Ұйым тәуекелділігін бейдағдарыстық басқару

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

1 ДАҒДАРЫСТЫ БАСҚАРУ:МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ТАПСЫРМАЛАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.1Дағдарысты басқару түсінігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.2 Банкрот зерттеуіне қаржылық анализ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДЕГІ ТӘУЕКЕЛДІЛІКТІ ДАҒДАРЫСТЫ БАСҚАРУ ... ... ... 26
2.1 Банктердің жалпы мінездемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
2.2 Банктағы тәуекелділік менеджменті бөлімінің орны мен қызметі ... ..39
2.3 Қазақстан банктеріндегі корпоративті басқару ... ... ... ... ... ... ... ..49

3 КӘСІПОРЫНДЫ ДАҒДАРЫС ЖАҒДАЙДАН ШЫҒАРУ ӘДІСІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...56
3.1 Екінші деңгейлі банктерге тәуекелділіліті басқару жүйесін еңгізу кезеңдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..56
3.2 Тәуекелділікті басқару жүйесін енгізу бойынша жетістіктер мен кемшіліктер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..58
3.3 Тәуелділік менеджментінің жаңарту перспективалары ... ... ... ... ... 60
3.4 Нарықтық экономикасы дамыған елдердегі дағдарысты басқару ерекшелігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..74

ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 78
КІРІСПЕ
Қазақстан нарықтық экономикаға өткеннен кейін, оның қызметінің нәтижиелігін дамыту қажет болды, ал ол үшін біз ең алдымен несиелік байланысты дамытып, қолдануымыз қажет.
Жұмыс актуалдылығы: Қашан және қай кезеңде тәуекел пайда болуы мүмкін. Тәуекелділікті қарастырудың екі көз қарасы бар: 1) бірілік тәуекел, мұнда әр бір актив бөлек қарастырылады; 2) портфельді тәуекел, мұнда әр актив қандайда бір портфельдің бөлігі болып табылады. Белгілі бір көз қарас бойынша тек портфельді актив бар деп есептеледі, өйткені банктар өз активтерін диверсификациялауға тырысады, сондықтан әр активті бөлек қарастыруға болмайды.
Тәуекелділікті басқару банк қызметінің негізі болып табылады. Алғашында банктер тек депозитті қабылдады, ал бұл оның тез жетілуіне әкелді, банктер белгілі заттарды таратып ортадағы байланыстырушы болып, өзіне тағыда басқа тәуекелділікті тартты, мысалы несиені. Несие банк қызметінің негізі мен базисіне айналды, осыған қарап банк жұмысының сапасы мен жұмысы талқыланды. Әлемдік банк банкроттығын зерттеу банкроттықтың негізгі себебі төмен сападағы активтер екенің көрсетеді.
Нәтижиелі басқарудың басты элементтері: жақсы дамыған кредиттік саясат пен процедуралар; портфельді жақсы басқару; кредиттерге нәтижиелі бақылау жасау; және ең маңыздысы – бұл жүйедегі жұмысқа жақсы дайындалған персонал.
Тәуекелділікті қабылдау – банк қызметінің негізі. Банктер тәуекелділігі бақылайтын және оның қаржылық, компенсациялық мүмкіндігінің шегінде болған жағдайда ғана сәттілікке тап болады. Активтер, көбнесе кредиттер, кез келген ағымдағы материалдарды қабылдау үшін, және шығын мен жоғалтулар акционерлер табысының мөлшеріне сәйкес келу үшін ликвидті болуы қажет. Банктердегі шығынды басқару – күрделі мәселе, бұл тәуекелді идентификациялаудың, бағалаудың және бақылаудың көп деңгейлі процесі болып келеді. Коммерциялық операцияларды орындау кезіндегі тәуекелділікті басқару үлкен мағынаға ие болады.
Сондықтанда сапалы жаңа жүйедегі тәуекелділікті орнату актуалды мәселе, бүгін мұндай механизімді орната отырып оңтайлы дәстүрді, адамзаттықпен жиналған әлемдік тәжірибені жоғалтпау қажет, бұл біздің жас мемлекетке нарықтық экономикаға өту кезеңінде қандайда бір мөлшерде қателіктерді жасамауға көмектеседі.
Бұл бағытта диплом жұмысын жазу ҚР-дағы тәуекелділік менеджментінің әлсіз дамуы мен ақпараттықтың жоқтығы себеп болды. Бұл жұмыста ҚР-дағы банк жүйесінің жалпы даму аспектілері мен жүйенің қалыптасуы (тәуекелділік менеджментті) туралы жазылады.
Жоғарыда айтылғанды және банк жүйесінің даму тенденциясын ескере отырып, қауіпсіздікті жоғарлату мақсатында жалпы қысым жасау, күннен күнге активті басқару қажеттілігі жоғарлауын көрсетеді. Жұмыс тақырыбын таңдау актуалдылығы жоғарыда айтылған мәліметтер нәтижиесі болып келеді.
Тақырыптың актуалдылығы мен маңыздылығы жұмыстың зерттелуінің, мақсатының және тапсырмасының бағытын өзгертті.
Диплом жұмысының мақсаты: Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің тәуекелділігін дағдарыстық басқаруын қарастыру: даму мәселесі мен преспективасы.
Мақсатқа жету үшін келесі тапсырмаларды шешу қажет.
Зерттеу тапсырмалары:
- тәуекелдің экономикалық маңыздылығын қарастыру;
- тәуекелді бағалау әдісін зерттеу;
- банк тәуекелділігін басқарудың негізгі принципіне және әдісіне мінездеме беру;
- Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердегі тәуекелділікті басқару жүйесінің ұйымдасуына анализ беру;
- Екінші деңгейлі банктердегі тәуекелділік менеджментінің дамуы преспективаларын және жаңару жолдарын көрсету
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Гражданский Кодекс Республики Казахстан (Общая и Особенная части). – Алматы: Юрист, 2002.
2. Закон Республики Казахстан от 30 марта №2155 «О Национальном Банке Республики Казахстан»
3. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 г. N 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»
4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 нюня 2002 года N 213 «Об утверждении Правил о пруденциальных нормативах для банков второго уровня»
5. Закон Республики Казахстан, “О рынке ценных бумаг” от 02.07.2003 года
6. Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».
7. Балабанов И.Т. Банки и банковская деятельность С. – Петербург.: ПИТЕР, 2001. - 230 с.
8. Банковское дело. /под ред. Г.С. Сейткасимова. - Алматы. 1998. - 350 с.
9. Банковское дело. /под ред. А. Колесникова.-М.: Финансы и статистика, 1999. - 420с.
10. Банковское дело. /под ред. И. О Лаврушина.-М.: Финансы и статистика, 2005. - 580 с.
11. Давлетова М.Т. Кредитная деятельность банков в Казахстане. – Алматы.: Экономика, 2001 – 210 с.
12. Деньги, кредит, банки. / под ред. И. Лаврушина.-М.: Финансы и статистика, 2004. - 410 с.
13. Жуков Е.Ф. и др. Деньги, кредит, банки: Учебник для студентов вузов.: М.: ЮНИТИ, 2000. - 230 с.
14. Кравцов Г.И. Организация деятельности коммерческих банков. Минск БГЭУ 2002. – 410 с..
15. Основы современного банковского дела. /под ред. Д.М. Малиярова, В.С. Марчевский. Алматы, 1997. – 210 с.
16. Семенюта О.Г.Деньги, кредит, банки в РФ.- М.: Банки и биржи, 1998. - 250 с.
17. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.: Инфра-М., 1995. – 272с.
18. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: Все для Вас, 1999. – 320с.
19. Биржевой фондовый рынок Казахстана: итоги 2004 года//Рынок Ценных Бумаг Казахстан. 2004. №7. – С. 8-13.
20. Валентинова Л. Результат доверия// Промышленность Казахстана. 2004. № 10. – С. 13-17.
21. Жамаубаев Е.К. Развитие банковской системы Республики Казахстан за 10 лет независимости// Экономическое обозрение. – 2001.- №7.-С.11-15
22. Жамишев Б.Б. Состояние корпоративного управления в Казахстане.//По материалам международной конференции «Корпоративное управление и инвестиционный климат в Казахстане». Алматы. 2005.
23. Искакова З.Д. Перспективы развития банковской системы Республики Казахстан//Банки Казахстана 2003. - №4. –С. 15-17.
24. Исаев Е.Н. Вопросы анализа кредитных рисков. Бизнес и образование: вектор развития.: Материалы V Международной научной-практической конференции./Под ред. Кузнецовой О.Н. Алматы. 2005. – С. 519-521.
25. Кожахметова К.Б. Особенности внедрения корпоративного управления в банковском секторе.//По материалам международной конференции «Корпоративное управление и инвестиционный климат в Казахстане». Алматы. 2005.
26. Косолапов Г.В. Развитие рынка ценных бумаг в Казахстане и формировании е крупных корпоративных структур. Бизнес и образование: вектор развития.: Материалы V Международной научной-практической конференции./Под ред. Кузнецовой О.Н. Алматы. 2005. – С. 535-538
27. Кулахметова А. Выбор подхода к диверсификации кредитного портфеля по отраслевой принадлежности//Финансы Казахстана. 2005. №1. – С. 26-29.
28. Ниязов Б. О государственном регулировании рынка ценных бумаг Республики Казахстана//Рынок ценных бумаг Казахстана 2002г. №8.- С. 14-15.
29. Усанбекова Л. Рынок ценных бумаг: Достижения и перспективы//Рынок ценных бумаг Казахстан. 2003. - №4. – С 37-39.
30. О ситуации на финансовом рынке Пресс-релиз №001 от 7.01.2004г// Банки Казахстана.- 2004.-№1- С.15-17.
31. О ситуации на финансовом рынке Пресс-релиз №001 от 9.01.2005г// Банки Казахстана.- 2005.-№1- С.10-12.
32. Сайденов А.Г. Инвестиционный климат и корпоративное управление в Казахстане.//По материалам международной конференции «Корпоративное управление и инвестиционный климат в Казахстане». Алматы. 2005.
33. Шалгимбаева Г.Н. Корпоративное управление в Казахстане: взаимосвязь акционерной собственности и корпоративного контроля в компаниях. //По материалам международной конференции «Корпоративное управление и инвестиционный климат в Казахстане». Алматы. 2005.
34. Шаяхметова К.О., Иркегулова А.А. Развитие систем управления рисками в банках второго уровня.//Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. 2005 г. №1. – 27-30.
        
        Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: «Ұйым тәуекелділігін бейдағдарыстық басқару»
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ……………………………………………………………………………3
1 ДАҒДАРЫСТЫ БАСҚАРУ:МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ТАПСЫРМАЛАРЫ……………………………………………………….……...7
1.1Дағдарысты басқару түсінігі…………………………………………………7
1.2 ... ... ... ... ... ... ... БАНКТЕРДЕГІ ТӘУЕКЕЛДІЛІКТІ
ДАҒДАРЫСТЫ БАСҚАРУ………...26
2.1 Банктердің жалпы мінездемесі…………………………………………….26
2.2 Банктағы тәуекелділік менеджменті ... орны мен ... ... ... ... ... ... ДАҒДАРЫС ЖАҒДАЙДАН ШЫҒАРУ
ӘДІСІ.......................................................................
................................................56
3.1 Екінші деңгейлі банктерге тәуекелділіліті басқару жүйесін еңгізу
кезеңдері…………………………………………………………………………..56
3.2 Тәуекелділікті басқару жүйесін енгізу бойынша ... ... ... ... ... ... Нарықтық экономикасы дамыған елдердегі дағдарысты басқару
ерекшелігі…………………………………………………………………………62
ҚОРЫТЫНДЫ…………………………………………………..……………….74
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ………………………………………...78
КІРІСПЕ
Қазақстан нарықтық экономикаға өткеннен кейін, оның қызметінің
нәтижиелігін ... ... ... ал ол үшін біз ең ... ... ... ... қажет.
Жұмыс актуалдылығы: Қашан және қай кезеңде ... ... ... ... ... екі көз қарасы бар: 1) бірілік тәуекел,
мұнда әр бір актив бөлек қарастырылады; 2) ... ... ... ... қандайда бір портфельдің бөлігі болып табылады. Белгілі бір көз ... тек ... ... бар деп есептеледі, өйткені банктар өз
активтерін ... ... ... әр ... ... ... басқару банк қызметінің негізі ... ... ... тек ... ... ал бұл оның тез ... ... белгілі заттарды таратып ортадағы байланыстырушы болып,
өзіне тағыда басқа тәуекелділікті ... ... ... ... ... ... мен ... айналды, осыған қарап банк жұмысының сапасы
мен жұмысы талқыланды. Әлемдік банк банкроттығын ... ... ... ... ... активтер екенің көрсетеді.
Нәтижиелі басқарудың басты элементтері: жақсы дамыған ... пен ... ... жақсы басқару; кредиттерге ... ... және ең ... – бұл ... ... жақсы дайындалған
персонал.
Тәуекелділікті қабылдау – банк қызметінің ... ... ... және оның ... компенсациялық мүмкіндігінің
шегінде болған жағдайда ғана сәттілікке тап болады. Активтер, көбнесе
кредиттер, кез ... ... ... ... ... және шығын мен
жоғалтулар акционерлер табысының мөлшеріне сәйкес келу үшін ликвидті ... ... ... басқару – күрделі мәселе, бұл тәуекелді
идентификациялаудың, ... және ... көп ... ... ... Коммерциялық операцияларды орындау кезіндегі тәуекелділікті басқару
үлкен мағынаға ие болады.
Сондықтанда сапалы жаңа жүйедегі ... ... ... ... ... механизімді орната отырып оңтайлы ... ... ... тәжірибені жоғалтпау қажет, бұл біздің жас
мемлекетке ... ... өту ... ... бір ... жасамауға көмектеседі.
Бұл бағытта диплом жұмысын жазу ҚР-дағы тәуекелділік менеджментінің
әлсіз дамуы мен ақпараттықтың ... ... ... Бұл ... ҚР-дағы банк
жүйесінің жалпы даму аспектілері мен жүйенің қалыптасуы (тәуекелділік
менеджментті) туралы жазылады.
Жоғарыда айтылғанды және банк ... даму ... ... ... ... ... жалпы қысым жасау, күннен күнге
активті басқару қажеттілігі жоғарлауын көрсетеді. Жұмыс тақырыбын ... ... ... мәліметтер нәтижиесі болып келеді.
Тақырыптың актуалдылығы мен ... ... ... және тапсырмасының бағытын өзгертті.
Диплом жұмысының мақсаты: Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің
тәуекелділігін ... ... ... даму ... ... жету үшін ... ... шешу қажет.
Зерттеу тапсырмалары:
- тәуекелдің экономикалық маңыздылығын қарастыру;
- тәуекелді бағалау әдісін зерттеу;
- банк тәуекелділігін басқарудың негізгі ... және ... ... ... ... ... банктердегі тәуекелділікті басқару
жүйесінің ұйымдасуына анализ беру;
- Екінші деңгейлі банктердегі тәуекелділік ... ... және ... ... ... ... АҚ ... Банк».
Зерттеу жұмысының теориялық және методологиялық негізі отандық ... ... ... ... ... ... ... ҚР-ы президентінің
жолдауы,қаржылық-банк құрылымындағы ҚРҰБ-нің нормативтік құжаттары, сонымен
қатар шетел ғалымдары мен мамандарының банк ... ... ... мен ... және анықтама материалдары. Отандық
авторлардың бастаулары мен ... ... ... ... дело», сонымен бірге 2000-2005 ... ... ... ... ... ... ... Ценный Бумаг Қазақстана», «АльПари» баспасындағы мақалалары, ресей
авторларының жұмыстары пайдаланылған. ... ... әсер ... ... мен ... ... қызығушылығын ынталандыруда,
бұлардың ішінде қазақ ғалымдары ... ... ... ... К.О.Шайахметов, А.А.Еркегулов зерттеулері мен еңбектері
ерекше орынға ие.
Ғылыми жаңа зерттеулер. Бұл зерттеудің негізгі тапсырмасы ... ... ... ... ... ... жауап беру, сонымен қатар
зерттеуді тиянақты және нақты жүргізу. Бұл ... ... ... ... ... ... дамытудың негізгі
факторларын қарастыру.
Диплом жұмысының тәжірбиелік мағынасы: Қазақстан Республикасының
екінші ... ... ... ... ... ... ... баға беру әдісін жасау.Корпоративтік басқару бойынша банк
қызметіндегі алгоритімді зерттеу негізінде ... ... ... ... ... ... ... жұмысының құрылымы: кіріспеден, үш тараудан, ... ... ... ... ... ... ... мақсаты және тапсырмалар
1.1Дағдарысты басқару түсінігі
Дағдарысты басқару (дағдарысты менеджмент). Қазақстаннның іскерлік
өміріндегі ... ... ... ... ... бұл ... ... кризис жағдайндағы банкты немесе фирманы басқару деп
түсінсе, екіншілері – банкроттық ... ... ... ... ... ... ... басқаруды банкроттық кезіндегі сот процедурасы
шегіндегі дағдарысты ... ... ... ... ... ... ... банк қызметінің қаржылық жағдайы
көңілсіз, ал банкрот перспективасы нақты болған ... ... ... қажет деп санайды. Осыны есепке ала отырып олар
банкроттық ... ... оның ... ... ерте ... және өз көңілін кризис «емдеуіне» Көп бөледі. Басқалары ... ... ... ... ... Э.А. профессоры өзінің «Справочник
кризисного управляющего» атты кітабында былай деп жазады: Дағдарыстық
басқарудың ең ...... ... тұрақты мінезге ие болмаған
кезінде жағдай жасау. Бұл әдісті пайдалану кезінде банкроттық ... ... ... ... ... болған мәселені жою үшін басқару механизмі
дұрыс болу қажет.[1]
Кейбір авторлар ... ... ... ... ... ... ғана көңілін бөліп Дағдарыстық басқару әдісі
туралы тіпті ұмытып кетеді.
А.Г. Грязновтың ... ... ... ... ... ... беріледі.
«Дағдарысты басқару – негізгі ресурстарына сүйенетін, ... ... ... көбейтетін және сақтайтын уақытша
қиыншылықтарды ... ... ... ... ... өңдеп
алатын, қазіргі менеджменттің барлық потенциалын қолдану арқылы бизнестегі
жағымсыз ... ... және ... ... және ... коммерциялық ұйымның басқару жүйесі».[2]
Банк немесе кәсіпорынның дағдарыстық қаржылық ... ... ... негізделеді. Принциптердің ... ... ... ... ... ... ... әрдайым дайын болу. Дағдарысты қаржылық басқару ... ... ... ... қалыптасқан кәсіпорынның
бірқалыпты қаржылық динамикасы ауыспалы болып келеді. Банк экономикасының
дамуының кез-келген ... ... ... оның ... ішкі және сыртқы жағдайының ... ... ... ... ... ... және ... позициясын күштейтеді.
Басқалары – керсінше, оның ... ... ... ... Бұл ... ... ... қаржылық мекеңжерлердің
күнделікті дайындығын қажет етеді, олар банк экономикасының ... ... ... ... ... ... ... дайын болу
қажет.[3]
2. Кәсіпорын қаржылық ... ... ... ... Банк ... қауіпін өткізу катастрофалық тәуекелділіктің
жоғарғы деңгейі екенін ... ... ол банк ... ... ... мен ... ескере отырып, ол өз мүмкіншілігін уақытында оны жоюға және
оның ең ерте ... оған ... ... ... Банк ... даму зияны бойынша кризистік құбылыс индикаторларын
дифференцияциялау. Қаржылық ... ... ... процесінде
оның кризистік дамуының кең индикаторлар ... ... ... банк ... ... әр ... аспектілерін қарастырады.
Осыған байланысты дағдарысты басқару процесінде банк ... ... ... зияндығының деңгейі бойынша кризисті индикаторларды топтау қажет.
4. Банк ... ... жеке ... ... тез әсері;
Дағдарыстық қаржылық ... ... ... ... ... болған
кризистік құбылыс банктің әрбір жаңа шаруашылық циклінің кеңеюіне тенденция
құрып қоймай, сонымен ... ... жаңа ... ... құбылыс
тудырады. Сондықтан, әрбір ... ... ... ... ерте ... коммерциялық ұйымда қаржылық ауытқуларын түзеу
мүмкіндігі туындайды.
5. Оның қаржылық ... ... ... ... коммерциялық
ұйымның адекватты әсері. Банкроттық қауіпті ... ... ... өз ... ... ... және ... байланысты.
Бұл шығындар мен жоғалтулар деңгейі тікелей оның ... ... ... ... ... ... байланысты.
Сондықтан, банкроттық қауіпті нейтралдаушы жеке ... ... ... шығуы қажет және бұл деңгейге адекваты әсер ету
керек. Бұл жағдайда немесе күткен ... ... ... ... ... ... Дағдарыстық қаржылық жағдайдан шығу үшін ішке мүмкіндіктерді толық
пайдалану. Ерте кезеңдегі банкроттік қауіп ... ... ... өзінің ішкі қаржылық мүмкіндігіне тіреу жасау ... ... ... ... ... ... ... банк танкроттық
қауіпті толығымен дағдарыстық қаржылық басқару ішкі ... ... Тек осы ... оған ауыр ... ... ... болады.
7.Оның банкроттығын тоқтату үшін сәйкес банк санация ... ... Егер ... қауіпі оның соңғы кезеңінде ... ... ... ... ал ішкі ... ... бнк
қаржылық жағдайын қалыптастыру тиімділігін ... ... ол үшін ... ... таңдап, өзінің санациясын ұйымастыру қажет. Мұндай шара
кәсіпорынның ... ... ... ... нақты банкроты болдырмау
мақсатында пайдаланылады.
Дағдарыстық қаржылық басқарудың негізгі мақсаты: банктің қаржылық
тұрақтылық деңгейін қайта құру және ... тез ... оның ... ... ... шығыуына шаралар өткізу
және құру.
Бұл мақсатты ескере отырып банкте банкрот кезінде ... ... ... арнайы саясаты жасалады.
Дағдарыстық қаржылық басқару саясаты банктегі жалпы қаржы ... ... ... ... ... ... еетін, және де банк
қаржылық жағдайын емдейді және банкрот болуына алдын ала ... ... ... қаржылық басқару саясатын өткізу қарастырады:
1. Оның кризистік дамуның себептерін ерте табу мақсатында қаржылық
жағдайда ... ... ... Бұл ... ... ... жалы мониторинг жүйесінде объектіні ... ... олар ... ... ... ... онда ... қауіпті өткізіледі. Бақылау процесінде дәстүрлі және арнайы
көрсеткіштер қолданылады – «кризистік даму ... ... ұйым ... ... ... ... процсінде қаржылық қызметін нормалық жолымен ауытқуы, оның
қаржылық стратегия және ... ... ... және ... банк ... ... масштабы анықталады, оны банкрот
қауіпі ... ... ... Банк ... ... ... ... нысандарын
зерттеу. Дағдарыстық қаржылық басқару саясатын құру ... ... ... ... топ құру ... ... қаржылық даму
масштабына және нысанына жеке факторлар әсерінің деңгейін зерттеу; ... ... ... ... жобалау.
4. Адекватты масштабындағы кризистік жағдайдан шығу ... ... ... ... басқару мақсаты банк кризис
жағдайы масштабына ... ... Олар ... ... банкроттың
анықтайтын негізгі факторлар даму жобасын ескеру қажет. Осы шартты ескере
отырып қаржы менеджменті бұл кезеңде өз ... үш ... ... ... банк төлем қабілетсіздігін жою;
- банк қаржылық тұрақтылығын қайта құру;
- кәсіпорында ... ... ... қамтаасыз ету
мақсатында, қаржылық стратегияны өзгерту.
5. Оның криистік қаржылық жағдайы ... ... ... ... тұрақтылығы ішкі механизм қызметін қолдану және таңдау. Қаржылық
тұрақтылықтың ішкі механизмдері толем қабілеттілікті жаңарту бойынша жылдам
шараларды өткізуін ... ету үшін ... және ішкі ... есебінен
банк қаржылық тұрақтылығын қайта құру қажет. Банкті ... ... ... бұл ... ... ... деңгейлі көңіл бөлінеді.
6. Банк санациясының тиімді нысанын ... ... ... жағдай масштабы қаржылық резерв және ішкі
әдісті өткізу есебіне одан ... ... ... банк ... саясатты
қолдану қажет, бұл көбіне оның санациясы болып табылады. ... ... ісі ... процесінде және оның алдында жүре береді.
1.2 Банкрот зерттеуіне қаржылық анализ
Банк қаржылық жағдайының нақты ... аз емес ... ... сапасына тәуелді болып келеді. Бұл процедуралардың негізгі
құраушысы - әдіспен қамтамасыз ету. ... ... әр ... ... қолдануда пайда болатын негізгі элементтер ... ... ... ... қызметі барысында әр алуан ақпараттардың үлкен саны қалыптасады.
Оның азғана бөлігіне құру нысаны және тәртібі ... ... ... ... үшін қолданатын ақпарат ... ... ... ... құрауыларға қолайлы болуына байланысты.
Мысалы, егер актив құның нақты бағалау үшін әдіснама ... ... ... баласты бағалау қажет, мұнда есеп қателігі жоғары
болу мүмкін, өйткені мұнда нақты ссуда, құнды қағаз, ... ... ... ... анализ сапасын жоғарлату үшін максималды нақты ақпаратты
қолдану қажет. Бірақ кейбір ... жаңа ... ... ... бар,
үлкен шығындарды талап ететін анализ, есеп қателігін төмендетуді тоқтатады.
Банк жүйесіне қойылатын негізгі ... ... ... ... ... өз ақшасын банкке салып ешқандай тәуелділікке кезікпейтіні ... ... кез ... ... ала алатынына кепілдік. Сөйтіп, банк
клиенттері банк қоры ... ... ... банк ... ... ... ... заңды қызығушылығы бар. Қарапайым ... ... бұл ... негізі қысқа мерзімді салымдарды
қабылдайды және қысқа мерзімді қарыз ... ... қор ... ... тіпті банк арасында қозғалмайды, мұнда ликвидтілікті төменде
көрсетілген ... ... оңай ... ... ... ... ликвидтілікті өлшеу қиын.
Қарапайым ликвидивтілік көрсеткіші.
(Ағымдық активтер – Ағымдық міндеттер)х 100 ... ... ... көрсетілген, дәстүрлі өлшем критериі, ескі индикатор,
дамыған ... банк өз ... ... қоры бір күні ... ... жасай алады. Бұл кезде банк қиын жағдайда болады.
Сенімді банк керек кезінде ақша ... ... ақша ала ... ... банк ... банкке қарағанда өз ликвидтілігін ұстай алады, және де
салымшылар өтінішінде, техника жағынан ... ... ... ... ... яғни, төлем уақытын тасымалдау арқылы максималды табыс алады.
Ликвидттілікті өлшеудің ... ... ... ... ... ... ... бойынша бөледі және олар төлем жасағанға дейін
қалады. Бұл қосымша маңызды мәліметтер жинауын қажет етеді, бірақ ... ... ... ... ... керекті мәліметтер береді,
сол арқылы болашақтағы кезкелген ликвид шектеулері ... ... ... ... графигі актив және міндеттерді басқару процесінде ... ие, бұл ... ... ... ... ... ... жетекшілері бар деген сөз.[6]
Банк бақылауының органдары банк секторы денсаулығын көтеруге және
елдің ... ... ... ... ... беру керек, сонымен
бірге өз материалдарын банкке орналастыратын салымшыларды қорғау қажет.
Көбінесе бұл органдар барлық банк жүйесіне көңіл ... жеке ... ... ... ... ... банк жүйесін жақсартады.
Бақылау жүйесінің жақсы үшкір тасты бөлігі болып ... ... ... ... ... ... ретінде, АҚШ қабылдау – ... банк ... бұл ... ... ... аббевиатура:
С – capital adequacy, бұл қор жеткіліктілігі;
Жүйе, салымшы құқығын қорғау үшін пайдаланылатын банк қорын және ... ... – asset quality, ... тыс және ... «қайтарымдылық» деңгейін
анықтайтын, активтер сапасы, сонымен бірге қарыз ... ... ... – management, басқару сапасы, заң және тәртіпті қадағалау ... ... ... ... ... нәтижесін негізінде банк
менеджментінің сапалы бағалау ... – earning, ... кере ... Банк ... өсуі үшін ... ...... ликвидттілік. Жүйе, банк қарапайым және күрделі
міндеттерді орындауға ликвидті ... ... ... ... ... – банк тез арада өз ... ... ... ... ... ... ... ликвидті ақша қорын бірінші
дипозитке, одан орта және ұзақ ... ... ... ... банктер
орта және ұзақ мерзімді несиені ... ... ... ... ... тұрмыстық құрлысты «ауысу» коэффициентің жоғарлатады.
Коэффициент мына формула бойынша есептеледі:
R – S
К = ------------------------- х 100 ... ... R – ... ... ресурстар;
S – қысқа мерзімді ссудалар.
К - ресурстарды уақыт бойынша ... ... ... ... Сондықтан ресурстар трансформация
реттеуін қысқа ... ... 10-20% ... ... ... жүргізу қажет.
Коммерциялық банктердегі қор жектілігін басқару нормалары.
1. Екі деңгейден құралған өзінің ... ... ... коры, К).
Екінші деңгейлі қор ... ... ... ... ... қор
есебінде алынады.[8]
2. Бірінші деңгейлі қор ... ... ... ... ... төленген жарғы қоры;
б) акция бойынша ... ... жыл ... резерв және қоры: минус;
г) материалды емс активтер;
д) тозу.
3. екінші деңгейлі қорға (К11) ... ... ... жыл ... ағымдағы жыл табысы
в) ағымдық табыстың ағымдық шығыннан жоғарлауы;
г) негізгі материалды құнды қағазға қайта бағалау;
д) тәуекел ... ... ... ... 1,25 % ... ... соммасы.
Е) бірінші деңгей қорының 50% аспайтын, тез ... ... ... бұл банктік депозит болып келмейтін бірақ заң
түрінде банк ликвидациясының шыынғы кезеңдегі келісімді өтеу ... ... ... ... субординациялық қарыз бірінші бес ... ... өтеу ... болу ... ... ... ... бес жылда
қор есебінен суборинациялық қарыздың бірінші соммасы 20%-і ... ... ... ... ... ... ... қорына қатыуы
есептен алынады.
5. Өзіндік қордың жеткіліктігі кі коэффициентінен көрсетіледі. Бірінші
деңгейлі өзіндік қордың банк ... ... (К1) ... ... ... ... өзіндік көрдың актив сомасына қатынасы
(К2).
6. Бірінші деңгейлі банк ... оның ... ... ... ... дан ... ... ------------------ ≥ 0,06
А- П
Мұнда К1 бірінші деңгейдің өзіндік қоры.
А – актив ...... ... ... ... ... ... және ссуда портфелінің классификациясы туралы «Жағдайына келіскен
резервтердің қалыптасуы.
7. Тәуелділік ... ... банк ... ... ... ... 0,1 г ден аспауы қажет:
К
К2 ------------------ ≥ 0,12
Ар- Пс
К – қазіргі жағдайдың 1-4 ... ... ... ... ... – тәуелділік бойынша салмақсалған актив сомасы.
Пс - өзіндік қорды қоспай қалыптасқан жалпы ... ... ... арнайы резервтер.
«Темір банк» А.Қ. өзіндік қорының ... ... ... ... оның ... ... – К1 01.01.2005 жылы
орындалуы және 0,06 –ны ... К2 = ... ... орындалудда.
01.01.2005 жылғы көрсеткіші 0,12 –ге орыдалды.
Депозиттер ... ... және ... ... ... қатынасты қолдау көмегімен актив операцияларында орналасатын
ликвиттілік принципінде шараларды ... ... ... ... болады. Анализ келесі коэффициентті есептеу жолымен:
К1 – ликвидтілігі шектелген ресурстар үшін ... ...... ... ... үшін ... коэффициенті;
К3 - жоғарғы ликвидті ресурстар үшін ликвидтілік коэффициенті.
Барлық үш ликвидтілігі бір формуламен есептеледі

Кл ------------------ + 100
Р
Мұнда Кл – ... ... (К1 , К2 , ... к – 6 айға ... одан 4 жылға дейін берілген ссуда
қарызы;
3 – 6 айдан бір жылға , 1 жылдан 4 жылға ... ... ... ... ... тарту.
Көрсетілген коэффициенттер тәртіп бойынша 100 пайызды иөлем ... ... ... ... ... өз ... ... орындау
қажет.
Банктер ликвидті активтеріне тез арада қолма-қол ақшаға айырбастау
үшін қол жеткізе ... болу ... ... ... орындауын талап
еткен кезде өз қорын кеңейту мүкіндігі ... ... ... ... екі ... қарастыруы сол арқылы ол ... ... үшін ... қол ... ... Ликвидтілік өзіне ... ... оны ... ... бейнені алу үшін бірнеше
көрсеткіштер тізімі бар. Оларды біз енді қарастырамыз.[10]
Ликвидтілік міндет бойынша талап етілген ... ... ... төленуін және қызмет көрсететін клиенттерінің несие ... ... ... ... қажет. Әр алуан банктер
әр түрлі жергілікті аудандық ұлттық халықаралық нарықта ... оның ... ... ... ... маңызы мазмұны
масштабы бойынша ... ... ... әр ... ... ... бағалаудың бір форасы болмайды. Ликвидтілік банк міндетін
орындау ... ... ... ... ... нарықтағы
депозиттің қысқаруын немесе қауіпін ликвидтік несиелік институт жағдайына
қарай анализдей және қарастыру керек. ... ... банк ... ... банк ... несиелік нарықтағы тұтыушыны қанағаттандыру
үшін және қызмет көрсету үшін қажет. Көбінесе әдебиеттерде ... ... кең ... түрі ... Бұл ... коэффициенті (А) және тез ликвидтілік коэффициенті ... ... ... ... (%)= ... ... ... қол ақша + ликвидті құнды қағаздар+
дебиторлық қарыз
Б) Кез келген коэффициенті (%) = ------------------------------------------
----------------
Ағымдық міндеттер
(ағымдық активтер) – (ағымдық міндеттер)
Айналым қоры = ... ... тағы ... ... ... (қор)
К ликв. = --------------------------------
∑ банк міндеттері
Ол көпшілік дамыған елдерде төлем қабілеттілігін бағалау ... Банк қоры және ... ... ... банк ... ... ... өтей алатыны көрсетіледі. ... ... ... ... ... ... және ... немесе
кепілділік мінезді болуы мүмкін. ... мен ... ... ... ... ол ... елдерде орталық банктер
коммерциялық банктерге ликвидтілік ... ... ... ... ... ... етеді және оларға бақылау орнатады.
Ликвидтілік бойынша ... ... ... ... және ... және ... тенденциясы бойынша банк анализінің ... ... ... ... есеп ... емес ақша ағынын
негіздеу қажет.[12]
Ағым анализі жарамды активтерді тез қолма-қол ақшаға айналдыруына
бағытталған ... ... ... ... табиғатын түсіну қиын. ... ... ... ... ... ... емес, сол бұйымдарға қойылған
бағаны ... ... ... сену қиың секілді. Бірақ әлемдік экономика
мен сауда-саттықтың тамыр бүлкілін естіртетін халықаралық биржалардан келіп
жатқан мәліметтер осыны ... ... ... жылы ... баға ... атаулыда 23,9, ауыл шаруашылығы өнімдерінде 22,2, ... ал ... 17,4 ... ... ... ... ... құлдырауы қандай да бір елдің
шикізат немесе өнімнін белгілі бір түріне ғана иек арту ... ... да көз ... ... да ... ... ... артық болмас.
Австралия, Аргентина, Уругвай және Жаңа ... ... ... ... ... — ет ... әмбеге аян. Барыс жылы сиыр еті 1997 жылға
қарағанда 10, пайызға ... ... ... ... ... ... зиян шеккені айтпаса да түсінікті. Бір кездері орыстар "Азаттық
аралы" деп атаған Куба социализм орнауының 40 ... ... ... бірі — кантқа деген сұраныстық азаюымен қарсы алды. Қатпаса
шайдын сәні келмейтін қант ... ... 36,8 ... ... Бұл ... ең ... ... болып тұр. Сондай-ақ, базарда шайдың өтпей
қалуы Шри Ланкаға, мақтаға ... ... ... ... Пәкстан сияқты
елдерге ауыр соғып тұр. Ал көлік атаулының бірінші "азығы" мұнай өнімдері
бағасының түсуі көбісі Таяу ... ... ОПЕК ... ... сатушы
елдер ұйымы) мүшелері және соңғы жылдары "қара алтын" сатып қыруар пайда
тауып келген Норвегия мен ... ... Қант және ... ... кете бастаған осы мұнай және мұнай өнімдері болып тұр. Жалпы осы
өнім түрлері бағаларындағы теріс ... бұл ... ... тағы ... ... алып келерін дәл қазір болжап айту ... ... ... бір ... ... беру ... пәлекетке әкелері кешегі Кеңес Одағы
тарихынан мәлім. Сарапшылар сонау 70-ші ... ... ... елді де, ... мен ... ... интернационализмді
"таңдаған достарды" да мұнай сатудан түскен 200 миллиард ... ... ... Ал ... аяғына таман ғаламдық сауда-
саттықта "қара алтын" бағасының ... бір ... бар. ... сол ... алып ... ... өзге социалистік елдер былай тұрсын, өзін
асырауы мұңға айнала бастады. Сырткы саудада шикізатқа арқа сүйеген ... ... ... Бұрынғы одактас республикаларға бертінге дейін кокилана
қарайтын ... де ... әккі ... ... алмады. Аса сапалы
болмаса да дайын өнім шығарып, ішкі базарды қамтамасыз етуді назардан тыс
қалдырмаған ... ... ... орай, социализм шекпенінен шыққан
басқалар пайдаланбады. Рас, бұл ... ... ... ... үрдістер
бар. Президент И.Каримов былтыр өз елінің енді бес жылдан ... ... ... сатып алмайтынын мәлімдеді.
Дағдарыстың бағаға әсерін Қазақстан да ... ... ... ... ... ... кейін кейбір өнімдерді кіргізбеу шаралары іске
аспақшы. Ет, сут, жұмыртка секілді ұзын саны 21-ге ... ... және ... түрлері еңгізілмейтін болады. Осы арада біздегі талдау және ... ... ... ... ... Ресейдегі дағдарыс
Қазақстанды арзан тауармен ұратынын айтып, ертерек дабыл қақпағанын айтқан
жөн шығар. Қалай ... да ... ғана Жаңа ... саясат
бағдарламасын жариялап, соңғы 7 жылда тұңғыш рет елді басқа емес, отандық
тауар өндіруші ... алып ... ... сендірген
энергетика, индустрия және сауда министрі М.Әбіләзов үлкен жауапкершілікті
мойнына алды. Ақтық нәтижесі ... ... бұл атап ... ... ... ... ... тән классикалық әдіс-амалдарды сол
күйінде қазақ ... іске ... ... ... гөрі ... ... сәнге айналдырып, бұрыс әрекеттерге барды. Мұның зардабы қазір де,
келешекте де білінбек. Бір мысал ретінде ... ... ... ... ... өттік. Бірак бәрінікі емес, мысалы, бізде бұрындары
молынан өндірілетін фосфат тыңайтқышы ... 5,4 ... ... ... күллі
фосфор Саласы имандылығы күмән тудыратын қайдағы бір сауда фирмасына
беріліп, қыруар ... ... ... ... ... кетті. Тағы
бір мәлімет: өткен жылы күріш бағасы да өсті. Әлемдік базарда тамактың бұл
түрін ... ... ... мен Вьетнамның ешкімге жол бермейтіні белгілі.
Әйтсе де, ... ... ... ... ... ... басқа жақты
болмаса да, алдымен өзін, сосын көршілерін осы ... қарқ ... ... мыңжылдыққа аяқ басқан әлемдік экономика тағы бір ... ... ... Бұл осы ... ... алапат. Азия елдерінде
басталған қаржы топалаңы 1980 жылы Латын Америкасында қарызға белшесінен
баткан ... ... ... ... ... банк
дайындаған "Ғаламдық экономикадағы үрдістер және дамушы елдер" атты ... бұл ... жан ... ... табыстың өсу деңгейі 1997
жылы 3,2 пайыз болса, былтыр әлгі керсеткіш 0,4 ... ... ... жалпы ішкі өнімнің 42 пайызын өндіретін Бразилия, Индонезия және
Ресей бастаған осы 33 елде ... ... ... ... алу
мумкіндігі азаяды деп күтілуде. Мұның, айналып кел-геңде, тауар бағаларына
әсер етері сөзсіз.
Қаржы және экономика дағдарысы ешбір елді ... ... Ол ... ... ... ... хақ. ... негізінде ауыртпашылық көбіне
халыктың иығына түсетіні де жасырын емес. Өйткені, халық коғамдық ... ... ... ... ... Сондықтан адамдардың қаражатпен өмір
сүруі заңдылық нәрсе.
Осы ретте менің айтарым, республика Үкіметі мен ... ... ... ... ... уакыттағы саясаты туралы мәлімдемесі
Қазақстан жұртшылығына еш ... ... ... ... ... ... отырған өтпелі кезеннің қиындығын дер ... етуі ... ... ... халықтан жасыратын ештене жоқ.
Рас, сауда саласындағы әріптес мемлекеттерімізде ... ... ... ... біздің теңгеміздің қуатын әлсіретпей
қоймады. Осы жағдай барып өзімізде шығарылатын ... ... ... ... ... Ал Үкімет тарапынан қаржы дағдарысына төтеп
беретін әзірліктер мен ... ... ... ... ол іске асып ... ... мәлім. Айталық, шағын
және орта кәсіпкерлікті өркендетудің өресі жасалынды, банк ... ... ... ... ... заңдастырылды, барлық
салада жекешелендіру жүргізілді. Сондай-ақ, шетел инвестициясын тартуға
қолайлы ахуал ... ... ... ... беретін қаражат көзі. Бұл
бағыттағы байыпты байламнан ... көп. ... ... аударайық,
мамандардың есептеуіне қарағанда Каспий ... ... қоры ... 12 ... ... жетеді екен. Бұған қоса 5 триллион текше
метр газ өндірілмек. Міне, осыларды игеруге жоспарланып ... ... ... ... 28 миллиард АҚШ долларына жетеді. Бұдан алынатын
жалпы жоспарлы ... 900 ... ... ... ... ... ... доллар болады деп есептеліп отыр. Мұның 80 ... ... ... ... ... ... орасан зор келісім-шартка тек
Қазақстан мемлекеті ғана қол ... ... ... айтқандығым емес. Ал
Каспийдегі мұнай байлығын «Бритиш газ», «Шел», «Аджип», ... ... аса ірі ... ... ... ... Бұл ... еліміз болашағының ауқымы кең екендігін көрсетеді.
Мәлімдемеде нақтылы айтылған бір ... ол ... ақша ... ... депозиттерін 9 ай бойы алмайтын болса, 88,3 тенге бағамы
бойынша АКШ ... 100 ... ... ... ... нағыз
әділеттілік деп түсіну керек. Мәселен, дағдарысқа ұшыраған Ресейде халыққа
мұндай қамқорлық жасалынған жоқ. Оның үстіне ... ... ... 50 ... ... ... сатуының уақытша еңгізілуі
қиындықты жеңілдететін жолдар.
Жалпы хеңгенің айырбас бағамының өтпелі саясатын ... ... жөн. Оны ... ... ... ... реті жоқ.
Өйткені, Үкіметіміз ел экономикасының осал ... мен ... ... ... отыр емес пе? ... отырған бұл жағдай дамыған елдерде де
орын алғандығын естен ... ... ... экономиканың қылмыспен күресте сыбайлас
жемқорлыққа қарсы қолданылатын шараны күшейтпей жемкорлық ... ... ... ... ... ... ... қылмыстық «мафия»
топтары Ресей экономикасының 50 ... және ... ... акцияның 80
процентін өз бақылауларына алған көрінеді. Бұл деректін рас ... ... ... ... ... ... ... орын алып отырғандығын
Ресей қауіпсіздік комитетінің мәліметтері растайды.
Осы орайда Елбасы ... ... ... ... отырысында сөйлеген сөзінде сыбайлас жемкорлықпен күрес ымырасыз
жүргізілетінің айқындайды.
Бүгінгі таңда шенеуніктер тарапынан ... ... пара ... ... басқа жөнсіздіктерге әсте төзуге болмайды. Мысалы, Колумбияда
шенеуніктердің ... ... үшін ... ... ... Бұл да
ойланатын нәрсе.
Мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігі 424 ... ... ... ... ... салық түсімі кұрау керек. Республикалық бюджеттін кірісі
289,9 ... ... оның 168,9 ... жинау салық, мекемелерінің
міндеті болып отыр. Алайда, осыған қарап, салық комитеттерін ... ... ... ... ... Барі «Салық және бюджетке төленетін
басқа да міндетті ... ... ... ... ... ... да дағдарыс тамыры тереңде емес, оны қалыпқа келтіру
барлық салада катаң экономикалық есептеулерді қажет ... ... ... банк ... ... ... Ең ... біз уақытша қиындықты
бастан кешіре отырып, экономикалық саясатымызда әлемдік ... ... ... кабілетін арттырамыз. Осының, негізінде халықтың
әлеуметтік-тұрмыстық ахуалын жұмсартуға он ... ... ... ... коммерциялық банктердегі тәуекелділікті
ДАҒДАРЫСТЫ басқару
2.1 Банктердің жалпы мінездемесі
«Темір Банк» АҚ-ы қызметінің негізгі түрі жеке ... ... ... ... лицензиялар:
➢ 27 қаңтар 1997 жылғы Қазақстан ... ... ... ... мен ... ... ... банктік және басқа
операциялары №225 17 желтоқсан 1998 жылдан бастап;
➢ 19 тамыз 1999 ... ... ... ... ... комиссиясының құнды қағаздар нарығында ... ... ... ... ... клиенттер есебінен номиналды
ұстанымшы клиент ... ... ... ... 12 мамыр 1997
жылы берілген №2003072 лицензия орнына, екінші деңгейлі ... 15 ... 1998 ... ... ... Қазақстан Республикасының
құнды қағаздар нарығында ... ... ... ... ... ... АҚ 1997 жылы 15 ... «Темір Банк Қазақстан»
Акционерлік Қоғамы (АҚ) мен «Темір Банк» Жабық Акционерлік ... ... ... ... ... Банк ... АҚ-ы 1990 жылы ... Қазақстандық
филиалы ретінде құрылған және мемлекет кепілдігіндегі шетел кредиттерін
тартушы Қазақстан Республикасының Үкіметінің ... ... 1994 ... «Темір Банк Қазақстан» АҚ елдегі халықаралық орперацияларды жүргізуші
жалғыз банк болған, және Қазақстанның жетекші қаржылық институттарының бірі
ретінде қаралған. Ол SWIFT және REUTERS ... банк ... ... ... және VISA ... және Master Card ... ... болды.
«Темір Банк» ЖАҚ-ның тарихы 1990 жылдан басталды, бұл кезде біздің
территориямызда ... СССР ... ашық ... Банк ... ... индустриясының құрылуымен және қалыптасуымен тығыз
байланыста болды, банк Қазақстанның ірі кәсіпорындарына ... ... ... ... ... жүргізді.
1. Үкімет Келісімі бойынша осы екі банк ... ... жылы 1 ... ... ... ... АҚ ... өз қызметін бастады.
Бірінші кезеңде банк акционерлік қоғамның жабық түрі ... ... 100% ... Үкімет қолында болды. Қалыптасу кезеңінде
біріккен банкқа ... және ... ... ... ... ... Үкімет негізгі қорға $90 млн., ... банк – ... $61,9 млн. ... ... ... 1998 жылдың наурызында «Темір
банк» АҚ жабық ... ... ... мұнда 100% банк акциясы
жергілікті жеке компания ... ... ... ... сатып алынды. 1998 жылы 10 ... ... ... ашық түрі ... қайта тіркелді, 1998 жылы 30
қыркүйекте – ашық ... ... ... 1999 ... 1 ... ... банк ... саны 2.039,5 қызметкерді құрды.
2003 жылдың 26 қыркүйегінде «Темір Банк» АҚ атауының өзгеруімен
байланысты және ... ... ... ... заңындағы нормаларға
сәйкес өткізілген жарғыға байланысты қайтадан мемлекеттік тіркеуден өтті.
Өзгертілген аты – «Темір Банк» Акционерлік ... ... ... АҚ). Заңды
тұлғаның мемлекеттік қайта тіркелуден өту ... 26.09.03 ...... ... ... ...... ірі банктердің бірі.
Оның құрамында барлық банктік қызметті көрсететін және клиенттерге кең
аспекте банк ... ... ... ... 185 есептік-кассалық
бөлімдер қызмет етеді.
2004 жылдың 1 маусымында Банк активтері 452 114 млн. ... ... ... қоры – 36 896 млн. ... Банк» халықаралық статусы бар банк болып табылады. Ірі шетелдік
қаржылық институттар оның құрамында: Евразиялық реконструкция және ... (EBRD), ... ... Банк (RZB), ... ... (IFC), ... Үкіметінің Инвестициялық компаниясы (DEG),
Голландия даму банкі (FMO). «Темір Банк» рейтингі –СНГ елдерінің ... ... ... ... Moody’s рейтинг агентігі
бойынша, «Темір Банк» еврооблигация рейтингі тәуелсіздік деңгейінді (Baa3),
бұл Қазақстанның ... ... ... ... ... ... Банк ... өз алдына келесі тапсырманы
қойды: 2004 жылдан бастап 2010 жылға дейін тек өз ... ... ... қана қоймай, СНГ елдерінің ішіндегі ең ірі жеке ... ... ... жылдары Ресей (Москва), Украина (Киев), ҚҰР (Шанхай) үкіметтері
көмегімен СНГ ... ... ... ... және ... трту ... кеңейту және тереңдету қолға алынып ... ... ... ... ... және ... Азербайжанда, Арменияда және Өзбекстанда өзінің филиалдарын ашу
жоспарлауда, ал бұл осы елдердің макроэкономикалық ... ... ... пен Саранкста келесі жылы өз ... ... ... ... ... қатысуы тек ... ғана ашып ... ... ... ... қабылдаған
статегиясына сәйкес СНГ-нің экономикалық кеңістігіндегі интеграция ... және ... банк ... дамытады. [13]
1 - кестеде - «Темір Банк» 2003-2005 жылғы негізгі жою көрсеткіштері
қарастырылған.
1 - кесте - «Темір Банк» ... ... ... және ... өзгеру
динамикасы,%
|Көрсеткіштері |2005 |2004 |2003 ... ... |62,46 |70,16 |79,57 ... | | | ... ... қарыз/клиент |145,45 |108,72 |80,84 ... | | | ... ... ... |105,97 |82,59 |63,11 ... + ұзақ ... ... | | ... ... ... |75,65 |63,18 |48,96 ... | | | |
1 - ... ... ... 2005 жылы 62,46 ... бұл 2004
жылмен салыстырғанда 7,7 %, ал 2003 ... ... 17,11% ... ... 75,65% құрды, бұл 2003 жылға қарағанда 26,69% жоғары.
Жалпы судалық ... 2005 жылы 105,97%, 2004 ... ... 23,38% ... 2003 ... ... 42,86% ... активтеріндегі ссудалық қарыз бөлігі 2000 жылғы 20% 2005 жылғы 31
желтоқсанына дейін 75% көтерілді. Құнды қағаздарға салым 2005 жылдың ... ... ... және оның 14% ақша ... ақша ... мен
құралдарына сәйкестендіріледі. Алдынғы екі жыл кредит көлемі жоғарғы
деңгейде қалады, ал бұл ... ... ... ... ... Ақ кредиттік портфелінің ерекшелігі, қазақстандық басқа
банктердегіндей, ... ... ... ... ... Бұл дегеніміз бір немесе бірнеше жалға алушының қаржылық
жағдайының ... ... ... ... ... ... 2004
жылы 31 желтоқсанда 10 ірі жалға алушының берілген ссуда мөлшері 16% болды,
немесе 120% банк қоры (2003 жыл ... 30 және ... - ... - ... ... АҚ ... ... қарастырылады.
2 – кесте - «Темір Банк» АҚ 2003 – 2005 жылдардағы ссудтық
портфель динамикасы, млн. теңге.
|Көрсеткіштері |2005 |2004 |2003 ... ... ақша ... |12747 |9311 |9096 ... ... | | | ... ... |6542 |10676 |8415 ... ... ... ... |590 |0 |8415 ... ... ... ... | | | ... бағаланған) | | | ... ... ... |5952 |10676 |0 ... | | | ... ... ақша ... |70974 |38657 |19045 ... ... | | | ... да тұтынушы ссудалар |17691 |3349 |556 ... / ... |53283 |35307 |18490 ... | | | ... ... ... |0 |0 |0 ... бойынша шығындалатын |3489 |1946 |1282 ... | | | ... ... (нетто) |67485 |36710 |17763 ... ... |86496 |54049 |34526 ... ... ... мен |Н\Д |0 |0 ... ... емес) | | | ... емес ... |109 |147 |27 ... | | | ... емес ... (жұмыс |180 |83 |61 ... | | | ... ... |1757 |1015 |757 ... да барлық активтер |571 |244 |221 ... ... ... |89390 |58147 |36339 ... ... ... емес |180 |83 |61 ... ... | | | ... ... |89210 |58104 |36279 ... концентрациясынның мұндай қысқаруы 2005 ... ... ... ... ... өсуімен түсіндіріледі. Ескеріп кететін
жағдай заңды тұлғаларды және МСП ... ... банк ... ... ... ... ... қарызының бөлшек кредит бөлімі
2004 жылдың аяғында 9%-ке, 2005 жылдың аяғында 25%-ке өсті.
Портфельде ... ... ... ... салыстырылған, мұнда 30
% ссуда халықшаруашылығына және көтерме-саудаға берілген. Ұлттық экономика
сияқты «Темір Банк» АҚ-да ... ... ... ... болып
келеді, ал мұнай-газ компаниясына берілген ссуда 3% қана.
Экономика деңгейінің ... ... ... кіші және ... ... Банк ... ... қызметіне айналды. Ерекше көңіл
Банк портфелінің диверсификациясына бөлінеді. Кредиттік портфельдің саласық
құрылымы 1 суретте көрсетілген.
1 – ... - Сала ... ... жалға алуының орташа жылдық
көлемі.
2004 жылы жалға алудың көп бөлігі ... ... ... ... ... және ... ... қатар құрлыс объектілеріне
бағытталды. Сауданы қаржыландыру Банк ... есеп ... ... ... қала ... Банк» АҚ-ның несиелік портфелінің тарихи құрастырушы бөлімі
жалға алушылармен ... ... ... ... үш ... ... Банк есебі бойынша, 2004 жылғы несие саны қарыздық суммада 1998
жылғы 20% салыстырғанда 05%.
2005 жылдың соңында «класивикациялы» ... ... 9,6% ... ... жыл аяғында болған 6,6% жоғары.
2005 жылдың аяғында таза көшірме денгейі 0,5% болды. Соңғы үш ... банк ... ... ... ... ... ... және
2005 жылы резерв нормасы табыстын 26% құрды, қалыптасқан резервтердің жоғыр
денгейі Қазақстан жағдайына сәйкес келеді, банктерде ... ... ... жоғарғы консентрациялы тәуекелділігінің өзгерісі ... өз ... ... ал бұл ... сапасына қауіп төндіреді.
«Темір Банк» АҚ ірі несиелер мен үлкен ссудаларды ... ... ... жасайды, ол несие беруші бас комитеті мен Кеңес ... ... ... жоғарлатып марж көлемін қысқарту арқылы, табыс
пайызының жоғарғы деңгейін ұстауға тырысады. Банк табыстылығындағы маңызды
орынға пайыссызтабыс ие. ... бес ... ... ... өсуде: 2004
жылы 31 желтоқсанында оның бөлігі 17% құрды.
3 - кестеде - «Темір Банк» АҚ-ның ... ... ... - кесте - 2003-2005 жылдардағы «Темір Банк» ... ... млрд ... ... |2004 жыл |2003 жыл |
|Пайыздық табыс % |8830 |4687 |3015 ... ... % |3594 |1666 |762 ... ... ... % |5236 |3021 |2253 ... емес операциялық табыс |1697 |1766 |1933 ... мен ... |1165 |816 |509 ... емес ... |8 |29 |12 ... мен ... | | | ... ... ... |319 |803 |1277 ... ... таза |34 |0 |0 ... | | | ... да ... емес ... |172 |118 |135 ... ... |6933 |4788 |4186 ... емес ... |2843 |2288 |1756 ... ... ... |1128 |841 |725 ... да ... және ... |1463 |1343 |952 ... | | | ... және ...... |253 |104 |79 ... ... ... резервтің|4090 |2500 |2430 ... ... ... ... | | | ... ... ... | | | ... ... ... ... резерві |1798 |749 |850 ... ... ... ... |1750 |1580 ... пайда болуының сонындағы | | | ... ... ... | | | ... ... табыс |2292 |1750 |1580 ... ... |385 |505 |104 ... акционерлерге төлем |1903 |1245 |1476 ... таза ... | | | ... ... ... есебінсіз|1903 |1245 |1476 ... ... | | | ... ... ... |1903 |1245 |1476 ... таза ... | | | ... ... ... |1903 |1245 |1476 |
3 - ... көрсетілгендей 2005 жылы пайыздық табыс 8830 млрд. теңгені
құрды, бұл 2004 ... ... 4143 ... теңгеге, 2003 жылмен
салыстырғанда 5818 млрд. теңгеге көп. 2005 жылға пайыздық шығын 3594 млрд.
теңгені ... жылы ... ... ... ... Бірақ мұндай нәтижиелік
көрсетішті, маржаға қысымды және бизнес пен модернизация жүйесін ... үшін ірі ... ... ... ... ... ... емес.
«Темір Банк» АҚ-ның барлық қазақстандық банктер сияқты кемшілігі өзіне
материалдарды ынталандырушы бастауының әлсіз диверсификациясының ... 2004 жылы банк ... ... ... алу ... жоғарлады.
Клиентер салымдары 2002 жылдағы 74% қарама ... 2005 жылы 63% ... ... ... жабуға жеткілікті болды. Тартылған салымдардың
ссудалық қарызының қатынасы 2002 жылғы 59% ... 2004 жылы ... ... қаржысының консентрациясы сақталуда: 10 ірі
салушыларғы ... ... ... ... 45%-нан артығы келеді.
«Темір Банк» АҚ-ы басқада қазқстандық банктер секілді активтер ... ... ... ... ... тап ... ... диверсификациялау және пассивтерін ұзарту мақсатында ... ... 10 ... теңгелік ішкі облигацияны тіркеді, банк 2006
жыл аралығында оны орналастыруды көздеді. «Темір Банк» АҚ ... ... ... ... қазақстандық зенетақы қорын алуда,
бұнын ұлттық нарықтағы инвестициялық ... 1998 ... ... ... тұрақтылығы жоғарлауда. Осымен қатар қзақстандық
корпоративтік облигация нарығы қазіргі жағдайда да ... емес және ... АҚ үшін ... тартушы көзі болып табылмайды. Сондықтанда банк
халықаралық нарықтан ұзақ мерзімді қарыз алу үшін өз жағдайын активтеуде.
«Темір Банк» ... ... ... ... ... және ... мерзімдерінің ажырауы тәуекелділігі мен қаржылық
тәуекелділікке ұшырауда. 2005 жылғы 31 желтоқсандағы 45% -ке жуық ... ... ... немесе оларға байланыстырылды. Несиелік
портфельдің құрастырушы бөлігі орта және ұзақ ... ... ... ... 31 ... бір жыл ... өтеу мерзімі бар ссуда бөлігі
60% және ол ары ... ... - ... бір ... негізгі қаржылық көрсеткіштерінің өсуінің
өзгеру динамикасы көрсетілген.
4 – ... - ... өсу ... ... ... |2005 жыл |2004 жыл |2003 жыл ... ... |83,60 |102,97 |75,99 ... ... ... |68,45 |56,73 |137,09 ... ... |53,54 |60,16 |46,28 ... салымдары |37,23 |50,93 |29,00 ... ... қор |50,58 |13,35 |40,65 ... ... қоры |49,82 |13,18 |36,10 ... ... |44,81 |14,38 |60,08 ... емес ... |24,26 |30,30 |81,91 ... ... дейінге |63,62 |2,88 |47,30 ... ... ... | | | ... ... ... ... |139,91 |11,82 |146,81 ... | | | ... ... ... ... |30,95 |1079 |21,05 ... ... |53,16 |15,64 |22,59 ... ... ... ... ... анализай отырып, «Темір Банк»
АҚ-ның рентабельділігі 2005 жылғы негізгі қызмет табысының өсу тенденциясы
күшеюіне ... ... деп ... - ... «Темір Банк» АҚ-ның рентабельділігінің өзгеруі
қарастырылған.
5 – ... - ... ... «Темір Банк» АҚ-ның рентабельділігінің
өзгеру динамикасы.(%)
| |2005 |2004 |2003 ... марж ... ... ... ... |7,45 |6,82 |7,70 ... активтердің орта саны| | | ... ... ... |6,98 |6,43 |7,22 ... ... ... |12,57 |10,58 |10,31 ... ... орта ... | | ... ... ... қарыздың |15,27 |14,14 |15,57 ... ... | | | ... шығын/ пайыздық міндеттердің |5,58 |4,15 |3,08 ... ... | | | ... бойынша пайыздық |3,30 |3,94 |2,67 ... ... ... | | | ... ... ... пайыздық табыс/ табыс суммасы |75,52 |63,11 |53,83 ... ... ... |16,80 |17,05 |12,16 ... ... ... ... |4,60 |16,77 |30,51 ... | | | ... емес ... ... |24,48 |36,89 |46,17 ... ... ... |16,26 |17,57 |17,33 ... | | | ... емес ... ... |41,01 |47,79 |41,95 ... ... ... суммасы | | | ... ... ... ... |41,01 |47,79 |41,95 ... ... | | | ... ... ... таза |37,36 |45,62 |40,07 ... ... суммасы | | | ... ... ... таза |58,99 |52,21 |58,05 ... ... ... | | | ... ... ... қалыптасқан резервтер|33,06 |36,56 |37,75 |
|шығыны/табыс суммасы | | | ... ... ... табыс/табыс суммасы |33,06 |36,56 |37,75 ... ... ... |27,51 |26,01 |35,27 ... ... салуға дейінгі табыс |16,78 |28,85 |6,56 ... ... ... әкелетін несиедегі активтер бөлігі мен ссуда
көлемінің өсуі, 2005 жылғы маржа көлемін ... қана ... ... қатар
оны жоғарлатты.
Бірақ «Темір Банк» АҚ-ға нарықтағы жоғарғы бәсекелестікті ... ... ... бар жоғарғы пайыздық маржаны қатысты ұстау
күрделене түседі.
Активтердің тез ... бар ... ұсау ... ... ... ... қазандағы банк қорының өсуі банк қорын тек минималды деңгейде
ұсауына мүмкіншілік туғызып отыр.
6 - кестеде ... ... ... ... ... негізгі қор
көрсеткіштері қарастырылады.
6-кесте- 2003-2005 жылғы қорлануының өзгеру динамикасы.
|Көрсеткіштер |2005 |2004 |2003 ... ... қор/ |10,53 |10,61 |15,27 ... ... | | | ... ... |10,53 |10,61 |15,27 ... | | | ... | | | ... ... қор / |13,92 |16,79 |31,19 ... ... | | | ... ішкі ... ... |28,03 |20,85 |34,00 ... ... қор | | | ... ... қоры |11,90 |14,20 |12,00 ... жеке ... |11,65 |11,64 |16,93 ... ... | | | ... жеке ... қор/ |11,65 |11,64 |16,93 ... актив+секъюриттеу | | | ... ... қор ... |22,53 |38,98 ... бойынша резерв шығындары/ | | | ... ... ... | | | ... ... бойынша дивиденттер |0,00 |0,00 |8,43 ... ... | | | ... жылы 31 ... ... жеке ... атив тәуекелділігі
2004 жылғы 12,6%-ғы қарсы 10,8% төмендеді.Ішкі қор ... ... ... ... ... ... акционерлердің қолдауы болашақтағы
банк дамуының шешу ... 2006 жылы банк ... ... ... ... ... ... оның 2 млрд. теңгесін қазіргі акционерлер қосуы
қажет.
2.2 Банктағы тәуекелділік менеджменті бөлімінің орны мен қызметі
Қазақстандағы банктердің ... ... ... ... ... банктерімен салыстырғанда әдістемелік және құрал жабдықтық
қалулармен ... ... ... енді ... ... ... ойлап табылған тәуекелділік-менеджменті технологиясын ... ... ... және ... ... ... (ALM), тәуекелді
бағалау әдісі (Value-at-Risk) және тағы басқалары. Қаржылық ... ... ... ... ... ... өтеді:
• Микротәуекелділік - ... ... ... банктің жеке бөлімі деңгейінде
орындалады: ... ... ... ... бағалайды; казначейство ликвидтық ажырауын
басқарады; дилерлер өз портфельдеріне мониторинг жүргізеді.
• Макротәуекелділік – менеджменті ... ... ...... тәуекелділікті басқару –
бейімделген ұйымдық бөлімшеге негізделеді, мұнда негізгі
тәуекелдің сандық бағалауы мен ... ... ... ... ... ... Мәліметтерді корпоративті сақтау құрлысын салу,
ақпараттық интеграция мәселесін шешу қабылдануда.
• Банк деңгейінде тәуекелділікті басқару ... ... ... ... және ... ... ... тәуекелділік және табыс. Табыс төмендеуіне
және банк ... ... ... әсер ... факторларды идентификациялау
тапсырмалары шешілуде, және тағы басқалары.
Құрал-жабдықтық эволюциясықұралдар ... ... ... ... ... және ... облысындағы қазіргі әр алуан құралдық
шешім қабылдауын үш түрге бөлсе болады:
• Тәуекелділік – менеджменті жүйесі, банктердің жеке ... ... ... ... ... ... ERV жүйесі, сонымен қатар
Algorithmics, SAS, Kamakura, QRM және тағы басқалары;
• «орта» класстық жүйе ... және ... ...... ... ... ... ету өз күшімен орнатылды –
қазақстан банктерінде кең тараған тәжірибе. Неліктен осы жолды ... әр ...... ... ... басталып үшінші жақың
өніміне бейімделгенше өз ... ... оңай екен деп ... ... ... ... ... ұзақ мерзімділігі және сапа кепілдігінің
жоқтығы.
Мұндай мәселе ешқашан жоқ болмаған, ... ... ... олар қатты
біліне бастады, өйткені ... ... және ... ... ... ... ие, ... маңызды қызметкер сияқты маңызды ұйым
ресурсының сандық және сапалық жағынан ... ... ... ... бұл ... мамандықтар қажеттігін тек ірі және орта кәсіп орындар
сезінетін болса ... ... ... ... бүкіл банк сектор сезінуде,
оған себеп болатыны Ұлтық Банк несиелік жүйедегі банктерді қатаң ... ... ... ... және ... ... бағалау дәстүр
бойынша персоналды басқару мәселесі болып табылады. Осымен қатар біздің
ойымызша 2- операциялық ... ... және ... ... ... ... шешуші процес болып табылар еді.
Егер менеджмент-тәуекелділігі жүйесіндегі персонал тәуекелділігімен
байланысты сұрақтарды қарастыратын ... онда ... ... ... болады:
• идентификациялық тәуелділік;
• тәуекелділікті бағалау;
• шығындар мөлшері және тәуекелділік денгейін минималдау;
Әсер етуші байланысты екі факторды көрсетейік-сапалық және ... ... ... ... ... жұмыс жасайтын
қызметкерлер мәселесі түсінікті.
Бірақ ... банк ... ... ... ... ... ... басқарудың әр денгейінде
қарастыру қажет.
Стратегиялық денгей- несиелік ... жеке ... ... және топ-менеджмент. Қызметінің аралығының жоқтығына қарамастан бұл
кезеңде олар бір топқа келесі кезең бойынша біріктірілген:
... ... ... ... басқару
денгейінің жетекшісі көбінесе бір адам ... ... ... бұл денгейінде тәуекелділікті бағалау облысы тар
маманданған мекемелер қажеттігі жоқ, ... ... ... менеджмент тәуекелділігінің басты
бағыттарын түсіну, шешім қабылдау кезіндебұл мәліметтер
тәжірбиелігін пайдалану қажеттілігі ... ... ... ... ... ... ... сандық
дефициті тәуекелділік басқару облысында қатаң түрдегі
сертефикаттың қажеттілігінде туындауы мүмкін, банк
жетекшілеріне одан қлса жеке ... ... ... ... байланысты болу мүмкіндігі аз.
2. тәуекелділікті бағалау. Тәжірбиеде ... ... ... ... алып ... ал бұл банк үшін ... табыс шығынына, жаман жағдайда қаржылық
тұрақсыздық пен лицензиядан айыруға алып ... ... ... ... ... айтылған
тәуекелділік үшін кең ... ... ... оны ... өзінде шығындалу мүмкіндігі туып
отыр.
3. ... ... және ... ... ... үшін ... ... болуы мүмкін, сондықтан
оны төмендету үшін максимум күшті пайдалану ... ... мен ... директорлары банк
қызметінің барлық ... ... ... ... ... мен ... істеуіне активті қатысу қажет. Бірақ тәжірибеде
бұл тапсырманы өткізі үшін – басшылыққа, ... ... ... алу мен ... ... екенің түсіну
керек, ал олсыз бұл бағытта қадам жасау мүмкін емес.
Мемлекет жағынан мұндай ... ... және ... жағынан
қолдаудың жоқтығы, тәуекелділік-менеджментті тек формальді болып қалатынына
алып келеді. Жеке ... ... ... ... салу ... әкеледі, және меншік иелері мен менеджерлердің қорғану сезіміне
әкелуі ... ... ... ... ... банк ... мен ... бұл сұрақты жақсы түсінуде, өйткені олар ... ... ... ... және ... ... ... алынған
рейтингтерге ие.
Оперативті деңгей.
Банктық тәуекелділікті бағалау ... ... ... ... ... ерекшелігін нақтырақ қарастырайық.
1. Тәуекелділік идентификациясы. Кадрлардың жетіспеуі сандық
және сапалық жағынан, сонымен ... ... ... мен төменгі квалификация деңгейі. Бұл мамндықтағы
қызметкерлер дифициті әр ... ... тек ... жеке ... тұрақты экономикалық жағдай
болғанның өзінде оның деңгейі өте жоғары болды.
2. Бұл мәселеге өз ... ... ... тигізді – банк
жүйесінің тәуекелділігін басқарудағы реттеуші органдардың
жаңа талабы тәуекелділік менеджерлер қажетілігі ... ... ...... ... ... ... Әрине, мұндай жағдай нарықтың сапалық
мінездемесіне толық кері әсерін ... ... ... ... дамуы. Тәжірибелі мамандар жұмысының көп бөлігін,
жоба преспективасына зиян келтіретін ағымда көп өткізу
қажет. Бар ... ... және бұл ... ... ... ... түседі. Нәтижиесі
– қолданылатын әдістің төмен сапасы, өз қатарында
жоғарғы ... ... ... ... орындарында жас мамандар білім алуын аяқтаудың
қиындағы. Менеджмент-тәуекелділігі өнер мен ғылым
қосындысында ... ең ... ... ... ... теориялық білім, кешегі студенттің өз
бетінше жұмысына жеткіліксіз. Осы себептермен қатар,
тағы ... ... алу ... ... байланысты және тәжірибелі мамандардың
уақытының жоқтығы жас өздерінің серіктестеріне өз
білімін беруге мүмкіндігін шектеуде. Нәтижиелі ... ... екі ... ... ... ... қатар көбнесе кейбір жағдайларда педогогикалық
білім де қажет. Оқуын аяқтамаған жас ... ... ... мәселелерімен
соқтығысатындар, жоғарғы «модельді» тәуекелділік
бастамасы болып келеді.
• Банктегі тәжірибелі ... ... ... ... ... ... квалификациялы персоналдың ағымдағы жұмысының
сапасын еріксіз төмендету. Қысымның жоғарлауы ... тек ... ... ... тозу күшіне байланыссыз кейбір ... ... ... ... ... ... сапасына зиян келтіре отырып ақпаратты
жинау және ... ... ... ... қортындысы түсіндіруді қажет етпейтін сияқты.
3. Тәуекелділікті бағалау. ... ... ... ... немесе оның сапалы емес жұмысы
нәтижиесіне сапалық бағалауды шығын көлеміне қарай анықтай
алады.
4. шығын ... және ... ... төмендету.
Квалификацияны жоғарлату қажеттілігі мен ... ... ... ... ... ... жеке
банк үшін, сонымен қатар толық қазақстандық банктер жүйесі
үшін қаржылық тұрақтылықты күшейтіші ... ... ... ... ... ... нарықтағы мұндай мамандар
көптігі жұмыс берушілерге табысты болу мүмкін, ... ... ... ... ... ал бұл өз ... ... жақсарту мен шығынды төмендетуге көмек
жасайды. [14]
Несиелік ұйымның қауіптілігі қазіргі кезде тәуекелділік- ... ... мен ... ... саннан сапаға ауысуы
туралы заңға байланысты: ... ... ... өтте қызметкерлердің
сапалық жағына емес сонымен қатар банктер қоры мен ... ... ... ... мәселенің көзі тәуекелділік-менеджментінің
қызметкерлерінде және оны тек олар ғана шеше алады деп көрінуі ... ... ... ... және ауыр шешілетін мәселелерге
қарамастан, меншік иелері мен топ-менеджерлердің тәуекелділікті басқару
жүйесі ... ... ... ... ... Әр ... басқару режимін орнатпай – нарық үшін бұл
бағыттағы қызмет көптеген ... ісі ... ... Жеке ұйымдар
деңгейінде – бұл квалификациялы кадрларды қайта ... ... ... ... ... қарай.
Әрине, жоғарғы ақылы қызметкерлер штатын көбейтуіне банк басшылығының
кері қарауына объективті себептер бар – ... ... кез ... ... ... ... ... басқару жүйесінің қызметінің және
құруының шығындары табыстан аспауы ... ал ... ... ... ... ғана ... асады.
Бөлім жетекшілеріне мұндай таңдаудың кең түрі және ... ... ... – жас ... жұмысқа алу
қажеттілігін тудырады. Бірақ оларды таңдау ... ... тап ... ... ... ... ... Бұл тек «тәуекелділік-
менеджменті» білімділігінің ... ғана ... ... базалық экономикалық білім жоқтығы да
кездеседі. Бітірушілер жиі банктерге, қаржылық нарыққа
байланыста ... ... ... ... ... ... ... өзін-өзі
үйрету мүмкіндігінің жотығы, логикалық ойлауы және
негізделген ... құру ... ... ... себеп, біздің ойымызша жоғарғы білім беру сапасында,
ақылы негізге көшуінде, мамандарды дайындау деңгейінің
төмендеуінде.
2. Кәсіби топтарға ... ... ...... ... ... жаңдандыруға бағытында сапаның жоқтығы.
3. Күрделі, творчествалық тапсырмаларды орындаудан және
бөлшек ... ... ... Жас ... ... ... ... уақытының
жоғалтуы, ал осы кезде алынған білім кешегі бітірушінің
интеллектуалды жеке қорына қарамастан, бастапқы ... ... ... ... ... ... және ынталы емес екенінен ... ... ... жас ... арасында талантылары да бар, ал бұл жұмыс
берушілер үшін оның кәсіби ... ... тек қана жаңа ... ... ... жоғарлатып алуымен байланысты емес, бұл
оқытушысың қосқанда, персоналдың квалификациясын жоғарлатуымен ... ... ... кері ... ... ... ... вакансия жүргізілетін болса, онда талап тек ... ... ... ... ... және ... ... барлар
арасында таланды жеңу қажет, ал егер олардың мүмкіндіктері бірдей болған
жағдай да ескеріп ... ... әр ... ... ... мен
кемшіліктері бар, оларды келесі білім мен тәжірибе облысын салыстыра отырып
білсе болады.
1. Компьютер ... Жас ... ... ... фактордың маңызды бөлігі келесі ... ... ... банк ... және ... ... сәйкес талап, қажетті пайдалану
деңгейінің минималды ... ... ... және ... ... ... ... және қолданылатын
анализ процедурасының тұрақтылығы процесінің қалыптасу
деңгейімен анықталады;
• Мәліметтерді автоматизациялық өндеуден өткізетін бір
қатар процедуралар ... өз ... ... ... ететін, стандартсыз тапсырмалар.
Технологиялық және экономикалық ... ... ... ... шығуда, бірақ максималды тиімділік үшін
техникалық мамандықтар ... ... пәні ... мамандақтарға
ерекше көңіл бөлу қажет.
2. Пәндік орта – тәуекелділікті ... Осы ... ... ... ... ... ... шешім қабылдау кезіндегі аналитиктердің өз
бетінше жұмыс ... ... ... қазақстандық жағдайда көп түрдегі тәуекелділікті бағалау
технологиялық емес, көбінесе экономикалық ... ... ... ... білім математикалық және статистикалық тәртіптің жеткілікті
мөлшерімен қамтамасыз ... ... ... бар. ... ... құру үшін ... ойлаудан басқа осы ... ... ... ... ... мен ақпарат қауіпсіздігі тәуекелділігі
ортасында ғана қажет. Мүмкін нарық дамуымен байланысты ... ... ... ... ... банктердің халықаралық нарыққа
енуі, мысалы, қаржылық ... ... ... ... ... ... қазіргі таңда мұндай ұйымдар саны көп емес және
оның жақын ... өсу ... ... ... ... ... минимум төрт оқу ... ... ... бар бірақ экономикалық білімі жоқ маман
үшін, жұмыс уақытының орта ... ... бір ... ... ... жұмысқа алудың алдында тест өткізіп – болашақ қызметкердің
жеке сапасы мен тәжірибесін және білімін бағалау қажет.
Егер жұмысқа технологиялық ... бар ... ... ... онда
алдымен біліміндегі өзгерістер мынған әкелу мүмкін:
• Қайта оқу ... ... ... ЖОО-дщағы
ғылыми жетістіктері экономикалық ақпаратты тез және сапалы
игеруіне жағдай жасамайды, ... әр ... ... бар;
• Жұмыстағы артық схематизация, мысалы, тәуекелджілікке
сапалы факторлардың әсері;
• Алдынғы специализация шекарасындағы ... ... ... ... пайдалана алмау салдарынан ... екі сәт ... ... ... ... ... мен
шешуші тапсырмаларды шешу мүмкіндігінің қажетсіздік сезімі туындайды.
Бітірушіге өз білімін ... үшін ... ... ... ... ... немесе экономикалық біліміннің арасындағы кемшілікті және
тәуекелділік-менеджменті жұмысының ерекшелігін ... ... ... ... ... ... ... әдебиеттер және
нормалық актлер көмегімен тәжірибелігін жоғарлатпайды.Сондықтан жетекшілр
жағынан тек қана брілген сұраққа жауап ... ... ... қатар білім
игеруіне қатаң бақылау жүргізу қажет.
Білімді мамандарды дайындаудың орташа ... ... ... ... ... қатынасты тығыз байланыстыруға бағыттау қажет.
2.3 Қазақстан банктеріндегі ... ... ... Қазақстанның банкінің тәуеклділігін басқаруымен
байланысты, ... ... ... ұйым ... рейтингтік
агенттігінің, мемлекет органдарының бірде бір қаратпасы және СМИ-дің банк
тақырыбына жазылған мақаласы жазылмайды. ... банк ... ... қалыптасқан және жоғарылау темпін еш ... ... банк ... ... ... ... кезеңі үшін барлық
және әр банк үшін банкты басқару ... ... ... ... келеді.
Банкті тиімді басқару тәуекелді басқару адекватты жүйесінсіз мүмкін емес.
Мұнда Ұлттық Банк активті қатысуын ескеріп ... жөн, ал енді ... және ... ... ... және реттейтін Қазақстан
Республикасының Агентігі(ҚБА) екінші деңгейлі банкке тәуекелділік басқару
жүйесін ... ... ... ... Қазір екінші деңгейлі банктердегі
тәуекелділік деңгейін басқару жүйесі мен ішкі бақлауды ... ... бар, дәл осы ... ... банк ... ... талаптар мен
құқықтық негіздерді енгізді.
Бірақ, ... бұл ... ... ... ... жүйесі және ішкі бақылау қызметі жүзеге аса бастады десе болмайды,
өйткені ... ... мен ішкі ... ... дейін пайда болған,
ҚБА айтуы ... ол ... ... ... ... және ... ... қажеттіліктер орнатылады. Банктердегі тәуекелділікті
адекватты және нәтижиелі басқару ... ... ... ... ғана
емес, сонымен қатар халықаралық қор нарығына ... ... ... ... жүз пайыз кепілдікпен инвесторлар мен рейтингтік
агентіктер, және жай ғана банк ... ... ... жүйесінің бағалауынсыз болмайды деп айтса болады.
Сондықтан «Темір Банк» ... ... ... ... құру, біздің заңға сәйес келу мәселесі ғана емес, сонымен қатар
осындай ... ... ... өсу ... сапа мен деңгейлі
активтердің өсу ... сапа мен ... ... ... құру мүмкіндігін
жасау. Мұнд Базель комитеті мен оның құжаттары туралы ескеру ... ... ... ... құру кезінде халықаралық ... ... жылы ... өтен ... ақпан конференциясында
Базель комитетінің нарық динамикасы бұл процесті қайта жылдамдату мүмкін
(БазельІІ еңгізу) және тәуекел-менеджменті мен ... ... ... ... мен ... ... ... жаңа әдісті, нарық қорын
тәуекелділігі аз деп қарастыра алады. Және де қай елдің ... ... ... ... туралы тәуекелділік менеджмент бойынша сынайды деген ... ... ... ... «Темір Банк» АҚ-ы тәуекелділіті басқарудың
адекваты жүесін активті құруға кіріскен кезде, ... ... ... ... тәжірибе жалпыға алынғаны болады. Ұйымдастырушылар ... ... үшін бұл клуб ... ... деп ... және қателеспеді.
Бүгін Қазақстан қаржылық Ассоциация мен ҚБА ... ... ... бөліміндегі әр алуан жұмысшы топтар қызметіне куб активті
қатысуда. Толық ... ... ... жүйесін еңгізу
бөлігіндегі қазақстандық 4 топқа бөлсек болады. ... топ - ... ... ... жүйесін жаңарту мен құру маңыздылығын
және қажеттілігін түсінетін, олардың басты мақсаты халықаралық ... ... ... ... ... ІІ –ке екенін білетін банктер.
Екінші топ – ... ... ... ... олар тәуекелділікті
басқару жүйесі маңыздылығын ... ... ... ... ... ... ... топ – «Watck and waid» деп аталады, ... ... ... ... және бұл процесс неге әкелетінін күтеді, ... ... топ - ... ... мен ... ... баяу жолымен жүретін банктер. Мұнда мен ... ... ... ... едім, жалғыз айтуға ... ... ... ... ... ... ... бірінші топқа болуға
міндетті.
«Темір Банк» АҚ-ы несиелік тәуекелділікті басқару ... ... ... ... ... ... ... басқару жүйесі»
және «несиелік тәуекелділіті» анықтап алуымыз қажет. ... ... ... айта отырып, жоғарыдағы жоспарға бағыттау маңызды,
яғни «тәуекелділікті ... ... – бұл төрт ... ... ... тәуекелділікті бағалау, тәуекелділікті өндеу, тәуекелділікті
бақылау және мониторинг. Әр түрлі ... ...... бұл анықтаманың және түйніктеленің активті дискуссиялар болған.
Бірақ, ғылыми терминдерден алынатын және бұл ... ... ... ... ... ... жүйесі – дегеніміз толығымен
банк басқаратын ұйым формасы:
1) тәуелділік ... ... ... ... ... ... ... етеді десек болады.
Мұндай түсініктер тәуекелділікті басқару жүйесіне байланысты, оның
ішіне несиелік тәуекелділікті ... ... ... ... тәуекелділік түсінігіне анықтама берейік. Несиелік
тәуекелділік – ... ... ... ... ... операциялар, банк кепілдемесін беетін операциялар, және басқа
операциялар жүргізілуі кезінде өзіне алған ... ... ... ... ... бірінші шарты бұзған кезде шығындар ... ... Ақша ... ... әр ... банк ... ... – кепілдемелер, овердрафтар және тағы басқалар. Банктердің актив
бөлігінің көпшілігі ... ... ... ... несиелік
тәуекелдікті басқару тиімділігінің байланысы осыған ... ... ... ... ... жүйесіне негізделеді өйткені актив
сапасы басқару сапасын бейнелейді. Несиелік ... ... ... несие процедурасы және саясатының регламенттеу деталдары;
- несиелік бақылауды қосып, ссудалық портфелді басқару тиімділігі;
- несиелік басқару процесіне ... ... ... ... Банк» акционерлік қоғамы өткізу деңгейін және элементін
ашпас бұрыс, несиені корпоративті басқарудың адекватты ... және ... ... ... ... толық жүргізіле алмайды.
2004-2007 ... Банк ... ... ... ... банк акционерлік
қоғамы несие тәуекелділігі басқару тиімділігіне әсер ... ... ... ... ұйымдық құрымның алдын алды. «Темір
Банк» АҚ ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету қызмкті;
- несиелік тәуекелді бағалау қызметі;
- қауіпсіздік қызметі.
Несиелік қамтамасыз ету және несие әкімшілігінің қызметі несие ... ... ... ... ұйымдық құрылымының қайта құруы несие
тәуекелділікті басқару ... ... ... және ... ... жағдай банк ұйымының құрылымдық өзгерісі, яғні әр ... ... ... банк өнім ... және ... ... ... әкелген жоқ. Сондықтан несиелік процеске қатысуші банк
қызметінің тиімділігін қамтамасыз ету үшін несие ... және ... ... Бұл кезең ауыр болып келеді. ... бұл ... ... ... ... көрсетуі бойынша банк
қызметкерлері ешбір күдіктенусіз кез – ... ... тез ... да ... ... ... ауысуларға және жағымды
қорытындыларға бағытталған жұмыскерлер өз жұмысын түсіндіру ... ... ... ... ... ... өндіргізілгендіктен «Темир
банк» акционерлік қоғаммен феилиалды жүйеде жұмыс ... ... ... ... бөлім жетекшілері және несие ... ... ... филиал тәуекелділік менеджерін «басы мен ... ... ... деп ... оны ... тиімді баскару
құралы ретінде қабылдауы ... ... ... банктер аудандарда
тәуекелдік менедментін өндіріп аудандардағы филиал ... ... ... ... ... ... ... АҚ–ы философиясы бойынша
тәуекелділікті басқару өзін ешқандай тәуекелділікке ... деп ... ... ... қандайда бір тәуекелділікке әкеледі ... ... ... ...... ... және оны ... және оған сәйкес адекватты әдіс алу дегенді
білдіреді. Банк ... ... ... ... және тәуелсіздігін қамтамасыз ету мақсатында келесі тәртіп
орнатылады.
Тәуекелділік менеджері несіелік қызметте екі жылдык жұмыс тәжірибесі
болу ... ол ЕБРР ... ... ... ... Бұл ... емес ... несиелеу бағдарламасының ЕБРР технологиясы өз
тиімділігін дәлелдеді.
Филиалдағы тәуекелділік ... ... ... ... ... ... бойынша несие тәуекелділігіне анализ және
бағалауды жүргізу;
- сәйкес несіелік комитеттер жұмысына қатысу;
- банк ... жеке ... ... ... операциясының маниторингі;
- Жарғы міндеттеді және актив классификацияларын бағалау.
Портфель классификациясын және ... ... ... ... ... ... ... бірі. Тәуелділік
менеджері мына принцип бойынша қызмет етеді: жарғы міндетіне және ... ... ... болса жарғы міндеті және активіне қарсы резервті
қалыптастыру қажет. «Темір Банк» акционерлік қоғамы ... ... ... ... деп ... ... ... көрсетулеріне
қатысқан жоқ. Мұндай шешім басқару шешімін ... тек бір ... ... ... ... ... қажет. Банк қызметкерлеріне қабылданатын
тәуекелділік деңгейін табиғатын адекватты табыс алу үшін түсіну ... ... де банк ... ... ... ... ол портфел
классификациясына қалыптасу деңгейіне әсерін тигізеді. «Темір ... ... әр ... банк қызметтеріне негізгі кординатты несиелік
бөлімі. Несиелік бөлімі негізгі тапсырмасы өз ... жоба ... әр ... ... ... ететін жобадағы несиелік комитетпен
қарастырылатын негізгі құжаттарды орналастыру.
«Темір Банк» акционерлік қоғамының несиелік комитеті саыс ... яғни жоба ... өз ойын ... ... ... ... қамтамасыз ету қызметінің жұмысшысы, үш ... ... ... ... ... ... несиелік комитет шешім қабылдайды.
Несие беру туралы шешім ... ... ... ... ... ... ... біз несие басқаруының негізгі ... – бұл ... ... ... ... ... ... шешу
үшін – жалға алушының несиелік қабілеттілігін бағалау қажет.
1. Қаржылық коэффициенттерінің кеңейтілген жиынтығын ... ... ... ... сапасы төмендейді.
2. Соңғы баланс бойынша емес бірнеше есептік кезең ... ... ... ... ауысу динамикасын анализдеу.
3. Несиелік мүмікіндігі анализ үшін ... ... ... ... ақша ... ... ... Дәстүрлі анализден басқа клиенттің моральді сапасын оның ... ... ... қажет. Өйткені тәжірибе көрсету бойынша бұл несие
өтеуіне өз әсерін тигізеді.
5. ... ... ... ... ... Бұл ... ... және
қаржылық мекемедлермен байланысты бағалау үшін қажет.
6. Жалға алушы мәліметтерін жүйелеу және ... үшін ... ... оның ... ... ... нәтижесін тіркесе
болады, несиелік комитетке қажетті құжаттарға осының бәрі кіреді.
3 Кәсіпорынды ДАҒДАРЫС жағдайдан шығару ... ... ... ... ... басқару жүйесін еңгізу
кезеңдері
Екінші деңгейлі банк несиелік тәуекелділікті басқару жүйесін енгізу
тәжірибесі туралы айтпас бұрын ... ... ... ... ... ... анықтап алуымыз қажет. «Тәуекелділікті
басқару жүйесі» туралы айта отырып жоғарыдағы жоспарға бағыттау ... ... ... жүйесі – бұл төрт негізгі элементті қосатын
процесі, тәуекелділіті бақылау, тәуекелділікті ... ... және ... Әр ... ... ... – менеджері
арасында бұл анықтаманың және түсініктеменің ақтивті дискуссиялары болған.
Бірақ, ғылыми терминдерден және бұл ... ... көп ... «тәуекелділікті басқару» жүйесі – дегеніміз ... ... ұйым ... тәуекелділік идентификациясымен;
2) оларды бағалаумен;
3) минималдау;
4) бақылау мен (мониторинг) қамтамасыз етеді десек болады.
Банктағы тәуекелділікті басқару жүйесінің тиімділігі ... ... ғана ... ... ... ... ... әр бөлім
өз ауднындағы жұмысқа және басқа ... ... ... ... ... ... барлық қызметімен қамтамасыз ететін,
тәуекелділікті басқару ... ... Жеке ... бөлім тапсырмасы,
осындай жүйе құруға локомотив болу, банкпен қабылданатын ... ... және ... адекватты түрде әсер ету. Өкінішке орай әр
алуан банк топ ... ... бар ... ... ... ... қажет, ол тәуекелділік болмауын қадағалайды» ... ... ... мұндай түсінік кейде тәуекелділік – менеджерлеріне оларға тән
емес қызметі жүктеуі ... олар ... ... ... ... көп ... ... еңгізу басқару процесінің бюрократизациясы және
шешім қабылдау бюрократиясы деген аландаушылық қалыптасады.
Бірінші кезең екінші деңгейлі ... ... ... ... ... ... бағдарламасын жүзеге асыруға болады, мұнда
банк ісінің халықаралық стандарты ... ... ... ... ... бірге, Бағдарлама ішінде банктер аудиторлық қорытындыны
міндетті түрде көрсету кіргізілді, оның ... ... ... жүйесінің бар екен оның бағалануынан құрылды.
Тәукелділіті басқару бойынша ішкі ... ... ... және ... ... ... ... болу қажет.
Осыған байланысты, Ұлттық Банк Басқарушысы 2001 жылдың 20 сәуірінде № 116
Екінші ... банк ... ... үшін ... ... ... ... жүйесін ұйымдастыру кепілдеме методикасы бекітілді.
Аталған тәуекелділік кепілдемеде банк тәуекелділігінің ... түрі ... ... ... ... ... жылы жүргізілген еркін тәуекелділікті басқару аудит жүйесі
бойынша банктердегі ... ... ... ... ... басқару, ішкі ... ... ... ... ... ... ... және
нарықтық тәуекелділікті басқару.
Екінші кезекте Ұлттық Банк келісімі негізінде және тәуекелділікті
басқару процесі ... 06.12.03 ж. № 434 ... ... банктердің
ішкі бақылауы және тәуекелділікті басқару жүйесі бар ... ... ... ... ... ... тәуекелділік – менеджменті және
ішкі бақылау қажеттіліктерін банктер қадағалау міндеті ... – жылы ... Даму ... ... ... басқару
жүйесі бойынша банктерде анкеталау анализы жүргізілді. Азиаттық ... ... ... ... ... ... бойынша
сұрақтама қарастырылды, мұнда тәуекелділікті ... ... ... ... ... және ... ... қарастырылды. Олар екінші деңгейлік
банктерде қолданылады, сонымен қатар халықаралық стандартқа ... ... ... ... ... ... ... АДБ
анализі қорытындысы көрсеткіштері көптеген банктерде тәуелділікті баскару
жүйесін енгізу жұмыстары ... ... ... ... ... ... ... және басқару ролін толық түсінбейді, ... ... ... ... ... ... бөлінбейді.
Ескеріп кететін жағдай ... ... ... ... ... ... бірге, тәуекелділікті басқару тәжірибелік
процедурасы туындады, ... ... ... сол жерде жүргізуге
жағдай жасады.
3.2 Тәуекелділікті ... ... ... бойынша жетістіктер мен
кемшіліктер
№ 920 « Ақпараттық қаржыға сәйкес келісілген процедураларды орындауға
келісім» халықаралық ... ... және ... ... акт
органдары талабына сәйкестендіру, ағымдағы жылдың екінші квартал ... –ші ... ... ... ... ... ... есеп бойынша жүргізілген анализ, ... ... ... ... енгізу жұмысын актвитегені туралы
баяндайды, бұл келісім ... ... ... ... АДБ ... тәуекелділікті басқару және бақылауды енгізу ұйымдар жүйесіндегі
кемшіліктерді жою бойынша ... ... ... көрсетіледі.
Ауиторлық есеп анализі тәуекелділік басқару жүйесін ... ... ... ... ... ... АДБ ... банк кемшіліктері жойылды, соның ішінде: банк қызметінің
стратегиясы, ... ... ... ... бар, тәуекел анализі мен ... ... ... ... жеке ... ... жауапберушілер
ұйымдастырылды.
7 - кесте – тәуекелділікті басқару құрастырушысы және ... ... ... ... ... ... | ... | ... ... және |- ... ұзақ ... ... ... ... басқару |стратегия жоқтығы; ... ... |- ... ... ... |
| ... саясат жоқтығы; |
| |- ... ... ... жоқтығы; |
| |- ... ... ... процедурасы |
| |мен ... ... ... банк |
| ... жоқтығы. ... ... |- ... ... ... бойынша |
|басқару ... ... ... ... ... |
| ... |
| |- ... орта және ұзақ ... ... |
| ... жобалы бағалауы және өлшеу бойынша |
| ... ... |
| |- ... ... ... және ішкі |
| ... анализдеу, жалға алушының несиелік |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... ішкі сясаты қолдану |
| ... ... ... ... ... ... тәуекелділікті басқару тәжірибесінің |
| ... |
| |- ... ... ... |
| |- ... ... бойынша нарықтық бағаны |
| ... ... ... ... және |
| ... ... бағалау |
| ... ... ... тәртібі |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... және ... ... ... ... |- ішкі ... ... жүргізу |
|тәуекелді-лікті және |тәжірибесінің ... ... ... |- жаңа банк ... немесе жаңа ақпараттық |
|өңдеу тәуекелділігін |технологияны қолдануымен байланысты, ішкі ... ... ... жүргізу тәжірибесінің |
| ... ... ... және ... басқару банк жүйесінің кемшіліктері
Кеңес директорлары рационалдық құрылым комитеті аудиторлық есеп ... оның ... ішкі ... қызметі активтерді және басқару
комитеті, несиелік комитет қызметі ... кері ... ... ... ... ішкі ... масштабымен жайлігін анықтайтын, ішкі бақылау саясаты бекітілді.
Сақтандыру тәуекелдік мониторингі, несиелік тәуекелдікті бақылау және
мониторинг бойынша жұмысы активтелінген.
Нарықтық ... ... орта – ... ... және ... жоспарлар жасалған, нарықтық ... ... ... ... ... бойынша жұмысы активтелінген.
Анализға сәйкес, орта есеппен барлық банктерде Келісімнің 64% талабы
банктерде толық көлемі орындалған. Осыдан ... ... ... жеке ... ... ... орындалған, оның бөлігі маңызды
емес және 10% -і құрады.
3.3 Тәуелділік ... ... ... ішкі ... және тәуекелділікті басқару жүйесінің
бейнесі туралы тәуелсіз аудиторлық ... ... ... ... ... ішкі ... және тәуекелділігін басқару ... ... ... ... асыруында прогресс байқалуында
06.12.2003 № 434.
Келісімді ... ... ... агентство кең қолданылған
тәжірибені яғни тәуелсіз ... ... ... ... ... бұл ... және банк ... келісімдегі негізгі және
қосымша талаптарды банк ... біту ... алу ... ... ... ... ішкі бақылау және тәуекелділікті басқару
жүйесінің шекарасында соңғы екі жыл ағымында жүргізілген қосымша жұмысы,
басқару тәуекелділігінің ... ... ... қана қоймай
сонымен қатар ішкі бақылау және әуекелдігін – менеджментін банктегі өзін
бағалау ... ... ... оның негізін еркін
аудиторлармен айтылған процедуралар құрды. Алынған оңтайлы ... ... ... ... ... жетіспеуімен байланысты, олармен
көрсетілген тәуекелділікті басқару және ішкі бақылау жүйесінің бейнесі
банктердегі ...... ... жаңартудың бағыттарын
ұсынады.
Ішкі бақылау және ... ... ... ... ... ... деталдау, осымен қатар, Қазақстан банк секторы үшін
жоғарғы ... ... бар, ... анализ қорытындысына күрделі
кемшіліктері бар, осыны Агентство көрсеткен сұрақтарына да ... ... ... Даму ... ... ... жұмыс тобы
қаржылық Ассоциациямен құрылған арнайы қосымша, тәуекелділікті басқару
жүйесінің ... ... жылы ... аудит нәтижесі есебінен және ішкі бақылау және
тәуекелділікті басқару жүйесінің кемшіліктерін жою ... ... ... ... К\Келісім талабын енгізу мерзімі бойынша көрсетілді;
Екінші деңгейлі банктер жауапкершілігін жоғарлату Келісім талабын
тәжірбиелі ... ... ... ... ... жыл сайын өзін-өзі
бағалау пәні талабын ... ... ... ... ... құқықтық режимда, тәуекелділік
мееджменті негізгі және қосымша талабын регламенттеу ішкі ... ... ... ... келетін өзін-өзі бағалау пәнін жаңарту мақсатында
осы шаралар жүргізіледі. ... ... ... ... Агентство
тәжірибесі және халықаралық тәжірибе шекарасына сәйкес келетін мөлшерде
көрсетілген шаралар Агентствомен ... ... ішкі ... және
тәуекелділікті басқаруды жаңарту бойынша шаралар сәттілікке әкеледі
дегенге сенімді, ол ... ... ... ... сұрақтары
мен банк активтілік денгейін бірлестіру ... ... ... және банк ... ... шешу ... менеджментті жаңарту және қазақстандағы екінші деңгейлі
банктердегі ішкі ... ... ... ... үшін жоғарғы деңгейлі актуалдауға әкеледі, осымен ... ... ... ... ... ... ... мүмікіндігі
туынайды және Қазақстан банктеріндегі тәуекелділікті басқаруды ... ... ... ... ... ... экономикасы дамыған елдердегі дағдарысты басқару
ерекшелігі
Неміс заңы бойынша кәсіпорын екі ... ... деп ... ... ... ... ... төлемге қабілеттілігі жоқ болса; егер
пассивтары активтарынан жоғары болса.
Банкротқа ... ...... ... ... кредит
беруден бас тартады, олар кәсіпорын күрделі қаржылық жағдайда және ... ... ... ... ... ... қабілетсіздігі, көбінесе
кәсіпорындар бизнеске ену кезінде көп ... ... және жиі ... ... ... ... асып ... Сондықтан Германияның
Жоғарғы соты, кәсіпорын банкрот деп пассивтері активтен асқан кезде, егер
кәсіпорын активтері оның ... өтей ... ... ... ... ... ... жоба жасай алмаса банкрот деп саналады. Сондықтан
акционерлік ... және ... ... ... ... өз активтерін күнделікті бағалауын міндеттейді, осыдан олар
ұзақ ... ... ... ... төлеу мүмкідігін біледі.
Ұзақ мерзімді перспективаны кәіпорын ... ... ... ... ... бағалау бойынша ескеру қажет, өйткені актвтің
баланстық құны нақты актив құның ... олар ... ... ... ... ... ... заңы конкурстық өндірісті қааыстырады, онда банкроттықтың екі
себебі болады: банк несиелеуді тоқтатады және пассив активтен асып кетеді.
Арбитражды сот ... ... ... ... қарыз кәсіпорын
өтініші негізінде ашады. Кәсіпорындар пассив актвтен ... ... ... бірден өтініш жазуға міндетті, өз ... ... ... ... ... ... ... активтен алып кеткені туралы қорытындыны конкурс жұмысы
бойынша конкурс ... ... ... сот ... оның
басты тапсырмасы банкроттық себебін анықтау болып табылады.
Егер кәсіпорында сол шығындарын өтейтін ... ... ... ... ... конкурстық өндірісті өткізуден сот бас тартады
және кәсіпорын жойылады.
Өндірісті конкурс мақсаты – несие ... ... ... бұл мақсатқа жету өте қиын, ол келесі себептермен түсіндіріледі:
- конкурстық масса құнын ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынға мүлік есебінен несие береді. Нәтижесінде
өндірісті конкурс ашылғанда жалға беретін мүлік ... және ... ... өз ... кейбір бөлігін ғана конкурс ... ... ... ... ... ... құқығын анықтау мүмкін емес, тек
қана жер учаскесіне ... беру ... ... ... ... ол ... енгізіледі, және сондықтан көп жағдайда конкурстық ... ... ... және ол несие беруші талабын 100% қанағаттандырмайды.
Несие берушінің үш тобы бар:
- мемлекеттік-конкурстық ... ... өз ... ... ... ... ретінде;
- кәсіпорын қызметкерлеріне еңбекақы бойынша қарыз. Егер ликвдтелетін
кәсіпорын өз қызметкерлеріне енбек ... ... ... ... ... ... банкрот-кәсіпорын қызметкерлері
қызығушылығы қорғалады;
- ... да ... ... конкурс өтініш берілгеннен кейін ашылады, сот оның ашылуы
туралы жеке ... ... ... ... ... ... және құқық саласында білімі болу қажет, және де оның қармағында
кәсіпорын бухгатерлік есебін жүргізетін ... ... ... ... ... конкурстық жетекші болады, оларға ... ... және ... ... олар бас несие беруші болып
саналады.
Несие берушілер жиналысында кәсіпорын өз жұмысын ... ... ... ... тез ... ... ... шешімі қабылданады.
Егер несие берушілер толығымен кәсіпорын ликвидациясына толық дауыс
берсе, кәсіпорын толығымен басқа фирмаға сатылады. Бұл ... ... ... ол ... ... берушілері мен заңды тұлғадан тұрады, ол өз
талабын қанағаттандыру үшін кәсіпорнды сатады.[19]
Көбінесе – несие берушілер ... өз ... ... ... де, ... жаңа ... ... - кәсіпорын санациясы, егер несие беуші өз қорын жоғалтуға
перспективасы болғанда ғана болады.
Бірінші кәсіпорында ... ... ...... ... 35% ... және кәсіпорын ары қарай даму ... ... ... ... ... табыс ала бастаған жағдайда төлей алады.
Несие беруінің минималды таабын қанағаттандыру үшін кәсіпоын ... ... ... ... ... процесске қатыспайтын актив
бөлігін ликвидті активке (ақша) ауыстыра алады. Керек емес ... ... одан ... ... алына алады.
Ірі кәсіпорында шаралар ұйымдастырылғанда, тәртіп бойынша жаңа
стратегиялық жоспар ... ... ... ... табыс әкелетін және
қаншалықты өнім тиімді екені анықталады.
Германияда ... ... ...... түрде
менеджерлерді ауыстыру, өткні басқару органдарында ... ... ... ... өз ... таба алмайды.
Ірі кәсіпорында басқару кезеңдері бірнеше болып келеді, бұл ақпарат
жоғалуы мен басқару оперативтілігін төмендетуге әкеледі. ... ... ... ... ... ... Тәжірбие көрсетуі бойынша 25
мың қызметкер ... ... 4 ... ... ... ... ... үшін арнайы қызметкерлер құрылдаы, олардың масаты
кәсіпорын қызметіндегі стратегиялық мақсатына бақылау жасау.
Германияда кәсіпорындар ... ... ... ... ... ... шет жатқан консультант шақырады, ... ... ... ... ... оған ... жүргізілуінде кәсіпорын белгілі стратегия қабылдайды – басым
немесе ... ... ... ... ... ... стратегиясын
таңдайды. Ол дегеніміз кәсіпорын белгілі уақытта өз өнімін өткізуінде
қиналады, сөйтіп өндіріс көлемін ... ... ... ... бас
тартады, кәсіпорындар қызметкерлер ... ... ... өндірістік
қуатты сатады, осының барлығы қаржылық ... ... үшін ... ... бір ... –нарықтағы бәсекелестермен қарама
қайшылығында өз позициясын ұстап қалу үшін бағытталған ... ... ... ... ... төмендету, сол арқылы нарықта өзіне
сәттілік әкелу.
Басым стратегиясы – ... ... ... жаңа ... есебінен қосымша нарықты жаулап алуды көздейді басымдылық стратегиясы
нарыққа өнімнің жаңа ... ... және оны ... ... сатып
бәекелестерін ығыстырады.
Бірақ Германияда басымдылық статегиясы қаржылық қиыншылықта болған
кәсіпорындарда қоладнылмайды, өйткені ... өнім ... үшін ... қажет, ол кәсіпорында қазірге жоқ болып келеді.
Нарықта кәсіпорын алдынғы қатарға шығу үшін ... амал ... ... ... ... ... ... нарықта болу үшін
нарықты және бәсекелестер тактикасын тиянақты зерттеу ... ... ... ... ... ... ... нарықта қажет.
Германия да кәсіпорын қаржыдық емдеу ерекшелігі – нарық зертте көп
шығынды талап етпейді, өйтскені бұл ... ... ... ... Жалпы менелжнр өз басекелестерін ойында сатқай біледі.
Нарық жағдайына және ... ... ... ... ... ... ... экономика елдерінде кәсіпорын банкротығы бірнеше жыл
қосал қалыптасады. Көбіне банкроттқа бірнеше жыл калғанда ... ... ... оны ... ... жағдайда анализ жасамағандықтан
және шығындарды актив бөлігін немесе операвтивті қызмет есебінен жауып
отырғандықтан ... ... ... ... алып ... ... ... бір-екі жылдан кейін кәсіпорын
банкроттыққа ұшырайды.[20]
Германия кәсіпорындарында қаржылық ... үшін ... ... ... ... және ... ... анализ жүргізіледі. Германияда
кәсіпорынның төлем қабілетсіздік, ішкі себебі анализ келесі бағыт бойынша
жүргізіледі:
- Кәсіпорын қызметінің құқықтық жағдайы.
- ... ... ... және ... орналасуы;
- Кәсіпорынды өндірістік ресурстармен қамтамасыз ету жүйесі;
- Кәсіпорынға несиелік қажеттіліктерге және қаржылық жоспарлау;
- Кәсіпорындағы ұйымдастыру ... ... ... жүйесі.
Кәсіпорындағы банкроттық ішкі себептерден ... ... ... ... олар:
саяси факторлар кәсіпорын жағдайындағы экономикалық және техникалық
қызметі, кәсіпорын жұмыс істйтін ... ... ... ... ... қоршаған ортаны қорғау
мәселесі;
кваливикациялы жұмыс күшінің саны. Сыртқы факторларға анализ ... ... ... ... ... ... табысын жұмсауы;
нарықтағы алмастырыла алатын өнімнің бар болуы;
бәсекелес фирмаларын қуаттылығы және жұмыс істеу деңгейі, ... ... ... қаржылық мүмкіндігі және қорды қаржылық мүміндігі және қорды
қаржыландыру бастамаларын ескере алуы табылады.
Кәсіпорынның қаржылық қиыншылығының ... ... қиын ... ... ... ... Осыдан басқа басқару жетекшісінен қосымша
ақпарат аламын деп ойлау ... емес ... ... ... ... өзі ... мәжбұр болады.
Итальядағы банкроттық тәртібі 1942 жыл 16 наурыз № 267 патша үкімімен
орнатылған. Алдынғы ... ... ... ... бұл үкім ... ескі ... және ол ... индустриалды қоғам мәселесіне сәйкс келетіндей
заң шығарушылармен алмастырылуы қажет.
Онда 4 ... ... ... шынымен банкроттық;
- несие берушілермен келісім;
- басқаруды бақылау;
- басқару ... ... ... ... алды - төлем қабілетсіздік жағдайы
кәіпорынның өз міндеттеріне жауап бере ... Бұл ... кең ... жоюмен шектеліп қана қоймады.
Төлемін тоқтат – кәсіпорын банкроттығының көріну формасы.
Банкроттық мақсаты ... ... және ... қызметінен
айыру арқылы кәсіпорынның барлық несие берушілер құқығын қорғау.
Банкрот процедурасының, органы: ... сот ... ... ол
банкроттық туралы және банкротқа байланысты ... ... ... ... және ... орындайтын қосымша
сот; қосымша сот көмегімен кәсіпорын-банкрот мүлкін басқарушысы; ... ... ...... бірақ өз ісін тиянақты және жақсы кепілдігі бар
кәсіпорындарда ... ... ... ... Ал егер ... ... бір ... банкроттықты жұргізсе, онда ол банроттық қылмыс
жазасына алынады (үш жылдан 10 жылға дейін ... ... ... ... ... ... онда оны ... банкроттық үшін жазалайды
(6 айдан 2 жылға дейін)
Несие берушілермен келісім. Төлем қабілеттілігі жоқ ... ... оны ... өту үшін несие берушілерге несие
берушілер келісім ұсыну ... ... беру ... ... ... жеке ... ... жақтың
мүлкін ұсыныс жасау ол кәсіпорын толық төлем қабілеттілігін қамтамасыз ету
үшін ... ... ... ... 40 ... ... қанағаттандыру үшін
қажет, кәсіпорындардың жеке мүлкін несие берушілерге аудару ... үшін және ... ... көрсетілген мөлшерді қанағаттандыру
үшін керек.
Осыдан басқа ұсыныс жасалатын ... ... ... ... ... ... екі ... кіруі немесе қызметін бастаған
күннен бастап оның құрамында болуы, егер соңғысын да ұзақтығы ... сол ... ... ... есеп ... бес жыл бойы банкрот болмау және несие берушілермен басқа
процедуралық ... ... ... пен немесе мүлікке, экономикасына, өндірісіне немесе
саудасына байланысты заң бұзушылықтың ... ... ... істер жасалмауы қажет.
Келісімге ұсыныс кәсіптерге жасалады, ал ... ... ... ... ... Егер ... заң ... онда сот банкроттықты жариялайды; ал егер ұсыныс қабылдаса
сот тәртіпті және сот процесін қадағалайтын ... ... ... сот ... белгілейді банкроттық процедурасынан келісім
процедурасының айырмашылығы кәсіпкер өз ... және ... ... ... ол тек қана ... қойылады.[22]
Несие берушімен келісімнің бір ерекшелігі: сот шешімін қабылдағаннан
кейін несие ... ... ... ... ... Егер ... ... онда банкроттық жарияланады ол жиналса онда ол қабылданады.
Басқаруды бақылау. Егер кәсіпкер өз ... ... өтей ... заң ... ... ... ... процедурасы қарастырылады, ол
кәсіпорындағы кездейсоқ дағдарысты жеңу үшін қажет.
Кәсіпорынды басқару және мүлкін басқару сот бақылауына ... ... екі ... ... ... ұзартылады.
Осы уақытта кәсіпкер кәсіпорынды басқару және мүлкін басқару құқығы
сақталады. Басқаруы бақылау сот шешімі ... ... егер ... ... ... егер ... ... берушілермен келісімін
жалғастыру мүмкіндігі болмаса, онда банкроттық жарияланады.
Басқаруы бақылау дағдарыс уақыты біткеннен кейін ... ... өз ... орындай алады.
Басқару органдарын ликвидациялау. Кейбір кәсіпорындар ... ... ... ... ... ... компаниялар
мемлекеттік органдар басқару бақылауында болады.
Егере кәсіпорын белгілі бір себептермен немесе қызмет ... ... ... істеуін тоқтататын болса онда мүлкін ... ... Ол ... ... өткізіледі, осыдан «басқару
органдарының ликвидациясы» деп аталады. Төлем ... ... ... ... ... қарастырылады:
- активтердің жетіспеуі, кәсіпорын міндеттері резервінде көрсетілген,
өмірді сақтандырумен компания егерде мүлкі жеткілікті ... де ... ... деп ... Егер ... ... ... үштен бір бөлігін құрса, онда бұл ауыл
банктері үшін;
Басқа несиелік кәсіпорындармен мүлік ... ... ... де ... ... басқа міндеттерді орындау, ... ... ... бойынша басқару органдарын ликвидациялауды банкроттылық
қарастырылмайды, ... кей ... ... заң бойынша бұл тәртіппен оны
ерекшелері мүмкін бұл жағдайда прецедент критерий ... ... ... ... ... ... Күштеп ликвидациялау карапайым
банкроттық ... ... ... ... ... органдарына
байланысты. Егер банкрот кезінде бақылаушы таңдалса, ликвидация кезінде
ликвидаторды таңдайды және ол бақылау комитетіне ... ... ... ... ... үш адам ... мүмкін.
Кәсіпкерлер, несие берушілер үшін ликвидация қорытындысы банкрот
нәтижесіне сәйкес.
Осымен, ... ... ... ... ... бар ... оны қазақстандық жағдайға пайдаланса болады.
Егер Батыс елдерінің антикризистік ... ... ... ... ... оны ... ерекшелесек
болады:
1. Мемлеекттік және жеке сектор ... ... ... шешімге
келуі қажет. Мұнда бұл қатынас әлеуметтік-экономикалық жағдайға байланысты
өзгеруі мүмкін: мемлекеттік сектор тиімсіздігінде приватизация, жеке ... мен ... ...... ... ... ... әдісімен жоғары инвестициялық активтілікті
қамтамасыз ету ... ... Банк есеп ... төмендету, салық құрылымын өзгерту,
ақша нарғында мемлекет ... ... ... ... қор
салымдарын қаржыландыру саясатын жақсартумен қамтамасыз ... ... ... НИОР ... ... ... ... басқару Еуропаның 2 елі мысалында қарастырылды: ... ... ... ... ... әр түрлі және қызық болып
келеді, бірақ өз ... ... және ... ... ... ... конкурстық өндіріс негізінде қабыланады.
Конкурстық масса орналастыру ... ... ... берушілердің барлығы
нақты деңгейі бойынша бөлінген. Кәсіпоын – банкрот анациясы неше берші өз
қорын қорғау ... ... ... ... ... кәсіпорын
акциясының бағасы төмендетіледі, және жаңа қор ... жаңа ... ... ... ... - ... беруші талабын 35%
қанағаттандыру үшін және кәсіпорындық ары қарай даму жоспарын ... ... ... ... кәсіпорын өз қарызын табыс ала бастаған кезде
өтей алады.
Ескеріп кететін тағы бір жайт ... үшін ... ... ... Осымен бірге Германия ... ... ... ... ... ... кризис тудырған ... ... ... де ... ... және ... жүргізу ерекшелігі,
бұрынғы Шығыс ... ... ... ... ... басқаруда италиян тәжірибесі бай және ... ... ... ... ... ... ... заң 1942 ж. қабылданды
және ол қазір ескі деп ... Ал төрт ... ... тұрады:
шынымен банкротқа ұшырау, несие берушілермен келісім, басқаруды бақылау
және басқару ... ... ... ... бұл заң ірі
кәсіпорынның кризис жағдайында әлеуметтік нәтижені ескермейді.
Қазіргі мемлекет бұл аспектіні ... ... ... ... ... әралуан дағдарысты басқару институттары құрылды – ... ... ... одан ... ... ... ... алу
бойынша бұлардың ролі күшті болады. Бұл институттарды құру мақсаты ... ... ... ... ... ... мемлект араласуымен ескі банкроттың жүйесін жеңу және ... ... ... ... банк ... ... ... реформалаудың
күрделі жолын өтіп, елдегі банк қызметіне негізгі заңды қалыптастырған,
1995 жылы сапалы басы ... ... бұл жаңа ... ... ... және ... сферадағы күрделі мәселелер басталды.
Қазақстан банк жүйесінің перспективасын қарастыру негізгі ретінде, ол
жаңа заң негізінде қызмет етуі ... ... ... ... және отандық қаржылық нарық қызығұшылығына ... ... банк ... жаңа ... ... ... бастады және жаңа экономикалық реформа процесстеріне көп бейімделе
бастады.
Қаржылық банк жүйесінің ... ... ... ... ... Олар ... бөлімдегі бұзылу кезеңдеріне
бейнеленеді: қаржылық базасының ... ... ... ... ... ... кіші ... қалыптасады және дамуын
жалғастыруда; Басқа салаларда және ... өз ... ... ... ... ... және ... мекемелер
негізгі қысқа мерзімдік несиелікті операцияларды жүргізеді.
Осылай коммерциялық банктер миллиондаған жеке азаматтар және іскерлік
ортадағы азаматтар ... ... көз ... ... қаржылық жүйе болып
қала береді. Коммерциялық банктер актив операциялар арқылы өз ... ... ... ... ... жағдай жасайды: жеке азаматтар,
компаниялар және өкімет. ... ... ... ... және ... ... сонымен қатар өкіметтің қаржылық қызметін
жеңілдетеді. Олар ... ... ... ... Бірақ өздері
айналымдағы ақша санын реттеу құралдары болып табылады.
Банктерге ликвидивтілік түсінігі ... ... ... жағынан олар
тартылған материалдар кері ағының тоқтату үшін қажет. Сондықтан банктер өз
бағытын максималды табыс ... ... Әр ... серіктестер әр түрлі
мақсатты көздейді, сондықтан өзінің тиімділігі үшін оған ... ... ... банк ... ... ... ... көлеміне
байланысты, осымен бірге несие берушілер мен салым салушылар тұрақты табыс
алғанның өзінде көңілінің көп бөлігін банк ... ... ... мен ... ... көп, ... оның шындығы
ортасында жатыр: банк тұрақты қызмет ету үшін ... пен ... ... ... ... жетістік сол сәтте тиімділік беруі
мүмкін, бірақ ерте немесе кеш – ... ... ... ... тәуекелділік инвестициядан екені құпия емес, ал минималды шығынды ең
қауіпті пассив береді. ... ... ... ... мұнда механизм
басқа, ал нәтижесі: потенциалы мүмкнідікті аяғына дейін ... ... ... ... бірақ соңынан таныс азаюына, қордың кері
ағымына, қорытындысында банкроттыққа алып келеді.
Сонымен:
1. Банк ... ... ... ... ... ... қызметінен
басқа, қоғамдық мағынаға ие және ақша-несе саясатын жүргізуші қызметін
атқарады, банк тәуекелділігін ... және ... ... ... үлкен қызығушылығына ие: Ұлттық Банк, акционерлер, қаржылық
нарыққа қатысушылар, клиенттер.
2. ... ... ... ... оның ... әр ... және
күрделі екенің көрсетті, яғни тәуекелділіктің бір түрі ... ... ... ... жақын арада бітетіндегі емес.
Оның әр алуандылығы банк қызметі спектрінің ... ... ... әр ... клиенттер әр алуандылығы мен және қолда ... ... мен ... Тәуекелділік обектісі болғысы
келетіндігі түсінікті, және тәуекелділікке әсер етуші субъект ... ... ... ... ... да осыған жатады.
Экономиканың дамуының қозғаушы күші болып корпоративтік ұйымдар
саналады оның әр ... ... ... приватизация формасына,
және акционерлік қор құрылымына негізделген. Оның негізіне ішкі ... ... ... ... ... минималдау жатады. Бұл
акционерлер ... және ... ... ... ... ... қызметін және міндетін, корпорацияның даму ... ... ... корпорация қызметін нысандары және әдістері арқылы
реттейді. Ғаламдану поцесі ... ... даму ... әсер етеді. Олар корпоративтік кәсіпкерлік ... ... ... ... ... ... Корпоративтік менеджменттің тиімді қалыптасуы жүргізілуде.
Корпоративті ... ... ... бас ... оны ... ... ... Дұрыс қабілеттілігі батыс және шығыс
нысандары және элементтері, ... және ... ... ... ... конвергенциясын талап етеді. Ұлттық корпоративтік менеджмент
өзін - өзі ... ... ... ... ... ... Корпоративті менеджментте Қазақстандық модельдің құрылымы
елдегі инвестицияға қолайлы ... ... ... мен және ... компания
бәсеке қабілеттілігін көтеру жағдайының бірі. Корпоративтік менеджмент ұзақ
мерзімді ... ... ... ... ... артуда.
Ресурстарды орналастыру оптималданады және бизнес портфель қайта құрылады.
Технологияны, өнімді және қызметті ... ... ... ... ... шара ... ... менеджмент нормаларын болашақта дамыту нақты секторға
ішкі және сыртқы инвестицияларды ... ... ішкі ... ... жағдайының керектігі туындауда. Толық айтқанда
корпоративті менеджмент ... ... ... ... клиенттер, қаржылық институттар және мемлекет қызығушылықтарын
біріктіруге бағытталған. Оның ... ... ... ... инвестициялық тартымдық пен имиджінің факторын және ... ... ... ... ... ... ... ТІЗІМІ
1. Гражданский Кодекс Республики Казахстан (Общая и ...... ... ... Закон Республики Казахстан от 30 марта №2155 «О Национальном
Банке Республики ... ... ... Казахстан от 31 августа 1995 г. N 2444 «О банках
и ... ... в ... ... ... ... Национального Банка Республики Казахстан
от 3 нюня 2002 года N 213 «Об утверждении Правил о ... для ... ... ... ... ... ... “О рынке ценных бумаг” от 02.07.2003
года
6. Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об ... ... И.Т. ... и ... ... С. ... ... 2001. - 230 с.
8. Банковское дело. /под ред. Г.С. Сейткасимова. - Алматы. 1998. -
350 с.
9. Банковское ... /под ред. А. ... ... ... 1999. - ... ... ... /под ред. И. О Лаврушина.-М.: Финансы и
статистика, 2005. - 580 с.
11. Давлетова М.Т. ... ... ... в ...
Алматы.: Экономика, 2001 – 210 с.
12. Деньги, кредит, банки. / под ред. И. ... ... ... 2004. - 410 ... Жуков Е.Ф. и др. Деньги, кредит, ... ... для ... М.: ... 2000. - 230 ... Кравцов Г.И. Организация деятельности коммерческих банков.
Минск БГЭУ 2002. – 410 ... ... ... ... ... /под ред. Д.М. Малиярова,
В.С. Марчевский. Алматы, 1997. – 210 с.
16. Семенюта ... ... ... в РФ.- М.: ... и биржи,
1998. - 250 с.
17. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.: Инфра-
М., 1995. – ... ... В.М. ... ... банк: управление и
операции. – М.: Все для Вас, 1999. – ... ... ... ... ... ... 2004 года//Рынок Ценных
Бумаг Казахстан. 2004. №7. – С. ... ... Л. ... ... ... ... № 10. – С. ... Жамаубаев Е.К. Развитие банковской системы Республики Казахстан
за 10 лет независимости// Экономическое обозрение. – 2001.- ... ... Б.Б. ... ... ... в
Казахстане.//По ... ... ... ... и ... ... в ... 2005.
23. Искакова З.Д. Перспективы развития банковской системы Республики
Казахстан//Банки Казахстана 2003. - №4. –С. ... ... Е.Н. ... ... кредитных рисков. Бизнес ... ... ... ... V ... научной-
практической конференции./Под ред. Кузнецовой О.Н. Алматы. 2005.
– С. ... ... К.Б. ... внедрения корпоративного управления
в банковском секторе.//По материалам международной конференции
«Корпоративное управление и ... ... в ... ... Косолапов Г.В. Развитие рынка ценных бумаг в ... ... е ... ... ... ... ... вектор развития.: Материалы V Международной научной-
практической ... ред. ... О.Н. ... 2005.
– С. 535-538
27. Кулахметова А. Выбор подхода к диверсификации кредитного портфеля
по отраслевой принадлежности//Финансы Казахстана. 2005. №1. – ... ... Б. О ... ... ... ценных бумаг
Республики Казахстана//Рынок ценных бумаг Казахстана 2002г. ... ... ... Л. Рынок ценных бумаг: Достижения и перспективы//Рынок
ценных бумаг Казахстан. 2003. - №4. – С 37-39.
30. О ... на ... ... ... №001 от 7.01.2004г//
Банки Казахстана.- 2004.-№1- С.15-17.
31. О ситуации на финансовом рынке Пресс-релиз №001 от 9.01.2005г//
Банки ... ... ... ... А.Г. ... ... и корпоративное управление в
Казахстане.//По материалам международной ... ... и ... ... в ... ... ... Г.Н. Корпоративное управление в Казахстане:
взаимосвязь ... ... и ... ... в
компаниях. //По материалам международной ... ... и ... ... в ... ... ... К.О., Иркегулова А.А. Развитие систем управления
рисками в банках ... ... ... им. Аль-Фараби.
2005 г. №1. – 27-30.

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 69 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бейдағдарыстық басқарудағы қайшылықтардың теориялық аспектілері61 бет
Дағдарыстың пайда болу табиғаты32 бет
Конфликттік жағдай27 бет
Кәсіпорынның банкроттығын диагностикалау және бейдағдарыстық бағдарламаны әзірлеу55 бет
Кәсіпорынның дағдарыстан шығу жолдарын талдау72 бет
Нарықтық экономикадағы дағдарыс84 бет
Нарықтық экономикадағы дағдарыстың пайда болу табиғаты35 бет
Әлемнің көне жеті кереметі3 бет
Несие тәуекелділігі жайлы64 бет
Несие тәуекелділігін басқару жүйесіндегі қарыз алушының несие қабілеттілігін талдау29 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь