Банклік іскер

Жоспар

Кіріспе

І.Негізгі бөлім.
1.Бухгалтерияда іс қағаздарын жүргізу, оның мазмұны және құжаттарды ресімдеу
1.1 Құжаттар, мазмұны және оларды ресімдеу
1.2 Бухгалтерия қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулары
1.3 Бухгалтерлік құжаттар және оларды сақтау

ІІ. Бухгалтерлік құжаттармен жұмысты ұйымдастыру
2.1 Бухгалтерияның жұмысын реттеу
2.2 Бухгалтериядағы іс қағаздарды жүргізудегі құжаттардың түрлері
Кіріспе

Шаруашылық жүргізудің бүгінгі жағдайларында бухгалтерия субъектінің қаржы стратегиясын анықтайтын және оның шаруашылық қызметінің дамуына әсер ететін маңызды бөлімшелердің біріне айналып отыр. Сондықтан да, бухгалтерияны ұйымдастыруды және қызметін ұдайы жетілдіріп, оның кадрлық құрамын үнемі жақсартып, ақпарат өңдеудің алдыңғы қатарлы технологияларын үздіксіз енгізіп отыру қажет. Бухгалтерия қызметкерлері еңбегінің жемісі - ол қаржылық, есеп айырысу-ақша құжаттары, бастапқы,• есептік-статистикалық, ұйымдық-өкімгерлік және басқа да күжаттарынан шаруашылық жургізуші субъектінің өміршеңдігі және бұдан былайғы қызмет ету мүмкіндіктері көрінеді.
Бухгалтерия жумысын жақсартудың маңызды бағыты ұйымдастыруды жетілдіру және іс қағаздарын жургізу болып табылады.
Іс қағаздарын жүргізу - субъектінің құжаттармен жумыс істеудегі басқарушылық қызметімен байланысты ерекше саласы.
Барлық күжаттар сипатына және маңыздылығына қарай бөлінеді. Олар аиғактама құралы больm табылады, оны жеке тұлғалар да, сондай-ақ заңды тұлға субъектілері де пайдаланады. Қызмет бабьrnдағы құжаттармен қатар, шаруашылық жургізуші субъектіге азаматтардың ұсыныстары, арыздары мен шағымдары да келіп түседі.
Кәсіпорындар қызметі әкімшілік те, сондай –ақ арнайы құжаттама жүйесінде де көрінеді. Әкімшілік құжаттамада - басқарушылық қызметінен, ал арнайы қүжаттамада - бухгалтерлік және статистикалық есеп, жоспарлау және басқа да субъект қызметінің атқарымдық жағынан көрінеді.
Шаруашылық жүргізуші субъектілердің бухгалтерлік есепті және іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыруы мычадай нормативті күжаттардын көмегімен анықталады: қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп туралы» 1995 жылғы 26 желтоқсандағы №2732 Заңы; Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жөніндегі У лттық комиссиясының 1996 жылғы 13, 14, 15 қарашадағы №3, 4, 5 қаулыларымен бекітілген бухгалтерлік есеп стандарттары; қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп пен аудит әдістемесі департаментінің 1997 жылғы 31 желтоқсандағы №455 бүйрығымен бекітілген «Бухгалтерлік қызметті үйымдастыру» 24 бухгалтерлік есеп стандарты; қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жөніндегі У лттық комиссиясынь 1996 жылғы 18 қарашадағы №6 қаулысымен бекітілген Субъектілердің қаржы-шаруашылық әрекетінің бухгалтерлік есеп шоттарының Бас жоспары; Субъектілердің қаржы - шаруашылық бухгалтерлік есеп шоттарының Бас пайдалануға нұсқау; бухгалтерлік есеп стандарттарына әдістемелік нұсқаулар;
Субъектілердің қаржы-шаруашылық. қызметінің бухгалтерлік есеп шоттарының Бас жоспары принцитері негізінде жасалған шоттардың жұмыс жоспары;
нормативтік актілер, жоғарыда аталған құжаттарға әдістемелік үсыныстар, нұсқаулар және бухгалтерлік есепті ұйымдастыру бойынша басқа да нормативтік актілер;
шарушылық жүргізуші субъектінің есеп саясаты. қызметінің жоспарын ның келісіміменмен уәкілетті орган бекіткен бухгалтерлік есепке алуды жүрпзу мен бухгалтерлік есепке алу стандарттары бойынша қаржылық есеп беруді жасаудағы оңайлатылған нысанын қолдануға құқылы. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын ұйымдaр қаржылық есеп беруді жүрriзген кезде осы Заңның 2-1. бабының ережелерін басшылыққа алуға құқылы.
Қаржылық есеп беруге ұйымның басшылығы және бас бухгалтері (бухгалтері) қол қояды. Бухгалтерлік есепке алуды мамандандырылған бухгалтерлік ұйым немесе маман бухгалтер жүргізетін ұйымдардың қаржылық есеп беруіне уиымньщ басшылығы, сондай-ақ мамандандырылған бухгалтерлік ұйымның басшылығы немесе маман бухгалтер қол қояды. 16-l-бап. Шоғырландырьтған қаржының есеп беру.
Еншілес ұйымдарымдары бар ұйымдар, негізгі ұйымның қызметі бойынша қаржылық есеп беруден басқа, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы заңнамасына Және бухгалтерлік есепке алу стандарттарына сәйкес шоғырландырылған қаржылық есеп беруді жасауға және ұсынуға міндетті.
17-бап. Есепті кезең
1. Жылдық қаржылық есеп беру үшін есептік ҚР Заң 1 каңтардан бастап 31 желтоқсан аралығындағы күнтізбелік жыл болып табылады.
2. Жаңадан құрылған үйым ушін бірінші есепті жыл оның мемлекеттік тіркеуден өткен сәтінен басталып, сол жылдың 31 желтоқсанымен аяқталады.
18-бап. қаржылық есеп6еруді табыс ету
1. Ұйымдар қаржылық есеп беруді:
І) құрытай қужаттарына сййкес меншік иелеріне;
2) Қазақстан Республикасының статистика органдарына;
3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының кұзыретіне сәййкес соларға табыс етеді.
2. ұйымдар жылдық қаржылық есеп беруді есепті жылдың ( кейінгі жылдың 30 сәуірінен) кешіктірмей табыс етелі.
3. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген мерзім шегін іс меншік иесі қаржылық есеп беру мерзімін анықтауға бірақ жылына бір реттен асырмай басқа мерзім берілуге хақылы.
4. Шоғырландырылған қаржылық есеп беруді табыс ету осы баптың 1-3-тармақтарына сәйкес жүргізіледі.
Қорытынды ережелер 19-бап. Қазақсган Республикасының бухгалтерлік есепке өту мен қаржылық есеп беру туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілік Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заң актілерімен көзделген жауапкершілікке әкеп соғады. 20 және 21-бaптар
24.06.2002 ж. №329-1I ҚР Заңымен алып тасталған.
Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назар6аев
Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Қ.К. Кеулімтаев, Н.А. Құдайбергенов
Бухгалтерлік есеп теориясы және негіздері – Алматы: экономика 2006.
2. С.Т. Міржақыпова
Банктегі бухгалтерлік есеп. Алматы: экономика 2004.
3. В.Л. Назарова
Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі бухгалтерлік есеп. Алматы: экономика 2005.
4. Б.С. Мырзалиев, Р.С. Әдікүров
Бухгалтерлік есеп жүргізу тәжірибелік әдістемесі - Алматы, 2006.
5. Б.Е. Укалиев, З.К. Әжібаева
Бухгалтерлік есеп теориясы – Алматы: Ұлағат, 1999.
6. С.Б. Баймұханова
Бухгалтерлік есеп- Алматы,2005.
7. Төлешова
Дамыған қаржылық есеп- Алматы: Экономика 2005.
8.Төлегенов Е.Т. Бухгалтерлік ақпарат жүйелері- Алматы 2005.
9. Қ.К. Кеулімтаев
Бухгалтерлік есеп принциптері- Алматы: Экономика 2006.
10. Бухгалтерлік есеп және аудит. Журнал Алматы 1998ж.
11. Б.С. Мырзалиев
Кәсіпкерлік қызмет. Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру- Алматы 2006ж.
12. Оразбекұлы
Инвестициялық системадағы бухгалтерлік есеп – Алматы: экономика 2006.
        
        Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
тақырыбы: «Банклік іскер»
орындаған:
тексерген:
Жоспар
Кіріспе
І.Негізгі бөлім.
1.Бухгалтерияда іс қағаздарын жүргізу, оның ... және ... ... мазмұны және оларды ресімдеу
1.2 Бухгалтерия қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулары
1.3 Бухгалтерлік құжаттар және оларды сақтау
ІІ. Бухгалтерлік құжаттармен жұмысты ұйымдастыру
2.1 Бухгалтерияның жұмысын ... ... іс ... ... ... ... ... бүгінгі жағдайларында бухгалтерия субъектінің
қаржы стратегиясын анықтайтын және оның шаруашылық қызметінің дамуына ... ... ... ... ... ... ... да,
бухгалтерияны ұйымдастыруды және қызметін ұдайы жетілдіріп, оның кадрлық
құрамын үнемі жақсартып, ақпарат өңдеудің алдыңғы ... ... ... ... ... Бухгалтерия қызметкерлері еңбегінің жемісі -
ол қаржылық, есеп айырысу-ақша құжаттары, бастапқы,· есептік-статистикалық,
ұйымдық-өкімгерлік және басқа да ... ... ... ... және ... былайғы қызмет ету мүмкіндіктері
көрінеді.
Бухгалтерия жумысын жақсартудың маңызды бағыты ұйымдастыруды жетілдіру
және іс қағаздарын жургізу ... ... ... ... - ... ... ... істеудегі
басқарушылық қызметімен байланысты ерекше саласы.
Барлық күжаттар сипатына және маңыздылығына қарай бөлінеді. ... ... ... ... оны жеке тұлғалар да, сондай-ақ заңды
тұлға субъектілері де пайдаланады. Қызмет бабьrnдағы ... ... ... субъектіге азаматтардың ұсыныстары, арыздары мен
шағымдары да келіп түседі.
Кәсіпорындар қызметі әкімшілік те, ... –ақ ... ... де ... ... құжаттамада - басқарушылық қызметінен, ал
арнайы қүжаттамада - бухгалтерлік және ... ... ... ... да субъект қызметінің атқарымдық жағынан көрінеді.
Шаруашылық ... ... ... ... және ... ... ұйымдастыруы мычадай нормативті күжаттардын көмегімен
анықталады: қазақстан ... ... есеп ... 1995 жылғы
26 желтоқсандағы №2732 Заңы; Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп
жөніндегі У лттық комиссиясының 1996 жылғы 13, 14, 15 ... №3, 4, ... ... ... есеп стандарттары; ... ... ... Бухгалтерлік есеп пен аудит әдістемесі
департаментінің 1997 жылғы 31 ... №455 ... ... ... үйымдастыру» 24 бухгалтерлік есеп ... ... ... есеп ... У ... комиссиясынь
1996 жылғы 18 қарашадағы №6 ... ... ... ... ... ... есеп ... Бас жоспары;
Субъектілердің қаржы - шаруашылық ... есеп ... ... нұсқау; бухгалтерлік есеп стандарттарына әдістемелік нұсқаулар;
Субъектілердің қаржы-шаруашылық. қызметінің ... ... Бас ... ... ... жасалған шоттардың жұмыс
жоспары;
нормативтік актілер, жоғарыда ... ... ... үсыныстар,
нұсқаулар және бухгалтерлік есепті ұйымдастыру бойынша басқа да нормативтік
актілер;
шарушылық жүргізуші субъектінің есеп ... ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік есепке алуды ... ... ... алу ... ... қаржылық есеп беруді
жасаудағы оңайлатылған нысанын қолдануға ... ... ... ... ... кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын ұйымдaр
қаржылық есеп беруді жүрriзген кезде осы Заңның 2-1. бабының ... ... ... есеп ... ... ... және бас бухгалтері
(бухгалтері) қол қояды. ... ... ... ... ұйым ... маман бухгалтер жүргізетін ұйымдардың ... ... ... ... ... мамандандырылған бухгалтерлік
ұйымның басшылығы ... ... ... қол ... ... ... есеп беру.
Еншілес ұйымдарымдары бар ұйымдар, негізгі ұйымның қызметі бойынша
қаржылық есеп беруден басқа, Қазақстан ... ... ... мен ... есеп беру ... ... Және бухгалтерлік есепке алу
стандарттарына сәйкес шоғырландырылған қаржылық есеп беруді жасауға ... ... ... ... ... ... есеп беру үшін ... ҚР Заң 1 каңтардан бастап
31 желтоқсан аралығындағы күнтізбелік жыл ... ... ... құрылған үйым ушін бірінші есепті жыл оның мемлекеттік
тіркеуден өткен сәтінен басталып, сол ... 31 ... ... ... ... ... ету
1. Ұйымдар қаржылық есеп беруді:
І) құрытай қужаттарына сййкес меншік иелеріне;
2) ... ... ... ... ... Республикасының мемлекеттік бақылау және ... ... ... соларға табыс етеді.
2. ұйымдар жылдық қаржылық есеп беруді есепті жылдың ( кейінгі жылдың 30
сәуірінен) ... ... ... Осы баптың 2-тармағында көрсетілген мерзім шегін іс меншік иесі
қаржылық есеп беру ... ... ... ... бір реттен асырмай
басқа мерзім берілуге хақылы.
4. Шоғырландырылған қаржылық есеп беруді ... ету осы ... ... сәйкес жүргізіледі.
Қорытынды ережелер 19-бап. Қазақсган Республикасының бухгалтерлік есепке
өту мен қаржылық есеп беру туралы заңнамасын ... үшін ... ... ... ... алу мен қаржылық есеп беру
туралы ... бұзу ... ... заң актілерімен көзделген
жауапкершілікке әкеп соғады. 20 және 21-бaптар
24.06.2002 ж. ... ҚР ... алып ... ... Президенті ... ... ... ТҮРЛЕРІ, МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ РЕСІМДЕЛУІ
Шаруашылық жүргізуші субъектілердің барлық құжаттарын былай бөлуге болады:
Ұйымдық-өкімгерлік ... ... ... ... ... факстер:
баяндама және түсіндірме хаттар, куәліктер, қолхаттар, актілер.
Жеке құрамға байланысты құжаттар
өтініш, ... ... жеке ... ... есептік операцияларға байланысты құжаттар:
есептік шоттар;
ақшалық, есептік чек кітапшаларын беру туралы өтініш;
есептік шоттар бойынша жазбаларды тексеру нәтижелері туралы хаттар;
фактура-шоттар;
шот акценттерінен, ... ... бас ... ... ... ... ... актісі;
төлем тапсырысы;
дебиторлармен және кредиторлармен есеп айырысулы салыстыру актісі;
дебиторлық және кредиторлық берешекті өтеу туралы хаттар;
енбек келісімдері, келісім-шарттар, ... ... өтеу ... ... мен ... ... байланысты құжаттар:
тұрмыстық тапсырыс шарты;
толық материалдық жауапкершілік туралы шарт;
жеткізу шарты;
шарттарға қатысты ... ... ... ... ... ... сенімхат;
коммерциялық актілер;
реніш-хаттар;
куыным арыздары.
Құжаттарды: жазбаша (қолжазба және машинкаға басылған); графикалық
(сызбалар, схемалар, жоспарлар, т.б.); ... ... ... операцияларға байланысты; жабдықтау және өнімді
өткізуге байланысты; жасалу ... ... ... және сыртқы); мазмұны
бойьшша (қарапайым және күрделі); ... ... ... ... және ақпараттық; нүсқасы бойьшша ... ... ... ... ... - ... белгіленген, жедел емес - мерзімі
белгіленбеген); шығу тегіне байланысты (қызмет бабындағы, ... ... ... - ... рет ... ... _ ... деп белгі
соғып түпнүсқаны дәл сол қалпында қайталау. Түпнұсқаны ... ... ... ... ... ... ... белгілі бір
істерден - үзінді көшірме, иесі түпнұсқаны ... ... ... ... деп ... ... ... құжаттар зандық күшіне қарай - шынайы (өкілетті ... ... ... ... ... және мазмұны немесе деректемелері
шындыққа сай келмейтін жалған болуы мүмкін. Шынайы құжаттар өз кезегінде -
жарамды және ... яғни ... ... ... (жарамдық мерзімі өткен
шарт) болуы мүмкін.
Барлық ... ... және ... ... ... ... істеуді ГОСТ 6.39 - 72 мемлекетгік стандарт едәуір
жеңілдетеді; бұндағы ... ... ... ... ... екі түрі қарастырылған: хаттарға арналған және жалпы).
Барлық құжаттар мемлекеттік стандартта көрсетілген ... ... ... деректемелер деп аталатын, оның ... ... ... ... ... ... деректемелер жиынтығы - құжаттың формуляры
деп аталады.
Негізгі деректемелер ... ... ... ... ... ... классификаторы бойьшша құжат нұскасының коды;
министрлік, ведомоство, субьект атауы;
байланыс мекемесінің индексі, пошта ... ... ... ... шот ... түрінің атауы;
жасалу күні;
іс индексі, құжат нөмірінің тіркелуі;
кіретін кұжаттың индексі мен күніне сілтеме жасау;
құжатқа қол жеткізуді шектеу ... ... ... пайдалану үшін);
адресат;
бекіту белгісі;
резумация;
мәтін тақырыбы;
бақылау жасалатыны туралы белгі;
мәтін;
қосымшаның бар ... ... ... ... ... ... белгі;
орындаушьrnың аты - жөні және телефон нөмірі; құжатrың орындалғаны ... ... ... ... түскені туралы белгі.
Ұйымдык құжаттар. Өкімгерлік және ... ... ... бұлар
жоғары заң кұшіне ие, өйткені бұл субъектілерд, ... мен ... ... болып табылады. Ол бөгде және қарамағындағы
субъектілеі, мен қарым-қатынасына ... бар, оның ... ... ... жүзеге асырылады.
Жарғы - субъектінің занды ту лға ретіндегі ... тық ... ... ... болып табылады және субъектіні мемлекеттік
тіркеу ке зінде кұрылтайшылық құжат ретінде қарастырылады. Ол ... ... ... қолы ... ... бекітіп
(куәландырып), заң оргаңдарында мемлекеттік тіркеуден өтуі тиіс.
Жарғыда мынадай жағдайлар қарастырылуы керек:
қоғам (серіктестік) ... ... және ... ... ... орыс, ағылшын
тілдерінде);
мекен - ... ... ... ... ... ... жарияланған акциялар саны жөнінд мәлімет (акционерлік қоғамдар
ушін);
субъектіні басқару органдарының қалыптасу тәртібі мен ... ... ... ... ... мен өткізу реті;
сақтық (резервтік) капиталды құру мен пайдалану реті;
қызметті тоқтату шарттары және т.б.
Ереже - бұл ... ... ... және оның ... ... лауазымды тұлғаларының құқықтары мен міндеттерін анықтайтьrn құқықтық
акт.
Ережелер индивидуальды (жеке) және ... ... алуы ... ... ... деректемелерден тұрады: субъект атауы, ... ... ... ... ... ... мен орны, индекс, ақырып,
келісім белгілері, түрі және ... ... ... 2-нұсқа),
Ұйымдық-өкімгерлік құжаттар ішінде маңызды орындарын бірін штат кестесі
алады Ол ЖШС қатысушылар киналысында бекітілуге ... ... ... ... ... ... (тексерушіге) міндетті түрде
көрсетілуі тиіс ... ... ... ... ... және ... ... еңбекақысын ұдайы индекстеу жүріп
жатқандықтан, штат кестесіне өзгерістер ... ... ... ол ... бұйрығы шығарылады (І-қосымша, За-нұсқа).
Нұскаулық (инструкция) - ... ... ... оның ... мен ... түлғаларынын және азаматтар қызметінің ... ... ... ... мақсатымен шығаратын құқықтық акт.
Нұсқаулық міндетті түрде ... ... ... «Бекітемін» деген
графада басшының қолы койылу арқылы бекітіледі, ... ... ... ... ... белгіленеді.
Мысалы: «Әлеуметтік салықты есептеу мен төлеу тәртібі туралы» №46
нұсқаулығы қазақстан Республикасы Кіріс ... 1999 ... ... №49 0999 жылы 19 ... №519, 1999 жылы 4 ... ''№929, 2000
жылы 15 наурызда №210 түзетулер мен ... ... ... ... ... деректемелерден тұрады: нұсқаулықты
шығарып отырған субъект атауы, құрылымдык, бөлімше атауы, нұсқаулықтың
атауы, бекіту таңбасы, ... ... ... басылым орны,
Қолтаңба.
Өкімгерлік құжаттар. Олардың пайда болуьrньщ заңды негізі:
үкімет органдарының заңдары, жарлықтары, қаулылары
І субъектінің атқарушылық және ... ... ... ... ... үшін жүзеге асырылуы;
басқару аппараты жүмысын, құқықтық ретте қажеттігі.
Маңызды мәселелер ... ... ... ... ... ... құжаттарда
баяндалады. Басқаларын қарағанда, басқару тәжірибесінде субъект басшысы
шығаратын ... жиі ... ... ... ... ... ... құрылымдық бөлім, шені басқарып отырған ... адам ... ... ... рұқсатнамасы қойылады ол бұйрық ... ... мен ... ... да өзі ... ... заң
кеңесшісінің рұқсатнамасы қойылады, өйткені ол бұйрық ... ... ... ... ... ... сәйкестігін
анықтайды.
Руқсатнама қойылған бұйрық жобасы қол қою үшіь ... ... онда ... ... ... бәрі ... тиіс, олар бұйрықтың
бір данасына немесе арнаулы бланкке қол қояды.
Анықтамалық-ақпараттық қужаттар. Құжаттардың бұл ... ... - ... ... ... және ... талқылануы мен шешім қабылдау барысы тіркелетін ұйьгмдастырушылық
өкімгерлік құжат, немесе мәжіліс, ... ... ... ... ... ... ... жұмыстары барысында хаттамаға қосымша бір топ
құжаттар жасальrnады: күн ... ... ... ... ... ... ... негізгі баяндамалар тезистері, ... ... ... әр ... бойынша шешімдер (немесе қаулылар)
жобалары. Хаттама ... ... ... Мәжіліс барысы
тенографияланып немесе магниттік ... ... ... ... ... ... белгітері ашылғаннан кейін жасауға болады.
Хаттаманы хатшы немесе арнайы тағайыцдалған адам ... ... ... ... формасы бойынша ресімделеді. Оньщ формулярына мыналар
кіреді: субьект кұрылымдык бөлімше атауы, құжат ... ... ... өту ... ... мәжіліс орны, бекіту таңбасы (егер ол бекітілуі
қажет болса), ... (күн ... ... шешім, қолтаңбалар.
Хаттамада оның толық аяқталып, қол қойылған күні ... ... күні ... Егер ... ... ... ... оның басталған
және сызықшадан соң аяқталған күндері көрсетіледі. Хаттама ... ... ... ... табылады. «Мәжіліс орны» іеректемесінде қала
аты көрсетіледі.
Хаттаманың бас тақырыбында ... ... түрі ... ... ... орган атауы ілік сепгі гінде көрсетіледі (комиссия мәжілісі,
еңбекші ұжым жиналысы) .
Хаттама мәтіні екі ... ... ... ... ... және күн ... ... кіріспе
бөлім;
мәжіліс барысы тіркелетін негізгі бөлім.
Қатысушылар алфавиттік ретпен тізімделіп, одан кейін ... ... ... жиналыстар мен мәжілістерде қатысушылар саны мөлшерлі
түрде көрсетіледі, ал ... ... ... ... ... ... ол туралы хаттаманың өзіне сәйкес жазылады.
Күн тәртібінде: алқалық орган ... ... ... ... Әр сұрақ нөмірленеді және « .. туралы» ... ... ... ... күн ... ... ... бөліктерден
тұрады. Әр тармақ бойынша мынадай бөлімдер болуы мүмкін:
Тыңдалды
Сөйлегендер: сөздің қысқаша ... ... ... ... көрнекті етіп бөліп тұрады. Егер ... ... ... сөз тезистері бар болса, олар хаттамаға жазылмайды, тек
баяндамашының аты-жөнінен кейін сызықша қойылып, «баяндама» (ха ... сөз) ... қоса ... ... деп ... ... сөзден кейін сұрақтар мен жауапта бар ... ... тусу ... қарай жазылады.
Қорытынды бөлімде талқыланып отырған мөсел бойынша қабылданған шешім
(қаулы) ... Ол ... ... және ... кұ ... бөліктерден тұруы
тиіс: кім және қай күнге дейін не істеуі керек.
Лауазымды тұлғаларды сайлау кезінде әр ... ... ... ... ... ... талқылану барысын қамтуына қарай хаттамалар толық
және қысқартылған балып бөлінеді.
қысқа хаттамада баяндамашының аты-жөні, ... ... ... ғана ... ды ... ... талқылау
барысы, айтылған пікірлер, т.б. жайлы толық мағлұмат алу мүмкін емес).
Мұндай ... тек ... бар ... ... ... ... қоса ... ғана жаса лады. Басқа жағдайлардың ... ... ... тиіс. Толығымен дайын болған хаттамаға төраға немесе
хатшы қол қояды
Алқалық органдар шешімдері атқарушыларға дербес ... - ... ... ... еткізіледі. Басқа жағдайларда бұйрықтардан
үзінді көшірме жасалады ... ... ... хаттар - бұл занды және жеке тұлғалармен қатынас
жасау, бір нәрсені хабарлау, бір әр ... ... ету ... ... ... ... ... тобының жалпы атауы.
Хат мәтіні екі бөлімнен тұрады:
біріншісінде құжатты жасауға мәжбүр қылған ... ... ... ... ... органдардың, салық инспекцияларының хатты ... ... ... ... ... мүмкін;
екіншісінде құжат жасалуының басты мақсаты болып ... ... ... ... ... ... ... т.б.
қызмет бабындағы хаттың басты мақсаты: әрекетке пақыру, сендіру,
дәлелдеу, ... ... ... ... ... ... бөлінеді: жөнелтпе хат (ілеспе
хат) - адресатқа оған қоса берілген құжаттар жіберілгенін хабарлау ... ... - ... ... да бір ... ... ... үсынады
(семинарға немесе конференцияға шақырту);
ақпарат-хат - адресатқа қандай да бір факт ... шара ... ... және шақыру хаттарға жақын) - нақты бір адресат
ушін жазылады және көбіне сұранысқа ... ... ... ... ... да бір ... (хат, жеделхат) алынғандығы жөнінде, қандай да
бір бұрын ... ... әлі де ... ... ... ... салу хаты - қандай да бір міндеттемені орындалу ... ... ... ж: ... ... өтіп кеткенін көрсету; кепілдік - хат
- өзінде көрсетілген міндеттемелердің орындалуын ... ... ... ... ... - хат - ... талап етуші (адресат қандай да бір мәселені
шешу үшін тілек, ... ... ... - ... ... ... ... сипатқа ие, өйткені
оның мәтінінің тақырыбы беріліп қойған, енді тек бастама хатпен көрсетілген
мәселе шешімінің ... ... ... бас ... тілекті орындау –
баяндама.
Жеделхат - телеграфтық байланыс арналары ... ... ... ... ... беру ... ... қажеттігіне байланысты
жеделхат түрін ... оның ... ... «кезектен тыс»,
«үкіметтік», «жедел», т.б.
Қызмет бабындағы жеделхат мәтіні ... ... екі дана ... Біріншісі, қол қойылып, жөнелтуге жіберіледі, екіншісі іске
тігіледі.
Факс - кез келген ... ... ... Факс ... жеткізілген
құжаттардың жалған еместігі дәлелденбейтін болғандықтан, ол тек ... ... ... үшін ғана ... - ... ... ... хабарлама, жедел
нұсқаулар, хабарламалар және басқа да ... ... ... деректемелері:
Тақырьп. Телефонограмма нөмірі. Жіберілу күні.
Телефонограмманы жіберушінің атауы. Телефонограмманы қабылдаушының ... қол ... ... ... ... ... ... тұлғаның аты-жөні (сол адамның телефон
нөмірі көрсетіледі).
Телефонограмманы қабылдап ... ... ... ... (сол ... нөмірі көрсеті леді) .
Телефонограмманы жіберу-қабылдау уақыты (есеп арнайы журналға жүргізіледі).
Баяндау жазбахат - бұл құжатта субьект ... ... да ... ... өз пікірін ілдіре алады. Ол (мазмұнына қарай)
бастамалык, ақпараттық немесес есеп ... (бір дана етіп ... ... - ... да бір деректі растайтын құжат.
Куәлік - нақты фактіні (мынадай тұлғаға аудит күргізу қүқығы ... ... ... Ол ... ... ... жасалады. Кейбір
жағдайларда мөр басылған фотосурет пен ... ... қолы ... ... ... (жеке бас куәлігі, іссапар куәлігі, т.б.) жарамдылық ... ... ... ... ... және қолхат арқылы беріледі.
Акт - бірнеше тұлға белгілі бір деректі ... ... ... құжат (көптеген жағдайда актіні субъект басшысынып ... ... ... ... байланысты құжаттар
қызметкерді жұмысқа қабылдау кезінде әкімшілік оған тапсырылатын жұмыспен
таныстырып, оның ... мен ... ... ... ... ... ол он кәсіпорындағы ішкі еңбек ережесімен және ұжымдық шартпен,
өңдірістік ... ... ... ... ... қазметі
ережелерімен және басқа да еңбек қорғау ережелерімен таныстыруға міндетті.
Кең көлемді ақпарат-нұсқау алғаннан кейін кызметкер жұмысқа қабылдау
туралы ... ... ... өзі қол қоюы ... ... қабылдап алып, оны
толық қарастырып болғаннан кейін әкімшілік жұмысқа ... дау ... ... Осы ... ... ... адамға жариялап, одан қолхат
алады. Сол арқылы қызметкер өзімен жасалған жеке еңбек ... ның ... ... тексере алады.
Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 10 желтоқсандағы ... ... ... №493-1 ... ... жеке ... ... тылуына мынадай жағдайлар негіз бола алады:
25 -бап бойынша еңбек шарты: мерзімі біткенде;
екі жақтың еркіне тәуелсіз жағдайларға байла нысты тоқтатылуы мүмкін;
25 -бап ... екі ... ... бір ... ... ... қарастырылған басқа да негіздемелер бойынша бұзылуы
мүмкін;
26-бап бойынша: ... ... саны ... штат ... ... иеленіп отырған
қызметіне сәйкес еместігінің анықталуы;
уакытша еңбекке ... ... екі ай ... келмеу (егер занда
сол ауруға байланысты одан да ... ... ... ... ... ауысудан бас тартуы; қызметкердің жеңілірек жұмысқа ауысудан
бас тартуы, т.б. сияқты себепгер бойынша ... ... ... ... ... ... қызметкер анықталмаған мерімге жасалған жеке еңбек
шартын бұзуға ... ол ... бұл ... бір ай бұрын жазбаша
түрде хабарлауы керек.
Бұндай арыздар екі дана етіп ... ... ... беріледі,
екіншісі (арыз берілген күні жазылып, лауазымды адамның қолы қойылған)
жұмыстан босату туралы арыз ... ... ... ... ... ... және құрылымдық бөлімшенің
атауын толық көрсетеді.
Арыз қабылдап алып, оны қарастырып болғаннан кейін әкімшілік жұмыстан
босату туралы ... ... ... жыл ... ... ... ... жұмыстан
бірінші жылында еңбек демалысы жеке еңбек шарты бойынша жұмыстың ... ... ... Келесі жылдарда демалыс үжымдық еңбек шартына
және демалыс кестесіне сәйкес кез ... ... ... ... ... беру ... өтініш жазылады.
Еңбек кітапшасы- жеке еңбек шартын жасау ... ... ... ... әрекетін растайтын құжаттар талап етуге құқылы. ... ... ... жеке ... ... не болмаса жұмысқа кабылдау және
босату туралы бұйрықтардан үзінді көшірмелер. Еңбек кітапшасы қызметкердің
еңбек әрекетін ... ... бірі ... ... ... ... ... әкімшілік кызметкердің тілегі
бойынша Қазақстан Республикасы Еңбек және ... ... ... ... 15 ... №35-п бүйрығымен беітілген Еңбек кітапшаларын
жүргізу реті туралы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырады.
Бірінші бетіне ... ... ... ... аты, ... ... күні, жеке бас куәлігіне ... ... ... графалары білім туралы құжаттар (аттестат, куәлік, диплом)
негізінде толтырылады.
«Жұмыс туралы мәліметтер» бөлімінде ... ... ... ... штат
кестесіне сәйкес қызметкер иемденіп ... ... және ... қандай
негізде жүргізілген, (бұйрык, оның нөмірі мен күні, жеке еңбек шарты, ... ... ... кітапшасына жазбаны кадр бөлімінің меңгерушісі, маман немесе
субъект басшысы жүргізе алады.
«Марапаттаулар мен ынталандырулар» деген ... ... ... қолданылған өнертабыстары мен ... ... ... ... ... ... ... төленуі туралы мәліметтер
енгізіледі.
Еңбек кітапшасындағы жазба ... ... ... ... ... керек. Жұмыстан ... ... ... ... ... ... Республикасындағы Еңбек туралы» ҚР Заңдарындагы
сәйкес бапқа сілтеме жасалады «Екі тараптын келісімі бойынша ... ... ... 2.l-тармағы;
«Штат қысқартуына байланысты босатылды (ҚР ЕтЗ 2б-бап, 2-тармақ).
Еңбек кітапшасы таусылса, қосымша бет жазылады. Басшыларға, ... жеке іс ... ... ... ... жеке іс қағаз
(суретімен), жұмысқа қабылдау туралы өтініш, ... ... ... ... ... кітапшасында жазбалар жүргізу реті 3-қосым шада келтірілген.
Қаржылық –есептік опреацияларға байланысты құжаттар. Құжаттаманың маңызы
жөне оның жасалуына ... ... ... ... ... құжатір қаржылық -есептік
операцияньщ шын мәнінде жүзеге зкандығынын ... оны ... ... ... ... ... ... есептегі шаруылық операциялар
тек арнайы ресімделген құжаттар негiзінде ғана көрінеді).
Қаржылық-есептік операцияларға байланысты ... ... ... сақталуын, қолданыстағы зандардың қадағалануы мен жүргізілген
және жүргізілетін операциялардың орындылығын ... және ... да ... ... - ... ... қол қою кезінде (ақша алу
және беру, ағымдағы және ... ... ақша ... ... ... - ... ... түрінде, сондай-ак қаржы
бөлімінде және ... ... ... ... ... ... ... жасалады, құжаттар арқылы шаруашылық қызмет ... ... ... ... ... ... теріс пайдалануы, қаржылык - есептік тәртіптің бүзылуының
дәлелдерін табуға болады. Сот органдарында іс және ... ... ... ... ... көзі ... ... - есептік құжаттарды жасауға жалпыға ортақ талаптар қойылады.
Барлық құжаттар өз уақытында, операция атқарылған мезетте ... ... ... ... түрде көрсетуі керек және ... ... ... ... ... ... мен ... жасалуы құжаттарға қол қоятын адамдар (басшы, меңгеруші, (бухгалтер,
кассир, қабылдап алушы, т.б.) жауап береді құжаттар ... ... ... ... ... ... - чектер, кассалық кіріс және шығыс
ордерлері, ... ... және ... да банк құжаттары үшін қатаң
тәртіп бар), келісілмеген түзетулерге жол берілмейді. Кассалық кіріс ... ... ... ... ... ... сондай-ақ банк
құжатарына «Алынды» ... ... ... ... мөр ... ... ... құжаттардағы кателер корректура жасау а; қылы ... ... беті соғу ... келісіліп, күжатгрға қол қойған адам
бекітеді.
Белгіленген ... ... ... ... заң ... ие ... операцияларға байланысты барлық құжаттар кейіннен ... ... ... өтуі ... ... ... - құжат жасалуының дұрыстығын деректемелердің
толтырылуы, қолтаңбаларды түгел болуы, мазмұнындағы операцияның көрсетілу
толықтығы, т.б, ... ... ... ... - ... дурыстығы мен орындылығы, оның
нормативтік актілерге сәйкестігі, т.б. бақылау.
Ағымдағы, корреспонденттік және жинақ ақша шоттарын ресімдеу және ... өз ... ... ... көзі ... ... да,
уақытша бос ақшалай каражатьп сақтау және қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды
жу зеге асыру үшін ... шот аша ... ... 1998 ... 29 ... «Төлемдер мен ақша
аударулар туралы» ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Ұлттык Банкі Басқармасының 2000 жылғы 2
маусымдағы №266 қаулысымен бекітілген ... ... ... ... ашу, ... және жабу туралы Нұскауға және басқа
да Қазақстан Республикасының нормативтік ... ... ... ... ... ... ашу, жүргізу және жабу
реті анықталады.
Банктік шот - бұл банк пен тапсырыскер (клинет) ... ... ... және ... ... шартта, заңдарда және банк
практикасында қолданылатын іскерлік айналым ғүрыптарында көзделген банктік
қызмет ... ... ... ... келісімдік қатынастарды
бейнелеп-көрсету амалы.
Банктік шоттар теңгемен де, шетел валютасымен де ... ... және өз ... ... ... және корреспонденттік шоттар болып
бөлінеді.
Банк шоты келісімі бойынша ағымдағы немесе корреспонденттік ... банк ... ... келіп тускен ақшаны қабылдауға,
тапсырыскердің қандай да бір ақша сомасын өзіне немесе ... ... ... және ... да, банк шогы ... ... кызметгер
көрсетуге міндеттеме алады.
Ағымдағы немесе жинақтық шоттар - занды және жеке тұлғалардың, занды
тұлғалардың ... ... ... мен ... ... шоттар - банктер мен банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын айымдардың банк шоттары.
Ағымдағы немесе ... шот ашу үшін ... ... құжаттар
тапсырылады:
Шот ашу туралы банк бекіткен үлгідегі өтініш.
Тапсырыскердің салык ... ... ... салық қызметі
берген құжаттын тупнүсқасы.
Мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өтксв діпн растап, өкілетті
орган белгіленген ... дағы ... ... мен ... үшін - занды тұлғалар Қазақстан Республикасы
резидентінің филиал немесе өкілдік басшысына берген сенімхаттың ... ... ... ... ... тапсырыскердің қызмет ету фактісін
растайтын құжаттың нотариус бекіткен көшірмесі.
Құрылтайшылық шарттың нотариус бекіткен көшірмесі.
Қолтаңбалар мен мөр ... бар, ... ... ... ... ... ... құжат (2 дана).
Қолтаңбалар үлгілеріне арналған орындағы бос жолдар сызылып тасталады.
Бірінші больm қол қою ... ... ... және ... оның ... ие, екінші кезекте бас бухгалтер қол қояды. Бір
қолтаңба ... ... ... ... ... банкке жаңа құжат
тапсырьтады. Банкке үсынылға барлық ... ... ... ... ... іс ... сақталады.
Шот иесі-кәсіпорын сол шоттағы қаржыға есептер ережелерін сақтай
отырып, өз бетімен билік жүргізугі ... ... ... шот ... шоттарыңда бар соманың аясындағы қаражатты есептен шығару жөнін
дегі өкімдерін орындайды ... ... дау ... арбитраж, халықтық сот салық ... ... ... белгіленген төлемдер ғана атқарылады.
Өз иелігіне бюджеттен белгілі бір мақсаттарға пайдалану үшін қаражат
алып отырған субьект басшылары ... ... ... ... қол қою
үлгісі бар құжаттың түпнұсқасы 184- бетте келтірілген.
Ағымдағы шот ... банк ... ... ... ... ... немесе бухтгерия жазып беретін арнайы бекітілген
нысандағы ... ... ... Ең жиі колданылатын құжаттap ... ... ... ... ақша алу ... ... эне есеп ... чектері, есеп айырысу шоттарының інді көшірмелері,
арыздар (акцептен бас тарту, аккредетив, несие беру, т.б. туралы).
Ағымдағы немесе корреспоңденттік шотқа ... үшін ... ақша ... ақша салу туралы хабрландыру арқылы ресімделеді.
Ақша және чек ... беру ... ... ... шоттан
кассаға (еңбекақы төлеу және аска да шаруашылық шығындар үшін) қолма-қол
ақraлай қаражат алу үшін ... ... ... ... ... ... чек ... банке ұсынылады. Чектің екінші жағында ақшаның
қандай мақсаттарға жұмсалатыны көрсетіледі. Чек ... ... ... ... ... тиіс және ... кіріс ордерімен ресімделеді.
Сонымен қатар, чектер, «Қазақстан ... ... ... ... мен ақша аударуды жүзеге асыру Ережелеріне» (ҚР ... 2000 ж. 25 ... №179 ... ... ... ... ... больm табылады және ҚР Ұлттық Банкінің «Казакстан Республикасы
аумағында чектерді ... ... ... ... 1998 ж. ... №266 ... (2000ж. 13 қазанда №390 гүзетулер ... ... ... чек - төлем құжаты. 0.1 чек берушінің алушы-
банкке сонда көрсетілген акша сомасын чек ... ... ... ... ... негізделген жазбаша бұйрығы болып табылады. Бұл ... чек ... және чек ... ... ... ... ... деректемелері бойьшша) үлгісі бекітіледі.
Чекте мынадай міндетті деректемелер болуы керек ... ... ... ... мен нөмірі;
чектің қолданылу (жарамдылық) мерзімі;
чек берушінің немесе оның өкілінің ... (аты чек ... ... ... ... ... және сөзбен жазылған сома, чек берілr орын және чек ... оның ... қолы мен мөрі ... ... үшін);
чек иесінің атауы (аты);
чек иесінің салық төлеуші ретіндегі тіркелу нөмірі;
чек бойьшша төлем жасауға ... чек беру ... ... ... ... ... жеке КОДЬІ; «бүйрық бойынша төлеңіз» деген
графа; «төлемнің қолданысы» деген графа;
«чек ... ... ... ... ... ... деген графа;
АЖК (ақша жіберушінің коды), БеК (бенефицар коды) және тқк (төлемнің
қолданыс код графалары.
Бұлардың сыртында, кепілдікті ... ... чек» ... ... ... кепілдік берген чектер бойы ша ... сома ... ... ... төлемдерді жүзеге асы) үшін, қолма-қол ақша
алу үшін пайдаланылады.
Чектерді толтыру және пайдалану реті
1. Чек сомасы ... және ... ... б рілген күні (айы-сөзбен)
сиямен немесе каламм: қолдан жазылады,
2. ... ... ... деректемеде сомань алдындағы және соңындағы бос
орын екі сызьп пен - ... ... ... ... ... «Төлеңіз» деген сөздің алдына қаламмен немесе сиямен: атына
чек ... ... ... ... ... ... ... жазу міндетті түрде жолдың басынан басталуы тиіс. «Теңге»
деген сөз соманың соңынан бос орын қалдырмай ... ... ... Чекке міндетті түрде чек беруші сиямен немесе қаламмен қол қояды.
6. Барлық деректемелерін толтырып болғанша чекке қол ... ... ... ... түзетулерге жол берілмейді, өйткені олар чекті ... Шот иесі ... ... ... үлгісі бар карточкада ұйымға мөр
берілмегендігі көрсетілсе, банк ... мөр ... ... ... ... ... ... көлхатты банк тек атаулы чекте, чектін ... ... ... Чек ... бір ... чек ... де бүкіл деректемелері
толтырылуы тиіс
11. Чекті алғандығы жөнінде колхатты шот чек ... ... ... ... және ... чектерд; чек беруші үш жыл сақтауға міндетті.
13. Шотты ... ... банк ... ... ... чектері
мен түбіртектері чек кітапшаларын арыз жазып, чек нөмірлерін ... ... және ... ... жазбаларды тексеру нәтижелері туралы
хаттар. Банктегі, сондай-ак, кәсіпорындағы есеп жүргізілуінің дұрыстығын
қадағалау мақсатында оанк мекемелері шот ... ... ... ... ... ... - банк ... жүргізуші субъектінің ағымдағы
(корреспондентгік) шоты бойынша жүргізіп отыратын дербес шотының ... ... Банк ... ... ... көшірме беруді банк ... ... ... тапсырыскерге көшірмелерді электронды түрде немесе, егер шартта
көрсетілсе, біреу арқылы беруге қуқылы.
Шаруашылық жүргізуші субъект банк ... ... ... ... ... ... сомалар жайында жазбаша түрде хабарлап
отыруға міндетті, егер жазбада сәйкес келмеушілікк ... онда ... қай ... қай ... және ... сомада байқалғанын нақты көрсету
керек.
Ағымдағы шоттар бойынша жазбаларды тексеру нәтижелері туралы ... дана етіп ... ... су6ъект басшысының, бас бухгалтердің
қолдары ... ... ... ... - ... (салық төлеуші) сап алушыға
тауар өткізу кезінде толтыратын тауарлық есеп айырысу құжаты, ол ... ... ... төлеушілердің бәріне міндетті құжат болып
табылады (ҚР « .. ... ... ... 65-бабы). Фатура-шот банкке
төлем тапсырысына косымша ретінде 1 дана етіп ұсынылады. Фактура-шот ... ... ... Қазақстан Республикасы Кіріс министрлігі ... ... ... және ... ... мемлекеттік өкілетті
органмен бірлісе отырып бекітеді. Фактура-шoттарының нысаны мен пайдалану
реті қазақстан Республикасы Кіріс министрлігінің 2000 ж. 14 ... ... ... ... ... ... бас ... Акцепт - төлеушінің ақшалай және тауар қүжа тарын
немесе тауарды өтеуге келісімі. Банк мекемөэи жеткізушінің төлем құжаттарын
өтеуді тек ... ... ғана ... ... ішкі және халықаралық ақша-тауар айналымында жеткізілетін
тауарлар мен көрсетілетін қызмет үшін есеп ... ... ... ... - вексельдар, чектер және ... да ... ... ... ... ... есеп ... формасы; ол несие-банк
мекемелерінің көмегімен жүзеге асырылады. Халықаралық есеп ... ... ... ... ол ... ... ... білдіреді
және келісім берушінің вексельге .оған сәйкес қол қоюы түрінде ресімделеді.
Акцепт бастапқы немесе кейінгі, толық ... ... ... мүмкін.
Бастапқы акцепт төлеуші банкке шот түскеннен сейін белгіленген мерзім
ішінде акцептен бас тартатынын ... ... орын ... ... ... есеп ... ... құжаттары олар түскен ... ... ... ... ... ... акцептен ұш жұмыс күні
ішінде толық немесе жартылай бас ... ... ... ... ... ол
бұл туралы банкке және жеткізушіге бас ... ... ... отырып
хабарлауы қажет.
Сатып алушы мынадай жағдайларда акцептен бас тартуға құқылы:
заңсыз тауарлар мен қарастырылмаған қызметтердің құжаттары көрсетілсе;
тауарларды басқа мекен-жайға апарып түсірсе;
сатып ... ... ... ... ... ... ... тауардың сапасыздығы, жинақталымы түгел еместігі немесе оның
стандарт талаптары мен техникалық шарттарға ... ... ... ... жағдайда (акцепт мерзімі өткенше);
тауарсыз шоттар ұсынылған жағдайда, т.б.
Толық бас тарту, сондай-ақ, қолданыстағы зандар,т арнайы шарттарда
көрсетілген ... да мөлп ... ... келтірілген себептер тек жартылай бас ... ғана ... ... ... бас ... жол ... Ол мынадай жағдайларда
болуы мүмкін:
шотта тауарлар мен ыдыстарға белгіленген ба артық көрсетілсе;
түсірілген ... ... ... ... болса;
тапсырыс берілген тауармен қатар, тапсырылмаған тауар әкелінген
жағдайда;
есеп айырысу құжаттарында арифметикалық ... ... ... ... ... дейін тауардың бір бөлігінің сапасыздығы,
жинақталымы түгел еместігі ... ... ... мен ... сай ... ... ... сұрыптылығының шотта
көрсетілгенінен әлдеқайда төмен екендігі анықталған жағдайда;
бұған ... ... ... тауарлар мен қызметтерге есеп
айырысу құжаттары көрсетілген жағдайда;
есеп айырысу құжаттарына түсірілген және өткізілген ... ... ... түсірілмеге және сатып алушыға өткізілмеген тауар бағасы
да көрсетілген жағдайда.
Акцептен бас тарту туралы ... ... банк ... ... мен ... ... ... бір банк бөлімшесінде болса - үш дана
етіп, ал бір қаладағы түрлі банк ... ... - төрт дана ... бір ... қолы қойылып, одан кейін басшы мен ... қолы ... ол ... ... ... ... ... жүргізу, ақшаны қабылдап
лу, беру және сақтау реті субьект өз бетімен ... ... ... ... ... өзіне тапсырылған жұмысты басқа адамдарға басшының ... және ... мен ... акт ... ... ... ... болмайды. Егер кассирді уақытша ауыстыру қажет ... ... ... ... ... ... де ... туралы міндеттеме береді.
Кассир өзі қабылдап алған барлық қүндылықтардын сақталуын қамтамасыз
етуі керек, сонымен қатар, қасақана іс-әрекеттер ... ... ... ... және ... ... салдарыан кәсіпорынға
тигізілген қандай да бір зиянға жауап береді.
Кассир ... ... ... ... ... береді, ол кассирдің жеке інде сақталады.
Кассаны түгендеу ... ... ... ... ... ... ... мен ондағы бүкіл ақшаны бір талдап санап, басқа да
құндылыктарды ... ... ... ... ... ... үшін субьект
басшысының ұйрығымен кәсіпорын қызметкерлері санатынан комиссия ... оған ... ... ... мен ... ... кәсіпорында бірнеше касса бар болса, ақшалай қаражатты талан-
таражға салу мүмкіндігінің алдын алу үшін, оларды ... бір ... ... бір ... ... ... қызмет әрсететін болса, ол
бөлімшелердің бухгалтерлерінен ... ... ... ақша қалдығы
туралы ресі анықтама талап ету керек. ... ... ... б ... ... ... ... бүкіл акшаі бір талдап санау арқылы
кассадағы ақшаның бар болуы, сақтауға берілген күндылықтар мен күнды кағе
дардың ... ... ... бланкілер, сондай-ақ касса кітабының
жүргізілуімен мен акшаның сақталу тәртібі тексеріледі.
Түгендеу нәтижелері актіде жазьrлады. ... ... ... ... қалдығы есептік деректермен салыстырылады, содан кейін
ақшалай ... ... ... ... ... ... түгендеу жүргізілген күні жасалы оған комиссия мүшелері
қол қоюы керек. Комиссия кассирден ... ақша ... ... себептері жөнінде жазбаша түсініктеме талап ету ... ... ... ... ... Субьект басшысының шешімі де сонда жазылып,
бекітіледі (5-қосымша).
Акт екі дана етіп жасалады, бір данасы кассир беріледі де, ... ... ... ... ... ... ... кейіннен
бухгалтері есептерде көрінеді: артық ақша кіріске алынады, ал ... ... ... ... ... ... тапсырысы. Төлем тапсырысы - ақша ... ... ... ... ... ... ақшаны бенефициар
пайдасына аудаРУДЬІ тапо руы. Ол қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқа
масының 2000 жылғы 25 ... №179 ... ... ... ... ... күжз тарын пайдалану және қолма-қол ақшасыз
төлеммен аударуларды жүзеге асыру Ережелеріне сәйкес
белгіленген нысандағы бланктарға жазылады.
Төлем тапсырыстары ... ... ... ісгелген жумыс пен көрсетілген кызмет
үшін есеп айырысуға;
тауарсыз операциялар бойынша есеп айырысуға;
бюджетпен, зейнетақы қорларымен есеп айырысу және басқа да төлемдерді
жүргізуге ... ... ... ... қараңыз.
Дебиторлармен және кредиторлармен есептесуді салыстыру актісі.
Кәсіпорындар оқтын-оқтын сатып алушылармен, жеткізушілермен және ... ... ... ... ... ... ... дебитор-ұйымдармен есептесу тексерітеді, өйткені кредитор-
ұйымдар берешек сомасын нақтылау ... ... ... ... ... ... ушін кәсіпорындар шаруашылық ... хат ... не ... ... ... ... ... қызметкері есептерді салыстыру үшін эзі баратын
болса, ол жүмыстың нәтижесі екі дана етіп ... ... ... бір данасы крециторға жіберіледі.
Дебитор мен кредитор арасындағы есептесуді тексеру бухгалтерлік баланс
пен есептердің дурыс жасалуын қамтамасыз етеді.
Дебиторлармен ... ... ... ... ... олар субьект қызметінің нәтижелері ретінде салық есебінде екі
жылдан кейін, ал бухгалтерлік есепте уш ... ... ... ... ... бұл берешекті есептен шығару үшін күмәнді қарыздар
бойьшша ... құру ... ... ... к ... қарыздар бойынша
резервтің құрылуын 5 ... ... есеп ... және ... ... ... ... резерв құру тәртібі» ... ... Осы ... ... ... ... бойьшша резерв
қуру үшін шаруашылық жүргізуші субьект мына ... ... ... не орташа процент бойынша (ол үшін кем дегенде 3 жылдық бірнеше ... ... ... не ... мерзімі бойынша.
Дебиторлық қарызды растау-хат. 5 «Доход» бухгалтерлік есеп стандартына
сәйкес ... ... ... ... мен ... ... ... пайда
болған алуға берілетін шоттар мен век сельдер, ... ... ... ... есе ... ... да ... қажет сомалар. Екі жақ арі
сындағы қарым-қатынастар шартпен ... оны ... ... ... ... мен формалары нақты келісіледі. Дебиторлық
карыздың пайда болуы кәсіпорындар арасындағы қаражаттың жоспардан тыс ... және ... ... ... ... ... қарыз - қаражаттың кәсіпорын айналымынан ... ... ... пайдаланды деген сөз. Дебиторлық берешек пайда болу сипатына
қарай былай бөлінеді:
Қалыпты - ... ... ... ... ... және есептесуде қолданыстағы нысандарында көзделген.
Мерзімі өткен - есептік-төлемдік және қай ... ... ... пайда болады және кәсіпорынның қаржы қызметіндегі кемшіліктерді
салдары болып табылады. Мерзімі өткен дебиторлық қарыздар ... ... ... оны ... ретпен өндіріп алу ушін сотқа шағымдана
алады. Дауды қарау жөніндегі арызбен мемлекеттік төрелік органдарына шағым
жасамас бұрын, үйымдар ... тағы ... ... өзара реніштерін
ортаға салып келіспеушіліктерін ретке келтіріп алулары керек.
Растау-хат бір дана етіп көшірмесімен ... Хат ... ал ... ... ... ... іс ... тігіледі (8-
қосымша).
Шарттар және жабдықтау мен өнімді өткізуге байланысты құжаттар.
Шарттар - екі немесе ... ... ... немесе заңды
тұлғалар) азаматтық ... мен ... ... ... ... туралы келіседі.
Шарттар екі тараптың да құқықтары мен міндеттерін ... ... ... ... оның ... құрайды. Екі тарап та оның барлык
негізгі мақсатары ... ... ... ғана шарт ... ... болады.
Шарт жасалу тәртібі мен олардың олардың орындалу мерзімдері ... ... ... ... ... ... бірқатар
нормативтік актілер көмегімен реттеледі.
Талaптaрды сәйкестендіру үшін екі ... ... ... акт
болып табылатын типтік шарттар дайдаланылады.
Шарт жазбаша түрде, екі жактың бір құжатқа қол қоюы немесе хат
алмасуы арқылы жасалынады.
Тұрмыстық тапсырыс ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету кәсіпорындары тапсырыс берурлер үшін белгілі бір
жүмыс ... ... ... ... ... беруші материалынан жасалуы
мүмкін. Кәсіпорын заттардың сақталуына, жұмыстың өз ... және ... ... береді.
Шарт жазбаша түрде жасалады. Тапсырыс берушіге кәсіпорынның атауы,
мекен-жайы, ... ... мен ... ... тапсырыс
берушінің аты-жөні мен мекен-жайы, тапсырыс беруші атериалынын атауы мен
оның бағасы. жұмыстын кұны және ... ... ... ... ... квитанцияға екі тараптың да қолы койылып ол ... ... ... ... ... ережелерден үзінді көшірме және жеке
тапсырыстарды беру тәртібі кетіріледі.
Тапсырыстың орыңдалу сапасы нашар ... ... ... ... тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы Заңға сәйкес реніштерін
білдіре алады.
Квитанция тапсырысты уақытында алуға және ... ... ... ... Ол жоғалған жағдайда тапсырысты жазбаша өтініш жазып, жеке бас
куәлігін ... ... ... ... ... ... материалдық жауапкершілік туралы шарт. Жеке
(ұжымдык) толық материалдық жауапкершілік туралы шарт ... ... ... ... қорлардың сак.талуына жауап беруге
адамдармен жасалады.
Шарттар жұмыс беруші мен өздеріне берілген ... ... ... тасымалдаумен және өндіріс процесінде пайдаланумен
тікелей байланысты жұмыстар ... ... ... ... ... ... Республикасындағы Еңбек туралы» ҚР Заңының 92-бабына
сәйкес - 18 ... ... ... ... ... ... мен жұмыстар тізімі, сондай-ақ толық материалдық
жауапкершілік туралы типтік шарт ұжымдык. шарттарды бекітеді.
Жеткізу шарты. Жеткізу ... ... ... ... ... жеке меншігіне немесе жедел басқаруына
белгілі бір ... ... ... міндеттеме алады. Сатып ... ... ... ... және ... ... ... сол өнімнің құнын өтеуге міндетті болады.
Шарт жасау жөнінде бастаманы әдетте ... ... ... екі дана етіп ... қосымша жеткізілетін өнімнің техникалык сипаттамасын, ... ... ... да мәліметтерді көрсетіп ... ... екі ... ... ... тармақтap бойынша келісімге
келген сәттен бастап жасалған болып ... ... ... алу үшін ... ... деп бір адамның (сенім білдіруші) өз атынан өкілдік ... ... ... ... ... ... ... танытады (ҚР
Азаматтық кодексінің 167- бабы ... ... ... ... есеп пен ... ... ... 998
жылғы 6 наурыздағы №46 Бұйрығымен бекітілген тауар-материалдық болып
табылатын қорларды алу үшін ... ... алу және ... ... ... ... ... сәйкес Сенімхатты бухгалтерия
материалдық қорларды алу тапсьrpылғанын адамдарға бір дана етіп, қолхат алу
арқылы береді.
Тауар-материалдық бопсалы ... ... ... ... ... 15 ... аспауы керек.
Сенімхатты (Форма №20) тіркеу мен ... ... ... ... ... жеу» журналына қолхат жаздыру арқылы
жүргізеді. Журналға жазбалар жасамас бұрын оның барлық ... ... ... ... ... ... керек.
Журналының соңғы бетінің сыpна: «Осы Журналдағы - бет нөмірленді» деп
жазылады.
І.ІІ Бухгалтерия қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулары.
Бухгалтерия ... ... ... ... ... ... Лауазымдық нұсқаулар жасауда негізге алынатын
құжаттар:
Бухгалтерлік есеп туралы ҚР Заңы ... ... ... туралы
1999 ж. 10 желтоқсандағы №493-1 ҚР Заңы, Қазақстан Республикасы Еңбек және
халықты әлеуметтік ... ... 05.2000 ж. №11-п ... ... ... өтеу ... бойынша әдістемелік
нұсқаулар
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықы ... ... ... ж. 22.06. М52-1О бұйрығымен бікітілген Еңбекті мөлшерлеуді ... ... ... Бухгалерия туралы ереже мен сан ... ... ... ... құрамыньщ лауазымдық нұсқаулаық
жасалады; оның құрылымы ... ... ... кызметтер;
лауазымдық міндеттер; құқықтар; жауапкершілік;
қызметкерлер арасындағы қарым-қатынастар.
Лауазымдық нұсқаулық үлгісі 14-қосымшада келтірілген.
Жұмыстарды атқарушылар ... ... ... ... ... және іскерлік қырларын есепке алу керек, бұл еңбек өнімділігін
арттыруға ықпал етеді. «Бухгалтерлік есеп ... ҚР ... ... бүкіл
бухгалтерлік ақпарат коммерциялық құпия болып табылады, ... ... есеп ... ... ... ... берілмеуі керек. Ол үшін
бухгалтерия жұмыс орнында жарық дәрежесі, ауа алмасуы және температура
санитарлық ... ... ... етіп ... ... ... жай мен субъект жабдықталуына баса назар
аударылуытын бухгалтердің жұмыс орнында папка сақтау үшін
жылжымалы тартпалары бар ... ... ... әр ... ондағы папкалар
тізімі жазылған кағаз жапсыр қояды. ... ... ... ... Ш!l ... болғаннан кейін орнына қоюға ыңғайлы бос үшін ... ... ... ... әдебиетте айкын жазылған қағаз құжаттама
салынған папкалар шкафтарда сақталуы керек.
Ал кассирдің жұмыс орны ... ... ... ... ... ... жүргізу ережелеріне сәйкес, оқшауланған болуы ... ... тор ... керек. Жұмыс уақытында ішінен ілінеді.
Кассирдің бір ... ... және ... ... қаражаты мен басқа да
құндылықтарын сақтайтын металл шкафы болуы керек.
І.ІІІ БУХГАЛТЕРЛІК ҚҰЖАТТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ САҚТАУ МЕРЗІМІ
Бухглтерлік операция жүргізу ... ... ... ... ... банк операциялар мен активтерге әсер ететін шаруашылық
қызметінің басқа да оқиғалары банкілік капитал міндеттемелер, ... ... ... ... көрінуі керек.
Шаруашылық операцияларын ресімдеу үшін қолданылатын бастапқы құжаттар
формаларын субъект өздігімен, ... ... ... ең аз ... ... ... ... кұжаттар операция іске асқан қыметте, ол
мүмкін болмаса - операция салысымен ) ... ... ... ... ... ... ... - журналдарға
өткізіледі.
Бір текті шаруашылық операцияларға жинтық бухгалтерлік құжаттар
жасалады.
Жиынтық ... ... ... ... ... ... ... бастапкы құжаттар қосымша жүргенде ғана дәлелдік күшін
бастапқы құжаттардағы бухгалтерлік керекті ... ... ... ... ... ... қол қою, ... анықтайтын. Бұндайда, иеленіп
отырған қызметі, ақша сомаларының мөлшері, әрекет ету және ... ... ... ... мүмкін. Бухгалтерлік есеп туралы» ҚР
Заңының ... ... ... есеп ... және ... ... коммерциялық құпия болып табылады.
Есептік-бухгалтерлік акпаратқа тек басшылықа рұқсаты бар адамдар немесе
мемлекеттік ... ... ... олардың ҚР Зандарында көзделген
құзыретіне сәйкес қол жеткізе алады.
Субъектілер бастапқы жылдың ... есеп ... ... ... ... архив ісін ұсынылады) басқару ережелері
сәйкес сақтауы керек.
Бухгалтерлік ... ... ... бекітілген:
Салық есебі бойынша құжаттаманы қағазда, электронды ... ... 5 жыл ... ... ... ... және басқа бюджетке
міндетті өлемдер туралы» 1995 Ж. 24 ... №2235 ... ... ... ... ... ... ҚҰЖАТТАРМЕН ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
Бухгалтерия - шаруашылық жүргізуші су6ъект құрылымдық бөлімшесі, ... есеп ... ... (арнайы) қызметтерін атқарады.
Функция басқарушылық функцияларының бірі ғана. ... ... ... ... құжаттарда көрініс табады. Құжат акпарат тіркеуге
арналған, сол арқылы ол оны жинақтауға, ... ... ... ... пайдалануға паратқа біршама уақыттан соң ... ... ... ... ... ... ... Құжат айналымы №12-22
«Бухгалтерлік қызметті ұйымдастыру», 24 ... есеп ... ... мен ... ... енгізу мен тиімді қолдану көп
жағдайда құжаттама ретке ... ... ... жетілдіру;
негізгі бағыттары мыналар болып табылады:
cтaндapттay - бұл құжаттарға койылатын 6ipiнші талаптар мен нормаларды
белгілеу;
сәйкестендіру (унификация) - ең ... ... ... ... оны (бір ... ... ... және деректемелерді
қағазға түсіру.
Басқару қужаттарьш бір үлгіге көшіру және сәйкестендіру құрылымдағы және
ақпаратты өндеуге бірдейлікке қол ... ... ... ... бір үлгіге келтіру мен сәйкетендірудің жоғары
дәрежесі құжатттың жалпыға ортақ ережелері ... оған ... ... қол ... болады.
Ұйымдастырушылық-өкімгерлік құжаттар – бұл шаруашылық жүргізуші
субъектінің құқықтары да, мінеттері де; бул ... ... ... андармен. қарамағындағылармен, басқа ұйымдармен қарым-қатынасына
да қатысы бар ... бұл ... мен ... ... ... реттейтін де құжаттар.
Құжаттар стандартына қатысылатын жалпы талапарды белгілейетін ГОСТ
Р507б2-9Б, ... ... ... бар. ... ... ... талаптар - баскару құжаттарының ереже, шешім,
6ұйрық, хаттама, нұсқаулық, акт, қызметтік хат ... ... ... хаттар тұрмыстық хаттарға қарағанда бір келкі, біркелкі
істерді, хаттарды оқу ... ... ... оның ... ... ... ... мүмкіндік береді. Бұған «трафарентендіру» - яғни
күжаттар тобына тән ... ... ... ... ... ... және ... өзгермслі болып бөлу арқылы сәйкестендіру амалы. Трафаретті текстер
5ірнеше вариәнтгары болады) жинақтары, ... ... ... бойынша 8
келісім-шарт типтерінің жинақтары бар.
Трафарет-мәтінді хат екі бөлімнен тұрады: типтік (трафареттік) және
өзермелі ... ... ... ... барлық буындарының тіпті
кезекті еңбек демалысына ... ... ... ... ... өмірі
реттеледі.Ұйымдық-өкімгерлік құжаттама бойынша ГОСТ-қа ... ... үш ... ... ... нұсқаулар, жарғылар).
Өкімгерлік (бұйрықтар, шешімдер, қаулылар, өкімдер).
Ақпараттық -анықтамалық (хаттамалар, баяндау ... ... ... саласында санамалaнғандарына ұқсас басқа да көптеген құжат түрлері
қолданылады.
ІІ.ІІ Бухгалтерияның ... ... ... ... есап алу ... Заңы мен ... ... ұйымдастыру)
24 бухгалтерлік есеп станарттарына сәйкес есептік жөндеу мен бухгалтерлік
есепті ұйымдастыруға субьект басшының жауап ... ... есеп ... 4-тармағына сәйкес «бухгалтерлік
қызметтің міндеті - шаруашылық ... мен ... ... қаржылық
нәтижелері тралы жедел ... ... ... ... зндай-ақ
инвесторлар, жеткізушілер, сатып алушылар, эедиторлар, мемлекеттік органдар
және т.б. тұлғалар зйдалана алатын толық әрі ... ... ... ету ... табылады».
Есептік жұмыс көлеміне қарай субъект басшысы бухгалтерлік есепті ... ... ... ... ретінде кұруына; штатқа бас
бухгалтер қызметін енгізуіне; бухгалтерлік есеп жүргізуді шарттық негізде
арнаулы ... ... ... ... ... тапсыруына;
бухгалтерлік есепті өзі жүрзуіне болады.
Шаруашылық жүргізуші субъектілердің көбінде бухгалтерлік ... ... ... ... ... дербес құрылымдық бөлімше ретінде
бухгалтерия болады және субъектінің өзінің бухгалтерлік қызметі ... ... бір ... адам бухгалтер) жүргізеді.
Бухгалтерлік қызметі жоқ субъектінің бухгалтерлік және қаржылық есебін
шартты түрде арнайы мамандандарын бухгалтерлік фирма ... ... ... ... ... ... ... өзі жүргізуіне де
болады.
Бухгалтерияда бірнеше қызметкер бар болған жағдайда олардың жұмысын
нақты реттеу, ... мен ... ... ... болады. Ол субъект
құрылым процесін, оның құқыктары мен ... және ... ... ... ... ... жасау арқылы жұргізіледі
(ол жеке құжат болуын немесе есеп саясатында жеке қарастырылуы мүмкін).
.
Ереже ... ... ... ... ... - субьект атауы,
оның субъектінің ұйымдық құрылымында алатын орны, оны жеке басқаратыны
жазылады, оның ... ... ... ... ... ... ... қойылатын біліктілік талаптары да енгізілуі
мүмкін;
мақсаттары мен міндеттері - субъекті, сондай-ақ, басқа да мүдделі ... ... ... ... толық әрі деректі ақпаратпен қамтамасыз ету;
мемлекеттік ... ... ... ... ... ... Peспубликасы Зандарының қатаң қадағалауын бакылау үшін қажет
акпаратпен қамтамасыз ету ... - ... ... ... ... олардың дербестік дәрежесі аныкталадьг) құқықтары мен
міндеттері - қызметкердін өз не ... ... ... ... сипатталады, сондай-ақ оған жүктелген міндеттерді жүзеге асьп
үшін ... ... ... ... ... қажетті ақпарат алу,
құжаттарға рұқсатнама қою және болады талқылау мен даярлауға қатысу құқығы)
көрсетіледі; ... және ... ... жауапкершілігі
(бөлімше дайындайтын құжаттарды сенімділігіне, қандай да бір нұсқаулықтар
мен ... ... ... ... еңбегін саналы түрде
ұйымдастыруға, жумыс тәртібінің жағдайын және кадрлармен ... ... ... өз ... және екі жақты міндеттемелерді жүге асыру
барысында ... ... ... ше ... ... ... ... Бөлімшелер өзара алмасып отыратын құжатма атауы,
оның мерзімділігі, ақпаратты ұсынатын бөлімше ... мен оны ... ... ... көрсетіледі; субъект жұмысын ұйымдастыру.
Бухгалтерия туралы Ереже үлгісі 12-қосымшада көрсетілген.
Ереже ... ... ... ... туралы»
Қазақстан Республикасыньщ Заңы мен Еңбекті ... ... ... ... ... ... ... санының норпингерін
жасап шығарады.
Бухгалтерия қызметкерлерінің оңтайлы санын анықтау, ... ... ... орынушылар арасында үлестіру үшін
бухгалтерлік есеп пен ... ... ... ... ... ... пайдаланады. Уақыт нормативтері бухгалтерлік жұмыстардың мына
рлеріне қатысты жасалады:
материалдық емес активтерді есептеу;
негізгі ... ... ... есептеу;
дебиторлармен және кредиторлармен есеп айырысуды есептеу;
ақшалай қаражатты есептеу;
салықтар ... ... есеп ... пен ... ... өнім ... есептеу;
өндіріске жүмсалатын ақша мен өнімнің өзіндік
күнын есептеу;
белгілі бір кезендегі шығын мен субьект кызм тінің ... ... ... ... ... ... (жасау) мен тапсыру.
Еңбекті мөлшерлоу өндірісті ... ... ... ... ... ... кажетті еңбек жұмсалуын анықтау болып табылады. Ол
еңбек жұмсалуы мен ... ... ... мен ... ... тыс ... жүіктемені болдырмау мақсатымен
әлеуметтік қорғауға нсі болады, еңбек әрекеті кезеңінің бүкіл өн бойьшда
адамның ... ... ... ... ... әсер ... ... жекелеген қызметкерлердің жұмысты орындауға (өнім
бірлігін шығаруға) қажетті еңбек жұмсалуын ... ... сол ... ... ... ... табылады.
Жұмысшылар еңбегін мөлшерлеуде: уақыт мөлшсі өндірім мөлшері, сан
мөлшері; тапсырма мөлшері; содан-ақ құрал-сайман жұмыс ... ... ... орындауға, жабдық бірлігіне, бір орынды, ... ... ... жұмсалатын еңбектің (уақыттың), жұмыстағы
үзілістер уақытының реттелген мәндері (бірліктері) болып табылатын жалпыға
ортақ және ... ... ... ... ... ... ие және уақыт нормативтерін есептелмеген жұмыстарға
тең 1,1 нормативтер бойынша ... ... ... ... ... ... жүмыстарды жалпы ... ... ... ... ... мына ... бойынша
жүргізіледі:
Бұндағы:
Ес бухгалтерияда орындалатын жұмыстардың жалпы еңбек сыйымдылығы.
п - орындалатын жұмыс ... ... - бір ... ... ие және ... кіртен жұмыстардың еңбек
сыйымдылығын есептейтін коэффициент.
Уж - ... ... ... ... да J ... ... ... белгілі бір түріне жұмлған уақыт мына ... ... = ... - ... ... - жыл бойында орындалатын түрлі -түрлі жұмыстар көлемі.
қызметкерлердің штаттық саны мына формула бойнша анықталады:
Ес ... ... - штат ... - бір қызметшінің бір жыл ішіндегі жүмыс ... ... қоры ... ... - ... ауру, демалыс, т.б. кезінде жұмысқа шықпай ... ... Ол мына ... ... ... = І ... % 100
Жоспарлы шықпау % - бухгалтерлік есеп rметтері бойынша алынады.
Штат санын есептеу үлгісі ... ... бас ... ... ... бос ... істерді жаңадан тағайындалған бас
бухгалтер (бухгалтерге) (ол болмаса, ... ... ... ... ... жургізі оның барысында бухгалтерлік есеп
халі мен есептік мәліметтер растығы тексеріліп, ... ... ... ... акт ... ... ... (1 қосымша, 7-нұсқа).
Құжаттардың ресімделуі. Бухгалтерия алынатын және даярланатын құжатты
әдетте үш түрлі форматтағы қағазға жасалады:
АЗ 297 х 420 ... - 210 х 297 ... - 148 х 210 ... ... ... ресімделу біркелкілігi бекітілген.
Барлық бухгалтерлік бастапқы құжаттар заң ... ие болу үшін ... ... керек кұжат атауы; фирманың коды; жасалған ... ... ... ... санын және баға білдіретін ... ... ... мен оның ресімделуіне жауап беретін адамдар
лауазымдарының атауы; жеке ... мен ... ... ... деректемелер: құжат нөмірі; субъект атауы мен мекен-жайы ... ... ... ... ... ... да, ... операцияның санатына байланысты деректемелер келтіруі мүмкін.
ҚҰЖАТТАРДЫ АFЬІМДАFЫ САҚТАУ. Өндірістік және шаруашылық ... ... ... ... ... ... саралаушы
болып табылатын құжаттарды алады және жасай алады. Бұл құжаттар біршама
уакыт ... ... ... ... ... ... Қандай да бір құжаттың
қайда тұрғанын тез анықтау үшін оларды ... яғни ... ... ... ... ... ретін анықтау үшін оларда
істер номенклатурасы ... 487-\3 ... ... ... - бүл ... ... іс қағаздарының белгіленген ретпен
ресімделген, сақтау мерзімі көрсетілген жүйелі ... яғни бұл ... ... ... ... ... алу үшін ... тез орналастыруға
мүмкіндік беретін ең қарапайым классификатор ... Бас ... ... ... ... ... құжаттардың мазмұнын дәл көрсетуі керек. Әр іске
номенкллатураға енгізілген индекс ... ... ... ... реттік нөмірі), яғни істің шартты қойылуы тиіс.
Құжаттарды дер кезінде әрі дұрыс ... тігу ... ... және ... ... ... ... әдетте келесі календарлық жылдың 1 қаңтарынан бастап
белгіленеді де, оны мекеме басшысы бекітеді.
Қорытынды
Бухгалтерлік есеп ... ... ... ... ... - ... ... мен субьект қызметінің қаржылық
нәтижелері тралы жедел басшылық етумен ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік органдар
және т.б. тұлғалар зйдалана алатын толық әрі ... ... ... ету ... ... қызметкерлерінің оңтайлы санын анықтау, лауазымдық
міндеттерді белгілеп, ... ... ... үлестіру үшін
бухгалтерлік есеп пен ... ... ... ... ... ... ... Уақыт нормативтері бухгалтерлік жұмыстардың мына
рлеріне қатысты жасалады:
материалдық емес активтерді есептеу;
негізгі қаржыны есептеу;
тауар-материалдық қорларды есептеу;
дебиторлармен және кредиторлармен есеп ... ... ... ... ... ... есеп айырысуды
есептеу;
кіріс пен шығысты есептеу; өнім сатылуын есептеу;
өндіріске жүмсалатын ақша мен ... ... ... есептеу;
Бухгалтерия кызметкерлерінің лауазымдық міндеттері лауазымдық
нұсқаулар ... ... ... ... ... ... алынатын
құжаттар:
Бухгалтерлік есеп туралы ҚР Заңы Қазақстан Республикасындағы Еңбек туралы
1999 ж. 10 ... №493-1 ҚР ... ... ... Еңбек және
халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 05.2000 ж. №11-п ... ... ... өтеу ... ... әдістемелік
нұсқаулар
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықы әлеуметгік қорғау ... ж. 22.06. М52-1О ... ... ... мөлшерлеуді ұйымдастыру
бойынша әдістемелік нұсқаулар. Бухгалерия туралы ереже мен сан ... ... ... бухгалтерия құрамыньщ лауазымдық ... оның ... ... болады:
жалпы ережелер; кызметтер;
лауазымдық міндеттер; құқықтар; жауапкершілік;
қызметкерлер арасындағы қарым-қатынастар.
Барлық құжаттарда ... ... ... объективті түрде көрсетуі
керек және міндетті ... ... ... ... ... мен ... сапалы жасалуы құжаттарға қол қоятын адамдар
(басшы, меңгеруші, (бухгалтер, кассир, қабылдап алушы, т.б.) ... ... ... ... ... тазартусыз жазылады; (ақша құжаттары ... ... ... және ... ... төлем тапсырыстары және басқа
да банк құжаттары үшін қатаң тәртіп бар), келісілмеген ... ... ... ... және ... ордерлеріне қосып берілген ... ... банк ... ... (Получено), «Өтелді»
(Погашен) деген мөр ... ... ... Басқа құжаттардағы кателер
корректура жасау а; қылы түзетіліп, ... ... беті соғу ... ... қол ... адам бекітеді.
Белгіленген ережелерді сақтамай жасалған құжатар заң күшіне ие емес.
Қаржылық-есептік операцияларға байланысты ... ... ... ... ... ... өтуі ... бойынша тексеру - құжат жасалуының дұрыстығын деректемелердің
толтырылуы, қолтаңбаларды түгел болуы, ... ... ... т.б, ... ... ... ... - операцияның дурыстығы мен орындылығы, ... ... ... т.б. ... ... ... және корректурадан (қателерін түзету)
өтеді.
құжаттармен жүмыс ... ГОСТ 6.39 - 72 ... ... ... ... ... ... сәйкес бланкілер жасалады
(бланкілердің екі түрі қарастырылған: хаттарға арналған және жалпы).
Барлық құжаттар ... ... ... ... ... ... ... деп аталатын, оның мазмұнын ... ... ... ... ... деректемелер жиынтығы - құжаттың формуляры
деп аталады.
Негізгі деректемелер тізімі:
субъектінің эмблемасы;
салық төлеушінің ... ... ... ... ... ... ... коды;
министрлік, ведомоство, субьект атауы;
байланыс мекемесінің индексі, пошта адресі, факс, телетайп, ... шот ... ... атауы;
жасалу күні;
іс индексі, құжат нөмірінің тіркелуі;
кіретін кұжаттың индексі мен күніне сілтеме ... қол ... ... ... ... ... ... үшін);
адресат;
бекіту белгісі;
резумация;
мәтін тақырыбы;
бақылау жасалатыны туралы белгі;
мәтін;
қосымшаның бар болуы ... ... ... ... ... ... аты - жөні және ... нөмірі; құжатrың орындалғаны және іске
жіберілгені туралы белгі;
келіп түскені туралы белгі.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Қ.К. ... Н.А. ... есеп ... және ... – Алматы: экономика 2006.
2. С.Т. Міржақыпова
Банктегі бухгалтерлік есеп. Алматы: экономика ... В.Л. ... ... ... ... ... Алматы: экономика
2005.
4. Б.С. Мырзалиев, Р.С. Әдікүров
Бухгалтерлік есеп жүргізу тәжірибелік әдістемесі - Алматы, 2006.
5. Б.Е. Укалиев, З.К. ... есеп ...... Ұлағат, 1999.
6. С.Б. Баймұханова
Бухгалтерлік есеп- Алматы,2005.
7. Төлешова
Дамыған қаржылық есеп- Алматы: Экономика 2005.
8.Төлегенов Е.Т. Бухгалтерлік ақпарат жүйелері- Алматы 2005.
9. Қ.К. ... есеп ... ... ... 2006.
10. Бухгалтерлік есеп және аудит. Журнал Алматы 1998ж.
11. Б.С. Мырзалиев
Кәсіпкерлік қызмет. Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру- Алматы 2006ж.
12. Оразбекұлы
Инвестициялық ... ... есеп – ... экономика 2006.

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Автомобильдердің электротехникалық және электрондық жабдықтары" -курсы мазмұны және әдістемесі51 бет
"Білім беру жүйесі" лекция тезистері56 бет
3d max программасының примитивтері4 бет
IFRS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты40 бет
Iскерлiк туризм29 бет
Iскерлiк туризмнiң қалыптасуы61 бет
Photoshop ортасында «Компьютер архитектурасы» пәнін оқыту әдістемесі32 бет
SA 8000:2001 "Қоғамдық жауапкершілік" стандарты4 бет
«GNPF» акционерлік қоғамның қаржылық – экономикалық жағдайдын талдау11 бет
«АБДИ» компаниясының қаржысын басқаруды талдау және оның тиімділігін арттырудың кейбір жолдарын ұсыну77 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь