Бастауыш сыныпта бекіту сабақтарын өткізудің теориялық негіздері1.Бекіту сабағының зерттелу жайы
1.2.Қазақ тілінен бекіту сабактарын өткізу жолдары
2.2. Бекіту сабақтарына байланысты сабақ үлгілері ( 3.сынып).
Сабақ - оқытушы мен оқушының арасындағы байланыс, қарым-қатынас, үйымдастыру арқылы оқыту, үйрету, үйрену, білімді игеру жұмыстары [4; 94]
Оқушы жалпы білім жүйесіне,оған жеткізетін іс-әрекеттер
тәсілдерімен қатар оқу еңбегін саналы орындауға,білім алуға жетелейті
икемділіктер мен шапшаңдылықгарды меңгереді. Бұларды ол кез-келген жаңа жағдайға ейімдей алса.оның алдынан творчестволық ізденіс жолы ашылады. Жүзеге асқан түрлі іс-әрекеттермен, адамдармен қарым-қатынас жасауға үйренеді.Ендеше.икемділік пен машы^тық оқу процесінде, мұғалім мен оқушы қарым-қатынасының мазмұнында үлкен мәні бар. [5;63]
Енді "білім", "машық", "икемділік" деген үғымдарды анықгал
алайық.Педагогикалық әдебиетте бүл түсініктердің біркелкі
анықгамалары жоқ.Білім - фактілер,ережелер,қорытындылар,заң-
дылықтар, идиялардеориялар түрінде кездесетін шындықтың түрлі
салалары бойынша адамзат жинақтаған тәжірибе. БілІм адам санасында
түсініістер,ұғымдар түрінде бейнеленеді. [6;7]
Білім - табиғат пен қоғам дамуындағы фактілерді, ұғымдарды, заңдарды меңгерудің нәтижесі [5; 91]
Білім - шынды^гы танып білу процесінің нәтижесі, оның адам санасында елес, ұғым, пікір, ой тужырымы, теория түрінде сөйкесті көрінісі. Шынайы білім - танудың нәтижесі, қоғамдық-тарихи практикамен тексерілген және логикамен көз жеткізілген. Білім арқылы жеке адам табиғаттың және қогам қүбылыстарының обьективті жақгарын зерттейді, түсінеді, ұғады. [7; 12]

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 42 бет
Таңдаулыға:   
I. Бастауыш сыныпта бекіту сабақтарын өткізудің теориялық
негіздері
1.1.Бекіту сабағының зерттелу жайы
Сабақ - шығармашылық акг. Ол мүғалімнен де, оқушыдан да дене ақыл-ой,
сезімдік күш-жігер жұмсауды талап етеді.
- оқытудың мақсаты мен мазмунының, тәсілі мен әдісінің күрделі
әрекеттестігінен көрінетін, жеке адамның, мұғалімнің шеберлігі байқалатын,
оқушының жеке және жас ерекшелігі, оқытудың мақсаты мен міндеті, тәрбиелеу
мен дамыту жузеге асырылатын оқу-тәрбие процесінің логикалық жағынан
аяі^алған тұтас элементі.
А.Сухомленский: Сабақ - оқытушының педагогикалық мәдениетінің
айнасы [2; 15]
Сабақгың сапасын арттырудың негізгі жолдары мен құралдары;
1 – кесте
Оқушыларды Оқу~тәрбие Оқытудың Даралап, Саралап Оқушы-
Оқыту, тәрбие- процесін са-белсенді жекешелеп оқыту ларды
леу мен дамы- палы ұтым- әдістерін оқыту оку әреке
туды үштасты- ДЫ, ТИІМДІ қолдану тін жедел
РУ ұйымдасты- дету
РУ
Сабақтың Бурыннан ал Өлліп отыр Теорияны іс Теорияны Дағдыны
алдына мақ - ған ған матер- жузінде, тә-қолдана бі- қалыптас
сат,міндет қою,білімдері иалдың мә- жірибеде қоллуде үйре- тыру
тақырыпты тү - не сүйену нін ашу дану үлгісінту алгоритм
сіндіру көрсетү

[3; 113]
6

Сабақ - оқытушы мен оқушының арасындағы байланыс, қарым-қатынас,
үйымдастыру арқылы оқыту, үйрету, үйрену, білімді игеру жұмыстары [4; 94]
Оқушы жалпы білім жүйесіне,оған жеткізетін іс-әрекеттер
тәсілдерімен қатар оқу еңбегін саналы орындауға,білім алуға жетелейті
икемділіктер мен шапшаңдылықгарды меңгереді. Бұларды ол кез-келген жаңа
жағдайға ейімдей алса.оның алдынан творчестволық ізденіс жолы ашылады.
Жүзеге асқан түрлі іс-әрекеттермен, адамдармен қарым-қатынас жасауға
үйренеді.Ендеше.икемділік пен машы^тық оқу процесінде, мұғалім мен оқушы
қарым-қатынасының мазмұнында үлкен мәні бар. [5;63]
Енді "білім", "машық", "икемділік" деген үғымдарды анықгал
алайық.Педагогикалық әдебиетте бүл түсініктердің біркелкі
анықгамалары жоқ.Білім - фактілер,ережелер,қорытындылар,заң-
дылықтар, идиялардеориялар түрінде кездесетін шындықтың түрлі
салалары бойынша адамзат жинақтаған тәжірибе. БілІм адам санасында
түсініістер,ұғымдар түрінде бейнеленеді. [6;7]
Білім - табиғат пен қоғам дамуындағы фактілерді, ұғымдарды, заңдарды
меңгерудің нәтижесі [5; 91]
Білім - шынды^гы танып білу процесінің нәтижесі, оның адам санасында
елес, ұғым, пікір, ой тужырымы, теория түрінде сөйкесті көрінісі. Шынайы
білім - танудың нәтижесі, қоғамдық-тарихи практикамен тексерілген және
логикамен көз жеткізілген. Білім арқылы жеке адам табиғаттың және қогам
қүбылыстарының обьективті жақгарын зерттейді, түсінеді, ұғады. [7; 12]
Икемділікгі көбіне іске асқан.қолданысын тапқан білім деп анықтайды.
[б;7]
Машық бірнеше рет қайталанған жаттығулар негізінде қалыптасады.
[8;7]
7
"Оқушы алдындағы басты міндет,- дейді М.И. Махмутов ғылым
негіздерін үйреніп.жаңа ұғымдар мен қызмет әдістеріқдүниеге ғылыми
көзкарасын қалыптастыру.Бұл үздіксіз процесс оқушылардә бұрын қалыптасқан
түсінікгер мен тәжірибелер жүйесі негізінде іске асады. Егер бұрын өтілген
материалдар практикада қолдану арқылы икемділік пен машықтың қалылтасуы оны
қорытындылайды". [9;93]
Біліктілік- калификация - бітірушінің білім туралы құжатында
көрсетілген кәсіптік қызметті орындауға немесе білімін жалғастыруға деген
кәсіби даярлығының турі мен дәрежесі [7;20]
Сабақ құрылымы - сабақ тұтастығын қамтамасыз ететін, оның
элементтерінің жиынтығы. Әрбір сабақгың құрылымы оның мақсатына, оқылатын
материалдың мазмұнына, оқытудың әдістеріне тәсілдеріне, оқушылардың
дайындық деңгейіне тәуелді болады.
Сабақтың типологиясы әрі қиын әрі күрделі мәселе. Бұл жөнінде көптеген
авторлардың еңбектері жарық көрді. Олардың қатарына С.В.Ивановтың Типы и
структура урока, 1952, Н.В.Кзанцевтың Урок в советской школе, 1956,
М.А.Данилов пен Б.П. Египовтың Дидактика, 1957. Педагогика, Курс лекций.
Под редакцией Г.И.Идкиной, Е.Я.Поланта и др. 1966, Основы дидактики Под
ред. Б.Д.Египова, 1967, Педагогика школы, под ред. Г.И.Шукиной, 1977 т.б.
жатады. [10;265]
Сабақгы топтастыру (классификациялау) жалпы дидактикалық тұрғыдан да
әртүрлі түсіндіріліп, түрліше анықгама беріледі де бірнеше түрлі болып
топтастырылады [11 ;68]
Педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерінде бірнеше, ондаған
әртүрлі сабақтар классификациясы берілгенмен осы уақытқа дейін жалпы
танылған бір ауыздан қабылданған классификация жоқ - дейді ез еңбегінде
[7;39]
Сабақтың типін негізінен оқу материалын игеруге байланысты, сол
8
оқу материалын игерту үшін жүретін жүмыс кезеңі, сипаты, істелетін жұмыс
түрінің көлемі арқылы айқындалады: түсіндіру қайталау, бекіту, жалпылау
[11; 68]
Сабақтың типологиясы мен құрылымы туралы педагогикалық баспасөз
беттеріде бірнеше талас пікірлер айтылып келеді. Бірақ, біріңғай жалпы
танылған сабақ технологиясы әлі жасалған жоқ.
Мұны қалай тусіндіруге болады? Дидакгикалық түрғыдан қарастырсақ, оның
себептері: а) оқыту процесі өте күрделі диалектикалық процесс, сонда
сабақгың үйымдастыру формасы, оқыту әдістері мен тәсілдері жаңа түрлері
пайда болды; б) сабақты жіктеу принциптерін анықгауды әрбір автордың
көзқарасы әр түрлі болады.
И.Н.Казанцев сабақтарды жіктеу үшін үш принципті басшылыққа алады:
а) Мазмүны бойынша математика сабақтары алгебра, геометрия т.б.
сабақтарға бөлінеді;
ә) дидактикалық мақсат бойынша - әрбір сабақга шешілетін нақты
міндеттерге түсіну;
б) сабақты өткізу тәсілі бойынша - бұл лекция, әңгіме, кино және
практикалық сабақтар.
Көптеген дидактиктер сабақтарды жіктеудің негізгі принциптерін
түсіндіруде дидактикалық міндеттерге сүйенеді. Осы түрғыдан И.Н.Казанцев
көрсеткен принциптердің екінші вариянтын қолдануға болады.
Б.П.Есипов, Н.И. Болдырев, Г.И.Щукина, В.А.Онищук т.б. жасаған
сабақтар жіктелуі мектептерде жиі қолданылуда. Ол негізгі дидактикалық
міндеттер бойынша жасалған. Бүл жікгеуге сабақтардың әртүрлі типтері
кіреді;
- Оқушылардың жаңа білімді игеру сабаід"ары;
- Іскерлік пен дағдыны қалыптастыру және жетілдіру сабақгары;
9
Қайталау, бекіту, яғни білімді, іскерлікгі және дағдыны бақылау-тексеру
сабақгары;
Аралас сабакгар - мұнда бірнеше дидактикалық міндеттер шешіледі
[10;265]
Енді осы айтылған сабақ типтеріне жекө - жеке тоқтала кетейік.
Жаңа сабақга оқушыларға жаңа білім меңгертіледі. Жаңа қубылысты таныту
арқылы оқушылардың ой-өрісі, білім аясы, дүниеге көзқарасы кеңейеді.
Қайталау сабағы түрлі пәндерден алған білімін толық қалыптастыру
мақсатында жүргізіледі.
Бекіту сабағы - оқушылардың түрлі пәндерден алған білімдері қаншапы^ты
меңгерілгендігін байқау ушін жүргізіледі [9;4]
Сабақтың дидактикалық міндеттерін шешу үшін оқу сабағын төмендегі
типтерге бөлуге болады [12;353]
Мүғалімдер сабақ түрлері жөніндегі ғалымдар көрсеткен
нұсқауларды шебер пайдаланды.оларды М.И.Махмутов ұсынған сабақ жүйесінің
түрлері ғана емес, типтері де қызықтырады
Сабақ типтері Сабақ турлері
I. Жада оқу материалын окьга- а) лекция сабақ, ә) эңгіме сабак, б)
үйрену сабаш (сабақгьщ I кино сабақ, в) е^ бетімен жұмыс
тшгінін методикалық вариантгары-істейтін теориялык немесе практикалық
кіріспе,байқаулар,материалдар жинау) сабақ, г) аралас сабақ \бір сабақга
сабақгьщ бірдате түрів бірікгіруА
II. Білім икемділікпен машыкш а) өз бетімен жұмыс істеу (ауызша
жетілдіру сабаш: меңгергенді максатгы немесе жазбаша жатгығулар), э)
пайдалаиу. лабораториялық жұмыс сабағы, б)
практикалык жршс сабагы, в) экскурсия
сабағы, г) семиаар.
III. Жұйелеу және жинакгау сабақтары.
IV. Аралас сабақ. Бұған сабакгьщ негізгі бес типі
кіреді:
V. Бакылау сабақтары (икемділік а) ауызша сңіау
пен машыкты (жекегае,топ-топ,жагтылама) э) жазбаша
бағалау). сңау (жеке-жеке),б) зачет.практикалык
сынак (лабараторшшык жұмыс), в)
бақылау (ш бетіме істелетін жумыс),
д) аралас сабак (бірінті үоі түрді
біріктіру)

[9;77]
ю
Бастауыш сатыда окушының жалпы жэне психикалық дамуының жеткіліктІ
деңгейіне қол жеткізу үшін, ең алдымен, білім берудің приоритеті түбегейлі
өзгеруі керек: бірінші кезекте, бұрыиғыша оқушьшы пэндік білім, біліктердің
белгілІ бір жиынтыгымен қаруландыру мақсаты койылады.
Бекіту сабағы оқушылардың қазақ тілінен алган теориялық білімін
пысықтауда улкен кызмет атқарады. Бұл сабақ мектеп оқушыларының қазақ
тілінен күнделікті алған білімдерін нығайтып отыру мақсатында жургізіледі.
Сондай-ақ бул сабақ білімді бекіту жэне оларды қандай объектілер
негізінде жаттықтыру сияқты мэселелерді қамтиды. Бекіту сабагы мына сиякты
жү_мыс түрлері бойынша жүзеге асырылады: 1) мұғалімнің дайындаған кеспе
қағаздары бойынша жүргізіледі; 2) мү-ғалімнің арнайы жинап жүрген мысалдары
негізінде алынады; 3) оқулық пен оқу қүралдары негізінде жүргізіледі; 4)
картина және сурет негізіиде орындалады; 5) жобасы мен кестелер бойынша
жүргізіледі; 6) арнайы дайындалған мэтіндер пайдалынылады.
Сонымен, бекіту сабакгарының алға қоятын ең басты мақсаты оқушылардың
алған білімін практикада қолдана білуі жэне оны жазбаша мақсатта
жүргізілетін еңбектерінде іске асыруы больш табылады.
Бірақ, оқытушылар бекіту сабағының қү^рыльшын элі де болса қайталау,
иысықтау сабақтарына кіретін сабақ түрлеріяің бірі болып келеді. Окытудың
түпкі максаты- алған білімді өмірде пайдалана білу. Бу_л мектеп
қабырғасынан, сабақ үстінен басталады. Қазақ тілінен бекіту сабақгарын
тиімді тэсілдер арқылы өткізу жолдары нэтижесінде, оқушылардың алған
теориялық білімін пьтсықтауда үлкенқызмет атқарады.
11
Б.Ниетжанның Педагогика атты еңбегінде бекіту сабағының
қүрылымын былай берген:
Білімді, іскерлікті, дағдыны қалыптастыру сабағы.
Сабақтың қүрыльімы:
1. ¥йымдастыру
2. Сабақтың мақсаты мен міндеттері.
3. Бекіту
4. Қорыту және үйге тапсырма беру [І0;353]
Ж.Әбиев, С.Бабаев, А.Құдияровалар өз еңбектерінде бекіту
сабағының құрылымын былай берген:
1. Сабақтың басталуын ұйымдастыру. Оқушыларға сабакгың мақсат -
міндеттерін түсіндіру.
1. Бұрын әтілген оқу материалдарын қайталау, пысықгау.
2. Оқушылардың ез бетінше жұмыс істеуі. Түрлі жаттығулар мен
практикалық және лабораториялық жұмыстарын атқаруы.
4. Сабақты қорытындылау, үйге тапсырма беру, түсіндіру.
Жаңа білімді оқушылардың қабылдап, меңгеруі барысында
сабакдың пысықтау және бекіту кезеңдері де белсенді қызмет атқарады. Себебі
жаңадан оқып үйренген білімдерді пысықтап отыру әр сабақтың елеулі элементі
болып табылады.Алғаи білімді бекітпейінше, оны сапальі да берік меңгеру
мүмкін емес.
Сондықтаи білімді бекіту сабағы өзінің құрылысы женінен әр алуан
болып келеді.
Мұғалімнің түсіндіруі жағдайында оның сезімен бірге оқушылардың өз
бетінше жатгығу істері және тәжірибелік - зертханалық жұмыстарында
тәжірибелер жүргізіп, көрнекі қуралдарын көрсету жұмыстары қоса
атқарылады.
Оқу жұмысының мұндай алуан түріне қарамастан муғалімнің сөзі жетекші
рөл атқарады.
12
Мұндай сабақгарда бұрынғы ұғынған оқу материалдарын оқушылардың
қаншалықты терең меңгергенін, көлемін, сапасын тексеру жұмыстары да кіреді
- деген [13; 184]
Оқушылардың білімін бекіту сабағында олардың алған білімі бекиді,
дағдысы қалыптасады, жетіледі.
Дағды - автаматтандырылған әрекет.Дағды тек саналы түрде
автоматтандырылған қимыл-әрекет түрінде көрінеді, ал сонан соң әрекеттің
автоматтандырылған тәсілі ретінде қызмет атқарады
Дағды - жаттығу нәтижесінде автоматтардырылған әрекет [14; 203].
Дағды - қайта-қайта орындалатын практикалық әркетке машықтандыру.
Мысалы: тез оқу дағдысы-жүйелі түрде жаттығу нәтижесі. Дағды сенсорлық,
ақыл-ой ойлау, еріктік және қозғаушылық психомоторлық деп бөледі
[7;60]
Бастауыш кғласс мұғалімдері жұмысында білімді және икемділік пен
машықты қалыптастыратын.жүйеге келтіретін бекіту сабағы жиі
қолданылады.Кейбір ғалымдар сабақгың бұл түріқмысалы М.И.Махмутов
білім,икемділік,машықты жетілдіру және жуйелеу сабағы деп біледі.
Сабақгың бұл түрін белгілі бір білім негізінде жаттығулар арқылы
жалпы және арнайы оқу икемділігі мен машығын бекіту.олардың творчестволық
қолданылуын қамтамасыз ету мақсатында пайдаланылған дұрыс.Мұндай сабакта
жаттығулардың бірнеше түрлерін қолдануға мүмкіндік туады.Бул сабақта
оқушылардың білім икемділік пен машықты немесе басқа жалпы оқу
икемділіктерін қандай деңгейде меңгергендігі тапсырма орындаудыңжүйесі,бір
ізділігі анықталады. [18;21]
Мұғалім мен оқушылардың өзара осындай бірліктегі іс-әрекеті жалпы
жалпы оқу икемділіктері мен машықгарын дамытудың келешекте іске асырылуға
тейісті деңгейін болжауға мумкіндік береді.
Оқу икемділіктері мен машықтары бір тұгас өтілетін сабақ жоспарын
13
жасауға кіріспес бұрын мұғалім қазіргі сабақ талабын толық меңгеруі тиіс.
Қазіргі сабаққа қойлатын дидактикалық талап нақгы тәрбиелік және білімділік
мақсатты,саондай-ақ жалпы оқу икемділігі мен машығын дамытуға байланысты
сабақ құрлысын анықтау ісінде тиімді әдістер мен тәсілдерді белгілей
білуді.оқуды өмірмем байланыстыру.жүйелілік пен бір
ізділік,түсініктілік,саналылық, белсенділік сияқгы сабақ өткізудің ғылыми
принцптерін мүлтіксіз сақгауды, мұғалімнің басшылығымен оқушылардың өз
бетімен жұмыс істеулері, сөз.көрнекілік пен праісгика,әдістер мен
тәсілдердің тиімді жағын қарастырып.оқытудың формалары мен әдістерін
біріктіруді көздейді. [18;23]
Бекіту сабағында оқушыларға тың теориялық білім берілмөйді, тек олардың
алдыңғы сабақгарда алған білімдерін бекітуге арналған түрлі-түрлі
жаттығулар орындатылып, үйрету, дағдыландыру жұмыстары жүргізіледі, арнаулы
сұраулар, түсіндірмелі жазу, грамматикалық талдаулар немесе типтік
есептерді шешу, вариативті жолдармен өткенді бекіту арқылы оқушылардың
өткен материалдан алынған білімі ширатылады, бекітіледі.
Білім мен дағдыларды нығайту психологиялық объектілерге тікелей
байланысты. Соидықтан да бекіту сабағында мына сияі^гы негізгі басқыштар
айқын көрініп тұрады: өткен және жаңа материалдар жөнінде оқушыларда
белгілі дәрежеде ұғым, түсінік пайда болады. Бұл кезде өткен немесе жаңа
материалдар оқушылар ойында сәулеленеді. берілген білім мен дағдыларды
оқушылар белгілі дәрежеде игереді. Сол объектілер жөнінде белгілі келемде
білім деңгейін сапалы меңгереді. Сондай-ақ бұл сабақ білімді бекіту және
оларды қандай объектілер негізінде жаттыісгыру сия^гы мәселелерді қамтиды
[19;81]
14
1.2.Қазақ тілінен бекіту сабактарын өткізу жолдары
Қандай пәнді болмасын оқытудың негізгі ең алдымен оның ғылыми мәнін
саралаудан басталатыны заңды құбылыс. Белгілі қүбылыстың шығу себебін, мән-
мазмұнын, ішкі құрылымын ғылыми турғыдан жете зерттеп, егжей-теғжей саралап
алу оқытудың алғы шарты болып табылады. Бүлай етпей турып оқытудың әдіс-
тәсілдерін үйрету жолдарын аныктау мүмкін емес. [20; 10]
Әр сабақтың басты мақсатының бірі - оқушының өз бетімен ойлау
қабілетін қалыптастыру.Ол үйренудеи өз бетімен оқуға бірте-бірте көшу
арқылы жүзеге асады. [21;11]
Ал мұндай нәтижеге жету үшін оқушы алдағы істі жоспарлап, оны өз
күшімен орындау және өзін - өзі бақылауы тиіс.
V Әрин мұғалім бүл іске басшылық жасайды,оқушыларға нұсқау беріп,әр
сабақта жалпы ез бетінше жұмыс істеу машығын қалыптастыруғка бағытталған
жаттығуларды жоспарлап отырады. Сондықтан сабақгың дидакгикалық қүрлысына
жалпы өз бетінше жұмыс Істей алу икемдіктері мен машықтарының мазмұнын
қалай кірістіру.сабақгастыру керектімгін арнайы қарастыру қажет.
Бұрын меңгерілген білімді жөтілдіру (актуалдандыру) ұғымы, ең
алдымен,оқушының өтілген материалды еске түсіру.оқу материалын
меңгеруі,өзін-өзі бақылауды іске асыруы.өткен білімнің жаңа жағдайға
байланысын ұғынуы сияқты бөліктерден құралады. [18;27]
Оқушылардың қызметін жетілдіру әдісі деп біз арнайы және жалпы оқу
икемділіктері мен машқытарын дамыту.қалыптастыруды
түсінеміз.Сабакгың бұл түрінде ең алдымен мынадай
міндеттер қойылады: бұрын өтілген материалдарды жүйелеу, талдау, құрасты
-
15
ру,салыстыру және жинакгау.мұғалімнің сұрағына толық жауап беру, жауап
бергенде жоспарды пайдалану,бұрын өтілген оқу материалы бойынша тез бағдар
жасай біліу.оқу мен жазудың нормасын орындау.жолдастарының жұмысын
бақылап,оған көмек бере білу.
[18;28]
Тақырыпқа сай дағдыларды меңгертуде, материалдың өзіндік ерекшеліктері
олардан шыққан қорытынды пікірлер пысықталып унемі жинақталып отырады.
Білімді жан-жақты меңгеру.оны практикада қолдануды қажет етеді.Білім мен
дағдының сапасы мен нэтижесінің көрсеткіші практика.Егер оқушы білімді
практикада қоддана алмаса,бүл оның білімді үстірт қабылдағандығынан,жете
түсінбегенінен болады.БілімдІ практикадан қолданудың оқу процесінде екі
түрі жиі кездеседі. Бірінші - білімді жаңа материалды ұғыну үстінде
қолдану, екіншІсі - жаңа оку міндеттерін шешу үСтінде қолдану бүл кезде
оқушы бұрын алған білімін жаңа мәселелерді шешуге байланыстырып,өздігшен
эрекет жасай алады.
Білім мен дағды оқыгу процесінде түрлі практикалық жэне лобороториялык
жұмыстарда кеңінен қолданьшады.Мүндай жағдайда оқушылар өздігінен
бақылау,тэжрибе жасауДзлдену эрекеттерін негізделген жүмыстарды орындайды.
[7; 140]
Дағды жұмыстарын орындау үстінде оқушылар белсенді түрде қазақ тілі
фактілеріне бақылау жасайды, оның өзіндік белгілерін салыстырып талдайды
және белгілі ой қорытындысын шығарады. Қазақ тілінен берілетін білімді
жуйелі меңгеруде және оларды оқушылар ойында тұрақты сактауда дағдыландыру
процесінің мәні күшті. Сондықтан жаттығу жұмыстары арқылы оқушылардың мына
сияқгы дағдылары жетіледі; 1) алған білімі еске түсіріледі; 2) теориядан
алған білімі бекітіледі; 3) көру қабілеті нығаяды; 4} есту қабілеті артады;
5) қабылдау

16
мүмкіндіктері молаяды; 6) қабылдау мүмкіндіктері молаяды; 6) пайдалану
қабілеті артады; 7) сенімділік қабілеті кушейеді; 8) бақылау қабілеті
дамиды.
Бекіту сабағының басты элементтері - қайталанатын және бекітілетін оқу
материалын таңдау, қажетті ұғымдар мен түсініктерді еске түсіру, оны өз
бетінше пайдалануға үйрететін, машықтандыратын проблемалық ситуациялар мен
сұрақтарды шешу, практикалық тапсырмаларды орындау және арнайы тұжырымдар
жасау. Бұл сабақгың нәтижелі болуы сынып оқушыларының ерекшеліктерін
ескеріп, жаттығуды дұрыс таңдауға байланысты.
Бұл сабаі^а муғалім сабақтың мақсаты мен міндеттерін түсіндіреді,
оқушылар әрекетін үйымдастырады және оқушымен, оқушылар тобымен, оқу
материалы жайында пікірлеседі, яғни сабақтың дурыс өтілуіне жағдай жасайды.
Сондай-ақ оқушылардың білімін сынап, оны бағалайды, жіберілген қателер,
кемшіліктер бойынша түсінік беріп толы^гырылады және үйге тапсырма беріледі
[20;25]
Бекіту сабағының құрылымдық элементтері мына сияқты уақыт мөлшерімен
өлшенеді:
1. Үй тапсырмасын тексеру 5-7 минут
2. Өткен материалға сай талдау жұмысын жүргізу 10-13 минут
3. Жаттығу жұмыстарының түрлерін іске асыру 20-22 минут.
4. Үй еңбегін тапсыру 2-3 минут
Білімді бекіту - оқушылардың білімді берік ұғынуының тиімді тәсілі [6;
15]
Бекіту сабағы ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану
Шағын жинақталған бастауыш мектепте оқытудың қиыншылығы
Шағын жинақталған бастауыш мектепте оқытудың тиімділігі
Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі пәнінен дәрістер кешені
Музыка пәнінің құрылымы мен құрылысы
Педагогикалық колледждерде бастауыш мектеп мұғалімдерінің математикадан дамыта оқытуға әдістемелік даярлығын арттыру
Инклюзивті білім беру жaғдaйындa есту қaбілеті зaқымдaлғaн мектепке дейінгі оқушылaрғa көмек көрсету жолдары
Оқытуды ұйымдастырудың формасы
Педагогикадағы оқыту процесі және принциптері
Сабақтың түрлері және ұйымдастыру жолдары
Пәндер