Құс шаруашылығы

Мазмұны

Кіріспе

1. «Алматы Құс» ААҚ.ның қаржы.шаруашылық қызметіне сипаттама
2. Құс шаруашылығында өндіріс шығындарының есебі
3. Құс шаруашлығында өнімнің өзіндік құнын есептеу

Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Кіріспе

Нарықтық қатынастарға көшу процестері кәсіпорынның экономикадағы орнын және ролін мүлдем өзгеше анықтайды. Компания қызметінің тиімділігін, яғни кәсіпорынның шынайы экономикалық дербестігін, оның бәсеке қабілеттілігін және нарықтағы беделділігін қамтамасыз ету ақпараттық жүйені ұйымдастырудың жаңа жолдарын табуды талап етеді. Бухгалтерлік (қаржылық) есеп кәсіпорындағы қызмет ететін ақпараттық жүйенің негізгі бөлігі болса да, барлық деңгейдегі басқарушыларды қажетті шұғыл ақпаратпен қамтамасыз ете алмады. Қаржылық есеп өзінің ерекшелігіне байланысты нарық жағдайындағы кәсіпорын қызметін ішкі басқарудың стратегия мен тактикасын жасауға қажетті ақпаратты ұсына алмайды.
Нарық жағдайында кәсіпорындардың қызмет етуі күннен күнге өсіп отырған тәуекелділікпен тығыз байланысты, мұның өзі қабылданатын шешімдердің сапасына жаңаша талаптар қойяды. Өндірістік шығындар есебі және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау басқару жүйесінде орталық мәнге ие және олар қоғамдық өндірістің құндық көрсеткіштерінің негізгі сипаттамаларын қалыптастырады. Өндірістік шығындар есебін және өнімнің өзіндік құнынын калькуляциялауды барынша дұрыс ұйымдастырудан кәсіпорынның басқарылу деңгейі, экономикалық тұтқалардың оның қызмет ету тиімділігін жоғарлатуға әсер ету дәрежесі тәуелді болады.
Бүгінгі күнгі шаруашылық жүргізу жағдайында кәсіпорын үшін екі түрлі мақсаттың бірдей маңызды екені анық: тиімділік және сенімділік. Оларды жүзеге асыру үшін басқару орталықтары құрылады. Кәсіпорынның қызмет етуінің сенімділік стратегиясы кешенді және басымдылық сипатта болады. Аталған мәселелердің барлығы басқару есебінде шешіледі.
Жоспарлау, есептеу және реттеу сияқты есептік процестер басқару жүйесінде бірін-бірі толықтырып отыратын процестер ретінде қарастырылады және олар өндірістік экономикалық ақпараттың әртүрлі белгілерін бейнелейді. Өндірістік жүйелерді басқарудың негізін ақпараттық процесс құраса, жоспарлау, есептеу, реттеу шығындарды басқарудың мәнін бейнелейтін, бір-бірімен байланысқан нақты функциялары бар бөліктердің жүйесін көрсетеді.
Ауылшаруашылығы кәсіпорындарында негізделген және белгілі бір нәтиже әкелетін басқарушылық шешімдерде қабылдау басқару есебінің таңдалған жүйесіне және талдауға қажетті ақпараттың қол жетерлігіне байланысты.
Аталмыш мәселелерді зерттеу мақсатында 2005 жылдың 3 мамыр мен 6маусым аралығында «Алматы Құс» ААҚ-да ғылыми-зерттеу тәжірибесі өткізілді. Аталған тәжірибенің мақсаттарын келесідей анықтауға болады:
- магистратурада оқу кезінде алған теоретикалық білімді бекіту;
- кәсіпорындағы жұмыстың шынайы тәжірибесімен танысып, жұмыс істеудің кәсіби дағдыларын қалыптастыру;
- кәсіпорынның өндірістік-қаржылық қызметін ұйымдастыру, бухгалтерлік есеп пен басқару есебін ұйымдастыру, өндірісті және ұжымды басқарудың тәжірибесін зерттеу мен талдау;
- «Құс шаруашылығында өндірістік шығындардың басқару есебі» тақырыбындағы магистрлік диссертацияны жазу үшін мәліметтерді жинау.
«Алматы Құс» ААҚ Қазақстан Республикасында құс шаруашылығымен айналысатын ірі компаниялардың бірі болып табылады. Оның құрамына Алматы облысындағы 7 құс фабрикасы кіреді. Компанияның жалпы қызмет етуін төрт бағытта қарастыруға болады: жұмыртқа шығару, құс етін өндіру, құс шаруашылығы үшін арналған құрама-жемді әзірлеу, инкубациялық жұмыртқаны шығару.
«Алматы Құс» ААҚ-ның менеджменті, дұрыс құрылған маркетинг, дамыған ақпараттық технологиялар, шығындарды оңтайландыру саясаты және тауарлық қорлар мен шикізаттық базаны тиімді басқару, білікті мамандар тобы жоғарыда аталған диссертациялық жұмысты жазу бойынша терең зерттеу жұмыстарын жүргізуге барынша жағдай жасайды.
Тәжірибе барысында өндіріске жұмсалған шығындар, олардың сыныптамасы, бухгалтерлік есепте бейнелеу тәртібі, құс шаруашылығы өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау мәселелері қарастырылды.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі

1. Байбараков Е. Производство яйц на промышленной основа.-Алма-Ата: «Кайнар», 1979.-184 с.
2. Басқарушы- өндірістік есеп (оқу құралы) / Ә.Д. Дәулетбеков, К.Т. Тайгашинова, Т.А. Тасмағанбетов. –Алматы: Принт, 2000, 180б.
3. Бухгалтерский учет: Учебник/ А.С. Бакаев, П.С. Безхруких, Н. Д. Врублевский и др.; Под ред. П.С. Безруких.- 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Бухгалтерский учет, 2002.-719 с.
4. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для вузов. 2-е изд., доп. и пер. –М.: ИКФ Омега-Л; Высшая шк., 2002. –258 с.
5. Данилова А.К., Крылова В.С., Найденский М.С., Шпиц И.С. Технология промышленного производства яйц// под ред д-ра с-х наук проф. А.К. Даниловой. – М.: Изд-во «Колос», 1971.-311 с.
6. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. Учебн. пособие для вузов/ Пер. с англ. под ред. Н.Д. Эриашвили. –3-е изд., перераб. и доп. –М.: Аудит, Юнити, 1998. –783 с.
7. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. –2-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ, 2004. –351 с.- (Серия «Профессиональный учебник: Бухгалтерский учет»)
8. Керимов В.Э. Управленческий учет: Учебник/ В.Э; Креимов. –2-е изд. изм. и доп. –М.: Изд.-Торговая корпорация «Дашков и К», 2003.-416 с
9. Ластовецкий В.Е. Учет затрат по факторам производства и центрам ответственности.-М.: Финансы и статистика, 1988, 165с.
10. Лисович Г.М., Ткаченко И.Ю. Бухгалтерский управленческий учет в сельском хозяйстве и на перерабатывающих предприятиях АПК. –Ростов на Дону: издательский центр «Март», 2000.- 354 с.
11. Методические рекомендации к стандарту бухгалтерского учета 7 «Учет товарно-материальных запасов» в части формирования состава и класификации затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, и услуг)
12. Назарова В., Арефьева Н. Учет затрат на производство и выхода продукции животноводства// Файл бухгалтера. -№37.-2003. 11-18 с.
13. Назарова В., Арефьева Н. Упорядок расчета себестоимости продукции по основным отраслям животноводства// Файл бухгалтера. -№41.-2003. 11-18 с.
14. Палий В.Ф. Основы калькулирования. –М.: Финансы и статистика, 1987. –288 с..
15. Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. Т.2: Ч.2: Бухгалтерский управленческий учет. Ч. 3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. –М.: Финансы и статистика, 2003.-408 с.
16. Промышленное птицеводство/ Ф.Ф. Алексеев, М.А. Асриян, Н.Б. Бельченко и др. : Сост.: В.И. Фисинин, Г.А. Гардатьян. –М.: Агропромиздат, 1991.-544 с.: ил.
17. Пушкарь М.С. Бухгалтерский учет в системе управления.- М.: финансы и статистика, 1991.-176с.
18. Петрухин И.В. Применение химических и биологических веществ в кормлении птицы.- М.: Россельхозиздат, 1972.
19. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Ғабдуллин Т.Ғ., Шмидт О.И. Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп: Өңделіп және толықтырылып 3-ші басылуы.- Алматы: Қазақстан-аудит орталығы, 2002,- 656 б.
20. Рахметов А.Х. Управленческий учет по сегментам деятельности предприятия// Бухгалтерский учет.- №20, - 2000, – с. 58-59
21. Риполь-Сарагоси Ф.Б., Моргунов В.И. Комментарий к составу затрат. Анализ и оценка финансового результата: Учебно-практ. пособие. М.: Приор, 2000.-224 с.
22. Сандрикова Т.С. Исчисление и анализ себестоимости продукции птицеводства.- М.: Колос, 1982. –110с.
23. Сатмурзаев А.А. Управленческий учет и управление себестоимостью продукции: программно-целевой подход// Қаржы-Қаражат. - №6. -2004. 56-62 с.
24. Сатубалдин С.С. Учет затрат на произодство промышленности США. М:Финансы, 1980, 141с.
25. Сатыбалдин С. Учетные системы транзитной экономики. Том 2. Избранные научные труды - Алматы. «Gauhar». - 2003.-320 с.
26. Тайгашинова К.Т. Методические и теоретические основы управленческого учета (теория и методология): Монография. Алматы: LEM, 2002. -284
27. Тайгашинова К.Т. Теоретические основы управленческого учета// Вестник КазЭУ.- №3, - 2003, с.91-94.
28. Ткач В.И., Ткач М.В. Управленческий учет : международный опыт.- М.: Финансы и статистика, 1994.
29. Трусов А.Д. Калькулирование себестоимости продукции комплексных производств. –М.: Финансы и статистика, 1983.-209 с.
30. Управленческий учет: Учебное пособие/ Под редакцией А.Д. Шеремета - М.:ФБК-ПРЕСС, 2001, -512 с Чумаченко Н.Г. Учет и анализ в промышленном поризводстве США. –М.:Финансы, 1971,-240 с
31. Управленческий учет/ Под ред. В.Палия и Р.ВандерВила.- М.:Инфра-М, 1997, 480 с.
32. Фисин В.И., Отрыгальев Г.К. Птицеводство сегодня и завтра.-М.: Агропромиздат, 1987. –126 с.
33. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект/ Пер. с анг.-М.:Финансы и статистика, 2003.- 416 с.
34. Хоружий Л.И. Проблемы теории, методологии, методики и организации управленческого учета в сельском хозяйстве.-М.: Финансы и статистика, 2004.-496 с.
        
        Мазмұны
| | ... | ... ... Құс» ... ... ... ... | |
|2. Құс шаруашылығында өндіріс шығындарының есебі | ... Құс ... ... ... ... ... | ... | ... ... ... | |
| | ... ... көшу ... ... ... және ролін ... ... ... ... ... яғни кәсіпорынның шынайы экономикалық ... ... ... және ... ... ... ... жүйені ұйымдастырудың жаңа жолдарын табуды ... ... ... есеп ... ... ... ақпараттық жүйенің
негізгі бөлігі болса да, барлық ... ... ... ... қамтамасыз ете алмады. ... есеп ... ... ... ... ... ... ішкі басқарудың
стратегия мен тактикасын ... ... ... ... алмайды.
Нарық жағдайында кәсіпорындардың қызмет етуі күннен күнге өсіп отырған
тәуекелділікпен ... ... ... өзі қабылданатын шешімдердің
сапасына ... ... ... Өндірістік шығындар есебі және ... ... ... ... ... орталық мәнге ие және олар
қоғамдық өндірістің құндық ... ... ... Өндірістік шығындар есебін және өнімнің өзіндік құнынын
калькуляциялауды барынша дұрыс ... ... ... ... ... оның ... ету тиімділігін жоғарлатуға
әсер ету дәрежесі тәуелді болады.
Бүгінгі күнгі шаруашылық жүргізу жағдайында кәсіпорын үшін екі ... ... ... ... ... ... және сенімділік. Оларды
жүзеге асыру үшін ... ... ... ... қызмет
етуінің сенімділік стратегиясы кешенді және басымдылық сипатта ... ... ... ... есебінде шешіледі.
Жоспарлау, есептеу және реттеу сияқты ... ... ... ... ... ... ... ретінде қарастырылады
және олар өндірістік экономикалық ақпараттың әртүрлі ... ... ... ... ... ... ... жоспарлау, есептеу, ... ... ... ... ... ... нақты функциялары бар бөліктердің
жүйесін көрсетеді.
Ауылшаруашылығы кәсіпорындарында негізделген және ... бір ... ... ... қабылдау басқару есебінің таңдалған
жүйесіне және ... ... ... қол ... байланысты.
Аталмыш мәселелерді зерттеу мақсатында 2005 жылдың 3 мамыр мен ... ... Құс» ... ... ... ... тәжірибенің мақсаттарын келесідей анықтауға болады:
- магистратурада оқу кезінде алған теоретикалық білімді ... ... ... ... тәжірибесімен танысып, жұмыс істеудің
кәсіби дағдыларын қалыптастыру;
- кәсіпорынның өндірістік-қаржылық қызметін ұйымдастыру, бухгалтерлік
есеп пен басқару ... ... ... және ... тәжірибесін зерттеу мен талдау;
- «Құс шаруашылығында өндірістік ... ... ... ... ... жазу үшін ... ... Құс» ААҚ Қазақстан Республикасында құс ... ірі ... бірі ... табылады. Оның құрамына Алматы
облысындағы 7 құс ... ... ... ... ... етуін төрт
бағытта қарастыруға болады: ... ... құс етін ... құс
шаруашылығы үшін арналған құрама-жемді әзірлеу, ... ... Құс» ... менеджменті, дұрыс құрылған маркетинг, дамыған
ақпараттық технологиялар, шығындарды ... ... және ... мен ... ... ... ... білікті мамандар тобы
жоғарыда аталған диссертациялық ... жазу ... ... ... ... ... жағдай жасайды.
Тәжірибе барысында өндіріске ... ... ... ... есепте бейнелеу тәртібі, құс шаруашылығы өнімнің
өзіндік құнын калькуляциялау мәселелері қарастырылды.
1. «Алматы Құс» ААҚ-ның қаржы-шаруашылық қызметіне сипаттама
«Алматы құс» ... ... ... (ҰАК) өз ... 1998 ... ... бастап, Алматылық АООТ «Алтын құс» (Чапай 1960 ... АООТ ... ... 1981 жылы ... АООТ ... ... жылы құрылған) және ААҚ «Ават құс фабрикасы» ... 1965 ... төрт құс ... активтерін қосу жолымен құрылды. Бастапқы
кезде аталған құс фабрикаларының барлығы ... ... ... ... ... ... Сеймар Концернінің меншігіне өтті. Осы кезде фабриканың әр
қайсысында ғимараттарды, құрылғылардың, инфрақұрылымның қайта құрылуы жүріп
өтті, құс ... ... ... ... ... күні ... құс» ААҚ ... Чапай құс фабрикасы, Ават
бройлерлік құс фабрикасы, Жоғары Ават құс ... ... ... ... ... құс ... Қаскелен асыл тұқымды құс
фабрикасы, Абай құс фабрикасы, Карасу құрама жем комбинаты кіреді.
Қоғамның қаржы -өндірістік ... ... ... ... асырылады. Кәсіпорынның қызмет етунің мақсаты ... ... ... және ... ... ету
болып табылады.
«Алматы Құс» ААҚ-ның жарияланған жарғылық капиталы 1830 млн ... ... ... ... 1200 млн тенге ... ... ... ... ... Ең ... артықшылығы бар
акциялар бойынша, ал одан кейін жай акциялар ... ... Құс» ААҚ ... сәйкес келесідей акциялардың түрін шығарады:
Бірінші эмиссия
1) жай ... ... ... саны 64 867 490 ... құны - 10 ... ... бар ... ... ... саны 5 132 510
дана, номиналдық құны - 10 тенге.
Екінші ... - жай ... ... ... саны 40 000 ... ... құны - 10 ... эмиссия -артықшылығы бар атаулы акциялар KZ1P31690319, саны 10
000 000 дана, номиналдық құны - 10 тенге.
Төртінші эмиссия- жай ... ... ... саны 63 000 ... номиналдық құны - 10 тенге.
Компанияның жай және артықшылығы бар акциялары КАSE сауда тізімдеріне
енді.
Бүгінгі күні компания ... құс ... ... ... ... ... бар өндірістік қуаттардың құрамында, ... ... ... объективті қажеттілігі туындап отыр. Сондай-
ақ, «Алматы Құс» ААҚ ҚР ... ... ие ... ... ... ... қамтамасыз ете алатын, жоғары технологиялық ... ... таза ... ... ... ... нарықты дамыту
және өз өнімдерін экспорттау мүмкіндігін табу сияқты мәселелерді шешуді өз
алдына мақсат етіп ... ... ... ... ... ... және ет ... құс фабрикаларында өндірістік алаңдар үш функцияға байланысты
бөлінген:
- Аналық құс тобын күтіп-ұстау;
- Балапандарды күтіп-ұстау;
- ... құс ... ... құс ... ... 21 ... кейін өндірістік құс тобының
балапандары жарылып ... ... ... ... күту ... ... құсты күту жағдайларынан өзгеше
болғандықтан, оларды арнайы балапандар үшін арналған орындарда ұсталынады.
Содан соң белгілі бір ... ... ... олар ... құс ... ... орындарға көшіріледі. Өндірістік құс топтарындағы әлсіз
құсты алмастыру мақсатында ... ... ... ... ... ... Жұмыртқа бағытындағы өндірістерде өндірістік ... ... ... ... ... ... өндірісінде тауықтар
жынысына қарамастан ұсталынады.
Жұқпалы аурулардың алдын алу мақсатында аналық, өндірістік құс топтары
және балапандар ... 2-5 км ... ... ... ... байланысты функционалдық буындар, сойыс, мүшелеу,
жұмыртқа сорттау цехтары және ... ... ... үшін ... ... ... ... құс топтарының аймағына орналастырылады.
Өндірістік процесті орталықтандыру және өнімнің өзіндік құнын төмендету
мақсатында, сондай-ақ құс фабрикаларындағы ... ... үшін ... ... құс ... тыс ... апарылады және
барлық фабрикалардағы өндірілетін өнімнің өңдеу цикліне ұйымдастырылады.
2001 жылы компания құс ... құс ... «Hy ... ... Hubbard Isa Classic, Ross 308 американдық кроссқа
толықтай ... ... Бұл құс ... өнімділікпен және жем
шығындарының аздығымен сипатталады, мұның өзі ... ... ... ... ... өнеркәсіптік құс шаруашылығы ауыл шаруашылығы салаларының ... ... ... ол ең ... және әлемдік
агро өнеркәсіп кешенінің қарқынды дамып отырған бөлігі.
Құс шаруашылығы ... ... ету ... ... ... ... ... конверсиясы, яғни тұтынылған жем көлемінің өнім ... Ет ... құс ... ... ... ... жем массасының алынған ет салмағына қатынасы.
- ... ... ... ... ... ... ең жақсылары бұл бір мекиен тауықтан жылына
290-310 жұмыртқаның алынуы ... ... ... ... салмақ қосу, бройлерлік өндіріс тиімділігін
сипаттайтын ... ... ... ... күні сала ... 40-45 гр салмақ қосу жақсы көрсеткіштерге жатқызылады.
Жоғарыда келтірілген көрсеткіштер ... ... ... интегралданған болып табылады, және олар өндірістің бірнеше
сапалық ... ... ... ... ... жем-шөпке,
технологияға, ветеринария деңгейіне және мамандардың біліктілігіне.
«Алматы Құс» ААҚ әлді ... ... ... ... ... ... ... 7 жылдық жұмыс істеу тәжірибесі;
- банктердің жоғары несиелік сенімі;
- мықты кәсіпқой ұжым;
- сала ... ... ... ... ... ... бос тұрып қалған фабрикаларды жекешелендіру және қалпына келтіру
тәжірибесі;
- өнеркәсіптік құс шаруашылығының «тар ... ... ... ... ... бар болуы;
- ҚР Үкіметінің компанияның стратегиясын саяси қолдауы.
2004 жылы компания өзінің ұйымдастырушылық құрылымын қайта ... ... ... ... ... Яғни басқару аппаратынан басқа,
барлық бөлімшелер, жанұйя деп аталатын, жеке кәсіпкерлерге ... ... жеке ... ... құсты өсіру және дайын өнімді
беру бойынша қызмет көрсетеді. ... мен жеке ... ... келесідей көрсетуге болады: компания барлық қажетті ... асыл ... ... ... ұсынады, егу жұмыстарын
өткізеді, өз қаражаты есебінен ... ... ... және ... ... Ал ... өз атынан компанияға дайын өнімді береді.
Өндрістік процесс компанияның ішкі аудитімен бақыланады, мұның өзі ... ... ... ... отыруға мүмкіндік береді. Жанұйя-
Компания сұлбасына негізделетін басқарудың бұл ... шет ... мен ... негізделген.
Компанияның басқарушылық саясаты келесілерден құралады:
- құс өсіру шаруашылығын және ... ... ... құс ... ... ... ... етуін қамтамасыз ететін,
инфрақұрылымның басқаруын ұйымдастыру;
- басқару технологиясы (бюджеттеу, бизнес үлгілер, өнімнің сапалық
көрсеткіштеріне ... ... және баға ... ішкі ... бағалаудың жүйесі, шығарылатын өнімнің
сапасын бақылау;
- біріңғай орталық принципі негізінде қаржы және еңбек ресурстарының
реттеу үшін ... ... ... ... ... жүйесін қалытастыру.
2003-2004 жж кәсіпорынның каржы-шаруашылық ... ... үшін ... 1 ... ... 1- ... Құс» ... қаржы-шаруашылық қызмет нәтижелерінің
көрсеткіштерін талдау
|Көрсеткіштер |2003 жыл |2004 жыл ... ... мен ... ... ... |  |  |абс |% ... | | |(+,-) | ... ... ... табыс, мың |3 137 129|3 764 555 |627 426 |120 |
|тг | | | | ... ... ... ... мың |2 318 861|2 898 576 |579 715 |125 |
|тг | | | | ... ... мың тг |818 268 |865 979 |47 711 |105,8 ... ... |  |  |  |  ... және ... ... |123 602 |135 963 |12 361 |110 ... ... шығындары |197 763 |207 651 |9 888 |105 ... ... ... |316 976 |332 825 |15 849 |105 ... ... ... табыс, мың |179 927 |189 540 |9 613 |105,3 ... | | | | ... ... ... мың тг |53 978 |56 862 |2 884 |105,3 ... табыс, мың тг |125 949 |132 678 |6 729 |105,3 ... |  |  |  |  ... ... |5 060 436|5 105 471 |45 035 |100,9 ... ... активтер |2 355 247|2 285 418 |-69 829 |97 ... |7 415 683|7 390 889 |-24 794 |99,7 ... |  |  |  |  ... ... |1 072 333|1 193 790 |121 457 |111,3 ... ... ... |4 191 214|4 038 994 |-152 220|96,4 ... ... |2 152 135|2 158 104 |5 969 |100,3 ... |  |  |  |  ... ... ... ... |-0,005 |87,8 |
|Активтердің айналымдылығы |0,42304 ... |0,086 |120,4 ... ... мультипликаторы |3,445733 |3,424714 |-0,021 |99,4 |
|Меншікті ... ... % |5,85% |6,15% |0,003 |105,1 ... ... көріп отырғанымыздай 2004 ... ... ... ... ... ... 3764555 мың ... құрады, бұл
алдыңғы жылға қарағанда 627426 мың тенгеге ... Ал ... ... ... 25% ... ... табыс мөлшері де сәйкесінше өзгерді, өсім ... ... Таза ... ... 6729 мың тенгеге артты.
Қызмет етудің табыстылығын сипаттайтын ... ... ... ... ... ең ... ... ықпал
еткенін көрсетеді. Осылайша өткізілген өнімнің әрбір тенгесінен алынған
таза табыс 2004 жылы 3,5 ... ... бұл ... ... қарағанда 0,5
тиынға азырақ. Активтердің айналымдылығы ... 2003 ... ... ... ... яғни ... салынған әрбір
теңгеден 50,9 тиын табыс алынды, бұл өткен жылмен салыстырғанда 8,6 тиынға
артық. ... ... ... ... ... ... өзгерісін бейнелейді. Есепті жылы жинытық капитал құрылымында
айтарлықтай өзгерістер болған жоқ, ол өткен жылмен ... 0,6% ... ... ... ... коэффициенті 2004 жылы 5% өсіп,
6,15 % құрады. Аталмыш көрсеткіш биржада ... ... ... ... ... пайдаланылады.
Кәсіпорынның жалпы өндірістік көрсеткіштерінің өзгерістерін кесте 2
мәліметтері ... ... ... ... А, Б).
«Алматы Құс»ААҚ-ның өндірістік көрсеткіштері есепті жылы өткен жылдармен
салыстырғанда кеміді. Жұмыртқа бойынша есепті жылы ... ... ... ... 3708 ... ... 21,06% кеміді. Есепті жылы
шығарылған өнім немесе өңделген шикізат көлемі 4384 ... ... ... ... өнім ... 4384 тоннаға немесе 256067 мың ... ... ... ... 77,5 % ... ғана ... Бұл 2003
жылмен салыстырғанда 8,6 пунктке кем.
Ет бағыты бойынша 2004 жылы қызмет жасаған орташа қуаттылық 113 тоннаға
өсті. ... жылы ... өнім 2539 ... ... 448695 мың тенгеге
қысқарды. Өткізілген өнім көлемі 40,44% немесе 2123 тоннаға азайса, құндық
бейнеде ол 340879 мың ... ... Ет ... орташа жылдық қуаттар
тек 39,2% ғана пайдаланылды. Бұл 2003 жылмен ... 29,2 ... Құс» ... құс ... ... ... ... және сатылған
өнім көлемі, өзіндік құн сияқты көрсеткіштері сұлба 1 келтірілген ... ... ... ... ... ... сипаттайтын жұмыртқа
бағытындағы құс басының саны ... ... ... есепті жылы 407
мың басқа азайды. Ал ет бағытында бұл көрсеткіш 1305 мың ... ... ... ... көлемі 2004 жылы 2003 жылмен салыстырғанда
16,2 % немесе 4869 кг ... ... бұл ... 2002 ... ... 60 ... 15490 кг ... Құс етінің жалпы өндірісінде де қысқарулар ... 2004 жылы ... ... ... ет ... ... 27139 ... Ал 2002 жылға қатысты ол 37 % немесе 9694 цн артты.
Сатылған ... ... ... жылмен салыстырғанда есепті жылы 37,04
% не 7782 кг азайып, 13229 кг құрады. Ал 2002 жылмен ... ол ... ... Құс еті ... сату ... де ... 30,5% ... 16880 кг
азайды, ал 2002 жылға қатысты бұл көрсеткіш 160 % не 23703 кг артты.
Нарықта ... ... 1 ... ... ... ... байқалуда. 2004 жылы өткен жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш ... ... 23% ... ал 2002 ... ... 37,45 ... не 60,5 %
өсті. Құс ... ... құны ... жылмен салыстырғанда есепті жылы 0,61
тенгеге не 0,3%, ал 2002 жылға қатысты 22,22 ... не 13,5% ... Құс ... ... ... есебі
Құс шаруашылығында өндірістік шығындар есебі, өзіндік құнға қосылатын
шығындар тізімі бухгалтерлік есептің №7 ... ... ... ... ... ... шығындарды қалыптастыру
мен өнімнің өзіндік құнын анықтаудың біріңғай принциптерінің сақталуын
қамтамасыз ету үшін ... есеп ... ... ... ... шығындарды анықтау, топтастыру және ... ... ... анықталады. Есеп саясатындағы негізгі тұжырымдар шаруашылық
жүргізуші субъектісінің өндіріс ерекшеліктері мен ... ... ... ... ... ... ... өндіріс шығындарының есебінде
ұйымдастырылатын өндірістік есептің маңызы зор. Құс шаруашылығы ... ... ... ... бұл:
- шығындарды өндіріс түрлері және құс топтары бойынша бөліп таратудың
экономикалық негізділігін ... ... ... ... ... ... ... барлық шығындарды
экономикалық жағынан біртекті элементтер мен ... ... дәл ... құс шаруашылығынан алынатын өнім шығымын өз уақытында, шынайы және
толық бейнелеу;
- шаруашылық бөлімшелері бойынша ... дәл ... ... және ... ... ... құнын экономикалық жағынан
негіздеп анықтау.
Құс шаруашылығында өндірістік шығындар есебі мен өнімнің өзіндік ... ... ... бірі болып табылады. Бұл саланың
ерекшелігімен тығыз байланысты, яғни өндіріс барысында алынатын ... ... ... құс еті, қауырсын, құс саңғырығы және ... ... ... ... ... ... өндіріс
технологиясы барлық өндірістерді негізгі және қосымша өндірістер болып
бөлінуін анықтап берді.
Құс шаруашылығында ... ... құс ... ... ... цех, ... табын, төлдер, өндірістік мекиен-
тауықтар тобы жатады. Көмекші өндіріс негізгі өндірістің өнімін әзірлеуге
қатыспайды, ... өнім ... ... ... ... ... ... көмекші өндірістің қызметтерін пайдаланады, олардың көмегінсіз
толыққанды, сапалы өнім өндіру ... ... ... ... ... ғимараттар мен құрылғыларды жөндеу, машино-тракторлық парк,
автомобильді көлік, ... ... ... ... газбен
қамтамасыз ету, тоңазытқыш қондырғылары), сумен қамтамасыз ету, құсты сою
цехы, жұмыртқаны сорттау цехы, санитарлық цех, ... ... ... ... бұл ... жоғары бәсекелестік
аталмыш құрылымды барынша оңтайландыруға, өнімнің өзіндік құнын ... ... ... ... ... ... ... итермелейді.
Осыған байланысты «Алматы құс» ААҚ -ның ... өнім ... және ... басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын анағұрлым тиімді етіп құруға
шешім қабылдайды. Нәтижесінде асхана, санитариялық цех, ... бу ... ... жемдерді әзірлейтін цех, тракторлық бригада,
құрылыс цехы және т.б. ... ... ... ... ... етуі тоқтатылды. Мұның өзі өнімнің ... ... ... ... ... зерттеу және берілген бөлімшелердің ... ... ... ... талданғаннан кейін, кәсіпорын ... ... бар ... ... ... ... мен мердігерлердің қызметін пайдалану үнемді болып шықты.
Кәсіпорында жұмыртқа өндірісі жаппай ... ... ... ұзақ ... бойы ... ... ... шығарады. Мұнда шығарылатын
өнім ассортименті аса көп болмағанымен, олардың ... ... көп, құс ... мен ... ... ... ... және өндірістің жұмыс ырғағы жоғары болады.
Өнімнің өзіндік құнын құрайтын шығындарды жоспарлау, есептеу ... ... ... ... ... ... қолданылады:
1. Шығындар туындайтын орындар (өндірістер, цехтар, учаскелер және
т.б.) бойынша.
2. Өнім, ... мен ... ... ... ... жұмсалған шығындар жеке өнім не қызмет түрлерінің
өзіндік ... ... ... ... өзіндік құнына ену тәсілі бойынша тікелей және
жанама болып бөлінеді.
4. Өндірістік шығындар өзінің экономикалық мазмұнына ... ... ... ... ... ... ... өнімнің көлеміне қатысты екіге бөлінеді:
айнымалы- шығарылған ... ... ... шығынның да өсуі не
азаюы мүмкін (жемдер, технологиялық ... мен ... ... ... еңбек ақысы, өнімді тасымалдау шығындары,
дайын өнімді қаптамасы және т.б.); ... ... ... кезде, деңгейі өзгермейтін шығындар (негізгі құралдардың
амортизациясы, жалдық ақысы, күзет қызметі және т.б.)
Өндірістерде шығындардың кейбір ... ... және ... бөлу ... ... болады, сондықтан да оларды шартты тұрақты және
шартты айнымалы деп көрсету дұрысырақ болады.
Экономикалық мазмұны ... ... ... ... және шығыс баптарына (калькуляция баптарына) бөлінеді.
Өнеркәсіп бағытандағы құс шаруашылығында өндіріске жұмсалған шығындар
келесідей элементтерге ... ... ... ... ... еңбек ақыдан аударымдар, үстеме шығындар.
«Материалдық шығындар» ... ... ... ... ... ... жұмыстар мен қызметтердің төлеміне
жұмсалатын шығындар бейнеленеді:
- ... ... ... өз ... және сатып алынған жем-шөп,
оны жеткізуге жұмсалған шығындарды қоспағанда;
- жұмыстарды орындауға және ... ... ... ... -өнімдері (жанар-жағар май, дизельдік отын, бензин);
- отын, мұнай өнімдерін ... ... газ, ағаш және ... ... ... және ... ... станциясында өндірілген,
электр энергиясы, жылу энергиясы, суық және энергияның ... ... ... құралдарды жөндеуге арналған қосалқы бөлшектер ... ... ... ... ... ... пен ... сыртқы ұйымдар мен кәсіпорындар немесе ... ... ... ... ... ... ... жұмыстар мен қызметтерге жұмсалған шығындар. Өндірістік
сипаттағы ... мен ... ... ... ... кәсіпорынның көлігімен орындалатын тасымалдау жұмыстары
жатады;
- кәсіпорын ішінде орталық ... ... ... ... және ... ... сақтау қоймаларына жеткізу бойынша
сыртқы ұйымдардың тасымалдау қызметтеріне ақы төлеу.
Құстың өлім-жітімі кәсіпорын қызметкерлерінің кінәсінан болған жағдайда
олардың ... ... ал ... апат ... ... ... ... кінәлі адамдар болмаған жағдайда және ол
сәйкес құжаттармен рәсімделсе, ... ... ... ... ... өндірістік шығындарға жатқызуға болады. Сондай-ақ
материалдық шығындарға сақтау мен ... ... ... кему ... өнім және материалдар бойынша жоғалтуларды жатқызуға болады.
«Еңбек ақы бойынша шығындар» ... ... ... ... мен ... ... қоса алғанда, кәсіпорынның
негізгі өндірістік персоналдың жал ақысын ... ... ... және ... төлемдері, сондай-ақ кәсіпорын штатында
тұрмайтын, негізгі ... ... ... еңбек ақысы
бейнеленеді.
Еңбек ақы шығындарының құрамына келесілер қосылады:
- кәсіпорында қабылданған еңбек ақы ... ... мен ... ... жеке ... келісім шартына сәйкес лауазымдық
айлық ақысы және тарифтік мөлшерлемесі, еңбекке кесімді ақы төлеу
бағасы ... ... ... ... есептелінген жал ақы;
- жүйелік ережелерге сәйкес ... ... ... ... режимі мен және еңбек жағдайларымен байланысты өтемдік
сипаттағы төлемдер;
- қызмет етуші заңға сәйкес ... (жыл ... және ... ... ... үшін ... ақы) ақы ... уақытша еңбек қабілетін жоғалтқан жағдайда іс жүзіндегі жалықы
мөлшеріне дейін ... ... ... ақылар төлеу;
- егер атқарылған жұмыс үшін есеп айырысуды тікелей кәсіпорынның өзі
жүргізетін болса, кәсіпорынның штатында ... ... ... ... жасасқан шарттары бойынша
атқарған жұмыстарына ақы төлеу. Бұл ... ... ... ... ... үшін қызметкерлердің еңбегіне ақы
төлеуге ... ... ... осы ... және ... сметалары негізге алына отырып белгіленеді.
«Еңбек ақыдан аударылатын аударымдар» ... ... ... етіп ... ... ... жалақыдан аударылатын
аударым бабында есептелген әлеуметтік салығы (20% мөлшерлемесі бойынша)
көрініс табады. Әлеуметтік ... ... салу ... ... ... ... ... немесе заттай нысанында төлеген шығысы
жатады, оған салық ... ... ... ... ... ... ... элементіне келесілер жатады: ... ... ... ... ету бойынша шығындар;
ғимараттардың, қондырғылардың, өндіріс ... мен ... ... ... да ... ... жөндеу қорына қаржы бөлу немесе
ғимараттар, қондырғылар, өндіріс жабдықтары мен көлік құралдарын ... ... ... қондырғыларды, инвентарларды күтіп-ұстау
шығындары, жабдықтар мен көлік құралдарын пайдалану жөніндегі ... мен ... ... ... және ... келтіру;
сынақтар, тәжірибелер, зерттеулер жүргізу жөніндегі шығындар; цехтар
қызметкерлерінің еңбегін қорғау: қауіпсіздік ... ... ... ... және ... жөндеу жөніндегі шығындары; желдеткішті
күтіп ұстау және ағымдық жөндеу ... ... ... ... ... ... шығындары; арнаулы киім мен
бейтараптандырушы құрылғыларға арналған ... ... ... ... да ... ... да үстеме шығындар (өндіріс құралдары үшін жалға
ақы төлеу, іс сапар шығыстары, берілген кепілдіктер үшін ... ... және өнім ... ... ... ... ... барлығы, оның ішінде: ішкі өндірістік себептері бойынша ... ... ... ... ... ... ... бүлінуінен болған шығындары; шегінде материалдық игіліктердің
жетіспеуінен болған шығындары; басқа да өнімсіз шығындар.
Есеп, жоспарлау және бақылау мақсаттары үшін ... ... ... ... ... ... Біз құс шаруашылығында өнім
өндірумен және оны ... ... ... келесідей калькуляциялық
баптар бойынша топтастыруды жөн деп санаймыз:
1. Еңбек ақы және ... ... ... ... ... ... ... Негізгі құралдарды күтіп-ұстау (оның ішінде жаңар-жағар май, негізгі
құралдардың амортизациясы, негізгі құралдарды жөндеу);
5. Жұмыстар мен қызметтер;
6. Өндірісті және ... ... ... да шығындар.
Құс шаруашылығының ерекшеліктерін есепке ала отырып, қосымша баптар
қосылу ... ... құс ... жұмыртқаларды инкубациялау бойынша
«Инкубацияға салынған жұмыртқалардың құны» бабын еңгізуге ... ... ... алу үшін ... ... ... оған 90 ... өндіріс», 92 «Көмекші өндіріс», 93 «Үстеме
шығындар» бөлімшелерінің шоттары ... ... ... ... ... үшін 900- «Негізгі
өндіріс» шоты арналған. Осы шоттың 901- ... 902- ... ... ақысы», 903- «Еңбек ақыдан аударылатын аударымдар»,
904- ... ... ... ... соң жыл ... 900 ... ... қорытындыланады.
Өнеркәсіптік негізде құс өсірумен айналысатын құс шаруашылықтарында
негізгі өндіріс ... ... ... ... ... табын»,
«Жұмыртқа инкубациясы», «Өсірудегі төлдер (1-105 күн, 1-126 ... ... ... ... «Ет ... бордақыда тұрған
балапандар» (бройлер) (1-46 күн)
«Алматы құс» ААҚ-ның асыл ... құс ... ... құс ... 1 ... ... кәсіпорынның басқа құс
фабрикаларына өсірудегі төлдердің тобын қалыптастыру үшін ... ... ... ... ... ... шығын баптарының
номенклатурасы бойынша ... Тек оған ... ... ... бабы қосылу мүмкін.
Компанияның жұмыртқа және құс етінің өндірісіне жұмсалған ... ... ... көрсетуге болады ... 5,6). ... ... ... ... Г, ... 3- Жұмыртқа өндірісіне жұмсалған шығындар |
| |
| | | | | | | ... ... ... ... |ауытқуы |
| |мың ... ... | % |
| ... |% |тенге |% |тенге | |
|Hy-Line бір ... |21 ... |20 ... |-1 ... | | | | |152,1 |8 ... |1 026 ... ... ... |930,9 | |988,3 | |942,6 |0 ... |4 331,2 |0,30 |4 098,2 |0,29 |-233,0 ... | | | | | |2 ... ... |26 ... |26 ... |256,0 |100,|
| | | | | | |98 ... |12 ... |13 ... |770,0 ... | | | | | |17 ... ... |37 ... |33 557,5|2,39 |-4 ... | | | | |147,6 |0 ... |86 ... |88 163,1|6,28 |1 580,0|101,|
| | | | | | |82 ... ... ... |1 630,3 |0,11 |1 351,0 |0,10 |-279,3 ... | | | | | |7 ... ... |28 007,1|1,93 |24 926,0|1,78 |-3 ... | | | | |081,1 |0 ... ... |152 ... ... ... |766,2 | |273,0 | |493,2 |6 ... ... ... |2 719,9 |0,19 |2 520,8 |0,18 |-199,1 ... | | | | | |8 ... ... жиыны |1 400 |96,56|1 354 |96,45|-46 |96,6|
| |958,2 | |036,3 | |921,9 |5 ... |5 850,0 |0,40 |5 850,0 |0,42 |0,0 ... | | | | | |00 ... ... ... |44 050,7|3,04 |44 050,7|3,14 |0,0 ... | | | | | |00 ... ... жыны |49 900,7|3,44 |49 900,7|3,55 |0,0 |100,|
| | | | | | |00 ... |1 450 |100 |1 403 |100 |-46 ... |859,0 | |937,0 | |921,9 |7 ... 4- Құс ... ... жұмсалған шығындар |
| |
| | | | | | | ... ... ... ... ... ... |
| |мың ... |үлесі|мың | % |
| ... |% ... |% ... | ... Isa бір ... |11583,7 |0,86 |10 ... |-936,1 |91,92|
|балапаны | | | | | | ... 308 бір ... |43 ... |46 ... |2 ... | | | | | |0 ... |914 ... |67,03|27 |103,0|
| |937,2 | |825,4 | |888,3 |5 ... |1 837,0 |0,14 |1 993,0 |0,14 |156,0 ... | | | | | |9 ... ... |29 ... |31 ... |2 003,8|106,7|
| | | | | | |4 ... |82 ... |85 ... |3 ... | | | | | |6 ... ... |65 ... |69 564,0|4,95 |3 937,6|106,0|
| | | | | | |0 ... |32 ... |36 ... |3 ... | | | | | |4 ... пайызы (еңбек ақы) |8 350,3 |0,62 |9 570,4 |0,68 |1 220,1|114,6|
| | | | | | |1 ... ... |48 ... |52 ... |3 ... | | | | | |0 ... ... |54 885,4|4,06 |61 746,0|4,39 |6 860,7|112,5|
| | | | | | |0 ... ... ... |11 293,1|0,84 |12 140,1|0,86 |847,0 ... | | | | | |0 ... ... ... |1 305 |96,66|1 361 ... ... |904,9 | |430,4 | |525,4 |5 |
| | | | | | | ... |6 630,0 |0,49 |6 630,0 |0,47 |0,0 ... | | | | | |0 ... ... ... |38 ... |38 ... |0,0 ... | | | | | |0 ... ... жыны |45 ... |45 ... |0,0 ... | | | | | |0 ... |1 351 |100 |1 406 |100 |55 ... |044,5 | |569,9 | |525,4 |1 ... ... ... құс ... шегінде жинақталған
шығындардың жалпы сомасында азаю байқалды 46922 мың тенгеге немесе 3,23%.
Бұл ең ... құс басы ... ... ... ... етін шығаруға жұмсалған шығындардың жалпы сомасы 55525,4 мың тенгеге
немес 4,11% өсті. Оған құс ... өсуі және ... ... ... санының өсуі себеп болған. Кезең бойынша ... ... ... Бұл ең ... ... көлемінің аса көп өспегендігіне
байланысты.
Құс шаруашылығында өндіріске жұмсалған шығындардың алғашқы ... ... ... ... ... және солардың негізінде ары
қарата жазбалар жасалады. Келесідей құжаттар топтарын бөліп көрсетуге
болады: еңбек ... ... ... ... ... (жем ... және
басқа да материалдық құндылықтардың шығынын) есептеу бойынша; өнім шығымын
есептеу ... ... ... ... (амортизация, жөндеу
жұмыстарына аударымдар) бойынша; өнім шығымын (тірі салмақтың және ... ... ... құжаттар.
Құс шаруашылығында еңбеккерлердің жал ақысын есептеу бойынша ... ... ... ... ... табылады. Құс өсірумен айналысатын
жұмысшылардың еңбек ақысын ... ... ақы) ... алынған өнім
(жұмыртқа, алынған төл, тірі салмақ өсімі) негізінде жүргізіледі. Осыған
байланысты жалақыны ... ... ... ... ... тізімдемесі, құстарды бір топтан екінші топқа ауыстыру актісі,
|Алғашқы құжаттар |
| | | | | ... ... ... ... ... ... ... |
|шығын- |заттарын |(басқа да ... ... ... ... |(жем |материалдық |есептеу |(тірі ... ... ... ... ... |салмақтың|(амортизация, |
|бойынша |есептеу |шығынын) ... ... ... ... ... ... ... |төлдің ... |
| ... ... | ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | | | |
| | | | | | ... | ... | ... | ... | ... ... | ... | |қозғалысы | |
| | ... | ... ... | ... есеп | |
| | ... | |есеп берулер | ... | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ... ... бойынша бөлімшелердің бет шоттары (өндірістік есеп |
|берулер) |
| | | | | | |
| ... | | ... ... құс ... | | ... № 10 |
|бойынша жиынтық бет шоты | | | ... ... ... | | | |
| | | | |
| | | ... | | |
| | | | | |Бас ... ... 2- Құс ... ... ... мен өнім ... ... жұмыртқаны түсімінің күнделігі сияқты құжаттар есеп ... ... ... ... мен кәсіпорында қабылданған
шаруашылық есеп бағаларын (1кг тірі ... 1 ... ... пайдалану
арқылы еңбек ақы есептеледі. Жал ақыны есептегенде сондай-ақ еңбеккерлердің
жұмыс істеген ... ... ... ... ... ақпараттары
қолданылады.
Зерттелген кәсіпорында тұрақты еңбеккерлердің ... ... және ай ... ... жоспардың орындалу процентіне сәйкес
есептеледі. Сондай-ақ, сыйақы беру жүйесі де қалыптастырылған, ... ... ... ... жоспардың артық орындалуына
байланысты негізгі еңбек ақыларына 15% ... ... ақы ... ... ... үнемдеулері үшін негізгі окладтарына 15%
мөлшерінде ... ... ал егер де ... ... нормалар сақталмаса,
негізгі окладтан 15% мөлшерінде ұстаулар жүргізіледі.
Құс ... ... ... ... ... түрі болып
жемдердің шығыны болып табылады, шаруашылықтарда олардың алғашқы есебі жем-
шөп шығынын есептеудің тізімдемесінде ... Бұл ... ... ... табылады, өйткені оның негізінде өндіріске жем беріледі ... ... ... ... ... Жалпы шаруашылық
(жанұя) бойынша жемдердің жиынтық есебі жем-шөп шығынын есептеу журналында
жүргізіледі. Мұнда әрбір құс тобы (құс ... ... үшін жеке ... жем ... ... келетін жем-шөп рецептінің бағанасына физикалық
өлшем ... ... де ... ... шығысы (биопрепараттар, дәрі-
дермектер, уытсыздандыру заттары және т.с.с.) бекітілген лимиттік-жинақтама
тізімдемелері, накладнойлар және басқа да ... ... ... ... ... ... шығысы негізгі құралдардың түрлері
бойынша амортизацияны есептеу тізімдемелері, ... ... ... ... ... ... шығымының есебі үшін құс шаруашылығында әр ... ... бұл ең ... жеке өнім ... сипаттамаларымен тығыз
байланысты. Құжаттарды барлығын екі топқа жіктеуге болады: құс шаруашылығы
өнімін ... және тірі ... ... мен төлдерді (балапандарды) кірістеу
бойынша. Бірінші топқа- жұмыртқа түсімінің күнделігі, екіншісіне- құстың
бір тәуліктік төлдерін ... мен ... алу ... ... ... жатады.
Құс шаруашылығында құрылымдық бөлімшелер бойынша өндірістік шығындар мен
өнім шығымының алғашқы құжаттар мәліметерін жалпылайтын ... ... ... ... өндірістік есеп беруі табылады. Ол ... ... ... бір ай бойындағы мәліметтерінің қорытындылары
бойынша құралады.
Тұтастай шаруашылық ... ... ... ... ... ... алу үшін құс шаруашылығы бойынша жиынтық ... ... ... ... ... ... ... қолданылмауы да мүмкін, оның орнына ай қорытындылары бойынша,
барлық шығындар еңгізген соң, ... ... 90 ... өндіріс»
шотының «Құс шаруашылығы» субшоты бойынша карточканы қалыптастыруға ... ... ... ... ... және ... ... шоттардың
кредиті өз көрінісін табады.
3. Құс ... ... ... ... есептеу
Өнімнің өзіндік құнын есептеу- бұл тек қана калькуляция емес (өнім
бірлігінің өзіндік құнын есептеу, ... бұл ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін есептік процедуралар мен
есептеулердің жиынтығы. ... ... ... ... ... ... ... тарату, шығындарды жинақтау не
шығарып тастау, және бірқатар басқа процедуралар жатады.
«Алматы Құс» ААҚ ... ... ... ... № 7 ... қорлар есебі» Бухгартерлік есептің ... және ... ... сондай–ақ № 2 «Қорлар» Қаржылық есеп берушіліктің
халыкаралық стандартын басшылыққа алады.
Мал шаруашылығының негізгі саласы құс ... ... ... өнімнің өзіндік құнын есептеу мәселесі аса күрделі мәселелердің
қатарына ... Бұл ... ... ... және ... өнімдерді
алумен байланысты.
Құс шаруашылығында өнімнің өзіндік құнын есептеу шығындар баптарының
номенклатурасымен ... Олар ... ... ... ... ... құнын есептеу ... ... ... ... ... құс өсірумен айналысатын
арнайы мамандандырылған құс ... мен құс ... ... технологиялық топтар шегінде жүргізіледі. Осы ... ... ... ... ... топ; ... цехы; төлдерді
өсіру; мекиен-тауықтардың өндірістік табыны.
Құс шаруашылығы ... ... құны ... ... мен ... өсіру технологиясын есепке ала отырып, күтіп-ұстау ... ... ... ... ... ... Осыған
қарап құс шаруашылығында өнімнің өзіндік құнынның қарапайым ... ... деп ... ... ... экономикалық
әдебиеттерде келтірілген анықтамаларға сәйкес, өндіріс технологиясы тұтас
бір өндірістің, процесс деп ... жеке ... жеке ... ... ... ... ... жүйені
пайдаланады. Құс шаруашылығы үшін мұндай ... ... ... ... бойынша өсіру процестері табылады. ... құс ... ... ... ... біртекті өнім шығарылады және
мұндағы өндіріс циклы үздіксіз болып келеді. Осы әдіс ... ... ... соңғы бөлімше қоймаға дайын өнімді өткізу қажет.
Шығындар белгілі-бір уақыт ... ... ... ... ... ... өндірістік бөлімше бойынша жалпыланады.
«Алматы құс» ААҚ-да ... ... ... ... қосымша ретінде
келтірілген.
Құс шаруашылығында өнімнің өзіндік құнын есептеудің объектілері ... ... ... ... ... ... ... табын-
тағамдық жұмыртқа; инкубация цехы- бір ... ... ... ... тірі ... ... Осы ... жанама өнімге-
қауырсын, мамық (өткізудің мүмкін бағасы бойынша бағаланады); инкубация
цехының қалдықтары - сойылған бір ... ... ... ... ... ... болған жағдайда ғана бағаланады); құс саңғырығы
(өткізудің мүмкін бағасы бойынша немесе құсты ... үшін ... ... қоса ... ... ... және сақтау шығындарың
шамасы негізінде бағаланады).
Зерттеліп отырған кәсіпорында өзіндік құнды ... үшін ... ... қолданады. Осы әдіске сәйкес, құстардың ... ... ... жеке ... ... ... топта
өзіндік құнды есептеудің объектісі болып бір ғана ... өнім ... ... жана өнімге жатқызылады. Осы жағдайда әрбір топ бойынша негізгі
өнімнің өзіндік құны жалпы есептік шығындардан нақты ... құн ... ... өнімнің құнын алып тастау арқылы анықталады.
Құс шаруашылығы өнімінің өзіндік құнын ... ... ... Ең ... асыл ... жұмыртқалардың өзіндік құнын анықтайды,
себебі бұл жұмыртқалар инкубация цехында пайдаланылу мүмкін. Содан кейін
бір ... ... ... құны ... Құс төлдерінің
барлық технологиялық топтары бойынша, ең ... ... ... іс-
жүзіндегі өзіндік құны, содан кейін төлдердің тірі салмағының өзіндік құны
анықталады, бұл ... ... ... құны тірі ... ... құрамдас бөлігі болып табылатындығымен байланысты.
Құс шаруашылығындағы жұмыртқаның жәнеқұс ... ... ... ... ... ... көрсетілген (кесте 5, 6). Мұндағы
өнімнің өзіндік құны әрбір кезең үшін ... Бір ... ... ... ... ... кезеңнен алынатын өнімнің өзіндік құнына
кіреді. Кестедегі мәлеметтер 2004 ... ... және ... ... ... ... өзіндік құн құстың паспорттық мәліметтері,
кәсіпорын басшылығы бекіткен бағалар және ... ... ... ... ... ... отырғанымыздай жұмыртқаның бір бірлігінің нақты өзіндік
құны жоспармен салыстырғанда 33,52% немесе 1,36 тенгеге артық болып шықты.
Бұл жем ... ... ... ... байланысты, артық жұмсау
әртүрлі құндағы (рецепт) ... ... және жем ... ... жыл ағымында өзгерісіне тура тәуелді. Жалпы жем
шығындары бойынша ауытқу 1,27 тенгені немесе 43,52% ... ... ... ең үлкен ауытқу өнеркәсіптік зонада (ПЗ) байқалады. Бұл
процестегі шығындардың жоспардан ауытқуы тағы да жем ... ... ... ... ... ... ең үлкен үлес жем-шөпке тиесті-77%,
бір тәуліктік ... 9,8% ... ... да үстеме шығындар –4,7% құрады.
Еңбек ақының үлесі аса жоғары ... бұл ... құс ... ... ... байланысты. Сұрыптау цехының
қызметтері де өзіндік құнға біршама құн ... олар ... ... 2,8 % ... –6 дан ... ортығанымыздай құс етінің бір киллограмының өзіндік
құны жоспармен салыстырғанда 30,01 тенгеге немесе 23,6% ... Бұл ... ... ... ... ... артық жұмсау әртүрлі
құндағы (рецепт) жемдерді пайдаланумен және жем өндірісіне ... жыл ... ... тура ... ... жем ... ... 23,31 тенгені немесе 30,52% құрады.
Жұмыртқаның өзіндік құнын ... ең ... үлес ... тиесті-63%,
сою цехының қызметі – 4,22% алады, ветеринарлық ... –4,55% , ... ... ... ... үлесі аса жоғары емес, бұл ... ... ... ... ... ... ... алынатын жұмыртқалардың өзiндiк құнын келесiдей
анықтайды:
1) инкубациялауға және сатуға арналған, асыл ... ... ... ... қоса ... ... ... сомасынан жанама өнiмдi шегергендегi соманы асыл тұқымды
жұмыртқа санына (сағым жұмыртқаны ... ... ... ... ... тауықтарды (әтештердiң есебiнсiз) күтiп-
ұстауға жұмсалған шығындар сомасынан ... ... ... ... ... санына бөледi.
Шығындардың бөлек есебiнiң болмау кезiнде асыл тұқымды және тағамдық
жұмыртқалардың ... құны ... ... ... ... ... ... кезендегi өндiрушi-әтештердi күтiп-ұстауға жұмсалған
шығындар анықталады. Содан кейiн, мекиен-тауықтарды ... ... ... ... ... ... ... мен жанама өнiм
шегерiледi. Осы қалған сома асыл ... және ... ... құнын
құрайтын болады. Берiлген құнды барлық алынған жұмыртқа ... ... ... ... құнын анықтаймыз, соның негiзiнде тағамдық жұмыртқаның
бүкiл санының өзiндiк құнын ... ... ... ... ... ... құнын алып тастап асыл тұқымды жұмыртқаның
өзiндiк құнын аламыз.
Инкубациялық цех өнiмiнiң калькуляциялау объектiсi ... бiр ... ... ... ... ... денi сау ... балапан басының құнын анықтайды. Алайда кейбiр жағдайларда, егер
бiр тәулiктiк әтештердi ... ... ... бiр ... калькуляциялайды.
Инкубацияға салынған жұмыртқаларды екі тәртіппен бағалайды: өткен есепті
кезеңнен ауысатын жұмыртқалар, нақты ... құн ... ... ... №7 ... ... ... Бухгалтерлік есеп
стандартында көрсетілген шығындарды қоса есептегендегі, сатып алу бағасы
бойынша.
Бiр тәулiктiк ... құны ... ... ... ... ... бойынша шығындардан құралады, осы сомадан жанама өнiмнiң
(бiрiншi және екiншi сағымның ... ... ... ... ... Шығарылған бiр тәулiктiк балапанның өзiндiк құнын
инкубациядан шығарылған өнiмнiң жалпы құнын өсiруге ... ... бөлу ... ... ... ... шығымға сатуға берiлетiн
және өсiруге жiберiлген бiр тәулiктiк балапандарды қосады, ал ... ... ... ... ... ... ... инкубациялаудың технологиялық процесiнiң ерекшелiгi бiр
кезеңнен екiншi кезеңге аяқталмаған өндiрiстiң қалыптасуын шарттайды.
Объектiге қатысты ... ... ... ... ... әдiсi пайдаланылады:
- инкубацилауға салынған жұмыртқа түрлерi бойынша шығындар есебi ... ... ... және ... ... ... өндiрiстi анықтайды.
- инкубациялаудың 1 күнінің өзiндiк құнын ... ол ... ... ... ... және оны ... күндерiнiң
санына бөледi: тауық балапандары үшiн - 21 күн. Алынған нәтиженi
есептi кезеңнiң аяғында ... ... ... түрi бойынша
инкубациялау күндерiнiң санына көбейтедi.
Аяқталмаған өндiрiстi ... ... ... ... құнын
келесiдей жолмен анықтаймыз: ағымдағы нақты кезең шығындарына кезең
бсындағы ... ... ... ... және ... кезеңге
жатқызылатын аяқталмаған өндiрiстi азайтады.
Бухгалтерлiк есепте аяқталмаған өндiрiстi есептi ... ... ... ... ... 211 ... шотының дебетi және 900 “Негiзгi өндiрiс” ... ... ... ... ... ... есептi кезең басында
шоттардың керi корреспонденциясы жасалады.
Кезең аяғында инкубатордан алынатын ... ... ... ... ... кезең аяғында инкубацияға ... ... құны ... ... қосымша жазбалар жасалады
(егер iс-жүзiндегi құн есептiк құннан жоғары болса), не ... ... ... ... ... құн есептiк құннан төмен болса).
Құс төлдерiн сырттан ... алу ... оның ... ... бойынша шығындар қосылады.
Өсiрудегi төлдер тобы бойынша калькуляциялау объектiлерi болып тiрi
салмақ өсiмi және жалпы тiрi салмақ табылады.
Құстың тiрi ... ... ... ... ... ... оның iшiнде құсты қайта ... ... ... ... ... ... қоса, өнiм шығымының есебi мен ... үшiн құс ... ... ай ... ... ... ... салмағының өсімін анықтау құсты жүйелі өлшеу жолымен жүзеге асырылады.
Құсты қажетсiздендiру, сату және ... ... ... ... толықтай
қайта өлшейдi. Құстың салмағын құсты топтан топқа ауыстыру, оның ... ... қосу ... ... ... ... ауыстырғанда,
сондай-ақ есептi кезең аяғында оның қалдықтарын анықтау үшiн құс басының
5% кем емес мөлшерiн таңдап алу ... ... ... ... Ол үшiн
тiрi салмақты өлшенген құстың санына бөлу арқылы анықталған, бiр бастың
орташа салмағын топтағы құс ... ... ... ... ... ... ... жолымен құстың тірі салмағы есептегеннен кейін, берілген есепті
кезеңнің тірі салмақ өсімін анықтайды.
Бір басқа шаққандағы ... ... ... ... ... ... ... кезең аяғыда барлық бастың 14-40% іріктеп өлшейді.
2. Кезең басындағы (алдағы кезеңнің есеп-қисабынан) және ... құс ... ... айырмашылық есептеледі.
3. Алынған салмақ өсімін өлшенген құстың санына бөліп, 1 басқа келетін
салмақ өсімін анықтаймыз.
4. 1 бас ... ... ... жалпы санына көбейтеміз.
Жалпы құстың тірі салмағының өсімін келесі кесте 3 түрінде бейнелеуге
болады. Алынған тірі ... ... ... ... ... ... ... құжатта жүргізеді. Құсты өсірудің өнімін анықтау үшін ... ... ... ... ... тірі ... ... құжаттарда тіркелген, құс тобындағы барлық ... ... ... ... бейнелейді.
Кесте 6- Тірі салмақ өсімін есептеу
| | | | ... ... |
| ... ... ... ... ... |ағымында топтағы |
|Есепті |шығып қалған құстардың |кезең ... ... тірі ... ... салмағы (үлкен |ағымында |басында |салмағының жалпы |
|аяғындағы |топқа ауыстыру, сату, ... ... ... ... |
|құстың ... сою және т.б. ... ... ... ... ... өлшеу бойынша |келіп |құстардың |өлім-жітімге ... ... ... салмағын |түскен |салмағы =|дейін өлген құс |
|салмағы (+)|қосумен бірге (-) ... | ... тірі |
| | ... | ... өсімін |
| | |(-) | ... ... ... ... жастық топтары бойынша жүргізеді. Мәліметтер,
сәйкес алғашқы құжаттардың негізінде, өзгерістер орын ... күні ... ... ... ... бір ... ... топқа ауысуы, ал шығысы
бойынша- сату (түрлері бойынша), ... ... ... ... ... жіберу және т.б көрсетіледі.
Төлдердi өсiруге жұмсалған шығындар белгiлi бiр жасқа дейiн ... ... ... ... ... ... ... –105 күн,
ет бағытындағы бройлерлік балапандар- 46 күн) ... ... ... ... ... бiр тәулiктiк балапандардың құны мен салмақ
өсiмiнiң қосындысы негiзгi өнеркәсiптiк ... ... ... ... бағытындағы құс шаруашылығында, төлдердi негiзгi табынға
көшiру ... ... ... ... ... шығындар жиынтығы
тiрi салмақтағы құстың және еттің ... (сою ... ... ... ... Төлдердi негiзгi iрi табынға көшiргеннен кейiн
(әдетте бұл ... беру ... ... ... ... ... ... жұмсалған шығындар жұмыртқа құнына жатқызылады.
Құс шаруащылығындағы ... ... ... ... ... ... есеп ... келесiдей корреспонденцияла-
рымен рәсiмделедi:
Құс шаруашлығында алынған өнімнің өзіндік құнын ... ... ... есептік тобы бойынша жем-күндерінің және бір бас ... ... ... құны ... ... ... құны ... құс
тобы бойынша шығындарды оларды күтіп-ұстаудың жем-күндерінің санына бөледі.
Құсты ... ... ... ... есебінің кітабы
мәліметтері бойынша анықталады, мұнда күн сайын әрбір есептік топ бойынша
барлық өзгерістерді тіркеп, ... ... ... ... ... сомасы жем-күндерінің жалпы санын құрайды.
Құстың бір басын күтіп-ұстау шығындарының өзіндік құны есептік топқа
қатысты шығындарды, ... ... ... ... ... күнтізбелік күндер санына бөлу ... ... ... кезеңде ұсталған құстың орташа санына бөлу арқылы
анықталады.
Құс ... ... ... ... ... мұнда құс төлдері
негізгі табынға көшіріледі, негізгі табынды ... ... ... ... ... бұл ... бір бөлігі төлдердің ұдайы
өндірісіне жұмсалады және т.с.с.
Өндіріс процесінің циклдылығы ... ... ... ... нақты
өзіндік құнмен есептеуге мүмкіндік бермейді. Есепті кезең ағымындағы барлық
қозғалыстарды ... ... ... асырады, тек жыл аяғында түзетулер
жүргізеді.
Қорытынды
Кез–келген кәсіпорынды тиімді ... үшін ... ... және дәл ... ... ету ... ... ақпарат
кәсіпорынның ішкі және сыртқы жағдайы туралы туралы ... ... Осы ... ... ... басқарушылқ функцияларын жүзеге
асыру үшін, сондай-ақ ... және ... ... ... ... қажет. Мұндай ақпарат түрімен қамтамасыз ету ... ... ... ... кезектегі міндеті болып табылады.
Өзіндік құнды басқару жүйесінің ... ... ... ... ... функциясын іске асыру үшін қажет:
- стратегиялық басқару;
- жоспарлау және шешім қабылдау;
- басқарушылық және жедел шешім қабылдау;
- қаржылық ... ... ... ең ... ... ... ... компанияның
нарықта берік бәсекелестік позицияларға қол жеткізуге бағыталған шаралар
кешенін бейнелейді. Мұндағы ... ... ... ... ... мен ... таңдауға, маркетингтік құралдар мен өнімді
өткізу бағыттарын таңдау және басқа да ұзақ ... ... ... шешімдерді қабылдауға қажет.
Жоспарлау мен шешім қабылдау ... ... құн ... мәліметтер
пайда бюджеттері мен жоспарларын ... ... ... ... ... ... ауыстыру жобаларын таңдау және баға белгілеуге
қатысты шешім қабылдауға қажет.
Бақылау функциясын іске асыру барысында пайдаланылатын ... ... ... анықтау және әртүрлі бөлімшелердің жұмысын әділетті
бақылау мен қызметкерлерді марапаттау үшін ... ... болу ... ... ... ... ... жұмсалған шығындар есебін
жүргізу және олар туралы ақпарат жинақталады, компанияның ... ... үшін және ... ... ... үшін ... құн калькуляцияланады.
Шығындар және өзіндік құн туралы ақпарат тауар немесе қызмет бағасын
дұрыс анықтау үшін аса ... ... ... ... ... шегінде жинақталады, жүйелендіріледі және талданады. Өзіндік құнды
(шығындарды) басқару – бұл шығындар туралы ақпаратты ... мен ... іске ... оны ... ... ... Өзіндік
құнды басқару шығындарды жоспарлау, есептеу, бақылау және талдаудың көп
кезеңді ... ... күні ... ... ... әр ... ... орталықтары бойынша шығын есебі; “көлем-шығындар-пайда”
талдауы, бюджеттеу және т.б. ... ... ішкі ... ... ... ... отырған нарық, бәсекелестік қарым-қатынастардың
күшеюі, өндірістік және ақпараттық технологиялардың ... ... ... ... ... ... жаңа ... сыртқы жағдайларды есепке алуға, болашаққа ... ... ... ... ... байланысты компания шығындарды бақылау мен басқарудың жүйесін
өзгерту қажет. Осы жағдайда шығындар есебінің нормативтік ... ... не ... ... басқарудың дәстүрлі құралдарын,
сонымен қатар есеп пен калькуляциялаудың нақты әдісін таңдау көп дәрежеде
кәсіпорынның алға ... ... ... ... стратегиялық басқаруы келесідей тәсілдерден құралады:
құндылықтар тізбегін ... ... ... ... ... көздерінің тұжырымдамасы.
Стратегиялық тәсілдің тағы бір ... ... ... мен ... ... қаржы көрсеткіштерінен басқа қаржылық емес
көрсеткіштерін де пайдалану болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... нєтижелерін, сондай-ақ
қаржылық емес нәтижелерін сипаттайтын ... ... ... ... ... ... ... әдістері мен стратегиялық
талдаудың қосылып ... ... үшін ... ... қызмет
етуіне мүмкіндік береді.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1. Байбараков Е. Производство яйц на промышленной основа.-Алма-Ата:
«Кайнар», 1979.-184 с.
2. Басқарушы- ... есеп (оқу ... / Ә.Д. ... К.Т.
Тайгашинова, Т.А. Тасмағанбетов. –Алматы: Принт, 2000, 180б.
3. Бухгалтерский учет: ... А.С. ... П.С. ... Н. ... и др.; Под ред. П.С. ... 4-е изд., ... и ... М.: Бухгалтерский учет, 2002.-719 с.
4. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для ... изд., доп. и пер. –М.: ИКФ ... ... шк., 2002. –258 ... Данилова А.К., Крылова В.С., Найденский М.С., Шпиц И.С. Технология
промышленного производства яйц// под ред д-ра с-х наук ... ... – М.: ... ... ... ... Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. Учебн.
пособие для ... Пер. с ... под ред. Н.Д. ... –3-е ... и доп. –М.: ... ... 1998. –783 ... Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. –2-е изд.,
перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ, 2004. –351 с.- ... ... ... ... ... В.Э. ... ... Учебник/ В.Э; Креимов. –2-е изд.
изм. и доп. –М.: Изд.-Торговая корпорация «Дашков и К», 2003.-416 с
9. ... В.Е. Учет ... по ... ... и ... ... и ... 1988, 165с.
10. Лисович Г.М., Ткаченко И.Ю. Бухгалтерский управленческий учет в
сельском хозяйстве и на ... ... АПК. ... ... издательский центр «Март», 2000.- 354 с.
11. Методические рекомендации к ... ... ... 7 ... запасов» в части формирования состава и
класификации затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, и
услуг)
12. Назарова В., ... Н. Учет ... на ... и ... ... Файл бухгалтера. -№37.-2003. 11-18 с.
13. Назарова В., Арефьева Н. Упорядок расчета себестоимости продукции по
основным отраслям животноводства// Файл ... ... ... ... В.Ф. ... калькулирования. –М.: Финансы и статистика, 1987.
–288 с..
15. ... М.З. ... учет в ... ... Т.2: ... ... учет. Ч. 3. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. –М.: Финансы ... ... ... ... ... Ф.Ф. Алексеев, М.А. Асриян, Н.Б. Бельченко
и др. : Сост.: В.И. Фисинин, Г.А. Гардатьян. –М.: Агропромиздат, 1991.-
544 с.: ... ... М.С. ... учет в ... ... М.: финансы и
статистика, 1991.-176с.
18. Петрухин И.В. Применение химических и биологических веществ в
кормлении птицы.- М.: Россельхозиздат, 1972.
19. ... В.К., ... В.В., ... Т.Ғ., ... О.И.
Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп: Өңделіп және ... ... ... ... ... 2002,- 656 ... Рахметов А.Х. Управленческий учет по ... ... ... ... №20, - 2000, – с. ... ... Ф.Б., Моргунов В.И. Комментарий к ... ... и ... ... результата: Учебно-практ. пособие. М.:
Приор, 2000.-224 с.
22. Сандрикова Т.С. Исчисление и ... ... ... М.: Колос, 1982. –110с.
23. Сатмурзаев А.А. Управленческий учет и управление себестоимостью
продукции: программно-целевой подход// ... - №6. -2004. ... ... ... С.С. Учет ... на ... промышленности США.
М:Финансы, 1980, 141с.
25. Сатыбалдин С. Учетные системы транзитной экономики. Том 2. ... ... - ... ... - ... с.
26. Тайгашинова К.Т. Методические и теоретические основы управленческого
учета (теория и методология): Монография. Алматы: LEM, 2002. ... ... К.Т. ... ... ... ... Вестник
КазЭУ.- №3, - 2003, с.91-94.
28. Ткач В.И., Ткач М.В. Управленческий учет : международный опыт.- М.:
Финансы и статистика, 1994.
29. Трусов А.Д. ... ... ... комплексных
производств. –М.: Финансы и статистика, 1983.-209 с.
30. Управленческий учет: Учебное пособие/ Под редакцией А.Д. ... ... 2001, -512 с ... Н.Г. Учет и анализ в промышленном
поризводстве США. –М.:Финансы, 1971,-240 с
31. Управленческий учет/ Под ред. В.Палия и ... ... 480 ... ... В.И., ... Г.К. ... сегодня и завтра.-М.:
Агропромиздат, 1987. –126 с.
33. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: ... ... с ... и ... 2003.- 416 ... ... Л.И. ... теории, методологии, методики и организации
управленческого учета в сельском хозяйстве.-М.: Финансы и статистика,
2004.-496 с.

Пән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ауыл шаруашылығы құстарының гигенасы5 бет
Ауыл шаруашылығы құстарының гигенасы жайлы3 бет
Дәстүрлі қазақ шаруашылығын күшпен күйрету науқандары74 бет
Жаппай ұжымдастыру мен күштеп отырықшыландыру тұсындағы қазақстан ауыл шаруашылығындағы салық пен қаржыландыру46 бет
Жетісу өңіріндегі ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастыруға қарсы наразылық (1929-1933 жж.)37 бет
Микробалдыр Chlorella vulgaris және Chlorella pyrenoidosa штамдарының аралас дақылдарының қоюланған суспензиясын алып, құс шаруашылығының өнімділігіне әсерін зерттеу39 бет
Нарықтық қатынастар жағдайында құс шаруашылығы өнімдерін өндірудің тиімділігін жоғарлату жолдары30 бет
Қазақстандағы ауыл шаруашылығын күшпен ұйымдастырудың тарихнамасы35 бет
Құс шаруашылығы жайлы24 бет
Құс шаруашылығы туралы31 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь