Туризм саласындағы маркетингтің сипаттамасы мен шетелдік тәжірибесі

Мазмұны

Кіріспе

І.ТАРАУ. Туризм саласындағы маркетингтің сипаттамасы мен шетелдік тәжірибесі
1.1 Туризм саласындағы маркетингтің мәні мен ерекшеліктері
1.2 Шетелдік.тәжірбені туризм саласындағы маркетингте қолдану

ІІ.ТАРАУ. Қазақстан Республикасының туризм саласындағы маркетингті дамыту және жетілдірі жолдары
2.1 Қазақстан Республикасында туризм саласындағы маркетингтің дамуы
2.2 Қазақстан Республикасындағы туристік кәсіпорынның маркетингтік іс. әрекетің талдау

Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Кіріспе

Қазақстандық және шетелдік азаматтардың әртүрлі туристік қызметтерге қажеттілігін қанағаттандыру үшін кең мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін қазіргі заманғы тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік кешен құру, саланы дамытудың экономикалық және құқықтық тетіктерін әзірлеу әрі Қазақстанның туристік өнімінің сапасын қамтамасыз ету біздің алдымызда тұрған ең маңызды мәселелердің бірі болып табылады.
Туризм әлемдік экономикада басты рольдердің бірін атқарады. Дүниежүзілік Туристік Ұйымның (ДТҰ) деректері бойынша ол әлемдік жалпы ұлттык өнімнің 10 бөлігін, халықаралық инвестициялардың 11 пайызынан астамын, әлемдік өндірістегі әр бір 9 шы жұмысшы орнын қамтамасыз етеді. 1993 жылы Қазақстан Республикасы Дұниежүзілік туристік ұйымға нақты мүше болып кірді.
Біздің дәуірімізге дейінгі үшінші мыңжылдықта басталған Ұлы Жібек жолының құрылуы мен дамуы Қазақстан туризмінің тарихи алғы шарттары болып табылады.
Тақырыптың өзектілігі. Қазақстанда қазіргі заманғы инфрақұрылым салаларының дамуына, соның ішінде туризмге үлкен мән беріледі. Туризм елдің тұтас өңірлерінің экономикасына белсенді ықпал етеді. Туризм саласында шаруашылық жүргізуші субъектілердің құрылуы мен жұмыс істеуі жол көлігінің, халыққа сауда, мәдени, дәрігерлік қызмет көрсетудің дамуымен тығыз байланысты.
Қазақстанның тәуелсіздік алуы туристік қызметті реттеу мен халықтың тарихи және мәдени мұрасын жаңғырту үшін негіз боп қаланды. Туризмнін тез және тұрақты өсуін, оның қоршаған ортаға, экономиканың барлык саласына және қоғамның әл ауқатына күшті ықпалын назарға ала отырып, Үкімет туризмді Қазақстан экономикасының маңызды секторы деп анықтады.
Қазақстанның мәдени - тарихи және демалыс зоналарын жетілдіру мен сақтауға, саланың ғылыми - әдістемелік қамтамасыз етілуіне, кадрларды дайындауға үлкен мән бөлінетін болады.
Туристік қызмет кәсіпорын шаруашылық әрекетімен ғана шектеліп қоймайды, ол әр түрлі қоғамдык және кәсіби ассоциациялар мен бірлестіктердін, аймақтык, ұлттық, халықаралык институттар, мемлекеттік және мемлекет аралык реттеу ұйымдарының қызметімен өте тығыз байланысты болады. Туристік сапардағы адамдар қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған барлық осы элементтер әрекетінің жиынтығы туризмнің әлеуметтік - экономикалық құбылыс ретіндегі түсінігін қалыптастырады. Туризм құрылымдарынын әр қайсысы өзінің нақты функциясын жүзеге асырғанда маркетинг концепциясын қолданады, сол арқылы ғана өз қызметінің тиімділігін арттырып, өзіне және қоғамға белгілі бір пайда алып келе алады. Бұл дәрежеге жету үшін туристік саламен байланысты кәсіпорындар туризмдегі маркетингті теориялық тұрғыдан жан жақты зерттеп, тәжірибеде қолдануы қажет. Ал бұл бағыттар біздің елімізде салыстырмалы түрде жаңадан пайда болып, дамып келе жатқан соң, теориялық дайындығы мықты, кәсіпқой мамандар жетіспейді, туризмдегі маркетинг Қазақстан мысалында тіпті жаңа
бағыт болып табылады. Сондықтан, аталған сала бойынша маркетинг тұрғысынан теориялық зерттеу жүргізіп, тәжірибеге енгізу, еліміз үшін өте пайдалы да, "әдемі" де саланы дамытуға өз үлесімізді қосумен бірдей.
Зерттеу жұмысының мақсаты. Тақырыпты теориялық тұрғыдан жан жақты зерттеу, туризм рыногы мен маркетингтік қызметтің қазіргі уақытта қалыптасқан жағдайын қарастыру мен Қазақстан туризм саласының даму жолына және оның маркетингпен байланысына қатысты ғылыми көзқарас қалыптастыру. Жұмысты жазу барысында салыстыру, эксперттік, графикалық, статистикалық талдау әдістері қолданылды.
Аталған мақсатқа жету үшін алға қойылған. мәселелер, ҚР туристік рыногын зерттеу, оның зерттеу қарқынын анықтау, туристік саланың дамуындағы маркетингтің ролін айқындап, қазіргі жай күйі мен даму болашағын қарастыру.
Зерттеу пәні - туризм саласындағы маркетинг.
Зерртеу объектісі - ҚР туризм рыногы және оның дамуындағы маркетинггік қызметтің атқаратын ролі.
Ғылыми жұмыстың тоериялық және методологиялық негізі осы саладағы отандық және шетелдік авторлар еңбектері, ҚР статистика агенттігінің мәліметтері, отандық және шетел жариялымдары және интернет жүйесі болып табылады.
Аталган тақырыпта жүргізілген зерттеу жұмысының жаңалығы. ҚР туризм саласындағы маркетингтің дамуын қазақстандық туристік өнімін халықаралық рынокқа үсыну түрғысынан зерттеу жүргізу.
Ғылыми жұмыстың тәжірибелік мацызы. Туризмнің дамуы барлық жақтан қарап келгенде де тек оң әсерін тигізеді. Мысалға, мұнай өнеркәсібі қоршаған ортаны қатты ластайды, жергілікті тіршілікке үлкен зиянын тигізеді. Ал, туризм саласы, керісінше табиғаттың тазаруы мен күтілімін талап етеді, осыдан туристік кәсіпорындар қызметі тек жалпы экономикаға емес, сонымен қатар, қоршаған ортаға да өз пайдасын тигізеді. Қазақстанның туризм потенциалы өте жоғары деңгейде және оны қолданып дамыту үшін, бұл салаға кәсіпқой менеджмент пен маркетинг ендірілуі қажет,
Зерттеу жүмысына байланысты ғылыми жариялымдар әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің экономика және бизнес факультетінің жас ғалымдар мен студенттерінің 58-ші және 59-шы ғылыми-теоретикалық конференциясының материалдарында жарыққа шықты.
Ғылыми жұмыс кіріспеден, негізгі бөлімнен және қорытындыдан тұрады.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі

1. Академия рынка: маркетинг/пер. с фр. (Дайан А., Букерель Ф., Ланкар Р.
др.); науч.ред. Худакормов А.Г. - М.: Экономика, 1993. - 572 бет.
2. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг. СПб: СПБУЭФ, 1996. - 74 б.
3. Бейжанова А.Т. Қазақстан Республикасындағы туризм саласындағы
маркетингтің дамуы. // Вестник КазНУ: серия экономическая. - 2004. - № 4
-с. 52-53.
4. Голубков Е.П. Маркетинпстратегии, планы, структуры. - М.: Дело, 1995. -
192с.
5. Жих Е.М., Панкрухин А.П., Соловьев В.А. Маркетинг: как завоевать
рынок? - Л.: Лениздат, 1991.- 250 с.
6. Шеденов У.К., Ильясов Д.Қ. Теория маркетинга и менеджмента в сфере
услуг. Алматы: Қазақ университеті, 2002. - 150 с.
7. Ілиясов Д.Қ. Маркетинг: теориясы мен практикасы. Алматы: Қазақ
университеті, 2002. - 222 б.
8. Борисова Ю.Н Маркетинг в туризме. М.: Рос. Межд. Академия туризма,
1996.-56 с.
9. Котлер Ф. Маркетинг: Гостеприимство и туризм. Учебник для вузов/ пер. с
анг. под ред. Р.Б.Ноздревой. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 787 с.
10. Дурович А.П. Маркетинг в туризме. Минск: НПЖ «Финансы, учет,
аудит», 1998. - 199 с.
11. Основы менеджмента туризма / под ред. Квартального В.А. М.: Финансы и
статистика, 2001. - 125 с.
12. Введение в бизнес туроперейтинга / под ред. Айгистовой О.В. М.: Рос.
Межд. туризма, 1997. - 64 с.
13.Алтынбаева Б.А. Рынок туристических услуг. Учебное пособие: Основы
рыночной инфраструктуры. - Алматы: Экономика, 1997. - 125 бет. 14.Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: учебное пособие. -- Минск: БГЭУ,
1999.-144 с.
15.Юрик Р.А. Маркетинг как необходимый инструмент управления
турфирмой. // Маркетинг в Росии и за рубежом. - 2004. - № 2 - с. 109-118. 16.Нысанбаев С.Н., Садыханова Г.А. Маркетинг негіздері. - Алматы: Қазақ
университеті, 2000. - 111 бет.
17.Маркетинг. Учебник под ред. Романова А.Н. М.: Банки и биржы,
ЮНИТИ, 1995.-560 с.
18.Сапрунова В.Б. Туризм: Эволюция. Структура. Маркетинг. - М.: Ось, 1997.
-89с.
19.Экономика современного туримза / под ред. Карповой. М.: Финансы и
статистика, 1998. - 225 с.
20.Котлер Ф. Маркетинг негіздері: ағыл. ауд. - Алматы: «Жазушы», 2000. -
550 бет.
21.Пузикова Е.П., Честпиков В.А. Международный туристический бизнес. М.:
1997.-35 с.
        
        Мазмұны
Кіріспе
І-ТАРАУ. Туризм саласындағы маркетингтің сипаттамасы мен шетелдік
тәжірибесі
1.1 Туризм саласындағы ... мәні мен ... ... ... ... маркетингте қолдану
ІІ-ТАРАУ. Қазақстан Республикасының туризм саласындағы ... ... ... жолдары
2.1 Қазақстан Республикасында туризм саласындағы маркетингтің дамуы
2.2 Қазақстан Республикасындағы туристік кәсіпорынның маркетингтік іс-
әрекетің талдау
Қорытынды
Пайдаланған ... ... және ... ... әртүрлі туристік қызметтерге
қажеттілігін қанағаттандыру үшін кең мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін
қазіргі заманғы тиімділігі ... және ... ... ... ... саланы дамытудың экономикалық және құқықтық тетіктерін ... ... ... ... сапасын қамтамасыз ету біздің алдымызда
тұрған ең ... ... бірі ... ... әлемдік экономикада басты ... ... ... ... ... (ДТҰ) ... ... ол әлемдік жалпы
ұлттык өнімнің 10 бөлігін, халықаралық ... 11 ... ... ... әр бір 9 шы ... ... ... етеді.
1993 жылы Қазақстан Республикасы Дұниежүзілік туристік ұйымға нақты мүше
болып кірді.
Біздің дәуірімізге дейінгі үшінші ... ... Ұлы ... ... мен ... ... ... тарихи алғы шарттары болып
табылады.
Тақырыптың өзектілігі. Қазақстанда ... ... ... ... ... ... туризмге үлкен мән беріледі. Туризм елдің
тұтас өңірлерінің экономикасына белсенді ықпал етеді. ... ... ... субъектілердің құрылуы мен жұмыс істеуі жол көлігінің,
халыққа сауда, мәдени, дәрігерлік қызмет ... ... ... ... алуы ... ... ... мен халықтың
тарихи және мәдени мұрасын жаңғырту үшін негіз боп қаланды. Туризмнін ... ... ... оның ... ... ... ... саласына және
қоғамның әл ауқатына күшті ықпалын назарға ала ... ... ... экономикасының маңызды секторы деп анықтады.
Қазақстанның мәдени - тарихи және ... ... ... ... ... ... - ... қамтамасыз етілуіне, кадрларды
дайындауға үлкен мән бөлінетін болады.
Туристік қызмет кәсіпорын шаруашылық әрекетімен ғана шектеліп қоймайды,
ол әр ... ... және ... ... мен бірлестіктердін,
аймақтык, ұлттық, халықаралык институттар, ... және ... ... ... ... өте ... байланысты болады. Туристік
сапардағы адамдар қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған барлық ... ... ... ... ... - ... ... түсінігін қалыптастырады. Туризм құрылымдарынын әр қайсысы өзінің
нақты функциясын жүзеге асырғанда маркетинг концепциясын қолданады, ... ғана өз ... ... ... ... және ... ... пайда алып келе алады. Бұл дәрежеге жету үшін ... ... ... туризмдегі маркетингті теориялық тұрғыдан жан жақты
зерттеп, тәжірибеде қолдануы қажет. Ал бұл ... ... ... түрде жаңадан пайда болып, дамып келе жатқан соң, теориялық
дайындығы мықты, кәсіпқой ... ... ... ... ... тіпті жаңа
бағыт болып табылады. Сондықтан, аталған сала бойынша маркетинг тұрғысынан
теориялық зерттеу жүргізіп, ... ... ... үшін өте ... да,
"әдемі" де саланы дамытуға өз үлесімізді қосумен бірдей.
Зерттеу ... ... ... ... тұрғыдан жан жақты
зерттеу, туризм рыногы мен маркетингтік ... ... ... ... ... мен ... туризм саласының даму жолына
және оның маркетингпен байланысына ... ... ... ... жазу ... ... эксперттік, графикалық, статистикалық
талдау әдістері қолданылды.
Аталған мақсатқа жету үшін алға қойылған. мәселелер, ҚР ... ... оның ... ... анықтау, туристік саланың дамуындағы
маркетингтің ролін айқындап, қазіргі жай күйі мен даму болашағын қарастыру.
Зерттеу пәні - ... ... ... объектісі - ҚР туризм рыногы және оның дамуындағы маркетинггік
қызметтің атқаратын ролі.
Ғылыми жұмыстың тоериялық және ... ... осы ... және ... ... ... ҚР статистика агенттігінің
мәліметтері, отандық және ... ... және ... ... болып
табылады.
Аталган тақырыпта жүргізілген зерттеу жұмысының жаңалығы. ҚР ... ... ... ... ... өнімін халықаралық
рынокқа үсыну түрғысынан зерттеу жүргізу.
Ғылыми жұмыстың тәжірибелік мацызы. Туризмнің дамуы барлық жақтан қарап
келгенде де тек оң ... ... ... ... ... қоршаған
ортаны қатты ластайды, жергілікті тіршілікке үлкен зиянын ... ... ... ... ... ... мен ... талап етеді,
осыдан туристік кәсіпорындар қызметі тек жалпы экономикаға емес, сонымен
қатар, ... ... да өз ... ... ... ... өте ... деңгейде және оны қолданып дамыту үшін, бұл ... ... пен ... ... қажет,
Зерттеу жүмысына байланысты ғылыми жариялымдар әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
нің экономика және бизнес факультетінің жас ... мен ... ... және 59-шы ... конференциясының материалдарында жарыққа
шықты.
Ғылыми жұмыс кіріспеден, негізгі бөлімнен және қорытындыдан ... ... ... ... ... мен шетелдiк тәжiрбесi
1. Туризм саласындағы маркетингтің мәні мен ерекшеліктері
Қызмет көрсету сферасының маркетингі қажетті жерде, ... ... ... ... қажетті бағамен тұтынушыларды қызметтермен
қамтамасыз етуге бағытталған. Қызметтер ... ... ... мен анықтауға арналған қызметтерді
орналастыру, жылжыту және өңдеу кезеңдерінен тұрады. Ол екі ... ... ... ... ... ... және ... көмек көрсету және тұтынушыларды толық қанағаттандыру арқылы
қызметтер рентабельдігін қамтамасыз ету.
Дәстүрлі маркетинг пен ... ... ... ... ... ... Не ... аламыз, соны өндіру;
2. Жаңа тауар (қызмет) шығара отырып, тұтынушыларды ынталандыру;
3. Тиімділік пен ... ... ... ... барлык кезеңдерінде әлеуметтік факторды ескеру.
Бірақ қызметтер сферасында басты ... ... ... ... ... ... ... қызметтер өндірушілер тікелей
әлеуметтік ортаны ... ... ... маркетингі әлеуметтік
жұмыстың ерекше түрі ретінде қарастырылады.
Қызметтер маркетингінің негізгі міндеті - ... жаңа ... мен ... ... ... ала ... ... өткізу және
өндіру бойынша кешенді қызметтi ұйымдастыру. Бүл міндеттің шешімі келесі
маркетингтің арнайы қызметтерімен толықтырылады:
• Қызметтер рыногын зерттеу және ... ... ... ... ... деген ... ... ... ... анықтау;
• Қызметтерді өткізу және өндірісті жоспарлау;
• Баға саясатын жасау;
• Қызметтер саласындағы кәсiпорынның имиджiн қалыптастыру
Әр түрлі қызметтер түрлерінiң ... ... ... ... төрт ... бар. Олар: қолға үстап көруге болмайды
(материалдық емес сипаты); біртұтастық, яғни өндіріс пен қызметті ... ... ... ... ... ... жэне ... қызметтерді сақтауға, тасымалдауға болмайды.
Қызметтер жоғарыдағы көрсетуі бойынша қызметті өндіруші өзінің
маркетингтік ... ... ... кілті болып табылатын қызмет
және оның ... ... ... тәуелділікті ескеруге және анықтауға
мүмкіндік береді.
Жалпы қызметтер маркетингінің маңызы қызметтер рыногының ерекшеліктері
мен ... ... ... ... ... екі ... аспектіден тұрады: 1) қызмет көрсетілмей тұрып
болмайды; 2) көптеген жағдайларда қызметтерді көрсету өндірушінің ... мен ... ... ... ... ... ... маркетинг кешенін құруға береді.
Тауарлық саясатты құруда қызметтер - ... 4 ... ... - ... ... яғни ... проблемаларын шешетін әр түрлі
қызметтер жиынтығы;
қызметтер - ... ... яғни ... ... ... үшін тұтынушыларға қажетті қызметтер;
қызметтер - бірге жүретін тауарлар, яғни негізгі тауарларды қолдайды;
жалпы айтқанда қызмет тауар ретінде ... ... және ... ... ... ... үрдісі келесідей кезеңдерден тұрады:
идеяны сүзіп алу.
идеяны таңдау.
жаңа қызмет тұжырымдамасын ... және оны ... ... құру
бизнес-талдау
қызметті жасау
сынақ маркетингі
коммерциализация
Қызметтерді жобалауда өндірушілер ... ... ... ... ... ... ... тұтынушылардың
орналасуына байланысты анықталады;
клиенттердің қажеттілігі мен қалауы әдетте тиімділікті ойлаудан бұрын
болуы мүмкін;
жұмысты ... ... ... ... ... ... анықтау және өлшеу қиындыққа соқтырады;
жұмысшылар тұтынушылармен тіл ... алуы ... ... әдетте тұтынушылардың жоғары сұранысы ... ... ... өлшеу қиын, өйткені төменгі өнімділік
қызметкерлердің ... ... ... ... ... ... мүмкін,
қызмет көрсету ... ... ... ... басқасы);
кейде қызметтер аясында ... пен ... ... ... ... ең негізгісі қызмет көрсету орнының
тұтынушыларға максималды жақын болуы. Қызметтерді жобалауда осы ... ... ... ... үрдісін жақсартуға мүмкіндік береді.
Рынокқа шығарылған кез- ... ... ... ... ... ... ... шығады. Қызметтердің рынокта болу кезеңі
қызметтердің өміршеңдік кезеңі деп ... ... ... ... және ... ... ... оны 4,5 немесе 6
фазаға бөледі. ... ... ... ... ену, өсу, ... ... және құлдырау фазаларынан тұрады. Құрылу фазасында өндіруші
ізденеді, ... ... бар ... артықшылығы ерекше бір
тұтынушыға құндылығы бар жаңа қызметті рынокқа енгізуге ... ... ... осы қызмет туралы тұтынушылардың хабардар болуын
қамтамасыз ету керек. Ол үшін ... ... ... ... жарнама мен үгіттеу, өтімді ... ... ... ... фазасында бәсеке күшейеді. Бұл күресте жеңу үшін
тұтынушыларға жеңілдіктер ... ... ... және т.б. ... ... фазасында бәсеке күрделіленгенде маркетингтік шығындары
көбейеді, біл өз ... ... ... ... ... ... ... Жарнама көбейіп кеткенде, қызметтерді өткізу
көлемі құлдырау фазасына тән пайда бірден ... ... ... ... ... біреуін қабылдауға тура келеді:
• қызметті өндіруді доғарып, рынотан кету;
1. қызметіне жаңа сипат беріп, рынокқа қайта шығу;
2. қызметін басқа ... ... (1 ... - ... ... циклының фазаларына сипаттама
| |Енгізу |Өсу ... жету ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... |төмендеу |төмендейді |
| | | ... | |
| | | ... | ... |Фирма-монополи|Алғашқы ... және ... |
| |ст ... ... күрес»|күрестерден |
| | ... ... ... |шығу жолдарын |
| | ... ... | ... |
| | ... ... | ... ... |Дифференциация|Дифференциация |Төмен шығындар |Дифферециация |
|стратегиясы | ... ... | | |
| | ... | | ... |«қаймақты ... ... ... |«шығын |
|стратегиясы ... ... ... |икемді жүйесі |жетекшісі» |
| ... ... ... т.б. ... ... |
| | ... саясат | | |
| | ... | | ... ... ... ... ... |
| | | ... төмендеу| |
| | | ... | ... ... |Өсу ... ... |
|Жарнама |ақпараттық |Агрессивті ... және ... |
| | | ... | ... ... бір уақытта рынокта келесі қызметтер тобы болуы керек
деген: негізгі - өсу кезеңіндегі және кәсіпорынның ... ... ... ... - ... жету кезеңінде сатудан түскен пайданы
тұрақтандыратын қызметтер; стратегиялық - кәсіпорынның болашақ ... ... ... ... - өсу және ... жету кезеңінде
болатын негізгі тауар топтарын ... ... ... ... ... ... А. Фалио өнім ассортиментінің тиімді қатынасы
фирма шығаратын барлық тауардың өсу кезеңінде - 15-25%, ... жету - ... ... - 30%, ... - 5 - 10%, болса, онда өнім ... ... деп ... ... ... ... ... құрылып жатқан
қызметтер мен өнімдер топтары ескерілуі қажет.
Тәжірибе көрсеткендей, тауарлар мен қызметтердің негізгі тобын 73-85%
рынокта айналыста бар ... мен ... ... рет ... ... терминологиясын, принципін, концепциясын
қолдануды 1971 жылы Криппендорф ... ... ... туризм
қызметінің феномендері және анықтамалары сипатталады. Туризм 1950 жылдан
бастап тез дамып келеді. Бұл ... ... ... ... ... ... ... сұраныс көбінесе ... асып кету ... ... және бұл ... ... ... үйрену үшін және сату техникаларын жылжыту үшін
қолайсыз болды.
Туризм ... ... ... және ... ... Олардың қазіргі кездегі маркетингтік құралдарды қолданатын ... не ... жоқ және осы ... атқаруға адам жалдайтын
қаражаты жоқ. Олар тек қана жоспарсыз ... ... және ... мен өнім ... әрекеттерін жасап жатады. Бәсекенің күшеюі және
клиенттердің талаптарының көбеюі туристік ұйымдардың ... бас ... алып ... ... және ... ... деген клиенттердің
талаптарының көбеюі туристік ... ... ... бас ... ... яғни бәсекеклік күресте жетістікті қаматамасыз ету және сыртқы
орта өзгерістеріне бейімделуі үшін стратегиялық маркетингтік жоспар құрды.
Туристік фирмалардың маркетингті ... ... оның ... ... ететін жағдайларды жасаумен ... ... ... ... бәсекелестің дамуы.
Туристік қызметтегі маркетинг концепциясы:
1. Рынокты зерттеу және болжау;
2. Рынокта туристік өнімді тарату әдістерін ... ... баға ... ... ... ... ету жүйесін құру;
5. Маркетинг жоспарын өңдеу.
Туристік маркетинг ... - ірі ... ... ... ... ... ... түрін жасауда және оны жасап, өткізу
арқылы, ол ... ... ... ... ... ... бағытталған қызметін үйымдастыру және басқару жүйесі.
Туристік ... ... ...
рекреациялық мұқтаждықты, сұранысты, монопольды және коммерциялық бағаны,
рынокты сегменттеуді қалыптастыруға ... ... ... ... ... ... Рыноктық сұранысты анықтау;
7. Өнімнің оңтайлы ассортиментін анықтау;
8. Өндірістің құрылымын анықтау;
9. Тиімді шешімдерді қабылдау;
10. Өткізу саясатын жасау.
Кейбір авторлар ... ... ... ... мән ... ... ... Е. Крипендорф: «Туристік маркетинг-туристік
кәсіпорындардың қызметін, сонымен қатар, аумақтық, ұлттық және халақаралық
жоспарлар бойынша, туризм аумағындағы жеке және ... ... ... өзгерту және координациялау. Мұндай өзгертулердің мақсаты ... ... бір ... қажеттіліктерін неғүрлым толығырақ
қанағатандару».
Туристік өнім ең алдымен жақсы сатып ... ... ... ... ... ... ... бірінен кейін бірі жасалатын қызметтерден
тұруы керек. ... орай ... ... ойға ... ... ... ... деп айтуға болады.
Туристік маркетинг дегеніміз - ұсынылатын қызметтерді, нарықтағы
сұранысы бар және оны ... осы ... ... ... өзіне пайда алатын
және бәсекелестерден тиімдірек жасайтын қызметтермен үздіксіз ... өнім деп, ... ... ... туристің қажеттілігін
қанағаттандыру үшін қажет, қызметтер мен заттар жиынтығын айтамыз. Туристік
өнім үш элементтен тұрады: тур; ... ... ... ... - Туристік өнімнің қүрылымы
Туристтердің туристік өнімнің әрбір ... ... ... тур - 50%; ... ... - 30%; ... - 20%.
Тур деп, туристік өнімнің біріншілік ... ... ... ... ... ... бағытқа, белгілі бір мерзімге
клиентке біртұтас беріледі.
Тауарлар туристік өнімнің материалды бөлігінен түрады. Олар: ... мен қала ... ... ... ... ... т.б.
Қосымша туристік - экскурсиялық қызметтер жолдама немесе ваучердің
құнына кірмейді. Оларға жататындар: телефон, ... ... ... ... қосымша тамақтану, ойын-сауық және т.б.
Туризм өзінің негізгі ... ... ... қызметтердің
басқа түрлерінен айырмашылығы жоқ. ... ... ... ... ... ... қолданыла алады.
Бірақ туризмнің бір ерекшелігі бар, онда тек қызметті ғана сатпайды,
сонымен қатар, тауарларды ... ... ... ... үлесі - 75%, тауарлардың - 25%).
Еңбектің нақтырақ нәтижесі бар дәстүрлі өндірісте, маркетинг ... ... ... ... ... ... ... өнім табылады.
Туристік өнімнің бірнеше ерекшеліктері бар:
Біріншіден, туристік өнімге деген сүраныс бағаға және ... ... ... ... және әлеуметтік факторларға байланысты болып
келеді.
Екіншіден, сұраныстың маусымдық ауытқуына байланысты, толықсып кету
феномені орын ... ... ... ... ... ... ... туристік өнімді ұсыну икемсіз өндіріспен ерекшеленеді. Олар
тек қызмет көрсету орнында тұтынылады. Қонақ үй, ... ... ... ... ... ... жерге ауыстырылуы мүмкін емес.
Төртіншіден, туристік өнім көптеген кәсіпорындармен ... ... ... ... жасау тәсілдері жэне әр түрлі коммерциялық
мақсаттары болады.
Туристік ... ... ... ... әсер ... бір ... жоқ сияқты, туризмдегі маркетинг белгілі бір
анықтамасы жоқ. ... ... ... (ӘТҰ) ... түсінігіне деген
анықтамасына сүйене отырып, француз мамандары Р. Ланкар мен Р. ... ... деп, ... мәселелерді зерттеу, талдау, және ... ... ... ... мен әдістер жиынтығы. Бұл тәсілдер мен
әдістер ... және ... ... ... ... ... толық қанғаттандыру, туристік ... ... мен ... ... жасауының қаржылық жағынан
неғүрлым рационалды тәсілдерін ... ... ... ... үйым ... ... 3 негізгі қызметтерін бөліп
көрсетеді:
1. Клиенттермен байланыстарды ... ... ... демалыс орны және онда бар сервистік қызметтер мен күтілген пайда
олардың қажеттіліктеріне ... ... ... ... Даму - ... жаңа ... алып ... жаңалықтар
еңгізу, сонымен қатар, бүл жаңалықтар ... ... ... ... ... Бақылау - қызметтерді рынокқа жылжыту бойынша қызметтерін талдауды
мақсат ... ... ... ... ... ... ... толық анықтама берілген. Мұнда туризм тек ... ... ... әлеуметтік, мэдени, экологиялық және саяси маңызы бар ... Осы ... орай ... ... осы ... факторлардың
барлығын ескере отырып дамыту керектігін айта кеткен жөн.
Отандық және ... ... мен ... маркетинг тұжырымдамасын
қолданудың бірыңғай көзқарасы жоқ. Егер біз ... ... ... ... ол ... бір құрамдас бөлшектерден тұратыны
ұмытпауымыз керек. ... ... және ... ... ... ... маркетинг тұжырымдамасын қолданудың негізгі
контурларын сызып көрсетуге болады .
2 Сурет - ... ... ... тұжырьшдамасын қолдану
Маркетингтік қызметтің үрдісі рыноктық ... ... Бұл ... маркетингтік зерттеулер кешенін жасау арқылы
шешіледі. Оның нәтижесі болып туристік фирма қызметінің ... ... ... ... ... ... анықтау туристік фирманың перспективалық
рыноктарын таңдауға мүмкіншілік береді. Бұл ... ... ... ... ... рынок тобына істеуге мүмкіншілік
береді. Маркетингтік қызметтің ... ... ... ... Бүл ... ... зерттеулер кешенін жасау ... Оның ... ... ... ... ... ... қажетті нақты ұсыныстар беру.
Маркетингтің негізгi ... бірі ... ... ... жоспарға сәйкес жасау. Ол оңтайлы маркетингтік стратегияны
таңдау арқылы ... ... ... ... ... пен тәуекелділік деңгейі төмендейді және ресурстардың маңызды
бағыттарда шоғырлануы орын алады. Стратегиялар бағдарламаларда нақтыланады.
Маркетингтік стратегияны ... ... ... ... Сондықтан, маркетингтік қызметте маркетинг кешенін құру маңызды
орын алады. Бүл мақсатты рынокқа әсер ету үшін ... ... ... ... ... қызмет ететін маркетинг кешенінің негізгі
элементтері ... ... ... ... түрлері, жаңа компаниялар пайда болуы, ... осы ... ... ... әкеледі. Осымен қазіргі сервис
компанияларының корпоративтік стратегияларын құрушы және ... ... ... қызметтер маркетингіне жоғары ықылас түсіндіріледі. Салтты
түрде кешенді ... ... ... ... төрт ... ... ... өнім, баға, тарату және жылжыту жөнінде шешімдер құрумен
байланысты болады. Бірақ ... ... ... ... қызметтер
рыногы ерекшеліктерімен сипатталатын қызмет көрсететін ... ... ... үшін ... ... рет ... ... Бумс және Мери битнер батыс маркетологтары атап өтті.
Мәселен, ... «4Р» ... ... ... ... үшін
персонал, орта және үрдіс ... 3 ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді жеміс бәсекелестік артықшылықтарға
ие бола алмайды.
Тауар. Туризм индустриясында туристік өнімді өңдеудің ... бар ірі ... ... ... ... ... ... тұрады. Ең алдымен туристік
компания туристік өнімді өңдеудің ... ... өз ... ... яғни өнім құру үшін ... ... ... талап етілген өнім түрін бекіту.
Стратегияны анықтаганнан кейін идеяны сүзіп алу ... ... ... ... іздеу матрицасын, миға шабуыл және
т.б.құралдарды қолданады. Содан ... ... ... ... кезең туристік фирмалардың өнімдерін өңдеу - бүл бизнес -талдау,
яғни алғашқы және екінші ретті сатулар болжамданады, ... мен ... ... ... ... өнімді алдын - ала сынау жүргізіледі.
Бұл кезең қымбат және көп ... ... ... жаңа туристік өнім стратегиялық жоспарада қолдау тапса,
фирмалардың қызметінде жаңа туристік ... ... ... ... рынокқа енгізу. Кейбір туристік коипаниялар венчурлік кәсіпорындарды
тартып, жаңа ... ... ... ... жаңа өнім ... ... сүзіп алу, рынокқа шығару және туристік ... ... көп ... ... ... жоспарлаудың негізгі бөлігі, яғни туризм индустриясында
маркетинг ... құру ... ... ... үй ... әуе
компаниялары және туристік оператор белсенді түрде қүрады. Ірі компаниялар
әр түрлі ... ... ... әр түрлі рынок сегменттерінде қызмет
етеді.
Туристік қызметтер ... ... ... ... ... ... ... материалдық өнімдерден келесі жалпы белгілі
ерекшеліктерімен түсіндіріледі: сезілмеушілігі, өндірушіден бөлінбеуі, сапа
тұрақсыздығы және ... ... ... ... бойынша
жылдамдық, білгірлік, әдептілік, қамқоршылық, тауарлар жекеленуі ... ... ... ... туристік қызметтің құрылуы, персоналдың қаншалықты
дайындығы, ынталандырылуы мен ... ... ... ... ... ... оның ... асырылуы ұйымдағы көптеген адамдардың
жұмыстарына тәуелді болады. Сол себепті туристік ... ... өз ... мәдениетін құру арқылы персоналдың тұтынушымен
жекелей қатынасында сапалы қызметтер ... мен ... ... ... ... ... айрықша маңызды.
Кез-келген қызмет түрін тұтыну оның өндірісімен бірге жүреді. Осы бір
уақыттылық туристік қызмет көрсететін компанияның нақты тұтынушы ... ... ... ... ... ... кең қанағаттандыруға ықпал етеді. Тұтынушыға ... ... ... бойынша мәселе сапа мен шығындарды ... ... ... үшін ірі ... ... түсіндіріледі. Егер
туристік қызмет стандартталмаған болса, онда оған ... ... ... ... ... сәйкес келуін қадағалау ауыр болады. Осы
сипатта операциялық менеджерлер жаңа тауарларды құруға ... ... құру ... көбірек роль атқарады, себебі маркетинг бойынша
менеджерлерге қарағанда тұтынушылармен олардың қатынастары жақын болуына
орай ... ... ... ... ... жақсы меңгеріп, осы
үрдісті қызметкерлер өз ... ... алу ... ... ... тауар саясатында маркетинг қызметінің нақты әсері
шығарылатын өнім көптүрлілігі және номенклатурасының ... ... оның ... және ... қызметтердің маркетингпен келісімді
жүруі арқылы рәсімдерде көрініс алып, кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... табылады.
Тауарларға қарағанда қызметтердің айрықша ерекшеліктерінің болуына
қарамастан олардың өткізу саясаттары тығыз ... ... ... ... кұрамдасы туристік қызметтің
қозғалысының негізгі мақсаты өнімді тауарға айналдарып, өндіруші және соңғы
тұтынушы арасындағы қашықтықты жою.
Туризм индустриясында ... ... ... байланысты әлуетті сатып
алушыларды тартудың әртүрлі әдістерін қолданады.
Туризм индустриясында күшті бәсекелестік ортада ... ... әр ... тарату формаларын қолданады немесе ... ... ... Туристік өнімді өткізуде үлкен көмекті туроператорлар
шығарған брошюраларды белсенді таратын туристік ... ... жаңа ... ... ... ... оларды түпкі
тұтынушыларға сатпас бұрын, агенттік белгілі бір бағамен ... ... ... тур оператормен келісім шартұа ... ... ... ... ... барлық мүшелеріне тур фирманың үсынатын толық пакеті
жіберіледі ... және ... ... ... ... ақпараттык бюллетньдер және т.б.). агенттер барлық қажетті
акпараттық материалдармен ... ... ... кызметкерлері агенттік тораптардың жұмысы туралы
есеп жүргізіп отыруы ... ... ... ... ... ... ... әрбір жіберілген турист үшін ұпай жинап отырады. Анықталған
ұпайлар саны бонустық жүйеде бірінші, екніші ... ... ... алуға
мүмкіндік береді. Бұл коммисиондық марапаттаудың өсуіне әкеледі. Сонымен
туристік индустрияда ... ... ұзақ ... ... өнімді өңдеумен және оны нысаналы рынокқа шығарумен баайланысты.
Маркетинг кешенінің келесі құрамдасына баға және баға құру ... ... ... баға кұру ... ... процесс.
Қызметтердің сезілмейтіндік қасиеті осы аумақта баға құруды күрделендіре
түседі.
Баға саясатында туристік фирмалар ... екі ... ... ... көрсетілген қызметтер үшін шығындарға негiзделген баға
белгілеу; ал басқа ... ... үшін ... ... ... баға кұру ... фирма баға құрудың белгілі бір саясатын ұстана отырып, сату
көлеміне де, және түсетін пайдаға да әсер ... Баға ... ... ... мен ... ... маркетинг кешенінің
стратегиялары, шығындар, баға ... ... және ... ... ... турөнімнің бағасы мен құндылығы арсындағы байланыс;
бәсекелестік; экономикалық жағдай; ... ... ... ... құру ... әсер ететін туркәсіпорынның мақсаттары; рынокта көп
уақыт әрекет ету, пайданы көбейту, рыноктық ... ... ... ... ... ие ... Баға ... әсер ететін негізгі
жакторлар - шығындар, тұгынушылар көзқарасы, ... ... ... ең оңай ... ол ... ... баға құру. Баға құрудың
дұрыс тәсілі-қажеттіліктерді анықтау және турөнімнің бағасы мен ... ... ... Баға ... ... сондай-ақ
бәсекелестер бағасы мен олардың бағаның өзгеруіне қатысты ... ... ... бәсекелестердің бағасын зерттеу-баға құру кезіндегі
негізгі элемент ... ... ... әсер ететін төрт факторды атап өтуге болады:
шығындар кұрылымы ... ... ... ... болуы
керек);
бағаның бәсеке қабілеттілігі;
түтынушылар төлеуге дайын бағалар (сұраныстың икемділігі);
туристік кәсіпорынның мақсаттары:
пайданы максималдау;
инвестицияға қаражатты ... ... ... ... ... ... сипаты және
бәсекенің жоғраы деңгейі);
сату көлемін үлғайту).
Бағаның өзгеруі сату көлеміне үлкен әсер ... ... ... ... қызықтырады, бірақ үлкен бағаның әсері осындай болуы мүмкін,
Зерттеулер көрсеткендей, тұгынушылар ... ... ... ... ... ... ... сапаны тексеріп көре алмайды.
Баға құру стратегиясы туркәсіпорынның перспективті мақсаттары мен ... даму ... ... ... ... Бұларға: максималда пайда табу,
өздерінің тұрақты клиенттер ... ... ... жеңу ... ... алу» ... турөнімге жоғары баға орнатумен
байланысты. Бүл жаңа ... ... және ... жоқ ... ... ... стратегиясы бәсекелестерді жеңу үшін орынды.
Рынокқа жаңадан кіру кезіндегі стратегия бастапқыда төмен баға орнатып,
кейін оны біртіндеп көтеруге негізделген. Мұндай ... ... ... ... үшін ... ... ... стратегиясы, яғни өзінің турөніміне бәсекелестер
бағасымен бірдей деңгейде орнату. Бүл рынокта балама тауарларды ... бар ... ... ... мемлекетке келетін туристер балансын сақтау үшін
баға төмендейді. Туристік ... ... мен ... ... әсер
етеді:
10. Баратын мемлекеттегі саяси тұрақтылық;
11. Халықаралық өзгерістер ... және ... ... ... ... өзгерістер.
Жылжыту немесе маркетингтік коммуникациялар жүйесі - бұл турөнімнің
сатылу көлемін ұлғайту және сұранысты қалыптастыру үшін ... ... ... ... үшін әлуетті тұтынушылар мен ... ... да, ... ... ... ... бұл ... көзқарастарды өзгертетін және болашақтағы әрекетке әсер
ету үшін тауар немесе қызмет туралы пікір туғызу.
Маркетингтік ... төрт ... ... жүйе ... ... ... ... ақпаратты қабылдайтын мақсатты адитория;
ақпараттың өзі; коммуникациялық жүйе.
Туристік тауарды жылжыту үшін қолданылатын 3 негізгі ... бар ... ... - ... ... ... ... жету коммуникациялық арнаның біреуін қолданып, мүмкін
емес. Өнімді жылжыту бағдарламасында әр түрлі тәсілдер қолданылуы керек.
Жарнама, әрине, туристік тауарлар мен ... сату мен ... ... Көп турфирмалар жарнаманы сатуды жылжыту үшін қолданады.
Сатудан түскен пайданың 5% жарнамаға жұмсалады.
Жарнаманың көптеген анықтамалары бар, ... ... ... ... ... жарнама-тура емес байланыс құралы;
2. жарнама-жаппай байланыс құралы; адамдардың үлкен санына арналған.
3. жарнама персоналды сатумен ... ... ... назарын аударып, тауарды тікелей емес жылжытатын
агентіне айналдыру.
Жарнаманың мақсаты-тұтынушының назарын аудару, қызығушылығын туғызу,
ақпарат беру. ... ... 6 ... ... ... ... мұндай әдістерде өткізуді ынталандыру үшін ... ... ... (студенттер, зейнеткерлер) үшін өлі сезондарда
авиабилеттер, қонақ үй нөмірлері арзанырақ. Сонымен ... ... ... ... байланыстар- ол фирманың коммуникациялық қызметінің ... ... ... ... ... Турөнімді жылжытудағы
қоғаммен байланыстардың басты тәсілдері: басылымдардағы ақпарат, пресс-
конференциялар, жәрмеңкелерге және т.б. қатысу (8 ... ... ... ... ... ... аталып кеткен маркетинг
кешенінің персонал, орта және процесс сияқты қосымша құрамдастары туристік
фирманың қызмет көрсету ... ... ... табылады. Әрбір қызмет
түрлері өндіріс, тұтыну, қолдану және ... ... ... ... Сол себепті жекелей қызмет түрі маркетингін,
оның өзгешелігін ... ала ... ... ... мәселе.
2. Шетелдiк- тәжiрбенi туризм саласындағы маркетингте қолданылуы.
Батыстағы экономикалық ғылымдарда ... ... және ... салыстырмалы талдау арқылы барлық отандық
кәсіпорындарға катысты, жекелей ... ... ... даму тұжырымдамаларын қүру кезінде келесі ойлар
қолданылған:
• кәсіпорындарда маркетинг жүйесінің қалыптасуы мен дамуы үшін қажетті
экономикалық ... ... ... ... ... ... ретінде,кәсіпорынды
басқарудың орта деңгейінде жүзеге асырылуы және басқару функциясы
ретінде болуы сияқты екі жақты табиғатын табиғатын есепке алу;
• маркетингтің функционалдық ... ... ... тауар және баға саясаты, өткізу мен тауарды рынокқа жылжыту, рынокты
зерттеу және ... ... ... ... маркетинг қызметін құрылымдық ұйымдастырып, маркетинг және басқа да
кәсіпорынның ... ... ... басқарудың маркетингтік қағидаларына өту кезінде кәсіпорынның басқару
жүйесінің өзгеруі
Қазіргі заманғы туристік ... даму ... ... білу үшін
оның пайда болуы мен дамуын қарастыру қажет.
Осы замаңғы туризм -бір жағынан жаңа құбылыс, себебі ол тек ... ... ... ғана ... ... алды, бір жағына оның
тарихи түп-тамыры терең, өйткені адамзатқа ... ерте ... ... ... ... 4 ... ... кезең. Ежелгі заманда саяхаттың уәждері: сауда, білім алу, ... ... ... ... ... ... болған. Орта ғасырларды
саяхаттың дiни факторы күшейе түсті-мүсылман және христиан ... ... ... және ағарту кезеңі діни уәждерді әлсіздендіріп,
сапарлардың жеке сипаты мен ағартушылық ... ... ... ғ. ... дейін саяхаттың ерекшелігі жылжу құралдарының
қарапайымдылығы болды. Саяхаттың мақсаты ... жоқ, ... ... ... ... қажылық мақсатында қажетті шарты болды.
18-19 ғ. Европа елдеріндегі мануфактура өндірісі мен кәсіпорындарындағы
төңкерістері қоғамның экономикалық өмірін ... ... тур және ... туризмнің пайда болуы. Туризм
дамуына транспорт дамуындағы төңкерістік өзгерістер ықпалын ... ... ... ... 1814 ж. ... ... ойлап табуы, пошта байланысынң
жетілуі, Европадағы жол тораптарының кеңеюімен жалғасты.
Ғылыми техникалық прогресс және ... ... ... ... ... қалын жақсартуы жұмыс уақытының кемуін қамтамасыз етті.
1873 ж. ... ... ... ... ... ... мен ... артуы мен арзандауы жұмыс жұмыс уақытының
қысқаруы, саяхатшылар ... ... ... ... ... ... ... көрсетуге маманданған алғашқы кәсіпорындар пайда болды.
19 ғ. 2-жартысында демалыс индустриясы өз өндіріс аумағын ... ... ... ... ... ... ... мақсаты туристік сапарларды ұйымдастыру және оны тұтынушыларға
өткізу. ... ... ... ... штангенн» 1863 ж.
Бреслауда қалыптасты.
3-кезең-көпшілік туризмнің қалыптаса бастауы. ... ... және ... ... ... дүниежүзілік соғыс туризм дамуына
кері әсер ... ... ... ... 2 ... ... 1935 ж.
Швейцариядағы қазіргі заманда ірі туризм қызметтерін өндірушілердің ... ... ... Оның ... Г. ... идеялары:
«кішкентай адамның туризмге тарту тоқырайға ұшыраған қонақ үй шаруашылығына
бағаланбас көмек береді, арзан көпшілік тур сапарлар фирманың негізгі ... ... ... ... ... ... кейін туризм нақты көпшілік
сипатта болды: өз институты, өндірістік циклы, ... ... ... ... бар ... ... ... қалыптасты.
1950-60 ж. Батыс Европа елдері үшін -туристік фирмалардың мотельдер,
қонақ үйлер тұрғызылуының белсенді кезеңі болды. Қай елде ... ... ... ... бөлігі жылына ең болмағанда 1 рет туристік сапарға
баратынын көрсетеді, егер туризм өсімталдығы 50%-дан асса, көпшілік туризм
қалыптасқан деге ... ... үй ... ... ... туралы жыл сайын
Ресейден Турцияға туристер арқылы 7 млрд. АҚШ долларына жуық, ... -- ... АҚШ ... жуық ... инвестициялық ақша қаражаттары қазіргі
қонақ үй - мейманханалық бизнес және туризм инфрақұрылымын құруға ... ... ... ... ... Мәскеу қаласында - 22%
, Санкт-Петербургте - 15%, Владивостокта -8-9%, т.б. қалаларда 10-нан ... ... ... ... деңгейін көрсетеді. Бұл қонақ-үйлердің
төменгі тартымдылығын көрсетеді, сонымен қатар Мәскеу қаласындағы ... ... ... ... 2-3 есе ... болып табылады. Дәл
осы жағдай туризмде де. Ішкі туризм дамымай жатыр, ... ... ... ... ... ... турөнімді құру, оны ішкі және халықаралық рынокқа
жылжыту стратегиясымен ешкім айналыспайды. Туристтік фирмалар ... ... ... ... ... орындайды және шетелге ақша қаражатының
кетуіне алып (20 млрд. АҚШ долларына жуық) келетін импорттық турөнімдерді
өткізеді.
Осыған ... ... ... ... мемлекттік мақсаты
бағдарламасы қажет. Іс-жүзіндегі 2005 жылға дейінгі туризмді дамытудың
Федеральді бағдарламасы оның ... ... ... ... ... мейманханалық қонақ-үй бизнесінің дамуымен
сәйкестендірілмеген. Сондықтан ... ... ... ... жету үшін ... бәсекеге қабілетті турөнім жасау
керек.
2001 жылы августе Украина ... ... алып ... мемлекет болып
құрылуы, экономикалық және саяси жүйелерінің реформалары, Украинаны
рыноктық ... ел деп ... ... ... ... ... ... байланысты мемлекеттің ішкі саясатының өзгеруіне негіз
болды және Украинаны Халықаралық ... ... ... ... ... (1995 ... Украинаның Заңына сәйкес мемлекет туризмді
үлттық мәдениет пен ... ... ... деп ... ... ... үшін игілікті жағдайлар жасады.
1997 жылы Украина Әлемдік Туристік Ұйымға (ӘТҰ) мүше болып кірді, ал
1999 жылы Сантьяго (Чили) ... ... ӘТҰ Бас ... ... - ... ... сайланып, тағайындалды.• 1999 жылы -
«Қонақ-үй, ... ... ... сертификаттау
туралы» Украина ГОСТ стандартының қаулысы.
Заң базасы туризм саласында кәсіпкерлікті ... ... ... ... ... ... қызметтер рыногында ұлттық турөнімді
жылжытудың белсенді әдістері маңызды аспект болып ... ... ... ... Украина және оның жеке аймақтары туралы электрондық тарату,
баспа өнімдері арқылы жарнама ... ... ... ... ... ... ... туристік мүмкіндіктері,
«Туристік Киев» атты Украинаның туристік атласы туралы ақпараты бар алғашқы
диск жасалды.
ӘТҰ бас секретары Ф.Франжкалми ... ... ... туризмді
дамыту мәселелері туралы Парламент тыңдауына қатысып, «Украина еліне 20 жыл
ішінде келетін ... ... үш есе ... ... ... деген.
Халықаралық туризм күннен күнге өсуде. 1970-1998 жж бойы халықаралық
туристер саны 165 ... 137 млн. ... 3,9 есе, ал ... ... 17 ... АҚШ ... 441 ... АҚШ долларына дейін, немесе 26 есе
өсті.
Төменде көрсетілген елдердің халықаралық туризмді дамытуда ... бар: ... ... АҚШ, ... ... ... Канада,
Германия, Польша, Австрия, Ресей, Венгрия, Португалия, Греция, Швейцария,
Нидерланды, Турция, Тайланд, Украина, Бельгия, Ирландия.
Осы елдер ішінен АҚШ пен ... ... ... ... жылы ... туристердің келуі - 46,983 млн. адамды, ал ... - ... АҚШ ... құрады. Осы жылы да АҚШ туристердің келу саны ... ... ... ал ... бойынша - бірінші орында болды.
Елде туризм 1960 жылдан бастап дамып келе жатыр. 1961 жылы ... бюро ... Бұл ұйым ... ... дамытуда жауапты болды.
1981 жылы бұл ұйымның атын АҚШ-тағы саяхаттар мен туризм Ұйымы (СТҰ) ... СТҰ осы ... ... ... ... ... комитет
жұмыстарын және мемлекеттік деңгейде ... ... ... СТҰ ... өнімі арқылы халықаралық рынокқа шығуға ұмтылды. СТҰ ... ішкі ... ... ... ... болады, оны
болдырмау үшін елдің экономика және ... ... ... ... Штаттағы бюджет көлемі 4-тен 14 млн. АҚШ ... ... ... да, ал жеке ... ... жобаларын
бақылап отырады.
Үйымның Парижде, Лондонда, Амстердамда, Миланда, ... ... ... және ... 9 ... ... ... офистері жоқ елдерде бұл қызметті коммерция және
сыртқы қызмет министрлігі жүзеге асырады.
АҚШ СТҰ ... ... ... ... ... ... 1993 жылы ... 2 млн. доллар қүраса, онда Федеральді ... ... млн. ... ал ... ақшалар жеке сектордан алынады.
Бюджет шығындары төмендегідей бөлінеді, %:
• офис шығындары (елдегі) - 10,5;
• шетелдегі офис ... - ... ... пен ... ... - 23,7;
• маркетинг жэне рынокты зерттеу - 16,8;
• жеке сектор қызметінің шығындары - 12,5;
... ... құру ... ... ... дайындық) - 3,5;
• т.б.-0,7.
Шығындарды талдау барысында шетел ... ... ... ... ... ... АҚШ елге ... туристерге аса көңіл бөледі.
2002 жылы Франция елге келетін туристердің саны ... ... ... болды, елге 71 млн. 400 мың туристер келген. Ал табыс 24 млрд. 657
млн. АҚШ ... ... Бұл ... ... АҚШ, ... және ... 4-ші ... болды.
Бұл жетістікке Франция «Тһе Маіsоп dе 1а Ғгапsе» ... ... ... ... ... шетел азаматтарына француз туризмін, әлем бойынша
француз тілінің прогресін қамтамасыз ... және ... ... ... Ұйым 70 ... тұрды, бас офисі Парижде болды. 38 офисі
Халықаралық байланыспен айналысты, олар 29 елде орналасқан. Бұл ... ... ... ... ... ... белгісі халықаралық және жеке туристік ұйымдардың,
сонымен қатар транспорттық, қонақ-үй агенттіктерінің, ... ... т.б. ... ... ... ... Ұйым бюджеті
төмендегідей бөлінетін мемлекеттік ақша салымдарынан тұрады, %:
1. ақпаратты жинау және тарату - 22;
2. жарнама-30;
3. коммерциялық әріптестік - ... ... және ... ... - ... ... және Франциядагы туризм дамуын терең зерттеу арқылы бұл елдерде
ұқсастық бар, ол мемлекет туризмінің дамуына үлкен әсер ... бұл ... ... ... ... туризмге көп көңіл бөлінеді. Туризм өнімінің бағалары,
Франциямен салыстырғанда ... ... ... елге ... ... ... туризм өнімінің бағасы төмен. Францияға 1,5 есе көп туристер
келеді, бірақ оның табысы ... 3 есе аз (2000 жыл ... ... және ... ... егер ... туристік ұйымдар қызметін
мемлекеттік реттеуді, сонымен ... ... ... онда ... сала ... қабілеті және пайдалы болуы
мүмкін. Бүдан төмендегідей ... ... ... ... ... ... ... елдеоінің тәжірибесіне сүйену керек.
Ал туристік саланы дамыту үшін төмендегідей факторларға ... ... ... ... елдің туризмін дамытуға ықпал ететін министрліктермен
және комитеттермен жұмыс істейтін ұйымды құру керек;
... және оның ... ... ... ... ... ... өнімінің түрлерін көбейту, оның сапасын жақсарту, сонымен қатар
жарнаманы күшейту, ... ... ... ... ... ... көп ... жерлерге ұйымның офисін құру. Бұл офистер елге
келетін туристердің ... ... ... ... ... ... ... елдерге ішкі туризмді дамыту қажет;
• туристік ұйымға маркетингтік зерттеу, жарнаманы ұйымдастыру, туризм
туралы ақпаратты дайындау жауапкершілігін арттыру керек;
• жеке ... ... ... ... ... ... олардың
дамуы үшін экономикалық қолдау көрсетуі керек.
2001 жылды Қырғызстан Республикасының Президенті А. ... ... және ... жылы деп атауының нақты алғышарттары бар. Қырғызстан
Республикасының Орта Азия ... ... ... ең ... ... ... елдің туризм потенциалы халықаралық стандарт тараптары
республиканың туристік кешеніне сәйкес ... ... ... ... отыр.
1998 жылы Қырғызстанға 16,3 мың шетел туристері келді, оның табысы 7,2
млн. АҚШ долларын құрады. Осы ... ... ... ... 630 ... ... оның ... жыл сайын 470 млн. АҚШ долларын құраған. АҚШ-
тың жалпы территориясының көлемі - 53 ... ... (612 км. кв) 1 ... 3 млн. ... туристеріне қызмет көрсетіп үлгерді.
Бүл жоғарыдағы цифрлар арқылы ... өз ... ... млн. мың ... ... ... да өз ... артықшылықтарын
қолдана алмай тұрғанын көруге болады.
Қырғызстанда туризм нақты инвестицияның болмауынан, қонақ-үй сервисінің
төмен дамуынан, білікті мамандардың тапшылығынан онша дамымай отыр.
Республикада ... ... ... бар. Оның ... 14
курорттық рекреациондық зона, 10 таулы туристік және ... ... ... ... музейлерге, тарихи ескерткіштерге бай ел.
Сондықтан да Қырғызстан туризм индустриясын дамыту үшін өте ... ... ... елде ... ... ... ... :
• халықаралық стандарт талаптарына елдің туристік кешенінің сәйкес келмеуі;
• жергілікті қонақ-үй базасының болмауы;
• сервистің төменгі деңгейі;
• маркетинг қызметінің жеткіліксіздігі;
• туристік-рекреациондық ... және тағы да ... ... ... ... қаржы қаражатының жетіспеуі.
Қырғызстан экономикасына инвестицияны тарату үшін ... ... құру ... ... ... сай ... сапалы сервисті
үйымдастыру арқылы қосымша жұмыс орнын құрып туристер санын көбейту керек.
Ол үшін ... ... ... ... ... ... және отандық инвестицияны тарту үшін
жеңілдік беру;
• жоғарғы эффектілі жарнама ... ... ... ... ... ... мен ... т.б.);
• инвестиция ағымын көбейту үшін ... ... ... ... МТБ және оның ... ... ету;
• халықаралық станларт деңгейіне деійн қызмет көрсетусапасын жоғарылату,
туристердің мүдделерін ... ... ... ... қызметін
лицензиялау және сертификаттау жүйесін жетілдіру;
• телекоммуникация торын, байланыс қызметтерін дамыту;
• виза жүйесін ... және ... ... ... инвестицияны тарту, қаржылық салымдар мен
өкімет қолдауы арқылы дамыту Қырғызстан үшін ... ... ... ... ... 2001 жылы ... ... жылы» деп аталынды. Туризмді дамытудағы бұл бағдарламаның қонақ үй
индустриясына қатысты стратегиялық бағыттары келесідей:
• 10-50 ... ... ... әр ... ... жаңа қонақ үйлерді соғу және бар кұрылысты жөндеуден
өткізу;
• кемпинг, жанұялық және ... ... ... үй персоналын дайындау және оқыту;
• орынды бронерлеуде компьютерлік торға ену.
Туризмді ... тек ... ғана ... сонымен қатар, бірнеше басқа да
бизнес түрлерін дамытудың кепілі
Зерттеуші ... ... ... облыс үшін туризмнің болашағы
зор, сол себептен туристік ... ... мен ... ... ... жасалуда.
ІІ-ТАРАУ. Қазақстан Республикасының туризм саласындағы маркетингті дамыту
және жетілдірі жолдары
2.1 Қазақстан ... ... ... ... ... ... рыноктық қатынастарды қалыптастыруда көптеген
аспектілердің жетекшісі болып ... ... және ... тәжірибе
көрсеткендей, туризм қысқа мерзім ішінде экономиканың ең ... ... ... ... отырған реформалар мен ... ... ... аясының ең тиімді және мақсатты ... ... ... рөл атқарады. Осы мақсатта туристік ... ... жеке ... ... ... ... талдау жасау керек.
Әлемдік экономикада туризмнің рөлі күннен күнге өсуде. Жоғарғы табысты,
ірі және динамикалық сала ... ... ол өз ... тек мұнай өндіру мен
өңдеу саласынан ғана табыстылық деңгейінен артта қалады. ДТҰ жылма-жыл
стсатистикалық ... ... ... ... осы жинаққа Қырғызстан
еніп, Қазақстан ... ... ... ... ... мәселені
мемлекеттік дәрежеде жедел шешіп, экономикалық ... да, ... ... ел ... де ... ... ... Туризм
қызметінде маркетингтің кешенін айтарлықтай әлі қолданбаған, ... ... ... ... толық зерттелмеген. Осы
тұрғыдан алғанда тақырыптың актуалдылығын ... ... ... ... ... және ... ... жалпы ауданы
1,7 млн га жуық болады. Оның ішінде ... ... 168,6 мың ... ... 373,4 мың га, ... Қазақстанда 111,8 мың га, Шығыс
Қазақстанда 453,8 мың га, Оңтүстік Қазақстанда 513,4 мың га.
Қазақстанда туризмді дамытудың ... ... ... табиғи объектілер және аң шаруашылықтары жатады. ... ... 7 ... ... бар, ... олар КСРО кезінде
құрылғанболатын. Сондықтан да осындай көлемдегі ... бар ... ... ... ... ... деп есептеледі. Ақсу
Жабағылы, Алматы, Барсакелмес, Қорғалжын, ... ... ... 803,4 мың га ... алып ... 2 табиғи парк (Баянауыл және
Қарқаралы), 64 мемлекеттік аңшылық-шаруашылық фаунаны қорғайтын ... ... 6,1 млн га, 1,8 млн га ... ... 19 ... аң
шаруашылықтары, 23,9 млн га жерге орналасқан 400-ден астам спорттық-аңшылық
шаруашылықтары.сы аталған ... ... ... ... ... ... ... деп қарастырылады.
Қазақстанда туристік қызметке жүргізілген талдау ... ... ... ... және оның ... ... ... береді.2004
жылы азаматтар саны, соның ішінде Қазақстан Республикасына келген шет елдік
туристер саны 2507 адамнан жоғары ... яғни шет ... ... ... ... ... Оларды қабылдаудан және қызмет көрсетуден түскен
табыс 3 млрд. 312 млн. 924 мың ... ... ... ... ... ... халықаралық туризмнің 2,9 % үлесін ... ... ... ... ... ... ... табыстың үлесі
2004 жылы 0,05 % құрады. Берілген мәліметтерден елдің туристік бизнесінде
жағымсыз беталыс ... ... ... ол ... ... ... ... төмендуімен байланысты.
Қазіргі таңда Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей сияқты көрші мемлекеттер
Қазақстанды туристік көрсеткіштер ... ... ... мен ... ... ... бұл елдерде басымды
мемлекеттік саясат болып табылады. Бюджеттен тікелей субсидиялар, өкілетті
органдардың жоғары мәртебесі, ... ... ... ... ... ... жолы – жарнама.
Туристер үшін Қазақстанда 700 ... ... ... ... 32876 орны бар әр түрлі категориядағы 372 қонақ үйлер жұмыс істейді.
Алматыда 4950 орны бар 25 қонақ үй бар.
Туристік ... ... ... ... ... ұсынып отыр, мұндағы
Қазақстан Республикасындағы келесі факторлар нәтижесінде ұтылып отыр әсер
етеді (1сурет).
Біріншіден, ... ... үшін ... ... және ... тіркеу процедурасы.
Екіншіден, турфирмалардан алынатын жоғары салық қойылымдары.
Үшіншіден, кедендік ... ... ... шығатын жолдың жоқтығы және елдің ... ... ... ... ... ... дағдарысты себеп қылып
ақша қаражаттарын туризмге салмауы. Шетел ... үшін виза ... ... ... Республикасының Шетел іс Министрлігі, туризм
және спорт агенттігі, Ішкі Істер Министрлігі бірігіп, виза ... ... ... ... ... ... қабылдады. Эксперимент
Астана және Алматы қалаларының әуежайларында ... ... ... дамытуға әсер ... ... ... ... білу ең маңызды мәселе екені бәріне
түсінікті. Осының мақсатында туристік фирмалар ... ... ... ... ... бағыттары болып рыноктың
сыйымдылығы мен конъюктурасы, тұтынушылары, бәсекелестер, жабдықтаушылар,
делдалдар, өнім табылады. Туристік кәсіпорын маркетингі ... ... ... ... ... әлеуметтік – мәдени және т.б.).
Кәсіпорын маркетингі ... ... мен ... ... ... ... ... Мысалға, қазіргі кезде көптеген елдер
бос уақытын спорт пен демалысқа кетіруге ... ... ... ... бейімделуге және туризм сферасындағы т.б. даму беталысын ... ... ... ... ... ... үшін ... жол ашады. Мысалы, Қазақстан Республикасында негізінен
спорт, жүзу, аң аулау саласына ... ... мен ... ... ... ... өндірісінің құралдарын жетілдіруге мүмкіндік
береді. Туризм индустриясындағы туристік маркетингке ... ... ... ... ... анықтайтын факторларға келесілерді
жатқызуға болады: 1) ... ... 2) ... және ... 3)
келушілерге тұрғылықты халықтың қатынасы; 4) аймақтың ... ... ... ... 6) баға деңгейі; 7) ... және ... ... 8) ... және ... сипаттар.
Сондай-ақ, туристердің ағымының төмендеуіне әсер ететін басқа да
мәселелер бар: 1) виза ... ... ... ... ... ... елдер бар. Біз үшін осындай әкімшілік рәсімінің жеңілдеуі
өте маңызды; 2) Қазақстан Республикасының туризм агенттігі «Hot Line» ... ... Егер ... кез-келген аймақта туристік сапармен жүрген
кезде төтенше жағдай болса, ... жүйе ... ... ... ... ... ... туады. Бұл әрине мәселенің ұшығуының алдын алады;
3) тұрақты ... ... ... 4) ... ... ... олардың сапасына сай болмауы ... ... ... ету және т.б.); 3) ... ... ... кедергі жасайды, фирма туристерді жіберуге немесе қабылдаумен
айналысатынына қарамастан туристік қызметке қосымша құн салығы ... ... ... SWOT талдау жүргізетін болсақ, МЖМ алаңы –
яғни, Қазақстан матрицада көрсетілген мықты жақтарын қолданып, туып ... ... ... ... ҚР ... ел ретіндегі басқа елдерге
қарағандағы бәсекелестік артықшылығы геосаяси жағынан өте ыңғайлы жерде
орналасуы, ... ... ... ... ... ... ... түрлігі, саяси тұрақтылығы, ілгері экономикалық дамуы,
территориясында тарихи ескерткіштердің мол болуы және Ұлы ... ... ... ... ... ... кеткен мықты жақтар Қазақстанда
туризм саласының үлкен потенциалы бар ... ... ... ... ... еліміздің алдында бірқатар мүмкіндіктер туғызады. Олар SWOT
матрицасында келтірілген. Енді ... ... ... мықты жақтарды
пайдаланып, туып отырған мүмкіндіктерді жүзеге асыруға қол ... ... ... ... ... ... ... дегеніміз саланың
алдында тұрған бірқатар мәселелер тізбегін шешу. Бұл ... ... ... ... ... Олар да SWOT матрицасында өзінің орнын тапты
және ӘЖМ алаңында мүмкіндіктермен ... Осы ... ... ... қол ... үшін ... ... жою керек. Сол мақсатта
жүзеге асатын стратегиямен жұмыс істеуіміз қажет.
Сонымен қатар, туристік саланы мүлдем артқа ... ... ... ... ... де төніп тұр. Олар қатарына экология нашарлауы,
саяси ... ... ... ... Аталған қауіптердің
алдын алу үшін біз өзіміздің мықты жақтарымызды қолданып, олардың мүлдем
көзін жоятын стратегия ... ... ... ... ... Бұл ... ... МЖҚ алаңында туып отыр.
Туристік саланың төмен деңгейде болуының ... мен оған ... ... ӘЖҚ ... ... Бұл ... ... алдымызда
тұрған мәселе - әлсіз ... ... және ... әр ... ... өз ... ... жол бермеу. Сонда мықты жақтар
әсерінен пайда болып отырған ... ... ... ... ... әкелер еді.
Кесте 2 – SWOT матрицасы.
| ... ... |
| ... ... немесе |Экологияның нашарлауы; |
| ... ... бар ... ... ... |
| ... дамыту; |Экономикалық тұрақсыздық.|
| ... ... | |
| ... ... ... | |
| ... орта бизнесті | |
| ... | |
| ... ... ... |
| ... алдында | |
| ... | |
| ... ... ... | |
| ... ... ... | |
| ... ... қол | |
| ... | |
| ... көрсету саласын | |
| ... | ... ... ... ... МЕН ... ЖАҚТАР МЕН ҚАУІПТЕР|
|Қазақстанның геосаяси |МҮМКІНДІКТЕР – МЖМ |– МЖҚ ... ... ... | | ... | | ... рекреациялық | | ... | | ... ... мен | | ... алуан түрлілігі;| | ... ... пен | | ... дау; | | ... территориясында| | ... ... | | ... ... | | ... Ұлы ... | | ... бойында орналасуы. | | ... ... ... ... МЕН |ӘЛСІЗ ЖАҚТАР МЕН ҚАУІПТЕР|
|Әлсіз инфрақұрылым; ... - ӘЖМ |- ӘЖҚ ... ... | | ... ... | | ... ... | | ... ... | ... ... ... | | ... ... | | ... мамандарының | | ... ... | | ... ... ... қызмет жабдықтаушылар болып табылады, басқа
сөзбен ... бұл ... ... ... шоғырландыру қызметтерін
ұсынатын туристік агенттіктер. Қонақ үйлер, демалыс үйлері, транспорттық
компаниялар да туристік бизнестің өте ... ... ... ... ... ... ... қызмет пекеттеріне енгізіледі.
Қызықтыру орындары туристік кластер картасының өте ... ... ... олар тек ... ... ғана ... сонымен қатар әр бір
елдің ерекшеліктерін де көрсетеді.
Қазақстанның бәсекелестік ... ... ... (тарихи
туризм), көркем жабайы табиғатында және спорттық туризм мен экстремалды
туризм ... ... ... ... ... мүмкіндіктің бар
болуында жатыр.
Келушілер де туристік кластердің маңызды бөлігі, туристік кластер
картасы тапсырыс берушінің қалауына байланысты ... ... ... ... ... мейрамханалар мен
туристердің қауіпсіздігімен айналысатын мекемелер. Қазіргі таңда аталған
сектордың туристік агенттіктермен байланысы қажетті ... ... ... дамуының қажетті құраушысының бірі ... ... ... ... және ... ... ... беру
мекемелері туристік кластерге қажет мамандары даярлаумен шұғғылданады.
Туризм индустриясын дамыту ... ... ... ... Білім беру, мәдеениет және денсаулық сақтау министрлігінің туризм
және ... ... ... заң ... сүйеніп, 2030 жылға ... ... ... ... және ... ... ... өркендету» мемлекеттік бағдарламасын жасады. Екі ... ... ... ... ... ... ... Қазақстандағы Жібек жолы бөлігін өркендету мақсатында «Жібек
жолы – Қазақстан Ұлттық компания» АҚ ... ... ең ... ... ... ... мәселесі
қойылды. Бұл стратегияда туризмнің даму жолдары мен ... ... іске ... ... ... жазылады.
Қазақстан өзінің туристік өнімімен халықаралық нарыққа ... ... ... жоқ. Сол себептен, қазақстандық туристік өнімі өмір ... ... ... тұр. Бұл ... ... ... ... түрде қолдану керек, дәлірек айтсақ, туристік өнімі ... ... ... ... көтеру керек, яғни Қазақстан туризм үшін
өте қолайлы жер деген ойды тұтынушылар санасында жайғастырып, ... ... ... қажет. Ішкі туризмнің тұтынушылары болып табылатын
республикамыздың ... да ... ... өнім ... ... ... емес. Қазіргі таңда алыс ... ... жоқ, ... ... ... туристік сапармен баруға жағдайлары
келетін хлық үлесі елеулі болып отыр. Осы тұтынушылардың өзіміздің туристік
өнімізге қызығушылықтарын арттырып, ... ... ... таңда өте
қолайлы жағдай туып отыр. Көршілес мемлекеттерде ... ... ... ішкі ... көрсеткіштеріне оң әсерін тигізе ... ... ... ... ел ішінде белсенді түрде дәріптеуіміз
қажет.болады. БАҚ - ң мониторингы ... ... ... ... ... жарнамасының тәсілдері мен ауқымы ... ... ... ... Сонымен қатар, БАҚ - да туристік фирмалардың
рейтингі басылады. Олар түпкілікті, жиналып, зерттеледі.
Сонымен қатар ... ... ... көзі ... ... ... ... туристік лектерілңкөлемі кандай екенін және олар
қандай қаладан келгендігі, қандай ... ... ... ... ... ... ... ақпарат жиналып, талданып есеп түрінде туристік
фирма басшылығына беріледі. Өйткені, ... ... ... ... ... жұмыс жасау болып табылады, олар
бәсекелестерінің кемшіліктерін табу ... ... ... ... ... ... Бәсекелестерге қатысты тур фирмалардың белгілі
бір стратегия, бағалық ... және ... ... бір ... ... ... жасау маркетинг бөлімінің маңызды мәселесі
болып табылады. Агеттік торапқа турфирмамен ... ... ... ... жеке кәсіпкерлер және ұйымдар кіреді. Маркетинг бөлімінің
агенттік ... ... ... ... ... туралы көрсеткіштер
базасын жүргізуі тиіс.
Агенттік торатың ... ... ... ... ... (каталогтар, брошюралар және олардың электрондық түрі
т.б.). ... ... ... ... қамтылуы тиіс.
Сонымен қатар, маркетинг бөлімінің қызметкерлері агенттердің ... ... есеп ... ... ... ... мүшелерінің жұмысын ынталандыру мақсатында бонустар
жүйесі енгізілуі тиіс. әрбір жіберілген турист белгілі бір ұпай ... ... бір ... ... ... ... екінші және үшінші
орындарға шығуға мүмкіндік береді. Бүл коммисиондық ... ... ... ... ... ... ... коммисиялық
марапаттау 5 - 7 %, ең жоғары деңгейде - 10 - 12 %. Бонустарды ... ... ... ... ... ... ... қызметіне
кіруі керек.
Турөнімді жылжытудың негізгі қүралының бірі болып, халықаралъқ көрмелер
мен кездесілерге қатысу болып табылады. Олар турөнімге ғана емес ... ... ... ... береді. Маркетингтік бөлімнің мұндағы
қызметі болып жатқан, болашақта болатын кәсіби көрмелер ... ... ... ... ... ... екі ... бағыт орнатылады -
біреуі әлуетті агенттерді бірге жүмыс істеуге тарту («риsһ») және екіншісі
тұтынушыларға бағытталған ... ... ... ... ... күн арналады.
Көрмеге турфирманың өнімін көрсететін жарнамалық материал дайындалады.
Көрмеге дайындалу кезінде шетел тілдерінде визиттық карточкаларды ... ... ... Ең негізгісі жарнамалық стендті жасауы қажет.
Туристік көрмелерге қатысудың екі мақсаты бар: 1) ... және ... ... ... 2) ... өнімдеріне түпкілікті
тұтынушыларды тарту.
Стендте жұмыс істеу үшіе турфирма ең көзге түсімді, эрі ... ... Олар ... ... ... ... Стенд - турфирманың
қызметі жайлы толық мәлімет беретін витрина.
Тур операторлармен ... ... ... ... тағы ... ... ұйымдастыру. Презентация кәсіби көрме жүмыс
істеп жатқан күндері, ... жаңа ... ... ... туристік мерзімнің ашылуымен байланысты
ұйымдастырылады. Презентацияны ұйымдастырумен маркетинг ... ... ... түрде мейрамханаларда, клубтарда
жүргізіледі.
Ұйымдарга демеушілк көмек, Турфирмалар әр түрлі ... ... ... атқаруы болады. Маркетинг бөлім елде, қалада қандай шаралар
өтіп ... ... ол ... ... ... шешім қабылдайды.
Негізі қоғамдық өмірде мағызы бар және БАҚ - да ... ... ... ... жасайды.
Оперативті маркетшг. Турфирманың маркетингтік бөлімі агенттік торап
арқылы және ... ... ... ... барлық сатулардың
мониторингін жүргізеді. Сатулардың жүргізілуінің бағытын бақылау мақсатында
есеп беру бланктары жасалады.
Жарнамалық қызмет. Турфирманың жарнамалық қызметін ... ... ... жарнамалық стратегияны және медиажоспар жасау,
медиажоспардың орындалуын ... БАҚ - да ... ... ... пресс - конференцияларды жүргізу және т.б. жарнамалық
әрекеттер.
Шетелде турөнімнің жарнамасымен тек турфирмалар ғана ... ... ... және ... ... ... ... театрлар,
музейлер, тематикалық парктер, мейрамханалар және ... ... ... өскендері жайлы БАҚ - ғы күшті жарнама рақылы
білуге болады. Аты әйгілі Кекенхоф өзінің ғажайып ... бар ... ... - ... жібереді. Бұл брошюраларда ... ... ... ... ол жерге жетуге болатындығы жэне бағаларының қандай
екендігі туралы толық ... бар. ... ... ... ... ортада жүргізіледі. Сұраныс пен ұсыныс қаңдары, еркін бәсекелестік
турфирманы рыноктық ойынға бас ұруға әкеледі. Маркетинг фирмаішілік және
сыртқы орта ... ... ... ... ... Ол рыноктың
конънктурасы, рыноктағы бәсекелестер, туристік лектерің бағыттары, туристік
өнімнің өзгеруі, тұтынушылардың ... мен ... ... жайлы
ақпапарт береді .
Туристік аймақтың тартымдылығын анықтайтын факторларға келесілерді
жатқызуға ... 1) ... ... 2) ... жэне ... ... ... халықтың қатынасы; 4) аймақтың ... ... ... ... 6) баға ... 7) ... және білім беру
мүмкіншіліктері; 8) мәдени және әлеуметтік сипаттар.
Сондай - ақ, ... ... ... әсер ... басқа да
мәселелер бар:
виза мәселелерімен байланысты қиыншылықтар. Визасыз кіріп -- шығуға
болатын елдер елдер бар. Біз үшін осындай ... ... ... ... ... ... ... «Ноt Lіпе» құру ісімен
айналысуда. Егер турист кез - келген аймақта ... ... ... ... ... болса, арнайы жүйе арқылы қажетті көмек жөнінде
ақпарат беруге мүмкіндік туады. Бүл әрине мәселенің ұшығуының алдын
алады.
тұрақты ... ... ... ... ... ... ... сапасына
сай
болмауы (түру, тамақтану, көлікпен қамтамасыз ету және т.б.)
салық саясаты туризмнің дамуына кедергі жасайды, фирма ... ... ... ... өарамастан туристік қызметке
қосымша қүн салығы салынады.
Туризм ... ... ... ... ... тек шетелдік
туристерді қабылдайтын туристік ... ғана ел ... ... Қазақстан Республикасындағы туристік кәсіпорынның маркетингтік іс-
әрекетің талдау.
Қазіргі уақыт ... ... ... ... ... ... өзара әрекет ету жүйесі ретінде қарастыра отырып, осы ортада
кәсіпорынның тұрақты жағдайын ... ... ... процесіне
негізделе отырып, кәсіпорындарда маркетинг жүйесінің қалыптасуы сипаты
зерттеледі.
Рыноктың қатынастарға өту ... ... ... процесіне
сыртқы ортаның өзгерістері, соның ішінде заң шығару базасының жетілдірілуі
айтарлықтай ... ... ... ... ... ... жағдайын
талдау отандық ... ... ... ... ... объективті анықтайды. Бұл осы іскерлікте
тәжірибе тапшылығымен ... ... ... білікті жұмысты қамтамасыз
ету үшін қажет маркетинг ... ... ... ... ... ... қаржылық, техникалық, әдістемелік және т. ... ...... ... ... ... негізгі объективті
проблемалары.
Осы көрсетілген суретте өтпелі кезенде маркетинг жүйесін ұйымдастырудың
объективті проблемаларын анықтайтын факторлар келтірілген. ... ... ... ... мәселелерін шешу үшін
салалық өзгешеліктерді есепке алу ... ... ... жетекші
салалардың кәсіпорындарындағы маркетинг ерекшеліктері болып табылды.
«SANAT» компаниясы тур пакеттерін шығарушы және туристік қызметті іске
асырушы болып табылады. ... ... ... келетін болсақ, ол
шетелдерге туристерді жіберу және ... ... ... ... ... қызмет көрсету рыногында – 7 жыл. Ол өзін ішкі ... ... ... өзін - өзі жақсы жақтарынан ... ... ... ... мен Қиыр және ... ... ... және визалық көмек көрсету болып табылады.
ЖШС-ң қызметінің заңды негізгі, Жарғы және құрылтай құжаттары ... онда ... ... ... ... құқықтары мен
міндеттері көрсетілген. ЖШС-ң құрылтайшылары компанияның міндеттері бойынша
жарғылық қорға ... ... ... ... береді.
Егер де туристік фирманың туристік жылдамасы ... ... оған ... ... Туркиядағы бірнеше отельге 10 күндік
демалыста ... үшін ... ... ... – авиа ... Қазақстанның авиа компанияларының қойылымдары өте жоғары. Мысалы,
Москва – Анталия рейсі туристер үшін ... келу 110 ... ал ... ... ... – 350 ... демек рейстер үшін туржолдама бағасы арзан
түседі.
«SANAT» компаниясы орташа мөлшердегі компания болғандықтан, ол ... ... ... ... саны 5-7 ... ... ... келесідей бөлінеді:
• бөлім басшысы – бөлімді жалпы басқару; маркетингтік іскерлік стратегиясын
құру;
• бөлім басшысының орынбасары – қызмет рыногын оқу, ... және ... ... ... сыртқы және ішкі ортаны бақылайтын маркетолог, яғни ... ... ... ... ... ... оған ... керек;
• туристік өнімдерге сұранысты қанағаттандару үшін қажет өндірістік
ресурстарды анықтау бойынша маркетолог;
• балаларды құру ... ... ... ... қатынас, жарнама және қызмет сапасы бойынша маркетолог.
Қызметтің бәсекелік қабілеттігі – бұл рынокта жемістілікті ... ... ... және ... ... ... Бұл ... түсінік, күрделі категория, рынок шарттарында тауарға сәйкес
сипатталып, тұтынушылар талаптары тек ... ... ... ғана ... ... өткізудің экономикалық және коммерциялық
шарттары бойынша анықталады.
«SANAT» компаниясы ... ... ... ету үшін қызметтің бәсеке
қабілеттілігін анықтап, нәтижесінде туристік қызмет топтарын 3 ... ... ... ... ... бәсекеге қабілеттік деңгейіне жеткізуді талап ететін ... ... ... ... туристік қызмет.
Рынокқа қызметті жылжыту жүйесінің негізгі құрамдастары – жарнама,
жекелей ... ... ... ... ... ... 1.2.
тарауда қарастырдық.
Жарнаманы жоспарлау оңтайлы түрде, яғни ең аз шығынмен қалаул нәтижеге
жету – рынокқа ... әсер ету, ... ... (туристке)
қызметтің жылжуын жеделдетуге ықпал ету мүмкіндігін береді. ... ... бір ... ... жете ... ... идеямен
байланысқан, бір мақсаттары бар шараларға, яғни жарнама кампаниясына өтуге
жағдай туғызады.
«SANAT» ... ... ... ...... ... жылжуы, отандық туристік фирмалардың арасында жетекші
орында болу.
Белгілі мақсатқа ... ... ... таңдау: туристік
қызметті сегменттеу рыногы туристік қызметтерді тұтынушылардың төрт ... ... ... ... – тұтынушылар;
Екінші деңгей – ұйымдар – тұтынушылар;
Үшінші деңгей – жергілікті кәсіпорындар – турагенттер басшылары;
Төртінші деңгей – шетел кәсіпорындары - ... ... ... ... 20000 АҚШ ... ... Жарнамалық
кампанияның құны – 11350 АҚШ доллары (10 кесте). Таяу шетелдерде өнімнің
құны 100 АҚШ ... ... ... ... ... ... рынокқа шығу мен
жарнамалық кампанияларды рационалдау үшін жарнамалық кампанияларды жүргізу
бойынша бөлім құру керек.
Жарнамалық кампанияларды жүргізу ... ... ... ... қадағалау бойынша орталық ... ... ... ... ... ... ... – Фирманың маркетингтік бюджеті
| ... ... ... ... қатысу |Көрмедегі 1шаршы м. Аудан –|10 шаршы метр |2000долл. |
| |2000 ... ... ... ... |
| ... -500 долл., дизайн – | ... |
| ... | | ... |1 мин.- 10000 ... |5 ... 2 ... |
|роликтер | ... | |
| | ... | |
| | ... | ... ... |1 мин.- ... ... 6 |1000долл. |
| | ... | ... ... ¼ бет – 500 ... |4 ... 1/8 ... ... | ... | ... ... ½ бет – 600 ... |8 ... ½ ... |
|жарнама | ... | ... |1 беті – ¼ ... |1000 бет |250 ... ... | | | ... ... құру – 2000 |1 Web бет ... |
| ... +100 долл. | | |
| ... | | |
| |11350 ... | ... ... кампанияны жүргізу уақыты 2005 жылдың қантар- мамыр
айлары. Бұл уақытты ... осы ... ең көп ... ... ... ... бағытталған түрлеріне берілген өнімге демографиялық
мүдделері міндетті түрде ескеру қажет.
Жарнамалық кампаниялар жүзеге асыруды ... ... беру ... ... электронды құрылымдар арқылы қолдану туралы
жарнамалық агенттіктерге ... ... ... ... ... ... мен ... жібереді, шағын компаниялар тауар туралы
бағдарлама түсіре алады.
Сайтта құру мен дизайнын ... ... ... фирмаларына
жүктеледі.
Қорытынды
Әрбір туристік фирмаға қандай елге саяхаттарды ұйымдастыру, қандай
түрімен және ... ... ... ... пакетті толықтыру
керектігін өзі шешуге тұра келеді. Стратегиялық шешімдер қабылдағанда
туристік ... ... ... мен ... ... ... білу ең маңызды мәселе екенін бәріне
түсінікті. Осының мақсатында ... ... ... ... Маркетингтік зерттеулердің негізгі бағыттары болып рыноктың
сыйымдылығы мен ... ... ... ... өнім ... ... ... маркетингі көптеген факторлар
әсеріне байланысты (экономикалық, табиғи, элеуметтік – ... және ... ... ... факторлар мен оларды қоладанудағы
күрделі өзгерістерді қарастыру керек. Мысалға, қазіргі кезде ... ... ... ... пен ... ... ... туристік фирма іс -
әрекетіне бейімделуге және туризм сферасындағы т.б. даму беталысын ... ... ... ... маркетингті дамыту үшін ... жол ... ... ... ... ... жүзу, аң аулау саласына бағытталған. Ғылым мен техниканың дамуы
туристік қызметтің массалық ... ... ... ... Туризм индустриясындағы туристік маркетингке ... ... ... ... қызметін жетілдіру үшін туристік фирмаларға тек
қана маркетингпен айналысатын ... ашу ... Бұл ... ... ... болуы тиіс:
1. Бәсекелестерді зерттеу;
2. Агенттік тораппен жүмыс істеу;
3. Арнайы көрмелер мен кездесулерге қатысу;
4. ... ... ... демеушілік көмек көрсету;
6. Оперативті маркетинг;
7. Жарнамалық әрекет.
Бәсекелестерді зерттеу мақсатында маркетингтік бөлімнің қызметкерлері
тұрақты негізде БАҚ - на ... ... ... және ... ... ... ... байланысты мәліметтер жинауы
қажет. Бәсекелестердің каталогтары, және ондағы тарифтер зерттелуі ... ... ... тарифтері қандай, олар қандай отельдер ұсынады,
туристік пакет қандай қызметтерден тұратынын білуге
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1. Академия рынка: ... с фр. ... А., ... Ф., Ланкар Р.
др.); науч.ред. Худакормов А.Г. - М.: Экономика, 1993. - 572 ... ... Г.Л., ... В.М. ... СПб: ... 1996. - 74 б.
3. Бейжанова А.Т. ... ... ... ... ... // ... ... серия экономическая. - 2004. - № 4
-с. 52-53.
4. Голубков Е.П. Маркетинпстратегии, планы, структуры. - М.: Дело, 1995. ... Жих Е.М., ... А.П., ... В.А. Маркетинг: как завоевать
рынок? - Л.: Лениздат, 1991.- 250 ... ... У.К., ... Д.Қ. ... ... и ... в сфере
услуг. Алматы: Қазақ университеті, 2002. - 150 с.
7. Ілиясов Д.Қ. ... ... мен ... ... 2002. - 222 б.
8. Борисова Ю.Н Маркетинг в туризме. М.: Рос. Межд. ... ... ... ... Ф. Маркетинг: Гостеприимство и туризм. Учебник для вузов/ пер. ... под ред. ... - М.: ... 1998. - 787 ... Дурович А.П. Маркетинг в туризме. Минск: НПЖ ... ... 1998. - 199 ... Основы менеджмента туризма / под ред. Квартального В.А. М.: ... ... 2001. - 125 ... ... в ... туроперейтинга / под ред. Айгистовой О.В. М.: Рос.
Межд. туризма, 1997. - 64 с.
13.Алтынбаева Б.А. Рынок туристических ... ... ... Основы
рыночной инфраструктуры. - Алматы: Экономика, 1997. - 125 бет. 14.Кабушкин
Н.И. Менеджмент туризма: учебное пособие. -- Минск: ... ... Р.А. ... как ... ... // ... в Росии и за рубежом. - 2004. - № 2 - с. ... С.Н., ... Г.А. ... ... - Алматы: Қазақ
университеті, 2000. - 111 бет.
17.Маркетинг. Учебник под ред. Романова А.Н. М.: ... и ... ... ... В.Б. ... ... Структура. Маркетинг. - М.: Ось, 1997.
-89с.
19.Экономика современного туримза / под ред. Карповой. М.: Финансы и
статистика, 1998. - 225 ... Ф. ... ... ... ауд. - Алматы: «Жазушы», 2000. -
550 бет.
21.Пузикова Е.П., Честпиков В.А. Международный туристический бизнес. М.:
1997.-35 с.
-----------------------
Қосымша ... ... ... ... мүмкіншіліктері таладу
Перспективті мақсатты рынокты анықтау
Маркетингтік стратегияны тандау
Маркетинг кешенін құру
Маркетингтің сыбайлас жүйелерін жасау
Қоғаммен байланыстар
Жарнама
Өткізуді ынталандыру
Өткізу құралдары
Өтпелі кезенде осы ... ... ... орта факторлары кешені
Осы іскерлікті орындау үшін қор жетімсіздігі
Кәсіпорындарда маркетинг жүйесін ұйымдастыру
Ағымды шарттарда маркетинг жүйесін ұйымдастыруда тәжірибе тапшылығы
Кәсіпорын ... ... ... ұзақ ... болмауы
Визалық процедуралардың жоғары бағасы және тіркеу жұмысының ... ... ... туристік қызметтер сферасында жоғары
бәсекелілігі
Турфирмалардан алынатын жоғары салық және т.б. бюджет төлемдерінің
жоғарылығы
Факторлар
Қазақстанның ТМД елдерімен қажетті экономикалық байланыстың жеткіліксіздігі
Қазақстан туризмі
Үкімет басындағылардың экономикалық ... ... ... ақша ... ...

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 51 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«ЭКОНОМИКА САЛАСЫНДАҒЫ ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСТЫҚ ТОП ЖӘНЕ ҚОҒАМДАСТЫҚПЕН ЖАСАЛҒАН ҚЫЛМЫСТАРДЫ ТЕРГЕУ МЕН АШУ»70 бет
Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар туралы69 бет
ҚР сот сараптамасы пәнінен лекциялар44 бет
Туризм саласындағы маркетингтің сипаттамасы42 бет
Туризм саласындағы маркетингтің сипаттамасы туралы56 бет
«Нұрбанк» АҚ-ның қаржылық қызметін талдау69 бет
«ТеңізҚұрылыс» ЖШС-нің маркетингтік қызметін талдау52 бет
Агро маркетинг27 бет
Агроөнеркәсіп кешенінде маркетингтік қызметті жетілдіру133 бет
Ақпараттық технологиялар мен қызметтер сферасындағы маркетингтің дамуы 6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь