Портфельдік инвестициялардың теориялық негіздері

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1. ПОРТФЕЛЬДІК ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1.1. Инвестициялық портфельдің типтері мен қалыптасу қағидалары
1.2. Инвестициялық портфельдің тиімділігі өлшейтін негізгі көрсеткіштер

2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПОРТФЕЛЬДІК ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫ МЕН ОНЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

2.1. Портфельдік инвестицияларды басқаруда қалыптасқан проблемалар
2.2. Портфельдік инвестицияларды басқаруды жетілдіру жолдары

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ

Ертеде банкирлер қаржылық құжаттарды теріден жасалған дорбаларда, яғни “портфель” деп аталатынында ұстаған. Қазіргі кезде қаржылық есеп құжаттар көрінбейтін бухгалтерлік электрондық есеп айырысулар түрінде болып жатыр, ал “портфель” деген термин сақталды. Яғни, бүгінгі таңда бұл банктің барлық активтер мен пассивтердің жиынтығы дегенді білдіреді.
Портфельдік инвестициялардың мақсаты болып, инвесторлардың едәуір тиімді жұмыс істейтін кәсіпорындардың, бағалы қағаздарға және сонымен қатар мемлекеттік пен жергілікті билік органдарымен шығарылатын бағалы қағаздарға салынған қаражаттардан максималды пайда табу. Портфельдік инвестор, тікелей инвесторларға қарағанда инвестицияланатын объект- кәсіпорындарға қатысты жақтық бақылаушының ұстанымына ие болады және көбінесе оны басқаруға араласпайды.
Әрі жоғары табысты, әрі жоғары сенімді, әрі жоғары ликвидті бағалы қағаздарды табу өте қиын. Әрбір бөлек қағаз ең көбі осы қасиеттердің екеуіне ғана ие бола алады. Портфельдік инвестициялаудың мәні, әртүрлі активтер топтарының арасында инвестициялық потенциалды тиімді бөлу болып табылады. Бастапқыда белгілі бір портфельдің қалыптасуында қандай мақсаттар мен міндеттер тұрғанына байланысты әртүрлі активтер типтерінің арасында белгілі бір пайыздық арақатынас таңдалынып, инвестордың портфель құраушылары болып келеді. Инвестордың қажеттіліктерін дұрыс ескеру және тиімді табыстылық пен мөлшерленген тәуекелді байланыстырып, активтер портфелін құрастыру -әрбір қаржылық мекемедегі менеджердің негізгі міндеті.
Сондықтан менің бұл тақырыпты таңдаған себебім, портфельді басқару саласы біздің елімізде енді ғана дамып келе жатыр. Мұнда талдайтын, қарастыратын мәселелер өте көп, саланың даму барысы да қиыншылықтарға дұшар болуда.
Бұл тақырыптың өзектілігі де мемлекетіміздегі саланың жаңашылдығында яғни, портфельді қалыптастыруда қандай негізгі қағидалар, бағыттар және әдістер қолданатының жазып өтемін.
Бітіру жұмысым екі тараудан тұрады.Бірінші тарау портфельдік инвестициялаудың теориялық негіздері деп аталады. Мұнда мен жалпы дүниежүзілік тәжірибеде қолданылатын портфельдің типологиясы мен оны қалыптастыруда қолданылатын негізгі қағидаларын және мүмкін болатын тәукелдерді, портфельдің тиімділігін өлшейтін көрсеткіштер, портфельдің иммунизациясы мен оптимизациясын қарастыруды жөн көрдім.
Екінші тарауда, мен портфельдік инвестицияларды басқару барысында жалпы және біздің мемлекетімізде саланың дамуы ерекшелігіне байланысты туатын проблемаларымен,оларды шешу жолдарын іздестіруге тырыстым.
Бұл жұмысымды жазу барысында маған А.С. Шапкиннің «Экономические финансовые риски, оценка, управление портфельными инвестициями» (М, 2003), Лоренц Дж.Гитманның «Основы инвестирования» және Уильям Ф.Шарптың, Гордон Дж. Александер, Джефри В. Бэйли мен Майкл Д. Джонктың «Инвестиции», сонымен қатар «Энциклопедия финансового риска-менеджмента» А.А. Лобанов, А.В. Чугунова басқарумен шыққан, т.б. еңбектер көп көмегін тигізді. Осы жұмыста таңдаған тақырыпты барынша ашып көрсетуге тырыстым.
Бұл жұысты бітірудегі негізгі мақсатым- портфельді қалай тиімді дұрыс басқару қажет, жалпы инвестициялар, портфель дегеніміз не, бағалы қағаздардың қандай түрлері бар және т.с.с. сұрақтарға жауап беруге тырысамын.
Қолданған әдебиеттер.

1. Н.Л.Маренков. Основы управления инвестициями: Учебник – М.: Едиториал УРСС, 2003ж.
2. А.В. Мертенс. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. – К.: Киевское инвестиционное агенство, 2005-ХVІ
3. Markovіtz H., Portfolіo selectіon // Journal of Fіnanct. 2000, № 7., p.77-91
4. Dahl H., Mttraus A., Zenіos S.A. Some fіnancіal optіmіzatіon models// Іn Ztnіos S.A. (ed.) Fіnancіal optіmіzatіon. – Cambrіdge Unіversіty Press, 2003. p. 37-71.
5. Дж. фон Нейман, О. Моргенштернг. Теория игр и экономическое поведение. – М.: Наука, 2000 – стр.375
6. Carіno D.R., Turner A.L. Multіperіod asset allocatіon wіth derіvatіve assets // Іn Zіemba W.T., Mulvey J.M. (eds.). worldwіde asset and lіabіlіty modelіng. – Cambrіdge Unіversіty Press, 2003. p. 182-204
7. Д.Ю. Голембиовский, А.С.Долматов. Управление портфелем производных финансовых инструментов. Ч І // Теория и системы управления, 2000г. № 4, с. 95-103
8. Д.Ю. Голембиовский, А.С.Долматов. Модель оптимизации портфеля производных финансовых инструментов с учетом залоговых ограничений // Теория и ситемы управления. 2001г. № 3, с.75-85
9. Д.Ю. Голембиовский, А.С.Долматов. Решение задачи оптимизации портфеля производных финансовых инструментов с учетом залоговых ограничений.// Теория и системы управления. 2001г. № 4, с. 69-77
10. Лоренц Дж. Гитман, М.Д.Джонк. Основы инвестирования. Пер. с англ. – М.: Дело, 2003г. – 1008 с.
11. У.Шарп, Г.Александер, Дж. Бэйли. Инвестиции. Перевод с англ.. – М.: ИНФРА-М, 2000-XІІ. 1024с.
12. РЦБК № 2 (94) февраль / 2004г. журнал с. 28
13. А.С.Шапкин. Экономические финансовые риски, оценка, управление портфельными инвестициями. – М.:2003г., с.456
14. Dembo R.S. Scenarіo іmmunіzatіon // Іn Zenіos S.A.(eds.) Fіnancіal optіmіzatіon. - Cambrіdge Unіversіty Press, 2000. p.291-308
15. А.А.Лобанов, А.В. Чугунова. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. М., 2003г., с 703-730
16. Klaasen P. Dіscretіzed realіty and spurіous profіt іn stochastіc programmіng models for asset / lіabіlіty management // European Journal of operatіon research. 2001 № 101(2), р. 374-392.
17. Зейнетақымен қамсыздандыру туралы ҚР заңы № 20маусым 2003 жыл.
18. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесі ҚР Ұлттық Банктің Қаулысы № 264, 29 шілде 2003 жыл.
19. РЦКБ №1 (93) январь /2004г., с. 52
20. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұстанымдардың мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілер туралы қағидалары. ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы 2001 жылы 13 тамыздағы № 11 қаулы.
21. РЦКБ № 3(95) март / 2004 с. 8.
22. Голембиовскмй Д.Ю. расчет залога по портфелю производных инструментов // Вопросы анализа риска. 2000г., № 1-2, с. 14-23.
23. Голембиовскмй Д.Ю. Система управления биржевым залогом SPAN// Обозрение прикладной и промышленной математики. 2000г., Т.7, вып.1, с. 181-183.
24. Д.Ю. Голембиовский, А.С.Долматов. Управление портфелем производных финансовых инструментов. Ч.ІІ // Теория и системы управления. 2000г., № 6, с. 90-94.
25. Дуглас Л.Г. Анализ рисков операций с облигациями на рынке ценных бумаг. – М: Филинъ, 2000г.
26. Калимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. – М.: Филинъ, 2001г.
27. Крянев А.В. основы финансового анализа и портфельного инвестирования в рыночной экономике. – М.: МИФИ, 2001г.
28. Мельников Р. Сценарный анализ процентного риска // Рынок ценных бумаг., 2000г., № 21, с. 64-68.
29. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М: ИНФА –М, 2000г.
30. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. Уч. пос. для ВУЗов – М.: ЮНИТИ, 2002г.
31. Рынок и право № 3 (5) 2004г., с. 34.
32. РЦБК № 5 (97) май / 2004г., с. 40.
33. Игошин В.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: Учебник для ВУЗов – М .: Финансы, ЮНИТИ, 2000г., с. 413.
34. Иманбаев Т.Т. Инвестиционная политика и оценка эффективности инвестиционных решений. – Алматы: Жеті жарғы, 2000№-52с.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1. ПОРТФЕЛЬДІК ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1. Инвестициялық портфельдің типтері мен қалыптасу қағидалары
2. Инвестициялық портфельдің тиімділігі өлшейтін негізгі көрсеткіштер
2. ҚАЗАҚСТАН ... ... ... ... МЕН ОНЫ ШЕШУ ... ... инвестицияларды басқаруда қалыптасқан
проблемалар
2.2. Портфельдік инвестицияларды басқаруды жетілдіру жолдары
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
Ертеде банкирлер қаржылық құжаттарды ... ... ... яғни
“портфель” деп аталатынында ұстаған. Қазіргі кезде ... есеп ... ... электрондық есеп айырысулар түрінде болып жатыр,
ал “портфель” деген термин ... ... ... ... бұл ... барлық
активтер мен пассивтердің жиынтығы дегенді білдіреді.
Портфельдік инвестициялардың ... ... ... ... ... ... кәсіпорындардың, бағалы қағаздарға және сонымен
қатар мемлекеттік пен ... ... ... ... ... ... ... максималды пайда табу. ... ... ... ... ... объект-
кәсіпорындарға қатысты жақтық бақылаушының ұстанымына ие болады және
көбінесе оны ... ... ... ... әрі ... ... әрі жоғары ликвидті бағалы
қағаздарды табу өте ... ... ... қағаз ең көбі осы қасиеттердің
екеуіне ғана ие бола алады. ... ... ... әртүрлі
активтер топтарының арасында инвестициялық потенциалды тиімді бөлу ... ... ... бір ... ... қандай мақсаттар
мен міндеттер тұрғанына байланысты әртүрлі активтер ... ... бір ... ... ... ... ... болып келеді. Инвестордың қажеттіліктерін дұрыс ... ... ... пен ... ... ... ... құрастыру -әрбір қаржылық мекемедегі менеджердің негізгі міндеті.
Сондықтан менің бұл тақырыпты таңдаған себебім, портфельді басқару
саласы ... ... енді ғана ... келе ... ... талдайтын,
қарастыратын мәселелер өте көп, саланың даму барысы да ... ... ... ... де мемлекетіміздегі саланың жаңашылдығында
яғни, портфельді қалыптастыруда қандай негізгі қағидалар, бағыттар ... ... ... ... ... екі ... тұрады.Бірінші тарау портфельдік
инвестициялаудың теориялық негіздері деп ... ... мен ... тәжірибеде қолданылатын портфельдің типологиясы мен оны
қалыптастыруда ... ... ... және ... ... ... ... өлшейтін көрсеткіштер, портфельдің
иммунизациясы мен оптимизациясын қарастыруды жөн көрдім.
Екінші тарауда, мен портфельдік инвестицияларды ... ... және ... ... ... дамуы ерекшелігіне байланысты
туатын проблемаларымен,оларды шешу ... ... ... ... жазу барысында маған А.С. ... ... ... ... управление портфельными инвестициями» (М, 2003),
Лоренц Дж.Гитманның «Основы инвестирования» және Уильям Ф.Шарптың, Гордон
Дж. ... ... В. ... мен ... Д. Джонктың «Инвестиции»,
сонымен қатар ... ... ... А.А. ... ... ... шыққан, т.б. еңбектер көп көмегін тигізді. Осы
жұмыста таңдаған тақырыпты барынша ашып көрсетуге тырыстым.
Бұл жұысты ... ... ... ... ... тиімді дұрыс
басқару қажет, жалпы инвестициялар, ... ... не, ... қандай түрлері бар және ... ... ... беруге
тырысамын.
1. ПОРТФЕЛЬДІК ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ.
1.1. ... ... ... мен ... ... ... ... ұзақ мерзімді салымдар түріндегі
қаржылық ресурстарды қолдану. Инвестицияларды ... және жеке ... ... олар ... тәуекелдің дәрежесіне қарай инвесторлар:
кәсіпкерлер, алып-сатарлар ... ... ... ... ... ... ... салымдарымен іске ... ... ... және ... ... ол ... салымдарды
қаржыландыруда делдал болып табылады. Кәсіпкер- ол өз капиталын белгілі ... ... ... ол белгілі бір, алдын ала ... ... ... ... Ойыншы- ол кез келген тәуекелге бара алатын
тұлға.
Инвестициялар тәуекелді (венчурлы), тіке, портфельді және ... ... ... бұл ... тәуекелді капитал салымдарды белгілеуде
қолданылады. Венчурлы капитал өзара ... емес ... ... жұмсалған қаражатты тез арада өтеу мақсатында.
Тікелей инвестициялар– белгілі бір шаруашылық субъектті басқаруында
орын алуы мен ... ие болу және ... ... мақсатымен, осы
шаруашылық субъектілердің жарғылық қорына ... ... ... ... ... ... ... қағаздар мен басқа да активтерді сатып алу деп аталады. Портфель–
салушының нақты инвестициялық мақсатқа ... ... ... әртүрлі
инвестициялық құндылықтардың біртұтас жиынтығы. Портфельге бір типті
акциялар ... ... ... ... ... құндылықтар
(акциялар, облигациялар, жинақ пен депозиттік сертификаттар, ... ... ... т.с.с.) енуі мүмкін.
Аннуитет– бұл белгілі бір уақыт аралықтарында ақша салушыға нақты
табыс ... ... ... бұл ... мен ... жұмсалатын ақша салымдары.
Нарық жағдайын және инвестордың мүмкіндіктерін, оның инвестициялық
стратегияны дұрыс таңдауына байланысты. Портфельдік ... ... ... қарағанда бірнеше ерекшеліктер мен артықшылықтарымен
көзге ... ... ... деп, ... ... жеке тұлғаларға
тиесілі бағалы қағаздардың жиынтығын айтады. Жетілген қор нарығында бағалы
қағаздардың ... бұл жеке ... ... яғни қор ... ақша салынуында барлық қажеттілікті бүтіндей немесе бөлек
қанағаттандыра алу ... бар ... ... ... мен ... ... белгіленген
инвестициялық сапа сатылады және ол портфельді ... ... ... қор ... ... салалардағы барлық
инвестициялық қызметтердің нәтижелерін бақылауға, жоспарлауға ... ... ... ... ... міндеті– инвестициялаудың
шарттарын жақсартып, бағалы қағаздардың жиынтығына бір бөлек алынған бағалы
қағаз ұстанымынан ерекшелену мүмкін ... ... тек қана ... алмасуы
арқылы мүмкін болатын инвестициялық сипаттама беруі ... ... қана ... ... жаңа ... сипаттамаға сай
инвестициялық сапа жетіледі. Осылайша, бағалы ... ... ... тәуекелдің минимум дәрежедегі табыстардың тұрақтылығы
қамтамасыз етілетін көмекші құрал болып келеді.
Инвестициялық ... ... ... ... қажет:
• Салымдардың кауіпсіздігі инвестициялық капиталдың нарығында келеңсіз
жағдайларға инвестициялардың қарсы тұрақтылығы;
• Табыс алуының ... ... ... яғни ... ... тез қатысу қабілеттілігі
немесе тез және шығынсыз қолма қол ақшаға айналуы.
Бірақ ешбір ... ... ... ... ие ... үшін бұл ... компромиске баруға тура келеді.
Портфельді жүргізуде негізгі ... ... ... ... бар
бағалы қағаздар арасында қатынасын анықтау табылады.
Портфельдік ... ... ... ... ... міндеттерді шешу үшін портфельді таңдау мүмкіндігі табылады.
Портфельдің типі– бұл оның ... мен ... ... инвестициондық сипаттама. Сонымен қатар портфель типін
сыныпталуында ... ... ... ... қай ... көзінен алынған және
қандай әдіспен , яғни, бағам құнның өсуі арқылы ма, әлде ... ... ... төлемі арқылы ма алынғаны табылады.
Портфельдің екі негізгі типін ажыратады:
• Пайыздар мен дивидендтер арқылы ... ... ... ... ... ... құндылықтардың бағам құнның ... (өсу ... ... ... өсу ... ... инвестициялық қасиеттері
бар түрлі түрлі бағалы қағаздар енуі мүмкін, сол үшін ... және ... ... ... түрі де ... қарастырылады.
Өсу портфелі– бағам құны өсіп жатқан компанияның акцияларынан
қалыптасады. Бұл ... ... ... ... алуымен қатар
портфельдің капиталдық құнын өсіру. Бірақ дивидендтік төлемдер аз көлемде
төленеді, сондықтан бұл топқа кіретін ... ... ... жиынтығының бағамдық құнның өсу қарқыны анықтайды.
Агрессивті өсу портфелі ... ... ... ... ... өсіп ... жас ... акциялары енеді. Осы типке
инвестициялар едәуір тәуекелді болады, бірақ ең үлкен табысты әкеледі.
Консервативті өсу портфелі осы ... ... ... ең
тәуекелсіз болып келеді. Ол негізінен танымал, ірі және үлкен емес, бірақ
тұрақты ... ... өсу ... сипатталатын компаниялардың
акцияларынан ... ... ... ұзақ ... тұрақты қалып,
капиталдың сақталуы үшін бағытталған.
Орташа өсу портфелі агрессивті және ... ... ... Яғни ... мен сенімділігі консервативті
өсуімен, ал табыстылығы агрессивті өсуімен қамтамасыз етіледі.
Табыс портфелі пайыздық және дивидендтік ... ... ... ... ... бағытталған. Бұл портфель типінің ерекшелігі
болып, консервативті инвестор үшін ... ... ... ... ... ... табыс деңгейінің қажетті көлемін алу мақсаты
табылады.
Тұрақты табыс портфелі жоғары ... ... ... ... тәуекел деңгейінде орташа табыс әкеледі.
Табысты қағаздар портфелі орташа тәуекел деңгейінде жоғары табыс
әкеледі және ... ... ... ... ... ... және өсу ... құрылуы қор нарығындағы бағамның төмендеуі
мен төмен дивидендтік және пайыздық төлемдерден ... ... үшін ... ... активтердің бір бөлігі оның ... ... ... әкелсе, екінші бөлігі табыс әкеледі.
Екі бағытты портфельдің құрамына ... ... өсуі ... ... ... ... әкеледі. Яғни, бұл екі типті акцияларды шығаратын
компаниялардың бағалы қағаздарға капитал салу, бірінші типі ... ... ... капиталдың өсімін қамтамасыз етеді.
Балансталған портфель тек қана табысты балансталмай, сонымен ... ... ... ... ... барысында болатын тәуекелді
де балансқа келтіреді/2/.
Инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... сенімді және тәуекелді бөлімдер
арақатынасы бір-бірін орын басу ... ... ... ... негізгі сомманы жоғалтуында емес, жеткіліксіз
жоғары табыс алуында болады;
• Диверсификация қағидасы, бұл ... ... ... келеді. Бұл қағиданың негізгі идеясы ағылшын мақалынан шығады-
бір дорбаға барлық жұмыртқаларды салмаңыз. Яғни, барлық қаржыны ... ... ... ... ... осы арқылы көптеген
жоғалтулардан өз-өзін сақтай аласыз;
• Жеткілікті ликвидтілік ... ... тез ... үлесін жоғары табысты мәмілелерді жүзеге асыру ... ... ... және ... ақша ... ... алатын деңгейді тұрақты жағдайда ұстау.
2. Инвестициялық портфельдің тиімділігін өлшейтін негізгі
көрсеткіштер.
Пайда табу мақсатында, инвестор әртүрлі ... ... ... ... ... ... ... тәуекелдерін басқарудың
екі негізгі әдісі бар. ... ... ... ... ... тобына
қатысты тәуекелдер (жүйелі емес тәуекелдер), инвестициялық портфельді
диверсификациялау арқылы төмендетуге ... Ал, ... ... құралдарын
тәуекелдері өзара өте корреляцияланған ... ... ... тек тәуекелдердің орташа мәнге келтіреді.
Жүйелі тәуекелден қорғану үшін, ... ... ... ... жоқ ... құрастыру қажет. Тәуекелді басқарудағы
мұндай бағыт хеджирование немесе иммунизация деп аталады.
Қазіргі қаржылық ... ... өте көп. ... құрастыруда
тәуекел факторлармен қоса, инвестор операцияларды жүргізу үшін биржалық
шектеулерді, салық салу және реттеуші органадрының ... ... ... жағдайларда портфельді қалыптастыру міндеті өте ауыр және еңбекті
көп қажет етеді. Оны шешуге ... ... ... ... ... ... болады.
Жүйелі емес тәуекел, яғни бөлек қаржы ... ... ... диверсификациялауға қосымша шектеулердің көмегімен қадағаланып
отырды. Жүйелі емес тәуекелдерді басқаруда кең жайылған ... ... ... және табыстылық дисперсияның (mean- ... ... ... бейнелеуіне негізделеді.
Оптималды портфель болып, берілген дисперсия деңгейіндегі жоғарғы
табыстылыққа және берілген ... ... ... ... ие ... ... ... тұрақты табыстылығы бар
құралдар және акциялар болуы мүмкін. Қарастырып жатқан ... ... ... ... ... лауреаты Г.Марковиц
болады/3/.
Оптимизациялық есептің сәйкес ... жазу үшін ... ...... ... ... арасындағы ковариациялар матрицасы,
{qіj}, і,j І;
Mі – і-ші қаржылық құралдың күтілетін табыстылығы, і ...... ... портфельдің орташа табыстылығы;
Xі - і-ші типтегі құралдардан тұратын, портфельдің үлесі, і І.
Шексіз қарызға алушылық рұқсат ... ... ... ... есепті шешу арқылы жүзеге асады:
,
.
Оптимизациялаудың критерии болып, портфельдің ... ... М1 ... шешім оптималдылығының бірінші деңгейлі
шарттарын қолданудың аналитикалық жолымен табуға болады /4/:
, мұнда
е – ... ... ... тең, ...... құралдар табыстылығының математикалық күтулердің векторы, М=(М1,
М2, ..., Мj)Т ;
есебінің шектеулеріне сәйкес ... ... де ... ... қысқа сатылымдарына тиым салынса, онда М1
есебінде , і І шектеулер қосылады. Бұл ... ... ... үшін сандық әдістер қолданылады.
Мр әртүрлі мәндерінде есептің шешімі белгілі бір орташа табыстылық пен
табыстылық дисперсиясымен сипатталынатын портфельдер ... ... ... ... үшін орташа табыстылық пен табыстылықтың
орташа квадратты ауытқуының арасында тәуелділікті 1 суреттегі ... ... ... Сурет. Портфельдердің тиімді жиынтығы.
АВ қисығының кесіндісінде нүкте ретінде көрсетілген ... ... ВС ... ... ... орташа квадраттық ауытқу мен жоғары
орташа табыстылығына ие портфель бар ... ... ВС ... ең ... ... жиынтығы, яғни тиімді жиынтығынан портфельді
таңдау инвестордың тәуекелге ... ... ... ... ... қисықтары (іndіfference curves) пайдаланылады. (сурет 2).
Бір қисықтың үстінде орналасқан барлық портфельдер инвесторды бірдей
қанағаттандырады. ... ... ... ... көп ... ие ... Егер де ... қисықтары дөңес болса, инвестор
орташа табыстылық жоғарласа ғана ... ... ... Мұндай
инвесторды тәуекелге икемсіз деп атайды (rіsk-averse)/15/.
Тиімді жиынтығынан ең ... ... ... алу үшін ... ... қисықтарын тиімді жиынтық қисығымен бірге бір графикте
бейнелеу ... ... ... талғамсыздық қисығы мен тиімді жиынтық қисығы
қиылысу нүктесі орналасады. (сурет3)
Mp ... ... ... 3 ... ... ... ... бар болғанда қарастырған есебіміз
жеңілденеді. Бюджеттік шектеуді жоюға ... ... ... тәуекелсіз құралдарға инвестицияланады. Онда, оптимизациялық
есеп келесі ... ие ...... ... табыстылығы.
М2 – есебінің аналитикалық шешімі келесідей жазылады:
; ... ... ... ... және М2 ... ... 2 негізгі шектеуді атап өтейік. Екі
модельде жүйелі емес тәуекелді қадағалайды және ... ... ... ... ... і-ші ... құралдың рі регрессиялық
коэффициентін қарастырсақ, онда ... ... ... ... ... ... шектелуі мүмкін:
,
мұнда
- нарық индексіне барлық портфельдің ... ... ... шамасы.
М1 және М2 модельдері акцияларға қолданылып, опциондарға қолданыла
алмайды.
Сызықты емес ... ... ... жиі ... ... ... жүзеге асады.
Егерде талғамды қалыптастыру үшін кездейсоқ шамалар туралы сөз болса,
онда күтілетін пайдалылық (expected utіlіty)концепциясы пайдаланылады. ... ... ... ... ... фон ... ... /5/ б.т.
Инвестордың қалауы бұл концепцияның шегінде ... егер ... бар ... р және q ... ... үшін ... ... – кездейсоқ шама инвестор үшін q кездейсоқ шамадан жаман емес ... ғана ... (Е- ... ...... ... анықтайтын кездейсоқ шамалардың жиынтығы болсын.
Пайдалылық теориясында инвестордың бір кездейсоқ ... ... ... ... “” ... арқылы көрсетеді, “” белгі қатаң
талғамды білдіреді. Кездейсоқ шамалардың ... “” ... Егер және -ден ... шықса, талғамдардың
қатынасы транзитивті деп аталады. Ал, егер кез-келген екі р және q ... және ... орын ... талғамдар қатынасы толық деп
аталады.
Басқа кең ... ... ...... с ... ... ж. ... кәсіпкерлердің пайдалылық функциясын қайта ... ... ... ... Осы ... ... көп ... логарифмдік пайдалылық функциясымен жақсы
сипатталатының дәлелдеді.(сурет 6)
мұнда
р кездейсоқ шаманың математикалық күтуді ... ... ... егер ... ... ... сипатталынатын
лотерея ұтысынан, кепілдігінен ұтысын таңдаса, тәуекелге икемсіз (rіsk-
averse) деп аталады. ... ... ... шығады:
Тәуекелге икемсіз инвестордың пайдалылық функциясы ойыс ... ... Егер ... ... ... болса, оның пайдалылық
функциясы дөңес (convex) ... ... ... және ... ... ... тәуекелге икемсіз инвестордың талғамдарын көрсетеді.
Р кездейсоқ шамаға ұтысы тең лотереяның детерминант эквивалент болып,
инвестордың ... ... мен алу ... талғамына талғамсыз
болатын шамасы табылады. шамасы теңдікпен анықталады немесе
Лотереядағы күтілетін ұтысы мен оның детерминант эквивалент арасындағы
айырмашылық тәуекел ... деп ... ... маңызды сипаттамасы болып, тәуекелге
жергілікті бейімсіздігі ... ... ол ... ... ... ... ... үшін тәуекелге жергілікті биімсіздігі
келесідей болады:
болғанда, Р ең және өспелі функция болып табылады.
Инвестордың талғамдарын күтілетін ... ... ... үшін
Фон Нейман мен Моргенштерн 3 аксиоманы қажетті және ... шарт ... ... ... ... ... ... жиынтығында анықталсын.
Аксиома 1. “” қатынасы транзитивті және толық болып табылады.
Аксиома 2. -дағы барлық p,q,r R және а -ден
шығады.
Мұндағы ... ... ... ... ... ... ... шама келесідей шығарылады, бастапқыда екі ... ... а және 1-а тең ... ... ... ... ... шама генерацияланады, ал екіншіде- q кездейсоқ шама. ... ... ... деп ... Оның мәні және ... ... ... инвестордың таңдауы оның р және q кездейсоқ
шамалар ... ... ... ... Егер болғанда, барлық үшін ... ... Бұл ... аксиомасы деп аталады. Осы ... ... ... шама ... ... болғанмен кез-келген үшін
болатындай ең кішкентай в ықтималдық табылады. Басқа жағынан да r ... ... ... ... да, кез-келген үшін орындалатындай
а үлкен ықтималдық табылады.
Күтілетін пайда негізінде инвестордың талғамдарын көрсету үшін әдетте
бірнеше функциялар ... ... ... ... ... ... 4)
, ... табыстылық.
Квадраттық функция шартымен қарастырылады, өйткені бұл шарттың
шектерінен асқан жағдайда ... ... r-дің ... ... М1 ... ... ... пайдалылық функциясымен іс әрекетін
бейнелейді/33/.
Экспонентті пайдалылық функция үшін:
Тәуекелге жергілікті ... ... және оң, ... ... ... функция жағдайында:
болғандықтан, барлық r үшін .
Қарастырылған пайдалылық функция тәуекелге төмендейтін икемсіздігі
бар ... ... ... ... сур.5 ... ... ... ... ... айтылғандай, күтілетін табыстылық пен табыстылық дисперсиясымен
қызмет ететін оптимизация модельдері ... ... бар ... ... ... ... және Тернер еңбегінде келесі ... ... оның ... ... ... ... ... пайдалана алады. арқылы соңғы қарастырылған уақыт
аралығындағы портфельдің ... ... ... ... ... ... мүмкін пайда ... ... ... ... Мr деп, r-лік жағымсыз эффектен зиянды
сипаттайтын кездейсоқ ... ... r-ші ... ... ... ... құнын анықтайтын
дөңес функция болсын /6/ еңбекте ұсынылатын пайдалылық функциясы келесідей:
,(13) ... ... ... ... ... функцияның қолдануымен байланыссыз фьючерстер мен опциондар
портфельдерді басқару ... /7/ ... ... ... ең ... опциондық төлемдер мерзімінде портфель табыстылығының
максимум математикалық күтуі қолданылады. Жұмыста базистік ... ... ... бөлу ... ... ... ... берілген интервал ретінде базистік актив баға ... +3 ... ... мәндер координатасы бар мәндердің
кесіндісі таңдалынады.
/7/ қарастырылатын оптимизациялық модель нақты уақыт тәртібіндегі
туынды қаржы құралдардың биржалық портфелін ... үшін ... ... ... ... сату мен ... алу ... айырмашылығы және
операциялар жүзеге асқан кездегі брокермен алынатын комиссия ескеріледі.
Биржада туынды қаржы құралдар портфелін басқару ... ... ... қажет етеді. /8/гі/7/ оптимизациялық модель кепілдемені
жеткілікті шектеуді ескергендегі ... ... ... есеп ... емес ... ... Оның шешімі үшін /9/
кепілдеменің бөлшек-сызықты (кусочно-линейности) ... ... ... есеп ... есеп ... бөлінеді. Шешу әдісі
кепілдеме функциясына сәйкес келетін шектеулерді бірітіңдеп қоса ... ... ... ... ... есеп ... көлемі
шамалап 72% төмендейді, бұл шешімді нақты уақыт тәртібінде алуға ... ... ... сату және ... алу ... ... тәуекелімен байланысты. Бұл тәуекелді жою ... ... ... ... өтеу ... ғана ... ... жүргізеді. Клирингтік палата сауда біте салысымен есептемелері
жүргізеді. Келесі саудаға қажет әрбір ... ... үшін ... ... байланыста есептеу бағасы (settlement prіce) анықталады. Осының
негізінде фьючерстер үшін ... ... ... margіn)
есептелінеді, ол портфельді фьючерстер бойынша ұтыс ... ... Бір ... ... портфельде болған ұзын (сатып алынған)
фьючерс үшін вариациялық ... бұл ... ... ... мен келесіде
болатын саудадағы есептеу бағасының айырмашылығы. Егер фьючерс бүгін сатып
алынса, онда күннің есептеу ... мен ... ... ... алынады.
Егер ұзын фьючерстік ұстаным сауда күні бойы ... онда ... ... ... бағасын игеру қажет. Күн бойы (іntraday) ... ... – ұзын ... ұстанымының жабылу бағасы мен ашылу
бағасының айырмасы. ... ... ... ... («сатылған фьючерс»)
жағдайында барлық аталған шегерімдер кері ... ... үшін ... құны (optіon lіquіdatіon value) есептелінеді.
Опционның жойылу құны – ... ... ... ұстанымдарға қажет
төлемдер үшін ақшаның көлемі болып ... Бұл ... ... құраушысы ретінде арнайы шотта сақталынады. Опциондар бойынша
ұзын ұстанымдарға жойылу құнның есептеуі «минус» таңбасымен ... ... ... ... ... таңбасымен алынады. Басқаша айтсақ,
опционың сатылуы берілген опционның есептеу бағасының ... ... ... ... ... және ... ... контрактты
сатып алу портфельді жойылу құнын сәйкес шамаға төмендетеді.
Вариациялық маржаны ... және ... ... ... ... ... жабады, бірақ бұл төлемдер бойынша есептемелер күніне бір
рет жүргізіледі. Портфель құнның мумкін күндік өзгерістерді ... ... ... ... ... маржа қосылады (іnіtіal ... ... ... ... және ... ... ... мен опциондар портфель үшін қажетті кепілдеме шамасын ... ... ... ... ... мәндеттерін жабу үшін ақшалай
немесе әртүрлі, ағымды нарықтық бағасының максималды ... ... ... ... ... ... ... маржаны есептеу өте күрделі, бұл процедура опциондардың
баға құрылу модельдеріне негізделген (Блэк-Шоулз, Блэк және ... және ... мен ... тәуелділігін ескереді. 1988
жылы Чикагодағы тауарлы биржа (Chіkago ... Exchange СМЕ) ... ... ... ... ... ол SPAN деп аталады ... ... of Rіsk). SPAN ... өте кең ... ... ... емес стандарт болып табылады. Дүниежүзінің барлық ірі биржалар
оны қолданылады. SPAN клирингтік мүшелердің, брокер ... және ... ... ... ... ... мен опциондарды,
фьючерстік контрактілеріне опциондарды, опциондарды акцияларға енгізу
мүмкін. SPAN ... ... ... фьючерстер мен опциондар
портфелінің бастапқы маржасын анықтау.
Бастапқы маржаның шамасы бір сауда күнінің ішінде мүмкін ... ... ... ... ... есептелінеді. Бұнымен қоса SPAN
тәсілдемесі қолданылатын биржа бастапқы маржа қандай жоғалтуды жабу қажет
екендігін өзі шешеді. ... SPAN ... ... ... ... ... ... 95-тен 99%-ға дейін бастапқы маржа жабу
тиістігін қарастырады/23/.
Баға құрылудың стандартты модельдері опционның құнына әсер ететін 3
факторды ... ... ... ... құны, оның бағалық
воланттылығы және өтеу мерзімі. SPAN ... ... ... ... мен оның ... воланттылығының сценарийлерін қарастырады.
Биржа бұл параметрлердің мүмкін өзгерістердің интервалдарын бекітеді.
Барлығы 16 сценарийдің түрін ... ... ... ... ... ... ... туынды
құралдар сериясы үшін жоғалтуларды (немесе пайданы) есептейді. Есептемелер
құралдар бойынша ұзын ұстанымдар үшін ... ... ... массивтер деп аталады (rіsk arrays). Фьючерстердің бағамы
воланттылықтың шамасына тәуелсіз болғанымен, біртектілік үшін ... ... ... ... ... массивтері қаржы құралдарын есептеу бағалары негізінде
күнде есептелінеді және инвесторлар үшін файл ... ... ... fіles). ... массивтерден басқа бұл файлдар есептеу
бағаларын, спредтар бойынша мөлшерлермелерді және басқа да ... үшін ... ... ... енгізеді. Кез-келген
портфельдің бастапқы маржасын есептеу, бұл ... ... ... емес ... операциялар түріне келеді.
Бастапқы маржаны есептеудің бірінші сатысында ... ... rіsk) ... ... Ол үшін ... әрбір 16
сценарийдің контрактілері бойынша жоғалтулар есептелінеді. Сонымен қоса
тәуекелділік ... ... ... келетін ұстанымдардың
шамаларына көбейтіледі. (қысқа ұстанымдардың шамалары ... ... ... ... ... 16 ... бөлек құрылады.
Сканирленген тәуекел алынған 16 ... ... шама және ... тәсілдеме фьючерстердің ағымды ... ... ... спот-бағасының өзгеруі ретінде есептелінеді. ... ... ұзын ... ... өзгерістердің басқа өтеу мерзімі бар
қысқа ұстаным фьючерс құнындағы ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін емес, сол үшін бастапқы маржаны ... ... ... ... ... ... енгізіледі. Бұл
құраушыны есептеу үшін «композиттік ... ... ... ... – базистік актив бағасы бойынша құралдың туынды құны. SPAN
жүйесінде фьючерстер ... ... спот ... ... ретінде
қарастырылғаннан, фьючерстер бойынша ұзын ұстанымдардың дельтасы әрқашан
1ге тең. ... ... ... 1 мен “+” 1 ... ... Композиттік
дельта- бұл SPAN- да ... ... ... ... ... ... ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫ
МЕН ОНЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ.
2.1. Портфельдік инвестицияларды басқаруда ... ... ... отырып, келесідей проблемаларды атап
өтейін:
1. Жалпы бағдардағы проблемалар.
Қазақстандық нарық әліде ... ... ... ... инвестициялаудың қағидаларын қолдануға кедергі ... ... ... ... ... қызығушылығын белгілі бір дәрижеде
тоқтатады.
Ең алдымен, көптеген қаржы құралдары бойынша статистикалық қатарларды
жүргізу үшін мүмкіндіктің ... яғни ... ... ... айтып өткеніміз жөн. Бұл біздің еліміздің жағдайында классикалық
шетел әдістемелерді және жалпы ... ... ... ... бағдардағы проблемалардың бірі- бұл портфельдік ... ішкі ұйым ... ... ... Көптеген ірі
банктердің өздерінде ағымдағы портфельді ... ... ... ... ... таңда кейбір банктерде портфельдік
инвестицияларды ... ... ... ... бір проблема – бұл клиенттер мен сенімді басқарушылар
арақатынасы. ... ... ... ... ... ... бар болуы сияқты объективті критерийлерге қарай
сенімді басқарушыны таңдамайды, әдетте олар таныс ... ... ... ... ... ... ... соқтырады. Сонымен қатар
бүгінгі күні басқарушылардың іс әрекеттерінің ... және ... ... ... ... ... мәселе тұр.
2. Модельдеу және болжау проблемалары.
Көптеген проблемалар бағалы қағаздардың портфелін басқару ... ... ... ... ... ... - ... теориялық базаға ие күрделі қаржылық ... ... ... ... және ... ... ... қолдану проблемалары туады. Қазіргі ... ... Бұл ... ... ... аз дамуынан және
модельдердің объективті математикалық күрделігінен туындайды.
3. Инвестициялау мақсаттарына оптималды жету проблемасы.
Таңдалатын болжау деңгейі мен ... ... ... міндеттерін анықтау үшін қаржы нарығында әрбір құралды бөлек
және портфельдің бүтіндей параметрлерін нақты сипаттау қажет ... ... ... ... мен ... ... түсініктерінің нақты
анықтамасы және сонымен қатар ... ... ... ... ... пен сенімділігін қалайша есептеу ... ... ... табыстылық пен сенімділікке анықтама беріп, олардың
динамикасын жақын келешекке болжау қажет.
Мұнда екі ... ... ... - ... ... ... шамалап болжауға негізделген және статистикалық - ... ... және ... ... бүтіндей табыстылық ықтималдығын
бөлуді қалыптастыруға негізделген ... ... ... ... – ол ... ... шешумен байланысты. Портфельді
қалыптастыру процедурасындағы оптимизацияның басты ... ... ... ... функциялар ретінде (критерий) тек қана ... ... ... ... ... ... бола алады, қалған барлық
параметрлер шектеулер ретінде қолданылады/19/.
Ал, енді қор нарығында индексін санау кезінде үш ... ... ... орын ... ... өкілетті тізімінің азаюы немесе ұлғаюы
3) сплиттерге байланысты жөндеулер.
Енді осы мәселелерге тоқтала келсек:
1. Орын ауыстыру өндірісі.
Уақыт өте келе бір ... ... ... ... шағарылады. Акциялардың өкілетті тізімнен шығарылуы, акцияға
бағамының кенеттен түсіп кетуінен немесе акция шығаратын эмитенттің ... ... жоқ ... болады. Мұндай жағдайда екі мүмкіндік
бар:
а) акциялардың орнына басқа эмитенттің акцияларын алу;
б) нарықтық капитализация коэффициенттерінің корректировкасын жасау.
Корректировка , түзету ... ... ... біз ... ... мәнін ала аламыз:
(31)
2. Өкілетті тізімінің азаюы немесе ұлғаюы.
Мұндай жағдай өкілетті тізімді индексті ... үшін ... ... ... ... ... болады.Сонымен қатар жаңа тізім бойынша
индекстің мәні ескі тізімінің мәніне сәйкес болу ... ... ... ... ... арқылы жүзеге асырады.
3. Сплиттерге байланысты жөндеулер.
Сплит- бір ескі акцияның орнына номиналы төмен жаңа ... яғни ескі ... ... жаңа кіші ... бөлу. Мысалы,
егер 25 АҚШ долларға сатылатын бір акцияның ... ... бес ... ... онда ... ... жедел түрде 20 АҚШ ... 3 ... ... ... Сплитке ұшыраған акцияларды басқа эмитенттің акцияларына ауыстыру. ... ... ... нарықта үлкен үлеске ие ... оның ... ... емес ... ... ... ... егер акциялар 6:1 қатынасымен
шығарылса, онда олардың бағасын 6-ға көбейту ... ... ... ... қалу ... капитализация көрсеткішті
өзгерту.
Бұл тақырыпты қарастыра отырып қор нарығында және ... ... ... барысында келесідей проблемалар байқалады:
1) Өткен жыл теңгенің долларға деген ревальвациясымен белгілі ... үшін ... ... зейнетақы қорларының активтері шетел, яғни
валюталық (долларға байланған) құралдарға салынғаннан көбісі ... ... ... Ал, бұл болса олардың салушыларға тиімсіз
болып келеді.
2) ... ... ... байланысты тағы бір мәселе – ... ... ... ... ... 80% ... ... салынған. Егер де теңгенің ревальвациясы әрі қарай
жалғаса, онда зейнетақы активтерінің табыстылығы жоғалтуларға ... ... ... ... ... ... мерзімін ұзарттып, олардың табыстылығы
азайды, ал бұл инфляцияны ... ... ... болады. Мысалы,
ағымды жылдың наурыз ... ... ... 6,4% ... ... ... қағаздар бойынша табыстылығы 6-8%. Бұл ... ... ... әрең ... ... ... қор нарығында индекстелінген, теңгеге байланған туынды
құралдардың жетіспеушілігі өте анық ... ... ... ... ... ... ақшалай қаражаттарды
қандай құралдарға салуды қиынға түседі;
5) Сонымен қатар біздің ... ... ... ... немесе
тәсілдеме жоқ. Яғни, бізде ... ... ... портфель
қалыптастыруда жиі қарастырылмайды. Бұл мәселе бойынша мамандар ... ... ... ... Және тағы бір ... ол ... ... кезінде халықарылық
қаржылық есеп беру стандарттарын бірдей нысанда қолданбауы;
7) Инвестициялық қызмет ... ... ... аз ... ... тек ... тарапынан көрсетіледі;
8) Қаржы Министрлігі немесе Ұлттық Банк тарапынан инвестициялық қызметті
жүзеге асыратын мекемелер үшін ... ... ... және ол
қисық мүлдем жоқ деп айтсақ болады.
2.2. Портфельдік инвестицияларды басқаруды жетілдіру жолдары.
Осы жоғарыда аталған ... шешу ... ... ... ... ... яғни ... үкіметті тарапынан қолдау табу
қажет. Басқаша сөзбен айтқанда, біздің қор ... жаңа ... ... ма ... Мемлекеттік бюджетте профицит немесе дефицит болса да,
мемлекет бағалы қағаздарды шығаруға міндетті.
Біріншіден, еліміздің экономикасы дамуы үшін ақша көп ... ... ... ... игеруге болады. Екіншіден, ... ... – бұл ... қор нарығы үшін белгілі бір бағдар, критерий және
платформа болып табылады. Қаржылық құралдардың дефициті әрине ... ... бұл ... қор ... ... үшін қор ... кеңейтуде
ынталандырушы фактор болып табылады. ... ... ... ... мемлекеттік жобалық бағалы қағаздарды ұсынады.
Қазіргі таңда қор нарықтарының интеграция мәселесі туралы көп айтылып
жатыр, сондықтан бұл ... ... ... қор ... ... мен ... өкілдерінің пайда болуы әбден мүмкін/34/.
Жоғарыда айтып өткендей, біздің елімізде бағалы қағаздар нарығында
табыстылық қисығы жоқ. ... ... ... ... ... арқылы бағалап, отандық тәжірибеде қолдансақ болады. Өйткені ... ... әрі ... ... боып ... ... бұл ... бағдарламалау алгоритмін қамтиды, басқаша сөзбен , бұл ... ... ... ... – lіne method)ретінде танымал.
Енді, осы модельді қолданудың ... ... ... ... және ... ... бағалау
қажет.Мысалы, үш акциялардан тұратын портфельді қарастырайық ...... ... (АҚ), ... (АҚ) және ... корпорациясы» (ЖАҚ) )
ER ретінде белгіленген күтілетін табыстылықтар векторын бағалайық және
І/C ... ... ... ... баға ... |[ |16.2 |] ... = | |24.6 | |
| | |22.8 | |
| |[ |146 187 145 |] ... = | |187 854 104 | |
| | |145 104 289 | ... киін ... ... ... ... ... анықталады,
олар бағалы қағаздармен байланысты болып , тиімді ... ... ... портфель – бұл келесі қасиеттерге ие тиімді портфель:
кез – келген екі қос ... ... ... осы ... портфельдердің» арасында тиімді жиынтықта орналасқан үшінші
портфель болады.
Алгоритм ең ... ... ... бар ... ... ... 10 суретте 5 нүктесімен сәйкес келеді және тиімді
болып табылады.
Мұндай портфель тек қана ең жоғарғы ... ... ... бағалы қағаздан тұрады. Яғни, егер инвестор осындай портфельді
иеленгісі келсе,ең жоғарғы ... ... бар ... акцияларын
сатып алуы қажет. Басқа портфель төмен табыстылыққа ие ... , яғни ... ... ең табысты акцияларды шығаратын «Өскемен титан – ... АҚ ... ... ... ...... ... болады. Оның құрлымы келесідей болады және Х(1) белгіленеді:
| |[ |0.00 |] |
|X (1)= | |1.00 | |
| | |0.00 | ... ... ... және стандарттық ауытқуы тек қана «Өскемен
титан – магниелік ... АҚ-ң ... ... мен ... ... ... ... 24,6% және (854)1/2 немесе 29,22%
Және осылайша ... ... ... алмастыра отырып,
әртүрлі тиімді жиынтықта ... ... ... ... ... Бұл
төмендегідей кестеде бейнеленген:
Кесте 5
Үш бағалы қағаздар жағдайындағы «бұрыштық портфельдер».
|Бұрыштық ... ... ... ... | | |
| |1 |2 |3 ... ... |
| | | | ... ... | | | |% |% ... |0,00 |1,00 |0,00 |24,60 |29,22 ... |0,00 |0,22 |0,78 |23,20 |15,90 ... |0,84 |0,00 |0,16 |17,26 |12,22 ... |0,99 |0,00 |0,01 |16,27 |12,08 ... , ... актив ретінде кез – келген төртінші нөмірлі бағалы
қағаз деп ... , ... АҚ ... бар ... ... және оған ... ... ие жағдайын
талдайық.
Х1 инвестор «Казкоммерцбанк» АҚ ... ... ... ... ... ал Х4=1-Х1 тәуекелсіз ... ... ... Егер ... акцияны тәуекелсіз активке салатын ... ... және Х4=0. ... ... ... мүмкін «Казкоммерцбанк»АҚ
акцияларына 0,25 және тәуекелсіз активке 0,75 және сонымен қатар ... ... 0,50 және 0,50 ... 0,75 және 0,25 ... портфельдердің түрлері көп болғанмен комбинацияны қарастырайық:
| ... |
| |А |В |Г |Д |Е ... |0,00 |0,25 |0,50 |0,75 |1,00 ... |1,00 |0,75 |0,50 |0,25 |0,00 ... ... ... ... мөлшерлемесі (rf) 4% тең болсын.
Күтілетін табыстылықты есептеу үшін келесідей формуласы пайдаланамыз :
А,В,С,Д және Е портфельдер екінші және үшінші бағалы ... ... ... бұл ... үшін Х2=0 және Х3=0.
Бұл жағдайда жоғарыдағы теңдеу келесідей түрге ие ... p = x1 r1 + x4 r4 = (x1 * 16,2%) + (x4 * ... және Е ... үшін бұл ... ... қаражаттар бір бағалы қағазға
салынғаннан өте жеңіл. Сол үшін ... ... ... 4 ... ... ... және Д портфельдер үшін күтілетін табыстылық сәйкесінше келесілерге
тең:
r B = (0.25*16.2%)+(0.75*4%) = 7.05%
r C = (0.50*16.2%)+(0.50*4%) = ... Д = ... = ... және Е ... стандарттық ауытқуы сәйкесінше тәуекелсіз активтің
және «Казкоммерцбанк» АҚ акциялардың стандарттық ауытқуына тең. ... ... 0% және ( Е = 12,08 ... және Д ... ... ... есептеу үшін келесі
формуланы пайдаланамыз.
Бұл портфельдер үшін Х2=0 және Х3=0, сол үшін ... ... ... ... = [x1 x1 (11 + x1 x4 (14 + x4 x1 (41 + x4 x4 (44]1/2 = [x12 (21 ... (24 + 2 x1 x4 ... төртінші бағалы қағаз тәуекелсіз болғандықтан , (4=0 және ... ... ... ... = [x12 (21]1/2 = [x12 * 146]1/2 = x1 * 12.08 ... В,С және Д ... ... ... ... ... = 0.25 * 12.08% = 3.02 %
(C = 0.50 * 12.08% = 6.04 %
(P = 0.75 * 12.08% = 9.06 ... келе, 5 портфельдің стандарттық ауытқуы мен ... ... |Х1 |Х4 ... ... |
| | | ... (%) ... (%) |
|А |0,00 |1,00 |4,00 |0,00 ... |0,25 |0,75 |7,05 |3,02 ... |0,50 |0,50 |10,10 |6,04 ... |0,75 |0,25 |13,15 |9,06 ... |1,00 |0,00 |16,20 |12,08 ... біз ... ... үлестер әртүрлі болуы мүмкін, бірақ
барлығы да осы қисықтың ... ... ... осылайша біздің қор
нарығында кел – келген бағалы қағаздар портфелінің табыстылық ... ... осы ... ... ... бұл ... өте кең, ... де оған деген көзқарастардың ... ... ... ... ... ... ... көтпеген инвестицияларды басқаруға
көптеген ыңғайлар бар, бірақ мен ... ... ең ... ... ғана ашып ... Біздің елімізде қарастырып жатқан мәселе
енді ғана дамып келе жатыр және мамандар тарапынан көп зерттелмеген, ... ... ... ... ... ... ... тәжирибеде істің қалайша болғанын көрсеткім келді. Осыдан келесідей
қорытындыны ... ... ... ... қор ... ... ... құралдардың
жетіспеушілігі байқалады, бұл өз кезегінде отандық инвесторларға портфельді
қалыптастыруға қиыншылық тудыртады.
2) Портфельдік инвестицияларды ... ... үшін ... елде ... ... ... банк ... қағаздардың табыстылық қисықтарды
инвесторларға ұсынады. Ал біздің тәжірибемізде бұл табыстылық қисықтарды
Қазақстан Республикасының ... ... ... тиіс деп ... да, ... ол ... ... экономикасы дамып жатыр және инфляция болмаған ел жоқ. ... ... ... ... ... қажет. Біздің мемлекетіміздегі
инфляция деңгейі соңғы мәліметтер бойынша 6,4%, ал бағалы ... ... ... ... ... жатыр, яғни шамалап 7-8%.
Осы жағдай отандық инвесторлар үшін келеңсіз теріс мәселе болып жатыр.
4) ... ... ... ... ... ... көп
көңіл бөлінбейді және тәуекелдің алдын алу, яғни диверсификациялық шаралар
тек мемлекет тарапынан заңдар мен нормативтік актілер ... ... ... осы ... байланысты, яғни бағалы қағаздардың
портфелін басқару тек зейнетақы активтерін басқаратын ... ... ... ... ал басқадай ұйым немесе мекемені ... ... ... ... ол ... бірақ бұл қызметті басқа қызметтермен
ұштаса іске асыратын компанияларды саусақпен ... ... ... қоса ... ... ... мен банктердегі
ипотекалық несиелеу салалы портфельдік инвестициялауда маңызғы орын ала
алады. ҚР Президенті ... ... ... ... қаржы
нарығының дамуна көбірек көңіл бөлгедігі туралы айтып өтті.
Яғни, корытындылай келе осы ... ... ... ... ... үшін зор үлесін қоса алады. Демек, зейнетақы активтер,
сақтандыру компанияларындағы қаражаттар және т.с.с. ... ... , ... ... ... ... да салынуы мүмкін. Бұл
еліміздің экономикасының дамуына үлесі салмақты түрде көрінеді.
Осы ... ... ... бұл ... яғни ... ... үшін ... мамандар жетіспейді, тәуекелді
ескертетін модель немесе әдістемелердің жетіспеушілігі анық ... ... ... ... және ең ... ... ... қөңілін
аудару қажет.
Қорытындылай келе бұл мәселе бойынша зерттеу нысандары өте көп,
бірақ біздің ... осы ... ... мамандар, есептеу тәсілдемелер
жетіспейді. Сол үшін бұл саланың даму деңгейі ... ... ... ... мен қиыншылықтарға қарамастан портфельдік ... ... ... ... ... ... управления инвестициями: Учебник – М.: Едиториал
УРСС, 2003ж.
2. А.В. Мертенс. Инвестиции: Курс ... по ... ... – К.: ... ... агенство, 2005-ХVІ
3. Markovіtz H., Portfolіo selectіon // Journal of Fіnanct. 2000, № 7.,
p.77-91
4. Dahl H., Mttraus A., Zenіos S.A. Some ... ... ... Ztnіos S.A. (ed.) ... ... – Cambrіdge Unіversіty
Press, 2003. p. ... Дж. фон ... О. ... Теория игр и экономическое
поведение. – М.: Наука, 2000 – ... Carіno D.R., Turner A.L. ... asset ... wіth ... // Іn Zіemba W.T., Mulvey J.M. (eds.). ... asset ... ... – Cambrіdge Unіversіty Press, 2003. p. 182-204
7. Д.Ю. Голембиовский, А.С.Долматов. Управление портфелем производных
финансовых инструментов. Ч І // ... и ... ... 2000г. ... с. ... Д.Ю. ... ... Модель оптимизации портфеля
производных финансовых инструментов с ... ... ... ... и ... управления. 2001г. № 3, с.75-85
9. Д.Ю. Голембиовский, ... ... ... оптимизации портфеля
производных финансовых инструментов с учетом залоговых ограничений.//
Теория и системы управления. 2001г. № 4, с. ... ... Дж. ... ... Основы инвестирования. Пер. с англ. –
М.: Дело, 2003г. – 1008 с.
11. У.Шарп, Г.Александер, Дж. Бэйли. ... ... с ...... 2000-XІІ. 1024с.
12. РЦБК № 2 (94) февраль / 2004г. журнал с. 28
13. ... ... ... ... ... управление
портфельными инвестициями. – М.:2003г., с.456
14. Dembo R.S. Scenarіo іmmunіzatіon // Іn Zenіos ... ... - ... ... Press, 2000. ... ... А.В. ... Энциклопедия финансового риск-
менеджмента. М., 2003г., с 703-730
16. Klaasen P. ... realіty and ... profіt іn ... models for asset / ... management // European
Journal of operatіon research. 2001 № 101(2), р. 374-392.
17. ... ... ... ҚР заңы № ... 2003 ... ... ... инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге
асыру ережесі ҚР Ұлттық Банктің Қаулысы № 264, 29 ... 2003 ... РЦКБ №1 (93) ... ... с. ... ... активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге
асыратын ұстанымдардың мәселелері бойынша ... ... ... қағидалары. ҚР Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық
комиссиясы 2001 жылы 13 тамыздағы № 11 ... РЦКБ № 3(95) март / 2004 с. ... ... Д.Ю. расчет залога по портфелю производных инструментов
// Вопросы ... ... 2000г., № 1-2, с. ... Голембиовскмй Д.Ю. Система управления ... ... ... ... и ... ... 2000г., Т.7, вып.1,
с. 181-183.
24. Д.Ю. Голембиовский, А.С.Долматов. Управление портфелем производных
финансовых инструментов. Ч.ІІ // ... и ... ... ... 6, с. ... ... Л.Г. ... рисков операций с облигациями на рынке ценных
бумаг. – М: ... ... ... Ю.Ф. ... ... ... портфеля ценных бумаг. – М.:
Филинъ, 2001г.
27. Крянев А.В. основы ... ... и ... ... ... ... – М.: ... 2001г.
28. Мельников Р. Сценарный анализ процентного риска // Рынок ценных
бумаг., 2000г., № 21, с. ... ... А.А., ... Т.Н. ... ... ... ... – М: ИНФА –М, 2000г.
30. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. Уч. пос.
для ВУЗов – М.: ... ... ... и право № 3 (5) 2004г., с. 34.
32. РЦБК № 5 (97) май / 2004г., с. 40.
33. Игошин В.В. ... ... ... и ... для ВУЗов – М .: Финансы, ЮНИТИ, 2000г., с. 413.
34. Иманбаев Т.Т. ... ... и ... ... ...... Жеті жарғы, 2000№-52с.
-----------------------
А
В
С
I3
I2
I1
I
.
.
А
В
С
О
1/в
- 1
в
1 - в
r

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Портфельдік инвестициялардың мәні және түрлері14 бет
Инвестиция есебі25 бет
Инвестиция ұғымы7 бет
"Қазкоммерцбанк" АҚ-ның несиелік портфелінің сапасын талдау31 бет
1.Ресейдегі И.Грозный және Ұлы Петр: Саяси портреттері 2. М.Тэтчер-темір ханым5 бет
Pred-a-Porter стильдегі қыз- келіншектерге арналған «РУКМИНИ» атты киім үлгісін жобалау86 бет
«Ақтау теңіз порты» АЭА-ның даму концепциясы19 бет
«М.Мақатаевтың» портреті38 бет
«Қазақстан Даму Банкі»АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛІН ҚАЛЫТАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ПРОЦЕСІН ТАЛДАУ36 бет
Автономды және индуцирлі инвестицияның теориялық негіздері. Кәсіпорынның инвестициялық портфелінің тиімділігін талдау35 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь