Қылмыстық процеске қатысушылар

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3.4

1. ТАРАУ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСУШЫЛАР,ОЛАРДЫҢ
ҰҒЫМЫ МЕН ЖІКТЕЛУІ
1.1.Қылмыстық процеске қатысушылардың түсінігі мен олардың жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5.11
1.2.Қылмыстық процеске қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12.15
1.3.Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге қатысудың мүмкіндігін жоққа шығаратын жағдайлар.Қарсылық білдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16.22

2. ТАРАУ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСУШЫЛАР
2.1.Сот . қылмыстық сот ісін жүргізуші мемлекеттік орган ретінде және прокурордың орны мен мәнділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23.39
2.2.Қылмыстық іс жүргізуге байланысты құқықтық қатынастардың қатысушысы ретінде тергеу бөлімінің бастығы мен тергеушінің ролі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .39.50
2.3.Анықтау органы. Анықтаушы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...51.57

3.ТАРАУ.ӨЗ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МҮДДЕЛЕРІН ҚОРҒАЙТЫН
ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСУШЫЛАР ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ АДАМДАР
3.1.Өз құқықтары мен мүдделерін немесе өздері білдіретін құқықтар мен мүдделерді қорғап процеске қатысушылардың түрлері ... ... ... ... ... .58.67
3.2.Қылмыстық процеске қатысушы өзге де адамдар және олардың түрлері,құқықтары мен міндеттері. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .68.73

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .74.76

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .77.79
КІРІСПЕ
Қылмыстық процеске қатысушылар деп, бір сөзбен айтқанда қылмыстық ізге түсуді және сотта айыптауды қолдауды жүзеге асыратын органдар мен адамдар. Қылмыстық процеске қатысушыларды қылмыстық іс жүргізу функцияларына орай мынадай түрлерге ажыратсақ болады:
1) қылмыстық ізге түсу функциясы - прокурор, тергеуші, анықтаушы, анықтау органы;
2) тергеу функциясы - тергеуші, анықтаушы;
3) айыптау функциясы – айыптаушы (мемлекеттік айыптауды қолдайтын прокурор, бірқатар жағдайларда жәбірленушінің өзі);
4) прокурордың заңдылықты қадағалау функциясы – прокурор;
5) қорғау функциясы - сезікті, айыпталушы, сотталушы, қорғаушы;
6) қылмыстық істі сотта қарау және шешу – судья, сот, ал жекелеген жағдайларда тергеуші не прокурор (мысалы, қылмыстық істі алдын ала тергеу сатысында қысқарту);
7) азаматтық талапты қолдау – азаматтық талапкер;
8) азаматтық талаптан қорғау – айыпталушы, азаматтық жауапкер;
Сонымен бірге процеске қатысушылардың бұл тізбесі мұнымен шектелмейді, өйткені ол функцияларды тікелей орындау процеске өзге де адамдардың тартылуын, оларға да құқықтар мен міндеттер жүктелуін көздейді. Қылмыстық процеске қатысушы өзге де адамдар тізбесіне куәні, сарапшыны, маманды, аудармашыны, куәгерді, сот отырысының хатшысын, сот приставын жатқызамыз. Қылмыстық іс жүргізу кодексінің баптарында осы аталған қылмыстық процеске қатысушылардың құқықтары мен міндеттері, мәртебесі, процессуалдық жағдайлары, өкілеттіктері көрсетілген. Әрбір іске қатысушының дербес іс жүргізу функциялары болады.(1.77.)
Қылмысқа қатысушылар проблемаларын қылмыстық іс жүргізу функцияларымен өзара байланыстыра шешу екі мақсатқа жеткізеді.
Бірінші мақсат – сот ісін жүргізуге әрбір қатысушының статусын белгілеуге;
Екінші мақсат – түрлі қатысушылардың өзара іс – қимыл жасау шектерін жекелеген функциялар арасындағы генетикалық байланыстарды табу арқылы анықтауға мүмкіндік береді.
Қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушылардың мәнін түсінудің біз жақтап отырған жолының пайдалы жағы мыналар:
а)функция, бүкіл қылмыстық іс жүргізу қызметі секілді, құқық қатынастарында жүзеге асырылады;
ә)функциялар қылмыстық іс жүргізу қызметіне әрбір қатысушының құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыруы жолымен орындалады;
б)қылмыстық іс жүргізу қызметіне әрбір қатысушының тек өзіне тән құқықтары мен міндеттері болады;
в)құқық қатынастарының сипаты адамның құқықтық статусын негізге ала отырып белгіленеді (тергеуші мен прокурор қатынастары тергеуші мен сезікті, тергеуші мен куә қатынастарынан өзгеше және т.т.);
г)құқық қатынастарына әрбір қатысушы тек бір роль атқарады.
Сонымен қатар, заң бойынша қылмыстық процеске қатысушылардың қауіпсіздігін мемлекет өз қамқорлығына алады.
Алдағы тарауларда қылмыстық процеске қатысушылардың әрқайсысына жеке – жеке тоқталамыз. Сондай-ақ, сотқа дейінгі сатыда, сот сатысында, алдын ала тергеу сатысында қылмыстық процеске қатысушылардың іс жүргізуші органның іс-әрекеті мен шешімдеріне қарсылықтар келтіру, наразылықтар мен шағымдар беру жолдары мен тәртібі туралы да айтылады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы. 1995ж. 30 тамы.
2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі. Алматы. Юрист. 2004ж.
3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. Алматы. 1998ж.
4. “Қазақстан Республикасының Прокуратура органдары туралы” ҚР 21 желтоқсандағы №2709 Заңы. 2002 жыл. 9 тамызындағы №346-11, 2003ж. 10 шілдедегі №483-2 заңдарымен енгізілген өзгерістер мен толықтырулар.
5. Закон Республики Казахстан “Об оперативной-розыскной деятельности” от 15 сентября 1995г. №24. Вести Казахстана. 1996г.19января.
6. Положение о Департаменте расследований Министерства Юстиций Республики Казахстан: Утв. Пост. Правительства РК. От 7 апреля 1998г. // САПП . 1998 №10.
7. Закон Республики Казахстан “Об оперативной-розыскной деятельности” от 15 сентября.1994 // Вед. ВС Республики Казахстан – 1994. № 13. Ст. 199., 1995г. №24. Ст.167., Вести Казахстана 1996. 19 января.
8. “Об адвокатской деятельности ”Закон Республики Казахстан от 5 декабря. Алматы 1998г.
9. “О некоторых вопросах применения законадательства о судебной власти Республики Казахстан ” Пост.: Пл.Верховного суда Республики Казахстан от 14 мая. 1998г. // ЮГ. 1998. №24.
10. Уголовный процесс. / Под ред. Гуценко К.Ф. Москва 1997.
11.Уголовный процесс. / Под ред. Н.А. Лупинский. М.1998г.
12.Курс советского уголовного процесса /ч.Общая/- под.ред. А.Д. Бойкова А.Д., И.А. Карпеца. М.1989.
13.Сов. Уголовный процесс. Под ред. Н.С.Алексеева., В.З. Лукашевича – М.1998.
14.Уголовный процесс Казахской ССР. Под ред. М.Мамутова и Ю. Д. Левщица. /ч.Общ./-Алматы 1989г.: /ч.Особенный/, Алматы 1990.
15.Ларин А.М., Мельников Э.В. Савицкий В.М., Уголовный процесс России . Москва 1998.
16..Комментарий к Уголовному Процессуальному кодексу. /ч.общая/. Жети-Жаргы. 2002г.
17.Функций уголовного преследования и защиты в российском судопроизводстве. Тверь 1996г.
18.Басков В.И. Прокурорский надзор. М.1998.
19.Следственные действия. Свердловск. 1983.
20.Павлов В.Е. Общие условия предварительного расследования. М.1983.
21.Шейфер С.А. Предварительные следствие. Общие условия и основные этапы производства. Куйбышев.1986.
22.Шимановский В.В. Общие условия производства предварительного следствия. М.1983.
23.Белозеров Ю.Н.,Чугунов А.А. Проблема обеспечения законности обоснованности возбуждения уголовного дела. М:1976.
24.Мотовиловкер Я.О. Обстоятельства, исключающие производства по уголовному делу. // Государство и право,1994. № 12. С. 60-63
25.Вопросы расследования преступлений. Справочное пособия. Под ред. Кочанова А.Я. М.1996г.
26.Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. М.1991г.
27. Демидов И.Ф.Проблемы прав человека в Российском уголовном процессе. М.,1995г.
28.Щерба С.П. , Зайцев О.С. Охрана прав потерпевших и свидетелей по уголовным делам. М.1996.
29. Шетуков М.П. Участники процесса на предварительном следствии. Проблемы процессуального положения – Рига 1988г.
30.Галкин Б.А. Советский уголовно - процессуальный закон.М.1967.
31.Защита прав потерпевшего в уголовном процессе. М.1993.
32.Богословская Л.Л. Процессуальный статус участников уголовного судопроизводства // Харьков, 1991.
33.Михаилова Т.А. Предание суду в советском уголовном процессе. М.1981.
34.Николаева Т.Н. Деятельность проркурора при окончании предварительного следствия. Саратов 1990.
35. Агафанов П.Н. Порядок судебного разбирательства по уголовному делу. М.1985.
        
        КІРІСПЕ……………………………………………………………………...3-4
1. ТАРАУ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСУШЫЛАР,ОЛАРДЫҢ
ҰҒЫМЫ МЕН ЖІКТЕЛУІ
1.1.Қылмыстық процеске қатысушылардың ... мен ... ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз ету
шаралары……………………………………...............................................12-15
1.3.Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге ... ... ... жағдайлар.Қарсылық білдіру…………................................16-
22
2. ТАРАУ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСУШЫЛАР
2.1.Сот - қылмыстық сот ісін жүргізуші мемлекеттік орган ретінде және
прокурордың орны мен ... ... іс ... ... ... ... қатысушысы
ретінде тергеу бөлімінің ... мен ... ... ... ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МҮДДЕЛЕРІН ҚОРҒАЙТЫН
ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСУШЫЛАР ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ АДАМДАР
3.1.Өз құқықтары мен ... ... ... ... ... ... ... процеске қатысушылардың түрлері………....…..…58-67
3.2.Қылмыстық процеске қатысушы өзге де ... және ... мен ... ... ... ... деп, бір ... айтқанда қылмыстық
ізге түсуді және ... ... ... жүзеге асыратын органдар мен
адамдар. ... ... ... қылмыстық іс ... орай ... ... ... ... ... ізге түсу ... - прокурор, тергеуші, ... ... ... ... - тергеуші, анықтаушы;
3) айыптау ...... ... ... қолдайтын
прокурор, бірқатар жағдайларда жәбірленушінің өзі);
4) прокурордың заңдылықты ... ...... ... ... - сезікті, айыпталушы, сотталушы, қорғаушы;
6) қылмыстық істі сотта қарау және шешу – ... сот, ал ... ... не ... ... ... істі ... ала
тергеу сатысында қысқарту);
7) азаматтық талапты қолдау – азаматтық талапкер;
8) ... ... ... – айыпталушы, азаматтық жауапкер;
Сонымен бірге ... ... бұл ... ... ... ол функцияларды тікелей орындау ... өзге ... ... ... да ... мен ... жүктелуін
көздейді. Қылмыстық процеске ... өзге де ... ... ... ... ... куәгерді, сот отырысының
хатшысын, сот приставын ... ... іс ... ... осы ... қылмыстық процеске қатысушылардың
құқықтары мен міндеттері, ... ... ... ... ... іске ... ... іс жүргізу
функциялары болады.(1.77.)
Қылмысқа қатысушылар проблемаларын қылмыстық іс ... ... ... шешу екі ... жеткізеді.
Бірінші мақсат – сот ісін жүргізуге әрбір қатысушының ... ...... ... өзара іс – қимыл жасау шектерін
жекелеген функциялар ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушылардың мәнін түсінудің біз
жақтап ... ... ... жағы ... ... ... іс ... қызметі секілді, құқық қатынастарында
жүзеге асырылады;
ә)функциялар қылмыстық іс жүргізу қызметіне әрбір қатысушының ... ... ... ... ... ... іс жүргізу қызметіне әрбір қатысушының тек өзіне тән құқықтары
мен міндеттері болады;
в)құқық қатынастарының сипаты адамның құқықтық ... ... ала ... ... мен ... ... ... мен сезікті,
тергеуші мен куә қатынастарынан өзгеше және т.т.);
г)құқық қатынастарына әрбір қатысушы тек бір роль атқарады.
Сонымен ... заң ... ... ... ... мемлекет өз қамқорлығына алады.
Алдағы тарауларда қылмыстық ... ... ... – жеке ... Сондай-ақ, сотқа дейінгі сатыда, ... ... ала ... ... ... ... іс жүргізуші органның ... мен ... ... ... мен ... беру жолдары мен тәртібі
туралы да ... ... ... ... ... ... МЕН ... процеске қатысушылардың түсінігі мен олардың ... ... ... іс ... ... ... ... сәйкес қылмыстық процеске қатысушылар деп, ... ... және ... өздерінің немесе өздері білдіретін құқықтар
мен заңды мүдделерді қорғауы ... ... ... тартатын
немесе қатыстыратын іс жүргізушілік кең құқықтар берілген жеке ... ... ... сот ісін ... ... лауазымды
адамдар мен мемлекеттік органдарда, қосалқы функциялар ... мен ... ... керек. Процеске қатысушыларға жататын
адамдар түсінігінде мынадай үш ... ... ... ... ... ... бар ... қарамастан іске
белгілі бір қатысы бар кез келген адам процеске қатысушы болып ... ... ... ... ... түрде жақтап келеді. Барынша көп
қолдау тапқан екінші көзқарас процеске қатысушылар деп, тек істе ... ... ... адамдарды тануға негізделген. Үшініші көзқарас
қылмыстық сот ісін ... ... ... ... ... ... ... байланысты. Осы көзқарасты жақтаушы
С.А.Альперт процеске қатысушылардың бәріне түрлі құқықтар мен ... ... да ... ... ... ... бір ... болмайды деп санады.
Сонымен, “процеске қатысушылар” терминін түсіну, ал екінші жағынан ... ... ... ... адамдар шеңберін анықтау
жөніндегі ғылыми көзқарастарда орын альп отырған алшақтықтарға обьективті
негіз бар, оның мәні ... ... ... өзін қылмыстық іс жүргізу
құқығы ғылымының әр түрлі түсінуімен;
2.іс ... ... ... функциялар мәнін ... ... ... қатысушылар мәнінің сыртқы жағын түрліше түсіну
байқалып ... Атап өтер ... ... қылмыстық іс жүргізу
қызметіне белгілі бір ... ... ... процесс
субьектілеріне және қатысушыларына ... деп ... ... ісін жүргізуді жүзеге асырушы ... ... мен ... ... бәрі – процеске қатысушылар. Л.Д.Кокоревтің ... және ... ... ... ... ... қылмыстық процесс үшін “қатысушылар” ... ... ... ... ... ... болып кетеді.
Процесс субьектілері мен қатысушыларына бөлу біршама жасанды сипат
алып отыр деп ... ... бар, ... құқық қатынастарына
қатысушылардың кез ... ... да, ... де бар. ... ... ... мен міндеттердің сипаты мен бағытында. Процеске қатысушылар
мәнінің ішкі жағы да ... ... ... ... ... ... шеңберін анықтау проблемасына түрлі ғылыми мектептер
түрліше қарайды.
Қылмыстық іс жүргізу ... ... ... ... ... ... ... іс жүргізу кодексінің нормалары процеске қатысушылар тізбесі
берілген бөліктерде бір-біріне сәйкес келмейді, мысалы:
а) Қылмыстық іс ... ... ... ... ... ізге ... және ... айыптауды қолдауды жүзеге
асыратын органдар мен ... ... ... іс бойынша іс жүргізу
кезінде ... ... ... ... құқықтар мен мүдделерді
қорғайтын адамдар: прокурор /мемлекеттік айыптаушы/ тергеуші, ... ... ... айыпталушы, олардың заңды өкілдері,
азаматтық ... оның ... ... мен ... ... жеке
айыптаушы, азаматтық талапкер, олардың заңды өкілдері” деп түсіндірілген;
осылармен қатар Қылмыстық іс жүргізу кодексінің ... 25 ... да бір ... ... “қылмыстық процеске қатысушы өзге де
адамдар” – сот отырысының хатшысы, аудармашы, куә, куәгер, сарапшы, ... ... ... іс ... кодексінің 2-бөлімі (“Қылмыстық процеске қатысушы
мемлекеттік органдар мен тұлғалар”) сот немесе ... іс ... ... ... ... ... ... органы бастығы қызметін
регламенттеген.
б)10-тарауда (“қылмыстық процеске ... өзге де ... ... ... куә, ... ... аудармашы,куәгер, сот отырысының
хатшысы, сот приставы аталған, мұның өзі ... іс ... ... 25 ... ... ... қолданылып отырған қылмыстық іс жүргізу кодексінің бірде-бір
нормасы қылмыстық сот ісін ... ... ... ... ... ... бермейді. Сонымен бірге “процеске
қатысушылар” категориясына жататын адамдар шеңберінің заң мен ... ... ... бір ... ... бір ізге ... ... бұзылуының алдын алу;
-құқық нормаларын түсіндіруде, түсінуде және қолдануда біркелкілікке ... ... ... әдебиетте процеске қатысушылар проблемаларын ... ... ... ... ... ... ... отыр.(3.77)
Процеске қатысушылар проблемаларын қылмыстық іс ... ... ... шешу екі ... жетуге:
1) сот ісін жүргізуге әрбір қатысушының статусын белгілеуге;
2) түрлі ... ... іс – ... ... ... жекелеген
функциялар арасындағы генетикалық байланыстарды табу ... ... ... сот ісін жүргізуге қатысушылардың мәнін түсінудің біз ... ... ... жағы мыналар:
а) функция, бүкіл ... іс ... ... ... ... ... ... функциялар қылмыстық іс жүргізу қызметіне әрбір қатысушының құқықтар мен
міндеттерді ... ... ... ... ... іс ... қызметіне әрбір қатысушының тек өзіне тән
құқықтары мен ... ... ... ... ... адамның құқықтық статусын негізге ... ... ... мен ... ... ... ... тергеуші мен куә қатынастарынан өзгеше және т.б.);
г) құқық қатынастарына әрбір қатысушы тек бір роль ... (куә ... ... судья сарапшы бола алмайды т.т.).
Сонымен, бұрын қаралған қылмыстық іс жүргізу функцияларына орай сот
ісіне ... ... ... ... ... ізге түсу функциясы – прокурор, тергеуші, анықтау органы,
анықтаушы;
2) ... ...... ... айыптау функциясы - айыптаушы (мемлекеттік айыптауды қолдайтын ... ... ... ... ... ... ... функциясы – прокурор;
5) қорғау функциясы – сезікті, айыпталушы, сотталушы, қорғаушы;
6) қылмыстық істі ... ... және шешу – ... сот, ал ... ... не ... (мысалы, істі аладын ала тергеу
сатысында ... ... ... ... – азаматтық талапкер;
8) азаматтық талаптан қорғау – айыпталушы, азаматтық жауапкер.
Сонымен ... ... ... бұл ... ... ... ... тікелей орындау процеске өзге де адамдардың ... да ... мен ... ... көздейді.
Функциялардың және оларды жүзеге асырушы ... ... ... ... ... ... жүктелуін ұсынуға
мүмкіндік береді:
1.қылмыстық процеске қатысушы мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар.
Бұл топ екі шағын ... ... сот; 2) ... ізге түсу ... жүзеге асыратын мемлекеттік
органдар мен лауазымды адамдар ... ... ... ... ... ... ... органының бастығы, анықтаушы).
Өздерінің немесе өздері білдіретін құқықтар мен мүдделерді қорғайтын
процеске қатысушылар (сезікті, ... ... ... ... ... ... ... жауапкер, кәмелетке толмаған
айыпталушының немесе сезіктінің ... ... ... ... және жеке ... ... ... жауапкердің
өкілдері).
Қылмыстық процеске қатысушы өзге де тұлғалар.
Қылмыстық процеске қатысушылардың үшінші ... ... ... үш
шағын топқа бөлуге болады.
Бірінші топ – ... беру ... ... ... ... ... жататындар: куәлер мен сарапшылар;
Екінші шағын топ – іс ... ... ... ... үшін ... қатысушылар. Бұған кіретіндер: куәгерлер, аудармашылар, мамандар,
сот отырысының хатшысы, кепілдік берушілер, тануды ... ... ... мен алу ... ... ... ... толмаған мүшелері немесе тұрғын үй пайдалану ұйымының ... ... ... топ – сот ... орындауға және осыған байланысты үкімді
орындау сатысында пайда ... іс ... ... ... ... мен ұйымдар. Бұл шағын топ құрамына ... ... мен ... ... ... ... ... әкімшілік
өкілдері, сотталушының ауруына, мүгедектігіне байланысты босату ... ... ... ... ... ... ... өкілдері және т.б.
Құрамына үш шағын топ кіретін үшінші жүктеу тобы ең ... ... осы ... өзге ... ... ... ... атап
айтқанда мыналар тән:
-олардың қатысуы сот ... ... ... үшін ... ... қажеттігінен туындаған; олардың қызметі ... ... ... дербес тұтас іс жүргізу функциялары болмайды;
-олар процеске оқта-текте, мезгіл-мезгіл қатысады;
-олар сот пен ... іс ... ... ... үшін соларға жәрдем көрсетеді;
-бұл қатысушылар істе әлдебір мүдде көздемейді;
-олардың құқықтық ... ... ... ... іс ... ... ... реттейтін нормаларда
регламенттеледі.
Қылмыстық процеске қатысушылар және оның түрлері.
|Кылмыстық іс жүргізудің қатысушылары мен|
|субьектілері. ... ... ... ... қамтамасыз ету
шаралары.
Мемлекет қылмыстық процеске қатысушыларды, атап айтқанда, ... ... , ... маманды, қорғаушыны, сот
приставын өз қорғауына ... ... осы ... қоса
олардың отбасы мүшелері. және жақын туыстарын да өз ... ... ... ... үшін ... заңда көзделген тәртіппен
сотта қылмыстық істерді немесе материалдарды ... ... ... ала ... жүргізуге байланысты олардың өміріне қауіп төнуден
немесе күш қолданудан ... ... ... ... ... іс ... жүргізуші орган, егер қаралып ... іс ... сол істі ... ... ... күш
қолдануды немесе қылмыстық заң бойынша ... ... ... нақты қаупі болса, жәбірленушінің, куәнің, айыпталушының
қылмыстық процеске ... ... да ... ... ... ... мен жақын-туыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.
Бұл ... ... істі ... ... ... немесе
жазбаша мәлімдемесі негізінде аталған адамдардың ... ету ... ... ... ... Қатысушылардың жазбаша
немесе ауызша ... ... ... ... ... сот ... қатысушы адамдардың, олардың отбасы ... ... ... ... ... ... туралы
мәлімдемелерін қылмыстық процесті жүргізуші орган ... ... ... төрт ... ... қарайды. Қабылдағаны туралы
қаулыны мәлімдеушіге дереу хабарланады. ... ... ету ... ... ... да ... Бұндай
реттерде қылмыстық процеске қатысушы немесе олардың жақын-туыстары,
отбасы ... ... ... ... ... ... ... шараларын қолданудан бас тарту, егер ... ... ... ... яғни өздеріне ... ... ... бұл ... ... ... жасауға құқылы.
Қылмыстық сот ісін жүргізуге басқа да ... ... ... ... сондай-ақ олардың
отбасыларының, ... ... іс ... ... ... ... адам ... мәліметтер алуға шек қою, яғни құпияда
ұстау;
2)қорғалатын ... жеке ... ... ... ... ... ... органның күш немесе қылмыстық ... ... ... да ... қаупі шыққан адамға онда ... ... ... ... ... ... ... жасайды;
4)сезіктіге немесе айыпталушыға қатысты қылмыстық ... ... күш ... немесе күш қолдануды ұйымдастыру немесе өзге де
қылмысты ... ... ... ... ... ... жоққа
шығаратын бұлтартпау шараларын таңдау қолданылады.
Аталған төрт ... ... ... ... ... ... ресми ескерту іске қатысушыға қол
қойғызу арқылы хабарланады. ... ... ... жүргізуші
орган енгізеді.
2)қорғалатын адам туралы мәліметтер алуға шек қою деп, ... ... ... ... ... ... ... алып,
оның негізгі іс жүргізуден ... ... бұл ... ат ... тұрады. Негізгі іс ... ... ... үшін қылмыстық процесті
жүргізуші органға ғана рұқсат ... ... ... ... да қатысушылар онымен осы ... ... ... бере ... ... процесті жүргізуші ... ғана ... ... ... ... ... ... іс жүргізу әрекеттері қажет болған ... оны ... ... ... Бұл ... ... ... жәбірленушінің, куәнің) қауіпсізідігінің
кепілі болып табылады.
Ал куәгерлердің, сезіктінің, айыпталушының, ... сот ... да ... және ... жақындарының жеке қауіпсіздігін
қамтамасыз етудің тәртіптері ... ... ... ... ... ... дәлелді
қаулысымен қауіпсіздік шаралары тоқтатылады. Бұл ... ... оның ... шараларының тоқтатылуы туралы деректердің іс
бойынша іс ... ... ... ... туралы дереу
хабарланады.
Сот куәнің,айыптау тарабының өтініші бойынша, сондай-ақ куәнің және
оның жақындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында өз ... ... атты ... ... оның жеке басы туралы ... ... ... ... сот ... басқа қатысушылардың көзіне көрсетпей жауап алу
туралы қаулы шығаруға құқылы;
Төрағалық етуші ... ... ... жүргізуге және ... ... өзге де ... жүргізуге тыйым салуға, сот отырысы залынан
айыпталушыны қорғау ... ... ... жіберуге құқылы. Сот
процеске қатысушылардың біреуі болмағанда
көрсетуін сот ... ... ол куә ... ... ... бар ... ... отырғанда хабарлайды. Қажет болған
жағдайларда сот процеске қатысушылардың және ... ... өзге ... ... ... ету жөнінде ... да ... Сот ... қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ... ... ... ... ізге ... ... сондай-ақ
сот приставына жүктеледі.
1.3.Қылмыстық іс ... іс ... ... мүмкіндігін жоққа
шығаратын жағдайлар.Қарсылық білдіру
Судья, ... ... ... ... ... ... жауапкердің өкілі, ... ... ... сот приставы, аудармашы, сарапшы, маман ... ... іс ... іс ... ... ... ... мән-жайлар болған кезде қылмыстық іс ... іс ... ... ... немесе оларға ... ... ... ... ... мәлімдеуі тиіс.Заң бойынша
қылмыстық процесті жүргізуге өкілетті ... ... ... кез ... іс ... іс ... ... туралы мәлімделген қарсылық
білдірулер мен өтініштерді шешуге ... бұл ... ... ... ... ... мән-жайлар анықталған ... ... ... ... өз ... бойынша іс жүргізуге қатысудан шеттетуге
құқығы бар. Егер ... ... ... ... ... шешуге уәкілетті адамға қарсылық білдірумен бір уақытта
процеске өзге де ... ... ... мәлімделсе, онда
бірінші кезекте осы адамға қарсылық білдіру туралы мәселе ... ... істі ... бір мезгілде бірнеше адамның қатысуы
олардың туыстық қатынастарына немесе байланысты ... ... іс ... іс жүргізуден процеске қатысушы жағдайына
басқалардан кейінірек ие ... адам ... ... ... ... жеке ... ... да қатынастарымен байланысты адам соттың
құрамында болса, қылмыстық іс ... ... ... төрағалық
етуші таңдаған адам ... ... ... ... не ... не ... ... бойынша олардың іс
жүргізу функцияларын орындауына кедергі келтіретін ... ... орай ... ... қылмыстық процесті ... ... ... судьяға мына жағдайларда қарсылық білдіріледі:
қылмыстық іс ... ... ... талапкердің, азаматтық
жауапкердің, олардың өкілдерінің туысы, айыпталушының ... оның ... ... ... ... тергеушінің туысы болса; егер,
судья жеке, тікелей немесе жанама осы іске ... деп ... ... өзге де мән-жайлар болса, ол істі қарауға қатыса ... ... ... жәбірленуші, азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер болып
табылса, куә ретінде шақырылса не ... ... ... т.б. ... ... ... ... білдіру сот тергеуі басталғанға дейін мәлімделуі керек. Сот
тергеуі басталып кеткеннен кейінгі мәлімдемеге тек ол үшін ... ... ... ... сот тергеуі басталғаннан кейін белгілі болған
жағдайда ғана жол беріледі. Ал, ... ... ... соттың бүкіл
құрамына қарсылық мәлімделсе, онда ... ... сот ... Дауыстар
тең болған кезде ... ... ... ... ... туралы мәлімдеме қанағаттандырылған жағдайда қылмыстық іс, шағым
не өтінішті белгіленген тәртіппен басқа судьяның іс ... ... ... қабылдамай тастау немесе қанағаттандыру ... ... ... ... ... жатпайды. Қаулыға
келіспеушілік туралы ... ... ... ... ... қарсылық білдіру туралы мәселені жоғары ... ... Ал, ... ... ... істі ... қарау кезінде
білдірілсе, онда бұл мәселені сот шешеді.
Ал, тергеушіге ... ... ... ... ... ... ... іс тергеп жатқан ... ... ... ... мен ... приставына қарсылық білдіру туралы
мәселені қылмыстық істі ... ... өзі ... мен маманға, сарапшыға байланысты білдірілген ... ... ... ... өзі шешеді.
Қорғаушыны, жәбірленушінің , азаматтық талапкердің, азаматтық
жауапкердің өкілін қаралып ... ... іс ... іс ... ... мәселені қылмыстық іс жүргізуді жүргізуші орган шешеді.
Қорғаушы, сондай-ақ, жәбірленушінің не жеке айыптаушының, азаматтық
талапкердің, азаматтық жауапкердің ... мына ... кез ... ... ол ... іске ... ... тергеуші, анықтаушы, сот отырысының
хатшысы, куә, сарапшы ретінде іске қатысса;
-егер ол осы істі ... ... ... қарауына қатысқан немесе
қатысатын лауазымды адаммен туыстық қатынаста болса;
-егер ол ... ... ... ... ... ... бар
адамға заңгерлік көмек көрсеткен болса, сонымен қатар бұл ... ... ... ... ... ... соттың шешімімен қорғаушы немесе өкіл ... ... жоқ ... ... іс бойынша іс жүргізуге құқығы болмайды.
Қылмыстық процеске қатысушылар қылмыстық ізге түсуді ... ... ... іс бойынша маңызы бар ... ... ... ... ... ... процестің кез келген сатысында беріле ... ... адам ... ... ... үшін іс - әрекет жасауды
немесе шешім ... ... ... керек. Өтініш жазбаша
немесе ауызша беріледі. Өтініш ... ... онда ... ... ... іске ... ал, ауызша білдірілген өтінішті сот
отырысының хаттамасына немесе тергеушінің хаттамасына бұл ... ... ... ... сот ... ... да мүмкін. Мұндай
жағдайда процеске қатысушы өтінішті басқа ... ... ... ... басқа сатыларында білдіре алады. Өтініш қабылданған ретте ол
тікелей шешуге жатады және ... ... ... үш ... қаралады. Сот немесе тергеуші өтінішті қабылдау туралы
дәлелді қаулы ... ... ... ... ... ... ... жасауға болады.
Өтініш мына жағдайларда қанағаттандырылады:
-егер, ол ... ... ... және ... ... ... өтініш басқа да адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз
етуге көмектессе.
Егер ... іс ... ... өздерінің мүдделерін қозғайтын
болса, процеске қатысушылар, сондай-ақ азаматтар мен ұйымдар анықтаушының,
анықтау органының, тергеушінің, прокурордың, соттың ... ... ... ... алады. Шағым қылмыстық іс бойынша іс ... ... ... ... ... адамға және заңмен уәкілдік берген адамға
беріледі. Шағымға қосымша материалдар қоса тіркелуі ... ... іс ... іс ... ... ... болса, өзі
білетін тілде не ана тілінде бере алады. Берілген шағымды оны ... ... ала ... ... ... отырған адамдардың шағымын алдын ала
қамауға алу орындарының ... ... ... ... ... жүргізуші органға қылмыс жасады деген сезік бойынша
ұсталған немесе бұлтартпау ... ... ... отырған адамдардың
шағымын дереу беруге міндетті. ... ... ... ... егер ... ... ... органының іс әреттеріне
шағым беретін болса, онда ол ... ... ... ... ... ... ... Ал, прокурордың іс әрекеттері ... ... ... ... ... ... ... ұстау орындарының әкімшілігі тиісті адамға немесе органға ... ... ... ... беру ... барлық анықтау ісі, алдын ала ... ... ... ... ... ... іс бойынша шағым берілсе, шағымдалған шешімнің орындалуы
тоқтатыла тұрады.(6.77)
Шағымдарды ... ... ... ... судья онда жазылған
дәлелдерді жан-жақты тексеруге, ... ... ... ... талап етуге, тиісті лауазымды адамдардан, ұйымдардан ... ... іс ... мен ... қатысты түсініктеме
алуға міндетті. Шағымды қараушы прокурор немесе судья өз ... ... ... ... ... өзге де ... ұйымдардың бұзылған құқықтары мен заңды мүдделерін ... ... ... ... ... Іс ... органдарының заңсыз іс
әрекеттері мен ... ... ... ... ... онда осы зиян ... ... жойылуға тиіс.
Жоғарыда атап өткеніміздей, яғни анықтаушының, тергеушінің ... іс ... мен ... келіп түскен шағым ... ... ... кейін үш тәуліктің ішінде қарауға міндетті. Ал ,
егер шағымды қарау үшін ... ... ... ... онда бұл
туралы прокурор шағым берушіге хабардар етеді. Мұндай жағдайда шағымды
қарау ... жеті ... ... ... ... ... ... жасалған шешімді тоқтату немесе өзгерту арқылы шағымды
толық ... ... ... ... не ... бас ... ... ... ... ... қарсы болған шағымданушы ол туралы хабарды
алған күннен бастап бір ... ... ... оған жауап алынбаса шағым
берілгеннен кейін бір ай ... ... ... ... ... жері ... сотқа қайтадан шағымдана алалы. ... ... ... он ... ... ... ... отырысында қарайды.
Соттың отырысына шағымданушы мен прокурордың ... ... ... ... ... сот олардың сот отырысына міндетті ... ... ете ... ... бойынша прокурор сотқа материалдарды табыс етеді
және шағым беруші мен қоса сотқа түсініктеме береді.
Шағымды қараудың нәтижесінде ... мына іс ... ... және бұл туралы дәлелді қаулы шығарады:
-заңсыз деп танылған іс жүргізушінің шешімін ... ... ... ... ... мен ... ... келтіруді міндеттейді;
-шағымды қанағаттандыруға негіз жоқ деп, оны қанағаттандырмау туралы қаулы
шығарады.
Судьяның шығарған бұндай ... ... және ... ... ... ... олардың қорғаушысы, заңды өкілдері
прокурордың қамауға және ... ... ... ... ... ... сотқа шағымдана алады. Шағым сезіктіге немесе айыпталушыға ... ... ... алу туралы прокурордың қаулысын өзгертпейді.
Судья бұл жағдайда ... істі ... ... осы іске ... ... сұратып алып, жеке өзі прокурордың сезіктіге немесе
айыпталушыға ... ... ... ... қолдануға берген
санкциясының заңдылығы мен негізділігін ... ... ... ... ізге түсу ... ... ... тәуліктің ішінде орындауы тиіс. ... ... ... ... сот ... ... қатысушыларға хабарландырады.
Отырысқа қорғаушы, сезіктінің, айыпталушының заңды өкілдері, сондай-ақ сот
егер негізді деп ... ... ... де, ... да қатысуы
мүмкін. Іске қатысушылардың дәлелсіз ... ... келе ... бұл ... ... ... кедергі бола алмайды.
Судья тараптардың дәлелдерін тыңдап, қылмыстық ізге түсу органдарынан
талап етілген ... іс ... ... ... мынадай тоқтамға
келеді: -шағымды қанағаттандырусыз қалдыру;-бұлтартпау ... ... ... ... ... және сезіктіні, айыпталушыны қамаудан
босату туралы дәлелді шешім қабылдайды. Судьяның ... ... ... ... ... ... шағымдана алады. Шағым облыстық не оған
теңестірілген сотқа ... ... ... ... ... оған
теңестірілген сот судьясының қаулысы одан әрі қарай сот инстанцияларына
шағымдануға немесе наразылық келтіруге ... Бұл сот ... ... ... ... ... ... ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСУШЫЛАР
2.1.Сот-қылмыстық сот ісін жүргізуші мемлекеттік орган ретінде және
прокурордың орны мен ... іс ... ... ... ... ... ... мемлекет қылмыстық іс жүргізу құқығының субьектісі ретінде онда
ерекше орын алатынын, ал мемлекеттің ... иесі ... іс ... қатысуы қылмыстық іс жүргізу қатынастары ... да ... атап ... ... ... ... ... органдар
арқылы жанама түрде жүзеге асырылады, сол органдардың бірі – сот органы.
Соттың ... сот ісін ... ... ... орны сот ... ... деп белгіленген. “Сот, сот төрелігін
жүзеге асырушы мемлекеттік билік ... ... атап ... ... ... ... субьектісі болып табылады”5 Сот
ұғымына заң шығарушы сот құрамын қосқан ... мен ... ... ... ... ... ... тең құқықтар берілген).
Соттың процесті басшылық ролі оның істі әділ сот жүргізу арқылы нақты
шешу жөніндегі функциясымен ... Сот ... ... мыналар
кіреді:
а)істі нақты шешу жөнінде қажетті жағдайлар жасау;
ә)істің нақты жағын анықтау;
б)егер адам қылмыс жасаса, қылмысқа заң тұрғысына баға беру және ... ... ... ... ... ... жоқ ... немесе сотталушының
кінәсіз екені анықталса, сотталушыны ақтау;
г)заңды негіздер бар болса, істі қысқарту.
Сот ... ... ... ... ... заңмен белгіленген ережелердің сақталуымен қамтамасыз
етіледі:
-қылмыстық істердің соттылығын анықтау; - ... ... ... ... ... құрамын жасақтау; - судьяларды бөлу;
-істі шешу функциясын айыптау және ... ... ... ... ... ... екі түріне жол берілген:
1)судьяның жеке өзі; 2)үш судьядан, соның ішінде ... ... ... алқасы;
Соттың қылмыстық іс жүргізу қатынастарына қатысушы ретіндегі ... ... ... қылмыстық істі қылмыстық және қылмыстық іс жүргізушілік құқық
нормаларын қолдана ... ... және ... ала ... ... ... істі қабылдай отырып, сот іс
жүргізу ... ... мен ... ... ... ... ... тәртібі туралы нұсқаулықтарын басшылыққа
алады; - ... ... ... ... отырып, сот жәбірленушімен,
куәмен, сарапшымен, қорғаушымен және процеске қатысушы ... да ... іс ... ... болады.
Соттың қылмыстық процесті жүзеге асырушы органдар ... ... ... үшін ... ешқандай органға емес, тек сотқа
ғана берілетін өкілеттіктердің мазмұнын ... ... ... ... деп ... және оған жаза ... адамға медициналық сипаттағы
мәжбүрлеу шараларын не мәжбүрлеп тәрбиелік ықпал ету ... ... ... сот қабылдаған шешімнің күшін тоқтатуға немесе оны ... ... ғана ... бар.
Соттың жаңа қылмыстық іс жүргізу қатынастарынан туындайтын өз
өкілеттіктерін ... ... ... ... іс ... ... ретіндегі қызметінде маңызды орын алады. Мәселен, ... сот ... ... он ... ... ... ... немесе
наразылық білдіруге болады. Оның өзі жаңа сот ... ... ... ... ... ... қайта қаралуы мүмкін. Оның
процедурасы қылмыстық іс жүргізу заңында қатаң белгіленген). Егер айыптау
үкімі күшіне енген ... оның өзі ... ... ... ... іс ... құқық қатынастарын туғызады. Соттың өзге ... ... ету ... ... сол ... іс ... барысында
орнықтыру мен бағалауға байланысты жаңа ... іс ... ... ... ... Сонымен, сот қаралып отырған
қатынастарға қатысушы бола отырып, сонымен бір ... өз ... іс ... ... ... ... ... сот төрелігін жүзеге асыра отырып, ... ... ... ... ... кететін жағдайлар болуы мүмкін. Соттың
істі қарауы барысында әкімшілік жауаптылыққа әкеліп соғатын мән-жайларды
анықтауы оған үкіммен ... өзге де ... бір ... ... ... ... бұзушылықтар туралы кодексіне сәйкес
әкімшілік жаза қолдану туралы ... ... ... ... істі қарауға байланысты ұйымдастыру жұмысының іс жүргізушілік
негізі бар. Мәселен, басты сот талқылауы ... ... ... ... дейінгі іс жүргізу сатысында өздері таныстырылмаған
барлық материалдармен танысуы үшін ... ... ... ... ... ... қарайтындай болса, сотта төрағалық етуші запастағы судьясының
қатысуымен ... ... ... ... сот отырысының барысына
басшылық етеді. Қатысушылардың бәріне залда ... ... ... ... бұзушыларға шаралар қолданады. Заң негізі соттың осы
және өзге де ... іс ... ... іс ... ... ... ... процестегі құқықтық жағдайының өзіндік ерекшелігі,сонымен
бірге, сот ісін жүргізудің істі ... шешу ... іс ... ... ... ... айқындалады. Мақсаттың философиялық мәні
мынада: ол сотты бәсекелесуші тараптар жөнінде ... ... ... өз шешімінде әділ болуға тиіс. Бұған оның ... ... ... ... мұның өзі сот шешіміне субьективті
факторлар (мысалы, қылмыскерлердің жасы ... ... ... ... шын ... ... байланысты төменгі шектен төмен мерзімге
бас бостандығынан айыру) ықпал етуі мүмкін екенін тіпті де жоққа
шығармайды. Сонымен бірге, сот ... ...... ... ... бірі, бұл материалдық – құқықтық қатынастар
саласында өте ... ... ... өте ... ... ... сот |
|әділдігін жүргізетін соттар |
Қылмыстық іс жүргізу қызметінің қатысушысы ретінде прокурордың6 орны
мен мәнділігі ... ... ... ... ... іс ... ... және Қазақстан Республикасы Президентінің
“Қазақстан Республикасының Прокуратурасы туралы” заң күші бар Жарлығының
тиісті ... ... Бұл ... ... ... ... көрсететіндей сипаты болады. Қылмыстық сот ісін ... ... ... ... ... прокуратураның прокуроры
қадағалаудың функционалдық бағытына байланысты ... ... ... ... ... ... ... қарсы тікелей жазалау
шараларын қолданбайды, бірақ бұзылған ... ... ... ... ... жауапкершілікке тарту үшін өз билігінің бүкіл
күшін пайдаланады.
Прокурор қылмыстық іс ... ... ... да, ... ... заңдылығына қадағалау жүргізуге міндетті. Қылмыстық іске
қатысушы ретінде, прокурордың тұлғасы көп ... ... ... ... ... ... ... өтініштерімен, тілектерімен
шыға алатын инстанция болып табылады, ... ... тап осы ... ... немесе сотталушыға қатысты сотта мемлекеттік ... ... ... ізге түсу мен ... ... ... заңдылықты қадағалауды жүзеге асыра ... ... ... ... ... ... ... қатысуға, сараптама тағайындауға,
сондай-ақ қылмыстық іс қозғау туралы ... ... ... ... іс ... ... асыруға құқылы;
()қылмыстық іс қозғайды немесе оны қозғаудан бас ... ... ... ... туралы, сондай-ақ жедел-іздестіру қызметінің
материалдарын қылмыстық іске қосу ... ... ... ... өзі қозғаған қылмыстық істі алдын ала ... ... ... ... ... ... ... ала тергеу ... ... іс ... ... ... ... тергеу іс әрекеттерін жүргізуге қатысады;
() қылмыстық іске ... ... бар ... ... тартуға келісім алу үшін ұйғарым шығарады;
() алдын ала ... ... ... ... ... ... ... отырып, істі мәнісі ... ... үшін ... ... ... ізге түсу органдарынан ... үшін ... ... ... және жасалған қылмыстар туралы
жедел іздестіру ... ... мен ... барысы туралы өзге де
мәлімдемелерді алады;
() жасалған немесе дайындалып жатқан ... ... ... ... ... ... шешу кезінде заңның ... мен ... ... анықтау органдары мен
тергеу ... ... ... ... ... ... мен ... толық болмаған, сондай-ақ тергеу ... ... заң ... жол берілгені анықталған
жағдайда ... істі ... ... жібереді не оның ... ... ... бір ... ... ... істі анықтау органынан алып, алдын ала ... ... ... ... тергеудің толық және
обьективті болуын қамтамасыз ету ... ... ала ... ... өтінімі бойынша не өз бастамашылығымен істі
заңмен ... ... ... ... ... алдын ала
тергеудің бір органынан екінші органына береді;
(()анықтаушы мен ... ... және ... органдары
басшыларының іс әрекеттері мен шешімдеріне ... ... ала ... ... ісін ... заң бұзушылықты
анықтаған кезде тергеушіні, ... ... істі одан ... ... ... ... ... мен ... ... ... және бұлтартпау шарасы ретінде ... ... ... ... ... ... қамауға алу ... ... ... ... ... ... ... сақталуын тексереді;
(()заңдарда ... өзге ... ... асырады.
Прокурордың тергеушіге, ... ... ... ... ... ... ... бастығына заңмен көзделген
реттерде нұсқау береді. Нұсқау бұлар үшін ... ... ... ... ... ... заңда көзделген тәртіптерді
қылмыстық жауаптылыққа тартылады. Нұсқау қылмыстық істі ... ... ... ... ... ... іс жүргізушілік өкілеттігін жүзеге
асыру кезінде ... ... және тек қана ... ... ... өз құзіреті ... ... және ... органдарының
орындауы үшін міндетті болып ... ... ... ... Ал, ... және ... жүзеге асыратын органдар
нормативтік құқықтық ... ... ... ... ... отырып қабылдайды.
Айыпталушыға немесе оның іс ... үшін ... ... тұлғаға прокурор:
-өзінің дәрменсіз күйіне, ... ... ... ... ... себептер бойынша талап қою және оны қорғау құқығын өз ... ... жоқ ... ... ... ... қоюға
құқылы;
-мемлекет мүддесін қорғап, талап ... ... ... ... іс жүргізу және істі ... ... ... ... іс ... заңды болуын қадағалай отырып, анықтаушының,
анықтау органының немесе ... ... іс ... туралы
қаулысының күшін жоюға және ... іс ... бас ... ... ... ... үшін іс жүргізуге ... ... ... ... ... ... ... бас тарту туралы қаулысының күшін жоюға және ... ... ... ... органының қылмыстық іс ... ... ... ... және ... ... іс бойынша тергеу іс
әрекеттері жасалған ... оны ... ... Прокурор
бір немесе ... ... ... ... ала ... ... жататын қылмыстар ... үшін ... ... бір іс ... біріктірген кезде тергеу ретін
белгілейді.
Алдын ала тергеу ... ... емес ... ... ... ... заңдардың атқарылуына қадағалауды жүзеге асыра
отырып, прокурор ... ... ... ие ... ... да ол ... өкілеттіктерге ие:
- айыпталушыны сотқа беруге және қылмыстық істі сотқа ... ... ... істі ... ала ... ... ... бастығы бекіткен айыптау хаттамасының ... және осы ... ... ... ... ... құқылы.
Прокурордың жеке айыптау істерін қоспағанда, ... ... ... сот ... ... ... ... және көп
эпизодты істер бойынша мемлекеттік айыптауды ... ... ... Егер, сот талқылауы кезінде прокурордың одан ... ... ... анықталса, онда ол алмастырылуы
мүмкін. Іске және ... ... осы ... дейін сотта
жасалған іс әрекеттерді ... әкеп ... ... ... бойынша сот оған істің материалдарымен ... ... бере ... ... ... ұсынады және оларды
зерттеуге қатысады. ... ... мәні ... ... талқылауы кезінде туындаған басқа да мәселелер ... ... ... Сотқа қылмыстық заңды қолдану және сотталушыға
жаза ... ... ... ... ... мұны азаматтардың
құқықтарын, мемлекеттік немесе ... ... ... ... ... іс ... ... талап қояды ... ... ... отырып, прокурор заң талаптарын және істің
барлық жағдайларын ... ... ... ... ... ... ... Сотталушының жағдайын ... оның ... ... ... ... прокурор айыптауды
өзгерте алады. Прокурор, егер, ... сот ... ... ... ... ... ... бас тартуға /толық
немесе ішінара / міндетті.
Мемлекеттік ... ... бас ... сот тергеуі
немесе сот ... ... жол ... Прокурор айыптаудан
толық бас ... ... егер ... ... де ... сот өз ... істі ... Ал, егер жәбірленуші
айыптауды талап етсе, сот істі ... ... оны ... ... Бұл ... прокурор процеске одан ... ... Ал, ... ... өзі ... ... қолдайды. Жәбірленушінің өтініші бойынша сот оған ... үшін ... ... ... ... мен жеке ... ішінара бас тарқан кезде сот ... ... бас ... бөлігінде істі қысқартады. ... ... іс ... ... ... ... айыптауды өзгертсе және жәбірленуші ... ... ... сот істі жаңа ... ... қарайды.
Сонымен қатар, прокурорға ... ... ... істі
қарауға мемлекеттік ... ... ... ... ... Республдикасының Бас Прокуроры мен оның ... ... мен ... ... ... олардың
орынбасарлары, аудандарың прокурорлары және ... ... мен ... ... істі ... ... өз ... шегінде үкімге наразылық білдіруге құқылы.
Сондай-ақ, прокурор ... ... ... ... шағым жасауы, наразылық ... ... ... ... ... ... ... қайта қарауға және істі ... ... ... қадағалау алқасында қайта қарауға ерекше ... ... ... ... ... ... ... үшін, не
Қазақстан ... ... мен ... үшін ... ... ... әкеп ... ... екендігі
туралы деректердің анықталуына ... ... ... ... Соты Төрағасының ұсынымы бойынша немесе
Қазақстан ... Бас ... ... ... ... ... күшіне енген ... мен ... ... ... мына ... ... ... Бас Прокуроры- облыстық және оған
теңестірілген ... ... ... және ... ... Сотының қылмыстық істер жөніндегі алқасы мен қадағалау
алқасына тиесілі;
-Қазақстан ... Бас ... ... ... ... соттың қадағалау алқасына және ... ... ... ... ... жөніндегі алқасына;
-Облыс прокурорлары мен ... ... ... ... және оған теңестірілген соттың қадағалау ... ... ... іс қадағалау сатысында ... оны ... адам кері ... алуы ... ... ... ... кері ... ... ... ... 83 бабына сәйкес
прокуратура органдарына ... ... ... ... және ... ... қадағалау жүктелген.
Конституциялық деңгейде ... ... ... ... ... ... Президентінің «Қазақстан
Республикасының Прокуратурасы туралы» Заң күші бар ... ... Осы ... ... ... сот
ісін жүргізудегі қадағалау функциясының мазмұнына мыналар жатады:
-жедел - ... ... ... мен ... ... қадағалау;
-сотта мемлекеттің мүдделерін білдіру;
-орындалу ісінің заңдылығын ... / сот ... ... өзге де ... сипаты бар шараларды орындау кезінде
ұсталғандар ... ... ... ... ала ... заңдардың орындалуы.
Осы аталған ... ... ... ... ... ... ... асыру, жедел-іздестіру шараларын жүргізу барысында
адамның және ... ... мен ... ... ... ... жүзеге асыруға ... мен ... ... ... іс ... ... мәні ... табылады. Жедел –іздестіру
қызметіне қадағалауды ... ... ... ... - жедел-
іздестіру қызметінің ... ... ... жатқан
істерін, жедел-іздестіру ... ... ... ... мен басқа да қажетті мәліметтерді алады,
бұған ... ... ... ... ... ... қызмет ететін немесе ... ... ... басы ... мәліметтер қосылмайды;
- жедел-іздестіру қызметін жүзеге ... ... ... ... ... ... заңдылығын тексереді;
- жедел-іздестіру қызметін ... ... ... ... ... ... ... мен өткізу тактикасын реттейтін
Конституцияға, заңдарға және ... ... ... келетін нормативтік құқықтық актілеріне наразылық жасайды;
- ... ... ... ... ... ... адамның
және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының бұзылғаны анықталған
жағдайда ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырған кезде құқыққа қарсы
әрекеттерге жол ... ... ... ... ... іс ... ... қаулы шығарады;
- жедел-іздестіру қызметінің заңдылығына қадағалауды жүзеге ... ... ... ... ... бойынша прокурорлық
қадағалаудың осы Заңда көзделген өзге де ... ... ... ... босатады;
-қажет болған кезде ...... ... жүзеге асыратын
органдар басшыларынан заң бұзушылықты жою ... ... ... ... жүргізуді талап етеді;
-заңдарда ... ... ... ... ... ... ... – іздестіру қызметінің заңдылығына қадағалауды
Республиканың Бас Прокуроры және өзге де ... ... ... шегінде жүзеге асырады.
2.Тергеу мен анықтама заңдылығына қадағалау.7 Прокурор ... ... ... ... мен қызметінің заңға ... ... және ... ... ... ... ... шешудің заңдарда белгіленген тәртібінің ... ... ... мен ... ... ... жүзеге асыра отырып:
-анықтама мен тергеу ... ... үшін ... ... ... ... қызметінің анықтаманың, тергеудің
барысы ... ... ... мен өзге ... немесе әзірленіп отырған қылмыстар ... ... ... ... тіркегенде, шешкенде заңдылықтың
сақталуын ... ... және ... ... ... ... болған жағдайларда қылмыстық іс қозғайды, қылмыстық істерге
тергеу жүргізу ... ... ... ... мен ... жүргізуші адамдардың заңсыз қаулыларының
күшін жоюды;
егер, ... мен ... ... ... ... мен ... ... құқықтарының бұзылуына, ... ... жол ... ... ... жауапкершілігі туралы
мәселе қояды;
-тергеу мен ... ... ... ... ... ... ... заңдылықтың бұзылуына жол ... ... ... қылмыстық істерді қосымша тергеуге қайтарады
немесе оны ... ... не ... ... ... мен тергеу органдарына келіп ... ... ... ... үшін сотқа жібереді, қажет болған жағдайларда тергеу
бөлімшелері ... ... ... ... ... ... ... жою, қылмыстардың ... ... ету ... тексеріс жүргізуді талап етеді. Анықтама
жүргізуші ... ... ... мен ... ... іс ... мен ... жасалған шағымдарды
қарайды. Сондай-ақ, бұлтартпау шарасы ретінде ... ... ... ... ... ... ... белгіленген тәртібі мен
шартының сақталуын тексереді. Қазақстан ... ... ... және ... ... ... адамға қатысты
халықаралық іздестіру ... ... ... ... ... білдіру.
Қылмыстық, азаматтық немесе өзге де сот ісін ... ... ... ... ... отырып, прокурор осы ... ... ... ... жүргізу, азаматтық істер
жүргізу және өзге де ... ... ... және ... өз ... жүзеге асырады. Соттың немесе судьяның
іс ... ... ... ... өзге ... оның
заңға сәйкессіздігі немесе негізсіздігі себепті келіспеген жағдайда,
прокурор істі ... ... ... ... ... күшін жою
не өзгерту туралы жоғары тұрған сотқа ... ... ... ... ... сотта қаралуына ... ... не ... ... ... енбеген, заңға сәйкес
келмейтін немесе негізсіз шешіміне, ... мен өзге де ... ... ... ... беруге хақылы. Прокурор ... ... ... ... ... және өзге ... ... өз құзіретінің шегінде соттан талап етіп алдыруға құқылы.
Соттың ... ... ... ... ... мен өзге ... ... келмейтін немесе негізсіз ... ... ... ... ... ... Егер, наразылық ... ... ... асып кететін болса, онда ... ... ... ... ... тұрған прокурорға ұсыныс айтып
өтініш ... ... ... ... ... ... шешіміне,
үкімі мен өзге де қаулыларына наразылық ... және ... тұру ... ... ... ... Республиканың
Бас Прокуроры Республиканың Жоғарғы Сотының нормативтік қаулысының
Конституцияға және ... ... ... ... ... Жоғарғы Сотының жалпы отырысына наразылық ... ... іс ... заңдылығына қадағалау.
Атқарушылық іс ... ... ... жүзеге асыра
отырып, прокурор өз ... ... адам ... ... мен ... мейірбандық тұрғыдан қарау жөнінде
Конституцияның, заңдардың және ... ... ... дәл және ... қолданылуын талап етуге; азаматтың,
мемлекеттің ... мен ... ... ... ... талабы мен ... ... ... ... ... ... және тексеруге; сот тағайындаған жазалау
мәжбүр ету ... өзге де ... ... ... ... ... орындары мен мекемелерінде тексеру мақсатымен ... ... ... ... ... ... мәжбүр ету ... ... ... ... жауап
алуға; осы адамдарды ұстауға , қамауға, ... ... ... ... ету ... ... қолдануға негіз болған
құжаттарды талап ... ... ету ... ... ... айыру, айыру органдарында немесе ... ... әр ... өз ... ... ... бас бостандығынан
айыру орындарына жазасын өтеп жүрген ... ... бұза ... ... ... ... жоюға, оларды өз қаулысымен
айыптық изолятордан, камералық үлгідегі орындардан ... ... ... ... ... ... ... атқарушы
мекемелер әкімшілігінің актілерін санкциялауға ... ... ... ... іс ... органдарының
борышкердің банктерге немесе банк операцияларын ... ... ... ... ... және ... мүлкіне тыйым салу
туралы актілеріне санкция ... ... ... ... прокурор қызметінің ерекшелігі ... көп ... ... ... ... іс ... байланысты құқықтық қатынастардың қатысушысы
ретінде тергеу бөлімінің бастығы мен тергеушінің ролі
Қылмыстық іс жүргізу кодексінің ... 1-ші ... ... ... ... дегеніміз – алдын ала ... ... ... ... ... ... және
өздерінің құзіреті шегінде ... ... оның ... іс ... ... құзіреттің ұғымы мен мазмұнын
олардың ... ... ... ... ... осы адамдарға ... ... ... білу қажет.
Қылмыстық іс жүргізуге ... ... ... ... ... ... ... қылмыстық іс қозғау туралы және өзге де ... ... ... бере отырып, нақты тергеушігіе ... ... ... бар. ... ... ... ... келіп
түсетін, хабар-ошарларға жауап беретін ... ... іс ... ... сондай-ақ белгілі бір қылмыс
түрлерін ... ... ... ... ... мен
дағдысын ескерту қажеттігі жағдайында туындайды.
Мұндай ... беру ... ... да ... туындауы мүмкін, мысалы, ... ... ... ... қатынастарының болуына байланысты тергеушінің
мүдделілігін, сондай - ақ, ... да ... ... ... ... жүргізу бөлімі бастығының қылмыстық іс жүргізу бойынша
тергеуші іс - ... ... ... ... ... ... ала тергеу мен қамауда ұстаудың мерзімдерін
сақтауын бақылауды ... ... ... бар. ... үйде
қамау мерзімін ... ... ... ... ... прокурорға табыс ету үшін ... ... ... төрт ... ішінде тергеушінің
қаулысының көшірмесін ... ... үшін ... ... ... ... хабарлар мен ... үшін ... ... ... ... ... ... Уақытылылығы мазмұнына ... ... ... ... бір процедуралардың ... ... іс ... ... созу іске ... құқықтары
мен заңды мүдделеріне ... ... ... қаралуы мүмкін.
Мысалы, ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етіледі. Жалпы ереже бойынша ... ... ... ... ... оның ... ... кездесуі жүзеге
асырылады. Қорғаушымен алдын ала кездеспей ... ... ... ... ие болады. Мұндай дәйектілікті сақтамау ұстауды
орынсыз деп ... ... ... ... ... ... ... орындалуына
бақылау жасауды жүзеге асырады. ... іс ... ... 197 ... ... сәйкес прокурордың тергеушіге, тергеу бөлімінің
бастығына берген ... ... ... ... Прокурордың
берген нұсқауларына жоғары ... ... ... ... ... жасау істің ары қарай жалғасуына ... ... өзі ... бөлімінің бастығы ... ... осы ... ... ... ... ... жасайтын болады дегенді білдіреді;
- Қылмыстық іс жүргізу кодексінде ... ... ... ... тапсырмаларының орындалуы үшін бақылау ... ... ... ... ... ізге ... өзге ... тергеушілері тапсырмалар беруі мүмкін, ... ... ... ... ... ... мүмкін бола бермейді.
/ мәселен, басқа ... ... ... ... алу қажеттігі/;
-оған негіздер болған жағдайда тергеушіні іс жүргізуден ... ала ... ... ... өзіне бағынатын органның ... ... ... істі ... ... ала ... асыратын осы немесе өзге де өзіне бағынышты органнан басқа
тергеу ... ... ... ... ... ... ... кезде қаралатын істерді біріктіру, тергеушіден
бас тару ... оны ... ... ... ... ... одан әрі шаралар ... үшін ... істі ... ... ... ... және ... өзінің іс ... бұл ... ... ... ... ... ала ... жеке өзі жүзеге асырады;
Осы аталған тергеу бөлімі бастығының өкілеттіктері ... ... ... Тергеуші тергеу бөлімі ... ... ... ... шағым түсіре алады, осы
арқылы тергеуші өкілеттігінің ... және оған ... ... жүзеге асуына кепілдік береді.
Тергеу бөлімінің бастығы қылмыстық ізге түсуді жүзеге ... ... ... ... ... ... байланыста.
Сонымен бірге кейбір ... тән іс ... ... сот ісін ... оның жағдайын біршама оқшау ... ... ... ... ... деңгейіне көтере алмайды.
Тергеу бөлімі бастығының қызметін ... екі ... ... ... ... – заң ... сипатталады. Екінші деңгей
– Ішкі Істер ... ... ... ... ... ... ... ведомствалық нормативтік актілер.
Бұдан басқа заң тұрғысындағы деңгей – ... ... ... ... ... ... ... өйткені ол тергеушінің
өкілеттіктерін ... ... ... өкілеттіктерін жүзеге асырумен қатар тергеу
бөлімінің ... ... ашу және ... алу ... ... тергеушілердің іс қимылының уақытылы ... ... ... асыруға, қылмыстық істер бойынша ... ... ... ... ... және обьективті түрде
жүргізілуіне шаралар қабылдауға ... Осы ... ... заң ... оны ... ... ... етті, ол
мынадан көрінеді, ... ... ... ... ... ... ала ... жүргізу туралы, сондай-ақ, ... ... ... ... ... ... беруге, істі
бір тергеушіден екінші бір тергеушіге ... ... істі ... бір емес ... ... ... құқығы болады.
Сонымен қатар, өзі де ... ала ... ... ... ... ала ... жеке жүргізуге құқылы.
Тергеушінің іс жүргізуіне заң ... ... ... іс бойынша ол өзі ... ... ... үшін
жауапкершілік жүктелуі - өзіне бағынышты тергеушінің ... ... ... ... ... тергеу бөлімі бастығының
өкілеттіктерінің шегі ... ... анық ... ... Бұл ... ... жағы тергеу бөлімі бастығының
өкілеттілігін және ... ... ... байланысты.
Бұл жерде ... ... ... көзқарасымызша, прокурор
өкілеттіктерінің ... ... ... ... бұл – олардың
негізгі функционалдық ... - ... ... ... ... ... жан-жақты әрі мазмұнды
болып ... ... ... ... ... көзделген ... ... ... ... ... нұсқаулар беруге
құқылы болса, ал ... ... ... осы тұрғыдағы
өкілеттіктері прокурор ... ... ... бұлтартпау
шараларымен ғана шектеледі. Заң ... ... ... ... ... ... нұсқаулар береді. ... ... ... өзінің қаулысымен тергеушінің де, ... ... да ... жоққа шығаруға ... іс ... ... ... ... ... тергеуші іске қатысушылардың немесе басқа да ... ... ... ... жол ... ... ... қолданған жағдайда немесе оның іске ... ... ... ... ... немесе тергеудің нәтижелеріне ... ... ... жағдайда тергеушіні алдын ... ... ... құқылы. Тергеу бөлімі бастығының мұндай
құқығы жоқ. Осы орайда тергеушіні ... әрі ... ... ... ... ... түрде былай деп атап ... ... ... ... және ... одан ... «босату» ұғымы және «істі бір тергеушіден ... ... ... ... ғана ... ... жағынан
да ерекшеленеді, заң ... ... ... ... ... ... істі бір ... екіншісіне беру
деген сөз бұл ... кім ... ... ... әр түрлі
мағынаны білдіреді. Егер бұл іс – ... ... ... ... ... онда мұның өзі біріңғай ұйымдастыру ... ... ... ... ... тергеліп
жатқан істердің саны мен ... ... ... көп ... жұмысты біркелкі бөлу үшін ... ... ... бөлігін екінші тергеушіге береді. ... ... ... ... бір тергеушіден екіншісіне беруді қадағалау ... ... жол ... заң ... ... жолға қоюы
керек.
Тергеу бөлімі бастығының бағынышты ... ... ... былай деп айқындауға болады: «…қылмыстарды
табысты ... мен ... алу және ... ... тұрған
міндеттерді орындауды жеңілдету үшін оңтайлы жағдайларды ... ... ... ... ... ... бақылау қызметіне мыналар
жатады:
-қылмыстық іс қозғаудың уақытында ... әрі ... ... ... іс-қимылдарын жүргізудің нәтижелілігін және олардың
қылмысты ашу мен ... ... ... ... тудырушыны
ұстаудың заңдылығы мен негізділігін ... ... ... ... ... ... шарттарына сәйкестігін
анықтау; айыпталушы ретінде адамды жауапқа тартудың ... ... ... ... ала ... ... ... қамтамасыз етуді талдау; заң ... ... ... жағдайда істі тергеудің ... ... ... ... ... ... шараларын қолдану;
келтірген ... ... ... ... ... ... тергеуші қабылдаған шаралардың сәйкестігін анықтау; іс
жүргізуді ... тұру ... ... туралы тергеуші қаулысының
заңдылығы мен ... ... ... мәселен, И.Гуткин, Ф.Лопушанский, А.
Чувилев,Ю.Белозеров тергеу ... ... ... ... де, оның процессуалдық жағдайының мәнінен туындайтындай
тергеушіні ... ... ... ... ... атап ... ... осындай іс-әрекеттер қатарына,
мәселен, тергеушінің ... ... ... ... туралы,
қылмыстың жасалуына себепші болған себептер мен ... ... , ... ... ... тарту туралы нұсқауларды ... ... ... ... өз өкілеттіктерін жүзеге ... ... ... іс ... барлық нұсқаулар жазбаша
түрде беріледі.
Тергеу бөлімі бастығының процессуалды ... екі ... ... ... топты нақты қылмыстық істі ... ... ... ... ... ... оған бағынышты
тергеушілерді процессуалды басқаруға ... ... ... ... осы ... ... қаралып отырған бөлігіндегі
ережелеріне анағұрлым толық жауап береді.
Тергеу бөлімінің ... ... ... – алдын ала тергеуді жүзеге асыратын органның|
|тергеу ... ... мен өз ... ... ... |
|жасайтын оның орынбасарлары. ... ... ... оның ... ала ... ... ... оның үстіне олар, тергеу бөлімі
бастығының процессуалдық жағдайымен ... ... ... іс ... заңы ... ... - өз ... шегінде
қылмыстық іс бойынша алдын ала ... ... ... ... ... Ішкі істер органдарының тергеушісі, ұлттық қауіпсіздік
органдарының ... ... ... ... ... ... ... көзделген жағдайларда әртүрлі ... ... ... ... ... ізге түсу ... байланыстыру керек. Өйткені Қылмыстық іс ... ... ... ... ... ... ізге түсу органдарын
тергеуші де жатқызылған. Осы ... ... ала ... ... ... айтқанда, қылмыстық іс жүргізу құқықтық қатынастарының қатысушысы
ретінде ... ... сот ісі ... ... ретінде тергеушінің тұлғасын
түсіну үшін анағұрлым маңызды ... ... ... ... ... ... және әлеуметтік жағдайына,
нәсілдік және ұлттық болмысына, діни ... ... зхаң ... ... ... ... өтуі, тұлғаға, тұрғын үйге, жеке өміріне,
хат-хабар-алысуына, телефонмен болатын ... және ... ... қол ... ... ... зерттеудің жан-
жақтылығы, толықтылығы, обьективтілігі; алдын ала тергеуге ... ... мен ... ... ету; ... ... мен
өзге де адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ... ... ... ала тергеу ісін жеделдетіп
жүргізу; тергеушінің іс ... ... және ... ашу мен ... ... жұртшылықты тарту.
Тергеушінің негізгі мақсаты-істі тергеу болып ... ... ... ... ... “анықтау”, ... ... ... ... ... қатысты «айыптау», “қорғау” ұғымы
жоқ және болуы да мүмкін емес. ... өз ... ... ... ... ... анықтауға бағыттайды.
Тергеуші істің жағдайын жан-жақты, толық және ... ... үшін ... шараларды қолдануға, оның ... ... ... ... ... адамдарға қатысты айыпталушы
ретінде тарту, айып ... ... ... кесу ... таңдап алу,
айыптау қортындысын жасау жолымен ... ізге ... ... ... ... ала ... жүргізу міндетті болып
табылатын қылмыс белгілері болған кезде ... ... ... ... және ... ізін анықтау мен бекіту жөніндегі кейінге
қалдыруға болмайтын ... іс ... ... ... ... ... ... мен ... ... мен ... ... ... ... құқылы.
Анықтау органы байқалған қылмыс пен ... іс ... ... ... ... қалдыруға болмайтын тергеу іс әрекеттерін орындағаннан
кейін, бірақ іс ... ... ... бес ... ... органы істі тергеушіге беруге беруге, бұл ... ... ... ... ... ... хабарлауға міндетті. Істі
тергеушіге бергенне ... ... ... ол ... ... ... және жедел іздестіру шараларын тек тергеушінің ... ғана ... ... ... ... ... ... мүмкін
болман істі тергеушіге ... ... ... органы қылмыс
жасаған адамды анықтау үшін ... ... ... нәтижелер туралы хабарлауға міндетті.
Тергеуші, заңда прокурордың санкциясын ... ... ... ... ... ... тергеудің бағыты мен тергеу іс
әрекеттерін жүргізу туралы барлық ... ... ... ... ... және ... үшін ... жауапты болады.
Тергеушінің қызметіне ... ... ... ... ... ... тергеуші, тергеуіндегі ісі бойынша прокурордың
нұсқауларымен ... онда ... ... прокурорға шағымдану
құқығына ие болады.
Тергеуші өз тергеуіндегі ... ... ... органдарының
тергеліп жатқан іске қатысты жедел-іздестіру материалдарымен ... ... ... ... тапсырмалар мен нұсқаулар беруге
және олардан ... ... ... ... ... ... ... қорыта келгенде, қылмыстық іс жүргізу қатынастарына қатысушы
ретінде тергеушінің іс жүргізушілік қызметі туралы ғылымдағы ... ... сот ісін ... ... ... ... ... Н.А.Якубовичтің пікірі бойынша тергеуші үш функцияны ғана жүзеге
асырады,олар:қылмысты ашу,ізге ... ... ... осы үш ... ... тағы ... қосты, олар мыналар:
іске қатысушы адамдардың өз құқықтарын жүзеге асру мүмкіндігін қамтамасыз
ету;тергеуге ... ... ... ... көзқарастың ішкі
қайшылықтары да бар. Мәселе мынада: іске қатысушы адамдардың ... ету, ... ... іс ... басышылық жасау –
принциптер болып табылады. Және де ...... іс ... ал ... – тергеуші қызметі принципінің құрамдас ... ... іс ... ... мен ... көрінеді.
Тергеушінің өкілеттігі.(11.77)
2.3.Анықтау органы. Анықтаушы.
Анықтау – анықтау органдарының заңмен ... ... ... мән-жайының жиынтығын анықтау, белгілеу, бекіту, және қылмыс жасаған
адамдарды қылмыстық жауапқа ... ... ... ... ... іс
жүргіз нысаны болып табылады.
Заң шығару анықтау органдарының егжей-тегжейлі тізбесін белгілейді.
Оларға мыналар жатады:
1.ішкі істер органдары;
2.ұлттық қауіпсіздік ... ... ... ... мен ... ... туралы
істер бойынша- әділет органдары;
4. қаржы полициясының органдары;
5.контрабанда және кеден төлемдерін ... ... ... істер
бойынша - кеден органдары;
6.Қазақстан Республикасының ... ... ... ... да әскерлері мен әскери құрамаларында шақыру немесе
келісім-шарт бойынша әскери қызметін атқарып ... ... ... ... ... ... азаматтар; әскери ... ... ... қызметкерлері, олардың қызметтік
міндеттерін атқаруына байланысты немесе осы бөлімдердің, ... ... ... ... ... ... ... туралы істер
бойынша -әскери полиция органдары;
7.Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы ... ... ... ... Республикасының континентальдық шельфінде
жасалған қылмыстар туралы істер бойынша ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының басқа да әскерлері мен әскери құрамаларында шақыру ... ... ... ... ... ... ... бағынысты
әскери қызметшілер, сондай-ақ олар әскер жиындар өткеру кезінде запастағы
азаматтар ... ... ... ... ... бойынша; әскери
бөлімдердің, құрамалардың, мекемелердің ... ... ... ... міндеттерін атқаруына ... ... ... ... және ... ... жерінде жасаған
қылмыстары туралы істері бойынша әскери полиция органы болмаған жағдайда
әскери бөлімдердің, ... ... ... ... мен
гарнизондардың бастықтары;
9.Өздерінің қызметкерлері болған елдерінде жасаған ... ... ... -Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерінің
консулдық мекемелерінің және өкілетті өкілдіктерінің басшылары;
10.Өртке ... ... ... ... ... ... ... қарсы қызмет органдары;
Анықтау органының барлық қылмыстар туралы істер бойынша сотқа ... ... және ... ... тергеу қимылдарын орындау жөніндегі
құқықтары мен міндеттері, сол сияқты алысқа жүзу ... ... ... ... ... партияларының, осы баптың
екінші бөлігінде аталған ... ... ... ... ... ... мен олардың бөлімшелерінің басшыларына да, - көлік
қатынастары жоқ болған ... ... ... ... ... ... органының іс жүргізу
мәртебесін иемдену үшін төмендегідей құқықтық алғышарттардың болуы ... ... ... ... ... ... құру; - адамды
қызметке /оның ішінде осы ... ... ... ... ... басқару органының анықтау жүргізуге арналған өкілеттілігінің
қылмыстық іс ... ... ... ... ... қазіргі қолданылып
жүрген Қылмыстық істер жүргізу ... ... ... іс ... ... қатысушыға анықтау органының мәртебесін беретін
тағы бірнеше белгілері бар екендігі ... ... ... ... ... ... - Қазақстан Республикасының Қылмыстық істер
жүргізу ... ... ... аталған органдар анықтауды
жүзеге асырған уақыттағы белгілі бір ... ... ... ... ... істермен кедендік төлемдерді төлеуден
жалтару ... ғана ... ... әділет органдары – сотқа құрмет
көрсету және сот шешімдерін ... ... ... ... ... істер жөнінде анықтау жүргізеді/; - анықтау органы ... ... ... ... ... ... анықтау
мақсаттары үшін ... ... ... ... ... ... ... түсіну, мәселен
тұтас жүйе ретінде ішкі ... ... Ішкі ... ... ... органдардан /облыстық ... ... ... олар өз ... ... ... жүзеге
асыру құқығы бәріне бірдей ... ... ... ... ... ... ... қылмыстық іс қозғалғаннан кейін
ғана анықтауды ... ... ... ... ... ... ... командирі қылмыстық іс қозғап, сотқа ... ... ... бойынша анықтау жүргізуге құқылы емес/; - анықтау
органдарына жедел-іздестіру іс - ... ... ... ... ... ісін жүргізу міндетті емес ... ... ... ... ... ... іс ... аяқтау.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу ... ... ... ... ... ... осы ... белгілеген жағдайда алдын ала тергеуді жүзеге ... ... ... ... қызметінің сипаты олар алдын ала ... ... емес ... ... ... ... ... алдын ала тергеу ... ... ... ... ... ... ... іс қозғаумен шектеледі, қылмыстың
ізін анықтау және бекіту ... ... ... іс ... ... ... істі кідіріссіз прокурор арқылы тергеушіге береді .
Осы іс ... ... ... одан әрі қызметі тергеушінің
тапсырмаларын орындау ... ... ... ал ... ... емес ... бойынша анықтау органының
өкілеттіктері әлдеқайда ... ... іс ... ...... ... ... осы істер ... ... істі ... ... үшін ... ... ... Бұл
анықтау нысанында іс жүзінде алдын ала ... ... ... бұған процеске жекелеген қатысушылардың құқықтарының
көлемі және анықтау ... ... ... ... ... ... белгілерін және оны жасау
адамдарды табу ... ... ... ... ... ... ... жүктеледі. Қылмыстық іс ... ... ... ... ашып ... ... ... әдістері, құралдары Қазақстан ... ... ... ... Заңы ... ... болып табыладлы.
Мұның өзі өз кезеңінде қылмыстық іс ... ... ... ... ... актілердің көзі болып табылады.
Бұл орайда мынаны атап өту ... ... ... ... ... ... алатындай сипаты болады және барлық
анықтау органдарына қатысы ... ол тек ... ... ... ... ... бар функцияларын жүзеге
асыра алмайтын органдарға тән ... ... ... ... және табу жария түрдегі қылмыстық іс ... ... ... ... ... ... ... Ішкі істер
министрлігінің ... ... ... іздестіру шараларын жүргізу
құқығы осы ... ... ... орындайтын арнайы
бөлімшелер мен мекемелерге берілген және де ... мен ... ... ... ... ... атқаратын екі дербес
функция. Анықтау ... қол ... ... іс жүргізу
кодексінің ... ... ... де, ... ... ... ... жолымен де мүмкін болады. Жедел-
іздестіру ... ... ... іс ... ... жағдайда дәлелдейтіндей ақпаратқа айналуы мүмкін. ... ... ... ақпараттың қосымша бағдар беретіндей ғана
сипаты болады.
Анықтаушы. ... - өз ... ... ... іс ... дейінгі іс жүргізуді жүзеге асыруға ... ... ... ... сотқа дейінгі іс жүргізудің басталуы және
жүзеге ... ... ... ... ... ... ... бекітуі, прокурордың санкциясы немесе ... ... ... ... ... ... ... және
тергеу мен басқа да іс ... ... ... ... ... ала ... ... міндетті қылмыстық істер
бойынша кідіртуге болмайтын жағдайларда анықтау ... ... ... қылмыстық іс қозғауға, сондай-ақ шұғыл тергеу
әрекеттері мен жедел-іздестіру ... ... ол ... ... сағаттан кешіктірмей прокурор мен алдын ала ... ... етуі ... соттың, прокурордың, алдын ала тергеу ... ... ... ... ... ... ... қылмыстьық процеске қатынасушы адамдардың ... ... ... тапсырмаларын орындауға міндетті. Анықтау
органы бастығының нұсқаулары ... ... ... ... ... ... жөніндегі нұсқауына прокурорға шағым
жасалуы мүмкін. ... ... ... ... ... мен
айыптаудың көлемі ... ... беру үшін істі ... туралы немесе қылмыстық істі қысқарту туралы ... ... ... ... ... ... ... ерекшелігі олардың іс жүргізу ... анық ... Осы іс ... ... ... ... прокурордың нұсқауларымен келіспеуге ... жоқ, ... ... ... ... -анықтау органының құзіреті
алдын ала ... ... ... ... немесе міндетті емес
екендігіне байланысты ... ... ... ... ... ... ... прокурордың қадағалауында болады және ... ... ... ал ... жүргізетін адамды
прокурордың қадағалауында болады, ... ... ... ... ... органдары тергеуші мен анықтау ... ... ... ... ... ... істер жөнінде
тергеушінің талаптарын орындауға міндетті; -басқа ауданның ... ... ... ... міндетті; -анықтаушының
тергеушіге тапсырма беруге ... жоқ. ... мен ... ... ... ... тобында ұйымдық және іс
жүргізушілік ... ... ... ... ... МЕН МҮДДЕЛЕРІН ҚОРҒАЙТЫН ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСУШЫЛАР
3.1.Өз құқықтары мен мүдделерін немесе өздері білдіретін құқықтар мен
мүдделерді қорғап процеске қатысушылардың түрлері
Cезікті. ... ... іс ... ... ... деп ... ... кең ауқымды түсінік берген. Атап айтқанда, С.Бекешов, сезікті
дегеніміз-"қылмыстың жасалауына ... ... ... сот ісін ... қамтамасыз ету қажеттілігіне байланысты іс жүргізушілік
мәжбүрлеу шараларын қолдану ... ... ... ... ... жауап беруге шақырылған адам” деп атап көрсетті.13 В.М. ... ... ... бір топ ... ... ... ... іс
қозғалған кез келген адамды тануды ұсынады. Идея назар аударуға және
қылмыстық іс ... ... ... ... ... ... ... қылмыстық іс қозғалған адам бұрынғы қылмыстық
іс жүргізу заңдарында ешбір белгіленбеген, яки оның ... ... ... айтқанда құқықтар мен міндеттері жоқ; адам ... ... мен ... ... ... ғана ... ... бола алатын белгілі, ал олардың болмауы тергеу
мүдделі болып отырған адамға қатысты ... ізге ... ... іс
жүзінде мүмкін еместігін білдіреді;
-мұндай адамның құқықтық мәртебесінің белгісіздігі жағдайында Қазақстан
Республикасының ... және өзге де ... ... ... мен ... бұзуға жәрдемдесетін жағдай туындайды. Сонымен,
қылмыс жасауы ықтимал адамнан іс ... ... ... ... ... алу ... ... жауап алынады,14 мұның өзі ақиқат айғақ беру
міндетін білдіреді, ... ... ... жалған айғақтар бергені
үшін қылмыстық жауаптылық туындауы мүмкін.
Қылмыстық іс қозғалған ... ... ... ... ... ... кездеседі. Мәселен,М.Шешуков мұндай ... ... ... деп ... ... арқылы сотқа дейінгі кезеңдерде
процессуалдық мағынадағы белгілі бір жеке тұлға мынадай түрде өзгеріске
түсуі ... ... іс ... ... ... ол ... ... саналады, айып тағылғаннан кейін айыпталушы болып табылады. Күдік
тағылған адам сезіктіге айнала алмайды.М.Шешуков ұсынысының ... оның ... де ... ... ... ... ... мәртебелерінің араласып кетуіне әкелуі мүмкін;
оның үстіне ... ... ... орын алған күдік тағылғанның,
сезіктінің және ... ... ... ... қиындықтар туындайды. Осы айтылғандар, В.М.Савицкийдің және ... ... ... ... ... сот ісін ... ... болып табылыады. Қазіргі заң бойынша Қылмыстық іс жүргізу
кодексінің ... ... ... ... ... қатысты
қылмыстық іс қозғалған не ұстау жүзеге асырылған, не айып ... ... кесу ... ... ... ... ... іс қозғалған,2)қылмыс
жасады деген күдікпен ұсталған адамды;3)айыптау табыс етілгенге ... ... ... ... ... ... сезікті
дегеніміз-қылмыстық іс жүргізу құқықтық ... ... оның ... ... деп тану ... ... ... емес, осы адамға процессуалдық мәжбүрлеу ... ... ... қылмыс жасады деп күдіктенуге байланысты оған қарсы
қылмыстық іс қозғау ... ... ... ... ... заң ... ... оның әрбір қылмыстық іс тікелей
қозғалған сәттен бастап қатысуын жоққа шығарады.Сонымен ... ... ... ... ... ... оны сөз жоқ,сезіктінің жағдайына қояды.
Сезіктінің процессуалдық жағдайы істе жеке мүддесінің ... ... ... жеке және ... ... ... уақытта
бірдей сәйкес келе бермейді.Сезікті-өзінің ... мен ... ... ... ... ... ... процессуалдық
тұлғалардың бірі.Сезіктінің мүдделерін қорғаудың іс жүргізушілік нысандары
әр қилы. Айыптау табыс етілгенге ... ... ... ... ... оған ... шараларын қолдану кезінде ол қорғаушымен қамтамасыз
етілуге тиіс,әрі алғашқы жауап алу жүргізілгенге дейін қорғаушымен ... ... ... кездесуге құқығы болуға тиіс.Қорғаушының болмауы ұсталған
адамға ... ... ... береді.Қорғаушының болуы ұсталған адамға
алғашқы жауап ... ... өзі үшін ... ... бағыт
ұстануына мүмкіндік береді.
Алғашқы жауап алу аяқталғаннан кейін сезікті мүмкін болатын тәсілмен
(телефон ... ... да ... байланыс арналары ... және ... орны ... ... ... ... орны
туралы хабарлауға құқылы.
Сезіктіні ұстаудың шекті мерзімі жетпіс екі ... ... ... ... ... мына шешімдердің біреуі таңдалады: сезіктіні қамаудан
босату; таңдап алынған бұлтартпау шараларын жоққа шығару;адамды айыпталушы
ретінде жауапқа ... ... ... ... ... процессуалдық
құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыра алады. Бұл туралы ... ізге түсу ... ... ... ХХ ғасырдың 50-ші жылдарының басында айыпталушының мәні
туралы мәселе даулы болды.Осындай көзқарасқа сәйкес айыпталушы бір мезгілде
жазалауды, ... ... және ... ... және сонымен
бірге іс ... ... ... болып
табылады.Мысалы,А.Я.Вышинский осыған ... ... ... ... оның ... ... ғана ... сонымен
бірге іс жүргізушілік құқықтардың субьектісі ... ... ... ... дәлелдеудің мәні мен қамтамасыз ететін
маңызды шарттардың бірі”15 Айыпталушының іс жүргізушілік мәнін Р.Д.Рахунов,
Л.М.Карнеева,М.С.Строгович басқаша ... Олар іс ... ... дербес тұлға ретінде айыпталушы құқықтық қатынастардың субьектісі ғана
болып табылады деп дәлелдеді.Осыған байланысты Р.Д.Рахунов былай деп ... ... ... бола ... осы ... қылмыстық-
құқықтық мәні тұрғысынан обьекті бола алмайды.Айыпталушының іс-қимылы
қылмыс құрамының обьективті жағын қарауы ... деп, ... ... ... ... ... ... адамды не сотта жеке айыптаумен қылмыстық іс ... ... ... ... оған ... ... хаттамасын
жасаған және бекіткен адамды білдіреді.Айыпталушының жағдайы сезіктінің
жағдайымен көп ... ... ... ... ... ... және ”айып” ұғымдары арасындағы айырмашылықтарға
байланысты.
Қылымыстық сот ісін ... ... ... құқықтары бар:
-өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін заңға қайшы ... ... ... ... ... үшін ... уақыт пен мүмкіндік алуға,
қылмыстық ізге түсу органынан өзіне тиесілі ... ... ... ... ... ... ... білу және өзін айыпталушы ретінде жауапқа
тарту туралы қаулының көшірмесін алуға;
-тағылған айып ... ... пен ... ... ... бас ... мәлімдеуге;
-іс аяқталғаннан кейін тергеудің барлық материалдарымен танысуға;
-қорғаушы қызметін пайдалануға,онымен оңаша және құпия түрде кездесуге;
-алғашқы сатыдағы сотта ... ... ... ... ... ... іс-қимылы мен шешімдеріне
шағымдар айтуға;
-соңғы сөз құқығын пайдалануға;
-бетпе-бет кездесу кезінде сұрақтар қоюға;
-қылмыстық ... ... ... ... құқықтары мен мүдделеріне
ықпал ететін іс жүргізушілік шешімдердің қабылданғандығы туралы ... ... ... ... ... туралы қаулымен
танысуға, сондай-ақ сараптама қорытындыларымен танысуға;
-тергеу аяқталғаннан кейін тергеудің ... ... ... ... кез ... ... кез келген көлемде көшіріп алуға;
ақтамайтын негіздермен істі тоқтатуға қарсылық білдіруге;
-жария соттық талдауды талап етуге, сондай-ақ заңмен ... ... ... мен ... ие ... ... мен соттан жалтармауға міндетті. Тергеу мен соттан
жалтару ... үшін жаза ... ... жазалау шарасына ешбір ықпал
етпейді. Бірақ заң үкім ... ... орын алуы ... ... ... ... Мұндай санкцияларға: - бұлтартапу
шараларын таңдау; - анағұрлым жұмсақ бұлтартпау шараларын анағұрлым қатал
түрлеріне ... ... ... ... ... ... ... іс жүргізуге
айыпталушы қатысатын тергеу және сот қимылдары уақыты белгіленген тәртіпті
сақтау ... ... ... Бұл ... де заң ... Атап айтқанда, сотта тәртіп ... ... ... ... ... сот залынан шығарылады.
Жәбірленуші. Жәбіршенуші деп, қылмыстық процесті жүргізуші органның
тиісті қаулысымен оған қылмыспен тікелей моральдық,дене және ... ... деп ... ол ... ... бар ... атаймыз. Жәбірленушіге
қылмыспен келтірілген зиян,оның алдын ала тергеу мен ... ... ... ... толық өтеледі. Жәбірленушінің, ал ол қайтыс
болған жағдайда- онық құқықтық мұрагерлерінің аса ауыр қылмыс жасағаны ... ... ... ... қатысты үкім орындалған жағдайда және ... ... ... осы ... ... ... ... көлемде
өтеу үшін жеткілікті мүлкі болмаған кезде республикалық бюджеттің қаражаты
есебінен ақшалай өтемақы алуға құқығы бар. Бұл жағдай ... ... үшін ... ... ... ... туралы мәселені
жәбірленушінің өтініші бойынша өлім жазасы туралы ... ... ... ... ... жағдайларда,егер залал бір мың ... ... ... ... ... көлемінде өтелуіне
құқығы бар.
Жәбірленушінің құқықтары.
Заңмен жәбірленушіге сонымен ... ... ... ... қылмыстық процесті жүргізуші органның ... ... іс ... ... ... ... қойылған
сұрақтарға дәл жауап беруге;тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде және сот
отырысы уақытында ... ... ... т.б. заңмен көзделген
міндеттерге ие болады.
Азаматтық талапкер
Азаматтық талапкердің сот ... ... ... ... ... ... ... тергеу әрекеттерінің хаттамаларымен
танысуға; тергеушінің немесе анықтаушының ... ... ... ... ... ... ... жүргізілетін тергеу әрекеттеріне қатысуға;
тергеу аяқталғаннан кейін азаматтық талапқа қатысты ... ... және ... кез ... ... кез келген мәліметті көшіріп
алуға т.б.
Азаматтық талапкердің сот сатысында мынадай құқықтарға ... ... ... істі соттың талқылауына ... сот ... сот ... хаттамаларымен танысуға және ескертулер енгізуге;
мәлімделінген шағымдар мен наразылықтарды қарағанда ... ... ... талап бөлігіндегі іс бойынша жасалынған шағымдар мен
наразылықтарға қарсылық білдіруге т.б.
Азаматтық ... ... ... ... ... тегін көмегін алуға; істі жүргізуші органның шешіміне немесе
әрекетіне шағымдар беруге; азаматтық талап бойынша шешімдердің көшірмелерін
алуға; айғақтар ... ... ... ... не ана ... ... ... моральдық және мүліктік залалдың орнын толтыртуға және т.б.
Азаматтық жауапкер.
Азаматтық ... ... ... ... бар. ... ... мынадай құқықтарға ие: өзінің қатысуымен жүргізілетін ... ... ... ... ... оның қатысты
бөлігіне қарсылық білдіруге; тергеу аяқталғаннан кейін азаматтық талапқа
қатысты істің ... ... және ... кез ... ... кез
келген мәліметті көшіріп алуға т.б.
Азаматтық жауапкердің сот ... ... ... ... ... ... істі ... талқылауына қатысуға; сот жарыссөздерінде
сөйлеуге; сот отырысының ... ... және ... ... ... мен наразылықтарды қарағанда соттың ... ... ... ... ... ... шағымдарына
шағымдануға және т.б.
Азаматтық жауапкердің істің барлық сатыларындағы құқықтары:істің
мәні бойынша түсініктер мен ... ... ... ... ... ... істі жүргізуші органның шешіміне немесе әрекетіне шағымдар
беруге; ... ... ... ... ... алуға; айғақтар
беруге; өзінің білетін тілінде не ана тілінде жауап беруге;
3.2.Қылмыстық процеске қатысушы өзге де адамдар және олардың ... мен ... атап ... ... ... ... үш ... бөліп қарастырдық. Оның бірінші шағын тобына, дәлелдер беру ... ... ... ... деп ... мен ... Қылмыстық процеске қатысушы өзге де ... ... ... ... сот ... ... атап өтуге болады. Заңмен
осы аталған процеске қатысушылар үшін құқықтар мен міндеттер ... ХХ ... 30-шы ... әдебиеттерде белгілі бір
фактілер туралы ... ... ... ... ... ... ... жауап алуды жүргізбеу туралы тергеушіге құқық берген
орынды болар еді, ... егер ... ... органының жауап алуын
жеткілікті деп таныса.(20.78)
Сонымен куәгер дегеніміз – сотта немесе тергеуде іс үшін ... ... да ... мән-жай белгілі болуы мүмкін кез келген адамды айтамыз.21
Қылмыстық іс ... ... ... ... мәні мен құқықтық
жағдайын заң қылмыстық іс жүргізу қатынастарына ... ... ... “бірегей процессуалдық тұлға” ретінде сипаттай келіп
А.Р.Михайленко былай деп атап ... ... ... ... ... ... заңды және негізделген” ... ... ... ... ... роль ... дербес тұлға.Ол жалғыз
өзі ғана оқиғаның куәгері бола алады. Ол іс ... ... ... ... өзі шешеді.Осы заманның ғылымның даму деңгейі адамның миынан ... тыс ... ... ... бермейді. Бұл құқықтық проблема ғана
емес, аса адамгершілік проблемасы. Заң іске ... ... ... ... төндіру және басқа да заңсыз шаралар арқылы жауаптар ... ... ... ... оның ... мәні бар
мынадай сипаттарынан көрінеді: - куәгер ауыстырылмайды; -өзінің ауыстыруға
болмайтындығына байланысты, істің нәтижесіне мүдделілік ... ... ... ... қала алмайды.
Іс бойынша мыналар куәгер бола алмайды:а)айыпталушының ... ... ... ... ... ... ... істің жағдайлары туралы;ә)өзінің балалық жасына,өзінің дене немесе
жүйке ... ... іс үшін мәні бар ... ... ... ... жәнедұрыс ... бере ... ... өкілі-өкіл міндеттерін орындауына
байланысты өзіне белгілі болған жағдайлар ... қоса заң ... ... ... ... ... ... жауап алынбайды
деп белгілейді,сондай-ақ діни қызметкерден оған ... ... егер осы ... ... ... ... ... жауап алуға болмайды.22 г) судья-іс бойынша процеске
қатысуына байланысты куә бола ... ... ... ... ... ... айдап әкелінуі мүмкін; 2)жауап ... ... бас ... ... ... ... ... жауап
берсе қылмыстық жауаптылыққа тартылады;4)өзі қатысатын тергеу жұмысын
жүргізу кезінде ... ... т. ... ... ... жауап беруге;егер құқықтары мен
мүдделері бұзылатын болса, іс жүргізушінің әрекетіне шағымдануға;жұмыс орны
бойынша орташа жалақысы ... ... ... ... ... ана ... жауап беруге; жауап алу хаттамасында ... өз ... ... ... ... ... жасайтын мәлімдемесін
адвокаттың қатысуын сұрауға және т.б. заңмен белгіленген құқықтары бар.
Сарапшы. Сарапшы деп, ... ... ... бар адам және ... іс ... ... қойған талаптары бойынша қорытынды бере
алатын, сол қорытындылары бойынша жауап беретін ... ... ... бойынша зерттеу нәтижесінде іс үшін маңызы бар ... ... ... ... Сарапшы өз бетінше, яғни ... ... ... ... ... өз бетінше зерттеулер
жүргізуге құқығы жоқ. Егер сарапшы іс ... ... ... ... ... ... ... сараптама жүргізуге ... ... ... ... жүргізуге қатысты сұрақтар қоюға,
тергеу әрекеттеріне қатысуға, тек алдына қойылған мәселелер ... ... ... ... іске ... бар ... да ... бойынша
қорытындылар беруге,өзі білетін тілде немесе ана тілінде қорытынды немесе
айғақтар беруге, ... ... ... тыс ... ... ... ... беруге жеткіліксіз болса қорытынды беруден бас тару
құқығына,сондай-ақ басқа да ... ... ... ... ... ... ... шақыруы
бойынша,жүргізілген зерттеулер мен берілген қорытындыға ... ... ... беруге,сараптама жүргізуге байланысты өзіне мәлім
болған мән-жайларды жарияламауға міндетті.
Маман.Маман тергеуге және сот әрекеттеріне қатысу үшін ... ... ... ... жинауда, зерттеуде және бағалауда, ... ... ... ... ... үшін шақырылуы мүмкін.
Мысалы, кәмелетке ... ... ... ... ... педагогтар
немесе дәрігерлерде қатыстырылуы да ... ... ... міндеттерін
орындаудан дәлелсіз себептермен бас тартқаны немесе жалтарғаны үшін
әкімшілік жауаптылыққа ... ... ... ... шақырылу мақсатын білуге; іс бойынша
іс жүргізуге қатысудан бас тартуға; сот әрекетіне қатысушыларға ... өзі ... ... ... хаттамасымен, сондай-ақ сот отырысы
хаттамасының тиісті бөлігімен танысуға және өзінің ... ... ... мен нәтижелерінің ... ... ... ... ... ... жататын мәлімдемелер мен ескертпелер
жасауға;қылмыстық процесті жүргізуші органның іс-әрекетіне шағым ... бас ... ... ... сот әрекеттеріне қатысуына
байланысты өзінің келтірілген шығындарға өтем және егер іс ... ... оның ... ... шеңберіне кірмейтін болса, орындалған
жұмыс үшін сыйақы ... ... ... ... Соттар қызметінің және сот шешімдерін орындаудың
белгіленген ... ... ету ... ... ... ... ... лауазымды адам сот приставы ... ... ... бас бостандығымен айырумен байланысты емес жазалардың атқарылуына
бақылау жасауды қамтамасыз етеді және сот орындаушыларына атқару құжаттарын
мәжбүрлеп атқаруда көмек ... Сот ... ... ... тәртіпті
бақылайды. Сондай-ақ, төрағалық етушінің өкімін ... және ... ... және ... да ... ... қорғауды жүзеге
асырады, оларды басқаның ықпалынан қорғайды. Соттың іс жүргізу іс әрекетін
жүргізуіне ... ... ... ... алып ... ... ... өзіне заңмен жүктелген басқа да өкілеттіктерді
жүзеге асырады.
Сот отырысының хатшысы. Сот отырысының ... ... іске ... емес ... ... сот ... хатшысы
болып табылады. Сот отырысының хатшысы сот отырысы хаттамасының ... ... ... ... ... емес бөлігіне жауапты болады.
Сот отырысы хатшысының міндеттері: өзі хаттамалауды қамтамасыз ... ... ... сот ... ... болуға және сот отырысына
төрағалық етушінің ... ... ... ... іс ... мен
шешімін, соттың отырысына ... ... ... ... ... ... сондай-ақ сот отырысының
хаттамасында көрсетеуге жататын басқа да жағдайларды ... ... ... ... осы ... ... ... дайындауға;
төрағалық етушінің заңды өкіміне бағынуға; жабық сот отырысына ... ... ... ... ... туралы мәліметтерді жарияламауға
міндетті.
ҚОРЫТЫНДЫ
Сонымен қорытып келгенде, қылмыстық ... ... ... тергеуші, анықтаушы, ... ... ... ... жеке айыптаушы, азаматтық талапкер, ... ... ... ... сот приставы, қорғаушы т.б. жатқыздық. Жоғарыда атап
өткеніміздей, қылмыстық іс ... ... ... іске ... құқықтар мен міндеттер белгіленген. ... сот ... ... ... ... қатысушылар тең құқықтарға ие болады,
яғни оларға Қазақстан Республикасының Конституциясымен және ... ... ... ... айқындамаларын қорғауға бірдей мүмкіндіктер
берілген. Қылмыстық процеске қатысушы адамдардың ешқайсысына күш қолдануға
немесе ... ... ... ... ... болмайды. Сондай-
ақ, қылмыстық процесті жүргізуші орган қылмыстық процеске ... ... мен ... ... ... жүзеге асыру
үшін жағдай ... ... ... ... талаптарын
қанағаттандыруға уақытылы шаралар қолдануға міндетті. Іс жүргізу кезінде
процеске ... ... мен ... ... ... зиян ... таңда елімізде құқық саласында болып жатқан өзгерістер де аз
емес. Құқықтың көптеген салаларында реформалар енгізіліп жатыр. ... ... сот ... ... ... ... өзінің
Қазақстан халқына Жолдауында сот инстанцияларында ... не ... ... сот ... ... үшін алқа ... құру керектігін
баса айтып өтті. Алқа билерін құру келер жылдың ... Алқа ... ... ... моделі немесе үлгісі таңдап алынды.
Бұл заңның жобасы Парламентте ... ... оңды ... ... ... ... қатысушылардың тізіміне алқа билерін де қосуға болады.
Ал, енді заң бойынша ... ... ... деп тану ... ... ... ... құқықтар берілген сол туралы айтып өтейік.
Қылмыстық процестің ... ... ... ... ... ... ... заңмен тыйым салынған әрекеттер жасалса немесе
осындай ... ... онда ... ... ... ... ... азаматтық жауапкер, олардың заңды
өкілдері және ... деп ... ... ... ... ... үшін ... адамдар тобы қылмыстық процесті жүргізуші органға
арыз немесе ... ... ... үш тәліктен кешіктірілмей
қаралып, қабылданған шешім туралы дереу ... және ... ... ... ... ... Өтініш беруші қаулының
көшірмесін алғаннан кейін, егер ол ... ... ... ... ... ... немесе жоғары тұрған прокурорға шағымдана
алады. Егер ... ... ... ... ... ... ... ішінде алынбаса, өтініш беруші оны ... ... ... ... ... ... ... немесе сотқа жүгіне алады.
Қылмыстық сот ісіне қатысушы ... ... өз ... ... іс ... ... салдарын, сондай – ақ оның ... ... іс ... әрекеттерінің маңызы мен оған танысу үшін
ұсынылған іс материалдарының ... ... ... ... ... жүргізуші орган процеске қатысушыларға
өздеріне тиесілі құқықтары мен ... ... ... міндеттерін
түсіндіруге міндетті. Адамның өтініші бойынша қылмыстық ... ... оның ... мен ... қайталап
түсіндіруге ... ... ... орган процеске қатысушыларға
қарсылық ... ... ... ... ... және олар ... да керекті деректерді ... ... ... ... ... ие болған адамға оның
қатысуымен іс ... ... ... басталғанға дейін және
ол процеске қатысушы ... ... да ... позицияны
білдіргенге дейін оның ... мен ... ... ... ... Сот, олар ... іс ... сотқа дейінгі
іс жүргізу барысында түсіндірілген,түсіндірілмегеніне қарамастан ... ... ... ... оған ... ... мен оған
жүктелген міндеттерді түсіндіруге міндетті.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Қазақстан ... ... ... 1995ж. 30 ... Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі. Алматы. Юрист.
2004ж.
3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. ... ... ... ... ... органдары туралы” ҚР ... №2709 ... 2002 жыл. 9 ... ... 2003ж. 10
шілдедегі №483-2 заңдарымен енгізілген өзгерістер мен толықтырулар.
5. Закон Республики Казахстан “Об оперативной-розыскной деятельности” от ... 1995г. №24. ... ... 1996г.19января.
6. Положение о Департаменте расследований Министерства Юстиций Республики
Казахстан: Утв. Пост. Правительства РК. От 7 апреля 1998г. // САПП ... ... ... ... ... “Об оперативной-розыскной деятельности” от 15
сентября.1994 // Вед. ВС Республики Казахстан – 1994. № 13. Ст. ... №24. ... ... Казахстана 1996. 19 января.
8. “Об адвокатской деятельности ”Закон Республики Казахстан от 5 декабря.
Алматы 1998г.
9. “О ... ... ... ... о ... ... Казахстан ” Пост.: Пл.Верховного суда Республики Казахстан от
14 мая. 1998г. // ЮГ. 1998. №24.
10. Уголовный процесс. / Под ред. ... К.Ф. ... ... ... / Под ред. Н.А. ... ... советского уголовного процесса /ч.Общая/- под.ред. А.Д. Бойкова
А.Д., И.А. Карпеца. М.1989.
13.Сов. ... ... Под ред. ... В.З. Лукашевича –
М.1998.
14.Уголовный процесс Казахской ССР. Под ред. М.Мамутова и Ю. Д. Левщица.
/ч.Общ./-Алматы 1989г.: ... ... ... А.М., ... Э.В. Савицкий В.М., Уголовный процесс России .
Москва 1998.
16..Комментарий к Уголовному Процессуальному ... ... ... ... ... ... и ... в российском
судопроизводстве. Тверь 1996г.
18.Басков В.И. Прокурорский надзор. М.1998.
19.Следственные действия. Свердловск. ... В.Е. ... ... предварительного расследования. М.1983.
21.Шейфер С.А. Предварительные следствие. Общие условия и ... ... ... В.В. Общие условия производства предварительного ... ... А.А. ... ... законности
обоснованности возбуждения уголовного дела. М:1976.
24.Мотовиловкер Я.О. Обстоятельства, исключающие производства по уголовному
делу. // ... и ... № 12. С. ... расследования преступлений. Справочное пособия. Под ... А.Я. ... А.М. ... по ... делу: процессуальные функции.
М.1991г.
27. Демидов И.Ф.Проблемы прав человека в Российском ... ... С.П. , ... О.С. Охрана прав потерпевших и свидетелей ... ... ... ... М.П. Участники процесса на предварительном следствии.
Проблемы ... ... – Рига ... Б.А. ... ... - ... закон.М.1967.
31.Защита прав потерпевшего в уголовном процессе. ... Л.Л. ... ... участников уголовного
судопроизводства // ... ... Т.А. ... суду в советском уголовном процессе. М.1981.
34.Николаева Т.Н. Деятельность проркурора при ... ... ... 1990.
35. Агафанов П.Н. Порядок судебного ... по ... ... іс ... ... кезінде және сот отырысы уақытында
тәртіп сақтауға міндетті.
Сот талқылауына, тергеу әрекеттеріне қатыса отырып, дәлелдерді табу,бекіту
және алу үшін ... ... ... және ... ... отырып,тергеу іс әрекеттерін жүргізуге
өзіне іске қатысуына байланысты белгілі болған істің мән-жайлары туралы
мәліметтерді және өзге ... ... ... ... ... ... келуге
өзінің іс әрекеттері туралы түсіндірмелер беруге
Маманның міндеттері
Заңмен тыйым салынған әрекетімен ... ... ... жолмен
Азаматтық жауапкер деп,келтірген зияны үшін мүліктік жауаптылықта болатын
жеке немесе заңды ... ... Бұл ... ... ... ... ретінде тануға қылмыстық процесті жүргізуші органның
қаулысы болып ... ... ... ... ... зияны мүліктік өтеу туралы
Кәм.толм-ң н/се әр.қабілетсізд. аз.талапты заңды өкілдері қоюы
Талапты жеке және ... ... ... н/се ... тұлғ. прокур-дың иниц. аз.талапкер деп тану
Азаматтық талапкер деп,қылмыспен мүліктік залал келтірілді деп ... бар және оны өтеу ... ... ... жеке және ... ... ... жазылатын протоколдармен танысуға және оған ескертулер
беруге
Тергеу амалдары біткеннен кейін іске қатысты ... ... ... көшірмелерін алуға
Апелляциялық инстанция сотының шешімдері мен үкімдерінің көшірмелерін алуға
танысуға
Іс бойынша түскен шағымдар мен наразылықтар туралы білуге және оларға
қарсылықтар білдіруге
Сот ... ... ... және оған ескертулер жасауға
Айыпталушыға байланысты айып тағылғандығын білуге
өзінің ана тілінде немесе өзі ... ... ... ... ... сот ісіне қатысуға
Іс материалдарының көшірмелерін алуға/ айыптау үкімінің,жәбірленуші деп
тану туралы т.б./
өкіл алуға, іс ... ... ... ... көмегін тегін
пайдалануға
Қылмыстық іс бойынша істі жүргізуші органдардың қызметіне шағымдар
келтіруге
Мүліктік зиянды,сотқа қатысуына байланысты және алдын ала тергеуге ... өтеп ... және ... ... ... ... ... жарыссөз. сөйл.,жеке айыпт.қ.
өзінің немесе заңды өкілінің берген өтініші б/ша тергеу әрекетіне қат.
Дәлелдемелер ұсынуға, өтіштер білдіруге, қарсылықтар білдіруге
Сот сатысында
Сотқа дейінгі сатысында
Қ.і.терг-ң ... ... ... құқықтарға ие:
Анықтау мен бекіту жөніндегі кейінге қалдыруға болмайтын істер жөнінде
алдын алу шараларын қолдан және бұл туралы прокурорға 24 сағаттан
кешіктірілмей хабарлауға
Кейінге ... ... ... ... ... ... ... іс қозғау
әскери соттар
Аудандық соттар және аунаралық соттар
Астана және Алматы қалаларының ... ... ... күштерінің сот /облыстық және оған тең.сот/
Соттар және оларға теңестірілген аудандық соттар
Соттар және ... ... ... ... ... ... ... соттар
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты
Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 37- тарауындағы ережелерді қолдану
Алдын ала тергеуді қажет ететін қылмыстық іс ... ала ... ... ... ... ... ... санкциясы мен соттың шешімін алу және қіжк-нің 66-бабының 5-
тармағын қоса
Қіжк-нің 67 бабының 3,4 тарм. бойынша ... ... іс ... ... және ... да процессуалдық әрекеттерді өз бетінше жүргізуге
Анықтаушының құқықтары
Кәмелетке толмағандар немесе психикалық ... ... ... іс ... ... алу және жолын кесу
Адын ала тергеу жүргізу міндетті ... ... ... ... ала ... ісін жүргізу міндетті емес істер бойынша
Анықтау органдарының өкілеттігі
Анықтау органдары
Заңда ... ... ... немесе шешімін алуға;қылмыс
жасағандығын көрсететін жеткілікті ... ... ... ... ... айыпталушыны қылмыстық жауапқа тарту
Қылмыстық ізге түсуді жүзеге асыру; істі ... ... ... ... ... ала ... мен ... үшін жіберілген істің уақытында
ашылуына,заңдылығы үшін жауап беруге;
міндеттері
Анықтау органын тергеу амалдарын ... үшін ... ... ... іске қосу ... алдын ала тергеу
материалдарын сұратып алуға
Анықтау органдарына жазбаша атқару үшін міндетті іздестіру және ... ... ... ... ... мен нұсқаулар беруге
Жедел-іздестіру материалдарымен танысуға
Прокурордың нұсқауымен ... ... ... ... ... ... ... орындауын күтпей-ақ,істі кез келген
сәтте іс жүргізуге қабылдауға және оны ... ... ... ... ... ... соттың санкциясы қажет істерді қоса алғанда,барлық
қылмыстық істерді өз қарауына алу
Қылмыстық істі қозғау және алдын ала ... ... ... істі ... ... ... мен қылмысты квалификациялау туралы
Прокурор нұсқауларының орындалуын қадағалау және прокурор нұсқ-ның басқа
да тергеушілерге ... ... ... ... үшін ... істі ... жіберу
Қамауда ұстау мен алдын ала тергеудің мерзімдердің сақтауын бақылау
Нұсқауды шағымдау, олардың орындалуын тоқтатпайды
Қылмыстықістердің дер кезінде шешілуіне ... ... ... беру , ... ... ... табылатын нұсқаулар /прокурорға
беріледі/
Бақылауды жүзеге асыру
Қылмыстық істі өзінің іс ... ... істі ... ... ... істі ... ... өзіне бағынысты органның басқа тергеу бөлімшесіне береді
Заңда көзделген реттерде, іс жүргізуден ... ... ала ... ... үшін ... ... береді
Тергеу бөлімі бастығының өкілеттігі
Қылмыстық іске азаматтық-құқықтық,қылмыстық құқықтық мүддесін қорғап
қатысушылар
Қылмыстық процеске қатысушы мемлекеттік органдар мен лауазымды адамд.
Сезікті,айыпталушы,жәбірленуші,жеке ... ... мен ... ... ізге түсу органдары /прокурор, анықт., анықтау.орг.баст.,тергеуші
Басқа да адамдар
Басқа адамның мүддесін қорғап іске қатысушылар
Дәлелдер беру ... ... ... ... мен ... заңды өкілдері мен қорғауш.
Эксперт, куә
өкілдер мен заңды өкілдер
Жәрдем ... ... атқ. іске ... мен жеке айыптаушының
Сот отырысының хатшысы,аудармашы,қалыс,маман, сот приставы
Азаматтық талапкер мен ... ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 73 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қылмыстық процеске қатысушылар туралы7 бет
Қылмыстық процеске қатысушылардың ұғымы, мәні70 бет
Қазақстан қылмыстық іс жүргізу3 бет
Қылмыстық процесс жайлы25 бет
Қылмыстық iстер бойынша адвокаттың сот процесiне қатысуы14 бет
Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастар және олардың субъектілері6 бет
Қылмыстық іс жүргізу құқығы24 бет
Іске қатысушылардың сотқа келуін қамтамасыз ету16 бет
Азаматтық іс жүргізу құқығының қатысушыларының құқықтық жағдайы62 бет
Азаматтық процесстің қатысушылары (жалпы сипаттама)67 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь