Қағаз және картонмен істелетін жұмыстар


1 Бейнелеу және құрастыру әрекетінің келесі түрі . сурет аппликация.
2 Балалардың бейнелеу және құрастыру әрекетін дамыту әдістері мен тәсілдері
3 Балалардың қиялын, шығармашылық қабілеттерін дамыту
4 Қағаздан жасалған қар
Бейнелеу және құрастыру әрекетіне үйретудің негізгі мақсаты – балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту болып табылады.
Балалардың айналадағы өмірден алған әсерлері бұл іс-әрекетінің мазмұны болып табылады. Сурет алу процесінде балада бейнелеушіге белгіл бір қатынас орнығып, қоршаған әлем жөніндегі білімі нақтыланып, көбейе түседі. Балалар сабақ кезінде түрлі материалдармен жұмыс жасауға дағдылар мен іскерліктерге ие болады, оларда болмыстың заттары мен құбылыстарын бейнелеу процесінде бұл іскерліктерді шығармашылықпен пайдалануға үйренеді.
Мектепке дейінгі ересек жастағы баланың айналасындағыны берудегі бейнелеу мүмкіндіктері шектеулі. Бала қабылдағанының барлығы бірдей оның суреті немесе мүсіні үшін тақырып бола алмайды.
Тақырыптық композицияны жасау міндеті өзара логикалық байланысы бар зататр тобын бейнелеуді талап етеді. Өмірде бала заттар арасындағы байланыстар мен қатынастарды оңай аңғарады, алайда бұл қатынастарды сурет немесе мүсін арқылы беру үшін мектеп жасына дейінгі бала ой мен ұиялдың үлкен жұмысын талап ететін бірқатар бейнелеу іскеліктерін меңгеруге тиіс. Бала бейнеде ненің басы, ненің екінші дәрежелі екенін анықтау; композициялық міндеттерді шешу қажет.
Бұл бейнелеу тәсілдерін меңгеру – ойды дамытуды талап ететін барынша күрделі міндет. Балабақшада бұл негізінен ересек топтарды шешіледі. Үйретудің маңызды міндеті ритмді, симметрияны, түсті ескере отырып, ою-өрнек жасай білуді дамыту болып табылады. Бұл міндет көбіне декоративтік сурет пен аппликация сабақтарында жүзеге асады. Мүсіндеуде жасалған ыдыстар мен декоративтік пластиндерді бояулармен боылған ою-өрнекпен нақыштау.
Бейнелеу өнеріне баулудың маңызды міндеттерінің бірі – түрлі материалдармен жұмыс жасау техникалық тәсілдерін меңгеру.
Бейнелеу іскерлігі затттың формасын, оның құрылысын, түсін және басқа сапаларын бере білу, нақышталатын форманы ескере отырып, ою-өрнек жасай білу қабілетінен тұрады. Бейнелеу іскерліктерімен техникалық дағдылар тығыз байланысты. Кез келген затты бейнелеу үшін кез келген бағытқа сызықтарды еркін және жеңіл жүргізе білу керек, ал осы сызықтардың көмегімен заттың формасын қалай беру керек – мұның өзі бейнелеудің міндеті болып табылады.
1. Жумабаев М. Ойлауды өркендету жолдары. – Алматы, 1972. – 85 б.
2. Смаилов С.С. Дидактикалық материалдарды қолдану және балалардың танымдық белсенділігін арттыру. - Алматы, 1994. – 218 б.
3. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. М.,1980.
4. Трумпа Э.А. Самоделки из бумаги. М.
5. Гусакова М.А.Аппликация.-М.,1988.

Пән: Өнер, музыка
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 11 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Ќағаз және картонмен істелетін жұмыстар .
Ќаѓаз жєне ќатырма ќаѓазбен ж+-мыс бастаушы сынып оќушыларыныњ ењбегін оќыту ж%.йесінде мањызды орын алып, оќушылардыњ ењбек с%.йгіштігі +-ќыптылыќќа, жоѓарѓы талѓамдыќќа тєрбиелейді.Балалардыњ +-жымда uз ойын басќалармен сєйкестіре отырып,ж+-мыс істеу %.шін ж+-мысыныњ кейбір т%.рлерін барлыќ балалар бірігіп орындайды.Ењбектіњ б+-л т%.рін оќыту барысында аќыл-ойы дамыѓан балалардыњ ойындаѓы,зерттеу кемшіліктерді т%.зеуге %.лкен м%.мкіншіліктер туады.Оќушылар сабаќта білімді кuлемде жалпаќ пішінді бір немесе бірнеше біліктерден т+-ратын,+-йымдастырады.Сапасы єр т%.рлі ќаѓаздан жєне ќатырма ќаѓаздан балалар б+-л %.шін белгілі бір ќ+-ралдарды пайдаланады.Б+-йымды берілген %.лгіге ќарап жасайды.Сондыќтан да ,оќушылардыњ б+-йымды талдап,оныњ ерекшеліктерін аныќтап, салыстырып ќарапайым т+-жырым жасай білулерініњ мањызы зор.Б+-йымды ќаѓаздан жєне ќатырма ќаѓаздан жасаудыњ белгілі бір бірізділігі бар,егер ол б+-зылса оќушы б+-йымды неден жасай алмайды немесе ж+-мысты спасыз орындайды.Осыѓан байланысты балалардыњ жоспар ќ+-ру оныњ іс-ж%.зіне асыру жєне істелген іс туралы ќортындылыѓын білу ќабілетін ќалыптастыру керек.Жазыќ жєне кuлемді б+-йымдарды жазыќ материалдан істеуді %.йрету м+-ѓалімге балалдардыњ кењістік баѓдарламаныњ дамымауын т%.зеуге м%.мкіншілік береді.Сондыќтан балалар жапсырмаќ+-раќпен ж+-мыс барысында ырѓаќпен тепе-тењдік зањымен танысып,геометриялыќ формаларды тануѓа жаттыѓады.Балалар ќаѓаз бетіне бuліктерді орналастырѓанда ќаѓаз бетінде баѓдарлауѓа %.йреніп жоѓарѓы тuмен оњ жаќ тура жоѓарѓы жєнет.б.сияќты кењістік +-ѓымдарды атайды.
Балалар ќаѓаз бен ќатырма ќаѓазбен к%.нделікті uмірде жиі кездеседі.Біраќ аќыл-ой дамымаѓан бірінші сынып оќушылары б+-л материалда тура т%.сініктер мен маѓл+-маттар болмайды.Оќушылар ќол ењбек сабаќтарында єр т%.рлі сападаѓы ќаѓаз ќатырмак ќаѓаз т%.птеу материалымен жєне олардыњ ќолданыс ќасиеттерімен танысады.Олар м+-ќаба т%.птеуші мамндыѓы туралы ќарапайым т%.сінік алады.Балалар єр т%.рлі б+-йымдарджы жасау %.рдісінде ќаѓаз бен ќатырма ќаѓазды uњдеу тањбалаудыњ ќарапайым тєсілдерін оќу мењгереді.Балалар жєй жєне к%.рделі пішіндерді ќалыппен тањдауды кuп ќиындыќќа кездеспейді.Аќыл-ойы дамыѓан балалар %.шін сызѓышпен белгілеу тєсілі белгілі бір ќиындыќты туѓызады.Сондыќтан да, тuменгі сынып оќушыларын тек бір тєсілге %.йоету +-сынылады.Ол былайша орындалады: бірінші жоѓарыдан,содан кейін ќаѓаздыњ тuменгі б+-рышынан,сызѓышпен керекті uлшемді белгілейцді.Белгіленген н%.кте сызѓыш арќылы ќосылады.Біраќ балалардыњ %.йренген тєсілін єр т%.рлі жасайды.Ќолдану %.шін,жаттыѓулар т%.рлерін т%.рлендіріп отыру керек.

Бейнелеу және құрастыру әрекетінің келесі түрі - сурет аппликация.
Аппликация сабақтары процесінде балалар өздері бөліктері мен силуэттерін қиып, жапсыратын алуан түрлі заттардың қарапайым да күрделі формаларымен танысады. Силуэетті кескінді жасау үлкен ой мен қиял жұмысын талап етеді, өйткені силуэетте кейде заттың негізгі белгілері болып табылатын детальдар болмайды.
Аппликация сабақтары математикалық түсініктердің дамуына мүмкіндік туғызады. Мектепке дейінгі балалар аса қарапайым геометриялық формаларының аттарымен, белгілерімен танысады, заттардың және олардың бөліктерінің кеңістікте орналасуы мне көлемі туралы түсінік алады. Осы күрделі ұғымдарды балалар декоративтік ою-өрнек жасау процесінде немесе затты бөлік-бөлігі бойынша бейнелеген кезде оңай ұғып алады.
Сабақтардың барысында мектепке дейінгі балалардың бойында түсті, ритмді, симметрияны сезу дамиды және осының негізінде көркемдік талғам қалыптасады. Оларға түсті өздері жасау немесе форманы бояу керек емес. Балаларға түрлі түстер мен реңктегі қағаздарды бере отырып оларды әдемі үйлесімді таңдай білуга тәрбиелейді.
Ритм мен симметрия ұғымымен балалар сәби жастың өзінде-ақ декоративтік ою-өрнек элементтерін бөлген кезде танысады.
Аппликация сабақтары бөбектерді жұмысты жоспарлы ұйымдастыруға үйретеді, өйткені өнердің бұл түрінде композиция жасау үшін бөліктерді жүйелі жапсырудың үлкен маңызы бар.
Аппликациялық бейнелерді орындау қол бұлшық еттерін дамытуға, қимылдарды үйлестіруге жәрдемдеседі. Бала қайшы ұстауға, қағаз парағын бұра отырып,формаларды дұрыс қиып алуға, формаларды қағаз бетіне бір-біріне бірдей қашықтықта орналастыруға үйренеді.

3.2
Балалардың бейнелеу және құрастыру әрекетін дамыту әдістері мен тәсілдері
Бейнелеу және құрастыру әрекетіне үйретудің негізгі мақсаты - балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту болып табылады.
Балалардың айналадағы өмірден алған әсерлері бұл іс-әрекетінің мазмұны болып табылады. Сурет алу процесінде балада бейнелеушіге белгіл бір қатынас орнығып, қоршаған әлем жөніндегі білімі нақтыланып, көбейе түседі. Балалар сабақ кезінде түрлі материалдармен жұмыс жасауға дағдылар мен іскерліктерге ие болады, оларда болмыстың заттары мен құбылыстарын бейнелеу процесінде бұл іскерліктерді шығармашылықпен пайдалануға үйренеді.
Мектепке дейінгі ересек жастағы баланың айналасындағыны берудегі бейнелеу мүмкіндіктері шектеулі. Бала қабылдағанының барлығы бірдей оның суреті немесе мүсіні үшін тақырып бола алмайды.
Тақырыптық композицияны жасау міндеті өзара логикалық байланысы бар зататр тобын бейнелеуді талап етеді. Өмірде бала заттар арасындағы байланыстар мен қатынастарды оңай аңғарады, алайда бұл қатынастарды сурет немесе мүсін арқылы беру үшін мектеп жасына дейінгі бала ой мен ұиялдың үлкен жұмысын талап ететін бірқатар бейнелеу іскеліктерін меңгеруге тиіс. Бала бейнеде ненің басы, ненің екінші дәрежелі екенін анықтау; композициялық міндеттерді шешу қажет.
Бұл бейнелеу тәсілдерін меңгеру - ойды дамытуды талап ететін барынша күрделі міндет. Балабақшада бұл негізінен ересек топтарды шешіледі. Үйретудің маңызды міндеті ритмді, симметрияны, түсті ескере отырып, ою-өрнек жасай білуді дамыту болып табылады. Бұл міндет көбіне декоративтік сурет пен аппликация сабақтарында жүзеге асады. Мүсіндеуде жасалған ыдыстар мен декоративтік пластиндерді бояулармен боылған ою-өрнекпен нақыштау.
Бейнелеу өнеріне баулудың маңызды міндеттерінің бірі - түрлі материалдармен жұмыс жасау техникалық тәсілдерін меңгеру.
Бейнелеу іскерлігі затттың формасын, оның құрылысын, түсін және басқа сапаларын бере білу, нақышталатын форманы ескере отырып, ою-өрнек жасай білу қабілетінен тұрады. Бейнелеу іскерліктерімен техникалық дағдылар тығыз байланысты. Кез келген затты бейнелеу үшін кез келген бағытқа сызықтарды еркін және жеңіл жүргізе білу керек, ал осы сызықтардың көмегімен заттың формасын қалай беру керек - мұның өзі бейнелеудің міндеті болып табылады.
Бейнелеу өнеріне үйретудің әдістері мен тәсілдері:
+ Бақылау.
+ Заттарды пайдалану.
+ Үлгіні пайдалану.
+ Картиналарды пайдалану
Балалардың шығармашылық қабілеттерін дамытудың табысты болуы олардың айналасындағыны бақылай білуі, болмыс құбылыстары арасындағы байланыстарды анықтап, жалпы және жеке белгілерді бөліп көрсете білуі қаншалықты дамитынына байланысты. Баланы арнаулы бейнелеу тәсілдеріне, түрлі бейнгелеу материалдарын пайдалану әдістеріне үйрету қажет. Тек сабақта жүйелі түрде ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Оқушының оқыту процесіндегі еңбек тәрбиесі
Еңбекке баулу пән сабақтарын пәнаралық байланыс негізінде оқыту
Оқушылардың кәсіптік шеберлігін қалыптастыруда еңбек тәрбиесінің ролі
Мектепте еңбек тәрбиесін ұйымдастыру жолдары
Оқушылардың назарын сабаққа аудару
Бастауыш сыныптарда еңбекке үйрету сабақтарын ұйымдастыру мен өткізудің өзіндік ерекшеліктері
Оқушылардың еңбек мәдениетін қалыптастырудың теориялық негіздері
Балаларды мектепке дайындаудағы еңбектің маңызы
Оқушыларға білім беретін дерек көздеріне сәйкес топтастырылған әдістер: сөздік әдістері, көрнекілік әдістері, тәжірибелік әдістер
Оқыту әдістерінің көптүрлілігі, оларды топтастыру
Пәндер