Маркетингтің фирмалық саясаты

ЖОСПАР

Кіріспе

1 Маркетингті қызмет көрсетудің маңызы және ұйымдық құрылымы
2 Маркетингтің фирмалық саясаты
3 ҚР.ғы маркетингтік қызмет көрсетудің дамуы

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе.
І.Маркенгті қызмет көрсетудің маңызы және ұйымдық құрылымы.
Мемлекеттік кәсіптердің басым көпшілігі өздерінің кәсіби шеңберіндегі міндеттерін атқарумен айналысады да, кызмет нәтижелерін есеп берінен кезде ғана қорытындылайды. Бірақ олар өз ісінің нәтижелілігіне айырыша мүделілік таныта коймайды. Мысалы, өрт сөндіруші — өрттің, ал аурухана дерттің көбейгеніне мүдделі емес. Ал бұған керісінше, коммерциялық байланысты. Осылайша аталған мекемелердік кай-кайсысы болсын, өз кәсіптерінің калайда белгілі бір тиісті нәтиже беруіне мүделі. Әрбір әрекет немесе кәсіп кашанда ізгі ниетпен басталады. Әйтсе де онық нәтижелілігі, сәттілігі тек ішкі ұйымдастырудан ғана емес, кейде тіпті сыртқы факторларға катысты болуы мүмкін. Мысалы, сыркат адам дәрігерге сауығамын деген үмітпен келеді Дәрігер де оған тілектес. Бірақ кажетті дәрі-дәрмек пен медициналық кұрал-жабдықтық жоқтығына байланысты дәрігер максаты орындалмай калуы мүмкін. Сейтіп, көрсетілген клзмет күткен нәтиже бермейді. Бірақ соған карамастан, дәрігерлік көмек көрсету — емдеуге кажетті кәсіп ретінде өз жұмысын жалғастыра береді. Қорыта айтканда, саналы түрде аткарылған кандай да бір қызмет түрі болсын, пайдасыз болмайды. Белгілі бір максатты қызметен әрекетте — ешбір мағына жок, Сондай-ақ өзіне қызмет көрсетуге мұқтаждықты сезінген кез келген адам — оның (қызмет көрсету) не үшін кажеттігін іштей біліп, талап ете алады әрі әзіне көрсетіліп жатқан қызмет түрін көзімен көріп, кұлағымен естіп отырады. Тек маман адам клиент тарту үшін өзі көрсететін қызметтіқ сапасын арттыра түсіп, қызмет құнын шамадан тым асырып жібермесе болғаны. Көрсететін қызметі аркылы клиенттерді тәсілдері көп. Мысалы, сүретші-фотограф сапалы да көркем түсірілген суреттерін, ал шебер шаштараз жас ерекшеліктеріне кдрай, шаш қидырудың сәндік үлгілерін көрнекті жерге ілдіріп, клиенттеріне ақыл-кеңестерін берумен бірге, өз кәсібінің шебері екендігін және мәдениеттілігі мен сыпайылық деңгейін де бай0атады.
Қызмет көрсету — оны орындаушысымен бірлесе аткаруды талап ететін еқбек процесі.
Қызмет көрсетуші кажетті аспаптар немесе баска да құрал-саймандардық жәрдемімен бірнеше жұмыс түрлерін аткара отырып, көптеген клиенттерді қамтуы мүмкін. Б9л салада елеулі табысқа кол жеткізу үшін кызмет көрсетушінің өз кәсібіне катысты жақалықтардан үнемі хабардар болумен бірге, клиенттерді қызықтыратын проблемалар бойынша олардық үлкен топтарымен консультация өткізіпг пікір алмасып отыруынық мақызы зор.
Кызмет көрсету сапасы оны аткарушынық қабілет-қарымына, білімділігіне және іскерлігіне байланысты. Әсіресе, мамандандырылған кәсіпорындар өз жұмысын жетілдіру мақсатында және кадр дайындау саласында үздіксіз ізденіс.
Маркетингтік көзқараста қызмет көрсетуге катысты сипаттар: сезілмеушілік, тұтастық тұрақсыздық және сақталмаушылық Әрине, бұл жерде: сатылған тауарға техникалық тұрғыдан қызмет көрссту, тауарды тұтынушыға жепсізіп беру, киім-кешекті химиялык жолмен тазалау, арматураны туралап кесіп беру, сұйық заттарды шағын ыдыстарға бөліп-кұю т. б. материалдық игіліктерге көрсетілетің кызметтер есепке алынбаған. Қызмет көрсету қалайда бір максатқа жету үшін аткарылады. Сондықтан да оны кашанда ақырғы нәтижесімен байланыстыра қарастырған жөн. Бірақ көрсетілетін кезмет қолда тұрған дайын тауар емес. Сол себспті онық сапасы мен нақтылы нәтижесін тек жұмыс толық аткарылғаннан кейін ғана білуге болады Нәтиже дұрыс немесе бұрыс шығуы мүмкін. Әйтсе де орындаушы іс бастағанда күткен үмітіне сәйкес келуіне әрдайым сенімді болады. Ал егер бұрыннан өзіне етене таныс, үйреншікті жұмысты колға алса, онық қандай нәтиже берерін алдын ала сезінеді.
Қызмет көрсетудіқ құрамына мемлекеттік іс органдары да енеді. Сондай-ақ сот орындары, әскери кызметтер, кредит немесе несие беру кассалары, еңбек биржалары, ауруханалар, өрт сендіру қызметтері, мектептер мен басқа да оқу орындары, реттеу органдары, мұражайлар, тағы да көптеген қоғамдық және жекеменшік мекемелер, коллеждер, мешіттер, шіркеулер, ор түрлі корлар, қайырымдылық мекемелері, демеушілер өз міндеттеріне сәйкес қызмет түрлерін көрсетіп, іс жүргізеді. Жұртшылыка қызмет көрсетумен көп ретте коммерциялық банкілер, компьютерлік қызмет көрсету бюролары, әуе жолы серіктестіктері, сақтандыру серіктестіктері, заң қызметін көрсететін фирмалар, баскару мәселелсрі бойынша акыл-кеңес беретін (консулътация) фирмалар, кинофирмалар, кейбір құралжабдықтар өндеуші және козғалмайтын мүлікті сатушы фирмалар т. б. шұғылданады. Осымен қатарлас уақытта құрылымы "шатырлы" фирмалар мұндай қимылға сирек барады. Стратегия дайындау өкілеттілігі жергілікті басқарушыларға беріледі, сондықтан тауар тарату каналдарын таңдау да осы деңгейде өтеді.
Кәсіпорындағы маркетинг бөлімдерінің қызметтері бойынша ұйымдастырылуы олардың белгілі бір немесе бірнеше функцияларды аткаруларына байланысты. Әдетте, ондай жағдайлар санаулы ғана тауар ассортиментімен ұлттық нарықта, оныд сегменттерінде жұмыс істейтін фирмаларда кездеседі. Жаңа тауар саясатын жасау және оны нарыкка өндірудің қиындыгы көп. Сондықтан кішігірім фирмаларда инновациллық шараларды жүзеге асыру балу жүреді.
Маркетинг жұмыстарының аймақтық принципте ұйымдастырылуы фирма тауарларын белгілі бір аймақтардагы нарықтарда өткізуте бейімдейді. Аймақтық кұрылым кешенді және әр түрлі нарық салсатын жүргізуге калайды. Нақты нарықтардың ақырғы тұтынушыларынық талаптары мен тауар өндіру процестерінің тәуелділігін қамтамасыз етеді. Аймақтаты әр түрлі сегменттердегі тутынтушылардық біркелкі » талаптарын біртекті тауарлармен камтамасыз ету карастырылады.
Маркетинг кұрамындағы аймақтарда тұтынушылардық белгілі бір топтарына карай ұйымдастырылған құрылымдар ерекше орын алады. Мұнда фирманың барлык шаруашылық қызметін тауардық ақырғы тутынушыларынық ынтасына кдрай уйымдастыруға және сонық негізінде олардық әрбір тобына арналган кешенді нарық саясатын өндірістіқ барлық процесінде жүзеге асырута мумкіндік туады.
Тауар өндіруші немесе оны сатушы фирмалардық өз кезіндегі нақты қалыптасқан жағдайларына байланысты маркетингті крлданудық немесе маркетинг өзініқ мол мүмкіндіктерін жузеге асырудық баскд да әдістерін немесе жақа уйымдық қурылымдарды усынуы мүмкін. Соған кдрай, маркетингтік салсат та озгеретін болады.
Бұл жерде жергілікті нарықтағы коммерцияның табыстылық болашағы халықаралық маркетингтің көзқарасынан басым келеді. Осымен халықаралық маркетингтің мәні мен маңызы жоққа шығады.
Фирма өз жұмысын бетімен жібермеу және келешегін байыптап
Пайдалынған әдебиеттер:
I. Назарбаев Н.Ә.Қазақстан — 2030. — Алматы, 2001.
2.Алшынбаев Т. Меншік жүктеген міндегер. — Алматы, 1996.
3. Басовский Л.Е. Управление качеством. Учебник. ~ М: Инфра -
М; 2001.
4. Бабақұлы Б. Тәуелсіздік, нарықтық экономкасы. — Алматы. «Ақиқат», 1996.
5.Қазақстан республикасынын Заңдары: "Шаруашылық әрекеттер мен
іскерлікті дамыту бостандығы жөнінде" Алматы, 1991.
6."Монополиялык. әрекеттерді шектеу мен бәсекелікті дамыту.-Алматы:1999.
7Нысанбаев.С.Н. Маркетниг негіздарі.-Алматы,2002.
8.Сатыбалдыұлы Сейітжан. Маркетинг-нарықтану.-Алматы,1999.
9."Сыртқы экономикалық әрекеттердің негізгі принциптері жөнінде" Алматы,1999.
10.Хожаназаров.Қ.Маркетниг негіздері.-Алматы,1996.
Мерзілімді басылымдар
1.Сегізбаев.Р. Маркетинг қызмет.-АльПари,2005,N2.
2.Тұрғанов.С.Кәсіпорынге талдау.-Экономика иегіздері ,2005,N4.
        
        ЖОСПАР
Кіріспе
1 Маркетингті қызмет көрсетудің маңызы және ұйымдық құрылымы
2 Маркетингтің фирмалық саясаты
3 ҚР-ғы маркетингтік қызмет көрсетудің дамуы
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе.
І.Маркенгті қызмет көрсетудің ... және ... ... ... ... ... өздерінің кәсіби шеңберіндегі
міндеттерін атқарумен айналысады да, кызмет нәтижелерін есеп берінен ... ... ... олар өз ... нәтижелілігіне айырыша мүделілік
таныта коймайды. Мысалы, өрт сөндіруші — ... ал ... ... мүдделі емес. Ал бұған керісінше, коммерциялық байланысты.
Осылайша ... ... ... болсын, өз кәсіптерінің калайда
белгілі бір тиісті нәтиже беруіне мүделі. Әрбір әрекет немесе ... ... ... басталады. Әйтсе де онық нәтижелілігі, сәттілігі тек ішкі
ұйымдастырудан ғана емес, кейде ... ... ... ... ... Мысалы, сыркат адам дәрігерге сауығамын ... ... ... де оған тілектес. Бірақ кажетті дәрі-дәрмек пен медициналық кұрал-
жабдықтық жоқтығына байланысты ... ... ... ... мүмкін.
Сейтіп, көрсетілген клзмет күткен нәтиже бермейді. ... ... ... ... көрсету — емдеуге кажетті кәсіп ретінде өз жұмысын
жалғастыра береді. ... ... ... ... ... кандай да бір
қызмет түрі ... ... ... ... бір ... ...... мағына жок, Сондай-ақ өзіне қызмет көрсетуге ... кез ... адам — оның ... ... не үшін кажеттігін іштей
біліп, талап ете алады әрі ... ... ... ... ... көзімен
көріп, кұлағымен естіп отырады. Тек маман адам ... ... үшін ... қызметтіқ сапасын арттыра түсіп, қызмет құнын шамадан тым асырып
жібермесе болғаны. Көрсететін қызметі ... ... ... ... ... сапалы да көркем түсірілген суреттерін, ал шебер
шаштараз жас ерекшеліктеріне кдрай, шаш қидырудың сәндік ... ... ... ... ақыл-кеңестерін берумен бірге, өз ... ... және ... мен ... ... де ... көрсету — оны орындаушысымен бірлесе аткаруды талап ететін еқбек
процесі.
Қызмет көрсетуші кажетті ... ... ... да ... бірнеше жұмыс түрлерін аткара отырып, көптеген клиенттерді
қамтуы ... Б9л ... ... ... кол ... үшін ... өз кәсібіне катысты жақалықтардан үнемі хабардар болумен
бірге, клиенттерді қызықтыратын ... ... ... үлкен
топтарымен консультация өткізіпг пікір алмасып отыруынық мақызы зор.
Кызмет көрсету сапасы оны аткарушынық қабілет-қарымына, білімділігіне
және ... ... ... ... ... ... ... мақсатында және кадр дайындау саласында үздіксіз ізденіс.
Маркетингтік көзқараста қызмет көрсетуге ... ... ... ... және ... Әрине, бұл жерде:
сатылған тауарға техникалық тұрғыдан ... ... ... ... ... ... химиялык жолмен тазалау, арматураны туралап
кесіп беру, сұйық заттарды ... ... ... т. б. ... ... ... есепке алынбаған. Қызмет көрсету қалайда
бір максатқа жету үшін ... ... да оны ... ... ... ... жөн. Бірақ көрсетілетін кезмет қолда
тұрған дайын тауар емес. Сол себспті онық ... мен ... ... ... ... аткарылғаннан кейін ғана білуге болады Нәтиже дұрыс ... ... ... ... де ... іс ... ... үмітіне сәйкес
келуіне әрдайым сенімді болады. Ал егер ... ... ... ... ... ... алса, онық қандай нәтиже берерін алдын ала
сезінеді.
Қызмет көрсетудіқ құрамына мемлекеттік іс ... да ... ... ... ... ... кредит немесе несие беру кассалары, еңбек
биржалары, ауруханалар, өрт сендіру қызметтері, мектептер мен ... да ... ... органдары, мұражайлар, тағы да көптеген қоғамдық және
жекеменшік мекемелер, коллеждер, мешіттер, ... ор ... ... ... демеушілер өз міндеттеріне сәйкес қызмет түрлерін
көрсетіп, іс жүргізеді. Жұртшылыка қызмет көрсетумен көп ретте коммерциялық
банкілер, ... ... ... ... әуе жолы ... серіктестіктері, заң қызметін көрсететін фирмалар, баскару
мәселелсрі ... ... ... (консулътация) фирмалар,
кинофирмалар, кейбір ... ... және ... ... фирмалар т. б. шұғылданады. Осымен қатарлас уақытта ... ... ... ... ... барады. Стратегия ... ... ... ... ... ... тарату
каналдарын таңдау да осы деңгейде өтеді.
Кәсіпорындағы ... ... ... ... ... ... бір немесе бірнеше функцияларды аткаруларына байланысты.
Әдетте, ондай жағдайлар санаулы ғана тауар ассортиментімен ұлттық ... ... ... істейтін фирмаларда кездеседі. Жаңа тауар
саясатын жасау және оны ... ... ... көп. ... ... ... ... жүзеге асыру балу жүреді.
Маркетинг жұмыстарының аймақтық принципте ... ... ... бір ... ... өткізуте бейімдейді.
Аймақтық кұрылым кешенді және әр ... ... ... ... калайды.
Нақты нарықтардың ақырғы ... ... мен ... ... ... ... етеді. Аймақтаты әр ... ... ... » ... біртекті тауарлармен
камтамасыз ету карастырылады.
Маркетинг кұрамындағы аймақтарда тұтынушылардық белгілі бір топтарына
карай ұйымдастырылған құрылымдар ... орын ... ... ... ... ... ... ақырғы тутынушыларынық ынтасына ... және ... ... ... әрбір тобына арналган кешенді
нарық саясатын ... ... ... ... ... мумкіндік туады.
Тауар өндіруші немесе оны ... ... өз ... ... ... байланысты маркетингті крлданудық немесе маркетинг
өзініқ мол мүмкіндіктерін жузеге асырудық баскд да әдістерін немесе жақа
уйымдық ... ... ... Соған кдрай, маркетингтік салсат та
озгеретін болады.
Бұл ... ... ... ... табыстылық болашағы
халықаралық маркетингтің көзқарасынан басым келеді. ... ... мәні мен ... ... ... өз жұмысын бетімен жібермеу және келешегін байыптап отыру
мақсатымен ... және ... ... жүйелерін қолданады. Ал
маркетингтік қызметті ұымдастыруға қатысты ... ... ... ... және ... ... болады. Маркетингтік бақылау — жылдық жоспарлық орындалуы
мен пайдалылық дәрежесін және стратегаялық нұсқауды бақылаудан ... ... ... істерді өзара байланысты процестер
ретінде ... ... ... ... ... ... көздеген мақсатқа
қол жеткізумен айқындалады.
Халықаралық фирманың ұйымдастыру сипаттамасының маңызы өте ... ... ... ... фирмаларға байсалды деректерге
негізделген тұғырнама ... ... ал оның ... ... ... ... ... пайдалану. Осындай фирма өз табыстарының
және сатуының 80%-ін іске ... ... ... ... тиіс ... ... ... маркетинг кәсіпорынның рыноктық және өндірістік
стратегиясын анықтайтын басқарудың басты пернесі ретінде қаралады. Осы
жағдайға ... ол ... ... ... зерттеу мен болжау
негізінде мол ... ... ... өнім ... кәсіпорынның ішкі және
сыртқы рыноктың қазіргі жағдайын және оның болашағын білуге ... ... ... ... ... бәсекелесті зерттеу, баға
саясатын қамтамасыз ету, өнімді өткізу мен жарнамалауды ... ... ... ... ... қою, тағы ... да шаралар
жатады.
2. Маркетингтің фирмалық саясаты.
Маркетинг кез келген өндіріс немесе тауар өткізу процестерін тікелей
ұйымдастырмайды, Соған ... ... ... өткізу проблемаларының
онды шешімін табуға айтарлықтай көмектеседі. Маркетингке ден ... оған ... ... келешекте кайтарымы болатынын
ескере отырып, оның ұйымдық құрылымы мен нақты функцияларын айқындайды.
Ондай кәсіпорындардың ... ... ... ... ... немесе маркетингтік 6асқарма да ... ... ... ... ... ... ... тауарлық деп, екіге бөлінеді. Маркетингтің тауарлық принципі бойынша,
негізгі тауар түрлеріне сәйкес жеке ... ... ... ... өнімдері
бойынша басқару) құрылып, тауар көлеміне қарай кейде. мұндай бөлімдер
өз кезеңінде ... ... ... ... мүмкін.
Фирманың тауар өткізуіне қалайлы болу үшін маркетингтік қызмет аймақтар
және тауар тұтынушылардың ... ірі ... ... да ... шаруашылығынық, өндіретін өнімдерінің немесе ... ... ... ... қарай, маркетингтік
кызмет құрылымдарының түрлері араласып және қосылып кетуі мүмкін. ... ... ... ... ... ... ... тауарлардың сапасын арттыру, бағасын төмендету,
тауар қозғалысын ұйымдастыру және оны ... ... ... ... ... хабарландыру т. б. көптеген инновациялық
коммуникациялық шараларды жүргізу нәтижесінде — ... ... ... ... ... алуға қол жеткізу үшін маркетинг қызметінің
бөлімдері бірін-бірі толықтырып ... ... ... ... ... ... кең ... . Бұл фирмалардық
тауарлық-салалық принципте жұмыс ... ... ... ... ... жеке ... бір ... тауар топтары бойынша нарық
талаптарына бейімделуіне мүмкіндік туып, маркетинг қызметтерін де үйлесімді
ұйымдастыруға жол ... ... ... ... ... ұйымдастырылуы
олардың белгілі бір немесе бірнеше функцияларды атқаруларына байланысты
әдетте, ондай жағдайлар ... ғана ... ... ... ... сегменттерінде жұмыс істейтін шағын фирмаларда кездеседі. Жаңа ... ... және оны ... ... қиындығы көп. Сондықтан кішігірім
фирмаларда инновациялық шараларды жүзеге асыру баяу жүреді.
Маркетинг жұмыстарының аймақтық принципте ... ... ... бір аймақтардағы нарықтарда өткізуте бейімдейді.
Аймақтық құрылым кешенді және әр ... ... ... ... ... ... ақырғы тұтынушыларының талаптары мен тауар өндіру
процестерінің ... ... ... ... әр ... ... ... талаптарын біртекті тауарлармен
қамтамасыз ету қарастырылады.
Маркетинг құрамындағы аймақтарда тұтынушылардың белгілі бір топтарына
қарай ұйымдастырылған құрылымдар ... орын ... ... ... ... ... тауардың ақырғы тұтынушыларының ынтасына қарай
ұйымдастыруға және соның негізінде олардың ... ... ... кешенді
нарық саясатын өндірістің барлық процесінде жүзеге асыруға мүмкіндік туады.
Тауар өндіруші ... оны ... ... өз кезіндегі нақты
қалыптасқан жағдайларына байланысты маркетингті қолданудың немесе маркетинг
өзінің мол ... ... ... ... да ... немесе жақа
ұйымдық құрылымдарды ұсынуы мүмкін. Соған қарай, маркетингтік саясат та
оөгеретін болады.
Тауар ... ... ... ... отыратыны белгілі. Сондықтан
оған қатысты қызмет көрсету түрлері де ... ... сай ... атап ... мына ... ... ... 1) икемді, жинақты
және тәжірибелі ... күш ... 2) ... ... 3)
тауар сату көлемі мен өнімдердің
ассортименттік ... және ... ... деңгейіне сәйкес
келуі; 4) тауар өткізу нарығының саны мен көлеміне есептеліп атқарылуы; 5)
кәсіпорындардың жоғары ... ... ... ... ... қажеттігі.
Маркетинг фирмаға кызмет ететіндіктен, онық ... ... ... ... қатысты. Міне, дәл осы тәрізді талаптар
ассортименттік ерекшеліктер мен ... ... және ... ... құрылымға және жұмыс бағытының бейімделу жағына қойылады. Ал
кәсіпорын шеңберінде маркетинг қызметін ... ... ... ... ... ... дейін көтеру — атқарылатын жұмыс көлемі ... ... ... ... қарай шешілуі мүмкін.
Маркетингті басқару жалпы басқару жүйесінің нарықтық қатынаста өндіріс,
тауар өткізу және тұтыну процестері мен ғылыми-техникалық іс-қымылды жүзеге
асыру жөніндегі ... ... ... ... ... ... тек ... өткізу жағын ғана көздеп, сатушылар
мұқтажына бейімделгендіктен, ... ... ... ... Ал ... ... ... керісінше, тұтынушылар мұқтажын
қанагаттандырута камқорлық жасауға баса көңіл ... оған ... ... б. ... арқылы қызмет көрсетуге икемді келеді.
Коммерциялық тұрғыдан басқару мәселесінде: өндіріс пен тауарды
жетілдіру, ... ... ... ... және ... ... назар аударылады.
Тауар өндіруді жетілдіру концғепциясы тутынушылардың кеңінен тараған
және ... ... ... ... ... ... отырып,
өндірісті технологиялық ал тауарды сапа ... ... ... ... ... ... ... ең алдымен, нарық коньюктурасына қарай
атқарылып, тауар сұранысы ұсыныстан үстем келген ... ... ... ... ... Ал ... өзіндік құны аса жоғары болса,
оны төмендету жағын ... ... ... технологиясының үздіксіз ілгерілеуі ... ... ... ... де ... Бұл, ... ... өткізу
проблемасын күрделендіре түседі ... ... үшін ... өрши ... және тауар насихаты мен жарнама құралдарының жиі
пайдаланылуы, дер кезінде сатылмай ... ... ... ... ... ... банк несиесіне үстеме төлеудің көбеюі — тауар бағасының
көтерілуіне әкеліп соқтырадьь Бұған ... ... ... ... ... ... жыл сайын қымбаттап келеді. Міне, осының бәрі
сұраныстың төлеу қабілетіне кері ... ... ... ... ... түседі. Сол үшін бұл ... ... ... тұрғыдан ынталандыру сияқты әдіс-тәсілдер іздестіріледі.
Маркетингті басқдрудың жаңа бағыты ... ... ... мен ... ... шын ... ... жарқын
келешек үшін қызмет етуіне тікелей байланысты.
Қазіргі ғылыми-техникалық жоғары технологиялық жетістіктер табиғи
байлықты ... мен оны ... ... ... ... Ал ... қоры азайып барады Оның үстіне, өндіріс салалары ортаның ... ... ... ... адам қажеттілігі мен мұқтажының яғни тұтыну
деңгейінің жоғарылауы оны ... ... әкеп ... ... ... қарама-қайшылық маркетингтік зерттеудің қосымша тақырыптарының бірі.
Фирмалық тауар өткізуіне колайлы болу үшін маркетийгтік қызмет аймақтар
және тауар тұтынушылардық ... ірі ... ... да ... ... ... ... немесе көрсететін
көметтерінің, нарық сегаенттерінің өзгешеліктеріне кдрай, маркетиштік
қызмет кұрылымдарынық түрлері ... және ... ... ... Нарықты
сегменттеу, сұранысты ... ... ... ... ... ... ... арттыру, бағасын томендету,
тауар козғалысын ұйымдастыру және оны өткізуге ... ... ... ... ... т. б. көптеген ... ... ... ... — тауарға сұранысты
камтамасыз етіп, жоғары пайда алуға крл жеткізу үшін ... ... , ... толықтырып отырады. Маркетингтік қызметтің тауар
түрлері бойынша ұйымдастырылуы кең ... Бұл ... ... ... ... ... ... ғана
фирмалардың әрбір жеке немесе бір текті ... ... ... ... ... ... туып, маркетинг кызметтерін де үйлесімді
ұйымдастыруға жол ашылады. Нарықтық ... ... ... өнді
руде, тауар өткізуде кәсіпорын қызметіндегі ұйымдастыру жүйесі болып
табылады. Оның ... ... ... ... принциптер — сатыла тынды
өндіру, ал өндірілетінді сатпау. Осы нәтижесінде ... ... ... ... сұранысқа сәйкес жұмысын қайта құрады егерде кәсіпорын нарықты,
сұранысты, ... ... мен ... ... ... ... рынокке ықпал ететін және өздерінің
мүдделерінің сұранысын зерделейтін жағдайда болса, нарықта қол жетгізуге
болады.
Маркетингті басқару ... ... ... бастан мына үлгідегі
бірқатар процестерді жүзеге асыруды ұсынады: 1) ... ... 2) ... сай нарықты таңдап алу; 3) маркетинг кешенін жасау; 4)
маркстингтік ... ... ... ... үнемі қадағалап отыру тауар өндіруші фирмалардың
күнделікті жұмысына айналуы керек. ... және ... ... ... ... ... көпке дейін бірқалыпты тұруына тым сенім артып,
әрекетсіз калу күтпеген ... ... ... Өмір ағымына қарай тауар
сұранысының да өзгеріп тұруы, ескі тауар кетіп, оның орнына жаңа түрлерінің
пайда болуы ... ... ... жағдайында кәсіпорындардың, жаңа идея ... ... ... ... ... ұмтылуы, басқа нарық іздестіруі
өндірістін бәсекеге төзімділігін арттырырады.
Фирмалар ... ... ... онда тауар сатуды көбейту
мақсатымен тауарды кеңінен жарнамалауға, оның сырт көрінісін ... ... ... ... ... ... барады. Фирма нарықтан кетпеуді
көздеген жағдайда, жаңа тауар өндіріу үшін өзінің ... ... ... де ... Ал жаңа ... қажет еткен жағдайда фирма тұтынушыларды
демографиялык, географиялық тұрғыдан ... ... ... қоғамды және
әр түрлі ұйымдардағы нарықтарды зерттеуте ... де, ... ... фирмаға бәсекелік үстемдікті қамтамасыз ету мүмкіндіктерін
анықтайды.
Мақсатқа сай келетіп нарықтарды таңдау — ... ... ... ... және оның ... ... аса ... ғана таңдап
алу деген сөз. Ол мынадай төрт кезеңнен тұрады: сұраныс мөлшерін ... ... ... мүддеге сай сегменттерін таңдап алу ... ... ... ... ... ... алғашқы сатысында қазіргі және келешек жағдайын
дәл бағалай білуі керек. Фирма нарықтың ... ... білу үшін ... ... ... айқындайды.
Қандай да бір тауар түрі болсын, ол - тұтынушы қажет ететін қасиет пен
сапаға ие болуы керек. ... тап сол ... ... яғни ... ... ... ... дер кезінде іздестіріп, таба
білу маркетингтің нағыз сәтті атқарған ... және ... ... алғандық деуге болады.
Тауардың тұтынушылық қасиеті онық пайдаланылатын бағыттарын белгілейді.
Сол бағыттардың өэ, ... ... ... ... ... ... жағынан тұтынушы қауымның ойынан шығу — ... ... ... ... басқару тұжырымдамасының маңызды
бір міндеті маркетиигтік кешенді ... және оның ... ... ... ... ... өсуіне ықпалын тигізе алатын
барлық факторлар маркетингтік ... ... Олар ... ... ... күтілген нәтиже алу мақсатында іске ... ... ... ... ... ... ... ретінде маркетинг
кешенін біртіндеп қалыптастыру арқылы жоспарлау ... ... ... ... ... енді ... шараларды
жүзеге асыру. Бұл, ... ... ... ... қорытындысын
маркетинг тұрғысынаң пайдалана отырып, ... ... ... қосалқы
қызметтерін іске косу деген сөз. Міне, соған сәйкес ... ... ... және ... ... ... ... олардың
әрқайсысының маркетингті басқарудағы алатын орыны айқындалады.
Маркетник нарықтарда тауарды жылжыту және үдету әдісі фактордың түтас
бір қатарымен байланысты: фирманың ... ... ... ... жөне орталықсыздандыру деңгейі; ұсынылмақ . тауарлардың
сипаты және басқалар.
Жеңілдетілген мағынада жарнаманың мақсаты ... ... ... ... ... ... ... бет бүрғызу. Ол осы мақсатқй
қол жеткізу жолдарын, алушыны тауар және оның ерекшеліктері туралы хабардар
етіп немесе оның ... ... ... ... ... өткізуді немесе нарықтағы үлесті өсіру барлық маркетинг үрдісінің
мақсаты, ал жарнама болса, оған қол ... бір ғана ... ... нақтылы мақсаттары әр түрлі болады және тауарды өткізуғе қатысты
болмауы мүмкін. Мәселен, жоғары оқу орнын ... ... ... ... емес ... ақпарат, кезінде жақсы жасалған жарнама күдіктенген түтынушылар
көңіліне сенім кіргізе алады, яғни ... ... ... ... мәдениеті, тілі әр түрді потенциалды сатып алушылар
халықаралық нарықтарда қабылдаушы (адресат) болып танылады.
Арнауларды ... ... бір ... екінші тілге аударма
жасаумен ... ... ... ... ... саяси және
экономикалық факторлар өте мүқият ескерідуі тиіс, себебі ... ... ... ... ... ... елдерге арнаулар ... ... бара ... ... ... ... мысалы
ретінде "Экссон ... ... - ... ... тарихын
келтіруге болады. Фирманың мақсаты - осы мүсінді ... ... ... ... етіп ... еді. ... ... жолбарысқа
жұмсағырақ түр беріп, кірпіктерін ұзартыңқырап және оны ойьгашық ретінде
жасап ... тура ... ... оның ... түр-түсі айбарлы, ызғарлы
болды да, кейбір мәдени ... ... ... ... ... жұмыстарының бағдарламасына көптеген
факторлар ықпал жасайды. Мәселен, мыналарды шешу қажет:
- Фирманың штаб-үйі шетелдегі ... ... ... мән ... керек.
Корпорацияның имиджін қалыптастыруда, бір түсті рәсімдеу, шрифтер және т.б.
әрекеттерді қоса, Жарнама қызметінің бюджетін кім ... ... ... бір ... ... ... табына ма, әлде
шетелдік филиалдар оны өздері атқаруға құқықты ма?
Байлаыыстық (коммунйкациялық) кешенді кім анықтауға ... ... ... кім ... түрлі тілдермен байланысты болған ... үшін және ... кім ... Егер ... және ... ... ... онда
ақпарат тарату қүралдарын таңдау кімге жүктеледі? Бұлар тек кейбір сұрақтар
ғана, бұлардың әрқайсысына жауап табылуы ... ... ... саясатқа ықпал ететін кейбір
маңызды факторларға қысқа ғана тоқтала кетеміз. ... және ... ... жарнамалық саясатты алдын ала анықтай қоюы мүмкін.
Мәселен, ... ... ... ынталандыру бойынша салыстырмалы бірегей
қызметті талап етсе, ал басқа біреулері оларды ... ... ... іс-қимылды қолдайды. Техникалық күрделі тауарлар (рентген
жабдықтары, ЭЕМ және т.б.) ... ... ... салыстырғанда
әдетте басымырақ стандартталған жарнама саясатын алға тартады.
Заңгершілік жүйе жарнама ... не ... ... және ... болмайтынына үлкен ... ... ... кең ... ... ... әйтпесе кеңес алуға дайын
түруы керек. Жиі кездесетін заңдардың мысалдары:
а) Сауда ... ... ... елдерде азғантай
болса да, өтірігі бар жарнамалық арнауларға тыйым ... ... және ... бағасы, мазмұны, құрастырылымдылығы,
сапасы туралы ... ... ... ... мәлімдеулерді
бұрмалаумен байланысты және т.б.
ә) Кейбір тауардың жарнамасына (сигарет, ... ... ... ... ... ... елдерде тауардағы ұлы заттар
мөлшерін жарнамалық құлақтандыруда және ... да ... ... ... Нақтылы бір сөздерді және ... ... ... ... тұтынушы теріс үсінуі ... ... не ... деген сөздер өкімет ... ... ... шектеулер. Кейде, кейбір елдерде жарнамаға деген ірі
немесе төтенше ... ... ... ... жүргізілуі мүмкін. Осыған
байланысты салық саясатын ... білу ... ... ... ... болуы мүмкін.
г) Қораптау туралы заңды ескертпелер, талаптар болуы да ықтимал.
д) ... ... және ... ... жарнамалық
құлақтандыруда таңдаулы және ... ... ... ... ал Швецияда жарнамалық арнауларда жіберілген жалған ақпарат үшін
қылмыстъіқ қудалау жүргізіледі.
Кейбір тележарнамаға немесе ... ... ... Немесе
тележарнама уақытына сүраныс төтенше үлкен болады, сондықтан кез келген
тауар және қызмет оны ақтай алмайды. ... ... БАҚ ... ... ... емес. Жарнамалық агенттіктерде мұндай деректер әрқашан бар.
Бір елде дайындалған жарнамалық арнау басқа рыноктарда да ... ... ... кез ... ... ... сай тәржімелеу қиын
іс. Шет тілде қолданылатын ... ... сол ... ... ... жай
ғана түпнұсқа тілінен аудара салу пайдасыз болады.
1) жаргон сөздерден, сөйлемдерден, белгілі ағылшын сөздіктерінен" аулақ
болу ... ... және ... ... ... мәтінді ұлғайтуға
жетерліктей бос орын қалдырыла жоспарлануы керек; ... ... ... ... ... ... ... танылған әрекет-құлық жиынтығы мұқият зерттелінуге тиіс
тәржімені білікті кәсіби тәржімешілер жасауға тиіс; Британ ... ... ... ... білу ... қайткенде де бет алған
еліңнің тілін білу қажет;
аудармашыларға мұқият ... ... ... тауар және қызмет туралы бар
ақпаратаен толығынан таныстыру міндетті; оларға ... ... ... ... ... ... ... қайырма тәржіме жасау паидалы болады;
ең соңында мәтінді жергілікті ... ... ... теру және ... ... ... білімі бар мамандар
орындауы керек.
Маркетингтік бағдарламаларды жалпы фирмалық жоспарларды ескермей жасау
мәнсіз іс. Шетел мамандары ... ... ... ... ... үйлестіру үрдісі ретінде қаблетті смрт жақтан көз тастау.
Жоспарлаудан ... ... ... мыналар:
а) көптеген, ... бір ... ... ... күш-қимылын үйлестіру;
ө) уақиғалардың болашақ дамуын анықтау;
б) уақыты келгенде орын алатын өзгерістерге ... ... ... ... ... ... ... минимумға түсіру;
г) орындаушылар арасындағы ең қолайлы ... ... ... ... әр ... ... ... жеке адамдар
арасында туатын қақтығыстарды (егестерді) минимумға түсіру.
Жоспарлаудың екі түрі бар, ал ... жол ... ... ... ... ... (төменге тапсырма) қоршаған ... ... ... ... әрине, бұл қолайсыз нәтижелерге соқтырады.
Екінші жақтан, төменнен жоспарлау корпорацияның тұтас дамуының ... ... ... Осы екі деңгейді қалай да байланыстырып,
жоспарлау циклін құрау керек. Бұл ... ... ... ... және ... қосалқы жоспарлар (еден) арасында ақпарат, идеялар және ұсынылмақ
стратегая нұсқаларын ... ... іске ... ... ... ... айтсақ, ағаш - тұтас корпорация жоспары; ағаш тамырлары - оның
жалпы ... ... ағаш ... - ... мүдделері бар
қосалқы жоспарлар.
Әрбір қосалқы жоспардың (әрбір бұтақтың) тағы да "бұтақшалары" ... ... және ... енгізу, жарнамалық жоспарлар және т.б. болуы
мүмкін. Табиғи орта ... ... не ... ... -топырақ, ауа,
күн, су) - фирманың сыртқы қоршауы іспетті келеді. Соңғы ... ... ... ... ... ал ... фирманың келешегіне ықпал ете
алады. Бұл жерде негізгі ... ... ... ... асыру ақылсыздық деген тұжырым.
Маркетинг - өте маңызды ... тек ... ... ... ... ... ... пара-пар барлық бұтақтардағы
жоспарлаумен беттестіру (байланыстыру) ... ... ... ... күші ... ... жоспарын және т.б. жоққа шығаратын маркетинг
жоспары әріккеннің ісі болып ... ол ... ... бермейді. Жоғарғы
теңеу халықаралық аумаққа қолданылғанда өте күрделі сипат алады.
Жоспарлау (стратегиялық және жедел тактикалық), ұйымдастырушылық ... жүйе (БАЖ) және ... ... - қызметтің (іс-
қимылдың) өзара байланысты түрлерінің қисынды циклінің ... ... БАЖ ... ... - ... ұйымдастырушылық құрылымының
стратегиялық жоспары жоқта дамуымен тепе- тең, пайдасыз болып келеді.
Осымен қатар стратегиялық жоспарлау ... ... ... ... бұл ... ... ... ол орындалуы даг орындалмауы да мүмкін. ... ... ... осы ... өзара қатынасын көрсетеді.
Әрине, фирма сипақтап журіп те жетістікке жетуі ықтимал, бірақ ол ... ... ... жетік білмесе, ірі дағдарыстарға ... ... ... ... дер кезінде жауап қайтаруы неғайбыл.
Жоспарлау қайталамалы итеративті цикл шеңберінде өтеді. ... ... және ... ... қатерлер мен мүмкіндіктерді ескере
отырып, қосалқы ... ... ... ... ... ... және жалпылау үшін жіберіледі. Старатегиялық деңгейдің өкілдері және
функционалды жоспарларға ... ... ... ... ... тілдесулер арқасында ... ... ... қасиетке ие болады.
Сапалы негізді жасалған жоспардың айнымалы жағдайлардың әсеріне сәйкес
тез өзгергіш және ... ... ... керек. Қоршаған орта айнымалы,
сондықтан қандай да жоспар ... ... ... ... ... ... ... тетік (механизм) жасалынуы керек.
Қазіргі ұйымдардағы білікті жоспарлау жан-жақты қамтитын жүйе ... ... ... өзара тәуелді қосалқы жоспарларды бірегей қисынды жиынтыққа,
яғни корпорация жоспарына біріктіреді.
Жоғарыда қатарынан екі ... ... ... ... ... ... кейбір түсініктер бере кетуді жөн көрдік.
Ішкі маркетиштік тексерудің сапа жағына көңіл аударайық. Әрбір нарықта
маркетингтік бағыттың дәрежесіне, ... ... және оның ... ... шешімдермен байланысына назар аудару керек. Бұлардан
келіп нарықтық-маркетингтік зерттеулердің сапасы сөз ... Әрі ... ... ... сапасын, ұйымдастыру
тиімділігін қарастырады. ... ... ... әр ел ... ... ... қабілеті, жұмыстар мен міндеттердің
қызметкерлер ... ... ... ... ... ... сапасы - олардың кәсіби дайындық деңгейі және жұмыс ... ең ... ... ... іс-қимыл тексеріледі (талданады).
Маркетинг функцияларын тексеру біткен еоң маркетинг ... ... ... ... жиналуы керек. Бұлардың ... ... ... не өте ... атап ... ... жаңалықтар енгізу сапасы; тауарды халықаралық ауқымда бір ізге салуда
(жүйелеуде) қол ... ... баға ... ... ... ... баға ... өткенде
қабылдаған шешімдерінің ... ... ... ... ... ... ... әрбір тауарды әрбір нарықта жылжытудың шығындары;
- ... ... ... және ... ... тауар өткізуде:-сауда персоналының және оның ... ... ... ... ... біліктілігш дамыту және
ынталандырудың сапасы;
- клиентке әрбір агенттің барып-келу шығыны (орташа);
- ақпараттың ... ... ... оның ... ... және
ақиқаттығының сапасы;
г) тауар таратуда:
- тауар ... ... және ол үшін ... ... ... ... материалдық-техникалық қамтамасыздандыру құралдары және оларды
пайдалану тиімділігі; бұл зерттеулер әдетте қоймалауды, ... ... ... ... ... қызметтеуді қамтиды.
Талдау әрбір елдегі осындай құралдарды қамтуға және бұлар әрқайсысына
қатысты мынадай нақты ... ... ... ... ... қызметтеудің деңгейі және оның клиетіттердің талабына сәйкестігі;
бәсекелестік ... ... ... ... ... ... Бұл ... мақсат -сыртқы күштердің типін
анықтау, ... ... ... болашағына тигізер ықпалы. Кейбіреулері
фирманың алдынан қандай да бір ... ... ал ... біреулері қатер
тудырады. Қарастырылатын мәседелер сыртқы орта жөніндегі деректерді ... ... ... долбарлар, ойластырылмаған уақиғалар. Ең
бастысы салыстырмалы деректер ... ... ... өте көп ... қамтуға болатындығы сондай,
әрбір фирмаға олардың қайсысы. болашақ іс-қимылға көбірек ықпал ететіні
жөнінде шешім қабылдау өте маңызды ... ... ... жоспарлау деңгейінде ең пайдалы әдіснама болып
маркетингтік профильді талдау танылады. Бұл әр ... ... ... қоршамның әсерін анықтайтын сипаты жағынан жүйелі
әдіс.
Корпорацияның ... ... ... болмақ емес. Фирманың
мақсаттары санды және сапалы көрсеткіштерді қамтиды.
Сапалы мақсаттар ... "әр ... ... адал ... атқара
білу", "барлық елдерде фирманың абыройын сақтай білу" дегендер де кіреді.
Балама стратегиялар жасау. ... ... ... және ... да функционалды стратегиялардың мазмүндарын
анықтайды. ... ... және ... ... ... Корпоративті
стратегиялар маркетингті стратегиялармен беттесіп жатуы керек. Корпоративті
стратегиямен бір немесе бірнеше ... ... ... ... ... корпоративті стратегия іскерлік белсенділікті бәсеңдету
болса, онда маркетинг стратегиясы - ... ... ... ... ... ... ... терминдер де болады. "Нарықты
қалыптастыру" - "бұрыннан белгілі тауарды (кейде жеңіл ғана ... ... ... ... ұсыну". Мәселен, "Филипс" компаниясы •
ерлерге арналған "Филишейв" электрлі ұстара ... ... енді ол ... ... "Лейдишейв" деп атап, әйелдерге ұстара ұсынды. Бұл
"нарық ... ... ... себебі бұл бұрынғы - басқа
сегментте сатылатын тауар.
'Тауар жасау" стратегиясы фирма өзі жақсы орналасқан нарықта жаңа ... орын ... ... "ИБМ" ... ... ... клиенті
болып саналатын кәсіпорынға фотокөшіргіш жабдық сатқан уақытта, ол ... ... іске ... ... ... ... ... күшті жақтарына сүйеніп
құрайды.
Маркетинг ... ... қол ... тиіс:
- халықаралық аумақта жоспардың тарауларын (бөлшектерін) оңай түсіну;
шолуды және ... ... ... тұғырнама
негізінде жоспарлардың сапасын жақсарту; болашақ іс-қимылға қатысты ... ... ... қамту.
Маркетингтік жоспарлау маркетинг-директордың айрықша құзыреті. Ол
маркетинг қызметінің жоспарын фирманың ... ... ... ... Бір ... мүның ешқандай қиындығы жоқ секілді, бірақ әр
түрлі дүниежүзілік нарықтарда іс ... ... аса ... ... ... ... рөлді кім атқаруға тиіс? Бұл сұрақтың жауабы
фирманың ұйымдастырушылық құрылымына байланысты.
"Пирамидалы" басқару жоғары дәрежеде ... ... ... күшті жоспарлау қызметі болады. Шеткі буындардың ... ... ... ... отыруға тиіс.
"Шатырлы" басқарудың құрылымы орталықсызданған, мұндай компанияда ... ... ... ... ерікті іоқимыл жасайды, олар
өздерінің болашағын ... ... ... Бұл ... ... бүтағы өз бетімен тон ггішіп, іс атқармас үшін жоспарлау үрдісін
орталықтандырылған бақылауға алып ... бір ғана ... ... ... әр ... ... ... жоспарды жалпылап отыратын да орган керек.
Қандай құрылым болсын, дүниенің төрт бұрышынан түсіп жатқан деректер легін
үлестіріп отыруы ... ... ... көлеміндегі өрістердің біреуінсіз бірі күн
кешіре алмайтындығы немесе олардың өзара ынталы тәуелділігі маркетингтік
концепциянық зерттеу және ... ... ... Ал ... ... ... адам ... тек тұтынушылық мұқтаж
ғана: өндірістің тауар ... және ... ... тіпті;
барлық игілік атаулының, игерілуіне бағыт-бағдар сілтейді.
3.ҚР-ғы маркетингтік қызмет көрсетудің дамуы.
Маркетингтің негізі болып табылатыны — бұл ... ... Бұл ... ... жан-жақты және нақтылы зерделеу, сол
сияңты рынокқа бедсенді ықпал ету, ... және ... ... ... мен ... байланыстыру және
олардың бірін-бірі табуға жәрдем беру — кез ... ... ... мақсатына жатады.
Елімізде болып жатқан нарықтық қатынастардың ыңталымен үнемі қозғалыста
болатын маркетинг қызметі рыноктың ... мен ... ... - бұл шын ... ... шаруашылық қызметін басқару
жүйесінің маңызды болып табылады.
Маркетинг - бұл рынокты талдау, кәсіпорындар қызметінің әр ... ... ... ... өндірісті ұйымдастыру және
өнімді өткізудегі шенді ... ... баға ... ... ... өнім ... және көрсету.
Маркетингтің негізгі мақсаты — сатып алу, сату процсінде ең жоғары
мөлшерде ... ... ... ... оның ... - ... ... барынша қалыптастыру және ... ... ... ... ... ... сол сияқты кәсіпорынның басқа да жеке
міндеттері шешіледі:
рынок, ... ... және ... ... ... ... және ... ... ... ... ... ... мүмкіншілігі;
тұтынушыларга ыңпал ететін ... ... ... ... мәні мына ... ... бәсекеге жарамдылығын жасау;
тауарларды жылжытуды жеделдету;
сатып алушылардың қажеттілігін қанағаттандыру;
өндірістің тиімділігі және тауарлар сату. Маркетинг ... ... екі ... ... ... ... ... нарығы (рыногы).
; Сатушы ... — бұл шын ... ... ... ... үлкен билікке ие болады алушы рыногы — бұл шын ... ... ... ... билікке ие.
Рынокты зерделеу екі жайғасымда жүзеге асырылады: ... ... ... және ... ... ... іс ... шығуының ықтималдылығы, т.б.Мұндай және ... ... ... ... ... ... ... алып келеді.
Өнімге бағдарланған маркетинг, мынадай жағдайда колданылады, егер де
кәсіпорынның қызметі жаңа ... ... ... ... ... ... ... мақсаты — тұтынушыларды жаңа немесе
жетілдірілген тауарды алуға ынталандыру болып табылады.
Маркетинг кез келген өндіріс ... ... ... ... тікелей
ұйымдастырмайды. Соған қарамастан өндіріс, тауар өткізу проблемаларының
онды шешімін табуға айтарлықтай ... ... ден ... оған ... каражаттық келешекте кайтарымы ... ... оның ... ... мен нақты функцияларын айқындайды.
Ондай кәсіпорындардың әкімшілік-басқару құрамдарының катарына
маркетингтік ... ... ... ... 6асқарма да енеді. Олар,
әдетте, өздерініқ аткаратын қызметтеріяе қарай: функционалдық және тауарлық
деп, екіге бөлінеді. ... ... ... бойынша, негізгі тауар
түрлеріне сәйкес жеке бөлімдері ... ... ... ... ... кұрылып, тауар көлеміне қарай кейде. мүндай бөлімдер өз ... ... ... ... мүмкін.
Егер де кәсіпорынның қызметі тікелей рыноктың ... ... ... бағытталса, тұтынушыға бағдарланған маркетинг
пайдаланылады. Мұндағы маркетингтің басты ...... ... ... ... ... ... бұл үлгісі — жалпы
коммерциялың қызметтің маңызды бөлігі, ... ... ... кәсіпкер үшін мүмкін емес.
Кәсіпорынның шаруашылық қызметі үшін маркетингтің осы екі ... де ... болу ... Тек ... ... және рынок жағынан мүмкін-
шілікке жан-жаңты талдау жасау нағыз коммерциялық табысқа жеткізеді.
Концептуалды ... ... соң ... ... ... ... төрт жікке бөлуге болады: басталу ақпаратын ... ... ... ... және ... ... шексіз деуге болады.
Бірақ осындай тізімнің негізгі ... ... ... ... ... үшін ... ... (мүдделер) орыңдалып отыруы
керек. Мәселен, нарықты зерттеу қызметін сыртқы ... ... ... өз ұйымы осы қызметті жоспарлауға; мақұылдауға және
бағыттап отыруға қабілетті ... ... ... ... ал осы ... жеке ... ... бекіту қажет.
Өнеркәсіп өндірісі ... ... ... және ... ... ... өндірумен айналысады. Оның
міндеті — адамдардың ... және ... ... ... ... еңбек заттарымен және тұтыну ... мен ... ... ... болып табылады. Өндірістің тиімді жұмыс
істеуі ... ... ... ... ... және еңбекті
ұйымдастыруды, кадрларды орналастыру, тәрбиелеу және қызметкерлердің жоғары
өндірістің еңбек және атқарушылық ... ... ... Өндірістің
тиімді жұмыс істеуінде ақпараттың ресурстар ... орын ... ұйым құру - ... іс-қимылын жоспарлаудың жалпы
үрдісінің ең басты ... Ұйым құру ... ... ... ... соң ... ал стратегиялық жоспарлау іскерлік ... ... ... ... ... (фазасынан) кейін
жасалынады.
Үздіксіз өзгеріс үстіндегі әрбір ... ... ... ... ... ... мен ... және табиғи немесе
материалдық жағдайларына қарай олардық даму деңгейлері біркелкі ... ... сол ... ... ... да ... мен бағдарламалар жасау — маркетинг қызметінін. аса мәнді жағы
болып табылады.
Технологиялык жеделдету — адам ой-санасы мен ... ... ... ... ... рас. Өйтсе де технология қарқынды күшке айналып,
материалдық өндірісті жедел дамытуға айырыкша атсалысып отырған ... ... өз ... ... ... ... нок-тарды
өткізуді ұйымдастыруға көмектеседі.
Маркетингтіқ әлеуметтік негізі - халықтың төлеу ... ... өтеу ... оның ... адам ... қатысты екендігі
байқалады. Өңдіріс пен тауар сатуды және ... ... ... ... ... әдісі өндірілген тауарды сатумен ғана
шектелмей, сол сатылатын ... ... ... баса ... Олай болса, тауар өндірудіқ озі жеке ара кәсіп қана емес, тағыда
ол — ондіріс—сауда—тұтыну шеңберіндегі ... ... ... ... Сонымен, тауар ондіру оны сату жағдайын алдын ала ойластыруға, ал
сауда өз ...... ... ... барлығына байланысты
туындайды.
Сонымен, фирма ... ... ... ... ... ... қайтіп ескеретінін анықтауы керек. Бұл
тауарлар ... саны мен ... ... ... көп ... үшін
алынбайтын қамал секілді көрінуі ғажап емес.
Пайдалынған әдебиеттер:
I. ... ... — 2030. — ... ... Т. ... ... ... — Алматы, 1996.
Басовский Л.Е. Управление качеством. Учебник. ~ М: Инфра -
М; 2001.
Бабақұлы Б. Тәуелсіздік, ... ...... ... 1996.
5.Қазақстан республикасынын Заңдары: "Шаруашылық әрекеттер мен
іскерлікті дамыту бостандығы жөнінде" ... ... ... ... мен бәсекелікті ... ... ... ... ... ... әрекеттердің негізгі принциптері жөнінде"
Алматы,1999.
10.Хожаназаров.Қ.Маркетниг негіздері.-Алматы,1996.
Мерзілімді басылымдар
1.Сегізбаев.Р. Маркетинг қызмет.-АльПари,2005,N2.
2.Тұрғанов.С.Кәсіпорынге талдау.-Экономика иегіздері ...

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 25 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Фирманы басқару жүйесіндегі маркетинг негіздері49 бет
Фирманың басқару жүйесіндегі маркетинг35 бет
Маркетинг жүйесіндегі фирманың тауарлық саясаты29 бет
Маркетингтің негізгі түсініктемелері. Фирманың жұмыс атқару микроортасының негізгі факторлары37 бет
Стратегиялық жоспарлау және фирманы басқарудағы маркетингтік тәсіл20 бет
Туристік кәсіпорындарда фирмалық стильді, тауарлық белгіні, брендингті, тауарлық марканы құрастыру22 бет
Фирманың маркетинг іс-әрекетінің қалыпты және заманауи бағыттарының байланыстары4 бет
Фирманың маркетингтік жүйесінің программалық жабдығын құру80 бет
«DreamPro» компаниясының даму стратегиясы93 бет
Ақпарат11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь