшенедi. Сонымен бiрге, бұл
жағдайда, ... ... мен ... оқу ... ... ... пәндерiн игеруде қызығушылықтарын арттыруда. Ақпараттық-
коммуникациялық технологияны оқу-тәрбие процесiне ... оның ... ... ... ... мүмкiндiк бередi:
- студенттің дайындық деңгейiн, ... және ... ... ... жаңа ... ... байланысты оқытуды ұйымдастыру
және оқыту процесiне жаңа ... ... ... ... жаңа әдiстерi мен формаларын (проблемалық, ұйымдастырушылық-
iс-әрекеттiк компьютерлiк ... және ... ... ... ... және модельдеу әдiстерiн қолдану
арқылы классикалық әдiстердi жетiлдiру;
- жаңа ақпараттық технология ... ... ... ... виртуальды орта және мультимедиа-технология) пайдалану
арқылы оқу процесiнiң материалдық-техникалық базасын жетiлдiру.
Мамандардың бiлiктiлiгiн көтеру ... ... оқу ... және ... ... пайдаланудың келесi
мүмкiндiктерi ұсынылады:
- ақпараттық мәдениет ... ... бiлiм ... ... ... ... технологиялар саласы
бойынша жаңа бiлiмдер алу;
- пән мұғалiмдерiн жаңа ... ... өз ... ... ... ... қашықтықтан оқыту формаларына мұғалiмдердiң қызметiн бағыттау;
- облыстағы бiлiм беру ... ... ... ... ... ... ету;
- оқу процесi мен ғылыми-әдiстемелiк жұмыстарға жаңа ақпараттық
технологияны қолдану негiзiнде олардың озық тәжiрибелерiн ... беру ... ... жаңа ... ... саласы бойынша бiлiктiлiгiн көтерудің даярлау мiндеттерiн шешуде
осы сала бағытында өткiзiлетiн ... ... ... ... ... мамандарды ақпараттық-коммуникациялық технология
негiзiнде дайындауда келесi қағидалар негiзге алынған:
- вариативтiлiк — ... бiлiм беру ... ... сәйкес бiлiктiлiктi көтеру жүйесiн бағыттайды;
- болашаққа негiзделген — күтiлетiн ... ... ... бағытын орнықтырады және жеке тұлғаға бағытталған ... ... ... ... — жаңа ақпараттық технологияларды меңгерту
бiлiмдерiн ұйымдастыруда ... ... ... ... ... ...... мәселелердi үйренуге қажеттi уақыт мөлшерi
талап етiледi;
- ...... ... ... ... ... етедi,
бiлiктiлiктi көтеру жүйесiнiң құрылымы мен нақтылы нәтижесiн анықтау;
- тәжiрибеге бағытталған — оқыту көздерiнiң бiрi ... ... ... ... жүзеге асырылады және нақытлы iс-әрекеттер
бойынша тыңдаушылардың танымдық процестерiнiң ... ... ... жеке ... ... ... ... анықталады;
- жекелеген консультация беру - тыңдаушыларға консультация ... Ол мына ... ... ... ... ... ескере отырып қойылған нәтижелерге жетуге байланысты игерiлетiн
мәселелердiң мазмұны мен оған қолданылатын ... ... ... ұғымдар:
1. Мемлекеттiк ақпараттық саясат – ақпараттық қоғам ... ... ... ... және ... ... ... енудi қалыптастыруға бағытталған құжаттардың мемлекеттiк
органдарда бекiтiлiп, жүзеге асыру ... ... Бiлiм ... ақпараттандыру - бiлiм беру саласының теориясы мен
практикасына жаңа ... ... ... ... және
оқыту мен тәрбиелеудiң психологиялық-педагогикалық мақсаттарын жүзеге
асыратындай жағдайда оның мүмкiндiктерiн қолдану процесi.
3. Ақпараттық кеңiстiк - ... бiр ... мен ... ... ... өзара әрекетiн және ... ... ... ... қамтамасыз ететiн
ақпараттық ресурстар мен жүйелер және ... ... ... ... ... ... – ақпараттық жүйелердегi жекелеген құжаттардың
немесе құжаттар жиынтығы (кiтапханалардағы, архивтердегi, ... және ... да ... ... Ақпараттық жүйе - ақпараттық процестердi жүзеге асыратын ақпараттық
технологиядағы реттелген құжаттар мен ... ... ... ... ...... жинау, өңдеу, алу, сақтау, iздеу
және тарату процестерi.
7. Ақпараттық орта – ақпараттық процестермен ... ... ... ... ... мен жүйелердiң жиынтығы.
8. Ақпараттық процестер субъектiсi – ақпараттық ресурстар иегерi және
меншiгi ... ... ... ... жеке және ... ... қолданушылар, басқарудың инфрақұрылымына
қатысушылар.
9. Ақпараттық ... ...... ... мен ... мен ... қамтамасыз ету құралдары.
10. www (World Wide Web) – ... ... ... ... өту ... мен iздеу навигациялар жүйесi.
Бұл ақпараттық және коммуникациялық технологияны қолдану ... ... ... ... ... және т.б. ... ... ақпараттық технологиясына дайындау мынадай екi негiзгi модуль
бойынша құрастырылған: “Педагогтың ақпараттық ... және ... ... ... ... ... ... ақпараттық құзырлығына
қойылатын талаптарына сай анықталады:
1. қазiргi бiлiм беру жүйесiндегi ... ... ... ... ... ... ақпараттық
ресурстарға бағдарлау, ақпараттарды ... ... ... ... ... ... әдiстерiн
меңгерту).
2. ақпараттық (дербес жағдайда, компьютерлiк) сауаттылық: оқу-
әдiстемелiк, озық тәжiрибелердi ... ... ... мен ... ... әдiстерiн
меңгерту; қолданбалы программалық құралдарды меңгерту; жаңа
программалық құралдарды меңгерту.
3. өз ... жаңа ... ... ... жаңа ... ... ... туралы
бiлiм; коммуникациялық қызметтердi пайдалану дағдысы; бiлiм беру
процесiнiң ерекшелiктерiн ескере ... ... ... ... және оларды өз қызметтерiмiзге
сәйкес бейiмдеп пайдалану.
Қазiргi кезеңде бiлiм берудегi ақпараттық және ... ... ... ... мен қайта даярлауда ерекше
роль атқарады.
Компьютерлік техниканың ... ... ... пайдалану, білім мазмұнын анықтауда, оқыту ... ... ... жақсы әсерін тигізеді. Оның оқыту үрдісінде даралап
және ... ... ... ... ... ... ... зор мүмкіндіктер жасайтындығы дәлелденген. Бірақ, бүгінгі таңда
информатика элементтерін пәнаралық байланыс негізінде оқытудың қажеттілігі
мен оны оқу ... ... ... оқу-әдістемелік құралдардың, оқыту
бағдарламаларының жеткілікті дәрежеде болмауының арасында қайшылық бар.
Енді біз ақпараттық-коммуникациялық құзырлық ... не? ... ... ... ... ... ... тілінен «сотреію»
аударғанда «жасай алу» деген мағынаны ... ... ... ... берген: Құзырлылық – бұл ... ... ... ... болатын проблемалар мен міндеттерді тиімді түрде шешуге
мүмкіндік беретін қабілеттілік. Стенфорд комиссиясының директоры Г.Вайнер
құзырлылықты адамның ... бір ... ... ... бағыттылығы
ретінде қарастырады. Ал белгілі ғалым ... ... ... ... ... ... деп қарап, оның төмендегідей формуласын
ұсынады: білімді қолданудың жылдамдығы + әдістердің оралымдылығы + ... ... ... ... біз ... құзырлылық дегеніміз
не? анықтамасына тоқталайық. Ақпараттық құзырлылық – бұл оқу, тұрмыс және
кәсіби ... ... ... ... ... ... қолдану қабілеті.
Әдебиеттерде «ақпараттық құзырлық», «компьютерлік құзырлық» терминдері
жиі кездеседі. Ақпараттық-коммуникациялық технологияның жеделдетіп ... ... ... ... терминді қолдану
тиімді. Ақпараттық-коммуникациялық құзырлылық – бұл адамдардың кез келген
проблема мен ... ... ... ... және
телекоммуникациямен шешу қабілеті.
Ақпараттық қоғам жағдайында педагог ... ... ... ... көрсеткіштері төмендегідей:
- білім беру жүйесінің әлемдік ақпараттық кеңістікке саналы ... ... ... ... ... ... мен осы ... аналитикалық түрде
өңдеуді қамтамасыз етуге даярлау;
- ақпараттық ортада жеке тұлғаның шығармашылық сапасын ... ... және ... ... ... құру ... ... ақпараттық ортада коммуникативтік мәдениетті қалыптастыру;
- ақпараттық ортада өзара байланыс қызметтерін қалыптастыру;
- ақпараттық ... ... алу, ... ... ... жіберу және ... ... ... ... ... ... ... оқыту және т.б.) қолдануға даярлау;
- ақпараттық-білімдік ортаны модельдеу мен жобалау ... және осы ... ... ... қызметтеріне қолдануға
даярлау.
Педагог кадрлардың білімін жетілдіру жүйесiне қойылатын ... оқу ... ... ... ... ... келесi
құзырлықтарын қалыптастырудың деңгейлерi қарастырылады:
1. Пәндiк - мамандық қызметтерiне байланысты қойылатын проблемаларды
шешу ... ... ... - ... iс-әрекеттерiн талдау мен бақылау
проблемаларын шешу қабiлеттiлiгi.
3. Ұйымдастырушылық – ... ... ... ұйымдастыруға
бағытталған проблемаларды шешу қабiлеттiлiгi.
4. Коммуникативтiк - «Мұғалiм-Оқушы», «Оқушы-Оқушы», «Мұғалiм – ... т.б. ... ... ... шешу ... Бейiмделген - қазiргi жағдайдың өзгерiстерi мен ... ... шешу ... ... ...... жекетұлғалық, жекетұлғалар
арасындағы өзара қарама-қайшылықты шешу проблемаларының қабiлеттiлiгi.
7. Жобалық – мектептi, мұғалiмдi және ... ... ... ... ...... ... және оқушының даму
нәтижелерiн зерттеудi ұйымдастыру және оны өткiзу проблемаларын шешу
қабiлеттiлiгi.
Мұғалiмнiң ... ... мен ... ... ... деңгейiндегi ғылыми жобаларды жасақтап, оны жүзеге асыру
әдiстерi, оқушының жеке ... ... ... жаңа ... таңдау тәсiлдерi, мұғалiмнiң кәсiби шеберлiгiн дамытуға
бағытталған ... және ... ... мәселелер курстың негiзгi бөлiмдерi ретiнде
қарастырылуы керек.
1.2 Болашақ ... ... ... ақпараттық технология
мүмкіндіктерін пайдалану
Қазір республика оқу орындары ұсынып отырған көп нұсқалыққа байланысты
өздерінің қалауына сәйкес кез-келген үлгі бойынша ... ... ... Бұл бағытта білім берудің әртүрлі нұсқадағы мазмұны, ... және ... ... жаңа ... жаңа ... ... ... оқыту технологияларын оқу мазмұны әрбір білім алушының
жас және жеке дара психологиялық ерекшеліктеріне орай ... ... ... маңызы зор.
Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерде іс жүзінде анықталып табылған оқыту
үрдісінің нәтижесін көретін ... ... ... ... ... ... ғасырда болашақ мамандарды даярлау, олардың кәсіби бейімделуін
қалыптастыру мәселелері – кезек күттірмейтін өзекті ... ... ... болашақ педагог маманның жаңа ... ... ... ... қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық
моделін жасадық. Болашақ ... жаңа ... ... ... ... ... мына көрсеткіштерді
қамтиды:
Мотивациялық өлшемдеріне танымдыққызығуды қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... болашақ
маманның өзінің кәсіби шеберлігін дамытуға талпынуы, ... ... ... ... ұрпақ тәрбиесінде ұстаздың жетекші орнын сезінуі,
кәсіби жеке біліктілік деңгейін ... ... ... ... ... ... кіреді.
Мазмұндық өлшемдеріне болашақ маманның жалпы мәдениеттілік дайындығы
мен пәндік әдіснамалық дайындығының деңгейі, мамандығы ... ... ... ... ... ... ... үрдістің
заңдылықтары, мен қозғаушы күштерінің жалпы теориялық білім негіздерімен
қарулануы кіреді. Оған ... ... ... ... ... жеке ... ... ғылыми негіздерін меңгеруі, педагогикалық ... ... ... ... ... ... барлық
мүмкіндіктерін пайдаланғанда инновациялық іс-әрекеттің көбіне нәтижелі
болатындығын сезіне алуы жатады.
Бейімділік өлшемдеріне ... ... ... ... ... ... жатады: бейімділік жағдаятына бағдарлана ... ... сай ... ... педагогикалық технологияларды таңдай
алуы. Бейімділік өлшемдері болашақ маманның білімгер мәртебесінен оқытушы,
ұстаз мәртебесіне ауысуының ... ... ... ... ... ... асырудың жаңа әдіс-тәсілдерін пайдалана алуларымен
ерекшеленеді.
Танымдық өлшемдері ... ... ... ... ... ... тани алуымен, өзін кәсіби жүзеге ... ... ... ... ... ... ... танытумен
ерекшеленеді. Оған болашақ маманның әлеуметтік кәсіби қоршаған ортаны біліп
тануы, кәсіптік білімін өз әжірибесінде ... ... ... ... оқып ... үйренуі жатады.
Іс-әрекеттік өлшемдері болашақ маманның өзінің ... ... мен ... ... алуы және педагогикалық қарым-қатынастық
үрдісті тиімді жүзеге асыра алуымен ... Оған ... ... ... жете ... ... ... үрдісінің психологиялық,
педагогикалық негіздерін білуі, педагогикалық үрдісті жоспарлап, жүзеге
асыра алуымен өлшенеді.
Технологиялық ... ... ... ... оқыту үрдісі,
оның міндеттерін анықтай алуы, оқытудың нәтижесін болжай алуы ... ... ... ... Оған ... ... ... үрдісінде сабақты тиімді ұйымдастыра білуі,
оқушылармен ынтымақтастық қарым-қатынасты жүзеге асыра ... ... ... ... алуы және ... ... жоғары
болатындай ең тиімді педагогикалық технологияны таңдай алуы ... ... ... ... шығармашылық
белсенділікті, болашақ маманның шығармашылық-ізденушілік дамыту ... ... ... ... ... ... ... жасай алуы,
өз білімін көтеруге, жетілдіруге талпыныстың болуы мен иннновациялық әдіс-
тәсілдерді қолдануға өзіндік (авторлық) ... ... ... жаңалықты шығармашылықпен қолдана алуымен сипатталады.
Қазіргі жағдайда мұғалімнің ... ... ... ... бөліктері болып табылады. Сондықтан бұл мәселе
мектепке болашақ мұғалімдерді даярлаудың көкейтесті ... ... ... Ол мына ... ... ... жоғарғы оқу орындарында ... ... 3 ... ... болады.
Жалпы АКҚ-ты қалыптастырудың құрамына мына дағдылар енеді:
1. Ақпараттық бөлік:
- түрлі ақпарат көздерінде ақпараттарды ... ... ... табуда түрлі ресурстарды (кітап, журнал,
электрондық құралдар, Интернет) қолдану;
- табылған ақпараттарды сынау арқылы ... ... ... ... ... ... және т.б. тәсілдерді қолдану арқылы
ақпараттарды түрлендіру;
- ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың мүмкіндігін ... ... ... ... тәсілдерін таңдау.
2. Ақпараттық және коммуникациялық техника бөлігі
- арнаулы компьютердің құрылымын түсіндіру және оның ... ... ... ... ... ... ақпараттық және коммуникациялық
технологияларды таңдау;
- ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және жеткізу әрекеттеріне ақпараттық
технология мен ... ... ... пайдалана отырып, олардың
өзара байланыстық қызметтерін негіздеу.
3. Операциялық жүйе бөлігі:
- Windows ... ... ... ... баптау;
- файлдар мен бумаларды құру;
- файлдар мен бумаларды көшіру, өшіру және аттарын қалпына ... Windows ... ... ... ... ... программа
терезесі, сұхбат терезе, меню, құралдар тақтасы, сұхбат терезелері мен
құралдар тақтасын басқару ... ... ... ... тізім,
жалауша және т.б.)
4. Қолданбалы программалар бөлігі:
- Word мәтіндік редакторында қарапайым мәтіндерді құру мен ... ... ... ... ... ... ... Ехсеl-де формулалар мен функцияларды қолдану арқылы есептеулер
жүргізу: Ехсеl құралы ... ... мен ... ... ... ... ... арқылы Интернетте ақпараттарды іздеу;
- электрондық хаттарды құру мен оны алу;
- компьютерлік презентацияларды құру мен оны қолдану.
Болашақ мұғалімдерді ... ... ... ... және ... ... болып екіге бөлінеді.
Жалпыпедагогикалық құрама — бұл ... мен ... ... және ... ... ... жалпы бағыты;
пәндік құрама — оқу пәндерінің (физика, математика, химия, ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыруды келесі бөліктерге бөлуге болады:
➢ Интернет-ресурстарды оқыту процесіне ... ... ... ... мен оны ... ... компьютерлік құралдарды қолдану арқылы білімдік ақпараттарды
түрлендіру;
➢ өздерінің кәсіптік деңгейін көтеру мақсатында оқытушыларды ... ... және ... ... ... ... үйрету программаларын құру және стандарттық
қосымшалар мен қолданбалы жүйелерді пайдалану арқылы ... ... ... мен ... программаларды қолдану арқылы
компьютерлік тестілерді жасақтау;
➢ стандарттық ... ... ... оқушылардың білімінің
рейтингілік бағалау жүйесін жасақтау;
➢ стандартты қосымшалар мен арнайы программаларды қолдану арқылы үйрету
бағытындағы деректер ... ... ... ... құру және ... ... ... программалары арқылы мультимедиялық электрондық оқу-әдістемелік
кешендерін жасақтау;
➢ дайын мультимедиялық жасақтамаларды оқыту мен тәрбиелеу мақсаттарына
қолдану;
➢ стандартты қосымшалар мен арнайы программаларды ... ... ... ... автоматтандыруды ұйымдастыру.
АКҚ-ты қалыптастыруды В.С. Блум мен В.П.Беспалько идеяларын ... ... 3 ... бөлуге болады:
- түсіндіру;
- үлгі бойынша қолдану;
- шығармашылық бағытта қолдану.
Сонымен, ақпараттық құзырлықты қалыптастыру ... ... ... бiлiм беру ... ... ... туралы
бiртұтас түсiнiктi қалыптастыру (бүкiләлемдiк ақпараттық
ресурстарға бағдарлау, ақпараттарды ... ... ... ... ... өңдеу әдiстерiн
меңгерту).
5. Ақпараттық (дербес жағдайда, компьютерлiк) сауаттылық: оқу-
әдiстемелiк, озық ... ... ... ... мен ... қолдану әдiстерiн
меңгерту; қолданбалы программалық құралдарды меңгерту; жаңа
программалық құралдарды меңгерту.
6. Өз ... жаңа ... ... мүмкiндiктерiн
пайдалану: жаңа ақпараттық технологияның мүмкiндiктерi туралы
бiлiм; коммуникациялық қызметтердi пайдалану дағдысы; бiлiм ... ... ... ... ... ... ... және оларды өз қызметтерiмiзге
сәйкес бейiмдеп пайдалану.
Қашықтықтан оқыту компьютерлiк техника мен ... ... ... ... Телекоммуникациялық желiлер
мұғалiм мен ... ... ... проблемасын шешедi және жедел
байланысты ұйымдастырады. ... ... ... ... әр ... ... (графика, дыбыс, анимация, ... ... ... ... ... және бақылау
программалары тыңдаушыға, бiр жағынан, оқу материалын ... ... ал ... жағынан, оқу материалдарын қандай ... ... ... ... ... қашықтық режимiнде ұйымдастыру барысында барлық
ақпараттық қызмет типтерi ... ... ... ... ... ... ... орта (WWW-сервер)
• Интернет желiсiнiң әлемдiк ресурстары (WWW кеңiстiгi, деректер қоры,
ақпараттық iздеу жүйелерi)
• видеоконференциялар
Аталған типтердiң көмегiмен тыңдаушы мен ... ... ... ... ... ... Бұл құралдар WWW-сервер арқылы хаттар ... ... мен ... типi ... талқылауларды жүзеге
асырады.
Электрондық пошта көмегiмен мұғалiм мен тыңдаушы арасында ... ... мен ... өздерiне түсiнiксiз болған материалдар
бойынша сұрақтар жiберуiне мүмкiндiк алады. Бiр жағынан, ол ... ... Бұл ... ... ... материалдар мен
тыңдаушылардың сұрақтарына жауаптарына ... ... ... оқу ... ... үйренушiлер арасында жалпы
пiкiрталасты ұйымдастыруға мүмкiндiк бередi. ... ... ... Мұғалiм пiкiрталастың тақырыбын белгiлейдi,
конференция барысында өткiзiлетiн мазмұндарды бақылайды. Телеконференцияға
қатынасушылар ... ... ... ... ... ... жiбере отырып, пiкiрталасқа қатынасады.
FTP-серверлерiнiң қызметi өте үлкен ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру мен оны бақылауда
FTP-серверлерiнiң қызметiн атқаратын функциялар орналасады. Ал WWW-серверi
оқу материалдарын ... ... ... Бұл материалдар
гипермәтiн түрiнде ұйымдастырылатын болады. Гипермәтiн ... ... атап ... оқу ... бөлiмдерiн гипербайланыс
арқылы бiр-бiрiмен байланыстыруға, материалдарды бiр-бiрiмен толықтырып
отыруға мүмкiндiк ... ... тек ... ... ... ... бiрге, графиктiк, дыбыстық және видеоақпараттарды ... ... ... ... ... ... көрнекi және
анықтамалық материалдар ... ... ... ... ... Интернет ресурстары бойынша анықтамалар арқылы
сiлтемелер жинағын ... ... ... мамандардың үйренетiн
материалдарын да осы құжатқа ... және ол ... оған ... Егер олар ... шыға ... мүмкiндiк алса, онда ол осы
берiлген материалдарды оқи алады.
Оқыту ортасын дамыту құралдары
Жаңа ақпараттық технология ... ... ... қызметiн атқарады.
Дәстүрлi оқу құралдарынан басқа тыңдаушыға мына типтегi ... ... ... ... ... оқу ... ... тестiлеу жүйесi мен бiлiмдi бақылау
• электрондық анықтамалар мен энциклопедиялар
• аудио және видеоматериалдар
• Интернет желiсiндегi ақпараттық материалдар
Аталған құралдар оқу ... ... ... және ... ... игi ... тигiзедi. Қашықтықтан оқыту материалдарын
жасақтаушылар осы құралдарды негiзге алуы қажет. Оқу құралдарын ... ... Оқу ... ... ... оқыту формасының
тиiмдiлiгiн арттырудың негiзгi көзi ... ... ... ... ... ... ... арналар, телевидение және радио) ... ... ... ... ... ... E-Mail, ... БӨЛІМ. БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУДА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
ҚОЛДАНУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЭКСПЕРИМЕНТТІК
ЗЕРТТЕУ
2.1 Бiлiм беру ... ... ... тұжырымдамалық
көзқарастар
Ақпараттандырудың негiзгi мiндеттерiнiң бiрi – мектепте компьютердi
оқыту құралы ... ... оның ... жаңа ... ... ... өмiрде қолдану), үйрету программаларын қолдану арқылы
виртуальды лабораториялық жұмыстарды жүргiзу, баяндалған ... ... ... ... ... ... негiзгi мақсаты ... ... ... ... ... құру болып табылады.
Олай болса, бiлiм беру саласында жаңа ақпараттық технологияны пайдалануға,
Қазақстан ... ... ... ... бiлiм ... ... ... бередi
Бiлiм берудi ақпараттандырудың негiзгi мiндеттерi:
- ақпараттық және ... ... ... ... бiлiм ... ... ... практикалық шараларды анықтап,
жүзеге асыру;
- оқу-тәрбие процесiне жаңа ақпараттық ... ... ету ... ... және оқу-әдiстемелiк
жұмыстарын жүргiзу;
- мектеп пәндерi бойынша ... ... ... ... және оқу-әдiстемелiк кешендерiнiң мазмұнын ақпараттық
технологияны пайдалану мүмкiндiктерiмен жетiлдiру бiлiм берудi
басқаруда ақпараттық ... ... бiлiм беру ... қызметкерлерi үшiн программалық-техникалық
құралдарды қамтамасыз ету және ... ... ... жасақтау;
- педагог кадрларды жаңа ақпараттық технологияны өз қызметтерiне еркiн
пайдалана бiлуге дайындау және жүйелi түрде бiлiктiлiктерiн көтеру.
Бiлiм берудi ... ... ... ... мүшесi үшiн алынатын бiлiмдер мен мәлiметтердiң
түсiнiктiлiгi ;
- жеке ... ... және ... ... дамыту;
- бiлiм мен тәрбиенiң бiрiздiлiгi;
- жалпы компьютерлiк сауаттылық;
- оқыту мен тәрбиелеудiң жылдамдығы ... жаңа ... ... ... арқылы бiлiмнiң сапасын көтеру;
- жаңа ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды ... бiлiм беру ... ... жаңа ... технологияны қолдану саласы ... ... ... механизмiн құру;
- бiздiң елiмiздегi және шет ... ... ... ... ... ... электрондық оқулықтарды, виртуальдық лабораторияларды
және бақылау программаларын ... ... ... ... бiлiм беру ... бiртұтас әлемдiк ақпараттық бiлiмдiк
кеңiстiкке ену арқылы ... бiлiм ... ... ... ... республиканың бiлiм беру мекемелерiн басқарудың бiртұтас ақпараттық
желiсiн ... ... бiлiм ... ... ... желiсiн құру.
Бiлiм берудi ақпараттандыруды дамыту индикаторлары:
I. нормативтiк-құқықтық қамтамасыз ... Орта бiлiм беру ... ... ... бағдарламасы
(ҚР Президентiнiң № 3645 өкiмiмен 1997 жылы 22 ... ... ... ... ... және орта кәсiптiк оқу мекемелерiн
ақпараттандыру бағдарламасы (ҚР Үкiметiнiң № 616 қаулысымен 2001 жылдың 10-
мамырында бекiтiлген)
3. Қазақстан ... ... 2001 ... 6 ... 1037 ... ... “Қазақстан Республикасының бiлiм беру
жүйесiн ақпараттандырудың 2002-2004 жылдарға арналған тұжырымдамасы”
II. Оқу жоспары және бағдарламасы;
III. Аппараттық және техникалық жағынан ... ... ... жағынан қамтамасыз ету;
Қолданбалы программалық құралдар (үйрету программалары, жаттықтырушы,
ойын, бақылау (тест) программалары), ... ... ... (физика, химия)
Ү. Мамандармен қамтамасыз ету;
Кезеңдер бойынша мамандардың ақпараттық мәдениетiн қалыптастыру: I-
кезең “Ақпараттық ... ... ... ... ... – 36 сағат)
II-кезең “Электрондық оқулықтармен жұмыс жасау технологиясы” – 36
сағат
III-кезең “Интернет-технология. ... құру ...... ... ... ... ... мүмкiндiгiн
шығармашылық бағытқа пайдалану технологиясы” – 72 сағат
ҮI. Глобальды коммуникациялық құралдар.
Интернетке қосылу арқылы әлемдiк ... ... ... ... формасына көшу.
Ендi мұғалiмдердi оқушылардың үйрететiн мезгiлi келдi. Соңғы кезде
уақыт көрсетiп отырғанындай, мұғалiммен салыстырғанда ... көп ... ... ... ... ... отыр. Сондықтан әрбiр
мұғалiм өз қызметiне ақпараттық технологияны пайдалана бiлуi ... ... – бiлiм ... ... ... ... ... отыр.
Мектеп мұғалiмдерiн ақпараттық технологиямен алғаш танысу институт
базасында өткiзiлетiн ... бiрi ... ... ... бiлiм мекемелерi қызметкерлерiнiң ақпараттық
мәдениетiн қалыптастыруға жағдай жасау, оның ... жаңа ... ... ... өзiндiк жұмыстарды ұйымдастыру.
Егер мұғалiм компьютермен таныс болмаса, онда оған ... ... ... керек. Ақпараттық технология құралдарын
пайдаланудың ... ... оны ... ... ... ... ... пайдалану арқылы оқу ақпараттарын беру әдiстемесi
элементтерiн демонстрация жасау.
Еліміздің саяси, әлеуметтік-экономикалық өзгерістерге сай білім беруді
жетілдіру бағыттарының бірі-білім беруді ... ... ... 1997 жылы ... Орта ... беру ... ... бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылуда.
Қазіргі таңда республика мектептерін жаңа компьютерлік технологиямен
қамтамасыз ету ... іске ... енді сол ... ... мен оны ... ... ... оқушылардың ақпараттық
мәдениетін қалыптастыру мақсатында информатика оқытуды жетілдіру ... ... ... ... компьютер көмегімен оқыту нәтижелілігін
зерттеудегі ғылыми проблемаларды шешу ең басты орын ... ... ... ... оқыту ... ... ... ... ... ... ... нәтижелері көрсетіп отырғандай, мектеп пәндерін оқыту
процесінде компьютерді ... ... мен ... ... жүйесін,
олардың іс-әрекеттерінің мазмұнын, құрылымын өзгерте отырып, түрлендіре
алады және осы әрекет ... ... әсер ете ... ... ... ... ... өсуіне әсер етеді.
Демек оқыту процесінде компьютерді қолдану білім мен ... ... ... ... жетілдіріп, жүйелеуді талап етеді.
Студенттердің жалпы оқу біліктілігіне жататын ... ... ... ... тізу, принтермен жұмыс
істей білу, дайын программаларды қолдана білу, ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру бүгінгі күннің
кезек күттірмес талабына айналуда.
Адамдарды әр түрлі әлеуметтік ортада өмір сүруге ... үшін ... ... ... бастауды (креативтілікті) арттыру (дамыта білім
беруді қамтамасыз ету), қазіргі білім беру ... ... ... беру ... ... ... және ... және телекоммуникациялық технологияларды пайдалану негізінде
кашықтықтан оқыту әдістерін кеңінен енгізу керек екенін мойындап ... ... ... 12 ... ... үшін ... ... мәні
бар бірқатар қосымша мүмкіндіктерге ие болып отыр;
Жедел (кеңістіктегі және ... ... ... ... ... ... алу, жедел кері байланыс);
Ақпараттық (арнайы салалардағы ... ... кол ... ... ... ... көмегімен жеткізіледі;
телеконференцияларда, жөнелту тізімдерінде және интернет желісін басқа да
кұралдарында жарияланады);
Коммуникациялау (бір-бірімен ... ... ... ... ... ... ... педагогтардың, мамандардың саны
өседі; интернет сабақтарды. жобаларды, ... ... ... ... (қашықтықтан жүргізілетін телекоммуникацилардың өзіндік
ерекшеліктеріне қарай оқыту бұрынғыдан гөрі интерактивті, технологиялық
және дәлелді бола ... ... ... ... ... ... сараптау мен бағалау жеңілдетіледі.);
Психологиялық (студенттің өзін танытуы үшін дәстүрлі эмоциялық-
психояогиялық жағдайлармен ... ... ... ... ... мен проблемаларды ашу, ... ... ... ... ... үй ... ... алуға кететін
шығындарды үнемдеудің есебінен оқуға ... ... 40 ... ... ... іс ... оқу ... таралымы азаяды.);
Мазмұндық құрылым мұғалімдер үшін келесі деңгейлер ... ... ... Бұл ... ... мүмкiндiктерiн мамандық
деңгейлерiне сәйкес шешуге мүмкiндiк беретiн бiлiм ... және ... ... ... Оның ... мұғалiмнiң ақпараттық-коммуникациялық
технологияның мүмкiндiктерiн өз қызметтерiне жан-жақты пайдалана
бiлуімен анықталады.
3. Арнайы. Бұл әдiстемелiк мәселелерді ... ... ... үшін ... ... келесі деңгейлер негізінде
анықталады:
1. Педагог ... ... ... ... бағытындағы элементарлы-бейімделген деңгейі. Бұл
деңгейде келесі мазмұндар қарастырылады: ... және ... ... ... техникасы; компьютерлік техниканы қолдану
мүмкіндіктері; оқу ... ... ... ... ... ... бірге келесі мәселелер де қарастырылады: білім беруді
ақпараттандыруды нормативтік-құқықтық жағынан қамтамасыз ету; ақпараттық-
коммуникациялық технологияны ... беру ... ... ... білім беруді басқару жүйесіндегі ақпараттық технологиялар және
т.б.
2.Қызметтік-ізденістік деңгей. Мұнда ... ... ... ... ... ... практикалық түрде меңгереді. Сондықтан
мұнда жұмыс орындарын ... ... құру ... ... ... оқу ... жасақтау алгоритмі сияқты
мәселелер қозғалады. Сонымен бірге ... ... ... ... ... беруді ақпараттандырудың теориялық негіздері;
-білім беру жүйесіне ақпараттық-коммуникациялық технологияларды
енгізудің ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық
технологиялар мүмкіндіктерін қолданудың психологиялық және дидактикалық
шарттары;
- ақпараттық технология негіздерін оқытуда жобалау және ... ... ... ... ... ... ... моделі және оқу
процестерін ақпараттандыруды дамыту технологиясы.
3. Жүйелік-шығармашылық деңгей. ... ... ... ... ... құралдарын ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық
кеңістікке ену мақсатында web-сайтты жасақтау; оқыту әдістерін жетілдіру
және т.б.
Сонымен бірге педагог мамандардың ... және ... ... ... ... тест ... құрастыру алгоритмі
түсіндіріледі.
Оқу процесінде пайдаланылатын мулътимедиялық үйретуші программалардың,
тексеру программаларының, электрондық оқулықтардың өскелең өмір ... ... ... ... ... ... ... алатындай
деңгейде болуы керек. Бұл мәселе өз ... ... ... ... талап
ететін мәселе, сондықтан осы мәселе жөніндегі зерттеулер одан ... ... ... ... ... беру ... ... Білім берудің сапасын ... даму ... ... және
дербестендіру есебінен қоғам мүшелерінің ой-өрісінің ... ... өз ... ... алу ... ... және ... емес
білім беру жүйесінде қоғам мүшелерінің өз мамандықтарын ... ... ... ... ... ... негізгі бағыттары:
- методологиясын жетілдіру мен стратегиялық мазмұнын таңдау;
- әдістерімен формаларын ұйымдастыру;
- қоғамды ақпараттандырудың қазіргі ... ... ... ... ... ... ... жасау;
- педагог мамандардың инттелектуалдық потенциалын дамытуға бағыттау;
- өз бетімен білім алу біліктілігін қалыптастыру;
- ... ... ... өз бетімен
түрлі іс-әрекеттерін жүзеге асыру;
- тестілік, диагностикалық ... ... ... ... ... ... беру жүйесін ақпараттандыру
телекоммуникациялық желілерді жасау және дамытумен ұштасады. Ал ... ... ... міндеттері біртұтас коммуникациялық желілерді жасау және
дамытумен ұштасады. Ал білім беру ... ... ... біртұтас
телекомуникациялық желіні құру және дамыту арқылы ... ... ... мәдениетті ұйымдастыру мен жеделдету процесін
жоғары деңгейге жеткізу;
❖ жасалынған және дамып келе ... ... ... бүкіләлемдік информациялық кеңістікте
интеграциялау;
... ... ... әртүрлі деңгейдегі
ақпараттармен алмасуды қамтамасыз ету;
❖ білім беруді ... ... ету, ... ... ... ... жағдайында білім беру ... ... ... ... ... ... негізгі міндеттердің біріне айналып отыр.
Қоғамды ақпараттандырудың негізгі бөлігі – ... ... Олай ... ол – ... беру қызметкерлерін ақпараттандыру
саласы бойынша біліктілігін көтеру болып табылады. Оқушылардың ақпараттық
мәдениетін қалыптастыруда мұғалімдердің ... ... ... ... ... ... ... компьютер оқыту мен
дидактикалық құралға айналып отыр. Сондықтан қазіргі ... беру ... ... оқу ... мектеп пәндерін оқытуға пайдалану
өзекті мәселелердің бірі. Олай болса, бұл мәселелерді жан-жақты шешу ... ... ... орны ... ... ... үшін білім беру қызметкерлері үшін түрлі
тренинг курстар өткізілу қажет. Ол үшін бір ... ... әрі ... қызметкерлерінің категорияларының ерекшелігі ... ... ... ... Бұл ... қазіргі таңда көкейкесті
мәселелердің біріне айналып отыр. Аталған мәселені шешу ... ... ... және бір жүйеге бағытталған тұжырымдама жасақталды.
2.2. Оқыту жүйесінде ақпараттық технологиялардың қолданылуын психологиялық
тұрғыдан эксперименттік зерттеу
Ақпараттық технологияны ... ... ... ... ... ... ... жүйесін құрастыруға жол ашты. Осы шарттар
жүйесін құрастыру мақсатында біз тиісті ... ... ... ... ... біз ... ... психологиялық-педагогикалық шарттар жүйесін
бірден ұсынған онша дұрыс емес ... біз ... ... ... ... отырып, олардың ішінен тек өзімізге қатыстысын
ғана іріктеп алып, содан кейін сол ... ... ... ... жөн ... ... принциптер белгілі бір
жүйеде, бір уақытта, тығыз байланысқан кешен ... ... ... ... оларды белгілі бір ретпен немесе тізбекті түрде пайдалану
мүмкін емес. Ал ... ... ... бір ... ... жүйеде келтірдік, себебі жүйелі түрде ұсынылған оқу материалы негізінде
ғана студенттердің іс қағаздарын жүргізуге оқыту ... ... ... ... ... ... ... технологиялар жүйесінің ғылыми дәйектілігін
қаматамасыз етуге мүмкіндік тұғызды. Сонымен қатар зерттеліп отырған мәселе
бойынша ... ... ... ... ... ... ... негізі ретінде пәнаралық байланыстар принципі
таңдалып алынды.
Жоғарыда көрсетілген ақпараттық ... ... ... біртұтас жүйеге келтіру үшін, оларды ортақ мақсатқа
бағыттадық. Бірақта, әрбір шарт бұл ... ... ... атқарады.
Пәннің мазмұны келесі тақырыптарды қамтиды: ақпараттық технологияларды
ұйымдастыру негіздері; ақпараттық технологиялар құрылымы; ұйымдастырушылық
техника құралдары және оның ... ... офис ... ... ... және ... ... шарттар жүйесін жүзеге асырудың
нәтижесін тексеру мақсатында арнайы ... ... ... мен ... үш ... бойынша жіктелді: мотивациялық,
танымдық және процессуалдық.
Төменгі деңгей болашақ маман иесіне жаңа ... ... ... ... ... өз ... қызметінің саймандарына немқұрайлы
қарайды, кәсіби қызметтің ... ... ... көзқарасы оң емес.
Алдына нақты мақсат қоймайды және өз жұмысын ... ... ... ... ... ... ... өзін-өзі бақылау жүйесін
қолданылмайды.
Орташа деңгей болашақ қызметкер өз мамандығына оңтайлы қарайды және
қызметін сайманмен ... ету үшін жаңа ... ... және ... ... ... компьютерді пайдалану бойынша
шамалы білімі бар, бірақта оны білмегендіктен сирек қолданады. ... ... ... ... технологиялар көмегімен кәсіби
қызметті жүзеге асыру ... ... ... ... ... материалдың өзгешелігі ескерілмейді.
Жоғары деңгей өз ісімен қызыға айналысады, қызметі белсендене түседі.
Кәсіби қызметті ұйымдастырудың тиімділік тәсілдерін ... ... ... оны ... және ... алады, сонымен қатар ақпараттық
технологияларды қолдануды меңгереді. Жұмыстың мақсаты мен ... ... ... ... ... шешу және ... ... тексеру мақсатында ғылыми аппаратта ... ... ... ... жүргізілді.
Эксперименттің міндеті: оқу процесінде ақпараттық технологиялар арқылы
оқытудың педагогикалық ... ... ... ... үш ... ... ... дәлелділігін
жоғарлату мақсатында бақылау және эксперимент ... ... ... студенттердің жалпы саны келесі формула бойынша
дәл анықталды:
мұндағы: t – зерттеуші қасиеттің таңдалып ... ... ... ... ... ... ... жуықтап алғандағы саны 5% тең. n ... ... ... ... ... ... ... болмаған
жағдайда W·(1- W) максималды мәні қабылданады, ол 0,025-ке тең (W=0,5 және
(1-W) = 0,5 кезінде). ... ... ... тең, ол ... ... ... Берілген мәндерді қойып, келесіні аламыз:
Сонымен, экспериментке (пәннің жүргізілуіне байланысты) (82 адам – 42
- ... және 40 - ... ... ... ... Pentium ІV дербес
компьютермен қамтамасыз етілген компьютер сыныптарында өткізілді.
4-кесте - Айқындаушы эксперименттің нәтижелері (%)
|Компоненттер ... тобы ... тобы |
| |төм. |орт. |жоғ. |төм. |орт. |жоғ. ... ... |33,8 |41,6 |24,6 |36,1 |40,4 |23,5 ... ... |42,8 |39,8 |17,4 |44,5 |38,9 |16,6 ... ... |83,3 |16,4 |0,3 |84,2 |15,7 |0,1 ... көрсеткіш |53,3 |32,6 |14,1 |54,93 |31,67 |13,4 ... ... ... ... ... ... оқыту жағдай
бүгінгі заман талабына сай ... ... ... құжаттармен жұмыс істеу
дағдыларының төмен екендігі анықталды.
Айқындаушы эксперименттің ... ... ... жоспарлауға және өткізуге негіз болды. Бұл ... ... ... ... ... ... студенттерді оқытудың педагогикалық
шарттар жүйесін тәжірибеден өткізіп, тексеруге бағытталған. Қалыптастырушы
эксперимент ... ... ... ... оның нәтижелері бірінші және
үшінші (қорытынды) кескіннің ... ... ... ... эксперименттің нәтижелері эксперимент тобындағы оқушылардың
ақпараттық технологиялар арқылы білім, білік және ... ... - ... ... ... ... білім, білік
және дағдыларының қалыптасқандығының нәтижесі (қорытынды эксперимент)
| ... топ ... тобы ... | | |
| |1 ... |3 ... |1 ... |3 ... |
| |төм. |орт. ... |37,6 |79,7 ... |46,8 |19,9 ... |15,6 |0,4 ... ... ... технологиялар арқылы студенттердің
білім, білік және дағдыларын қалыптастыруда педагогикалық ... ... ... ... ... ... ... оқытудың педагогикалық шарттар жүйесі
студенттердің оқу-практикалық және ақпараттық технологияларды пайдалану іс-
әрекеттерін белсендендіруге мүмкіндік ... ... ... ынтасын тудырды; оқытуды жетілдіруге қажетті білім, білік және
дағдыларды игеруге қызығушылықтарын арттырды; оқытудың ... ... ... ... ... берді; ақпараттық технологиялар арқылы
оқушылардың оқытудың маңыздылығын дәлелдеді.
Бақылау және эксперименталды топтарында ... ... ... ... білік және дағдыларының қалыптасу деңгейін
анықтау мақсатында бақылау тапсырмалары және ... ... ... ... 100 ... жүйе ... бағаланды. 0-ден 40-
қа дейін – төменгі деңгей; 41-ден 80-ге дейін – орташа деңгей; 81-ден ... ...... деңгей.
Сонымен, тәжірибелі-педагогикалық жұмыстың нәтижелері біздің ұсынып
отырған ақпараттық технологиялар арқылы студенттерді оқытудың педагогикалық
шарттар ... ... ... ... ... ... педагогикалық шарттар жүйесінің тиімділігін
дәлелдеу үшін корреляция коэффициентін Пирсонның сызықтық ... ... ... ... r – ... ... - бастапқы сараптама
берінділері; - соңғы сараптама берінділері; n – таңдау ... ... ... (n) барлық үш компонент бойынша орташа және
жоғары деңгей көрсеткіштерінің қалыптасқандығын ... (x - ... ... y - ... ... көрсеткіштері).
Бұл формула бойынша корреляцияның коэффициенті 0,94 болып шықты. Яғни
бұл коэффициент біздің ұсынылып ... ... ... ... ... педагогикалық шарттарының тиімділігінің дәлелі.
Эксперименталды топтағы ақпараттық технологиялар арқылы ... ... ... және ... ... ... оқу орнының оқу
процесіне ұсынылып отырған педагогикалық шарттар жүйесін енгізу қажеттілігі
туып отыр ... ... ... компьютерден рефлексивтік деңгейін жүзеге ... оның ... ... ... Компьютер кез келген ойдың
өтімділігін, міндеттерінің ... және ... ... ... бере ... ... жүргізуде компьютерді пайдалану негізгі орын алып
келеді, өзіндік жұмыстар, консультациялар ... және ... ... ... ... деңгейін көтерері сөзсіз.
Компъютердің графикалык мүмкіндіктерін сызу, сурет ... ... ... сапалылығын арттырады.
Қашықтықтан оқыту - адам ... ... және ... ... деген
құқықтарын іске асыратын үздіксіз білІм беру жүйесі нысандарының бірі.
Қазақстанда қашықтықтан білім берудің рөлін өзекті ететін әлеуметтік
саяси ... ... ... жаңа ... ... ... реформаларды дамыту.
Халықаралық байланыстардың оның ішінде ... беру ... ... ... ... ... өзгерістер;
- білім беру қызметін көрсетулердің әлемдік рыногында бәсекелестіктің
артуы ... ... ... ... ... ... ... ісіндегі халықаралық
ықпалдастықты күшейту.
- білім беру процесіне қатысушылардың арасында ақпарат ... ... жаңа ... ... пайда болуы және олардың
жедел дамуы.
- халықтың білім берудің мазмұны мен технологияларына
қатысты жаңа ... ... ... ... ... функциялары:
- халықтық әлеуметтік және кәсіби жұмылуын оның кәсіпкерлік әлеуметтік
белсенділігін ... ... ... ... ... ... ... сұраныстарын
қанағаттандыру;
- отандық жоғары мектепте жинақталған білімді кадрлық және ... ... және ... ... ... ... ... және білім сапасын арттыру
- халықтың әр түрлі білім беру қызметтеріне деген, өсіп келе жатқан
қажеттіліктерін қанағаттандыру.
Икемділік. ... ... ... ... ... ... ... Өздеріне ыңғайлы уақытта, ыңғайлы орында ... ... ... ... ... оқу курсының белгілі бір пәнін меңгеру
үшін ... ... ... ... сонша оқиды.
Модульдік. ҚО бағдарламасының негізіне модульдік принципі алынған.
Оқушылар меңгерген әрбір жекелеген пән (оқу курсы) мазмұны ... ... ... ... ... Бұл ... ... әрине, логикалық жағынан
өзара байланысты) оқу ... ... жеке ... ... ... ... оқу жоспарын жасауға мүмкіндік береді. Оқушы
өзі үшін ... жеке ... ... іс жүзіндегі жеке оқу жоспарын
жасағанда, әзірше білім алудың дәстүрлі нысандарына тән ... ... ... Оқыту негізі кәсіптік қызметпен, тіпті оқумен ұштастырыла,
яғни «өндірістен қол ... ... ... Білім алушының тұратын жерінен білім ... ... ... ... ... беру процесі үшін ... ... ... істегенде жағдайда) болып есептелмейді.
Оңтайлылығы. Оқу процесінде білім беруші мен білім алушы қашықтықтан
оқыту технологиясын ... ... яғни ... ыңғайлы сабақ
кестесі немесе жұмыс кестесі бойынша іске асыра алады.
Қамту немесе «бұқаралық». Білім алушылардың саны сыни ... ... ... ... барлық үлгідегі оқулықтар мен анықтамалық
көздеріне (электронды кітапханаларға, ақпараттық ... ... ... ... олар ... және оқытушымен теле-коммуникациялық
желілер және байланыс құралдары арқылы хабарласа алады.
Рентабельдік. Бұл - ҚО-ның жоғары ... ... ... ... ... ... ... ҚО білім алудың ... ... ... 1,5-2 есе арзанға түседі.
Оқытушы. Әңгіме оқытушының жаңа рөлі және өзіндік функциялары туралы
болып отыр.
Білім алушылар. ... ... ... ... жаңа рөлі және ... ақпараттык, технологиялар. Ақпараттық технологиялардың ... ... та ... жаңа ... ... ... ... мультимедия жүйелері, т.с.с.) пайдаланылады.
Әлеуметтілігі. ҚО тұрғыдан жеріне, жағдайына және белгілі бір ... ... ... білім алудың баршаға бірдей мүмкіндігін
қамтамасыз ете отырып, белгілі бір ... ... ... азайтады.
Интернационалдығы. ҚО білім беру ... ... ... ... ... туғызады.
Қашықтықтан оқитын оқушы жасаған білім нәтижелері, оның ішкі жеке
басының өсуіне ... ... ... білім беретін интернет-ресурстардың
көлемінің өсуі адамзаттың әлемдік мәдени-тарихи жетістіктеріне ... ... ... мазмұнының ролін өзгертеді. Дәстүрлі білім берудің
негізгі мақсаты таңдап алынған мазмұнды оқушыларға ... ... ... көздерге - оқулықтар мен оқу құралдарына шоғырландырылады. Web -
ортада, СВ КОМ. ВҮВ-тасушыларда, ... ... мен ... бар ... ақпараттық қол жетімділдігі және ... және ... ... ... ... ашықтығы оқушылардың
дүниетанымын әлемдік деңгейге дейін кеңейтеді. Сондықтан болашақ 12 жылдық
мектепте ... ... ... ... ашық ... ... ғаламдық білім беретін телекоммуникациялардың тиімді құралы
ретінде лайықты орын ... ... ... ... ... принцип түрлi бiлiм ... ... ... ... ... Модульдiк
мазмұнды игеру барысында тыңдаушының кәсiби шеберлiгiнiң өсуiне және ... ... ... ... өткiзуге әсерiн тигiзедi.
Курстың моделiн жасақтау барысында бiз келесi мақсаттарды негiзге
алдық:
- бiлiктiлiктi көтерудi ... ... ... ... ... құзырлылығын қалыптастыру;
- тыңдаушылардың өзiн-өзi дамуы мен жетiлу жағдайларын қалыптастыру.
Тыңдаушылардың бiлiм жетiлдiру мазмұны ... ... ... ... ... ... — «ҚР бiлiм саласындағы негiзгi
мемлекеттiк саясатының ... (6 ... Бұл блок ... ... ... ... ... теориялық бiлiмiн және
Қазақстан Республикасындағы бiлiм беру жүйесiн дамыту тенденцияларын игеру
мәселелерiн қамтиды:
– ҚР ... ... ... ... ... 2010 ... ... бiлiм берудi дамытудың
Мемлекеттiк бағдарламасының негiзгi ережелерi;
– Тұлғалық әлеуметтендiрудiң құқықтық негiздерi.
Екiншi ... ... ... беру ... әлеуметтiк-
психологиялық жағынан қамсыздандыру» (24 сағат):
– Оқыту мен тәрбиелеу жүйесiнiң тиiмдiлiгiн анықтайтын психологиялық
диагностика;
– Мұғалiм – тұлғаны ... ... ...... ... мен әдiстерiн жетiлдiруге
бағытталған инновациялық әдiстер» (56 сағат) ... ... ... ... дамуының, оқытушының жеке тұлғаны дамыту
мехнизмiн ... ... ... ... бiлiм ... нәтижеге бағытталған құзырлылық тәсiл;
– тыңдаушының кәсiби шеберлiгiн шыңдауға бағытталған модельдеу мен
жобалау қызметiн дамыту;
... ... ... ... ... ... ... бейнелеу;
– бiлiм беру қызметкерлерiнiң қызметiн ... ... Оның ... ... ... ... жылдан-жылға жаңа
мазмұнмен толығып отырады.
Оқыту бағдарламаларын ... ... ... тест пен
сауалнама қорытындысы бойынша жүргiзiлуi қажет. Курстағы ... ... ... ... ... мен ... енгiзiлiп
отырады.
Курстық дайындықты жобалау барысында тұлғалық-бағдарлық бөлiктер
ескерiлдi. Ол ... ... ... ... ... ... ... өзара бiр-бiрiмен тәжiрибе алмасу мен
ойларын ортаға салу ... ... ... ... ... қолдану
кезiнде бiрлескен өзара әрекет пен ... iске ... және ... ... ... және
тұлғалық бағдарлау қалыптасады. Мұндай жағдайда, тыңдаушылардың ... ... ... ... ... дамуы
қамтамасыз етiледi.
Бiлiм мазмұнының аралығындағы аралық топ пен оны ұйымдастыру келген
тыңдаушылардың ... ... ... ... ... негiзгi келелi мәселелердiң бiрi түрлi салалардағы теория мен
практика бойынша мұғалiмдердiң ... ... мен ... ... ... және ... тәжiрибелерге талдау жасау барысында педагог
кадрлардың мамандық құзырлығының дамуына әсер ... оқу ... ... мен ... ... қажеттiгi анықталынды.
Сондықтан дәстүрлi сабақтарды ... ... ... ... ... ... iскерлiк ойындар, тақырыптық пiкiрталастар,
практикалық жағдаяттарды ... және т.б. ... емес ... ... ... ... ... сабақтарды өткiзу тыңдаушылардың
өздiгiнен жұмыс жасауына, қабiлетiнiң дамуына және жекелей жұмыс жасау ... ... ... ... ... ... жеке, топтық, фронтальды, ұжымдық жұмыс
жасау формалары.
Қолданылған технологиялар: жобалау әдiсi, модульдеп және деңгейлеп
саралап оқыту технологиялары.
Қорытынды ... ... ... ... ... атап ... ... мамандардың бiлiктiлiгiн үздiксiз
көтеру барысында вариативтiлiк қағидасы жүзеге асырылады. ... ... ... жаңа ... ... өз ... ... арттыратыны сөзсiз.
Сондықтан мамандардың бiлiктiлiгiн көтеру жүйесiнде ... ... ... ... ... жеке әдiстемесiнiң
мiндеттерiн шешуге байланысты проблемалық курстарды да ... ... ... беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны
жаңарып, білім беруге деген жаңа ... ... ... ... ... беру ... ... жатқан ауқымды өзгерістер түрлі ынталы
бастамалар мен түрлендірулерге кеңінен жол ашуда.
Ғылым мен ... ... ... ... мәліметтер ағыны
күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның ... ... ... басты міндеті болып отыр. Ол бүгінгі білім
беру кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару оқытушының ... ... ... ... келмек. Сондықтан да әрбір студенттің қабілетіне
қарай білім ... оны ... ... ... ... ... ... инновациялық педагогикалық
технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет.
Қазіргі білім беру ... ... жаңа ... ... ... сауатты, жан-жақты білгір
маман болу ... ... Жаңа ... ... меңгеру оқытушының
зейін-зерделік, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да
көптеген ұстаздық келбетінің ... игі ... ... ... ... үрдісін жүйелі ұйымдастыруына көмектеседі. Қандай
сабақтың болмасын қызықты өтуі ... ... ... ... әдіс ... ... оқыту әдістемесін жаңартып отыруына байланысты.
Барлық қоғамдық, өндірістік, және ... ... ... ... ... ... жаңа ... технологияны
қолданумен байланысты.
Біздің зерттеуімізде келесілер анықталды:
- заман талабына сай жоғары студенттердің ақпараттық технологиялармен
қарулану қажеттілігі негізделді;
- оқытуда ақпараттық ... ... ... ... жасалған талдау негізінде пәндердің өзара байланысы (интеграциясы)
анықталды, оның ақпараттық ... ... ... мазмұны мен
маңызы ашылды;
- ақпараттық технологиялар ... ... ... ... ұсынылды
- ақпараттық технология негізінде болашақ мамандарды ... ... ... жасалды;
- ақпараттық технологиялар арқылы оқытудың педагогикалық шарттарын
анықтау және енгізу біліктілік ... ... ... ... ... және ... қалыптастыру;
- ақпараттық технологиялар арқылы оқытудың педагогикалық шарттар
жүйесі өзара байланысты ... және ... ... ол ... ... ... ... бағытталған педагогикалық
құбылысы;
- ақпараттық технологиялар арқылы оқыту бойынша білім, білік және
дағдылардың ... ... ... ... ... ақпарттық
технологиялар арқылы оқытудың педагогикалық шарттар жүйесі ... ... ... ... ... ... барысында
студенттерді ақпараттық технологиялар арқылы оқыту деңгейлерінің
жеткіліксіз ... ... ... орай ... ... ... педагогикалық шарттар жүйесі енгізілді. Енгізу және пайдалану
процесі ... және ... ... өзара байланысында жүзеге
асады;
- экспериментті жұмыста математикалық ... ... ... біз ... мамандарды ақпараттық технологиялар оқытудағы болып
жатқан өзгерістерді анықтадық. Өзіміз көріп ... ... ... ... ... технологиялар арқылы оқытудың педагогикалық
шарттар жүйесін қолданғаннан ... ғана қол ... ... ... ... ... кейін ғана оқушылардың
ақпараттық технологиялар арқылы оқыту барысында білімдерінің, біліктерінің
және дағдыларының айтарлықтай ... ... ... жұмыс
қорытындысына қарай жоғары дәрежеге ие болашақ мамандардың саны мәнді
жоғарлады, яғни бақылау тобымен ... ... ... ... ... тең болды. Осы нәтиже тәжірибелі жұмыстың ... ... ... ... арқылы оқытудың педагогикалық шарттар жүйесін
пайдалану оқытуды жақсартуда енгізілуі мүмкін.
Мамандардың бiлiктiлiгiн арттыратын жүйе ... ... ... ... ... технология саласы бойынша мамандардың
дайындығын жетiлдiру үшiн келесi бағыттар iске ... ... ... ... негiзiнде байқадық:
– педагог мамандардың ақпараттық мәдениетiн қалыптастыруды
қамтамасыз ететiн дайындық ... ... ... оқыту технологиясын бiлiктiлiктi арттыру жүйесiне
енгiзу мәселелерiн байқаудан өткiзу және оны ендiру;
– бiлiктiлiктi арттыру жүйесiне виртуальды ... ... ... ... және оны ... ... мұғалiмдерiнiң және ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды бiлiм беру ... ... ... ... озық тәжiрибелерiн жинақтап, жүйелеу және
мәлiметтер базасын аталған тәжiрибелермен толықтыруды ... ... Web – ... мазмұнын ақпараттандыру саласы
бойынша өткiзiлген курстық материалдармен, информатиканы оқытуда
инновациялық ... ... ... ... ... және т.б. материалдармен толықтыру
– мұғалiмдердiң практикалық қызметiне қолданылатын ... ... ... оқулық, энциклопедия)
жинақтау банкiсiн толықтыруды жалғастыру.
Үздiксiз педагогикалық бiлiм беру жүйесi - бұл көп ... ... және ... ... ... ... Сонымен, институтта ақпараттық-коммуникациялық технология
саласы бойынша ұйымдастырылған курстардың негiзгi ... бiлiм ... ... ... ... ... қалыптастырумен
баайланыстыруға бағытталған. Басқаша айтқанда, курсты ұйымдастыру барысында
тыңдаушының өздiгiнен бiлiм ... және ... ... ... жасау
арқылы бiлiм сапасын көтерудiң негiзгi шарттарының бiрiне айналып отыр.
Зерттеу барысында алынған нәтижелер болашақ ... ... ... ... жүйесінде қолдануға болады.
Бұл мәселе келешекте оқытуда жаңа ... және ... ... технологиялар арқылы оқытуда, жоғары оқу орнында
болашақ мамандарды ақпараттық құралдар көмегімен оқытуда әр қилы ... ... ... өз ... ... ... ... «Ақпараттық технология және қашықтықтан оқыту» Мұхамбетжанова ... ... ... ... бiлiм беру ... 2010 ... дейiн дамытудың
Мемлекеттiк бағдарламасы.
3. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін 2015 жылға дейін дамыту
тұжырымдамасы
4. Бiлiм беру ... ... ... ... ... Мемлекеттiк
бағдарламасы.
5. Информатика (Мемлекеттiк жалпыға мiндеттi бiлiм ... ... ... ... ... ... ... талаптар. Алматы, 1998ж.
7. Н.Ермеков, Ж.Караев, Н.Стифутина. ... 7, 8 ... ... 2000, -192 ... «Әдіскер жаршысы» №5, 2006 ж 44, 45 бет
9. ... ... №4 2005 ж 2, 30, ... ... негіздері» №2 2004 ж 2 бет
11. «Информатика негіздері» №5 2004 ж 4,6 ... ... ... №1 2004 ж 14,16 ... «Информатика негіздері» №4 2004 ж 2 бет
14. ... Н. А. ... ... ... ... ... для студентов высш. пед. учеб, заведений. М.: Академия, 2001.
С. 26.
15. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие для ... ... ... М.: ... 2002. С. 66.
16. Захарова И. Г. Информационные технологии е образовании: Учеб. пособие
для студ.высш. ... ... М.: ... ... Грин А.А. ... творческих задач.//Школьные технологии 2000 г № 5,
С.218-226
18. ... В.В. ... ... от ... до ... ... 1996. С.112.
19. Джакупов М.С.Управление познавательной деятельностью ... ... ...... ... Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Как помочь особенному ребенку. СПб.: 2001
21. ... М.В. ... ... – инструмент освоения нового опыта//
Магистр. 1999. С.85-95
22. Шоманбаева А.О., Кабылбекова З.Б. Теория и ... ... ... ... Нестеренко А.А Страна загадок //Школьные технологии, 2000г №5, С.208-
214
24. ... И.П. ... ... пособие для студентов высших учебных
заведений, - М.:, ... ... ... ... ... ... ... в образовании. 2001, № 3
26. Смолкин А.М. ... ... ... – М.: ... ... 1997
27. Автономова Н.С. Современная западная философия: Словарь – М., 1991.
28. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы // ... ... 7 ... ... ... ... білім беретін мектептер ... ... / жоба // ... ... 1996, №7, 9
сәуір
30. Тәлім-тәрбие тұжырымдамасы // ... ... 1993, 5 ... ... ... ... білім беретін мектептері тұжырымдамасы
// Қазақстан мұғалімі, 1991, 14 қараша
32. Қазақстан бастауыш білім мемлекеттік стандарты // ... ... ... Ж. Оқыту әдістемесіндегі мәселелер. // Бастауыш мектеп, 1999,
№8-9, 7-8 беттер
34. Қазақстан Республикасының 2005-2015 жылға дейінгі білім беруді ... ... Ф.Н. ... об ... // Мәскеу, Просвещение, 1965, 260-бет
36. Кузьмина Н.В. Психологическая структура деятельности ... ... его ... // ... ЛГУ, 1967, ... Кудайкулов М.А. Дидактичесик проблемы формирования ... ... у ... ... ... 1977, ... ... Б.Р. Педагогика курсының лекциялары // Алматы, 1991, 21-
бет
39. Луначарский О воспитании и образовании // Мәсеку, Педагогика, 1976, 223-
бет
40. ... И.Д. ... ... и ... познания // Мәскеу, Знание,
1975, 64-бет
41. Бабанский Ю.К. Методы обучения в ... ... ... ... ... 1985, 208-бет
42. Байтұрсынов А. Таңдамалы шығармалары // Алматы, Жазушы, 1989, 117-бет
43. Психолого-педагогический словарь для ... и ... ... ... на ... 1998, ... ... Ы. Таңдамалы шығармалар // Алматы, 1955, 414-бет
45. Душков Б.А. Индустрально-педагогическая психология // ... 1981, ... ... В.К. ... ... ... // ... Просвещение,
1984, 64-бет
47. Аманкелдиев Ә. Педагогикаға да ... ... // ... 1994, №5, ... ... В.Ф. ... ... мыслить // Мәскеу, Просвещение, 1987, 208-
бет
49. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний // ... ... ... ... С. ... педагогикалық газеттерінің оқушылардың
білім сапасын арттырудағы ролі // Тараз, 1998, 28-бет
51. Махмутов М.И. Организация проблемного ... в ... // ... 1977, ... Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем // Воронеж, 1977,
304-бет
53. Қоянбаев Ж.Б. Педагогика // Астана, 1998
54. Баймұқанов Г. ... ... ... // ... ... 1999, ... ... Қ. Қазақстан болашағы – білімді ұрпағында // Бастауыш
мектеп,, 2000, №3
-----------------------
|Педагог мамандардың құзырлық ... ... ... ... ... ... бақылау |
|Бейiмделген ... ... ... ... ... ... ... |
|АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ... ... ... ... ... ЖҰМЫС |
|ЖАСАУҒА ДАЙЫНДАУ ... ... ... ... ... ... ДАЙЫНДАУ |
|ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ |
|ҚОЛДАНУ САЛАСЫНА ... |
| |

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 53 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мұғалім мен оқушылардың қарым-қатынас мәдениеті10 бет
Компьютер көмегімен есеп шығару технологиясын оқушының математикалық білімін тереңдетуде, дамытуда пайдалану ерекшеліктері4 бет
Ауыл шаруашылығы техникасы3 бет
Заманауи сабақ- математика мұғалімдерінің инновациялық білім беруінің негізі11 бет
Микроскопирлеудің негізі. өсімдік жасушасының плазматикалық мембранасының құрылысы мен қызметтері4 бет
Наножартылайөткізгіштер11 бет
Сән әлемі6 бет
Тағамдық өнімдердің технологиясының дамуының негізгі бағыттары4 бет
Тағамдық өнімдердегі токсиндік затты анықтауда қолданылатын заманауи әдістермен техникалық аппаратуралар жайлы6 бет
Тағамдық өнімдердегі токсиндік затты анықтауда қолданылатын заманауи әдістермен техникалық аппаратуралар туралы ақпарат4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь