Кәсіпорынның банкроттығы мен төлем қабілетсіздігінің теориялық негіздері

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

Ι.ТАРАУ. КӘСІПОРЫННЫҢ БАНКРОТТЫҒЫ МЕН
ТӨЛЕМ ҚАБІЛЕТСІЗДІГІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Кәсіпорын банкроттығының экономикалық табиғаты мен мәні
1.2 Кәсіпорын банкроттығы мен төлем қабілетсіздігінің пайда болу себептері

ΙΙ.ТАРАУ. «АЛТЫН ЖІП» АҚ.НЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗЫМЕТІ МЕН БАНКРОТТЫҚ МҮМКІНДІГІНЕ АНАЛИЗ
2.1 Касіпорынның технико.экономикалық мінездемесі
2.2 «Алтын жіп» АҚ .ның банкроттыққа ұшырау қаупі және қаржылық жағдайына талдау жасау

ΙΙΙ.ТАРАУ.КӘСІПОРЫНДЫ ҚАРЖЫЛАЙ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ САУЫҚТЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
3.1. Банкроттыққа қарсы стратегиялық жоспарлау

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ

Қазақстан Республикасы кәсіпорындарында соңғы жылдары еліміздің экономикалық нарықтық қатынастарға өтуіне байланысты түбегейлі өзгерістер орын алуда.Нарықтық экономикаға өту біздің қаржы саясаты үшін кәспорынның банкроттығы ұғымының пайда болуына екелді. Тұрақсыз экономикалық даму, жоғарғы инфляция, салық саясатының тұрақсыздығы, саяси тұрақсыздық, кәсіпорын менеджерлері біліктілігінің жеткіліксіздігі жағдайында банкроттықтың мәні артады. Банкроттық банкроттықтық жағдай және оны жою үшін қаржылық басқарудың арнайы әдістері қажет.
Қазіргі уақытта кез келген кәсіпорынның шаруашылық субъектісі ретінде құқық жағдайларын едәуір нығайтып, олардың көптеген өндірістік және қаржылық мәселелерді өз бетінше шешуіне мол мүмкіншілік ашты. Атап айтқанда, ішкі және сыртқы рынокта билікті серіктерін таңдауға қол жетті, өйткені болашақтағы бірлескен іс-әрекеттің тиімділігі көбінесе осыған байланысты болды. Дегенмен, шаруашылық субъектілер мен кәсіпорындардың көпшілігі төлемқабілетсіз және дәрменсіз болуы экономиканың дамуының ұзақмерзімді перспективасы жолында күрделі кедергі болды.
Жалпы әрбір кәсіпорын үшін кәсіпорынның бәсекеқабілеттілігін арттыру мақсатында жүзеге асырылып жатқан шаралардың маңыздылығы банкроттыққа қарсы басқарудың рөлін атқарады. Осыған сәйкес кәсіпорындар өндірген өнімдердің бағасын төмендету, өткізу көлемін көбейту, әрі нарықтағы тауарлардың сапалық көрсеткіштер жағынан ерекшеленетін өнім түрлерін өндіру арқылы нарықтағы жағдайын нығайтуға ұмтылады.
Жоғары денгейдегі бәсеке жағдайында әрбір кәсіпорын мақсаты төлемқабілетті және қаржылай тұрақты болу. Дегенмен, кейбір кәсіпорындар сот шешімі бойынша төлемқабілетсіз деп танылып, банкротқа ұшырайды.
Банкроттық-кәсіпорынның ұдайы өндіріс капиталының шаруашылық механизмінің балансының бұзылуынан, яғни оның қаржылық және инвестициялық саясатының тиімсіз болуынан туындайды. Сондықтан шаруашылық қызметтің негізгі көрсеткіштерінің өсу денгейінің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін және қаржылық банкроттықы жағдайынан шығу үшін кәсіпорынның жағдайын жақсартуға бағыттылған бағдарлама жасау керек.
Банкроттық – нарықтық экономика жағдайында объективті экономикалық құбылыс болғандықтан Қазақстанда ол оны сауықтырудың құралына айналмады.
Сондықтан бұл жұмыстың мақсаты – кәсіпорындардың банкротқа ұшырауы, төлемқабілетсіз болу себептері, оның салдары және оның алдын алу бағыттарын анықтау, банкроттыққа қарсы басқарудың ролі мен маңызын зерттеу болып табылады.
Қойылған мақсатқа сәйкес және мәселенің зерттелу маңыздылығына қарай міндеттері:
-«банкроттық» ұғымының әлеуметтік-эконмикалық, экономикалық-құқықтық мазмұнын ашу;
-кәсіпорындағы банкроттықтық жағдайлардың пайда болу себептері мен белгілерін анықтау;
-кәсіпорын дәрменсіздігінің даму кезеңдерін сипаттау;
-банкроттыққа қарсы басқарудың кәсіпорында дамуын жетілдіру;
Зерттеу объектісі ретінде банкроттыққа ұшыраған кәсіпорындарды атауға болады.
Зерттеу пәні банкроттықтың алдын алу шаралары бойынша теориялық және практикалық мәселелер жиынтығы және Қазақстан кәсіпорындарда оны шешудің жаңа бағыттарын талап ететін мәселелер.
Зерттеу жұмысының әдістемесі мен әдістеріне негізінен отандық және шетелдік ғалымдардың осы мәселе бойынша еңбектері мен ғылыми мақалалары, сонымен бірге ғылыми семинарлар мен конференциялар материалдары, баспа жариялымдары, т.б. жатады.
Зерттеу әдістемесі жүйелілік, салыстырмалық, болжау, талдау, т.б. әдістерге негізделген.
Жұмыстың зерттелу барысындағы ақпараттық негізі Қазақстанның заңшығарушылық актілері мен нормативтік құжаттары, банкроттық кәсіпорынның қаржы-экономикалық жағдайын сауықтыру сұрақтары бойынша мәліметтер, сонымен қатар әсіресе орыс ғалымдарының кәсіпорынның қаржы жағдайын талдау мен банкроттыққа жол бермеу шаралары бойынша ғылыми еңбектері мен оқу құралдары.
Жұмыстың ғылыми жаңашылдығы. Зерттеу барысында жаңа қорытынды деп танылған ұсыныстар көрініс тапты, атап айтсақ:
-отандық және шетелдік ғалымдардың көзқарастарын талдау мен жүйелеу негізінде «банкроттықң ұғымының нарықтық экономиканың объективті экономикалық феномені ретінде мәні анықталды;
-кәсіпорынның «банкроттық» алдындағың жағдайының пайда болуын негіздейтін факторлары мен белгілері сипатталды;
-кәсіпорындағы банкроттыққа дейінгі кезеңнің тұрақтылығын сақтау мен банкроттыққа қарсы басқаруды жетілдіру бойынша ұсыныстардың жүзеге асуы;
Сонымен бірге жұмыстың жазылу барысында зерттеу тақырыбы бойынша негізгі көрсеткіштер кестелер, сызбалар, суреттер мен графиктермен сипатталған, сонымен қатар соңғы деректерге сәйкес статистикалық мәліметтермен толықтырылған
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қазақстан Республикасының «Банкроттық туралың Заңы;
2. Дүйсенбаев Ш., Төлегенов Ә.Т., Жумагалиева А.Т., «Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдауң, Алматы 2001 ж.
3. Ковалев А.П. «Финансовый анализ и диагностика банкротстваң Учебное пособие, М.-1994г.
4. Антикризисное управление, Под ред. Э.М. Короткова, 2003, 95 б.
5. Казахстан:1992-2002ж.ж.Информационно-статистический сборник, Алматы, 2002 ж.
6. Ковалев А.П. «Анализ финансов по состоянию предприятия». М. 1995, 54б.
7. «Қаржы-қаражат» №3, 2003.
8. Бердалиев К.Б.,Тұрсынбаева А.А. «Менеджмент теориясы мен тәжірибесі» Алматы-2002ж.;
9. Под ред. Жатканбаева Е.Б.Малое предпринимательство: теория, мировой опыт и Казахстан, Алматы-2001ж.;
10.Бердалиев К.Б. « Қазақстан экономикасын басқару» А-2001
11.«Антикризисное управление и банкротство» Мухамбетов Т.Ж., Алматы 2002.
12.Евразийское сообщество, №2, 2003,. «Антикризисное управление».
13.Под ред. Грязновой А. «Антикризисный менеджмент», М. 1999.
14.«Қаржы-қаражат»,№2 2002.
15.. Под ред. Жатканбаева Е.Б.Малое предпринимательство: теория, мировой опыт и Казахстан, Алматы-2001ж.;
16. Под ред. Смаилова А.А. Казакстан 1991-2001 г.г. Информационно-аналитический сборник, Алматы-2001ж.;
17. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиции. Анализ отчетности, М. 1995 г. №1-2, С. 13.
18.Государственная программа развития и поддержки малого предпринимательства в РК на 2001-2002г.г.,Астана, Казахстанская Правда ,2001г. 11 май;
19.Егемен Қазақстан газеті, 27.12.2002ж.;
20.Егемен Қазақстан газеті, 05.04. 2003ж.;
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
Ι-ТАРАУ. КӘСІПОРЫННЫҢ БАНКРОТТЫҒЫ МЕН
ТӨЛЕМ ҚАБІЛЕТСІЗДІГІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1. Кәсіпорын банкроттығының экономикалық табиғаты мен мәні
2. Кәсіпорын банкроттығы мен ... ... ... ... ... жіп» ... ... қызыметі мен ... ... ... ... ... «Алтын жіп» АҚ –ның банкроттыққа ұшырау қаупі және қаржылық
жағдайына ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... Банкроттыққа қарсы стратегиялық жоспарлау
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасы кәсіпорындарында соңғы жылдары ... ... ... өтуіне байланысты түбегейлі өзгерістер
орын алуда.Нарықтық экономикаға өту біздің қаржы саясаты үшін кәспорынның
банкроттығы ұғымының ... ... ... ... ... даму,
жоғарғы инфляция, салық саясатының ... ... ... ... біліктілігінің жеткіліксіздігі ... мәні ... ... ... жағдай және оны жою
үшін ... ... ... ... ... ... кез келген кәсіпорынның шаруашылық субъектісі ретінде
құқық жағдайларын едәуір нығайтып, ... ... ... ... ... өз бетінше шешуіне мол мүмкіншілік ашты. ... ішкі және ... ... билікті серіктерін таңдауға қол жетті,
өйткені болашақтағы бірлескен іс-әрекеттің тиімділігі көбінесе ... ... ... ... субъектілер мен кәсіпорындардың
көпшілігі төлемқабілетсіз және дәрменсіз болуы ... ... ... ... ... ... болды.
Жалпы әрбір кәсіпорын үшін кәсіпорынның бәсекеқабілеттілігін ... ... ... жатқан шаралардың маңыздылығы банкроттыққа қарсы
басқарудың рөлін атқарады. Осыған ... ... ... ... ... өткізу көлемін көбейту, әрі ... ... ... ... ... өнім ... ... арқылы
нарықтағы жағдайын нығайтуға ұмтылады.
Жоғары денгейдегі ... ... ... кәсіпорын мақсаты
төлемқабілетті және қаржылай тұрақты ... ... ... кәсіпорындар
сот шешімі бойынша төлемқабілетсіз деп танылып, банкротқа ұшырайды.
Банкроттық-кәсіпорынның ұдайы өндіріс капиталының ... ... ... яғни оның ... және ... ... ... туындайды. Сондықтан ... ... ... өсу ... ... қамтамасыз ету үшін және
қаржылық банкроттықы жағдайынан шығу үшін кәсіпорынның ... ... ... ... ... – нарықтық экономика жағдайында объективті экономикалық
құбылыс болғандықтан Қазақстанда ол оны ... ... ... бұл ... ...... ... ұшырауы,
төлемқабілетсіз болу себептері, оның салдары және оның алдын алу бағыттарын
анықтау, ... ... ... ролі мен ... ... ... ... сәйкес және мәселенің зерттелу маңыздылығына қарай
міндеттері:
-«банкроттық» ұғымының әлеуметтік-эконмикалық, ... ... ... ... ... болу себептері мен
белгілерін анықтау;
-кәсіпорын дәрменсіздігінің даму кезеңдерін сипаттау;
-банкроттыққа қарсы басқарудың кәсіпорында дамуын жетілдіру;
Зерттеу ... ... ... ... ... ... пәні ... алдын алу шаралары бойынша теориялық және
практикалық мәселелер жиынтығы және ... ... оны ... ... талап ететін мәселелер.
Зерттеу жұмысының әдістемесі мен әдістеріне негізінен ... ... ... осы ... ... еңбектері мен ғылыми мақалалары,
сонымен бірге ғылыми ... мен ... ... баспа
жариялымдары, т.б. жатады.
Зерттеу әдістемесі жүйелілік, ... ... ... ... ... зерттелу барысындағы ақпараттық негізі ... ... мен ... ... ... ... жағдайын сауықтыру сұрақтары бойынша мәліметтер, сонымен
қатар әсіресе орыс ғалымдарының кәсіпорынның ... ... ... ... жол ... ... бойынша ғылыми еңбектері мен оқу
құралдары.
Жұмыстың ғылыми ... ... ... жаңа қорытынды деп
танылған ұсыныстар көрініс тапты, атап ... және ... ... ... талдау мен жүйелеу
негізінде «банкроттықң ... ... ... ... ... ретінде мәні анықталды;
-кәсіпорынның «банкроттық» алдындағың жағдайының пайда ... ... мен ... сипатталды;
-кәсіпорындағы банкроттыққа дейінгі кезеңнің тұрақтылығын сақтау
мен банкроттыққа қарсы басқаруды жетілдіру ... ... ... бірге жұмыстың жазылу барысында зерттеу тақырыбы бойынша
негізгі ... ... ... ... мен ... ... ... соңғы деректерге сәйкес статистикалық
мәліметтермен толықтырылған.
Ι-ТАРАУ. КӘСІПОРЫННЫҢ БАНКРОТТЫҒЫ МЕН
ТӨЛЕМ ҚАБІЛЕТСІЗДІГІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1. ... ... ... ... мен мәні
Нарық жағдайында кәсіпорынның өміршеңдігінің кепілі оның қаржы-
экономикалық тұрақтылығы ... ... ... ... отандық
кәсіпорындардың қаржылық нәтижесі мен ... ... ... ... ... ... немесе банкроттық жағдайға душар болуда.
Банкроттық нарық шаруашылығының бір категориясы ретінде соттың шешімі мен
немесе кредитордың келісімі бойынша соттан тыс ... ... ... ... ... ... 07.04.1995 жылғы № 2173
Заңына сәйкес, ол ... ... ... ... ... талабын
қанағаттандыра алмау, сонымен қатар өзіне тиісті мүлік есебінен бюджет пен
бюджеттен тыс ... ... ... ... ете ... ... шаруашылық субъектісінің қарызды төлей ... ... ... ... ... ... өсуіне байланысты жедел міндеттемелерді өтеу қабілетсіздігі
немесе борышкердің ... ... ... байланысты
ұғымдар кіреді.
Баланстың қанағаттанарлықсыз ... ... ... ... ... деңгейінің жетіспеуіне байланысты кредитордың
алдында мүлік есебінен міндеттемелерін дәл уақытысында ... ... ... ... ... ... жалпы құны борышкер міндеттемелерінің
жалпы сомасына тең немесе одан асып кетуі ... ... ... және құқықтық қатынастардың өзара тығыз
байланысқан кең саласын қамтиды. ... ... ... ... ... (ликвидация) негіз болатын төлемқабілетсіздігінің
құқықтық танылуы болып саналады. Совет энциклопедиялық сөздікте банкроттық
(итальян сөзі Banco – банк және gotto – ...... ... ... қаржысыз болуы, осыған орай өз міндеттемелерін ... ... ... ... орыс ... ... бойынша –
борышкердің төлемқабілетсіздігінің сотпен анықталуы ... ... ... ... қазақстандық ғалымдар өз анықтамасын ұсынды: банкроттық – шаруашылық
субъектісінің экономикалық дәрменсіздігі, оның ... ... ... ... ... ... жариялануы.
Жалпы банкроттық өзінің мәні бойынша – ... ... ... ... ... табиғи процесі. Банкроттық бәсекелік күрес
нәтижесі ретінде өндірістің дамуын, іскерлікті ынталандырады.
Банкроттық-кәсіпорынның ұдайы өндіріс капиталының шаруашылық ... ... яғни оның ... және ... ... болуынан туындайды. Сондықтан шаруашылық ... ... өсу ... ... ... ету үшін және
қаржылық банкроттықы жағдайынан шығу үшін кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... банкроттықты құқықтық қатынастарды
сипаттайтын категория ретінде қарастырады. Құқықтық тұрғысынан банкроттық –
ол сот ... ... ... ... ... ... қаржы
міндеттемелері бойынша кредиторлардың талабын ... ... ...... ... ... ... оның
төлемқабілетсіздігінің құқықтық танылуы болып табылады. Құқықтық бағыттың
негізі соттың ... деп ... ... қазақстандық зеттеушілер төлемқабілетсіз және ... ... ... берген: төлемқабілетсіз – деп борышкердің өтеу
мерзімі ... ... ... мен басқа да қарсы ... ... ... ал ... – деп ... банкрот деп тану
мақсатында тауарлар (жұмыс, қызмет) төлемі бойынша кредиторлар талабын
қанағаттандыра алмауы.
Жалпы әрбір ... үшін ... ... ... ... асырылып жатқан шаралардың маңыздылығы банкроттыққа қарсы
басқарудың рөлін атқарады. Осыған сәйкес кәсіпорындар ... ... ... ... ... көбейту, әрі нарықтағы тауарлардың
сапалық көрсеткіштер ... ... өнім ... ... арқылы
нарықтағы жағдайын нығайтуға ұмтылады.
Экономика-құқықтық тұрғыда банкроттықты ... оны ... ... таза ... деп бөлуге болмайды.
Банкроттықты экономикалық тұрғысынан қарастырғанда негізінен шаруашылық
субъектісінің ... ... ... ... ... ... банкроттық макро-, микроэконмикалық түрде қарастырылады, ... ... ... ... ... ... ... екінші
– фирмалар теориясына негізделеді.
Басқаша айтқанда, экономикалық бағыт кәсіпорынның ... ... яғни оны ... ... ретінде қарастырады,
ал құқықтық бағыт-кәсіпорынның төлемқабілетсіз, яғни банкроттық жағдайға
душар ... ... ... ... жоюлуы.
Ұйымдастырушылық – құқықтық механизмі, ... ... ... яғни ол ... ... және ... ие: ... тұрғысынан банкроттық және ликвидациялық процесс
ретіндегі банкроттық.
Сонымен, банкроттық деп ... мен ... ... ... мен міндеттемелері бойынша уақытылы қарызын
төлей алмауы бойынша қатынастарын сипаттайтын экономикалық категория болып
табылады.
Кез келген басқару ... өз ... ... ... ие ... ... қатынастардың қалыптасуы басқару шешімдерінің
қабылдау күрдешілікті мен ... ... ... ... ... ... ... максимализациялауға ұмтылуда
заңдылыққа сүйенеді: пайда көп болған сайын, тәуекел де көп ... ... үш ... ... ... нәтижесінен сипатталады: теріс
(жеңілу, жоғалту, банкроттық, зиян), нөлдік, оң (жеңіс, пайда, табыс).
Кәсіпкерлік және тәуекел екі ... ... ... ... ... ... ... жоғары болады.
Кәсіпкерлік процестің қозғаушы күші (тәуекелге бару тілегі) Макконел К.Р.
мен Брю бойынша жеке қызығушылық: ... ... ... өзіне тиімді
іске ұмтылады. Сондықтан кәсіпкерлер ... ... ... ... ... ... болып саналады.
Осыған байланысты кәсіпкер пайда табу үмітіне қарай баруға мәжбүр.
Кәсіпкерліктің соңғы нәтежиесі-өндірілген өнім мен ... ... ... кәсіпорынның табысты дамуын қарастыруға болады,ол 4
сатыдан тұрады :
1) Жаңа ... ... мен ... көп ... ... ең қозғаушы факторы. Кәсіпкерлер
өзіне тиімді өзгерістер,яғни жұмыстарына жаңалықтарды енгізеді, мақсаты-
пайда табу. Нарыққа жаңа ... ... ... фирма оларды белгілі
бір уақытқа дейін баламалы құннан жоғары бағамен сатады. Міне осы ... ... ... ... ... және іске ... қарау
іскерлік әлемінде жоғары бағаланады.
2) Бизнес-жоспарды құру.
Бизнес-жоспарды құру -күрделі мәселелердің бірі, яғни ... ... ... оның қөлемін және негізгі сипаттамаларын, ... ... және ... жоспарларды қамтамасыз ету болып
табылады.
3) ... ... ... ең бастысы қандай ресурстар қажеттігін нақты бағалау; бастапқы
деңгейден қаталама ... ... ... ресурстар жетіспеушілігімен
байланысты теріс зардаптарды бағалау жұмыстары жүзеге асырылады.
4) Құрылған кәсіпорынды басқару.
Әрбір кәсіпорынды ... ... - ... өнім ... ... ... ... құруды ұйымдастыру, табыстың
шешуші тетіктерін және де ... ... табу ... шешім
қабылдаудан тұрады.
Ал жалпы жаңа кәсіпорын құру процесі 3 ... ... ... ... дайындық кезеңі деп аталады, мұнда кәсіпкердің қызмет түрін
және көлемін ... және ... ... ... ... кезең, яғни құрылтайшылық кезеңде ... ... ... мен ... ... және ... атрибуттарын енгізу
мәселелері шешіледі,
3-ші ұйымдастырушылық кезеңінде жаңа шағын кәсіпорынның ... құру ... ... яғни ... ... құрылымын,
басқару құрылымы, персоналдық құрылым және өндірістік инфрақұрылым.
ған нұсқалармен салыстырғанда табыс ала ... ... зиян ... ... ... негізінде мүмкін болатын ... мен ... ... жатады.
Сонымен қатар, кәсіпкерлікті тиімді ұйымдастырудың мәнді сипаттамалары да
бар және олар келесідей:
1) Мақсатты анықтау.Ол пайдалылықтың негізін ... ... ... ... Спиноза әлемді билейтін мүдде деп атап көрсеткен екен.Ал
Аристотельде мүдде туралы: игілік барлық ... екі ... ... ... ... қызмет болмасын ең ... ... ... ... ... мүддені іске асыру үшін керекті құралдарды табу.
2) ... жету ... ... жету жолында кәсіпкер жету
құралдарын, әдістерін анықтауы ... Бұл ... ... алу мен ... өзара үйлесуінің қамтылуы қажет.
3) Мадақтау мен жазалау жүйесінің ... ... ... ... ықылас көрсеткені үшін марапаттау туралы айтылады. ... ... үшін ... қою ... болады. Кәсіпкер алдына жаңа
мәселелерді іздеп қояды және оларды шешудің жолдарын ... Бұл ... ... ... ... ... Мұнда кәсіпкерге төнетін қаіп-қатер де, адамдарды
жұмысқа жұмылдыру, оларды марапаттау және тағы басқа ... да ... ... ... Бұл ... оның ... туралы сөз
болады,яғни оның негізгі объектісі-өндіріс болып табылады. ... ... ... ... рынок жағдайына байланысты ... ... ... айырмашылығы, яғни сонымен қатар,
сандық ... ... ... саны, капиталдың жылдық айналымы,
кәсіпорындардың ... ... ... ... ... ол қызмет еркіндігі,
субъектілердің тәуелсіздігі, сонымен қстар, кәсіпкерлік қызмет өрісінде
тәуелсіздік.
8) ... ... ... ... ... ... өндіріс
бағдарламасын қарастыруда көрінеді,мысалы бағдарлама, өндіріс жоспары.
9) Тәуекелдікке қатынасы. ... ... және ... ... тепе-теңдігі болып саналады.
Енді кәсіпкерге тән сипаттарды анықтайтын болсақ ол келесідей болады:
1) қызмет өрісін кәсіпшілік біліммен ... ... ... басқару үшін басқарушы білімі мен
тәжірибесі болу;
3) өзінің мүмкіндіктерін дұрыс бағалай білу және рыноктағы ... ... ... ... ... ... ... қабілеттілігі, құзыретті болу, ... ... ... ... ұйымдастыруды білу, қойған мақсатқа жету үшін тәуекелге
бару,
6) талдай білу және рыноктің мүмкіндіктерін ... ... ... қатар кәсіпкерлік бірнеше белгілер мен қызметіне ... ... ... меншік түріне қарай:-жеке, мемлекеттік және аралас;
үшіншіден, аумағы бойынша:-жергілікті, аймақтық, республикалық,
халықаралық;
төртіншіден, салалық ... ... ... ... саудалық, инфрақұрылымдық;
бесіншіден, атқаратын қызметтеріне байланысты:-өндірістік, коммерциялық,
қаржылық, кеңестік;
алтыншыдан, ... ... ... ... өндірістік кооперациялар;
толық серіктестіктер; -сенім серіктестіктері;
жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер;
біріккен кәсіпорындар формалары;,
акционерлік қоғамдар.
Ал ... ... ... елдерде кәсіпкерлікті ұйымдастырудың үш
негізгі нысанан кездестіруге болады: жеке ... ... Жеке ... ... ... ... иесі жеке өзі ғана шешім
қабылдап, шаруашылықтың барлық ... жкек ... ... ... ... табылады. Мысалы, 80-жылдар ортасында АҚШ-та 7 ... ... ... ... барлық істің жүруіне меншік иесі ... ... ... ... ... ... зиян және тағы ... жеке жауапкершілік.
2) Серіктестік дегеніміз-екі немесе бірнеше кәсіпкерлер кәсіпорын үшін
бірге шешім қабылдап, бірге жауап ... ... ... түрі болып
саналады. Мысалы, АҚШ-та 80-жылдардың ортасында 1 миллионнан ... ... ... ... капитал мөлшері жоғары, барлық серіктестіктер бірдей иелік
етеді және ... үшін де, зиян үшін де ... ... ... ... түрі ... ... делдалдық қызметтерде, қызмет
көрсету салаларында көбірек тараған, немесе көпшілік жағдайда ол өндіріске
байланыссыз болады.
3)Корпорациялар ... ... ... ... кәсіпкер жеке меншік пен жеке меншік иесінен бөлінген, оның
қаржылық қызметі шектелген.
Артықшылығы: ... сату ... ... ... іске ... корпорацияның иелері ешқандай материалдыжауапкершілікке
тартылмайды.
Кемшіліктері: акция иелерінің барлығы ... ... ... ... ... ... ... салынуымен қатар әрбір акция
иелерінің дивидендіне де салынады.
1.2 Кәсіпорын банкроттығы мен төлемқабілетсіздігінің ... ... ... ... ... капиталының шаруашылық механизмінің
балансының бұзылуынан, яғни оның қаржылық және ... ... ... ... ... төлемқабілетті кәсіпорын деп міндеттемелері жоқ және
капиталының құрамы толық өзіндік капитал ... ... ... ... ... ... міндеттемелердің
мөлшеріне тура пропорционалды және ... ... кері ... ... ... негізгі себептеріне, 1-
ден, пайда көлемінің төмендеуіне әсер ететін ... ... ... әсер ... ... жатады .
Пайданың өсу деңгейінің бәсеңдеуі немесе оның абсолютты азаюы орын алады,
егер:
-тауарбастылық жағдайда, яғни ... ... ... ... және оған ... ... төмен болса, рынокта ол өніміне деген
сұраныс азаяды;
-жіберілген өнімге төлемнің қайтарылмауының (невозврат) ... ... ... ... ... байланыста болып немесе сатып
алушыларды еріксіз таңдағанда орын ... ... ... ... кедергілер, т.б. шектеулер орнату арқылы
рынокты шектеу;
Ал міндеттемелердің озып өсуі келесі жағдайларда орын алады:
-кәсіпорынның тиімсіз ұзақмерзімді ... ... ... ... ... ... мен табысының өсуіне әкелмейтін, ... ... ... ... ... пайдаға қатысы жоқ есеп
айырысулармен жүзеге асырылуы; -кәсіпорынның зиян шегуі;
Жоғарыдағы аталған ... ... ... ... ... мен нарыққа тәуелсіз өз міндеттемелері бойынша уақытылы
есептесу ... ... ... ... кәсіпорындарға тән.
Сонымен бірге, ақшалай ағымдарды жоспарлау мен ... ... ... ... ... ... ... нарық тапсырысынан
артта қалушылық, яғни ұсынылатын ассортимент, сапа, баға, т.б. ... ... ... ... қанағаттанарлықсыз қаржылық басқарылуы,
яғни оның міндеттемеге жүктелуі. Бұл жағдайда қаржылық басқару дертіне
ұшырайды.
Сонымен ... ... ... ... ... және ... бар.
1. Шаруашылық жүргізу жағдайын жасаудың объективті себептері:
-экономиканы реформалаудың нормативті және заң шығаратын ... ... ... ... ... жетілмегендігі;
-инфляцияның аса жоғары деңгейі;
-фирманың құнды қағаздарының нарықтық құнының төмендеуі;
-бәсекелестіктің жоғары деңгейі және соның ... ... ... ... өндіріс шығындары төмендемей, өнім бағасының төмендеуі
және сәйкесінше өндіріс шығынының төменемеуі;
2. ... ... ... ... ... себептер:
-банкроттықты уақытында болжап және келешекте сақтану;
-жарнама, ... ... ... сұранысты толық
зерттемегендіктен сату көлемінің төмендеуі;
-өндіріс көлемінің ... ... ... ... ... ... кейбір түрлердің
бағаларының жақындауы;
-ақталмаған жоғары шығындар;
-өнімнің төменгі рентабельдігі;
-өндіріс циклының өте көлемді болуы;
-үлкен қарыздар мен өзара ... ... ... ... ... ... бейімделе алмауы, сұранысы
жоғары өнімдерді шығаруда ... ... ... ... ... тиімділік таңдай алмауы;
Кәсіпорындардың жаппай банкроттыққа ... ... ... соқтыруы мүмкін, сондықтан нарықтық экономикасы дамыған
елдерде, оларды толық күйреуден қорғау мен ... ... ... ... Осы ... ... ... мыналар:
-банкроттықты құқықтық реттеу;
-кәсіпорынның банкроттығы жайында актілерді жүзеге асыруға ... ... ... ... ұйымдық
қамтамасыз етілуі;
-келешегі бар (перспективалы) тауар өндірушілерді қолдау мақсатында
төлем қабілеті жоқ кәсіпорындарға мемлекеттік қаржылық көмек ... ... ... ... ... көрсету;
-кең ауқымды қоғам үшін банкрот жайында ақпараттар жариялылығын
қамтамасыз ету;
Реселік зерттеулер ... ... ... ... яғни ... ... ... факторларды екі топқа бөледі: сандық және
сапалық.
1) Сандық, тәжірибеде ... ... ... ол ... ... беретін – «z-есебің, оның негізінде ... ... ... ... ... ... = ... капиталы/активтер * 1,2 + бөлінбеген
пайда/активтер *1,4 + өндірістік пайда/активтер * 3,3 + ... ... * 0,6 + сату ... * 1; ... ықтималдығы:
“Z есебі” = 1,80 немесе аз жағдайда - өте жоғары;
“Z есебі” = 1,81-2,7 ... ... ... = 2,8 – 2,9 – ... ... = 3,0 және одан ... ... – ықтималдығы аз.
Z3,0 – банкроттықтың төмен ықтималдық аймағы;
2) Банкроттықты болжайтын сапалық факторларға:
-қаржы есебінің нашарлығы және шығындарды қадағалау ... ... ... тәжірибемсіздігі;
-ұзартылған міндеттемелерді өтей алмауы;
-кәсіпорынды қосымша қаржыландыруға қабілетсіздігі;
-коммерциялық тәукелдің жоғары деңгейі;
-нарықтық өзгерістерге жылдам бейімделуге қабілетсіздігі;
-коммерциялық тәуекелдің ... ... ... ... ... қабілетсіздігі;
-жеткіліксіз сападағы бухгалтерлік және қаржы есебі жүйесі;
-тұтынушылардың талап-тілектерінің өзгеруіне сәйкес өндірісті
бейімдеуге ... ... ... ... үшін ... ... шет ... жай және айрықша акциялардың нарықтық құны, қаржылық
шаруашылық қызметтің ... ... есеп және ... ... ... Э. ... көп факторлы ... ... ... 1968 жылы ... бас ... моделі ретінде пайда болған.
Осы модельді жасау барысында Э. Альтман 66 өнеркәсіп орындарын ... ... ... ... ... табысты болған. Ол мүмкін болатын
банкроттықты болжау үшін ұжымды болып келетін 22 ... ... ... ... ... ... ... гүлденіп оөсіп
келе жатқан кәсіпорындар көрсеткіштерімен салыстыра отырып, ... ... ... ... және ... ... бас негізгі көрсеткішті шығарған. Э. Альтманның
жалпы түрдегі ... ... ... ... ... = 1,2 + К1 + 1,4К2 + 3,3К3 + 0,6К4 + 1,0К5 ... К1 = меншікті айналым қаражаттар/активтер;
К2 = бөлінбеген табыс/активтер;
К3 = пайыз бен салық төлуге дейінгі табыс/активтер;
К4 = ... ... ... = өткізуден түскен табыс/активтер;
Z индексінің шекті мәні статистикалық сұрыптау ... ... ... есептеуінше 2,675 болды. Осы өлшеммен нақты кәсіподақ үшін
есептелген несие ... ... мәні ... кәсіпорындар арасында шек коюға және болашақта (2-3 жыл) біреулерінің
банкроттыққа ұшырап (z < 2,675 ... және (z>2,675 ... ... ... ... жөнінде пікір айтуға мүмкіндік
береді.
Сонымен қатар 1977 жылы Э. Альтман 7 ... ... ... ... дәлдігі 70% дейін болды және банкроттықты бос жылға ... ... Бұл жеті ... ... ... ... ... рентабельбілігі;
-пайданың динамикасы;
-несие бойынша пайызды өтеу коэффициенті;
-ағымдағы өтімділік коэффициенті;
-автономия коэффициенті;
-жиынтық активтер;
Бұл модельдің құндылығы өте дәлдігінде, бірақ қолданылуына ... ... ... (талдау есебінің мәліметтері қажет, ал ол
сыртқы пайдаланушыларда жоқ).
Сонымен ... ... ... және ішкі ... әсер етеді.
Сыртқы факторларға халықаралық, ұлттық, рыногтық, ал ішкі факторларға
фирманың ... ... ... принципі, ресурстар мен оларды
пайдалану, маркетингтік ... мен ... және ... ... Сыртқы факторлар:
1.Халықаралық факторлар.
1.1.Жалпыэкономикалық: -экономикалық даму циклдылығы;
-дүниежүзілік қаржы жүйесінің ... ... ... ... тұрақтылығы:-халықаралық келісім-шарт жасасу;
-еркін экономикалық аймақтар құру;-тарифтік келісімдер;
-халықаралық маркетингі.
1.3.Халықаралық ... ... ... ... бәсекенің нарықтығы үлесін арттыру;
2.Ұлттық факторлар.
2.1.Саяси:-қаржы жүйесінің жағдайы;-меншікке деген қатынас;-мемлекеттік
жер ... ... ... қарым-қатынасы;-
салық саясаты;-монополизмді шектеу;-бәсекені қолдау;-тұтынушылар ... ... ... ... ... табысының деңгейі;-сатып
алушылардың қабілеттілік денгейі;-несие алу ... ... ... ... ... ... ... нормасы;
3.2.Ғылыми-технологиялық:-технологиялық жаңалықтар;-өнімнің бәсекелік
қабілеттілігі; (денгенмен банкроттықтың ең ... ... ... ... ... қозғалыстар болып
саналады). Ішкі факторлар:
1.Фирманың бәсекелік ортасы:-саланың қызметінің мақсаты;-дәстүрлер,
репутация және имидж;-персоналдың біліктілік құрамы;-нарықтағы ... ... ... ... формасы;-басқарудың ұйымдастырушылық
формасы;-инновациялық қызмет;-өндірісті басқару ... ... ... мен ... ... ... мен ... циклдың ұзақтылығы;-өндірістік қорладың денгейі;-
қаражаттар айналымы.
4.Маркетингтік стратегиялар мен ... ... ... сату ... ... мен
сатуды болжау.
5.Қаржы менеджменті:-баланстың құрылымы;-төлемқабілеттілік;-өтімділік;-
капиталдың құны.
Сонымен қатар келесі сызбада ұйымдағы банкроттықтың субьективті және
обьективті себептері ... ... ... субьективті және обьективті себептері.
Жалпы төлемқабілетсіздіктің ерекше себептеріне 1-ден, нарық тапсырысынан
артта қалушылық, яғни ұсынылатын ... ... ... т.б. ... ... ... ... қанағаттанарлықсыз қаржылық басқарылуы,
яғни оның міндеттемеге жүктелуі. Бұл жағдайда қаржылық басқару дертіне
ұшырайды ... ... ... ... ... ... факторларға
байланысты:
1. Акция қаражаттырының ... ... ... ... көрсеткіштің айтарлықтай шамасы;
2. Төмен рентабельдік
3. Тұрақсыз табыс
4. Акционерлік ... ... ... ... ... ... ... азаюы;
6. Тұрақты шығындардың жалпы шығындарға қатынасының жоғарғы көрсеткіші;
7. Акцияның нарықтық құны мен оның баланстық құны арасындағы ... ... ... тыс ... ... деңгейін қолдауда қабілетсіздік
таныту
9. Қарыз міндеттемелерінің жоғарғы мөлшері;
Ал сапалық факторларына:
1.Қаржы есебі жүйесінің ... және ... ... ... ... тәжірибесіздігі
3. Міндеттемелерін уақытылы өтей алмау;
4. Заңсыз іс-әрекеттердің орын алуы;
5. Кәсіпорынды басқаруда бөліксіздік таныту;
6. Қосымша қаржылану көздерін ... ... ... ... сыртқы ортадағы өзгерістерге тез бейімделе алмауы;
8. Бухгалтерлік және ... ... ... ... ... ... келісім-шарттарын жиі қарау;
10. Жалға беру мен жалға алу келісім-шарттарын жиі ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
қолдауға ие. Әр түрлі мемлекеттік реттеулер мен ... ... ... ... ... бірі ... ... туралы заң”. Америка Құрама
Штатының когрессінде шағын ... ... екі ... ... ... ... ... әкімшілігі қызмет атқарады.
Әкімшіліктің басты функциясы-шағын бизнесті жан-жақты ... ... ... ... жұмыс істейді. Аймақтық бөлімшелер ... ... ... ... ақпарат береді, оның мәселелерін шешуге
көмектеседі.
Сонымен қатар, Америка Құрама Штатының кәсіпкерлік саясатының негізгі
бағыттарының ... ... ... реттеу болып табылады. Ол екі бағытта
жүзеге ... ... ... субсидиялар;
2)қаржыландыру үшін жеке капиталдарды тарту;
Бұл бағытты іске ... ... ... Бизнестің Әкімшілігі құрылған және ол
шағын кәсіпкерлікке қаржылық,кеңестік,материалдық ... ... мен ... ... ... ... ... келесі бағдарламалар жүзеге асырылады:
1) халықаралық саудада көмек;
2) ғылыми-техникалық зерттеулер;
3) әйел-кәсіпкерлерге көмектер;
4) ардагер-кәсіпкерлерге көмек көрсету жұмыстары;
5) ... ... ... және ... «Алтын жіп» АҚ-ның шаруашылық қызыметі мен ... ... ... технико-экономикалық мінездемесі
«Алтын жіп» АҚ трикатажды өндіріске орта нөмірлі мақта ... ... ... кәсіпорын болып табылады.
Кәсіпорын 1942 жылы Мәскеу аймағындағы Реутовский ... ... ... ... құрал – жабдықтарының негізінде
құрылды. Алғашында кәсіпорын шет ... ... мен ... ... ... шыққан, қуаттылығы 12 мың тоқыма құрайтын,
тоқыманың шығарылымы 222 тоннадан ... ...... ... жіп» АҚ – дағы ... үнемі жаңа құрал – жабдықтардың,
механизацияның және өнімнің автаматизациясы арқылы жүргізіледі.
Технико-экономикалық көрсеткіштердің ... ... 1- ... кесте. «Алтын жіп» АҚ 2004-2005 жылдарға арналған технико-экономикалық
көрсеткіштері
|№ |Көрсеткіштер ... |2004 ж |2005 ж ... |
| | ... | | | |
|1 ... ... |мың. тг |18022,6 |25564,5 |141,8 |
| ... ... | | | | |
|2 ... өнімнің |мың. тг |20685,5 |23449,6 |113,4 |
| ... құны | | | | |
|3 ... ... |мың. тг |(-2662,9) |2114,8 |- |
|4 ... ... |мың. тг |12197,3 |11368,9 |111,5 |
|5 ... ... |мың. тг ... |(-5687,0) |- |
|6 |Негізгі құралдардың |мың. тг |50141,7 |37045,4 |73,9 |
| ... ... құны | | | | |
|7 ... ақы қоры |мың. тг |61555,3 |76090,3 |123,6 |
|8 ... ... |адам |353 |321 |90,9 |
| ... | | | | |
|9 |Бір ... ... |тг |14531 |19753,4 |125,7 |
| ... еңбек ақысы | | | | ... ... ... 1 ... |1,14 |0,92 |80,0 |
| ... | | | | ... |Бір жұмысшының еңбек |мың. тг |51,05 |79,64 |144,3 |
| ... | | | | ... ... саны |адам |60 |59 |1 ... ... ... 2005 жылы 2004 ... ... ... тускен табыс 7541,9 мың теңгеге өскен,ол 41,8% құрайды.
Өнімнің өзіндік құны 2005 жылы 2764,1 мың ... ... 13,4% - ға ... 23449,6 ... ... қатар жалпы табыстың өскен, ол 4777,7 мың теңгеге
өскен, яғни 2114,8 мың ... ... ... ... ... да 11368,9 ... , яғни 11,5% - ға өсті. Негізгі құралдардың орташа жылдық ... мың ... ... Анализ көрсеткендей жұмысшылар саны ... және ... саны 1 ... ... жылы ... ... саны 353 ... ал 2005 жылы ... ... ... төмендеді.
Сонымен қатар 2005 жылы 2004 жылмен салыстырғанда 1 жұмысшының
еңбек өнімділігі 132,92 немесе 44,3%- ға өсті. ... ақы қоры 1454 ... ... яғни 23,6% -ға ... Орташа айлық еңбек ақы 2004 жылмен
салыстырғанда 11535,0 теңгеге өсті, яғни ол ... ... мен ... ... ... 1 теңгеге
кеткен шығындардан көре аламыз. Бұл ... 2004 ... 1,14 ... ... жылы 0,92 ... яғни -0,22 ... немесе 20%- ға төмендеген.
Негізгі капиталдың қолданылу деңгейі, бір жағынан технологиялық саясаттың
прогрессивтілігімен, ал екінші ... ... ... технологиясымен
анықталады. Мұндай жағдайда басшылыққа, ең алдымен негізгі қорлардың қалай
қолданылып жүргенін анықтау ... ... ... ... үшін ... ... қолдануға
біртұтас жүйе құрылған.
Бұл көрсеткіштердің ең маңыздысы қор қайтарымдылығы, қор сиымдылығы.
Қор қайтарымы өнімді ... ... ... негізгі қорлардың орташа
жылдық құнына қатынасымен анықталады.
2-кесте 2004-2005 жылға негізгі ... ... ... | | | | |Өсу ... |Көрсеткіштер |Өлшем бірлігі |2004 ж |2005 ж ... % |
|1 |Қор ... | | | | |
| | ... |0,35 |0,69 |191,7 |
|2 |Қор ... ... |2,78 |1,44 |52,2 |
|3 ... ... |Тыс.тенге/адам |835,7 |627,9 |75,1 |
|4 ... ... | | | | |
| | |% |60,5 |60,5 |100 |
|5 ... | | | | |
| ... |% |39,5 |39,5 |100 ... жіп» АҚ- дағы қор ... 2004 жылы 0,35 ... ал 2005 жылы
0,69 теңге. Қор қайтарымының өсуі кәсіорынның даму деңгейін көрсететі. ... ... ... пайданың көлемін анықтауға көмектеседі.
2005 жылы 2004 жылға қарақанда 1 теңгеден түскен ... 33 ... ... ... саясаттың өндірілуіне бұл жеткілікті емес. Сонымен
қатар, қор ... да ... ... яғни 1 ... ... ... ... қажет екенін көрсетеді. Қор ... ... және оның ... ... Қор сиымдылығы 2004 жылы 2,78
теңге, ал 2005 жылы 1,44 ... ... ... қор сиымдылығы төмендеген
жағдайда, алайда ... ... өсуі ... капитал салымдарының
үнемделуі байқалады.
Ары қарай «Алтын жіп» АҚ- ның кадрлар ағымын қарастырамыз.
3- кесте. 2004-2005 ... ... жіп» ... ... ағымының
көрсеткіштері.
| | | | | | ... ... ... |2004 ж |2005 ж ... ... | ... | | | |
|1 ... ... | | | | |
| ... саны ... |353 |321 |-32 |
|2 ... | | | | |
| ... ... |- |- |- |
|3 ... ... | | | |
| | ... |85 |36 |49 |
|4 ... ... | | | |
| | |% |- |- |- |
|5 ... ... | | | | |
| | |% |24 |11 |46 ... жылы ... 85 адмды жұмыстан босатқан, ал 2004 жіне 2005
жылдары жұмысқа ешкімді қабылдамаған. 2005 жылы кәсіпорын
49%-ға аз адамды жұмыстан ... яғни ол 36 ... ... ... 2004 жылы ... 2005 жылғы 11%-ға төмендеген, яғни
ол 46%.
2.2 «Алтын жіп» АҚ –ның банкроттыққа ұшырау қаупі және қаржылық жағдайын
талдау
Бұл ... ... жіп» АҚ – ның ... ... ... ... ... диагностика жүргіземіз.
Нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорынның қаржылық жағдайын
анализдеу ... роль ... Бұл ... ... ... және жеке ... ,жұмысшылар, комерциялық серіктестіктер
алдында өндірістік кәсіпкерлік ... ... ... ... ... қаржылық анализдің көп тараған әдісі - әртүрлі қаржылық
коэффициенттерді төрт топта қарастырамыз:
• мүліктік жағдайын бағалау
• жұмыс белсендігін бағалау
• қаржы ... ... ... ... бағалау
Кәсіпорынның қаржы тұрақтығын бағалау үшін ... , ... және ... ... ... және ... ... талдау керек. Терең және нақты талдау ... ... ғана ... ... ... бағалауға, кәсіпорынның
қаржылық тұрақтылығынкүшеитетін және оның жұмыс белсенділігін арттыратын
басқармашылық шешімдер беруге болады.
5 – кесте ... ... ... ... ... |2004 ж |2005 ж ... мәні |
|1 ... мүлік |1,6812 |1,6219 |>=0,5 |
| ... | | | |
|2 ... ... |0,4222 |0,4541 |=0,5 |
|9 ... ... ... |1,2193 |0,7771 ... |
| ... ... | | | ... |Қысқа мерзімді қарыздар |1,0000 |1,0000 |- |
| ... | | | ... ... ... |0,0386 |0,0520 |- |
| ... | | | ... ... және |28,9686 |7,7034 |2\1 |
| ... ... | | | |
| ... ... | | | ... фирмаларында қаржыландыру коэффициентіне қарсы ... және жеке ... ... коэфицентті кеңінен қолданылады. Бұл
коэффициент жеке құралдардың бір теңгесіне салынған, қанша ... ... ... Бұл ... ... ... - ... Зерттеліп отырған кәсіпорында бұл көрсеткіш 2004 және 2005 жылдар ... ... ... ... ... тағы бір маңызды көрсеткіш
– қаржы тұрақтылық коэффициенті . Бұл коэфицент ... жеке және ... ... ... ... ... ... мағынасы 0,9.
Оның 0,75 – ке төмендеуі оның критикалық шегі болады. Талданыып ... бұл ... ... деңгейден сәл төмен.
Капитал құрылымының оптималды қалыптасуын анықтау ... ... ... Ол жеке ... ... ... тең. ... мысалда ол 2004 жылы 0,6032, 2005 жылы
0,5479 – ға тең.
Талдау барысында жеке капиталдың абсолюттық көлемін ... ... , оның жеке ... үлес ... да ... ... . ... жеке капиталының қай бөлігі мобилді формада ... Бұл ... ... ... 0,5 – ке тең. ... отырған кәсіпорында бұл коэффициент 2004 жылы 0,3459 , 2005 ... – ға тең , бұл ... ... мүлдем сәйкес емес.
Енді кәсіпорынның ... ... ... Бұл көрсеткішке кәсіпорын қызыметінің тиімділігін мінездейтін
көрсеткіш - табыстылық көрсеткіші ... ... - ... ... жіп» АҚ ... ... бағалау.
|№ |Көрсеткіштер |2004 ж |2005 ж |
|1 ... ... ... | | |
| | |-0,1558 |-0,0842 |
|2 ... ... ... | | |
| ... |-0,0267 |-0,0151 |
|3 ... ... табыстылығы |-0,1478 |-0,0827 |
|4 ... өнім ... |-0,5569 |-0,2225 |
|5 ... ... ... |-0,4164 |-0,2658 |
|6 ... ... табыстылығы |-0,1558 |-0,0842 |
|7 ... ... ... |-0,1764 |-0,0842 |
|8 ... ... ... |-0,1764 |-0,0842 |
|9 ... капитал табыстылығы |-1,3358 |-0,3479 ... ... ... әр ... ... ... ... алмасу, экономикалық процеске қатысушылардың ойласуымен топталады.
Табыстылық коэффициенті кәсіпорын табысының құрылуына бірден-бір әсер ... ... олар ... ... және кәсіпорынның қаржылық
жағдайын бағалаудың негізгі элементі болып табылады. Зерттеліп ... ... ... 2005 жылы ... ... Бірақ сату
көлемінің табыстылығының өзі 0,0827 – ге ... ... Бұл ... ... және ... белсенділігінің төмендегенін көрсетті.
Кәсіпорынның жұмыс белсендігін бағалау және талдау ... ... ... болып табылады.
8 – кесте «Алтын жіп» АҚ – ның жұмыс белсенділігін бағалау
|№ ... |2004 ж |2005 ж ... % |
|1 ... ... |0,2798 |0,3784 |135,2 |
| ... | | | |
|2 ... ... ... |0,3168 |0,4992 |157,6 |
| ... | | | |
|3 ... ... айналымдылық|0,1911 |0,2735 |143,1 |
| ... | | | |
|4 ... ... |0,6628 |0,8333 |125,7 |
| ... ... | | | |
|5 ... ... ... |543,1 |432,0 |79,5 |
| ... | | | |
|6 ... айналым құралдарының|0,4209 |0,5020 |119,3 |
| ... ... | | | |
|7 ... ... |1,6452 |2,8259 |171,8 |
| ... ... | | | |
|8 ... қарыздардың орташа |0,5422 |0,8552 |157,7 |
| ... | | | |
|9 ... ... |664,0 |420,9 |63,4 |
| ... коэффициенті | | | ... ... ... ... |5,1131 |11,2184 |219,4 |
| ... | | | ... ... қаражаттарының |70,4 |32,1 |45,6 |
| ... ... | | | ... ... ... ... |0,7291 |1,5326 |210,2 |
| ... | | | ... ... ... ... |493,8 |234,9 |47,6 |
| ... | | | ... ... өнімнің айналымдылық |0,3168 |0,4992 |157,6 |
| ... | | | ... ... ... байланысты кәсіпорынның
жұмыс белсенділігінің анықталады. Жұмыс белсенділігін талдау әртүрлі қаржы
айналымдылық коэффициенті және деңгейлерін ... ... ... қаржылық жағдайы активтерге салынған құралдардың
қаншалықты тез айналатындығына тікелей тәуелді.
8 – ші ... ... ... ... ... ... ... айналымдылық коэффициенті көрсетілген . Ол
кәсіпорынның барлық капиталының айналым көлемін, ... ... ... пайдаланғандығын көрсетеді. Біздің кәсіпорында ... 2004 жылы 0,2798, 2005 жылы 0,3784 рет ... ... ... ... ... ... тиімділігін көрсетеді. Біздің кәсіпорын бойынша қор қайтарымдылық
коэффициенті 43,1 %-ке ... 2004 жылы 0,1911, 2005 жылы ... ... ... ... ... ... төмендейді.
Айналымдағы активтердің немесе айналым құралдарының ... ... Бұл ... 2004 жылы 0,6628, 2005 жылы 0,8333
– ке тең, сонда айналым активтерінің айналымдылығы ... ... ... бір ... ұзақтығы , қарастырылып отырған
кәсіпорында 2004 жылы 543,1 күн, 2005 жылы 432 ... жіп» АҚ ... ... ... ... ... емес.
Сондықтан біз «Алтын жіп» АҚ –на банкроттық кезеңнің басталуын талдайық.
9 кесте «Алтын жіп» АҚ – на ... ... ... |Z – ... ... |Зайцева|Кавалев|Вищняков |
| ... ... ... |әдісі |әдісі |әдісі |
| ... ... | | | | ... жыл |-3,4910 |4,7845 |0,3484 |1,4047 |0,1907 |250 |64,3242 ... жыл |-2,3887 |2,3366 |0,3156 |0,9412 |0,2258 |127 |34,0354 ... факторлы жәй әдіске байланысты , (Z) нәтиже кері, 2004 – 2005 жылдарға
банкротқа ұшырау қаупі үлкен емес. Z мәні ... ... ... ... ... Егер Z

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 47 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорынның банкроттығын диагностикалау және бейдағдарыстық бағдарламаны әзірлеу55 бет
Кәсіпорындардың банкротқа ұшырауы, төлем қабілетсіз болу себептері, оның салдары және оның алдын алу бағыттарын анықтау, банкроттыққа қарсы басқарудың рөлі мен кәсіпорын үшін маңызын зерттеу80 бет
Коммерциялық банктің өтімділігі мен төлем қабілеттілігі75 бет
Компанияның банкроттығы мен төлем қабілетсіздігінің теориялық негіздері. Жалған банкроттық қылмыстық-құқықтық сипаттамасы30 бет
Кәсіпкерлік қызметтің банкроттықтан сақтандыру жолдары24 бет
Кәсіпорынның жұмысын болжамдау және жоспарын талдаукәсіпорынның жұмысын болжамдау және жоспарын талдау26 бет
Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі және қаржылық тұрақтылығы64 бет
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы туралы41 бет
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын және төлем қабілеттігін талдау60 бет
Сақтандыру ұйымдарының төлем қабілеттілігі74 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь