Информатика пәні дәрістер кешені


Дәріс №1. КІРІСПЕ
Дәріс №2. ИНФОРМАТИКАНЫҢ НEГІЗГІ ТҮСІНІКТЕРІ.
Дәріс №3. ДИСКРЕТТІ МАТЕМАТИКАНЫҢ НЕГІЗІ
Дәріс №4. ЭВМ.НІҢ АРХИТЕКТУРАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮСНІКТЕРІ
Дәріс №5. ЕСЕПТЕУДІҢ АЛГОРИТМДІК ШЕШІМІ, АЛГОРИТМДІК КҮРДЕЛІЛІКТІ ТАЛДАУ
ДӘРІС №6. БАҒДАРЛАМАЛАУ ТІЛДЕРІМЕН ТАНЫСУ
ДӘРІС №7. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР МЕН ЖЕЛІЛЕРДІҢ НЕГІЗДЕРІ
Дәріс №8. ГРАФИКА ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ
Лабораториялық жұмыс №1. Тақырыбы: «Санау жүйесі. Базис және санау жүйесінің негізі»
Лабораториялық жұмыс № 2. Тақырыбы: «Бүтін және бөлшек сандарды бір санау жүйесінен басқа санау жүйесіне аудару»
Лабораториялық жұмыс № 3. Тақырыбы: «Есептерді алгоритмизациялау негізі»
Лабораториялық жұмыс №4. Тақырыбы: «Алгоритмдер (типтері, қасиеттері). Алгоритм жасау әдістері. Сызықты, тармақты және циклдік алгоритмдерге мысал»
Лабораториялық жұмыс №5. Тақырыбы: «Архиваторлар. Архивке файлдарды орналастыру»
Лабораториялық жұмыс №6. Тақырыбы: «Антивирустық прграммалар. Утилиттер»
Ақпараттану – бұл адамның қызмет атқаратын әр түрлі салаларында ақпараттарды қолдану, түрлендіру, сақтау, жинау және алу жөніндегі мәселелерді үйрететін - жас ғылыми пән.
Генетикалық информатика есептеу техникасымен, компьютерлік жүйелермен және желілермен байланысты, өйткені тек компьютерлер ғана ақпараттық процесстерге бірмезгілде қажетті ақпараттарды автоматты түрде өңдеуге және сақтауға мүмкіндік туғызатын ғылыми тәсіл ретінде қолданылады.
Орыс тілінде бұрыннан қолданып келе жатқан «информатика -термині ғылыми әдебиеттер арқылы берілетін ғылыми ақпараттың жалпы қасиеттері мен құрылымдарын үйрететін кіші-гірім нақты аймақпен байланысты.
Бұл ақпараттық-аналитикалық қызмет, дәл бүгінгі күні кез-келген салаға әсіресе кітапханалық істерді, кітап басып шығару және тағыда басқа көптеген салалардағы жұмыстарды жүзеге асыруда өте қажет. Академик А.П. Ершов айтқандай қазіргі жағдайдағы информатика термині “орыс тіліне жаңа және кең мағынада фундаментальды жаратылыстану ғылымдарының атауы тәрізді ақпараттарды өңдеу және беру процесстерін үйрететін” термин ретінде енгізілді.
1978 жылғы информатика бойынша халықаралық конгрессте “Информатика түсінігі административтік және әлеуметтік ықпал ету, коммерциялық, өндірістік кешендерде және сол сияқты ұйымдастырушылық аспектілер, математикалық қамтамасыз ету, машиналар, құрал жабдықтар және ақпараттарды өңдеу жүйесін материалдық-техникалық қамтамасыз ету, қолдану және жасаумен байланысты аймақтарды қамтитындығы”- атап көрсетілен.
Қазіргі заманғы ақпараттанудың құрылымы.
Қолданбалы ақпараттық технологияларды бір жағымызға қалдыра отырып, қазіргі заманғы информатиканың құрамдас бөліктерін, яғни “ядросын” сипаттаймыз. Бұл бөліктердің әрқайсысы өзіндік ғылыми пәнмен салыстыра отырып қарастыруға болады: олардың арасындағы өзара қатынас шамамен, классикалық матеметикадағы математикалық анализ, геометрия және алгебраның арақатынасы сияқты – олар әрқайсысы өзіндік жеке пән болғанымен, бірақ, күдіксіз бір ғылымның бөлігі болып табылады.
Теориялық ақпараттану – математика тараулары қатарынан тұратын, информатиканың бір бөлімі. Ол математикалық логикаға сүйенеді және өзіне алгоритмдер теориясы, және автоматтар, ақпараттар теориясы және кодтау теориясы, граматика және формальдық тілдер теориясын, амалдарды зерттеу және де басқа тарауларды қамтиды.
Есептеу техникасы –Сөз техникалық бөлшектер және электрондық схемалар жөнінде емес(бұлар информатиканың сыртында жатыр), ал олар құрылғылардың өзара әсерлесу принциптерін және функционалдық мүмкіндіктерінің атауларын анықтайтын есептеу (компьютерлік) жүйелердің архитектурасы деп аталатын деңгейдегі принциптік шешімдер жөнінде болып отыр. Бұл аймақтағы қойылатын классикалық шешімдердің принциптік мысалдарына жататындар: – бірінші буындағы компьютерлердің неймандық архитектурасы кейінгі бундағы ЭЕМ-нің шиндік архитектурасы, ақпараттарды параллельді өңдеу(көппроцессорлы) архитектурасы.
Бағдарламалау (программалау) - қызметі, бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелерін жасаумен байланысты.Мұнда біз заманға сай бағдарламалаудың негізгі тарауларын атап өтеміз: бағдарламалық қамтамасыз ету жүйесін жасау және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді жасау.
1. Макарова Н. В., Матвеев Л. А., Бройдо В. Л. и др. Информатика / Под ред. Макаровой Н. В. М., 2003.
2. Информатика / Под ред. С. В. Симоновича. - СПб., 2004.
3. Моисеев А.В. Информатика. - М.: Академия, 1998.
4. Аветисян Р.Д., Аветисян Д.Д., Теоретические основы информатики. - М.: Наука, 1997.
5. Аладьев В.3. и др. Основы информатики. -М.: Филин, 1999.
6. Балапанов Е.К. Новые информационные технологии: 30 уроков по
информатике. Алматы, 2001.
7. Воройский Ф.С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь-справочник. - М., 2001.
8. Рекомендации по преподаванию информатики в университетах. //Санкт-Петербургский университет, 2002. - 372с.
9. Рекомендации по преподаванию программной инженерии и информатики в университетах. // Интернет-Университет Информационных технологий. Москва, 2007.
10. Романовский И.В. Дискретный анализ. - 3-е изд. - СПб.: Невский Диалект; БХВ Петербург, 2003.
11. Асанов М.О., Баранский В.А., Расин В.В. Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы. - Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001.
12. Ахо А., Хопкрофт Д., Ульман Д. Структуры данных и алгоритмы. - М.:Вильяме, 2001.
13. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. СПб.: Питер, 2002.
14. Столингс У. Структурная организация и архитектура компьютерных систем. М.: Вильяме, 2002.
15. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. СПб: Невский диалог, 2001.
16. Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы программирования .- Харьков: Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 1997.
17. Кнут Д. Искусство программирования, 3-е изд. - М: Вильяме, 2001.
18. Бадд Тимоти Объектно-ориентированное программирование в действии. -СПб.: Питер, 1997.
19. Таненбаум Э. Современные операционные системы. СПб.: Питер, 2002.
20. Столлингс У. Операционные системы. Внутреннее устройство и принципы проектирования. М.: Вильяме, 2002.
21. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. СПб.: Питер, 2002.
22. Таненбаум Э. Компьютерные сети. СПб.: Питер, 2002.
23. Воронцов П.Г. Компьютерная графика. СПб., 2000.
24. Порев В. Компьютерная графика. СПб., 2002.
25. Практикум по экономической информатике. Учебное пособие. / Под
ред. Шуремова Е.Л., Тимаковой Н.А., Мамонтовой Е.А. - М:Перспектива, 2000.

Косымша:
1. Экономическая информатика: Учебник / Под ред. Косарева. В.П. - М.:Финансы и статистика, 2004.
2. Атовмян И.О. Архитектура вычислительных систем. М.: МИФИ, 2002.
3. Гуров В.В., Ленский О.Д., Соловьев Г.Н., Чуканов В.О. Архитектура, структура и организация вычислительного процесса в ЭВМ типа IBM PCM.: МИФИ, 2002.
4. Таха X. Введение в исследование операций. -М.: Вильяме, 2001.
5. Йордон Э., Аргила Карл. Структурные модели в объектно-ориентированном анализе и проектировании. -М.:ЛОРИ,1999.
6. Гуськов А. Спецификация объектно-ориентированных языков программирования. - М., 2004. - 464 с.
7. Смит С. Методы объектно-ориентированного анализа и проектирования. - СПб., 2005. - 532 с.
8. Федосеев Л. Основы программирования в объектно-ориентированной среде.-М., 2005. -378 с.
9. Дьяконов В. Компьютерная математика. Теория и практика. М: Горячая линия - Телеком, 2001.
10. Ю.Щербаков А.Ю. Введение в теорию и практику компьютерной безопасности.- М, 2001.

Пән: Информатика, Программалау, Мәліметтер қоры
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 89 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
1. Кіріспе
Информатика пәні, объектілері және оны құрайтын бөлімдері.
Информацияның физикалық және математикалық аспектілері.
2. Информатиканың нeгізгі түсініктері.
Информатика ғылым және техниканың бірлестігі. Kaзіpгi информатика
құрылымы. Ғылым жүйесіндегі информатиканыц орны. Акпарат, оның түрлері мен
касиеттері. Акпараттың бейнеленуінің әртүрлі деңгейлері Мәліметтерді
тасушылар. Мәліметтермен операциялар.
3. Дискретті математиканың негізі
Функция, катынас және жиын. Логика негізі, логикалық ойларды айту,
логикалық байланыстар, акикаттылық кестелері. Графтар және ағаштар:
ағаштар, бағытталмаған графтар, бағытталған графтар.
4. ЭВМ-нің архитектурасының негізгі түсніктері
Компьютер архитектурасының тарихы және оған шолу. Компьютердің
логикалық элементтері: логикалық вентилдер, триггерлер, санауыштар,
регистрлер. Мәліметтің компьютер жадында бейнеленуі: биттер, байттар,
сөздер; сандық мәліметтің бейнеленуі және сандық жүйелер; таңбалы бейнелеу
және косымша кодпен бейнелеу; биттермен Heгізгi операциялар; сандық емес
мәліметтердің бейнеленуі. Машинаны ұйымдастыру: Фон-Нейман принципі,
баскару құрылғылары, команда жүйелері мен типтері. Енгізу-шығару және
тоқтату. Компьютер жадысының ұйымдастырылуы. Жады иерархиясы. Heгізгi
жадтың ұйымдастырылуы және операциялары. Виртуалды жады. Енгізу-шыгару
құрылғылары. Кәзіргі аппараттарды камтамасыз етуге шолу.
5. Есептеудің алгоритмдік шешімі, алгоритмдік күрделілікті талдау
Eceптi шешудің стратегиялары. Шешімді іздеу және оның алгоритмдері.
Алгоритм концепциялары мен қасиеттері. Алгоритмдерді өңдеу стратегиялары.
Мәліметтер құрылымы: карапайым типтер, массивтер, жолдар. Блок-схема
алгоритмнің графикалық өнделуі. Блок-схемалардың әртүрлі түрлері.
Алгоритмдерді өңдеу. Heгізгi есептегіш алгоритмдер: ақырғы автоматтар;
Тьюринг машиналары; онай және қиын шешілетін есептер. Алгоритмнін
талданылуы: күрделіліктің стандартты класстары. Уакыт және жады көлемі
бойынша шығындар.
6. Бағдарламалау тілдерімен танысу
Бағдарламалау тілдеріне шолу: бағдарламалау тілдерінің тарихы.
Бағдарламалаудың негізгі кұрылғылары: жоғары денгейлі бағдарламалау
тілінін семантикасы мен синтаксисінің нeгiздepi; айнымалылар, ернектер
және меншіктеу; карапайым енгізу-шығару; тармақталу және интерактивті
операторлар. Бағдарламалаудың парадигмдері. Процедуралық
бағдарламалау. Модулдік және құрылымдық бағдарламалау концепциялары.
Объектіге-бағытталған бағдарламалау.
7. Операциялық жүйелер мен желілердің негіздері
Қaзipгi қолданбалы программамен қамтамасыз етуге шолу. Операциялың
жүйелердің негізгі концепциялары. Операциялық жүйелердің даму тарихы.
Типтік операциялық жүйелердің жұмыс icтeyi. Операциялық жүйелердің
декомпозициялау әдістері: монолитті, кеп деңгейлі, модулді, микроядролық
моделдер. Процесстерді басқару. Жоспарлау және диспетчеризациялау. Файлдык
жүйелер. Утилиттер. Драйверлер. Жeлiлep мен телекоммуникациялар. Желілік
кауіпсіздік. Web - клиент-сервер архитектурасыныңмысалы.
8. Графика және Интернет
Графикалық программамен қаматамасыз етудің иерархиясы. Қарапайым түсті
моделдер: RGB, HSB, CMYK. Графикалық жүйелер. Раастрлік және векторлық
графика жүйелері Бейне ақпараттарды шығару құрылғысы. Графикалық
редакторлар, графиктік коммуникациялар, интернеттің шығуы мен тарихы.
Интернеттің теориялық негіздери Интернет кызметтері. Акпаратты
кауіпсіздіктер және оларды құрушылар. Ақпарат кауіпсіздігіне қауіп
төндіргіштер және олардың классификациясы. Архиваторлар. Антивирустік
бағдарламалар.

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАР ТАҚЫРЫБЫНЫҢ ЖОБАЛАУ ТІЗІМІ

1. Санау жүйесі. Базис және санау жүйесінің негізі. Бүтін және бөлшек
сандарды бір санау жүйесінен басқа санау жүйесіне аудару.
2. Есептерді алгоритмизациялау негізі. Алгоритмдер (типтері, қасиеттері).
Алгоритмді жасау әдістері. Сызықты, тармақты және циклдік алгоримдерге
мысал.
3. Жүйелі программалық алгоритмдер негізі (архиваторлар, антивирусты
программалар, утилиттер).
4. Қолданбалы программалық құралдармен жұмыс істеу.
5. Интернет-технологиялармен жұмыс істеу.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
1. Макарова Н. В., Матвеев Л. А., Бройдо В. Л. и др. Информатика Под
ред. Макаровой Н. В. М., 2003.
2. Информатика Под ред. С. В. Симоновича. - СПб., 2004.
3. Моисеев А.В. Информатика. - М.: Академия, 1998.
4. Аветисян Р.Д., Аветисян Д.Д., Теоретические основы информатики. - М.:
Наука, 1997.
5. Аладьев В.3. и др. Основы информатики. -М.: Филин, 1999.
6. Балапанов Е.К. Новые информационные технологии: 30 уроков по
информатике. Алматы, 2001.
7. Воройский Ф.С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь-
справочник. - М., 2001.
8. Рекомендации по преподаванию информатики в университетах. Санкт-
Петербургский университет, 2002. - 372с.
9. Рекомендации по преподаванию программной инженерии
и информатики в университетах. Интернет-
Университет Информационных технологий. Москва, 2007.
10. Романовский И.В. Дискретный анализ. - 3-е изд. - СПб.:
Невский Диалект; БХВ Петербург, 2003.
11. Асанов М.О., Баранский В.А., Расин В.В. Дискретная
математика: графы, матроиды, алгоритмы. - Ижевск: НИЦ
Регулярная и хаотическая динамика, 2001.
12. Ахо А., Хопкрофт Д., Ульман Д. Структуры данных и алгоритмы. -
М.:Вильяме, 2001.
13. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. СПб.: Питер, 2002.
14. Столингс У. Структурная организация и архитектура компьютерных систем.
М.: Вильяме, 2002.
15. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. СПб: Невский диалог, 2001.
16. Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы
программирования .- Харьков: Фолио; Ростов нД: Феникс, 1997.
17. Кнут Д. Искусство программирования, 3-е изд. - М: Вильяме, 2001.
18. Бадд Тимоти Объектно-ориентированное программирование
в действии. -СПб.: Питер, 1997.
19. Таненбаум Э. Современные операционные системы. СПб.: Питер, 2002.
20. Столлингс У. Операционные системы. Внутреннее устройство и
принципы проектирования. М.: Вильяме, 2002.
21. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии,
протоколы. СПб.: Питер, 2002.
22. Таненбаум Э. Компьютерные сети. СПб.: Питер, 2002.
23. Воронцов П.Г. Компьютерная графика. СПб., 2000.
24. Порев В. Компьютерная графика. СПб., 2002.
25. Практикум по экономической информатике. Учебное пособие. Под
ред. Шуремова Е.Л., Тимаковой Н.А., Мамонтовой Е.А. -
М:Перспектива, 2000.

Косымша:
1. Экономическая информатика: Учебник Под ред. Косарева. В.П. -
М.:Финансы и статистика, 2004.
2. Атовмян И.О. Архитектура вычислительных систем. М.: МИФИ, 2002.
3. Гуров В.В., Ленский О.Д., Соловьев Г.Н., Чуканов В.О. Архитектура,
структура и организация вычислительного процесса в ЭВМ типа IBM PCM.:
МИФИ, 2002.
4. Таха X. Введение в исследование операций. -М.: Вильяме, 2001.
5. Йордон Э., Аргила Карл. Структурные модели в
объектно-ориентированном анализе и проектировании. -М.:ЛОРИ,1999.
6. Гуськов А. Спецификация объектно-ориентированных
языков программирования. - М., 2004. - 464 с.
7. Смит С. Методы объектно-ориентированного
анализа и проектирования. - СПб., 2005. - 532 с.
8. Федосеев Л. Основы программирования в объектно-ориентированной среде.-
М., 2005. -378 с.
9. Дьяконов В. Компьютерная математика. Теория и практика.
М: Горячая линия - Телеком, 2001.
10. Ю.Щербаков А.Ю. Введение в теорию и практику
компьютерной безопасности.- М, 2001.

Студенттердің жоғарыда көрсетiлген әдебиеттерден басқа, әдебиеттердi оқу
материалдарын Интернеттен таңдап алуларына академиялық құқықтары бар.

Оқушылардың оқу үрдісіндегі жетістіктерін бақылау және бағалау құралдары
(жазбаша бақылау тапсырмалары, тесттік тапсырмалар, емтихан сұрақтары,
т.б.)

Тапсырма №1
Келесi ондық сандарды сегiздiк және он алтылық санақ жүйелерiне
ауыстырыңыз: 35; 1024; 1135.
Тапсырма №2
Келесi екiлiк сандарды сегiздiк және он алтылық санақ жүйелерiне
ауыстырыңыз:
а) 11110101000100000100111100101000;
Тапсырма №3
Келесi екiлiк сандарды сегiздiк және он алтылық санақ жүйелерiне
ауыстырыңыз:
а) 10001010101011001100110000000111;
Тапсырма №4
Екiлiк санақ жүйесiн қолдана отырып, екi сан қосындысын табыңыз:
а) 75+44; б)158+36;
Тапсырма №5
Екiлiк санақ жүйесiн қолдана отырып, екi сан қосындысын табыңыз:
а)144+56. б) 124+12
Тапсырма №6
Екiлiк есептеудi қолданып, екiге дейiн толықтырып қосу жолымен алып
тастауды орындаңыз: а)75-44; б)-15-36;
Тапсырма №7
Екiлiк есептеудi қолданып, екiге дейiн толықтырып қосу жолымен алып
тастауды орындаңыз: а)14-56; б) 124+12
Тапсырма №8
Екiлiк есептеудi қолданып, бөлудi орындаңыз: а) 75 : 5; б) 54 : 6; Ондық
жүйеге оларды ауыстыру жолымен есептеу нәтижесiн тексерiңiз.
Тапсырма №9
Екiлiк есептеудi қолданып, бөлудi орындаңыз: а) 56 : 14. б) 64 : 8; в)
Ондық жүйеге оларды ауыстыру жолымен есептеу нәтижесiн тексерiңiз.
Тапсырма №10
Келесi сандарды сақтау үшiн қажеттi, еске сақтау көлемiн есептеп шығарыңыз:
а) 11358; б) 10АF16.
Тапсырма №11
Келесi сандарды сақтау үшiн қажеттi, еске сақтау көлемiн есептеп шығарыңыз:
а) 3510; б) 102410;

Тест тапсырмалары.
?
Өңдеу сатысында информация... болып бөлінеді:
- жоспарланған, нормативті-анықтамалы, оперативті және есепке алу
- алғашқы, екінші, аралық, нәтижелілік
- ішкі, сыртқы, кіріс, шығыс
+ мәтіндік және графикалық

?
Информацияның ең кішкентай өлшем бірлігі:
- файл
- байт
+ бит
- ярлык
- программа

?
Жедел жадтың өлшем бірлігі
- герц
- волть
- кв.мм.
+ байт
- ампер

?
Жүйелік блокқа қанадай құрылғы кірмейді
- микропоцесссор
- модем
- принтер
- контролерлер
- оперативті жады

?
Тұтынушыларға қажетті жұмыстарды тікелей орындауды қамтамасыз ететін
программалық жабдықтау денгейі:
- негізгі
- жүйелік
- қолданбылы (прикладной)
- базалық
- қызметтік (служебный)

?
Ашық тұрған терезеден басқа терезееге ауысу үшін мына пернелерді қатар басу
керек:
- Alt+Page Down
- Alt+Page Up
- Alt+Enter
+ Alt+Tab
-Alt+BackSpace

?
Мәзір қатарына нелер көрсетілген
-файлды жабу
+ файл, түзету, түр, қою, формат
- файл, мәліметтер қоры, түр, қою, формат, сервис, терезе, анықтама
- файл аты
- Сервис, кесте, перзентация, анықтама

?
MS WORD. Дайын суретті мәтінге қою үшін менюдің... пункті пайдаланады
- таблица
- окно
- Спарвка
+ вставка
- Файл

?
WORD. Дұрыс жазу ережесі қандай командалармен тексеріледі
+ сервис-правописание
- вид правописание
- файл-предварительный просмотр
- файл печат
- окно правописание
?
Excel. Кесте аймағын бекіту
- көшірілетін кесте бөлігін белгілеуге негізделген
- кестенің бойымен жылжу барысында көрініп тұру үшін кесте бөлігін
бектітуге негізделген
- кестені тігінен бөлуге негізделген
- кесте бөлігінің өшіріліп қалмауын қадағалауға негізделген
- кестені енінен бөлуге негізделген
?
Компьютерлік желі ол-
- бірігіп есеп шығару үшін бірнеше ЭЕМ-ді біріктіру
- үлкен ЭЕМ-ға байланысты каналдармен қосылған комплекс терминалдары
- компьютерлік желілерде ақпаратты өңдеу технологиясы
- мультимедиялық компьютер принтерімен, модемімен және факсімен
+ бір орталық орналастырылған компьютерлер тобы
?
Түиіндері орталық тораппен сызықтар арқылы байланысқан топология:
- сатылық
- шиналық
- көлемдік
- тізбектік
+ жұлдызша
?
ACCESS ДББЖ-сы деректер базасының қандай түрлері құрастырылады
- желілік
- реляциялық
- ағаш тәріздес
- шиналық
- иерархиялық
?
ACCESS. Деректер қоры құрлымымен анықтайтын объектіні қалай атайды
- сұраныс
- кесте
- парақ
- форма
- есеп беру
?
Калькулятор бағдарламасының қалыпты режімінде 10+9*2 өрнегінің нәтижесі
-10
- 9
- 36
+ 28
- 18
?
Dos-тың әр командасынан кейін... басу керек:
- тышқанды шерту
- [enter]
- [Backspase]
- [Ctrl]
- [Shift]
?
Windows. Терезені жабуды Жылдам орындау пернесі:
- Del
- Ctrl+Del
- Shift+Del
+ Alt+F4
?
Алмастыру буфері арқылы файлды көшіргенде келесіні орындау керек:
- Правка-Копировать-Вставить
- Файл-Копировать
- Правака-Вырезать-Вставить
+ Правка-Копировать, Правка втавить
- Окно-Копировать
?
WORD-ты қандай компания құрды
- Borland
- Macintosh
- Pascal
- Intel
+ Microsoft
?
Экранга формула және қалып қатарын шығарыпалып тастау үшін:
-Сервис-Настройка-Вид командасын орнындап, қажетті қанат белгілерді
орнатамыз
-Правка-Параметры-Вид командасын орындап қажетті қанат белгілерін орнатамыз
-Вид-Параметры командасын орындап қажетті қанат белгілерін орнатамыз
-Сервис-Параметры-Вид командасын орындап қажетті қанат белгілерін орнатамыз
-Сервис-Вид командасын орындап қажетті қанат белгілерін орнатамыз
?
MS Excel. Ерекшелеленген ұяшықтардағы деректерді автоматты жинақтау үшін
сайман тақтада ... . басу керек
- Функция шебері
+ Автоссумерование
- Азаю ретімен
- Өсу ретімен
- Анықтама
?
Excel. Абсолютті адрестеу келесі мүмкіндікті береді:
-Жаңа орынға байланысты формулада тек ұяшық бағананың адресін өзгерту
-Жаңа орынға байланысты формулада тек ұяшық бағананың адресін өзгертпеу
- Жаңа орынға байланысты формулада тек ұяшық қатардың адресін өзгерту
- Жаңа орынға байланысты формулада ұяшықтың адресін өзгерту
-Көшіру кезіінде формулада ұяшықтың адресін өзгертпеу
?
MS WORD-та алмасу буферінде фрагментті көшіру келесі пернелер арқылы
орналасады:
+ Shift-Insert
- Shift-Del
- Ctrl-Insert
- Ctrl-D
- Ctrl-L
?
Бас менюдегі қай пунк бойынша Excel-де функция шеберін іске қосуға болады:
+ Қою (Вставка)
- Формат
- Түзеу
- Сервис
- Түр
?
Қағазға жазылған ақпараттың кез-келген түрін оптикалық негізге сүйене
отырып компьютерге жылдам енгізетін құрылғы не?
+ сканер
- принтер
- модем
- пернетақта
- плоттер
?
Аналқы тақша дегеніміз не?
- мәтіндік және графикалық ақпараттарды компьютердің жедел жадынан
- қағазға басып шығаруға арналған құрылғы
- көптеген жартылай өткізгішті элементтерден тұратын және компьютерде
барлық есептеулер мен ақпарат өңдеуге жұмыстарын жүргізетін электрондық
микросхема
- мәтіндік және графикалық ақпартты кескіндеуге арналған құрылғы
+ процессор, жедел жад микросхемалары, шина және басқа да құрылғылар
орналасқан дербес компьютердің негізгі тақшасы
?
Кез келген ЭЕМ-нің негізгі құраушылары қандай?
- тек процессор және енгізу-шығару құрылғысы
- тек процессор
+ процессор, жедел есте сақтау құрылғысы, енгізу-шығару құрылғысы
- тек жедел есте сақтау құрылғысы және процессор
- процессор, жедел есте сақтау құрылғысы, қысымды түрлендіргіш
?
Жүйелік блоктың құрамына не кірмейді?
- Сканер
- Аналық қондырғы
+ ОСҚ, ТСҚ (ОЗУ, ПЗУ)
- Тактілік жиіліктің генераторы
- Қатты диск
?
Магниттік диск неден тұрады?
+ Сызықтардан
- Бағанадан
- Сегменттерден
- Ұяшықтардан
- Жолдардан (концентрических окружностей)
?
Windows ортасында жұмыс жасау барысында қай терезе белсенді деп аталады?
- Өлшемі бойынша ең кіші терезе
+ Тақырыбы басқа терезелерден ерекшеленіп тұрған терезе
- Өлшемі бойынша ең үлкен терезе
- Тышқан көрсеткіші орналасқан терезе
- Центрінде тұрған терезе
?
Word мәтіндік редакторының қандай командаларының көмегімен құралдар
тақтасына қажет пернелерді шығаруға болады?
- Формат – насторйка – вкладка команды
- Сервис – настройка – вкладка панели инструментов
- Вид – настройка – вкладка команды
- Файл – вкладка команды
- Сервис – настойка – вкладка команды
?
Қаріпті ауыстыру командасы?
- Абзацтың басында shifr+End пернесін басу қажет
- Пішім – абзац
- Түзету – қаріп
+ Пішім – қаріп
- Ctrl+End
?
MS Word. Кестесінің соңғы ұяшығына қатар қосу үшін қолданылатын перне?
- SHIFT + Caps Lock
- TAB
- SHIFT
- Delete
- Caps Lock
?
Парақ параметрлері қай мәзір арқылы өзгертіледі?
- терезе
- түзету
- формат
- сервис
+ файл
?
Ағымдағы ұяшықтағы деректерді Жатық мәзір командаларының көмегімен көшіруді
қалай жүзеге асыруға болады?
- формат менюіндегі Выравнивание командасының көмегімен және Правка
менюіндегі Копировать командалары арқылы
- формат менюіндегі Копировать командасының көмегімен және Правка
менюіндегі Ячейка командасы арқылы
- Правка менюіндегі Копироватьжәне Вставить командасы арқылы
- Данные менюәіндегі Вырезать және Вставить командалары арқылы
- Вставить менюіндегі Копировать командасының көмегімен және Правка
менюіндегі Ячейка командасы арқылы
?
Windows операциялық жүйесінде жұмыс істейтін, арнайы аппаратты да,
бағдарламалық қамтамасыздандыруды да қажет етпейтін, екі компьютерді
қарапайым қосу қалай аталады?
- тізбектей
- жалпы
- арналы
- сервистік
+ тікелей
?
Web сайттарды құру үшін, қай бағдарламаалау тіліне ұқсас гипермәтіндік тіл
қолданылады?
- HTML
- Java
- Cи
- HTTP
- Pascal
?
Access деректерді сақтау үшін қолданылатын деректер қорының объектісі қалай
аталады?
- форма
- кесте
- сұраныс
- парақ
- есеп беру
?
Access. Ұзындығы 255 символдан аз болатын мәтіндік деректерді сақтау үшін
қолданылатын деректер типін көрсетіңіз?
- сандық
- санағыш
- мәтіндік
- датауақыт
- логикалық
?
Тышқан параметрлерін келтіру (настойка) қолданылатын команда?
- Пуск – настойка – панель управление - мышь
- сервис - настойка
- Пуск - выполнить
- Справка - мышь
- Пуск – настойка – мышь
?
Каталогтар не үшін арналған?
- архивтік деректер құру үшін
- файлдарды вирусқа тексеру
- информация жіберу
- файлдармен жұмыс істеу ыңғайлы және оның тұрақтылығында
- желі бойынша информация жіберу
?
Қолданбалы программалар терезелері монитор бетіне қалай орналасады?
- тек оң жағында
- тек жоғарыда
- тек сол жағында
- кез келген жерде
- орналаспайды
?
Компьютеді іске қосу үшін пайдаланылытын батырма:
- PAUSE BREAK
+ POWER
-WAKE UP
- RESET
- SLEEP
?
ДЭЕМ-ның жүйелік блогы неден тұрады:
- микропроцессор, пернетақта
- ЖЕСҚ, ТЕСҚ, қоректендіру блогы қамтиды
- микропоцессор, ақпаратты енгізу құрылғысы, ақпаратты шығару құрылғысы
- перефериялық құрылғы
+ микропоцессор ОЕСҚ, ТЕСҚ, қоректену блогы, енгізу шығару порттары
?
Калькулятор программасын іске қосу.
- файл- открыть
- контекстік меню – найти
- F4 пернесі
+ пуск – программы – стандартные – калькулятор
- мои документы - калькулятор
?
Дискетадан файлды жойғанда:
- буферге жою
+ нақты жою
- портфельге жою
- бумаға
- корзинаға жою
?
Сілтеуіш (Проводник) программасы менюінің қандай командаларының көмегімен
папкалар құруға болады?
- түр (вид), құру (создать)
+ файл, құру (создать)
- түзету (правка), папка
- сервис, құру
- анықтама (справка), құру
?
Accsses. Қай режимде өрістің типі өзгертіледі?
+ конструктор режимінде
- динамикалық меню режимінде
- кесте шебері режимінде
- кесте режимінде
- сұраныста
?
Windows. Егер терезе объекті толық көрінбесе, терезе бойында ...
көмегімен қозғалуға болады
- пуск
- меню
+ жылжыту сызығының
- атауының (заголовка)
- сілтеуші (курсор)
?
Word редакторында мәтінді өңдеу кезінде бір абзацтан екі абзац жасау үшін
орындалатын әрекеттер:
- меңзерді абзацтың соңына қойып, Insert пернесін басу керек
- меңзерді абзацтың соңына қойып, Home пернесін басу керек
- меңзерді абзацтың соңына қойып, Delete пернесін басу керек
- меңзерді абзацтың соңына қойып, Tab пернесін басу керек
+ меңзерді абзацтың соңына қойып, Enter пернесін басу керек
?
EXCEL. Парақтардың аттары мына маңайда ораласқан
+ терезенің төменгі жағында
- терезенің оң жақ бөлігінде
- тақырып жолында
- қалып жолында
- формулалар қатарында
?
Қай белгі санның нөлге бөлінбейтіндігін дегенді білдіреді?
- # ЧИСЛО?.
- # ИМЯ?.
- #ЗНАЧ?.
- ####...##.
+ #ДЕЛО?.
?
EXCEL. легенде дегеніміз:
- диограмма шаблоны
- график құруға арналған масштаб
+ диограммада көрсетілген мәліметтер қатары атын көрсетіп тұратын
диограмма элементі
- суреттер мен графиктер бар файл аты
- диограммасы бар жұмыс кітабы
?
EXCEL. Бағаналар мынадай ретпен белгіленеді?
- А-Я содан соң АА-АЯ, содан соң БА-БЯ және т.с.
+ А-Z содан соң АА-АZ, содан соң ВА-ВZ және т.с.
- А1-Z1 содан соң В2-Z2 содан соң ВА3-ВZ3 және т.б.
- 1-256, содан соң 257-500 содан соң 501-1000 және т.б.
- А1-1Zсодан соң 1АА-1АZ содан соң 1ВА-1ВZ және т.б.
?
Word редакторында құрылған кестенің 4 бағанадан тұратын болса, олардың
қайсысы іріктеуді жүргізуге болады?
- тек 4-бағана бойынша
- тек 1-бағана бойынша
- тек 3 және 4 бағаналар бойынша
+ кез келген бағаналар бойынша
- тек 2-бағана бойынша
?
Word редакторында жасалынған енгізулерді қайталау үшін қолданылатын
пернелер комбинациясы:
- Alt + Esc
+ Ғ4
- Ctrl + X
- Ctrl + V
- Alt + Z

Емтихан сұрақтары

1. Информатика Лабораториялықғылым ретінде. Информатиканың объектісі,
даму тарихы.
2. Windows XP-дің стандартты қосымшалары.
3. Информатика - ғылым мен технологиялардың бірлігі. Жаңа информатиканың
құрылымы.
4. Стандартты қолданбалы бағдарламалар.
5. Информатиканың әлеуметтік құрылымы және этикалық аспектілері.
6. Диаграммалармен жұмыс. Графикалық объектілермен жұмыс.
7. Санау жүйелері. Ақпараттарды бейнелеудің әр түрлі деңгейлері.
8. Мәліметтердің жай және құрылымдық типтері.
9. Үздіксіз және үзілісті ақпараттар. Ақпараттардың өлшем бірліктері.
10. Windows-тің қызметші бағдарламалары. Мультимедианың стандартты
құралдары.
11. Позициялық санау жүйелері. Ақпаратты кодтау.
12. Microsoft Access – деректер қорын басқару жүйесімен жұмыс.
13. Есептеуіш техниканың даму тарихы. Есептеуіш техниканың алғашқы даму
кезеңдері.
14. Мәліметтерді электрондық кесте құралдарымен өңдеу.
15. Электронды есептеуіш техниканың жаңа тарихының бастамасы. ЭЕМ
буындары.
16. Дербес компьютердің құрылымы. ЭЕМ қызметінің логикалық негіздері.
17. Комплексті мәтіндік құжаттар құру. Microsort Word объектілерін басқару
тәсілдері.
18. Дербес компьютердің базалық конфигурациясы. Жүйелік блоктың ішкі
құрылымы.
19. Қарапайым мәтіндік құжаттар. Microsort Word мәтіндік процессоры .
20. Дербес компьютердің қосымша құрылғылары.
21. Формулаларды енгізу. Кестелермен жұмыс.
22. Дербес компьютерлердің операциялық жүйелерінің атқаратын қызметтері.
23. Қолданушының интерфейсін және автоматты түрде іске қосуды қамтамасыз
ету.
24. Файлдық жүйелерді ұйымдастыру. Қосымшаларды орнату және өшіру.
25. Ақпараттық жабдықпен өзара әрекет. Компьютердің қызмет жасауы.
26. Excel құжатын баспадан шығару.
27. Операциялық жүйелердің қосалқы функциялары.
28. Деректер және оларды өңдеу.
29. Windows XP операциялық жүйесімен жұмыс істеу негіздері.
30. Деректер құрылымы. Деректер қорымен жұмыс.
31. Windows-ты басқару тәсілдері және негізгі объектілері.
32. Диаграммалар және графиктер құру.
33. Windows-тың файлдары мен бумалары. Файлдар құрылымымен жұмыс.
34. Электрондық кестенің негізгі ұғымдары. Электрондық кестенің мазмұны.
35. Windows-тың қосымшаларын орнату және өшіру. Құрылғыларды орнату.
36. Енгізу-шығару құрылғыларын баптау.
37. Windows-ты көркемдеу элементтерін баптау.
38. Электрондық кестені есептеу жұмыстарында қолдану.
39. Windows-тың басқару элементтерін баптау. Шрифттерді баптау.
40. Деректер қорының негізгі түсініктері. Деректер қорын қалыптастыру.
41. Windows-тың анықтамылық жүйелері.
42. Компьютерлік графикаға кіріспе. Графиктік мәліметтерді таныстыру
негіздері.
43. Windows ХР операциялық жүйесін бағыттау.
44. Графикамен жұмыс жасау құралдары. Векторлық графикамен жұмыс жасау
құралдары.
45. Компьютерлік желілер және телекоммуникациялар. Интернет, компьютерлік
қауіпсіздік.
46. Microsort Word мәтіндік процессорында мәтінмен жұмыс жасау, өңдеу
тәсілдері.
47. Құжаттарды өңдеуді автоматтандыру.
48. Компьютерлік желілер. Негізгі түсініктер.
49. Интернет желісіне қосылу. Компьютерлік қауіпсіздік мәселелері.
50. Санау жүйелері. Ақпараттарды бейнелеудің әр түрлі деңгейлері.
51. Құжаттарды электрондық формаға түрлендіру. Құжаттарды автоматты
аудару.
52. Комплексті мәтіндік құжаттар құру. Microsort Word объектілерін басқару
тәсілдері.
53. Операциялық жүйелердің қосалқы функциялары.
54. Деректер қорының негізгі түсініктері. Деректер қорын қалыптастыру.
55. Формулаларды енгізу. Кестелермен жұмыс.
56. Диаграммалармен жұмыс. Графикалық объектілермен жұмыс.
57. Ақпарат, оның түрлері және қасиеттері.
58. Microsoft Access – деректер қорын басқару жүйесімен жұмыс.
59. Диаграммалар және графиктер құру.
60. Графикамен жұмыс жасау құралдары. Векторлық графикамен жұмыс жасау
құралдары.

Ө.А. ЖОЛДАСБЕКОВ АТЫНДАҒЫ УЧРЕЖДЕНИЕ МНОГО
ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ПРОФИЛЬНЫЙ
АКАДЕМИЯСЫ КӨП ПРОФИЛДІ УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕН
ОҚУ-ҒЫЛЫМИ ӨНДІРІСТІК НЫЙ КОМПЛЕКС
КЕШЕНІ МЕКЕМЕСІ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
ИМЕНИ У.А. ДЖОЛДАСБЕКОВА

Жалпы білім беретін пәндер кафедрасы

СИЛЛАБУС

Пән: Информатика
Мамандық: 5В030100 Құқықтану, 5В050900 Қаржы.


КҮНДІЗГІ ОҚУ НЫСАНЫ
орта білім негізінде арнаулы орта білім
негізінде
Курс 1 1
Семестр 1 1
Кредит 3 2
Лекциялар 15
Семинарлар 30 15
ОСӨЖ 45 15
СӨЖ 45 105
Емтихандар 1 1
Межелік бақылау 2 2

Талдықорған, 2011

2. Оқытушы туралы дерек:

Тегі аты-жөні СӨЖ өткізу уақыты және орныБайланыс ақпараттыры
e-mail, тел.
Кенжебеков Токтар Бекітілген графикке сәйкес toktark@mail.ru
Есенжолұлы 201,202,206 ауд 3 ғимарат 245700

3. Пәннің пререквизиттері:
Информатика – ЭЕМ арқылы информацияны жинау, сақтау, түрлендіру,
жеткізу және оны пайдалану заңдылықтары мен тәсілдерін зерттейтін ғылым.
Компьютерлік сауаттылық деп ЭЕМ-ді пайдалана отырып оқу, жазу, есептеу,
сурет салу және информация іздеу жолдарын меңгеруді айтады. Бұл білімдер
студенттердің күнделікті және болашақта Лабораториялықіс-әрекеттерде
қолданылуы барасында жүзеге асады.

4. Пәннің постреквизиттері:
Студенттер мектептен мына пәндермен таныс болуы керек: Информатика,
Есептеу техникасы. Осы аталған пәндер студенттердің Информатика пәнін
ары қарай толықтырып, жетік білім алуына қажет болады.
5. Курстың қысқаша сипаттамасы
Информатика термині латын тілінен аударғанда түсіндіру, баяндау
деген мағынаны білдіреді. Жалпы алғанда информация – таңбалар мен сигналдар
(белгілер) түрінде берілген әлемнің, заттың бейнесі болып табылады. Ақпарат
алу дегеніміз – бізді қоршаған құбылыстар мен нысандардың өзара
байланыстары, құрылымы немесе олардың бір-біріне қатысуы жөнінде нақты
мағлұматтар мен мәліметтер алу деген сөз. Сонымен, информация – белгілі бір
нәрсе туралы таңбалар мен сигналдар (белгілер) түрінде берілетін
мағлұматтар.
Курстың мақсаты:
• Қазіргі ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін және олардың даму
перспективаларын зерттеу;
• Компьютердің, ақпараттық жүйелердің және компьютерлік желілердің
ақпараттық және бағдарламалық қамсыздандырылуларының қазіргі жағдайын,
даму перспективаларын зерттеу.
Курстың міндеттері:
• Компьютерлік технологияны қолданудың ерекшеліктері мен нақты
мүмкіндіктерін түсіну, олардың даму және жетілдіру тенденцияларын білуі,
компьютерлік техниканы пайдаланушы ретінде талаптарды нақты тұжырымдай
білуі.
• Инженерлік-экономикалық ақпараттарды өңдеу, беру, талдау, құрылымдау,
формальдау әдістерін білу керек.
• Корпаративтік желілермен бүкіл әлемдік ауқымды Интернет желісінің
қызметін және жергілікті компьютерлік желінің қызметтерін пайдалан білу
іскерлігі.
• Компьютердің көмегімен инженерлік-экономикалық және басқару есептерін
шығаруға арналған бағдарламаларды өңдеу және алгоритмдерді жазу
әдістерін меңгеру.
• Қазіргі есептеу техникаларының байланыс жүйелерін пайдалануға байланысты
жұмыс істеу дағдыларының болуы, жаңа ақпараттық технологиялардың даму
перспективалары мен негіздерін білу, тиімді басқару шешімдерін
қабылдауға арналған ақпараттық ресурстарды бағалай білу іскерлігі.
• Қазіргі заманға сай компьютерді қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету
және оны белсенді пайдалан білу.

білуі керек:

- ақпараттық жүйелердің мән бағыттарының модельдері мен әдістерін,
атап айтқанда экономика, қаржы, менеджмент және басқа бизнес қызмет
салаларының;
- ақпараттық жүйелерді жобалаудың жаңа модельдері, әдістері мен
технологиясын;
- топ қызметіне қатысу негіздері мен технологиясын;
- мемлекеттік шешімдерді, үкімдерді, бұйрықтарды, стандарттарды,
ақпаратты технология мазмұнын және негізгі мәселелерін, негізгі
ақпараттық үрдістердің моделдерін;
- таңдалған бағыт бойынша шетелдік тәжірибені.
Қолдана білулері керек:
1. проблемаларды анықтау және түсіну жүйелік концепцияны пайдалану;
2. жаңа инструментальдық құралдарды пайдаланып программа жасау;
3. ақпараттық жүйелердің техникалық құжаттарын жасауды;
4. басқару мүшелеріндегі детерминделген және кездейсоқ құбылыстар мен
үрдістерді талдауға, есептеуге, оңтайландыруға арналған математикалық
моделдер мен әдістерді;
Дағдысы болуы керек;
- ақпараттық жүйелердің ақпараттық және программалық кешендерін
пайдалануды ;
- қажетті ақпаратты Интернет арқылы және баспа көздерінен іздеп
табуды.
Компетентті болуы керек:
- компьютерлік технологиялардың дамуының жаңа тенденциясында және
олардың ғылыми зерттеу, жобалау – құрастырушылық, өндірістік –
технологиялық ұйымдастырушы – басқару қызметтерінің қолдану жолында;

- кәсіби қызмет объектілеріне ақпараттық қауіпсіздендіруді қамтамасыз
ету әдістері мен тәсілдерінде;

- еңбекті қорғау және тіршілікті қауіпсіздендіру нормалары мен
ережелерінде.

6. Курсқа қатысушы студенттерге қойылатын талаптар

← Сабақтарды жібермеу (әрбір жіберілген сабақ – қорытынды бағадан 5
балл кемиді);
← Лекцияларға кешікпеу;
← Сабақ кезінде ұялы телефондарды өшіріп қою;
← Компьютерлер жадында сақталатын файлдарды және бөтен бағдарламалық
құжаттарды өшірмеу және оларды пайдаланбау;
← Оқу процесіне белсенді қатысу.
Академиялық тәртіптің және әдептанудың саясаты:
← Төзімді болу, басқа біреулердің ойын сыйлай және тыңдай білу;
← Рұқсат берілмеген қағазды материалдарды көшіруге болмайды.
Аудиториялық оқу түрлері:
– лекциялық;
– Лабораториялықсабақтар;
– лабораториялық жұмыстар.
Бақылау түрлері:
Ағымдағы бақылау (сабаққа қатысу, Лабораториялықжұмыстарды орындау).
Межелік бақылау (семестр басынан бастап 8-ші аптада және 15-ші аптада).
Қорытынды бақылау (межелік бақылау, курс соңында – емтихан).

Күтілетін нәтижелер: ұсынылып отырған курсты меңгеру студенттер – ақпаратты
өңдеу, беру, талдау, құрылымдау, формальдау әдістерін; қазіргі есептеу
техникаларын, байланыс жүйелерін пайдалануға байланысты жұмыс істеу
дағдыларын; бүкіл әлемдік ауқымды Интернет желісінің қызметін және
жергілікті компьютерлік желілердің қызметтерін белсенді түрде пайдалана
білетін болады.
7. Күнтізбелік –тақырыптық жоспар

орта білім негізінде күндізгі

Тақырыптың аты
Сағат саны
Дәріс Семинар СОӨЖ СӨЖ уақыты
сабақтары
1 Кіріспе 1 2 3 3 1 апта
2 Информатиканың нeгізгі 2 4 6 6 2-3 апта
түсініктері.
3 Дискретті математиканың 2 4 6 6 4-5 апта
негізі
4 ЭВМ-нің архитектурасының 2 4 6 6 6-7 апта
негізгі түсніктері
5 Есептеудің алгоритмдік 2 4 6 6 8-9 апта
шешімі, алгоритмдік
күрделілікті талдау
6 Бағдарламалау тілдерімен 2 4 6 6 10-11
танысу апта
7 Операциялық жүйелер мен 2 4 6 6 12-13
желілердің негіздері апта
8 Графика және Интернет 2 4 6 6 14-15
апта
БАРЛЫҒЫ 15 30 45 45

Орта арнаулы білім негізінде күндізгі

Тақырыптың аты
Сағат саны
Дәріс Семинар СОӨЖ СӨЖ уақыты
сабақтары
Кіріспе 1 1 13 1 апта
1
2 Информатиканың нeгізгі 2 2 13 2-3 апта
түсініктері.
3 Дискретті математиканың 2 2 13 4-5 апта
негізі
4 ЭВМ-нің архитектурасының 2 2 13 6-7 апта
негізгі түсніктері
5 Есептеудің алгоритмдік 2 2 13 8-9 апта
шешімі, алгоритмдік
күрделілікті талдау
6 Бағдарламалау тілдерімен 2 2 13 10-11
танысу апта
7 Операциялық жүйелер мен 2 2 13 12-13
желілердің негіздері апта
8 2 2 14 14-15
Графика және Интернет апта
БАРЛЫҒЫ 15 15 105

8. Семинар тақырыптары
1 тақырып. Информатиканың нeгізгі түсініктері.
1. Тілдер объектілерді және процестерді бейнелеу әдістері
2. Компьютерлік графика түснігі

2 тақырып. Дискретті математиканың негізі
1. Компьютердің негізгі блоктарын ұйымдастыру элементтері
2. Компьютордың жадысын ұйымдастыру
3. Командалар және адрестеу жүйесі
4. Есептеу процесін ажырату

3 тақырып. ЭВМ-нің архитектурасының негізгі түсніктері
1. Операциялықжүйелер және программалау жүйелері
2. Программалау жүйесінің программалық тілдік және информациялық
жабдықталуы
3. Компиляторлар және интерпретаторлар
4. Қазіргі заманғы программалық құралдар

4 тақырып. Есептеудің алгоритмдік шешімі, алгоритмдік күрделілікті талдау
1. Программалауды үйрететін тілдерді шолу, жалпы бағыттағы программалау
тілдері
2. Негізгі алгоритмдер
3. Массивтерді өңдеудің негізгі алгоритмдері
4. Объектіге бағытталған программаларды шолу

5 тақырып. Бағдарламалау тілдерімен танысу
1. Ақпаратты өңдеу құралдары
2. Мәтіндік редакторлар, кестелік процессорлар
3. Деректер базасын басқару жүйесі
4. Баспалық жүйелер

6 тақырып. Операциялық жүйелер мен желілердің негіздері
1. Ауқымды және жергілікті желілер
2. Ақпараттақ және сәйкес программалық қамсыздандыру
3. Негізгі технологияларды шолу
4. Деректерді тасымалдау әдістеріне шолу

7 тақырып. Графика және Интернет
1. Ұйымдастыру шаралары, инженерлі техникалық және басқада ақпаратты
сақтау әдістері
2. Ақпараттық процеске рұқсатсыз кірісуден сақтану
3. Жерглікті компьютерлік желілерде ақпаратты қорғау
4. Жерглікті компьютерлік желілерде ақпаратты қорғау

9. Лабораториялық сабақ жоспары

Лабораториялық жұмыс №1.
Тақырыбы: Санау жүйесі. Базис және санау жүйесінің негізі
Тапсырма:
Сандарды екілік, сегіздік, ондық, оналтылық санау жүйелеріне ауыстыру

Лабораториялық жұмыс № 2.
Тақырыбы: Бүтін және бөлшек сандарды бір санау жүйесінен басқа санау
жүйесіне аудару
Тапсырма:
1. Оналтылық санау жүйесінен ондық санау жүйесіне санды ауыстыру.
2. Ондық санау жүйесінен сегіздік санау жүйесіне санды ауыстыру.
3. Сегіздік санау жүйесінен екілік санау жүйесіне санды ауыстыру.

Лабораториялық жұмыс №3.
Тақырыбы: Есептерді алгоритмизациялау негізі
Тапсырма:
1. Алгоритмнің келесі үзіндісінің нәтижесінде алынатын Х айнымалысының
мәнін анықтаңыз, егер де А=2 және В=2 болса
2. Мына формуламен берілген Ү функциясының мәнін есептеу алгоритмін құру
керек:
3. Келесі шарттың орындалу барысында А мәніне 1 санын меншіктеуді
қамтамасыз ететін алгоритмді өңдеп шығарыңыз

Лабораториялық жұмыс №4.
Тақырыбы: Алгоритмдер (типтері, қасиеттері). Алгоритм жасау әдістері.
Сызықты, тармақты және циклдік алгоритмдерге мысал
Тапсырма:
1. Алгоритмнің келесі үзіндісінің нәтижесінде алынатын М айнымалысының
мәнін анықтаңыз
2. Массив элементтерінің қосындысын қамтамасыз ететін алгоритмді құрыңыз

Лабораториялық жұмыс №5.
Тақырыбы: Архиваторлар
Тапсырма.
1. Архивтiк файлдардың мазмұнын көру, сол сияқты архив iшiнде орналасқан
файл мазмұнын көру.
2. Файлдарды архивтеудің қажеттілігі.
3. Архивтен шығару, қысу

Лабораториялық жұмыс №6.
Тақырыбы: Антивирустық прграммалар. Утилиттер
Тапсырма:
1. Вирустан сақтанудың тәсілдерін игеру;
2. Вирустарды емдей білу;
3. Файлдарды архивке енгізуді игеру;
4. Файлдарды архивтен шығара білу.

Лабораториялық жұмыс №7.
Тақырыбы: Жоғары сапалы Dr. Web программасының көмегiмен вирусқа қарсы
тексеру жүргiзу
Тапсырма:
1. Жоғары сапалы Dr. Web программасының көмегiмен.
2. doc-кеңейтiлуiмен берiлген [С:] локальдық дискiде вирусқа қарсы
тексеру жүргiзу.

Лабораториялық жұмыс №8.
Тақырыбы: Қолданбалы программалық құралдармен жұмыс істеу
1. Мәтіннің көшірмесін алу және жылжыту.
2. Word редакторы терезесінің стандартты элементтері
3. Кесте құру. Word-тың графикалық мүмкіндіктері.
4. Құжатты баспаға шығару

Лабораториялық жұмыс №9. MS Excel кестелік процесорда математикалық
функциялар көмегімен есептеу жүргізу.
1. Кестелік процессордың негізгі түсініктері.
2. Мәліметтерді енгізу және редакциялау. Мәліметтер форматы. Абсолюттік
және салыстырмалы адрестер.
3. ЕхсеІ-дің графикалық мүмкіндіктсрі.
4. Диаграммалар құру, өзгерту, түзету, Диаграммаға атауларды кірістіру

Лабораториялық жұмыс №10.
Тақырыбы: Сан форматтары. Стандартты функциялар. Электрондық кестедегі
берілгендерді баспаға шығару
Тапсырма:
1. Берілгендерді қорғау;
2. Стандартты функцияларды пайдалану;
3. Жұмыс кітабын қағаз бетіне басып шығару.

Лабораториялықжұмыс №11.
Тақырыбы: Жолдар, бағандар, блоктармен операциялар

Тапсырма:
1. Жолды, бағанды, блоктарды, жұмыс кітабының бетін белгілеу;
2. Берілгендерді жылжыту, көшіру, өшіру;
3. Кесте ұяшықтарын автотолтыру.

Лабораториялық жұмыс №12.
Тақырыбы: Интернет технологияларымен жұмыс істеу
Тапсырма:
1. Кең ауқымды және жергілікті желілер.
2. WEB жүйесімен қатынас құру тәсілі.
3. Интернет желісінің ұйымдастырылу принциптері

10. СӨЖ тапсырмалары

№ Тақырып атауы Тапсырмалар Орындау және
есеп беру
нысандары
1 Кіріспе Ақпараттық модельдеу. Түрлері. Реферат
Негізі ұғымдар.
2 Информатиканың Компьютерлердің түрлері және Реферат
нeгізгі жіктелуі.
түсініктері. Даму дәрежелері мен тарихы
3 Дискретті Компьютерлік ойын түрлері. Ойын Реферат
математиканың ерекшеліктері. Олармен жұмыс
негізі жасау ережелері.
Компьютерлік графиканың маңызы.
Қазіргі кездегі графиканың
пайдалану мүмкіндігінің
ерекшеліктері. Түрлері.
Қасиеттері
4 ЭВМ-нің Енгізу шығару құрылғылары Реферат
архитектурасының Дербес компьютердің перифериялық
негізгі түсніктері құрылғылары.
Компьютердің сыртқы және ішкі
құрылғылары.
Дербес компьютерді программалық
қамсыздандыру.
5 Есептеудің Деректер қоры жүйесімен жұмыс. Реферат
алгоритмдік шешімі,Ақпараттық жүйедегі дерекетр
алгоритмдік қоры, олардың қолданылу
күрделілікті талдауережелері.
6 Бағдарламалау Компьютерлік желілер. Желі Реферат
тілдерімен танысу түрлері. Пайдалану ерекшеліктері.
Олардың маңызы
Web-құжаттары. Құжаттармен әр
түрлі әрекеттер орындау.
Құжаттардың маңыздылығы
Web-құжаттарын құру, олармен
жұмысты орындау.
Web-құжаттарын баспаға беруді
ұйымдастыру
7 Операциялық жүйелерДеректерді сығу қажеттілігі және Реферат
мен желілердің оның
негіздері маңыздылығы.
Деректерді сығу ережелері мен
кезеңдері
8 Автоматтандыруды жүзеге асыру Реферат
Графика және негіздері.
Интернет Құжаттарды автоматтандырудың
ерекшелігі.
Ғылыми-зерттеу жұмыстарын
автоматтандыру құралдарын
дайындау. Олармен жұмыс жасаудың
ерекшеліктері

11. Межелік бақылауға арналған тапсырмалар
1 межелік бақылауға арналған тапсырмалар
Жоба тақырыптары
1. Internet Explorer бағдарламасы.
2. Microsoft Word мәтіндік редакторымен жұмыс.
3. Қазіргі кездегі Интернет-технологиялар
4. Windows XP операциялық жүйесі.
5. Дербес компьютердің перифериялық құрылғылары.
6. Компьютердің сыртқы және ішкі құрылғылары.
7. Дербес компьютерді программалық қамсыздандыру.
8. Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер.
9. Компьютерлік вирустар және антивирустық бағдарламалар.
10. WWW-бүкіләлемдік компьютерлік тор.
11. Windows жүйесінің графикалық интерфейсі.
12. Дербес компьютердің видеоқұрылғылары.
13. Деректерді архивтеу. Архивтеудің әйгілі бағдарламалары.
14. Сканерлер.
15. Қазіргі дербес компьютердің құрылысы (архитектурасы).
16. Мультимедиа құралдары.
17. Материнская плата және чипсеттер.
18. Дербес компьютердің негізгі шиналары.
19. MS Excelкестелік процессоры.
20. Глобальдық компьютерлік желілер.
21. Дербес компьютердің контроллерінің түрлері.
22. Локальдық компьютерлік желілер.
23. Microsoft Access бағдарламасында
24. Принтерлер
25. Операциялық жүйелердің даму тарихы.
26. Қатты дисктер.
27. CD-ROM дисководы.
28. Norton Commander.
29. MMX –технологиялары.
30. CorelDraw векторлық редакторы.
31. Деректер қорын басқарудың жаңа жүйелері.
32. Реляциялық деректер қоры. SQL-реляциялық деректер қорының стан дартты
тілі.
33. Модемдер.
34. Microsoft Office-тегі макростар.
35. Енгізу шығару құрылғылары

2 межелік бақылауға арналған тапсырмалар
Ауызша сұрау
1. Қандай жүйелерді позициялы және позициясыз деп атайды? Мысал
келтіріндер.
2. Санау жүйесінің негізі деп нені айтады?
3. Санау жүйесінің екінші негізі есептеуіш техникада маңызы неде?
4. ЭЕМ архитектурасында неге екілік санау жүйесінен он алтылық санау
жүйесіне көшті?
5. Ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне ауысудын қандай әдістерін
білесіндер?
6. Екілік санау жүйесіндегі арифметикалық операциялардың қандай орындалу
тәртібін білесіндер?
7. Компьютерге дейінгі есептеу техникасының даму тарихы.
8. Ч.Бэббиджтің негізгі ашулары неден тұрады?
9. Нейман фонындағы ЭЕМ архитектурасының принциптері неден тұрады?
10. Қазіргі заманғы есептеуіш техникасындағы Нейман фонының принциптерімен
байланысқан шектеулер игеріледі?
11. Буын бойынша ЭЕМ классификациясы неден тұрады?
12. ЭЕМ функционалды классификациясы қандай?
13. ЭЕМ техникалық базаларының даму перспективалары қандай? Олардың
құрылымдық ұйымдастырылуы?
14. ЭЕМ архитектурасы терминіне толық сипаттама беріңіз?
15. Нейман фоны принципі бойынша құрылған ЭЕМ құрылымдық сұлбасы қалай
бейнеленеді?
16. Неймандық архитектурада қалай ұйымдастырылады:
• сақталатын бағдарлама принциптері;
• тізбектей орындалатын операция принциптері;
• оперативті жады ұяшықтарына кіретін мүмкіндіктер?
17. Шиналы архитектура принциптерінде құрылған ЭЕМ құрылымдық сұлбасы қалай
көрінеді?
18. ЭЕМ шиналық архитектурадан Нейман фонына ауысу принциптері қалай
ауыстырылады?
19. Шина мәліметтері деген не? Адрес шинасы деген не? Басқару шинасы деген
не?
20. Видеожады не үшін керек?
21. Неймандық құрылымдық ЭЕМ негізгі жұмыс циклі неден тұрады?
22. Нақты ЭЕМ-ға тәуелсіз қандай ақпаратты өңдеу команда топтары стандартты
болып табылады?
23. ЭЕМ командаларының құрылымы қандай?
24. Бір-, екі- және үшадресті командалар немен айрықшаланады?
25. Алгоритм ұғымы туралы түсінік.
26. Алгоритмге анықтама беріңіз?
27. Есептеуіш алгоритмге, ақпаратты өңдеу алгоритмі және ақпаратты өңдеугн
бағытталмаған алгоритмге мысал келтіріндер.
28. Орындаушы деген не? Мысал келтіріндер.
29. Алгоритмді усынудың түрлерін сипаттаңыздар.
30. Алгоритмді ұсынудыағы тілдің маңызы қандай? Алгоритмдік тіл деп нені
айтады?
31. Дискреттік алгоритмнің қасиеті неде?
32. Компьютерлік вирус дегеніміз не?
33. Компьютерлік вирустың түрлері.
34. Компьютерлік вирустан сақтану әдістері
35. Детекторы атты антивирустық программалардың атқару қызметі.
36. Компьютерлік вирустан сақтанудың қорғану әдістері.  
37. Операциялық жүйе деген не?
38. Операциялық жүйе функцияларын көрсетіңіздер?
39. Әр-түрлі операциялық жүйеде қолданылатын ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Электрондық оқулықтың сипаттамасы
«Ақпараттық менеджмент және сапалы басқару» пәні бойынша электронды-әдістемелік құралды құрастыру
Электрондық оқулықты пайдалану саласы
Мультимедиялық технология» бойынша электронды оқу құралын құрастыру
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТЫ ҚҰРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
«ақпараттық жүйелерді жобалау» электрондық оқулықты өңдеу және жобалау
Электрондық оқулық ұғымы
Интерактивті тақтаны орнату
Информатика пәні мұғалімінің функциялары
ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
Пәндер