Салық міндеттемелері

МАЗМ¥НЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5

1 САЛЫҚ ЗАҢНАМАСЫНЫҢ ТҮСІНІГІ МЕН Қ¥РАМЫ ЖӘНЕ САЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІНІҢ ОРЫНДАЛУ ПРИНЦИПТЕРІ ... ... ..7
1.1 Салық заңнамасының түсінігі мен құрамы және салық принциптері, маңызы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.2 Салық төлеушінің негізгі құқықтары мен міндеттемелері ... ... ... ... ... ... ... ..11
1.3 Салық міндеттемелерінің орындалу әдіс тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26

2 САЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІН ОРЫНДАУ МЕХАНИЗМІ ... ... ... ... ... 35
2.1 Салық міндеттемесін мерзімінде орындалмағанын орындаумен қамтамасыз ету тәсілі оның салық міндеттемесін орындауға тигізетін ықпалы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .35
2.2 Мәжбүрлеп өндіріп алу тәсілдері және оның камтамасыз ету тәсілінен айырмашылығы мен ролі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...40
2.3 Жаңаарқа ауданы бойынша салық міндеттемесін орындаумен камтамасыз ету және мәжбүрлеп өндіріп алу тәсілдеріне талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..47

3 САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕРМЕН САЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕСІН ОРЫНДАУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ ЖӘНЕ ОНЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ...55

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67

ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 71

ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .73
КІРІСПЕ

Салық кодексінде жаңашылдық міндеттемесі, оны орындау, есеп және салықтық міндеттемені орындау бойынша бюджетпен есеп айырысу кезінде салықтар басқа да міндетті төлемдердің артық төленген сомасын қайтару, салықтар төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесін орындаумен қамтамасыз ететін тәсілдер салық берешектерін мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары мен салық міндеттемесін тоқтату негіздемелері ұғымынан тұратын «салық міндеттемесі» бөлімі болып табылады.
«Міндеттеме» ұғымы азаматтық құқықтық саласында пайдаланылды, басқа құқық салалары осы ұғымды кей кездері пайдаланды. Атап айтқанда Қазақстан Республикасының салық заңдарында осы ұғым 1991 жылы салық міндеттемесін айқындап беретін «Қазақстан Республикасындағы салық жүйесі туралы» заңында және ол тоқтаған сәтте пайда болды. Осылайша заң шығарушы құқықтық басқа да салаларында міндеттеме құру бойынша әрекет жасады.
Салық кодексіне сәйкес салық төлеуші мыналарға міндетті салық заңнамаларына сәйкес пайда болатын мемлекет алдындағы салық төлеушінің міндеттемесі болып табылады:
Салық органына тіркеу есебінен қою;
Салық салу объектілері мен салық салуға байланысты объектілерді айқындау;
Салықтар және бюджетке төленетін төлемдерді есептеу;
Салық есептемесін жасау, белгіленген мерзімдерде оны беру;
Салықтар және бюджетке төленетін төлемдерді төлеу;
Осылайша салық кодексі жиынтығында салық төлеушінің салық міндеттемесін қарастырады.
Жоғарыда айтылып кеткеннен дипломдық жоба актуалды екенін көреміз.
Дипломдық жұмыстың мақсаты болып Қазақстан Республикасының салық міндеттері принциптерінің орындалу әдіс-тәсілдерін әзірлеу табылады. Осы мақсатқа жету үшін келесі тапсырма қойылды:
- салық заңнама түсінігі мен принциптерін қарастыру;
- салық міндеттемелерінің орындалу әдіс-тәсілдерін зерделеу;
- салық міндеттемесін мерзімінде орындалмағанын орындаумен қамтамасыз ету тәсілдерін қарастыру;
- мәжбүрлеп өндіріп алу тәсілдерін әзірлеу;
- салық міндеттемесінің орындалуына және тиімділігіне талдау беру:
- Қазақстан Республикасының салық міндеттемесін орындау мәселелерін қарастырып шешу жолдарын ұсыну.
Дипломдық жұмыстың бірінші тарауында салық заңнамасының түсінігі ашылып, салық міндеттемелерінің орындалу әдіс тәсілдері қарастырылып, салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері әзірленген.
Дипломдық жұмыстың екінші тарауында салық міндеттемелерін мерзімді орындамағанын орындаумен қамтамасыз ету тәсілдеріне және мәжбүрлеп өндіріп алу рәсімін қолдану әдістеріне талдау берілген. Талдау үшін Жаңаарқа ауданы бойынша салық комитетінің түсініктеме есептері алынған.
Дипломдық жұмыстың үшінші тарауында Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларымен салық міндеттемелерді орындаудың мәселелері қарастырылып шешу жолдары ұсынылған.
Дипломдық жұмыстың әдістемелік негізі болып Қазақстан Республикасының заң және нормативті-құқықтық актілері, Қазақстан Республикасының салық комитетінің нұсқамалары, шетелдік және отандық экономистердің монографиялары, баспасөз мақалалары, статистикалық мағлұматтар табылады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1998 ж. 7 қазанында енгізілген өзгертулер мен толықтырулармен. Алматы: 2002 - 40 б.
2. Послание Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия 2030».
3. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы “Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және жедел жаңару жолында”. Астана 2005 ж. 18 ақпан.
4. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы және Ерекше бөлімдері) - А : Юрист. 2002 - 329 б.
5. Қазақстан Республикасының салық кодексі. 2003 ж. 12 желтоқсанынан № 209 - II. А: 2004-2386.
6. Бабич А.М., Павлов Л.Н. Государственные и муниципиальные финансы. - М.ЮНИТИ, 1999-687 с.
7. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред. серии Я.В.Соколов. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 569 с.
8. Дюрнберг Р.Л. Международное налогооблажение. - М.: ЮНИТИ, 1997. 201 с.
9. Налоги в развитых странах /Под ред. И.Русаковой. - М.: ЮНИТИ, 1991 -231с.
10. Налоги и налогооблажение /Под ред. И.Русаковой. -М.: ЮНИТИ,2001- 462с.
11. Сейдахметов Ф.С. Налоги в Казахстане. - А.:«LЕМ»- 2002. - 160 с.
12. Статистический ежегодник Казахстана: Статистический сборник Под ред. А.А.Смаилова - А.: Агенство РК по статистике, 2003. - 583 с.
13. Худяков А.И., Бродский Г.М. Теория налогооблажения. - А.: Норма-К. 2002 - 392 с.
14. Худяков А.И., Наурызбаев Н.Е. Налоги: понятия, элементы, установление, виды. - А.: ТОО «Баспа», 1998 - 160 с.
15. Юткина Т.Ф. Налоги и налогооблажение. - М.:ИНФРА - М, 1998 - 429 с.
16. // Қаржы - қаражат, №6 - 2003 -стр.58. Лукпанова Ж. «Налоговая нагрузка и ее влияние на деятельность субъектов предпринимательства».
17. // Аль-Пари, №1, - 2003, 136 бет «Аймақтың фискалды саясаты».
18. // Егемен Қазақстан 2002 ж. 7 маусым, 3 бет «Салық мәдениеті -салықты дұрыс төлеп, адал өмір сүру»
19. // Жас Алаш 2003 ж. 9 қыркүйек, 3 бет «Экономиканың қамқоршысы қаржы полициясы».
20. // Егемен Қазақстан 2003 ж. 22 қаңтар, 2 бет «Салық кодексіндегі соңгы өзгерістер».
21. // Егемен Қазақстан 2003 ж. 10 қазан, 2 бет «Салық жеңілдіктерінің мақсаты».
22. // Егемен Қазақстан 2003 ж. 1 қараша, 2 бет «Кәсіпкерлікті қолдау».
23. // Егемен Қазақстан 2003 ж. 12 қыркүйек, 1 бет «Салық кодексіне түзетулер енгізіледі».
24. // Файл Бухгалера 2003 г. 8 сентября, 8-9 стр. «О внесениях изменениях в Налоговой кодекс на 2004 год».
25. // Қаржы-қаражат 2003,№1, «Финансовые инструменты регулирования местных финансов».
26. // Қаржы-қаражат 2003,№6, «Влияние налогового бремени на предпринимательскую деятельность».
27. Манапов Н. Проблемы налоговой системы. // Каржы-Каражат. №6. 1996 г.
28. Хажалиев А. Проблема регулирования НДС. // Аль-Пари. №1. 2000 г., с. 73.
29. Шиликбаев С. Модель для расчета оптимальной ставки налогообложения. //Аль-Пари. №1. 2000 г., с. 62.
        
        МАЗМ¥НЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
.................................................5
1 САЛЫҚ ЗАҢНАМАСЫНЫҢ ТҮСІНІГІ МЕН Қ¥РАМЫ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... мен құрамы және салық принциптері,
маңызы...................................................................
................................................7
1.2 Салық ... ... ... ... ... міндеттемелерінің ... ... ... ... ... ... Салық міндеттемесін мерзімінде орындалмағанын орындаумен
қамтамасыз ету ... оның ... ... ... ... ... өндіріп алу тәсілдері және оның камтамасыз ету тәсілінен
айырмашылығы мен
ролі.....................................................................
..............40
2.3 Жаңаарқа ... ... ... міндеттемесін орындаумен камтамасыз ету
және мәжбүрлеп өндіріп алу тәсілдеріне
талдау......................................47
3 САЛЫҚ ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... міндеттемесі, оны орындау, есеп және
салықтық міндеттемені орындау бойынша ... есеп ... ... ... да ... ... ... төленген сомасын қайтару,
салықтар төлеу бойынша салық ... ... ... ... ... ... ... орындаумен қамтамасыз ететін
тәсілдер салық берешектерін ... ... алу ... мен салық
міндеттемесін тоқтату негіздемелері ұғымынан ... ... ... ... ... ұғымы азаматтық құқықтық саласында пайдаланылды, басқа
құқық ... осы ... кей ... ... Атап айтқанда Қазақстан
Республикасының салық заңдарында осы ұғым 1991 жылы ... ... ... ... Республикасындағы салық жүйесі туралы» заңында
және ол тоқтаған сәтте пайда ... ... заң ... ... ... да
салаларында міндеттеме құру бойынша әрекет жасады.
Салық ... ... ... ... ... ... салық
заңнамаларына сәйкес пайда болатын мемлекет алдындағы салық төлеушінің
міндеттемесі болып табылады:
Салық ... ... ... қою;
Салық салу объектілері мен ... ... ... ... және ... төленетін төлемдерді есептеу;
Салық есептемесін жасау, белгіленген мерзімдерде оны ... және ... ... ... ... салық кодексі жиынтығында ... ... ... қарастырады.
Жоғарыда айтылып кеткеннен дипломдық жоба актуалды екенін көреміз.
Дипломдық жұмыстың ... ... ... ... ... принциптерінің орындалу әдіс-тәсілдерін әзірлеу табылады. Осы
мақсатқа жету үшін келесі тапсырма қойылды:
- салық заңнама түсінігі мен принциптерін ... ... ... ... ... зерделеу;
- салық міндеттемесін ... ... ... ету ... қарастыру;
- мәжбүрлеп өндіріп алу тәсілдерін әзірлеу;
- салық ... ... және ... ... ... Қазақстан Республикасының салық міндеттемесін орындау мәселелерін
қарастырып шешу жолдарын ұсыну.
Дипломдық ... ... ... салық заңнамасының түсінігі
ашылып, салық міндеттемелерінің орындалу әдіс тәсілдері қарастырылып, ... ... мен ... ... ... ... ... салық міндеттемелерін мерзімді
орындамағанын орындаумен қамтамасыз ету ... және ... алу ... ... ... ... ... Талдау үшін
Жаңаарқа ауданы бойынша салық комитетінің түсініктеме есептері алынған.
Дипломдық жұмыстың үшінші ... ... ... заңды
тұлғаларымен ... ... ... ... шешу ... ... ... әдістемелік негізі болып Қазақстан Республикасының
заң және ... ... ... ... ... ... шетелдік және ... ... ... ... ... табылады.
1 САЛЫҚ ЗАҢНАМАСЫНЫҢ ТҮСІНІГІ МЕН ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ САЛЫҚ
МІНДЕТТЕМЕЛЕРІНІҢ ОРЫНДАЛУ ПРИНЦИПТЕРІ
1.1 Салық заңнамасының ... мен ... және ... ... ... Конституциясының 61-бабына сәйкес ... ... ... мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді
белгілеуге ... ... ... ... мен ... ... ... қатынастарды реттейтін заңдарды басып шығаруға құқылы.
"Салық және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... ... ... ... сәйкес салық кодексі салықтар
мен бюджетке төленетін басқа да ... ... ... мен ... белгілеу, енгізу бойынша билік қатынастарын, сондай-ақ салық
міндеттемелерін орындаумен байланысты мемлекет пен ... ... ... ... ... ... заң шығарушы уәкілетті мемлекеттік
орган тұлғасында салық төлеуші мен ... ... ... ... ... ... ... Биліктілік мемлекет атынан шығатын
басқалардың тарапынан салық қатынастарының бірі ... - ... ... негізделетін салық заңнамасын реттеу жүйесін
қалыптастыруға ... ... ... ... және ... ... да ... төлемдерді белгілеу - бұл нормативтік құқықтық ... ... мен ... да ... ... ... ... есептеу мен
оларды төлеу тәртібі берілетін Салық кодексін ... Бұл ... ... 10 - ... ... ... және бюджетке басќа да міндетті
төлемдер түсінігін ... ... ... - б±л ... және ... сипаттағы
белгілі мөлшерлерде жүргізілетін, мемлекет бір ... ... ... ... ... ... ақша төлемдері;
2) бюджетке басқа да ... ... - ... мөлшерлерде
жүргізілетін бюджетке міндетті ақша аударымдары (алымдар, баждар, төлемдер
мен төлемақылар).
Салық кодексінің 2 - бабы ... ... ... ... ... сондай-ақ қабылдануы Салық кодексімен көзделген
нормативтік құқықтық ... ... ... ... ... ... ... және Қазақстан
Республикасының Үкіметі мен Мемлекеттік кіріс ... ... ... ... Бұл ... ... Республикасыныњ Үкіметі
мен мемлекеттік кіріс министрлігінің ... ... ... ... ... де Салық кодексімен анық айқындалған.
Алайда, салық ... ... ... ... ... ... ... нормативтік құқықтық акті - Салық ... ... ... ... ... өйткені жариялану қүқығындағы
құқық теориясына, оның ... ... ... ... сәйкес құқықтық
қатынастарды реттеу салық төлеушінің ... ... ... ... ... барлық рәсімдік
сәттерді жіктеп реттеуді талап ... ... ... ... осындай нысандары декларациялар, есеп ... ... есеп ... ... ... болып табылады. Қүқық теориясы
бойынша заң ... ... ... ... яғни осы заңды іс-әрекетті
реттеуі тиіс қоғамдық қатынастар қатынасушыларының қ±қықтары мен міндеттері
құқық нормасын ғана ... ... ... есеп ... және ... есеп ... ... да нысандарын бекіту құқық
нормасын ... деп ... ... ... сол ... олардың
нысандарын бекіту мемлекет үшін де салық төлеуші үшін де ... ... ... ... ... ... пен ... мемлекеттік органның
нормативтік құқықтық актілерді бекітуін көздейді. Мәселен, салық есеп беруі
нысандарын бекіту уәкілеттілік мемлекеттік ... ... ... есеп берушінің аталған ... ... ... орган –
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік ... ... ... ... жолмен, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс
министрлігі мен Үкіметтің ... ... ... салық заңдарының
құрамына енгізіледі.
Салық кодексі Салық кодексіне тікелей көрсетілген тек сол ... ... ғана ... ... Егер ... ... ... орган Салық кодексінде жоқ ... да бір ... ... ... ... ... онда мұндай нысандар немесе
нормативтік құқықтық актілердің ... ... үшін ... мәні
болмайды.
Салықтар мен бюджетке басқа да міндетті төлемдердің ... ... ... ... 2 - бабы ... анық айқындайды:
1) Салық кодексімен көзделген салықтар мен ... ... ... ... ... бойынша жауапкершілік ешкімге жүктелуі ... ... ... ... ... да міндетті төлемдер Салық
кодексі мен белгіленген тәртіпте және жағдайларда белгіленеді, енгізіледі,
өзгертіледі ... ... ... ... ... кодексімен ғана бюджетке салықтар мен басқа
да міндетті төлемдердің түсуі бойынша мәселелерді реттеуді ... ... ... ... ... ... қазіргі
уақытта бюджетке түсетін салықтық емес сипаттағы басқа да міндетті төлемдер
Қазақстан Республикасы ... ... ... және қаулыларымен
реттеледі, Қазақстан Республикасы ... 54 - ... ... қана ... ... мен ... белгілейді және жояды.
Осыған сәйкес Салық кодексінің Жалпы бөлігінде Салық кодексімен көзделмеген
бюджетке қандай да бір ... мен ... ... ... заң ... ... болдырмайтын осы норманы көздейді. Қандай
да бір ... мен ... ... бір ғана ... ... ... ... жолымен мүмкін. Салық кодексінен салық қатынастарын
айқындайтын және ... акті ... ... ... ғана ... ... ... Салық кодексімен көзделген жағдайлардан басқа, салық
қатынастарын ... ... ... емес заңын енгізуге тыйым
салынады. Осы маңызды ереже егер тіптен заң ... ... ... заңдар қабылдаса, онда салық салу мақсатында Салық кодексінің
нормалары қолданады.
Салық кодексіне өзгерістер мен ... ... ... ... ... асу керек.
Бюджетке жаңа салықтар мен басқа да ... ... ... жүрген салықтар мен бюджетке басқа да міндетті төлемдердің,
ставкалары мен ... ... ... ... жылдың 1 желтоқсанынан
кешіктірмей қолданысқа енгізіледі.
Бірінші рет Салық кодексіне өзгеріс пен ... ... ... ... 1 ... ... қана қолданысқа енгізу
мүмкіндігі туралы аталған норма енгізілген. Осы норма қолданып жүрген салық
заңдарына бір ... жыл ... ... ... ... толықтырулардың енгізілуіне, салық төлеушінің каржы ... ... ... әсер ... салықтар мен бюджетке басќа да
міндетті ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Парламентінде Салық кодексіне күнтізбелік
жыл ішінде өзгерістер мен толықтыруларды ... ... ... ... жүрген салықтар мен бюджетке міндетті басќа да төлемдердің
ставкалары мен салық базасын өзгерту ... ... ... ... ... мәселелерден басқа оларды қабылдау
жылынан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан кешіктірмей ќолданысқа енгізіледі.
Осы норма ... ... ... ... алға ... ... ... өйткені б±л күнтізбелік жыл ішінде Қазақстан
Республикасының салық заңдарының тұрақтылығын ... ... мен ... ... кепілдік береді.
1.2 Салық төлеушінің негізгі құқықтары мен міндеттемелері
Салық төлеушінің негізгі құқықтары мен ... ... ... ... 12 ... нақтыланған және айқындалған. Алайда, Салық кодексінен
Салық кодексінің Ерекше бөлігінде белгіленген ... мен ... ... да міндетті төлемдердің нақты түрлері бойынша салық
міндеттемелерін орындаумен ... ... ... ... міндеттері
туындайды. Осы Жинақта Салық кодексінің Ерекше бөлігінде белгіленген салық
төлеушінің негізгі қүқықтары мен міндеттері ғана көрсетіледі.
1. Салық ... 11- ... ... ... ... ... салық заңдарындағы өзгерістер туралы, қолданып жүрген салықтар мен
бюджетке басқа да ... ... ... ... салық қызметі
органдарынан алуға құқылы.
Белгіленген норма қолданып ... ... мен ... ... ... ... ... ақпаратты алу, сондай-ақ ресми басылымдардан салық
төлеушінің ақпаратын алу үшін салық қызметі органдарына ... ... ... іске асырылуы мүмкін.
Қазақстан Республикасының заң актілері "Нормативтік құқықтық актілер
туралы" Қазақстан Республикасының Заңына ... ... ... ... ... ... Парламентінің жаршысында және мынадай
газеттерде жарияланады: "Егемен Қазақстан", "Казахстанская ... ... ... ... ... ... мен өзге де орталық
мемлекеттік органдардың нормативтік ... ... ... ... министрлігі басып шығаратын ... ... ... және өзге де ... ... ... актілер бюллетенінде, ал өз ресми басылымдарының
барлығы кезінде олардың нормативтік құқықтық ... осы ... ... ... ... ... Мемлекеттік кіріс
министрлігінің жаршысы" ... ... ... ... ... басылымы болып табылады. Осындай жолмен, аталған
нормативтік құқықтық актілер ... ... ... ... ... ... Салық кодексі салық салу мәселелерін
реттейтін ресми басылымдарда ... ... ... ... ... ... ... заңдарының ашықтық қағидатының бірі болып
табылатын салық ... ... ... ... ... салық заңдары бойынша нормативтік құқықтық актілерді, сондай - ... ... ... өзгерістер мен толықтыруларды және де Қазақстан
Республикасы Үкіметі мен Мемлекеттік кіріс министрлігінің ... ... ... басылымдарда міндетті жариялауды болжайды.
2) салық қатынастары мәселелері бойынша өзі немесе өз өкілі арќылы өз
мүдделерін көрсету.
Осы ... ... ... ... рет ... ал ... Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көзделген.
Алайда Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің ... ... ... 4 - тармақтың жалпы ережесіне сәйкес кепілгерліктің азаматтық -
құқықтық ... ... ... заң ... ... басқа салықтық құқық бұзушылықтарға таралмайды.
Алайда, Қазақстан Республикасының қолданып жүрген ... ... ... жоқ ... ... ... жағдайында-өкілдік
жағдайдың бірі ретінде көзделсе, өкілдік ... ... қол ... оның ... ... ... мен ... туралы мәліметтерде ғана
көрсетіледі.
Салық кодексі өкілдіктің екі түрін ... ... ... ... ... ... өкілдік. Салық кодексіне сәйкес салық төлеушінің
заңды өкілі деп заң негізінде оның ... ... ... ... ал ... өкіл деп оның ... ... ... ... хат ... салық қызметі органдарымен қатынастарда
оның ... ... ... ... ... Өкілдіктің бірінші түрі
міндетті болып табылады, өйткені заңның өзінен ... ал ... түрі ... ... ... ... ... бар кезде ғана
туындайды. Салық кодексі өкілдіктің екінші түрінің іс-әрекетін шектейді,
өйткені сенімхат пен ... ... ... ғана іс-әрекетін жүзеге
асырады. Сенімхат деп оның ... ... ... ... ... ... үшін бір ... (сенімгерліктің) жазбаша уәкілеттігі
танылады. Сенімхатта уәкілеттіктің нақты мерзімі мен тізбесі көрсетіледі
және ол ... ... ... ... ... ... ... беру кезінде уәкілеттілікті беру күні мен ... ... ... ... аудару қажет. Өз кезегінде салық қызметінің
органдары ... беру күні мен ... ... ... ... жолмен, салық зандарымен реттелетін қатынастардағы салық
төлеушінің жеке ... ... ие болу ... жоймайды, өкілдің қатысуы
да салық төлеушінің аталған қатынастарда жеке қатысу құқығын жоймайды.
Бұл ретте салық төлеушіге салық заңдарымен реттелетін ... ... ... ... ... жасалған салық төлеуші
өкілдерінің іс - әрекеті Салық кодексінде анық айқындалғанын есте ... ... ... ... іс- ... деп ... кодексінде көзделген өкілдік институты Қазақстан Республикасы
Конституциясының 13 - бабы ... іске ... ... ... ... ... салық қатынастарында өкілдік институтын пайдалану арқылы
уәкілетті тұлғалардың белгілі іс - ... ... ... ... туғызады.
3) салық нәтижелерін алу.
Салық кодексінде бірінші рет заң шығару дәрежесінде салық ... ... мен ... ... ... ... ... нөмері;
2) салық салумен байланысты объектілер мен ... ... ... ... ... ... ... құн салығын төлеушілердің есебі;
5) салық тексерістері;
6) камеральдық бақылау;
7) салық төлеушінің қаржы - ... ... ... қазыналық жады бар ... - ... ... ... акцизделетін кейбір тауарлардың түрлерін таңбалау және акциздік
постарды белгілеу;
10) мемлекет меншігіне айналдырған мүлікті ... алу, ... ... ... ... тексеру;
11) уәкілетті органдарды бақылау.
Негізінен салық бақылауының аталған нысандары салық төлеушінің салық
бақылауы нәтижелерін ... ... ... ... ... ... ... хабарламасы болып табылады. Мәселен:
1) салық тексерісі бойынша - салық тексерісі актісі және салықтар ... ... ... да ... ... ... мен
айыппұлдардың есептелген сомасы туралы хабарлама;
2) камеральдық бақылау бойынша - ... ... ... ... заң бұзушылықтарды жою туралы хабарлама;
3) салық бақылауының ... ... ... - ... ... жою ... ... кодексі салық төлеушіге салық қызметі органдарының жоғарыда
аталған хабарламаларын жіберу мерзімін ... Бұл ... ... мынадай төмендегі мерзімдерде:
1) салық тексерістерінің нәтижелері бойынша, салықтар мен ... ... да ... ... ... ... сомасы туралы хабарлама - ... ... ... ... қабылдау күнінен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей);
2) камеральдық бақылау нәтижелері бойынша, анықталған заң бұзушыларды
жою ... ... - ... есеп ... анықталған заң бұзушылықтар
күнінен бастап 2 ... ... ... ... заңдарын б±зуды жою туралы хабарлама - оларды анықтау
күнінен бастап 5 жұмыс күнінен ... ... ... ... нәтижелері бойынша, салық қызметі органдарының
лауазымды тұлғалары міндетті тәртіпте салық ... ... ... ... ... ... ... органдарының тиісті хабарламасын
жіберуі тиіс. Б±л ретте, салық қызметі органдарының лауазымды ... ... ... және алу ... ... ... қол қоюымен
немесе өзге тәсілмен хабарлама тапсыруы тиіс. Салық қызметі ... ... ... бұзу мен ... тапсырмау жағдайында салық
төлеуші салық қызметі органдарының лауазымды ... ... ... ... ... нәтижелері бойынша, салықтар мен бюджетке
міндетті басқа да төлемдерді ... мен ... ... ... ... органына беру.
Салық төлеуші бұл құқықпен салық ... ... ... ... кейін пайдалана алады. Бұл ... ... ... ... ... ... салық бақылауы нәтижелері
бойынша, салықтар мен ... ... ... да ... ... мен
есептеу бойынша, түсініктерді салық қызметі органдарына ұсынуға мүмкіндік
береді. Түсіндірумен салық қызметі органының келіспеушілігі жайында ... ... ... ... ... ... оған ... бойынша іс -
шараны қабылдайды.
5) салық міндеттемелерін орындау бойынша, ... есеп ... ... жеке ... ... ... кодексіне осы норма бірінші рет енгізілген және салық төлеушіге
бюджетпен есеп айырысу кезінде салық міндеттемесін орындау бойынша, ... ... ... ... ... ... береді.
Салық органы өз кезегінде салық төлеушінің бюджет алдындаѓы жиналған
салық берешегін және салық міндеттемесін орындау, сондай - аќ ... ... ... ... да міндетті артық төленген сомалары бойынша, салық
төлеушінің нәтижелері көрсетілетін салық төлеушінің жеке ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырады.
Салық төлеуші осы норманы іске асыру үшін оған жеке шоттан көшірмені
беру туралы салық органына өтінішті ... ... ... 17 - бабына
сәйкес салық төлеушіге бюджетпен есеп айырысу ... ... оның ... ... ... ... ... осы салық кодексімен және басқа да зањ
актілерімен белгіленген тәртібінде салық қызметі ... ... ... ... мен ... ... ... хабарламаға шағымдану.
Осы норма қолданып жүрген салық ... ... ... салыќ тексерістерінің нәтижелеріне шағымдану ... ... ... ... жоғары т±рған органында тікелей салық тексерісініњ
актісі бойынша, ... ... ... ... табылады. Мәселен,
егер Астана қаласы бойынша аудандық салық комитеті салыќ ... онда оның ... ... ... ... салыќ комитетінде
шағымдануы мүмкін. Осындай жолмен, колданып ... ... ... бойынша, шағымдану бойынша, бір бірлік қысќарады. Бұл ... ... ... ... ... ... төлеушініњ шағымы салық
тексерісінің нәтижесі бойынша, салықтар мен ... ... ... да
төлемдердің, өсімдермен айыпп±лдардың есептелген сомасы туралы ... ... ... ... бастап 10 күн ішінде салық қызметініњ
жоғары т±рған органына беріледі. Салыќ ... ... ... органның
шешімімен келіспеу жағдайында немесе осы шағым бойынша шешімнің жоқ ... ... ... ... 15 ... ... бойынша, салық
қызметінің келесі жоғары тұрған органына береді.
Салық кодексінің 552 - бабына сәйкес салық төлеуші сотќа шағымдануѓа
құқылы:
1) ... ... ... мен ... ... ... ... актісі бойынша хабарлама;
2) салық қызметі органдары лауазымды тұлғаларының іс - ... ... ... мен ... ... ... төлеуші жоғары т±рған салық қызметі органына немесе сотќа салық
қызметі органдарының лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне (әрекетсіздігіне)
шағымдануға құқылы.
7) салық ... ... ... ету;
Ќолданып жүрген салық заңдарында салық төлеушілер туралы ақпарат ... ... ... ... ғана бар қ±пия мәліметтердің түсінігі
берілген және қүпияға жатпайтын мәліметтердің түсінігі жоқ.
Салық кодексінде салық ... ... және ... қ±пиясын
ќ±рамайтын мәліметтердің қорытынды тізбесі айқындалған. Салық ќ±пиясын
төмендегі мәліметтер ... ... ... ... номері;
2) жеке т±лғалардан басқа салық жылы үшін ... ... ... агенті) төлеген салықтар мен басқа да міндетті төлемдер сомасы;
3) салық қүқық б±зушылықтары мен қылмыстарын жасайтын т±лғаларды ... ... ... құқық қорғау органдарына берілетін; салық
төлеушінің салық міндеттемелерін айқындау немесе салыќ құқық ... ... үшін ... ... істі ќарау барысында соттарға;
4) Қазақстан Республикасы тараптардың бірі болып табылатын салыќ
немесе қүқық қорғау органдары ... ... ... ... - ... ... ... Респүбликасы жасаған шарттарға сәйкес
басқа мемлекеттердіњ ... және ... ... ... ... ... мәліметтер құрамайды;
7) Салық қызметі органдарының лауазымды тұлғалары салық қызметі
органдарында ... ... де, ... - ақ ... кейін де салыќ
құпиясын құрайтын мәліметтерді таратуға құқылы емес. Одан басқа, Әкімшілік
құқық бұзушылықтары туралы ... ... ... 359 - бабы
салық құпиясын құрайтын мәліметтерді кәсіби немесе қызметтік қажеттіліксіз
салық қызметі органдарының ... ... ... үшін
жиырмадан қырыққа дейін айлық есептік көрсеткіште айыппұл салуды көздейді.
Салық төлеушілер салық ... ... ... органдары лауазымды
тұлғаларының сақтамауы жағдайында, салық қызметінің жоѓары тұрған органына
немесе ... ... ... органдарының лауазымды тұлғалардың іс-әрекетіне
(әрекетсіздігіне) шағымдануға құкылы.
8) салық салуға жатпайтын ақпарат пен құжаттарды бермеу.
Осы норма салық ... ... салу ... ... пен ... ... ... жүзеге асыру кезінде салыќ қызметі
органдарына ... ... ... ... ... Салық кодексінің 12-бабына сәйкес:
1) Салық кодексіне сәйкес салық міндеттемесін уаќытылы және ... ... ... ... рет ... және ... жүрген зандардыњ
кемістігін жоя отырып, ... ... ... ... ... ... ... алғанда нормасын бекітеді. Салыќ міндеттемесі
болып, салық органында ... ... қою, ... салу объектілерінің есебін
жүргізу, бюджетке төлеуге жататын салықтар мен басќа да ... ... ... ... есеп ... жасау мен оны салыќ органына беру ... және ... ... мен ... төленетін басқа да
міндетті төлемдердің сомаларын төлеу. Б±л ... ... ... салық төлеуші өз бетінше жүзеге асырады.
Салық кодексі белгіленген мерзімдерде салық ... ... ... ... ... ... жағдайында салық органы
мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесін орындауды қамтамасыз ... ... ... міндетті:
1) төленбеген салықтар мен бюджетке міндетті басқа да төлемдердіњ
сомасына өсімді есептеу;
2) банк шоттары бойынша ... ... ... ... салық төлеушінің салық ... ... ... ... ... ... салық міндеттемесін орындауды қамтамасыз етудің
аталған тәсілдерін ... ... ... ... ... салық органы салық төлеушіге салық берешегін ... ... ... ... ... ... ... алдындағы салық міндеттемесін орындамау
жағдайында, Қазақстан Республикасының заңдар ... ... ... ... ... ... ... заңдарында анықталған бұзушылықтарды жою туралы салыќ қызметі
органдарының заңды ... ... ... - ақ олар ... ... ... ... қызметіне кедергі жасамау.
Осы норма қолданып жүрген салық заңдарынан ауыстырылды жєне ... ... ... ... ... ... белгіленген
талаптарын сақтауға жағдай ... ... ... ... көрсетілген талаптар және салықтық бақылауларды ж‰зеге
асырумен байланысты Салық ... ... ... да ... ... ... ... талаптары болып табылады.
Атап айтқанда:
1) салықтық тексеру қорытындысы бойынша, салық төлеуші ... ... ... ... қабылдаған күннен бастап 5 ж±мыс күнінен
кешіктірмей оның орындалуы бойынша, ... ... ... ... мен ... ... басқа да төлемдер, ... ... ... ... туралы салық төлеушіге хабарлама беріледі.
Яғни, салықтөлеуші салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдер, өсімп±лдар және ... ... ... ... ... ... ... бюджетіне төлеу бойынша шаралар ... ал ... ... ... ... ... тұрған салық
қызметінің органына немесе сотқа хабарламаға шағымданады.
2) камеральдық бақылау ... ... ... ... ... ... анықталған б±зушылықтарды жою туралы ... ... ... ... ... ... ... бұзушылыќтар
анықталған күнінен бастап, 2 ... ... ... ... ... ... ... келіспеген жағдайда, белгіленген мерзімдерде
жоғары т±рған ... ... ... ... ... ... ... бақылау қорытындысы бойынша, салық төлеушіге ... ... жою ... хабарлама бөріледі. М±ндай жағдайда
тіркелу есебі, салық салу ... және ... ... ... ... ... ... есебі, қосылған ќ±н ... ... ... - шаруашылық қызметінің мониторингі, фискалдыќ жады
бар бақылау касса машиналарын пайдалану, кейбір акцизделетін тауарлардың
түрлерін ... және ... ... ... ... ... мүлікті есепке алу, бағалау және сату тәртібін саќтау ... ... ... ... ... салыќ заңнамаларының
нормаларын б±зу – ... ... ... ... ... ... ... төлеуші 5 ж±мыс күнінен кешіктірмей белгіленген
мерзімдерде жоғары т±рған салық қызметі ... ... ... ... болады.
"Әкімшілік қүқық б±зушылар туралы "Қазақстан Республикасы Кодексінің
219 - ... ... ... ... ... ... жєне ... салық төлеушінің салық қызметі органдарының жєне олардыњ
лауазымды т±лѓаларыныњ зањды талаптарын орындамаѓаны ‰шін ... ... ... бар. Бұл ... мынадай мөлшерде айыпп±л салынады:
- жеке тұлғаларға айлық ... ... 5-тен 10-ға ... ... - ... есептік көрсеткіштің 10-нан 20-ға дейінгі
мөлшерінде.
Әкімшілік жаза қолданғаннан кейін жыл ішінде қайталап жасалған сол
әрекет жеке ... ... ... ... 10 - нан 20 - ға ... лауазымды тұлғалардан 20-дан 40-қа дейінгі мөлшерінде айыппұл
салуға әкеледі.
Осылайша салық төлеушілер анықталған салық заңдарын бұзушылықтарды ... ... ... ... ... ... орындауы, олармен
қызметтік міндеттемелерді орындау кезінде заңды қызметіне кедергі жасамауы
қажет. ... ... ... ... ... салық төлеушіге
Қазақстан Республикасының салық заңнамасымен белгіленген сол талаптарын
ғана көрсету ... ... ... салық қызметі органдарының лауазымды түлғаларын
салық салу объектісі және ... ... ... ... болып табылатын
мүлікті зерттеуге жібереді.
Осы норма қолданып жүрген салық заңдарынан ауыстырылды, себебі ... ... ... ... жүзеге асырған кезде салық қызметінің
есептелген сомасының толықтығына ... ... ... ... ... ... жүргізу кезінде барлық салық салу объектілері мен ... ... ... салық еспетемесінде көрсетілгендерге
куәлануы қажет, салық қызметі органының лауазымды ... ... ... жүргізуден қашуына жол береді және оны жүргізудің толықтығымен
қамтамасыз етеді. Өз ... ... ... ... ... ... түлғаларының заңды талаптарын орындауға міндетті.
"Әкімшілік құқық бұзушылықтар ... ... ... 219 ... ... салық қызметі органдарының басшылары және
олардың орынбасарлары кәсіпкерлік қызметке салық төлеушінің пайдаланатын
аумағына ... үй ... ... үй ... ... ... тексеруін
жүргізген салық қызметі органдарының лауазымды тұлғаның мүмкіндігіне ... ... үшін ... жаза ... ... бар. Бұл ... ... айыппүл салынады:
жеке кәсіпкерлерге айлық есептік көрсеткіштің 40-тан 50-ге ... жаза ... ... жыл ... ... ... сол
әрекет лауазымды тұлғалар мен жеке ... ... ... ... 70-ке дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеледі.
Осылайша, салық төлеушілер ... ... ... ... ... ... ... салу объектісі және салық салуға
байланысты объекті болып ... ... ... ... ... кодексінде көзделген тәртіппен салық есептемесін ... ... ... қолданып жүрген салық заңдарынан ауыстырылады. Салық
кодексінің Ерекше бөліміне сәйкес салық есептемесі салық органдарына салық
төлеушілер ... ... ... ... туралы ақпараты бар
құжаттаманы өзімен қоса береді.
Салық есептемесі өзімен бірге мыналарды тапсырады:
Салық және ... ... ... да ... ... ... түрі
бойынша, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорларына ... ... ... ... төлеуші жасауға тиісті Салық декларациясы, есептер;
Арнайы салық режимдерін қолдануда патент алуға өтініш;
Салық салу объектілері ... ... ... ... ... тіркеу карточкасын алуға өтініш.
Бюджеттен қосылған құн салығын қайтарып алуға ... ... ... қашу ... ... нормаларын пайдалануға
өтініш;
Электронды мониторингке жататын салық төлеушілер берген құжаттама.
Салық декларациясы, есеп - бұл салық салу ... және ... ... ... ... ... ... мен салықтар
және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеу мен ... ... да ... ... ... ... бар салық
төлеушінің, салық агентінің жазбаша өтініші және электронды құжаты.
Салық ... беру ... ... және ... ... ... ... төлемнің әр түрі бойынша белгіленген. ... ... ... ... келу ... хабарламамен тапсырысты хат почтасы
бойынша, ақпаратты компьютерлік өңдеуге жіберген ... ... ... ... ... Бұл ... салық төлеушінің салық есептемесі алдын
ала камеральдық бақылауды жүзеге асырмастан салық органында қабылданады.
Салық ... оны ... ... өтуі ... 10 ... ... берілгені үшін салық органы оны бергенге дейін оның ... ... ... ... ... операцияларын тоқтата тұруға қүқығы бар.
"Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы" Қазақстан ... 206 ... ... ... ... ... ... және
олардың орынбасарлары салық төлеушіге ... ... ... ... ... ... органына тапсырмағаны үшін әкімшілік жаза
қолдануға қүқығы бар:
жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің ... 20-ға ... ... ... ... 50-ге ... мөлшерінде, жеке
кәсіпкерлерге және заңды тұлғаларға - төлеуге ... ... ... және ... да ... төлемдер сомасынан 10 % мөлшерінде;
осындай есеп беру салық заңнамасында белгіленген мерзімнен 90 күн өтуі
бойынша:
жеке тұлғаларға айлық ... ... ... ... лауазымды тұлғаларға 50-ден 70-ке дейінгі мөлшерінде,
жеке кәсіпкерлер мен ... ... - ... ... ... төленбеген
салық басқа міндетті төлем сомасынан 50 % ... ... ... салық қызметі органына салық есептемесін
беру мерзімдерін бұзуға жол бермеулері қажет, ал салық ... ... ... ... ... 17 - ші бабына сәйкес ... ... ... салық міндеттемелер орындалуына салық
бақылауын жүзеге асыруы және уақытылы ... ... ... ... ... ... ... заңдарынан туындаған басқа да шаралар
қолдануы қажет.
5) сауда операциялары немесе ... - қол ... ... ... ... жады бар касса машиналары міндетті қолданумен,
және Салық кодексіне ... ... ... бақылау чегін берумен чектар
бойынша қызмет көрсетулер кезінде жүзеге асырылатын тұтынушылармен ақшалай
есептер жүргізу.
Осы норма қолданып ... ... ... ... және ... ... ... жүргізу кезінде фискальдық жады бар бақылау-
касса машиналар қолдануды ... ... осы ... қорытындысы
тұтынушылармен жүргізілген мынадай ақшалай есептер жасайды:
1) жеке кәсіпкерге (акцизделетін тауарлар ... ... ... субъектілері үшін арнайы ... ... ... ... ... ... негізінде қызметін жүзеге асыратын;
егер жеке кәсіпкер ретінде ... ... ... ... ... 6 ай ... ... арналған арнайы салық режимі шеңберін қызметін
жүзеге асыратын;
2) салық төлеушілер:
Салық кодексінің 391-397-бабтарында белгіленген арнайы ... ... ... жүзеге асыратын;
Почталық төлем түбіртіктерін, билеттерін, талондарын, белгілерін ... ... ... чектеріне теңестірілген басқаларды берумен
халыққа қызмет көрсету ... ... ... ... есептерді жүзеге асыратын сол салық
төлеушілер міндетті ... ... жады бар ... касса машиналарын
қолдануы және тұтынушы қолына бақылау чегін беру қажет.
Фискальдық жады бар ... ... ... ... ... ... болмаған жағдайларда, Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі бекіткен нысан ... ... ... ... ... ... еатып алушыға пайдалану және ... ... ... ... жады бар ... ... ... қолдану
тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.
Белгіленген тәртіпті бұзғаны үшін салық қызметі органдарының басшылары
және олардың орынбасарлары ... ... ... ... ... ... негізінде әкімшілік жаза қолдануға құқығы бар.
Бұл ретте, тауарларды сату жолымен фискальдық жады бар бақылау (касса
машиналарын қолдану ... ... ... ... ... ... ... фискальдық емес режимде фискальдық жады ... ... ... ... ... тәртібін бұзғаны үшін
жеке түлғаларға және лауазымды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіш 5-тен 25-
ке дейінгі мөлшерінде ... ... ... фискальдық жады бар бақылау-касса ... ... ... ... чек ... болмаса тауар үшін төленген
сомадан кем немесе көп сомаға чек бергені үшін жеке ... ... ... ... ... көрсеткіштің 5-тен 10-ға дейінгі мөлшерінде
айыппұл салынады.
“Әкімшілік ... ... ... ... ... ... ... жаза қолданудан кейінгі бір жыл ішінде қайта
жасалған сол іс-әрекеттері үшін әкімшілік жазасын қолдануды ... ... ... ... органдарының басшылары ... ... жеке ... мен ... тұлғаларға 10-нан 40-
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салады.
Осылайша, салық төлеушілер тұтынушылармен есеп айырысу кезінде бақылау-
касса ... ... және ... ... ... ... ... бермеуі қажет.
1.3 Салық міндеттемелерінің орындалу әдіс тәсілдері
Салық кодексінде жаңашылдық салық міндеттемесі, оны ... есеп ... ... ... ... ... есеп ... кезінде
салықтар басқа да міндетті төлемдердің артық төленген сомасын ... ... ... ... ... орындау мерзімдерін өзгерту
мерзімінде, ... ... ... ... ететін тәсілдер, салық ... ... ... ... мен ... міндеттемесін тоқтату негіздемелері үғымынан
тұратын "Салық міндеттемесі" бөлімі болып табылады.
"Міндеттеме" үғымы азаматық ... ... ... ... ... осы ... кей-кездері пайдаланды. Атап айтқанда, Қазақстан
Республикасының ... ... осы үғым 1991 жылы ... ... ... ... Республикасындағы салық жүйесі туралы" 3аңында
және ол ... ... ... ... Осылайша заң шығарушы құқықтың басқа да
салаларында міндеттеме құру бойынша әрекет жасады.
Қолданып жүрген заңнамада ... ... ... оны ... ... дейін тіркеу есебіне уақытылы қою, салық салу
объектілерін өздігінен ... ... ... ... мен салықтар және
бюджетке төленетін ... да ... ... ... ... ... салықтар және бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдерді төлеуге ғана жинақталады. Салық кодексіне сәйкес салық
төлеуші ... ... ... ... сәйкес пайда болатын
мемлекет ... ... ... ... болып танылады:
1) Салық органына тіркеу есебіне қою;
2) Салық салу ... мен ... ... ... обектілерді
айқындау;
3) Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... ... ... ... ... оны ... Салықтар және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... ... ... ... төлеушінің салық
міндеттемесін қарастырады.
Салық ... ... ... ... ... ... ... яғни салық төлеуші салық органына тіркеу есебіне тұрады, салық
салу объектілері мен салық ... ... ... ... және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... салық есептемесін жасайды, белгіленген мерзімдерде оны салық
қызметі ... ... және ... және ... ... ... ... тиісті сомасын төлейді. Салықтар сомасын өздігінен
есептейтін салық төлеушілерден ... ... ... ... ... басқада органдармен де жүргізілуі мүмкін. Бұл ... ... ... ... ... да ... ... сомасын есептеу
артықшылығы мынадай органдармен жүзеге асырылуы мүмкін:
1) салық агенті;
2) салық ... ... ... және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер сомасын
есептеу артықшылығы көрсетілген ... ... ... мүмкін:
1) салық агентімен, егер салық төлеуші жеке тұлға жеке кәсіпкерлікте
немесе ... ... яғни ... ... ... істеген жағдайда, онда
мұндай жағдайда, салық агенті осындай жеке ... ... ... ... ... ... салық ретінде ұстайды және бюджетке оларды
аударады;
2) жеке тұлғаға қарасты және ... ... 342 және 366 ... ... ... ... ғана қарасты салық органы;
3) егер салықтар және бюджетке төленетін міндетті ... ... ... ... ... міндеттік Салық кодексінің,
Ерекше бөлігінде көзделсе, уәкілетті орган. ... ... ... ... ... ... және жинауды жүзеге асыратын
Қазақстан Республикасы Үкіметінің уәкілетті ... ... ... ... ... ... саналмаған жағдайларда, салық міндеттемесін орындау
сәті Қазақстан ... ... ... ... оны ... есептеледі.
Бүдан басқа, Салық кодексі салық қызметі органдарының хабарламалары
негізінде салық міндеттемесін орындауды көздейді. Бұл ретте, ... ... ... ... ... 9 ... ... Барлық бұл
хабарламалар негізінде оны ... ... ... ... ... бойынша ғана салық төлеушілерге жіберілуі мүмкін.
Салық тексеру қорытындысы бойынша - салықтар және бюджетке төленетін
басқа да ... ... ... және ... ... ... ... бақылау қорытындысы бойынша - камеральдық бақылау
қорытындысы бойынша анықталған бұзушылықтарды жою ... ... ... ... ... ... - салық заңнамалар
бұзушылықтарды жою туралы хабарлама. Бұл ретте, Салық ... 517 ... ... салық бақылауының қалған түрлеріне ... ... ... ... ... ... ... органдары жүзеге асыратын салық
бақылауының мынадай түрлері жатады:
1) Тіркеу есебіне;
2) Салық салу ... мен ... ... ... ... алуға;
3) Бюджетке түсетін түсім есебіне;
4) Қосылған құн салығын төлеушілер есебіне;
5) ... - ... ... мониторингіне;
6) Фискальдық жады бар бақылау - касса машиналарын пайдалануға;
7) Акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін таңбалауға және ... ... ... ... ... мүлікті есепке алу, бақылау және
сату тәртібін сақтауға.
Салық кодексінде жіберілген және алған айғағын растайтын жеке-жеке қол
қою немесе өзге де ... ... ... ... оларды нақты
мерзімдерде белгіленген. Осы мерзімдерді бұзу салық органын салық қызметі
оргаңдарының ... ... ... төлеушінің әрекетіне
(әрекетсіздігіне) шағымдалуына әкеледі.
Салық міндеттемесін орындау салық төлеушінің ... ... ... ... ... ... 33 - ... сәйкес көрсетілген өтеу
тәртібі мынадай тәртіпте жүргізіледі:
Бірінші кезекте - есептелген өсімпұлдар,
Екінші кезекте - есептелген айыппұл,
Үшінші кезекте - ... ... ... ... салықтар және бюджетке төленетін басқа ... ... ... ... ... және ... ... табылатындығына сәйкес Салық кодекінің 10 - ... ... ... ... ... ... өтеу тәртібі "Салық және
бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... ... ... ... ... туралы" Қазақста Республикасының
Заңына сәйкес 2004 жылғы 1 қаңтарға дейін ... ... ... - ... кезекте - есептелген өсімақылар,
Үшінші кезекте - есептелген айыппұл сомасын өтелуіне байланысты салық
берешегін өтеуден ... ... ... ... ... ... ... белгіленген мерзімдерде өтелмеген
жағдайда, мәжбүрлеме тәртіпте салық берешегі ... ... ... ... ... салық қызмет органдары міндетті болғандықтан, белгіленген
өтеу ... ... ... ... ... өздігінен өтеуі қажет. Салық
кодексіне сәйкес салық берешегіне ... ... ... өсімпұл және
айыппұл. Сондықтан, салық төлеуші ... ... ... немесе банктік
операцияларының кейбір түрлерін жүзеге асыратынды үйымдастыруда міндетті
тәртіпте мыналарды көрсету қажет:
1) бересі өсімпұл және ... түрі ... түрі ... ... ... және айыппұлдың осы түрі бойынша бюджет
сыныптамасының коды.
Бірінші ... ... ... органдарының лауазымды тұлғалары
бюджетке төленетін ... ... ... ... салық төлеуші салық
берешегін өтеу тәртібіне бақылауды ... ... ... ... ... қайтыс болған жеке тұлғаның және сот
хабарсыз жоғалған деп таныған жеке ... ... ... өтеу ... ... ... ұйымдастыру кезінде таратылған заңды тұлғаның салық
міндеттемесін орындау тәртібін де қарастырады.
Қайта ұйымдастырылған заңды ... ... ... ... ... ... мен тоқтатуға байланысты көптеген шешілмейтін
мәселелерді тудырған салық төлеушінің салық берешегін ... ... ... қолданып жүрген салық заңнамасының жетіспеушілігі болып
табылады. Салық кодексінде тарату кезінде салық міндеттемесін орындау сәті,
сондай-ақ қайта ... ... ... ... беру ... ... ... тұлғаның мұрагерлерінің салық берешегін өтеу тәртібі, ... сот ... ... деп ... ... ... уәкілетті орган қамқорлығы ... ... ... ... ... өтеу ... органы заңды тұлғалардың бірыңғай
мемлекеттік тізімімен мұндай заңды тұлғаны әділет органынан альш ... ... ... ... ... ... ... анықтама бергеннен
кейін салық төлеуші өздігінен жүргізеді. Бірнеше құқықтық мирасқорларды
белгілеу жағдайында, заңды тұлғаны ... ... ... оның ... ... баланста немесе табыстама ... ... ... Бұл ... ... мирасқорлық Қазақстан Республикасының Азаматтық
кодексінің 46, 47- ... ... ... және ... ... ... ... салық берешегі олардың құқықтық
мирасқорына ... ... жеке ... ... ... оны ... ... тепе-тең
мұрагерлік үлесте өтейтін болады, ал салық берешегі ол қайтыс болған күнге
салық төлеушінің жеке ... ... сома ... ... Сот ... деп ... жеке тұлғаның салық берешегі уәкілетті орган
тұлғасының қамқорлығымен өтеледі. Егер көрсетілген ... ... оны ... ... ... онда ... берешегінің өтелмеген бөлігін сот
шешімі негізінде салық ... ... ... ... ... салық міндеттемесі Салық кодексінің З1 бабында
белгіленген тәртіпте есептер жүргізу жолымен ... да ... ... ... міндеттемесін орындау, егер салық төлеуші, салықтар және
бюджетке төленетін басқа да ... ... ... ... ... бар
болса, салық төлеушінің өтініші бойынша, салық берешегін өтеу есебіне
жіберілуі мүмкін. Бұл ... ... ... ... ... ... және
төлеуге есептелген сомасы арасындағы айырмашылық артық төленген сома ... ... ... ... есеп ... салық төлеушінің салықтар
және бюджетке төленетін басқа да төлемдердің артық төленген сомасы ... және ... ... тәртібін белгіледі. Қолданып жүрген ... ... ... ғана жүргізу көзделмеген.
Салық төлеушінің артық төленген сомасы Салық кодексіне сәйкес мынадай
тәртіпте ... ... ... ... ... берешегін өтеу есебіне
есепке жатқызады:
Бірінші кезекте, артық төленген салық сомасы жүргізілген сол ... ... ... мен ... өтеу ... кезекте, басқа да салық түрлері бойынша, өсім ... ... ... ... да ... ... ... бересі өтеу есебіне;
Төртінші кезекте, артық төленген салық сомасы жүргізілген және басқа
да ... ... ... алда ... ... ... есептелуі мүмкін.
Бұл ретте, салық төлеушілер мен салық қызметі ... ... үшін ... ... ... табылатын басқа да салық төлеушінің
салық берешегін өтеу есебіне ... ... ... салықтар сомасы
бойынша, есептер жүргізуге заңмен қатаң тыиым салынады.
Жоғарыда ... ... ... ... салық және басқа да
міндетті төлемнің артық төленген сомасының қалдығы оның ... ... ... ... ... ... ... жүргізуге салық
төлеушінің дербес шотында көрсетіледі.
Салық кодексі салық ... ... ... ... ... төлеушінің кепілдіктегі мүлкінің мерзімдерін орындау ... ... оның ... ... жоя ... ... салық заңнамасынан көшірілді. Қолданып жүрген ... ... 1 ... жылды құрайтын салық міндеттемесін орындау мерзімін
өзгерту Салық кодексінде оған келесі жылға өтуге жол ... ... ... жоспарланған сомасын мемлекет уакытылы алуға жол беретін
10 ай құрайды. Бұл ретте, ... ... ... ... басқа міндетті
төлемдер бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін ... ... ... ... ... және ... тауарларға қосылған құн салығынан басқа) төлеу ... ... ... мерзімдерін өзгерту салық төлеушінің ... ... ... банк ... ... ... негіздемелі
өтініші бойынша күнтізбелік жылдың 10 айына көшіріледі. ... ... ... ... ... бере ... ... төлеу
мерзімін көшіру себебі бар салықтарды төлеу бойынша, ... ... ... ... ... төлеушінің жазбаша өтініші деп
түсіндіріледі:
1) ... ... ... ... ... ... ... көрсетілген салық бойынша, берешектің барлығын растайтын
салық төлеушінің өтініші берілген күнге дейін 15 күннен ерте емес ... ... ... және ... төленетін басқа да міндетті төлемдерді
төлеу бойынша, салық міндеттемесін орындау бойынша, ... ... ... ... салыстырма актісі;
3) кепілзат немесе банктің кепілдігі шарты және бюджетке салықтар және
өсімпұлдар өтеу мерзімдерін белгілейтін және ... ... ... ... ажырамас бөлігі болып табылатын салық ... ... ... ... салықтарды төлеу бойынша, салық міндеттемесін
орындау мерзімдерін өзгерту туралы салық төлеушінің өтініші берілген сәтке
кепілзат мүлкінің нарықтық ... ... ... ... баға туралы
есеп;
5) Республикалық бюджетке түсетін, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... бөлігінде
салық ... ... ... ... орындау мерзімдерін өзгерту
туралы жергілікті атқарушы органның өтініші.
Республикалық бюджетке ... ... ... ... ... ... ... салықтарды төлеу бойынша салық
міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы шешім ... ... ... ... ... ... кіріс министрлігі, ал
жергілікті бюджетке толық көлемде түсетін салық бойынша жергілікті атқарушы
органмен келісім бойынша салық төлеушінің ... ... орын ... салық
органы қабылдайды.
Дегенмен, салықтар төлеу бойынша ... ... ... ... ... оларды уақтылы төлемегені үшін ... ... ... босатпайды. Әрбір мерзімі өткен күнге Қазақстан
Республикасының Ұлттық ... ... ... ... ... 1,5 ... ... бюджетке төлеу күнін қоса алғанда, салық
төлеу мерзімі күнінен кейінгі күннен ... ... ... ... ... ... күні үшін ... есептеледі.
Салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау ... ... ... ... ... ... берешегін мәжбүрлі өндіріп
алу шараларын тоқтата тұру бойынша салық ... үшін ... ... Бұл ... ... қатынасына және банктің кепілдік шартына
салыққ берешегін өтеу сызбасында бөлек белгіленетін салықтар ... ... ... мерзімдерін есептемегенде, Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген жалпы ереже таратылды.
Кепілзатқа берілген мүлік ... ... ... ... ... құны ... құн ... және кепілдікке берілген мүлікті сату
кезінде ... ... ... ... ... ... алғанда.
бюджетке төлеуге тиісті салық берешегінің сомасынан кем болмауы тиіс.
Кепілзат шарты салық төлеуші мен ... ... ... тіркеген орын
бойынша тиісті салық органы арасында жасалады. Қазақстан Республикасының
заңнама актілерінде кепілзат мүлкін міндетті ... ... ... ... ... ... шартын жасағаннан кейін тиісті тіркеу
органында оны ... ... ... және ... ... ... міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы шешімді қабылдау
құзыретіне кіретін ... ... Банк ... ... төлеуші арасында
жасалған банктің кепілдігі шартын салық төлеуші Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінде тіркелгеннен кейін ғана ... ... ... ... ... ... өзгерту туралы ... ... ... ... ... ... береді. Барлық құжаттар
бар болған кезде, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс министрлігі
немесе ... ... ... ... төлеу бойынша ... ... ... ... ... ... ... төлеу
бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгертуден бас ... ... ... ... ... ... немесе банктің
кепілдігімен салықтарды төлеу ... ... ... ... ... ... тәртіп салықтарды төлеу бойынша салық
міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту бойынша негізгі сәті ... ... ... ... ... ... ... МЕХАНИЗМІ
2.1 Салық міндеттемесін ... ... ... ету тәсілі және оның салық ... ... ... ... ... мерзімде орындамаған салық міндеттемесін
орындамау:
1) төленбеген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер
сомасына өсімпұл есептеу;
2) банк ... ... ... ... тоқтата тұру;
3) салық төлеушінің салық берешегі есебіне мүлікке билік етуін шектеу
тәсілдерімен қамтамасыз етілуі мүмкін.
Салық кодексінде салық және ... ... ... міндетті
төлемдердің мерзімінде төленбеген сомасына өсімпұл қарастырылған.
Өсімпұл салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлеу
мерзімі күнінен ... ... ... өткен әрбір күн үшін ... ... ... ... ... қаржыландыру ресми
ставкасының 2 еселенген ... ... ... ... қоса ... ... әрбір күн үшін есептеледі.
Салық және басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдардың айыппұлдардың
сомаларын банк шоттарының ... ... ... ... үшін,
сондай - ақ салық төлеушілердің банк ... ... ... ... ... банк ... жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың кассаларының салық және ... да ... ... ... ... шотына қабылдаған қолма-қол ақшаны
бюджетке аударуды кешіктірген үшін банктерде немесе банк ... ... ... ... ... ... есептеледі. Салық
төлеушіні банкрот деп таныған сот ... ... не оған ... тарату туралы шешім қабылдағанда, не ... ... ... ... ... осындай шешім немесе ұйғарым күшіне енген
күннен бастап, жиналған бересі сомасына өсімпұл ... ... ... ... бір ... ... ... банктің
таралуы болып табылған жағдайда, мәжбүрлеп таратылған банктердің несие
берушілеріне бересі ... дер ... ... үшін ... банкті
мәжбүрлеп тарату туралы шешім күшіне енген кезден бастап есептелмейді.
Бересіні өтеу үшін сот ... ... ... эмиссиясы
шығарылғанда, акциялардың қосымша эмиссиясын ... ... сот ... ... кезден бастап оларды орналастыру аяқталғанға дейін бересі
сомасына өсімпұл есептелмейді. Жеке ... ... - ... ... деп ... сот шешімі күшіне енген кезден бастап, онын күші ... ... ... ... ... ... төленген сомасы расталған жағдайда, Салық Кодексінің 39
- бабының 2 - ... ... ... алуды жүргізу мерзімі бұзылған
ретте салық төлеушінің ... ... ... ... есепке алуды жүргізуге
берген өтінішінде көрсетілген артық төленген салық сомасын есепке ... ... ... ... ... ... салық сомасына
барабар бересі сомасына өсімпұл ... ... банк ... бойынша шығыс операцияларын тоқтата
тұру тәртібіне тоқталайық.
Заңды тұлғаның және жеке ... банк ... ... шығыс
операцияларын тоқтата тұру Қазақстан Республикасының заң актілерінде
белгіленген тәртіппен:
1) салық төлеуші ... ... ... мерзімі аяқталғаннан кейін
он жұмыс күн ішінде оны табыс етпеген;
2) белгіленген төлеу мерзімі күнінен бастап отыз жұмыс күні ... ... ... ... салық қызметі органының лауазымды ... осы ... ... ... жүргізу тәртібін бұзған жағдайлардан басқа
реттерде, салық салу объектілері мен салық салуға байланысты ... ... ... жол бермеген жағдайларда жүргізіледі.
Банк шоттары ... ... ... тоқтата тұру Салық
Кодекстің 31- ... ... ... ... төлеушіге
хабарлай отырып жүргізіледі және салық ... өтеу ... ... ... төлеушінің барлық шығыс операцияларына
қолданылады. Салық төлеушінің банк ... ... ... ... тұру ... салық органының ... ... ... ... ... ... ... отырып белгіленген нысан бойынша шығарылады және банк немесе
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге ... ұйым оны ... ... ... ... ... ... банк шоттары бойынша шығыс
операцияларын тоқтата тұру ... ... ... ... ... банк ... жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар
сөзсіз орындауға тиіс. Шығыс операцияларын ... тұру өкім ... ... банк ... ... шығыс операцияларын тоқтата тұру себебі
жойылған күннен кейінгі бір жұмыс күннен кешіктірмей, банк ... ... ... тоқтата тұру туралы өкімнің күшін жояды.
Салық ... банк шоты ... ... ... ... сәйкес, банк тиісті салық
органына ... ... банк ... ... ... бірге шот бойынша шығыс операцияларының ... ... ... ... ... және ... ... басқа да
міндетті төлемдердің салық тексеруді нәтижесі ... ... ... ... сомасы туралы хабарламаға шағым жасалған жағдайда,
банк шоттары бойынша ... ... ... тұру жүргізілмейді.
Салық төлеушінің салық берешегі есебіне ... ... ... ... ... шығару да қолданылады.
Заңды тұлғаның банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру
туралы ... ... ... ... он жұмыс күні ішінде салық берешегі
өтелмеген жағдайда, ... ... ... ... ... ... шектеу
жүргізіледі. Бұл ретте ... ... ... ... 31- ... мерзімде хабарлама жіберіледі.
Мүлікке шектеу туралы шешім уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген
нысан ... ... ... мүлкіне билік етуін шектеу туралы шешім меншік
құқығындағы немесе ... ... ... ... ... ... ... қаржы лизингіне және кепілге берілген ... ... ... ... ... ... кезде, салық органы осы мүлікке
қатысты шешім шығарған ... ... оның күші ... дейін осы
мүлікті алып қоюға және шарттың талаптарын өзгертуге тыйым салынады.
Мүлікке билік етуді шектеу ... ... ... ... ... жеке ... бар салық берешегі сомасы туралы деректердің
негізінде қабылдайды. Мүлікке ... ... ... ... шешімнің негізінде
салық төлеушіге мүлікті иелену, ... және оған ... ету ... үшін жауаптылық туралы ескертіле отырып, салық берешегі сомасына
мүлік тізімдемесінің актісін жасау жүргізіледі.
Билік ету ... ... ... ... ... бухгалтерлік
есебі деректерінің негізінде айқындалатын оның ... ... ... ... Республикасындағы бағалау қызметі туралы заң актісіне сай
жүргізілетін тәуелсіз бағалау негізінде ... және ... ... ... ... және тәртіппен екі дана етіп жасалатын
актімеі рәсімделеді.
Салық органы мүлікке билік ... ... ... қатыскан салық
төлеушіге мүлікке билік етуді шектеу туралы шешімді және ... ... бір ... ... ... төлеуші салық берешегі сомаларын өтегеннен ... бір ... ... ... органы мүлікке билік етуді шектеу туралы шешімнің
күшін жояды.
Қорыта айтқанда, салық төлеуші заңды тұлғада салық кезеңінің ... ... ... салығы бойынша нақты есеп (төлеу) мерзімі
декларация тапсыруға белгіленген мерзімнен ... 10 ... күн ... ... түрі бойынша декларация тапсыру мерзімін Салық кодексі есепті
салық кезеңінен кейінгі 31 ... ... ... ... ... салық кезеңінің жиынтығы бойынша корпаративтік табыс салығы бойынша
11 ... ... ... есеп бойынша салық ... ... ... қамтамасыз ету жөнінде қабылданған шаралар
туралы салық ... ... ... яғни ол ... ... ... және шығыс операциялары тоқтатыла тұрады. Шын мәнінде салық
органының ... ... ... 35- ... ... ... әрбір адамның міндеті болып табылатындықтан, салықтарды
төлеу мерзімі өткеннен кейін келесі күні-ақ салық төлеуші бересілі ... ... ... ... ... ... Қаржы қиындығы себепті
болмаса басқа себеп бойынша салық берешегі пайда ... ... ... ... төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімін
өзгерту үшін ... ... ... ... кіріс
министрлігіне немесе тиісті салық органына жүгініп ... ... ... шектеу қою туралы шешім енгізу бойынша іс - әрекет шапшаңдығы салық
төлеушімен ... ... ... ... төтенше маңызды. Дегенмен, салық
кодексіне сәйкес ... ... ... өкім енгізген күннен бастап 10
жұмыс күн ішінде салық төлеуші ... ... ... жағдайда, келесі
күні, яғни 40 жұмыс күні өткеннен кейін салық органы ... ... ... ... ... ... Бұл ... шектелген мүлік осы мүлікті сату
туралы шешім қабылдағанға дейін салық ... ... ... ... міндеттемесінің мерзімінде ... ... ету ... ... алдында салық берешегі бар
салық ... ... ... ... алу ... және оның ... ету
тәсілінен айырмашылығы мен ролі
Салық міндеттемесінің мерзімді орындалмағанын орындаумен қамтамасыз
ету тәсілдерін қолданғаннан кейін салық органы мынадай ... ... ... алу ... ... ... шоттарда болып табылатын ақша есебі үшін өндіріп алу;
2) қолма-қол ақша есебі үшін өндіріп алу;
3) дебиторлар есебі үшін өндіріп алу;
4) шектелген ... ... сату ... ... алу;
5) қосымша акция эмиссияларын мәжбүрлі шығару. Санамаланған ... және ... ... ... да ... төлемдер туралы"
Қазақстан Республикасы Заңының 147, 154 – 159 - ... ... ... ... жүрген салық заңнамасынан көшірілді.
Көрсетілген баптар салық ... ... ... ... ... ... ... шектелген мүлік туралы шешім енгізуді, салық
төлеушінің ... ... сату ... ... ... экспторт
операцияларын тоқтата тұруды және банкрот деп ... ... ... ... өндіріп алу бойынша көрсетілген нормалар ... ... ... атап айту ... ... ... Ирландия, Италия, Жапония, Голландия, Испания,
Швеция, Швейцария, Турция, бірлескен Корольдіктер, АҚШ ... ... ... ... ... ... ... бар теріс пиғылды
салық төлеушінің меншігін тартып алуға құқығы бар. ... ... ... өтеу ... ... да ... ... үшінші жатқан өндіріп
алу, активтерді сатуға жол бермеу, банроттық және басқа да шаралар. АҚШ-та
салық берешегі сомасы қорларға ... салу ... ... ... мүмкін,
мысалы, үшінші тараптағы жалақы, банктік, меншік. ... ... ... ... да ... ... алдында артықшылықтар бар, мұрагер ... ... ... үшін ... ... ... салықтарды төлеумен
қамтамасыз ету мақсатында алдын - ала ... алу, ... ... ... ... Салық кодексі ... ... ... өздігінен орындайды, яғни өзі салық салу объектілерін есепке
алуды жүргізеді, салықтар ... ... ... және
есептер жасайды және Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... сомасын бюджетке төлейді.
Осылайша, ... ... ... ... ... ... салық
органына берілген декларацияларды және есептерде көрсетіледі. ... ... ... ... ... декларацияларында және есептерінде
көрсетілген салықтар сомасын бюджетке уақытылы түсуі үшін бақылауды ... ... ... ... төлемеу және салық төлеушінің
оларды өтеу бойынша шаралар ... ... ... ... ... рәсімін қолдану негізін береді.
Осылайша, Салық кодексінің нормаларын ескере отырып, салық төлеушінің
салық берешегі мынадай екі жағдайда пайда ... ... ... ... өзі ... ... есептерінде салықтар сомасын бюджетке белгіленген ... ... ... ... ... ... салықтар, өсімпұлдар және
айыппұлдар сомасын ... ... ... ... ... ... ... салық төлеуші өз салық міндеттемесін
өздігінен орындағандықтан пайда болады, яғни өзі салық салу объектілерінің
есебін ... ... ... ... ... және ... және ... заңнамасында белгілеген мерзімде бюджетке есептелген
салық сомасын төлейді. Осылайша, салық төлеушінің ... ... ... ... берген оның декларацияларында және есептерінде көрсетіледі.
Оларды белгіленген ... ... ... ... декларацияда
көрсетілген салықтар, өсімпұлдар сомасына есептеу кұқығын береді. Осылайша,
салық төлеушіде салық төлеуші деп танылған салық берешегі пайда болады.
Екінші ... ... ... ... ... салық төлеушінің
толық көлемде бюджет алдындағы ... ... ... үшін ... олар жүзеге асырғандықтан, салық қызметі органынын салық тексеруі
қорытындысы бойынша ... ... ... Осының негізінде салық тексеру
қорытындысы бойынша салық органы салық төлеушіге бюджет аударылуға ... ... және ... ... ... хабарлама
тапсырады. Салық органының есептеген сомасын келіспеген жағдайда, салық
төлеуші ... ... ... шағымдануына құқығы бар. ... ... ... салық органы есептеген салық ... ... ... кодексінің 552-бабында айқындалған жоғары тұрған
салық органында, уәкілетті мемлекеттік ... және ... ... Жоғары
тұрған салық органы мен уәкілетті мемлекеттік органға Салық кодексінің 557,
564 - баптарына сәйкес салық ... ... ... оны ... ... ... ал ... сотқа берген жағдайда, Қазақстан Республикасының
Азаматтық - іс жүргізу кодексінің 158 және 159 ... ... ... ... ... ... тұрады.
Бұл орайда, салық берешегін мәжбүрлі өндіріп алу ... ... ... ... кейін ғана жүргізіледі.
Қазақстан Республикасы Кодексінің 35 - бабына сәйкес ... ... ... және өзге де ... ... ... әркімнің борышы
және міндетті болып табылады. Сондықтан, ешкімде өз ... ... ... конституциялық ереже, басқаша айтқанда, сот шешімі
бойынша ... ... ... төлеушіде құралған салық берешегін өндіріп
алу ... ... ... ... болжамайды, сотқа салық тексерісінің
актісі бойынша хабарламаға шағымдану жағдайында ғана, яғни, екінші ... ... ... ... соттың міндетті шешімінің бар екенін
болжайды.
Осылайша, Салық кодексі салық ... ... мен ... мәжбүрлі
өндіріп алу жөніндегі тәртіпті нақты айқындайды. Салық ... ... ... алу ... ... ... ... өндіріп алу
рәсімін қолдануға салық органы негіздеме ... ... ... ... ... шаралар болып табылатын
салық берешегін мәжбүрлі ... алу ... ... ... ... - ... ... болады. Яғни, бірінші кезекте,
банктік шоттармен, ... ... ... үшіншіден дебиторлармен,
төртіншіден — шектелген мүлікті өткізу, бесіншіден акциялардың ... ... және ... ... ... Бұл орайда,
міндетті тәртіпте салық берешегін мәжбүрлі ... алу ... ... ... органдары мәжбүрлі өндіріп алу шараларын қолдану туралы ... ... ... ... ... ... ... хабарлама ала
отырып салық берешегін мәжбүрлі өндіріп алу шараларын салық ... ... ... ... ... тағы бір рет ... ... төлеуші мәжбүрлі өндіріп алу шараларын қолдану туралы хабарлама
алғаннан кейін ... ... ... ... ... ... кезең -
кезеңімен салық төлеушінің келісімінсіз ... ... алу ... бастайды.
Салық берешегін мәжбүрлі өндіріп алу шараларының бірінші кезеңі ... ... ... ... табылатын ақша есебінен жүргізіледі.
Декларация және есеп бойынша, сондай-ақ салық текреру нәтижесінде ... ... ... ... ... ... ... толық
төлемеген жағдайда, салық ... ... ... ... оның ... ... өкім ... төлеушінің банк шотында ақша жоқ ... ... ... ... алу ... ... ... инкассалық иелік ету негізінде
салық төлеушінің валюталық банк шотынан жүргізіледі.
Өз кезегінде салық органына банк ... ақша ... ... салық берешегін мәжбүрлі өндіріп алуды қолдану кезінде банк
операцияларының ... ... ... ... банк ... ұйымға
қойылған инкассалық иелік ету үшін есеп ... ... ... Салық
кодексі бір банкте ашылған басқа банк ... ... ... ... ... ... ... бойынша банк операцияларының жеке түрін
жүзеге асыратын банк немесе ұйым қызметін шектейді. ... әрі, ... ... ... ... ... алу бойынша әр түрлі ... ... ... жол ... ... инкассалық иелік етулер үшін
есеп жүргізу мен бақылауды ... ... ... ... бір уақытта бір
және сол салық берешегі бойынша әртүрлі банк ... ... ... ... ... ... алуға жол бермеуге, ал салық төлеушіге
салық қызметі органдары тарабынан оның ... ... ... етуге
мүмкіндік береді.
Күштеп өндіріп алу шарасының екінші кезеңі салық төлеушінің ... ... ... есебінен жүргізіледі. Қолма-қол ақша есебінен салық берешегінің
сомасын өндіріп алу банк шотында ақша жоқ ... ... ... ... ... ... ... төлеушіге салық берешегін мәжбүрлеп ... ... ... ... яғни ... ақша ... салық берешегінің
сомасын өндіріп алу туралы хабарламаны жібереді. Салық төлеушіде тексеріс
жүргізу ... ... ... өтеу ... ... ақшаны алып қою
туралы актіге сәйкес ... ... ... ... ... – қол
ақша алып қойылады. Салық берешегін өтеу ... ... ... алып ... акт ... ... мемлекеттік орган, яғни
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... Алып
қою туралы актіде салық төлеушінің салық берешегінің сомасы ... және ... ... ... да ... ... нақты
түрлерін көрсете отырып, оны өтеу есебіне салық органы алып ... ... ... ... ... ақша 1 жұмыс ... ... ... ... банк ... жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымға, ... ... ... үшін банк шоттарына есептеу үшін
өткізуге жатады, себебі банктің бұл ... ... ... өтеуден басқа
мақсаттарға жұмсауға құқығы жоқ.
Мәжбүрлеп алудың үшінші кезеңі ... ... ... төлеушінің банк шоттарында ақшасы және қолма-қол акшасы болмаған
жағдайда, салық органы ... ... ... ... ... ... ... бар үшінші бір тұлғаның банк шоттарындағы ақшадан
өндіріп ... ... бар. ... ... мен оның ... ... есеп ... салыстыру актісінде мынадай мәліметтер болуға тиіс:
1) салық төлеуші мен оның дебиторының атауы, олардың тіркеу номерлері:
2) салық төлеуші мен оның ... ... ... ... ... ... салық төлеуші мен оның дебиторының банк шот деректемелері;
4) дебиторлық ... ... ... ... ... ... мен оның дебиторының заңды деректемелері, мөрі және
қойылған қолдары;
6) салыстыру актісінің ... ... ... хабарлама алған күннен бастап салық төлеушімен бірлесіп
жасаған өзара есеп айырысудың ... ... ... ... ... салық
органы салық төлеушінің салық ... ... ... алу туралы
инкассалық өкімді дебитордың банк ... ... ... ... ... төлеуші мен оның дебиторы қол қойған салық ... мен оның ... ... есеп ... ... ... алмай қалу жағдайлары
болуы мүмкін. Бұл жағдайда салық органы ... банк ... ... алу ... хабарламасын алған кезден бастап жиырма жұмыс
күні өткен соң, салық төлеушіге мәжбүрлеп өндіріп алудың ... ... ... яғни салық төлеушінің билік етуі шектелген мүлкін өткізу
есебінен өндіріп алуды жүргізеді.
Мәжбүрлеме өндіріп алу ... ... ... ... ету ... сату ... ... органдары салық төлеуші заңды тұлғаның және жеке ... оның ... ... ... ... ... ... берешегінің сомасы шегінде салық төлеушінің
иелік ету шектелген мүлкіне өндіріп алуға құқығы бар. Бұл ... ... ... ету шектелген мүлкін сату мамандандырылған аукционда
жүзеге асырылады. Салық берешегі есебіне ... ... ... ... мүлкі туралы шешім енгізген салық органы ... ... ... ... ... ... салық төлеушінің иелік ету шектелген
мүлкін салық бойынша аукцион жасаушы Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... ұйымдастырушының өкілі, салық төлеуші немесе оның
заңды немесе ... ... ... түрде қатысуы қажет. Иелік ету
шектелген мүлікке сату жүргізу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі
айқындайтын ... ... ... ... өндіріп алу шарасының бесінші кезеңі акциялардың қосымша
эмиссиясын мәжбүрлі шығару есебінен ... ... ... 1- 4 - ... ... ... мәжбүрлі өндіріп алу шараларын қабылдағаннан кейін
салық ... ... ... ... ... сомасын өтемеген
жағдайда, салық органы Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... Заны ... ... қосымша эмиссияның мәселелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің
20 жылғы 4 мамырдағы № 656 қаулысы) белгіленген тәртіпте мәжбүрлі ... ... ... ... ... ... ... құқығы бар.
Сот шешімі бойынша акциялардың қосымша эмиссиясы бұл мәлімделген (егер
акциялардың қосымша эмиссиясы мөлшері ... және ... ... ... ... ... ... және
жіберілген (төленген) жарғылык капиталдың бір уақытта көбеюімен акциялардың
жай ... ... ... ... орган "Акционерлік қоғамдардың
акциялары ... ... ... "Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2001 жылғы 4 мамырдағы №656 ... ... сот ... ... және бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... бар ... ... ... қосымша эмиссияның шығуын
жүзеге асырады.
Мәжбүрлеп өндіріп алу ... ... ... Қазақстан Республикасының
заңнама актілеріне сәйкес банкрот деп танылған ... ... - ... ... ... ... ... жүргізіледі. Заңды ... ... ... ... берешегін өтеу
«Банкроттық туралы» ... ... ... ... ... ретте, салық және ... ... ... да ... ... ... өтеу ... кезекте конкурстық
масса есебінен жүргізіледі. Осы заңның 76 - бабына сәйкес ... ... ... ... талаптарын толық қанағаттандырғаннан кейін
қанағаттандырылады. Бұл ретте, кредитордың ... ... ... қайшы
келмейтін тәсілдермен, соның ішінде ақшалай нысанда және ... беру ... ... мүмкін. Дегенмен, осы норма теңгеде
орындалатын салықтар және бюджетке төленетін ... да ... ... бойынша. салық міндеттемесі салық кодексінің ... ... ... және ... ... ... да ... төлемдер
бойынша кредиторға таратылмайды.
2.3 Жаңаарқа ауданы бойынша салық міндеттемесін орындаумен
қамтамасыз ету және ... ... алу ... ... үшін ... ауданы бойынша салық комитетін қарастырайық. 2002
жылғы бірінші желтоқсанына салық ... 22288,6 мың тг. ... ... 1 ... ... ... сомасы 17736,3 мың тг. құрғанын есептей
отырып, бюджетке төлемдер ... 2004 ... 1 ... ... ... 11306,9 мың тг. ... яғни 2003 жылдың 1 қаңтарымен салыстырғанда
салық бересі сомасы 6449,4 мың тг. ... Ал егер 2003 ... ... онда ... бересі 4855,4 мың тг. азайғанын
көреміз.
1 кесте
Жаңаарқа ауданы бойынша салық ... ... ... |Салық бересі ... |
| |01.01. |01.12. |01.01. |01.01. |% |01.12. |% |
| |2003 |2003 |2004 |2003 | |2003 | ... ... |6449,4 |57 |4855,4 |42,9 ... ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... ... ... ... ... 10 кәсіпорындардың
салық бересі 3516,3 мың тг немесе 31,1 % құрайды.
12 кәсіпорын бойынша ағымдағы салық бересі 231,3 мың тг. ... 2 ... ... ... ... салықты өндіріп алу уақыты басталған
жоқ.
Жеке тұлғалар бойынша ... ... ... 7534,4 мың тг немесе
жалпы сомадан 66% құрайды. Салықтар бойынша салық бересін келесі 2 кестеден
(А қосымша) ... ... ... ... ... 1сурет арқылы бейнелеп
көрсетуге болады.
Жаңаарқа ауданы ... ... ... ... ... ... ... кесте көрсеткендей салық бересін заңды және жеке тұлғалардың салық
міндеттемесі құрайды. Заңды тұлғалар бойынша корпорациялық ... ... ... ҚҚС ... жеке ... бойынша жер, мүлік көлік
құралдарына салықтар төленбеген. Бірақ жыл аяғында жеке ... ... ... ... жеке ... ... басқа. Егер үлестік салық
бойынша қарастырсақ келесі көрсеткіштерді есепке алуға болады ... ... ... ... ... ... ... |Мың тг. |% ... ... |577,9 |5,1 ... ... салығы |313,8 |2,7 ... ... |1027,3 |9,2 ... ... |4015,7 |35,5 ... салығы |48,1 |0,4 ... |291,8 |2,6 ... ... |532,3 |44,5 ... |11306,9 |100 ... ... салық бересінің ең жоғарғы сомасына әлеуметтік
салық ие болып отыр (44,5%), ал ... ... ... жер ... ... ... салықтар жалпы салық бересінің сомасында 20 % алады. Сурет
арқылы салық бересінің ... ... ... ... ... (2 ... бересінің құрылымы
2 сурет
Жалпы салық бересінің сомасынан ағымдағы салық бересінің сомасы 7790,6
мың тг. немесе 68,8%. Өндіріп алу нақты емес салық ... ... ... тг. ... ... ... бар деп ... ұйымдарды атап өтуге ... ... және ... ... ... ... арасында ЖШС «Шайхин»,
ЖШС «Ақ нан», ЖШС «Ынтымақ», сияқты атап өтуге ... ... ... ... ... келесі түрде көрсетуге болады (4-кесте).
4 кесте
Салық төлеушілер бойынша салық бересінің құрылымы
|Категория |Кәсіпорын-да|Бересі |% ... ... ... |
| |р саны ... | ... |
| | | | ... ... |% ... мың тг.|13 |501.3 |5.3 |3 |128.4 |1.1 ... | | | | | | ... мың тг.|17 |6359.8 |56.2 |4 |1491.8 |13.50 |
|1 млн тг. | | | | | | ... | | | | | | |
|1 млн тг. |3 |4445.8 |38.5 |1 |1896.1 |16.7 ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... |33 |11306.9 |100 |8 |3516.3 |31.3 % ... ... ... ... ... бір себебі деп қызмет етпейтін
кәсіпорындардың салық органында тіркелуін ... ... ... ... ... ету мақсатымен әр түрлі шаралар
қолданады. ... 2003 ... 12 ... 1808,7 мың тг. ... ... есебі үшін өндіріп алған; 1224,7 мың тг. банк шоттарда ... ақша ... үшін ... ... 676,5 мың тг сомасын қолма қол
ақша есебі үшін ... ... 6 ... ... ... ... шектеу қою
туралы шешім қабылданған.
Жеке тұлғалар бойынша 3215,5 мың тг ... 399 ... ... 252,5 мың тг 75 жеке ... ... ... ... жылда болған салық бересіне талдау ... 2004 ... ... ... ... ... 11306,9 мың тг болса, 2005 жылдың ... бұл сома 7030,0 мың тг тең ... яғни ... ... 4268,9 мың
тг азайды (5 кесте).
5 кесте
Жаңаарқа ... ... ... ... ... ... |Салық бересі ... |
| |01.01. |01.12. |01.01. |01.01. |% |01.12. |% |
| |2004 |2004 |2005 |2004 | |2004 | ... |11306,9 |8443,0 |7030,0 ... |-1405,0 |-19,9 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | |
5 - ... ... ... ... 3 – ші ... ... ... ... ауданы бойынша салық комитетінің салық бересінің динамикасы
(2003 ж.)
3 сурет
Жалпы салық бересінің сомасынан алты қызмет ... ... ... 1327.6 мың тг. ... 18.9% ... кәсіпорындардың ағымдағы салық бересісінің сомасы 1675,6 мың тг.
немесе 23,8% құрайды, оның ішінде 645,2 мың тг. ... ... ... ... ... орындаудың мерзімі басталған жоқ. Бірақ
Қазақстан Республикасының салық ... ... ... ... бересінің
сомасына инкассолық өкімі қойылды. (5-кесте, В қосымшасы)
Егер салық бересімдегі салықтардың үлестік салмағын қарастырсак келесі
кестені ... ... ... бересі ішіндегі салықтардың үлесі[4] (01.01.2005)
|Салықтар |Мың тг. |% ... ... ... |689,0 |9,9 ... ... ... |725,0 |10,3 ... салығы |296,0 |4,2 ... ... |2700,0 |38,4 ... ... |48,0 |0,6 ... |323,0 |4,6 ... ... |2257,0 |32,0 ... |7038,0 |100 ... ... 2004 жылы ... ... ішіндегі жоғарғы үлестік
салмаққа жер салығы ие болды, оның мөлшері 38,4%. Екінші орында әлеуметтік
салық: егер оның ... 2003 жылы 5032,3 тг. ... 2004 жыл бұл ... ... яғни салық бересі 2775,3 мың тг. азаяып, жалпы сомада 32 %
құрайды. Салық бересінің құрамын келесі ... ... ... ... ... ... (2004)
4 сурет
Жалпы салық бересінің сомасынан ағымдағы салық бересінің сомасы 5633
мың тг.немесе 80 %, ал өндіріп алу ... емес ... ... ... ... немесе 20 %.
Салық бересін жою үшін салық органдары әртүрлі шаралармен қолданады.
2004 жылдың арасында 1405,0 мың тг. ... ... ... 61 ... 5 ... төлеушілердің кассаларынан 1188,5 мың тг. сомасы кассадан
алынды; 2706,8 мың тг. ... 4 ... ... ... ... ... ... шешім қабылданды.
3 САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕР МЕН САЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕСІН
ОРЫНДАУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ ЖӘНЕ ОНЫ ШЕШУ
ЖОЛДАРЫ
Қазақстан Республикасының 2003 ... даму ... ... ... ... ... ... және өндірістің тиімді
дамуына шарттар жасау мақсатында ... ... ... ... ... жоғарыда айтылғандай қасиеттері жоқ.
Осыдан келе, мысалы, салықтық ... ... - ... ағымдағы
экономикалық жағдайының ең маңыздысы болып табылады. Бұл мәселе ... ... ол – ... ... ... ... ... ұйымдар алдында және жалақыға берешек тудырады. Басқа да төлемеулер
өз ... ... ... ... тек ... ... ... және
әлеуметтік шараларды қолдану арқылы ретке келтіруге болады. Осы ... не ... ... ... ... ... ... салықтарды
төлемейді, сонымен қатар өз қызығушылығы шегінде ... ... ... ... ... ... ... салықтардың аз көлемдегі, яғни төмен
деңгейдегі жиналуы салық жүйесінің тиімділігінің төмендігін ... ... ... ... ... ... ... іске қосылған.
Салық кодексін талқылау және ... ... ... ... ... ... мәселесін әр түрлі шаруашылық қызмет
агенттерін ... ... - өз ... ... қызметтің басқару субъектісі
ретінде, мемлекеттік және әлеуметтік өмірге және тағы басқа ... ... ... ... ... ... ... мен кәсіпорындар - мемлекеттің ... ... және ... ... көзінің қалыптасуын қамтамасыз етуші жеке
кәсіпкерлік ... ... ... соған қатысты
салық салынатын негіз болып табылады.
3) Кәсіпкерлік қызмет қатысушылары ... - ... ... сүру ... қамтамасыз етушілер және олар мемлекеттік өмір
қатысушылары болып табылады.
Жоғарыда айтылған ... ... ... ... ... ... сол себепті салық жүйесіне потенциялды
баламалар да тән. Мемлекет Қазақстандағы ... ... ... ... ... ... ... табыстылығын басқа компаниялардағы
еңбек табыстылығы бағасымен немесе шетелдерде ... ... ... ... ... кәсіпорындар үшін едәуір жақыны
болып "Көлеңкелі", яғни, салық салынатын немесе бөлшектеп салық ... ... ... ... ... ... "оффшорлық" бизнесте.
Бұл ретте ағымдағы салық салмағының түрлі кәсіпорьшдар эксперттерімен
әр түрлі бағаланады. Бір жағынан Республиканың ... ... ... ... ... айтуынша нақты экономика
секторының салық ... өте ... Сол ... ... ауыр әсер етеді,
өйткені салықтық есептен табыстарын жасыру арқылы ... ... ... еді. ... бар ... ... ... тұлға және жеке түлғалардың
(сомалық) барлық жиынтық салықтары тапқан табыстарының 70 – 75 % ... ... ... ... ... ... салмағы одан да
ауыр деп айта аламыз. Айталық, кейбіреулердің айтуынша салықтар ... емес ... ... да бар. ... ... өнім ... ... салмағы
көрсеткіштеріне негізделген. Ал кейбір бағалаулар бойынша ... және ... ... ... ... 35 % ... ... ой пікірлер өзгеше дұрыс. Екі қарама - қайшы ... ... ... ... салық салмағы әділетті түрде
бағалануы керек. Бұл жерден "сыртқы" және ... ... ... ... - бұл ... субъектілерге әсерін
тигізуші мемлекеттің әділеттілігі: Басқарылып отырған экономикамыздағы
шаруашылықтардың экономикалық ... ... және ... ... ... салыстыру арқылы іске асырылады.
"Ішкі әділеттілік" - шығындардың түрлі экономикалық құрылымдары бар
кәсіпорындар үшін бір ... ... салу ... ... ... ... ... Қазақстандық және Батыс елдерінің нарықтық
экономикада бір - бірінен ... ... ... ... үлкен.
Мысалы, Батыс елдерінде салықтар экономиканы реттеудің маңыздысы болып
табылады. Мемлекет анықталған уақытта тауар және қызметтер өндірісін шектей
алатын мүмкіндігі бар. Біздің елде ... ... ... жоқ. ... ... ... ... мемлекеттік шығындарымен қоса жалпы
ішкі өнімнің төмендеуі кезінде салықтық аударымдарды жоғарлату арқылы орнын
толтырады.
Салықтық ... ... ... ... ... әкеледі.
Эксперттердің бағалауынша "көлеңкелі" капитал критпкалык массасына жетті.
Жалпы ішкі ... 50% ... ... ... ... ... шетел шаруашылық шарттары баламасы болып табылады. (Тікелей бәсекелес
"жартылай көлеңкелі" бизнесте) (әсіресе бағаны тағайындау).
Салықтардың ... ... ... олардың «сыртқы»
әділеттілігі өзін-өзі қаржыландыру негізінде тиімді өндірісті дамыту. Ал
енді "ішкі" ... ... ... ... түрлі шығындардың
экономикалық құрылымымен салыстырғанда: өндірістің ... ... және қор ... жүйесінің басты мәселесі - салық ставкасы мәселесі емес салық
базасын анықтау мәселесі болып ... ... ... ... ... ... %-ге шаққанда, АҚШ мемлекеттік өкіметіне қарағанда бірнеше есе көп
қаражат жинамақшы. Жоғарғы қарқынды инфляция ... ... ... алынған табыстан жоғары болды. Бұл жүйе өзіндік құнның кейбір
элементтеріне салық ... ... ... ... ... ... ... салықтарды қолдануға негізделген. Сондықтан салық
салмағының барлық сандық ... үшін ... ... ... ... келтіру қажеттілігі ... ... ... ... ... кәсіпорындармен бәсекелестік ретінде қарастырылуда.
"Көлеңкелі" секторға ... салу және ... 50°/о - тен ... ... ... ... берілген бәсекелестік күрес ... ... ... ... ... ... ... тиімділігіне, яғни экономикалық мақсатында, сонымен бірге ... ... ... ... сыртқы және ішкі
нарықтарының бәсекелестіктерінің жоғарылау ... және осы ... ... ... ... ... ... салықтары бюджеттің көп бөлігін құрайды деп
атап өттік. Соған байланысты және ... ... ... ... ... ... әсер ететін салық ставкаларын, бақылаулары мен
ауыртпалықтарын жеңілдетуіміз ... ... ... Осы ... ... ... жылдары салық жүйесіне көптеген ... ... ... қоса ... ... де ... ... қабылданды. Ол 2002
жылы қалыптастырылды.
Жаңа салық ... ең ... ... бұрынғы салыққа қатысты
заңдылық актілер тұтастай бір жүйеге келтірілген. Бұрын үш заң болса, енді
ол жалғыз және ол үш ... ... ... ... ... жөнінде нақты мағлұматтар қамтылған.
Ерекше бөлімінде қандай салықтан қанша мөлшерде салық салынады. Яғни
мұнда салаға ... ... ... ... ... әкімшілік кодекстерінде қамтылған салық төлеуге ... ... ... ... ... ... бұзған жағдайда
қолданылатын шаралар. Сонымен қатар салықтардың ставкалары азайтылған.
Қосылған құн салығы 20 пайыздан 15 ... ... ... ... 21
пайыздан 11 пайызға, табыс салығы 20 ... 30 ... ... жоғары
деңгейі салық төлеушілердің 7 пайызын қамтиды, яғни ... ... ... үлкен принцип» арқылы салынады. Сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... бір рет ... ... ... ... байланысты оны әр мемлекетте болатын процесс
деп айтуға болады. ... ... ... өте аз ... өз ... шетел мемлекеттерінің салық ... ... ... ... ... шығарды.
Салық заңдарын дайындау күрделі процесс болу себебі, онда қоғамның
барлық тобының мүддесін тепе-тең ... ... ... ... ... ... қалыптастыруды мақсаты нарықтык экономикаға
байланысты нарық экономикасының талаптарына бұрынғы ... ... ... және ... ... ... тоқтап қалған
өндірісті іске қосу, кәсіпкерлікті дамыту, орта және ... ... ... ауыл ... бет ... ... кодексінің қабылдануы мемлекетке көптеген оң өзгерістер
әкелді. Әсіресе 2001 жылы бюджеттің орындалуы біздің ... ... ... тарихында болған жетістіктерінің бірі. Бұл арада бюджеттің толық
орындалуымен қоса ... ... ... ... ... ... ... төленіп азайған. Осы жерде кез келген салық
реформасының тартымдылығы мен тиімділігін бағалау ... ... ... ... ... ... ... ауыртпашылығының деңгейі
болып табылады.
Сондықтан қазіргі кезде Қазақстанда салықтың тартымдылығы көбінесе
өзінің ... ... ... ... ... Фискалдык кұрал
ретінде акциз салығы болып табылады. Бұл көбінесе ... ... ... ... ... бұл ... тікелей салық салу үшін қажетті тұрақты,
әрі жергілікті базаның болмауы себебінен (өндірістің әлсіз ... ... ... ... ... ... салу жүйесіне сүйенеді. Осылайша
бүгінгі күнде Чехия, Венгрия, Польша сияқты елдерде ... ... ... ... ... қалыптасуда.
Акциздердің кәсіпорындардың салықтың ауыртпашылығының мөлшеріне әсері
айтарлықтай. Акциз ... ... ... ... ... ... ... төленуі керек, бірақ оның ... ... де ... Акцизді төлеген кәсіпорын оны ... ... бір ... ғана ... яғни ... қабілеті сұранысқа байланысты
көтере алады. Егер акциз енгізілген тауар бағасы өте жоғары болып ... ... ... ... ... ... ... түтынушыларды ұстап
қалу үшін кәсіпорын баға деңгейін сақтай отырып, өз ... ... ... ... ... ... ... өндіретін кәсіпорынның табысының бір
бөлігін ала отырып, акциз кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижесіне кері
әсер ... ... бұл ... ... ... ... Ал ... қысқарылуы баға өсуіне ықпал етіп сұраныстың.
яғни тұтыну ... ... ... ... бұл ... ... асырылу тиімділігі акцизделетін тауарлар айналымы сферасына
жүргізілетін мемлекеттік бақылауға және ... ... ... ... ... ... келесі бағыты - өндіріс құрылымына
ықпал ету, ... өнім ... ... ... ... ... ынталандыру. Бұл іс ... ... ... және ... ... ... ... жүзеге асырылады. Төменгі сортты тауарға жоғарғы акцизді салу арқылы
мемлекет тауар өндірушіні сапалы өнім өндіруге ынталандырады.
Бірақ Қазақстанда өндіріс қүрылымына және ... ... әсер ... ... ... ... әлі толық қолданылмауда.
Мысалы; алкоголь өнімдеріне келсек, дифференциялданган ... ... ... ... шарап, шампан, т.б.) байланысты белгіленген.
Акциз ставкілері бұл жағдайда алкоголь ... ... ... ... ... ... ... коньяк пен шампан шараптарына
бірдей ставка, яғни 20 теңге/л мөлшерде белгіленген. ... ... ... ... ... ... ... болар еді. Күштілігі жоғары алкоголь өнімдеріне жоғары акциз ставкісін
белгілеу өндіруші күштілігі төмен алкоголь өнім ... ... ... Осыған сәйкес түтынушыны да зияны аз әлсіз алкоголь
өнімдерін түтынуға ... Осы ... ... ... ... ... қайта өңдеу өнімдеріне (бензин, дизель отыны)
олардың сортына, сапасына, құрамындағы, зиянды ... ... ... ... бұл ... іс жүзінс асыру мемлекет үшін де, кәсіпорындар
үшін де маңызды ... ... ... ... ... ... табылатын қосылған құн салығының ставкасын төмендету мәселесі де
қазіргі ... ... мен ... ... дамытуға ықпал
ететіндей салық ауыртпалығының жеңілдету көзделіп отыр. Атап айтар болсақ,
заңды тұлға болып саналатын ауыл ... ... ... ... ... ... есеп ... тәртібі көзделген арнайы салық
режимі белгіленді. Патенттің есептелген құнына барлық салықтар енеді. Бұл
ретте, ... ... ... ... есептелген кезде оның мөлшері 80
пайызға азаяды. Режимдерді қолдану аясында шағын ... ... ... ... пен ... табыс салығын есептеу мен төлеуді
жеңілдетілген тәртібі белгіленеді. Коммерциялық емес және ... үшін де ... ... ... ... ... жер салығы
бойынша бірқатар жеңілдіктер белгіленген. Ал шикізат секторы бойынша,
экспорттың операцияларға ... құн ... ... ставкасы қолданылады,
яғни бюджеттен қосылған құн ... ... ... ... ... бұл санатының салық жүктемесі қалыпты деңгейде.
Арнайы салық режимдерін нақты еңбек күшін шығындайтын, ... ... бар, ... ... ... ... ... үлесі бар
кәсіпорындар ғана қолдана алады. Бір сөзбен ... бұл ... ... ... ... және тоқыма өнеркәсібі сияқты өңдеуші салалардағы
кәсіпорындарға қолданылатын болады. ... бұл ... ... өнім
өндеушілерге, жер қойнауын пайдаланушыларға сондай-ақ еркін ... ... ... жасайтын ұйымдарға қолданылмайды. Бұл режимді
қолданатын ... ... ... өзі ... таурларының
сатылымы жалпы жасаған саудасының ішінде 90 ... ... ... ... сату ... қызмет көрсету көлемінде қосылған құнның
үлесі кем дегенде 40 пайызды құрауы қажет. Сонымен ... ... ... қызмет көрсетудің көлеміне салық жүктемесінің коэффициенті кем
дегенде 12 пайызды құрауы ... ... ... ... бюджетке 2003 жылы тиісті салалар
бойынша 19,3 млрд. ... ... ... ... ... мен ... ... түскен. Осы - жеңілдіктермен қатар, келесі жылдың ... яғни 2004 жылы ... ... ... ... ... ... деп Президентіміз атап өтті.
Бірінші кезекте қосылған құн салығы бойынша 16 пайыздан 15 пайызга
дейін және ... ... ... 21 ... 20 ... 7 ... ... дейін төмендетілді. Жеке табыс салығыныц ең жоғарғы
ставкасы 30 ... 20 ... ... ... ... ең аз ... табыстық ставкасы 30 пайыздан астамға өсті.
Сондықтан да біз ең ... ... ... ... ... ... ... үміт артуға құқылымыз.
Сонымен, мемлекетімізде салық жүйесінің дамуы ондағы ставкілердің
төмендеуі, салық ауыртпалықтарының жеңілдетілуі, ... салу ... ... ... акциздік фискал саясаты арқылы акциздік салық салуды
жетілдіруде шетел мемлекеттерінің тәжірибесіне қарап бағыттау және ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорын,
өнеркәсіптерінің, шаруашылық субъектілерінің қызметтерінің дамуына елеулі
әсер ететіндігіне зор үміт күтуге болады. Себебі, ... ... ... ең ... кәсіпорындарымыз бен өнеркәсібімізді және шағын бизнесті
дамытсақ қана елеулі жетістіктерге жетеміз.
Заңды ... ... ... ... ... ... сектор, яғни өндіріс пен кәсіпорындардың дамуына әсер ... ... ... ... ... және оларды шешу бағыттарын
атап өтті. Аталған мәселелрдің ... ... ... салық органының
қызметіне келіп тіреледі. Ол мәселелерге тоқталсақ біріншіден: «ит көп
болса, қой ... ... ... ... ... ала отырып кәсіпкерлерді
бақылаушы органдардың санын қысқартуды ұсынды. Яғни ... ... ... ... пара ... мүмкіндіктері де, уақыттары
болмайтындай қысқарту. Сонымен қатар мороторийді жаңа жылдан бастап тоқтату
керек деді. Себебі, кейбір ... оған ... ... ... Бұған да жол беруге болмайды. Адал кәсіпкер ... ... ... ... және ... органдары бақылау жүргізіп, заң бұзушылықты
анықтап, жазалап отыруға міндетті. Тек осылай ғана кәсіпкерлерді адал ... ... ... ... ... қымбатшылығы бірінші нөмірлі
проблема болып отыр. Алты пайыз ... ... ... ... ... өте жоғары. Бұл сонда не? Банкілердің астыртын мәмілесі ме
немесе банкілер Президент саясатын ... ... отыр ма? Ал ... ... ... бес ... тексерілмеген. Ондағы салық жүктемесінің
коэфициенті тіпті күлкілі және ... ... ... ... ... корпаративтік табыс салығы салынбайды екен. Сонымен қатар
ұлттық ... ... ... ... ... сай келеді
дейді. Ал халықаралық стандарттарда ... жыл ... ... жоқ. Біздің
банктер жыл сайын несиелерді хаттайды. Бұл жерде банктердің несиелендіру
қызметінің реттеуді салық органдары ... ... ... деп түсіндіріп
өтті.
Үшіншіден: салықтарға, төлемдерге байланысты, жиі ... ... ... ... ... көп. Сондықтан да бізге жедел
әрекет ету керек. Айталық, ... ... да бір ел ... ... ... бір ... шаралар енгізілсе - соған сай жауап беру керек.
Шетелдік тауарларға қарсы қорғаныш шаралары осы кезге ... ... ... ... етуі ... ... ... қосылған құн салығына қатысты
тәртіп осы уақытқа дейін орын алған. Біздің шетелдегі ... ... Ол үшін ... ... ... жөніндегі корпорациялар
шешімдерін қабылдап қызмет атқарулары керек деп атап өтті.
Төртіншіден: Қазақстан Бүкіл Дүние Жүзілік Сауда Үйымына ... ... тұр, деп атап өтті ... ... біз алдымен қазір жүмыс
істеп тұрған ... ... ... ... ... ... жаңа ... мен жабдықтауға тиіспіз. Үкімет жаңа техника мен
технологиялар үшін салық, кеден, қаржы, лизинг, амортизациялық және ... ... ... ... және даму ... осыған жүмыс істеуі
тиіс.
Бесіншіден: ... ... өсу және ... ... өз ... күшейтуге тиіс, деді
мемлекет басшысы. Ал біз өз ... ... ... ... ... қаталдандыратын заңдар мен ережелерді қайта қарауға кірісуіміз
керек. ... ... ... ... ... ... ... төлеуші
күткендегісінен көп» ақша табатын болса, алдын ала ұтылатын болады немесе
энеретиктермен қатысты алып ... ... он мың ... ... ... ... сегіз мыңын жұмсадық. Солай болса дағы ол он мың ... Ал ... ... - онда бес ... айып ... бұл ... өзара қатынастағы әділдіктің жоқтығы. Бұл жерде
антимонопольшиктер неге мұндайға жол береді деген сұрақ ... ... біз ... ... барлық осынау
заңдарды, ережелерді, келісім-шарттарды ... ... ... ... қарай жылжу керек деп атап өтті.
Экономикадағы өсімнің 30 пайызға жуығы осы ... яғни ... ... ... мүмкін болып отыр. 4 миллионнан басқа ... ... ... яғни ... ... Ал ... осы ... тұлғалардың табыстары мен кірістерінен құралатын салықтың
түсімдерден тұрады. Сондықтан біз бұл ... тек 4 ... ... ақы төлейді деп қарамай, сондай-ақ басқа халыққа да қажет
екендігін түсінуіміз керек. Ол үшін ... ... ... ... ... дұрыс жүргізуіне бақылау қоюымыз қажет.
Себебі, елбасы айтып кеткендей «кәсіпорындар ... сиыр емес ... ... түсінуіміз керек. Ал біздің ойымызша олар да мемлекетке ... ... ... ... ... ... ... төлеулері
тиіс деп ойлануымызға құқылымыз.
Бұл мәселелерге қарап кәсіпкерлерге жеңілдіктер жасалмайды дсп ... ... ... ... айтып кеткен 2004 жылы төмендетілетін
салықтар ... ... ... Осы уақытқа дейін жүргізілген
реформалар нәтижесінде мемлекет бюджет шығындарын төмендетпестен, керісінше
оны ... ... ... ... ... бара ... Ол үшін біздің елде
экономикамыздың өсіп - өркендеуіне қарсы ... қара ... дер ... отыратын қаржылы да қайратты орган бар.
Ол мемлекет басшысының 1994 ... 6 ... ... ... Республикасының қаржы полициясының агенттігі. Қаржы
полициясы органдары алдымен кәсіпкерлікті ... ... ... ... ... ... бәсекелестікті орнықтыру, тергеу
шараларын жүргізгенде ... ... ... ... міндеттер. Ең
алдымен кәсіпкерлердің, отандык тауар өндірушілердің заңды құқы ... ... ... кызу ... ... ... отырсаңыз, тек осы бір
саладан қаржы полициясы қызметінің басты белгілері - ... ... ... ... ... ... ... заңсыз түрде
кәсіпкерлік жасау; несиені төлеуден бұлтару; ... ... ... ... ... ... резервіндегі құндылықтарды заңсыз
жолмен иелену; бәсекелестікті шектеу мен монополистік іс - әрекет; жер ... ... ... ... мемлекеттік бюджеттен заңсыз ... құн ... ... шығыны 500 миллион теңгеден ... ... және ... қылмысты табу; ... ... ену; ЭВМ үшін ... ... ... және пайдалану,
тағы басқа қылмыстар өрбіп жатады.
Аталған қылмыстардың бірі де адал кәсіпкерлер үшін әділетсіз тудырады,
«көлеңкелі» бизнеске қомақты қаражатты ... ... ... ... ... ... да ... төлемдердің түспеуіне апарып ... ... - адал ... ... ... ... тудырып,
тіпті, мемлекетке едәуір нұқсан келтіреді. Мысалы: - жыл ... бері ... іс ... Оның 96 пайызы экономикаға қатысты. Оның ... ... ... 48 іс ... 420 ... ... ... басқа
да міндетті төлемдері, қаржылық санкциясы өндірілген.
Жалған акциздік белгімен өнімдерді заңсыз айналымға түсірумен ... заң ... ... тіркеген, оның 90 - на іс қозғаған, 7 ... ... ... 5 ... ... ... өнім ... цех табылып, жойылған.
Оның пікіріншіе, бұл кодексте шенеуніктік үстемдік пен ... жол ... ... ... ... ... жауапкершілікке
шақырудың аражігі дұрыс айқындалмағандықтан кәсіпкердің ... өз ... ... ... ... және ... ... басқа да міндетті ... ... ... ... 1- ... сәйкес салық кодексі салықтар
мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеу мен ... ... ... ... ... ... сондай-ақ салық
міндеттемелерін орындаумен байланысты мемлекет пен салық төлеуші арасындағы
қатынасты реттейді. Осындай ... заң ... ... ... ... ... ... мен мемлекет арасындағы билік қатынастарын
реттейтін салық заңдарын айкындайды. Биліктілік ... ... ... ... ... ... бірі мемлекеттік-билік
нұсқамаларының жүйесінде негізделетін салық заңнамасын, реттеу жүйесін
қалыптастыруға басты ... ... ... және ... ... да ... төлемдерді белгілеу - бұл нормативтік құқықтық актіні ... мен ... да ... ... ... ... ... мен
оларды төлеу тәртібі берілетін Салық кодексін қабылдау.
Салық кодексінің ... ... ... салық заңнамасы
Салық кодексінен, сондай-ақ қабылдануы Салық кодексімен ... ... ... ... ... ... ... Салық кодексінен және Қазақстан
Республикасының Үкіметі мен Мемлекеттік кіріс министрлігінің нормативтік
құқықтық актілерінен ... Бұл ... ... Республикасының Үкіметі
мен мемлекеттік ... ... ... ... актілері
қабылданатын мәселелер щеңбері де Салық кодексімен анық айқындалған.
Алайда, салық ... ... ... ... ... қамтитын біртұтас нормативтік құқықтық акті - ... ... ... ... ... ... өйткені жариялану құқығындағы
құқық теориясына, оның ішінде салық құқық қатынастарына ... ... ... ... төлеушінің мемлекет алдындағы салық міндеттемесін
орындаумен байланысты барлық рәсімдік ... ... ... ... ... ... міндеттемесін орындаудың осындай нысандары ... ... және ... есеп ... ... ... ... Құқық теориясы бойынша заң актісіне жататын Салық ... ... ... іс-әрекетті реттеуі тиіс қоғамдық қатынастар қатынасушыларының
құқықтары мен міндеттері құқық нормасын ғана ... ... ... ... ... және салық есеп берулерінің басқа да нысандарын
бекіту құқық нормасын белгілеу деп ... ... ... сол ... ... бекіту мемлекет үшін де салық төлеуші үшін де ... ... ... ... ... Үкімет пен уәкілетті мемлекеттік
органның нормативтік құқықтық ... ... ... ... ... ... ... бекіту уәкілеттілік мемлекеттік органға берілген.
Әдетте, ... есеп ... ... нормалары уәкілетті мемлекеттік орган
- ... ... ... кіріс министрлігінің бұйрығымен
бекітіледі. Осындай жолмен, ... ... ... кіріс
министрлігі мен Үкіметтің нормативтік құқықтық актілері салық заңдарының
құрамына енгізіледі.
Салық кодексі ... ... ... көрсетілген тек сол нормативтік
құқықтық актілерді ғана бекітуді болжайды. Егер ... ... ... ... Салық кодексінде жоқ қандай да бір ... ... ... ... ... онда мұндай нысандар немесе
нормативтік ... ... ... төлеушілер үшін міндетті мәні
болмайды.
Салық төлеушінің белгіленген мерзімде орындамаған ... ... ... салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер
сомасына өсімпұл есептеу;
2) банк шоттары ... ... ... ... ... ... ... салық берешегі есебіне;
4) мүлікке билік етуін шектеу тәсілдерімен қамтамасыз етілуі мүмкін.
Салық міндеттемесінің мерзімді орындалмағанын ... ... ... ... ... салық органы мынадай салық берешектерін
мәжбүрлі өндіріп алу шараларын қолданады:
1) қолма-қол ақша есебі үшін өндіріп алу;
2) ... ... үшін ... ... ... ... ... сату есебіне өндіріп алу;
4) қосымша акция эмиссияларын мәжбүрлі шығару.
Санамаланған нормалар "Салық және ... ... ... да
міндетті төлемдер туралы "Қазақстан Республикасы Заңының 147, 154 ... ... ... ... қолданып жүрген салық
заңнамасынан көшірілді. Көрсетілген ... ... ... ... ... ... мәжбүрлі өндіріп алуды, шектелген ... ... ... салық төлеушінің шектелген мүлкін сату есебінен өндіріп
алуды, ... ... ... ... және ... деп ... Салық берешегін мәжбүрлі өндіріп алу бойынша көрсетілген
нормалар барлық өркениетті ... ... ... ... ... Финляндия, Греция, Ирландия, Италия, ... ... ... ... Турция, бірлескен Корольдіктер, АҚШ
сияқты кейбір мемлекеттерде салық органының бюджет алдында ... ... ... ... төлеушінің меншігін тартып алуға ... бар. ... ... ... өтеу ... ... да шаралар қолданылады: үшінші
жатқан өндіріп алу, активтерді сатуға жол бермеу, банкроттық және ... ... ... ... ... ... қорларға тыйым салу есебінен өндіріп
алынуы мүмкін, мысалы, ... ... ... ... ... салықты өндіріп алуда басқа да өндіріп алулар ... бар, ... ... ... ... берешегі үшін
толық ... ... ... ... ... ету ... өндіріп алу, уақытша тыйым салу қолданылады.
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы даму ... ... ... салық ауыртпалығының бірыңғайлығын және өндірістің тиімді
дамуына шарттар жасау мақсатында реформалау» қажеттілігі қарастырылған.
Осыдан ... ... ... ... қасиеттері жоқ. Осыдан келе
мысалы салықтық төлем мәселесі - елдің ... ... ... ... ... табылады. Бұл мәселе келесі мәселені тудырады, ол ... ... ... ... кәсіпорындар және ұйымдар алдында
және жалақыға берешек тудырады. Басқа да ... өз ... ... ... тек ... жағынан саяси және әлеуметтік шараларды
қолдану арқылы ретке келтіруге ... Осы ... ... не ... ... ... ... кәсіпорындар салықтарды төлемейді, сонымен қатар
өз қызығушылығы шегінде ... ... ... ... ... ... ойынша салықтардың аз көлемдегі, яғни төмен
деңгейдегі жиналуы салық ... ... ... ... ... ... ... тақырыптары қазіргі күнге іске қосылған.
Салық кодексін талқылау және салық жүйесінің ... ... ... ... ... ... көп бөлігін құрайды деп
атап ... ... ... және ... тұлға болып табылғандықтан заңды
тұлғалардың қызметіне әсер ететін ... ... ... ... ... ... екендігі айқын. Осы мәселеге байланысты
мемлекетте соңғы жылдары салық жүйесіне ... ... ... Бұған қоса салық кодексі де жаңадан өзгертіліп қабылданды.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Қазақстан ... ... 1998 ж. 7 ... ... мен ... ... 2002 - 40 б.
2. Послание Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу
Казахстана «Стратегия 2030».
3. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... жолдауы “Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және жедел жаңару
жолында”. Астана 2005 ж. 18 ақпан.
4. ... ... ... ... (Жалпы және Ерекше
бөлімдері) - А : Юрист. 2002 - 329 б.
5. Қазақстан ... ... ... 2003 ж. 12 ...... II. А: ... Бабич А.М., Павлов Л.Н. Государственные и муниципиальные ... ... 1999-687 ... Ван Хорн Дж.К. ... управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред.
серии Я.В.Соколов. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 569 ... ... Р.Л. ... ... - М.: ЮНИТИ, 1997. 201 с.
9. Налоги в развитых странах /Под ред. И.Русаковой. - М.: ЮНИТИ, 1991
-231с.
10. Налоги и ... /Под ред. ... -М.: ... ... ... Ф.С. ... в Казахстане. - А.:«LЕМ»- 2002. - 160 с.
12. Статистический ежегодник Казахстана: Статистический сборник Под ... - А.: ... РК по ... 2003. - 583 с.
13. Худяков А.И., Бродский Г.М. Теория налогооблажения. - А.: Норма-К. 2002
- 392 ... ... А.И., ... Н.Е. Налоги: понятия, элементы, установление,
виды. - А.: ТОО «Баспа», 1998 - 160 ... ... Т.Ф. ... и ... - ... - М, 1998 - 429 ... // ... - қаражат, №6 - 2003 -стр.58. Лукпанова Ж. «Налоговая
нагрузка и ее влияние на деятельность субъектов предпринимательства».
17. // Аль-Пари, №1, - 2003, 136 бет ... ... ... // Егемен Қазақстан 2002 ж. 7 маусым, 3 бет «Салық мәдениеті
-салықты ... ... адал өмір ... // Жас Алаш 2003 ж. 9 ... 3 бет «Экономиканың қамқоршысы қаржы
полициясы».
20. // Егемен Қазақстан 2003 ж. 22 қаңтар, 2 бет «Салық кодексіндегі соңгы
өзгерістер».
21. // Егемен ... 2003 ж. 10 ... 2 бет ... ... // ... Қазақстан 2003 ж. 1 қараша, 2 бет «Кәсіпкерлікті қолдау».
23. // Егемен Қазақстан 2003 ж. 12 ... 1 бет ... ... ... // Файл ... 2003 г. 8 ... 8-9 стр. «О внесениях изменениях
в Налоговой кодекс на 2004 ... // ... ... «Финансовые инструменты регулирования
местных финансов».
26. // Қаржы-қаражат 2003,№6, «Влияние налогового ... ... ... ... Н. ... ... системы. // Каржы-Каражат. №6. 1996 г.
28. Хажалиев А. Проблема регулирования НДС. // Аль-Пари. №1. 2000 г., с.
73.
29. Шиликбаев С. Модель для ... ... ... ... №1. 2000 г., с. ... ... кесте ... ... ... ... ... ... бересі |Ауытқу ... |
| | | ... ... | | ... |
| ... |1.01.04 |01.01.03|01.01.04|сомасы |% |
|КТС |604,6 |593,7 |577,9 |-26,7 |-15,8 |548,9 |95,0 ... |351,3 |313,8 |313,8 |-37,5 |0 |75,3 |24,0 ... Т. |2129,7 |1089,9 |174,4 |-1955,3 |-915,5 |132,4 |75,9 ... С | | | | | | | ... Т. ЖЕР |1285,1 |609,7 |282,1 |-1003,0 |-327,6 |188,3 |66,7 ... | | | | | | | ... С. |213,8 |54,3 |48,1 |-165,7 |-6,2 |48,1 |100 ... |1483,2 |1537,4 |291,8 |-1191,4 |-1245,6 |286,2 |98,1 ... С. |5559,7 |3269,9 |2290,0 |-3269,7 |-979,9 |2237,1 |97,7 ... АҚЫ |1123,2 |10,4 |0 |-1123,2 |-10,4 |0 | ... Т. ЖЕР |807,4 |597,9 |497,4 |-310,0 |-100,5 |0 | ... | | | | | | | ... ЖЕР С. |2655,7 |3766,7 |3236,2 |-580,5 |-530,5 |0 | ... Т. ... |1184,7 |827,9 |-714,7 |-356,8 |0 | ... | | | | | | | ... АҚЫ. |0 |8,0 |8,0 |-8,0 |0 |0 | ... ҚОЖ. |0 |3101,1 |2734,3 |2734,3 |-366,8 | | ... С | | | | | | | |
| | | | | | | | ... |17756,3 |16162,3 |11306,9 |-6449,4 |-4855,4 |3516,3 |31,1 |
В ... кесте ... ... ... салық бересі
|Салық түрлері |Салық бересі ... ... |
| | | ... ... |
| | | ... |
| ... |% |
|КТС |577,9 |601,0 |689,0 |88,0 |12,8 |88,0 |12,8 ... |313,8 |984,0 |725,0 |411,2 |56,7 |-259,0 |-35,7 ... Т. ... |103,0 |154,0 |-20,4 |-13,2 |51,0 |33,1 ... | | | | | | | ... Т. ЖЕР |282,1 |285,0 |404,0 |120,9 |30,1 |119 |29,5 ... | | | | | | | ... С. |48,1 |48,0 |48,0 |-0,1 |-0,2 |0 |0 ... |291,8 |1595,0 |323,0 |31,2 |9,6 |-872,0 |-269,9 ... С. |2290,0 |1440,0 |941,3 |-1348,7 |143,2 |-498,7 |-52,9 ... |0 |4,0 |5,0 |5 |100 |1 |20,0 ... Т. ЖЕР ... |99,0 |95,0 |-402,4 |-423,5 |-4,0 |-4,2 ... ЖЕР С. |3236,3 |2213,0 |2170,0 |-43,0 |-2,0 |-43,0 |-2,0 ... Т. ... |827,9 |157,0 |142,0 |-685,9 |-483,0 |-15,0 |-10,6 ... | | | | | | | ... АҚЫ. |8 |31,0 |31,0 |23,0 |74,2 |0 |0 ... ҚОЖ. ... |1278,0 |1294,7 |-1439,6 |-111,2 |16,7 |1,3 ... | | | | | | | ... АҚЫ |24,9 |5,0 |16,0 |-8,9 |-55,6 |11,0 |68,8 ... |11306,2 |8443,0 |7038,0 |-4268,2 |-60,6 |-1405,0 |-19,9 |
С ... ... алу кестесі
-----------------------
[1] Жаңаарқа ауданы бойынша салық комитетіне 2003 жылға түсініктеме есебі.
[2] Жаңаарқа ауданы бойынша салық комитетіне 2003 ... ... ... Жаңаарқа ауданы бойынша салық комитетіне 2003 жылға түсініктеме есебі.
[4] Жаңаарқа ауданы бойынша салық комитетіне 2002 жылға ... ... ... ... ... ... 46 ... мерзімі бойынша берешек пайда болады
Бекітілген төлем мерзімінен кейін 30 жұмыс күн өткен соң банк шоттары
бойынша ... ... ... тұру 47 ... ... ету шектеулер 48
Қолма – қол ақша есепбінен
Қосымша акциялар эмиссиясын мәжбүрлеп шығару
Салық төлеушілердің банкроттығын ... алу ... ... қолдануға тәуелсіз пайдаланады 49 бап
Банк шотындағы ақша
Дебиторлар есебінен
Мүліктерді иелік етудегі шектеулерді
Хабарлама 31, 47, 48 бап
Мерзімінде ... ... ... ... қамтамасыз ету
Әлеуметтік салық
ҚҚС
Көлік құралдар салығы
Жер салығы
Мүлік салығы
Жеке табыс салығы
салығы
Корпорациялық табыс
9,9%
10,3%
4,2%
32,0%
38,4%
4,6%
0,6%
Мың.тг.
Әлеуметтік салық
ҚҚС
салығы
Көлік құралдар
Жер ... ... ... ...

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 67 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бағалау міндеттемелері, шартты активтер және шартты міндеттемелер23 бет
Кәсіпорынның айналым қаражаттары мен қысқа мерзімді міндеттемелерін басқару69 бет
Кәсіпорынның міндеттемелерін басқарудың теориялық негіздері88 бет
Тасымалдаудың шарттық мiндеттемелерi және оларды құқықтық реттеу45 бет
Фирмалардың айналым активтері мен қысқа мерзімді міндеттемелерін басқаруын талдау65 бет
Фирманың айналым активтері мен қысқа мерзімді міндеттемелерін басқару56 бет
Шаруашылық жүргізуші субъектілердің ағымдағы міндеттемелерінің аналитикалық, синтетикалық есебі27 бет
Ұйымның қысқа мерзімді міндеттемелерінің есебі42 бет
“Мырзакент” мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті41 бет
"Модильяни мен миллер үлгілері"11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь