"АТФ Банкі" АҚ-ның тартылған қаражаттарын талдау және бағалау

М а з м ұ н ы

Кіріспе

1 Екінші деңгейлі банктердің тартылған қаражаттары
және оның түрлері
1.1 Банктердегі тартылған қаражатар және оның экономикалық мәні мен түрлері
1.2 Депозитер және жинақ салымдары
1.3 Банкаралық заемдар

2 "АТФ Банкі" АҚ.ның тартылған
қаражаттарын талдау және бағалау
2.1 Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі
банктердегі тартылған қаражаттар барысын талдау
2.2 "Қазақстан АТФ Банкі" АҚ экономикалық қызметі
және тартылған қаражаттар барысы

3 Екінші деңгейлі банктердегі тартылған қаражаттар
қызметін жетілдіру жолдары
3.1 Банкаралық займдар . коммерциялық банктердің қаржы саясатының құралы ретінде
3.2 "Қазақстан АТФ Банкі" АҚ тартылған қажаттарын маркетингтік зерттеулер көмегімен жетілдіру жолдары

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе

Нарықты экономиканың өз деңгейінде тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін экономиканың негізгі инфрақұрылымдардың бірі - бұл елдің банк жүйесі. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының банк жүейсі ТМД елдері арасындағы ең озық, алда десекте, экономиканың дамуында, бәсеке мен нарық механизмдері сұраныс пен ұсыныстың тепе-тең дәрежесін қалыптастыру, өз кезегінде банктерге делдалдық қызметін жүргізуде, мүмкіндігінше максималды қаражат ресурстарын банк үшін тиімді тарут, банктердің қарқынды дамуына мүмкіндік береді. Сондықтанда экономикамыздың алға ілгерлеу барысында еліміздің қаржы және несие, облыстарда 2001-2005 жылдары бірнеше заңдарға толықтырулар мен өзгерістер енгізілді.
Жалпы, банктердің негізгі табыстары делдалдық қызметпен байланысты болғандықтан, банктер бүгінгі күні мүмкіндігінше елден кәсіпорындар мен ұйымдардың, жеке азаматтардың бос ақша қаражаттарын банкке тартып - шоғырландыру, оны ел экономикасына тартып қолдануы, тек банктердің ғана қалыпты табысын қамтамасыз етіп қоймай жалпы экономиканы көтеруге мүмкіндік беретін негізгі серпін күш. Бұл өз кезегінде Қазақстан Республикасы экономикасының өсуіне, мемлекеттік бюджетке салық түсімдерінің уақытылы түсуіне қоғамның әлеуметік дамуына мүмкіндік береді.
Жалпы, банктерге тартылатын негізгі қаржының көздеріне депозиттер, тұрғын халықтың салымдары, банктер арасындағы есептеулер жатады. Қазіргі кезде Қазақстан банктерінде 731,1 млрд теңге депозиттері тартылған, тұрғындар салымы да 2005 жылы барлығы 343,2 млрд теңгені құраған. Тұрғындардың ез кезегінде банктерге өз ақшаларын салуы Қазақстанның негізгі коммерциялық банктерінің "Қазақстанның салымдарға кепілдік беру қорының" қалыптасуымен банктерге салымдар артып, олардың өз ақша қаражаттарын салатын банктерге сенімділіктері артты. Нарықты экономикада экономиканың маңызды мәселелерінің бірі - банктерді ғана дамытпай, басқада несиелік-қаржылық институттардың қызмет етуіне мүмкіндік берілу қажет.
Қазіргі кезде Қазақстанның екінші деңгейлі банктері шетел тәжірибелерінің жаңа прогрессивті, тиімді әдістері мен формаларды енгізу арқылы, өздерінің банк қызметін жүргізу, негізгі табыстарға жетуде.
Соңғы жылдары қаржылық нарықтың қалыптасуы - ақша нарығы және капитал нарығындағы үрдіс дамып отыр. Бұл өз кезегінде ақша және капитал нарығымен тікелей байланысты, банк қызметі мен бәсекелік қабілетін тиянақты жүргізіп, банк үшін тиімді қаражат көздерін тартуына жаңа мүмкінідктер мен резервтерді іздеуді қажет етеді. Банктердің бұл облыстағы негізгі міндеті өз клиенттеріне әртүрлі ынталандыру іс-шараларын жүргізуі қажет, жаңа компьютерлік технология нәтижелерін қолдану арқылы, олардың мүдделері мен қызығушылығын арттыру қажет.
Жалпы дипломдық жұмыс теориялық және практикалық негіздері осы мәселелерді зерттеуші ғалым экономистердің шетел және өз еліміздің коммерциялық банктері қызметін талдау баспа мақалары мен статистикалық мәліметтерінен материалдар алынды.
Дипломдық жұмыстың негізгі мақсаты екінші деңгейлі банктердегі тартылған ақшалай қаражаттардың ролі мен банк қызметін жүргізуден олардың үлес салмағын құратып ерекшеліктерін талдау жасап, Қазақстан АТФ Банк қызметінің үлесінде тартылған қаражаттардың негізгі факторларын анықтап, оны тиімді шешу жолдарын қарастыру.
Жұмыстың негізгі міндеттері дипломдық жұмыстың мақсатына сәйкес келесі міндеттерді шешу қаралған.
- банктердегі негізгі, тартылған қаражатардың экономикалық мәні мен олардың құрамы жіктелді.
- Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктердің және Қазақстан АТФ банкінің осы облыстағы тәжірибелерін талдау жасау және бағалау.
- Тартылған қаражаттардың негізгі түрлері мен оны тарту бағыттарын анықтау
- Осы облыстағы негізгі мәселелерді анықтап, оларды шешу жолдарын қарастыру.
Жұмыстың, әдістемелік базасы (негізіне) Қазақстан Респуликасы өкіметінің, ҚР Ұлттық Банктің банк қызметін реттейтін заң және нормативті актілер, ҚР статистика Агенствасының статистикалық материалдары қолданылды. Жұмыс барысында, жалпы ғылыми, статистикалық, және біршама экономикалық-математикалық зерттеу әдістері қолданылды.
Зерттеу объектісі Қазақстан АТФ банкінің нормативті және қаржылық құжаттары мен қаржылық көрсеткішітері алынды.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

Қазақстан Республикасындағы «Банктер және банк мекемелері туралы» негізгі заң актілері, Алматы - 2003ж.
«О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»: Указ Президента РК, имеющий силу закона от З августа 1995 № 2447 // Ведомости Верховного Совета РК. -1995. - 31 август. - № 15-16. с-72-117.
httр: // www.zakon.kz
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің статистикалық бюл-летені, //Алматы 2002 - 2003 ж.
«Қазақстан АТФ Жинақ банкі» ААҚ ОҚФ жарғысы.
Мақыш С.П. «Ақша айналысы және несие » Алматы 2000 ж.
Сейткасимов «Деньги, кредит и банки », Алматы-1996 ж.
Сейітқасымов «Ақша, несие, банктер», Алматы -2002 ж.
Дж. Мэнвил Хэррис «Международные банки» Москва 96
Лаврушина «Деньги, кредит и банки», Москва //«Финансы и статистика» 2000 г.
Р.С. Еламанова, А.М. Мушрапилов «Некоторые проблемы и
перспективы ипотечново кредитования жилищного хозяйства в РК» //«М. Әуезов атындағы ОҚМУ-2004».-195-196 б.
« АТФ банкіне - 80 жыл!» /Айғақ N16 23 сәуір. 2004ж
Жангелдин Е. «Қазақстанның банк жүйесі: даму кезеңдері және қазіргі жай күйі» // Егемен Қазақстан-2000- 24 наурыз-4 б.
Н.Халимбетов А. «Пластиковый гарант и средство платежа»
Казахстанская правда. 13- февраля-2004 г.
Бейсенбаев А. «Банковсая система Казахстана» //Казахстанская правда. 8-февраля-2004 г.
Александрова А. « Народный банк мы взращиваем свойх клиентов» // Казахстанкая правда-17-декабря -2003г.
3иябеков Б. «Анализ текущего состония банковской системы Республики», //Банки Казахстана N12. -2003.-стр- 8.
Смирнов А.В. «Риск-менеджмент и управление ресурсами коммерческого банка» //Банки Казахстана. N11.-2003стр - 39. 20.Володина В.Н. «Как получить потребительский кредит?»
//Банковские услуги . N6 -2002.-стр -22.
Володина В.Н. «Банковские услуги в Интернет». //Банковские услуги .N 3-2002.-стр-23,
Смородининов О. «Маркетинг банковских услуг для частных клиентов». //Банковские технологий N2 (76).-2003 стр-26.
Арыстанбекова К.В. «Перспективы развития и проблемные вопросы». Конгресс финансистов Казахстана//Рынок ценных бумаг. К4.-апрель.-2004г.
Бузуев В.А. «Эволюция управления кредитными рисками». Банки Казахстана N6.-2003.-стр -37.
Челекбай. С. Рахманкулов С. «Рейтинговая оценка кредитный деятельности филлиалов коммерческих банков». //Транзитная экономика. N8.- 1998.-стр-2.
Ахметжанова Г. Маханов Н. «Основные направления развития блттковской системы Казахстана». //Транзитная экономика. N1.- 1998.-сгр.-88-89.
Максимов К. «Выступление Председателя Правления ОАО «Народного банка Казахстана». //Банки Казахстана N4.-2000.-ст .-2-4.
Марченко Г. «Современное состояние и перспективы развития: финансового рынка и банковской системы Казахстана» //Банки Казахстана. N3. 2000-стр.-2.
Мекешев А. «О перспективах развития рынка банковских и страховых услуг». // Банки Казахстана N3. 2003.-стр.-5.
Коленова «Повышать финансовую устойчивость банков». / \ПариЮ. 2002.-стр.-118. ЗО.Умбетов А. «Кредитование малого бизнеса и банки». N2. -1999-г
Жуйриков К. Страхование ответственности банков второго уровня перед депозиторами-физическими лицами. // Банки Кзахстана. –1999 Ш1,стр 21-22.
Нургазина Ж.К. Банковские депозиты. //Бухгалтер -2000, N2
Лазарева Н.В. Депозитарные расписки - проблемы и пути решения //Финансы -2002 N3
Межбанковские заимствования - как инструмент финансовой политики банки второго уровня. //Банки Казахстана. N5. 2000-стр.-30.
Роль системы гарантирования вкладов населения в процессе увелечения депозитной политики банков второго уровня. //Банки Казахстана. N11. 2004-стр.-31
Бизнес контроль операции по вкладам населения. //Банковские технологии. N5. 2002-стр.-2.
Проблемы оценки лимитов межбанковского кредитования. //Банки. Казахстана. N5. 2000-стр.-2.
Лаврушина Б.Д. Привлеченные средства коммерческого банка Инфра,1995.
Шуткин А.С. Повышение эффективности использование государственных и привлеченных средств в малом предпринимательстве. //Финансы 1998, -стр-11.
Куашбаев С. Особенности анализа доходности коммерческого банка. //Банки Казахстана Алматы 2004 N3. -стр -38-40.
Перротти Э. Гарантирование банковских депозитов: мировая практика россиский опыт. Денгьи и кредит, 2000.
Маркова О.М. и др. Коммерческие банки и их операции: М: Банки и биржи 1995.
Банковские операции: (Лаврушин, Савинский, Олбхова.) М: 1995.
Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: -М:Финансы и Статистика, 1995.
        
        М а з м ұ н ы
Кіріспе
1 Екінші деңгейлі банктердің тартылған қаражаттары
және оның түрлері
1.1 Банктердегі тартылған қаражатар және оның ... мәні мен ... ... және ... ... ... ... "АТФ Банкі" АҚ-ның тартылған
қаражаттарын талдау және бағалау
2.1 Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі
банктердегі тартылған қаражаттар барысын талдау
2.2 "Қазақстан АТФ Банкі" АҚ ... ... ... ... ... ... ... банктердегі тартылған қаражаттар
қызметін жетілдіру жолдары
3.1 Банкаралық займдар - коммерциялық банктердің қаржы саясатының ... ... АТФ ... АҚ ... ... ... ... жетілдіру жолдары
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе
Нарықты экономиканың өз деңгейінде тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін
экономиканың негізгі инфрақұрылымдардың бірі - бұл ... банк ... ... Қазақстан Республикасының банк жүейсі ТМД елдері арасындағы
ең озық, алда ... ... ... ... мен ... механизмдері
сұраныс пен ұсыныстың тепе-тең дәрежесін қалыптастыру, өз ... ... ... ... мүмкіндігінше максималды қаражат
ресурстарын банк үшін тиімді тарут, банктердің қарқынды дамуына мүмкіндік
береді. Сондықтанда экономикамыздың алға ... ... ... ... ... облыстарда 2001-2005 жылдары бірнеше заңдарға толықтырулар мен
өзгерістер енгізілді.
Жалпы, банктердің негізгі табыстары ... ... ... ... ... күні ... ... кәсіпорындар мен
ұйымдардың, жеке азаматтардың бос ақша қаражаттарын банкке тартып ... оны ел ... ... ... тек ... ғана
қалыпты табысын қамтамасыз етіп қоймай жалпы экономиканы көтеруге мүмкіндік
беретін ... ... күш. Бұл өз ... ... ... өсуіне, мемлекеттік бюджетке салық түсімдерінің уақытылы
түсуіне қоғамның ... ... ... ... ... тартылатын негізгі қаржының көздеріне депозиттер, тұрғын
халықтың салымдары, банктер ... ... ... ... ... ... 731,1 млрд теңге депозиттері тартылған, тұрғындар
салымы да 2005 жылы ... 343,2 млрд ... ... ... ... ... өз ақшаларын салуы Қазақстанның негізгі ... ... ... ... беру ... қалыптасуымен
банктерге салымдар артып, олардың өз ақша қаражаттарын ... ... ... ... ... ... маңызды
мәселелерінің бірі - банктерді ғана дамытпай, басқада ... ... ... мүмкіндік берілу қажет.
Қазіргі кезде Қазақстанның екінші деңгейлі банктері шетел тәжірибелерінің
жаңа прогрессивті, ... ... мен ... енгізу арқылы, өздерінің
банк қызметін жүргізу, негізгі табыстарға жетуде.
Соңғы жылдары қаржылық нарықтың ... - ақша ... және ... ... ... отыр. Бұл өз кезегінде ақша және капитал нарығымен
тікелей байланысты, банк қызметі мен бәсекелік қабілетін тиянақты жүргізіп,
банк үшін ... ... ... тартуына жаңа мүмкінідктер ... ... ... етеді. Банктердің бұл облыстағы негізгі міндеті
өз клиенттеріне әртүрлі ынталандыру ... ... ... ... ... нәтижелерін қолдану арқылы, олардың мүдделері мен
қызығушылығын арттыру қажет.
Жалпы дипломдық жұмыс теориялық және практикалық негіздері осы ... ... ... ... және өз ... ... қызметін талдау баспа мақалары мен статистикалық мәліметтерінен
материалдар алынды.
Дипломдық жұмыстың негізгі мақсаты екінші ... ... ... ... ролі мен банк ... ... ... үлес
салмағын құратып ерекшеліктерін талдау жасап, Қазақстан АТФ Банк ... ... ... ... ... ... оны ... жолдарын қарастыру.
Жұмыстың негізгі міндеттері дипломдық ... ... ... ... шешу ... банктердегі негізгі, тартылған қаражатардың экономикалық мәні мен олардың
құрамы жіктелді.
- Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктердің және Қазақстан АТФ
банкінің осы ... ... ... жасау және бағалау.
- Тартылған қаражаттардың негізгі түрлері мен оны тарту бағыттарын анықтау
- Осы облыстағы ... ... ... оларды шешу жолдарын
қарастыру.
Жұмыстың, әдістемелік базасы (негізіне) Қазақстан Респуликасы ... ... ... банк ... ... заң және ... ... ҚР
статистика Агенствасының статистикалық материалдары қолданылды. Жұмыс
барысында, жалпы ғылыми, ... және ... ... ... ... қолданылды.
Зерттеу объектісі Қазақстан АТФ банкінің нормативті және қаржылық құжаттары
мен қаржылық ... ... ... ... ... ... қаражаттары және оның түрлері
1.1 Банктердегі тартылған қаражатардың экономикалық мәні мен оның ... ... мәні ... ... ... ... функцияларды
орындаудан көрініс табады.
Банк қызметін - банктің клиент мүддесі үшін ... бір ... ... ... Кез ... банк ... ... қандай да
бір қажеттіліктерді қанағаттандыру қажеттілігі жатады.
Қазіргі кезде негізгі дәстүрлі ... ... ... ... мен
қарыздар беру жатады. Банктер өз пайдаларының көп ... осы ... ... ... ... ... осы екі қызмет төңірегінде банктік
өнімдердің көптеген нысандары жасалып ... ... ... әмбебап банктер банк қызметтерінің және қаржылық қызметтердің
барлық аспектілерін түгелдей қамтитын өнімдердің кең қатарын ұсынады. Осы
кезде ... ... ... артықшылықты жаулап алу және оны мықты
түрде сақтандырып қалу ... ... ... ... бір ... көрсетуге мамандануға тырысады.
Коммерциялық банктердің желісі ақша нарығының қалыптасуына ықпал етеді, ал
заңды және жеке тұлғалардың ... ... бос ақша ... және оны ... мен ... қысқа мерзімдік қажеттіліктерін
қанағаттандыруға пайдалану ақша ... ... ... ... ... негізінен өз клиенттерінің ... ... ... ... несиелік есеп ... және ... ... ... айналысады.
"Қазақстан республикасындағы банктер және банктік қызметтер ... ... ... ... ... орындай алады:
• ақылы негізде депозиттерді тарату;
• клиенттер мен банк-корреспонденттердің ... ... және ... ... ... ... мерзімдік және төлемдік шарттарымен заңды
және жеке тұлғаларға қысқа ... ... ... инвестицияланатын қаражаттар иелерінің немесе ... ... ... ... қаржыландыру;
• заңда көрсетілген тәртіппен өз бағалы қағаздарын шығару (чектерді,
вексельдерді, аккредитивтерді, депозиттік сертификаттарды, ... ... да ... ... ... ... ... алу, сату және сақтандыру, олармен басқа да
операцияларды жүргізу;
• ақшалай нысанда орындауды қарастыратын ... ... үшін ... ... ... беру;
• тауар тасмалын талап ету құқын, сатып алу және қызмет көрсету,
осындай ... ... және бұл ... ... (факторинг) тәуекелін өз мойына алу;
• банктік операциялар бойынша ... ... ... ... ... ... ... ретінде әрекет ету;
• клиенттер үшін құжаттар мен бағалықтарды сақтандыру бойынша қызметтер
(сейфтік ... ... ... қаржыландыру, сондай-ақ сату құқынсыз
(форфейтинг);
• клиенттердің тапсырмалары бойынша ... ... ... және ... ... ... басқару);
• банктік қызметпен байланысты кеңес беру қызметін көрсету;
• лизингтік операцияларды ... ... ... ... ... бар ... банктер басқа да банктік
қызметтерді жүзеге асыра ... ... ... ... валюталарымен
операцияларды жүргізу; халықтың ақшалай салымдарын қарау; ... ... ... ... ... ... ... отырып, олармен атқарылатын негізгі қызметтерді
былай құруға болады:
- уақытша бос ақшалай ... ... ... ... ... және ... несиелендіру (активтік операциялар);
- қолма-қолсыз есеп айырысуларды ұйымдастыру және жүргізу;
- инвестициялық қызметті;
- клиенттерге басқа да қаржылық қызметтерді көрсету.
Уақытша бос ақшалай ... ...... ... ... ... Бұл ... пассиві меншікті капиталы мен
тартылған ... ... ... ... - ... несиелік
ресурстарының маңызды және ажырамас бөлігі, бірақ ол оның ... тек 10 %-ын ... ... кәсіпорындармен салыстырғанда
қаржылық ресурстар құрамында меншікті капиталдың төменгі ... ... ... ... ... ... ... қаржы делдалы ретінде басқа кәсіпорындардың, мекемелердің және
халықтың уақытша бос қаражаттар сомасын депозит ... ... ... ... ... ... сондай-ақ олардың қауіпсіздігін
қамтамасыз етеді және пайдалық негізде ... ... ... ... депозиттерді мемлекеттік сақтандыру ... ... ... ... кері алу ... ... Үшіншіден, банктерге
тартылатын депозиттер басқа кәсіпорындардың материалдық ... ... ... ... ... ... ... және
нарықта оңай өткізіледі.
Басқа кәсіпорындармен салыстырғанда осы ... ... ... ... капиталдың тартылған ресурстарға өзара қатынасында ... ... ... және ... қызмет етуіне мүмкіндік береді. Ең
алдымен меншікті капитал банк қызметін бастау үшін ... ... ... ... ... алу және ... төлеу, сондай-ақ банктік
операцияларды дамытудың келесі ... ... ... үшін ... ... - ... қорғаныс кепілдік қоры. Осы сипатты ... ... ... ... қор ... ... банктің тұрақтылығы
мен оның жұмысының тиімділігін қамтамасыз ету үшін ... ... оның рөлі өте ... ... ... ... ... активтік операцияларын жүзеге
асыру үшін тартылған қаражаттардың ... ... ... ... банктер өз клиенттерінің уақытша бос ақшалаай қаражаттарын
жинақтайды.
Жалпы, банктің тартылған ресурстарының сызбасын ... 1 ... ... ... осы ... ... ... депозиттер құрайды.
Депозит пен банктің клиенттерінің жинақ салымдарынан басқа ... ... ... барлығы түсіндіріледі. Банктердің ... ... ... және ... ... табу мақсатында орналастыру
жұмыстары депозиттік операциялар деп ... ... ... ... ... ... негізгі бөлігі құралады.
1.2 Депозиттер жӘне жинақ салымдары
Тартылған қаражаттар ішінде ең көп бөлігін депозиттер құрайды. Депозиттер
банк үшін бірден-бір ... ... көзі ... ... бұл ... ... және заңды тұлғалардың) банктегі белгілі бір
шотқа салған және өздері пайдалана алатын қаражаттары.
Қазіргі банктік ... ... ... және ... ... ... әр ... кездеседі. Бұл банктердің жоғарғы
бәсекелестік нарықта банк қызметтеріне деген ... ... ... және ... ... мен ... бос ... шоттарға тартуға ұмтылуына жағдай жасайды.
Экономикалық мазмұнына қарай депозиттерді мынадай топтарға бөледі:
- талап етуіне ... ... ... ... ... салымдары;
- бағалы қағаздар.
Талап етуіне дейінгі депозиттер - бұл ... ... ... ... ... әр ... ... арқылы қолма-қол ақшаларын алатын әр түрлі
шоттардағы қаражаттар.
Отандық банктік тәжірибеде талап ... ... ... ... мемлекеттік, акционерлік кәсіпорындардың, сондай-ақ әр түрлі шағын
коммерциялық құрылымдардың ағымдық шоттарындағы сақталатын ... әр ... ... тағайындалған қорлардың қаражаттары;
- есеп айырысудағы қаражаттар;
- жергілікті бюджеттер қаражаттары және олардың шоттарындағы қаражаттар;
- басқа банктердің корреспонденттік шоттарындағы ... ... ... ... депозиттік шоттардың артықшылығы олардың иелері үшін
жоғарғы өтімділігіне байланысты сипатталады. Талап етуге дейінгі депозиттік
шоттарға қаражаттар, ... және ... да ... ... ... ... және ... кемшілігі - бұл шот бойынша пайыз төленбейді немесе біршама төменгі
мөлшерде төленеді. ... ... ... ... етуге дейінгі шоттардың мынадай
өзіндік ерекшеліктері қалыптасады:
- ақша салу және оны алу кез келген ... ... да ... ... шот иесі банктен осы шотты пайдаланғаны үшін пайыз түрінде ... ақы алып ... ... ... ... дейінгі шоттарда ақшалай қаражаттарды сақтағаны үшін
өте төменгі деңгейде пайыз төлейді, ... ... де ... ... ... ... депозиттер бойынша коммерциялық банк Орталық банкте
сақталатын міндетті резервтерге жоғарғы мөлшерде аударымдар жасайды.
Мерзімді ... ... - ... мерзімі бар және тұрақты ... сол ... ... ала ... шек ... ... иесі келісілген мерзімнен бұрын алған жағдайда банк айып-пұл ретінде
оған төленетін пайызды төлемей қалуға толық құқылы.
Мерзімді салымдар мен мерзімді ... ... ... есеп айырысу үшін пайдаланылмайды, әрі мұндай шоттарға ешқандай да есеп
айырысу құжаттары ... ... ... баяу айналады;
- тұрақты пайыз төленеді;
- пайыз мөлшерінің ең ... ... ... банк ... ... ... алуы туралы салым иесінің алдын ала хабардар етуі талап етіледі;
-бұл шоттағы қаражаттар ... ең ... ... ... ... бір ... ... салымның түрі - жинақ салымдары. ... ... жоқ, ... ... ... талап етпейді, салымның
жоғары шегі шектелген, ақшаны салу және алу ... ... ... ... ... ... ... болмайды. Бұл салымдардың түрі бойынша,
мерзімді депозиттерге қарағанда төменгі мөлшерде ... ... ... ... ... негізінде толтырылады.
Жинақ салымдарының мынадай ерекшеліктері болады:
- ақшалай қаражаттар сақтауда тұрақты мерзімі болмайды;
- ... ... ... ала алу ... ... да ... талап
етілмейді;
- ақшаны шотқа саларда немесе шоттан аларда ... ... ... ... көрсетілетін жинақ кітапшасының болуы талап етіледі.
Отандық банктік тәжірибеде жеке тұлғаларға ашылатын жинақ салымдары салым
операцияларының ... және ... ... ... ... ... ... жинақ салымдары;
- қосымша жарна қосатын мерзімді жинақ салымдары;
- ұтыс салымдары;
- ақшалай-заттай ұтыс салымдары;
- мақсатты және ағымдық салымдар;
- алдын ала алуын ... ... ... салымдар.
Мерзімді жинақ салымдарға тұрақты мерзімі белгіленетін және сол мерзім
өткенше ... ... емес ... ... ... ... салымдарына басқа
жинақ салымдарға қарағанда жоғарғы мөлшерде пайыз төленеді.
Мерзімді депозиттер және жинақ салымдары депозиттік ... ... ... ... ... ... салымдар бұл шоттағы қаражатқа алдын ала келісілген
уәде бойынша үздіксіз ақшалай соманы ... ... ... ... Бұл ... ... сома белгілі бір күнде (жаңа жылдық салым,
бойжеткен кезде және т.с.с) толық төленеді.
Ағымдық жинақ салымдар, ... ... ... ... ... үшін жинақталатын және пайдаланылатын қаражаттарды білдіреді. ... ... өте ... ... ... ... мен жинақ салымдарының бір түріне депозиттік және жинақ
сертификаттарын жатқызуға болады.
Депозиттік және жинақ ... - бұл ... ... белгілі мерзім
өткен соң, тиісті ... және оған ... ... ... ... және оның шотындағы ақшалай қаражатының барлығын ... ... ... ... және ... сертификаттары иемденуіне қарай екі түрлі болып
келеді:
1. Атаулы сертификаттар;
2. Мәлімдеуші сертификаттар;
Атаулы ... және ... ... бұл ... иелерінің атына
толтырылып беріледі. Ал мәлімдеуші сертификаттарда салым иесінің аты-жөні
көрсетілмейді, яғни оны кім иеленсе, сол ... иесі ... ... және ... сертификаттары сатылған тауарлар және көрсетілген
қызметтер үшін төлеуге болатын төлем құралы немесе есеп ... ... ... ... ... көбіне ірі сомада шығарылатындықтан
да, оларды заңды тұлғалар ... ... ... ... ... ... екі түрі бар:
1. Аударылатын;
2. Аударылмайтын.
Аударылмайтын депозиттік сертификаттар салым иелерінің қолдарында ... ... соң ... ... ... ... басқа бір тұлғаларға екінші нарықта
сатып алу-сату арқылы өтеді.
Жинақ сертификаты жеке тұлғаларға ... ... ... ... 1 ... 3 ... дейінгі мерзім аралығын құрайды. Жинақ сертификаты
тек жеке тұлғаларға ғана беріледі.
Мерзімді депозиттік және жинақ сертификаттары ... ... ... ... Мұндай жағдайда банк сертификатты сатып алады, бірақ
төменгі мөлшерде ... ... ... ... үшін бұл сертификат
ресурстары жинақтау тиімділігімен, яғни ірі соманың белгілі бір мерзімге
түсуін ... ... ... талап етуге дейінгі депозиттік шоттармен
қатар, сондай шоттар түріндегі Нау-шот және ... ... ... АҚШ ... ... ... бұл пайыз төленетін, чектік депозиттер болып табылады.
Нау-шоттың мынадай өзіне тән ерекшеліктері болады:
- бұл шот түрі бойынша пайыз ... бұл шот жеке ... ... пайда таппайтын ұйымдарға ашылады;
- салым иелерінен бұл шотта ең ... ... ... ... ... ... ... - бұл куәландырылған чектерді төлеу үшін,
сақталатын банктердегі талап етуіне дейінгі депозиттік шоттағы қаражаттары.
Куәландырылған чектер - бұл ... ... ... ... чектер
арқылы куәландыруы.
Американдық банктік тәжірибелерде жаңа ... ... ақша ... шоты жатады.
Оның мынадай ерекшелігі бар:
- ақша нарығының басқа құралдары ... ... ... әр аптада шот бойынша пайыз мөлшерлемесінің өзгеріп отыруы;
- шот бойынша ең төменгі қалдықтың болуының талап ... ... ... иемденуші, үшінші жақтан төлемдер үшін айына шоттан алты рет ... ... ... ... ... ... ... жазу жолымен, үшеуі
телефон арқылы жүзеге асады.
Банктердегі депозиттер ... ... ... ... ... бөлінеді:
- кәсіпорындар және акционерлік қоғамдардағы банктердің акциялары ... ... ... ... және ... қамтамасыз етілген акциялар мен
облигациялар;
- ... ... ... ... ... ... қағаздар мен
құндылықтар.
Депозиттік операциялар мынадай қағидалармен ұйымдастырылады:
- банктік пайда алуға немесе болашақта ... алу үшін ... ... ... ... әрекет ету керек;
- банк балансының оперативтік өтімділігін демек мақсатында ... ... ... ... банк ... ... жоғары дәрежеде демеп отыратын мерзімдік
салымдарға депозиттік ... ... ... ... назар
аударылуы қажет;
- депозиттік операциялармен қарыздарды беру бойынша операциялардың арасында
мерзім және ... ... ... ... пен ... қамтамасыз
ету қажет;
- депозиттерді тартуға әрекет ететін банктік қызметтерді ... ... ... ... ... депозиттер шоттарда сақталатын қаражаттардың
сипатына және тиістілігіне байланысты ... ... ... және ұйымдардың, фирмалардың, компаниялардың, концерндердің
және басқа да ... ... есеп ... және ... ... экономикалық міндеті әр түрлі қорларды сақтау бойынша арнайы шоттардағы
қаражаттар;
- ... ... ... ... ... ... есеп ... қаражатар;
- басқа банктермен есеп айырысуларға байланысты корреспонденттік шоттағы
несиелік қалдықтар;
- ... ... ... ... ... қалдығы.
Қажет уақытында талап ететін депозиттердің ерекшеліктері мынада:
- біріншіден, ақшаларды алу және салу кез келген уақытта ... ... те, ... де жүзеге асырылады;
- екіншіден, ақшалар шоттан қолма-қол формада да, чек ... да ... ... шот иесі ... ... ... үшін тұрақты айлық
мөлшерлеме түрінде немесе әрбір жазылған чек үшін комиссиялық алым ... ... банк ... ... ... ... ... бойынша
Орталық банкке мерзімді депозиттерге қарағанда ең төменгі резервті жоғары
сәйкестікте сақтауға міндетті. Қажет уақытында талап етілетін ... ... ... ... ... төлем қаражаттары ретінде
тікелей пайдалану ... ... ... ... ... депозиттер белгісіз уақытта салымшылардың ағымдағы,
есеп айырысу шоттарында болатын ақшалай қаражаттар, олар банкті ... ... кез ... уақытта салымшылармен алынуы немесе басқа шотқа
аударылуы мүмкін. Әдетте банк талап ... ... ... ... ... ... төлейді, ал кейбір жағдайларда олар бойынша ... ... ... ... ... есептеуге заңды тәртіппен тыйым
салынған. Талап еткенге дейінгі депозиттер бірінші кезекте ... ... ... асыру үшін арналған. Шот иесі ... әр ... - ... ... ... ... ... алады.
Осындай шот ашып клиент банкке өзінің ... ... ... ... ... Банктерде күнделікті төлем операцияларын жүргізу
біраз шығындарды ... ... ... ... ... ... ол ... азайды, әйтседе ол бенктердің шығындарының ... ... ... Клиенттің шоты бойынша күнделікті банкте жүздеген
немесе мыңдаған бухгалтерлік өткізбелер жасалынады. Талап ... ... ... клиенттерді жалпы қарастыратын болсақ, олар ... бар ... ... ал бұл банк ... көп ... ... компенсацияландырады. Банктің коммерциялық мақсаттары үшін
банкімен пайдаланылатын тұрақты ... ... ... ол ... ... ... ... мүмкін. Ол банктің көптеген клиенттері өздерінің
ағымдағы шоттарынан қаражаттарды үнемі алып және оны ... ... ... ... ... толтырылып отырулары нәтижесінде қалыптасады. Бірақ
көптеген клиенттер өз міндеттемелерін ... үшін ... ... ... Бұл экономиканың айналымдық сипатына негізделеді. Осы ... мен ... ... дейінгі шоттар есебінен банктер 60, 90, 120
күнге вексельге немесе нақты ... бере ... иесі ... әр түрлі формаларда ... ... ... ... ... ... шот ашып клиент банкке өзінің төлем
операцияларын техникалық жүргізуге сенім ... ... ... операцияларын жүргізу біраз шығындарды талап ... ... ... ... ... ол ... азайды, әйтседе ол
бенктердің шығындарының маңызды факторы болып табылады. Клиенттің ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік өткізбелер
жасалынады. Талап еткенге дейінгі шоттарды иеленуші клиенттерді жалпы
қарастыратын болсақ, олар өз ... бар ... ... ал ... ... көп ... аз ... компенсацияландырады. Банктің
коммерциялық мақсаттары үшін банкімен пайдаланылатын тұрақты қалдық қалады,
сондай-ақ ол пайда табу ... ... ... мүмкін. Ол банктің
көптеген клиенттері өздерінің ағымдағы шоттарынан қаражаттарды үнемі алып
және оны бірнеше күннен ... ... ... ... толтырылып отырулары
нәтижесінде қалыптасады. Бірақ көптеген клиенттер өз міндеттемелерін төлеу
үшін салымның бүкіл сомасын алмайды. Бұл ... ... ... Осы ... ... мен ... ... дейінгі шоттар
есебінен банктер 60, 90, 120 күнге вексельге немесе нақты ... бере ... ... ... ... депозиттік немесе контокорренттік шоттарды
орналастыруы мүмкін. Олардың арасында айырмашылықтар бар. Депозиттік ... ... ... қалдық сомасын ғана алуы немесе аударуы мүмкін,
сондай-ақ ол өз салымдарын иемдене алады. Ал ... есеп ... ... оң ... ... ... Клиент кез келген уақытта шоттан өз
салымын алып қана қоймай, ол белгілі бір уақытта несие алуы мүмкін. ... бұл ... ... ... ... ... клиент
келісім бойынша депозиттік шоттардан несие алуы мүмкін. Бұл шоттар АҚШ-та
трансакциялық немесе чектік шоттар деп ... ... ... чек жазып
берілуі мүмкін.
Бұл шоттардың жоғары өтімділігі, төлем құралы ретінде оларды үздіксіз
пайдалану ... ... ... артықшылығы болып табылады, негізгі
кемшілік (салымшы үшін) шот бойынша төмен пайыз немесе пайыздарды ... ... Бұл ... ... банк мерзімді салымдарға қарағанда
орталық банкте ең төменгі резервтерді көбірек ... ... және ... иелері шотты пайдаланғаны үшін банкке комиссия төлейді.
АҚШ-та талап еткенге дейінгі шоттарға пайыздарды коммерциялық банктерге
төлеуге заң ... ... ... Коммерциялық банктер өз салымшыларын
сақтап қалу ... ... ... жаңа ... салымшыларға ұсынады,
ол бір жағынан жоғары өтімділік ... ... есеп ... ... ... қамтамасыз етсе, ал екінші жағынан ... бір ... ... ... ... Бұл шот - ... деп аталады. Ол
тек жеке тұлғаларға ғана ... Бұл ... ... ... үшін
пайдалануы мүмкін есеп айырысу траттасы немесе қаражаттарды алу туралы
бұйрығы, ... ол ... ... есеп ... ... беруге болатын
депозитті шот, ол бойынша нарықтық мөлшерлеме ... ... ... алуға болады. 1981 жылдан бастап заң арқылы АҚШ-тың бүкіл ... бұл ... ... ... ... анық ... бір мерзімі бар, ол бойынша тұрақты ... және ... ... ... ... ... шек ... Мерзімді
депозиттер жеке тұлғалардың, компаниялардың, кәсіпорындардың және
ұйымдардың банктерде шоттарға ... ала ... бір ... әдетте 1
айдан кем емес, орналастырған қаражаттарын білдіреді.
Мерзімді депозиттердің ерекшеліктері мыналар ... ... ... ... қаражаттар есеп айырысуға арналмаған және ... ... ... ... ... жай ... үшіншіден, мерзімді депозиттер бойынша пайыз төленеді (бұл кезде пайыздық
мөлшерлеменің ең жоғары деңгейі жекеленген кезеңдерде ... банк ... ... ... ... депозиттер үшін қажет уақытында талап ... ... ... ... ... ... ... банктік жүйеге қатысты мерзімді ... ... ... ... - бұл жеке ... ... салымдары. Олардың
қаражаттары белгілі бір ... ... ... (мысалы, алдын ала
хабарлап).
Қазіргі уақытта нарықтық экономикасы дамыған көптеген елдерде депозиттерді
жіктеу екі жағдайды ескеруге негізделген:
1) депозиттің ... ... ... ... депозиттердің мерзімі бойынша оларды потенциалда банктік
ресурстар ретінде пайдаланумен ... ... бар. ... ... әдетте, шоттардың келесі түрлері бөлінеді: жеке
тұлғалардың, корпорациялардың, акционерлік ... ... ... ... ... қаржылық мекемелердің, шетелдік
салымшылардың шоттары (2, 3, 4 суреттер).
Соңғы уақытта депозиттердің кейбір категорияларының арасындағы анық шекара
жойылуда, ... әр ... ... қасиеттерін біріктіретін
"гибридтік" шоттар пайда болуда (мысалы, қажет уақытында талап ететін және
мерзімді ... ... ... екінші тобын мерзімді салымда ... ... ... ... ... ... белгілі бір айдан жоғары мерзімге
орналастырады. Салымшы үшін ақшаларды ұзақ мерзімге салудың мәні ... табу ... ... ... банк үшін бұл ... ... ол ... пайыз табумен қандай да бір қарыз ... ... үшін осы ... ұзақ ... бойы иемдене алады. Мерзімді
салымдар талап ... ... ... орын алатын ағымдағы төлемдер үшін
пайдаланылмайды. Мерзімді салымдар меншікті мерзімді салымдар және кері алу
туралы ескертуі бар мерзімді ... ... ... ... мерзімді
салымдар шот иелеріне алдын ала белгіленген күні қайтарылады, ал осы ... банк ... өз ... ... ... Егер шот иесі ... соманы кері алмаса, онда оны сол күннен кейін ... шот ... ... ол өз ... кез ... ... күндерде кері ала
алады.
Ескертуі бар мерзімді депозиттерде ... ... кері алу ... ... ... ... ала ... талап етіледі. Әдетте ескерту
мерзімдері - 1 айдан 3 айға дейін, 3 айдан 6 айға дейін, 6 ... 12 ... және 1 ... жоғары. Ескерту мерзіміне байланысты сәйкес ... ... ... ... ... ала ... бар) ... депозиттер қолданылады.
Депозиттердің үшінші түрі - жинақ салымдары. Олардың ... ... ... ... шоты ... жинақ кітапшасы бар шот деп аталатын ... Шот иесі ... ақша салу ... одан кері алу үшін ... ... түрде ұсынылуы керек. Депозиттердің басқа салымдарын
құнтты ... және ... ... банктерде сақтауды ынталандыру
үшін пайдаланады. АТФ пен ... емес ... ... ... ... ... АҚШ-та корпорациялар, фирмалар және басқа да
коммерциялық ... үшін ... ... ... 150 мың ... ... ... тарту мақсатында ... ... ... ... ... ... мақсатты және т.б. ... ... ... ... ... ... саудалық және т.б.)
ұсынуларымен бірге жүреді. Жинақ шоттарының тұрақты мерзімі болмайды және
шот иесінен ... кері алу ... ... ала ... ... ... олар
бойынша чектер берілмейді.
Жинақ салымдары АҚШ-та мерзімді салымдардың ең ірі түрлерін ... ... ... бір түрі ... депозиттік сертификаттар
болып табылады. Ол банкіге тұрақты пайыздық мөлшерлемемен белгілі ... ... ... ... ... ... құжат.
Оларды компанияларға, фирмаларға және өте бай ... 100 ... кем емес ... ... Олар екінші рет нарықта сатылуы және
басқа тұлғаға өтуі мүмкін - берілетін және ... ... ... болады. Ақшаны мерзімінің ... тек ... ... ... ... ... ал ... - 14 күннен 18 айға дейін
болуы мүмкін.
Халықтың көбірек бөлігіне 500, 1000 және 2500 ... ... 1 ... ... ... ... ұсақ жинақ сертификаттары шығарылуы мүмкін.
Коммерциялық банктер өз ... ... ... емес ... Бұл ... ... қаражаттар немесе жай міндеттемелер
деп аталады. Оларға банкаралық нарықтан займ алу ... ... ... алу ... ... вексельдерді есепке алу және Орталық банктен қарыз
алу, кепілге салу қағаздарын, банктік облигацияларды эмиссиялау және ... ... ... ... - ... ресурстық потенциалының тұрақтылығын қолдау
үшін ресурстарды қалыптастырудың маңызды көзі. Банкаралық несиелеу ... ... ... ... жүзеге асырылады және негізінен
қысқа мерзімді сипатта ... ... ... ... ... ... және банк ... басқа көздеріне
қарағанда қымбат болады.
Банкаралық займдардың ерекшілегі мынада: біріншіден, банкаралық ресурстар
банкаралық ақша нарығынан ... ... ... ... ... ... ... корреспонеденттік шоттардың ақшалай
қаражаттардың қалдықтары шегінде жүзеге асырылады.
Банкаралық ақша нарығында депозиттерді берудің және қайтарудың іс жүзінде
кез ... ... ... бірге жасайтын несиелік мәмілелердің
әр түрлі шарттары кең тараған. Осылайша ең қысқа мерзімді займ болып ... ... ... деп ... немесе «овернайт» депозиті болып
(несиелік ресурстардың ертең қайтарылуы мен бүгін берілуі) ... ... ... ақша ... ... сұранысқа ие, сондықтан, бұл займдар
бойынша пайыздық мөлшерлеме (сыйақы) кейде анағұрлым ұзақ ... ... ... ... ... ... есе асып кетеді.
Банктердің нақтылы тартылған ресурстар ... ... ... банкаралық
несиелеуде автоматизмді болдырмайды. Коммерциялық ... ... ... бір ... ... өзі сәйкес мәмлені жасауды және
талапқа сай ... ... ... Бұл ... коммерциялық банктердің
жұмысын қауырт керсетеді, оларды ... ... ... ... қайта
қаржыландыру мәселелерімен, яғни коршоттарға уақытында «дем беріп» және
баланстың тиімді ... ... ... үшін ... бос ... айналысуға мәжбүр етеді. Соңғысы, банктің міндеттемелері бойынша,
төлейтін талаптардан ағымдық ... ... дер ... төлеуді
қамтамасыз ететіндей арақатынастың сақталуын ұйғарады. Егер ... ... ... орталығындағы коршотында тапшылық орын
алатын болса, онда, ... ... ... белгіленген ірі ақшалай
түсімдердің өзі және банктің банк операциясының есеп айырысу ... оны ... ... деп ... ... тарта отырып,
мысалы, бүрсүгінде қайтару міндетінен босатпайды.
Банкаралық ақша ... бос ... ... ... ... банк Орталық банктен қысқа мерзімді несие ала алады, ол
банктік жүйеде ... ... ... ... ... және
коммерциялық банкке өтімдіктің уақытша ... ... ... ... Банкаралық несиелік ресурстардың екінші деңгейдегі банктер
арасындағы қозғалысы, ... ақша ... ... өзгеруіне
әкелмейді. Ол тек қатаң бақыланатын ақша массасы агрегаттарының МО, МІҒ ... ... ... ... ... ... банктер
мәмілелерді тек тартылған несиелік ресурстар және Орталық банктің ақша
эмиссиясы негізінде ғана жасайды.
Комерциялық ... ... кез ... заңды тұлға сияқты ресурстарды бағалы
қағаздар, акциялар, облигациялар, депозиттік және жинақ сертификаттарын
шығару жолымен жинақтау ... бар. Бұл ... ... ... емес ... ... ... банктердің меншікті қаражаттарын басқа ресурстарымен
салыстырғанда мәнді ерекшеліктері бар. Қазіргі ... ... ... ... және ... ... ресурстарға деген жалпы
қажеттіліктің 10 пайызынан кем емесін қамтиды, ал банктік емес қаржы-несие
институттарда бұл ... ... ... ... ... ... ... бір қатар жағдайлармен байланысты.
Біріншіден, банктер өздерінің қаржы нарығындағы делдалдық рөліне байланысты
өздерінің тұрғындардан, ... ... ... ... ... ... депозит түрінде бөгде ақша капиталын тартады;
екіншіден, салымдарды мемлекеттік қорғау жүйесі салымдары жаппай алу қаупін
едуәуір ... және ... ... ... ... қажетті
меншікті қаражаттардың бөлігін қысқартуға мүмкіндік береді: үшіншіден,
банктік активтер нарықта ... ... және тез ... бұл ... ... ... біршама тез жинақтау
мүмкіндігін қаматамасыз етеді және ... орай ... ... деген
қажеттілікті төмендетеді.
Меншікті қапиталды қалыптастыру коммерциялық банктер ... ... ... саты болып табылады. Меншікті капитал - бұл бәрінен
бұрын қаржылық ресурстарының кезі.
Ол құрылтайшылар банк ... ... ... бір ... ... ... жүзеге асырған кезде де қажет. Меншікті қаражаттар ... ... ... ... ... ... Сонымен
қатар, меншікті капитал құрамында: резервтік қорлар, негізгі құралдар қоры,
амортизациялар және банк ісін ... қоры ... ... ... ... ... ... ресурс болып табылады. Оның
несиелік ресурс ретінде құралуы және ... ... ... ... қолма-қол ақша түрінде алатын ақшалай табыстары
бірден жұмсалмайды, сондықтан банктің кассаларынан ... ... осы ... ... ... ... бір жыл ішінде артық
болуы тұрғындардың өз табыстарының ... ... банк ... ... ... ... - бұл ... қарамағында қалатын пайданың жинақталған
бөлігі. Жылдың аяғында банктің барлық нәтижелік ... ... және ... ... ... бұл сомалардың бір бөлігі пайдалар
және зияндар шотына; екінші - ... ... ... ... - ... ... ... - резервтік қорларға ... ... ... - банк ... ... ... ... қаражаттар
қорын білдіреді.
2 « АТФ Банкі» АҚ-ның тартылған қаражаттарын талдау
2.1 Қазақстан ... ... ... ... ... ... талдау
Қазақстан Республикасының нарығы, күрделі динамикалық жүйе ретінде, ... ішкі және ... ... ... ... ... ... өз мүдделерін жүзеге асыруда, Қазақстан экономикасының толқын
ағысының негізінде болады. Осы ... ... ... ... ... ... ... мен заңдылықтарға сәйкес анықтауға
болады.
Қазақстан Республикасының АТФ Банкі ... ... ... және де ... нарығын жасаған өзіміз есептеу мәліметтеріне
талдау жасап, қысқаша сипаттама берейік.
Ең бірінші келтіретін мәлімет, ... ... ... ... оң даму ... 290,6 млрд ... 731,2 млрд теңгеге дейін
өскен. Бірақ, осындай үрдіс өсімге қарамастан біршама қолайсыз жағдайлар да
бар. Бұл ... ... ... ... Бұл өз ... ... экономика субъектілерінде отырған ... ... ... қарқынының сақталуы және девальвациясы туралы болжамдарға
күдік болмаса да, жалғасуда.
Депозиттердің динамикалық көлемінде де, шетел ... ... ... валюта теңгемен байланысты болып отыр.
2005 жылдың бірінші жарты жылдығында, іс ... ... ... ... ... ... девальвациясы алғашқы бес айда 2,87%
болды), тек маусым ... ғана ... өсу ... ... бастады
(маусым және қазан айларының аралығында теңге девальвациясы 0,15% болды).
Қаралып отырған кезеңнің соңында ... ... ... ... ... ... түрде жыл басымен салыстырғанда нақты өсім 45,3% құрады. Осы
уақыт аралығында валюталық ... ... ... ... ... ... ал екінші жарты жылдықта баяулайды. Тамыз-қыркүйек айларында
теңгенің тұрақтылығымен біршама төмендегені байқалды ... ... ... 0,13% ... ... ... ... депозиттік қаражаттар түріндегі үлкен
дәрежеде шетел валютасындағы депозиттер есебінен қалыптасты, кәсіпорындар
мен жеке ... ... ... ... ... ... 2005
жылдың басында - өзінің жоғарғы дәрежесіне жетіп 52,9% құрады, яғни ... ... ... ... ... ... депозиттер динамикасы
| |12.2001 |
| ... ... ... | | |
| ... |01.01.2003. |01.01.2004 | |
| ... ... ... |01.01.2004 |
|Табыстар |973,5 |1912,4 |3933,7 ... |861,5 |1588,2 |3555,6 ... ... |112,0 |324,2 |378,1 ... нәтижесі бойынша 2002 жыл табыстар шығындардан 112 млн.теңге артық
болса, 2003 жылы -324,2 млн.теңге , ал 2004 жылы 378,1 ... ... Таза ... ... ... 3,4 есе ... ... таза табыстары
2004 жылы таза табыс 2003 ... ... 1,6 есе ... ... ... ... таза табыс өлшемінің динамикасы (млн.тенге)
|01.01.2002 |01.01.2003 |01.01.2004 |01.01.2004-% қатынаста |
| | | ... ... ... |325,3 |378,1 |116,2 |
| | | | ... алынған табыстар 01.01.2004 жылы 378,1млн.тенгені құрайды. ... ... ... ... ... ... 25,4 % құрайды. Сурет-
8
Банктің депозиттік саясатының негізгі мақсаттары болып:
Жеке тұлғалардан тартылған ақшаларды рационалды басқару және ... ... ... ... ... ... клиенттеріне басқару бойынша қызмет көрсетуде олардың салымдарын үлкен
дәрежеде солар үшін ... ... ... ... ... 01.01.2004 жылы 77% құраған.
Банктің депозиттік саясатының негізгі міндеттер бұл қысқа ... ... ... үзақ ... ... ... көрсете білу және осының негізінде табы-стың түрақты көздерін
алу, кезеңдер бойынша қарт ... ... ... ) ... талап
етілгенге дейінгі салымшылар балама-сының ... ... ... ... ... ... ... карталар көмегімен, және де мақсатты бөлшек ... және ... ... банк ... арнасын кеңейту,
корпоративтік клиенттер санынан ... ... ... ... банктің
депозиттік саясаты басқарудағы бөлшек бизнесі тұрғындардың бос ... ... ... жаңа ... құру және ... және
іс-ректеттерін жетілдіру, әдістерін және клиенттерге қызмет көрсету сапасын
жақсарту салымдар бойынша қызметтерді кеңейту. (Аударма ... ... есеп ... ... ... ... аударымдар және
т.б. ) депозиттерге қызмет етуде банк шығындарын төмендету.
Кесте -9
Банкаралық займдар мен депозиттердің 2000-2004 жылдардағы
өлшемдердің ... ... мен ... ... |01.01.2002ж |01.01.2003ж |01.01.2004ж |01.01.2004- |
|жылы | | | |% ... |
| | | | ... ... ... келе 2004 жылы басында 2003 жылдың басымен ... мен ... ... 1,6 есе ... ал депо-зиттер соммасы 5,8
млрд.теңгеден 10,5 млрд.теңгеге өскен ... 1,8 есе ... ... ... жалпы депозиттер соммасының 75.8 ... ... ... ... ... ... салымдарының үлесін көрсетеді. Соммалары 500 ... ... ... ... соммасы мерзімді салымдардың жалпы көлемінің 8.7
%құрайды. 47% салымшылардың 53% депозиттері (салым ... ... 5000 ... дейін) және 4% салымшылар 38% мерзімді депазиттер көлемінің үлесін
қүрайды.
Банктің сенімді жүмысы салымшының көзқарасы ... ... ... және ... көлемде өз міндеттемелеріне қойылатын талаптарды
орындауға қабілеттілігі, яғни банк кез-келген ... ... ... ... және банкте немесе қаржы нарығында доғдарыс жағдайы
қалыптасқанда өз міндеттемелерге жауап беруі тиіс. ... ... ... ... активтер сапалығы, және табыстылық деңгейі орта ... ... ... мүмкін болатын жағдайлардың сақтану ... ... ... Осы ... бағалау үшін аналитикалық жүйесін
қалыптастыру банктің қаржылық тұрақтылығымен тиімділік қызметінің ... ... ... ... ... ... |2003жыл |2004жыл ... 1=П/К ... |5,65 |12,47 |18,8 ... ... | | | ... бойынша банк | | | ... ... | | | ... =К/А (активтердің |1,82 |3,19 |2,25 ... %) | | | ... ... |Зд |3,9 |5,22 ... есе) | | | ... ... ... |54,66 |57,48 |67,26 ... ... қүру | | | ... %) | | | ... ... өз ... |3,33 |5,56 |3,35 ... ... %) | | | ... ... ... көрсеткіші 2002 жылы бақыланады. ... ... ... ... ... 2003 жылы ... активтердің табыстылығы (К2) қатысты түрде, төмен деңгейде 2,25 ... ... ... ... К4 ... 3 жыл ... жеткілікті
болып саналады. Қайта қаржыландыру мөлшері кеміген болса да одан ... ... ... сыйақы мөлшерінің төмендеу байқалса да
ол өте ... ... ... ... АТФ ... АҚ-ның депозит түрлеріне келетін болсақ - ... ... ... ... ... ... депозиті, «Ақбота»
депозиті, «Алтын жас» депозиті, «Дархан» депозиті, «Табыс және ... ... ... ... ... ... күні ... Үш немесе
алты айға дейін салым сала аласыз. «Сенім плюсте» сыйақыны ай сайын алуға
болады. Мерзімі 3, 6, 12, 24 ай. ... ... ... ... ... ... төленеді. «Ақботада» сыйақы сақталу мерзімі өткеннен
кейін төленеді. Салымының ең төменгі ... 500 ... ... ... 12
% ... валютасымен 6, 5%. Алтын жас сақтандыру мерзімі 90 күн. Ұтыс
ойнатылып, ұтыс ... ... екі рет ... Депозит бойынша сыйақы
ставкасының көлемін банк басқармасы ай сайын анықтайды. Депозитке ақша
салған күні ... ... ... ... оның ... ... ... Сыйақы көлемі жарна соммасына байланысты. 90 ... ... ... ... ... ... оның ... бузған болып
есептеледі және шот ашқан кезде төленген сыйақы депозит ... ... ... ... ... ... ... ставкасы:
-1000 нан 10000 соммасына дейін -15%.
10000 нан жоғары соммаға дейін 16%
«Табыс» валюталық депозиті ақшаны сақтауға ... және ... ... ... немесе ақша аудару арқылы салуға болады. Депозиттің күшінде
болу мерзімі 180 күн. ... бұл ... ... ... ... ... ... 360 күн. «Сыйлық» депозиті бойынша сыйлықтың
жылдық ставкасы 3000 теңгеге ... 2%, 3000 ... ... ... ... арқылы банк несие ресурстарын жинап ... ... ... үш ... ... ... ... мәліметтеріне сүйенсек
үжымдық сақтандыру жүйесіне кіретін халықтың салымдарына келетін болсақ 28,
1% құрап отыр. Оның ішінде халық ... ... 62529 млн ... ... ... 43320 млн ... ... талап еткенге дейінгі депозиттер
20209 млн құрап отыр. Оның ішінде теңге мен салымдары 32127 млн ... АТФ ... ... ... ... ... көлемі
Жылдар Көрсеткіштің аталуы
2002 2003 2004 млрд теңге үлесі млрд теңге үлесі млрд теңге ... ... ... депозиттер
Мерзімді депозиттер Депозиттердің барлығы 33,319
27,273
60,54255,5
44,5
10046,169
30,186
76,35561,0
39,0
10048,873
76,521
125,39438,0
62,0
100
Кестені талдай отырып келесі қорытынды жасауға болады. ... ... ... ... ... 2002 жылы ... еткенге дейінгі
депозиттердің барлығы 55,5 пайызды құраса, ал 2004 жыл ол 38,0 ... Ал ... ... депозиттер 2004 жылы 62,0 пайыз өскен. Ал
бұл өз кезегінде соңғы кездері ... ... ... ... ... және оның ... факторы, депозиттерге қойылатын сыйақы
мөлшерінің өсуімен және банк қызметінің тұрақтылығымен байланысты. Ал жалпы
депозит ... 2002 жылы ... 60, 542 млрд ... болса, ал 2004 жылы бұл
көрсеткіш 125,394 млрд теңгені құраған немесе 2,5 есе ... ... ... келе , жалпы банктің депозиттік қызметі ... ... ... ... ... еткенін байқауға болады.
«Қазақстан АТФ Банкі» АҚ-ның Оңтүстік Қазақстан филиалы несиелендіруді
бірнеше бағдаралама ... ... ... ... Олар несиелендіру
мақсатына, клиенттердің санатына ... ... ... тобы ... Бұл бағдарламалар қатарына шағын және орта бизнесті несиелендіру,
шағын және орта ... ... жеке ... ... бағдарламасын айтып кетуге болады.
Жеке тулғаларды несиелендірудің аймақтық бағдарламасының ... ... ... ... жеке ... саласын нығайту болып
табылады. Бұл бағдарламада Қазақстан Республикасының заңында ... ... ... ... түрлеріне шексіз өсүде беру
жүзеге асырылады. Аталған бағдарламада несиелеу субьектілеріне дәл ... ... ... бар және ... бизнеспен айналысатын кәсіпкерлер
жатады. Аталған бағдарламада несиелеу бағдарламасы 6 ай. ... және ... ... ... бойынша табысты бизнеспен айналысатын
нақты ақша айналысымен қызмет етуші тек қана шағын және орта ... ... ... сондай-ақ экономиканың нақты екторының ... ... ... ... ... ... көрсету саласына беріледі.
Несиелік етініштерді қабылдауда қаралғандай шағын және орта ... ... ... ... ... ... жекеменшік формасының дербес татушы, қызметтің негізгі
түрінен жағымды жұмыс тәжірибесі бар ... ... ... ... орнын жабатын табыстылық жобасы, ендірістік
қуаттылықты әрекет ... ... ... ... қамтамасыз ету
жатады. Шағын және орта бизнесті қаржыландыруда ... ... ... мен, сондай-ақ валюта эквиваленті белгілерімен жүзеге ... ... ... құру және Даму ... ... ... ... Европа Қайта құру және Даму банкінің бағдарламасында: несиені
ресімдеу жылдамдығы, тегін консультация беру, ... ... ... жеке ... ... Бұл ... тек қана ... әрекет етуші бизнес несиелендіріледі. Басты қарыз төлеу мен
сыйақы әр ай сайын тең үлесте ... ... ... ... қою қала ... болуы керек. Аталған ссудалар халыққа
ұсынылатын қызметтер өндірістік ... ... ... операциялармен
байланысты. Ал шағын және орта агробизнесті ... ... ... ... және орта ауыл ... ... ... үшін өңделген. Бұл бағдарламаның мақсаты
агроөндіріс секторындағы ... және орта ... ... әсер ... АҚШ ... ... ... теңгемен де жүргізіледі. Ұлттық
валютада 50000 нан 2800000 ... ... ... 3 ... 12 ай ... АҚШ ... 500$ дан 125000$ ... мерзімі 3 айдан 24 ай ... ... ... 18 ден 24 ... ... Шағын және орта
бизнесті неселендіру бағдарламасының шегі Европа Қайта құру және ... ... ... ... ... өндірісін ойын
бизнесін қаржыландыру қаралмайды.
Несие ресурстарын беру - Қазақстан ... ... ... ҚР ... ... ... актілері мен Қазақстан АТФ ... ... ... ... ... ресурстары қарыз алушылардың түрлі
мақсаттарына беріледі. Оның ... жеке ... үшін - ... ... ... ... халық тұтынатын тауарларға және т.б.), негізгі
капиталға инвестицияны жүзеге асыруға, жылжымайтын ... ... ... ... ... алуға, патент алуға және т.с. Ал ... ... - ... ... ... ... капиталды инвестициялауға
беріледі. Несие бойынша несие сыйақы ставкасы үлттық валютамен -24% жылдық,
шетел валютасымен -17% жылдық.
Клиенттердің несие ... ... ... үшін ... ... ... ... бірнеше несие бағдарламасын жүзеге асырады: Шағын және
орта бизнес ... ... ... ... ... несиелеудің аймақтық бағдарламасын, шағын және орта агробизнесті
несиелеу бағдарламасын Европалық қайта құру және даму ... ... ... ... ... ... формасымен кәсіпорындарды
қысқа мерзімді несиелеу ... ... ... мен ... банктік займдар беруді жүзеге асырады. Бұдан тысқары банк ... жаңа ... ... жасап жатыр.
Осылайша «Қазақстан АТФ Банкі» АҚ - банк ... ... ... ... Жеке және заңды тұлғалардың уақытша бос ақшаларын
жумылдыру және оларды капиталға айналдыру ... ... ... ... ... мен ... ... түрінде шоғырландырады.
Қазіргі таңда банк экономиканың нақты секторын қаржыландыруды қолға алды.
Яғни ауыл ... кең ... ... ісін ... алып ... Халық банкінің Мақтаарал филиалына 2003 жылға берген несие
қаржысының мөлшері 5-6 млн. ... ... ... ... ... Бұл сомманы керек десеңіз аудан бюджеті мен де салыстыруға болады.
Несие алу үшін қаржы алушы АТФ банктен ... ... ... - ... ... Салық комитетінен тиісті құжаттарды алып, техникалық
инвентаризация бюросында тіркеуден өткен жерге брілген мемлекеттік ... ... ... ... ... Несие ақша 20 пайызды жылдық
өсіммен беріледі. Тағы ... ... ... ... ... ай ... өзім ақшаны төлеп отырудың қажеті жоқ. Негізгі ... мен ... ... ... ... Диқан үшін бұл өте қолайлы. Тағы да бір ... шарт бар. ... ... ... ... - ... жөн ... отыр. Мысалы егістікке жазғы сумен баптауға, өнімді жиып
алуға, банкіде қарыз алушылардың іс-әрекетіне сенімді ақша ... ... оңай ... ... ... ... да қарыз алушы
агроқұрылым ең алымен несие алу үшін ... ... ... Содан кейін
клиенттің қаржылық ... ... ... Яғни ... ... жері ... ма болашақта несиені қайтара алу мүмкіндігі
бар ма, қаншалықты техникасы бар басқа да ... ... ... бар ... банктегі арнайы мамандар барып тексереді. Талдау
жүргізіліп біткеннен кейін резюме толырылады. Резюмеде клиенттің ... ... ... клиент туралы мәліметтер, клиенттің негізгі іс-
әрекеті, жүмыс мерзіміне қанша жыл ... ... ... ... ... кәсіпорынның аты, мекен-жайы, басқарушының аты-жөні
көрсетіледі. Сондай-ақ жылдық ... ... ... жылдық баланс
көрсетіледі. Резюме толтырылып болғаннан кейін комитет алдындағы қорғауға
жіберіледі. Несие ... ... ... ... және заң
сүрақтары алдын ала ... ... ... ... ... ... қабылданып несиелеудің нақты шарттары белгіленеді. Алдын ... ... ... іс ... осындай болады. Содан кейін несие
комитеті шешім шығарады да ... шот ... ... бөлімі бухгальтерияға
бұйрық береді. Бұдан кейін несие қүжаттарын рәсімдеу кезеңі басталады. Банк
қызметкерлері несие ... ... ... ... ... ... ... арнайы қүжаттар ашады жэне жүргізеді яғни несие ісін
жүргізеді. Содан ... ... ... ... ... ... ... несиенің мақсатты бағытта жұмсалуына судалық сыйақының
төлемдеріне, суданың толық және мерзімінде ... бұл ... ... қабілетіне талдау жасау жумыстары ... ... ... ... пен ... ... ... шарттары мен мерзімдері нақтылана түседі.
Ал тұтынушы несиесін бергенде оны қызметкерлерінің жалақысын есепке ала
отырып береді. Оны алу үшін ... ... алу ... Ол үшін ... ... жеке ... копиясын РНН копиясын, түрғын жайы мен жанүя
құрамы туралы құжат және жалақысы ... ... ... ... ... туралы құжат, агенттік келісім, соңғы 12 айдағы ... ... ... ... ... алушының жасы міндетті түрде 21 мен 62 жас
аралығы ... ... ... ... ... көп ... бері
агроөнекэсіпті дамытудағы ең өзекті мәселенің бірі саланы несие ... ету ... келе ... ... ... дамытудың
экономиканы көтерудегу ерекше маңызын саралаған Елбасының сара ... ... ... айтарлықтай дамып келе жатқанының дәлелі
саланы қаржыландырудың биылғыбағыты қуанарлықтай қарышты. Ха АТФ лық ... 50 млн АҚШ ... ... мақта шаруашылығын қаржыландыруға
бағытталып отыр. Негізінен Шардара, ... ... ... ... қоя ... бұл ... пайдалана алады.
Банктерде басқарудың басқа органдарында жоқ ағымдағы ақпараттар болады. Ең
алдымен ол қызмет көрсетілетін клиенттерінің ... ... ... ... ... ... еңбекақы беру, жабдықтаушыларға төлем жасау, банктік
несиелерді қайтару үшін қаражаттың болмауы тек ... ... ... осы шарт ... ... ... екендігінің күнделікті оперативті
көрсеткіші болып табылады. Шотқа ақшаның келіп түсуі жабдықтаушының ... ... және т.б. ... ... ... есепті құруды күтпей-ақ кәсіпорын қызметтерінің көптеген
маңызды факторы туралы, әрі ... ... ... ала ... ... Бұл ... өз клиенттерінің жағдайын білуге, оларды бақылауға
және олардың тағдыры мен табыстылығын анықтауға мүмкіндік береді.
Банктік жүйеде ... ... ... ... шоғырландырған: мемлекеттік
шарушылық буындардың қаражаттары, халықтың ... ... т.б. ... осы ... ... ... қатысады, яғни оларды пайдалану
бойынша бақылау жүргізеді, ақша айналымын реттейді және сол арқылы дайын
өндірістік ... әсер ... ... ... ... банктер
алдында жаңа мүмкіндіктер ... ... ... ... ... ... ... ұжымдық және
акционерлік түрлері, кооперативтік қозғалыс кең етек ... ақша ... - ақша ... бланкісін толтырып ондағы сәйкесінше
бөлімдерді толтыру керек:
-өзінің аты жөні;
-өзінің мекен -жайы;
-жіберушінің толық аты жөні;
-жіберушінің ... ... ... ақша ... ... қала, мемлекет;
-аударымның бақылау номері (ол онсандық болады).
Ол елдердің тізімімен ақша ... ... ... ... ... кассалық қызмет көрсетуде «Қазақстан АТФ Банкі» АҚ кассалық
операциялар бойынша ... ... ... ... және ... ... қамтамасыз ету мына тұлғаларға жүктеледі:
-бас бухгалтер:
-касса меңгерушісіне.
Кассалық операциялар бойынша жұмыстың ұйымдастыруына кас-салық жоспарға
сәйкес жүргізіледі. ... ... ... бірі ... ... шот ашу және ... ... табылады. Клиенттердің банктік шоты
бұл банкпен шот иесі арасындағы келісімді, қатынасты бейнелейді шот иесі
мен ... ... ... ... ... мына ... көрсетуі мүмкін:
1. Клиенттің нақты ақшасын сақтауға және кез - ... ... оның ... ақша ... құқы бар ... банктің кепілдік беруі;
2. Шот иесі есебіне ақша сақтауға бұл шотқа ақшаны қабылдауғы;
3. Шот ... ... ... үшінші бір тұлғаның бұйрығы бойынша шоттан
ақшаны босатуға міндетті.
Банктің клиенттерге есеп кассалық қызметтеріне ол ... ... ... коммуналдық төлемдер қабылдау сияқты қызметтерді
жүргізеді. Қазақстан АТФ ... ... ... банктің қабылдаған
жалпы ережелерінде көрсетілген құжаттарға сәйкес жүргізіледі.
Мысалы несие бөліміне келетін болсақ «Қазақстан АТФ ... АҚ ... ... ... ... ... ... нормативтері мен
инструкцияларына сәйкес әзірлеген және де келесі ... ... ... дамыту;
-инвестицияны қаржыландыру:
-қысқа мерзімді қаржылар;
-сыртқы сауда операцияларын қаржыландыру;
-банктің ары дамуына табыстар алу.
Банктің жобаларды қаржыландыру үшін таңдаған кезде басты ... ... ... өнімдері;
-мүліктік құқықтар және тағы басқалар;
«Қазақстан АТФ Банкі» АҚ -да несиелік үлесті менеджер ... ... үлес 5 ... ... ... бойынша құжаттау;
-құрылтай құжаттары;
-қол қою үлгісі бар карточкалар;
-келісім шарттар;
-қаржылық есептер;
2.Жобаның талдануы:
-резюме;
-жоба бойынша қорытынды;
3. Несиелік құжаттар:
-несие комитеттерінің қаулысы;
-банктік заем келісімі;
-кепіл көшірмелері;
-т.б. да ... ... ... ... ... пайдалануы туралы тексеру құжаттары. Несиені қатамасыз
ету екі формада болуы мүмкін.
-кепіл түрінде;
-банктік гарантия түрінде ... ... ... ... ... ... еліміздегі экономикасын халықаралық
экономикалық қатынастарға өтуінен ... ... ... туындайды. Бұл мақсаттар үшін «Қазақстан АТФ Банкі» ... ... ... ... туралы заңға сәйкес клиенттерге
валюталық операциялар ... ... ... ... ... операциялар екіге бөлінеді.
Ағымды валюталық операциялары:
Капитал қозғалысымен байланысты операциялар.
Ағымды операцияларға шетел валютасының экспорты ... тағы сол ... ... Ал ... ... ... операцияларға
тікелей инвестициялар және портфельді инвестициялар.
Банктің қолма - қол ... ... ... ... лицензиясы
бар яғни айырбас орны бар, оның жабдықтауы да Ұлттық Банк талабына сәйкес.
Айырбас орнында келесідей операцияларды жүргізеді.
1. Теңгеге ... ... ... алу және сату.
2. Шетел валютасындағы төлем құжаттарын ... сату және ... ... ақша белгілерін экспертизаға қабылдау.
4. Бір мемлекет валютасын екінші мемлекет валютасына айырбастау.
Айырбастау операцияларын жүргізу кезінде банк валютасына сату және ... ... ... бұйрық беру арқылы бекітеді. Бір ... күші ... ... ... жылы ... таза ... 2 млрд 561 млн 136 мың ... активі 2004
жылдың басында 196 млрд 663 миллонға ... ... ... беру ... мәліметтер бойынша 136 млрд 377 млн 509 млн теңгені құрап ... ... ... ... 9 млрд 886 млн ... теңге болып өткен
жылдың дәл осы күнімен салыстырғанда 82, 5 пайызды құрады. Ал ... ... 468 млн 621 мың ... ... ... 89, 5 ... ... ссуда көлемі ақпан айының басында 158 млрд 416 млн 696 мың теңге
болды. 2003 ... ... ... ... өсім 80 ... отыр. Өсім әлі де болса өз жалғасын табуда. 2003 жылдың шілде айында
«Қазақстан АТФ Банкі» АҚ - ... ... ... ... болып
тағайындалды. Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің статистикалық
мәліметтерінде көрсетілгендей банкіміз ... ... ... ... ... ... тарту бойынша 1 орынды иеленді.
Банктің Оңтүстік Қазақстан облыстық бөлімшесінің ... ... ... өзіне 7 аудандық 11 есеп кассалық бөлімдерді қосып отыр.
АТФ Банктің Оңтүстік Қазақстан облыстық филиалының келесідей бөлімдері бар:
Касса ... ... ... ... ... ... және
қауіпсіздік бөлімі жеке бизнес бөлімі, операциялық жұмыс бөлімі, бөлшек
сауда бөлімі, жеке ... ... ... ... картотеалар
бөлімі, заң бөлімі, қаржылық жоспарлау бөлімі, әкімшілік шаруашылық бөлімі,
статистика және талдау секторы бөлімі, персоналдармен жұмыс ... ... орта ... ... ... проблемалы займдармен жұмыс бөлімі,
ішкі банктік есеп пен бақылау бөлімі, қаржылық есеп ... ... ... ... және есеп беру ... ... талдау және есеп бері
бөлімі, займдық бұрыштар есеп беру ... ішкі ... ... ... ... өміріне белсенді түрде қатысады. 2003 жылы 3000
теңге көлемінде ... ... ... ... берілді. Сондай-ақ
бюджеттік ұйымдарға жалақы, зейнетақы, стипендия, жәрдемақы төлеу бойынша
қызмет көрсетіп, чек сату және ... ... ... ... ... екінші деңгейлі банктерге тән клиенттерге есеп кассалық ... ... ... ... ... ... нарықта банктің
үлесін ұлғайтуы-қызметтердің сапасын көтеру, жаңа банктік өнімдерді сату
және клиенттер базасын нығайтуынан көрінеді.
АТФ ... ... саны 369-ға ... және ол ... 65 ... ... АТФ ... зейнетақы жинақ қорының клиенттері саны 861 000 ... ... Ал ... ... ... мен салымшылар үлесі өте
жоғары яғни 84,2 пайызды құрап отыр. АТФ банктің жаңа ... ... ... ... мен ... жаңалыққа жол көрсетеді. Банк төлем
карточкалары EuroCard\MasterCard және VISA, ALTIN ... ... және ол ... ... ... ... ... болып
отыр. Банктің айналымдағы карточкаларының жалпы саны - 1 ... ... АТФ ... АҚ -ның ... 25,8% ... 169 млрд ... құрады.
Активтер құрылымында несие ... ... ... халық
шаруашылығын несиелеу көлемі жыл басымен салыстырғанда 70 пайызға ұлғайып
84,6 млрд ... ... 2004 ... ... ... және орта ... ... банк портфелінің 56 пайызын құрады. Шағын және орта ... ... 2003 жылы 49,4 ... ... жыл ... 47,3 млрд
теңгені құрады. Банк клиенттеріне қысқа мерзімді және ұзақ ... ... ... ... кәсіпорындардың кепілдігі мен жұмысшылардың
несиелеу бағдарламасы бойынша тұтынушылық ... ... ... тағы басқа сатып алуға берілетін несиені пайдаланады. Төлем
карточкаларын пайдаланатын жеке ... ... ... айтарлықтай өсіп,
ол 734 миллион теңгені құрап алдыңғы жылмен салыстырғанда 24 пайызға өсіп
отыр. 2002 жылы ... ... ... 37,3 ... ... 01.01. ... жағдай бойынша 797 мың айналыстағы карточкалар саны Халықтық
банктің үлесіне ... ... ... АТФ ... ... ... ... саны күннен күнге өсе түсуде. Бір жағынан бұл ... ... ... ... ... ... АТФ ... деген сенімін
көруімізге болады.
3 Екінші деңгейлі ... ... ... ... ... ... ... - екінші деңгейлі банктердің қаржы саясатының құралы
ретінде.
Екінші деңгейлі банктердің тәжірибедегі жұмыстары дәлелдеп ... ... ... ... ... қаржы ресурстарын тиімді басқару
қабілетіне байланысты ... ... ... банк ... ... ... толтыруға, басқа да операциондық шығыстарын жабуға
сол сияқты инфляция шығындарын жабуға жеткілікті болу үшін ... ... ... ұмтылатыны анық. Сол секілді банктің қаржыларын
басқаруда, бір ... таза ... ... ... ... ал ... тек өзгеретін нарықтық жағдайға бейімдеуге қажетті айтарлықтай
иілімділігі қажет.
Әрбір банкке ... ... ... жеке, өзіндік және тек қана өзіне
тән қаржыларымен жұмыс мәтіні жинақталады. Екінші деңгейлі ... ... ... ... негізгі көзі жеке және заңды тұлғалардан
депозиттер тарту ... ... Сол ... ... өте ... және арзан
ресур көздері өздерінің клиенттерінің шотының қаражатары болып бейімделетін
кертартпа банктер де бар. ... ... кең ... ... ... ... жедел тарту және қаржы нарығы динамикасының даму темпінің
жоғалуларын елемеуге, өзінің қаржылық құралдарын иілімді етіп ... ... ... ... ... ... құю әдісімен) "қысқа
мерзімді қаржылардың немесе ... ұзақ ... ... ... ... ... байланысты болып келеді.
Сондықтан да нақтысында ... ... ... ... ... не өзінің активті операцияларын ... ... ... бұл үшін ... ... нарығының мүмкіндіктерін
кеңінен пайдаланады.
Басқа банктерге қысқа мерзімді несиелер түріндегі ... ... ... ... ... ... ... нарықтың қатысушылары болып банкаралық бірлестіктер, коммерциялық
банктер немесе ... да ... ... бұл су-бъектілері бір
мезгілде кредитор рөлінде де және де заемщик ... де ... ... ... ... ... яғни бұл ... жеке қандай
да бір шаруашылық қажеттіліктерді қанағаттандырып қана қоймай негізінде
басқа банктерге несие ұсынумен ... ... ... несиелер
шын мәнісінде несие ресурстарын сату-сатып алу түрінде көрінеді.
Банкаралық нарықта ресурстар әдеттегідей келесі негізгі түрлерде көрінеді:
- банкаралық заемдар бекітілген несиелік ... ... ... және ... ... ... ... нарығындағы қызметер;
- кореспондент шоттардағы қаржылар қалдығы, келісілген мерзімге бекітілген
сыйақы ... ... ... ... сақтау;
-овердрафт формасындағы кореспондент ... ... ... ... ... ... ... овердрафт келісімімен
рәсімделеді) төлем несиелері;
- ҚР-ның ҮБ-де ... ... ... алу және ... ... орталықтандырылған несиелік ресурстар ... ... ... ... алдағы дамуына бағытталған);
- аукциондық негізде бөлінетін орталықтандырылған несие ресурстары.
Сол секілді банкаралық несиелерге кореспондент шоттардағы қаржылар қалдығы
да қосылды. Бұл өте ... ... ... ... сыйақылар
ережеге сай: талап етліген депозиттерге сыйақы ставкасы (қызығушылығы)
деңгейінде бекітіледі.
Әдеттегідей банктер ... ... екі ... ... ... ... ... өз резервтерін тәртіпке келтіру үшін қысқа мерзімді
несиелер қажет. Бұл ... ... ... мына ... туындалуы мүмкін,
егерде клиент ірі сомадағы депозитін кездейсоқ алған кезде, бұл ... ... ... ... ... ... ... резервтің төлем
болған кезінде қалыптасады.
Коммерциялық банктерге ... - ... ... деген маусымдық
қажеттілігін қанағаттандыру үшін, немесе, ... олар ... ... қалып өз баланысын ретке келтіру үшін ... ... ... ... ... қажеттілік, банктер өз резервтерін экономикалық
жағынан алынған банкаралық ... ... ... мүмкіндігі болған
кезде қалыптасады.
Бұдан бөлек әрбір банктерде кейбір кезеңдерде артық қаражаттары болады және
ресурстар тапшы болатын кезеңдер де ... ... ... бар ... бір уақытта, бір қаражаттарды сатып алу, ал басқалары сату ... ... ... ... жағдайларда көптеген банктердің айналым қаражаттарының мерзімі,
яғни инвестициялық және сауда циклдары ... ... ... ... мен ... ... сәйкес келмейді. Банктердегі тартылған
және орналастырылған ... ... да ... ... ... Қазақстанда бүгінгі күні АҚШ Федеральдық Резерв жүйесі (бұл ... ... ... ... орындайды, соның ішінде "соңғы
деңгейдегі ... ... де ... ... ... ... амайды.
Осы жағдайлардың бәрі жиынтықты банктер арасында тиімді ресурстарды қайта
бөлудің құралдары ... ... ... үшін ынталандыру шараларын
қалыптастырады, бір мезгілде ұжымдастырылған ... ... ... ... ... ... береді.
Өзінің уақытша бос ресурстарын банктердің банкаралық ... ... ... ... сол ... одан сенімді және тиімді қаражаттарды
салуға мүмкіндіктің болмауы, немесе клиенттік несиені беруде тәуекелдің өте
жоғары болуы. ... ... үшін ... ... ... ... осы банктің ірі клиентінің айналым операцияларының көлемін, банктің
жалпы айналым ... ... ... ... егерде банк ірі
клиенттердің негізгі біршама санына қызмет етсе, онда ... ... ... ... ... ... ... тікелей
осылармен байланысты болады. Мұндай банк ... ... ... сыртқы ортадағы өзгерістерде өзінің анықсыздығымен және
әлсіз қабылдауымен қауіпті.
Әрине, ... ... ... ... ерекшелігі, олар толық
қамтамасыз етілген, себебі банктер тиянақты түрде ... ... ... ... ... ... ... басқа маңызды
ерекшелігі: бұнда инвестициялық циклдарға тәуекел ... яғни ... ... ... үшін ... ... 1 ай ... әлемдік
тәжірибеде 3 ай) ақшаны жиі беру тиімді.
Банктер өздерінің ... ... ... ... ... төлем балансын құрады, соның негізінде орындалатын ... ... ... ... ... ... ... банкте
төлем балансында жағымсыз сальдо болса, қосымша несие ресурстарын тартады,
ал жағымды артықшылық сальдо ... ... ... ... ... ... ... банктердің бір-біріне ақшалай қаражаттарды ұсынуы,
толығымен банк жүйесінің барлық резервтер со-масының өлшеміне, ... ... ... ... бұл жағдайдағы қарызды, резервтер бір банктің
шоттаннан ... ... ... жай ... Бұл ... ... банкаралық нарыққа келесі үш нақты фактордың: ресурстардың төлем
ақылығы, пайдаға мүдделігі және осы ... ... ... ... бәрі ... ... ... өткендей қарыздың қысқа
мерзімділігімен, депозиттер міне несиелердің, және ақша массасының өсімін
тоқтатады.
Банкаралық несиенің басқа ... ... ол ... ... ... ... ... көтерме көзі болып саналады.
Әлемдік тәжірибеде банкаралық нарықтың ставка ұсыныснан бөлек, банкаралық
несиеге сұраныс ставкалары ... ... ... ЫВОК-да ЫВГО
арқылы тербелмелі проценттік индикаторының ставкасы есептеледі.
ЫВШ ставкасын есептеу үшін ... 30 ... ... ... Мысалы,
егерде АҚШ доллары бойынша бір айға берілген ПВОК ставкасы 6,46 % ... ЫВГО ... оны ... ... 6,16% болады (6,46-0,30).
ЫВГО ставкасы банкаралық нарықтың тербелмелі ... және іс ... ... ... ... бойынша да өзара ... ... ... ... ... үшін ... ... банкаралық ресурстардың қүнын жәнеде есептік, ағымды және басқа
да шоттардағы құжаттардың, депозиттік салымдардың есептегі ... ... ... ... ... ... ... тартылған қаражаттар құны мен банкпен орналастырылған ... ... ... қаражаттар жоғарғы бағамен шоғырландырылса
шығындалғанымен салыстырғанда, онда ... ... ... ... ... мерзімге жоғары бағамен өткізсе, банкке белгілі табыс алып
келеді.
Тағы бір ескертетін жағдай тартылған және өткізілген ... ... ... ... шындыққа жанаспайды, себебі тартылған ресурстар
әртүрлі қаржылық институттар үшін - ... ... ... ... ... ... ... қолдануы мүмкін. Бұдан
бөлек тартылған банкаралық несиелердің тиімділігі банкаралық несиелік
ресурстардың құны мен ... ... ... ... ... ... тартылған қаражаттарының
қалыптасу көзі мен банкаралық нссие үлесі өзгерісін талдаудан басталады.
Жоғары банкаралық несиелердің үлесі банктің жалпы ... ... осы ... ... ... көрсетеді, жәнеде банктер заңды түлға
түріндегі ... ... ... - банктердің активті операциялар өсімін
қамтамасыз етуіне ресурстың базасы жеткіліксіз.
Банкаралық несиенің нақты құны Қазақстандағы салық салу жүйесін ... ... ... ... ... ... есептеледі.
Нақты баға = Салықтарды қоса алғандағы шығындар х 100
Банкаралық ... ... ... ... ... ... заемдардың жоғары құрылымдық үлесі
және өсу қарқыны езін-өзі ... ... ... ... ... отырған уақыт мерзімін
орналастырылған несиелердің табыстылық коэффициентімен ... ... ... ... ... ... ... коэффициенті =___________________________
(КМБК) Банкаралық несиелердің
орташа қалдықтары х 100 (мерзімге)
Осы алынған ... ... ... ... операцияларының (КА)
табыстылық коэффициенті мен келесі формула мен есептеледі.
КА = Банктің активті операцияларының табыстары х 100
Табыс әкелетін ... ... ... ... ... егерде банктің банкаралық нарықтағы
орналастырылған несиелер, оны ... ... ... ... ... ... ... тиімді.
Сонымен, жылдам өзгертіп нарықтық ортада банкаралық қарыз ... ... ... ... ... ... ... сапасында, "бос
қаражат ресурстарды тартудың" маңызды механизмі болып, өзіндік рөль атқарып
бір мезгілде, банктерге өз қызметтерін сақтандыруына мүмкіндік береді.
1997-2004 ... ... ... ... ... және ... ... мелшерінің езгеріс динамикасын келесі кестеден көруге болады
Кесте 12
Банкаралық несие және депозит бойынша ... ... ... езгеріс динамикасы
МерзіміҰлттық валютадағы несиенің сыйақы мөлшері, % к/оҰлттық валютадағы
депозиттік ... ... ... ... ... ... ... кестеден банкаралық несие және депозит нарқының сыйақы мөлшерінің
өзгерісінде ... бір ... жоқ, ... 1999 жылы ... ... ... 27,84% болса, ал қарашада 5,84%, ал желтоқсанда 10,42% болған несие
бойынша ең төменгі сыйақы мөлшері 07.2004 жылы қалыптасып, 3,71% ... ... ... ... бес ... орташа 5,46% болған.
Банкаралық қарыздағы "қысқа" ақшалар нарығы ұлттық валютадағы, бактердің
қысқа мерзімді өтімділігін реттеудің ... ... Банк ... ... ... ... ... ақша нарығында ұлттық
валютадағы депозиттерді орналастырумен байланысты болған.
Қазақстандағы соңғы уақыттағы валюталық курстың тұрақтылығы, банктерге алып
сатарлық бизнесіне тоқтау салады. Қаржы ... ... ... жұмыс жүргізу - шиеленіскен бәсекеде, олардың қатынасушыларына
жеткілікті табыс әкелмейді. Осыған сәйкес өзінің ... ... ... ... ... бұл ... егерде орналастырылған
депозиттер бойынша сыйақы мөлшері 11.2003 жылы 5,13% ... 07.2004 ... ал 03.2004 жылы бұл ... 2,5% ... ал ... ... 11.2004
жылы 6,75% болса, 03.2004 жылы 4,94%-ке дейін төмендеген.
Бұған, келесідей түсінік ... ... ... ... ... және алу ... ... мүмкіндігінше бұл процессті, тұманға
айналдырып отыр.
Себебі, ... ... ... ... алушылар, шығаратын өтімге, проценттік
шығындарды қосады, содан кейін, әрбір келесі сатып алушы барлық ... ... ... ... мәжбүр. Бұл қымбаттайтын тауарларға
сұраныс болса, оларды сатып алу үшін ... ... ... ... ... ... өнімнің келесі өндіріс кезеңдері тоқтайды. Бұл
дегеніміз, еркін тауарлы және ... ... - ... ... ... бір реттік несиелеу ғана ықтималды.
Банкаралық нарықта несие ... мен ... ... өз ... кезекте нақты сыйақы мөлшеріне ден ... бұл өз ... ... ... ... ... инфляция деңгейіне
байланысты. Берілген номинальды сыйақы мөлшерін ... ... ... ... ... төмендетеді. Бұдан шығыны инфляция үшін несие берушілер
номиналды процент нормасынан жоғары сыйақы талап етеді. Бұл өз ... ... ... ... ... өсуіне әкеледі.
3.2 «Қазақстан АТФ Банкі» АҚ-ның тартылған қаражаттарын маркетингтік
зерттеулер көмегімен ... ... АТФ ... - ... ... ... территориясына кең
тараған филиалдық жүйенің иесі болып табылады. ... - ... ... ... 1994 жылы 20 ... ... N 43 басты
лицензияны 1995 жылы 23 тамызда алған.
Бүгінгі таңда банктің-14 ... 6 ... 147 ... 437 ... ... бар және де шетелде (Лондон, Пекин, Мәскеуде) ... ... АТФ ... банк жүйесіндегі рөлін анықтау үшін бірінші кезекте
келесі мәліметтерді ... ... АТФ ... АҚ-ның 2002-2004 жылдардағы негізгі қаржылық
көрсеткіштері.
Жылдар ... ... млрд ... ... ... капитал млрд ... млрд ... ... ... ... 4,77,710,52,2Депозиттік салымдар млрд теңге 4,06,710,92,7Таза табыс
млн теңге 112,0325,3378,13,3
Кесте нәтижесі бойынша жарғылық қор есептік кезеңде 1,7 есе ... ... 1 млн ... ... ... ... 01.01.2002 жылы 7,3 млрд
теңгеден 01.01.2004 жылы 7,5 млрд ... ... ... 2, 4 есе. ... ... көлемі 01.01.2002 жылы 112, 0 млн теңгеден 378,1 млн ... ... 3,3 ... жалпы банктің соңғы жылы қаржылық көрсеткіштері өте жоғары нарықтағы
қызметі тұрақты ... ... ... Банк ... Қазақстан
АТФ Банкінің депозиттік нарықтағы үлес салмағын ... ... ... Бұл нарықта АТФ Банктің басқа банктермен салыстырғанда үлес
салмағының өте ... ... ... АТФ ... - ... қоғамдық ұйымдар мен түрлі қаржы ұйымдармен
іскерлік қарым-қатынас жасайды. Банкіміздің партнерлары болып-шетелдің және
Қазақстандық ... ... ... заңды компаниялар, рейтингтік
агенттіктер, бизнес құрылымдары мен компаниялары болып табылады.
Акционерлері: Қазақстан Республикасының Үкіметі 80,4% ... ... ... ... жеке ... 9, 96% акциясын құрайды.
Қазақстан қаржы нарығындағы ағымдағы ... ... ... ... айқындап, «Қазақстан АТФ Банкі» АҚ онан әрмен дамуының жарқын
болашағы туралы нық сеніммен айтуға ... ... ... таяу ... ... ... істеуге тура келетін негізгі мақсаттар қызмет
бағыттары және ұйымдастыру жүйесінің ерекшеліктері ... ... ... жету үшін аса ... ... ... капиталдандыру
деңгейін ұлғайту айқындалды, аса маңызды міндеттердің бірі артықшылығы бар
акциялармен субординациялы облигациялардың жаңа эмиссиялары, яғни ... ақша ... ... ... ... ... теңгеге шығару капиталды
екі есеге жуық арттыруға мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... ... және ... жатыр.
Сонымен бірге, сірә қазір қауіп қатерден ... ... ... ... қажеттілігі басқару мен ... ... ... түзу, активтер мен пассивтерді басқару деңгейін арттыру
нәтижесі ретінде, несие қауіп қатерін рсттеу тетігін ... ... ... курс ... міндеттерін табысты шешуге мүмкіндік береді. Алғашқы
қадам бұл бағытта міне ... ... ... ... ... ... зерттеп дайындалды, қауіп қатерді бағалау ... АТФ ... кең ... ... ... ... ... қазіргі уақытта оны қолдап қуаттауға шығындар жеткілікті, ... ... ... ... ... әсер етеді.
Жаңа технологияны пайдалана отырып, банк өнімдерін үйлестіруді қазіргі
уақытта ... алу ... ... мүмкіндік береді және
олардың орнын жабу мерзімін азайтуға әр ... кең ... ... ... мен ... үшін ... жағдай жасайды. Қазірге қажет
әкімшілік шығындардың стандарты ... ... және ... ... ... ... азайтпастан ендіруі мүмкін. Басқару
икемділігін арттыру бағытында қаржы нәтижесін өсіруде бөлімдердің ... және ... ... ... банк ... ... ... жоспарлайды. Стратегиялық даму мәселелерін басқаруды
орталықтандыруды сақтап, ... ... ... ... ... мен ... негізделген клиенттермен жұмысты
тікелей ... ... мен ... ... кеңейту
жоспарлануда. Басқару ... ... ... арасындағы
өкілеттіліктерді және тиімді баланс қызметтерін бөлісуге жетісу, шешімдерді
орындау және қабылдану жылдамдығын ... ... ... ... ... ... мен ... ерекшеліктерін ескере отырып ұйымдық
құрылым мен филиал ... ... ... сөзбен айтқанда банк
жүйесін қазіргі талапқа сай қайта жаңғырту оны мобильді яғни ... ... ... ... сонымен бірге бақылау функциясын қатайту
керек. Аса маңызды ... ... ... ... ... саласыпдағы жаңа бағдарлама ... ... ... қолма-қол өңдеу, ақпараттық қауіпсіздік деңгейін арттыру. Жаңа
технологиялық шешімдер электронды құжат айналымын дамытуды ескере ... ... ... ... ... есептерді жетілдіруге қызмет
көрсету сапасы мен бірыңғай есеп жылдамдық стандартып енгізуге мүмкіндік
жасау керек.
Персонал ... ... ... ... ... ... алуда,
бастапқы звено мен филиалдар қызметкерлері кәсіби деңгейі талап етіледі.
Өкінішке орай, қазіргі кезде ... ... ... ... ... жүйесі жеткілікті тиімді емес, ... ... ... жоғалту қатесін жасайды, және ... ... ... ... ... алып ... Банк ... мұндай жағдайды
түбірімен өзгертуді жоспарлауда.
Жоспарланған карточкалық төлем жүйесін одан әрмен дамыту сол салада, ... АТФ банк ... ... ... жаңа ... енім бағытында одан
әрмен банктың көшбасшы болу жағдайын нығайтуға мүмкіндік ... ... ... ... ... да агрессивті бәсекелі саясат
жүргізу жоспарлануда. Банктерді капитализациялау деңгейін арттыру сөз ... ... ... ... ... Олардың жақынырағы займды
синдикаттауды (монополистік бірлестіктер құру) қатыстыру болып табылады.
Халықаралық аренада АТФ банкі-өзінің ... ... ... ... мынадай ірі мульти-ұлттық қаржы институты, яғни Европа Қайта құру
және Даму банкі ... ... АТФ ... ... және орта бизнес, саудалық
қаржыландыруда, ынтымақтастықтың үлкен потенциялы ірі ... ... ... ... ... пайдаланады.
Халықаралық нарықта қаржыландыруды жұмылдырумен қатар қаржыны жұмылдыру
мерзімін ... ... ... ... үшін ... ... ... жоспарлануда. Өзінің қызмет көрсету тартымдылығын арттыру үшін банк
несие мен сақтандыру жинақ өнімдерін біріктіруді ... ... ... үй ірі зат ... алу үшін, білім төлемдері туризммен
демалыс басқа сөзбен айтқанда ... ... ... ... үшін
процентсіз тұтқаларды пайдалану ... ... ... ... ... банк ... қосымша қызмет көрсету мен
консультация жасауға айрықша назар аудару жоспарлануда. Барлық ... ... ұзақ ... ... келісімді дамытуға
бағытталған, клиенттердің корпоративтік есеп ... ... ... ... ... анағұрлым алдын - ала болжауға ... ... ... ... жоғарыда аталған мақсаттарға ... ... ... ... ... ... клиенттік қордың
дифференциалды нақтылығы жоғары кәсіби достық ұжым ... ... ... ... ... инвестициялық климат біздің экономикалық
модельдің инвестиция қоюдағы сүйкімділігі назарға ауынуы ... ... ... ... ... байланысты толық инвестициялық
жобалар ретінде қарауға ... ... ... ... ... ағыстары
Қазақстанның тікелей экономика секторына бағытталатын болмақ.
АТФ банк өзінің клиенттеріне банктік қызмет етудің барлық ... ... банк ... ... Банк ... клиенттерін халықтың барлық
топтары арасынан, ... ... ... кәсіпорындар мен мекемелерде,
елдің барлық экономикалық саласы мен ... ... ... ... ... ... ... болады. Банк мақсаты, барлық
езінің клиенттерімен берік және ұзақ ... ... ... ... ... ... ... банктік қызмет пен өнімдер ... ... ... бағытталған.
Банк ісі-қарыз капиталын жинақтаумен және оны ... ... ... ... ... ... ... көптеген операциялар
жүргізеді. Олар ақша айналымы мен несие қатынастарын ... ... ... ... қатар банктер ... ... ... ... ... бағалы қағаз сату, сатып алу ал
кейбір жағдайларда делдалдық келісімдер және ... ... ... АТФ ... - қандай да болмасын елдің қаржы ... ... Ол ... ... істерін, нарық қатынастарын реттеуде жетекші рөл
атқарады. Ол ақша қаражаттарын шоғырландырып ... ақша ... ... ... ақша қаражаттарына қатаң бақылау жасайды, несие
береді. Жинақтап айтқанда банк көп қырлы қаржы ... ... ... мен, ... қағаздар операцияларын жүргізетін қаржы мекемесі.
Бүгінгі таңда Республикада 37 банк бар. ... кең ... ... ... ... мемлекет тиісінше қолдау көрсеткен жағдайда
халықаралық банкілермен бәсекелесуге қабілетті банкілердің қалыптасуы ... ... ... ... озық банк ... үздіксіз
ендіріп отыруына байланысты және шетел банктерінің қызметі халықаралық
қалыптарға сәйкес құрылады. Бұған қоса ... ... ... ... ... етеді;
• жеке клиентке жоғары қызмет көрсетеді;
• ірі халықаралық жобаларды инвестициялауға дейін ... ... ... ... ... ... ... 4 топқа бөлуге болады.
1топ:-активтер соммасы 551млн доллардан 761 млн ... ... ... АТФ Банкі, Тұран Әлем Банкі).
2 топ:-активтер соммасы 52 млн доллардан 191 млн ... ... ... Банк, Алматы Сауда-қаржы Банкі, Эксим Банк, Нұрбанк, Темірбанк).
3 топ: -активтер соммасы 23млн доллардан 43 млн ... ... ... ... ... Нефтебанк). 4-
ші топқа капиталдандыру деңгейі тіпті 2 млн теңгеге де ... ... ... үшеуінің ғана Қазақстандық өлшемдер бойынша айтарлықтай
жоғары деңгейдегі банк капиталы бар. ... ... аса ... мен ... соммасын салыстырып көрелік.
- Казкоммерцбанк ААҚ-109 969, 9 млн теңге (761 млн $);
- Қазақстан АТФ Банкі 103 515, 5 млн т. (716, 4 млн ... ... Әлем ... 5 млн ... (550 млн ... ... банк жүйесі тұрақты даму үшін екінші деңгейлі банктердің
капиталын ірілендіріп, оларды халықаралық қалыптарға дейін ... ... саны ... ... банк ... ... жиынтық көрсеткіші
өсіп келеді. Жалпы алған банк ... ... ... серпінді
дамып келе жатқан салаларының бірі ... ... ... қызметінің
көрсеткіші тек сандық тұрғыда ғана өсіп қоймай, банк ... ... ... да жақсару үстінде.
Қазақстан АТФ Банкі бірінші болып прогрессивті тсхнология енгізді. 1995
жылдың ... ... ... есеп ... қабылдап кейін
артынша пластикалық карточкалар, банкоматтарды ... ... ... ... ... ... ірі ... төлеу,
Интернет банкинг арқылы электрондық ... ... ... ... ... автоматтандырылған жүйелерді дамыту үшін нақты
уақыт режимінде, ірі сауда-саттық бойынша ... ... ... сапалы
қызметін кең ауқымын жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Жаңа басшылықтың банк ... ... ... жаңа ақпарат-
коммуникативтік (байланыс) технологияларын пайдалану мен банк ... ... ... ... болып табылатын универсализм принципін
салды. 1995 жылдың соңына енді ... АТФ ... ... ... ... болды және қаржы ... қол ... ... ... жалғастырды. 1998 жылы шілдеде банк акционерлерінің жалпы
жиналысы шешімен жабық ... ... ... ... ... ... АТФ Банкі» АҚ-қайта құрылды. Жеке және ... ... ... ... келесідегідей бөлінді. 1999 жылдың
желтоқсанынан бақылау пакеті 50% мөлшерінде плюс бір ... ... ... 50% ... бір ... ... мен ... жиынтық үлесі.
Бүгінгі күні Қазақстан АТФ Банкі жарғылық капиталы 5,5 млрд теңге ... ірі ... ... бірі. Бес мыңнан астам ... ... ... ... ең көп ... және тармақталған
филиалдарының жүйесін құра отырып жайғасқан. Осыған орай ... банк ... ... ... күні 15 миллионнан астам ... және ... ... ... банктің үлесіне ҚР-ның барлық ... 22%, ... ... ... және үй ... ... % ... ТМД (Тәуелсіз елдер достастығы) ең қуатты ... ... ... ... ... ... ... позициясын ұстап жүруіне
мүмкіндік беруде.
Банк үнемі халықаралық рейтингтық агенттіктердің жоғары бағасын алып, оған
ай сайын ... ... ... ... ... еркін ақша айналымдары
салымдары мен депозиттері, өз кезегінде оның ... ... ... жасауға мүмкіндік береді. Банктің несие бағдарламасы тек ірі ... ... ғана ... ... және орта ... ... бірі, әйнеткерлерді, бюджет сферасы қызметкерлері, ата-анасына
несиелендіру студенттерін ... ... ... ... ... т.б. ... ... есеп-касса, өкілдік және банк ... Ішкі ... ... пунктерді қосып алады:
- корпоративті (лат.) клиенттермен жұмыс;
- халықпен жұмыс істеу саясаты;
- коммуникаци жүйесі мен техникалық қайта ... ... ... бойынша есептер және ақшалар ауыстыру;
- өз төлем жүйесін қалыптастыру;
- халықаралық қызмет;
- ... ... ... қағаздар, депозиттер;
- құнды қағаздармен операциялар бойынша қызмет көрсету;
- банктің инвестициялық бағдарламасы;
- Қазақстан АТФ банкі жинақтаушы зейнетақы ... жаңа және АТФ ... банк ... ... ... түрлерінің бірі
осылай аталатын Интернет-банкинг болады. Интернеттің ... ... ... мен ... ... ... банк ... саласында төңкеріске алып келді. Өзерістер тек ... ... ... арасындағы сыртқы қарым-қатынас қана емес, сонымен бірге
қаржы институттары ішкі құрылымына әсер етті. Соңғы жылдары бұл ... ... ... бола ... ... ... бойынша, 2003
жылдың ортасына интернет пайдаланушылар миллиард адамға жетті, ал Раламдану
жүйесі қызметін пайдаланатын компаниялар ... бұл ... АҚШ ... ... ... ... ... жаңа интернет-технология
потенциялын (есепке алмайтын) ескермейтін компанияларды ... ... ... жаңа ... лебіне сергек жауап қататынын ... ... ... әлде ... ... кең танылып қолданылады
және Батыс елдері халықтары арасында кең таралым ие. Бұл жүйе ... ... ... ... банктік есебін интернет жүйесі
арқылы жеке ... ... ... банкинг клиентті белгілі бір
географиялық нүктеге орналасқан банк ... ... ... ... береді. Мяу кезеңнен бері Интернет - банкинг Қазақстан
банктеріне көрсетілетін қызметтер түрінде көрінеді. Осы таңда ... өз ... ... ... ... өнімдерін пайдануға
мүмкіндік берді.
- Домашний банк - Қазақстан АТФ банкі Интернет банкинг жүйесі.
- NetBank.kz- Интернет банкинг Қазақстан филиалы Теха Ка Bank ... PC Banking ... Әлем Банк ААҚ ... ... жүйесі
- Home Bank. Kz-Казкоммерцбанк ААҚ online банкинг жүйесі.
- Интернет ... ... банк ААҚ ... ... аумақтылығы және нақты ... ... ары ... тартыссыз
көшбасшылықты жоғарыда аталған жүйелер арасында Қазақстан Халық Банкінің
Интернет банкинг жүйесі ... банк алып ... Оның ... ... 2000
жылдың 1 шілдесінде бүкіл республика бойынша салтанатты жағдайда қазіргі
залтмағы техникамен жабдықталған, Интернет-филиалдар ... ... ... ... ... Енді ... ... офисте жеке компьютер
бола тұра ... ... ... банк ... АТФ ... өз ... ... Тағыда қалаған уақытта, қашан керек еткенде-виртуальды АТФ
банк енді ... 24 ... 7 күн ... ... 365 күн ... шекарасы мен сағаттың белдеулерге ... ... ... ... және ... ... ... уақытында, планетаның
кезкелген нүктесінде отырып-ақ жасай алады.
Интернет банк АТФ ... ... ... ... ... ... бөлімін құрайды. Интернет банк жүісіне алғашқы мультивалютшот нөлдік
қалдықпен әрмен қарай ... ... ... есеп ... ... қою қадімгі жай банк есеп шоты сияқты кез-келген Қазақстан немесе
шетел банк ... ... ... ... ... қосып қойғаннан
кейін клиент әлемнің кез-келген нүктесінен 24 ... ... ... есепшоттағы ақшаларына иелік жасай алады, ... ... ала ... Бір валютадан басқа валютаға ақшаны айналдыра алады,
төлемдерді орындай алады, төлем ... ... ... ... ... ала ... ... интернет шотынан кез-келген валютада және
де басқа көптеген нәрселерді нақты ақша арқылы ала ... Онан ... банк ... әр ... ... ... есеп ... ақша
қаржыларының қозғалысын бақылай алады. Өзінің интернет ... ... көре ... ... ... ала алады. Интернет - банкинг
пайдаланушылар әрбір клиентке тәулік бойы өзінің интернет ... және ... ... ... мүмкіндік беретін жеке компьютсодің басқаруға
қарапайым түрі үшін әрбір ... ... ... ... киоскі орнатылған.
Толық емес жарты жылда қызмет көрсету тиімділігі мен ... ... ... ... ... клиенті болып тұрған 500 ден
астам адам бағасын берді, Қазақстан қаржы нарығында мұндай қызмет көрсету
түрі өз ... ... ... ... ... ... ... сәйкес интернет-банкинг клиентурасын болашағы ... ... ... өйткені олар орташа байырақ, өздерінің
шоттарында биігірек қалдықтарды қуаттайды, ... ... ... ... ... Бұлар өздерінің мен ақшасын операциялар өту
жылдамдығына үнемдеп жүрген бизнесмендер, ... ... ... ... алғысы келген және республика бойынша
жай аударымдар жіберіп отырған кәдімгі қазақстандықтар. Әсіресе интернет ... ... ... ... ... көрсету түрі әйгілі. Мысалға: егер
сіз жолсапарда болып жылдам ақша қажет болса, онда ... ... ... партнерлеріңіз, серіктеріңіз сіздің интернет - шотты
Интернет филиал арқылы толықтырады және бірнеше ... ... ... ... алып қоя ... Уақыт өте келе Интернет - банкинг қызмет көрсетуі
пайдалы және ... үшін өте ... Бұл ... ... ... ... көрсетуінің қарқынды өсуі әйгілілігі АҚШ, Европа
және ТМД елдерінде байқалады және болжаулар нәтижесі бойынша таяу болашақта
банк операцияларының 95%-ке ... ... банк ... ... ... ... келе ... уақытта Қазақстан банк жүйесінде интернет
жүесін пайдаланудың қарқыны қарышты өсетін ... Іс ... ... ... ... ... банктің тез жабдықталуына мүмкіндік
береді. Банктердің ұлттық және әлемдік банк қауымдасығының шеңберіндегі
интеграциялану ... ... банк ... ... ... ... негізгі та-бысы
делдалдық қызметі арқылы тартылған ресурстардан түседі. Бүгінгі күнде,
жалпы ... ... ... 10 % ғана ... ... ... 85-90% ... қаражаттар. Өз кезегінде тартылған қаражаттарды
негізгі үш топқа бөлуге болады: депозиттер, жинақ салымда-ры, банк ... ... банк ... ... ... тар-тылған
қаражаттар барысын талдайтын болсақ 2000 - 2004 ... ... ... 290,6 ... ... 731,1 ... ... өсіп немесе 2,5
есе өскен, тұрғын халықтың жинақ салымдарына келетін ... ... 2002 - 2004 ... ... 2 ... жуық ... АТФ банкі» АҚ тартылған қаражаттарымен жалпы қызметін талдайтын
болсақ, пассивтер құрылымының 67 % банк депозіттері құрайды. ... ... АТФ ... 10 аса ... ... ... Әрбір депозит
түрлеріне, субъектіге және мерзіміне байланысты әртүрлі сыйақы ... ... ... ... ... жеке тұлғалардың тартылған ақшаларды тиімді басқару;
- банк активтері мен ... ... тән ... ... банк ... ... салым иелеріне тиімділігін арттыру. Клиенттік
депозиттердің міндеттемелердегі үлесі 01.01.2004 жылғы 77 % құраған.
Банктің ... ... ... ... бұл қысқа мерзімде
тұрғындар депозиттерінің алдында ұзақ мерзімді депозиттер дамуының, ар-
тықшылығын ... білу және ... ... ... тұрақты көздерін
алу, кезеңдер бойынша карт - шоттарды (пластикалық карталарды) өсіру талап
етілгенге дейінгі ... ... ... ... ... ... шаруашылық ұйымдар мен ағымды шоттарды дамыту, пластикалық
карталардың көмегімен және де мақсаты бөлшек ... ... ... теңелетін банк қызметтері арнасын кеңейту, коорпоративтік клиенттер
санынан салышылар санын көбейту. Сонымен банктің ... ... ... ... тұрғындардың бос ақша қаражаттарын тартуға,
депозиттердің жаңа түрлерін құру және ... іс ... ... және ... ... көрсету сапасын жақсарту, салымдар
бойынша қызметтерді ... ... ... ... есеп
айрысу, конвертациялық операциялар, халықаралық аударымдар және ... ... ... банк ... төмендету.
Талап еткенге дейінгі депозиттер Қазақстан АТФ банкінде 2002 ... ... 55,5 % ... ал 2004 жылы бұл ... 38 % ... ... ... депозиттер 2004 жылы 62 % өскен. Ал бұл өз ... ... ... ... ... ... ... көрсетеді
және оның негізгі факторы, депозиттерге қойылатын сыйақы мөлшерінің ... банк ... ... ... Ал ... депозит көлемі
2002 жылы барлығы 60,542 млрд теңге болса, ал 2004 жылы бұл ... млрд ... ... ... 2,5 есе ... ... болады.
Қорытындылай келе жалпы банктің депозиттік ... ... ... ... ... ... еткенін байқауға бо-лады.
Жалпы Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі ... ... ... ... ... 3-4 ... 2 есе ... Бұның ең бірінші себебі
шетелден капитализация нәтижесінде келген қаражаттар есебінен және де ҚР
Үлттық ... ... жеке ... салымдарына кепілдік беру
қоры» ЖАҚ құрылды, бұл өз кезегінде АТФ ... ... ... тағы бір ... ... ... ... жылда өндіріс
саласа, басқа да халық шаруашы-лығының ... мен ... ... ... ... ... көтерілуі.
Бір-ақ банктер тек депозиттермен шектелмей, «Қазақстан АТФ Банкі» сияқты
банк үшін банкаралық займдар тарту да ... ... ... ... ... тартып отырған синдицирлық несие, өз кезегінде сыйақы
мөлшері ... ... ... ... АҚШ, ... ... банктерінің
несиелік ресурстары жеткілікті, нарық толысқан банк қызметіне және несие
алуға сұраныс аз десек те ... ... Ха- ... рейтингтік -
сараптамалық ұйымның Қазақстан банктеріне бе-ретін жоғары категориялы
қаржылық ... ... ... оны ... шет мемлекеттердің
банктері қаржылық тұрақтылығы бар Қазақстан банктеріне банк қарыздарын
беруге ынталы. ... да ... ... ... ... ... шет ... банктерінен ірі көлемде несие тарту ыңғайлы.
Банктерге бүгінгі күні тек өз қызметтерін мүмкіндігінше диверсифи-кациялау
негізінде, қызмет ауқымы ұлғайып, салымшыларды ... ... ... ... ... ... ... өз клиенттері мен салымшыларына
қолайлы және ыңғайлы жағдайлар ... өз ... банк үшін ... мен ... ... ... көзі ... саналады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Қазақстан Республикасындағы «Банктер және банк мекемелері туралы» негізгі
заң актілері, Алматы - 2003ж.
«О ... и ... ... в ... ... ... РК, имеющий силу закона от З августа 1995 № 2447 // ... ... РК. -1995. - 31 ... - № 15-16. ... // ... ... ... Банкінің статистикалық бюл-летені,
//Алматы 2002 - 2003 ж.
«Қазақстан АТФ Жинақ банкі» ААҚ ОҚФ ... С.П. ... ... және ... » ... 2000 ж.
Сейткасимов «Деньги, кредит и банки », Алматы-1996 ж.
Сейітқасымов «Ақша, несие, банктер», Алматы -2002 ж.
Дж. Мэнвил Хэррис «Международные банки» Москва ... ... ... и ... ... ... и ... 2000 г.
Р.С. Еламанова, А.М. Мушрапилов «Некоторые проблемы и
перспективы ипотечново кредитования жилищного хозяйства в РК» //«М. Әуезов
атындағы ОҚМУ-2004».-195-196 б.
« АТФ ... - 80 ... ... N16 23 ... ... Е. ... банк ... даму кезеңдері және қазіргі жай
күйі» // Егемен Қазақстан-2000- 24 ... ... А. ... ... и средство платежа»
Казахстанская правда. 13- февраля-2004 г.
Бейсенбаев А. ... ... ... ... ... 8-
февраля-2004 г.
Александрова А. « Народный банк мы взращиваем ... ... ... ... ... Б. «Анализ текущего ... ... ... ... ... N12. -2003.-стр- 8.
Смирнов А.В. «Риск-менеджмент и управление ... ... ... ... N11.-2003стр - 39. 20.Володина В.Н. «Как ... ... ... . N6 ... -22.
Володина В.Н. «Банковские услуги в Интернет». //Банковские ... .N ... О. ... ... ... для ... ... технологий N2 (76).-2003 стр-26.
Арыстанбекова К.В. «Перспективы развития и проблемные вопросы». Конгресс
финансистов Казахстана//Рынок ценных бумаг. К4.-апрель.-2004г.
Бузуев В.А. ... ... ... ... ... ... N6.-
2003.-стр -37.
Челекбай. С. Рахманкулов С. «Рейтинговая оценка кредитный деятельности
филлиалов коммерческих банков». //Транзитная экономика. N8.- ... Г. ... Н. ... ... развития блттковской
системы Казахстана». //Транзитная экономика. N1.- 1998.-сгр.-88-89.
Максимов К. «Выступление Председателя Правления ОАО ... ... ... ... ... ... Г. «Современное состояние и перспективы развития: финансового
рынка и банковской системы ... ... ... N3. ... А. «О ... развития рынка банковских и страховых услуг». //
Банки Казахстана N3. 2003.-стр.-5.
Коленова ... ... ... ... / ... ... ЗО.Умбетов А. «Кредитование малого бизнеса и банки». N2. -1999-г
Жуйриков К. ... ... ... второго уровня перед
депозиторами-физическими лицами. // Банки ... –1999 ... ... Ж.К. ... ... ... -2000, ... Н.В. Депозитарные расписки - проблемы и пути решения //Финансы
-2002 N3
Межбанковские заимствования - как ... ... ... ... ... ... ... N5. 2000-стр.-30.
Роль системы гарантирования вкладов населения в ... ... ... ... ... ... ... Казахстана. N11. 2004-
стр.-31
Бизнес контроль операции по вкладам населения. //Банковские ... ... ... лимитов межбанковского кредитования. //Банки. ... ... Б.Д. ... ... ... банка Инфра,1995.
Шуткин А.С. Повышение ... ... ... и
привлеченных средств в малом предпринимательстве. //Финансы 1998, -стр-11.
Куашбаев С. Особенности анализа ... ... ... ... Алматы 2004 N3. -стр -38-40.
Перротти Э. Гарантирование банковских депозитов: мировая практика россиский
опыт. Денгьи и кредит, 2000.
Маркова О.М. и др. ... ... и их ... М: ... и ... ... операции: (Лаврушин, Савинский, Олбхова.) М: 1995.
Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: -М:Финансы и Статистика, 1995.

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 61 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстанның банк жүйесіндегі қызметті талдау6 бет
"Ақша қаражаттарының есебі."41 бет
«АТФ Банк» акционерлік қоғамы - коммерциялық банк26 бет
«АТФ банк» акционерлік қоғамының қызмет нәтижелерін талдау35 бет
«АТФ Банк» АҚ27 бет
«АТФ Банк» АҚ туралы11 бет
«атф банк» ақ-ның негізгі қызметін ұйымдастыру12 бет
«АТФ Банк» АҚ-ғы несие бөлімі10 бет
«АТФ банкінің» бағалы қағаздар операциялары31 бет
«АТФ банктің» есебін жетілдіру шараларының методикалық нұсқаулығы17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь