"АТФ Банкі" АҚ-ның тартылған қаражаттарын талдау және бағалау


М а з м ұ н ы

Кіріспе

1 Екінші деңгейлі банктердің тартылған қаражаттары
және оның түрлері
1.1 Банктердегі тартылған қаражатар және оның экономикалық мәні мен түрлері
1.2 Депозитер және жинақ салымдары
1.3 Банкаралық заемдар

2 "АТФ Банкі" АҚ.ның тартылған
қаражаттарын талдау және бағалау
2.1 Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі
банктердегі тартылған қаражаттар барысын талдау
2.2 "Қазақстан АТФ Банкі" АҚ экономикалық қызметі
және тартылған қаражаттар барысы

3 Екінші деңгейлі банктердегі тартылған қаражаттар
қызметін жетілдіру жолдары
3.1 Банкаралық займдар . коммерциялық банктердің қаржы саясатының құралы ретінде
3.2 "Қазақстан АТФ Банкі" АҚ тартылған қажаттарын маркетингтік зерттеулер көмегімен жетілдіру жолдары

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе

Нарықты экономиканың өз деңгейінде тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін экономиканың негізгі инфрақұрылымдардың бірі - бұл елдің банк жүйесі. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының банк жүейсі ТМД елдері арасындағы ең озық, алда десекте, экономиканың дамуында, бәсеке мен нарық механизмдері сұраныс пен ұсыныстың тепе-тең дәрежесін қалыптастыру, өз кезегінде банктерге делдалдық қызметін жүргізуде, мүмкіндігінше максималды қаражат ресурстарын банк үшін тиімді тарут, банктердің қарқынды дамуына мүмкіндік береді. Сондықтанда экономикамыздың алға ілгерлеу барысында еліміздің қаржы және несие, облыстарда 2001-2005 жылдары бірнеше заңдарға толықтырулар мен өзгерістер енгізілді.
Жалпы, банктердің негізгі табыстары делдалдық қызметпен байланысты болғандықтан, банктер бүгінгі күні мүмкіндігінше елден кәсіпорындар мен ұйымдардың, жеке азаматтардың бос ақша қаражаттарын банкке тартып - шоғырландыру, оны ел экономикасына тартып қолдануы, тек банктердің ғана қалыпты табысын қамтамасыз етіп қоймай жалпы экономиканы көтеруге мүмкіндік беретін негізгі серпін күш. Бұл өз кезегінде Қазақстан Республикасы экономикасының өсуіне, мемлекеттік бюджетке салық түсімдерінің уақытылы түсуіне қоғамның әлеуметік дамуына мүмкіндік береді.
Жалпы, банктерге тартылатын негізгі қаржының көздеріне депозиттер, тұрғын халықтың салымдары, банктер арасындағы есептеулер жатады. Қазіргі кезде Қазақстан банктерінде 731,1 млрд теңге депозиттері тартылған, тұрғындар салымы да 2005 жылы барлығы 343,2 млрд теңгені құраған. Тұрғындардың ез кезегінде банктерге өз ақшаларын салуы Қазақстанның негізгі коммерциялық банктерінің "Қазақстанның салымдарға кепілдік беру қорының" қалыптасуымен банктерге салымдар артып, олардың өз ақша қаражаттарын салатын банктерге сенімділіктері артты. Нарықты экономикада экономиканың маңызды мәселелерінің бірі - банктерді ғана дамытпай, басқада несиелік-қаржылық институттардың қызмет етуіне мүмкіндік берілу қажет.
Қазіргі кезде Қазақстанның екінші деңгейлі банктері шетел тәжірибелерінің жаңа прогрессивті, тиімді әдістері мен формаларды енгізу арқылы, өздерінің банк қызметін жүргізу, негізгі табыстарға жетуде.
Соңғы жылдары қаржылық нарықтың қалыптасуы - ақша нарығы және капитал нарығындағы үрдіс дамып отыр. Бұл өз кезегінде ақша және капитал нарығымен тікелей байланысты, банк қызметі мен бәсекелік қабілетін тиянақты жүргізіп, банк үшін тиімді қаражат көздерін тартуына жаңа мүмкінідктер мен резервтерді іздеуді қажет етеді. Банктердің бұл облыстағы негізгі міндеті өз клиенттеріне әртүрлі ынталандыру іс-шараларын жүргізуі қажет, жаңа компьютерлік технология нәтижелерін қолдану арқылы, олардың мүдделері мен қызығушылығын арттыру қажет.
Жалпы дипломдық жұмыс теориялық және практикалық негіздері осы мәселелерді зерттеуші ғалым экономистердің шетел және өз еліміздің коммерциялық банктері қызметін талдау баспа мақалары мен статистикалық мәліметтерінен материалдар алынды.
Дипломдық жұмыстың негізгі мақсаты екінші деңгейлі банктердегі тартылған ақшалай қаражаттардың ролі мен банк қызметін жүргізуден олардың үлес салмағын құратып ерекшеліктерін талдау жасап, Қазақстан АТФ Банк қызметінің үлесінде тартылған қаражаттардың негізгі факторларын анықтап, оны тиімді шешу жолдарын қарастыру.
Жұмыстың негізгі міндеттері дипломдық жұмыстың мақсатына сәйкес келесі міндеттерді шешу қаралған.
- банктердегі негізгі, тартылған қаражатардың экономикалық мәні мен олардың құрамы жіктелді.
- Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктердің және Қазақстан АТФ банкінің осы облыстағы тәжірибелерін талдау жасау және бағалау.
- Тартылған қаражаттардың негізгі түрлері мен оны тарту бағыттарын анықтау
- Осы облыстағы негізгі мәселелерді анықтап, оларды шешу жолдарын қарастыру.
Жұмыстың, әдістемелік базасы (негізіне) Қазақстан Респуликасы өкіметінің, ҚР Ұлттық Банктің банк қызметін реттейтін заң және нормативті актілер, ҚР статистика Агенствасының статистикалық материалдары қолданылды. Жұмыс барысында, жалпы ғылыми, статистикалық, және біршама экономикалық-математикалық зерттеу әдістері қолданылды.
Зерттеу объектісі Қазақстан АТФ банкінің нормативті және қаржылық құжаттары мен қаржылық көрсеткішітері алынды.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

Қазақстан Республикасындағы «Банктер және банк мекемелері туралы» негізгі заң актілері, Алматы - 2003ж.
«О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»: Указ Президента РК, имеющий силу закона от З августа 1995 № 2447 // Ведомости Верховного Совета РК. -1995. - 31 август. - № 15-16. с-72-117.
httр: // www.zakon.kz
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің статистикалық бюл-летені, //Алматы 2002 - 2003 ж.
«Қазақстан АТФ Жинақ банкі» ААҚ ОҚФ жарғысы.
Мақыш С.П. «Ақша айналысы және несие » Алматы 2000 ж.
Сейткасимов «Деньги, кредит и банки », Алматы-1996 ж.
Сейітқасымов «Ақша, несие, банктер», Алматы -2002 ж.
Дж. Мэнвил Хэррис «Международные банки» Москва 96
Лаврушина «Деньги, кредит и банки», Москва //«Финансы и статистика» 2000 г.
Р.С. Еламанова, А.М. Мушрапилов «Некоторые проблемы и
перспективы ипотечново кредитования жилищного хозяйства в РК» //«М. Әуезов атындағы ОҚМУ-2004».-195-196 б.
« АТФ банкіне - 80 жыл!» /Айғақ N16 23 сәуір. 2004ж
Жангелдин Е. «Қазақстанның банк жүйесі: даму кезеңдері және қазіргі жай күйі» // Егемен Қазақстан-2000- 24 наурыз-4 б.
Н.Халимбетов А. «Пластиковый гарант и средство платежа»
Казахстанская правда. 13- февраля-2004 г.
Бейсенбаев А. «Банковсая система Казахстана» //Казахстанская правда. 8-февраля-2004 г.
Александрова А. « Народный банк мы взращиваем свойх клиентов» // Казахстанкая правда-17-декабря -2003г.
3иябеков Б. «Анализ текущего состония банковской системы Республики», //Банки Казахстана N12. -2003.-стр- 8.
Смирнов А.В. «Риск-менеджмент и управление ресурсами коммерческого банка» //Банки Казахстана. N11.-2003стр - 39. 20.Володина В.Н. «Как получить потребительский кредит?»
//Банковские услуги . N6 -2002.-стр -22.
Володина В.Н. «Банковские услуги в Интернет». //Банковские услуги .N 3-2002.-стр-23,
Смородининов О. «Маркетинг банковских услуг для частных клиентов». //Банковские технологий N2 (76).-2003 стр-26.
Арыстанбекова К.В. «Перспективы развития и проблемные вопросы». Конгресс финансистов Казахстана//Рынок ценных бумаг. К4.-апрель.-2004г.
Бузуев В.А. «Эволюция управления кредитными рисками». Банки Казахстана N6.-2003.-стр -37.
Челекбай. С. Рахманкулов С. «Рейтинговая оценка кредитный деятельности филлиалов коммерческих банков». //Транзитная экономика. N8.- 1998.-стр-2.
Ахметжанова Г. Маханов Н. «Основные направления развития блттковской системы Казахстана». //Транзитная экономика. N1.- 1998.-сгр.-88-89.
Максимов К. «Выступление Председателя Правления ОАО «Народного банка Казахстана». //Банки Казахстана N4.-2000.-ст .-2-4.
Марченко Г. «Современное состояние и перспективы развития: финансового рынка и банковской системы Казахстана» //Банки Казахстана. N3. 2000-стр.-2.
Мекешев А. «О перспективах развития рынка банковских и страховых услуг». // Банки Казахстана N3. 2003.-стр.-5.
Коленова «Повышать финансовую устойчивость банков». / \ПариЮ. 2002.-стр.-118. ЗО.Умбетов А. «Кредитование малого бизнеса и банки». N2. -1999-г
Жуйриков К. Страхование ответственности банков второго уровня перед депозиторами-физическими лицами. // Банки Кзахстана. –1999 Ш1,стр 21-22.
Нургазина Ж.К. Банковские депозиты. //Бухгалтер -2000, N2
Лазарева Н.В. Депозитарные расписки - проблемы и пути решения //Финансы -2002 N3
Межбанковские заимствования - как инструмент финансовой политики банки второго уровня. //Банки Казахстана. N5. 2000-стр.-30.
Роль системы гарантирования вкладов населения в процессе увелечения депозитной политики банков второго уровня. //Банки Казахстана. N11. 2004-стр.-31
Бизнес контроль операции по вкладам населения. //Банковские технологии. N5. 2002-стр.-2.
Проблемы оценки лимитов межбанковского кредитования. //Банки. Казахстана. N5. 2000-стр.-2.
Лаврушина Б.Д. Привлеченные средства коммерческого банка Инфра,1995.
Шуткин А.С. Повышение эффективности использование государственных и привлеченных средств в малом предпринимательстве. //Финансы 1998, -стр-11.
Куашбаев С. Особенности анализа доходности коммерческого банка. //Банки Казахстана Алматы 2004 N3. -стр -38-40.
Перротти Э. Гарантирование банковских депозитов: мировая практика россиский опыт. Денгьи и кредит, 2000.
Маркова О.М. и др. Коммерческие банки и их операции: М: Банки и биржи 1995.
Банковские операции: (Лаврушин, Савинский, Олбхова.) М: 1995.
Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: -М:Финансы и Статистика, 1995.

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 61 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Ақша қаражаттарының есебі."41 бет
«АТФ Банк» акционерлік қоғамы - коммерциялық банк26 бет
«АТФ банк» акционерлік қоғамының қызмет нәтижелерін талдау35 бет
«АТФ Банк» АҚ27 бет
«АТФ Банк» АҚ туралы11 бет
«атф банк» ақ-ның негізгі қызметін ұйымдастыру12 бет
«АТФ Банк» АҚ-ғы несие бөлімі10 бет
«АТФ банкінің» бағалы қағаздар операциялары31 бет
«АТФ банктің» есебін жетілдіру шараларының методикалық нұсқаулығы17 бет
«АТФБанк» АҚ32 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь